MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 401/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 401         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 3 iulie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

215. - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării

 

643. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării

 

217. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

645. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

419. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bruxelles la 26 noiembrie 2012 şi la Bucureşti la 27 noiembrie 2012, respectiv la 15 ianuarie 2013 şi la 23 ianuarie 2013, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

 

425. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE)nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

45. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat privind completarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012

 

542/1.445/881. - Ordin al ministrului fondurilor europene, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului transporturilor pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnica pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013

 

565/1.549. - Ordin al ministrului fondurilor europene şi al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea Instrucţiunii privind modificarea condiţiilor de plată stabilite în cadrul documentaţiilor de atribuire, ulterior atribuirii contractelor, pentru contractele de lucrări implementate în cadrul proiectelor finanţate din POS Mediu, Axa prioritară 1 - „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79 din 1 septembrie 2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 638 din 10 septembrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 2 iulie 2013.

Nr. 215.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 iulie 2013.

Nr. 643.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 5, alineatul (22) al articolului 257 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(22) Persoanele cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul I, punctul 7 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 2 iulie 2013.

Nr. 217.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 iulie 2013.

Nr. 645.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bruxelles la 26 noiembrie 2012 şi la Bucureşti la 27 noiembrie 2012, respectiv la 15 ianuarie 2013 şi la 23 ianuarie 2013, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 4/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin scrisorile*) semnate la Bruxelles la 26 noiembrie 2012 şi la Bucureşti la 27 noiembrie 2012, respectiv la 15 ianuarie 2013 şi la 23 ianuarie 2013, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii, ratificat prin Legea nr. 4/2004, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru.

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 419.


*) Traducere.

 

BANCA MONDIALĂ

Europa Centrală şi Ţările Baltice

Regiunea Europa şi Asia Centrală

 

17 Avenue Marnix, Et. 2, 1000 Bruxelles, Belgia

Tel. (32 2)552 00 43. Fax: (32 2) 504 09 99

 

26 noiembrie 2012

 

Excelenţa Sa,

Florin Georgescu

ministrul finanţelor publice

Bucureşti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

România - Proiectul de reabilitare şi reformă a sectorului de irigaţii (împrumut nr. 4717 RO)

Notificare privind anularea sumelor netrase şi închiderea contului împrumutului

 

Ne referim la Acordul de împrumut pentru proiectul mai sus menţionat, dintre România (împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), datat 26 august 2003, aşa cum a fost amendat.

După cum cunoaşteţi, data de închidere a Proiectului a fost 30 iunie 2012 si perioada de gratie a expirat la 31 octombrie 2012.

În consecinţă, în conformitate cu secţiunea 7.03 din Condiţiile generale, Banca anulează prin prezenta, cu data de 31 octombrie 2012, suma de 5.911.112,08 USD echivalent din contul împrumutului şi comisionul de angajament aferent acestei sume încetează să se acumuleze cu aceeaşi dată.

Graficul de amortizare este în curs de modificare de către Bancă, ca rezultat al anulării, şi cifrele revizuite vă vor fi transmise în curând.

Vă vom fi recunoscători dacă aţi putea confirma către noi primirea acestei scrisori.

 

Cu sinceritate,

Peter Harold,

director regional

 

CC: Excelenţei Sale, Daniel Constantin,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

Bucureşti, România

 

Domnului Claudiu Doltu,

secretar de stat Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, România

 

Doamnei Diana Popescu,

director general

Ministerul Finanţelor Publice

 

Bucureşti, România

Domnului Ruud Treffers,

director executiv Banca Mondială

 

Biroul Băncii Mondiale, România

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Asociaţia Internaţională de Dezvoltare

Clădirea UTI, et. 6, Tel: (+4)021-201-0311

Str. Vasile Lascăr nr. 31, Fax: (+4)021-201-0338

Sectorul 2, 010664

Bucureşti, România

 

27 noiembrie 2012

 

Excelenţa Sa,

Florin Georgescu,

ministrul finanţelor publice

Bucureşti, România

 

Dragă domnule ministru,

 

Re: România - Proiectul de reabilitare şi reformă a sectorului de irigaţii (împrumut nr. 4717 RO)

Graficul de amortizare revizuit

 

Cu referire la corespondenţa noastră anterioară, datată 26 noiembrie 2012, cu privire la notificarea de anulare a sumelor netrase şi închidere a contului special ca rezultat al anulării, ataşăm prezentei graficul de amortizare revizuit.

Vă vom fi recunoscători dacă aţi putea confirma către noi primirea tabelului revizuit anexat prezentei.

 

Cu sinceritate,

Arabela Aprahamian,

responsabil interimar de ţară

Biroul Băncii Mondiale România

 

CC:

Domnului Claudiu Doltu,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

 

Bucureşti, România

Doamnei Diana Popescu,

director general

Ministerul Finanţelor Publice

 

Bucureşti, România

Doamnei Boni Florinela Cucu,

director general adjunct

Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, România

 

Doamnei Diana Peligrad Blîndu,

consilier

Ministerul Finanţelor Publice

 

Bucureşti, România

Domnului Ruud Treffers,

director executiv

Banca Mondială

 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Grafic de amortizare

Sume în dolari SUA

Data/ora: 27/11/2012

Pagini: 1

 

Ţara

Împrumutat

RO – România

8000008817 - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLIGE

 

 

Împrumut nr.: BtRD-47170

Subîmprumut nr: 47170-001

Data EOP: 27/01 /2012

Prima dată de scadenţă: 15/02/2009

Tranşe agregate: Nu

CoC: dolar SUA

 

Ultima dată de scadenţă: 15/08/2020

 

Data scadenţei

Iniţială

Ajustare totală

Scadenţa revizuită

15/02/2009

3.335.000,00

0,00

3.335.000,00

15/08/2009

3.335.000,00

0,00

3.335.000,00

15/02/2010

3.335.000,00

0,00

3.335.000,00

15/08/2010

3.335.000,00

0,00

3.335.000,00

15/0272011

3.335.000,00

0,00

3.335.000,00

15/08/2011

3.335.000,00

0,00

3.335.000,00

15/02/2012

3.335.000,00

0,00

3.335.000,00

15/08/2012

3.335.000,00

0,00

3.335.000,00

15/02/2013

3.335.000,00

-369.721,66

2.965.278,34

15/08/2013

3.335.000,00

-369.721,66

2.965.278,34

15/02/2014

3.335.000,00

-369.721,66

2.965.278,34

15/08/2014

3.335.000,00

-369.721,66

2.965.278,34

15/02/2015

3.335.000,00

-369.721,66

2.965.278,34

15/08/2015

3.335.000,00

-369.721,66

2.965.278,34

15/02/2016

3.335.000,00

-369.721,66

2.965.278,34

15/08/2016

3.335.000,00

-369.721,66

2.965.278,34

15/02/2017

3.335.000,00

-369.721,66

2965278,34

15/08/2017

3.335.000,00

-369.721,66

2.965.278,34

15/02/2018

3.335.000,00

-369.721,66

2.965.278,34

15/08/2018

3.335.000,00

-369.721,66

2.965.278,34

15/02/2019

3.335.000,00

-369.721,66

2.965.278,34

15/08/2019

3.335.000,00

-369.721,66

2.965.278,34

15/02/2020

3.335.000,00

-369.721,66

2.965.278,34

15/08/2020

3.295.000,00

-365.287,18

2.929.712,82

Total:

80.000.000,00

-5.911.112,08

74.088.887,92

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică

 

Str. Apolodor nr. 17,

sectorul 5, Bucureşti

 

15 ianuarie 2013

 

 

Domnului Kyle Peters, director interimar de ţară

Europa Centrală şi Ţările Baltice

Regiunea Europa şi Asia Centrală

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

Ref.: Proiectul de reabilitare şi reformă a sectorului de Irigaţii (împrumutul nr. 4717 RO)

 

Dragă domnule Peters,

 

Dorim să confirmăm primirea scrisorii BIRD datate 26 noiembrie 2012 cu privire la anularea sumelor netrase de 5.911.112,08 USD cu data de 31 octombrie 2012 şi închiderea contului împrumutului pentru proiectul menţionat.

 

Cu sinceritate,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

CC: Domnului Francois Rantrua,

responsabil de ţară,

Banca Mondială România şi Ungaria

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

Str. Apolodor nr. 17,

sectorul 5, Bucureşti

 

23 ianuarie 2013

 

Domnului Francois Rantrua, responsabil de ţară

Banca Mondială România şi Ungaria

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

Ref.: împrumutul nr. 4717RO „Proiectul de reabilitare şi reformă a sectorului de irigaţii”

 

Dragă domnule Rantrua,

 

Dorim să confirmăm primirea scrisorii BIRD datate 27 noiembrie 2012 cu privire la graficul de amortizare revizuit ca rezultat al anulării sumei netrase (5.911.112,08 USD) cu data de 31 octombrie 2012 şi închiderea contului împrumutului pentru proiectul menţionat.

 

Cu sinceritate,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004

 

În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte unele măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - (1) în aplicarea art. 2 alin. (4) din Regulament, serviciile regulate naţionale sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Regulamentului pentru o perioadă de 4 ani.

(2) Prin servicii regulate naţionale se înţelege serviciile regulate prin care se efectuează transportul rutier naţional contra cost de persoane, transportul rutier judeţean de persoane şi transportul rutier local de persoane, definite conform legislaţiei în vigoare.

(3) Ministerul Transporturilor informează Comisia Europeană cu privire la derogarea acordată în temeiul art. 2 alin. (4) din Regulament.

Art. 3. - În aplicarea art. 3 din Regulament, termenii/expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) transportator - operator de transport rutier român şi operatorul de transport rutier străin, astfel cum sunt definiţi în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere. cu modificările şi completările ulterioare;

b) transportator de fapt - subcontractant, în sensul prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006;

c) terminal - autogara, astfel cum este definită în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în care transportatorii şi organismul de administrare a terminalului asigură asistenţă gratuită persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusa, cel puţin în măsura specificată în partea (a) a anexei I la Regulament, desemnată de către autoritatea competentă conform prevederilor prezentei hotărâri;

d) staţie de autobuz - staţie publică, aşa cum este definită în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

e) organism de administrare a terminalului - operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activitate de autogara, licenţiat conform prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul autogărilor care sunt desemnate ca terminale, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) Operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activitate de autogara pot solicita Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. desemnarea ca terminal, în sensul prezentei hotărâri, a autogării pentru care deţin licenţă.

(2) în vederea desemnării ca terminal a unei autogări, operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activitate de autogara trebuie să depună la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. o cerere şi o declaraţie pe propria răspundere care să certifice faptul că în autogara pentru care deţine licenţă se poate asigura asistenţă gratuită persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă, cel puţin în măsura specificată în partea (a) a anexei I la Regulament.

(3) Modelele cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (2) se vor afişa de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pe site-ul propriu şi la sediu! agenţiilor teritoriale în termen de 5 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii de către operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activitate de autogara a solicitării de desemnare a autogării ca terminal, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite solicitantului o notificare scrisă prin care se certifică desemnarea ca terminal a autogării sau prin care motivează respingerea solicitării.

(5) în termen de 30 de zile de la data notificării prevăzute la alin. (4), Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, denumit în continuare I.S.C.T.R., verifică îndeplinirea de către autogara pentru care s-a depus cererea a condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii ca terminal.

Art. 5. - (1) în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activitate de autogara şi care au încheiate/încheie contracte cu transportatorii care efectuează servicii regulate în trafic internaţional, pe trasee a căror lungime este de minimum 250 de kilometri, în cazul cărora punctul de îmbarcare sau de debarcare se află pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din afara Uniunii Europene, sunt obligaţi să solicite desemnarea ca terminal a autogării pentru care deţin licenţă.

(2) în situaţia în care operatorii economici nu au solicitat în termenul prevăzut la alin. (1) desemnarea ca terminal a autogării pentru care deţin licenţă şi/sau nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre şi în Regulament pentru desfăşurarea activităţii ca terminal, sunt interzise opririle şi plecările în/din autogara respectivă pentru cursele serviciilor regulate în trafic internaţional, pe trasee a căror lungime este de minimum 250 de kilometri, în cazul cărora punctul de îmbarcare sau de debarcare se află pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din afara Uniunii Europene.

Art. 6. - (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. actualizează Registrul electronic al operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, întocmit conform legislaţiei în vigoare, prin introducerea menţiunilor corespunzătoare în cazul terminalelor desemnate, în termen de două zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la art. 4 alin. (4).

(2) Autogara dobândeşte calitatea de terminal numai din momentul înscrierii menţiunilor corespunzătoare în Registrul electronic al operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.

(3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. afişează pe site-ul propriu lista terminalelor desemnate pe care o actualizează ori de câte ori este necesar.

(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. informează direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, în termen de 5 zile de la desemnarea unui terminal sau de la retragerea funcţionalităţii de terminal a unei autogări.

(5) Ministerul Transporturilor informează Comisia Europeană cu privire la terminalele desemnate potrivit prevederilor prezentei hotărâri şi ori de câte ori lista terminalelor se modifică.

Art. 7. - În aplicarea art. 16 alin. (2) din Regulament, transportatorii şi, după caz, organismele de administrare a terminalelor sunt exceptaţi de la îndeplinirea obligaţiei de formare şi instruire a conducătorilor auto pentru o perioadă de 3 ani.

Art. 8. - (1) în aplicarea art. 28 din Regulament, se desemnează:

a) I.S.C.T.R. ca fiind organismul naţional responsabil cu asigurarea aplicării prevederilor din Regulament care stabilesc obligaţii în sarcina transportatorilor şi a organismelor de administrare a terminalelor;

b) Ministerul Economiei, prin personalul cu atribuţii de inspecţie şi control, ca fiind organismul naţional responsabil cu asigurarea aplicării prevederilor din Regulament care stabilesc obligaţii în sarcina agenţilor de voiaj şi a operatorilor de turism.

(2) Ministerul Transporturilor şi Ministerul Economiei, după caz, informează Comisia Europeană asupra desemnării organismelor naţionale responsabile prevăzute la alin. (1).

(3) Organismele naţionale responsabile desemnate potrivit alin. (1) îşi stabilesc măsurile şi mecanismele necesare pentru a asigure respectarea Regulamentului prin instrucţiuni sau proceduri proprii.

Art. 9. - (1) Fiecare transportator, organism de administrare a terminalului, agent de voiaj şi operator de turism trebuie să afişeze la sediul său un document care să cuprindă drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul, conform prevederilor prezentei hotărâri şi ale Regulamentului.

(2) Fiecare organism de administrare a terminalului trebuie să afişeze la sediul său un document care să menţioneze tipurile de handicap pentru care se poate asigura asistenţă gratuită în cadrul terminalului respectiv.

(3) Fiecare transportator, organism de administrare a terminalului, agent de voiaj şi operator de turism este obligat să întocmească şi sa gestioneze un registru care să cuprindă plângerile formulate împotriva sa privind drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezenta hotărâre şi în Regulament şi modul de soluţionare a acestora.

(4) Registrul prevăzut la alin. (3) se păstrează la sediul transportatorului, organismului de administrare a terminalului, agentului de voiaj şi al operatorului de turism şi, după caz, la sediile punctelor de lucru ale acestora.

(5) în căzui fiecărei plângeri transportatorul, organismul de administrare a terminalului, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, trebuie să notifice petentului în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia dacă plângerea sa este considerată întemeiată, respinsă sau în curs de analizare şi să transmită un răspuns final petentului în termen de 3 luni de la data depunerii plângerii, în caz contrar petentul putând să solicite organismelor naţionale responsabile prevăzute la art. 8 alin. (1) dispunerea de verificări pentru constatarea eventualelor încălcări ale prevederilor prezentei hotărâri şi/sau ale Regulamentului.

(6) în cazul plângerilor primite de către organismele naţionale responsabile prevăzute la art. 8 alin. (1) privind nerespectarea de către transportatori, organismele de administrare a terminalelor, agenţii de voiaj şi/sau operatorii de turism, după caz, a prevederilor prezentei hotărâri şi/sau ale Regulamentului, acestea au obligaţia de a răspunde petentului în termen de 30 de zile de la data înregistrării plângerii.

Art. 10. - (1) Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, transportatorii şi organismele de administrare a terminalelor comunică I.S.C.T.R. un raport privind plângerile formulate împotriva lor în anul precedent privind nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri şi/sau ale Regulamentului.

(2) Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, agenţii de voiaj şi operatorii de turism comunică Ministerului Economiei un raport privind plângerile formulate împotriva lor în anul precedent privind nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri şi/sau ale Regulamentului.

(3) Până la data de 1 iunie 2015 şi ulterior din 2 în 2 ani, organismele naţionale responsabile, desemnate potrivit art. 8 alin. (1), publică pe site-ul propriu un raport referitor la activitatea lor în cursul celor 2 ani calendaristici precedenţi, raport care conţine cel puţin o descriere a măsurilor luate pentru punerea în aplicare a Regulamentului şi date statistice cu privire la plângeri şi la sancţiunile aplicate.

Art. 11. - Următoarele fapte reprezintă încălcări ale prevederilor Regulamentului şi ale prezentei hotărâri şi constituie contravenţii:

a) nerespectarea de către transportator a obligaţiei de a aplica tarife şi condiţii contractuale fără discriminare directă sau indirectă privind naţionalitatea clientului final ori privind locul în care sunt stabiliţi în cadrul Uniunii Europene transportatorul sau vânzătorul de bilete;

b) nerespectarea de către transportator, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei de a nu refuza efectuarea unei rezervări solicitate, emiterea/punerea la dispoziţie a unui bilet şi/sau îmbarcarea unei persoane pe motiv de handicap sau de mobilitate redusă;

c) nerespectarea de către transportator, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei de a nu percepe/aplica costuri suplimentare pentru rezervările şi/sau biletele emise/puse la dispoziţia persoanelor cu handicap şi/sau a persoanelor cu mobilitate redusă;

d) nerespectarea de către transportator şi/sau organismul de administrare a terminalului, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (1) din Regulament privind aplicarea unor condiţii de acces nediscriminatorii pentru transportul persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă;

e) nerespectarea de către operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi de autogara a obligaţiei prevăzute la art. 5 alin, (1);

f) permiterea de către operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi de autogara a opririlor şi/sau plecărilor în/din autogara pentru cursele serviciilor regulate pe trasee a căror lungime este de minimum 250 de kilometri, în cazul cărora punctul de îmbarcare sau de debarcare se află pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din afara Uniunii Europene, în situaţia în care autogara respectivă nu a fost desemnată ca terminai;

g) nerespectarea de către transportator a obligaţiei prevăzute la art. 8 din Regulament privind asigurarea asistenţei pasagerilor în caz de accident;

h) nerespectarea de către transportator a obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Regulament, în cazul refuzului îmbarcării persoanei cu handicap sau persoanei cu mobilitate redusă;

i) nerespectarea de către transportator, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (4) teza a două din Regulament privind persoana însoţitoare a persoanei cu handicap sau cu mobilitate redusă;

j) nerespectarea de către transportator şi/sau organismul de administrare a terminalului, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2) din Regulament privind punerea la dispoziţia

tuturor pasagerilor a condiţiilor de acces nediscriminatorii;

k) nerespectarea de către operatorii de turism a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (3) din Regulament privind punerea la dispoziţia tuturor pasagerilor a condiţiilor de acces nediscriminatorii prevăzute la art. 11 alin. (1) din Regulament;

l) nerespectarea de către transportator şi/sau organismul de administrare a terminalului, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (1) şi/sau alin. (2) din Regulament privind asistenţa gratuită acordată persoanelor cu handicap sau persoanelor cu mobilitate redusă;

m) nerespectarea de către organismul de administrare a terminalului a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (5) din Regulament privind desemnarea unui punct de informare pentru persoanele cu handicap sau persoanele cu mobilitate redusă;

n) nerespectarea de către transportator a obligaţiei prevăzute la art. 19 alin. (1) din Regulament în cazul anulării/întârzierii cursei la plecarea de la un terminal cu peste 120 de minute sau în cazul suprarezervării, a obligaţiei prevăzute la art. 19 alin. (3) din Regulament în cazul în care autobuzul/autocarul devine inoperabil în timpul cursei şi/sau a obligaţiei prevăzute la art. 19 alin. (4) ori (5) din Regulament în cazul anulării/întârzierii cursei la plecarea dintr-o staţie publică cu peste 120 de minute;

o) nerespectarea de către transportator a obligaţiei prevăzute la art. 21 din Regulament privind asistenţa acordată pasagerilor în cazul anulării sau întârzierii plecărilor;

p) nerespectarea de către transportator, organismul de administrare a terminalului, agentul de voiaj sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (3) şi/sau a obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (4);

q) nerespectarea de către transportator/organismul de administrare a terminalului, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (1);

r) nerespectarea de către agentul de voiaj/operatorul de turism, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (2);

s) nerespectarea de către transportator, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei de informare prevăzute la art. 10 alin. (2) sau (5) din Regulament;

t) nerespectarea de către transportator, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (5) din Regulament privind disponibilitatea şi accesibilitatea informaţiilor legate de condiţiile pentru efectuarea transportului pentru persoanele cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă;

u) nerespectarea de către transportator, organismul de administrare a terminalului, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (3) din Regulament privind măsurile necesare pentru facilitarea primirii de notificări trimise de persoane cu handicap sau persoane cu mobilitate redusă;

v) nerespectarea de către transportator, organismul de administrare a terminalului, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (4) din Regulament privind asigurarea asistenţei persoanelor cu handicap sau persoanelor cu mobilitate redusă, în lipsa notificării trimise de persoane cu handicap sau persoane cu mobilitate redusă;

w) nerespectarea de către agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 15 din Regulament privind informarea transportatorului sau a organismului de administrare a terminalului;

x) nerespectarea de către transportator şi/sau organismul de administrare a terminalului, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 16 alin. (1) din Regulament privind formarea personalului propriu în legătură cu handicapul;

y) nerespectarea de către transportator şi/sau organismul de administrare a terminalului, după caz, a uneia sau mai multor

obligaţii de informare a pasagerilor dintre cele prevăzute la art. 20 din Regulament, a obligaţiei de informare prevăzute la art. 24 din Regulament şi/sau a obligaţiei prevăzute la art. 25 din Regulament privind punerea la dispoziţia pasagerilor a unor informaţii referitoare la drepturile acestora care decurg din Regulament;

z) nerespectarea de către transportator a obligaţiei de a notifica pasagerul care i-a înaintat o plângere în termenele prevăzute la art. 27 din Regulament;

aa) nerespectarea de către transportator, organismul de administrare a terminalului, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1);

bb) nerespectarea de către organismul de administrare a terminalului a obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (2).

Art. 12. - Nu constituie contravenţie fapta prevăzută la art. 11 lit. b) din prezenta hotărâre în cazul în care aceasta s-a săvârşit în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Regulament.

Art. 13. - (1) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, care se aplică transportatorului.

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, care se aplică transportatorului, agentului de voiaj şi/sau operatorului de turism, după caz.

(3) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. d) se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8 000 lei, care se aplică transportatorului şi/sau organismului de administrare a terminalului, după caz.

(4) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. e) şi f) se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activitate de autogara.

(5) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. g), h), n) şi o) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică transportatorului.

(6) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. i) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică transportatorului, agentului de voiaj şi/sau operatorului de turism, după caz.

(7) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. j), S) şi q) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică transportatorului şi/sau organismului de administrare a terminalului, după caz.

(8) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. k) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică operatorului de turism.

(9) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. m) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică organismului de administrare a terminalului.

(10) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. p) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică transportatorului, organismului de administrare a terminalului, agentului de voiaj şi/sau operatorului de turism, după caz.

(11) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. r) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică agentului de voiaj şi/sau operatorului de turism, după caz.

(12) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. s)-bb) se sancţionează cu avertisment.

(13) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. s) şi t) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, care se aplică transportatorului, agentului de voiaj şi/sau operatorului de turism, după caz, în situaţia în care acesta/aceştia a/au fost sancţionat/sancţionaţi cu avertisment în ultimele 6 luni.

(14) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. u), v) şi aa) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, care se aplică transportatorului, organismului de administrare a terminalului, agentului de voiaj şi/sau operatorului de turism, după caz, în situaţia în care acesta/aceştia a/au fost sancţionat/sancţionaţi cu avertisment în ultimele 6 luni.

(15) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. w) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, care se aplică agentului de voiaj şi/sau operatorului de turism, după caz, în situaţia în care acesta/aceştia a/au fost sancţionat/sancţionaţi cu avertisment în ultimele 6 luni.

(16) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. x) şi y) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, care se aplică transportatorului şi/sau organismului de administrare a terminalului, după caz, în situaţia în care acesta/aceştia a/au fost sancţionat/sancţionaţi cu avertisment în ultimele 6 luni.

(17) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. z) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, care se aplică transportatorului, în situaţia în care acesta a fost sancţionat cu avertisment în ultimele 6 luni.

(18) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. bb) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, care se aplică organismului de administrare a terminalului, în situaţia în care acesta a fost sancţionat cu avertisment în ultimele 6 luni.

Art. 14. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 11 şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către:

a) inspectorii din cadrul I.S.C.T.R., în cazul contravenţiilor săvârşite de către transportatori şi organismele de administrare a terminalelor;

b) personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Ministerului Economiei, în cazul contravenţiilor săvârşite de către agenţii de voiaj şi operatorii de turism.

(2) Contravenientul poate achita imediat sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 11 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. - Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenzile contravenţionale se aplică în toate cazurile conducătorului auto.

Art. 16. - În cazul în care un terminal prezintă riscul să nu mai îndeplinească/nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza desemnării ca terminal în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, I.S.C.T.R. va transmite organismului de administrare a terminalului respectiv o notificare prin care este informat că are la dispoziţie un termen de 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să se solicite Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. anularea calităţii de terminal.

Art. 17. - (1) Calitatea de terminal a unei autogări se anulează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. În următoarele cazuri:

a) operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier-activitate de autogara i s-a retras licenţa în baza căreia a solicitat desemnarea autogării ca terminal;

b) operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activitate de autogara a furnizat informaţii incorecte în vederea desemnării ca terminal a autogării pentru care deţine licenţă;

c) la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 16 nu a fost remediată situaţia în cauză.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), calitatea de terminal a unei autogări se anulează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin eliminarea menţiunilor corespunzătoare din Registrul electronic al operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, în baza unei decizii motivate, care se notifică în scris operatorului economic respectiv în termen de 5 zile de la data acesteia.

(3) împotriva măsurii de anulare a calităţii de terminal organismul de administrare a terminalului respectiv se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. - Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 11-15, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Nicuşor Marian Buică,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 425.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

privind completarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012

În temeiul:

- art. 1 alin. (4) lit. b) şi al ari 3 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 55 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009,

directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. I. - Catalogul naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 şi 246 bis din 11 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- Secţiunea E „Lista produselor şi mecanismelor criptografice certificate la nivel naţional” se completează prin adăugarea pachetelor, produselor şi profilelor de protecţie INFOSEC următoare:

 

Nr. crt.

Produs

Producător

Nivelul de clasificare maxim

Tip criptor

 

CriptAB v.5.0

Certificarea este valabila în următoarele condiţii:

- aplicaţia va funcţiona fie pe staţii independente, fie pe staţii conectate în reţele neconectate la reţele publice, clasificate corespunzător;

- accesul la aplicaţie este permis numai persoanelor autorizate să vehiculeze informaţii clasificate pentru care aplicaţia este certificată şi  care au necesitatea de a cunoaşte, conform politicii de securitate aprobate;

- politica de management al parolelor să fie cea stabilită în documentaţia produsului;

- să fie respectate toate cerinţele de securitate menţionate în documentaţia aplicaţiei (ţinta de securitate, ghid de instalare, manual de utilizare, administrare şi configurare), cerinţe care vor fi furnizate odată cu aplicaţia, în condiţii sigure de livrare/distribuire.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

SECRET

Software”

 

 

 

Art. II. - (1) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Versiunea consolidată a Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului generai al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012, poate fi accesată pe pagina web a Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, la adresa www.orniss.ro

 

Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucureşti, 11 iunie 2013.

Nr. 45.

 

 


MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 542 din 4 iunie 2013

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Nr. 1.445 din 5 iunie 2013

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 881 din 17 iunie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013

 

Având în vedere importanţa strategică a proiectelor majore în atingerea gradului de absorbţie şi îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, impactul major al contractelor de supervizare atât în aprobarea şi verificarea calităţii lucrărilor, cât şi în ceea ce priveşte răspunderea profesională asumată pentru atingerea obiectivelor proiectelor majore, precum şi necesitatea obiectivă de a asigura şi menţine expertiza şi responsabilitatea contractanţilor din cadrul contractelor de supervizare a lucrărilor până la finalizarea proiectelor majore,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi ale art. 11 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,

ministrul fondurilor europene, ministrul mediului şi schimbărilor climatice şi ministrul transporturilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunea privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistentă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013, prevăzuta în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autorităţile contractante care implementează proiecte majore din domeniul infrastructurii au obligaţia utilizării acestei instrucţiuni începând cu data prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Ministrul transporturilor,

Eugen Teodorovici

Rovana Plumb

Relu Fenechiu

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNE

privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013

 

1. Cadrul general

Implementarea proiectelor trebuie să conducă la finalizarea cu succes a contractelor de lucrări din punctul de vedere al calităţii şi al costurilor şi în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, în conformitate cu decizia de finanţare şi cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare.

În cadrul acestor proiecte sunt de regulă, în medie, 10 contracte de lucrări, putându-se ajunge la peste 20 de contracte, situate în diverse locaţii în aria de acoperire a proiectului,

În conformitate cu caietul de sarcini, experţii din cadrul contractului de supervizare vor răspunde până la finalizarea proiectului în principal de:

- urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, şi admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, cantitativ şi calitativ;

- verificarea şi propunerea spre revizuire, în vederea aprobării, a proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie ale contractorului, în cazul contractelor de proiectare şi execuţie;

- emiterea certificatului de recepţie la terminarea lucrărilor şi a certificatului de recepţie finală;

- emiterea raportului final de supervizare, condiţie obligatorie pentru închiderea proiectului şi eligibilitatea cheltuielilor.

Pentru a se asigura de calitatea serviciilor de supervizare, în documentaţia de atribuire autorităţile contractante au solicitat o garanţie de bună execuţie de 10% din partea firmei desemnate câştigătoare şi o asigurare de risc profesional cu valori de aproximativ 5 milioane de euro, care vor putea fi utilizate în cazul în care obiectivele realizate în cadrul proiectelor (staţii de tratare apă, epurare apă uzată, staţii de pompare, reabilitare infrastructură rutieră/feroviară etc.) nu vor atinge parametrii de funcţionare sau vor avea alte deficienţe care vor trebui remediate.

Finalizarea unui contract de supervizare, ca urmare a atingerii termenului prevăzut în contract sau ca urmare a depăşirii valorii de semnare a contractului, fără a se putea emite raportul final de supervizare (aferent tuturor contractelor de lucrări din cadrul proiectului) în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, duce la pierderea garanţiei de bună execuţie şi a asigurării de risc profesional a prestatorului care a verificat proiectele şi a urmărit realizarea lucrărilor. În această situaţie, în cazul în care vor apărea deficienţe la punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii după încetarea contractului de supervizare, costul remedierii acestora va trebui suportat de autoritatea contractantă.

2. Achiziţii publice

Pentru a se evita astfel de situaţii se pot prelungi contractele de supervizare prin aplicarea unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunţ de participare în conformitate cu prevederile art. 122 lit. i) sau ari. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006. cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, respectiv atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

- atribuirea să fie făcută contractantului iniţial;

- lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale să nu poată fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, să fie strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

- valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale sa nu depăşească limita permisă de regulile de achiziţii publice aplicabile art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, respectiv 20% din valoarea contractului iniţial pentru contractele care nu se încadrează în categoria contractelor sectoriale ce sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cap. VIII;

Serviciile suplimentare de supervizare se încadrează în categoria serviciilor suplimentare/adiţionale (complementare) inseparabile din punct de vedere tehnic şi economic de contractul iniţial (în condiţiile necesităţii obiective de a asigura expertiza şi responsabilitatea acestuia până la finalizarea proiectelor).

Extinderea perioadei de execuţie a lucrărilor peste data iniţială de finalizare este încadrabilă la categoria evenimentelor neprevăzute (circumstanţe imprevizibile).

Suplimentarea bugetului contractelor de supervizare în scopul asigurării unor resurse proporţionale în raport cu cantitatea de lucrări supervizate poate fi acceptată, în condiţiile în care serviciile suplimentare de supervizare sunt încadrabile în categoria serviciilor complementare inseparabile din punct de vedere tehnic şi economic de contractul iniţial, iar beneficiarul poate proba faptul că dimensionarea corespunzătoare a echipelor de supervizare de pe şantier nu putea fi în mod rezonabil prevăzută la momentul atribuirii contractului iniţial.

3. Eligibilitate

Încadrarea în prevederile relevante ale procedurilor de achiziţii publice, respectiv negocierea fără publicarea unui anunţ de participare în conformitate cu prevederile art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 reprezintă o precondiţie a eligibilităţii sumelor suplimentare asociate modificărilor de contracte.

Din perspectiva asigurării unui management de contract eficient, în situaţiile în care execuţia lucrărilor se prelungeşte peste termenul asumat iniţial, se recomandă extinderea contractelor de supervizare până la limita permisă de regulile aplicabile de achiziţii publice.

Eligibilitatea sumelor aferente extinderii serviciilor de supervizare survenite ca urmare a prelungirii perioadei de execuţie a lucrărilor va fi stabilită în funcţie de circumstanţele care au generat nefinalizarea la timp a lucrărilor, după cum urmează:

I. În situaţiile în care extinderea perioadei de execuţie a lucrărilor se datorează unor cauze ce presupun, de asemenea, eligibilitatea extinderii perioadei sau a sumelor suplimentare rezultate ca urmare a evenimentelor neprevăzute/ circumstanţelor imprevizibile acceptate, costurile aferente prelungirii contractelor de supervizare sunt eligibile.

Cu privire la condiţia referitoare la „circumstanţele imprevizibile”, această cerinţă trebuie interpretată într-o manieră obiectivă, luând în considerare ceea ce o autoritate contractantă diligentă nu ar fi putut să prevadă la data achiziţiei contactului, cum ar fi:

a) întârzieri în semnarea contractelor de lucrări care nu se datorează autorităţii contractante din cauza contestaţiilor repetate, acţiuni în justiţie ale ofertanţilor care au dus la întârzieri mai mari de 6 luni faţă de data prevăzută în documentaţia de atribuire pentru contractul de supervizare;

b) extinderea perioadei iniţiale de finalizare a contractelor de lucrări ca urmare a unor condiţii imprevizibile (dezastre naturale, condiţii climatice adverse excepţionale, vestigii arheologice, alunecări de teren sau alte fenomene fizice neprevăzute, în măsură să afecteze viaţa sau siguranţa lucrărilor, noi cerinţe rezultate din adoptarea de noi reglementări comunitare sau naţionale ori condiţii tehnice care nu ar fi putut fi prevăzute, în pofida investigaţiilor tehnice care au stat la baza proiectului şi care au fost întreprinse în conformitate cu „bunele practici*);

c) în situaţiile în care modificarea bugetului unui contract de supervizare este rezultatul unei suplimentări a personalului Inginerului, sumele aferente vor fi considerate eligibile doar în condiţiile în care necesitatea redimensionării echipei de supervizare a apărut ca urmare a unei situaţii obiective/ imprevizibile şi neatribuibile unei decizii de management a beneficiarului.

În aceste cazuri, costurile necesare extinderii serviciilor de supervizare sunt eligibile.

II. În situaţiile în care extinderea perioadei de execuţie a lucrărilor se datorează unor cauze atribuite beneficiarului sau unor situaţii ce presupun neeligibilitatea costurilor suplimentare rezultate în cadrul contractului de lucrări, suma aferentă creşterii bugetului contractului de supervizare este neeligibilă.

În cazul în care supervizarea pentru mai multe contracte de lucrări a căror implementare este decalată ca urmare a întârzierilor apărute în faza de licitaţie, mai puţin situaţia descrisă la punctul l.b), suplimentarea bugetului contractului de supervizare va fi considerată, de asemenea, neeligibilă (întârzierile în procesul de licitare/contractare care se datorează autorităţii contractante).

III. În cazul în care extinderea perioadei de execuţie a lucrărilor este datorată antreprenorului, costurile suplimentare aferente contractului de supervizare vor fi considerate neeligibile, beneficiarul având în schimb obligaţia de a le compensa prin penalităţile de întârziere pe care este îndreptăţit să le aplice constructorului.

4. Abordarea modificărilor de contracte din perspectiva unui management de proiect eficient

Modificarea unui contract aflat în curs de implementare reprezintă o măsură excepţională a cărei aplicare trebuie precedată de o analiză riguroasă a circumstanţelor care impun această soluţie ca necesară şi oportună. În acest sens, autoritatea contractantă trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

- încadrarea în prevederile regulilor de achiziţii publice aplicabile (avându-se în vedere inclusiv clarificările aduse mai sus);

- necesitatea şi oportunitatea modificării contractelor, în relaţie cu scopul central reprezentat de atingerea obiectivelor deciziilor de finanţare/contractelor de finanţare cu minimum de costuri şi cu maximizarea gradului de utilizare a asistenţei comunitare;

- determinarea eligibilităţii sumelor suplimentare în raport cu criteriile definite în prezenta instrucţiune.

 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 565 din 17 iunie 2013

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Nr. 1.549 din 18 iunie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunii privind modificarea condiţiilor de plată stabilite în cadrul documentaţiilor de atribuire, ulterior atribuirii contractelor, pentru contractele de lucrări implementate în cadrul proiectelor finanţate din POS Mediu, Axa prioritară 1 - „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 8 contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi al art. 11 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene şi ministrul mediului şi schimbărilor climatice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunea privind modificarea condiţiilor de plată stabilite în cadrul documentaţiilor de atribuire, ulterior atribuirii contractelor, pentru contractele de lucrări implementate în cadrul proiectelor finanţate din POS Mediu, Axa prioritară 1 - „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”, prevăzută în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice

Anne-Rose-Marie Jugănaru,

secretar de stat

 

ANEXA

 

INSTRUCŢIUNE

privind modificarea condiţiilor de plată stabilite în cadrul documentaţiilor de atribuire, ulterior atribuirii contractelor, pentru contractele de lucrări implementate în cadrul proiectelor finanţate din POS Mediu, Axa prioritară 1 - „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”

 

Având în vedere:

- jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, astfel cum a specificat Comisia Europeană (prin DG Markt) în Adresa nr. Ares (2012)601434 - 21/05/2012, care reglementează faptul ca modificarea unui contract în cursul perioadei sale de valabilitate nu este considerată substanţială atunci când această modificare:

a) nu introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura iniţială de achiziţie, ar fi permis participarea şi/sau selectarea altor operatori economici decât cei selectaţi iniţial sau ar fi permis atribuirea contractului unui alt ofertant;

b) nu schimbă echilibrul economic al contractului în favoarea contractantului;

c) nu extinde în mod considerabil aria de acoperire a contractului astfel încât acesta să includă bunuri, servicii sau lucrări care nu erau incluse iniţial;

- clarificările Comisiei Europene privind posibilitatea modificării mecanismelor de plată în cazul contractelor de reţele finanţate în cadrul POS Mediu, acestea fiind încadrate în categoria modificărilor care nu sunt substanţiale, cu condiţia obţinerii de la contractant a unei garanţii bancare echivalente sumei cerute la plată;

- stabilirea în cadrul documentaţiilor de atribuire elaborate în vederea derulării procedurilor de atribuire a contractelor implementate în cadrul proiectelor finanţate din POS Mediu a unor condiţii de plată care presupun o valoare ridicată a certificatelor intermediare de plată, fapt ce poate conduce la blocaje de ordin administrativ, implicit la nivelul cererilor de rambursare, datorită imposibilităţii facturării lunare în funcţie de ritmul de execuţie a lucrărilor, acesta fiind direct influenţat de condiţiile climatice aferente perioadei de implementare;

- necesitatea amendării contractelor de lucrări prin modificarea preambulului la listele de cantităţi, în sensul necondiţionării emiterii certificatelor intermediare de plată, în cazul lucrărilor executate pentru reţelele de apă şi canalizare, de refacerea suprafeţei carosabile pentru tronsoanele respective de reţea de apă şi canalizare, astfel încât fiecare tip de lucrare să poată fi plătită etapizat la finalizarea ei, dar fără a genera costuri suplimentare faţă de preţurile ofertate iniţial pentru aceste tipuri de lucrări;

- necesitatea amendării contractelor de lucrări în cazul în care plata pentru tronsonul/stradă presupune execuţia de reţele de apă potabilă, precum şi a reţelelor de canalizare, în sensul acceptării la plată individuală a celor două tipuri de reţele,

se emite următoarea instrucţiune către autorităţile contractante care implementează proiecte finanţate din POS Mediu, Axa prioritară 1 - „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”:

Art. 1. - Modificarea condiţiilor de plată în sensul necondiţionării emiterii certificatelor intermediare de plată, în cazul lucrărilor executate pentru reţelele de apă şi canalizare, de refacerea suprafeţei carosabile pentru tronsoanele respective de reţea de apă şi canalizare, astfel încât fiecare tip de lucrare să poată fi plătită etapizat la finalizarea ei, fără însă a genera costuri suplimentare faţă de preţurile ofertate iniţial pentru aceste tipuri de lucrări, este posibilă cu respectarea reglementărilor europene şi naţionale privind derularea procedurilor de achiziţie publică, cu condiţia ca aceste certificate intermediare de plată să fie însoţite de o garanţie bancară din partea contractantului pentru întreaga sumă solicitată la plată, valabilă până la finalizarea lucrărilor aferente refacerii carosabilului. Condiţiile contractuale trebuie să permită executarea garanţiei bancare anterior menţionate la prima solicitare scrisă a autorităţii contractante, astfel încât aceasta din urmă să poată recupera un eventual prejudiciu rezultat în urma plăţii.

Art. 2. - Modificarea condiţiilor de plată în cazul în care tronsonul presupune execuţia de reţele de apă potabilă şi a reţelelor de canalizare, în sensul acceptării la plată individuală a celor două tipuri de reţele, este posibilă cu respectarea reglementărilor europene şi naţionale privind derularea procedurilor de achiziţie publică, cu condiţia ca aceste certificate intermediare de plată să fie însoţite de o garanţie bancară din partea contractantului pentru întreaga sumă solicitată la plată, valabilă până la finalizarea lucrărilor aferente reţelelor din tronsonul/strada, ce se execută ulterior celor solicitate la plata interimară. Condiţiile contractuale trebuie să permită executarea garanţiei bancare anterior menţionate la prima solicitare scrisă a autorităţii contractante, astfel încât aceasta din urmă să poată recupera un eventual prejudiciu rezultat în urma plăţii.