MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 460/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 460         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 25 iulie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

107. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism privind aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiilor de control

 

108. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism privind aprobarea modelului şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control şi autorizare a Direcţiei generale control şi autorizare turism

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 11 din 10 iunie 2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM

 

ORDIN

privind aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiilor de control

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul legitimaţiilor de control ale personalului cu atribuţii de control şi autorizare a activităţii şi serviciilor din turism şi industria de agrement, în vederea desfăşurării verificărilor şi autorizărilor în domeniul turismului, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Personalul cu atribuţii de control şi autorizare cuprinde consilierii din cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale pentru Turism, desemnaţi de conducătorul structurii cu atribuţii în aceste sens să efectueze controlul sau autorizarea.

Art. 3. - (1) Legitimaţiile de control prevăzute la art. 1 atestă împuternicirea specială a titularului în faţa operatorului economic, ce implică exerciţiul autorităţii de stat, acordată pe timpul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.

(2) Legitimaţia de control este valabilă numai însoţită de ordinul de serviciu emis de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism.

Art. 4. - (1) Legitimaţiile de control au regim special, sunt nominale şi se distribuie de către Autoritatea Naţională pentru Turism.

(2) Numerotarea legitimaţiilor de control se face de către Autoritatea Naţională pentru Turism, prin repartizarea unei plaje de numere structurii cu atribuţii de control şi autorizare din cadrul aparatului propriu, conform anexei nr. 2.

(3) Legitimaţiile de control se aprobă de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism pentru structurile cu atribuţii de control şi autorizare din aparatul propriu.

(4) Distribuirea şi eliberarea legitimaţiilor de control se fac de către conducătorul structurii cu atribuţii de control şi autorizare, pentru persoanele din subordine, pe baza unei evidenţe nominale. Modelul şi conţinutul evidenţei nominale sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(5) Pierderea sau furtul legitimaţiei de control se publică în presă şi se anunţă direcţiei care Ie-a eliberat în termen de 48 de ore.

(6) La data încetării activităţii, titularul legitimaţiei de control va depune legitimaţia la direcţia care Ie-a eliberat, în vederea anulării şi consemnării în evidenţa nominală prevăzută la alin. (4).

Art. 5. - Direcţia generală control şi autorizare turism va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism,

Răzvan Filipescu

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 107.

 

Modelul şi conţinutul legitimaţiilor de control ale personalului cu atribuţii de control şi autorizare a activităţii şi serviciilor din turism şi industria de agrement

 

LEGITIMAŢIA DE CONTROL*)

a Autorităţii Naţionale pentru Turism

 

DESCRIEREA

legitimaţiei de control a Autorităţii Naţionale pentru Turism

 

1. Descrierea legitimaţiei:

a) Dimensiuni: 75 mm/100 mm

b) Carton: 200-250 g/mp

c) Culori: alb, bej; bleumarin (două nuanţe), bleu, negru

2. Ambalare individuală în portvizit de piele, dimensiune 119 mm/95 mm.

3. Legitimaţia de control se compune din „Faţă” şi „Verso”.

4. Vizarea se face semestrial.

5. Vizarea se efectuează prin aplicarea ştampilei structurii cu atribuţii de control şi autorizare în turism emitente şi semnarea de către conducătorul acesteia.


*) Modelul legitimaţiei de control este reprodus în facsimil.

 

 

INSIGNA*)

Autorităţii Naţionale pentru Turism

 

DESCRIEREA

Insignei Autorităţii Naţionale pentru Turism

 

1. Descrierea insignei:

a) Dimensiuni: 60 x 80 mm, grosime 2,5 mm

b) Insignă turnată din zamac; şlefuită, vibrofinisată, nichelată, argintată (cromată), pictată manual, o faţă

Faţă:

Sigla Autorităţii Naţionale pentru Turism

înscris:

ROMÂNIA; Autoritatea Naţională pentru Turism

Numărul legitimaţiei de control

c) Culori: argintiu, bleumarin (două nuanţe), alb


*) Modelul insignei este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

REPARTIZAREA

plajei de numere pentru legitimaţiile de control

 

Nr. crt.

Unitatea

Plaja de început

Plaja de sfârşit

1.

Direcţia generală control şi autorizare turism

001

100

 

ANEXA Nr. 3

 

I. Modelul şi conţinutul evidenţei nominale

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM

Direcţia generală control şi autorizare turism Nr. ...............zz.ll.aa

 

Situaţia nominală privind legitimaţiile de control

 

Nr. crt.

Numele, prenumele şi funcţia titularului legitimaţiei

Codul numeric personal

Numărul legitimaţiei de control

Eliberarea legitimaţiei

Predarea/Anularea legitimaţiei

 

 

 

 

Data

Semnătura

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se completează, în ordinea emiterii, numărul din plaja de numere acordate, conform anexei nr. 2 la ordin.

II. Modalitatea de completare

1. Conducătorul structurii cu atribuţii de control şi autorizare care conduce evidenţa nominală va completa un rând în situaţie pentru fiecare legitimaţie de control, respectiv coloanele 1-5. Titularul legitimaţiei va semna pentru primire în coloana 6.

2. La predarea sau anularea legitimaţiei de control, conducătorul structurii cu atribuţii de control şi autorizare va completa, în continuare, în coloana 7, iar titularul legitimaţiei va semna pentru predare/anulare în coloana 8.

III. Caracteristicile de tipărire şi arhivare

1. Se tipăreşte faţă/verso cu ajutorul tehnicii de calcul.

2. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către unitatea emitentă.

3. Se înregistrează în evidenţa unităţii emitente.

4. Se arhivează la unitatea emitentă.

MINISTERUL ECONOMIEI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM

 

ORDIN

privind aprobarea modelului şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control si autorizare a Direcţiei generale control si autorizare turism

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor întocmite în activitatea de contrai şi autorizare de către reprezentanţii Direcţiei generale control şi autorizare turism, prevăzute în anexele nr. 1a-12a, după cum urmează:

a) Ordin de serviciu - anexa nr. 1a;

b) Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor - anexa nr. 2a;

c) Notă de constatare - anexa nr. 3a;

d) Proces-verbal de afişare - anexa nr. 4a;

e) Notă de relaţii - anexa nr. 5a;

f) Invitaţie - anexa nr. 6a;

g) Notificare - anexa nr. 7a;

h) Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu - anexa nr. 8a;

i) Notă de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică - anexa nr. 9a;

j) Notă de autorizare turistica a plajei - anexa nr. 10a;

k) Notă de omologare a pârtiei de schi - anexa nr. 11a;

l) Notă de verificare a zonei de agrement nautic - anexa nr. 12a.

Art. 2. - Formularele de control si autorizare prevăzute la art. 1 se completează conform instrucţiunilor stabilite în anexele nr. 1b-12b, după cum urmează:

a) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Ordin de serviciu” - anexa nr. 1b;

b) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” - anexa nr. 2b;

c) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de constatare” - anexa nr. 3b;

d) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de afişare” - anexa nr. 4b;

e) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de relaţii” - anexa nr. 5b;

f) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Invitaţie” - anexa nr. 6b;

g) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notificare” - anexa nr. 7b;

h) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu” - anexa nr. 8b;

i) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică” - anexa nr. 9b;

j) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de autorizare turistică a plajei” - anexa nr. 10b;

k) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de omologare a pârtiei de schi” - anexa nr. 11b;

l) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de verificare a zonei de agrement nautic” - anexa nr. 12b.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexele nr. 1c-12c, după cum urmează:

a) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Ordin de serviciu” - anexa nr. 1c;

b) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” - anexa nr. 2c;

c) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de constatare” - anexa nr. 3c;

d) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de afişare” - anexa nr. 4c;

e) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de relaţii” - anexa nr. 5c;

f) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Invitaţie” - anexa nr. 6c;

g) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notificare” - anexa nr. 7c;

h) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu” - anexa nr. 8c;

i) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică” - anexa nr. 9c;

j) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de autorizare turistică a plajei” - anexa nr. 10c;

k) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de omologare a pârtiei de schi” - anexa nr. 11c;

l) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de verificare a zonei de agrement nautic” - anexa nr. 12c.

Art. 4.- Anexele nr. 1a-12a, 1b-12b şi 1c-12c fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Conducerea Direcţiei generale control şi autorizare turism va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism,

Răzvan Filipescu

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 108.

 

ANEXA Nr. 1a

 

SIGLA

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL ECONOMIEI

 

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM

 

Ordin de serviciu nr. ........

 

Dl/Dna.................................................................................................................................................................................

şi dl/dna..............................................................................................................................................................................

având funcţia de ......................................................în cadrul Direcţiei generale control şi autorizare turism sunt delegaţi

pentru efectuarea verificării/autorizării structurii/structurilor de primire turistice şi/sau agenţiei/agenţiilor de turism situată/situate în judeţul/sectorul:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Data începerii:..................................... (zz.ll.aaaa)

Se legitimează cu legitimaţia de control nr. .........şi nr. ...........

 

Preşedinte

.............................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

Avizat

Şef serviciu,

.............................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 

Data.................

 

ANEXA Nr. 1b

 

Instrucţiuni de completare si utilizare a formularului „Ordin de serviciu”

 

Formularul „Ordin de serviciu” reprezintă documentul prin care personalul cu atribuţii de autorizare/control efectuează autorizarea/verificarea operatorilor economici din turism.

Ordinul de serviciu se aprobă de către conducătorul instituţiei sau de altă persoană împuternicită în acest sens.

Se completează cu următoarele date:

- numărul ordinului de serviciu;

- numele şi prenumele persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării/autorizării pentru care s-a întocmit ordinul de serviciu;

- funcţia persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării/autorizării;

- denumirea instituţiei din care face/fac parte persoana/persoanele desemnată/e pentru efectuarea verificării/autorizării;

- unităţile supuse verificării;

- data începerii verificării: zi/lună/an;

- numărul legitimaţiei/împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării;

- data emiterii ordinului de serviciu.

Se întocmeşte într-un exemplar pentru echipa care va efectua verificarea/autorizarea.

 

ANEXA Nr. 1c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Ordin de serviciu”

 

1. Denumire: Ordin de serviciu

2. Cod:.........................

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei.

7. Se întocmeşte: un exemplar.

8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul.

9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe.

 

ANEXA Nr. 2a

 

SIGLA

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL ECONOMIEI

 

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM

 

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

Nr. ...........................data........................

1. Agenţi constatatori:

...................................................................../.............................................................../........................................................

(numele şi prenumele)                                     (funcţia)                      (nr. legitimaţiei)

...................................................................../.............................................................../........................................................

(numele şi prenumele)                                     (funcţia)                      (nr. legitimaţiei)

...................................................................../.............................................................../........................................................

(numele şi prenumele)                                     (funcţia)                      (nr. legitimaţiei)

2. Colaboratori:............................................/...................................................../..........................................

(numele şi prenumele)                                     (funcţia)                      (nr. legitimaţiei)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism şi a Ordinului de serviciu nr. ......din data de .............am efectuat un control la:

3. Operatorul economic/persoana fizică controlat/ă:

3.1. Denumirea ..........................................................., sediul ....................................................., nr. de înmatriculare ................................., codul fiscal.................., reprezentată de .................................................., B.I./C.I. seria ........... nr. ..............., C.N.R. ................................................. funcţia ........................................................

3.2. Persoana fizică............................................................................., care se legitimează cu B.I./C.I. seria .................... nr. ..................., eliberat(ă) de ..........................................................................., la data de ............................................................, C.N.R. ........................................, domiciliat(ă)în localitatea........................................, str. ...................................... nr. ........., bl. ......., sc. ......., ap. ........, sectorul/judeţul .................................................

4. Unitatea controlată........................................................adresa/telefon ..........................................................................

5. Descrierea faptei(faptelor) contravenţionale: ziua...................../luna.........../anul................/orele................................... şi locul................................

1...........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Agent constatator,

.............................................

Colaborator,

.............................................

Martor,

.............................................

Operator economic/Persoană fizică,

.............................................

 

 

 

Am luat cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal cu/fără obiecţiuni.

 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

3...........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

6. Măsuri dispuse:...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

7. Faptele de mai sus constituie contravenţie prevăzută la:

1. art. ... alin. .... lit. ... din ............................................................................................................................................................;

2. art. ... alin.... lit. .... din. ...........................................................................................................................................................;

3. art. ... alin. ... lit. ... din......................................................................................................................................................

Fapta (faptele) prevăzută (prevăzute) în actul (actele) normativ (normative) menţionat (menţionate) se sancţionează conform:

1. art. ... alin. ... lit. ... din............................................... cu amendă de la ............. lei la ............................... lei;

2. art. ... alin. ... lit. ... din............................................... cu amendă de la .............. lei la ................................lei;

3. art. ... alin. ... lit. ... din ...............................................cu amendă de la .............. lei la ..............................  lei,

stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta (faptele) de la pct.:

1. În sumă de .....................(.......................................) lei;

2. În sumă de .....................(.......................................) lei;

3. În sumă de .....................(.......................................) lei;

sumă totală fiind de .............(.......................................) lei.

 

Măsură complementară

1...................................................................conform........................................................................................................;

2...................................................................conform........................................................................................................;

3...................................................................conform.........................................................................................................

 

Agent constatator,

.............................................

Colaborator,

.............................................

Martor,

.............................................

Operator economic/Persoană fizică,

.............................................

 

 

 

Am luat cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal cu/fără obiecţiuni.

 

8. Alte dispoziţii:

a) Amenda se va achita în contul..........................................................................................................................................,

deschis la .................................................................................., iar copia documentului de plată va fi prezentată/transmisă

la sediul agentului constatator din......................................................(fax .........................), în termen de 15 zile calendaristice de

la data semnării/comunicării, astfel încetând orice urmărire.

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, adică suma de .............................lei.

În caz contrar, se va proceda la executarea silită conform legii.

b) Amenda aplicată conform.................................................., adică suma de .........................lei, se va achita integral.

c) împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Plângerea se transmite la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor conţine 3 pagini şi s-a întocmit în 3 exemplare, difuzate la:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

9. Contravenientul nu este de faţă/refuză să semneze/nu poate să semneze:

De faţă a fost martorul ................................................................................, cu domiciliul în............................................, str. ............................................. nr. ........, bl. ......., sc. ......., ap. ........, sectorul/judeţul ......................., care se legitimează cu B.I./C.I. seria ........................ nr. ......................, eliberat(ă)de ........................................................, la data de .................................., C.N.P........................................................

10. Alte menţiuni: conform art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate formula obiecţiuni

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Agent constatator,

.............................................

Colaborator,

.............................................

Martor,

.............................................

Operator economic/Persoană fizică,

.............................................

 

 

 

Am luat cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal cu/fără obiecţiuni.

 

ANEXA Nr. 2b

 

INSTRUCŢIUNI

de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”

 

Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor constituie documentul tipizat întocmit de personalul cu atribuţii de control prin care se reţine săvârşirea unor contravenţii sau a altor încălcări ale reglementărilor legale şi se stabilesc sancţiunile prevăzute expres în actele normative, inclusiv sancţiunile complementare şi măsurile administrative care le însoţesc.

Toate rubricile procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se vor completa lizibil şi clar, având în vedere:

1. Dacă contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

2. Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

3. Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

4. Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

5. În momentul încheierii procesului-verbal, agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Obiecţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

6. În vederea transmiterii copiei ordinului de plată/chitanţei privind achitarea amenzii contravenţionale, precum şi a adresei privind remedierea deficienţelor constatate se va menţiona la pct. 8 din procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor numărul de fax al Autorităţii Naţionale pentru Turism - Direcţia generală control şi autorizare turism.

7. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor, în acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

În lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

8. Dacă contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, i se va înmâna copia acestuia, făcându-se menţiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.

9. În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună (30 de zile) de la data încheierii.

10. Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor ţine loc şi de înştiinţare de plată.

11. Comunicarea procesului-verbal se face prin înmânare către contravenient, prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului.

Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

Directorul general va asigura transmiterea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor personalului din subordine.

 

ANEXA nr. 2c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”

 

1. Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

2. Cod:.........................

3. Format: A4 (210 x 297 mm)

4. Caracteristici de tipărire:

- suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

- tipar: o culoare faţă (negru);

- finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor;

- înseriere cu cerneală roşie;

- legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei.

7. Se întocmeşte: conţine 3 exemplare x 3 pagini.

8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul.

9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe.

 

ANEXA Nr. 3a

 

SIGLA

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL ECONOMIEI

 

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM

 

Notă de constatare

Nr. ........................data...........................

 

1. Agenţi constatatori:

...................................................................../.............................................................../........................................................

(numele şi prenumele)                                     (funcţia)                      (nr. legitimaţiei)

...................................................................../.............................................................../........................................................

(numele şi prenumele)                                     (funcţia)                      (nr. legitimaţiei)

...................................................................../.............................................................../........................................................

(numele şi prenumele)                                     (funcţia)                      (nr. legitimaţiei)

2. Colaboratori:............................................/...................................................../..........................................

(numele şi prenumele)                                     (funcţia)                      (nr. legitimaţiei)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism şi a Ordinului de serviciu nr. ......din data de .............am efectuat un control la:

3. Operatorul economic/persoana fizică controlat/ă:

3.1. Denumirea ..........................................................., sediul ....................................................., nr. de înmatriculare ................................., codul fiscal.................., reprezentată de .................................................., B.I./C.I. seria ........... nr. ..................., C.N.R. .................................................funcţia ........................................................

3.2. Persoana fizică............................................................................., care se legitimează cu B.I./C.I. seria .................... nr. ..................., eliberat(ă) de ......................................................., la data de ............................................................, C.N.R. ........................................, domiciliat(ă)în localitatea........................................, str. ...................................... nr. ........., bl. ......., sc. ......., ap. ........, sectorul/judeţul .................................................

4. Unitatea controlată........................................................adresa/telefon .........................................................................,

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

5. Constatări: ziua.........../luna............/anul............/orele.........................................................................................................

6. Concluzii:...........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Agent constatator,

.............................................

Colaborator,

.............................................

Martor,

.............................................

Operator economic/Persoană fizică,

.............................................

 

 

 

Am luat cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal cu/fără obiecţiuni.

 

ANEXA Nr. 3b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de constatare”

 

Nota de constatare reprezintă un document tipizat încheiat de personalul cu atribuţii de control, în cuprinsul căruia se reţin fapte, stări şi situaţii identificate la structurile de primire turistice, în care se consemnează inexistenţa unor abateri sau încălcări ale normelor legale sau se verifică îndeplinirea unor măsuri dispuse anterior.

Toate rubricile notei de constatare se vor completa lizibil şi clar.

1. Rubrica „Agenţi constatatori” se va completa cu datele de identificare ale inspectorilor de control, conform câmpurilor respective.

2. Rubrica „Colaboratori” se va completa cu datele de identificare (conform câmpurilor) ale persoanei desemnate de către o altă instituţie, asociaţie patronală etc. pentru a face parte din echipa de control.

3. Rubrica „Operatorul economic/persoana fizică autorizată” se va completa cu: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale operatorului economic verificat, precum şi datele de identificare ale persoanei care o reprezintă.

4. La rubrica „Concluzii” se va menţiona, în funcţie de situaţie, dacă măsurile dispuse printr-un proces-verbal anterior acestei verificări au fost îndeplinite sau se vor menţiona orice alte informaţii pe care inspectorul consideră că trebuie să le menţioneze.

5. Nota de constatare se semnează de agentul constatator, de colaborator, dacă este cazul, şi de reprezentantul operatorului economic. În cazul în care reprezentantul operatorului economic nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. Martorul este persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte (nota de constatare, în cazul de faţă), pe care le semnează pentru a le da valoare legală. Un agent constatator nu poate avea calitatea de martor. În acest caz, nota de constatare va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

6. Dacă reprezentantul operatorului economic este prezent la încheierea notei de constatare, i se va înmâna copia acesteia, confirmând primirea prin semnătură.

 

ANEXA Nr. 3c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de constatare”

 

1. Denumire: Notă de constatare

2. Cod:.........................

3. Format: A4 (210 x 297 mm)

4. Caracteristici de tipărire:

- suport: hârtie autocopiativa 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

- tipar: o culoare faţă (negru);

- finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor;

- înseriere cu cerneală roşie;

- legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare.

Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei.

7. Se întocmeşte: conţine 1 exemplar x 3 pagini.

8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul.

9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe.

 

ANEXA Nr. 4a

 

SIGLA

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL ECONOMIEI

 

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM

 

Proces-verbal de afişare

Nr. ..............................data......................................

 

1. Agenţi constatatori:

...................................................................../.............................................................../........................................................

(numele şi prenumele)                                     (funcţia)                      (nr. legitimaţiei)

...................................................................../.............................................................../........................................................

(numele şi prenumele)                                     (funcţia)                      (nr. legitimaţiei)

...................................................................../.............................................................../........................................................

(numele şi prenumele)                                     (funcţia)                      (nr. legitimaţiei)

 

2. Conform art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, agenţii constatatori au afişat la domiciliul/sediul contravenientului ..........................................................., adresa.................................................................................................., procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. .................../data de ........................... privind comunicarea măsurilor dispuse.

 

3. Martori:

De faţă a fost martorul................................................................................., cu domiciliul în......................................................, str. .............................................. nr. ......., bl. ......, sc. ......., ap. ......, sectorul/judeţul .........................................., care se legitimează cu BI/CI........seria .................................. nr. ................., eliberat(ă) de ..........................................., la data de .................................... CNP................................................

De faţă a fost martorul................................................................................., cu domiciliul în......................................................, str. .............................................. nr. ......., bl. ......, sc. ......., ap. ......, sectorul/judeţul .........................................., care se legitimează cu BI/CI........seria ............................ nr. ............................., eliberat(ă)de ........................................, la data de ................................., CNP.................................................

 

Agent constatator,

...................................

Martor,

...................................

 

ANEXA Nr. 4b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de afişare”

 

Formularul „Proces-verbal de afişare” reprezintă documentul prin care personalul cu atribuţii de control aduce la cunoştinţă operatorului economic constatările şi măsurile dispuse prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmit.

Formularul „Proces-verbal de afişare” se completează cu următoarele date de identificare:

- nr. şi data întocmirii;

- datele de identificare ale agenţilor constatatori;

- datele de identificare ale martorului/martorilor.

1. Rubrica „Agenţi constatatori” se va completa cu datele de identificare ale inspectorilor de control, conform câmpurilor respective.

2. Procesul-verbal de afişare se va completa cu denumirea şi adresa operatorului economic verificat, precum şi cu numărul şi data procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, conform câmpurilor de la pct. 2.

3. Procesul-verbal de afişare se semnează de către agentul constatator, care trebuie să fie confirmat de cel puţin un martor prin semnătură. Martorul este persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte (Procesul-verbal de afişare, în cazul de faţă), pe care le semnează pentru a le da valoare legală. Un agent constatator nu poate avea calitatea de martor, în acest caz, procesul-verbal de afişare va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

4. Documentul se afişează, conform normelor legale în vigoare.

 

ANEXA Nr. 4c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de afişare”

 

1. Denumire: Proces-verbal de afişare

2. Cod:.........................

3. Format: A4 (210 x 297 mm)

4. Caracteristici de tipărire:

- suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

- tipar: o culoare faţă (negru);

- finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor;

- înseriere cu cerneală roşie;

- legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare.

Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei.

7. Se întocmeşte: conţine 1 exemplar x 3 pagini.

8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul.

9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe.

 

ANEXA Nr. 5a

 

 

 

SIGLA

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL ECONOMIEI

 

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM

 

Notă de relaţii

 

Subsemnatul(a) ..................................................., CNP (NIF) ................................, domiciliat în localitatea ................................Judeţul/sectorul................................, bd./str. ................................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. .........., ap. ..., telefon ................................, legitimat cu B.I./C.I./paşaport seria ........, nr. ......., eliberat(ă)de ................................, la data de ....../......./........, în calitate de ................................, la întrebările formulate la data de ....../...../......, de echipa de control formată din:

1...................................având funcţia de .............................................................................;

2.................................având funcţia de ................................, în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism -

Direcţia generală control şi autorizare turism, dau următoarele explicaţii:

1.1. Întrebare:........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

1.2. Răspuns:.........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

2.1. Întrebare:........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

2.2. Răspuns:.........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

3. Dacă mai aveţi ceva de adăugat..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Echipa de control,

.............................................

(data şi semnătura)

Persoana care a formulat explicaţii,

.............................................

(numele şi prenumele)

 

Data primirii...................

.............................................

(data şi semnătura)

(zz.ll.aa)

 

 

ANEXA Nr. 5b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de relaţii”

 

Nota de relaţii reprezintă documentul prin care personalul cu atribuţii de control solicită explicaţii scrise operatorului economic verificat şi/sau împuternicitului acestuia, care să contribuie la clarificarea unor elemente relevante din activitatea desfăşurată de acesta şi pentru fundamentarea unor constatări.

Solicitarea de explicaţii scrise se poate face în timpul verificării la faţa locului sau la sediul Autorităţii Naţionale pentru Turism, ori de câte ori este necesar.

Întrebările vor fi transmise în scris, sub semnătura echipei de control, formulate în mod clar, concis şi concret, pentru a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.

În toate cazurile, explicaţiile la întrebările formulate de personalul cu atribuţii de control se vor completa în scris prin „notă de relaţii”, pusă la dispoziţie de personalul cu atribuţii de control.

Refuzul de a răspunde la întrebări va fi consemnat în documentele de control întocmite.

Nota de relaţii se completează de persoana care răspunde la întrebări cu următoarele informaţii:

- numele şi prenumele;

- codul numeric personal;

- adresa de domiciliu;

- datele din documentul cu care se legitimează;

- numele, prenumele şi funcţia persoanelor care au formulat întrebările;

- data completării, numele, prenumele şi semnătura persoanei care răspunde la întrebări.

Nota de relaţii este semnată şi de reprezentanţii echipei de control în momentul în care o primeşte de la persoana care a răspuns la întrebări.

Nota de relaţii se întocmeşte în două exemplare, ambele cu caracter de original, din care:

- un exemplar va fi anexat la raportul de activitate;

- al doilea exemplar va rămâne la persoana care a formulat explicaţii.

 

ANEXA Nr. 5c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de relaţii”

 

1. Denumire: Notă de relaţii

2. Cod:............

3. Format: A4/t1 (Poate avea un număr variabil de pagini.)

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către echipa de control pentru a clarifica unele aspecte constatate în activitatea de verificare fiscală.

7. Se întocmeşte în două exemplare, de persoana nominalizată de echipa de control pentru a răspunde la întrebări.

8. Circulă:

- exemplarul 1 la echipa de control care efectuează verificarea;

- exemplarul 2 la persoana care formulat explicaţii.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1, anexă la Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor sau la nota de constatare;

- exemplarul 2, la persoana care a formulat explicaţii.

 

ANEXA Nr. 6a

 

SIGLA

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL ECONOMIEI

 

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM

 

Nr. ..................data.......................................

Telefon agent constatator....................................

 

INVITAŢIE

 

În data de .........................................., între orele............................, sunteţi invitat(ă) la sediul Autorităţii Naţionale pentru Turism - Direcţia generală control şi autorizare turism:....................................................................................................................,

în vederea clarificării şi soluţionării aspectelor referitoare la..............................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Cu această ocazie este necesar să aveţi asupra dumneavoastră următoarele documente:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Neprezentarea dumneavoastră împiedică efectuarea controlului şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Operator economic/Persoana fizică

Am primit un exemplar.

Numele

.............................................

Funcţia

.............................................

Societatea

.............................................

Semnătura

.............................................

Agent constatator

 

Numele

.............................................

Semnătura

.............................................

Numele

.............................................

Semnătura

.............................................

 

 

ANEXA Nr. 6b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Invitaţie”

 

Formularul „Invitaţie” se va completa de personalul cu atribuţii de control în situaţia în care, ca urmare a verificării efectuate, controlul nu poate fi finalizat (structura de primire turistică/agenţia de turism este închisă, reprezentanţii structurii de primire turistică/agenţiei de turism verificate nu pot pune la

dispoziţia echipei de control documentele necesare etc.) şi va fi înmânat unui reprezentant al operatorului economic sau expediat prin poştă.

În cazul în care operatorul economic nu se prezintă la data şi ora stabilite, se vor aplica procedurile legale în vigoare.

 

ANEXA Nr. 6c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Invitaţie”

 

1. Denumire: Invitaţie

2. Cod:.........................

3. Format: A4 (210 x 297 mm)

4. Caracteristici de tipărire:

- suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

- tipar: o culoare faţă (negru);

- finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor;

- înseriere cu cerneală roşie;

- legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare.

Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei.

7. Se întocmeşte: conţine 1 exemplar x 3 pagini.

8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul.

9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe.

 

ANEXA Nr. 7a

 

SIGLA

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL ECONOMIEI

 

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM

 

Nr. ..........................................data......................................

 

Către: Operatorul economic..................................................................................................................................................

Adresa sediului social:..........................................................................................................................................................

În atenţia: Domnului/Doamnei administrator

în data de ..........................., ora.............., o echipă din cadrul Direcţiei generale control şi autorizare turism a constatat că la adresa menţionată în licenţa de turism nr. ..........................., agenţia de turism......................................................nu funcţiona.

Având în vedere cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vă transmitem următoarea:

 

NOTIFICARE

 

Către: Agenţia de turism..........................................................................

Adresa:...................................................................................................

..............................................................................................................

 

Ca urmare a verificărilor efectuate s-a constatat că agenţia de turism nu mai funcţionează la sediul pentru care s-a emis licenţă de turism sau anexă a licenţei de turism şi, având în vedere că dumneavoastră nu aţi solicitat încetarea definitivă a activităţii la sediul respectiv,

în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în termen de 15 zile de la prezenta notificare vă retragem din oficiu licenţa de turism pentru Agenţia de turism ............................................................................... din localitatea ..................................................judeţul ................................................

 

Autoritatea Naţională pentru Turism - Direcţia generală control şi autorizare turism

Adresa:.......................................................................................

Agent constatator:            .......................................................................................................................tel.:.................................

......................................................................................................................tel.:..................................

......................................................................................................................tel.:...................................

 

Director general,

.............................................

 

ANEXA Nr. 7b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notificare”

 

Formularul „Notificare” se va completa de personalul cu atribuţii de control în situaţia în care, ca urmare a verificărilor efectuate la o agenţie de turism, se constată că aceasta nu mai desfăşoară activitate la sediul înscris în licenţa de turism.

Formularul „Notificare” se completează cu următoarele date de identificare:

- nr. şi data completării formularului;

- datele de identificare ale operatorului economic;

- data şi ora când a fost efectuată verificarea şi s-a constatat că agenţia de turism nu funcţiona;

- denumirea agenţiei de turism;

- adresa agenţiei de turism;

- datele de identificare ale echipei de control;

- adresa instituţiei.

 

ANEXA Nr. 7c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notificare”

 

1. Denumire: Notificare

2. Cod:.........................

3. Format: A4 (210 x 297 mm)

4. Caracteristici de tipărire:

- suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

- tipar: o culoare faţă (negru);

- finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor;

- înseriere cu cerneală roşie;

- legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare.

Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul;

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control.

7. Se întocmeşte: conţine 1 exemplar x 3 pagini.

8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul.

9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe.

 

ANEXA Nr. 8a

 

SIGLA

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL ECONOMIEI

 

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM

 

Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu

 

Către: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală a Finanţelor Publice.............................................................

Administraţia Finanţelor Publice......................................................................

 

Nr. ......................./data........................

 

Vă transmitem alăturat procesul-verbal/procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. ........................................................................., în vederea punerii în executare a acestuia/acestora, în conformitate cu dispoziţiile

art. 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Director general,

.............................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 8b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu”

 

Formularul „Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu” se va completa de personalul cu atribuţii de control în situaţia în care amenda nu a fost achitată în termen de 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi acesta nu a fost contestat în termenul legal.

Formularul „Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu” se completează cu următoarele date de identificare:

- datele de identificare a direcţiei generale a finanţelor publice către care se transmite adresa;

- nr. procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor transmis spre executare.

 

ANEXA Nr. 8c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu”

 

1. Denumire: Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu

2. Cod:.........................

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei.

7. Se întocmeşte: 1 exemplar.

8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul.

9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe.

 

ANEXA Nr. 9a

 

SIGLA

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL ECONOMIEI

 

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM

 

Notă de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică

Nr. ......................data:......./......./..........

1. Comisia:

Reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Turism:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

2. Operatorul economic:

Denumirea..........................................................., sediul social ......................................................................................., nr. de înmatriculare..........................................................., cod fiscal................................................, tel./fax ....................................., e-mail ................................................, adresa web ............................................................................................................................

În prezenţa reprezentantului legal.................................................................................................. B.I./C.I./P. seria ....... nr. ..............., funcţia ............................................, telefon ......................................,

au efectuat verificarea la faţa locului, constatând următoarele:

3. Unitatea (unităţile) funcţionează în baza autorizaţiei provizorii de funcţionare nr. ........... din. ....../......./........, emisă în baza cererii operatorului economic titular pentru structura(ile) de primire turistică(e):

- tipul .................................................. denumirea ..................................................... categoria de clasificare .................;

- tipul .................................................. denumirea ..................................................... categoria de clasificare .................;

- tipul .................................................. denumirea ..................................................... categoria de clasificare .................;

- tipul .................................................. denumirea ..................................................... categoria de clasificare ..................

4. Adresa unităţii (unităţilor) verificate: localitatea.........................................., str. ................................................... nr. ..........., judeţul/sectorul ......................................................., telefon .........................................................., fax ........................................., e-mail ........................................................................, adresa web ..........................................................

5. Condiţii şi criterii minime obligatorii neîndeplinite faţă de solicitarea operatorului economic:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

6. Număr minim de servicii suplimentare oferite (dacă este cazul):.............................................................................................

7. Punctaj minim realizat (dacă este cazul):..............................................................................................................................

8. Se propune:

a) Structura/structurile de primire turistică(e) verificată(e) să fie încadrată(e) la:

- tipul .................................................. denumirea ..................................................... categoria de clasificare .................;

- tipul .................................................. denumirea ..................................................... categoria de clasificare .................;

- tipul .................................................. denumirea ..................................................... categoria de clasificare .................;

- tipul .................................................. denumirea ..................................................... categoria de clasificare ..................

b) Structura/structurile de primire turistică(e) verificată(e) să nu fie clasificată(e), întrucât nu poate fi încadrată/nu pot fi încadrate la niciun tip şi categorie şi nu îndeplineşte/nu îndeplinesc condiţiile şi criteriile minime obligatorii de clasificare.

9. Alte menţiuni.....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

10. Specificaţie pentru punctul nr. 8 lit. a): certificatul/certificatele de clasificare şi fişa/fişele anexă(e) se emit în termen de 15 zile de la data întocmirii prezentei note de clasificare.

 

Semnăturile membrilor comisiei

.............................................

Semnătura şi ştampila operatorului economic

.............................................

 

ANEXA Nr. 9b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică”

 

Nota de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică (nota de clasificare) este documentul întocmit de personalul cu atribuţii de autorizare prin care se consemnează îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de clasificare în vederea autorizării structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau alimentaţie publică.

Nota de clasificare va cuprinde tipul şi categoria de clasificare la care se încadrează efectiv structura de primire turistică, conform condiţiilor şi criteriilor prevăzute de normele metodologice.

1. Rubrica „Comisia” se va completa cu datele de identificare ale reprezentanţilor Autorităţii Naţionale pentru Turism desemnaţi, conform câmpurilor respective.

2. La pct. 2 se vor completa datele de identificare ale reprezentantului operatorului economic care are în administrare structura/structurile de primire turistice, precum şi datele de identificare ale operatorului economic, conform câmpurilor corespunzătoare.

3. Se vor completa câmpurile aferente tipului, denumirii şi categoriei structurilor de primire turistice, conform solicitării operatorului economic. Acestea vor fi cele menţionate în Autorizaţia provizorie de funcţionare, eliberată anterior verificării la faţa locului.

4. La pct. 4 se vor menţiona datele de identificare ale structurii/lor de primire, conform câmpurilor din nota de clasificare.

5. Dacă este cazul, în funcţie de rezultatul verificării, inspectorul va preciza la pct. 5 criteriile minime obligatorii (conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism) neîndeplinite.

6. Pct. 6 se va completa cu numărul minim de servicii suplimentare oferite, după caz, iar la pct. 7 se va completa punctajul suplimentar realizat în urma verificării, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013.

7. În funcţie de rezultatul verificării, comisia încadrează şi clasifică sau nu structura/structurile de primire prin încercuirea literei corespunzătoare (a, b) de la pct. 8.

8. Nota de clasificare se semnează de către membrii comisiei şi de reprezentantul operatorului economic. În cazul în care reprezentantul operatorului economic refuză sau nu poate să semneze, inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Turism vor menţiona acest aspect care trebuie să fie confirmat de cel puţin un martor. Martorul este persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte (nota de clasificare, în cazul de faţă), pe care le semnează pentru a le da valoare legală. Un agent constatator nu poate avea calitatea de martor. În acest caz, nota de constatare va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

9. Dacă reprezentantul operatorului economic este prezent la încheierea notei de clasificare, i se va înmâna copia acesteia, confirmând primirea prin semnătură.

 

ANEXA Nr. 9c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică”

 

1. Denumire: Notă de clasificare

2. Cod:.........................

3. Format: A4 (210 x 297 mm)

4. Caracteristici de tipărire:

- suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

- tipar: o culoare faţă (negru);

- finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor;

- înseriere cu cerneală roşie;

- legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei.

7. Se întocmeşte: conţine 1 exemplar x 3 pagini.

8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul.

9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe.

 

ANEXA Nr. 10a

 

SIGLA

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL ECONOMIEI

 

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM

 

Notă de autorizare turistică a plajei

Nr. ......................data:......./......./..........

 

1. Comisia:

Reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Turism:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

2. Operatorul economic:

Denumirea.............................................................., sediul social............................................................................................, nr. de înmatriculare..................................................., codul fiscal............................................, tel/fax ............................................., e-mail ................................................, adresa web ..................................................

În prezenţa reprezentantului legal........................................................................................................, B.I./C.I./P. seria ....... nr. ................, funcţia ............................................., telefon ......................................., au verificat la faţa locului îndeplinirea criteriilor privind utilizarea plajelor în scop turistic pentru:

3. Sectorul/subsectorul de plajă.............................................................................................................................................

Amplasare................................................................................................................, suprafaţa......................., limita de nord................................................................................................, limita de sud..............................................................................

4. Plaja este administrată de ........................................................................................., în baza Contractului de închiriere nr. ................./...........................încheiat cu Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

5. Dotări plajă:..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

6. Alte menţiuni:........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

7. Se propune:

a) Autorizarea sectorului/subsectorului de plajă, întrucât îndeplineşte condiţiile şi criteriile minime obligatorii stabilite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic.

b) Neautorizarea sectorului/subsectorului de plajă, întrucât nu îndeplineşte condiţiile şi criteriile minime obligatorii stabilite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.204/2010.

 

Semnăturile membrilor comisiei

.............................................

Semnătura şi ştampila operatorului economic

.............................................

 

ANEXA Nr. 10b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de autorizare turistică a plajei”

 

Nota de autorizare turistică a plajei este documentul întocmit de personalul cu atribuţii de autorizare prin care se consemnează îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor şi criteriilor în vederea autorizării turistice a plajei.

1. Rubrica „Comisia” se va completa cu datele de identificare ale reprezentanţilor Autorităţii Naţionale pentru Turism desemnaţi, conform câmpurilor respective.

2. La pct. 2 se vor completa datele de identificare ale reprezentantului operatorului economic care are în administrare sectorul de plajă, precum şi datele de identificare ale operatorului economic, conform câmpurilor corespunzătoare.

3. Denumirea, amplasarea, suprafaţa, limitele sectorului de plajă se vor completa conform datelor din fişa privind descrierea sectorului/subsectorului de plajă închiriat şi din contractul încheiat între administratorul sectorului/subsectorului de plajă şi Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

4. La rubrica „Menţiuni” se vor preciza aspecte cu privire la rezultatul verificării, criterii îndeplinite sau neîndeplinite, precum şi orice alte informaţii pe care inspectorul consideră că trebuie să le menţioneze.

5. În funcţie de rezultatul verificării, comisia autorizează sau nu sectorul/subsectorul de plajă verificat prin încercuirea literei corespunzătoare (a, b) de la pct. 6.

6. Nota de autorizare turistică a plajei se semnează de către membrii comisiei şi de reprezentantul operatorului economic, în cazul în care reprezentantul operatorului economic refuză sau nu poate să semneze, inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Turism vor menţiona acest aspect care trebuie să fie confirmat de cel puţin un martor. Martorul este persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte (Nota de autorizare turistică a plajei, în cazul de faţă), pe care le semnează pentru a le da valoare legală. Un agent constatator nu poate avea calitatea de martor. În acest caz, nota de constatare va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

7. Dacă reprezentantul operatorului economic este prezent la încheierea Notei de autorizare turistică a plajei, i se va înmâna copia acesteia, confirmând primirea prin semnătură.

 

ANEXA Nr. 10c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de autorizare turistică a plajei”

 

1. Denumire: Notă de autorizare turistică a plajei

2. Cod:.........................

3. Format: A4 (210 x 297 mm)

4. Caracteristici de tipărire:

- suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

- tipar: o culoare faţă (negru);

- finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor;

- înseriere cu cerneală roşie;

- legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei.

7. Se întocmeşte: conţine 1 exemplar x 3 pagini.

8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul.

9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe.

 

ANEXA Nr. 11a

 

SIGLA

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL ECONOMIEI

 

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM

 

Notă de omologare a pârtiei de schi

Nr. ......................Data:......./......./..........

 

1. Comisia:

1.1. Reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Turism:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

1.2. Colaboratori:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

2. Operatorul economic:

Denumirea........................................................, sediul social .........................................................................................., nr. de înmatriculare.................................................................................., codul fiscal......................................................................

În prezenţa reprezentantului legal........................................................................., B.I./C.I./P. seria .......... nr. .....................,

C.N.P........................................., funcţia .........................................................................., care solicită omologarea pârtiei de schi,

au efectuat verificarea la faţa locului pentru:

3. Pârtia de schi:

Denumirea..................................................................................................................................................................................

Amplasare.............................................................................................................................................................................

Descrierea caracteristicilor:

Lungime (m)............., grad de dificultate.............., lăţime minimă (m)........, înclinare medie a pantei........%, altitudine

plecare...................................., altitudine sosire..................................................., diferenţă de nivel...............................................

4. Criterii neîndeplinite::..................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

5. Dotări:.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

6. Alte menţiuni:................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

7. Se propune:

a) Pârtia de schi verificată să fie omologată, întrucât îndeplineşte criteriile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, republicată, şi Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Pârtia de schi verificată să nu fie omologată, întrucât nu îndeplineşte criteriile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 263/2001, republicată, şi Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Semnăturile membrilor comisiei

.............................................

Semnătura şi ştampila operatorului economic

.............................................

 

ANEXA Nr. 11b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de omologare a pârtiei de schi”

 

Omologarea pârtiilor de schi pentru agrement se face de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului, pe baza constatărilor făcute la faţa locului de o comisie constituită din reprezentanţi ai Direcţiei generale control şi autorizare turism şi ai consiliilor judeţene. Comisia îşi desfăşoară activitatea cu consultarea reprezentanţilor asociaţiilor profesionale de profil şi a consiliului local pe a cărui rază teritorială se află pârtia sau traseul de schi supus omologării.

Nota de omologare a pârtiei de schi este documentul întocmit de personalul cu atribuţii de autorizare prin care se consemnează îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor şi criteriilor în vederea omologării pârtiei de schi.

1. Rubrica „Comisia” se va completa cu datele de identificare ale reprezentanţilor Autorităţii Naţionale pentru Turism desemnaţi, conform câmpurilor respective.

2. La pct. 2 se vor completa datele de identificare ale reprezentantului consiliului judeţean/local, de regulă reprezentanţi SALVAMONT.

3. La pct. 3 se vor completa datele de identificare ale operatorului economic care are în administrare pârtia de schi, conform câmpurilor corespunzătoare.

4. Denumirea, amplasarea, lungimea etc. se vor completa din fişa pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement, depuse la documentaţia de omologare.

5. Se vor menţiona la pct. 4 criteriile neîndeplinite, conform actelor normative în vigoare.

6. La rubrica „Menţiuni” se vor preciza aspecte cu privire la rezultatul verificării, criterii îndeplinite sau neîndeplinite, precum şi orice alte informaţii pe care inspectorul consideră că trebuie să le menţioneze.

7. În funcţie de rezultatul verificării, comisia omologhează sau nu pârtia de schi verificată prin încercuirea literei corespunzătoare (a, b) de la pct. 7.

8. Nota de omologare a pârtiei de schi se semnează de către membrii comisiei şi de reprezentantul operatorului economic, în cazul în care reprezentantul operatorului economic refuză sau nu poate să semneze, inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Turism vor menţiona acest aspect, care trebuie să fie confirmat de cel puţin un martor. Martorul este persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte (Nota de omologare a pârtiei de schi, în cazul de faţă), pe care le semnează pentru a le da valoare legală. Un agent constatator nu poate avea calitatea de martor. În acest caz, nota de constatare va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

9. Dacă reprezentantul operatorului economic este prezent la încheierea Notei de omologare a pârtiei de schi, i se va înmâna copia acesteia, confirmând primirea prin semnătură.

 

ANEXA Nr.11c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de omologare a pârtiei de schi”

 

1. Denumire: Notă de omologare a pârtiei de schi

2. Cod:.........................

3. Format: A4 (210 x 297 mm)

4. Caracteristici de tipărire:

- suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

- tipar: o culoare faţă (negru);

- finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor;

- înseriere cu cerneală roşie;

- legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei.

7. Se întocmeşte: conţine 1 exemplar x 3 pagini.

8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul.

9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe.

 

ANEXA Nr. 12a

 

SIGLA

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL ECONOMIEI

 

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM

 

 

 

Notă de verificare a zonei de agrement nautic

Nr. ......................Data:......./......./..........

 

1. Comisia:

Reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Turism:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

2. Operatorul economic:

Denumirea............................................................, sediul social..............................................................................................., nr. de înmatriculare........................., codul fiscal........................., tel/fax ............................, e-mail ..................................................., adresă web ................................

În prezenţa reprezentantului legal........................................................................................................, B.I./C.I./P. seria ....... nr. ....................................., funcţia ...................................................................................., telefon ...................................................

Amplasarea zonei de agrement nautic:..................................................................................................................................

Zona este administrată de ..................................................................................................................., conform contract .............................................................................................................................................................................................

S-a efectuat verificarea la faţa locului în vederea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor privind autorizarea turistică a zonei de agrement nautic.

3. Condiţii şi criterii minime obligatorii neîndeplinite faţă de solicitarea operatorului economic:...........................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

4. Alte menţiuni.................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

5. Se propune:

a) Zona de agrement nautic să fie autorizată, întrucât îndeplineşte criteriile minime stabilite conform Hotărârii Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic şi Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 292/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Zona de agrement nautic să nu fie autorizată, întrucât nu îndeplineşte criteriile minime stabilite conform Hotărârii Guvernului nr. 452/2003 şi Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 292/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Semnăturile membrilor comisiei

.............................................

Semnătura şi ştampila operatorului economic

.............................................

 

ANEXA Nr. 12b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de verificare a zonei de agrement nautic”

 

Nota de verificare a zonei de agrement nautic este documentul întocmit de personalul cu atribuţii de autorizare prin care se consemnează îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor şi criteriilor în vederea autorizării zonei de agrement nautic.

1. Rubrica „Comisia” se va completa cu datele de identificare ale reprezentanţilor Autorităţii Naţionale pentru Turism desemnaţi, conform câmpurilor respective.

2. La pct. 2 se vor completa datele de identificare ale reprezentantului operatorului economic care are în administrare zona de agrement nautic, precum şi datele de identificare ale operatorului economic, conform câmpurilor corespunzătoare.

3. Denumirea, amplasarea, suprafaţa, limitele zonei de agrement se vor completa conform datelor din fişa privind zona de agrement nautic şi din contractul încheiat între administratorul sectorului/subsectorului de plajă şi Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.

4. La rubrica „Menţiuni” se vor preciza aspecte cu privire la rezultatul verificării, criterii îndeplinite sau neîndeplinite, precum şi orice alte informaţii pe care inspectorul consideră că trebuie să le menţioneze.

5. În funcţie de rezultatul verificării, comisia autorizează sau nu zona de agrement nautic verificată prin încercuirea literei corespunzătoare (a, b) de la pct. 6.

6. Nota de verificare a zonei de agrement nautic se semnează de către membrii comisiei şi de reprezentantul operatorului economic. În cazul în care reprezentantul operatorului economic refuză sau nu poate să semneze, inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Turism vor menţiona acest aspect care trebuie să fie confirmat de cel puţin un martor. Martorul este persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte, pe care le semnează pentru a le da valoare legală. Un agent constatator nu poate avea calitatea de martor. În acest caz, nota de constatare va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

7. Dacă reprezentantul operatorului economic este prezent la încheierea Notei de verificare a zonei de agrement nautic, i se va înmâna copia acesteia, confirmând primirea prin semnătură.

 

ANEXA Nr. 12c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de verificare a zonei de agrement nautic”

 

1. Denumire: Notă de verificare a zonei de agrement nautic

2. Cod:.........................

3. Format: A4 (210 x 297 mm)

4. Caracteristici de tipărire:

- suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

- tipar: o culoare faţă (negru);

- finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor;

- înseriere cu cerneală roşie;

- legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei.

7. Se întocmeşte: conţine 1 exemplar x 3 pagini.

8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul.

9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

DECIZIA Nr. 11

din 10 iunie 2013

 

Dosar nr. 8/2013

Livia Doina Stanciu - preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - preşedintele completului

Lavinia Curelea  - preşedintele Secţiei I civile

Roxana Popa - preşedintele delegat al Secţiei a II-a civile

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal

Corina Michaela Jîjîie - preşedintele Secţiei penale

Romaniţa Ecaterina - judecător la Secţia I civilă

Vrînceanu Paula Pantea - judecător la Secţia I civilă - judecător raportor

Mihaela Tăbârcă - judecător la Secţia I civilă

Andreia Liana Constanda - judecător la Secţia I civilă

Florentin Sorin Drăguţ - judecător la Secţia I civilă

Alina Sorinela Macavei - judecător la Secţia I civilă

Minodora Condoiu - judecător la Secţia a II-a civilă

Adriana Chioseaua - judecător la Secţia a II-a civilă

Tatiana Gabriela Năstase - judecător la Secţia a II-a civilă

Nela Petrişor - judecător la Secţia a II-a civilă - judecător raportor

Carmen Trănica Teau - judecător la Secţia a II-a civilă

Marian Budă - judecător la Secţia a II-a civilă

Eugenia Marin - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Niculae Măniguţiu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Dana Iarina Vartires - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Carmen Sîrbu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal - judecător raportor

Carmen Maria Ilie - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Gheorghiţa Luţac - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Simona Cristina Neniţă - judecător la Secţia penală

Ioana Bogdan - judecător la Secţia penală

 

Completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 8/2013 a fost constituit conform dispoziţiilor art. 516 alin. 2 din Codul de procedură civilă şi ale art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa este prezidată de doamna judecător Livia Doina Stanciu, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este reprezentat de doamna procuror Antonia Constantin.

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti este reprezentat de doamna judecător Amelia Farmathy.

La şedinţa de judecată participă doamna Adriana Stamatescu, magistrat-asistent la Secţia I civilă, desemnată în conformitate cu dispoziţiile art. 273 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 252 alin. 5 din Codul muncii cu privire la posibilitatea instanţei de judecată, sesizate cu o contestaţie împotriva deciziei prin care s-a luat o măsură disciplinară împotriva salariatului, de a înlocui sancţiunea disciplinară aplicată de către angajator.

Magistratul asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosarul cauzei au fost depuse: practică judiciară şi raportul întocmit de judecătorii raportori.

Doamna judecător Livia Doina Stanciu, preşedintele completului de judecată, constatând că nu mai există chestiuni prealabile sau excepţii, a acordat cuvântul reprezentantului procurorului general, doamna procuror Antonia Constantin, şi reprezentantului Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti, doamna judecător Amelia Farmathy, pentru susţinerea recursurilor în interesul legii.

Doamna procuror Antonia Constantin, reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a susţinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia şi pronunţarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii, în sensul de a se stabili că în soluţionarea contestaţiei formulate de salariat împotriva deciziei de sancţionare disciplinară, instanţele judecătoreşti au competenţa de a exercita un control devolutiv de natură jurisdicţională, iar în măsura în care constată că sancţiunea aplicată este nejustificată, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare, fiind greşit individualizată, vor înlocui sancţiunea disciplinară aplicată de angajator cu o altă măsură de sancţionare care, de regulă, este mai blândă, având în vedere şi aplicarea principiului non reformatio în pejus.

Doamna judecător Amelia Farmathy, vicepreşedintele Curţii de Apel Bucureşti, desemnată de Colegiul de conducere al instanţei să susţină recursul în interesul legii, a solicitat admiterea acestuia şi pronunţarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii, în sensul de a se stabili că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 252 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), instanţa de judecată, competentă să soluţioneze contestaţia salariatului împotriva sancţiunii disciplinare aplicate de către angajator, nu poate înlocui sancţiunea, luarea măsurii disciplinare fiind atributul exclusiv al angajatorului, conform art. 247 alin. (1) din Codul muncii. A susţinut că aplicarea unei sancţiuni disciplinare este atributul exclusiv al angajatorului, pentru că acesta dispune de prerogativa disciplinară, având competenţa de a individualiza sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare, cu luarea în considerare a împrejurărilor în care a fost săvârşită fapta, a gradului de vinovăţie, a consecinţelor abaterii disciplinare, a comportamentului general al salariatului şi a eventualelor sancţiuni suferite de către acesta. Pe de altă parte, aplicarea sancţiunii disciplinare nu constituie atributul instanţei judecătoreşti, care poate exercita numai un control de legalitate şi temeinicie a actului de sancţionare disciplinară. În măsura în care în urma controlului judecătoresc se constată că angajatorul nu a respectat proporţia între fapta săvârşită de salariat şi sancţiunea pe care i-a aplicat-o, se impune concluzia nelegalităţii măsurii de sancţionare disciplinară în întregul său, cu consecinţa anulării deciziei, iar nu a reindividualizării sancţiunii. Dacă s-ar accepta teza contrară, instanţa de judecată ar ajunge să se substituie angajatorului, ceea ce nu poate fi acceptat.

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna judecător Livia Doina Stanciu, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecată a rămas în pronunţare asupra recursurilor în interesul legii.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursurilor în interesul legii, constată următoarele:

1. Problema de drept ce a generat practica neunitară

Prin recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a arătat că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 252 alin. (5) raportat la art. 250 din Codul muncii cu privire la posibilitatea instanţei de judecată, sesizate cu o contestaţie împotriva deciziei prin care s-a luat o măsură disciplinară împotriva salariatului, de a înlocui sancţiunea disciplinară aplicată de către angajator.

Astfel, în urma verificării jurisprudenţei la nivelul întregii ţări, s-a constatat că în cazul acţiunilor având ca obiect contestaţii împotriva deciziei prin care s-a luat o măsură disciplinară împotriva salariatului, atunci când se admite contestaţia, soluţiile pronunţate sunt divergente sub aspectul posibilităţii instanţei de judecată de a înlocui sancţiunea aplicată cu o altă sancţiune mai blândă. La dosar au fost ataşate hotărâri judecătoreşti exemplificative.

2. Examenul jurisprudenţial

2.1. Într-o primă orientare jurisprudenţială s-a admis contestaţia formulată de salariat, a fost anulată în parte decizia de sancţionare disciplinară şi înlocuită măsura sancţiunii aplicată de angajator cu o altă sancţiune disciplinară, potrivit gradului de vinovăţie şi pericolului concret al faptei.

La pronunţarea acestei soluţii s-a avut în vedere teoria potrivit căreia prerogativa disciplinară a angajatorului nu este absolută, discreţionară, de natură a înlătura prerogativa instanţei de judecată de a verifica modalitatea în care angajatorul a aplicat criteriile de individualizare şi stabilire a sancţiunii disciplinare. O astfel de intervenţie a instanţei ţine de finalitatea actului de justiţie, de rezolvarea efectivă a litigiului dedus judecăţii, deoarece instanţa nu se poate limita doar la o constatare a legalităţii ori nelegalităţii actului sau faptului juridic contestat.

Nu poate fi vorba de o imixtiune a organelor de jurisdicţie în prerogativele disciplinare, care prin natura lor aparţin angajatorului, deoarece dreptul acestuia de a dispune sancţionarea încetează odată cu aplicarea sancţiunii. Din acest moment intră în joc prerogativele organelor învestite de lege cu controlul jurisdicţional al actului de sancţionare. Acest control, în lipsa oricărei limitări exprese, este devolutiv şi include dreptul organului jurisdicţional de a pronunţa o soluţie proprie.

S-a reţinut că instanţa, practic, doar modifică în parte decizia contestată, înlocuind sancţiunea aplicată cu alta, reţinând că parţial, sub aspectul individualizării, respectiv al dozării sancţiunii, decizia este nelegală în raport cu art. 266 din Codul muncii (anterior republicării) care stabileşte imperativ criteriile pe care angajatorul trebuie să le aibă în vedere cumulativ la stabilirea sancţiunii disciplinare.

2.2. a) într-o altă opinie, s-a apreciat că aplicarea unei sancţiuni disciplinare este atributul exclusiv al angajatorului pentru că acesta dispune de prerogativa disciplinară, având competenţa de a individualiza sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare, cu luarea în considerare a împrejurărilor în care a fost săvârşită fapta, a gradului de vinovăţie, a consecinţelor abaterii disciplinare, a comportamentului general al salariatului şi a eventualelor sancţiuni suferite de către acesta.

Pe de altă parte, aplicarea sancţiunii disciplinare nu constituie atributul instanţei judecătoreşti care poate exercita numai un control de legalitate şi temeinicie a actului de sancţionare disciplinară.

În măsura în care în urma controlului judecătoresc se constată că angajatorul nu a respectat proporţia între fapta săvârşită de salariat şi sancţiunea pe care i-a aplicat-o, se impune concluzia nelegalităţii măsurii de sancţionare disciplinară în întregul său, cu consecinţa anulării deciziei, iar nu a reindividualizării sancţiunii. Dacă s-ar accepta teza contrară, instanţa de judecată ar ajunge să se substituie angajatorului, ceea ce nu poate fi acceptat.

b) S-a mai exprimat şi opinia potrivit căreia instanţa de judecată ar încălca principiul disponibilităţii prin înlocuirea sancţiunii disciplinare, întrucât s-ar pronunţa asupra unui lucru care nu s-a cerut.

Potrivit principiului disponibilităţii, instanţa este ţinută să se pronunţe, în limitele învestirii, numai cu privire la persoanele care au fost chemate în judecată şi asupra obiectului pricinii, stabilit de reclamant prin cererea de chemare în judecată, deoarece nicio dispoziţie legală nu prevede posibilitatea instanţei de a se pronunţa asupra vreunei chestiuni necerute de niciuna dintre părţi şi puse în discuţie din oficiu de către instanţă.

De altfel, expresia aplicării principiului disponibilităţii în procesul civil nu se referă la temeiurile cererilor, ci numai exclusiv la obiectul acestora, deci la pretenţiile concrete formulate de reclamant în cererea de chemare în judecată, cu referire concretă la cererile care au fixat cadrul procesual, au determinat limitele învestirii instanţei şi au stabilit obiectul pricinii.

3. Opinia Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti

Prin sesizarea înaintată Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu Adresa nr. 1/177/CC din 6 ianuarie 2012, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti a solicitat pronunţarea unei decizii în interesul legii asupra problemei de drept supuse interpretării, apreciind că instanţa învestită cu o contestaţie la decizia de sancţionare poate numai să verifice respectarea de către angajator a dispoziţiilor legale privind procedura aplicării sancţiunii disciplinare şi să analizeze legalitatea şi temeinicia deciziei contestate, fără a se putea substitui angajatorului prin reindividualizarea sancţiunii, cu consecinţa aplicării unei sancţiuni mai puţin drastice.

4. Opinia procurorului general

Procurorul general a apreciat prima orientare jurisprudenţială ca fiind în acord cu litera şi spiritul legii.

Prin argumentele expuse, s-au susţinut următoarele: în soluţionarea acestui conflict de muncă instanţa exercită un control devolutiv de natură jurisdicţională, deoarece verifică legalitatea şi temeinicia măsurii luate, nu numai prin prisma materialului administrat, dar are şi posibilitatea efectuării unui probatoriu suplimentar. În măsura în care constată că măsura sancţionării este nejustificată în raport cu gravitatea abaterii disciplinare, instanţa va dispune admiterea contestaţiei, anularea parţială a deciziei contestate şi înlocuirea sancţiunii disciplinare aplicate de către angajator cu o altă măsură de sancţionare. Procedând în acest mod, instanţele de judecată nu se transformă în organe disciplinare, pentru că ele nu fac din oficiu cercetări administrative pentru stabilirea actelor şi faptelor juridice prin care s-a încălcat disciplina muncii, ci doar cenzurează măsura sancţionatoare aplicată deja de către angajator, asigurând un cadru de protecţie a salariatului în raporturile sale cu angajatorul, cu respectarea principiului proporţionalităţii.

5. Raportul asupra recursului în interesul legii

5.1. Sesizarea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti nr. 1/177/CC din 6 ianuarie 2012 a fost transmisă Parchetului General prin Adresa nr. 1/S.U./2012din 12 ianuarie 2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Parchetul General a verificat jurisprudenţa la nivelul întregii ţări în problema de drept enunţată anterior şi, constatând că, în cazul acţiunilor având ca obiect contestaţii împotriva deciziei prin care s-a luat o măsură disciplinară împotriva salariatului, practica judiciară are un caracter neunitar, sub aspectul posibilităţii instanţei de judecată de a înlocui sancţiunea disciplinară aplicată de angajator, a formulat recurs în interesul legii.

5.2. În ceea ce priveşte soluţia propusă prin raportul asupra recursului în interesul legii întocmit în cauză, s-a apreciat că se impune admiterea acestuia, urmând a se stabili că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 252 alin. (5) din Codul muncii: instanţa de judecată, competentă să soluţioneze contestaţia salariatului împotriva sancţiunii disciplinare aplicate de către angajator, nu poate înlocui sancţiunea, luarea măsurii disciplinare fiind atributul exclusiv al angajatorului, conform art. 247 alin. (1) din Codul muncii.

6. Înalta Curte

Examinând sesizările cu recurs în interesul legii, raportul întocmit de judecătorii-raportori şi dispoziţiile legale ce se solicită a fi interpretate în mod unitar, reţine următoarele:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost legal sesizată, iar recursurile în interesul legii sunt admisibile, fiind îndeplinite cumulativ cerinţele impuse de dispoziţiile art. 514 din Codul de procedură civilă, cu referire la autorul sesizării şi existenţa unei jurisprudenţe neunitare relativ la problema de drept ce se cere a fi interpretată.

Textele legale vizate:

Art. 250 din Codul muncii

„Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;

b) gradul de vinovăţie a salariatului;

c) consecinţele abaterii disciplinare;

d) comportarea generală în serviciu a salariatului;

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.”

Art. 252 din Codul muncii

„(1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.”

Conform dispoziţiilor art. 247 alin. (2) din Codul muncii, răspunderea disciplinară este atrasă prin săvârşirea unei fapte în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. Această răspundere este atrasă ope legis atunci când salariatul a săvârşit o faptă cu vinovăţie şi în legătură cu munca sa, prin încălcarea normelor legale anterior menţionate.

Prerogativa aplicării sancţiunilor disciplinare aparţine în mod exclusiv angajatorului.

În acest sens, art. 248 din Codul muncii prevede că:

„(1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

a) avertismentul scris;

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(2) în cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.

(3) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.”

În acelaşi timp, criteriile de individualizare a sancţiunilor sunt prevăzute de art. 250 din Codul muncii, redat în precedent.

Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, potrivit dispoziţiilor art. 252 alin. (5) din Codul muncii.

În soluţionarea contestaţiei formulate împotriva deciziei de sancţionare disciplinară instanţele au competenţa de a analiza nu doar legalitatea, dar şi temeinicia măsurii de sancţionare dispuse de angajator, conform dispoziţiilor art. 269 alin. (1) din Codul muncii, situaţie în care va verifica modalitatea în care angajatorul a aplicat criteriile de individualizare şi de stabilire a sancţiunii disciplinare.

Acest atribut al instanţei judecătoreşti este consacrat de principiul aflării adevărului în procesul civil, legiferat de art. 22 din Codul de procedură civilă (fost art. 129 alin. 5 din vechiul Cod de procedură civilă).

În raport cu problema cu care a fost sesizată prin recursurile în interesul legii din cauza pendinte, Înalta Curte observă că disciplina muncii este o condiţie obiectivă, necesară şi indispensabilă desfăşurării activităţii fiecărui angajator. Necesitatea respectării unei anumite ordini, a unor reguli care să coordoneze conduita indivizilor, pentru atingerea scopului comun, se impune cu forţa evidenţei, raţionament valabil pentru orice activitate umană desfăşurată în colectiv.

Punând în evidenţă importanta îndatoririi de a respecta disciplina muncii, Codul muncii o enunţă ca o obligaţie distinctă a salariaţilor. Această obligaţie corespunde dreptului angajatorului, prevăzut în art. 247 alin. (1), de a aplica sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori constată că aceştia săvârşesc abateri disciplinare.

În temeiul acestui principiu, disciplina muncii semnifică în mod obiectiv un sistem de norme care reglementează comportarea salariaţilor în desfăşurarea procesului muncii colective.

Din punct de vedere subiectiv, al salariatului, disciplina muncii constituie o obligaţie juridică de sinteză, care înglobează şi rezumă totalitatea obligaţiilor asumate prin încheierea contractului individual de muncă.

Totodată, această obligaţie este de natură contractuală, deoarece, deşi este prevăzută generic în lege, ia naştere în mod concret, în sarcina unei persoane determinate prin încadrarea acesteia în colectivul de muncă al unei unităţi, ca urmare a încheierii contractului de muncă.

Încheierea contractului de muncă are ca efect subordonarea ierarhică, condiţie obiectivă a organizării şi eficienţei muncii.

Legătura directă dintre contractul individual de muncă şi răspunderea disciplinară determină atât persoanele îndrituite să aplice măsura disciplinară, cât şi condiţiile şi limitele aplicării acesteia.

În acest context, în cadrul legislativ evidenţiat, Înalta Curte reţine că, învestită fiind cu judecarea contestaţiei împotriva deciziei de sancţionare emise de angajator, instanţa are a verifica legalitatea şi temeinicia măsurii luate, exercitând un control devolutiv de natură jurisdicţională. Pentru a aprecia asupra gravităţii abaterii disciplinare, precum şi asupra modului de individualizare a sancţiunii în raport cu criteriile precis stabilite de legiuitor, instanţa are nu numai posibilitatea aprecierii probelor administrate în cursul cercetării disciplinare prealabile efectuate sub imperiul dispoziţiilor art. 251 din Codul muncii, ci şi posibilitatea administrării nemijlocite a unui probatoriu suplimentar.

În aceste condiţii, dacă constată că sancţiunea disciplinară este nejustificată în raport cu gravitatea abaterii disciplinare, instanţa va dispune admiterea contestaţiei, anularea parţială a deciziei contestate şi înlocuirea sancţiunii aplicate de angajator cu o altă măsură de sancţionare.

Procedând în acest mod, instanţele de judecată nu se transformă în organe disciplinare, pentru că ele nu fac din oficiu cercetări administrative pentru stabilirea actelor şi faptelor juridice prin care s-a încălcat disciplina muncii, ci doar cenzurează măsura sancţionatoare aplicată deja de angajator, asigurând un cadru de protecţie a salariatului în raporturile sale cu angajatorul, cu respectarea principiului proporţionalităţii, potrivit căruia orice măsură luată trebuie să fie adecvată, necesară şi corespunzătoare scopului urmărit.

Aceasta nu constituie o imixtiune a instanţei în prerogativa disciplinară a angajatorului, deoarece dreptul acestuia de a dispune sancţionarea abaterii disciplinare încetează odată cu aplicarea sancţiunii. Or, după acest moment, devin eficiente prerogativele instanţei de a exercita controlul jurisdicţional asupra legalităţii şi temeiniciei deciziei de sancţionare, control ce include şi dreptul organului jurisdicţional de a pronunţa o soluţie proprie.

În fond, nu instanţa este cea care aplică sancţiunea disciplinară, ci, învestită fiind prin contestaţia salariatului, instanţa doar modifică în parte decizia contestată, reţinând că sub aspectul individualizării, respectiv al dozării sancţiunii, decizia este nelegală în raport cu dispoziţiile art. 250 din Codul muncii, care stabileşte imperativ criteriile pe care angajatorul trebuie să le aibă în vedere cumulativ la stabilirea sancţiunii disciplinare.

În acest context, se reţine că prerogativa disciplinară a angajatorului nu poate fi una absolută, discreţionară, oricare dintre sancţiunile disciplinare putând fi aplicată doar cu respectarea dispoziţiilor legale în materie şi, în orice caz, aceasta nu poate înlătura prerogativa instanţei legal învestite cu soluţionarea unui conflict de muncă privind legalitatea şi temeinicia unei măsuri disciplinare de a verifica şi modalitatea în care angajatorul a aplicat aceste criterii, în raport cu gravitatea abaterii săvârşite de către salariat.

Din moment ce, conform dispoziţiilor art. 252 alin. (5) din Codul muncii, decizia poate fi contestată de către salariat, jurisdicţia muncii nu se poate rezuma în acest caz doar la verificarea aspectelor formale ale actului unilateral al angajatorului şi la respectarea procedurii disciplinare, de esenţa controlului de legalitate fiind tocmai analiza modului de individualizare a măsurii disciplinare.

Procedând la înlocuirea sancţiunii, instanţa nu dă altceva sau mai mult decât s-a cerut, ci restabileşte echilibrul între conduita culpabilă a salariatului şi sancţiunea disproporţionată aplicată de angajator.

Prin urmare, măsura înlocuirii sancţiunii se subsumează analizei temeiniciei deciziei de sancţionare.

Per a contrario, dacă instanţei nu i s-ar recunoaşte plenitudinea de competenţă, ar însemna ca fapta disciplinară a angajatului culpabil să rămână nesancţionată, ceea ce ar fi de neconceput din punctul de vedere al vătămării drepturilor şi intereselor angajatorului, căruia îi este interzisă aplicarea unei alte sancţiuni pentru aceeaşi abatere, potrivit dispoziţiilor art. 249 alin. (2) din Codul muncii.

Pe de altă parte, liberul acces la instanţă al salariatului ar fi iluzoriu dacă rolul instanţei s-ar limita la verificarea legalităţii măsurii disciplinare fără a cenzura împrejurările în care a fost luată această sancţiune, lăsând salariatul la liberul arbitru al angajatorului în stabilirea şi aplicarea criteriilor de individualizare a acestei măsuri.

În cauza de faţă este pe deplin aplicabil raţionamentul pe care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a făcut în Decizia nr. 16/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2012, referitor la existenţa unor raţiuni de analogie cu privire la modul în care legiuitorul a înţeles să reglementeze, în cadrul legilor speciale, problema pusă în discuţie şi cu privire la modul în care instanţele au soluţionat contestaţiile împotriva măsurilor disciplinare luate de angajator în temeiul legilor speciale.

Astfel, art. 80 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că: „Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare.

În acelaşi mod, dispoziţiile art. 89 alin. (4) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, statuează: „Decizia de sancţionare poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la tribunalul de muncă şi asigurări sociale în a cărui circumscripţie teritorială îşi are domiciliul contestatorul.”

Nu în ultimul rând, dispoziţiile art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, stipulează că „împotriva hotărârilor prevăzute la alin (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare de către judecătorul sau procurorul sancţionat ori, după caz, de Inspecţia Judiciară sau de către ceilalţi titulari ai acţiunii disciplinare care au exercitat-o. Competenţa soluţionării recursului aparţine Completului de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie...”.

Deşi în toate aceste legi speciale nu s-a prevăzut posibilitatea instanţei de judecată sesizate cu o contestaţie împotriva deciziei prin care s-a luat o măsură disciplinară împotriva salariatului de a înlocui sancţiunea disciplinară aplicată de către angajator, practica instanţelor este unitară, în sensul că, atunci când sancţiunea aplicată nu respectă principiul proporţionalităţii, soluţiile pronunţate sunt de reindividualizare a sancţiunii.

În mod evident, procedând la înlocuirea sancţiunii, instanţa va face aplicaţiunea principiului non reformatio în pejus, consacrat de dispoziţiile art. 481, respectiv art. 502 din Codul de procedură civilă.

Procedând în acest mod, instanţa procedează la echilibrarea raporturilor dintre părţi, în sensul că angajatului nu i se creează o situaţie mai grea decât cea avută anterior contestării măsurii disciplinare, însă asigură şi realizarea scopului răspunderii disciplinare, în sensul că dacă s-ar recunoaşte numai dreptul instanţei de a anula sancţiunea aplicată, angajatul ar rămâne nepedepsit, nemaiputându-se aplica o nouă sancţiune pentru aceeaşi faptă.

Această soluţie este în acord cu jurisprudenţa contenciosului constituţional care a statuat că „«decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente...», pe această cale contestatorul având posibilitatea de a beneficia de toate garanţiile procesuale prevăzute de lege, prin administrarea probelor necesare în faţa jurisdicţiilor care soluţionează aceste cereri” (Decizia nr. 63 din 17 februarie 2004 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 10 martie 2004).

Înalta Curte reţine că această soluţie este în acord şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la aplicarea articolului 6 alin. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului privind accesul efectiv la o instanţă imparţială şi dreptul la un proces echitabil, ca obligaţie pozitivă a statelor în cadrul procedurilor referitoare la litigiile de drept privat purtate fie între particulari, fie între un particular şi stat, prin organele ori instituţiile sale.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în examinarea respectării dreptului efectiv de acces în faţa unei instanţe superioare a unui justiţiabil, a statuat că protecţia drepturilor individuale înseamnă „protecţia unor drepturi concrete şi efective, iar nu teoretice şi iluzorii” (Hotărârea Airey contra Irlandei), iar obligaţia pozitivă a statelor semnatare este o obligaţie de a face, asociată în mod tradiţional cu drepturile economice şi sociale, fiind aceea de „a adopta măsuri rezonabile şi adecvate pentru protecţia drepturilor ce revin individului” (Hotărârea Lopez Ostra contra Spaniei).

Sub aspect procesual, obligaţia pozitivă a statelor semnatare include şi obligaţia de a asigura o procedură judiciară echitabilă, care să permită tranşarea oricărui litigiu între persoanele private (Hotărârea Sovtransavto Holding contra Ucrainei).

Mai mult, legislaţia naţională a statelor semnatare nu trebuie să conţină prevederi care să încalce drepturile protejate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului ori să permită terţilor o conduită contrară prevederilor Convenţiei, ceea ce literatura de specialitate a denumit „efectul orizontal” al Convenţiei (Hotărârea Ghibuşi contra României).

Curtea a mai statuat că în domeniul de aplicare al art. 6 din Convenţie se includ şi litigiile de muncă, inclusiv aşa-numitul contencios disciplinar în faţa instanţelor disciplinare, iar instanţelor le revine prerogativa de a efectua o examinare corespunzătoare a afirmaţiilor, motivelor şi probelor (Hotărârea Buzescu contra României).

Faţă de considerentele expuse, în temeiul art. 517 alin. (1) cu referire la art. 514 din Codul de procedură civilă,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 252 alin. (5) raportat la art. 250 din Codul muncii stabileşte că:

Instanţa competentă să soluţioneze contestaţia salariatului împotriva sancţiunii disciplinare aplicate de către angajator, constatând că aceasta este greşit individualizată, o poate înlocui cu o altă sancţiune disciplinară.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi, 10 iunie 2013.

 

PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

LIVIA DOINA STANCIU

Magistrat-asistent,

Adriana Stamatescu