MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 462/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 462         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 26 iulie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

494. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

495. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

501. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.Â. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

111. - Instrucţiuni ale ministrului afacerilor interne privind atestarea personalului navigant care încadrează ori urmează să încadreze posturile de specialitate de la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne

 

113. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Afacerilor Interne

 

915/636.- Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului fondurilor europene privind stabilirea regulilor generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/măsurilor finanţate prin Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 494.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Codul unic de înregistrare: 11054529

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

4.422.069,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

3.766.247,00

 

2

 

Venituri financiare

3

655.822,00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

4.422.069,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

3.720.306,00

 

 

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

836.240,90

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

62.660,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

827.661,75

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

631.761,62

 

 

 

C2

bonusuri

11

11.980,14

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

1.788,95

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

182.131,04

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

1.993.743.35

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

701 763,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

 

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

3.200.045,00

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

40

144.241,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

2.218.00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

3.154.650,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

22.900

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

22.900

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

643.741,76

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

631.761,62

 

 

b)

bonusuri

47

11.980,14

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.298,99

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.342,58

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

193.103,45

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

193.103,45

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1.000,00

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

1.367.709,50

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

1.477.022,36

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 495.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A.

Sediul/Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 11054545

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

2.005.758,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

1.985.758,00

 

2

 

Venituri financiare

3

20.000,00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

2.405.793,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

2.345.793,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

837488,00

 

 

B

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

9.000,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul , din care:

9

565.305,00

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

425.000,00

 

 

 

C2

bonusuri

11

3.000,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

2.000,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

2.000,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

1.000,00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

134.305,00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

934.000,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

60.000,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

-400.035,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

 

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 28.

21

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

181.530,00

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

40

135.130,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

181.530,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

13.880

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

13.780

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

428.000,00

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

425.000,00

 

 

b)

bonusuri

47

3.000,00

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2570,15

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.588.29

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

145.555,73

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd-44*ICP)

51

145.555,73

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizica pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

19.267,05

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1.199,44

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

1.100.000.00

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

280.000,00

 

Indicator fizic= osii convenţionale

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - SA. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - SA. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 501.

 

ANEXA

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti

Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 13267221

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

931.521

 

1

 

Venituri din exploatare

2

206.309

 

2

 

Venituri financiare

3

725.212

 

3

 

Venituri extraordinara

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

903.202

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

205.567

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

145.349

 

 

3

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

4.830

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

44.821

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

12.950

 

 

 

C2

bonusuri

11

2.242

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

25.345

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

8.580

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

581

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

3.703

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

10.568

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

697.635

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

28.320

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

4.301

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

24.018

 

1

 

Rezerve legale

22

1.416

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

22.602

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic În exerciţiul financiar de referinţă

28

1.079

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

29

20.129

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

20.129

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerva şi constituie sursă proprie de finanţare

31

2.473

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

794.667

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

794.667

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

127

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

202

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

15.192

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

12.950

 

 

b)

bonusuri

47

2.242

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

5.342,6

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

6,267,5

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

4.611,5

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoana) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

4,611,5

 

a

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

0,0

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

969,6

 

10

 

Plaţi restante, în preţuri curente

54

0

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

685.900

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

INSTRUCŢIUNI

privind atestarea personalului navigant care încadrează ori urmează să încadreze posturile de specialitate de la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile ari 17 alin. (1) lit. a), art. 24,27 şi 32 din Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 307/2009, cu modificările ulterioare, anexei nr. 1 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (2) lit. c) din Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 69/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - În vederea menţinerii în stare operaţională a navelor, definite conform art. 1 alin. (1) din Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 307/2009, admise să execute misiuni specifice conform destinaţiei, şefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, care le au în dotare, dispun măsurile necesare pentru asigurarea încadrării posturilor de specialitate din categoria personal navigant cu personal calificat şi atestat în postul/funcţia/componenta de specialitate de la bordul navei.

Art. 2. - (1) în sensul prezentelor instrucţiuni sunt considerate posturi de specialitate din categoria personal navigant următoarele:

a) comandant/conducător de navă/şalupă/ambarcaţiune maritimă/fluvială;

b) ofiţer secund/ajutor comandant/conducător de navă/ şalupă/ambarcaţiune maritimă/fluvială;

c) şef mecanic nave maritime sau fluviale/şef componentă de specialitate electromecanică;

d) personalul ce încadrează componenta de specialitate navigaţie:

e) personalul ce încadrează componenta de specialitate armament;

f) personalul ce încadrează componenta de specialitate comunicaţii şi observare;

g) personalul ce încadrează componenta de specialitate electromecanică;

h) şef echipaj navă;

i) conducător de ambarcaţiune ape interioare fără regim de navigaţie;

j) ponton ier/personal auxiliar.

(2) în MAI se asimilează personalului navigant persoanele care încadrează următoarele categorii de posturi/funcţii:

a) formator în cadrul Centrului de pregătire a personalului navigant;

b) personal de specialitate cu atribuţii, potrivit fişei postului, de coordonare a activităţilor mijloacelor de mobilitate navală sau de asigurare tehnico-materială a acestora.

Art. 3. - (1) în fişele posturilor pentru posturile de specialitate din categoria personal navigant, de la bordul navelor aparţinând MAI, se prevede ca cerinţă de ocupare, la rubrica „autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor”, atestatul în postul/funcţia/componenta de specialitate de la bordul navei, denumit în continuare atestat.

(2) Rubrica „autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor” se completează în cazul posturilor de specialitate din categoria personal navigant cu perioada de valabilitate a atestatului, precum şi, dacă este cazul, cu alte cerinţe privind îndeplinirea unor bareme medicale specifice ori a perioadei minime de ambarcare, pe categorii de funcţii şi nave.

 

CAPITOLUL II

Atestarea în postul/funcţia/componenta de specialitate da la bordul navei

 

Art. 4. - (1) Atestatul se obţine în urma promovării examenului de evaluare a competenţei profesionale organizat în acest scop, denumit în continuare examen.

(2) în MAI, documentele de atestare se emit şi se eliberează de către Centrul de pregătire a personalului navigant, în urma absolvirii examenului de atestare.

(3) La examen se pot înscrie persoanele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) au absolvit cursul specific categoriei de personal navigant, conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni, sau cursuri similare organizate de instituţiile de profil ale Ministerului Apărării Naţionale ori cursuri similare organizate de furnizori de servicii de formare profesională autorizaţi;

b) îndeplinesc baremele şi criteriile medicale şi psihologice;

c) îndeplinesc stagiul minim de ambarcare, pentru posturile/funcţiile prevăzute în anexă.

(4) Perioada de valabilitate a atestatului este de 5 ani.

(5) Atestatul se suspendă sau, după caz, se retrage, în situaţia în care personalul navigant nu mai îndeplineşte baremele şi criteriile medicale şi/sau psihologice.

Art. 5. - Examenul se organizează prin grija inspectoratelor generale beneficiare, împreună cu instituţia de profil a MAI, respectiv Centrul de pregătire a personalului navigant din cadrul Gărzii de Coastă a Poliţiei de Frontieră Române, potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor specifice şi a examenelor de evaluare a competenţei profesionale, în

vederea eliberării atestatelor pentru personalul navigant de la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 6. - Absolvenţii Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” Constanţa şi ai Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, formaţi pentru nevoile MAI şi încadraţi în posturi corespunzătoare studiilor absolvite, susţin examenul înaintea susţinerii examenului de definitivare pe post.

 

CAPITOLUL III

Cursuri organizate de MAI pentru personalul navigant în vederea specializării şi atestării

 

Art. 7. - (1) în vederea îndeplinirii atribuţiilor postului sau evoluţiei în carieră, în cadrul Centrului de pregătire a personalului navigant se organizează următoarele categorii de cursuri specifice pentru personalul navigant din MAI:

a) curs de iniţiere în postul/funcţia/componenta de specialitate de la bordul navei - curs prin care se asigură dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor minime necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţionale specifice unui anumit post sau componentă de specialitate de la bordul unei nave operative ori logistice; se adresează personalului care nu are pregătire de bază în domeniu;

b) curs de schimbare a specialităţii de la bordul navei - curs adresat personalului navigant, atestat pe o funcţie sau într-o componentă de specialitate de la bordul navei, care constituie condiţie pentru ocuparea unui alte funcţii/componente de specialitate sau ca personal de rezervă în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin titularului postului pe timpul cât acesta lipseşte;

c) curs de perfecţionare în vederea conducerii navelor din altă categorie de atestare - curs de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului navigant din MAI, atestat la conducerea unei nave din categoria navelor operative sau logistice, în vederea dezvoltării competenţelor necesare conducerii unei nave din altă categorie;

d) curs de perfecţionare pentru reconfirmare - curs prin care se asigură actualizarea cunoştinţelor şi dezvoltarea deprinderilor profesionale necesare îndeplinirii atribuţiilor prezente şi preconizate ale posturilor personalului navigant din MAI, care se efectuează periodic în vederea reconfirmării pe o anumită funcţie/componentă de specialitate de la bordul navei, pentru care persoana a fost specializată şi atestată.

(2) Pentru înscrierea la examen este necesară:

a) la acordarea primului atestat: absolvirea cursului de iniţiere în postul/funcţia/componenta de specialitate de la bordul navei sau, după caz, a cursului de schimbare a specialităţii de la bordul navei ori a cursului de perfecţionare în vederea conducerii navelor din altă categorie de atestare;

b) la reînnoirea atestatului: absolvirea cursului de perfecţionare pentru reconfirmare, în postul/funcţia/componenta de specialitate de la bordul navei pentru care deţine atestat.

Art. 8. - (1) Absolvenţii instituţiilor militare şi civile de învăţământ superior şi ai şcolilor postliceale care pregătesc personal navigant, precum şi posesorii brevetelor sau certificatelor de capacitate recunoscute la nivel naţional ori internaţional sunt exceptaţi de la absolvirea cursului de iniţiere în postul/funcţia/componenta de specialitate de la bordul navei.

(2) Posesorii Certificatului internaţional de conducător ambarcaţiune de agrement pot fi numiţi în postul de specialitate „conducător de ambarcaţiune ape interioare fără regim de navigaţie”, fără a mai fi necesară îndeplinirea condiţiei privind absolvirea cursului de iniţiere.

Art. 9. - Competenţele pe care le formează personalul navigant în cadrul cursurilor specifice şi modalitatea de susţinere a examenului de atestare se stabilesc în metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor specifice şi a examenelor de evaluare a competenţei profesionale, în vederea eliberării atestatelor pentru personalul navigant de la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Art. 10. - Examinarea medicală şi psihologică a personalului navigant din MAI se efectuează anual, în scopul verificării stării de sănătate, a gradului de dezvoltare a aptitudinilor şi a calităţilor psihice şi fizice.

Art. 11. - (1) Personalul navigant care la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni este atestat va urma un curs de perfecţionare pentru reconfirmare în domeniul specialităţii în care a fost atestat, în termen de:

a) cel mult 5 ani de la data absolvirii ultimului curs de specializare sau perfecţionare sau

b) cel mult 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, dacă perioada scursă de la atestare este mai mare de 5 ani.

(2) Personalul navigant care la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni nu este atestat va susţine examenul în termen de cel mult 3 ani de la această dată, cu respectarea condiţiilor din prezentele instrucţiuni.

Art. 12. - (1) Dreptul de a executa misiuni cu navele MAI şi de a deservi tehnica de la bordul acestora se suspendă, pentru neîndeplinirea cerinţelor postului, inaptitudine fizică şi/sau psihică ori, după caz, necorespundere profesională pentru locul de muncă în care este încadrat, personalului navigant care:

a) nu îndeplineşte baremele şi criteriile medicale şi/sau psihologice;

b) nu reînnoieşte atestatul la încheierea perioadei de valabilitate a acestuia;

c) nu susţine examenul În condiţiile art. 11 alin. (2).

(2) Personalul navigant aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) este pus la dispoziţie, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Art. 13. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, Direcţia generală management resurse umane va elabora metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor specifice şi a examenelor de evaluare a competenţei profesionale, în vederea eliberării atestatelor pentru personalul navigant de la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 14. - Şefii structurilor MAI care au în dotare nave dispun măsurile necesare pentru asigurarea ţinerii evidenţei atestatelor şi participării personalului navigant la cursurile şi examenul prevăzute de prezentele instrucţiuni.

Art. 15. - Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 111.

 

ANEXĂ

 

CONDIŢII

pentru înscrierea la examenul de evaluare a competenţei profesionale în vederea atestării

 

Nr. crt.

Funcţia/Postul

Categoria de personal căruia se adresează

Cursul necesar

(pentru prima acordare a atestatului şi pentru reînnoirea atestatului)

Stagiul minim de îmbarcare

Excepţii şi observaţii

0

1

2

3

4

5

1

Comandant navă maritimă/fluvială

Ofiţeri

- curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru reconfirmare comandant navă maritimă/fluvială

- curs de perfecţionare în vederea conducerii navelor din altă categorie de atestare (după caz)

3 ani în funcţia de ofiţer secund sau de comandant şalupă maritimă/fluvială

-

2

Comandant navă fluvială

Agenţi/subofiţeri/ maiştri militari

- curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru reconfirmare comandant navă maritimă/fluvială

3 ani îmbarcare

-

3

Ofiţer secund navă maritimă/fluvială

Ofiţeri

- curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru reconfirmare ofiţer secund navă maritimă/fluvială

1 an îmbarcare

Absolvenţii Academiei „Mircea cel Bătrân” - specializarea navigaţie, hidrografie şi echipamente navale sunt exceptaţi de la stagiul minim.

4

Comandant şalupă maritimă/fluvială

Ofiţeri

- curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru reconfirmare comandant şalupă maritimă/fluvială - curs de perfecţionare în vederea conducerii navelor din altă categorie de atestare (după caz)

1 an îmbarcare

Absolvenţii Academiei „Mircea cel Bătrân” - specializarea navigaţie, hidrografie şi echipamente navale sunt exceptaţi de la stagiul minim.

5

 

 

Şef mecanic navă maritimă/fluvială, şef mecanic şalupă maritimă/fluvială, şef componentă de specialitate electromecanică

 

 

Ofiţeri, agenţi/subofiţeri/ maiştri militari

 

 

- curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru

reconfirm are sef mecanic

 

2 ani îmbarcare într-o funcţie din cadrul componentei de specialitate electromecanică

- Absolvenţii Academiei „Mircea cel Bătrân”, specializarea electromecanică navală, sunt exceptaţi de la stagiul de îmbarcare (pentru funcţiile de ofiţer);

- Absolvenţii Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” - specialitatea motoare şi instalaţii electrice navale sunt exceptaţi de la stagiul de îmbarcare (pentru funcţiile de agent/ subofiţer/maistru militar).

6

Conducător ambarcaţiune maritimă/fluvială

Agenţi/subofiţeri/ maiştri militari

- curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru reconfirmare conducător Ambarcaţiune maritimă/fluvială

1 an îmbarcare

Absolvenţii Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” - specialitatea timonier şi tehnică de navigaţie navală sunt exceptaţi de la stagiul de îmbarcare.

7

Şef echipaj nave

Agenţi/subofiţeri/ maiştri militari

- curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru reconfirmare componenta de specialitate navigaţie

1 an îmbarcare

Absolvenţii Scolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” sunt exceptaţi de la stagiul de îmbarcare.

8

Personal care încadrează componenta de specialitate navigaţie/armament/ comunicaţii şi observare/ electromecanică

Ofiţeri şi agenţi/subofiţeri/ maiştri militari

- curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru reconfirmare componenta de specialitate navigaţie/armament/ comunicaţii şi observare/ electromecanică pentru nave maritime/fluviale;

- curs de schimbare a specialităţii (după caz)

-

-

9

Ponton ier/personal auxiliar

Personal MAI

- curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru reconfirmare personal auxiliar

 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Afacerilor Interne

 

În vederea eficientizării activităţii de achiziţii publice de bunuri şi servicii desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne şi pentru aplicarea unitară a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de necesitatea adoptării unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene accesate de către structuri cu personalitate juridică ai căror conducători au şi calitatea de ordonatori de credite ai bugetului de stat, în special cu privire la realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare atingerii obiectivelor proiectelor, în absenţa cărora există riscul permanent al aplicării de corecţii financiare beneficiarilor,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - La Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Afacerilor interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 22 februarie 2011, cu modificările ulterioare, după articolul 1 se Introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - Produsele şi serviciile achiziţionate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile se supun prezentului ordin numai în ceea ce priveşte competenţa de elaborare, avizare şi aprobare a specificaţiilor tehnice, procedurile de achiziţie publică fiind derulate la nivelul unităţilor beneficiare ale proiectelor.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 18 iulie 2013.

Nr. 113.

 


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 915 din 2 iulie 2013

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 636 din 15 iulie 2013

 

ORDIN

privind stabilirea regulilor generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/măsurilor finanţate prin Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţi lor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

 

Având în vedere prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe., aprobată prin Legea nr. 2/2012;

- Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.302/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene rectificată,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prin prezentul ordin sunt reglementate regulile generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a),c)şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, aprobată prin Legea nr. 2/2012, finanţate prin Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

(2) Termenii beneficiar, acord de implementare, măsura, cheltuieli eligibile au înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 62/2011, aprobata prin Legea nr. 2/2012.

Art. 2. - (1) Cheltuielile aferente tipurilor de asistenţă financiara nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) şi d)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, aprobată prin Legea nr. 2/2012, pentru a fi considerate eligibile, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii generale:

a) să respecte prevederile Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010;

b) să fie utilizate doar în scopul realizării obiectivului proiectului sau măsurii şi să se înscrie în categoriile de cheltuieli eligibile, prevăzute în acordul de implementare a proiectului sau acordul privind măsura;

c) să fie efectuate numai după data intrării în vigoare a acordului de implementare a proiectului sau acordului privind măsura, în baza căruia se efectuează, dar nu mai târziu dedata-limită pentru eligibilitate prevăzută în acestea;

d) să fie suportate efectiv şi definitiv de beneficiar pentru realizarea activităţilor prevăzute în acordul de implementare a proiectului sau acordul privind măsura;

e) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, identificabile, verificabile şi dovedite prin documente originale;

f) beneficiarul să nu fi solicitat rambursarea lor din alte surse de finanţare;

g) să respecte prevederile acordului de implementare a proiectului sau acordului privind măsura;

h)să fie rezultatul respectării prevederilor legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în domeniul achiziţiilor.

(2) Cheltuielile sunt considerate a fi efectuate dacă bunurile au fost livrate, lucrările executate sau serviciile prestate, costuri/e aferente acestora au fost suportate efectiv şi definitiv de beneficiar şi au fost înregistrate corespunzător în contabilitatea beneficiarului.

(3) Orice cheltuială, pentru a fi declarată eligibilă, trebuie fie însoţită de facturi sau de documente cu valoare echivalentă, documente care să certifice primirea bunurilor/prestarea serviciilor şi documente de plată, elaborate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, pe baza cărora să poată fi auditată şi identificată.

(4) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă privind cheltuielile aferente implementării proiectului sau măsurii, folosind în contabilitatea proprie conturi analitice distincte.

Art. 3. - Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

a) cheltuielile angajate înainte de data semnării acordului de implementare a proiectului sau acordului privind măsura;

b) dobânda aferentă creditelor;

c) achiziţionarea de terenuri şi clădiri;

d) taxa pe valoarea adăugată care poate fi recuperată prin orice mijloace, conform legii, chiar dacă nu este recuperată efectiv de beneficiar;

e) alte comisioane, impozite şi taxe aferente cheltuielilor eligibile sau legate de cheltuielile eligibile, în special impozitele directe şi contribuţiile de securitate socială aferente salariilor şi remuneraţiilor eligibile dacă nu sunt suportate efectiv şi definitiv de către beneficiar.

Art. 4. - Având în vedere conţinutul specific al proiectului sau măsurii, prin acordul de implementare a proiectului sau prin acordul privind măsura se stabilesc categoriile de cheltuieli eligibile.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici