MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 413/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 413         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 9 iulie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

212. - Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013.

 

Acord de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

640. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

420. - Hotărâre privind recunoaşterea Clubului Sportiv „U-Mobitelco” Cluj-Napoca ca fiind de utilitate publică

 

435. - Hotărâre privind participarea Serviciului Român de Informaţii şi a Ministerului Apărării Naţionale la proiectul „Multinaţional Cyber Defence Capability Development 2 - MN CD2”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

6.433. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Brăila

 

8.146. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

8.411 - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

 

8.436. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti

 

8.437. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă !a Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

8.447. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România – Organizaţia Municipiului Bucureşti

 

8.457. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti

 

8.563. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

8.667. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

8.668. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

8.669. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Judeţeană Covasna

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*), în valoare de 70 milioane euro, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013, denumit în continuare acord.

Art. 2. - (1) Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală este desemnată agenţie de implementare a proiectului şi în această calitate i se deleagă întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea acestuia.

(2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea prevederilor acordului.

Art. 3. - Sumele trase din împrumut şi virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale.

Art. 5. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, să convină cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare amendamente la conţinutul acordului de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare asumate de România faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

(2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 27 iunie 2013.

Nr. 212.


*) Traducere.

Împrumut nr. 8261-RO

 

ACORD

de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Datat 8 mai 2013

 

Acord din data de 8 mai 2013 între România (împrumutat) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca). Prin prezentul acord împrumutatul şi Banca convin următoarele:

 

ARTICOLUL I

Condiţii generale. Definiţii

 

1.01. Condiţiile generale (aşa cum sunt definite în documentul ataşat la prezentul acord) constituie parte integrantă a acestui acord.

1.02. Cu excepţia cazului în care contextul necesită alt înţeles, termenii scrişi cu majusculă în prezentul acord au înţelesurile atribuite lor în Condiţiile generale sau în documentul ataşat la prezentul acord.

 

ARTICOLUL II

Împrumutul

 

2.01. Banca este de acord să împrumute împrumutatului, în termenii şi condiţiile prevăzute sau la care se face referire în prezentul acord, suma de şaptezeci de milioane euro (70.000.000 €) (împrumutul),pentru a sprijini finanţarea proiectului descris în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul acord (Proiectul).

2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secţiunea a IV-a din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul acord.

2.03. Comisionul iniţial plătibil de către împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului, împrumutatul va plăti comisionul iniţial nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în afectivitate.

2.04. Dobânda plătibilă de către împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referinţă pentru valuta împrumutului plus o marjă fixă, cu condiţia ca, la conversia în totalitate sau a oricărei porţiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante ale articolului IV din Condiţiile generale. Fără a aduce atingere celor de mai sus, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadenţă şi această neplată continuă pentru o perioadă de 30 de zile, atunci dobânda plătibilă de către împrumutat va fi calculată respectiv conform prevederilor secţiunii 3.02(e) din Condiţiile generale.

2.05. Datele de plată sunt 1 aprilie şi 1 octombrie ale fiecărui an.

2.06. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu graficul de rambursare stabilit în anexa nr. 3 la prezentul acord.

2.07. (a) Împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei:

(i) o schimbare a valutei împrumutului a întregii sume sau oricărei părţi din suma împrumutului, trasă sau netrasă într-o valută aprobată;

(ii) o schimbare a ratei de bază a dobânzii aplicabile (A) întregii sume sau oricărei părţi a sumei împrumutului trase şi neutilizate - de la o rată variabilă la o rată fixă ori viceversa; sau (B) întregii sume sau oricărei părţi a sumei împrumutului, trase şi neutilizate - de la o rată variabilă bazată pe o rată de referinţă şi marja variabilă la o rată variabilă, bazată pe o rată de referinţă fixă şi marja variabilă, sau viceversa; sau (C) suma împrumutului trasă şi neutilizată de la o rată variabilă bazată pe o marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; şi

(iii) stabilirea unor limite asupra ratei variabile ori ratei de referinţă aplicabile întregii sume a împrumutului sau oricărei părţi a acestuia trase şi neutilizate, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje de variaţie a ratei dobânzii asupra ratei variabile sau ratei de referinţă.

(b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului (a) al acestei secţiuni care este acceptată de Bancă va fi considerată o „conversie”, aşa cum este definită în Condiţiile generale, şi se va efectua în conformitate cu prevederile articolului IV din Condiţiile generale şi ale Ghidului de conversie.

 

ARTICOLUL III

Proiectul

 

3.01. Împrumutatul îşi declară angajamentul faţă de obiectivele proiectului, în acest scop, împrumutatul va determina implementarea prezentului proiect de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în conformitate cu prevederile articolului V din Condiţiile generale.

3.02. Fără a se limita la prevederile secţiunii 3.01 din prezentul acord şi cu excepţia cazului în care împrumutatul şi Banca nu convin altfel, împrumutatul va determina ANAF să se asigure că proiectul este implementat în conformitate cu prevederile din anexa nr. 2 la prezentul acord.

 

ARTICOLUL IV

Clauze asigurătorii pentru Bancă

 

4.01. Evenimentele suplimentare de suspendare constau în următoarele:

(a) Legislaţia ANAF a fost modificată, suspendată, abrogată, anulată sau s-a renunţat la ea astfel încât a dus la afectarea materială a abilităţii ANAF de a-şi îndeplini oricare dintre obligaţiile sale conform proiectului.

(b) A apărut o situaţie care face improbabilă realizarea Planului de implementare a proiectului sau a unei părţi importante din acesta.

4.02. Evenimentele suplimentare de plată anticipată constau în următoarele: (a) oricare eveniment specificat în paragraful (a) al secţiunii 4.01 a prezentului acord se produce şi continuă pentru o perioadă de 120 de zile după ce notificarea producerii unui astfel de eveniment a fost transmisă de către Bancă împrumutatului; şi (b) oricare eveniment specificat în paragraful (b) al Secţiunii 4.01 se produce şi continuă pentru o perioadă de 60 de zile după ce notificarea producerii unui astfel de eveniment a fost transmisă de către Bancă împrumutatului.

 

ARTICOLUL V

Terminarea

 

5.01. Data-limită pentru intrarea în efectivitate este data care survine după o sută cincizeci de zile (150) de la data semnării prezentului acord,

 

ARTICOLUL VI

Reprezentant. Adrese

 

6.01. Cu excepţia prevederilor secţiunii 2.02 din prezentul acord, reprezentantul împrumutatului este Ministrul Finanţelor Publice al împrumutatului.

6.02. Adresa împrumutatului este: Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucureşti

România

Fax:+(402) 131 21630

6.03. Adresa Băncii este:

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Adresă cablu: Telex: Fax:

INTBAFRAD 248423(MCI) sau 1-202-477-6391

Washington, D.C. 64145(MCI)

Convenit la Bucureşti la data şi anul înscrise primele în cele de mai sus.

 

ROMÂNIA,

prin

Daniel Chiţoiu,

viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Liviu Voinea,

ministru delegat pentru buget

Reprezentanţi autorizaţi

BANCA INTERNAŢIONALA PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE,

prin

Mamta Murthi,

director de ţară, Europa Centrală şi Ţările Baltice

 

Reprezentant autorizat

 

ANEXA Nr. 1

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Obiectivele Proiectului sunt: (a) creşterea eficacităţii şi eficienţei în colectarea taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale; (b) creşterea conformării fiscale; şi (c) reducerea poverii asupra contribuabililor pentru asigurarea conformării. Proiectul constă din următoarele părţi:

 

PARTEA A

Dezvoltarea Instituţională

 

1. Asigurarea de bunuri, servicii de consultanţă, servicii, altele decât cele de consultanţă, precum şi instruire pentru a sprijini dezvoltarea organizaţională a ANAF prin îmbunătăţirea sistemelor sale de management şi a proceselor analitice

2. Asigurarea de bunuri, servicii de consultanţă, servicii, altele decât cele de consultanţa, precum şi instruire pentru a sprijini şi a consolida controlul intern, auditul public intern şi funcţia de integritate ale ANAF în concordanţa cu obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie deja în curs de implementare în cadrul ANAF

3. Asigurarea de servicii de consultanţa şi instruire pentru a sprijini şi a consolida resursele umane şi sistemele de pregătire şi strategiile în ceea ce priveşte, printre altele, procedurile de recrutare, selecţie şi angajare, sistemele de stimulare a performanţei, planificarea strategică a forţei de muncă, dezvoltarea managementului, proiectele de curriculum, nevoile pe termen scurt şi lung, precum şi asigurarea infrastructurii de instruire pentru a satisface necesităţile operaţionale şi tehnice ale ANAF

4. Asigurarea de servicii de consultanţă şi instruire pentru a asista ANAF: (a) să revizuiască legislaţia existentă şi celelalte reglementări pentru a promova conformarea cu legislaţia privind impozitele şi contribuţiile sociale, recunoscând, în acelaşi timp, drepturile şi obligaţiile contribuabililor, şi a propune MFP şi altor organisme guvernamentale îmbunătăţiri în cadrul legal şi instituţional; (b) să promoveze aplicarea uniformă a legislaţiei fiscale; şi (c) să instituie un proces îmbunătăţit de soluţionare a contestaţiilor administrative pentru ANAF.

5. Asigurarea de servicii de consultanţă şi instruire pentru a sprijini şi a consolida reproiectarea proceselor de activitate ale ANAF, în concordanţă cu efortul de reproiectare a tuturor proceselor, beneficiind de toate avantajele soluţiilor de piaţă pentru managementul veniturilor, de asigurarea calităţii şi de utilizarea tabloului de bord proiectat de către MFP

 

PARTEA B

Creşterea eficacităţii şi eficienţei operaţionale

 

1. Asigurarea de bunuri, servicii de consultanţă, servicii, altele decât cele de consultanţă, precum şi instruire, pentru a îmbunătăţi funcţiile operaţionale ale ANAF cu privire la inspecţia fiscală, controlul documentar, antifraudă, informaţii fiscale, executare silită, înregistrarea, declararea şi procesarea plăţilor, procesarea în volum mare a veniturilor în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale, în special acelea urmate în statele membre ale Uniunii Europene şi reproiectarea proceselor de activitate

2. Asigurarea de bunuri, servicii de consultanţă, servicii, altele decât cele de consultanţă pentru a susţine modernizarea şi consolidarea proceselor de activitate şi a fluxurilor de lucru prin:

(a) dezvoltarea, instalarea şi implementarea de sisteme adecvate de management al veniturilor;

(b) efectuarea unei evaluări a activelor IT ale ANAF existente şi planificate, a aplicaţiilor, a infrastructurii şi facilităţilor fizice pentru comunicaţii şi reţele, dezvoltarea unei arhitecturi şi strategii eficiente şi cuprinzătoare pe termen lung pentru sistemele de informaţii şi tehnologia comunicaţiilor pentru ANAF, precum şi dezvoltarea cerinţelor privind hardware şi software adecvate;

(c) dezvoltarea, îmbunătăţirea şi implementarea unui sistem centralizat de management al veniturilor, a unei baze de date şi a unei capacităţi de back-up, securitate şi recuperare în caz de dezastru; (d) asigurarea de software de management; şi (e) asigurarea de instruire de tipul instruirea instructorilor privind noile aplicaţii software.

3. Asigurarea de bunuri, servicii de consultanţă, servicii, altele decât cele de consultanţă, precum şi instruire pentru a dezvolta şi implementa infrastructura de tehnologia informaţiei

 

PARTEA C

Servicii pentru contribuabili şi comunicare corporativă

 

Asigurarea de bunuri, servicii de consultanţă, servicii, altele decât cele de consultanţă, precum şi instruire pentru:

(a) modernizarea serviciilor pentru contribuabili;

(b) implementarea unor mecanisme pentru transparenţă şi responsabilitate, cum ar fi panelul tehnic consultativ şi sondaje comunitare, pentru a asigura intrarea de informaţii corecte din partea comunităţii; (c) modernizarea canalelor de livrare a serviciilor pentru a furniza servicii avansate contribuabililor;

(d) promovarea înţelegerii de către comunitate a legislaţiei fiscale, a procedurilor, a drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor;

(e) promovarea eficienţei contribuabililor prin asigurarea şi simplificarea serviciilor electronice; şi (f) întărirea comunicării externe şi interne.

 

PARTEA D

Coordonarea şi managementul Proiectului

 

Asigurarea de bunuri, servicii de consultanţă, inclusiv audit extern, instruire şi costuri operaţionale pentru UMP pentru a desfăşura activităţile de management ale Proiectului.

 

ANEXA Nr. 2

 

REALIZAREA PROIECTULUI

 

SECŢIUNEA I

Aranjamentele de Implementare

 

A. Aranjamentele Instituţionale

1. Împrumutatul va determina ANAF să stabilească în termen de cel mult 120 de zile de la data intrării în efectivitate şi ulterior să menţină, pe perioada implementării Proiectului, un consiliu de coordonare (CC), prezidat de ministrul finanţelor publice al împrumutatului şi incluzând reprezentanţi de nivel înalt ai ANAF şi ai caselor sociale, cu termeni de referinţă, structură/componenţă şi resurse satisfăcătoare pentru Bancă, care, printre alte funcţii, va fi responsabil pentru furnizarea de îndrumare strategică generală pentru Proiect.

2. Împrumutatul va determina ANAF să fie responsabilă pentru: (a) managementul general, coordonarea şi facilitarea implementării Proiectului; (b) prezentarea rapoartelor de progres pentru Proiect întocmite de către UMP; (c) urmărirea orientărilor şi recomandărilor CC; şi (d) asigurarea coordonării dintre diferitele părţi implicate în Proiect.

3. Împrumutatul va determina ANAF să stabilească în termen de cel mult 120 de zile de la data intrării în efectivitate şi să menţină ulterior pe perioada implementării Proiectului un panel tehnic consultativ (PTC), cu termeni de referinţă, componenţă şi resurse satisfăcătoare pentru Bancă, care se va reuni cel puţin de două ori pe an şi va fi responsabil pentru furnizarea de sugestii către ANAF privitor la schimbările instituţionale susţinute prin Proiect şi va facilita responsabilitatea externă.

4. În momentul demarării activităţilor Proiectului, împrumutatul va determina ANAF să stabilească şi ulterior să menţină, pe durata implementării Proiectului, un comitet de implementare a Proiectului (CIP), cu termeni de referinţă, componenţă şi resurse satisfăcătoare pentru Bancă, ce va fi responsabil pentru: (a) asigurarea monitorizării implementării Planului de implementare a Proiectului şi a impactului schimbărilor instituţionale realizate în cadrul Proiectului; şi (b) validarea rapoartelor de progres pregătite de către echipa administrativă a UMP.

5. Împrumutatul va determina ANAF să menţină, pe perioada implementării Proiectului, UMP cu termeni de referinţă, componenţă şi resurse satisfăcătoare pentru Bancă, care va fi responsabilă, între altele, pentru: (a) managementul financiar zilnic al Proiectului, inclusiv auditul; (b) monitorizarea şi evaluarea activităţilor Proiectului; (c) efectuarea achiziţiilor Proiectului şi pregătirea actualizărilor Planului de achiziţii; (d) supravegherea tuturor activităţilor de instruire efectuate în cadrul Proiectului; (e) coordonarea generală şi facilitarea implementării Proiectului; (f) pregătirea propunerii de buget anual al Proiectului; (g) pregătirea rapoartelor de progres pentru Proiect; şi (h) urmărirea orientărilor şi recomandărilor CC. Ca parte a UMP, împrumutatul va determina ANAF să înfiinţeze o echipă administrativă a Proiectului şi o echipă pentru managementul schimbării, fiecare cu termeni de referinţă, componenţă şi resurse satisfăcătoare pentru Bancă.

6. Împrumutatul va determina ANAF să înfiinţeze, nu mai târziu de începerea respectivelor activităţi ale Proiectului, şi ulterior să menţină, pe perioada implementării acestor activităţi ale Proiectului, o echipă de implementare pentru fiecare dintre componentele Proiectului (cu excepţia părţii D a Proiectului), în cadrul ANAF, fiecare cu termeni de referinţă, componenţă şi resurse satisfăcătoare pentru Bancă, care să fie responsabile pentru a asista ANAF în implementarea zilnică a activităţilor Proiectului în următoarele domenii: (a) dezvoltarea organizaţională, managementul resurselor umane şi al instruirii, sistemul de informaţii de management (SIM) şi management strategic, audit şi executare silită, audit public intern şi control intern, servicii pentru contribuabili şi comunicare, reproiectarea proceselor de activitate, sistemul de management al veniturilor, tehnologia informaţiei şi infrastructură şi procese şi contestaţii.

B. Anticorupţie

Împrumutatul va determina ANAF să asigure faptul că Proiectul este realizat în conformitate cu prevederile Ghidului anticorupţie.

C. Manualul operaţional al Proiectului

1. Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, împrumutatul va determina ca Proiectul să fie realizat de către ANAF în conformitate cu Manualul operaţional al Proiectului şi, dacă Banca nu convine altfel, să nu amendeze, să nu abroge, să nu renunţe la sau să nu permită amendarea, abrogarea ori renunţarea la cele mai sus menţionate sau a oricăror prevederi ale acestuia, fără a avea acordul prealabil şi în formă scrisă al Băncii.

2. În eventualitatea unui conflict între prevederile Manualului operaţional şi cele ale prezentului acord, prevederile acordului vor prevala.

D. Planul de implementare a Proiectului

1. Cu excepţia situaţiei în care Banca nu va conveni altfel, împrumutatul va determina ANAF să implementeze Proiectul în conformitate cu Planul de implementare a Proiectului şi, dacă Banca nu convine altfel, să nu amendeze, să nu abroge, să nu renunţe la sau să nu permită amendarea, abrogarea ori renunţarea la cele mai sus menţionate sau a oricăror prevederi ale acestuia, fără a avea acordul prealabil şi în formă scrisă al Băncii.

2. În eventualitatea unui conflict între prevederile Planului de implementare a Proiectului şi cele ale prezentului acord, prevederile acordului vor prevala.

 

SECŢIUNEA a II-a

Monitorizarea, raportarea şi evaluarea Proiectului

 

A. Rapoartele Proiectului

1. Împrumutatul va monitoriza şi evalua progresul Proiectului şi va determina ANAF să pregătească rapoarte ale Proiectului în conformitate cu prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale şi în baza unor indicatori acceptabili pentru Bancă după cum urmează: (a) un raport de Proiect semestrial care să acopere perioada primului semestru calendaristic al fiecărui an pe toată durata implementării Proiectului; (b) un raport de Proiect anual, care să acopere perioada anului calendaristic al fiecărui an pe toată durata de implementare a Proiectului (exceptând primul an al Proiectului care va acoperi perioada de la semnarea acestui acord până la 31 decembrie 2013) şi care va fi transmis Băncii în termen de cel mult 45 de zile de la sfârşitul perioadei acoperite de un astfel de raport.

2. Împrumutatul:

(a) la solicitarea Băncii va discuta cu Banca referitor la progresul Proiectului, îndeplinirea obligaţiilor sale în baza prezentului acord şi va informa prompt Banca despre orice condiţie care interferează cu sau ameninţă să interfereze cu progresul Proiectului, îndeplinirea obiectivelor Proiectului ori îndeplinirea obligaţiilor sale în baza prezentului acord;

(b) la sau aproximativ la treizeci (30) de luni de la data intrării în efectivitate va efectua împreună cu Banca o analiză la mijlocul perioadei cu privire la progresul înregistrat în realizarea Proiectului (analiza de la mijlocul perioadei), care să acopere, printre alte aspecte, progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivului Proiectului şi performanţa generală a Proiectului raportat la indicatorii de performanţă a Proiectului;

(c) va determina ANAF să pregătească şi, cu cel puţin 4 săptămâni înainte de analiza de la mijlocul perioadei, să furnizeze Băncii un raport care să descrie stadiul implementării fiecărei componente a Proiectului şi un raport rezumativ privind implementarea generală a Proiectului; şi

(d) în cel mult 4 săptămâni de la analiza de la mijlocul perioadei va determina ANAF să pregătească şi să prezinte Băncii un program de acţiune acceptabil pentru Bancă, pentru implementarea ulterioară a Proiectului, ţinând cont de constatările analizei de la mijlocul perioadei, şi, ulterior, va implementa acest program de acţiune.

B. Managementul financiar, rapoartele financiare şi auditurile

1. Împrumutatul va determina ANAF să menţină un sistem de management financiar în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 din Condiţiile generale.

2. Fără a se limita la prevederile din partea A a prezentei secţiuni, împrumutatul va determina ANAF să pregătească şi să transmită Băncii în cel mult 45 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic rapoarte financiare intermediare neauditate pentru Proiect, care să acopere trimestrul respectiv, într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare pentru Bancă.

3. Împrumutatul va determina ANAF să îşi organizeze auditarea declaraţiilor financiare în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09(b) din Condiţiile generale. Fiecare audit al declaraţiilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al împrumutatului, începând cu anul fiscal în care a fost efectuată prima tragere în cadrul Proiectului. Declaraţiile financiare auditate pentru fiecare astfel de perioadă vor fi furnizate Băncii în termen de cel mult 6 luni de la sfârşitul perioadei respective.

 

SECŢIUNEA a III-a

Achiziţii

 

A. Generalităţi

1. Bunuri şi servicii, altele decât cele de consultanţă. Toate bunurile şi toate serviciile, altele decât cele de consultanţă necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului, vor fi achiziţionate în conformitate cu cerinţele prevăzute în sau la care se face referire în secţiunea I din Ghidul privind achiziţiile, precum şi cu prevederile prezentei secţiuni.

2. Serviciile de consultanţă. Toate serviciile de consultanţă necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile stabilite în sau la care se face referire în secţiunile I şi IV din Ghidul privind consultanţii şi cu prevederile prezentei secţiuni.

3. Definiţii. Termenii cu majusculă folosiţi mai jos în prezenta secţiune pentru a descrie metode specifice de achiziţii sau metode de revizuire de către Bancă a anumitor contracte fac referire la metoda corespunzătoare descrisă în secţiunile II şi III din Ghidul privind achiziţiile sau secţiunile II, III, IV şi V din Ghidul privind consultanţii, după caz.

B. Metode specifice de achiziţii pentru bunuri şi servicii altele decât cele de consultanţă

1. Licitaţie competitivă internaţională. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel la paragraful 2 de mai jos, bunurile şi serviciile, altele decât cele de consultanţă, vor fi achiziţionate în baza unor contracte acordate în conformitate cu procedurile de licitaţie competitivă internaţională.

2. Alte metode de achiziţii pentru bunuri şi servicii, altele decât cele de consultanţă. Următoarele metode, altele decât licitaţia competitivă internaţională, pot fi folosite pentru achiziţia de bunuri şi servicii, altele decât cele de consultanţă, pentru acele contracte specificate în planul de achiziţii: (a) licitaţia competitivă naţională, cu următoarele prevederi suplimentare: contracte de bunuri şi servicii, altele decât cele de consultanţă, pot fi achiziţionate în conformitate cu legislaţia şi reglementările naţionale ale împrumutatului în măsura în care sunt acceptabile pentru Bancă; (b) cumpărare; şi (c) atribuire directă.

C. Metode specifice de achiziţie a serviciilor de consultanţă

1. Selecţia în funcţie de calitate şi cost. Cu excepţia altor cazuri decât cele prevăzute la paragraful 2 de mai jos, serviciile de consultanţă vor fi achiziţionate în baza unor contracte atribuite prin selecţie în funcţie de calitate şi cost.

2. Alte metode de achiziţii pentru serviciile de consultanţă. Următoarele metode, altele decât selecţia în funcţie de calitate şi cost, pot fi folosite pentru achiziţia de servicii de consultanţă pentru acele contracte care sunt specificate în planul de achiziţii: (a) selecţie în funcţie de calitate; (b) selecţie pe baza unui buget fix; (c) selecţie în funcţie de costul cel mai redus; (d) selecţie în baza calificărilor consultanţilor; (e) selecţie din sursă unică a firmelor de consultanţă; (f) proceduri prevăzute la paragrafele 5.2 şi 5.3 din Ghidul privind consultanţii pentru selecţia consultanţilor individuali; şi (g) proceduri din sursă unică pentru selecţia unor consultanţi individuali.

D. Revizuirea de către Bancă a deciziilor privind achiziţiile

Planul de achiziţii va prevedea acele contracte care vor face obiectul analizei prealabile a Băncii. Toate celelalte contracte vor face obiectul revizuirii ulterioare de către Bancă.

 

SECŢIUNEA a IV-a

Tragerea sumelor împrumutului

 

A. Generalităţi

1. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în conformitate cu prevederile articolului II din Condiţiile generale, prezenta secţiune şi alte instrucţiuni suplimentare pe care Banca le poate specifica prin notificare către împrumutat (inclusiv Ghidul Băncii Mondiale privind disponibilizarea pentru proiecte din mai 2006, cu revizuirile periodice ale Băncii şi aşa cum sunt aplicabile prezentului acord în baza instrucţiunilor respective), pentru a finanţa cheltuielile eligibile, aşa cum sunt prevăzute în tabelul de la paragraful 2 de mai jos.

2. Următorul tabel specifică acele categorii de cheltuieli eligibile care pot fi finanţate din sumele împrumutului („Categoria*), alocarea sumelor împrumutului fiecărei categorii şi procentajul de cheltuieli ce urmează să fie finanţat pentru cheltuielile eligibile din fiecare categorie.

 

Categoria

Suma alocată din împrumut (exprimată în euro)

Procentajul din cheltuieli ce urmează să fie finanţat (inclusiv taxe)

(1) Bunuri, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă, instruire şi costuri operaţionale ale Proiectului

70.000.000

100%

SUMĂ TOTALĂ:

70.000.000

 

 

B. Condiţii de tragere. Perioada de tragere

1. Fără a contraveni prevederilor din partea A a acestei secţiuni, nu se va efectua nicio tragere:

(a) din contul împrumutului, până când Banca nu a primit plata totală a comisionului iniţial; şi

(b) pentru plăţi efectuate anterior datei semnării prezentului acord, cu excepţia acelor trageri de până la o sumă cumulată care să nu depăşească echivalentul a un milion euro (1.000.000 euro) care pot fi făcute pentru plăţi efectuate înainte de această dată, dar la sau după 30 martie 2013 pentru cheltuieli eligibile.

2. Data-limită de tragere este 31 martie 2019.

 

ANEXA Nr. 3

 

GRAFICUL OE RAMBURSARE

 

1. Tabelul următor prezintă datele de plată a sumelor împrumutului şi procentul din suma totală a împrumutului plătibil la fiecare dată de plată a principalului („Rata de capital*). Dacă sumele împrumutului au fost trase în totalitate la prima dată de plată a sumei împrumutului, suma împrumutului plătibilă de către împrumutat la fiecare dată de plată a sumei împrumutului va fi determinată de Bancă prin înmulţirea; (a) soldului împrumutului tras la momentul primei date de plată a sumei împrumutului; cu (b) rata de capital pentru fiecare dată de plată a sumei împrumutului, suma rambursabilă respectivă urmând să fie ajustată, dacă este cazul, pentru a se deduce orice sume la care se face referire la paragraful 4 din prezenta anexă, cărora li se aplică o conversie valutară.

 

Date de plată a sumei împrumutului

Rata de capital (exprimata ca procentaj)

La fiecare 1 aprilie şi 1 octombrie, cu începere de la 1 octombrie 2018 până la 1 octombrie 2024

7,140%

La 1 aprilie 2025

7,180%

 

2. Dacă sumele împrumutului nu au fost trase în totalitate la prima dată de plată a sumei împrumutului, suma împrumutului rambursabilă de către împrumutat la fiecare dată de plată a sumei împrumutului va fi determinată după cum urmează:

(a) în măsura în care orice sume ale împrumutului au fost trase la prima dată de plată a sumei împrumutului, împrumutatul va plăti soldul împrumutului tras la data respectivă în conformitate cu paragraful 1 din prezenta anexă.

(b) Orice sumă trasă după prima dată de plată a sumei împrumutului va fi rambursată la fiecare dată de plată a sumei împrumutului ulterioară tragerii respective, în sume stabilite de către Bancă prin înmulţirea sumei fiecărei astfel de trageri cu o fracţie, al cărei numărător este rata de capital iniţială specificată în tabelul din paragraful 1 din prezenta anexă pentru acea dată de plată a sumei împrumutului („Rata de capital iniţială*) şi numitorul este suma tuturor ratelor de capital rămase pentru datele de plată a sumei împrumutului care cad la sau după această dată, aceste sume rambursabile urmând să fie ajustate, după caz, pentru a scădea orice sume la care se face referire în paragraful 4 din prezenta anexă, cărora li se aplică o conversie valutară.

3. (a) Sumele împrumutului trase în termen de două luni calendaristice anterior oricărei date de plată a sumei împrumutului, doar în scopul de a calcula valorile sumei de plată la orice dată de plată a sumei împrumutului, vor fi tratate ca fiind trase şi scadente la cea de-a două dată de plată a sumei împrumutului care urmează datei tragerii şi vor fi rambursabile la fiecare dată de plată a sumei împrumutului, începând cu cea de-a două dată de plată a sumei împrumutului care urmează datei tragerii.

(b) Fără a contraveni prevederilor subparagrafului (a) al prezentului paragraf, dacă în orice moment Banca adoptă un sistem de facturare cu scadenţă în baza căruia facturile sunt emise la sau după respectiva dată de plată a sumei împrumutului, prevederile acestui subparagraf nu se vor mai aplica vreunei trageri efectuate după adoptarea acestui sistem de facturare.

4. Fără a contraveni prevederilor de la paragrafele 1 şi 2 din prezenta anexă, în momentul conversiei valutare a întregii sau oricărei părţi din soldul tras a! împrumutului într-o valută aprobată, suma astfel convertită într-o valută aprobată care este rambursabilă la orice dată de plată a sumei împrumutului, care cade pe durata perioadei de conversie, va fi determinată de Bancă prin înmulţirea sumei respective în valuta sa de denominare imediat anterior conversiei cu: (i) rata de schimb care reflectă sumele împrumutului în valuta aprobată plătibile de către Bancă în baza tranzacţiilor de acoperire a riscului valutar referitoare la conversie; sau (ii) dacă banca o determină în conformitate cu Ghidul de conversie, „rată de schimb” - componentă a ratei de referinţă.

5. Dacă soldul tras al împrumutului este denominat în mai mult de o valută a împrumutului, prevederile prezentei anexe se vor aplica separat sumei denominate în fiecare valută a împrumutului, pentru a produce un grafic separat de rambursare pentru fiecare astfel de sumă.

Document ataşat

 

SECŢIUNEA I

Definiţii

 

1. Ghidurile anticorupţie înseamnă Ghidurile privind prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei pentru proiecte finanţate prin împrumuturi BIRD, credite AID şi granturi, din data de 15 octombrie 2006 şi revizuite în ianuarie 2011.

2. Categorie înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secţiunea a IV-a din anexa nr. 2 la prezentul Acord.

3. Consultanţi înseamnă consultanţii descrişi în Ghidul privind consultanţii (aşa cum este definit în continuare), incluzând o varietate de entităţi publice şi private cum ar fi firmele de consultanţă, de inginerie, management, auditori, organizaţii multinaţionale, bănci de investiţii şi comerciale, universităţi, institute de cercetare, agenţii guvernamentale, organizaţii neguvemamentale (ONG-uri) şi persoane fizice.

4. Ghidul privind consultanţii înseamnă Ghidul: Selecţia şi angajarea consultanţilor în cadrul împrumuturilor BIRD, credite AID şi granturi de către împrumutaţi ai Băncii Mondiale, din ianuarie 2011.

5. Panelul tehnic consultativ sau PTC înseamnă Comitetul împrumutatului care va fi înfiinţat în conformitate şi aşa cum este descris în partea A.3 din anexa nr. 2 la prezentul acord.

6. Consiliul de coordonare sau CC înseamnă Comitetul împrumutatului care va fi înfiinţat în conformitate şi aşa cum este descris în partea A.2 din anexa nr. 2 la prezentul acord.

7. An fiscal înseamnă perioada dintre 1 ianuarie şi 31 decembrie a fiecărui an calendaristic pe întreaga perioadă de implementare a Proiectului.

8. Condiţiile generale înseamnă Condiţiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, din data de 12 martie 2012.

9. Bunuri înseamnă bunurile descrise în Ghidul de achiziţii (definit mai sus), incluzând mărfuri, materii prime, maşini, echipamente, vehicule şi unităţi industriale.

10. Ministerul Finanţelor Publice sau MFP înseamnă Ministerul Finanţelor Publice sau succesorul acestuia al împrumutatului

11. ANAF înseamnă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a împrumutatului, înfiinţată în baza legislaţiei ANAF (aşa cum este descrisă mai jos).

12. Legislaţia ANAF înseamnă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înfiinţată în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau succesorul acesteia.

13. Strategia Naţională Anticorupţie înseamnă Strategia naţională a împrumutatului de luptă împotriva corupţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 20Î2-2015.

14. Servicii, altele decât cele de consultanţă, înseamnă servicii, altele decât cele de consultanţă, descrise în ghidurile de achiziţii (definite mai jos), incluzând serviciile, altele decât cele de consultanţă, pentru care aspectele fizice ale activităţii predominante sunt licitate şi contractate pe baza performanţei rezultatelor fizice măsurabile şi pentru care standardele de performanţă pot fi identificate cu claritate şi aplicate în mod consistent, cum ar fi forare, fotografii aeriene, imagini din satelit, cartografiere şi operaţiuni similare.

15. Costuri operaţionale înseamnă cheltuielile de funcţionare efectuate de împrumutat pentru implementarea, managementul şi monitorizarea Proiectului, pentru închirierea spaţiului, utilităţi şi consumabile, comisioane bancare, comunicaţii, funcţionarea, întreţinerea şi asigurarea autovehiculelor, întreţinerea clădirii şi a echipamentelor, cheltuieli de publicitate, de traducere, de deplasare şi supervizare (inclusiv supervizarea activităţilor în legătură cu Proiectul, salarii pentru personalul contractual sau temporar, dar exclusiv salarii, onorarii, şi prime pentru membrii serviciilor publice ale împrumutatului).

16. Ghidul privind achiziţiile înseamnă Ghidul: Achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă în cadrul împrumuturilor BIRD, credite AID şi granturi de către împrumutaţii Băncii Mondiale, din ianuarie 2011.

17. Planul de achiziţii înseamnă planul de achiziţii al împrumutatului pentru Proiect, datat 19 martie 2013, la care se face referire la paragraful 1.18 din Ghidul privind achiziţiile şi la paragraful 1.25 din Ghidul privind consultanţii, aşa cum acesta va fi actualizat periodic în conformitate cu prevederile de la paragrafele respective.

18. Comitetul de implementare a Proiectului sau CIP înseamnă Comitetul împrumutatului, înfiinţat în conformitate şi aşa cum este descris în secţiunea I partea A.4 din anexa nr. 2 la prezentul acord.

19. Planul de implementare a Proiectului înseamnă planul ANAF din data de 29 martie 2013 care descrie ţintele şi paşii care trebuie îndepliniţi în cadrul Proiectului, conform secţiunii I.D din anexa nr. 2 la prezentul acord.

20. Unitatea de management a Proiectului sau UMP înseamnă unitatea înfiinţată în cadrul ANAF, conform Ordinului ANAF nr. 837/2012*) şi Ordinului ANAF nr. 301/2013*), aşa cum este descrisă în secţiunea I partea A.5 din anexa nr. 2 la prezentul acord.

21. Manualul operaţional al Proiectului reprezintă manualul din data de 29 martie 2013, incluzând toate anexele la manual, subliniind, printre altele, responsabilităţile, procedurile de achiziţii şi contractare şi procedurile de pregătire a planurilor anuale de formare, pentru implementarea Proiectului, conform secţiunii IC din anexa nr. 2 la prezentul acord.

22. Case sociale înseamnă: (a) Casa Naţională de Pensii Publice a împrumutatului, înfiinţată conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar public de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau succesorul acesteia; (b) Casa Naţională pentru Asigurările de Sănătate, înfiinţată conform Legii nr. 95/2006 privind reforma sectorului sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau succesorul; şi (c) Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, înfiinţată conform Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 6 mai 2009, sau succesorul acesteia.

23. Instruire înseamnă instruirea şi activităţile conexe, inclusiv seminare, ateliere de lucru şi vizite de studiu, cheltuielile de deplasare şi diurnă pentru participanţii la instruire, onorariile instructorilor, închirierea facilităţilor pentru instruire, pregătirea şi reproducerea materialelor de instruire şi alte activităţi conexe pregătirii şi implementării activităţilor de instruire.


*) Ordinele ANAF nr. 837/2012 şi nr. 301/2013 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 640.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Clubului Sportiv „U-Mobitelco” Cluj-Napoca ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Articol unic. - Se recunoaşte Clubul Sportiv „U-Mobitelco” Cluj-Napoca, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Splaiul Independenţei nr. 6, judeţul Cluj, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul tineretului şi sportului,

Emilia Carmen Tocală,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 420.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind participarea Serviciului Român de Informaţii şi a Ministerului Apărării Naţionale la proiectul „Multinaţional Cyber Defence Capability Development 2 - MN CD2”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă participarea Serviciului Român de Informaţii şi a Ministerului Apărării Naţionale la dezvoltarea proiectului „Multinaţional Cyber Defence Capability Development 2 - MN CD2”, propus de către NATO Communications and Information Agency (NCI Agency).

Art. 2. - Serviciul Român de Informaţii, din bugetul aprobat, asigură plata, în perioada 2013-2016, a contribuţiei naţionale pentru proiectul prevăzut la art. 1, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro anual, precum şi taxa iniţială de participare la acest proiect reprezentând echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro.

Art. 3. - (1) Pentru plata contribuţiei naţionale aferentă anului 2013 şi a taxei de participare se suplimentează bugetul Serviciului Român de Informaţii cu suma de 2.340 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul VII „Alte transferuri”, articolul 55.02 „Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)”, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca la propunerea ordonatorului principal de credite să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului Serviciului Român de Informaţii pe anul 2013 şi în structura bugetului de stat.

Art. 4. - În cadrul activităţilor desfăşurate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1, Serviciul Român de Informaţii, în calitate de autoritate naţională desemnată potrivit legii în domeniul cyber-intellingence, cooperează cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu alte persoane juridice de drept public sau privat cu care poate încheia protocoale de colaborare pentru aspecte de interes comun.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

p. Viceprim-ministru,

Ilie Botoş,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 4 iulie 2013.

Nr. 435.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Brăila

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 1 aprilie-18 aprilie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Brăila, pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Brăila au totalizat 916.110,61 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 664.076,50 lei, din donaţii în sumă de 240.000,00 lei şi din alte surse în sumă de 12.034,11 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 6.433.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Galaţi

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 3 iunie-10 iunie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Galaţi, pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Galaţi au totalizat 435.771,33 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 371.740,00 lei, din donaţii în sumă de 64.000,00 lei şi din alte surse în sumă de 31,33 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 14 iunie 2013.

Nr. 8.146.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4 iunie-18 iunie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti, pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti au totalizat 104.057,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 83.743,00 lei, din donaţii în sumă de 19.314,00 lei şi din alte surse în sumă de 1.000,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 8.411.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 5 iunie-19 iunie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti, pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti au totalizat 1.060.890,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 55.695,00 lei şi din donaţii în sumă de 1.005.195,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 8.436.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanenta la Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Galaţi

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 13 mai-20 mai 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Poporului - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Galaţi, pentru anul 2012.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Poporului-Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Galaţi au totalizat 226.161,46 lei şi au fost obţinute donaţii în sumă de 226.161,00 lei şi din alte surse în sumă de 0,46 lei.

În perioada campaniei electorale pentru alegerile locale din luna iunie 2012, Organizaţia Judeţeană Galaţi a Partidului Poporului-Dan Diaconescu a primit o donaţie de la o persoană juridică pe care nu a declarat-o la Autoritatea Electorală Permanentă în termenul legal de 5 zile lucrătoare de Sa primire, încălcând astfel prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare. Pentru acest fapt, Partidului Poporului - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Galaţi a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

II. Recomandări:

- Respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare Nu au fost constatate alte încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 8.437.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Municipiului Bucureşti

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4 iunie-18 iunie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Municipiului Bucureşti, pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Municipiului Bucureşti au totalizat 6.601,00 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 8.447.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 5 iunie-19 iunie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti, pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti au totalizat 664.379,88 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 51.900,00 lei, din donaţii în sumă de 612.450,00 lei şi din alte surse în sumă de 29,88 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 8.457.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 10 iunie-19 iunie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea, pentru anul 2012.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea au totalizat 8.887,78 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 8.312,00 lei, din donaţii în sumă de 575,47 lei şi din alte surse în sumă de 0,31 lei.

II. Recomandări:

- Întocmirea fişelor de donaţie cod FD1a la primirea datelor de identificare a donatorilor solicitate la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, pentru persoanele care au dispus direcţionarea sumelor reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii către Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

Nu au fost constatate alte încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 25 iunie 2013.

Nr. 8.563.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Cluj

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15 aprilie-25 aprilie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Cluj, pentru anul 2012.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Cluj au totalizat 204.122,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 155.072,00 lei şi din donaţii în sumă de 49.050,00 lei.

Organizaţia Cluj a Partidului Social Democrat nu a transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, sumele mai mari de 10 salarii minime brute pe ţară cotizate de către două persoane, încălcându-se astfel art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare. Pentru acest fapt, Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Cluj a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

II. Recomandări:

- Respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare Nu au fost constatate alte încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 28 iunie 2013.

Nr. 8.667.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Cluj

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 10 iunie-14 iunie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Cluj, pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Cluj au totalizat 29.866,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 700,00 lei şi din donaţii în sumă de 29.166,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 28 iunie 2013.

Nr. 8.668.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Judeţeană Covasna

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 11 iunie-21 iunie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Judeţeană Covasna, pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Judeţeană Covasna au totalizat 436.984,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 104,200,00 lei, din donaţii în sumă de 332.733,00 lei şi din alte surse în sumă de 51,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 28 iunie 2013.

Nr. 8.669.