MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 424/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 424         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 12 iulie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

438. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din judeţele Timiş, Constanţa, Mureş şi Bacău şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităţi - Programe de asistenţă socială, parte a Proiectului de incluziune socială

 

441. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

447. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologica, Proiectare Mine pe Lignit” - S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

451. - Hotărâre privind aprobarea utilizării de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a sumei necesare pentru plata onorariilor Comisiei de adjudecare a disputelor pentru proiectul RO 2003/005-551.05.03.04.02.01 - „Reabilitarea sistemului cu alimentare cu apă în judeţul Prahova”

 

453. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

101. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind modificarea art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari

 

102. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

 

3.943. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.813/2013 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din judeţele Timiş, Constanţa, Mureş şi Bacău şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităţi - Programe de asistenţă socială, parte a Proiectului de incluziune socială

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 647/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din judeţele Timiş, Constanţa, Mureş şi Bacău şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităţi - Programe de asistenţă socială, parte a Proiectului de incluziune socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa nr. 1 se asigură din împrumutul acordat de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi de la bugetul local, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.”

2. În anexa nr. 1, denumirea obiectivului de investiţii prevăzut la punctul 4 va avea următorul cuprins:

„Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Maria Brâncoveneşti”.

3. Anexa nr. 2/4 cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sf. Maria Brâncoveneşti”, judeţul Mureş, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 4 iulie 2013.

Nr. 438.

 

ANEXA

(Anexa nr. 2/4 la Hotărârea Guvernului nr. 647/2010)

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Maria Brâncoveneşti”, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Consiliul Judeţean Mureş - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

Beneficiar: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Mureş

Amplasament: Str. Castelului f.n., localitatea Brâncoveneşti, judeţul Mureş

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

mii lei

3.765*)

(în preţuri iunie 2012; 1 euro = 4,4603 lei), din care:

 

 

- construcţii + montaj

mii lei

3.019

Eşalonarea investiţiei

 

 

Anul I

 

 

INV

mii lei

2.510

C+M

mii lei

2.265

Anul II

 

 

INV

mii lei

1.255

C+M

mii lei

754

Capacităţi

 

 

- Suprafaţa totală desfăşurată

m2

1.657,40

- Suprafaţa totală construită

m2

595,40

- Suprafaţa totală de teren

m2

17.300, din care:

- Suprafaţa de teren alocată centrului

m2

5.000

- Regim înălţime

 

S + P+1E

- Număr de beneficiari

nr. pers.

48

Durata de realizare a investiţiei

luni

18

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se asigură din împrumutul acordat de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării

Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi de la bugetul local, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 3, cuprinzând bunurile imobile din administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se modifică în sensul scoaterii bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte Integrantă din prezenta hotărâre.

2. Anexa nr. 12, cuprinzând bunurile imobile din administrarea Administraţiei Naţionale ..Apele Române” aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, se completează cu bunurile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Pentru bunurile prevăzute la art. I, Administraţia Naţională „Apele Române” va efectua lucrările de cadastru şi înscrierea în cartea funciară, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. III. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3, respectiv a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 4 iulie 2013.

Nr. 441.

 

ANEXĂ

 

TABEL

cu mijloacele fixe cu rol de apărare împotriva inundaţiilor care se transferă de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare (CUI 29275212) la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională „Apele Române” (CUI 24326056), conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

Nr. crt.

Nr. MF

(actual)

Cod de clasificaţie

Denumirea activului din care urmează a fi transferate active conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

Denumirea activului care urmează a fi transferat

Amplasament

Caracteristici tehnice

Anul PIF

Valoarea actualizată, conform balanţei la data de 31 octombrie 2011

(lei)

Curs de apă

Bazinul hidro

Localitatea

 

 

Judeţul

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

A.B.A. ARGEŞ – VEDEA

1

151044

8.28.01

Locuinţă apărare Bercelui - utilitate publică

Locuinţă apărare Bercelui

(anexe şi teren aferent - 856.80 mp)

Dunăre

Dunăre

Cetăţeni

Teleorman

St = 856,80 mp

Sc - canton = 105,4 mp

Sd - canton = 105,4 mp

Sc - grajd = 51,88 mp

Sd - grajd = 51,88 mp

Sc - magazie = 100 mp

Sd - magazie =100 mp

Sc - wc= 10,81 mp

Sd - wc =10,81 mp

1967

2.266,00

A.B.A. BANAT

2

152870

8.28.01

Clădire canton 36 Foeni

Clădire canton 36 Foeni (teren aferent - 3.161 mp)

 

 

Foeni

Timiş

St = 3.161 mp

Sc = 266 mp

Sd = 266 mp

1955

12,26

A.B.A. BUZĂU – IALOMIŢA

3

14506 (parţial)

8.16.07

Amenajarea Borcea de Sus - judeţul Călăraşi - utilitate publică

Dig inelar Budeşti + teren aferent (4.200,00 mp)

Dunăre

Dunăre

Borcea

Călăraşi

L= 1.400 m

1965

6.924,00

4

14610 (parţial)

8.16.07

Amenajarea Călăraşi Răul - judeţul Călăraşi -

utilitate publică

Dig inelar Borcea

Veche + teren aferent (10.490.00 mp)

Dunăre

Dunăre

Călăraşi

Călăraşi

L = 3.200 m

1970

10.714,00

5

16784 (parţial)

8.28.01

Amenajarea Borcea de Jos - judeţul Ialomiţa - utilitate publică

Canton Stelnica.

anexe + teren aferent (1.553,25 mp)

Dunăre

Dunăre

Stelnica

Ialomiţa

St =1.553,25 mp

Sc - canton = 137,28 mp

Sd - canton = 137,28 mp

Sc - anexă = 91,14 mp

Sd - anexă = 91,14 mp

1965

50.641,81

6

16986 (parţial)

8.28.01

Amenajarea Stelnica - Borduşani - judeţul Ialomiţa - utilitate publică

Clădire canton SPR

Stelnica + teren aferent (750 mp)

Braţul Borcea

Dunăre

Stelnica + Borduşani

Ialomiţa

St = 750 mp

Sc - canton = 96 mp

Sd - canton = 96 mp

1983

35.805,87

7

16786 (parţial)

8.28.01

Amenajarea Giurgeni - Vlădeni - judeţul Ialomiţa - utilitate publică

Clădire Canton 4

Vlădeni, anexe + teren aferent (900 mp)

Dunăre

Dunăre

Vlădeni

Ialomiţa

St = 900 mp

Sc - canton = 55 mp

Sd - canton = 55 mp

Sc - anexă = 117mp

Sd - anexă = 117mp

1965

14.507,79

A.B.A. DOBROGEA – LITORAL

8

152887

8.2801

Canton simplu 2 Gârliciu

Canton simplu 2 Gârliciu + teren aferent (900,00 mp)

 

 

Gârliciu

Constanţa

St = 900 mp

Sc = 134 mp

Sd = 134mp

1962

15.200,00

9

14417

8.0312

Baraj stăvilar mobil km 4 + 337

Baraj stăvilar mobil km 4 + 337

Canal Dunăre -

Marea Neagră

Canal Dunăre -

Marea Neagră

Cernavodă

Constanţa

L = 22,54 m, h = 19,5m

1969

190.000,00

10

152912

8.28.01

Canton 3 sector Macin

Canton 3 sector Macin

(teren aferent - 2.600 mp)

 

 

Macin

Tulcea

St = 2.600 mp

Sc = 220 mp

Sd = 220 mp

1960

304,05

A.B.A. JIU

11

18541 (parţial)

8.16.07

Atenuare Fântânele – judeţul Dolj –

utilitate publică

Dig apărare comuna Vârvor 

Desnaţui (Terpezita)

Dunăre

Fântânele (Terpezita)

Dolj

L = 630 m, h = l,7m

1971

489,98

12

52058 (parţial)

8.03.12

Crivina Vânju Mare - judeţul Mehedinţi - utilitate publică

Descărcători CCS 107

IELIEP desecare Blahniţa

Blahniţa

Dunăre

 

Mehedinţi

 

1976

816,75

13

 

 

 

8.03.12

 

 

Descărcători CCS 109

IELIEP desecare Blahniţa

Blahniţa

Dunăre

 

Mehedinţi

 

1976

662,21

14

 

 

 

8.03.12

 

 

Descărcători CCP - CCP10 - CCP13 desecare Blahniţa

Blahniţa

Dunăre

 

Mehedinţi

 

1976

5.063,24

15

 

 

 

8.0312

 

 

Descărcători CCS 98 - CCS 130

desecare Blahniţa

Blahniţa

Dunăre

 

Mehedinţi

 

1976

9.031,73

16

 

8.0312

 

Descărcători regularizare Blahniţa Jiana

Jiviţa

Dunăre

 

Mehedinţi

 

1978

6.819,94

A.B.A. MUREŞ

17

150908

8.26.01

Canton exploatare Mureş superior - utilitate publică

Canton exploatare Mureş superior - utilitate publică (Canton de exploatare Joseni)

 

 

Joseni

Harghita

Sc = 157 mp

Sd = 454 mp

1999

418.902,00

A.B.A. OLT

18

77963 (parţial)

8.03.12

Sâmpetru Apaţa - judeţul Braşov- utilitate publică

Clapei TC1

canal CC 9

Râul Olt

Olt

Ormeniş

Braşov

Diametru = 1.200 mm

1985

76,00

A.B.A. PRUT -BÂRLAD

19

75800 (parţial)

8.0310

Câmpia Covurlui - judeţul Galaţi - utilitate publică

Canale evacuare Talabasca 1,17 km, conducte, lucrări de apărare, echipamente

Valea Călmăţui

Şiret

Tudor Vladimirescu

Galaţi

L= 1.170 m

1976

186.197,00

20

24559 (parţial)

8.17.02

Vasluieţ - judeţul Vaslui - utilitate publică

Baraj acumulare Fereşti - 1 buc,

Fereşti

Vasluieţ

Fereşti

Vaslui

L = 149 m, h = 6 m

1963

342.009,00

A.B.A. SOMEŞ –TISA

21

82282 (parţial)

8.17.03

Turulung Negresti - judeţul Satu Mare - utilitate publică

Baraj Dada

Dada

Talna

Racsa

Satu Mare

L = 478m,h = 6,3m

1976

25.939,00

22

8.17.03

 

Baraj Hodoş

Turt

Tur

Turt

Satu Mare

L = 356 m, h = 2,5 m

1977

12.270,00

23

81789 (parţial)

8.17.03

Tur mal drept - judeţul Satu Mare - utilitate publică

Baraj Tămăşeni

Hodos

Tur

 

Satu Mare

L = 2.400 m,h = 4,65 m

1977

28.378,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit” - S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit” - SA. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit” - S.A. Craiova poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministru! muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 4 iulie 2013.

Nr. 447.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială „Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit” - SA Craiova

Sediul/Adresa: Craiova, Str. Unirii nr. 147

Cod unic de înregistrare: RO 3730549

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

2.800

 

1

 

Venituri din exploatare

2

2.798

 

2

 

Venituri financiare

3

2

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

2.647

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

2.645

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

536

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

36

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care;

9

2.018

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

1.452

 

 

 

C2

bonusuri

11

16

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

11

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

85

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

454

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

55

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

2

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

153

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

29

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

124

 

1

 

Rezerve legale

22

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

124

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăm în te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

0)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

28

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

28

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

57

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

55

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

1.468

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

1.452

 

 

b)

bonusuri

47

16

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.200

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.224

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

51

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

51

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

53

945

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

41

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

480

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a sumei necesare pentru plata onorariilor Comisiei de adjudecare a disputelor pentru proiectul RO 2003/005-551.05.03.04.02.01 - „Reabilitarea sistemului cu alimentare cu apă în judeţul Prahova”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE, aprobată prin Legea nr. 132/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Articol unic. - Se aprobă utilizarea sumei de 258 mii lei, inclusă în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice aprobat pe anul 2013 la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.08 „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă”, pentru plata costurilor aferente continuării şi finalizării lucrărilor în cadrul proiectului RO 2003/005-551.05.03.04.02.01 - „Reabilitarea sistemului cu alimentare cu apă în judeţul Prahova”, respectiv plata onorariilor Comisiei de adjudecare a disputelor, ce revin Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 iulie 2013.

Nr. 451.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l. nr. 305 din 28 mai 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera h)se modificaşi va avea următorul cuprins:

„h) construcţie - clădire cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în care se desfăşoară activitatea pentru care se solicită finanţarea;”.

2. La articolul 2 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) realizarea de construcţii noi cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

b) achiziţia de construcţii cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;”.

3. La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71). cu următorul cuprins:

„(71)în cazul achiziţionării de construcţii prevăzute la alin. (1) lit. b), se iau în considerare doar clădirile în care se desfăşoară activităţi industriale, de învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi alte activităţi de prestări servicii.”

4. La articolul 3 alineatul (2), literele I) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,l) în cazul realizării construcţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia ori alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şt orice alt contract care transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, dovada faptului că terenul este liber de sarcini şi certificatul de urbanism, în copie;

m) în cazul achiziţionării activelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c)-f), dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra clădirii în care urmează a se realiza investiţia ori alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea acesteia, prin prezentarea unui document legal, în copie;”.

5. La articolul 3 alineatul (4), litera h) se abrogă.

6. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Unitatea de implementare finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care aceasta este completă conform prevederilor alin. (9), în limita bugetului anual alocat schemei.”

7. La articolul 4, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Cererea de acord pentru finanţare este completă atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) conţine toate informaţiile şi documentele prevăzute în prezenta procedură;

b) conţine toate informaţiile şi documentele solicitate de Unitatea de implementare ca urmare a unei solicitări de completare a cererii de acord pentru finanţare;

c) nu prezintă neconcordanţe în informaţiile furnizate.

8. La articolul 5, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(13) Virarea efectivă a ajutorului de minimis se face de către Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 «Disponibil din subvenţii şi transferuri» deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de minimis este completă în sensul prevederilor prezentei proceduri.”

9. La Formularul nr. 1 la procedură „Cerere de acord pentru finanţare în baza Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii”, secţiunea B25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„SECŢIUNEA B25

Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită ajutor de minimis, cu defalcare anuală

 

Tipul de cheltuială pentru care se solicită finanţare

Valoarea cheltuielilor eligibile6

- lei -

valoarea ajutorului de minimis solicitat

- lei -

 

An I

An II

Total

An I

An II

Total

a) Cheltuieli cu realizarea de construcţii noi

 

 

 

 

 

 

b) Cheltuieli cu achiziţia de construcţii

 

 

 

 

 

 

 

6 Cheltuielile eligibile din secţiunea B2 se corelează cu cheltuielile eligibile din planul de investiţii. fi Valoarea cheltuielilor eligibile este fără TVA.

 


Tipul de cheltuială pentru care se solicita finanţare

Valoarea cheltuielilor eligibile6

- lei -

Valoarea ajutorului de minimis solicitat

- lei -

 

An I

An II

Total

An I

An II

Total

c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru

 

 

 

 

 

 

d) Cheltuieli cu aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare

 

 

 

 

 

 

e) Cheltuieli cu mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii

 

 

 

 

 

 

f) Cheltuieli cu echipamente IT

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Numele:..............................................................

Funcţia:..............................................................

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului7:

Data semnării:....................................................

 

7 Toate documentele depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.”

 

10. La Formularul nr. 7 la procedură „Cerere de anulare totală sau parţială a ajutorului de minimis pentru care există Acord pentru finanţare emis În baza Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii”, secţiunea B se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„SECŢIUNEA B

Cheltuieli pentru care se solicită anularea ajutorului ele minimis

 

Tipul de cheltuială pentru care se solicită anularea totală/parţială a finanţării

Denumirea activului

Valoarea ajutorului de minimis solicitat spre anulare

- lei -

 

 

An I

An II

a) Cheltuieli cu realizarea de construcţii noi

 

 

 

b) Cheltuieli cu achiziţia de construcţii

 

 

 

c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru

 

 

 

d) Cheltuieli cu aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare

 

 

 

e) Cheltuieli cu mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii

 

 

 

f) Cheltuieli cu echipamente IT

 

 

 

TOTAL PE ANI:

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

 

Bucureşti, 10 iulie 2013.

Nr. 453.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind modificarea art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari

 

Având în vedere dispoziţiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (3) al articolului 11 din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii clin Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 octombrie 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Limita de vârstă până la care pot fi menţinuţi în activitate soldaţii şi gradaţii profesionişti din Ministerul Afacerilor Interne este de 50 de ani.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 8 iulie 2013.

Nr. 101.

 

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. L - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 27 iulie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Se desemnează subsecretarul de stat din subordinea secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul în calitate de coordonator al planului sectorial.”

2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

3. Articolul 5 se abrogă.

4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Reprezentarea Ministerului Afacerilor Interne în Secretariatul tehnic se asigură de un ofiţer de poliţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, desemnat de către conducătorul acestei structuri.”

5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - Evaluarea măsurilor adoptate de către structurile Ministerului Afacerilor interne pentru remedierea aspectelor care au favorizat incidentele de integritate se realizează conform procedurii elaborate de către Direcţia Generală Anticorupţie.”

6. La anexa nr. 1, măsurile 1.1.4, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,2.1.3, nota de subsol 2 şi abrevierile „ANFP” şi „UCRAP” se abrogă.

7. La anexa nr. 1, abrevierea „DGRIP” se modifică şi se înlocuieşte cu abrevierea „DGÎCIP”.

8. În anexa nr. 1, lista cu abrevieri se modifică şi va avea următorul cuprins:

.ABREVIERI:

APAIC - Academia de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza»

CCM - Corpul de control al ministrului

CNI - Centrul Naţional pentru Integritate

DGA- Direcţia Generală Anticorupţie DAPI - Direcţia audit public intern

DCTI - Direcţia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei DAERI - Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale DGJ - Direcţia generală juridică DGL- Direcţia generală logistică DGMRU - Direcţia generală management resurse umane DGÎCIP - Direcţia generală pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului

DIRP - Direcţia informare şi relaţii publice

DNA- Direcţia Naţională Anticorupţie

IGPF - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

IGPR - Inspectoratul General al Poliţiei Române

IGPR-DCCO - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române

IGPR-DIF - Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române

MAI - Ministerul Afacerilor Interne

MJ - Ministerul Justiţiei

MP - Ministerul Public

PÎCCJ - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

UPP- Unitatea de Politici Publice”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 8 iulie 2013.

Nr. 102.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.813/2013 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2013

 

Având în vedere procesul-verbal din data de 21 iunie 2013 al comisiei de contestaţii de la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale,

în temeiul Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.813/2013 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2013,

în baza art. 10 alin. (1) şi art. 11 alin. (1), (2) şi (4) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.813/2013 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 şi 362 bis din 18 iunie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2013, privind acordarea unui ajutor în valoare de 200 de euro destinat achiziţionării unui calculator în anul 2013, cuprinzând 21 091 de beneficiari ai Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. În anexă, poziţiile 2070, 19319 şi 19512 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„2070

BH

Oradea

Colegiul Tehnic «Constantin Brâncuşi» Oradea

Csch. L. Szabolcs Sandor

Oradea

BH

 

19319

VN

Garoafa

Şcoala Gimnazială Garoafa

Alexandru M. Florinel

Garoafa

VN

Alexandru F. Florina Daniela

19512

VN

Nereju Mic

Şcoala Gimnazială Nereju Mic

Dragu A. Macovei

Nereju Mic

VN

Dragu M. Giorgiana”

 

3. În anexă, poziţiile nr. 833, 836 şi 863 se abrogă:

4. În anexă, după poziţia nr. 21077 se introduc 17 noi poziţii, poziţiile nr. 21078-21094, cu următorul cuprins:

 

„21078

AG

Mozăceni

Liceul Tehnologic «Liviu Rebreanu»

Neguţ G. Florin

Mozăceni

AG

Neguţ F. Sonia Ionela

21079

BV

Codlea

Colegiul Tehnic «Simion Mehedinţi» Codlea

Codreanu S. Alexandru Teodor

Vulcan

BV

Codreanu A. Moise Nicolae

21080

BV

Săcele

Şcoala Gimnazială nr. 1 Săcele

Mustaţă G. Rodica

Săcele

BV

Mustaţă R. Ronaldo Liviu

21081

DJ

Craiova

Şcoala Gimnazială «Ion Creangă» Craiova

Vasile Emilia

Craiova

DJ

Vasile Alin Mărio

21082

DJ

Braloştiţa

Şcoala Gimnazială Braloştiţa

Badea Ion

Braloştiţa

DJ

Badea Cristi Iulian

21083

GL

Valea Mărului

Şcoala Gimnazială nr. 1 Valea Mărului

Morminche G. Adrian-Marian

Valea Mărului

GL

Morminche A. Andrei-Alexandru

21084

GL

Valea Mărului

Şcoala Gimnazială nr. 1 Valea Mărului

Pîrlica C. Gicuţa

Valea Mărului

GL

Geană C. Elena-Georgiana

21085

HR

Miercurea-Ciuc

Liceul Teoretic «Marton Aron» din Miercurea-Ciuc

Köncse I. Ferenc

Bancu

HR

Köncse I. Balázs

21086

MH

Malovăţ

Şcoala Gimnazială Malovăţ

Minoniu D. Maria

Malovăţ

MH

Bejat N. Valeria Cristina

21087

MH

Malovăţ

Şcoala Gimnazială Malovăţ

Boescu D. Steluţa Ramona

Malovăţ

MH

Boescu D. Valentin Florin

21088

MH

Malovăţ

Şcoala Gimnazială Malovăţ

Vişan S. Sevastian Emil

Lazu

MH

Vişan E. Darius George Andrei

21089

MH

Malovăţ

Şcoala Gimnazială Malovăţ

Tarabic N. Cornelia

Malovăţ

MH

Tarabic V. Valentin Denis

21090

MH

Malovăţ

Şcoala Gimnazială Malovăţ

Badea G. Mirela Daniela

Malovăţ

MH

Badea C. Cristian Claudiu

21091

MH

Malovăţ

Şcoala Gimnazială Malovăţ

Luca I. Emilia

Bîrda

MH

Florescu A. Elena Alexandra

21092

MH

Malovăţ

Şcoala Gimnazială Malovăţ

Blaj I. Ileana

Bobaiţa

MH

Tuturigă G. Gabriel Mihai

21093

PH

Ariceştii Zeletin

Şcoala Gimnazială «înv. Atanasie Jan Stoicescu» Ariceştii-Zeletin

Pîrvuleţ I. Gheorghe Ciprian

Albinari

PH

Pîrvuleţ G. Dragoş Andrei

21094

VS

Rafaila

Şcoala Gimnazială «Andone Cumpătescu», satul Rafaila

Bran I. Lenuţa

Rafaila

VS

Ciobănică G. Denisa Georgiana”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 iunie 2013.

Nr. 3.943.