MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 442/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 442         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 19 iulie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

235. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România

 

675. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România

 

238. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

 

678. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

 

242. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

 

684. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.778. – Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013

 

4.184. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 842 din 13 august 2008

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 12 decembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) R.N.E.R este organizat pe 3 niveluri - central, judeţean şi local - şi funcţionează în sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, în condiţiile legii, pentru toate sistemele informatice ale instituţiilor şi autorităţilor publice care prelucrează date nominale privind persoana fizică.”

2. La articolul I punctul 10, după litera e) a alineatului (4) al articolului 9 se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

J) structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau din cadrul primăriilor, acolo unde nu funcţionează servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, pentru modificările intervenite în statutul civil al persoanelor fizice.”

3. La articolul I punctul 12, literele c) şi g) ale alineatului (3) al articolului 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;

g) instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;”.

4. La articolul I punctul 12, litera b) a alineatului (6) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, la solicitarea scrisă adresată acestora de către autorităţile publice locale sau de către persoanele fizice şi juridice în condiţiile prevăzute de lege.”

5. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei prevăzute la alin. (1), cetăţenii români sunt obligaţi să solicite eliberarea actului de identitate.”

6. La articolul I punctul 14, după alineatul (2) al articolului 13 se introducă un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Cartea de identitate şi cartea electronică de identitate permit titularului utilizarea acestora ca şi cârd naţional de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.”

7. La articolul I punctul 14, alineatul (3) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne sau sisteme informatice terţe ale administraţiei publice, stabilite prin hotărâre a Guvernului, precum şi utilizarea semnăturii electronice extinse bazate pe certificat calificat, în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.”

8. La articolul I punctul 14, după alineatul (3) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Prin autentificare se înţelege procedura prin care i se permite unei persoane ce posedă un anumit set de date create în acest scop să aibă acces la un sistem informatic.”

9. La articolul I punctul 16, alineatul (2) al articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular şi trebuie să fie însoţită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române, adresei de domiciliu şi, după caz, adresei de reşedinţă.”

10. La articolul I punctul 16, litera a) a alineatului (3) al articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) au intervenit modificări ale datelor privind numele de familie şi prenumele, data de naştere, statutul civil şi cetăţenia română, când se prezintă şi documentele care atestă aceste modificări;”.

11. La articolul I punctul 17, litera b) a alineatului (2) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani, cu excepţia cărţii electronice de identitate prevăzute la art. 17 alin. (6) lit. a), care se eliberează cu termen de valabilitate de 5 ani.”

12. La articolul I punctul 17, după alineatul (2) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) De la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea:

a) unei cărţi de identitate;

b) unei cărţi electronice de identitate, în una dintre variantele prevăzute la art. 17 alin. (6).”

13. La articolul I punctul 18, alineatul (1) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Cartea de identitate conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date aferente cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, înscrise în mediu de stocare, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.”

14. La articolul I punctul 18, după alineatul (1) al articolului 17 sa introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

„(11) în mediul de stocare prevăzut la alin. (1), care asigura funcţionalitatea cărţii de identitate ca şi cârd naţional de asigurări sociale de sănătate, se înscriu exclusiv datele aferente cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(12) Datele aferente cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate stabilite la art. 331 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, înscrise în mediul de stocare a cărţii de identitate, pot fi accesate şi utilizate doar de persoanele abilitate conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi actelor normative subsecvente acesteia.

(13) Datele biometrice nu pot fi accesate de persoanele prevăzute la alin. (12)”

15. La articolul I punctul 18, litera f) a alineatului (2) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) imaginea facială a titularului;”.

16. La articolul I punctul 18, alineatul (4) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în format electronic, date aferente cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.”

17. La articolul I punctul 18, litera c) a alineatului (5) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) certificate şi certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001;”.

18. La articolul I punctul 18, după litera d) a alineatului (5) al articolului 17 se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) datele aferente cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

19. La articolul I punctul 18, după alineatul (5) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Datele stabilite la art. 331 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în cartea de identitate şi în cartea electronică de identitate, în mediu de stocare electronic, ulterior producerii acestora, în condiţiile prevăzute de lege.”

20. La articolul I punctul 19, alineatul (1) ai articolului 171 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 171. - (1) Certificatele şi certificatele calificate se emit şi se înscriu după cum urmează:

a) certificatele, de către Ministerul Afacerilor Interne;

b) certificatele calificate, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.”

21. La articolul I punctul 19, după alineatul (1) al articolului 171 se Introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Certificatul prevăzut la alin. (1) lit. a) poate fi utilizat numai în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu sisteme informatice terţe ale administraţiei publice stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

22. La articolul I punctul 19, alineatele (2) şi (3) ale articolului 171 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, nivelul de aplicabilitate şi condiţiile de utilizare a certificatelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Certificatul calificat se înscrie în cartea electronică de identitate ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul calificat se poate elibera doar persoanelor având capacitate deplină de exerciţiu.”

23. La articolul I punctul 19, alineatele (2), (4) şi (5) ale articolului 172 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Datele biometrice se colectează pentru a fi înscrise în cartea electronică de identitate numai în scopul verificării autenticităţii acesteia şi identităţii titularului.

…………………………………………………………………………………..

(4) După personalizarea cărţii electronice de identitate, respectiv a cărţii de identitate şi transmiterea acestora la autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producţie se şterg imediat prin procedură automată şi ireversibilă.

(5) Imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cărţii electronice de identitate şi stocate în Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor se şterg prin procedură automată imediat după ridicarea cărţii electronice de identitate sau, dacă nu a fost ridicată, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programată pentru eliberarea acesteia.”

24. La articolul I punctul 19, după alineatul (5) al articolului 172 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Procedurile de ştergere prevăzute la alin. (4) şi (5) asigură imposibilitatea recuperării parţiale sau totale a datelor şterse.”

25. La articolul I punctul 19, alineatul (6) al articolului 172 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea cărţii electronice de identitate, precum şi procedurile de ştergere a datelor prevăzute la alin. (4) şi (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.”

26. La articolul I punctul 20, litera h) a alineatului (1) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;”.

27. La articolul I punctul 21, litera d) a alineatului (1) al articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) când se solicită eliberarea unei cărţi electronice de identitate sau a unei cărţi de identitate, în unul din cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), e), f), g), h), i) şi j), la cererea cetăţeanului.”

28. La articolul I punctul 28, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) De la obligaţia de a solicita înscrierea în actul de identitate a reşedinţei sunt exceptate:”.

29. La articolul I punctul 29, articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Menţiunea privind reşedinţa se înscrie pe un document, denumit dovada de reşedinţă, care va însoţi cartea de identitate, cartea electronică de identitate şi cartea de identitate provizorie.”

30. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. M. - Dispoziţiile art. 20 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică numai cărţilor de identitate şi cărţilor electronice de identitate eliberate potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.”

31. La articolul IV, alineatele (2) şi (5) ale articolului 411 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Cartea de rezidenţă conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.

…………………………………………………………………………………..

 (5) Cartea electronică de rezidenţă conţine date în format tipărit şi în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.”

32. La articolul IV, litera c) a alineatului (6) al articolului 411 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) certificate şi certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;”.

33. La articolul IV, alineatul (9) al articolului 411 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Forma şi conţinutul cărţii de rezidenţă şi ale cărţii electronice de rezidenţă, inclusiv elementele de particularizare şi de siguranţă prevăzute la alin. (2) şi (5), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.”

34. La articolul IV, articolul 412 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 412. - (1) Certificatele şi certificatele calificate se emit şi se înscriu după cum urmează:

a) certificatele, de către Ministerul Afacerilor Interne;

b) certificatele calificate, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

(2) Pentru autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, nivelul de aplicabilitate şi condiţiile de utilizare a certificatelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Certificatul calificat se înscrie în cartea electronică de rezidenţă ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul calificat se poate elibera doar persoanelor având capacitate deplină de exerciţiu.”

35. La articolul IV, alineatele (2), (4) şi (5) ale articolului 413 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Datele biometrice se colectează pentru a fi înscrise în cartea electronică de rezidenţă numai în scopul verificării autenticităţii acesteia şi identităţii titularului.

…………………………………………………………………………………..

 (4) După personalizarea cărţii electronice de rezidenţă, respectiv a cărţii de rezidenţă şi transmiterea acestora la autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producţie în scopul producerii acestora se şterg imediat prin procedură automată şi ireversibilă.

(5) Imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cărţii electronice de rezidenţă şi stocate în Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor se şterg prin procedură automată imediat după ridicarea cărţii electronice de rezidenţă sau, dacă nu a fost ridicată, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programată pentru eliberarea acesteia.”

36. La articolul IV, după alineatul (5) al articolului 413 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Procedurile de ştergere prevăzute la alin. (4) şi (5) asigură imposibilitatea recuperării parţiale sau totale a datelor şterse.”

37. La articolul IV, alineatul (6) al articolului 413 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea cărţii electronice de rezidenţă, precum şi procedurile de ştergere a datelor prevăzute la alin. (4) şi (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.”

38. La articolul V punctul 2, alineatul (1) al articolului 1 se modifica şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1 . - (1) Până la data de 31 martie 2014 se va realiza o platformă-pilot pentru constituirea sistemului informatic de emitere a cărţii electronice de identitate şi punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii electronice de rezidenţă.”

39. La articolul V punctul 5, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Producerea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a cărţilor de identitate provizorii, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă se realizează, centralizat, de către Imprimeria Naţională.

(2) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1), cu excepţia cărţii de identitate provizorii şi a dovezii de reşedinţă, se realizează, centralizat, în Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul Direcţiei generale de paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

(3) Ministerul Afacerilor interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., şi Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare Inspectoratul, asigură coordonarea din punct de vedere tehnic şi metodologic a structurilor aflate în subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activităţile referitoare la punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate, cărţii de identitate provizorii, dovezii de reşedinţă, cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă.

(4) Imprimeria Naţională asigură distribuirea la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, respectiv la structurile teritoriale pentru imigrări, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţi or de rezidenţă, în vederea eliberării către solicitanţi, în condiţiile stabilite prin protocoale încheiate cu D.E.P.A.B.D. şi Inspectoratul.”

40. La articolul V punctul 6, alineatul (1) al articolului 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 81. - (1) Imprimeria Naţională este abilitată să achiziţioneze şi să pună la dispoziţia D.E.P.A.B.D., a Inspectoratului, a structurilor din subordinea/coordonarea acestora, a celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne responsabile, precum şi a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele şi produsele software necesare pentru punerea în circulaţie şi personalizarea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a cărţilor de identitate provizorii, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă.”

41. La articolul V punctul 6, articolul 83 se modifica şi va avea următorul cuprins:

„Art. 83. - (1) Condiţiile tehnice, precum şi aspectele procedurale şi legale privind accesul operatorilor de date cu caracter personal la datele înscrise în format electronic în cartea electronică de identitate şi cartea electronică de rezidenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Datele cu caracter personal, inclusiv datele biometrice înscrise în format electronic în cartea electronică de identitate şi cartea electronică de rezidenţă, sunt protejate prin utilizarea unei infrastructuri de chei publice şi a unor mecanisme de acces standardizate ICAO.”

42. La articolul V punctul 6, alineatul (4) al articolului 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Atunci când constatările efectuate potrivit alin. (3) evidenţiază deficienţe care afectează colectarea datelor personale sau împiedică eliberarea actelor de identitate în condiţiile legii, D.E.PAB.D. solicită instituţiilor abilitate luarea măsurilor de înlăturare a respectivelor deficienţe, stabilind termene de remediere.”

43. La articolul V punctul 7, alineatele (3)-(5) ale articolului 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Contravaloarea cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate se încasează prin unităţile Trezoreriei Statului sau prin alte unităţi bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, prin autorităţile administraţiei publice locale cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop, precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cârdul bancar, componentă a Sistemului electronic naţional.

(4) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă se încasează prin unităţile Trezoreriei Statului, prin alte unităţi bancare cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop, precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, utilizând cârdul bancar, componentă a Sistemului electronic naţional.

(5) Contravaloarea cheltuielilor cu utilităţi şi consumabile, realizate de D.E.P.A.B.D. şi de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor în procesul culegerii datelor şi eliberării cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor provizorii de identitate şi dovezilor de reşedinţă, respectiv de Inspectorat şi structurile teritoriale pentru imigrări în procesul eliberării cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, se virează acestora de către Imprimeria Naţională, în condiţii stabilite prin protocol, încheiat între Imprimeria Naţională şi D.E.P.A.B.D., respectiv Inspectorat.”

44. La articolul V punctul 7, după alineatul (5) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Cheltuielile prevăzute la alin. (5) se referă exclusiv la utilităţile şi consumabilele aferente echipamentelor puse la dispoziţie de Imprimeria Naţională, inclusiv echipamentele de comunicaţie, şi se stabilesc prin protocol încheiat între Imprimeria Naţională şi D.E.P.A.B.D., respectiv Inspectorat.”

45. La articolul V punctul 8, alineatul (2) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Costurile aferente producerii şi eliberării actelor de identitate si a cărţii de alegator aferente, în cazurile de scutiri şi exceptări de la plată, prevăzute la art. 41 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, se suportă de către Imprimeria Naţională din veniturile proprii aferente acestei activităţi. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabileşte prin protocol încheiat în acest sens cu D.E.P.A.B.D.”

46. La articolul V punctul 8, alineatul (1) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate se realizează, în mod eşalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate sau a primei cărţi de identitate, pe măsura asigurării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu suportul tehnic necesar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum si actele de rezidentă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România.”

47. La articolul VI, litera b) a alineatului (6) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) cheltuielile aferente producerii şi eliberării cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate, a cărţii de alegător aferente şi a cărţii de identitate provizorii, în condiţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;”.

48. La articolul VII punctul 1, alineatul (22) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(22) Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, cărţile electronice de identitate, cărţile de identitate, cărţile de alegător aferente acestora, cărţile de identitate provizorii, dovezile de reşedinţă, cărţile electronice de rezidenţă şi cărţile de rezidenţă.”

49. La articolul VII punctul 3, litera b10) a punctului A al articolului 6 din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a cărţilor de identitate provizorii şi a dovezilor de reşedinţă;”.

50. La articolul X, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Cărţile de identitate provizorii şi cărţile de alegător se produc şi se eliberează potrivit dispoziţiilor aplicabile actelor de identitate.

…………………………………………………………………………………..

 (5) Datele biometrice pentru cartea electronică de identitate se colectează după cum urmează:

a) la sediile serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru cartea electronică de identitate care conţine, ca dată biometrică, numai imaginea facială;

b) la sediile serviciilor publice comunitare de evidenţă şi eliberare a paşapoartelor simple, cu echipamentele din dotarea acestora, pentru cartea electronică de identitate care conţine ca date biometrice atât imaginea facial, cât şi imaginile impresiunilor papilare, până la asigurarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu echipamentele şi produsele software necesare preluării imaginilor impresiunilor papilare.”

51. La articolul XI, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. XI. - (1) Calendarul preschimbării buletinelor de identitate, precum şi a cărţilor de identitate eliberate în formatul prevăzut de anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, după generalizarea activităţii de emitere a cărţilor de identitate emise în condiţiile legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

52. La articolul XI, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

53. Articolul XII se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. XII. - (1) Dotarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor care devin funcţionale ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă cu suportul tehnic necesar pentru eliberarea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora şi a cărţilor de identitate provizorii se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează aceste servicii.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot dota serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din subordinea acestora, funcţionale la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu echipamentele necesare eliberării cărţilor electronice de identitate care conţin imaginile impresiunilor papilare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 15 iulie 2013.

Nr. 235.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 675.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 7 noiembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 1, articolul 1 se modifica şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, precum şi etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi asociaţiilor de proprietari.

(2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă blocurile de locuinţe clasate/în curs de clasare ca monumente istorice.

(3) Lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe amplasate în centrele istorice ale localităţilor, în zone de protecţie a monumentelor istorice şi/sau în zonele construite protejate aprobate potrivit legii se avizează în prealabil, din punct de vedere estetic şi arhitectural, de către Ministerul Culturii sau structurile deconcentrate ale acestuia, în condiţiile legii.

(4) Lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prevăzute la alin. (3), amplasate în municipiul Bucureşti, se autorizează, la cererea primarilor sectoarelor acestuia în calitate de coordonatori locali, de către primarul general al municipiului Bucureşti, cu respectarea termenelor şi fără perceperea taxelor prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia asigurării condiţiilor necesare pentru păstrarea valorii arhitecturale, ambientale şi de integrare cromatică în mediul urban a anvelopei blocurilor de locuinţe la care se execută lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice.

(6) Realizarea lucrărilor de intervenţie stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă are drept scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor. Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse convenţionale, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi introducerea, după caz, a unor surse alternative de producere a energiei.

(7) Lucrările de intervenţie prevăzute la alin. (1) sunt investiţii de interes public local.

(8) Datele tehnice referitoare la blocurile de locuinţe cuprinse în programele locale se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie informaţii de interes public în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi se publică pe pagina de internet a autorităţilor administraţiei publice locale, prin grija coordonatorilor locali.

(9) Blocurile de locuinţe amplasate în municipiile reşedinţă de judeţ, precum şi în sectoarele municipiului Bucureşti, pentru care au fost aprobate dosarele de finanţare prin Programul operaţional regional 2007-2013, axa prioritară 1 «Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere», domeniul de intervenţie 1.2 «Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe», nu pot fi incluse în programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe.”

2. La articolul I punctul 2, alineatele (6) şi (7) ale articolului 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) Prin exceptare de la prevederile art. 13 alin. (1) lit. c), finanţarea executării lucrărilor de intervenţii la locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative prevăzute la alin. (1) lit. a) se asigură din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite.

(7) Sumele prevăzute la alin. (6) majorează cota de contribuţie a autorităţii administraţiei publice locale prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b).”

3. La articolul I punctul 3, litera a4) a articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a4) locuinţă unifamilială - clădire cu destinaţia de locuinţă, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.

Se asimilează locuinţei unifamiliale clădirea cu destinaţia de locuinţă cu cel mult două nivele supraterane şi două unităţi locative, deţinute în proprietate de persoane fizice distincte, neconstituite în condiţiile legii în asociaţie de proprietari.”

4. La articolul I punctul 5, alineatul (6) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Comisiile prevăzute la alin. (5) avizează, din punct de vedere estetic şi arhitectural, soluţiile de intervenţie stabilite prin documentaţiile tehnice.”

5. La articolul I punctul 6, litera c) a alineatului (2) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (5) şi art. 3 alin. (3) teza a doua;”.

6. La articolul I punctul 6, după litera h) a alineatului (4) al articolului 4 se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz.”

7. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:

„91. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«b) hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală cu acordul majorităţii proprietarilor, membri ai asociaţiei de proprietari, însoţită de tabelul nominal din care să rezulte acordul scris al acestora;»„.

8. La articolul I punctul 10, litera c) a alineatului 22) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) obţinerea avizului conform şi prealabil al Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru blocurile de locuinţe care urmează a fi prioritizate pentru includerea în programul naţional, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie.”

9. La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins:

„121. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 13. - (1) Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 se asigură astfel:

a) 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite;

c) 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.

(2) Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4, în cota de contribuţie prevăzută la alin. (1) lit. c), se asigură de către asociaţia de proprietari pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în baza situaţiilor de lucrări.»„

10. La articolul I punctul 13, alineatele (2)-(4) ale articolului 131 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Cota de contribuţie proprie a autorităţilor administraţiei publice locale se stabileşte pe baza unor criterii socio-economice, în limita unei cote de maximum 30% din valoarea activităţilor/lucrărilor prevăzute la alin. (1), şi se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.

(3) Autoritatea publică locală aduce la cunoştinţa asociaţiei de proprietari posibilitatea finanţării activităţilor/lucrări lor în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), criteriile de acces la acest program de finanţare, precum şi cota de contribuţie ce revine asociaţiei de proprietari, ce nu poate fi mai mică de 10% din valoarea activităţilor/lucrărilor.

(4) Pentru a putea accede la acest program de finanţare, hotărârile asociaţiei de proprietari de a mandata autoritatea publică locală în vederea realizării activităţilor/lucrărilor de intervenţie prevăzute la alin. (1), precum şi cu privire la cota contribuţiei fiecărui proprietar la fondul de reparaţii trebuie luate cu votul majorităţii membrilor asociaţiei de proprietari.”

11. La articolul I punctul 14, articolele 14 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, la cererea de finanţare depusă de către asociaţiile de proprietari, în baza hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, finanţarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, cu recuperarea sumelor în condiţiile alin. (3) şi (5)-(10).

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 131 alin. (2), autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, la cererea de finanţare depusă de către asociaţiile de proprietari, în baza hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, finanţarea cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, conform art. 131 alin. (3), pentru activităţile/lucrările prevăzute la art. 131 alin. (1), cu recuperarea sumelor în condiţiile alin. (4)-(7) şi (10).

(3) Sumele avansate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, menţionată la alin. (1), se recuperează din fondul de reparaţii constituit în acest sens, în condiţiile art. 13 alin. (2). În cazul în care aceste sume nu au fost integral recuperate din fondul de reparaţii până la recepţia la terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin taxa de reabilitare termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.

(4) Sumele avansate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, menţionată la alin. (2), se recuperează din fondul de reparaţii sau prin taxa de reabilitare termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.

(5) Taxa de reabilitare termică, prevăzută la alin. (3) şi (4), se fundamentează în funcţie de sumele avansate de către autorităţile locale pentru asigurarea cotei de contribuţie aferente proprietarilor, în raport cu cotele-părţi indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăţi individuale.

(6) Durata şi modalitatea în care pot fi recuperate, prin intermediul taxei, sumele avansate conform alin. (1) şi (2) se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, neputând depăşi 10 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

(7) Taxa pentru reabilitare termică se urmăreşte şi se execută în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a asociaţiilor de proprietari, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c), sunt considerate cheltuieli de natură socială şi nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari, persoane fizice:

a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere;

b) persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie;

c) veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora;

d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie.

(9) Sumele destinate finanţării cheltuielilor menţionate la alin. (8) majorează cota de contribuţie care revine bugetului local, prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b), în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale.

(10) Sumele avansate în condiţiile legii de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenţie la blocurile de locuinţe, nerecuperate la data înstrăinării sub orice formă a apartamentelor, se recuperează de la noul proprietar.

Art. 15. - La termenele prevăzute în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare:

a) autorităţile administraţiei publice locale stabilesc, în cadrul programelor locale, necesarul de alocaţii de la bugetul de stat pentru finanţarea cotei-părţi prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), aferentă blocurilor de locuinţe care vor beneficia de lucrări de intervenţie în anul bugetar următor, şi transmit programele locale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

b) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează propunerile primite, în baza cărora include în proiectul bugetului de stat sumele necesare pentru finanţarea cotei-părţi prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a).”

12. La articolul I punctul 14, litera a) a alineatului (1) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) aprobă, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, programul naţional, care cuprinde lista blocurilor de locuinţe cuprinse în programele locale şi prioritizate de către coordonatorii locali în baza criteriilor tehnice prevăzute la art. 22 alin. (2), respectiv alocă bugetelor locale fondurile aferente cotei-părţi prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a);”.

13. La articolul I punctul 14, alineatul (1) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice efectuează lunar plata către coordonatorii locali a sumelor aferente cotei-părţi prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), aferentă lucrărilor de intervenţie executate, pe baza deconturilor justificative, verificate şi aprobate conform legii.”

14. La articolul I punctul 14, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî şi preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie, corespunzătoare cotei de contribuţie prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale, pentru blocurile de locuinţe.”

15. La articolul I punctul 16, literele e) şi h) ale alineatului (1) al articolului 20 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice documentaţiile de avizare pentru lucrările de intervenţie la blocurile de locuinţe care urmează a fi prioritizate pentru includerea în programul naţional, în vederea emiterii avizului conform şi prealabil prevăzut la art. 11 alin. (22) lit. c);

…………………………………………………………………………………..

h) transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice propunerile privind blocurile de locuinţe prioritizate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. e)-g), în scopul includerii în programul naţional, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie;”.

16. La articolul I, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 161, cu următorul cuprins:

„161. La articolul 21, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«c) constituie fondul de reparaţii pentru asigurarea finanţării cotei-parţi în vederea executării lucrărilor de intervenţie sau, după caz, solicită preluarea cheltuielilor corespunzătoare ce revin proprietarilor/asociaţiei de proprietari, în condiţiile art. 14 alin. (1);»„.

17. La articolul I punctul 18, litera c) a alineatului (1) al articolului 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) asigură finanţarea lucrărilor, în cota prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a), precum şi finanţarea activităţilor/lucrărilor prevăzute la art. 131 alin. (1) în cota prevăzută la art. 131 alin. (1) lit. a), în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie în bugetul propriu;”.

18. La articolul I punctul 20, alineatul (3) al articolului 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Alocarea fondurilor publice în cota-parte prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a) se asigură echilibrat pe regiunile de dezvoltare şi, în cadrul acestora, pe municipii reşedinţă de judeţ, în condiţiile art. 1 alin. (9), municipii, oraşe şi comune, în funcţie de necesarul anual de alocaţii fundamentat de coordonatorii locali, cu prioritate pentru finalizarea executării lucrărilor de intervenţie contractate în anii precedenţi, în limita fondurilor publice aprobate anual cu această destinaţie.”

19. La articolul I, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 231, cu următorul cuprins:

„231. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 26. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice monitorizează performanţa energetică a blocurilor de locuinţe şi constituie bănci de date specifice, scop în care poate contracta, în condiţiile legii, proiectarea, realizarea şi gestionarea băncilor de date specifice, inclusiv monitorizarea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

(2) Finanţarea cheltuielilor necesare pentru activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie şi/sau din alte surse legal constituite, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, si ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.»„

20. La articolul I, după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 261, cu următorul cuprins:

n261. După articolul 35 se introducă un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

«Art. 351. - Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate emite instrucţiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.»„

21. La articolul I, punctul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„27. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, denumirile «Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului» şi «Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei» se înlocuiesc cu denumirea «Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice».”

22. La articolul III, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. III. - (1) Modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică obiectivelor de investiţii pentru care, după caz, până la data intrării în vigoare a acesteia:

a) au fost publicate anunţurile de achiziţie publică de servicii pentru contractarea proiectării, respectiv pentru executarea lucrărilor de intervenţie, după caz;

b) au fost finalizate sau sunt în curs de finalizare procedurile de atribuire pentru elaborarea documentaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 S/2009 privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) au fost semnate sau sunt în curs de semnare contractele de execuţie, respectiv au fost alocate fonduri de la bugetul de stat;

d) a fost emis ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru includerea în programul naţional.

…………………………………………………………………………………..

 (3) în aplicarea prevederilor alin. (2), coordonatorii locali vor înştiinţa asociaţiile de proprietari asupra prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi vor solicita actualizarea acordului acestora de înscriere/menţinere în programul local în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În acest caz, hotărârea asociaţiei de proprietari va fi adoptată în adunarea generală, cu acordul majorităţii proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari, însoţită de tabelul nominal din care să rezulte acordul scris al acestora.”

23. Articolul V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. V. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 251, alineatul (81) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(81) în cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 25% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.»

2, La articolul 283, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, pot institui taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi locuinţelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuţie a proprietarilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare.»„

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 15 iulie 2013.

Nr. 238.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 678.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23 din 3 aprilie 2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 13 aprilie 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 2 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

„e1) beneficiar - persoană juridică publică sau privată, eligibilă pentru finanţare în cadrul Fondului de asistenţă tehnică şi/sau al Fondului bilateral la nivel naţional sau de program;”.

2. La articolul 2 alineatul (3), după litera r) se introduce o nouă literă, litera r1), cu următorul cuprins:

„r1) organism de implementare - persoană juridică publică sau privată căreia i s-au delegat de către operatorul de program o parte din atribuţiile de implementare a programului;”.

3. La articolul 2 alineatul (3), litera t) se modifica şi va avea următorul cuprins:

„t) promotor de proiect - persoană juridică publică sau privată, înregistrată fiscal în România, care semnează contractul de finanţare a proiectului şi îşi asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea cofinanţării publice şi a asistenţei externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, precum şi pentru implementarea proiectului;”.

4. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Dobânda aferentă sumelor reprezentând grantul, acumulata în contul menţionat la alin. (5) utilizat de către operatorii de program sau de punctul naţional de contact, se raportează anual, până la data de 1 martie, către Autoritatea de certificare şi plată şi se virează în euro acesteia, în 20 de zile lucrătoare de la data raportării. Autoritatea de certificare şi plată raportează Comitetului Mecanismului financiar/Ministerului Afacerilor Externe norvegian, în 3 luni calendaristice de la sfârşitul anului, orice dobândă corespunzătoare contului prevăzut la alin. (5) şi conturilor deschise la Banca Naţională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European.”

5. La articolul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Promotorii de proiecte, alţii decât instituţiile publice, pot asigura şi cofinanţarea privată pe proiect, suplimentar sumelor transferate conform art. 7 alin. (1), în condiţiile prevăzute în acordurile de program aprobate şi contractele de finanţare a proiectelor.

6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Având în vedere prevederile art. 7.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi, respectiv, din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, sumele aferente grantului şi cofinanţării publice se transferă de către operatorii de program cu ordin de plată în conturile promotorilor de proiecte sau organismelor de implementare, prin intermediul tipurilor de asistenţă financiară prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b).”

7. La articolul 7, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

B(9)în cazul în care operatorul de program deleagă o parte din atribuţii către organismul de implementare, operatorul de program transferă acestuia sumele menţionate la alin, (1), astfel cum sunt prevăzute în acordul de delegare semnat.”

8. La articolul 9, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Se autorizează promotorii de proiecte să efectueze pe parcursul exerciţiului bugetar virări de credite de la acelaşi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condiţiile legii, astfel încât să se asigure cheltuielile neeligibile necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European.

(5) Se autorizează promotorii de proiecte ca ordonatori de credite să efectueze redistribuiri de fonduri între proiectele finanţate numai în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, prevăzute la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu avizul operatorului de program responsabil de managementul financiar al programului prin intermediul căruia se implementează proiectele vizate.”

9. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Tuturor operatorilor de program li se aplică modelul de prefinanţare, respectiv grantul se transmite de la statele donatoare, pe toată perioada de implementare a programului, înainte de efectuarea plăţilor, către promotorii de proiecte. Cofinanţarea publică aferentă grantului se asigură în mod similar de către operatorii de program, prin bugetul acestora. Fac excepţie de la modelul prefinanţării aplicat operatorilor de program cheltuielile eligibile aferente costurilor de pregătire a programului, acestora aplicându-li-se şi modelul rambursării. Operatorul de program îşi poate selecta modul de finanţare a promotorilor de proiecte la nivel de proiect, conform condiţiilor stabilite în cadrul fişelor de program aprobate de către Comitetul Mecanismului financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian, după cum urmează:

a) fie prin modelul de prefinanţare, caz în care transferă grantul şi cofinanţarea publică în conturile promotorilor de proiecte pe baza previzionării acestora, pe toată perioada de implementare a proiectului, înaintea efectuării cheltuielilor de către aceştia;

b) fie prin modelul de rambursare, caz în care promotorii de proiecte, alţii decât instituţiile publice, efectuează cheltuielile din surse proprii, urmând a fi solicitate operatorului de program la rambursare;

c) modelul rambursării se poate aplica şi pentru instituţiile publice străine care au calitatea de beneficiar al fondului bilateral la nivel de program.

(2) Punctul naţional de contact în calitate de gestionar al fondurilor de asistenţă tehnică şi bilateral naţional, finanţate 100% din grant, poate aplica, pentru aceste fonduri, atât modelul de prefinanţare, cât şi modelul rambursării pentru beneficiarii definiţi la art. 2 alin. (3) lit. e1). După autorizarea cheltuielilor de către punctul naţional de contact, sumele cuvenite a fi rambursate vor fi virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective sau în conturile de disponibilităţi prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice, după caz.”

10. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) În cazul în care operatorul de program deleagă o parte din atribuţii către un organism de implementare, acesta va parcurge fazele execuţiei bugetare a cheltuielilor în limita competenţelor reglementate pe baza acordului de delegare de atribuţii semnat. Semnarea acordului de delegare nu exonerează de răspundere operatorul de program,”

Art. II. - În tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sintagma „promotor de proiect” se înlocuieşte cu termenul „beneficiar”, doar în cazul fondurilor de asistenţă tehnică şi bilateral naţional sau la nivel de program, iar sintagma „operator de program” se înlocuieşte cu sintagma „operator de program sau organism de implementare”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 242.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicata,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 iulie 2013.

Nr. 684.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 340 din 2 iulie 2013 privind completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 15 mai 2013, se completează după cum urmează:

- La articolul 50, după alineatul (4) se introducă un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Cu condiţia îndeplinirii şi a celorlalte criterii, proprietarul poate fi acceptat în situaţia în care, din două sau mai multe autovehicule uzate menţionate în cererea de finanţare, cel puţin unul corespunde criteriilor de eligibilitate, urmând ca pentru acesta să obţină acceptarea.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Anne-Rose-Marie Jugănaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 1.778.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014,

luând în considerare:

- cifrele de şcolarizare finanţate de la bugetul de stat în ultimii ani, fundamentate pe propunerile înaintate de conducerile instituţiilor de învăţământ superior de stat;

- propunerile universităţilor de stat privind programele de studii şi numărul de locuri pentru şcolarizarea românilor de pretutindeni, comunicate Direcţiei generale relaţii internaţionale şi europene,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Cifra de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014, este alocată de Ministerul Educaţiei Naţionale instituţiilor de învăţământ superior de stat conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Alocarea cifrei de şcolarizare se realizează având în vedere propunerile instituţiilor de învăţământ superior de stat organizatoare de studii universitare de doctorat.

Art. 2. - În vederea admiterii la studii universitare de doctorat a românilor de pretutindeni, cifra de şcolarizare se alocă la propunerea universităţilor, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 268/2013, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Senatul universitar sau consiliul de administraţie, după caz, la propunerea rectorului, pe baza metodologiei proprii, alocă cifra de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat domeniilor prioritare şi programelor de studii universitare de doctorat performante.

Art. 4. - (1) Universităţile organizează concurs de admitere pentru studii universitare de doctorat din domeniile în care li s-a acordat acest drept, conform reglementărilor legale.

(2) Senatul universitar sau consiliul de administraţie, după caz, la propunerea rectorului, aprobă cifra de şcolarizare pentru domeniile de studii universitare de doctorat organizate în regim cu taxă, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art. 5. - (1) După finalizarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat, toate universităţile au obligaţia de a comunica Ministerului Educaţiei Naţionale cifra de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat atribuită şi numărul de studenţi doctoranzi admişi în regim cu taxă, pe domenii de studii universitare de doctorat.

(2) Refuzul de a furniza datele privind repartizarea cifrei de şcolarizare sau raportarea falsă reprezintă încălcarea principiului răspunderii publice şi duce la sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 6. - Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane şi Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi toate instituţiile de învăţământ superior acreditate, organizatoare de studii universitare de doctorat, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 4.184.

 

ANEXA Nr. 1

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE

pentru studii universitare de doctorat alocată instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul universitar 2013-2014

 

Universitatea

Cifra de şcolarizare

1

2

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

340

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

45

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

15

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

50

Universitatea din Bucureşti

340

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

95

Academia de Studii Economice din Bucureşti

110

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

15

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

15

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti

15

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

14

Scoală Naţională de Studii Politice si Administrative din Bucureşti

50

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

13

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

10

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

10

Universitatea „Transilvania” din Braşov

50

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca*)

213

*)din care pentru Centrul de Nord din Baia Mare

15

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

75

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

313

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

70

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

15

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

15

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

25

Universitatea Maritimă din Constanţa

10

Universitatea din Craiova

45

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

20

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

45

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

103

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

40

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

213

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T Popa” din Iaşi

70

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

20

Universitatea din Oradea

15

Universitatea din Petroşani

10

Universitatea din Piteşti

10

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

10

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

6

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

30

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

25

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

15

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

4

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

6

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

26

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

4

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

80

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

30

Universitatea de Vest din Timişoara

65

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

25

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

4

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti

0

Academia Naţională de Informaţii „Minai Viteazul” din Bucureşti

0

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

0

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov

0

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa

0

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

0

 

ANEXA Nr. 2

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE

pentru studii universitare de doctorat alocată instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 a românilor de pretutindeni

 

Universitatea

Cifra de şcolarizare

 

Total

din care cu bursă

1

2

3

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

15

4

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

4

2

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

1

0

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

4

2

Universitatea din Bucureşti

10

3

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

0

0

Academia de Studii Economice din Bucureşti

11

3

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

0

0

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

0

0

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti

2

2

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

1

0

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

2

0

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

4

3

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

0

0

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

0

0

Universitatea „Transilvania” din Braşov

8

3

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

2

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

2

0

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

14

3

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

0

0

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

0

0

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

3

1

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

5

1

Universitatea Maritimă din Constanţa

0

0

Universitatea din Craiova

12

3

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

0

0

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

7

2

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

11

3

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

0

0

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

11

2

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi

0

0

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

2

0

Universitatea din Oradea

0

0

Universitatea din Petroşani

0

0

Universitatea din Piteşti

2

2

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

0

0

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

2

2

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

4

1

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

10

3

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

2

1

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

0

0

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

1

1

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

0

0

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

0

0

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

6

0

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

0

0

Universitatea de Vest din Timişoara

11

1

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

0

0

 

RECTIFICĂRI

 

La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 842 din 13 august 2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 2D Focşani - Ojdula km 0+000 - km 118+873”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 27 august 2008, se fac următoarele rectificări:

- la nr. crt. 32, suprafaţa consemnată în coloana „Suprafaţa construcţiilor (m2)” se va consemna în coloana „Suprafaţa rezultată din măsurători (necesară de expropriat)(m2)”;

- la nr. crt. 92, la coloana „Suprafaţa rezultată din măsurători (necesară de expropriat)(m2)”, în loc de: „26”se va citi: „23”;

- la nr. crt. 243, la coloana „Suprafaţa rezultată din măsurători (necesară de expropriat)(m2)”, în loc de: „533” se va citi: „553”;

- la „Total teren expropriat (m2)”, în loc de: „22.778” se va citi: „27.653”;

- la „Total suprafaţă construcţii (m2)”, în loc de: „4.858” se va citi: „0”;

- la „Total suprafaţă expropriată” (m2), în loc de: „27.636”se va citi: „27. 653”.