MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 437/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 437         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 17 iulie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

223. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene

 

663. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene

 

225. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean

 

665. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean

 

230. - Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional „Autostrada Timişoara - Lugoj”

 

670. - Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional „Autostrada Timişoara - Lugoj”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

470. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Studioul Cinematografic „Animafilm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii

 

471. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Studioul Cinematografic „Sania Film”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii

 

472. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „Româniafilm”, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii

 

473. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 18 aprilie 2013, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 175 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) După efectuarea verificărilor cererii de plată, autoritatea de management virează beneficiarului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale, valoarea cheltuielilor rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferentă cheltuielilor eligibile, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 15 iulie 2013.

Nr. 223.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 663.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30 din 16 aprilie 2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 19 aprilie 2013, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Actualul program de transport, în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, îşi menţine valabilitatea până la data de 30 iunie 2014.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 15 iulie 2013.

Nr. 225.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 665.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional „Autostrada Timişoara-Lugoj”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor terenuri, aflate în domeniul public al statului, în suprafaţă totală de 136.655 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional „Autostrada Timişoara-Lugoj”.

(2) Terenurile transmise în administrare potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinaţie, iar în situaţia în care nu se respectă destinaţia, acestea revin de drept în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 3. - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi vor opera modificările în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-STEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 15 iulie 2013.

Nr. 230.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor în suprafaţă totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional „Autostrada Timişoara-Lugoj”

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care se transmite în administrare şi categoria de folosinţă

Persoana juridică de la care se transmite în administrare terenul

Persoana juridică la care se transmite în administrare terenul

Nr. de identificare

MFP

Cod clasificaţie

Caracteristici tehnice ale terenului

1.

Oraşul Recaş, satul Izvin, judeţul Timiş, extravilan, categoria de folosinţă: arabil

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice -

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva CUI -1590120

Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine - concesiune Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. CUI -16054368

613 (parţial)

8.29.06

Suprafaţa: 7.042 mp; Parcela A 3641/1/2; Număr cadastral nou 50534; CF 407180

2.

Oraşul Recaş, satul Izvin, judeţul Timiş, extravilan, categoria de folosinţă: păşune

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice -

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva CUI -1590120

Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine - concesiune Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. CUI -16054368

613 (parţial)

8.29.06

Suprafaţa: 12.816 mp; Parcela P 3631/1/2; Număr cadastral nou 50531; CF 407177

3.

Oraşul Recaş, satul Izvin,  judeţul Timiş, extravilan, categoria de folosinţă: neproductiv

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice -

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva CUI -1590120

Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine - concesiune Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. CUI -16054368

613 (parţial)

8.29.06

Suprafaţa: 1.922 mp; Parcela NGL 3631/2; CF 401720

4.

Oraşul Recaş, satul Izvin, judeţul Timiş, extravilan, categoria de folosinţă: arabil

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice -

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva CUI -1590120

Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine - concesiune Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. CUI -16054368

613 (parţial)

8.29.06

Suprafaţa: 10.469 mp; Parcela A 3643; CF 401721

5.

Oraşul Recaş, satul Izvin, judeţul Timiş, extravilan, categoria de folosinţă: arabil

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice -

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva CUI -1590120

Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine - concesiune Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. CUI -16054368

613 (parţial)

8.29.06

Suprafaţa: 33.351 mp; Parcela A 3626/2; Număr cadastral nou 50540; CF 407104

6.

Oraşul Recaş, satul Izvin, judeţul Timiş, extravilan, categoria de folosinţă: arabil

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice -

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva CUI -1590120

Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine - concesiune Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. CUI -16054368

613 (parţial)

8.29.06

Suprafaţa: 25.456 mp; Parcela A 3622/1; CF 401723

7.

Oraşul Recaş, satul Izvin, judeţul Timiş, extravilan, categoria de folosinţă: arabil

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice -

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva CUI -1590120

Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine - concesiune Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. CUI -16054368

613 (parţial)

8.29.06

Suprafaţa: 26.998 mp; Parcela A 3620

CF 401724

8.

Oraşul Remetea Mare, judeţul Timiş, extravilan, categoria de folosinţă: drum

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice -

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva CUI -1590120

Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine - concesiune Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. CUI -16054368

613 (parţial)

8.29.06

Suprafaţa: 17.721 mp; ParcelaA919/1/2; Număr cadastral nou 401464; CF 401464

9.

Oraşul Recaş, satul Izvin, judeţul Timiş, extravilan, categoria de folosinţă: arabil

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice -

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva CUI -1590120

Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine - concesiune Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. CUI -16054368

613 (parţial)

8.29.06

Suprafaţa: 808 mp; Parcela A 3626/1

Număr cadastral nou 50539; CF 407103

10.

Oraşul Recaş, satul Izvin, judeţul Timiş, extravilan, categoria de folosinţă: păşune

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice -

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva CUI -1590120

Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine - concesiune Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. CUI -16054368

613 (parţial)

8.29.06

Suprafaţa: 41 mp; Parcela P 3631/1/1

Număr cadastral nou 50530; CF 407176

11.

Oraşul Recaş, satul Izvin, judeţul Timiş, extravilan, categoria de folosinţă: arabil

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice -

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva CUI -1590120

Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine - concesiune Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. CUI -16054368

613 (parţial)

8.29.06

Suprafaţa: 31 mp; Parcela A 3641/1/1

Număr cadastral nou 50533; CF 407179

TOTAL SUPRAFAŢĂ:

136.655 mp

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură si investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional „Autostrada Timişoara-Lugoj”

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional „Autostrada Timişoara-Lugoj”, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 670.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Studioul Cinematografic „Animafilm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Studioul Cinematografic „Animafilm” - S.A., societate comercială aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe structura aprobată pentru acestea, reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială Studioul Cinematografic „Animafilm” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 10 iulie 2013.

Nr. 470.

 

ANEXĂ*)

 

AUTORITATEAADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Operatorul economic: Societatea Comercială Studioul Cinematografic „Animafilm” - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, Str. Franceză nr. 10, s. 3

Cod unic de înregistrare: 338819

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

126,86

 

1

 

Venituri din exploatare

2

126,86

 

2

 

Venituri financiare

3

0,00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

5

126,86

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

126,86

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

14,39

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

23,62

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

83,71

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

11,64

 

 

 

C2

bonusuri

11

0,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

3,52

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

50,90

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

17,65

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

5,14

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

0,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

0,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

0,00

 

1

 

Rezerve legale

22

0,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

0,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0,00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

0,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

38

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

0,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

0,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

0,00

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

1

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

1

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

11,64

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

11,64

 

 

b)

bonusuri

47

0,00

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

970,00

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

970,00

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

126,86

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

0,00

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

0,00

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1.000,00

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

854,20

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Studioul Cinematografic „Sania Film” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Studioul Cinematografic „Sahia Film” - S.A., societate comercială aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe structura aprobată pentru acestea, reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială Studioul Cinematografic „Sahia Film” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 10 iulie 2013.

Nr. 471.

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL CULTURII

Societatea Comercială Studioul Cinematografic „SahiaFilm” - S.A.

Sediul: Bucureşti, sectorul 1, Bd. Aviatorilor nr. 106

Cod unic de înregistrare: R09566322

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri ancurent2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

257,21

 

1

 

Venituri din exploatare

2

257,21

 

2

 

Venituri financiare

3

0,00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

257,21

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

257,21

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

15,12

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

16,82

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

209,74

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

107,10

 

 

 

C2

bonusuri

11

0,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

60,70

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

41,94

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

15,53

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

0,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

0,00

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

0,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0,00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

0,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

11,53

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

3,70

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

11,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

11,00

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

107,10

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

107,10

 

 

b)

bonusuri

47

0,00

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

811,33

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

811,33

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

23,38

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

23,38

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1.000,00

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

4.967,86

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „Româniafilm”, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „Româniafilm”, regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe structura aprobată pentru acestea, reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 10 iulie 2013.

Nr. 472.

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL CULTURII

Operatorul economic: Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „Româniafilm”

Sediul/Adresa: Bucureşti, Gh. Magheru nr. 12-14

Cod unic de înregistrare: 2351458

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

13838

 

1

 

Venituri din exploatare

2

13831

 

2

 

Venituri financiare

3

7

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

12315

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

12290

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

2000

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

1000

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

5254

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

3879

 

 

 

C2

bonusuri

11

 

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

35

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

253

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

1087

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

4036

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

25

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

1523

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

244

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

1279

 

1

 

Rezerve legale

22

19

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

1260

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

1071

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

189

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

0

 

 

e)

alte cheltuieli

38

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

0

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

0

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

 

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

0

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

210

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

210

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

3879

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

3879

 

 

b)

bonusuri

47

 

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1539

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1539

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

65895

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

65985

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

890

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

2000

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

5500

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii

 

Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi” - S.A., companie de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 10 iulie 2013.

Nr. 473.

 

ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi” - S.A.

Adresa: Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 11648971

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

26.945,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

26.778,00

 

2

 

Venituri financiare

3

167,00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

26.835,80

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

26.348,80

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

15.114,31

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

505,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

9.130,49

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

6.780,00

 

 

 

C2

bonusuri

11

242,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

10,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

10,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

86,29

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

2.012,20

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

1.599,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

487,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

109,20

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

109,20

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

109,20

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de laRd.22, 23, 24, 25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

18.207,00

 

1

 

Alocaţii de la buget din care

40

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

18.207,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

378,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

378,00

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

7.022,00

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

6.780,00

 

 

b)

bonusuri

47

242,00

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1.494,71

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1.548,06

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

71,28

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

 

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

620.300,00

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

995,95

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

2.500,00

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

2.700,00