MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 431/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 431         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 16 iulie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

659. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul aerian dintre Canada şi Comunitatea Europeană şi statele membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009

 

660. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, si Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 274 din 23 mai 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Decizia nr. 280 din 23 mai 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 şi ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

Decizia nr. 325 din 25 iunie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) B. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Opinie separată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

129. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind încheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian

 

2.323. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice asimilate acestora

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

715. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul aerian dintre Canada şi Comunitatea Europeană şi statele membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 102 din 12 iunie 2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul privind transportul aerian dintre Canada şi Comunitatea Europeană şi statele membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 659.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 104 din 12 iunie 2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicata, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 660.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 274

din 23 mai 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Ioan Sion în Dosarul nr. 10.212/111/2011 al Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2D/2013.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 6 decembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 10.212/111/2011, Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Ioan Sion într-o cauză având ca obiect asigurări sociale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că, în timp ce art. 169 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 263/2010 menţionează că persoanele/pensionarii sistemului public de pensii, care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele/cei care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, art. 169 alin. (2) din aceeaşi lege exceptează de la acest beneficiu pe cei în cazul cărora, pentru determinarea punctajului mediu anual, s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special. În acest context, autorul excepţiei apreciază c㠄dispoziţiile celor trei alineate sunt în contradictoriu, se contrazic şi se anulează reciproc”, prin art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 încălcându-se dispoziţiile art. 16 din Constituţie, deoarece instituie o situaţie discriminatorie „în raport cu alţi cetăţeni care au efectuat aceeaşi muncă, în aceleaşi condiţii”.

Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este nefondată. În acest sens, arată că prevederile de lege criticate nu contravin art. 16 din Constituţie, având în vedere faptul că, în considerarea condiţiilor speciale ori deosebite de muncă reglementate de acte normative cu caracter special, persoanele cărora la determinarea punctajului mediu anual li s-a utilizat o vechime mai mică sau un alt stagiu de cotizare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea nr. 263/2010 au beneficiat de O majorare a drepturilor de pensie, prin urmare, prin excluderea acestora de la beneficiul creşterii punctajelor anuale prevăzut de art. 169 din legea mai sus menţionată, nu se aduce atingere normei constituţionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, potrivit cărora „Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care, la recalcularea pensiilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.”

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, aceste prevederi de lege contravin dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, care prevăd că: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.”

Examinând critica de neconstituţionalitate, Curtea constată că Legea nr. 263/2010, în vigoare de la 1 ianuarie 2011, reglementează prin textul art. 169 alin. (1) faptul că pensionarii sistemului unitar de pensii publice ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 şi care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă şi, respectiv, cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă.

Categoriile de persoane care nu beneficiază de măsura de majorare prevăzută de reglementarea mai sus menţionată sunt acelea pentru care, la recalcularea pensiilor, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie, prevăzută de acte normative cu caracter special, precum şi persoanele pensionate după 1 aprilie 2001 şi pentru care la deschiderea drepturilor de pensie s-au utilizat alte stagii complete de cotizare.

În speţă, Curtea reţine că autorului excepţiei de neconstituţionalitate i-au fost stabilite drepturile la pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă, printr-o decizie emisă în baza Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, act normativ cu caracter special, începând cu data de 1 iulie 2008, iar în considerarea activităţii desfăşurate în condiţii speciale, prevăzute de actul normativ amintit, stagiul complet de cotizare utilizat la calcularea drepturilor de pensie l-a constituit stagiul de 25 de ani.

Astfel, Curtea constată că autorul excepţiei de neconstituţionalitate nu poate beneficia de majorarea prevăzută de Legea nr. 263/2010, întrucât aceasta se aplică numai în situaţiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile complete de cotizare şi nu se aplică în situaţia în care la recalcularea pensiilor s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie, prevăzută de acte normative cu caracter special.

Prin urmare, aplicarea unui tratament juridic diferenţiat unor situaţii diferite nu poate fi privită ca o încălcare a principiului constituţional al egalităţii în drepturi, critica de neconstituţionalitate formulată fiind, astfel, neîntemeiată.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit.A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Ioan Sion în Dosarul nr. 10.212/111/2011 al Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 mai 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 280

din 23 mai 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 şi ale art. 9 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 şi ale art. 9 alin. (2) lit. h”i) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Toader Dunca în Dosarul nr. 8.216/100/2012 al Tribunalului Maramureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 38D/2013 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal răspunde, personal, autorul excepţiei şi se constată lipsa părţii Consiliul Judeţean Maramureş.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia, arătând că, în opinia sa, se creează o discriminare între consilierii locali, primari şi parlamentari, pierderea mandatului de ales local ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului pe listele căruia acesta a candidat neavând justificare sub aspectul art. 53 din Constituţie. Susţine că măsura ar fi constituţională numai dacă ar putea fi contestată în faţa unei instanţe de contencios administrativ.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei, ca neîntemeiată, apreciind că nu se impune reconsiderarea jurisprudenţei deja existente în materie, invocând, în acest sens, Decizia nr. 65 din 21 februarie 2013.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 20 decembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 8.216/100/2012, Tribunalul Maramureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 142003 şi ale art. 9 alin. (2) lit. M) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Toader Dunca într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de anulare a hotărârii prin care Consiliul Judeţean Maramureş a luat act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al acestuia.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 sunt neconstituţionale, întrucât împiedică analizarea de către instanţă a cererilor prin care se solicită constatarea încălcării de către organele statutare ale partidului a propriului statut. Arată că este lăsată la latitudinea exclusivă a organelor statutare ale partidului aplicarea oricărei sancţiuni, inclusiv excluderea din partid, chiar cu încălcarea propriului statut, fără teama că această încălcare ar putea fi cenzurată de către instanţă. Susţine că astfel se nesocoteşte dreptul de acces liber la justiţie, dar şi plenitudinea de judecată a instanţelor judecătoreşti, consacrată de art. 126 alin. (1) din Constituţie. Precizează că prevederile art. 126 alin. (2) din Constituţie sunt în sensul că prin lege se stabileşte competenţa materială sau teritorială a instanţelor judecătoreşti, iar nu în sensul că asupra unui diferend nicio instanţă nu este competentă să se pronunţe. Având în vedere faptul că, potrivit art. 1 teza a două din Legea nr. 14/2003: partidele politice sunt persoane juridice de drept public şi, în conformitate cu art. 2 din aceeaşi lege, acestea participă cu candidaţi în alegeri şi la constituirea unor autorităţi publice, a lăsa în afara controlului judecătoresc respectarea de către organele de decizie ale partidelor a propriilor statute înseamnă a nega drepturile şi libertăţile prevăzute de Constituţie şi a permite abuzul de drept.

În ce priveşte prevederile art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004, arată că un partid politic poate înfrânge voinţa electoratului atunci când interesele sale o cer, prin excluderea consilierului local din partid, fără ca această măsură să poată fi cenzurată d© instanţă. Se aduce, de asemenea, o gravă atingere dreptului de exercitare a mandatului de consilier local sau judeţean, fără ca restrângerea să derive din necesitatea protejării unuia dintre interesele generale enumerate de art. 53 din Constituţie. Autorul excepţiei susţine că textul de lege criticat introduce un tratament juridic diferit între consilierul judeţean sau local şi primar, în sensul că aleşilor locali în funcţia de consilier le poate înceta mandatul nu numai în caz de demisie, ca manifestare a propriei voinţe, aşa cum este în cazul primarilor, ci şi în caz de excludere din partid. Arată că, sub aspectul pierderii mandatului, discriminarea apare şi prin comparaţie cu parlamentarii, care nu îşi pierd mandatul odată cu pierderea calităţii de membru al partidului respectiv.

Precizează că dreptul consilierului local de a ataca hotărârea prin care consiliul local ia act de încetarea de drept a mandatului, prevăzut de art. 9 alin. (4) din Legea nr. 393/2004, este, în cazul cuprins în textul de lege criticat, unul declarativ, lipsit de substanţă, întrucât instanţa nu poate verifica decât îndeplinirea cerinţei legale, şi anume pierderea calităţii de membru al partidului respectiv, nu şi motivele acestei pierderi, fiind ţinută de dispoziţiile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003.

Tribunalul Maramureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003 este neîntemeiată, în condiţiile în care partidele politice sunt grupări asociative care funcţionează pe baza statutelor proprii care conţin reguli create şi acceptate de membrii lor, iar instanţele judecătoreşti nu sunt legitimate să exercite funcţia de înfăptuire a justiţiei în ceea ce priveşte actele de încălcare a disciplinei interne din cadrul partidelor politice, deoarece răspunderea în materie nu este reglementată prin norme juridice de drept comun, ci prin norme de etică şi deontologie proprii, pe care membrii acestora s-au angajat să le respecte încă din momentul în care, în mod liber consimţit, au aderat la acest tip de asociaţii cu caracter politic. Cât priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004, arată că şi aceasta este neîntemeiată şi precizează că electoratul acordă votul său unei persoane, pentru a îndeplini o funcţie publică la nivelul administraţiei locale, în considerarea programului politic al partidului din rândurile căruia face parte la momentul alegerii şi pe care această persoană urmează să îl promoveze pe perioada mandatului său de consilier local sau judeţean, iar în condiţiile în care alesul local nu mai îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate şi legitimitate necesare îndeplinirii programului politic pentru care alegătorii au optat, nu se mai justifică menţinerea acestuia în funcţia publică.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens cele statuate de Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa în materie cu privire la textele de lege criticate. În plus, referitor la art. 9 alin. (2) lit. M) din Legea nr. 393/2004, arată că, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, partidelor politice le revine sarcina selectării, pregătirii şi propulsării candidaţilor în vederea alegerilor, alcătuind liste de candidaţi şi sprijinindu-i pe tot parcursul campaniei electorale, precum şi ulterior, pe întreaga durată a exercitării mandatului dobândit. Cetăţenii, prin votul lor, exprimă opţiuni între diversele programe politice care participă la scrutinul electoral şi mai puţin cu privire la candidaţi, în considerarea calităţilor şi a meritelor acestora sau a unor promisiuni pentru care nu au rezerve să le facă în perioada campaniilor electorale. Aşadar, votul alegătorului exprimă opţiunea pentru programul unui partid, şi nu pentru un anumit candidat. Arată că este moral ca interesele unei persoane care a candidat şi a fost aleasă pe listele unui partid să se identifice cu cele ale partidului pe a cărui listă a candidat, în caz contrar având posibilitatea de a candida ca independent. A accepta ca un consilier local, care în timpul exercitării mandatului părăseşte partidul pe a cărui listă a candidat şi a fost ales, să îşi păstreze mai departe statutul de ales local înseamnă a schimba configuraţia politică a consiliului local, stabilită ca urmare a votului exprimat de cetăţeni.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale, neconţinând norme de natură să contravină prevederilor din Legea fundamentală invocate în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate. Evocă, în sprijinul acestui punct de vedere, considerentele de principiu reţinute de Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, respectiv în deciziile nr. 915 din 18 octombrie 2007, nr. 779 din 1 iulie 2008, nr. 952 din 25 iunie 2009 şi nr. 1.255 din 6 octombrie 2009.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îi constituie dispoziţiile art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 6 august 2012, precum şi cele ale art. 9 alin. (2) lit. hi) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, modificată şi completată prin art. I pct. 3 din Legea nr. 249/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006.

Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003: „(3) Dobândirea sau pierderea calităţii de membru al unui partid politic este supusă numai jurisdicţiei interne a partidului respectiv, potrivit statutului partidului.”;

- Art. 9 alin. (2) lit. M) din Legea nr. 393/2004: „(2) Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: (...)

M) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales.”

În opinia autorului excepţiei, textele de lege criticate încalcă următoarele dispoziţii din Legea fundamentală: art. 15 alin. (1) privind universalitatea, art. 21 alin. (1) şi (2) care consacră dreptul de acces liber la justiţie, art. 30 alin. (1) care statuează cu privire la inviolabilitatea libertăţii de exprimare, art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi art. 126 alin. (1) potrivit căruia justiţia se realizează prin înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii textelor de lege ce formează obiect al acesteia, prin prisma unor critici similare şi prin raportare la aceleaşi prevederi din Constituţie şi din celelalte documente internaţionale. Astfel, referitor la dispoziţiile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003, Curtea a constatat că instanţele judecătoreşti nu sunt legitimate să exercite funcţia de înfăptuire a justiţiei în ceea ce priveşte actele de încălcare a disciplinei interne din cadrul partidelor politice, deoarece răspunderea în materie nu este reglementată prin norme juridice de drept comun, ci prin norme de etică şi deontologie proprii, pe care membrii acestora s-au angajat să le respecte încă din momentul în care, în mod liber consimţit, au aderat la acest tip de asociaţii cu caracter politic. Curtea a observat că este firesc ca răspunderea disciplinară a membrilor partidului să fie stabilită de către organisme interne, acestea fiind singurele care pot aprecia, în funcţie de ideologia care direcţionează acţiunile partidului, în ce măsură comportamentul membrilor acestora este compatibil cu normele statutare care conturează rolul concret pe care partidul şi-a propus să îl aibă în viaţa politică şi socială a ţării şi dacă acest comportament este conform cu modalităţile specifice de acţiune agreate de fiecare partid şi, implicit, de fiecare dintre membrii acestuia.

De asemenea, Curtea a reţinut că normele cuprinse în statutele partidelor politice nu au natură juridică, ci reprezintă reguli de conduită internă, de etică şi deontologie politică, a căror respectare este necesară pentru buna funcţionare a partidului ca structură asociativă. Acesta este motivul pentru care instanţele judecătoreşti nu au competente de a cenzura hotărârile organelor de aşa-numită Jurisdicţie intern㔠a partidelor, hotărâri care au caracter de acte politice, emise în baza unor norme proprii statutelor acestora. În acest sens, pot fi amintite Decizia nr. 197 din 4 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 2 aprilie2010, Decizia nr. 1.461 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2012, sau Decizia nr. 283 din 27 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 30 mai 2012.

În ceea ce priveşte prevederile art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004, Curtea a constatat, prin Decizia nr. 1.167 din 11 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2008, că introducerea cazului de încetare a mandatului de consilier local ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului pe a cărui listă a fost ales este o consecinţă a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora partidele politice contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor. Curtea a arătat, cu acel prilej, că electoratul acordă votul său unei persoane, pentru a îndeplini o funcţie publică la nivelul administraţiei locale, în considerarea programului politic al partidului din rândurile căruia face parte la momentul alegerii şi pe care această persoană urmează să îl promoveze pe perioada mandatului său de consilier local sau judeţean. Or, de vreme ce alesul local nu mai este membru al partidului pe listele căruia a fost ales, înseamnă că nu mai întruneşte condiţiile de reprezentativitate şi legitimitate necesare îndeplinirii programului politic pentru care alegătorii au optat. Prin urmare, nu se mai justifică menţinerea acestuia în funcţia publică.

Curtea a reţinut, prin Decizia nr. 915 din 18 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 14 noiembrie 2007, că prevederile menţionate mai sus ,au ca finalitate prevenirea migraţiei politice a aleşilor locali de la un partid politic la altul, asigurarea unei stabilităţi în cadrul administraţiei publice locale, care să exprime configuraţia politică, aşa cum aceasta a rezultat din voinţa electoratului”. Totodată, prin aceeaşi decizie, Curtea a constatat că textul criticat „nu conţine prevederi contrare dispoziţiilor art. 16 din Constituţie, acesta aplicându-se deopotrivă consilierilor locali sau judeţeni care şi-au pierdut calitatea de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale, fără niciun fel de privilegii sau discriminări”.

Totodată, prin Decizia nr. 273 din 24 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 13 aprilie 2009, Curtea a constatat că, în condiţiile actualului sistem electoral, regimul alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, şi anume pentru consiliul local şi pentru consiliul judeţean, este diferit de cel al alegerilor parlamentare, în sensul că numai acesta din urmă se caracterizează prin scrutin uninominal, în timp ce consiliile locale şi consiliile judeţene se aleg pe baza scrutinului de listă. Ca atare, „cetăţenii, prin votul lor, exprimă opţiuni între diversele programe politice ale partidelor care participă la scrutinul electoral şi mai puţin cu privire la candidaţi, în considerarea calităţilor şi a meritelor acestora, sau a unor promisiuni pentru care nu au rezerve să le facă în perioada campaniilor electorale”, Aşadar, votul alegătorului exprimă opţiunea pentru programul unui partid şi nu pentru un anumit candidat. Totodată, Curtea a observat că a accepta ca un consilier local, care în timpul exercitării mandatului părăseşte partidul pe a cărui listă a candidat şi a fost ales, să îşi păstreze mai departe statutul de ales local ar însemna să se modifice configuraţia politică a consiliului local, configuraţie stabilită tocmai ca urmare a votului exprimat de cetăţeni.

Tot astfel, prin Decizia nr. 1.461 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2012, Curtea a observat că încetarea de drept a mandatului de consilier local sau judeţean are loc odată cu pierderea calităţii de membru al partidului pe listele căruia a fost ales, indiferent de motivul care a condus la pierderea acestei calităţi, respectiv demisie sau excludere. Curtea a remarcat că prevederile art. 9 alin. (2) lit. M) din Legea nr. 393/2004 nu disting între aceste două ipoteze întrucât ambele au ca rezultat, aşa cum a arătat deja Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, pierderea legitimităţii şi reprezentativităţii conferite alesului local de însăşi calitatea sa de membru al partidului a cărui platformă electorală s-a angajat, faţă de comunitatea care i-a acordat voturile sale, să o promoveze din poziţia sa de ales local.

În ceea ce priveşte susţinerea în sensul că mandatul de consilier ar trebui să înceteze doar atunci când calitatea de membru de partid a fost pierdută prin demisie, deci în mod voluntar, în cazul excluderii din partid propunându-se ca alesul local să îşi continue mandatul ca independent, Curtea a constatat, prin aceeaşi decizie, că raţionamentul care stătea la baza unei asemenea consideraţii se limita la a aduce în discuţie riscul ca decizia de excludere să fie luată în mod arbitrar şi discreţionar, pornind aprioric de la reaua-credinţă a organelor de disciplină internă care stabilesc şi aplică sancţiunea şi ignorând faptul că partidele reprezintă organisme esenţialmente democratice, fondate pe libera asumare a idealurilor lor de către toţi membrii acestora. Curtea a reţinut, în acest sens, că, în situaţia în care, în urma pierderii calităţii de membru al partidului, s-ar păstra mandatul de ales local, compoziţia politică a consiliului local ar fi modificată prin voinţa reprezentanţilor aleşi, ceea ce nu este permis. Pierderea calităţii de membru de partid a consilierului local sau judeţean, indiferent de cauză, atrage revocarea mandatului acestuia înainte de expirarea de drept. Păstrarea calităţii de consilier local sau judeţean în ipoteza în care acesta nu mai aparţine partidului pe lista căruia a fost iniţial ales ar echivala cu convertirea respectivului mandat într-un mandat de independent sau aparţinând, eventual, altui partid politic în care consilierul s-a înscris ulterior. Or, în condiţiile actualului sistem electoral ce prevede scrutinul de listă pentru alegerea consilierilor locali şi judeţeni, această ipoteză nu poate fi acceptată, deoarece mandatul în exerciţiu, astfel continuat, nu mai corespunde voinţei iniţiale a electoratului, care a acordat votul său unui candidat în considerarea partidului pe care, la acel moment, acesta îl reprezenta.

Distinct faţă de cele statuate în jurisprudenţa redată mai sus, Curtea constată că nu poate reţine criticile referitoare la tratamentul discriminatoriu al aleşilor locali faţă de parlamentari, formulate din perspectiva faptului că în cazul acestora din urmă nu se aplică aceeaşi sancţiune a încetării mandatului de parlamentar ca o consecinţă a pierderii calităţii de membru al partidului politic care i-a susţinut candidatura. În acest sens, Curtea observă că parlamentarii sunt reprezentanţii întregului popor, prin care acesta exercită suveranitatea naţională, potrivit art. 2 alin. (1) din Constituţie, şi care acţionează în virtutea unui mandat reprezentativ acordat de întreaga naţiune, în conformitate cu art. 69 din Constituţie. În mod similar, în ceea ce priveşte aleşii locali (categorie în care se includ şi primarii), art. 20 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 garanteaz㠄libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local”, caracterul reprezentativ al mandatului fiind prestabilit de art. 3 alin. (2) din lege, care prevede c㠄aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii locale”. Cu toate acestea, deosebirea se justifică prin statutul constituţional diferit al celor două categorii de aleşi, fiecare fiind reprezentanţi ai unor autorităţi distincte, respectiv ai autorităţii legiuitoare şi ai celei executive, care funcţionează în baza principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, în cadrul democraţiei constituţionale, potrivit art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală. Curtea remarcă, totodată, că legiuitorul constituant a înţeles să reglementeze în chiar textul Legii fundamentale cazurile în care încetează calitatea de deputat sau de senator, acestea fiind enumerate în mod limitativ în art. 70 alin. (2) din Constituţie.

Curtea nu poate reţine nici existenţa vreunui regim discriminatoriu aplicat consilierilor locali, care îşi pierd mandatul ca urmare a pierderii calităţii de membru de partid survenită atât prin demisie, cât şi prin excludere din partid, prin comparaţie cu primarii, al căror mandat încetează numai în caz de demisie din partid, ca manifestare a propriei voinţe. Legiuitorul a optat pentru această reglementare în considerarea calităţii de „autorităţi deliberative” conferită consiliilor locale - comunale, orăşeneşti sau municipale - prin prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, calitate ce justifică în mod obiectiv diferenţierea faţă de primari, care reprezint㠄autorităţile executive” prin care se realizează autonomia locală, potrivit art. 23 alin. (1) din legea menţionată. În acelaşi sens este şi Decizia nr. 613 din 12 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 12 august 2011, prin care Curtea a observat că distincţia pe care o face textul de lege criticat asupra modalităţii de încetare a mandatului vizează două categorii diferite de aleşi locali, supuşi unui statut distinct atât prin Legea nr. 393/2004, cât şi prin Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.

În fine, Curtea constată că nu este întemeiată nici critica prin raportare la dispoziţiile art. 15 alin. (1) din Legea fundamentală. Textul constituţional invocat conţine o prevedere de principiu prin care li se garantează cetăţenilor beneficiul drepturilor şi libertăţilor consacrate prin Constituţie şi prin alte legi, dar în acelaşi timp precizează, cu aceeaşi valoare de principiu, faptul că cetăţenilor le revin şi obligaţiile instituite prin Constituţie şi prin alte legi, ca termen generic pentru actele normative care reglementează conduita subiectelor de drept. Or, Constituţia nu garantează păstrarea mandatului pe toată durata pentru care acesta este acordat. Menţinerea acestuia depinde de exercitarea sa în acord cu ansamblul reglementărilor legale care condiţionează deţinerea acestuia.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiata, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Toader Dunca în Dosarul nr. 8.216/100/2012 al Tribunalului Maramureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 şi ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Maramureş - Secţia a I l-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 mai 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 325

din 25 iunie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Vaier Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Elena Popescu în Dosarul nr. 877/105/2012 al Tribunalului Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 238D/2013.

La apelul nominal se prezintă partea Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, prin consilierul juridic Gabriela Cîrstea. Lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Casei de Asigurări de Sănătate Prahova, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că dispoziţiile de lege criticate nu instituie privilegii ori discriminări între persoane aflate în situaţii asemănătoare, procentajul de contribuţie la asigurările sociale de sănătate de 6,5 aplicat asupra veniturilor fiind unic pentru toţi contribuabilii. Ceea ce diferă sunt doar cuantumurile veniturilor. De asemenea, arată că instituirea unui prag minim al contribuţiei nu este aplicabilă doar în ipoteza textului de lege criticat, ci şi asiguraţilor care se încadrează în ipoteza art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că dispoziţiile de lege criticate sunt o expresie a principiilor contributivităţii şi solidarităţii care stau fa baza sistemului de asigurări sociale de sănătate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 1 februarie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 877/105/2012, Tribunalul Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Excepţia a fost ridicată de Elena Popescu cu prilejul soluţionării unei acţiuni în contencios administrativ având ca obiect cererea de anulare a deciziilor nr. 6.078 din 23 septembrie 2011 şi nr. 46.659 din 1 noiembrie 2011, emise de Casa de Asigurări de Sănătate Prahova.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 sunt contrare art. 56 alin. (2) din Constituţie, întrucât prevăd că persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor datorează o contribuţie la sistemul de asigurări sociale de sănătate care nu poate fi mai mică decât cea calculată în funcţie de salariul minim brut pe ţară. Astfel, contribuţia calculată în acest mod depăşeşte chiar şi de cinci ori suma pe care ar fi datorat-o potrivit veniturilor reale obţinute din închirierea imobilului aflat în proprietate personală, în acelaşi sens, arata că textul de lege criticat, contrar principiului constituţional al justei aşezări a sarcinilor fiscale, impune o contribuţie egală atât pentru persoanele care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor într-un cuantum egal cu cel al salariului minim brut pe ţară, cât şi pentru cele care realizează venituri mai mici.

Tribunalul Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că dispoziţiile de lege criticate nu creează un tratament juridic discriminatoriu pentru persoane aflate în aceeaşi situaţie şi nici nu ignoră principiul justei aşezări a sarcinilor fiscale.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru aşi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că dispoziţiile de lege criticate sunt aplicabile fără criterii arbitrare tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei prevăzute în cuprinsul acestora. Referitor la valoarea contribuţiei datorate în temeiul art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006, invocă cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 1.394/2010. Totodată, aminteşte deciziile nr. 335/2011, nr. 35/2012 sau nr. 262/2012, prin care instanţa de contencios constituţional s-a pronunţat cu privire la caracterul obligatoriu ai contribuţiilor la sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, aşa cum au fost modificate prin art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010.

Textul de lege criticat are următoarea redactare:

- Art. 257 alin. (2) lit. f): „Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupra: [...]

t) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a)-d), alin. (21) şi (22) şi art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar.”

Autorul excepţiei consideră că textul de lege criticat este contrar următoarelor prevederi din Constituţie: art. 16 referitor la egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi art. 56 alin. (2) privind aşezarea justă a sarcinilor fiscale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 335 din 10 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 23 mai 2011, a statuat c㠄dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aşa cum au fost modificate de art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează că valoarea contribuţiei minime la fondul de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din dividende şi dobânzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi alte venituri care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mică decât cuantumul unui salariu de bază minim brut pe ţară, lunar.”

Cele reţinute prin decizia amintită nu au îndepărtat soluţia legislativă criticată de autorul prezentei excepţii de neconstituţionalitate, care este nemulţumit de faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006, contribuţia minimă datorată se stabileşte în funcţie de salariul de bază minim brut pe ţară, iar nu de veniturile reale obţinute, care, în situaţia sa, sunt mai mici faţă de această valoare, încălcându-se astfel principiile constituţionale ale aşezării juste a sarcinii fiscale şi al egalităţii cetăţenilor în faţa legii.

Faţă de aceste critici, Curtea reţine că Legea nr. 95/2006 a instituit un sistem care să permită populaţiei accesul la serviciile medicale, acces condiţionat însă de plata unei contribuţii către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aşa cum prevede art. 208 alin. (3) lit. f) din actul normativ amintit. Totodată, Legea nr. 95/2006 prevede că întreaga societate trebuie să contribuie la efortul protejării sănătăţii populaţiei, în temeiul principiului solidarităţii şi al subsidiarităţii consacrat de art. 208 alin. (3) fit. b) din această lege. În acest sens, Curtea Constituţională a statuat prin Decizia nr. 934 din 14 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l,nr. 53 din 23 ianuarie 2007, c㠄obligativitatea asigurării şi a contribuţiei la sistemul asigurărilor sociale de sănătate trebuie analizată în legătură cu un alt principiu care stă la baza acestui sistem, anume cel al solidarităţii. Astfel, datorită solidarităţii celor care contribuie, acest sistem îşi poate realiza obiectivul principal, respectiv cel de a asigura un minim de asistenţă medicală pentru populaţie, inclusiv pentru acele categorii de persoane care se află în imposibilitatea de a contribui la constituirea fondurilor de asigurări de sănătate”. Toate acestea reprezintă, de fapt, „o expresie a prevederilor constituţionale care reglementează ocrotirea sănătăţii şi a celor care consacră obligaţia statului de a asigura protecţia socială a cetăţenilor”.

Având în vedere aceste principii, legiuitorul a instituit obligaţia asiguraţilor de a contribui cu o cotă unică, nediferenţiată, de 6,5% din veniturile realizate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aşa cum prevede art. 257 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, stabilind, totodată, excepţii de la această obligaţie pentru anumite categorii de persoane care în mod obiectiv se află în situaţia de a nu putea contribui, aşa cum sunt persoanele încadrate în ipoteza art. 213 alin, (1) din aceeaşi lege.

În temeiul aceloraşi principii însă, legiuitorul a stabilit şi un prag minim al contribuţiei la sistemul asigurărilor sociale de stat, respectiv cel calculat la valoarea salariului minim brut pe ţară, lunar, prag aplicabil atât în ipoteza dispoziţiilor de lege criticate, cât şi în ipoteza art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006. Ca şi în cazul cotei de 6,5% din veniturile realizate, pragul minim are aceeaşi valoare pentru toţi contribuabilii prevăzuţi în norma art. 257alin. (2) lit. b)şif)din Legea nr. 95/2006.

Analizând, în continuare, prevederile constituţionale în raport cu care se invocă neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 6 din 25 februarie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 25 martie 1993 şi Decizia nr. 164 din 12 martie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 23 mai 2013, a statuat c㠄fiscalitatea trebuie să fie nu numai legală, ci şi proporţională, rezonabilă, echitabilă şi să nu diferenţieze [...] pe criteriul grupelor sau categoriilor de cetăţeni”. Prin urmare, „aşezarea justă a sarcinilor fiscale trebuie să reflecte însuşi principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, prin impunerea unui tratament identic pentru situaţii identice şi să ţină cont, în acelaşi timp, de capacitatea contributivă a contribuabililor, luând în considerare elementele ce caracterizează situaţia individuală şi sarcinile sociale ale acestora.”

Faţă de cele arătate, Curtea constată că obligaţia de contribuţie la Fondul naţional unic al asigurărilor sociale de Sănătate cu minimum o cotă de 6,5% asupra valorii salariului minim brut pe ţară, lunar, contribuţie datorată de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, din dividende şi dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi alte venituri care se supun impozitului pe venit este prevăzută prin lege, respectiv prin dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006.

Totodată, impunerea obligaţiei de a plăti această contribuţie minimă este justificată, aşa cum s-a reţinut mai sus, de principiile obligativităţii şi solidarităţii ce reprezintă temeiul sistemului asigurărilor sociale de sănătate potrivit Legii nr. 95/2006, fiind rezonabil ca persoanele care beneficiază de serviciile acestui sistem să contribuie la finanţarea acestora şi să participe, în acelaşi timp, la cheltuielile ce asigură accesul la aceste servicii medicale şi pentru categoriile sociale care, în mod obiectiv, nu pot contribui.

În acelaşi timp, Curtea constată că obligaţia de contribuţie minimă la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate nu instituie o sarcină disproporţionată în raport cu veniturile asupra cărora se calculează această contribuţie, de vreme ce este raportată la unul dintre cele mai mici repere obiective pe care legiuitorul le-ar fi putut avea în vedere, respectiv valoarea unui salariu minim brut pe ţară, lunar.

Pe de altă parte, contribuţia minimă prevăzută la art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 nu poate fi privită ca fiind disproporţionată în raport cu scopul urmărit, respectiv acela de a asigura accesul la pachetul de servicii medicale oferit de sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate, dacă este avut în vedere că, în temeiul acesteia, asiguratul are dreptul de a beneficia de toate serviciile şi tratamentele enumerate în capitolul III „Servicii medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate” al titlului VIII asigurările sociale de sănătate” al Legii nr. 95/2006.

În sfârşit, Curtea constată că dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 instituie un prag minim al contribuţiei unic, ce se aplică fără privilegii ori discriminări tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei.

Este adevărat că, în măsura în care impune aplicarea unui tratament juridic egal persoanelor aflate în situaţii identice, principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor justifică şi uneori chiar impune instituirea unui tratament juridic diferit pentru persoane aflate în situaţii diferite şi că, aplicând acest raţionament, s-ar putea susţine că persoanele care realizează venituri mai mici decât cuantumul unui salariu minim brut pe ţară sunt defavorizate în raport cu cele care realizează veniturile prevăzute de art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 într-un cuantum cel puţin egal cu această valoare sau mai mare. Cu toate acestea, Curtea are în vedere că, în ceea ce priveşte obligaţia de contribuţie criticată pe calea excepţiei de neconstituţionalitate, aceasta reprezintă efortul financiar minim pe care o persoană trebuie să-l facă pentru a avea acces la serviciile medicale, legiuitorul fiind liber, potrivit competenţelor stabilite de art. 61 din Constituţie, să stabilească cuantumul acestei contribuţii atât timp cât, aşa cum am arătat, aceasta este prevăzute prin lege, este rezonabilă şi nu creează o sarcină disproporţionată în raport cu veniturile asupra cărora se calculează contribuţia.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Elena Popescu în Dosarul nr. 877/105/2012 al Tribunalului Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, care a sesizat Curtea Constituţională, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 25 iunie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

OPINIE SEPARATĂ

 

În dezacord cu soluţia adoptată de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 325 din 25 iunie 2013, considerăm că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii trebuia admisă în parte pentru următoarele motive;

Considerăm că prin sintagma „dar nu mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar” aduce atingere art. 56 alin. (2) din Constituţia României.

Prin sintagma din articolul criticat pe cale de excepţie se reglementează faptul că persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din dividende şi dobânzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi alte venituri care se supun impozitului pe venit datorează şi o contribuţie de 6,5% la asigurările sociale de sănătate - CASS, suma minimă asupra căreia ar urma să se aplice acest procent fiind invariabil salariul minim brut pe ţară.

Cu alte cuvinte, legiuitorul instituie obligaţia plăţii CASS-ului la un nivel minim, indiferent de cuantumul sumelor încasate de contribuabil. Sancţiunea care se aplică este executarea silită a acestor sume de către organele fiscale, după emiterea deciziei de impunere, iar nu simpla pierdere a calităţii de asigurat, care oricum operează automat, prin neplata sumelor datorate.

Curtea s-a mai pronunţat asupra acestor aspecte dintr-o altă perspectivă şi într-o altă speţă (prin Decizia nr. 335 din 10 martie 2011) Şi a stabilit că textul este neconstituţional în măsura în care se interpretează în sensul că valoarea contribuţiei minime nu poate fi mai mică decât „cuantumul unui salariu de bază minim brut pe ţară, lunar”. Legiuitorul nu a intervenit pentru a modifica textul criticat, iar în speţa actuală se critică însăşi raportarea contribuţiei la salariul minim brut pe ţară în condiţiile în care sumele realizate de contribuabil sunt mai mici decât acest salariu.

Soluţia legislativă criticată în prezenta cauză nesocoteşte principiul constituţional al justei aşezări a sarcinilor fiscale, consacrat de art. 56 alin. (2) din Constituţie.

Astfel, este în mod vădit contrar acestui principiu ca persoanele care realizează venituri mai mici decât salariul minim brut pe ţară să plătească sume egale cu sumele plătite de cele care realizează acest venit, deoarece ar putea exista situaţii când acestea ar fi forţate să plătească sume şi din alte surse financiare dacă venitul realizat este mai mic decât 6,5% din salariul minim brut. Cu alte cuvinte, o persoană care, de exemplu, are o creaţie intelectuală pentru care primeşte lunar mai puţin de 6,5% din salariul minim brut pe ţară, spre deosebire de una care nu realizează acest tip de activitate deloc, va fi obligată să plătească suplimentar diferenţa de contribuţie din alte surse.

Este admisibil ca statul, prin lege, să impună cetăţenilor săi să contribuie cu impozite şi taxe la cheltuielile publice, pe principiul solidarităţii, dar, astfel cum a reţinut şi Curtea în deciziile sale, „aşezarea justă a sarcinilor fiscale trebuie să reflecte însuşi principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, prin impunerea unui tratament identic pentru situaţii identice şi să ţină cont, în acelaşi timp, de capacitatea contributivă a contribuabililor, luând în considerare elementele ce caracterizează situaţia individuală şi sarcinile sociale a acestora” iar „fiscalitatea trebuie să fie nu numai legală, ci şi proporţională, rezonabilă, echitabilă şi să nu diferenţieze... pe criteriul grupelor sau categoriilor de cetăţeni”. Faţă de aceste criterii, se poate observa cu uşurinţă că legiuitorul nu a ţinut cont de capacitatea contributivă a celor care realizează venitul supus impozitării şi nici nu a aşezat sarcina proporţional asupra veniturilor acestora.

Or, dacă în materie de taxe se poate accepta ca suma stabilită de legiuitor să aibă un cuantum minim, deoarece taxele se plătesc pentru un serviciu la care cetăţeanul apelează dacă apreciază necesar (de exemplu, taxele de timbru, taxele notariale etc.), în materia impozitelor (astfel cum a devenit şi CASS-ul în urma evoluţiilor legislative din ultimii ani, deoarece se datorează pe toate veniturile supuse impozitării şi se execută silit de organele fiscale, fără ca acesta să fie doar o contraprestaţie pentru un serviciu public, astfel cum era instituită această contribuţie la momentul consacrării sale în legislaţie) nu este admisă o diferenţiere de o asemenea manieră care nu are la bază venitul realizat, ci un plafon minim lunar prestabilit de legiuitor, care să poată depăşi chiar venitul realizat.

Aceasta, deoarece nu este echitabil ca o persoană care realizează venituri din anumite activităţi cu un cuantum sub salariul minim brut pe ţară să plătească aceeaşi sumă cu titlu de contribuţie la asigurările de sănătate cu cele care realizează venituri peste nivelul acestei sume, ba chiar să plătească sume suplimentare din propriul buget pentru simplul motiv că realizează un oarecare venit lunar (mai mic decât cuantumul contribuţiei obligatorii lunare), spre deosebire de cele care nu realizează nici un fel de venit de acelaşi tip şi în consecinţă, nu plătesc o astfel de contribuţie.

Având în vedere cele de mai sus, textul este parţial neconstituţional în privinţa sintagmei „dar nu mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară”.

 

Judecător,

prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind încheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian

 

Având în vedere prevederile:

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare:

- necesitatea standardizării documentaţiei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, angajament asumat în cadrul discuţiilor cu Comisia Europeană;

- necesitatea fluidizării şi perfecţionării sistemului achiziţiilor publice, pentru îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare alocate României;

- prevenirea apariţiei erorilor în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice, în temeiul prevederilor

- art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare;

- art. 2 alin. (1) lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul de documentaţie de atribuire standard privind încheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian, prevăzut în anexele nr. 1-4.

Art. 2. - (1) Documentaţia de atribuire se utilizează în situaţia în care autoritatea contractantă/entitatea achizitoare, la momentul iniţierii procedurii de atribuire, nu are posibilitatea de a identifica cu certitudine destinaţiile zborurilor.

(2) Pentru situaţiile în care la momentul iniţierii procedurii de atribuire sunt identificate cu certitudine destinaţiile zborurilor, elementul incert fiind doar cel în corelaţie cu numărul de bilete ce urmează a se achiziţiona pe durata acordului-cadru, utilizarea documentaţiei de atribuire este opţională.

Art. 3. - (1) Documentaţia de atribuire este structurată în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) secţiunea I - Fişa de date a achiziţiei, prevăzută în anexa nr. 1;

b) secţiunea II - Caiet de sarcini, prevăzută în anexa nr. 2;

c) secţiunea III - Clauze contractuale obligatorii (model de acord-cadru), prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Documentaţia de atribuire conţine şi secţiunea IV, care cuprinde un set de formulare destinate facilitării modului de prezentare a ofertelor şi a procesului de evaluare a acestora, cu caracter de modele, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 4. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

Lucian Dan Vlădescu

 

Bucureşti, 25 iunie 2013.

Nr. 129.

 

ANEXA Nr.1

 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

 

MODEL APLICABIL ACORDURI LOR-CADRU DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT AERIAN

NOTELE reprezintă instrucţiuni pentru completarea fişei de date.

 

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

 

1.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

 

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate:

Cod poştal:

Ţara:

Punct(e) de contact:

În atenţia.......

Telefon:

E-mail:

Fax:

Adresa(ele) de internet (dacă este cazul):

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL):

Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-iicitatie.ro

 

Alte informaţii pot fi obţinute la:

 punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

 altele: după caz, completaţi anexa A. pct. I

Caietul de sarcini, documentaţia specifică (pentru concesiuni) şi/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la:

 punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

 altele: după caz, completaţi anexa A. pct. II

Ofertele/Proiectele sau solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

 punctul (punctele) de contact menţionat (e) anterior

 altele; după caz, completaţi anexa A. pct. III

Număr de zile până fa care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor Zile: ............

NOTE:

- Numărul de zile se va completa prin corelare cu termenele-limită stabilite de legislaţie.

- Dacă procedura selectată este cererea de oferte, acest termen trebuie să fie de minimum 3 zile.

 

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

 

NOTĂ:

Se bifează atât în câmpul din coloana stângă, cât si în cel corespondent din coloana dreaptă.

 

 Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

 Servicii publice generale

 Agenţie/Birou naţional sau federal

 Ordine si siguranţă publică

 Colectivitate teritorială

 Mediu

 Agenţie/Birou regional sau local

 Afaceri economice si financiare

 Organism de drept public

 Sănătate

 Instituţie/Agenţie europeană sau organizaţie europeană

 Construcţii şi amenajări teritoriale

 

 Protecţie socială

 

 Recreere, cultură şi religie

 Altele (precizaţi): ........................................

 Educaţie

 

 Altele (precizaţi): ........................................

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante

da  nu x

 

Sau, după caz

 

 Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie termică

 Electricitate

 Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului

 Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor combustibili solizi

 Apă

 Servicii poştale

 Servicii feroviare

 Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz

 Activităţi portuare

 Activităţi aeroportuare

 

NOTĂ:

Dacă autoritatea contractantă se încadrează în categoria autorităţilor prevăzute la art. 8 lit. d)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va utilizata „Fişa de date - utilităţi”.

 

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

 

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă/entitatea contractantă

SERVICII DE TRANSPORT AERIAN

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

a) Lucrări



b) Produse 

c) Servicii X

Executare



Cumpărare 

Categoria serviciilor:

Proiectare şi executare



Leasing 

Anexa 2A categoria 3

Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrări, conform cerinţelor

specificate de autoritatea contractantă



Închiriere 

………………………….

 

Închiriere cu opţiune de cumpărare 

 

 

O combinaţie între acestea 

 

Locul principal de executare

………………………………….

Cod NUTS 

Locul principal de livrare

………………………………….

Cod NUTS 

Locul principal de prestare

………………………………….

Cod NUTS 

II.1.3) Procedura implică

Un contract de achiziţii publice



Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)



Încheierea unui acord-cadru

X

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)

Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici                           X

Numărul  3 sau, după caz, numărul maxim de participanţi la acordul-cadru preconizat           

 

NOTĂ:

Pentru a nu induce în eroare operatorii economici, autoritatea contractantă va bifa doar numărul minim (care potrivit legislaţiei nu poate fi mai mic de 3), iar secţiunea referitoare la numărul maxim nu se va completa, întrucât acordul-cadru se va încheia cu toţi ofertanţii ale căror oferte vor fi declarate admisibile,  numărul fiind nelimitat.

a) Sub rezerva dreptului prevăzut la art. 1481 lit. b) din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru cu cel puţin 3 operatori economici (numărul maxim fiind nelimitat), atribuind ulterior, prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, contracte subsecvente de servicii de transport aerian intern şi internaţional (se va completa după caz) de pasageri pentru destinaţiile/clasele/durata/condiţiile  deplasării stabilite de către autoritatea contractantă în etapa de reluare a competiţiei.

b) Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor/condiţiilor prevăzute în acordul-cadru, prin reluarea competiţiei ori de câte ori va apărea necesitatea organizării unor deplasări în ţară şi/sau în străinătate (se va completa după caz) a personalului sau a delegaţilor autorităţii contractante.

 


Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului-cadru

 

da X nu  Dacă DA,

Reluarea competiţiei se va face în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP):

da  nu 

 

NOTĂ:

Se va bifa potrivit opţiunii autorităţii contractante şi se va face trimitere la clauzele acordului-cadru sau la caietul de sarcini, acolo unde se regăsesc precizările suplimentare referitoare la modul de desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui acord-cadru).

Durata acordului-cadru: Durata în ani:  sau în luni: 

Justificarea unui acord-cadru a cărui durata depăşeşte 4 ani:

………………………………….

Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după; numai in cifre):

Valoarea estimată fără TVA: ..................................

intervalul: între........................... şi...........................

Monedă: ...........sau

Monedă: ..........

 

Valoarea estimată a serviciilor de transport aerian care vor fi achiziţionate pe întreaga durată a acordului-cadru (................luni/ani) este de:

.............RON fără TVA (notă: Valoarea maximă se calculează prin raportare la cantitatea maximă estimată pentru bilete de avion.)

sau, după caz, intervalul:

între..........RON fără TVA şi..........RON fără TVA

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de:

...........RON fără TVA.

 

Calendarul estimativ de atribuire a contractelor pe durata acordului-cadru (frecvenţa):

 

NOTE:

- Se va preciza de către autoritatea contractantă în funcţie de istoricul contractelor anterioare sau, dacă este aplicabil în funcţie de proiecţia evenimentelor la care urmează să participe în perioada derulării acordului-cadru.

- Se va face trimitere către anexa cu destinaţiile de zbor.

 

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor

Servicii prestate de către entităţi juridice specializate în vederea achiziţionării de către autoritatea contractantă a biletelor de avion pentru zboruri interne şi/sau internaţionale, în funcţie de necesităţile concrete ale acesteia

 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

 

Vocabular principal

 

Obiect principal

Cod CPV 60400000-2

Servicii de transport aerian

Obiect(e) suplimentar(e)

Nu este cazul

 

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice (GPA)

da  nu 

 

NOTĂ:

Se va completa „DA” în următoarele situaţii:

- pentru autorităţile de la nivel central: dacă valoarea contractului este ≥ 130.000 DST

- pentru autorităţile de la nivel local: dacă valoarea contractului este ≥ 200.000 DST

- pentru autorităţile care desfăşoară activităţi relevante: dacă valoarea contractului este ≥ 400.000 DST

 

DST = Drepturi Speciale de Tragere (moneda virtuală a FMI) - (se va consulta www.bnr.ro)

II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă):

da  nu 

Se va bifa după caz

un singur lot       

unul sau mai multe loturi      

toate loturile       

II .1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da  nu X

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate opţiunile) (Se va completa de autoritatea contractantă.) Estimări ale cantităţilor minime şi maxime ale serviciilor care ar putea fi solicitate:

1. Pe durata întregului acord-cadru, pentru servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri (după caz), se estimează achiziţionarea unui număr minim de........bilete şi maxim de........bilete.

2. Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acord ui ui-cadru, pentru servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri (după caz) se estimează achiziţionarea unui număr minim de........bilete şi maxim de........bilete.

După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre) : .......................

sau intervalul: între................ şi ................

Monedă: ...................

Monedă: ...................

 

NOTĂ:

Nu se acceptă precizări potrivit cărora cantitatea minimă de bilete ce se pot solicita pe întreaga durată a acord ului-cadru sau la nivelul unui contract subsecvent să fie „0”.

II.2.2) Opţiuni (după caz)

da  nu X

 

Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni:

în luni:  sau în zile:  (de la data atribuirii contractului)

 

NOTĂ:

Atenţie! Această secţiune NU se completează întrucât potrivit legislaţiei nu există opţiuni de suplimentare/prelungire aplicabile în situaţia în care autoritatea contractantă încheie un acord-cadru.

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

 

Durata în luni:  sau în zile:  (Se va completa corespunzător de autoritatea contractantă.)

 

II 4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

 

II. 4.1) Ajustarea preţului contractului

da  nu 

 

NOTA:

Se bifează, după caz, şi dacă se optează pentru ajustarea preţului, se vor menţiona formula de ajustare şi condiţiile în care clauza devine operaţională.

 

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE

 

III. 1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

 

III. 1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)

III. 1.1.a) Garanţie de participare

da x nu 

 

Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantum de................. lei. Garanţia de participare se constituie în conformitate cu prevederile ari 86 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare (HG nr. 925/2006).

 

Garanţia de participare poate fi constituită şi în altă monedă decât lei, la un curs de reconversie afişat de Banca Naţională a României (BNR), la data publicării invitaţiei/anunţului de participare în SEAP.

 

Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: .........zile de la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

 

notă: Perioada stabilită va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

 

Dacă garanţia se constituie prin instrument de garantare emis în condiţiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, se va putea utiliza ca model Formularul nr. 13 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin sau orice alt model agreat de către instituţia emitentă, cu condiţia respectării prevederilor art. 86 alin, (2)-(4) din HG nr. 925/2006.

 

Dacă garanţia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul…........al autorităţii contractante, deschis la …………………

 

Mod de prezentare - dovada constituirii garanţiei/instrumentul de garantare se prezintă în original.

 

Garanţia de participare emisă în altă limbă decât română va fi prezentată în original şi va fi însoţită de traducerea autorizată şi legalizată în limba română.

 

 

În cazul ofertanţilor care se regăsesc în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (făcând dovada în acest sens până la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor), garanţia de participare se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în documentaţia de atribuire (model Formularul nr. 9 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin).

 

NOTE:

- Cuantumul garanţiei de participare trebuie să fie < cu 2% din valoarea estimată, dar cel puţin egal cu suma ce va trebui să fie reţinută în condiţiile art. 2781 din OUG nr. 34/2006.

 

- În cazul în care procedura se desfăşoară prin mijloace electronice, garanţia de participare se va depune până la data-limită de depunere a ofertelor înscrisă în invitaţia/anunţul de participare (ataşată documentelor de calificare şi propunerii tehnice). Garanţia de participare constituită printr-un instrument de garantare emis de o instituţie bancară sau de o societate de asigurări se va depune şi În original la sediul autorităţii contractante până la data-limită de depunere a ofertelor.

 

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie

da  nu 

Se va bifa, după caz

NOTE:

- Garanţia de bună execuţie se solicită prin raportare la valoarea fiecărui contract subsecvent şi nu la cea a acord ui ui-cadru. Prin urmare, garanţia de bună execuţie se constituie pentru contractele subsecvente care se încadrează în condiţiile art. 89 din HG nr. 925/2006.

 

- Având în vedere modalitatea de derulare a contractelor subsecvente acordului-cadru, nu este fezabilă solicitarea constituirii unei garanţii de bună execuţie, valoarea acestora nedepăşind pragul stabilit la art. 124 din OUG nr. 34/2006.

 

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante

 

Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat. buget local sau alte surse) ...................................................(Se va completa de autoritatea contractantă.)

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz)

Asociere în conformitate cu art. 44 din OUG nr. 34/2006 - (model - Formularul nr. 16 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin).

 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)

da  nu x

III.1.5) Legislaţia aplicabilă

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a  contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă;

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică*);

- Hotărârea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor**);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- Pentru consultarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice poate fi accesat site-ul www.anrmap.ro

 

NOTĂ:

După caz, se vor completa şi alte reglementări internaţionale din domeniul serviciilor de transport aerian.

 

 

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor

1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006

Condiţie de calificare: Ofertantul nu trebuie să fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, pentru fraudă, corupţie, spălare de bani, activităţi criminale.

Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 (model Formularul nr. 1 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin)

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006

Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 (model Formularul nr. 2 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin)

3. Declaraţie „Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă”

Documente de confirmare: Declaraţie pe proprie răspundere (completare Formularul nr. 3 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin)

4. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din OUG nr. 34/2006

Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie privind conflictul de interese (model Formularul nr. 4 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin)

Pentru această declaraţie, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante definite conform art. 3 lit. s2) din OUG nr. 34/2006 sunt următoarele: .........................................................................................................................................

NOTA:

Persoanele menţionate la această secţiune se vor corela cu cele din declaraţia anexată conform art. 331 din OUG nr. 34/2006.

 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Pentru persoanele juridice române documentele se prezintă în original, copie legalizată sau copie conformă cu originalul, iar pentru persoanele juridice străine documentele se prezintă în original sau copie conformă cu originalul şi vor fi însoţite de traducere autorizată şi legalizată.

 

1. Pentru persoanele juridice române

Modalitatea de îndeplinire: Prezentarea certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informaţiile cuprinse în acest document vor fi reale/actuale la data-limită de depunere a ofertelor.

 

 

*) Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,

**) Hotărârea Guvernului nr. 782/2006 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1,037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

 


Pentru persoanele juridice străine

Modalitatea de îndeplinire: Prezentarea de documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, conforme legii ţării de rezidenţă a operatorului economic.

Pentru persoane fizice - se vor prezenta documente edificatoare prin care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană fizică în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident.

 

2. Acreditare membru/agent acreditat LATA. (Asociaţia Internaţională de Transport Aerian/International Air Transport Association) pentru ofertant, ca persoană juridică

 

NOTA:

Se vor prezenta documente care atestă calitatea de membru/agent autorizat I.A.T.A. a ofertantului, valabile la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate

Modalitatea de îndeplinire

Cerinţa nr. 1

Declaraţie privind cifra medie globală de afaceri pe ultimii 3 ani

Modalitatea de îndeplinire

(model Formular nr. 8 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin)

 

III.2.2.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională

 

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate

Modalitatea de îndeplinire

Cerinţa nr. 1

Lista serviciilor prestate în ultimii3 ani la nivelul căreia să se regăsească maxim ….. contracte de servicii similare a căror valoare cumulată să fie cel puţin egală cu...... lei fără TVA

 

(model Formular nr. 10 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin)

NOTĂ:

Se va completa de autoritatea contractantă în funcţie de valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.

 

Confirmarea îndeplinirii cerinţei de calificare referitoare la capacitatea tehnică se face prin:

 

- prezentare certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul privat beneficiar sau o declaraţie a operatorului economic, în cazul în care, din motive obiective, acesta nu are posibilitatea de a obţine certificarea/confirmarea prestării serviciilor din partea beneficiarului.

Dacă documentele sunt întocmite în altă monedă, pentru conversia în lei, se va lua în considerare cursul mediu anual leu/alta valută comunicat de BNR pentru anul respectiv.

 

Cerinţa nr. 2

 

(model Formular nr. 10 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin)

Informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii

 

Operatorul economic va face dovada că dispune de minim …. Persoană/e pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.

 

În susţinerea capacităţii profesionale pentru personajul nominalizat se solicită prezentarea următoarelor documente, valabile la data-limită de depunere a ofertelor:

- curriculum vitae în original, semnat şi datat;

 - angajament de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului ( dacă personalul propus nu este angajat al ofertantului) în original, semnat si datat;

- copie de pe fişele de informaţii din sistemul REVISAL (în cazul persoanelor angajate) sau copie de pe contractul de colaborare dintre părţi/ convenţie/ altele similare (în cazul în care personalul propus nu are calitatea de angajat al ofertantului).

 

(model Formular nr. 15 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin)


Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora, dacă există.

(model Formular nr. 17 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin)

III.2.2.b.) Standarde de asigurare a calităţii

 

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate

Modalitatea de îndeplinire

 

Cerinţa nr. 1

Implementarea standardului de management al calităţii în conformitate cu ISO 9001:2008

Condiţie de calificare:

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atestă că acesta are implementat şi menţine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calităţii.

În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să deţină un astfel de certificat.

Modalitatea de îndeplinire

 

Prezentare certificat emis de un organism independent în copie conform cu originalul, valabil la data-limită de depunere a ofertelor

 

Operatorii economici care nu deţin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

 

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

 

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii.

da  nu X

Dacă da, precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile:

 

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective.

da  nu X

 

SECŢIUNEA IV: PROCEDURA

 

IV.1) PROCEDURA

 

IV. 1.1) Tipul procedurii şi modalitatea de desfăşurare

IV.1.1 .a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire

Offline  Online 

 

NOTĂ:

Se va bifa în funcţie de opţiunea autorităţii contractante.

IV.1.1 .b) Tipul procedurii (Se va completa de autoritatea contractantă în funcţie de valoarea estimată a contractului.)

Licitaţie deschis㠁

Licitaţie restrâns㠁

Licitaţie restrânsă accelerat㠁

Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate:

……………………………………………………………………………………………………………….

cerere de oferte 

Negociere 

Au fost deja selectaţi candidaţi

da  nu 

Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea VI. pct. 3) Informaţii suplimentare.

Negociere accelerat㠁

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:

……………………………………………………………………………………………………………….

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe

(licitaţie restrânsă şi negociere)

Număr de operatori economici preconizat 

sau Număr minim preconizat  şi, după caz, număr maxim 

 

NOTA:

 

În situaţia în care autoritatea contractantă (AC) bifează selectarea procedurii de licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea unui anunţ de participare se vor avea în vedere următoarele:

- Dacă AC nu doreşte să limiteze numărul de candidaţi selectaţi/preselectaţi, se va completa rubrica aferent㠄Număr de operatori economici preconizat” şi se va menţiona expres la nivelul prezentei secţiuni faptul că toţi candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare vor fi selectaţi/preselectaţi.

- Dacă AC doreşte să limiteze numărul de candidaţi selectaţi/preselectaţi, se va completa rubrica aferent㠄Număr minim preconizat şi, după caz, număr maxim” (! Nr. minim va fi nr. minim prevăzut de legislaţie) şi se vor completa criteriile de selecţie/preselecţie.

 

IV. 1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv)

Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor se va completa, după caz care trebuie negociate

da  nu 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE/CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de soluţii)

 

V.2.1) Criterii de atribuire

 

Cel mai mic preţ X

 

 

sau

 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte



 

 criteriile menţionate în continuare (Criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza ponderea din motive demonstrabile.)

 

 criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere ori în documentul descriptiv

 

Criterii

Pondere

Intră în licitaţie electronică/ reofertare SEAP

1. Financiar (F)

 

Nu  Da 

 

 

2. Tehnic (T)

 

NuDa

 

 

 

 

NuDa

 

 

(√) Intră în licitaţie electronică/reofertare (↑) Direct proporţional (↓) Invers proporţional

Punctaj maxim componenţa tehnic㠁

 

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică

da  nu X

 

Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz)

……………………………………………………………………………………………………………….

 

NOTĂ:

NU se completează în această secţiune precizări referitoare la utilizarea licitaţiei electronice pentru etapa de reluare a competiţiei între semnatarii acordului-cadru.

 

IV.2.3. „Numele participanţilor deja selectaţi (în cazul unui concurs de soluţii restrâns)”

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE IV

 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz)

……………………………………………………………………………………………………………….

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract

Dacă da,

da  nu 

Anunţ de intenţie        

Anunţ despre profilul cumpărătorului             

 

Numărul anunţului în JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)

Alte publicări anterioare (după caz) 

Numărul anunţului în JO: /S na-na din na// (zz/ll/aaaa)

Numărul anunţului în JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)

Anunţ de intenţie

Numărul şi data publicării în SEAP

IV.3.3) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

ES

BG

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 













































 

Altele: ....................................................................................................

 

NOTA:

Se bifează de către autoritatea contractantă conform opţiunii

Moneda în care se transmite oferta financiară (în cazul procedurilor online sau offline cu etapa finală de L.E.)

IV.3.4) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitaţii deschise, cerere de oferte) (Se va completa de autoritatea contractantă.)

durata în luni:  sau în zile:  (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

NOTĂ:

Perioada minimă se stabileşte prin corelare cu perioada minimă de valabilitate a garanţiei de participare (fac excepţie procedurile cu preselecţie în care această perioadă nu este obligatoriu să fie completată).

 

IV.3.5) Detalii privind plăţile către toţi participanţii (după caz)

……………………………………………………………………………………………………………….

 

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

 

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Se prezintă informaţiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice, astfel încât aceasta să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini. Se vor oferi detalii pentru executarea fiecărei cerinţe din caietul de sarcini susţinute de documentele solicitate.

Elementele propunerii tehnice se vor depune în plic separat, cu menţinea „Propunere tehnică”, şi vor fi prezentate detaliat şi complet în corelaţie cu prevederile caietului de sarcini.

În cadrul propunerii tehnice ofertantul are de asemenea obligaţia de a prezenta şi:

- Declaraţie prin care operatorul economic declară faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii (model Formularul nr. 12 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin)

 

NOTA:

Actele cu putere de lege, normele administrative şi acordurile colective, atât la nivel naţional, cât şi la nivel comunitar, care sunt în vigoare în domeniul condiţiilor de muncă şi protecţiei muncii, se aplică în timpul executării unui contract, cu condiţia ca asemenea norme, precum şi aplicarea lor să fie conforme cu dreptul comunitar. În situaţiile transfrontaliere, în care lucrători dintr-un stat membru prestează servicii în alt stat membru în scopul executării unui contract, Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii prevede condiţiile minime care trebuie să fie respectate de ţara gazdă în privinţa acestor lucrători detaşaţi. În cazul în care dreptul intern conţine dispoziţii în acest sens, se poate consideră că nerespectarea acestor obligaţii este o abatere gravă sau un delict privind conduita profesională a operatorului economic interesat, care poate duce la excluderea acelui operator economic din procedura de atribuire a unui contract de achiziţie publica.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

La încheierea acordului-cadru, elementul principal al propunerii financiare îl reprezintă tariful de serviciu (TS), care se va înscrie în formularul de ofertă (model Formularul nr. 14 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin)

NOTE:

- Daca autoritatea contractantă optează pentru derularea unei proceduri prin utilizarea integrală a mijloacelor electronice, se vor face precizări concrete în legătură cu valoarea ce urmează a fi criptată (tarif de serviciu - moneda).

- Actul prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu autoritatea contractantă îl reprezintă formularul de ofertă.

- Având în vedere că acest document reprezintă partea esenţială a ofertei (care conţine inclusiv termenul de valabilitate a ofertei impus de autoritatea contractantă), acesta este obligatoriu de încărcat în SEAP până la data-limită de depunere a ofertei.

Tariful de serviciu (TS) reprezintă valoarea maximă a comisionului pentru prestaţiile de servicii (rezervare şi emitere de bilete de avion), pe care operatorul economic îl va putea percepe pe întreaga durată a acordului-cadru.

Tariful de serviciu (TS) înscris în formularul de ofertă reprezintă elementul care va guverna contractele subsecvente viitoare şi nu va putea fi depăşit pe toata durata acordului-cadru. Tariful de servicii poate fi îmbunătăţit în procesul de reofertare pentru atribuirea contractului subsecvent.

Propunerea financiară TS va fi exprimată în euro calculaţi la cursul BNR din data de................

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Oferta trebuie să conţină următoarele documente, completate în mod corespunzător:

- Scrisoare de înaintare (model Formularul nr. 5 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin)

- Împuternicire (model Formularul nr. 6 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin)

- Formularul de ofertă (model Formularul nr. 14 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin)

- Garanţia de participare (model Formular nr. 13 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin)

- Toate celelalte documente solicitate potrivit fişei de date.

 

NOTĂ:

Potrivit art. 11 din HG nr. 925/2006, pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea, (model Formularul nr. 7 prevăzut în anexa nr. 4 la ordin)

 

NOTA:

Dacă procedura se desfăşoară offline:

Ofertele (inclusiv anexele la acestea şi documentele doveditoare) vor fi înaintate într-un plic (colet) sigilat, având înscrise următoarele:

a) adresa autorităţii contractante;

b) denumirea contractului pentru care se depune oferta şi numărul de referinţă SEAP al anunţului de participare la procedura de atribuire a contractului;

c) precizarea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTEA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR, DATA..............ORA ....”;

d) numele/denumirea ofertantului.

Oferta se depune într-un singur exemplar, original.

 

NOTA:

Dacă procedura se desfăşoară integral prin mijloace electronice, cerinţele referitoare la modul de prezentare a ofertei se vor ajusta corespunzător prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: ....................................................................................

da  nu x

VI.2) Contractul/Concursul se înscrie într-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e): ................................................................................................

da  nu 

Tipul de finanţare:

 

Cofinanţare



Credite externe cu garanţia statului



Fonduri europene

         Dacă da, numele fondului (Se va selecta obligatoriu din lista disponibilă.)

Alte fonduri



VI.3) ALTE INFORMAŢII (după caz)

Sub rezerva dreptului prevăzut la art. 1481 lit. b) din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru cu toţi ofertanţii ale căror oferte vor fi declarate admisibile. Numărul operatorilor economici cu care se va încheia acordul-cadru va fi de cel puţin 3 operatori (numărul maxim fiind nelimitat), atribuind ulterior, prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, contracte subsecvente de servicii de transport aerian intern şi/sau internaţional de pasageri pentru destinaţiile/clasele/durata/condiţiile deplasării stabilite de către autoritatea contractantă în etapa de reluare a competiţiei.

 

Oferta în cadrul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente:

 

Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor/condiţiilor prevăzute în acordul-cadru, prin reluarea competiţiei ori de câte ori va apărea necesitatea organizării unor deplasări în ţară şi/sau străinătate a personalului sau delegaţilor autorităţii contractante.

În etapa de atribuire a contractelor subsecvente prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, elementul principal al propunerii financiare îl reprezintă preţul cel mai scăzut al serviciilor de transport aerian (bilete de avion) aferente destinaţiilor solicitate (calculat ca Ł preţ bilet + valoarea taxelor de zbor aferent + TS) în condiţiile respectării cerinţelor specifice de rută directă/indirectă, în următoarea ordine de prioritate: ...........................(dacă este aplicabil, se vor enumera).

Propunerea financiară - va fi exprimată în euro, iar plata se va realiza de către autoritatea contractantă în echivalent RON, la cursul mediu afişat de BNR. din data emiterii fiecărui bilet de avion.

Propunerea financiară va fi însoţită în mod obligatoriu de istoricul rezervării, ca o condiţie de validitate a acesteia.

Istoricul rezervării este documentul electronic generat de GDS (global distribution system - sistem computerizat de rezervări)

care conţine informaţii privind momentul generării rezervării şi toţi paşii necesari efectuării rezervării cu date şi ore.

 

În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente 2 sau mai mulţi ofertanţi prezintă o propunere financiară de aceeaşi valoare, autoritatea contractantă va solicita acestora o nouă propunere financiară, contractul subsecvent urmând să fie atribuit ofertantului care a transmis cea mai bună ofertă, respectiv cel mai scăzut preţ al serviciilor de transport aerian (calculat ca S preţ bilet + valoarea taxelor de zbor aferent + TS ). Istoricul rezervării va însoţi în mod obligatoriu şi propunerea financiară aferentă etapei de reofertare, ca o condiţie de validitate a acesteia.

 

VI.4) CĂI DE ATAC

Vl.4.1) Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti

Localitate: Bucureşti

Cod poştal: 030084

Ţară: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: 0213104641

 

Adresă internet (URL) www.cnsc.ro

Fax: 0213104642

 

Organismul competent pentru procedurile de mediere [după caz)

 

Denumire oficială:

 

Adresă:

 

Localitate:

Cod poştal:

Ţară:

E-mail:

Telefon:

 

Adresă internet (URL)

Fax:

 

Vl.4.2) Utilizarea căilor de atac (Completaţi rubrica VI.4.2 sau, după caz, rubrica VI.4.3.)

Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim în condiţiile art. 2562 din OUG nr. 34/2006.

Vl.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac

 

NOTA:

Se va completa de către autoritatea contractantă cu adresa serviciului propriu de unde se pot obţine respectivele informaţii.

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate:

Cod poştal:

Ţară:

E-mail:

Telefon:

 

Adresă internet (URL)

Fax:

 

 

ANEXA A

la fişa de date a achiziţiei

 

ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT

l) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate:

Cod poştal:

Ţară:

Punct(e) de contact: în atenţia:

 

Telefon:

E-mail:

 

Fax:

Adresă internet (URL):

 

 

 

II) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE CAIETUL DE SARCINI ŞI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZIŢIE DINAMIC)

 

Denumire oficială:

Adresa:

Localitate:

Cod poştal:

Ţară:

Punct(e) de contact: în atenţia:

 

Telefon:

E-mail:

 

Fax:

Adresă internet (URL):

 

III) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

 

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate:

Cod poştal:

Ţară:

Punct (e) de contact: în atenţia:

 

Telefon:

E-mail:

 

Fax:

Adresă internet (URL):

 

ANEXA B

la fişa de date a achiziţiei

 

INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE

 

Se va completa, după caz

 

LOT NR.



DENUMIRE ………………………………………………………..

 

1) DESCRIERE SUCCINTA

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE)

 

Vocabular principal

Vocabular suplimentar (după caz)

Obiect principal

 ...-

-   -

Obiect(e) supli menta r(e)

 ...

-   -

 

 ...

-   -

 

 ...

-   -

 

 ...

-   -

 

3) CANTITATE SAU DOMENIU

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Dacă se cunoaşte, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): .....................Monedă: .......................

sau intervalul: între................................................şi...................................................Monedă: ......................

(Valoarea se va exprima obligatoriu în moneda în care va fi exprimată valoarea estimată totală.)

 

4) INDICAŢII PRIVIND O ALTĂ DURATĂ A CONTRACTULUI SAU O ALTĂ DATĂ DE ÎNCEPERE/DE FINALIZARE

(după caz)

Durata în luni:  sau în zile: 

 

5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garanţia de participare)

Valoarea garanţiei de participare (numai în cifre)..................Monedă: (Valoarea se va exprima obligatoriu în moneda în care a fost exprimată valoarea estimată.)

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

- Utilizaţi prezenta anexă pentru fiecare lot -

 

ANEXA Nr. 2

 

SECŢIUNEA II - CAIETUL DE SARCINI

 

MODEL APLICABÎL ACORDURILOR-CADRU DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT AERIAN

 

NOTĂ;

Conţinutul secţiunii II - Caiet de sarcini - din cadrul fiecărei documentaţii de atribuire va fi elaborat prin transpunerea şi completarea articolelor/informaţiilor structurate în conţinutul secţiunii II, în concordanţă cu necesităţile obiective ale autorităţii contractante şi cu respectarea regulilor de bază precizate expres la nivelul secţiunii.

Preambul

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea acordului-cadru şi a contractelor subsecvente şi constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se înaintează de către fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară.

 

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili în cuprinsul caietului de sarcini cerinţe care excedează obiectului concret al acordului-cadru (de exemplu, asigurări medicale gratuite şi/sau alte facilităţi care nu sunt în corelaţie cu serviciile de transport aerian, acestea fiind considerate o încălcare a principiului proporţionalităţii).

 

 

I. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

 

1. Autoritatea contractantă vizează achiziţionarea serviciilor de transport aerian intern şi internaţional de pasageri (se va selecta după caz) (cod CPV: 60400000-2), în funcţie de necesităţi şi în limita bugetului alocat, după caz, pentru demnitarii, salariaţii şi/sau delegaţii autorităţii contractante - clasa economic, clasa business, cu week-end şi fără week-end sau altele, după caz.

2. Sub rezerva dreptului prevăzut la art. 1481 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare (OL/G nr. 34/2006), autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru cu toţi ofertanţii ale căror oferte vor fi declarate admisibile. Numărul operatorilor economici cu care se va încheia acordul-cadru va fi de cel puţin 3 operatori (numărul maxim fiind nelimitat), atribuind ulterior, prin reluarea competiţiei dintre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, contracte subsecvente de servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri (se va selecta, după caz) pentru destinaţiile/clasele/durata/condiţiile deplasării stabilite de către autoritatea contractantă în etapa de reluare a competiţiei.

3. Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor/condiţiilor prevăzute în acordul-cadru, prin reluarea competiţiei dintre toţi operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, ori de câte ori va apărea necesitatea organizării unor deplasări în ţară şi/sau în străinătate (se va selecta, după caz) a personalului sau a delegaţilor autorităţii contractante. Obiectul reluării competiţiei îl constituie preţul serviciilor de transport aerian (bilete de avion) solicitate de către autoritatea contractantă.

4. Metodologia de lucru este cea descrisă mai jos în cuprinsul prezentului caiet de sarcini.

 

II. CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE SERVICIILOR (CERINŢE TEHNICE)

 

1, Operatorii economici (ofertanţii) vor asigura, cu operativitate, eficienţă şi în mod sustenabil din punct de vedere financiar, servicii de bună calitate, conform documentaţiei de atribuire şi conform nevoilor autorităţii contractante, aşa cum acestea sunt menţionate în invitaţiile de participare la reofertare.

2. Operatorii economici se obligă să onoreze toate solicitările autorităţii contractante privind transportul aerian intern şi internaţional de pasageri (se va selecta, după caz) necesar acesteia, prin oferirea de bilete de avion conform solicitărilor din invitaţiile de participare la reofertare, indiferent de destinaţie, clasele de călătorie comandate şi numărul de persoane care efectuează deplasarea, precum şi documentele solicitate în fişa de date a achiziţiei;

3. Biletele de avion se vor emite, de regulă, prin intermediul sistemului Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian (IATĂ), cu ajutorul sistemelor electronice de tip GDS (global distribution system - sistem computerizat de rezervări).

4. Numărul şi disponibilitatea ca timp de lucru a persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în calitate de salariaţi sau colaboratori externi ai ofertantului constituie o cerinţă tehnică esenţială potrivit prezentei documentaţii, întrucât contribuie decisiv la capacitatea profesională şi la operativitatea ofertantului în ceea ce priveşte emiterea biletelor de avion, factori care, la rândul lor, creează premisele obţinerii unor preţuri avantajoase pentru cursele aeriene solicitate, în acest sens, vor fi asigurate minimum .....persoană(e), care îşi vor desfăşura activitatea sub coordonarea ofertantului (salariaţi sau colaboratori externi) pe baza unui program mediu de......ore pe săptămână.

5. Pentru serviciile de transport aerian furnizate prin contractele subsecvente care le sunt atribuite, operatorii economici vor furniza, pe cheltuiala proprie, un serviciu de asistenţă pentru pasageri, destinat rezolvării situaţiilor de urgenţă, precum şi oricăror alte aspecte legate de zborurile sau destinaţiile respective, disponibil.......de ore pe zi,......zile pe săptămână, furnizat printr-un departament propriu al operatorului economic. Acest serviciu constituie o cerinţă tehnică esenţială potrivit prezentei documentaţii.

6. Destinaţiile de zboruri orientative care vor putea fi solicitate în executarea acordului-cadru sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

7. Ca regulă generală, demnitarii/salariaţii/delegaţii autorităţii contractante efectuează deplasări prin cele mai rapide şi mai economice mijloace de călătorie raportate la natura şi urgenţa deplasării.

 

NOTA: Cerinţele acestui capitol se vor ajusta/completa corespunzător necesităţilor/constrângerilor autorităţii contractante, acestea urmând a fi justificate obiectiv pentru a nu fi considerate discriminatorii de către ofertanţi.

 

8. În componenţa unei delegaţii pot exista atât membri care au statut de demnitar şi dreptul de a călători la clasa business, cât şi personal ce nu are acest statut şi călătoreşte la clasa economic.

9. Ca regulă, membrii unei delegaţii se deplasează către destinaţie cu aceeaşi aeronavă, cu excepţia situaţiilor în care se solicită în mod expres contrariul în cuprinsul invitaţiei de participare la reofertare.

10. Serviciile de transport aerian ofertate (rezervarea şi emiterea de bilete de avion) se vor asigura prin intermediul companiilor aeriene care au curse regulate (cu sau fără escală), iar emiterea biletelor se va realiza, de regulă, în sistemul IATĂ.

11. Autoritatea contractantă va suporta costurile privind anularea sau modificarea biletelor deja emise. În cazul anulării călătoriei, prestatorul de servicii va lua toate măsurile posibile în vederea minimizării costurilor, pentru a servi în cel mai bun mod interesele autorităţii contractante. În cazul în care deplasarea este anulată, autoritatea contractantă va înştiinţa prestatorul în legătură cu anularea biletului, de regulă, cu cel puţin 48 de ore înainte de plecare. Înştiinţările de anulare a biletelor se vor comunica prin fax/e-mail, în termen de 24 de ore de la data anulării.

12. La solicitarea expresă a autorităţii contractante, se vor transmite informaţii cu privire la legăturile aeriene şi terestre (dacă este cazul) din ţara de destinaţie (cale ferată/auto), astfel ca persoanele să ajungă la locul şi data solicitată.

13. În scopul evaluării serviciilor de transport aerian de călători realizate pe durata de valabilitate a contractelor subsecvente, la cererea expresă a autorităţii contractante, se vor furniza rapoarte şi rezumate lunare, detaliate, inclusiv în format electronic, cu privire la totalitatea prestaţiilor (tranzacţiilor) efectuate pe destinaţii, tarife oficiale şi speciale aplicate, modalităţi de transport.

14. Reprezentanţilor autorităţilor contractante li se vor prezenta obligatoriu documentele prestatorilor de servicii care conţin informaţii financiare detaliate (AGENT COUPON, factură IATĂ- BSP etc.), în scopul verificării corectitudinii modului de derulare a contractelor. Autoritatea contractantă va proceda la verificarea documentelor prezentate şi ulterior verificării va achita contravaloarea serviciilor prestate.

 

III. INFORMAŢII PRIVIND PROPUNERILE FINANCIARE, MODUL DE PREZENTARE A ACESTORA ŞI CRITERIUL DE ATRIBUIRE

 

1. Autoritatea contractantă va încheia acordul-cadru cu toţi ofertanţii care înaintează oferte declarate admisibile. Sub rezerva dreptului prevăzut la art. 1481 lit. b) din OUG nr. 34/2006, numărul minim al operatorilor economici cu care se încheie acordul-cadru este de 3 (trei), numărul maxim fiind nelimitat.

2. Prin ofertele financiare, operatorii economici îşi vor asuma un tarif de serviciu (TS) maxim care va fi practicat în relaţia cu autoritatea contractantă, pe parcursul derulării acordului-cadru. TS-ul maxim nu va putea fi depăşit în nicio situaţie, pe toată durata acordului-cadru. Tariful de serviciu constituie un element care poate fi îmbunătăţit în procesul de reofertare pentru atribuirea contractului subsecvent, celelalte elemente/condiţii stabilite iniţial în acordul-cadru nefiind acceptate a suferi modificări.

3. Prin tariful de serviciu (TS) ofertat în etapa de atribuire a acordului-cadru se înţelege valoarea maximă a comisionului pentru prestaţiile de servicii (rezervare şi emitere de bilete de avion), pe care operatorul economic îl va putea percepe pe întreaga durată a acordului-cadru.

4. În oferta financiară, operatorii economici vor prezenta valoarea maximă în suma absolută (nu în procente), în euro, a tarifului de serviciu (TS) ce va fi percepută pentru fiecare bilet/document justificativ emis pe durata acordului-cadru,

5. În scopul respectării principiului transparenţei şi tratamentului egal al tuturor ofertanţilor, cuantumul tarifului de serviciu (TS) este menit să acopere cheltuielile pe care operatorii economici le efectuează cu prilejul prestării serviciilor în cauză. Astfel, tariful de serviciu trebuie să fie apt a susţine prin sine însuşi, din punct de vedere economic, activitatea operatorilor economici legată de executarea acordului-cadru şi a contractelor subsecvente.

6. La reluarea competiţiei, va fi aplicat criteriul de atribuire cel mai mic preţ pentru serviciile de transport aerian solicitate, iar dacă se solicită mai multe bilete de avion prin aceeaşi invitaţie de participare la reofertare, criteriul va fi cel mai mic preţ total aferent tuturor biletelor de avion solicitate. Acest preţ va include toate costurile pe care autoritatea contractantă urmează să le plătească, respectiv preţul efectiv de achiziţie a biletului plătit către compania aeriană, taxele de zbor aferente şi tariful de serviciu

(TS) perceput de către operatorul economic. Nu intră în calculul acestui preţ eventualele taxe de modificare/anulare a biletului, care sunt în sarcina autorităţii contractante.

7. Preţul biletului de avion care va fi ofertat de fiecare operator economic la reluarea competiţiei va fi exprimat atât ca sumă globală, cât şi pe componente, urmând a fi selectată oferta cu preţul cel mai scăzut, care îndeplineşte toate celelalte cerinţe stabilite potrivit prezentului caiet de sarcini.

Preţul serviciilor de transport aerian = preţul efectiv de achiziţie a biletului plătit către compania aeriană (calculat fără taxele de zbor aferente sau TS) + valoarea taxelor de zbor aferente +. valoarea TS (nu va putea depăşi valoarea maximă a TS ofertată de operatorul economic la încheierea acordului-cadru). Nu intră în calculul preţului biletului taxele de modificare/anulare a biletului.

8. La reluarea competiţiei, valoarea maximă a TS ofertată la momentul elaborării propunerilor financiare pentru încheierea acordului-cadru va putea fi îmbunătăţită în sensul diminuării acesteia. Ofertele care prezintă un tarif de serviciu (TS) mai mare decât valoarea maximă ofertată la încheierea acordului-cadru nu vor fi luate în considerare.

Exemplu ipotetic de lucru: în condiţiile în care pentru ruta JC preţul efectiv de achiziţie a biletului plătit către compania aeriană este de 450 euro, taxele de zbor aferente sunt de 75 euro, iar valoarea maximă a TS ofertată de operatorul economic este de 25 euro, preţul biletului se va calcula după cum urmează:

 

PREŢBILET = 450 + 75 + 25 = 550 euro

 

În cazul în care operatorul economic decide să îşi îmbunătăţească tariful de serviciu ofertat iniţial la încheierea acordului-cadru, cu o valoare al cărui cuantum este diminuat cu 5 euro, preţul biletului se va calcula după cum urmează:

 

PREŢBILET = 450 + 75 + (25 - 5) = 450 + 75 + 20 = 545 euro

 

9. Toate biletele de avion menţionate în aceeaşi invitaţie de participare la reofertare vor face obiectul unui singur contract subsecvent încheiat de autoritatea contractantă, urmând ca, dacă este cazul, oferta câştigătoare să se stabilească prin aplicarea criteriului de atribuire a celui mai mic preţ total pentru toate biletele solicitate (rezultat din însumarea preţurilor pentru fiecare dintre biletele menţionate în aceeaşi invitaţie).

 

IV. METODOLOGIA DE LUCRU

 

NOTĂ:

Informaţiile cuprinse în acest capitol se vor ajusta corespunzător opţiunii autorităţii contractante, respectiv de a relua competiţia dintre semnatarii acordului-cadru, prin intermediul Sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP) sau fără a utiliza facilităţile tehnice ale acestei platforme.

 

1. În urma aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru de prestare a serviciilor de transport aerian intern şi/sau internaţional de pasageri (se va selecta, după caz) cu toţi operatorii economici ale căror oferte au fost declarate admisibile. Sub rezerva dreptului prevăzut la art. 1481 lit. b) din OUG nr. 34/2006, numărul minim al operatorilor economici cu care se încheie acordul-cadru este de 3 (trei); numărul maxim: nelimitat.

2. Acordul-cadru va fi încheiat pe o perioadă de ...,,,,. luni/ani.

3. Criteriul de atribuire care urmează să se aplice pentru atribuirea contractelor subsecvente este cel mai mic preţ al serviciilor de transport aerian solicitate (TS + taxe zbor + preţ bilet); dacă se solicită mai multe bilete de avion prin aceeaşi invitaţie de participare la reofertare, criteriul va fi cel mai mic preţ total aferent tuturor biletelor de avion solicitate.

4. Autoritatea contractantă va relua competiţia dintre semnatarii acordului-cadru, prin transmiterea către operatorii economici a unei invitaţii de participare la procedura de atribuire a contractelor subsecvente, privind deplasările interne şi/sau internaţionale, ori de câte ori va apărea necesitatea organizării unor deplasări în ţară şi/sau în străinătate a personalului sau a delegaţilor instituţiei.

5. Invitaţiile de participare la reofertare, precum şi toate comunicările legate de atribuirea şi/sau executarea contractelor subsecvente vor fi realizate de către autoritatea contractantă prin intermediul unei adrese de e-mail dedicate exclusiv acestor operaţiuni. Această adresă va fi menţionată în cuprinsul acordului-cadru.

6. Invitaţia de participare la procedura de atribuire a contractelor subsecvente va fi comunicată obligatoriu printr-un singur e-mail transmis simultan către toţi operatorii economici semnatari ai acordului-cadru prin intermediul adresei de poştă electronică menţionate, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data deplasării. Pentru deplasări neprevăzute, impuse de desfăşurarea evenimentelor pe plan intern şi internaţional, solicitarea se va transmite cu minimum 24 de ore înainte de data deplasării sau, în situaţii deosebite, în aceeaşi zi. Comunicarea invitaţiei de participare la reofertare prin alt mijloc decât poşta electronică sau în alt mod decât prin acelaşi mesaj transmis simultan către toţi operatorii economici atrage invalidarea acţiunii de reluare a competiţiei în vederea atribuirii respectivului contract subsecvent.

7. Operatorii economici vor transmite până Sa data şi ora-limită menţionate în invitaţia de participare, prin email la adresa dedicată acestei proceduri, oferta subsecventa în care se vor menţiona numele şi detaliile pentru fiecare pasager în parte, preţul biletului solicitat, defalcat pe componente (TS, taxe, preţ bilet), pentru varianta de deplasare care corespunde cerinţelor specificate în invitaţia de participare, precum şi taxele de modificare/anulare. La ofertă vor fi anexate detaliile electronice privind biletul ofertat şi termenul-limită de emitere a acestuia. Toate ofertele vor fi însoţite în mod obligatoriu de istoricul rezervării/rezervărilor, aceasta fiind o condiţie de validitate a ofertei.

8. Istoricul rezervării este documentul electronic generat de GDS (global distribution system - sistem computerizat de rezervări) care conţine informaţii privind momentul generării rezervării şi toţi paşii necesari efectuării rezervării cu date şi ore.

9. Pentru asigurarea respectării principiilor transparenţei şi egalităţii de tratament faţă de ofertanţi, toate ofertele trebuie să fie însoţite de istoricul rezervării, în caz contrar oferta nefiind luată în considerare. Toate operaţiunile aferente emiterii/rezervării biletelor de avion trebuie să fie ulterioare recepţionării de către operatorul economic a invitaţiei de participare, comunicate prin e-mail.

10. Adresa de e-mail dedicată şi mesajele conţinând ofertele participanţilor nu vor fi accesate de către nicio persoană decât după expirarea termenului-limită menţionat în invitaţia de participare la reofertare.

 

NOTA:

Garanţia acordată de autoritatea contractantă operatorilor economici semnatari ai acordului-cadru în legătură cu accesarea ofertelor după expirarea termenului-l imită de reofertare este susţinută de informaţiile cuprinse în documentul „Istoricul rezervării” care însoţeşte propunerea financiară (descris la pct. 8 al metodologiei de lucru).

 

11. La data şi ora stabilite în invitaţia de participare, autoritatea contractantă va proceda la deschiderea ofertelor, prin accesarea adresei de e-mail dedicate. Ofertele care nu respectă cerinţele invitaţiei de participare şi, respectiv, ale caietului de sarcini nu vor fi luate în considerare, Stabilirea ofertei câştigătoare în urma reluării competiţiei se va face pe baza criteriului de atribuire preţul cel mai scăzut. În cazul în care, în cadrul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente, 2 sau mai mulţi ofertanţi prezintă o propunere financiară de aceeaşi valoare, autoritatea contractantă va solicita acestora o nouă propunere financiară, urmând ca ulterior contractul subsecvent să fie atribuit ofertantului care a transmis cea mai bună ofertă, respectiv cel mai scăzut preţ al serviciilor de transport aerian (calculat ca Ł preţ bilet + valoarea taxelor de zbor aferent + TS). Istoricul rezervării va însoţi în mod obligatoriu şi propunerea financiară aferentă etapei de reofertare, ca o condiţie de validitate a acesteia.

12. Toate biletele de avion menţionate în aceeaşi invitaţie de participare la reofertare vor face obiectul unui singur contract subsecvent încheiat de autoritatea contractantă, urmând ca, dacă este cazul, oferta câştigătoare să se stabilească prin aplicarea criteriului de atribuire a celui mai mic preţ total pentru toate biletele solicitate (rezultat din însumarea preţurilor pentru fiecare dintre biletele menţionate în aceeaşi invitaţie).

13. Rezultatul procedurii va fi comunicat simultan tuturor participanţilor la procedură. Invitaţia de participare la reofertare împreună cu oferta subsecventă declarată câştigătoare şi cu comunicarea rezultatului procedurii constituie contractul subsecvent valabil încheiat între părţi. Astfel, înscrisurile doveditoare ale contractului subsecvent vor fi:

(i) invitaţia de participare la reofertare;

(ii) oferta subsecventă declarată câştigătoare;

(iii) comunicarea rezultatului procedurii de atribuire a contractului subsecvent. Părţile nu vor semna vreun alt înscris, ci încheierea acordului subsecvent va fi dovedită prin cele 3 documente anterior menţionate. Momentul încheierii contractului subsecvent este cel al recepţionării de către ofertantul declarat câştigător a comenzii ferme a achizitorului.

14. În urma încheierii contractului subsecvent, în condiţiile punctului precedent, prestatorul va emite biletele de transport aerian de pasageri şi le va transmite autorităţii contractante, de regulă cel mai târziu cu 24 de ore înainte de ora plecării, în format electronic, la adresa de e-mail dedicată. Acest termen se va reduce, după caz, în situaţiile urgente.

15. Plata serviciilor prestate se efectuează în RON, în perioada 24-31 a fiecărei luni pentru luna precedentă, potrivit art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prin virament bancar în contul prestatorului.

 

ANEXĂ

la caietul de sa/vini

 

DESTINAŢII ORIENTATIVE INTERNE:

 

(i) ...

(ii) ...

(iii) ...

 

DESTINAŢII ORIENTATIVE INTERNAŢIONALE:

 

(i) ...

(ii) ...

(iii) ...

 

ANEXA Nr. 3

 

SECŢIUNEA III - CLAUZE CONTRACTUALE

 

MODEL APLICABIL ACORDURILOR-CADRU DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT AERIAN

 

NOTĂ:

Conţinutul secţiunii III - Clauze contractuale din cadrul fiecărei documentaţii de atribuire va cuprinde propunerea de acord-cadru care urmează a se încheia între autoritatea contractantă şi operatorii economici desemnaţi câştigători ai procedurii de atribuire prin adaptarea modelului în concordanţă cu cerinţele specifice ale caietului de sarcini, respectiv cu necesităţile obiective ale autorităţii contractante şi cu respectarea dispoziţiilor art. 68-70 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

1. Părţile acordului-cadru

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 34/2006), a intervenit prezentul acord-cadru

între

1.1..................................................................................................................... (denumirea autorităţii contractante) adresă............................................................ telefon/fax.............................................., număr de înmatriculare................................................, cod fiscal................................... cont trezorerie .........................................................................., reprezentată prin.................................................................................. (denumirea conducătorului) funcţia ............................................... în calitate de promitent achizitor, pe de o parte,

şi

1.2.1.............................................................................................................. (denumirea operatorului economic) adresă........................................................... telefon/fax..............................................număr de înmatriculare.................................................., cod fiscal...................................

cont  .............................................................................. (trezorerie, bancă), reprezentată prin........................................................................................  (denumirea conducătorului) funcţia..........................................................., în calitate de promitent prestator,

1.2.2.............................................................................................................. (denumirea operatorului economic) adresă........................................................... telefon/fax..............................................număr de înmatriculare.................................................., cod fiscal...................................

Cont .................................................................................... (trezorerie, bancă), reprezentată prin...................................................................................  (denumirea conducătorului) funcţia................................... ........, în calitate de promitent prestator

1.2.3.............................................................................................................. (denumirea operatorului economic), adresă........................................................... telefon/fax..............................................număr de înmatriculare.................................................., cod fiscal...................................

cont..................................................................................... (trezorerie, bancă), reprezentată prin.................................................................................  (denumirea conducătorului) funcţia..........................................., în calitate de promitent prestator.

1.2.4. (Se vor menţiona toţi operatorii economici selectaţi în urma procedurii de atribuire a acordului-cadru.)

 

2. Definiţii

2.1 - în prezentul acord-cadru, precum şi în cuprinsul contractelor subsecvente, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract - acordul-cadru, contractul subsecvent şi toate anexele lor;

b) promitent achizitor şi promitenţi prestatori - părţile prezentului acord-cadru, aşa cum sunt acestea numite în prezentul acord-cadru;

c) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul prezentului acord-cadru şi a contractelor subsecvente;

d) tariful de serviciu (TS) - valoarea maximă a comisionului pentru prestaţiile de servicii (rezervare şi emitere de bilete de avion), pe care operatorul economic îl va putea percepe pe întreaga durată a acordului-cadru. În scopul respectării principiului transparenţei şi tratamentului egal al tuturor ofertanţilor, cuantumul tarifului de serviciu (TS) este menit să acopere cheltuielile pe care operatorii economici le-au efectuat cu prilejul prestării serviciilor în cauză, Astfel, tariful de serviciu trebuie să fie apt a susţine prin sine însuşi, din punct de vedere economic, activitatea operatorilor economici, legată de executarea acordului-cadru şi a contractelor subsecvente;

e) preţul biletului de avion - toate costurile pe care autoritatea contractantă urmează a le plăti, inclusiv preţul efectiv de achiziţie a biletului plătit către compania aeriană, taxele de zbor aferente şi tariful de serviciu (TS) perceput de către operatorul economic. Nu intră în calculul acestui preţ eventualele taxe de anulare sau modificare a biletului, care sunt în sarcina autorităţii contractante;

f) taxele de anulare/modificare - eventualele taxe pe care autoritatea contractantă le suportă ca urmare a modificării sau anulării unui bilet de avion emis de către prestator;

g) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

 

4. Scopul acordului-cadru

4.1. Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-cadru, precum şi stabilirea condiţiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente.

4.2. Promitenţii prestatori se obligă ca, prin contractele subsecvente care le vor fi atribuite, să presteze servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri (Se va selecta, după caz.) - Cod CPV 60400000-2, prin servicii prestate de către agenţi autorizaţi în vederea achiziţionării de către autoritatea contractantă a biletelor de avion pentru zboruri interne şi/sau internaţionale, în funcţie de necesităţile concrete ale autorităţii contractante, cuprinse în caietul de sarcini, celelalte părţi ale documentaţiei de atribuire sau în invitaţiile de participare la reofertare.

4.3. Toate biletele de avion menţionate în aceeaşi invitaţie de participare la reofertare vor face obiectul unui singur contract subsecvent încheiat de autoritatea contractantă, urmând ca, dacă este cazul, oferta câştigătoare să se stabilească prin aplicarea criteriului de atribuire a celui mai mic preţ total pentru toate biletele solicitate (rezultat din însumarea preţurilor pentru fiecare dintre biletele menţionate în aceeaşi invitaţie).

 

5. Durata acordului-cadru

5.1. Durata prezentului acord-cadru este de.............luni/ani, adică de la........................până la.....................

 

6. Preţul unitar

6.1. Preţul unitar al serviciilor - valoarea tarifului de serviciu - este cel inclus de promitenţii prestatori în propunerile financiare şi este prevăzut în anexele nr. [...] - [...] la prezentul acord-cadru. [Se vor anexa şi numerota toate propunerile financiare ale semnatarilor acordul ui-cadru.]

 

7. Ajustarea preţului unitar

7.1. Preţul unitar al serviciilor - valoarea tarifului de serviciu (TS) - este ferm şi nu este supus ajustării.

7.2. Fără ca aceasta să fie considerată o ajustare a preţului, operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare să îmbunătăţească valoarea tarifului de serviciu.

 

8. Cantitatea previzională

8.1. Cantitatea previzionată de bilete de avion care se estimează că vor fi achiziţionate pe durata întregului acord-cadru este de minimum........şi maximum.........bilete de avion.

8.2. Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, cantitatea previzionată este minimum..........şi maximum.......bilete de avion.

 

9. Obligaţiile promitenţilor prestatori

9.1. Promitenţii prestatori se obligă să răspundă tuturor invitaţiilor de participare la reofertare lansate de către autoritatea contractantă, în scopul de a furniza servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri (Se va selecta, după caz.) - Cod CPV 60400000-2, prin servicii prestate de către agenţi autorizaţi în vederea achiziţionării de către autoritatea contractantă a biletelor de avion în funcţie de necesităţile concrete ale autorităţii contractante, cu respectarea cerinţelor privind caracteristicile serviciilor (cerinţe tehnice) şi în limita bugetului alocat.

9.2. Promitenţii prestatori se obligă să răspundă invitaţiilor la reofertare şi să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentaţia de atribuire şi în acordul-cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru.

9.3. Promitenţii prestatori se obligă să nu transfere, nici total şi nici parţial, obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru.

 

10. Obligaţiile promitentului achizitor

10.1. Promitentul achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi ale prezentului acord-cadru, Să achiziţioneze servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri (Se va selecta, după caz.) - Cod CPV: 60400000-2, numai prin reluarea competiţiei între semnatarii prezentului acord-cadru, respectiv, prin atribuirea către aceştia de contracte subsecvente, în urma reluării competiţiei potrivit prevederilor documentaţiei de atribuire.

10.2. Promitentul achizitor se obligă să realizeze plăţile la care este obligat, în baza facturilor fiscale emise de către operatorii economici, în perioada 24-31 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, potrivit art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 34/2009).

10.3. Promitentul achizitor se obligă să nu iniţieze pe durata prezentului acord-cadru o nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

 

11. Documentele acordului-cadru:

a) caietul de sarcini;

b) propunerile financiare;

c) propunerile tehnice şi toate anexele lor;

d) alte anexe, după caz [...]. Angajamentele ferme de susţinere terţe persoane, garanţii de bună execuţie.

 

12. Încetarea acordului-cadru

12.1. Prezentul acord-cadru încetează de drept:

a) prin ajungerea la termen;

b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri diferite, în raport cu anumite praguri valorice precizate în legislaţie.

12.2. Acordul-cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:

a) prin acordul de voinţă al tuturor părţilor;

b) prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord-cadru, prin notificarea emisă de cealaltă parte şi cu un preaviz de 15 zile. În situaţia în care partea este unul dintre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, rezilierea operează numai în privinţa respectivului operator economic.

12.3. Dacă, din orice cauză, acordul-cadru va rămâne în vigoare pentru mai puţin de.........operatori economici, acesta va înceta de drept pentru toate părţile, cu obligaţia autorităţii contractante de a relua procedura de atribuire.

 

A CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE

 

13. Regimul contractelor subsecvente

13.1. Semnatarii prezentului acord-cadru îşi asumă şi recunosc faptul că, după reluarea competiţiei între operatorii economici, comanda fermă va ţine loc de contract subsecvent.

13.2. Promitenţii prestatori îşi însuşesc forma şi condiţiile contractului subsecvent, potrivit clauzelor care urmează.

13.3. Conform celor de mai sus, alături de prezentul acord-cadru, înscrisurile doveditoare ale contractului subsecvent vor fi:

(i) invitaţia de participare la reofertare;

(ii) oferta declarată câştigătoare în urma reofertării;

(iii) comunicarea rezultatului reluării competiţiei pentru atribuirea contractului subsecvent.

13.4. Părţile nu vor semna un alt înscris ca urmare a atribuirii unui contract subsecvent, ci încheierea acestuia va fi realizată în baza celor 3 documente anterior menţionate şi a acordului-cadru.

13.5. Data încheierii contractului subsecvent este data recepţionării de către operatorul economic semnatar al acordului-cadru a comenzii ferme transmise de către autoritatea contractantă.

13,6. Netransmiterea comenzii ferme (sau, după caz, a comunicării privind acceptul încheierii contractului subsecvent) în timp util pentru emiterea biletului/biletelor de avion în acest termen conduce la caducitatea ofertei.

 

14. Obiectul şi preţul contractelor subsecvente

14.1. Prestatorul desemnat câştigător prin comunicarea privind acceptul încheierii contractului subsecvent se obligă să emită şi să livreze achizitorului, în format electronic, biletele de avion solicitate prin Invitaţia de participare la reofertare, în condiţiile, la preţurile şi în termenele care au fost menţionate în oferta subsecventă declarată câştigătoare.

14.2. La rândul său, achizitorul se obligă să plătească prestatorului desemnat câştigător preţul biletelor de avion mai sus solicitate, aşa cum acesta este menţionat în oferta subsecventă declarată câştigătoare. Plata se va face după recepţia biletului electronic, în RON, la cursul mediu afişat de Banca Naţională a României (B.N.R.) în data emiterii fiecărui bilet, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată potrivit legii,

14.3. Toate biletele de avion menţionate în aceeaşi invitaţie de participare la reofertare fac obiectul unui singur contract subsecvent încheiat de autoritatea contractantă, urmând ca, dacă este cazul, oferta câştigătoare să se stabilească prin aplicarea criteriului de atribuire a celui mai mic preţ total pentru toate biletele solicitate (rezultat din însumarea preţurilor pentru fiecare dintre biletele menţionate în aceeaşi invitaţie), în condiţiile respectării tuturor cerinţelor legate de durata serviciilor de transport până la destinaţia finală.

Oferta va include (dacă este aplicabil) şi informaţii suplimentare care să asigure informarea corectă a autorităţii contractante în legătură cu preţul îmbunătăţit al serviciilor de transport (cazul promoţiilor sezoniere).

14.4. Ofertele subsecvente se vor formula pentru toate biletele/destinaţiile menţionate în Invitaţia de participare la reofertare, în caz contrar nu vor fi luate în considerare.

14.5. Facturile fiscale emise în executarea prezentului contract vor fi emise în echivalent RON, la cursul mediu afişat de B.N.R. din data emiterii biletului de avion sau, după caz, din data operării modificării/anulării biletului deja emis.

14.6. Contravaloarea serviciilor de transport aerian care fac obiectul contractelor subsecvente va fi achitată de către achizitor după efectuarea verificărilor precizate la clauza 20.2, în perioada 24-31 a fiecărei luni, pentru facturile emise în luna precedentă, potrivit art. 36 din OUG nr. 34/2009.

În acelaşi interval lunar vor fi achitate de către autoritatea contractantă şi taxele de modificare a biletelor emise. Taxele de anulare vor fi facturate distinct sau vor putea fi deduse din sumele care se restituie autorităţii contractante de către operatorul economic.

 

15. Executarea contractelor subsecvente

15.1. Executarea contractelor subsecvente va începe la momentul recepţionării de către prestator a comunicării privind acceptul încheierii contractului subsecvent, care marchează momentul încheierii valabile a contractului.

15.2. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în scopul livrării biletelor de avion în timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii ferme.

15.3. Biletele de avion pot fi emise în interiorul termenului de emitere menţionat în cuprinsul ofertei subsecvente declarate câştigătoare, sub sancţiunea caducităţii ofertei. Riscul netransmiterii în timp util a comenzii ca rezultat al reofertării este în sarcina autorităţii contractante.

15.4. Operatorul economic va emite biletele de transport aerian de pasageri şi le va transmite autorităţii contractante, de regulă cel mai târziu cu 24 de ore înainte de ora plecării, în format electronic, la adresa de e-mail dedicată. Acest termen se va reduce după caz, în situaţiile urgente.

 

16. Obligaţiile principale ale prestatorului după încheierea contractului subsecvent

16.1. Operatorul economic desemnat câştigător în etapa de atribuire a contractelor subsecvente se obligă să emită şi să livreze, în format electronic, biletele de avion menţionate în oferta declarată câştigătoare, în cantitatea, cu caracteristicile şi în termenele convenite.

16.2. Operatorul economic desemnat câştigător se obligă să presteze serviciile în strictă conformitate cu standardele şi caracteristicile prevăzute în caietul de sarcini, precum şi în invitaţia de participare la reofertare.

16.3. Furnizorul se obligă să asigure furnizarea, pe cheltuiala proprie, a unui serviciu de asistenţă pentru pasageri, destinat rezolvării situaţiilor de urgenţă, precum şi oricăror altor aspecte legate de zborurile sau destinaţiile respective, pentru serviciile de transport aerian furnizate prin contractele subsecvente care îi sunt atribuite.

16.4. Prestatorul are obligaţia de a asigura, în vederea îndeplinirii obligaţiilor care îi revin din acordul-cadru şi prezentul contract, resursele de personal menţionate în Propunerea tehnică pentru încheierea acordului-cadru.

 

17. Alte responsabilităţi ale prestatorului după încheierea contractului subsecvent

17.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile de rezervare/emitere de bilete de avion prevăzute în contract, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

17.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor menţionate, în conformitate cu clauzele şi prevederile aplicabile. Răspunderea prestatorului este limitată la activitatea de rezervare, emitere şi livrare a biletelor de avion. Răspunderea prestatorului nu va putea fi angajată în vreun fel pentru modul în care compania aeriană îşi execută obligaţiile de transport, pentru întârzieri sau anulări de zboruri, indiferent de cauză.

17.3. În cazul în care deplasarea este anulată sau oricare dintre datele de zbor ori identitatea pasagerilor sunt modificate, prestatorul va fi înştiinţat în cel mai scurt timp pentru anularea sau modificarea biletului, cu suportarea integrală de către achizitor a costurilor aferente acestor operaţiuni.

 

18. Obligaţiile principale ale achizitorului după încheierea contractului subsecvent

18.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze biletele de avion de îndată ce îi sunt furnizate în format electronic, pe adresa de e-mail dedicată.

18.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul conform ofertei subsecvente declarate câştigătoare, precum şi, dacă va fi cazul, taxele de modificare/anulare prevăzute în aceasta, numai după efectuarea verificărilor precizate la clauza 20.2.

18.3. Achizitorul va suporta integral toate costurile generate de modificarea sau anularea biletelor de avion. Taxele de anulare sau modificare a biletelor deja emise sunt cele menţionate în oferta subsecventă declarată câştigătoare, ele urmând a fi facturate de către furnizor şi achitate de către achizitor în RON, la cursul mediu afişat de B.N.R. din data modificării sau anulării biletului, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată potrivit legii.

18.4. În cazul anulării unui bilet de avion, preţul biletului care trebuie restituit de către furnizor achizitorului poate fi compensat parţial sau total, după caz, cu taxa de anulare, fiind emisă factura stomo corespunzătoare.

 

19. Alte responsabilităţi ale achizitorului după încheierea contractului subsecvent

19.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta Ie-a solicitat şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

19.2. Achizitorul se obligă să respecte metodologia de desfăşurare a procedurii de atribuire a contractelor subsecvente, conform celor menţionate în documentaţia de atribuire. În acest sens, următoarea adresă de e-mail va fi utilizată pentru procedura de atribuire a contractelor subsecvente: [...]. (Se ajustează în funcţie de modul de comunicare precizat în documentaţia de atribuire.)

19.3. Achizitorul se obligă să nu modifice detaliile de zbor, datele sau identitatea pasagerilor, precum şi să nu solicite anularea biletelor sau a rezervărilor, decât cu suportarea tuturor costurilor aferente acestor operaţiuni.

19.4. Achizitorul se obligă, în nume propriu şi pentru propriii delegaţi, să respecte în totalitate instrucţiunile şi regulile emise de companiile aeriene, respectiv de autorităţile aeroportuare.

 

20. Recepţie şi verificări

20.1. Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile acordului-cadru şi anexele acestuia (propunerea tehnică şi caietul de sarcini).

20.2. Achizitorul va solicita prestatorului copii ale documentelor prestărilor de servicii (AGENT COUPON, facturi IATA-BSP etc.) în vederea verificării conformităţii serviciilor cu prevederile acordului-cadru şi anexele acestuia.

20.3. Autoritatea contractantă poate solicita prestatorului rapoarte, inclusiv în format electronic, cu privire la prestaţiile care fac obiectul acordului-cadru.

20.4. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

 

21. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

21.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi execute obligaţiile asumate prin contractele subsecvente, atunci achizitorul are dreptul de a percepe cu titlu de penalităţi o cotă procentuală de.........% (Se va completa de autoritatea achizitoare.) din preţul respectivului contract subsecvent.

21.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 5 de zile începând cu ultima zi a lunii următoare celei în care s-a emis biletul de avion, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de .........% (Se va completa de autoritatea achizitoare.) din preţul respectivului contract subsecvent.

21.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de.........zile de la scadenţă, prestatorul are dreptul de a suspenda executarea acordului-cadru şi/sau a tuturor/oricăror contracte subsecvente încheiate şi neexecutate integral până la acel moment. Imediat ce achizitorul plăteşte contravaloarea facturii, operatorul economic va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp rezonabil posibil.

21.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera acordul-cadru sau contractul subsecvent ca reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese.

21.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune ori despăgubire pentru prestator.

În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

 

22. Documentele contractelor subsecvente

22.1. Documentele contractelor subsecvente sunt:

a) invitaţia de participare la reofertare;

b) oferta subsecventă declarată câştigătoare;

c) comunicarea rezultatului procedurii de atribuire a contractului subsecvent.

22.2. Documentele contractelor subsecvente se completează cu acordul-cadru şi toate anexele sale.

 

23. Forţa majoră

23.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

23.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

23.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

23.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum.........zile de la încetare.

23.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de.........(Se va completa de autoritatea achizitoare.) fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

 

24. Litigii

24.1. Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord-cadru se vor soluţiona de către instanţele de judecată competente potrivit legii.

 

25. Limba care guvernează contractul

25.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

 

26. Comunicări

26.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

26.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

26.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Prezentul acord-cadru se încheie astăzi, [...], în [...] exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

Promitent achizitor,

(semnături autorizate)

…………………………

LS

 

Promitent prestator 1,

(semnături autorizate)

…………………………

LS

 

Promitent prestator 3,

(semnături autorizate)

…………………………

LS

 

Promitent prestator 2,

(semnături autorizate)

…………………………

LS

 

Promitent prestator 4,

(semnături autorizate)

…………………………

LS

 

 [Se vor menţiona toţi operatorii economici selectaţi în urma procedurii de atribuire a acordului-cadru.]

 

NOTA:

Autoritatea contractantă va avea în vedere aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, care transpune dispoziţiile Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor comerciale.

 

ANEXA Nr. 4

 

SECŢIUNEA IV - MODELE DE FORMULARE

 

MODELE APLICABILE ACORDURILOR-CADRU DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT AERIAN

 

NOTĂ;

Conţinutul secţiunii IV - Modele de formulare din cadrul fiecărei documentaţii de atribuire va cuprinde setul de formulare corelat cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă, set care este constituit din cel puţin formularele precizate expres în fişa de date a achiziţiei. Formularele din documentaţia standard vor fi adaptate în funcţie de procedura de atribuire aplicată de autoritatea contractantă (secţiunea IV. 1.1. din Fişa de date a achiziţiei).

Lista formularelor:

Formularul nr. 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006

Formularul nr. 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006

Formularul nr. 3 - Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă

Formularul nr. 4 - Declaraţie privind conflictul de interese

Formularul nr. 5 - Scrisoare de înaintare

Formularul nr. 6 - împuternicire

Formularul nr. 7 - Declaraţie privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

Formularul nr. 8 - Declaraţie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani

Formularul nr. 9 - Declaraţie privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

Formularul nr. 10 - Declaraţie privind lista principatelor servicii prestate în ultimii 3 ani

Formularul nr. 11 - Informaţii privind personalul responsabil în îndeplinirea acordului-cadru şi a contractelor subsecvente

Formularul nr. 12 - Declaraţie privind sănătatea şi securitatea în muncă

Formularul nr. 13 - Model de instrument de garantare pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a acordului-cadru

Formularul nr. 14 - Formular de ofertă pentru atribuirea acordului-cadru

Formularul nr. 15 - Declaraţie de disponibilitate privind încheierea contractului de colaborare/muncă în cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare

Formularul nr. 16 - Informaţii privind asocierea

Formularul nr. 17 - Declaraţie privind partea/părţile din contract care este/sunt îndeplinită/îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora.

 

Instrucţiuni de completare a documentelor/declaraţi Hor/formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia

de atribuire

Orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat/completată şi prezentat/prezentată numai în original de ofertant/candidat şi va fi semnat/semnată de reprezentantul legal al acestuia sau, după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraţie/formular solicitat/solicitată va fi completat/completată şi prezentat/prezentată de către fiecare membru al grupului de operatori.

Documentele/Declaraţiile/Certificatele emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă: original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor declaraţi câştigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depuse în procedură în forma „copie conform cu originalul”.

Persoanele fizice/juridice străine vor prezenta documentele/declaraţiile/certificatele în copie conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba română.

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autorităţii contractante.

 

Formularul nr. 1

 

Operator economic

………………………

(denumirea)

 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006

 

Subsemnatul............................................................ (denumirea operatorului economic) .reprezentant împuternicit al...............................................................,

în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani,

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contrastantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii” din Codul penal referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................

Numele şi prenumele semnatarului ....................................................

Capacitate de semnătură ....................................................

Data ....................................................

 

NOTA:

Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal.

 

Formularul nr. 2

 

Operator economic

………………………

(denumirea)

 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006

 

Subsemnatul........................................................... (denumirea operatorului economic) reprezentant împuternicit al................................................................., în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de..................................... (Se menţionează procedura.) pentru atribuirea acordului-cadru având ca obiect servicii de transport aerian, cod CPV 60400000-2, organizată de...................................................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 181*) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a)................................................................ (denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România (sau, după caz, în ţara în care este stabilit);

c) în ultimii 2 ani am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

e) nu sunt în situaţia în care să prezint informaţii false sau să nu prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii” din Codul penal referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

Numele şi prenumele semnatarului....................................................

Capacitate de semnătură.....................................................

Data .....................................................

 

NOTĂ:

Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal.

 

*) Pentru terţ/terţi susţinători) declaraţia se limitează la art. 181 Iii a), c) şi d).

 

 

Formularul nr. 3

 

Operator economic

………………………

(denumirea)

 

Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă

 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii.........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai.............................. întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de..............................în calitate de autoritate contractantă, iniţiată prin anunţul/invitaţia de participare nr. ..........................din data de........................, certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele..................................următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea mea/noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. În sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul

În numele căruia formulez/formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură ori intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întru totul conforme cu realitatea.

 

Data completării.......................

 

Ofertant,

………………………………………………………

(numele şi prenumele, semnătura autorizată şi ştampila)

 

Formularul nr. 4

 

Operator economic

………………………

(denumirea)

 

Declaraţie privind conflictul de interese

 

Subsemnatul............................................reprezentant împuternicit al............................................................................. (denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei - oficiul registrului comerţului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [sau] extras din Registrul acţionarilor, certificate de administrator, în cazul societăţilor pe acţiuni, din care să rezulte că nu am acţionari persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale cu persoanele nominalizate în fişa de date a achiziţiei cap. Ill.2.1.a), subpct. 4 „Situaţia personală a candidatului sau ofertantului”.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita. În scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Totodată, dedarea am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii” din Codul penal referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

Numele şi prenumele semnatarului....................................................

Capacitate de semnătură.....................................................

Data .....................................................

 

Formularul nr. 5

 

Operator economic

………………………

(denumire/sediu)

Înregistrat la sediul autorităţii contractante ...............................

nr. ..........data..........ora.........

 

 

 

Scrisoare de înaintare

 

Către.............................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

Ca urmarea anunţului/invitaţiei de participare nr. .........din........., privind aplicarea procedurii de................................... (denumirea procedurii) pentru atribuirea contractului.............................................................................................................................................................. (denumirea contractului de achiziţie publică)

noi......................................................................................................................................................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

vă transmitem alăturat următoarele:

1. documentul......................................................................... (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;

2. pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de.........copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

 

Data completării............................

 

Ofertant,

………………………………………………………

(numele şi prenumele, semnătura autorizată şi ştampila)

 

Formularul nr. 6

 

Operator economic

………………………

(denumire/sediu)

 

Împuternicire

 

Subscrisa...................................................................................... (numele/denumirea) cu sediul în...................................................................  (adresa operatorului economic) înmatriculată la registrul comerţului sub nr. ..............CIF......................, atribut fiscal...................reprezentată prin...........................,

în calitate de...................................... împuternicim prin prezenta pe dl/dna............................, dorniciliat(ă) în..................................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria......, nr. ..........CNP................................eliberat(ă) de...................................la data de.............având funcţia de ....................................................... să ne reprezinte la procedura de atribuire...................................................................................... (Se va completa cu denumirea obiectivului,) organizată de....................în scopul atribuirii acordului-cadru.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. să participe

În numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii;

3. să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii;

4. să depună

În numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a autorităţii contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.

 

Data completării.............................

 

Ofertant,

………………………………………………………

(denumirea)

reprezentat legal prin.........

(numele şi prenumele, semnătura autorizată şi ştampila)

 

(specimenul de semnătură al persoanei împuternicite)

………………………………………………………

 

NOTĂ:

Împuternicirea va fi însoţită de o copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite.

 

Formularul nr. 7

 

Operator economic

………………………

(denumire/sediu)

 

Declaraţie privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

 

NOTĂ:

Potrivit art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv dacă au fost solicitate diverse valori, cantităţi sau altele asemenea.

 

Subsemnatul,................................................................reprezentant/împuternicit al............................................................. (denumirea operatorului economic)

 

în calitate de:

- ofertant unic (cu ofertă individuală);

- ofertant asociat (cu ofertă comună),

la procedura de........................................................................ (Se menţionează procedura.) pentru atribuirea acordului-cadru având ca obiect servicii de transport aerian Cod CPV 60400000-2, organizată de.............................................................................. (denumirea autorităţii contractante) la data de.....................................  (zi/l un ă/an)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează:

 

Situaţia personală

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Situaţia economico-financiară

Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Standarde de asigurare a calităţii şi de protecţie a mediului

(se bifează, după caz)

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie, precum şi anexa care face parte integrantă din aceasta sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

 

ANEXĂ

la Formularul nr. 7

 

Subsemnatul,.............................................reprezentant/împuternicit al................................................................................. (denumirea operatorului economic) în susţinerea declaraţiei menţionez succint modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă:

A Situaţia personală: ....................................

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: ..................................

C Situaţia economico-financiară: ....................................

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională: ...................................

E Standarde de asigurare a calităţii: .............,.....................

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a prezenta/completa

certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.

 

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii” din Codul penal referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului....................................................

Numele şi prenumele semnatarului .....................................................

Capacitate de semnătură ....................................................

Data....................................................

 

NOTĂ:

Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal.

 

Formularul nr. 8

 

Ofertant

………………………

(denumire/sediu)

 

 

Declaraţie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani

 

1. Denumirea/Numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon: Fax: E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare:

6. Activităţi CAEN pentru care există autorizare................................................................................................................... (Sa va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru.)

7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

 


Cifra de afaceri globală

Anul

Valoarea

Moneda

Curs de schimb

Echivalent

lei

Anul....

 

 

 

Anul....

 

 

 

Anul ....

 

 

 

Media cifrei de afaceri

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului....................................................

Numele şi prenumele semnatarului .....................................................

Capacitate de semnătură ....................................................

Data....................................................

 

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii” din Codul penal referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

 

NOTĂ:

Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal.

 

Formularul nr. 9

 

………………

(denumirea)

 

Declaraţie privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

 

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii:

Adresa sediului social Codul unic de înregistrare Numele şi funcţia

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

 

II Tipul întreprinderii Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

 întreprindere autonomă

 întreprindere parteneră

 întreprindere legată

 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

 

Exerciţiul financiar de referinţa2

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)

Active totale (mii lei/mii euro)

 

 

 

 

 

 

 

Important: Precizaţi dacă faţă de exerciţiul financiar anterior,  datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

 Nu

 Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

 

Subsemnatul,................................................................................................... (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)., declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.

 

Data completării............................

 

Ofertant,

…………………………………………………

(numele şi prenumele, semnătura autorizată şi ştampila)

 

1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, raportate în situaţiile anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.

 

Formularul nr. 10

 

Operator economic

………………………

(denumire)

 

Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.............................................................................................................................. (denumirea/numele şi sediu l/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta declaraţie orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai..................................................................................................................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Informaţiile furnizate cu privire la identitatea clienţilor/beneficiarilor şi valorile contractelor sunt strict confidenţiale, ele fiind destinate exclusiv evaluării de către autoritatea contractantă a experienţei similare a operatorului economic, în raport cu principalele prestări de servicii realizate în ultimii 3 ani. Autoritatea contractantă nu este îndreptăţită să le divulge niciunei persoane, indiferent de scop, şi nici nu poate folosi aceste informaţii în alte scopuri, sub sancţiunea prevăzută de legislaţia în vigoare.

 

Nr. crt.

Obiectul contractului

Codul CPV

Denumirea/Numele beneficiarului/clientului Adresa

Calitatea prestatorului*)

Preţul contractului sau acordului-cadru

(fără TVA)

Procent îndeplinit de prestator (%)

Perioada de derulare a contractului/acordului-cadru**)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii” din Codul penal, referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................

Numele şi prenumele semnatarului ....................................................

Capacitate de semnătură....................................................

Data ...................................................

 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de; contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se vor preciza data de începere şi cea de finalizare a prestării.

 

Formularul nr. 11

 

Operator economic

………………………

(denumire)

 

Informaţii privind personalul responsabil în îndeplinirea acordului-cadru şi a contractelor subsecvente

 

Subsemnatul...................................................... (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al.........................................................................  (denumirea operatorului economic) declar pe propria răspundere că resursele de personal care vor fi disponibile pentru executarea acordului-cadru şi a contractelor subsecvente sunt după cum urmează:

 

Nr.

Numele/Prenumele

Detalii de contact (tei., tel. mobil, e-mail, fax)

Disponibilitate medie/Timp de lucru (ore pe săptămână)

Contract de colaborare/muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, pe durata acordului-cadru

DA/NU

[sau] declaraţie de disponibilitate*)

…

 

 

 

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................................................

Numele şi prenumele semnatarului .....................................................

Capacitate de semnătură .....................................................

Data .....................................................

 

*) Se ataşează, conform cerinţelor din fişa de date a achiziţiei, documentele-suport (CV, declaraţie de disponibilitate, copie REVISAL).

 

Formularul nr. 12

 

Operator economic

………………………

(denumire)

 

Declaraţie privind sănătatea şi securitatea în muncă

 

Subsemnatul.................................................... (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al..........................................................................  (denumirea operatorului economic),

declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez servicii de.......................................pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii” din Codul penal, referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................................................

Numele şi prenumele semnatarului .....................................................

Capacitate de semnătură .....................................................

Data .....................................................

 

 

Formularul nr. 13

 

……………………………………

(denumirea emitentului garanţiei)

 

Model de instrument de garantare pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a acordului-cadru

 

Către..............................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

Având în vedere procedura...................................... pentru atribuirea acordului-cadru.............................................. (denumirea contractului), noi.......................... (denumirea emitentului), având sediul înregistrat la.................................. (adresa emitentului), ne obligăm faţă de..............................................  (denumirea autorităţii contractante)

 

[Ofertantul are dreptul de a alege una dintre cele două variante de mai jos - / sau II.]

 

I. să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea autorităţii contractante, în limita a..............din valoarea estimată a acordului-cadru, adică suma de..................RON (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia în care autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c) de mai jos [cazul garanţiei care se execută necondiţionat conform art. 86 alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare];

[sau]

II. să onorăm condiţionat orice solicitare de plată din partea autorităţii contractante, în limita a..............din valoarea estimată a acordului-cadru, adică suma de................RON (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi după constatarea culpei ofertantului, în conformitate cu contractul garantat. În cererea sa autoritatea contractantă va preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c) de mai jos [cazul garanţiei care se execută condiţionat conform art. 86 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare].

a) ofertantul................................................................................ (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitatea acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul............................................................................................................... (denumirea/numele) a refuzat să semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei;

c) ofertantul................................................................................................... (denumirea/numele) a depus o contestaţie cu privire la procedura de atribuire a acordului-cadru care a fost respinsă pe fond de către Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor sau ofertantul renunţă la contestaţie, caz în care ne obligăm să plătim suma prevăzută de art. 2781 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de................................................................................................................

În cazul în care părţile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentei scrisori de garanţie, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta scrisoare de garanţie sunt instanţele judecătoreşti din România.

 

Data completării............................

 

Parafată de Banca/Societatea de Asigurări...........în ziua............luna...............anul................

(semnătura şi ştampila organismului care eliberează această garanţie de participare)

 

Formularul nr. 14

 

Operator economic

………………………

(denumire)

 

Formular de ofertă pentru atribuirea acordului-cadru

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul/subsemnaţii, reprezentant/reprezentanţi al/ai ofertantului ...................................................... (denumirea/numele ofertantului)., ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri pentru un tarif de serviciu (TS) maxim de........................................euro/bilet (suma în litere şi în cifre), plătibil în RON, la cursul mediu afişat de Banca Naţională a României din data emiterii biletelor de avion, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată conform legii.

2. Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri, cu respectarea tuturor cerinţelor din caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire, prezenta declaraţie făcând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările autorităţii contractante privind transportul aerian intern şi internaţional necesar acesteia, indiferent de destinaţie, clasele de călătorie comandate şi numărul de persoane care efectuează deplasarea.

3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să asigurăm furnizarea, pe cheltuiala proprie, a unui serviciu de asistenţă pentru pasageri, destinat adresării situaţiilor de urgenţă, precum şi oricăror alte aspecte legate de zborurile sau destinaţiile respective, pentru serviciile de transport aerian furnizate prin contractele subsecvente care ne vor fi atribuite.

4. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de........................... (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ........................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

5. Până la încheierea şi semnarea acordului-cadru, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului.....................................................

Numele şi prenumele semnatarului ....................................................

Capacitate de semnătură....................................................

Data ....................................................

 

Formularul nr. 15

 

Operator economic

………………………

(denumire)

 

Declaraţie de disponibilitate privind încheierea contractului de colaborare/muncă în cazul în care oferta va fi declarata câştigătoare

 

Subsemnatul...............................................cu datele de identificare........................................, având în vedere procedura.........................pentru atribuirea acordului-cadru............................................. (denumirea contractului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura a ofertantului.........................şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, în cazul în care oferta formulată de acesta va fi declarată câştigătoare, sunt disponibil şi doresc încheierea cu ofertantul a unui contract de colaborare/contract de muncă pentru un program de.......ore pe săptămână/............ore pe zi, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cel puţin egală cu durata acordului-cadru.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

 

Data completării............................

Numele şi prenumele în clar.........................

Semnătura..........................................

 

Ofertant,

…………………………………………………

(numele şi prenumele, semnătura autorizată şi ştampila)

 

Formularul nr. 16

 

Informaţii privind asocierea

 

Subsemnatul(a),.................................................................................... (numele şi prenumele) cu datele de identificare....................reprezentant împuternicit al.................................................................. (denumirea/numele ofertantului), în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informaţiile de mai jos sunt reale

1 Denumirea liderului..................................................................

2 Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara autorităţii contractante, dacă este cazul Adresa sediului...................................................................

Telefon..............................Fax.............................. E-mail.............

3 Denumirea, adresa si datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere

a)..............................................................

b)...............................................................

c)..............................................................

etc. ............................................................

4 Informaţii privind constituirea garanţiei de participare cu ofertă comună la procedura de atribuire:

Garanţia de participare solicitată de autoritatea contractantă se va constitui în numele asocierii de către .............................................................................. şi acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici precizaţi la pct. 3.

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului.....................................................

Numele şi prenumele semnatarului ....................................................

Capacitate de semnătură....................................................

Data ....................................................

 

Acord de asociere

(model)

Nr. ....................din..................................

 

CAPITOLUL I

Părţile acordului

 

Art. 1. - Prezentul acord se încheie între:

S.C..................................................., cu sediul în...................................... str. .....................................nr. ................... telefon ..................... fax.................................., înmatriculată la Registrul Comerţului din........................................................cu nr. .........................., cod unic de înregistrare....................................., cont............................................ deschis la ................................................................., reprezentată de........................................, având funcţia de............................................. în calitate de asociat - lider de asociere

şi

S.C.................................................., cu sediul în.................................., str. ................................nr. ....................telefon ....................., fax..................................înmatriculată la Registrul Comerţului din........................................cu nr. ............................ cod unic de înregistrare..................................... cont .............................................deschis la............................................ reprezentată de.............................................................., având funcţia de.........................................., în calitate de asociat.

 

CAPITOLUL II

Obiectul acordului

 

Art. 2. - Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea...........................conform documentaţiei de atribuire puse la dispoziţie de către....................

 

CAPITOLUL III

Termenul acordului

 

Art. 3. - Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta,

 

CAPITOLUL IV

Alte clauze

 

Art. 4. - Partenerii convin ca liderul de asociere să fie.................................................................Acordul-cadru/Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de asociere.................................................................., desemnat ca fiind reprezentantul autorizat să primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii.

Art. 5. - Părţile vor răspunde solidar şi individual în faţa beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătură cu contractul.

Art. 6. - În caz de adjudecare, asociaţii au convenit cotele de participare în cadrul asocierii, care vor fi următoarele:

.............................................................% (în litere);

.............................................................% (în litere).

Art. 7. - Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere.

Art. 8. - Niciuna dintre părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, să cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze ori să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte părţi, cât şi al beneficiarului.

Art. 9. - Prezentul acord se completează, în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între................................................ (liderul de asociere) şi beneficiar.

 

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi......................................, în...........exemplare.

Lider asociat...............(semnătura)

Asociat 1 .....................(semnătura)

 

NOTA:

Prezentul acord de asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.

 

Formularul nr. 17

 

Operator economic

………………………

(denumire)

 

Declaraţie privind partea/părţile din contract care este/sunt îndeplinită/îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora

 

Titlul acordului-cadru/contractului: Servicii de transport aerian

Subsemnatul,................................., reprezentant împuternicit al................................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale,

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contrastantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

 

Nr. crt.

Denumirea subcontractantului

Partea/Părţi le din contract ce urmează a fi subcontractată/subcontractate

Procentul aferent părţilor din contract ce urmează a fi subcontractate

(%)

Acordul subcontractorului cu specimen de semnătură şi stampilă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai....................str. ........... nr. ...., cod.........cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de................................................................................................................ (Se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.)

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii” din Codul penal referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului.....................................................

Numele şi prenumele semnatarului ....................................................

Capacitate de semnătură....................................................

Data ....................................................

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice asimilate acestora

 

Având în vedere:

- prevederile art. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici,

în temeiul art. 21 alin. (2) şi al art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Domeniile prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice asimilate acestora, denumite în continuare domenii, sunt:

a) Management;

b) Comunicare şi transparenţă decizională;

c) Dezvoltare personală;

d) Drept şi legislaţie comunitară;

e) Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

f) Resurse şi servicii publice.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice detaliază domeniile prevăzute la alin. (1) în programe de formare conform necesităţilor instituţionale stabilite prin planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici.

Art. 2. - Domeniile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt aplicabile tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, până la momentul aprobării prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a noilor domenii prioritare, potrivit prevederilor art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 2.845/2012 pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice asimilate acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 10 august 2012.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Eugen Coifan

 

Bucureşti, 8 iulie 2013.

Nr. 2.323.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317J2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale ari. 106 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 309 se introduce un nou articol, articolul 3010, cu următorul cuprins:

„Art. 3010- - (1) Anterior numirii lor ca judecători sau procurori stagiari, absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii sunt verificaţi sub aspectul îndeplinirii cerinţei de avea o bună reputaţie, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în termen de 10 zile de la susţinerea ultimei probe a examenului de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, auditorii de justiţie depun la Institutul Naţional al Magistraturii următoarele documente:

- adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 2 ani din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate;

- certificatul de cazier judiciar,

- declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 2 ani;

- orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii cerinţei de bună reputaţie.

(3) în vederea verificării îndeplinirii cerinţei bunei reputaţii, Institutul Naţional al Magistraturii solicită Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuală eliminare, pe parcursul celor 2 ani de formare în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, din concursurile de admitere în magistratură organizate de Consiliul Superior al Magistraturii şi poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relaţii de la alte instituţii.

(4) Institutul Naţional al Magistraturii verifică documentele prevăzute la alin. (2) şi (3). Constituie obiect al verificării privind buna reputaţie şi datele cuprinse în dosarul profesional al auditorilor, întocmit pe durata urmării cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, inclusiv eventualele sancţiuni disciplinare aplicate în această perioadă, soluţiile privind sesizările primite cu privire la absolvenţi, precum şi orice alte date relevante.

(5) Rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (4) se consemnează în cuprinsul unui raport unic cu privire la toţi absolvenţii, în care se prezintă distinct situaţia acelor candidaţi despre care se conturează indicii că nu s-ar bucura de o bună reputaţie, Pe baza acestui raport, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte cu privire la îndeplinirea cerinţei privind buna reputaţie. Prevederile art. 271 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(6)Absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii care nu se bucură de o bună reputaţie nu pot fi numiţi ca judecători sau procurori stagiari.

(7) Pentru stabilirea cerinţei bunei reputaţii sunt analizate faptele pentru care absolvenţilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 din Codul penal, sancţiuni disciplinare pe durata urmării cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, faptele pentru care acestora li s-au aplicat sancţiuni de drept penal, precum şi faptele pentru care candidaţii au fost eliminaţi din concursurile de admitere în magistratură organizate de Consiliul Superior al Magistraturii pe parcursul celor 2 ani de formare în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii.

(8) La verificarea cerinţei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a condamnării.

(9) Absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii care nu au fost numiţi judecători sau procurori stagiari pentru neîndeplinirea cerinţei de bună reputaţie sunt obligaţi să restituie bursa de auditor de justiţie şi cheltuielile de şcolarizare.”

2. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) în cazul în care un auditor de justiţie nu promovează examenul de absolvire în prima sesiune, acesta are dreptul să participe la următoarea sesiune, organizată pentru următoarea promoţie de auditori.”

3. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii care se bucură de bună reputaţie sunt numiţi de către Consiliul Superior al Magistraturii în funcţiile de judecători sau procurori stagiari, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată şi cu respectarea art. 19 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza mediei generale, calculată cu 3 zecimale, care reprezintă media aritmetică a rezultatelor finale ale fiecărui an de studiu şi ale examenului de absolvire a Institutului. La egalitate de medii au prioritate candidaţii care au obţinut nota finală mai mare la examenul de absolvire.

(2) în cazul în care există o imposibilitate obiectivă de a asigura numărul de posturi de judecători sau procurori stagiari, corespunzător numărului de posturi pentru care au formulat opţiuni, auditorii de justiţie vor fi numiţi în altă funcţie decât cea pentru care au optat după primul an de cursuri în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

procuror Oana Andrea Schmidt-Hăineală

 

Bucureşti, 27 iunie 2013.

Nr. 715.