MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 403/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 403         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 4 iulie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

192. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului

 

610. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţi a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participaţiilor Statului

 

206. - Lege pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

634. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 259 din 21 mai 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

421. - Hotărâre privind înscrierea unor bunuri culturale mobile în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

 

422. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 25 martie 2013 şi la 27 martie 2013, precum şi la1 aprilie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 

423. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 -. etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 si i DN 15” si „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”

 

424. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 808/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Timişoara - Lugoj”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.176. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind modificarea art. 2 din Metodologia de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul Programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap ..Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 150/2011

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Pârtiei păţi ii or Statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, denumită în continuare A.A.A.S., este instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului economiei.”

2. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Veniturile realizate din activitatea de administrare şi privatizare urmează regimul stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare.”

3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Veniturile realizate din activitatea de valorificare a creanţelor preluate vor asigura executarea obligaţiilor de plată a sumelor prevăzute prin titluri executorii având ca obiect creanţe deţinute împotriva A.A.A.S. - altele decât cele privind drepturi salariale, stabilite prin titluri executorii, inclusiv sumele datorate păgubiţilor FNI, în limita sumelor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli.”

4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Pentru executarea silită a titlurilor executorii, astfel cum sunt definite prin Ordonanţa de urgenţă a. Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, A.A.A.S. îşi poate organiza corpul propriu de executori fiscali.

(2) Corpul propriu de executori fiscali se numeşte prin ordin al preşedintelui A.A.A.S. şi are competenţă pe întregul teritoriu al ţării.

(3) Procedura de executare silită pentru valorificarea activelor pusă în aplicare de către corpul propriu de executori fiscali ai A.A.A.S. se realizează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.”

5. La articolul 6, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6, - (1) Coordonarea activităţii A.A.A.S. este asigurată de ministrul economiei. În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul economiei este sprijinit de un Consiliu de supraveghere şi îndrumare a activităţii A.A.A.S., format din 5 membri, respectiv câte un reprezentant al Ministerului Economiei, care va îndeplini rolul de preşedinte, al Ministerului Justiţiei, al Secretariatului Generai al Guvernului, al Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Ministerului Finanţelor Publice,

(2) Desemnarea membrilor Consiliului de supraveghere şi îndrumare se realizează prin ordin al conducătorului instituţiilor prevăzute la alin. (1).

(5) Revocarea din funcţie a oricărui membru al Consiliului de supraveghere şi îndrumare se realizează prin ordin al conducătorului instituţiei al cărui reprezentant a fost revocat, caz în care se va desemna o nouă persoană, în termen de 10 zile de la data revocării.”

6. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(6) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere şi îndrumare se aprobă prin ordin al ministrului economiei.

(7) Membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare primesc o indemnizaţie lunară al cărei cuantum se stabileşte prin ordin al ministrului economiei. Indemnizaţia nu poate depăşi 50% din cea a preşedintelui A.A.A.S.”

7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) A.A.A.S. este condusă de un preşedinte şi de 3 vicepreşedinţi.”

8. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Funcţia de preşedinte al A.A.A.S. este asimilată funcţiei de secretar de stat, iar funcţia de vicepreşedinte al A.A.A.S. este asimilată funcţiei de subsecretar de stat.”

9. La articolul 9 alineatul (1), literele f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,f) acordă, prin ordin, înlesniri la plata creanţelor fiscale preluate în temeiul unor acte normative, cu respectarea prevederilor în materia ajutorului de stat;

………………………………………………………………………………

h) prezintă, cu avizul ministrului economiei, prim-ministrului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual de activitate a A.A.A.S.; la solicitarea ministrului economiei sau a prim-ministrului, preşedintele A.A.A.S. prezintă rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operaţiuni determinate;”.

10. În toate actele normative, sintagma „Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului” sau „A.V.A.S.” se înlocuieşte cu sintagma „Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului”, respectiv „A.A.A.S.”

Art. II. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, plăţile efectuate către organele fiscale, în mod nedatorat, aferente creanţelor restante deţinute de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), ce au făcut obiectul încasării ori aplicării unor măsuri de compensare sau scutire la plată, de către organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), altele decât cele reglementate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, rămân valabile, urmând ca, pe baza confirmării scrise, însoţite de documentele doveditoare aferente, transmise de către organele fiscale ale A.N.A.F., A.A.A.S. să procedeze la modificările corespunzătoare asupra valorii creanţelor respective, existente în evidenţele sale contabile.

(2) Sumele încasate de A.A.A.S. În temeiul drepturilor de creanţă, în contul creanţelor prevăzute la alin. (1), prin plată, executare silită şi/sau alte modalităţi prevăzute de reglementările legale în materie, reprezentând obligaţii de plată restante către Fondul naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate, inclusiv dobânzi şi penalităţi de orice fel aferente, nu se restituie şi nu se compensează cu alte obligaţii ale debitorilor faţă de AA.A.S. Respectivele sume vor face obiectul stingerii din evidenţa organelor fiscale ale A. NA F. În condiţiile prevăzute de titlul VIII cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 192.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 25 iunie 2013.

Nr. 610.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Termenul pentru emiterea avizului conform este de 30 de zile. După expirarea termenului, se aplică procedura aprobării tacite.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-STEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 27 iunie 2013.

Nr. 206.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 46904072013

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 634.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 259

din 21 mai 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Mi nea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, aii. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată de Gheorghe Morariu în Dosarul nr. 917/55/2010 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 218D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, făcând trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 26 mai 2010, pronunţată în Dosarul nr. 917/55/2010, Judecătoria Arad - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată de Gheorghe Morariu într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor de nerespectare a regulilor privind depăşirea şi, respectiv, de nerespectare a obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, contravenţii sancţionate prin dispoziţiile art. 100 alin. (3) lit. e) şi art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.

Încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale a fost comunicată de către Judecătoria Arad - Secţia civilă la data de 28 martie 2013 şi a fost înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 1.222 din 1 aprilie 2013.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că textele criticate contravin normelor Constituţiei şi Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Judecătoria Arad - Secţia civilă opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată şi face trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 183 din 8 mai 2003.

Avocatul Poporului apreciază că textele criticate sunt constituţionale şi precizează că îşi menţine punctul de vedere reţinut în deciziile Curţii Constituţionale nr. 1.118 din 10 septembrie 2009, nr. 1.333 din 22 octombrie 2009 şi nr. 858 din 18 octombrie 2012.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, care au următorul cuprins:

- Art. 16 alin. (1): „(1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locui unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea si instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.”;

- Art. 17: „Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.”;

- Art. 18; „Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, Ia cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiţeri şi subofiţeri de poliţie, jandarmi sau gardieni publici.”;

- Art. 19 alin. (1): „(1) Procesul-verbal se semnează pe Fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.”;

- Art. 25 alin. (1) şi (3): „(1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului şi, dacă este cazul, părţii vătămate şi proprietarului bunurilor confiscate. [...]

(3) în situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum şi dacă a fost obligat la despăgubiri, odată cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica şi înştiinţarea de plată. În înştiinţarea de plată se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare şi, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită”;

- Art. 26 alin. (3): (3) în cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii.”;

- Art. 27: „Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată de face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.”;

- Art. 28: „( 1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenţiilor această posibilitate trebuie menţionată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A, sau la unităţile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă organului din care acesta face parte, potrivit dispoziţiilor alin. (1).

(3) Amenzile contravenţionale pot fi achitate şi prin intermediul instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghişeului virtual de plăţi, proiect-pilot coordonat de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, parte a Sistemului e-guvernare. din cadrul Sistemului Electronic Naţional. În acest caz:

a) achitarea unei amenzi contravenţionale se dovedeşte prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de Ghişeul virtual de plăţi, aceasta specificând data şi ora efectuării plăţii;

b) se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de Ghişeul virtual de plăţi către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.”;

- Art. 33 alin. (1): „(1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.”;

- Art. 34 alin. (1): „(1) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cei care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării. [...]”.

Se susţine, în esenţă, că textele criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind statul român şi art. 20 alin. (1) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, precum şi dispoziţiilor art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale cu privire la prezumţia de nevinovăţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, a statuat că, chiar dacă excepţia de neconstituţionalitate este în mod formal motivată, deci cuprinde cele trei elemente (textul contestat din punct de vedere al constituţionalităţii, textul de referinţă pretins încălcat, precum şi motivarea de către autorul excepţiei a relaţiei de contrarietate existente între cele două texte, cu alte cuvinte, motivarea neconstituţionalităţii textului criticat), dar motivarea în sine nu are nicio legătură cu textul criticat, iar textul de referinţă este unul general, Curtea va respinge excepţia ca inadmisibilă, fiind contrară art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 (a se vedea în acest sens Decizia nr. 198

din 12 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 martie 2009, sau, în cadrul controlului a priori, Decizia nr. 919 din 6 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 15 iulie 2011). Prin aceeaşi decizie, Curtea a reţinut că, în situaţia în care excepţia de neconstituţionalitate cuprinde în structura sa primele două elemente anterior menţionate, numai Curtea este cea chemată să se pronunţe asupra acestei probleme, respectiv dacă aceasta este sau nu motivată, întrucât ea singură îşi stabileşte competenţa, conform dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată de Gheorghe Morariu în Dosarul nr. 917/55/2010 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Arad - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

Pronunţată în şedinţa din data de 21 mai 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor bunuri culturale mobile în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1988 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea bunurilor culturale mobile - trofee de vânătoare, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea bunurilor culturale mobile - trofee de vânătoare înscrise potrivit art. 1, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 421.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor mobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi publice centrale)

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

29446657

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de

clasificare

Denumirea

Descrierea tehnica

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Tip bun

Persoana juridică de la care se transmite

bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite

bunul imobil

Baza legală

în administrare/

concesiune

1

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie numărul de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului

3.24.06.

Colecţia de trofee de vânătoare

„Gheorghe Iaciu”

33 de bunuri culturale mobile - trofee de vânătoare naturalizate

 

 

Şos. Kiseleff nr. 1,

sectorul 1, Bucureşti

2013

360.900

Contractul de donaţie cu

sarcini autentificat sub nr. 86 din 26 februarie 2013

în administrare

mobil

Ministerul Culturii

Muzeul Naţional de Istorie Naturală .Grigore Antipa”

C.U.I. 29446657

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 25 martie 2013 şi la 27 martie 2013, precum şi la 1 aprilie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori*), semnate la Bucureşti la 25 martie 2013 şi la 27 martie 2013, precum şi la 1 aprilie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 422.


*) Traducere.

 

Biroul Băncii Mondiale, România

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare

Clădire UTI, etajul 6

Strada Vasile Lascăr nr. 31

Sectorul2, 020492

Bucureşti, România

Tel.: (+4) 021-201-0311

Fax: (+4) 021-201-0338

 

25 martie 2013

 

Excelenţei Sale

ministrul finanţelor publice

Bucureşti, România

 

Stimate domnule ministru:

 

România - Proiect privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică - împrumut nr. 4759 RO

Anulare şi închidere a contului împrumutului

 

Facem referire la Acordul de împrumut din data de 28 ianuarie 2005 pentru proiectul sus-menţionat dintre România (împrumutat) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), după cum a fost amendat.

După cum cunoaşteţi, împrumutul s-a încheiat la data de 31 octombrie 2012, perioada de graţie convenită s-a terminat la data de 28 februarie 2013 şi tranzacţia finală a fost înregistrată în sistemul Băncii cu data valutei din 6 martie 2013. Prin urmare, în conformitate cu secţiunea 7.03 din Condiţiile generale, prin prezenta Banca anulează, de la data de 6 martie 2013, suma egală cu 4.904.833,71 dolari SUA din contul de împrumut. Contul de împrumut a fost închis la aceeaşi dată.

Graficul de rambursare este în prezent revizuit de Bancă în urma acestei anulări, cifrele revizuite urmând a fi transmise în cel mai scurt timp posibil.

V-am fi recunoscători dacă aţi putea confirma primirea acestei scrisori.

 

Cu stimă,

Richard Florescu,

director de ţară interimar

Banca Mondială România şi Ungaria

 

Cc: Dl Claudiu Doltu, secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România

Dna Diana Popescu, director general, Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România

Dl Rudolf Jan Treffers, director executiv, Banca Mondială

 

Biroul Băncii Mondiale, România

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare

Clădire UTI, etajul 6

Strada Vasile Lascăr nr. 31

Sectorul2, 020492

Bucureşti, România

Tel.: (+4) 021-201-0311

Fax: (+4) 021-201-0338

 

27 martie 2013

 

Excelenţei Sale

Daniel Chiţoiu,

viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice

Bucureşti, România

 

Stimate domnule ministru:

 

România - Proiect privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică (împrumut nr. 4759 RO) - Graficul de rambursare revizuit

 

Odată cu referirea la corespondenţa noastră anterioară din data de 25 martie 2013, alineatul 3, pentru referinţa sus­menţionată, ataşat găsiţi Graficul de rambursare revizuit

 

Cu stimă,

Richard Florescu,

director de ţară interimar

Banca Mondială România şi Ungaria

 

Cc: Dl. Claudiu Doltu, secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice

Dna Diana Popescu, director general, Ministerul Finanţelor Publice

Dl Rudolf Jan Treffers, director executiv, Banca Mondială

 

BANCA INTERNAŢIONALA PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

GRAFIC DE RAMBURSARE

Sume în dolari S.U.A.

Dată/timp de rulare: 27/03/2013

 

Pagina: 1

 

Ţara împrumutat

RO-România

8000008817 - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE


Împrumut nr.:

BIRD-47590

Tranşe total: nr.

Subîmprumut nr.

47590-001

Valuta: dolari S.U.A.

Data EOP: 27.03.2013

Data primei scadenţe:

15.08.2010

Data ultimei scadente:

15.02.2022

 

Data scadenţei

Iniţial

Total corectat

Scadenţă revizuită

15.08.2010

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

15.02.2011

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

15.08.2011

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

15.02.2012

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.08.2012

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.02.2013

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.08.2013

5.000.000,00

-1.752.959,25

3.247.040,75

15.02.2014

5.000.000,00

-1.752.959,25

3.247.040,75

15.08.2014

5.000.000,00

-1.752.959,25

3.247.040,75

15.02,2015

5.000.000,00

-1.752.959,25

3.247.040,75

15.08.2015

5.000.000,00

-1.752.959,25

3.247.040,75

15.02.2016

5.000.000,00

-1.752.959,25

3.247.040,75

15.08.2016

5.000.000,00

-1.752.959,25

3.247.040,75

15.02.2017

5.000.000,00

-1.752.959,25

3.247.040,75

15.08.2017

5.000.000.00

-1752.959,25

3.247.040,75

15.02.2018

5.000.000,00

-1.752.959,25

3.247.040,75

15.08.2018

5.000.000,00

-1.752.959,25

3.247.040,75

15.02.2019

5.000.000,00

-1.752.959,25

3.247.040,75

15.08.2019

5.000.000,00

-1.752.959,25

3.247.040,75

15.02.2020

5.000.000.00

-1.752.959,25

3.247.040,75

15.08.2020

5.000.000,00

-1.752.959,25

3.247.040,75

15.02.2021

5.000.000,00

-1.752.959,25

3.247.040,75

15.08.2021

5.000.000,00

-1.752.959,25

3.247.040,75

15.02.2022

5.000.000,00

-1.752.959,33

3.247.040,67

Total:

120.000.000.00

-35.994.663,71

84.005.336,29

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

 

1 aprilie 2013

 

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5, Bucureşti

Tel: +40 21 311 23 76

Fax:+40 21 312 67 92

 

Biroul Băncii Mondiale, România

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

Dl Richard Florescu, director interimar, Banca Mondială România şi Ungaria

Ret.: România - Proiect privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică

(împrumut nr. 4759-RO)

Anulare si închidere cont împrumut

Grafic de rambursare revizuit.

 

Stimate domn,

Confirmăm cu mulţumiri primirea scrisorii dumneavoastră din data de 25 martie 2013 şi 27 martie 2013, prin care am fost informaţi în legătură cu anularea sumei egale cu 4.904.883,71 dolari SUA din contul de împrumut şi cu revizuirea Graficului de rambursare în urma acestei anulări.

 

Cu stimă,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

Cc: Dna Cristina Zirimis, Biroul Băncii Mondiale, România

Dna Cornelia Borănescu, Biroul Băncii Mondiale, România

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”

În conformitate cu art. 11 lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 18 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.”

2. Anexa nr. 5 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 423.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. l.638/2004)

 

Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de Investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13şi DN15”

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov

Amplasament: Judeţul Mureş

 


Valoarea totala a investiţiei, inclusiv TVA:

 

 

(1 euro = 4,3683 lei/9.04.2012)

 

393.072 mii lei*)

- din care C + M:

 

294.400 mii lei*)

Eşalonarea investiţiei:

 

 

Anul I

INV

172.380 mii lei

 

C + M

132.480 mii lei

Anul II

INV

220.692 mii lei

 

C + M

161.920 mii lei

Durata de realizare a investiţiei:

 

24 de luni

Capacităţi (în unităţi fizice):

 

 

- Lungime drum:

11,643

km

- Lăţime platformă/- parte carosabilă:

10,00 m/7,00 m pe 10,193

km

 

13,50 m/10,50 m pe 1,450

km

- acostamente:

2x1,50

m

- din care benzi de încadrare:

2 x 0,75

m

- Pasaje:

2

buc.

- Poduri:

5

buc.

- Viaducte:

1

buc.

- Intersecţii tip giraţie

2

buc.

- Parcări

2

buc.

- Structura rutieră este dimensionată pentru sarcina de 11,5 tone.

 

 

 

Factori de risc

Conform prevederilor Normativului P100-1/2006.

 

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivelor de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 808/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Timişoara - Lugoj”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1), al ari 11 alin. (6) şi ari 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, Cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Timişoara-Lugoj”, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 808/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Timişoara - Lugoj”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 29 august 2012, se completează după cum urmează:

1. Se aprobă completarea amplasamentului prevăzut în anexa nr. 1 cu amplasamentul prevăzut în anexa nr. 1 *), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Anexa nr. 2 se completează după cum urmează: după poziţia 135 se introduc două noi poziţii, poziţiile 1351 şi 1352, iar după poziţia 212 se introduc 38 de noi poziţii, poziţiile 213-250, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Timişoara - Lugoj”, completat potrivit art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Giarmata şi Remetea Mare, din judeţul Timiş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.

Art. III. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul completat potrivit art. I pct. 1, situate pe raza localităţilor Giarmata şi Remetea Mare, din judeţul Timiş, sunt în cuantum total de 8.038 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, alineatul „Programe din fonduri de coeziune”.

Art. IV. - Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. V. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. VI. - Planul cu amplasamentul lucrării, completat potrivit art. I pct. 1, se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. VII. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 424.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

Completare la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 808/2012

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Timişoara-Lugoj”, situate pe raza localităţilor Giarmata şi Remetea Mare, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Total suprafaţă

(mp)

Categoria de folosinţă

Număr cadastral

(număr topo)

Tarlaua/ Parcela

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea de despăgubire a terenului,

conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1351

Giarmata

Cristi Ioan Valeriu, Cristi Iuliana Elisabeta

136722

A

 

A1378/3/1

475

1.194

1352

Giarmata

Cristi Ioan Valeriu, Cristi Iuliana Elisabeta

139094

A

 

A1378/3/3

183

460

213

Remetea Mare

Taran Varvar

23700

A

 

A876/1/3

180

273

214

Remetea Mare

Matei Maria

21700

A

 

A879/1/10

20

30

215

Remetea Mare

Matei Maria

21700

A

 

A879/1/10

12

18

216

Remetea Mare

Feru Tiberiu-Ioan

10895

A

50147

A879/8/3

5

8

217

Remetea Mare

Serban Voichiţa Elena

8814

A

403918

A879/7/1

94

143

218

Remetea Mare

David Ioan, David Maria

9011

A

403922

A879/6

66

100

219

Remetea Mare

David Ioan, David Maria

8892

A

401607

A879/5

63

96

220

Remetea Mare

David Ioan, David Maria

9000

A

 

A879/4

21

32

221

Remetea Mare

Regep Ioan

10000

A

 

A884/13

357

542

222

Remetea Mare

Mihai Alina

15000

A

 

A884/12

143

217

223

Remetea Mare

Mihai Alina

15000

A

 

A884/12

44

67

224

Remetea Mare

Cioca Ion Adrian

5994

A

403946

A863/6/4/1

57

87

225

Remetea Mare

Sava Viorel, Sava Darinca

4538

A

403948

A863/6/5/1

72

109

226

Remetea Mare

Sava Viorel, Sava Darinca

2037

A

403950

A863/6/6/1

27

41

227

Remetea Mare

Petruţa Vasile

7121

A

403952

A863/6/7/1

61

93

228

Remetea Mare

Milos Vasile Stotala

12262

A

50212

A863/6/8/1

347

527

229

Remetea Mare

Felea Flavius Cristian, Dascau Mihai, Dascau Livia

14447

A

403938

A863/6/9/1

10

15

230

Remetea Mare

Mato Anton

25000

A

 

A863/8/5

4

6

231

Remetea Mare

Toma Lăcrimioara Lenuţa, Toma Constantin

24951

A

403958

A863/8/4

161

244

232

Remetea Mare

David Ioan, David Maria

27425

A

403956

A863/8/3

178

270

233

Remetea Mare

David Ioan, David Maria

24837

A

403954

A863/8/2

167

254

234

Remetea Mare

Udrea Petru

4973

A

403960

A863/8/1/1

22

33

235

Remetea Mare

Boca Iosif, Boca Adriana

665

A

403914

A860/8/2/3

45

68

236

Remetea Mare

Boca Iosif, Boca Adriana

815

A

50107

A860/8/3/3

39

59

237

Remetea Mare

Turanschi I. Gheorghe

4162

A

50110

A860/8/4/3

108

164

238

Remetea Mare

Aconstantinesei Maria

4093

A

50113

A860/8/5/3

68

103

239

Remetea Mare

Trofin Augustina, Trofin Danila

4770

A

50116

A860/8/6/3

15

23

240

Remetea Mare

Ciotau Ana

26300

A

 

A860/3/26

253

384

241

Remetea Mare

Stoica Andronic

13400

A

 

A860/3/25

57

87

242

Remetea Mare

S.C. DEVELOPMENT LAND - S.R.L.

49774

A

403940

A860/6/1

21

32

243

Remetea Mare

S.C. DEVELOPMENT LAND - S.R.L.

49774

A

403940

A860/6/1

621

943

244

Remetea Mare

S.C. DEVELOPMENT LAND - S.R.L.

2119

A

403942

A860/6/2/1

153

232

245

Remetea Mare

Popa Aurel

39784

A

403930

A725/13

21

32

246

Remetea Mare

Popa Aurel

39784

A

403930

A725/13

270

410

247

Remetea Mare

Lukacs Elisabeta

24816

A

403969

A725/14

98

149

248

Remetea Mare

Davidean Eugen Nutiu, Davidean Cristina Valentina

9910

A

403934

A725/15

41

62

249

Remetea Mare

Pigli Ana Maria

44400

A

403819

A725/16

191

290

250

Remetea Mare

Buha Ioan Dorel

26632

A

403936

A725/17/1

93

141

TOTAL:

4.863

8.038

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind modificarea art. 2 din Metodologia de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul Programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap „Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 150/2011

 

Având în vedere:

- Nota Direcţiei protecţia persoanelor cu handicap nr. 7.536/DPPH/SPSM din 27 martie 2013 cu privire la Programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap „Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap”;

- Referatul Direcţiei protecţia persoanelor cu handicap nr. 11.644/DPPH/SPSM din 17 mai 2013;

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 2 din Metodologia de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul Programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap „Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 150/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 2 martie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - În cadrul programului de interes naţional prevăzut la art. 1, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, denumit în continuare autoritatea finanţatoare, finanţează proiecte destinate înfiinţării de servicii sociale specializate rezidenţiale de tip locuinţă protejată pentru persoanele adulte cu handicap neinstituţionalizate, aflate în evidenţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului ca solicitanţi ai serviciilor sociale rezidenţiale, conform obiectivului specific «Dezvoltarea serviciilor sociale specializate de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap în unităţi administrativ-teritoriale în care nu există acest tip de servicii sociale».”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 1.176.