MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 410/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 410         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 8 iulie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

89. - Ordin  al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate

 

821/2.247. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 24 alin. (3) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 18 iunie 2013.

Nr. 89.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate

 

CAPITOLUL I

Definire, obiective, domenii şi forme ale activităţii de prevenire

 

Art. 1. - Prevenirea situaţiilor de urgenţă este componentă a sistemului de securitate naţională şi reprezintă un ansamblu integrat de acţiuni specifice cu caracter tehnic şi operativ, planificate şi executate pentru reducerea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi diminuarea consecinţelor acestora, în scopul protejării vieţii, mediului şi bunurilor împotriva efectelor negative ale acestora.

Art. 2. - (1) Obiectivele activităţii de prevenire sunt:

a) respectarea reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă;

b) identificarea pericolelor de producere a situaţiilor de urgenţă la obiective/amplasamente cu risc de incendiu şi/sau unde se desfăşoară activităţi ce prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

c) identificarea, împreună cu autorităţile publice centrale şi locale, a pericolelor de producere a situaţiilor de urgenţă corespunzătoare tipurilor de risc repartizate spre gestionare acestora;

d) conştientizarea şi creşterea rolului administraţiei publice locale în optimizarea capacităţii de autoprotecţie a comunităţii şi de răspuns în caz de urgenţă;

e) îmbunătăţirea calităţii vieţii prin reducerea pagubelor produse ca urmare a manifestării situaţiilor de urgenţă;

f) crearea unei culturi a prevenirii prin cunoaşterea diferitelor tipuri de riscuri specifice şi a măsurilor de prevenire a acestora, precum şi a comportamentului adoptat în cazul producerii lor;

g) corelarea acţiunilor preventive specifice cu cerinţele documentelor programatice în domeniu, stabilite la nivel internaţional;

h) implicarea autorităţilor publice centrale/locale în reglementarea şi derularea unor programe de prevenire a situaţiilor de urgenţă, determinate de tipurile de risc.

(2) Activitatea de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă la construcţii/instalaţii/amenajări urmăreşte aspecte distincte, în funcţie de stadiul acestora pe timpul proiectării, al executării, recepţiei la terminarea lucrărilor, exploatării şi postutilizării acestora.

Art. 3. - Domeniile specifice activităţii de prevenire sunt:

a) asigurarea managementului situaţiilor de urgenţă la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

b) identificarea şi evaluarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă, repartizate spre gestionare;

c) aplicarea reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă şi organizarea activităţii specifice acestor domenii;

d) reducerea riscurilor de producere a incidentelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN) şi a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

e) informarea preventivă, educarea şi instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a populaţiei şi a salariaţilor;

f) îndrumarea, coordonarea şi controlul structurilor cu atribuţii specifice de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă şi cooperarea cu entităţi legal constituite care sprijină activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă;

g) coordonarea şi controlul activităţilor pe linia înştiinţării, alarmării, evacuării şi adăpostirii populaţiei;

h) auditul de supraveghere a persoanelor autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;

i) asanarea teritoriului de muniţia neexplodată din timpul conflictelor armate.

Art. 4. - Principiile pe baza cărora se desfăşoară activitatea de prevenire sunt următoarele:

a) principiul legalităţii: respectarea, în mod unitar, a reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia Civilă, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor controlate, pe întreg teritoriul ţării;

b) principiul imparţialităţii şi independenţei: în exercitarea atribuţiilor funcţionale, persoanele implicate în activităţile preventive, denumite în continuare inspectori de prevenire, au obligaţia să aibă o atitudine obiectivă, neutră, faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură;

c) principiul confidenţialităţii: păstrarea de către inspectorii de prevenire a secretului privind informaţiile care nu sunt de interes public şi care sunt obţinute în cursul desfăşurării activităţii de prevenire;

d) principiul transparenţei: desfăşurarea activităţii într-o manieră deschisă faţă de public, prin care să se asigure accesul liber şi neîngrădit la informaţiile fundamentate ştiinţific, de interes public;

e) principiul continuităţii şi gradualităţii: asigurarea unor controale periodice ale situaţiilor de risc şi aplicarea unor măsuri din ce în ce mai severe în cazul menţinerii riscului peste nivelurile acceptabile;

f) principiul responsabilităţii: desfăşurarea de către inspectorii de prevenire de activităţi specifice într-o manieră conştientă şi de răspundere cu privire la acţiunea ori inacţiunea lor.

Art. 5. - Principalele forme ale activităţii de prevenire sunt:

a) reglementarea;

b) avizarea;

c) autorizarea;

d) acordul;

e) certificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

f) supravegherea pieţei produselor cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu şi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

g) evaluarea în vederea desemnării organismelor pentru evaluarea conformităţii produselor cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu;

h) controlul de prevenire;

i) asistenţa tehnică de specialitate;

j) informarea preventivă;

k) pregătirea în domeniu a autorităţilor şi a populaţiei;

l) coordonarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

m) auditul de supraveghere a persoanelor autorizate să efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;

n) monitorizarea activităţii furnizorilor de formare profesională în ocupaţii din domeniul de competenţă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectorat General;

o) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi conducerea structurilor de prevenire, atribuţii şi planificarea activităţii de prevenire

 

SECŢIUNEA 1

Organizarea şi conducerea structurilor de prevenire

 

Art. 6. - (1) La nivel naţional, activitatea de prevenire este coordonată direct de Inspecţia de Prevenire, structură specializată din cadrul Inspectoratului General, iar conducerea acesteia se realizează de către adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General, care este şeful Inspecţiei de Prevenire,

(2) Inspecţia de Prevenire coordonează, îndrumă, controlează şi evaluează activitatea desfăşurată în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă de către ministere, celelalte organe centrale ale administraţiei publice şi organizaţii neguvernamentale cu funcţii de sprijin, repartizate potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Inspecţia de Prevenire coordonează, îndrumă, controlează şi evaluează inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspecţii judeţene.

Art. 7. - La nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, conducerea activităţii de prevenire se realizează de către adjunctul inspectorului-şef, care este şeful inspecţiei de prevenire judeţene/a municipiului Bucureşti.

Art. 8, - (1) La nivel teritorial, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, prin inspecţiile de prevenire, coordonează, planifică, organizează, desfăşoară şi evaluează activităţi de prevenire în zona de competenţă.

(2) Inspecţia de Prevenire poate coordona direct unele activităţi preventive desfăşurate de unităţile subordonate Inspectoratului General.

Art. 9. - (1) Organizarea activităţii de prevenire la nivel naţional se asigură de către adjunctul inspectorului general, iar la nivel judeţean de către adjunctul inspectorului-şef şi se realizează prin şefii de structuri din Inspecţia de Prevenire, respectiv din inspecţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(2) Inspectorii de prevenire, care constituie personalul inspecţiilor de prevenire, sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

(3) Inspectorii de prevenire îşi desfăşoară activitatea individual sau în colective, constituite la nivelul structurilor proprii, ori împreună cu reprezentanţi ai altor instituţii sau autorităţi publice împuternicite să desfăşoare activităţi de control, în condiţiile respectării prevederilor legale şi, după caz, ale protocoalelor de colaborare.

(4) Inspectorii de prevenire desfăşoară activităţi de prevenire în judeţul în care se află unitatea din care fac parte.

(5) La ordinul primit de la Inspectoratul General, inspectorii de prevenire pot executa misiuni în alte judeţe, pe perioade determinate, pentru activităţi de prevenire complexe sau la care este necesară prezenţa unui număr mai mare de inspectori.

(6) Legitimaţiile de control nominale pentru inspectorii de prevenire se emit de Inspectoratul General, modelul acestora fiind prezentat în anexa nr. 1.

Art. 10. - Anual, la propunerea adjunctului inspectorului general, respectiv a adjunctului inspectorului şef se nominalizează, prin ordin de zi, personalul cu atribuţii în următoarele domenii:

a) controlul respectării legii în domeniul prevenirii incendiilor şi protecţiei civile, precum şi constatarea şi sancţionarea încălcărilor respectivelor norme:

b) emiterea/anularea de avize şi autorizaţii de securitate la incendiu şi protecţie civilă, precum şi emiterea acordurilor pentru organizarea jocurilor de artificii şi comercializarea articolelor pirotehnice;

c) stabilirea de restricţii sau dispunerea sistării/interzicerii desfăşurării unor activităţi, lucrări de construcţii; întreprinderea demersurilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor;

d) auditul de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice autorizate să desfăşoare activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor;

e) gestionarea problematicii protecţiei monumentelor istorice în ceea ce priveşte aspectele legate de situaţiile de urgenţă;

f) evidenţa sancţiunilor contravenţionale şi urmărirea executării acestora;

g) evidenţa legitimaţiilor de control;

h) executarea lucrărilor de asanare a terenurilor de muniţiile rămase neexplodate şi pentru lucrul cu explozivi şi mijloace de iniţiere;

i) avizarea planurilor de urgenţă internă şi emiterea de puncte de vedere pentru rapoartele de securitate şi politicile de prevenire a accidentelor majore pentru obiectivele care cad sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările ulterioare;

j) elaborarea şi actualizarea planurilor de urgenţă externă;

k) participarea în colectivele de analiză tehnică din cadrul agenţiilor pentru protecţia mediului;

l) participarea în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului;

m) controlul persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu;

n) desfăşurarea de activităţi de informare preventivă;

o) participarea în cadrul comisiilor de autorizare a furnizorilor de formare profesională şi de evaluare a competenţelor la absolvirea cursurilor.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Inspecţiei de Prevenire

 

Art. 11. - Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului General are următoarele atribuţii:

a) elaborează acte normative în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă şi asigură armonizarea acestora cu reglementările UE, ONU, NATO, precum şi ale altor organisme internaţionale;

b) participă la elaborarea actelor normative, tratatelor, protocoalelor de colaborare, convenţiilor la nivel european şi internaţional pe segmentul prevenirii situaţiilor de urgenţă, analizează şi emite puncte de vedere privind reglementările tehnice pe domeniu elaborate de state membre ale Uniunii Europene;

c) avizează normele specifice de apărare împotriva incendiilor şi reglementările tehnice incidente emise de ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale;

d) analizează şi emite puncte de vedere, pe segmentul prevenirii situaţiilor de urgenţă, la proiecte de acte normative elaborate la nivel naţional şi supuse dezbaterii publice;

e) asigură schimbul operativ de informaţii, pe segmentul preventiv, în domeniile de competenţă, cu organizaţiile europene şi internaţionale şi organisme similare din statele cu care România are încheiate tratate sau protocoale de colaborare şi îndeplineşte funcţia de punct/persoană de contact în relaţia cu acestea;

f) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate pe domeniile de competenţă comune, stabilite prin lege, şi acordă asistenţă tehnică de specialitate acestora pe segmentul prevenirii situaţiilor de urgenţă;

g) coordonează, controlează, evaluează şi îndrumă activitatea desfăşurată de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă;

h) organizează şi desfăşoară, independent sau în comun cu inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă/alte autorităţi competente, controale de prevenire la operatori economici şi instituţii ale căror construcţii au categoria de importanţă deosebită sau excepţională, sunt de interes strategic ori au caracter de unicat;

i) evaluează şi monitorizează riscurile pe domenii de activitate, analizează evenimentele produse, orientează şi desfăşoară activitatea de prevenire în funcţie de concluziile rezultate;

j) informează autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate asupra activităţilor preventive desfăşurate la obiective aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, asupra evenimentelor înregistrate şi măsurilor propuse pentru îmbunătăţirea activităţii;

k) organizează şi gestionează baze de date privind activităţile preventive desfăşurate la nivel naţional, evenimentele produse şi efectele acestora asupra vieţii oamenilor, bunurilor materiale, culturale şi mediului;

l) organizează, în condiţiile legii, activităţile de emitere a avizelor şi autorizaţiilor privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, de autorizare şi control al persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitatea de evaluare a riscului de incendiu, precum şi pentru acordarea brevetului de pompier specialist;

m) emite avize în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţii din domeniul de reglementare al Inspectoratului General şi participă în comisii de examinare a absolvenţilor cursurilor de formare profesională organizate de aceştia;

n) participă în comisiile de atestare a verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici pentru cerinţa esenţială securitate la incendiu, a elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului în cazul obiectivelor care prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi în cadrul comitetelor tehnice de specialitate constituite la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate;

o) desfăşoară activităţi specifice în vederea desemnării organismelor de evaluare a conformităţii, de supraveghere a acestora, execută controale în domeniul supravegherii pieţei produselor pentru construcţii cu rol în securitatea la incendiu, a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi efectuează audit de evaluare/supraveghere a laboratoarelor de încercări la foc în vederea autorizării/supravegherii;

p) emite puncte de vedere pentru aprobări tehnice ale produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu;

q) participă, în limitele competenţelor conferite de lege, la activităţi de cercetare şi stabilire a cauzelor probabile de producere a incendiilor şi situaţiilor de urgenţă, precum şi de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

r) stabileşte cadrul de desfăşurare şi verifică modul de organizare a activităţilor de înştiinţare, alarmare, evacuare, adăpostire, asanarea teritoriului de muniţii rămase neexplodate din timpul conflictelor armate, stabileşte măsuri tehnice specifice protecţiei nucleare, radiologice, biologice, chimice, în situaţii de urgenţă sau conflict armat;

s) desfăşoară activităţi specifice pentru protecţia populaţiei, valorilor culturale şi a bunurilor materiale în situaţii de urgenţă şi conflict armat, precum şi în vederea informării şi educării populaţiei şi a factorilor cu responsabilităţi în managementul situaţiilor de urgenţă;

ş) desfăşoară activităţi specifice pe segmentul coordonării, îndrumării şi controlului serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, a concursurilor profesionale ale acestor structuri, precum şi ale cercurilor tehnico-aplicative de elevi;

t) avizează şi controlează viabilitatea şi modul de punere în aplicare a planurilor de înştiinţare, avertizare şi alarmare, evacuare şi protecţie nucleară, radiologică, biologică, chimică, întocmite de structurile cu atribuţii în domeniu;

ţ) coordonează pregătirea de specialitate şi atestarea personalului cu atribuţii pe linie de asanare a terenului şi protecţie nucleară, radiologică, biologică, chimică din cadrul unităţilor subordonate Inspectoratului General;

u) participă la organizarea şi desfăşurarea unor exerciţii în domeniul de competenţă şi la evaluarea efectelor dezastrelor;

v) asigură examinarea şi soluţionarea petiţiilor şi a solicitărilor transmise de persoane fizice/juridice din domeniul de responsabilitate;

w) stabileşte şi desfăşoară un parteneriat activ cu mass-media, organizaţii neguvernamentale, instituţii şi asociaţii care furnizează informaţii sau servicii informaţionale pentru informarea preventivă şi educarea populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă;

x) iniţiază campanii naţionale de informare preventivă şi evaluează rezultatele acestora.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile inspecţiilor Judeţene

 

Art. 12. - Inspecţiile judeţene au următoarele atribuţii principale:

a) verifică respectarea reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă la proiectarea, executarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;

b) participă la identificarea şi monitorizarea riscurilor teritoriale din judeţ/municipiul Bucureşti;

c) verifică organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, precum şi a celei de identificare şi evaluare a riscurilor pe timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;

d) controlează activităţile care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, materiale radioactive şi muniţie rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate;

e) coordonează şi controlează serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, precum şi activitatea personalului cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă;

f) planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;

g) elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse ca urmare a manifestării tipurilor de risc repartizate spre gestionare şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;

h) desfăşoară activităţi de informare preventivă pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat înainte, pe timpul şi după producerea situaţiilor de urgenţă;

i) acordă asistenţă tehnică la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de autorităţile publice locale;

j) emite avize, autorizaţii şi acorduri, în condiţiile legii;

k) participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, a personalului cu responsabilităţi în managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru educarea preventivă a populaţiei;

l) verifică şi organizează activitatea de înştiinţare, avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire a populaţiei în situaţii de urgenţă/conflict armat;

m) pregăteşte personalul cu atribuţii de intervenţie la acţiuni de protecţie CBRN, depoluare şi decontaminare;

n) coordonează activitatea de asanare a terenurilor de muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate şi conduce lucrările de distrugere a acesteia;

o) planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative la operatori economici, instituţii şi localităţi;

p) participă la acţiuni de pregătire şi intervenţie în situaţii de urgenţă;

q) participă şi stabileşte împreună cu organele abilitate de lege cauzele probabile de incendiu, condiţiile şi împrejurările care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;

r) desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţie civilă;

s) organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare şi private, sprijină inspectoratele şcolare judeţene în coordonarea şi desfăşurarea concursurilor tehnico-aplicative;

ş) asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor desfăşurate, conform reglementărilor specifice;

t) participă la întocmirea planurilor de urgenţă externă privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi a celor privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

ţ) participă la planificarea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor de testare a planurilor de urgenţă externă;

u) constată şi sancţionează încălcări ale dispoziţiilor legale în domeniu;

v) planifică, organizează şi desfăşoară activităţi de audit de supraveghere a persoanelor autorizate să efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;

w) participă în cadrul Colectivului de analiză tehnică, constituit la nivelul agenţiei judeţene de protecţie a mediului;

x) participă în comisiile de evaluare în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor şi pentru examinarea participanţilor la programele de formare profesională;

y) participă în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivele de investiţii din categoriile prevăzute de legislaţie;

z) execută activităţi de verificare a respectării măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă cu prilejul desfăşurării unor activităţi cu public numeros (manifestări cultural-artistice, sportive, religioase, acţiuni de protest etc.), vizite demnitari, obiective în care se amenajează secţiile de votare, corespunzător planurilor de acţiuni întocmite în acest scop;

aa) acordă asistenţă tehnică de specialitate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Planificarea activităţii de prevenire

 

Art. 13. - (1) Planificarea acţiunilor preventive se realizează în baza concepţiei de desfăşurare a activităţii de prevenire.

(2) Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului General elaborează concepţia generală care cuprinde obiective, direcţii de acţiune şi măsuri, rezultate din analiza la nivel naţional a activităţii preventive, dinamica situaţiei operative, necesitatea alinierii legislaţiei la prevederile unor reglementări interne sau a îndeplinirii cerinţelor unor directive, regulamente, decizii sau alte documente programatice adoptate la nivel european/ internaţional.

(3) în vederea elaborării concepţiei specifice de prevenire la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, Inspectoratul General transmite unităţilor subordonate concepţia generală de desfăşurare a activităţii de prevenire, împreună cu precizări referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţii preventive, precum şi cerinţele de raportare a unor date şi concluzii rezultate din aceasta.

Art. 14. - La planificarea activităţii de prevenire se au în vedere următoarele:

a) priorităţile stabilite prin strategiile şi programele de prevenire a situaţiilor de urgenţă;

b) desfăşurarea de activităţi de prevenire, preponderent la unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice, operatori economici cu risc mare şi foarte mare de incendiu sau care prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, obiective în care se desfăşoară activităţi socioeconomice şi culturale la care participă un număr mare de persoane;

c) concluziile rezultate din evaluarea periodică a situaţiei operative;

d) clasificarea în funcţie de tipurile de risc al localităţilor, operatorilor economici şi instituţiilor, pe baza criteriilor stabilite conform legii, precum şi categoriile, clasele de importanţă, funcţiunile construcţiilor, instalaţiilor, amenajărilor şi monumentelor istorice;

e) stadiile de proiectare/execuţie/fazele determinante pentru realizarea lucrărilor aferente asigurării cerinţei esenţiale de securitate la incendiu, precum şi la realizarea adăposturilor de protecţie civilă, pentru obiectivele de investiţii;

f) specificitatea factorilor de risc identificaţi în plan teritorial şi perioada de manifestare a acestora;

g) ordinele primite vizând activităţi de prevenire prioritare sau alte măsuri ordonate;

h) aspectele convenite cu alte autorităţi cu atribuţii de control care concură la siguranţa cetăţeanului.

Art. 15. - Planificarea activităţii de prevenire se realizează astfel:

a) anual, de către Inspecţia de Prevenire şi inspecţiile judeţene;

b) semestrial, de către direcţiile şi structurile din Inspecţia de Prevenire direct subordonate adjunctului inspectorului general;

c) trimestrial, de către serviciile, birourile şi compartimentele din Inspecţia de Prevenire şi din inspecţiile judeţene;

d) lunar, de către fiecare inspector de prevenire din inspecţiile judeţene, pe baza planului trimestrial al structurii din care face parte şi în limita fondului de timp calculat conform anexei nr. 2.

Art. 16. - (1) Planificarea anuală a activităţii Inspecţiei de Prevenire se realizează prin planul principalelor activităţi, planul legislativ al Ministerului Afacerilor Interne, în părţile ce privesc Inspectoratul General, planul de relaţii internaţionale şi alte documente de planificare ale Inspectoratului General care se aprobă de inspectorul general.

(2) Planificarea anuală a activităţii de prevenire la nivelul inspecţiilor judeţene se aprobă de către inspectorii-şefi şi cuprinde activităţile specifice de control, de avizare/autorizare, activităţi de prevenire sezoniere, efectuate prin colaborare şi cooperare cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, exerciţii specifice de pregătire, cursuri şi instruiri, activităţi de informare preventivă, de audit de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul de reglementare, activităţi de îndrumare şi coordonare a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi alte activităţi, precum şi activităţi de analiză şi evaluare a activităţii desfăşurate, de raportare şi informare, convocări, conferinţe, simpozioane, dezbateri, concursuri profesionale şi tehnico-aplicative, colaborări pe plan extern şi altele asemenea.

Art. 17. - (1) Planificarea semestrială a activităţii se întocmeşte la nivelul direcţiilor din cadrul Inspecţiei de Prevenire de către şefii acestor structuri, se avizează de către adjunctul inspectorului general şi se aprobă de către inspectorul general.

(2) Planificarea trimestrială a activităţilor serviciilor, birourilor şi compartimentelor din Inspecţia de Prevenire se întocmeşte de şefii de structuri, se avizează, după caz, de către şefii de direcţii şi se aprobă de către adjunctul inspectorului general.

(3) Planificarea trimestrială a activităţilor din inspecţiile judeţene/a municipiului Bucureşti se întocmeşte de şefii de structuri, se avizează de adjuncţii inspectorilor-şefi şi se aprobă de către inspectorii-şefi.

Art. 18. - (1) Planul lunar individual cuprinde activităţile de prevenire în funcţie de atribuţiile specifice prevăzute în fişa postului.

(2) Modelul formularului de plan lunar individual este prezentat în anexa nr. 3.

(3) Stadiul de îndeplinire a activităţilor de prevenire din planul lunar individual se analizează şi se operează în ultima zi lucrătoare din lună.

Art. 19. - Prin planurile semestriale, trimestriale şi lunare se pot stabili şi alte activităţi preventive, precum cele care;

a) nu au putut fi previzionate şi planificate prin planul anual;

b) au rezultat din analize periodice;

c) vizează aplicarea ordinelor privind acţiuni prioritare transmise ulterior;

d) nu au fost îndeplinite în perioadele anterioare.

Art. 20. - Şefii de servicii şi compartimente din inspecţiile judeţene/a municipiului Bucureşti, pe lângă activităţile preventive desfăşurate nemijlocit, ori pe care le conduc sau coordonează, lunar, stabilesc şi desfăşoară activităţi precum planificarea şi evaluarea muncii preventive, verificarea pregătirii activităţilor preventive şi soluţionarea unor sarcini complexe.

Art. 21. - Cu prilejul exerciţiilor cu forţe în teren efectuate la obiective complexe din punctul de vedere al producerii unor situaţii de urgenţă, personalul inspecţiei de prevenire, împreună cu comandanţii subunităţilor în al căror raion de intervenţie se află aceste obiective, planifică şi execută activităţi de instruire a personalului din structurile operative ale inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti cu privire la caracteristicile procesului tehnologic, pericolele identificate la nivelul obiectivului, precum şi măsurile de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

Art. 22. - (1) Documentele de planificare anuală şi semestrială se întocmesc într-un singur exemplar, iar celelalte documente de planificare se întocmesc în două exemplare, un exemplar păstrându-se la structura/persoana care Ie-a întocmit, iar exemplarul 2 la şeful nemijlocit al structurii/persoanei respective.

(2) În cazul inspecţiei de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, documentele de planificare individuală se întocmesc în 3 exemplare, iar exemplarul 3 se păstrează la şeful structurii de prevenire constituite la nivel de sector.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii specifice

 

SECŢIUNEA 1

Controlul de prevenire

 

§1.1. Definire şi planificare

 

Art. 23. - Personalul inspecţiilor judeţene desfăşoară următoarele tipuri de controale de prevenire:

a) de fond, prin care se verifică modul de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă;

b) tematice, cu prilejul cărora se verifică unele aspecte, clar stabilite, privind domeniile prevăzute la lit. a) sau o categorie de obiective care aparţin aceluiaşi domeniu de activitate.

Art. 24. - (1) Executarea controalelor prevăzute la art. 23 se realizează potrivit planificării lunare sau în baza ordinelor transmise de Inspectoratul General, ale prefectului sau ale inspectorului-şef care vizează situaţia operativă de moment, unele activităţi/acţiuni care nu au putut fi prevăzute şi planificate ori alte situaţii care justifică acţiunea imediată.

(2) Acţiunile efectuate la ordin atrag modificarea corespunzătoare a planurilor lunare individuale.

Art. 25. - (1) Controalele de prevenire planificate se desfăşoară, de regulă, după anunţarea în prealabil a entităţii controlate.

(2) Controalele tematice pot fi inopinate.

Art. 26. - (1) La planificarea controalelor de prevenire se au în vedere prevederile art. 14 lit. b).

(2) Se evită planificarea de controale, în fiecare an, la aceleaşi obiective, dacă nu sunt incluse în precizările Inspecţiei de Prevenire sau la care, cu prilejul controalelor desfăşurate anterior, nu s-au constatat nereguli referitoare la măsurile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă.

(3) La obiectivele la care se constată nereguli grave privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă se intensifică periodicitatea controalelor până la soluţionarea problemelor.

Art. 27. - Controlul tematic planificat urmăreşte, de regulă, verificarea aplicării prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor şi/sau protecţia civilă, vizând în principal următoarele:

a) construcţii, instalaţii şi amenajări în vederea emiterii autorizaţiilor de securitate la incendiu şi/sau protecţie civilă;

b) investiţii în vederea realizării măsurilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă prevăzute în documentaţiile de avizare în domeniu;

c) exploatarea unor instalaţii destinate înştiinţării-alarmării sau spaţii pentru adăpostirea populaţiei în situaţii de urgenţă/conflict armat;

d) obiective care au obţinut avizul de securitate la incendiu/protecţie civilă şi nu au solicitat/obţinut autorizaţia de securitate la incendiu şi/sau protecţie civilă;

e) obiective în exploatare la care, temporar, se preconizează afluenţă de persoane sau care aparţin aceluiaşi domeniu de activitate;

f) urmărirea remedierii deficienţelor grave constatate pe timpul controalelor anterioare;

g) emiterea acordurilor pentru jocurile de artificii şi comercializarea articolelor pirotehnice.

Art. 28. - Controlul tematic inopinat se execută, de regulă, la anumite categorii de operatori economici, inclusiv cei care desfăşoară activităţi preponderent pe timpul nopţii şi/sau cu afluenţă mare de persoane, la servicii private pentru situaţii de urgenţă, la instituirea permanenţei la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau în alte situaţii în care verificarea respectării reglementărilor în vigoare ori înlăturarea unei stări de pericol iminent sunt mai eficiente prin acţiuni neanunţate.

Art. 29. - (1) Pentru controalele de fond executate la obiective complexe din punct de vedere al riscurilor, la localităţi, precum şi pentru cele tematice executate la categorii de obiective din acelaşi domeniu, la care participă colectiv de inspectori, se întocmesc planuri de desfăşurare.

(2) Planurile prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către şeful/şefii de servicii şi compartimente implicate în acţiune, avizate de adjunctul inspectorului-şef şi aprobate de inspectorul-şef.

Art. 30. - (1) Controalele de prevenire se execută, de regulă, de cel puţin 2 inspectori de prevenire, în funcţie de complexitatea obiectivelor.

(2) în raport cu specificul obiectivului şi acţiunii, controalele pot fi executate şi individual.

(3) Controalele prevăzute la art. 23 lit. b) pot fi desfăşurate în comun cu alte organisme şi instituţii abilitate prin lege să execute controale.

Art. 31. - (1) Repartizarea pentru control a obiectivelor se efectuează anual, pe inspectori de prevenire, de şefii serviciilor/birourilor/compartimentelor din inspecţiile judeţene, se avizează de adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şi se aprobă de inspectorul-şef.

(2) Obiectivele se repartizează către inspectorii de prevenire ţinând seama de:

a) specificitatea zonei de competenţă;

b) situaţia operativă din anul precedent;

c) specializarea, pregătirea şi experienţa personalului cu atribuţii de control;

d) gradul de încadrare cu personal al inspecţiei judeţene;

e) corelarea între structurile inspecţiilor de prevenire a activităţilor preventive şi celelalte structuri ale unităţii;

f) precizările Inspecţiei de Prevenire.

(3) La întocmirea repartiţiei obiectivelor către inspectorii de prevenire se normează timpul alocat desfăşurării activităţilor de control pe categorii de obiective, în funcţie de complexitatea acestora.

Art. 32. - Controlul de prevenire presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) pregătirea controlului;

b) desfăşurarea controlului;

c) finalizarea controlului.

 

§ 1.2. Pregătirea controlului de prevenire

 

Art. 33. - (1) Pregătirea controlului de prevenire se efectuează în scopul cunoaşterii de către inspectorul de prevenire a tuturor caracteristicilor, riscurilor particulare ale operatorului economic/instituţiei/localităţii, al însuşirii prevederilor legale specifice acestora şi creării premiselor creşterii calităţii activităţii de prevenire.

(2) Pregătirea controlului este sarcină de serviciu şi reprezintă responsabilitatea individuală a fiecărui inspector de prevenire

(3) Pregătirea controlului se realizează în ziua stabilită prin programul de activităţi al inspectoratului sub coordonarea şefului de serviciu/birou/compartiment şi individual înainte de executarea controlului.

(4) Pregătirea controlului cuprinde:

a) studierea reglementărilor specifice în domeniu;

b) studierea dosarului obiectivului/localităţii;

c) studierea documentelor de control întocmite anterior;

d) informare privind modul de autorizare din punctul de vedere al securităţii la incendiu şi al protecţiei civile;

e) studierea planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

f) studierea situaţiei operative specifice;

g) studierea unor materiale documentare/informative;

h) alegerea/pregătirea materialelor de informare preventivă în funcţie de riscurile specifice obiectivului/localităţii;

i) stabilirea scopului şi tipizatelor necesare.

(5) Pentru controalele la care se întocmesc planuri, grafice, trebuie însuşite şi aspectele precizate în acestea.

(6) Pregătirea controlului presupune şi schimbul de informaţii între inspectorii de prevenire şi diseminarea bunelor practici.

Art. 34. - (1) Dosarul obiectivului/localităţii cuprinde, după caz:

a) fişa obiectivului/localităţii;

b) documente de control anterioare;

c) avizul de înfiinţare şi cele pentru sectoarele de competenţa ale serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă;

d) adresele prin care se prezintă modul de remediere a deficienţelor constatate pe timpul controalelor anterioare;

e) lista instituţiilor, operatorilor economici ce funcţionează în unitatea administrativ-teritorială sau care au închiriat spaţii de la operatorul economic cuprins în control;

f) alte documente relevante.

(2) Modelul de fişă a obiectivului este prevăzut în anexa nr. 4, iar cel de fişă a localităţii este prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Datele incluse în dosarele menţionate la alin. (1) se verifică şi se actualizează cu ocazia controalelor.

(4) Fişele obiectivelor şi cele ale localităţilor se pun la dispoziţia centrului operaţional judeţean, pentru actualizarea evidenţelor operative.

 

§ 1.3. Desfăşurarea controlului de provenim

 

Art. 35. - (1) Controlul de prevenire se desfăşoară potrivit principiilor prevăzute în prezentul regulament şi cerinţelor stabilite prin ghiduri şi instrucţiuni de control, întocmite de Inspecţia de Prevenire şi aprobate prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General, precum şi prin proceduri specifice şi planuri de desfăşurare.

(2) în cazul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, materiale radioactive, deşeuri, substanţe care pot produce poluări accidentale, activitatea de control se execută şi în conformitate cu reglementările specifice în materie.

Art. 36. - (1) Personalul care execută controale de prevenire îşi face cunoscută calitatea prin legitimaţia de serviciu sau de control, precum şi prin ordinul de serviciu.

(2) Fiecare control se înregistrează în registrul unic de control al operatorului economic verificat şi, după caz, într-un registru special al instituţiei controlate sau al localităţii, conform prevederilor legate.

(3) în situaţia neprezentării registrului unic de control, verificarea se efectuează, iar cauzele neprezentării se consemnează în documentul de control.

 

§ 1.4. Finalizarea controlului de prevenire

 

Art. 37. - (1) Controlul de prevenire se finalizează printr-un document care se înregistrează, se semnează şi se ştampilează de reprezentantul entităţii controlate.

(2) Controlul de fond şi tematic planificat se încheie cu un proces-verbal de control, iar acţiunile ce vizează activităţile care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, cu un raport de inspecţie.

(3) Controalele tematice inopinate, cele efectuate la ordin, precum şi controalele care vizează verificarea unor aspecte restrânse ale domeniilor vizate, cum ar fi cele precizate la art. 27 lit. c)-f), se finalizează printr-o notă de control.

(4) Controlul tematic de verificare în teren pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu, protecţie civila şi a acordurilor se finalizează printr-un referat, conform normelor metodologice specifice,

(5) Un exemplar al documentului de control rămâne la entitatea controlată, cu excepţia referatelor întocmite pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu, protecţie civilă şi a acordurilor.

(6) Săptămânal, documentele de control încheiate se predau către structura/personalul cu atribuţii pe linia evaluării, analizei şi prognozei preventive pentru valorificare, ulterior completând dosarul obiectivului.

(7) Modelele de proces-verbal de control, raport de inspecţie SEVESO, notele de control, pe tipuri de control şi categorii de obiective, sunt prezentate în anexele nr. 6-11.

Art. 38. - Controalele de prevenire se valorifică prin următoarele modalităţi principale:

a) înlăturarea sau reducerea pericolelor şi consecinţelor posibile ale manifestării acestora;

b) analizarea cu conducerea unităţii verificate, pe baza documentului de control, a activităţii de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă sau informarea acesteia, în scris, asupra unor situaţii deosebite;

c) diseminarea de materiale de specialitate pentru informarea cetăţenilor şi salariaţilor asupra riscurilor evidenţiate, asupra măsurilor de prevenire şi/sau diminuarea efectelor unor situaţii de urgenţă şi despre modul de acţiune în timpul unei situaţii de urgenţă şi posteveniment;

d) constatarea contravenţiilor prevăzute de actele normative în vigoare şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale persoanelor fizice şi juridice vinovate de săvârşirea acestora;

e) propunerea către persoanele în drept, în condiţiile legii, a sistării unor activităţi, lucrări de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării acestora;

f) stabilirea de restricţii sau interzicerea unor operaţii ori lucrări;

g) sesizarea, după caz, a procurorului şi organelor de urmărire penală cu privire la faptele care constituie infracţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare;

h) raportarea ierarhică operativă a situaţiilor deosebite;

i) completarea şi actualizarea evidenţelor nominale şi statistice;

j) culegerea de date şi informaţii necesare întocmirii unor analize şi sinteze;

k) valorificarea concluziilor în acţiuni de informare preventivă, precum şi În propuneri de modificare a unor reglementari;

l) informarea centrului operaţional al inspectoratului referitor la problemele deosebite care pot afecta pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei.

Art. 39. - (1) Problemele deosebite referitoare la activităţi din obiectivele controlate sunt aduse la cunoştinţa inspectorului-şef.

(2) Deficienţele care nu pot fi soluţionate la nivelul inspecţiilor judeţene fac obiectul unor rapoarte către Inspecţia de Prevenire, al unor informări către conducerile administraţiei publice locale, instituţii descentralizate şi deconcentrate la nivel judeţean ce pot concura la rezolvarea situaţiilor de risc, precum şi al unor materiale documentare.

(3) Documentele menţionate la alin. (2) se înregistrează şi se păstrează în condiţiile prevăzute de lege şi constituie un mijloc de completare a evidenţelor proprii.

Art. 40, - (1) în baza concluziilor rezultate din rapoartele primite de la inspecţiile judeţene, Inspecţia de Prevenire elaborează informări către conducerile ministerelor, ale altor organe ale administraţiei publice centrale sau instituţii publice, reorientează direcţiile prioritare de acţiune la nivel naţional sau teritorial ori, la constatarea unor situaţii deosebite, execută verificări de sprijin şi îndrumare la inspecţiile judeţene.

(2) Documentele de la alin. (1) se constituie ca evidenţă nominală la nivelul direcţiilor din cadrul Inspecţiei de Prevenire.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Avizare, autorizare, acord

 

Art. 41, - Avizarea/autorizarea/acordul este modalitatea de certificare a respectării unor cerinţe, criterii, standarde ori prevederi legale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă.

Art. 42. - Activitatea de avizare are ca obiect;

a) îndeplinirea cerinţei esenţiale de securitate la incendiu şi a prevederilor privind protecţia civila la proiectarea/execuţia obiectivelor de investiţii, a modernizărilor şi a schimbărilor de destinaţie pentru construcţii, instalaţii şi amenajări;

b) normele şi reglementările tehnice de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civila, elaborate de ministere şi de celelalte organe ale administraţiei publice centrale;

c) reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al judeţului/municipiului Bucureşti;

d) materiale de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă realizate de persoane fizice sau juridice în scopul comercializării;

e) planuri de urgenţă internă;

f) planuri de evacuare în situaţii de urgenţă;

g) planuri de intervenţie;

h) planuri de prevenire şi intervenţie în caz de urgenţă radiologică;

i) înfiinţarea, extinderea, restrângerea şi desfiinţarea serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă;

j) documentaţii de pregătire în ocupaţii din domeniul de reglementare în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională;

k) planurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă;

l) propunerile pentru candidaţii la concursul de ocupare a funcţiei de şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Art. 43. - Activitatea de autorizare are ca obiect

a) construcţii, instalaţii şi amenajări avizate şi/sau expertizate tehnic din punctul de vedere al securităţii la incendiu şi/sau al protecţiei civile;

b) persoanele fizice şi juridice care execută lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;

c) persoane fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de identificare, evaluare şi control al riscului de incendiu;

d) laboratoare şi poligoane de încercări la foc şi poligoane de distrugere a muniţiei neexplodate;

e) ruta pentru transportul deşeurilor periculoase. Art. 44. - Emiterea de acorduri are ca obiect:

a) organizarea jocurilor de artificii;

b) comercializarea articolelor pirotehnice;

c) constituirea centrelor de formare şi evaluare a competenţei profesionale a personalului serviciilor de urgenţă voluntare sau private,

Art. 45. - Activitatea de avizare, autorizare şi emitere de acorduri se desfăşoară potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 46. - Activitatea de avizare a măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă, cuprinse în norme şi dispoziţii emise de ministere şi alte organe ale autorităţilor publice centrale, se desfăşoară potrivit Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de avizare a normelor şi reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor, emise de ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.436/2006.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Servicii voluntare şi servicii private pentru situaţii de urgenţă

 

Art. 47, - (1) Inspecţia de Prevenire şi inspecţiile judeţene/a municipiului Bucureşti coordonează, controlează, sprijină şi evaluează activităţile desfăşurate de serviciile voluntare şi private.

(2) Coordonarea, îndrumarea şi controlul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă presupun;

a) reglementarea aspectelor privind constituirea, funcţionarea şi dotarea serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă şi verificarea respectării cadrului legal stabilit;

b) eliberarea avizelor de înfiinţare/desfiinţare/extindere/ restrângere a activităţii şi pentru sectorul de competenţă;

c) desfăşurarea de controale, anunţate sau inopinate, la serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

d) îndrumarea şi instruirea personalului din serviciile voluntare/private pentru situaţii de urgenţă;

e) organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă;

f) executarea de activităţi preventive în comun, asigurarea de asistenţă tehnică la întocmirea documentelor de planificare, organizare şi desfăşurare a activităţilor specifice serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă;

g) organizarea concursurilor profesionale cu serviciile voluntare/private pentru situaţii de urgenţă;

h) atragerea personalului operativ din subunităţile de intervenţie, cu domiciliul în sectoarele de competenţă ale serviciilor voluntare, la activităţile specifice ale acestora.

(3) Procedura-cadru de emitere a avizelor prevăzute la alin. (2) lit. b) se aprobă prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General.

Art. 48. - Activitatea preventivă a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară pe baza Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 160/2007.

Art. 49. - (1) Personalul inspecţiei de prevenire cu atribuţii în coordonarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă urmăreşte activitatea şi implicarea acestor structuri în desfăşurarea activităţilor de prevenire şi intervenţie în localităţile repartizate prin planul anual.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) controlează, în mod obligatoriu, o dată pe an, toate serviciile voluntare şi serviciile private constituite ca societăţi comerciale care activează în judeţ.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Pregătirea pentru situaţii de urgenţă

 

Art. 50. - (1) Pregătirea pentru situaţii de urgenţă reprezintă forma activităţii de prevenire prin care se transmit cunoştinţele teoretice privind tipurile de risc, măsurile de prevenire a acestora şi se formează deprinderile practice de comportare şi intervenţie în situaţii de urgenţă.

(2) Pregătirea pentru situaţii de urgenţă cuprinde:

a) pregătirea personalului cu funcţii de conducere din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor şi operatorilor economici;

b) pregătirea personalului de specialitate (cadru tehnic sau personal cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, inspector de protecţie civilă, şefi serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă);

c) pregătirea personalului serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

d) pregătirea populaţiei şi salariaţilor;

e) pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;

f) pregătirea personalului propriu: echipa pirotehnică, echipa CBRN, personal operativ;

g) pregătirea altor categorii de personal.

(3) Pregătirea categoriilor de personal prevăzut la alin. (2), cu excepţia celui de la lit. f), se desfăşoară pe baza planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobat prin ordin al prefectului.

(4) La pregătirea personalului cu funcţii de conducere pot participa şi specialişti din alte structuri cu responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Art. 51. - (1) Formele şi metodele utilizate în cadrul pregătirii pentru situaţii de urgenţă sunt: cursuri, convocări, antrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii, concursuri, instructaje, schimburi de experienţă, lecţii învăţate, seminare, sesiuni de comunicări, studiu individual, expuneri şi dezbateri.

(2) Premergător activităţilor prevăzute la alin. (1) se întocmesc, după caz, documente de organizare şi desfăşurare.

Art. 52. - Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti stabilesc şi raportează la Inspectoratul General datele convocărilor de pregătire a personalului cu atribuţii sau responsabilităţi în domeniu, precum şi ale aplicaţiilor, exerciţi Hor şi concursurilor de specialitate care urmează să se desfăşoare în anul următor în judeţ, municipii, oraşe şi sectoarele capitalei.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Informare preventivi

 

Art. 53. - (1) Informarea preventivă reprezintă ansamblul de măsuri şi activităţi specifice care vizează diseminarea către populaţie a măsurilor de prevenire, precum şi a modului de comportare ce trebuie urmat, atât premergător, pe timpul manifestării diferitelor tipuri de risc, cât şi posteveniment, în scopul preîntâmpinării apariţiei sau al diminuării efectelor acestuia asupra comunităţilor.

(2) Activităţile de informare preventivă se desfăşoară pe baza principiilor proactive şi participative.

(3) Obiectivul specific al activităţii de informare preventivă este acela de a asigura cetăţenilor nivelul corespunzător de educaţie preventivă, astfel încât comunitatea să participe activ (a prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă cu care aceasta se poate confrunta.

(4) Activitatea de informare preventivă se desfăşoară de personalul inspecţiei de prevenire şi personalul nominalizat din subunităţile de intervenţie.

(5) Pentru desfăşurarea activităţilor de informare preventivă se poate coopera cu asociaţii, fundaţii, organizaţii neguvernamentale şi alte organisme care au atribuţii complementare domeniului situaţiilor de urgenţă şi care pot sprijini financiar, logistic sau sub orice altă formă, în baza unor parteneriate/protocoale/convenţii de colaborare.

(6) Personalul inspecţiei de prevenire îndrumă, sprijină şi controlează structurile din domeniul situaţiilor de urgenţă constituite la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi operatorilor economici în vederea desfăşurării activităţilor de informare preventivă.

Art. 54. - Modalităţile de realizare a informării preventive sunt:

a) comunicarea directă şi indirectă;

b) campanii de informare şi educare;

c) comunicate de presă;

d) puncte mobile de informare;

e) ziua porţilor deschise;

f) expoziţii;

g) concursuri cu tematică specifică;

h) activităţi interactive.

Art. 55. - Mijloace utilizate în activitatea de informare preventivă sunt:

a) mass-media;

b) afişe şi panouri publicitare;

c) reviste, pliante, broşuri, flyere;

d) internet: site-uri, portaluri de socializare, forumuri;

e) bannere;

f) filme educative;

g) spoturi video sau audio; h) puncte de informare;

i) centre de informare a cetăţenilor; j) sisteme de avertizare/alarmare.

Art. 56. - Publicul-ţintă al activităţilor de informare preventivă este reprezentat de următoarele categorii:

a) copii preşcolari şi elevi;

b) tineri liceeni şi studenţi;

c) adulţi/salariaţi;

d) persoane vârstnice;

e) reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Art. 57. - (1) Activitatea de informare preventivă efectuată distinct se încheie prin întocmirea documentului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 12.

(2) Activitatea de informare preventivă desfăşurată pe timpul controalelor de prevenire se consemnează în documentul de control încheiat.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Asistenţă tehnică de specialitate

 

Art. 58. - (1) Asistenţa tehnică de specialitate reprezintă activitatea de sprijin şi îndrumare, pe care o desfăşoară Inspecţia de Prevenire şi inspecţiile judeţene în executarea atribuţiilor specifice.

(2) Activitatea de asistenţă tehnică se desfăşoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind regimul conflictului de interese.

(3) Asistenţa tehnică de specialitate se acordă în scris, la solicitări înregistrate sau consemnate în registrul de audienţe, precum şi pe timpul îndeplinirii activităţilor specifice.

(4) Asistenţa tehnică acordată pe timpul desfăşurării altor activităţi preventive se consemnează în documentele de control.

(5) Activitatea de asistenţă tehnică de specialitate se efectuează, în limitele competenţei şi atribuţiilor legale, în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă în ceea ce priveşte:

a) elaborarea actelor de autoritate şi documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă la nivelul organelor administraţiei publice centrale, locale, instituţiilor, operatorilor economici;

b) elaborarea reglementărilor tehnice, normelor, dispoziţiilor, regulilor, strategiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile de către organele administraţiei publice centrale şi locale, după caz;

c) proiectarea, executarea şi recepţia obiectivelor de investiţii şi pentru realizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;

d) aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;

e) informarea şi educarea preventivă a populaţiei şi a diferitelor categorii socioprofesionale privind prevederile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile, riscurilor de incendiu, normelor şi măsurilor de prevenire, reducere şi înlăturare a acestora, evoluţia incendiilor şi concluziile desprinse din analiza acestora;

f) introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a produselor cu rol în satisfacerea cerinţei esenţiale de securitate la incendiu;

g) planificarea şi organizarea activităţilor de pregătire a populaţiei şi a salariaţilor privind protecţia civilă, organizarea evacuării în caz de urgenţă civilă;

h) decontaminarea radioactivă, biologică sau chimică;

i) activitatea pirotehnică;

j) aducerea în stare de operativitate a sistemelor de înştiinţare şi alarmare la localităţi şi operatori economici;

k) constituirea, organizarea şi dotarea serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă.

Art. 59. - Inspecţiile judeţene sunt obligate să pună la dispoziţie solicitantului liste cu persoanele fizice şi juridice autorizate, verificatorii de proiecte şi experţii tehnici atestaţi în condiţiile legii, prin afişare la sediul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi/sau pe site-ul inspectoratului.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor

 

Art. 60. - (1) Procesele-verbale se întocmesc cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actelor normative prin care sunt prevăzute şi sancţionate contravenţional faptele constatate.

(2) Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este prezentat în anexa nr. 13.

Art. 61. - (1) Evidenţa sancţiunilor contravenţionale se întocmeşte separat pe categorii de persoane juridice/fizice, după cum urmează:

a) sancţiunile contravenţionale principale;

b) sancţiunile contravenţionale complementare.

(2) Evidenţa sancţiunilor contravenţionale se întocmeşte pe baza datelor furnizate de către inspectorii de prevenire şi se păstrează de către un inspector din cadrul inspecţiei judeţene/a municipiului Bucureşti, numit conform art. 10.

(3) Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale împotriva cărora s-a făcut plângere conform legii se predau consilierului juridic/biroului juridic al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti, pentru reprezentarea în instanţă.

Art. 62. - (1) Consilierul juridic al inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă participă la instruirea inspectorilor de prevenire privind constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale.

(2) în situaţia neîncadrării funcţiei de consilier juridic, activitatea de pregătire pe linia constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale se asigură de adjunctul inspectorului-şef.

Art. 63. - În vederea evitării unor situaţii de manifestare a unor tipuri de risc generate de pericole iminente, identificate ocazional, pe timpul cât se află în exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul inspecţiei de prevenire poate să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale în alte împrejurări decât în cadrul activităţilor de prevenire planificate, cu motivarea situaţiei care a determinat acest lucru, prin raport scris.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Alte forme ale activităţi de prevenire

 

Art. 64. - Reglementarea este o formă a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prin care Inspecţia de Prevenire propune şi elaborează proiecte de acte normative în vederea asigurării unui cadru legal, adaptat la regulamentele, directivele şi deciziile Uniunii Europene, în domeniile din competenţă.

Art. 65. - Certificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor este un sistem procedural prin care este evaluată şi stabilită conformitatea acestor produse în raport cu reglementările tehnice în vigoare, respectiv cu specificaţiile tehnice aplicabile şi se realizează de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă.

Art. 66. - Supravegherea pieţei produselor de construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei esenţiale de securitate la incendiu şi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor reprezintă activităţile desfăşurate şi măsurile luate de Inspectoratul General, în calitate de autoritate de supraveghere, pentru a asigura că produsele sunt conforme cerinţelor stabilite în legislaţia comunitară de armonizare corespunzătoare ori în legislaţia naţională sau că nu pun în pericol sănătatea, siguranţa sau alte aspecte referitoare la protecţia intereselor publice.

Art. 67. - Evaluarea în vederea desemnării reprezintă activitatea desfăşurată de către structura specializată, la nivel naţional, din cadrul Inspecţiei de Prevenire al cărei obiect este determinarea faptului că un organism de evaluare a conformităţii îndeplineşte în calitate de terţă parte sarcini aparţinând procesului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii din categoria echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiului, precum şi încercări pentru evaluarea comportării la foc/rezistenţei la foc/performanţei la foc exterior a produselor pentru construcţii.

Art. 68. - Auditul de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi/sau de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 69. - Activitatea de monitorizare a furnizorilor de formare profesională în ocupaţii din domeniul de reglementare al Inspectoratului General se desfăşoară de către personalul nominalizat din structurile Inspecţiei de Prevenire şi inspecţiilor judeţene, împreună cu organele abilitate, pe baza procedurilor specifice.

 

CAPITOLUL IV

Evaluarea activităţii de prevenire

 

Art. 70. - (1) Evaluarea activităţii de prevenire la nivel naţional se efectuează anual, de către adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General, de şeful Direcţiei prevenire şi şeful Direcţiei protecţie pregătire şi educaţie preventivă a populaţiei, precum şi periodic pe anumite segmente ale activităţii preventive.

(2) La nivel teritorial evaluarea se execută, lunar şi anual, de către adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şi de şefii serviciilor/birourilor/compartimentelor din inspecţiile judeţene.

Art. 71. - Evaluarea activităţii de prevenire are următoarele scopuri principale:

a) creşterea eficienţei activităţii de prevenire;

b) stabilirea activităţilor de prevenire care nu şi-au atins obiectivele pentru care au fost propuse;

c) reorientarea, corectarea sau reconsiderarea direcţiilor de acţiune preventivă, în funcţie de situaţia operativă;

d) stabilirea de programe de măsuri în vederea îmbunătăţirii nivelului de apărare împotriva incendiilor şi protecţiei civile în judeţ;

e) fixarea unor obiective noi de acţiune, în funcţie de manifestarea unor noi situaţii de urgenţă;

f) identificarea cauzelor perturbatoare în îndeplinirea obiectivelor stabilite;

g) identificarea gradului de participare a fiecărui inspector în îndeplinirea obiectivelor.

Art. 72. - (1) Evaluarea activităţii de prevenire se realizează pe baza criteriilor şi indicatorilor stabiliţi prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General.

(2) Evaluarea individuală a activităţii inspectorilor de prevenire se realizează, lunar şi anual, de către şefii de servicii/birouri/compartimente, pe baza indicatorilor individuali.

Art. 73. - (1) Activitatea fiecărui inspector de prevenire este controlată cel puţin o dată pe trimestru de către adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti ori de şefii serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul inspecţiilor judeţene, după caz.

(2) Adjunctul inspectorului-şef verifică prin sondaj, iar şefii serviciilor/birourilor/compartimentelor din inspecţiile judeţene/a municipiului Bucureşti verifică în totalitate documentele de control, precum şi calitatea şi legalitatea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

(3) Constatările rezultate din verificările precizate la alin. (1) şi (2) şi rezultatele evaluării individuale constituie aspectul principal de care se ţine seama la evaluarea anuală sau parţială a inspectorilor de prevenire.

Art. 74. - Inspecţiile judeţene raportează Sa Inspecţia de Prevenire următoarele:

a) lunar, evidenţa statistică privind activităţile de prevenire în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare pentru luna anterioară, pe structura aprobată prin ordin al inspectorului general;

b) periodic, datele potrivit structurii şi la termenele stabilite prin ordin al inspectorului general;

c) anual, până la 15 ianuarie, raportul privind concluziile rezultate din evaluarea activităţii preventive desfăşurate în anul precedent, pe structura stabilită prin ordin al inspectorului general.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 75. - (1) Inspecţia de Prevenire şi inspecţiile judeţene întocmesc, păstrează şi actualizează evidenţele în scris şi/sau pe suport magnetic, astfel încât să fie accesibile ori de câte ori este nevoie, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Evidenţele utilizate în activitatea de prevenire se clasifică în evidenţe nominale şi evidenţe statistice.

(3) Structura şi conţinutul evidenţelor se stabilesc prin instrucţiuni aprobate prin ordin al inspectorului general.

Art. 76. - (1) Pentru desfăşurarea activităţii de prevenire, Inspectoratul General, respectiv inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, asigură inspectorilor de prevenire mijloace de transport sau decontarea cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţie de detaşare şi alte materiale necesare, în condiţiile legii.

(2) Planificarea utilizării mijloacelor de transport se întocmeşte de către adjunctul inspectorului-şef şi se aprobă de inspectorul-şef.

(3) La nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti se asigură procurarea de materiale documentare şi legislative necesare desfăşurării activităţii de prevenire, aparatură specifică, precum şi de documente tipizate dintre cele prevăzute în anexele la prezentul regulament.

Art. 77. - Termenii şi expresiile folosite în prezentul regulament sunt cele definite de legislaţia specifică în vigoare.

Art. 78. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1*)

la regulament

 

LEGITIMAŢIE DE CONTROL

 

- model –

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului..............................

 

Aprob.

Adjunct al inspectorului-şef,

...................................................

Avizat,

Şef  serviciu/birou/compartiment,

..................................................

 

 

CALCULUL FONDULUI DE TIMP

Numele şi prenumele...................

 

Nr. crt.

Activităţi

I

ii

iii

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Total

1.

Zile calendaristice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Concedii de odihnă şi de studii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Zile libere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total zile lucru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Cursuri de pregătire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pregătire de specialitate în inspectorat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Verificări/evaluări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Servicii/grupe operative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total zile efective rămase pentru activităţi preventive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Planificarea şi pregătirea controalelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Evaluări ale activităţii preventive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Activităţi preventive*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Alte activităţi specifice**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura titularului

..................................................


*) Se vor stabili pe forme ale activităţii preventive specifice serviciu Iu i/birou lui/compartimentului şi în concordanţă cu fişa postului.

**) Analize, arhivare, sinteze, informării, petiţii etc.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului..............................

 

 

Aprob.

Adjunct al inspectorului-şef,

...................................................

Avizat,

Şef  serviciu/birou/compartiment,

..................................................

 

 

PLAN LUNAR INDIVIDUAL

- model –

 

Nr. crt.

Activitatea

Numele şi prenumele titularului

Anul...................luna...................

Ziua

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1.

Activităţi preventive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Alte activităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura titularului

..................................................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

FIŞA OBIECTIVULUI (OPERATORUL ECONOMIC/INSTITUŢIA)

- model –

 

Denumirea operatorului economic/instituţiei

Denumirea în clar

 

 

Administrator/Conducător

Date de identificare

Telefon serviciu

Telefon domiciliu

 

 

Coordonatele operatorului economic/instituţiei

Adresa sediului unde se află operatorul economic/instituţia

Telefon, fax, e-mail

 

 

Coordonatele filialelor/sucursalelor/ punctelor de lucru (dacă este cazul)

Adresă, telefon, fax, e-mail pentru fiecare

 

 

Număr de înregistrare din registrul comerţului

 

 

 

Cadru tehnic cu atribuţii în apărării împotriva incendiilor/

Inspector de protecţie civilă

Nume şi prenume

Telefon serviciu

Telefon domiciliu

Certificat de competenţă –

termen de valabilitate

 

1. Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă

 

1.1. Aspecte generale

 

Domeniul de activitate

 

Anul de construire (punere în funcţiune)

 

Suprafaţa construită/desfăşurată

 

Număr niveluri (regim de înălţime)

 

Clasificare construcţie (civilă, de producţie, de depozitare, cu funcţiuni mixte)

 

Structura de rezistenţă a construcţiei (structură metalică, beton armat, zidărie, lemn, mixtă etc.)

 

Personal angajat*

* Număr estimativ.

 

Utilizarea clădirii*

* Prezenţa oamenilor în clădire: permanent/temporar.

 


1.2. Date referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare 1.2.1. Clădirea X_(1 ... N)

Date constructive

 

Stabilitatea la foc*

* Din proiect sau alte documente tehnice.

 

Compartimente de incendiu

 

Căi de acces, intervenţie şi evacuare*

* Număr, gabarit, marcare/semnalizare.

 

Case de scări (închise/deschise)*

* Număr, gabarit, alcătuire constructivă.

 

Ascensoare de intervenţie*

* Potrivit reglementării.

 

Date tehnice

 

Sisteme de ventilaţie/climatizare

 

Sisteme de încălzire

 

Instalaţii electrice

 

Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L.

 

Iluminat de siguranţă

 

Sisteme şi instalaţii tehnologice

 

Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi

 

Sisteme de detectare a incendiilor

 

Sisteme de alarmare/avertizare

 

Sisteme de limitare a propagării incendiilor*

* Uşi rezistente la foc clapele antifoc, sisteme sie obturare, oprirea automata a sistemului de ventilare, protecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.

 

Sisteme de detectare a gazelor

 

Instalaţii speciale de stingere cu apă*

*Tip (sprinklere apă pulverizată etc.), zone protejate, număr capete de refulare etc.

 

Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli*

*Tip, zone protejate, număr capete de refulare etc.

 

Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.)

 

Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului

 

Stingătoare*

* Pe tipodimensiuni.

 

Hidranţi interiori/coloane uscate

 

Hidranţi exteriori

 

Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă, pompe)

 

Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă

 

Stocuri de produse de stingere/neutralizatori

 

Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice

 

 

2. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc)

 

Denumirea substanţelor periculoase folosite, clasificare*

* În conformitate cu Sistemul internaţional de clasificare al substanţelor periculoase, fraze de risc asociate.

 

Cantitatea existentă în unitate*

* Pentru fiecare substanţă în parte.

 

Loc de depozitare*

* Instalaţie, echipament de proces, sistem de stocare, sistem de compresie, conducte etc.

 

Mod de operare

 

 

3. Organizarea apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă

 

Organizarea alarmării

 

Instruirea personalului*

* Dacă este executată periodic, de către cine, dacă este persoană atestată.

 

Control intern de prevenire* * Dacă se executa, de câtre cine.

 

Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă*

* Dacă exista sau este încheiat contract.

 

Planuri/exerciţii de evacuare din clădire*

* Când s-a executat ultima oară, ce probleme deosebite au fost constatate pe timpul exerciţiului.

 

Afişare instrucţiuni specifice

 

Obligaţiile administratorului/conducerii

 

Obligaţiile cadrului tehnic/inspectorului/personalului din structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor/ de protecţie civilă

 

Ordinea interioară*

* Reglementări pentru lucrul cu foc deschis, fumatul, depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile, lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece, perioadelor caniculare şi secetoase, sunt asigurate căi de acces, de evacuare şi de intervenţie.

 

Documente specifice de apărare împotriva incendiilor*

* Potrivit reglementărilor în domeniu.

 

Documente specifice de protecţie civilă*

* Potrivit reglementărilor în domeniu.

 

Reglementarea modului de întreţinere, verificare, reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor*

* Persoana juridică atestată.

 

Evidenţa incendiilor de la punerea în funcţiune a operatorului economic/instituţiei* (pe fiecare clădire în parte)

* Se vor preciza cauzele de incendiu.

 

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

FIŞA LOCALITĂŢII

- model

 

Localitate

Denumire localitate

 

 

Adresa sediului primăriei

Adresa sediului primăriei

Telefon, fax, e-mail

 

 

Operatori economici/ Instituţii în subordine

Adresă, telefon, fax, e-mail - pentru fiecare

 

 

Primar

Nume şi prenume

Telefon serviciu

Telefon domiciliu

 

 

Secretar

Nume şi prenume

Telefon serviciu

Telefon domiciliu

 

 

Cadru tehnic cu atribuţii în apărării împotriva incendiilor/

Inspector de protecţie civilă

Nume şi prenume

Telefon serviciu

Telefon domiciliu

Certificat de competenţă - termen de valabilitate

 

1. Date generale privind localitatea:

 

Populaţia

Nr. locuitori

oraş (comună)

 

satul

 

satul

 

satul

 

satul

 

satul

 

Suprafaţa totală

ha

- în intravilan

ha

- în extravilan

ha

 

2. Operatori economici/instituţii publice în subordine

 

Denumire

Domeniul de activitate

Riscuri specifice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tipuri de riscuri specifice:

 

A. Riscuri naturale:

DA

NU

Detalii

- fenomene meteorologice periculoase

 

 

 

- alunecări de teren

 

 

 

- incendii de pădure

 

 

 

- avalanşe

 

 

 

- fenomene distructive de origine geologică

 

 

 

B. Riscuri tehnologice:

 

 

 

- accidente, avarii, incendii şi explozii

 

 

 

- poluare ape

 

 

 

- prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări

 

 

 

- avarii la utilităţile publice

 

 

 

- muniţie neexplodată

 

 

 

C. Riscuri biologice:

 

 

 

- îmbolnăviri în masa

 

 

 

- epidemii

 

 

 

- epizootii/zoonoze

 

 

 

 

4. Sistemul de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă:

 

Constituirea comitetului local pentru situaţii de urgenţă

 

Regulamentul privind structura organizatorică, atribuţiunile funcţionale şi dotarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă

 

Organizarea pregătirii pentru intervenţie

 

Nivelul de pregătire a personalului

 

Asigurarea înştiinţării şi alarmării

 

- centrală telefonică nr.

 

- tipul

 

- nr. abonaţi

 

- telefon primărie

 

- telefon post poliţie

 

- fax

 

- radioreceptor

 

- sirenă electrică

 

- clopote biserici

 

Asigurarea protecţiei prin adăpostire

 

- nr. subsoluri, pivniţe, crame

 

- suprafaţa (mp)

 

- nr. construcţii noi prevăzute cu adăpost

 

- suprafaţa (mp)

 

Adăposturi de protecţie civilă, din care:

 

- cu sisteme de filtroventilaţie

 

- fără sisteme de filtroventilaţie

 


Asigurarea protecţiei N.B.C.

 

- existenţa mijloacelor de protecţie individuală (cartuşe filtrante sorbante nr. ....)

 

- nr. măşti contra gazelor

 

- nr. complete de protecţie

 

Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinară

 

- nr. dispensare medicale

 

- nr. cadre medii

 

- nr. medici

 

- nr. dispensare sanitar-veterinare

 

- nr. medici veterinari

 

- nr. tehnicieni

 

- nr. laboratoare medicale

 

- nr. laboratoare sanitar-veterinare

 

Asigurarea acţiunilor de evacuare

 

Logistica acţiunilor de intervenţie

 

Elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenţă

 

 

5. Alimentarea cu apă

 

Necesarul de apă

 

Rezerva de apă de incendiu asigurată

 

Hidranţi exteriori

 

- În funcţiune

 

- dezafectaţi

 

- defecţi

 

Rampe de alimentare la surse naturale

 

- în funcţiune

 

- dezafectate

 

- defecte

 

 

6. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă

 

Notificare

 

înştiinţare şi pregătirea pentru intervenţie

 

Amplasarea locului de conducere

 

Alarmarea populaţiei din zona de pericol

 

Măsuri de intervenţie operativă

 

Conducerea acţiunilor de intervenţie

 

Forţe şi mijloace

 

Cooperarea cu alte forţe

 

 

7. Sisteme de anunţare/alarmare

 

 

 

 

 

 

8. Căi de acces

 

Localizare

Situaţia existentă*

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se va consemna daca sunt drumuri în lucru, blocate, inaccesibile din cauza înrăutăţirii condiţiilor meteo (precipitaţii sub formă de zăpadă sau ploaie, furtuni, avalanşe etc.).

 

9. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă

9a Date generale

 

Categoria

 

Autospecială(e)/utilaj de stingere* - Tip/numărul pentru fiecare tip.

 

Personal angajat*

* Număr/dacă are certificat de formare/evaluare.

 

Personal voluntar*

* Număr/dacă are certificat de formare/evaluare

 

Numărul specialiştilor pentru activitatea de prevenire

 

 

9b. Componenta preventivă din serviciul voluntar de urgenţă

 

Pregătirea personalului

 

Număr controale efectuate

 

Număr Sancţiuni aplicate

 

Organizarea la nivelul localităţii a următoarelor activităţi:

 

- lucrul cu foc deschis

 

- depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile

 

- lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece

 

- lucrările premergătoare şi pe timpul perioadelor caniculare şi secetoase

 

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului..............................

PROCES-VERBAL DE CONTROL

(operator economic/instituţie)

………………………………………….

- model –

 

Încheiat astăzi,........., cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

 

Unitatea controlată

 

Administrator/Conducător

 

Adresa

 

Număr de înregistrare din registrul comerţului

 

Desfăşurat în perioada

 

Inspectori

 

Participanţi din partea unităţii controlate

 

Locul şi data

 

 

I. Acte normative aplicabile

II. Constatări

 

Nr. crt.

Nereguli

Locul/Locurile de manifestare

Baza legală încălcată

Soluţionată

Nesoluţionată

Bază legală de sancţionare

Cuantum

I.

Organizatorice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Pregătire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Constructive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

Tehnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

Privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

Nereguli nesoluţionate care au fost constatate cu prilejul controalelor anterioare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Activităţi de Informare preventivă şi alte activităţi desfăşurate pe timpul controlului (Instruiri, analize, exerciţii etc.)

1. Activităţi desfăşurate

 

Nr. crt.

Tipul de activitate1

Subiect (risc) abordat2

Grup-ţintă3

Număr participanţi

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii privind activităţile desfăşurate

 

1 Lecţie deschisă, instruire, exerciţiu de evacuare etc.

2 Incendiu, cutremur, inundaţie etc.

3 Adulţi, studenţi, elevi, preşcolari.

 

2. Materiale diseminate

 

Nr. crt.

Tipul de material1

Denumirea

Risc abordat2

Forma de prezentare3

Număr exemplare4

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Pliant, broşură, flyer, afiş. revistă, film educativ, clip video/audio.

2 Incendiu, cutremur, inundaţie etc.

3 Tipărit sau pe suport informatic.

4 În cazul materialelor tipărite.

 

3. Asistenţă tehnică

 

 

 

IV. Sancţiuni aplicate:

 

Nr. crt.

Persoana sancţionată

Neregula sancţionată

(se consemnează poziţia din tabelul II - Constatări)

Serie/nr. PVCSC

Sancţiuni

Principale

Complementare

Tipul sancţiunii

Valoare amendă (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de

Urgenţă al Judeţului.....................................până la data de.........................

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în......exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului......................................

- un exemplar la.................................................................................................................................................................

- un exemplar la.................................................................................................................................................................

 

Reprezentanţii

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

(numele şi prenumele în clar, nr. legitimaţie de control şi semnătura)

 

Nr. de înregistrare document

Reprezentantul

operatorului economic/instituţiei

(numele şi prenumele în clar şi semnătura)

 

Nr. de înregistrare document

Loc ştampilă

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului..............................

PROCES-VERBAL DE CONTROL

(localitate)

………………………………………….

 

- model -

 

Încheiat astăzi............, la primăria...............cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

 

Localitatea controlată

 

Primar

 

Desfăşurat în perioada

 

Inspectori

 

Participanţi din partea unităţii controlate

 

Locul şi data

 

 

I. Operatori economici/instituţii publice în subordine - controlate

II. Acte normative aplicabile

III. Constatări

 

Nr. crt.

Nereguli

Locul/Locurile de manifestare

Baza legală încălcată

Soluţionata

Nesoluţionată

Bază legală de sancţionare

Cuantum

1.

Organizatorice:

 

 

 

 

 

 

 

1.1, Comitetul local pentru situaţii de urgenţă

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Apărare împotriva incendiilor

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Protecţie civilă

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Pregătire

 

 

 

 

 

 

2.

Tehnic-constructive

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Construcţii/spaţii/amenajări/instalaţii aferente acestora

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Alimentări cu apă pentru intervenţie

 

 

 

 

 

 

3.

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Constituire/încadrare/dotare

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Pregătirea şi organizarea intervenţiei

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Activitatea preventivă

 

 

 

 

 

 

4.

Nereguli nesoluţionate care au fost constatate cu prilejul controalelor anterioare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Activităţi de informare preventivă şi alte activităţi desfăşurate pe timpul controlului (instruiri, analize, exerciţii etc.)

1. Activităţi desfăşurate

 

Nr. crt.

Tipul de activitate1

Subiect (risc) abordat2

Grup-ţintă3

Număr participanţi

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii privind activităţile desfăşurate

 

1 Instruire, exerciţiu de evacuare, alarmare publică locală etc.

2 Incendiu, cutremur, inundaţie etc.

3 Adulţi, copii.

 

2. Materiale diseminate

 

Nr. crt.

Tipul de material1

Denumirea

Risc abordat2

Forma de prezentare3

Număr exemplare4

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Pliant, broşură, flyer, afiş, revistă, film educativ, clip video/audio.

2 Incendiu, cutremur, inundaţie etc.

3 Tipărit sau pe suport informatic.

4 În cazul materialelor tipărite.

 

3. Asigurarea respectării obligaţiilor în domeniul informării preventive

 

Nr. crt.

Tipul de localitate1

Materiale realizate

Modalităţi de diseminare

Exerciţii, aplicaţii planificate şi desfăşurate5

Observaţii

 

 

Tip material2

Risc abordat3

Grup-ţinta4

Tiraj

Panou de afişaj

Punct de informare

Centru de informare

Mass-media

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Municipiu, oraş, comuna.

2 Pliant, broşură, flyer, afiş, revistă, film educativ, clip video/audio.

3 Incendiu, cutremur, inundaţie etc.

4 Adulţi, copii.

5 Evacuare, de alarmare publica locală etc.

 

4. Asistenţă tehnică

 

 

 

 

V. Sancţiuni aplicate:

 

Nr. crt.

Persoana sancţionată

Neregula sancţionată

(se consemnează poziţia din tabelul III - Constatări)

Serie/nr. PVCSC

Sancţiuni

Principale

Complementare

Tipul sancţiunii

Valoare amenda (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului..........................................până la data de........................

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în......exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului..........................................;

- un exemplar la..................................................................................................................................................................;

- un exemplar la..................................................................................................................................................................

 

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

(numele şi prenumele în clar, nr. legitimaţie de control şi semnătura)

 

 

 

Nr. de înregistrare document

Primar

(numele şi prenumele în clar şi semnătura)

 

Participanţi la control din partea autorităţii administraţiei publice locale

(numele şi prenumele în clar şi semnătura)

 

Nr. de înregistrare document

 

Loc ştampilă (dacă există)

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului..............................

PROCES-VERBAL DE CONTROL

(obiective de investiţii)

………………………………………….

 

- model –

 

Încheiat astăzi..............cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit

prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

 

Unitatea controlată

 

Administrator/conducător

 

Adresa

 

Număr de înregistrare din registrul comerţului

 

Desfăşurat în perioada

 

Inspectori

 

Participanţi din partea unităţii controlate

 

Locul şi data

 

 

I. Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă

 

Aspecte generale

 

Date de identificare ale obiectivului de investiţie - construcţia instalaţie tehnologică

(denumirea lucrării de construcţie conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numărul proiectului, beneficiar, investitor, proiectant, verificator, expert)

 

Tipul şi destinaţia clădirii (civilă - comerţ, sănătate etc, înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate, de producţie sau depozitare, cu funcţiuni mixte)

 

Categoria de construcţie prevăzută cu adăpost de protecţie civilă

 

Categoria şi clasa de importanţă, conform reglementărilor specifice privind sistemul calităţii în construcţii

 

Regim de înălţime

 

Aria construită şi desfăşurată

 

Numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora

 

Riscul de incendiu al construcţiilor şi compartimentelor de incendiu

 

Echiparea şi dotarea cu sisteme de protecţie la incendii

 

Numărul maxim de persoane sau animale

 

Capacităţi de depozitare sau adăpostire

 

Caracteristici ale proceselor tehnologice şi cantităţi de substanţe periculoase

 

Nr. de adăposturi proiectate (buc.)/Suprafaţă totală (mp)Capacitate totală (persoane), din care:

 

- cu instalaţii de filtroventilaţie: nr. (buc.)/suprafaţă (mp)/capacitate (persoane)

 

- fără instalaţii de filtroventilaţie: nr. (buc.)/suprafaţă (mp)/capacitate (persoane)

 

Date constructive (nr. accese, ieşire de salvare etc.)

 

Dotarea adăpostului de protecţie civilă (instalaţii de filtroventilaţie, sanitare, electrice, tâmplărie metalică de protecţie etc.)

 

 

II. Constatări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă

11.1. Deficienţe constatate la verificarea proiectului obiectivului de investiţie

11.2. Deficienţe constatate la verificarea conformităţii măsurilor de apărare împotriva incendiilor/măsurilor specifice adăposturilor de protecţie civilă stabilite în reglementările tehnice, documentaţiile care au stat la baza emiterii avizelor de securitate la incendiu şi de protecţie civila, documentaţiile tehnice de execuţie, dispoziţiile de şantier, măsurile prevăzute în procesele-verbale de control anterioare, rapoartele de expertiză etc, cu cele realizate pe teren

11.3. Deficienţe privind apărarea împotriva incendiilor constatate la organizările de şantier şi pe timpul executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

 

III. Sancţiuni aplicate:

 

Nr. crt.

Persoana sancţionată

Neregula sancţionată

Serie/nr. PVCSC

Sancţiuni

Principale

Complementare

Tipul sancţiunii

Valoare amendă (tei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ...................... până la data de ...............................

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ... exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului..............................................................................;

- un exemplar la..........................................................................................................................................................................;

- un exemplar la..........................................................................................................................................................................;

 

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

(numele şi prenumele în clar, nr. legitimaţie de control şi semnătura)

 

Nr. de înregistrare document

Reprezentantul obiectivului de investiţii

(numele şi prenumele în clar şi semnătura)

 

Nr. de înregistrare document

 

Loc ştampilă

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului..............................

PROCES-VERBAL DE CONTROL

(pentru obiective hidrotehnice)
………………………………………….

 

 

Încheiat astăzi......................la..................(obiectivul hidrotehnic) cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

 

Administrator/Conducător

 

 

 

Unitate controlată

 

 

 

Număr de înregistrare din registrul comerţului

 

 

 

Desfăşurat în perioada

 

 

 

Inspector

 

 

 

Participanţi din partea unităţii controlate

 

 

 

Locul si data

 

 

1. Date de identificare a obiectivului hidrotehnic

(Prezentare generală: conform documentaţiei tehnice şi fişei tehnice a obiectivului)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Date privind exploatarea şi funcţionarea obiectivului (conform regulamentului de organizare şi exploatare)

 

Ipoteze de avarii

 

Măsuri ce se iau la atingerea situaţiilor critice

 

Evaluarea efectelor unei avarii sau accident la obiectiv: - localităţi afectate

 

- operatori economici, instituţii publice, populaţie, colectivităţi de animale, bunuri materiale etc. afectate

 

 

3. Sistemul de management şi organizare a obiectivului în vederea prevenirii unor avarii sau accidente:

 

Responsabilităţi privind aplicarea prevederilor legale în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă

 

Organizarea şi încadrarea cu personal

 

Organizarea pregătirii personalului

 

Identificarea şi evaluarea pericolelor

 

Supravegherea continuă a obiectivului şi asigurarea funcţionării în siguranţă a acestuia

 

Elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenţă

 

Materializarea în teren a nivelurilor maxime înregistrate pentru reconstituirea undelor de viitură şi actualizarea valorilor caracteristice de apărare

 

 

4. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă:

 

Notificare

 

Dotarea cu mijloace de intervenţie, necesar şi existent

 

Mijloace de protecţie individuală specifice

 

Aplicarea măsurilor de prevenire şi protecţie

 

Alarmarea personalului şi salariaţilor

 

Asigurarea conducerii acţiunilor de intervenţie

 

Intervenţia forţelor proprii

 

Cooperarea cu forţele specializate ale inspectoratului pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe specializate

 

 

5. Nereguli care s-au înlăturat prin activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de inspector

6. Nereguli constatate pe timpul controlului

7. Nereguli consemnate în precedentul document de control şi neremediate

8. Sancţiuni:

 

Nr. crt.

Persoana sancţionată

Neregula sancţionată

Serie/n r. PVCSC

Sancţiuni

 

Principale

Complementare

Tipul sancţiunii

Valoare amendă

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului.........................până la data de..........................Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ... exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului.....;

- un exemplar la..................;

- un exemplar la...................

 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului..............................

 

Reprezentantul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

(numele şi prenumele în clar, nr. legitimaţie control şi semnătura)

 

Nr. de înregistrare document

Reprezentantul beneficiarului

(numele şi prenumele în clar şi semnătura)

 

Nr. de înregistrare document

 

Loc ştampilă (dacă există)

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

Nr. .............../............

Nr. de înregistrare la unitatea controlată:............/............

 

RAPORT DE INSPECŢIE SEVESO

 

Nr. din Registrul unic de control: .................................

 

Denumirea obiectivului:

 

Date de identificare ale unităţii inspectate:

 

încadrare conform Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările ulterioare

 

Data efectuării inspecţiei:

 

Participanţi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica

Părţile verificate ale obiectivului

Criteriile de selecţia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentele luate în considerare:

 

 

 

Da

Nu

Documente

Verificare în teren

 

 

Decizia de numire a responsabilului în managementul securităţii

Este numit responsabil în domeniul managementului securităţii?

 

 

Fişa postului conţine îndatoriri pe această linie?

 

 

Notificarea activităţii

Capacităţile de stocare sunt conforme ultimei notificări?

 

 

Analiza de risc

Mijloacele de siguranţă şi protecţie prezentate în cadrul analizei de risc există în teren şi funcţionează?

 

 

Informare

 

 

Operatorul desfăşoară o campanie continuă de informare a populaţiei şi rezultatele acestei campanii sunt supuse unui audit?

 

 

Dacă operatorul se supune Legii nr. 92/2003 pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 , a notificat autorităţile ţării vecine asupra pericolului reprezentat de amplasament?

 

 

Planul de urgenţă internă

Planul de urgenţă al operatorului este acelaşi cu cel transmis Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă?

 

 

Actualizările/Reviziile sunt la zi?

 

 

Planul de urgenţă externă se găseşte la dispecerat sau ofiţerul de serviciu?

 

 

Extrasele din plan au fost transmise compartimentelor de specialitate din cadrul operatorului, forţelor de intervenţie, instituţii publice/operatori posibil a fi afectaţi de un accident?

 

 

Angajaţii/Forţele de intervenţie/Personalul de decizie au/are cunoştinţe despre planul de urgenţă internă?

 

 

Există concordanţă între exerciţiile desfăşurate pe amplasament cu planificarea acestora şi rapoartele după exerciţii?

 

 

Există concordanţă între scenariile din planul de urgentă internă (PUI) şi exerciţiile desfăşurate?

 

 

 

Sistemul de management al securităţii*

conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 804/2007, cu modificările ulterioare

Respectă cerinţele ghidurilor/ practicilor internaţionale

Îndeplineşte cerinţele într-o

măsură satisfăcătoare

Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate

Politica de prevenire a accidentelor majore/de management în domeniul siguranţei/securităţii

Este acoperitoare şi întocmită corespunzător?

 

 

 

Este făcută publică angajaţilor prin afişarea acesteia în locuri vizibile?

 

 

 

Organizare şi personal

Au fost identificate nevoile de pregătire ale întregului personal (angajaţi sau contractori)?

 

 

 

Sunt specificate cerinţele minime de pregătire pentru fiecare post?

 

 

 

Este stabilit un plan pentru pregătirea personalului şi verificarea cunoştinţelor?

 

 

 

Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?

 

 

 

Identificarea şi evaluarea riscurilor

Este implementat un sistem pentru identificarea continuă a hazardurilor (operare normală/anormală)?

 

 

 

Există proceduri pentru evaluarea riscurilor (probabilitate/frecvenţă şi magnitudine)?

 

 

 

Există un sistem pentru controlul riscurilor (asigurarea că riscurile sunt menţinute în limitele descrise în raportul de securitate)?

 

 

 

Au fost identificare instalaţiile critice funcţionării în siguranţă şi cărora li se acordă atenţie sporită din punctul de vedere al întreţinerii şi operării?

 

 

 

Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?

 

 

 

Controlul operaţional

Verificarea cunoştinţelor angajaţilor ce lucrează în puncte critice asupra procedurilor de lucru în condiţii normale şi în situaţii de urgenţă

 

 

 

Procedurile de lucru conţin şi informaţii pentru operarea în situaţii de urgenţă?

 

 

 

Întreţinerea şi mentenanţa elementelor critice ale instalaţiei se fac pe baza unor proceduri bine documentate, prescripţiilor producătorului?

 

 

 

Se ţine o evidenţă riguroasă asupra operaţiunilor de mentenanţa şi întreţinere?

 

 

 

Este implementat şi menţinut un sistem de permise de lucru?

 

 

 

Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?

 

 

 

Managementul pentru modernizare/managementul schimbărilor

Sunt implementate proceduri pentru definirea modificărilor instalaţiilor/procedurilor/materialelor/ contractorilor etc. care fac obiectul managementului schimbărilor?

 

 

 

Sunt implementate proceduri care reglementează modul de analiză al riscului pentru schimbările propuse?

 

 

 

Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?

 

 

 

Planificarea pentru situaţii de urgenţă

Există proceduri operaţionale în caz de situaţii de urgenţă specifice operării fiecărei instalaţii?

 

 

 

întreg personalul beneficiază de pregătire specifică privind operaţiile şi măsurile ce trebuie luate în caz de urgenţă?

 

 

 

Se efectuează exerciţii pentru a observa capacitatea de răspuns a tuturor componentelor organizaţiei?

 

 

 

Există un audit scris în urma exerciţiilor ce prezintă recomandări cu termene stabilite?

 

 

 

Monitorizarea performanţei

Pentru fiecare punct enunţat în cadrul politicii au fost stabilite obiective ce duc la îndeplinirea acestora?

 

 

 

Au fost stabilite programe ce asigură îndeplinirea obiectivelor?

 

 

 

Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?

 

 

 

Adoptarea şi implementarea mecanismelor de investigare

Există o procedură care stabileşte care sunt avariile/accidentele ce trebuie investigate?

 

 

 

Exista o procedură care să stabilească o metodologie sistematică de investigare a avariilor/accidentelor?

 

 

 

Există un mecanism clar definit prin care se utilizează lecţiile învăţate de pe urma avariilor/accidentelor?

 

 

 

Se menţine un registru cu toate avariile/accidentele?

 

 

 

Audit şi revizuire

Există stabilit un sistem clar de auditare a întreg sistemului de management al siguranţei?