MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 412/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 412         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 8 iulie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

439. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale .Aeroporturi Bucureşti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

444. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

250. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România pe anul 2013

 

4.014. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.410/2012 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Mea din municipiul Bucureşti

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

44. - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

 

45. - Ordin pentru aprobarea Metodologiei de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 4 iulie 2013.

Nr. 439.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALA „AEROPORTURI BUCUREŞTI” - S.A.

Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224 E

Cod unic de înregistrare 26490194

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2013)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

668.640,75

 

1

 

Venituri din exploatare

2

643.513,89

 

2

 

Venituri financiare

3

25.126,86

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

643.835,67

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

603499,18

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

272,554,81

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, laxe şi vărsăminte asimilate

8

20.229,69

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

130.224,34

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

76.787,41

 

 

 

C2

bonusuri

11

18.-104,52

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

10.496,27

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

1.051.38

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

23 784,76

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

180.490,34

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

40.336.48

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

iii.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

24.805,08

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

3.968,81

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

20.836.27

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

20.836,27

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

2.083,63

 

8

 

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local În cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

17.710,83

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

14.168,66

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

1.041.81

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIEU ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

376.912,82

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

40

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

376912,82

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

1.300

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

1.300

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

94.891,93

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

76.787,41

 

 

b)

bonusuri

47

18.104,52

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd-46/Rd.44)/121000

46

4,922,27

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44/12*1000

49

6.082,82

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorica pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/44)

50

514,34

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.l/Rd.44*ICP)

51

514,34

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

8.543,15

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

962,90

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

0,00

 

11

 

Creanţe restante, În preţuri curente

55

16.500,00

 

Indicator fizic = nr. pasageri

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM” - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 4 iulie 2013.

Nr. 444.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercială „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM” - S.A.

Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224F

Cod unic de înregistrare: R0477647

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curant 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.283.167,71

 

1

 

Venituri din exploatare

2

1.146.365,36

 

2

 

Venituri financiare

3

136.802,35

 

3

 

Venituri extraordinara

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.17+Rd.18)

5

1.489.214,80

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

1.345.572,33

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

1.026.695,33

 

 

B.

- cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

951,71

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care;

9

194.129,04

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

129.184,02

 

 

 

C2

bonusuri

11

2.661,52

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

6701,13

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal (aferente pensionărilor şi plecărilor voluntare)

13

5.133,20

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi altele

14

3.603,16

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

51.979,21

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

123.796,25

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

123.642,47

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

-186.047,09

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

 

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capitol, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23. 24,  25 şi 26

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic 1n exerciţiul financiar de referinţa

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local În cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integrai sau majoritar de stal, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profilul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

 

 

 

e)

Alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

103.363,14

 

1

 

Alocaţii de 1a buget, din care:

40

43.611,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plodi angajamentelor din ani anteriori

40 bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

101.357,14

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2.110

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

2.070

 

3

 

Cheltuieli de natura salarială (a+b), din care:

45

131.845,54

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

48

129.184,02

 

 

b)

bonusuri

47

2.881,52

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

5.200,64

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat da bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

5.307,79

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

619.887,78

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu În preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

619.887,78

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

1.129,12

 

9

 

Cheltuieli totala la 1000 iei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000

53

1.144,99

 

10

 

Plaţi restante, m preţuri curente

54

295,06

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

3.800,00

 

Indicator fizic = număr de pasageri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România pe anul 2013

 

În baza prevederilor art. 391 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă suma de 121.000 lei, reprezentând 44,81% din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, din cadrul Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor din România, pe anul 2013.

Art. 2. - Resursele financiare necesare cofinanţării Centrului European al Consumatorilor România sunt asigurate prin finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul X „Alte cheltuieli”, articolul 59.11 „Asociaţii şi fundaţii”.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Bogdan Cristian Nica

 

Bucureşti, 3 iulie 2013.

Nr. 250.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.410/2012 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Mea din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.410/2012 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Mea din municipiul Bucureşti,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.410/2012 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Mea din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 27 martie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În cuprinsul ordinului, denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar particular „Şcoala Mea din municipiul Bucureşti” se va înlocui cu denumirea „Şcoala Gimnazială «Şcoala Mea» din municipiul Bucureşti”.

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială «Şcoala Mea» din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială «Şcoala Mea» din municipiul Bucureşti revine fondatorilor,”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 iunie 2013.

Nr. 4.014.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii sistemelor de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 iunie 2013.

Nr. 44.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Procedura privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B reglementează condiţiile, criteriile şi etapele pentru alimentarea cu gaze naturale a solicitanţilor de gaze naturale amplasaţi într-o unitate administrativ-teritorială în care este concesionat serviciul public de distribuţie a gazelor naturale, denumiţi în continuare consumatori izolaţi tip B, precum şi emiterea avizului de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a acestora.

(2) Avizul menţionat la alin. (1) se eliberează de către Comisia tehnică de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, numită prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013, denumită în continuare Comisie.

(3) Alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B se realizează de către un operator al sistemului de distribuţie dintr-o unitate administrativ-teritorială din proximitate, denumit în continuare OSD, conform prevederilor prezentei proceduri.

Art. 2. - Prezenta procedură se aplică consumatorilor izolaţi tip B, persoane fizice/juridice, şi concesionarilor serviciului public de distribuţie a gazelor naturale.

Art. 3. - (1) Consumatorul izolat tip B poate apărea ca urmare a anumitor circumstanţe, precum:

a) racordarea solicitantului în condiţiile precizate la art. 151 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, situaţie care ar conduce la apariţia unor costuri excesive în sarcina solicitantului, costuri care ar putea fi considerabil reduse dacă alimentarea solicitantului ar fi realizată din sistemul de distribuţie învecinat;

b) existenţa în proximitate, în cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, a unor obiective din sectorul gazelor naturale care alimentează consumatori izolaţi tip B;

c) concesionarul serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din respectiva unitate administrativ-teritorială nu a obţinut de la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) licenţa de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale.

(2) Obiectivele din sectorul gazelor naturale care alimentează consumatorul izolat tip B sunt amplasate pe teritoriul administrativ al localităţii în care este situat solicitantul, în aval de sistemul de distribuţie a gazelor naturale din care se realizează alimentarea, şi reprezintă conducta sau ansamblul de conducte şi accesorii, cu excepţia echipamentului de măsură, care este proprietatea OSD.

(3) Obiectivele menţionate la alin. (2) sunt finanţate integral de către consumatorul izolat tip B şi se află în proprietatea acestuia.

Art. 4. - (1) OSD care acceptă să asigure alimentarea consumatorului izolat tip B trebuie să obţină de la ANRE avizul de principiu şi modificarea licenţei de operare a sistemului de distribuţie.

(2) Acceptul OSD precizat la alin. (1) se materializează prin încheierea unei convenţii cu solicitantul conform modelului prezentat în anexa nr. 1, denumită în continuare Convenţie; Convenţia cuprinde în mod explicit toate costurile suportate de către consumatorul izolat tip B în relaţia cu OSD.

(3) OSD trebuie să depună documentele pentru modificarea licenţei de operare a sistemului de distribuţie necesare pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B în termenul de valabilitate al avizului de principiu.

Art. 5. - (1) Valoarea activelor, rezultate conform prevederilor art. 3 alin. (3), nu se include în baza de active reglementate ale OSD şi nu se ia în calcul la fundamentarea tarifelor aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale.

(2) Costurile de operare pentru consumatorul izolat tip B nu sunt recunoscute OSD la fundamentarea tarifelor aferente prestării serviciului de distribuţie.

Art. 6. - (1) Realizarea obiectivelor din sectorul gazelor naturale necesare alimentării consumatorului izolat tip B, amplasate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde se află situat sistemul de distribuţie operat de OSD, se realizează în condiţiile prevăzute la art. 151 din Legea nr. 123/2012.

(2) În situaţia în care alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B se încadrează în situaţia prezentată la art. 3 alin, (1) lit. b) este necesară obţinerea acordului investitorului iniţial.

Art. 7. - (1) Costurile determinate de operarea obiectivelor din sectorul gazelor naturale necesare alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B sunt suportate de către acesta.

(2) La stabilirea costurilor prevăzute la alin. (1) se recomandă practicarea unor costuri similare tarifelor reglementate aprobate de ANRE pentru OSD în cauză şi cu respectarea categoriilor de consum.

(3) OSD nu are dreptul să practice tarife de operare discriminatorii pentru consumatorii izolaţi tip B amplasaţi în aceeaşi unitate administrativ-teritorială care se încadrează în aceeaşi categorie de consum.

(4) Consumatorul izolat tip B are dreptul de a realiza obiectivele necesare alimentării cu gaze naturale cu orice operator economic autorizat ANRE, cu respectarea prevederilor legale.

 

CAPITOLUL II

Documente solicitate

 

Art. 8. - (1) în vederea emiterii avizului de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B, OSD depune la ANRE o cerere întocmită conform modelului din anexa nr. 2 însoţită de următoarele documente:

a) cererea solicitantului adresată OSD în vederea alimentării cu gaze naturale în regim de consumator izolat tip B, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) copie de pe documentele de identificare ale consumatorului izolat tip B;

c) convenţia încheiată între consumatorul izolat tip B şi OSD;

d) propunerea soluţiei tehnico-economice de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B întocmită de un operator economic autorizat ANRE pentru categoria de lucrări care face obiectul solicitării;

e) devizul estimativ al lucrărilor aferent propunerii soluţiei tehnico-economice menţionate la lit. d);

f) planul de încadrare în zonă (scara 1:10.000) aferent propunerii menţionate la lit. d), pe care se trasează următoarele elemente:

(i) locaţia consumatorului izolat tip B, cu delimitarea unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat acesta;

(ii) soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B;

(iii) alte conducte de gaze naturale existente în zona respectivă;

g) acordul investitorului iniţial în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b);

h) copie de pe documentele care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru viitorul loc de consum;

i) acordul prealabil al concesionarului serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din unitatea administrativ-teritorială în care se află consumatorul izolat tip B, materializat printr-o convenţie încheiată cu OSD şi întocmită conform modelului din anexa nr. 4;

j) alte documente relevante pentru analizarea solicitării;

k) copie de pe documentul prin care a fost achitat tariful de analiză a documentaţiei.

Art. 9. - (1) Avizul de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B se emite de către Comisie în termen de maximum 30 de zile de la depunerea completă şi conformă a documentaţiei şi conţine următoarele elemente:

a) datele de identificare ale consumatorului izolat tip B;

b) adresa locului de consum, judeţul, municipiul/oraşul/ comuna cu localitatea aparţinătoare, strada şi numărul imobilului;

c) descrierea soluţiei tehnice de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B;

d) alte precizări stabilite de Comisie, privind condiţiile de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B.

(2) Avizul de principiu îşi pierde valabilitatea dacă lucrările de execuţie necesare alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B nu sunt demarate în termen de 12 luni de la data emiterii acestuia.

(3) Avizul de principiu este valabil atâta timp cât consumatorul izolat tip B pentru care a fost emis este alimentat cu gaze naturale de OSD în condiţiile prezentei proceduri.

Art. 10. - La depunerea documentaţiei pentru obţinerea avizului de principiu solicitantul achită tariful de analiză a documentaţiei, conform tarifelor aprobate de ANRE.

Art. 11. - Solicitările depuse la ANRE anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri se analizează de către Comisie aşa cum au fost prezentate.

Art. 12. - Consumatorii izolaţi pentru care există licenţa de distribuţie acordată de ANRE anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri, amplasaţi în unităţi administrativ-teritoriale unde este concesionat serviciul public de distribuţie a gazelor naturale, se asimilează consumatorilor izolaţi de tip B.

Art. 13. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONVENŢIE

- model -

 

Încheiată astăzi,........................, între

domnul/doamna................................................. (numele şi prenumele) CNP....................................domiciliară) în............................................ CI/BI seria......, nr. .................., eliberată/eliberat de către...............

sau

Societatea................................................ (denumirea persoanei juridice) cu sediul în...................................înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. .............................., CUI ................................., reprezentată prin............................................. (numele şi prenumele), în calitate de.........................  (funcţia),

denumit în continuare consumator izolat tip B, şi

Societatea Comercială............................................................................... (denumirea operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale), cu sediul în..................................înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ..........................., CUI/codul fiscal.................................reprezentată prin..................................... (numele şi prenumele), în calitate de............................... (funcţia), titular al Licenţei nr. .............................de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale,

denumit în continuare OSD, a fost încheiată prezenta convenţie.

 

I. Obiectul convenţiei

Obiectul convenţiei îl constituie operarea obiectivelor din sectorul gazelor naturale de către OSD, în vederea alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B............................. (denumirea)

pentru locul de consum amplasat în......................................... (adresa obiectivului)

II. Condiţii de alimentare cu gaze naturale şi de operare a obiectivelor

a) Alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip 8 se realizează până la preluarea operării obiectivelor din sectorul gazelor naturale de către concesionarul serviciului public de distribuţie din localitatea ...

b) Costurile necesare alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B şi operării obiectivelor din sectorul gazelor naturale sunt:

(i)..............................;

(ii)...............................

 

III. Drepturile şi obligaţiile consumatorului izolat tip B

a) Dreptul de a beneficia de servicii similare şi la acelaşi nivel de calitate cu cele prestate de OSD în sistemele de distribuţie cu gaze naturale

b) Obligaţia de a pune activele rezultate la dispoziţia OSD, în vederea efectuării tuturor operaţiilor necesare pentru asigurarea operării acestora

c) Obligaţia de a achita către OSD toate costurile aferente activităţii prestate de acesta

d) Obligaţia de a încheia un contract de furnizare a gazelor naturale până la data punerii în funcţiune a obiectivelor din sectorul gazelor naturale

 

IV. Drepturile şi obligaţiile OSD

a) Dreptul exclusiv de a opera obiectivele din sectorul gazelor naturale în vederea alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

b) Obligaţia de a solicita modificarea licenţei de operare a sistemului de distribuţie conform prevederilor legale

c) Obligaţia de a pune la dispoziţia concesionarului serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din respectiva unitate administrativ-teritorială toate registrele, înregistrările şi informaţiile aflate în posesia sa, necesare alimentării în condiţii de continuitate a consumatorului.........................în termen de 120 de zile de la data solicitării scrise

d) Obligaţia de a nu alimenta alţi consumatori izolaţi tip B din obiectivele din sectorul gazelor naturale care fac obiectul prezentei convenţii fără acordul................................................. (denumirea investitorului/investitorilor)

e) Obligaţia de a nu modifica parametrii tehnici ai alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B fără a deţine în prealabil avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)

f) Obligaţia de a deţine toate documentele de evidenţă de la punerea în funcţiune a obiectivelor aferente sistemului de distribuţie, cu modificările. Înlocuirile, reparaţiile şi intervenţiile făcute, conform prevederilor legale

g) Obligaţia de a întreprinde demersurile necesare către ANRE pentru modificarea licenţei de operare a sistemului de distribuţie în termen de 7 zile de la predarea consumatorului izolat tip B către concesionarul serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din.......................................................... (denumirea unităţii administrativ-teritoriale)

 

V. Notificări

1. Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentei convenţii să îşi notifice reciproc orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acesteia, prin următoarele modalităţi:

- .................................................................................................................................................................................

2. Termenul de notificare este de maximum ...... zile calendaristice de la data modificării circumstanţelor.

VI. Dispoziţii finale

1. Orice modificare şi/sau completare a prezentei convenţii se face prin act adiţional, încheiat cu acordul părţilor, în 3 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte din convenţie şi unul pentru ANRE; exemplarul către ANRE este transmis de către OSD în termen de două zile de la data semnării.

2. Prezenta convenţie reprezintă voinţa părţilor şi intră în vigoare la data semnării.

3. Convenţia a fost încheiată astăzi..........................

În 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru ANRE, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii celor două părţi contractante.

 

............................................................

(Consumator izolat tip B)

 

Reprezentant

............................................................

(OSD)

 

Reprezentant

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE

pentru emiterea avizului de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorului Izolat tip B

- model -

 

Nr. de înregistrare...............data........................

Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti

Subscrisa ............................................................................. (denumirea operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale), reprezentată prin ............................... (numele şi prenumele), în calitate de ........................ (funcţia) în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B, solicit eliberarea avizului de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a .............................................. (denumirea consumatorului izolat tip B), amplasat în ..............................................................................  (denumirea localităţii, judeţul, strada, codul poştal/numărul cadastral)

În susţinerea cererii anexăm următoarele documente:

- .................................................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................................................

 

..........................................

(semnătura reprezentantului)

LS.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

CERERE

pentru alimentarea cu gaze naturale în regim de consumator izolat tip B

- model -

 

Nr. de înregistrare la OSD..............., data........................

Către operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale.............................................................

(denumirea operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale)

 

adresa.............................................................................fax......................, e-mail....................................

Domnul/Doamna.......................................... (numele şi prenumele), CNP.............................., domiciliat(ă) în........................ CI/BI seria.......nr. .................., eliberată/eliberat de...........

sau

Societatea......................................... (persoana juridică), cu sediul în............................, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ............................CUI.............................., reprezentată prin........................................... (numele şi prenumele), în calitate de.......................(funcţia),

în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B, solicit alimentarea cu gaze naturale în regim de consumator izolat tip B a locului de consum situat în ............................................................................. (denumirea localităţii, judeţul, strada, numărul cadastral etc.)

de către societatea dumneavoastră.

În susţinerea cererii se anexează următoarele documente:

(i) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului;

(ii) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă a viitorului loc de consum;

(iii) .......................................

 

..........................................

(semnătura solicitantului şi ştampila în cazul operatorilor economici)

Data........................

 

ANEXA Nr. 4

 

CONVENŢIE

- model –

 

Încheiată astăzi........................., între

Societatea Comercială............................... (denumirea) cu sediul în...............................înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ..........................., CUI/codul fiscal ................................, reprezentată prin................................................. (numele şi prenumele),............................. (funcţia), în calitate de concesionar al serviciului de distribuţie din ..................................................... (localitatea, judeţul), denumit în continuare Concesionar, şi

Societatea Comercială...................................., cu sediul în................................înregistrată la oficiul registrului comerţului (denumirea) cu nr. ............................CUI/codul fiscal ................................. reprezentată prin .............................................. (numele şi prenumele),................................  (funcţia), titular al Licenţei nr. .......................de distribuţie a gazelor naturale, denumit în continuare OSD, a fost încheiată prezenta convenţie.

I. Dispoziţii generale

Prezenta convenţie este încheiată în conformitate cu prevederile Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013.

II. Obiectul convenţiei

Obiectul convenţiei îl reprezintă alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B...................................................... (denumirea), amplasat în....................................(adresa obiectivului)

III. Condiţii de alimentare cu gaze naturale

1. Alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B se realizează de către OSD până la preluarea acestuia de către Concesionar.

2. OSD se asigură de faptul că toate registrele, înregistrările şi informaţiile necesare îndeplinirii neîntrerupte a obligaţiilor ce rezultă din licenţă, aflate în posesia sa, sunt puse la dispoziţia Concesionarului la data preluării consumatorului prevăzut la pct. II.

3. OSD se asigură de faptul că activele necesare îndeplinirii neîntrerupte a obligaţiilor ce rezultă din licenţă vor fi puse la dispoziţia Concesionarului în condiţiile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 de către consumatorul prevăzut la pct. II.

IV. Drepturile şi obligaţiile OSD

1. Dreptul exclusiv de a desfăşura activitatea de distribuţie a gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a locului de consum aferent consumatorului prevăzut la pct. II, utilizând bunurile proprietate a acestuia; dreptul se aplică şi pentru persoanele fizice/juridice care rezultă ca urmare a apariţiei unor modificări de natură administrativă ale consumatorului izolat tip B.

2. Obligaţia de a ceda consumatorul prevăzut la pct. II în termen de 120 de zile de la notificarea scrisă a Concesionarului, cu condiţia îndeplinirii de către acesta a cerinţelor tehnice pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu gaze naturale a consumatorului prevăzut la pct. II, respectiv dezvoltarea sistemului de distribuţie cu respectarea cerinţelor legale referitoare la obţinerea de autorizaţii, licenţe etc.

3. Obligaţia de a nu alimenta alţi consumatori izolaţi tip B, fără a deţine în prealabil acordul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)

4. Obligaţia de a realiza serviciul de distribuţie a gazelor naturale doar pentru utilizatorul precizat la pct. II cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare

5. Obligaţia de a deţine toate documentele de evidenţă de la punerea în funcţiune a obiectivelor aferente alimentării cu gaze naturale a consumatorului prevăzut la pct. II, cu modificările, înlocuirile, reparaţiile şi intervenţiile făcute

6. Obligaţia de a întreprinde demersurile necesare către ANRE pentru modificarea licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale în termen de 7 zile lucrătoare de la predarea consumatorului prevăzut la pct. II

V. Drepturile şi obligaţiile Concesionarului

1. Dreptul de a prelua consumatorul prevăzut la pct. II, în termen de 120 de zile, de la data notificării scrise adresate OSD şi transmise în copie către ANRE, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor tehnice pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu gaze naturale a consumatorului prevăzut la pct. II, respectiv dezvoltarea sistemului de distribuţie cu respectarea cerinţelor legale referitoare la obţinerea de autorizaţii, licenţe etc.

2. Obligaţia de a întreprinde demersurile necesare către ANRE pentru actualizarea licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale în termen de 7 zile lucrătoare de la preluarea consumatorului izolat

VI. Notificări

1. Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentei convenţii să îşi notifice reciproc orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acesteia, prin următoarele modalităţi:

- .................................................................................................................................................................................

2. Termenul de notificare este de maximum ...... zile

calendaristice de la data modificării circumstanţelor.

VII. Dispoziţii finale

1. Orice modificare şi/sau completare a prezentei convenţii se face prin act adiţional, încheiat cu acordul părţilor, în 3 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte din convenţie şi unul pentru ANRE; exemplarul către ANRE este transmis de către OSD în termen de două zile de la data semnării.

2. Prezenta convenţie reprezintă voinţa părţilor şi intră în vigoare la data semnării.

3. Convenţia a fost încheiată astăzi,.............., în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru ANRE, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii celor două părţi contractante.

 

............................................................

(Concesionar)

 

Reprezentant

............................................................

(OSD)

 

Reprezentant

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Furnizorii de formare profesională care solicită/deţin avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 28 iunie 2013.

Nr. 45.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale, denumită în continuare metodologie, este elaborată în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, denumit în continuare regulament, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, denumită în continuare ANRE.

Art. 2. - Prezenta metodologie se aplică instituţiilor de învăţământ superior în cadrul cărora funcţionează facultăţi/secţii/catedre având ca domeniu de pregătire Specialităţi din domeniul gazelor naturale sau instalaţii pentru construcţii, precum şi de către asociaţiile profesionale cu atribuţii/activităţi relevante în sectorul gazelor naturale sau operatori economici, autorizate/autorizaţi de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, denumiţi în continuare furnizori de formare profesională.

Art. 3. - (1) Metodologia stabileşte criteriile de selecţie a furnizorilor de formare profesională în vederea organizării şi desfăşurării cursurilor de specialitate pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică în domeniul gazelor naturale.

(2) Cursul de specialitate prevăzut la alin. (1) are drept scop asigurarea formării continue a specialiştilor, în contextul dinamic al progresului tehnic şi tehnologic, dar şi al implementării şi alinierii legislaţiei naţionale la cea europeană.

(3) Cursul de specialitate are o durată de minimum 20 de ore.

Art. 4. - (1) Documentele pe care furnizorii de formare profesională trebuie să le depună la ANRE pentru a fi selectaţi în vederea organizării cursurilor de specialitate sunt:

a) cerere pentru eliberarea avizului în vederea selectării ca furnizor de formare profesională pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică în domeniul gazelor naturale, întocmita în conformitate cu prevederile anexei nr. 1;

b) dovada existenţei obiectului de activitate, conform prevederilor legale aplicabile, pentru desfăşurarea activităţilor de formare profesională;

c) programa analitică a cursului de specialitate;

d) procedura de selectare a specialiştilor care asigură predarea cursurilor, din care să rezulte criteriile de analiză a competenţelor acestora raportat la programa analitică a cursului de specialitate;

e) prezentarea modului de asigurare a condiţiilor necesare desfăşurării activităţii de formare profesională, inclusiv a modului de asigurare a dotării tehnico-materiale necesare;

f) copie de pe documentul prin care a fost achitat tariful de analiză a documentaţiei.

(2) Documentele prezentate de solicitanţi se analizează de către Comisia tehnică de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, constituită prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 9/2013, denumită în continuare Comisie tehnică.

(3) Comisia, în urma analizării documentelor precizate la alin. (1), emite, după caz:

a) avizul favorabil cu valabilitate de 5 ani de zile;

b) avizul negativ cu motivaţia acestuia.

(4) Avizul favorabil al AN RE se emite în termen de maximum 30 de zile de la depunerea completă şi conformă a documentaţiei şi conţine următoarele elemente:

a) datele de identificare a solicitantului;

b) termenul de valabilitate;

c) condiţiile de valabilitate asociate, întocmite în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(5) Titularul avizului are dreptul de a solicita prelungirea valabilităţii acesteia înainte de expirarea termenului de valabilitate; în această situaţie solicitantul trebuie să se adreseze ANRE cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a avizului.

(6) în vederea aplicării prevederilor alin. (5) titularul transmite ANRE o cerere însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că nu au survenit modificări ale documentelor care au stat la baza emiterii avizului iniţial şi dovada achitării tarifului specific.

Art. 5. - Furnizorii de formare profesională au obligaţia de a actualiza anual sau de câte ori este nevoie programa analitică a cursului de specialitate astfel încât să se asigure condiţiile de formare continuă a specialiştilor, în contextul evoluţiei cadrului legislativ.

Art. 6. - Comisia tehnică are dreptul să revoce avizul acordat în cazul în care:

a) se constată încălcări ale deontologiei profesionale de către titularul avizului;

b) rata anuală de promovabilitate a cursanţilor, la examenele organizate de ANRE în acest sens, este mai mică de 50%;

c) titularul avizului nu furnizează sau furnizează incomplet/eronat date şi informaţii solicitate de ANRE;

d) titularul avizului nu respectă condiţiile de valabilitate asociate avizului;

e) titularul avizului nu îndeplineşte măsurile de remediere a neconformităţilor, dispuse de către ANRE;

f) se pronunţă falimentul printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.

Art. 7. - (1) Titularul avizului are dreptul de a solicita Comisiei tehnice suspendarea avizului.

(2) Perioada de suspendare a avizului nu prelungeşte durata de valabilitate a acestuia.

Art. 8. - Nu pot primi avize furnizorii de formare profesională cărora Ie-a fost revocat avizul într-o perioadă de 5 ani anteriori înregistrării cererii, pentru nerespectarea prevederilor condiţiilor de valabilitate asociate avizului.

Art. 9. - Titularul avizului este obligat să notifice ANRE perioada de organizare a cursurilor şi locaţia de desfăşurare a acestora.

Art. 10. - În scopul verificării modului în care se desfăşoară cursurile titularul avizului este obligat să permită accesul reprezentanţilor împuterniciţi ai ANRE la cursurile organizate de acesta.

Art. 11. - Lista solicitanţilor care obţin avizul din partea Comisiei tehnice se publică pe pagina de internet a ANRE.

Art. 12. - ANRE publică anual informaţii statistice, cu privire la rata anuală de promovabilitate a cursanţilor fiecărui furnizor de formare profesională la examenele organizate de ANRE, pe pagina proprie de internet

Art. 13. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI

 

Solicitantul...................................... (denumirea), nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului......................... CUI.........................., reprezentat prin............................... în calitate de ................................, cod poştal.........., localitatea............................., judeţul/sectorul..........................., str. ....................................nr. ....... bl......., sc. ..., et. ......, ap........telefon........................fax.............................. e-mail.........................., adresă de corespondenţă................................................................................................................... (Se completează în situaţia în care aceasta diferă faţă de adresa societăţii comerciale.), solicităm eliberarea avizului pentru organizarea de cursuri de formare profesională pentru................................................ (verificatori de proiecte/experţi tehnici)

în conformitate cu prevederile Metodologiei de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2013.

Anexăm la prezenta următoarele documente:

- ...........................................................................

- ...........................................................................

 

Reprezentant al..................................

(denumirea solicitantului)


.........................................................

(numele şi prenumele)

 

.........................................................

(semnătura şi ştampila)

 

Data

...............

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

CONDIŢII-CADRU

de valabilitate aferente Avizului nr. ...

 

1. Avizul se acordă pentru furnizarea de servicii de formare profesională................................................. (verificatori de proiecte/experţi tehnici)

2. Termenul de valabilitate al avizului: de la..................... până la.....................

3. Avizul poate fi prelungit dacă titularul îşi manifestă intenţia de a continua activitatea cu cel puţin 10 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate al avizului.

4. Titularul are obligaţia de a-şi desfăşura activitatea în conformitate cu programa analitică a cursului de specialitate depusă la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

5. Titularul are obligaţia de a actualiza anual sau de câte ori este nevoie programa analitica a cursului de specialitate astfel încât să se asigure condiţiile de formare continuă a specialiştilor, în contextul evoluţiei cadrului legislativ.

6. Titularul este obligat să respecte procedura de selectare a specialiştilor, care a stat la baza acordării avizului.

7. Titularul desfăşoară activitatea prevăzută la pct. 1 exclusiv pe baze contractuale.

8. Titularul nu se angajează în practici anticoncurenţiale.

9. Titularul nu are dreptul să folosească numele unei instituţii publice sau societăţi comerciale din sectorul gazelor naturale în prezentarea ofertei de servicii fără obţinerea în prealabil a acordului scris al acesteia.

10. Titularul notifică Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prin email, perioada de organizare a cursurilor şi locaţia de desfăşurare a acestora cu minimum 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea efectivă a acestora.

11. Titularul transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei informaţii cu privire la cursanţii care au promovat cursurile de formare profesională, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la finalizarea acestora; informarea conţine numele, prenumele, codul numeric personal al cursanţilor, numărul, data şi domeniul de competenţe pentru care a fost emis certificatului de absolvire al cursului.

12. Titularul notifică Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei modificările intervenite în condiţiile care au stat la baza acordării avizului, în termen de 7 zile lucrătoare de !a apariţia acestora.

13. Titularul furnizează, la solicitarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, orice date şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată conform avizului.

14. Titularul este obligat să permită accesul reprezentanţilor împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei la cursurile organizate de acesta, în scopul verificării modului în care se desfăşoară cursurile.

15. Comunicările sau informaţiile solicitate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei se fac, de regulă, prin e-mail la adresa darag@anre.ro, cu excepţia cazurilor în care nu se prevede altfel.

16. În cazul revocării avizului, titularul este obligat să trimită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei prezentul aviz, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare.