MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 467/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 467         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 29 iulie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.544.- Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 “Schema de Garanţie pentru Tineri” pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

1.545. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

4.215. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-iunie 2013. Începând cu anul şcolar 2013-2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

49. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 “Schema de Garanţie pentru Tineri” pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere:

- Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, aprobat prin Decizia CE nr. 5.811/2007;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.207/2013 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, cu modificările ulterioare;

- reglementări comunitare şi naţionale aplicabile,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 “Schema de Garanţie pentru Tineri” pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 “Schema de Garanţie pentru Tineri”, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.110/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 şi 367 bis din 20 iunie 2013, se modifică în mod corespunzător.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 1.544.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere:

- Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, aprobat prin Decizia CE nr. 5.811/2007;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.207/2013 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi grant nr.153-164 pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, cu modificările ulterioare;

- reglementări comunitare şi naţionale aplicabile,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale si persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 1.545.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-iunie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 6 din 27 iunie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 februarie-21 iunie 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-iunie 2013, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 iulie 2013.

Nr. 4.215.

 

ANEXĂ

 

Nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-iunie 2013, acreditate începând cu anul şcolar 2013-2014

 

Judeţul Arad

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn”

13/27.05.2013

-

Municipiul Arad, str. Posada nr. 19,

tel. 0257/286402,

ltamg.arad@yahoo.com

Liceal

Real (filieră teoretică)

-

Ştiinţe ale naturii

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

Judeţul Argeş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic “Dacia”

13/27.05.2013

-

Municipiul Piteşti,

str. Henri Coandă nr. 4,

tel /fax - 0248/221647

Liceal/Nivel 3

Tehnic

Mecanica

 

Tehnician proiectant CAD

Română

Cu frecvenţă (zi)

Tehnician în transporturi

Electromecanică

Tehnician electromecanic

2

Colegiul Tehnic“Armând Călinescu”

13/27.05- 2013

 

Municipiul Piteşti,

bd. I.C. Brătianu nr. 44,

Liceal/Nivel 3

 

-

Tehnician operator tehnică de calcul

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

tel/fax: 0348/401382

 

 

-

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecvenţă (zi)

3

Liceul Tehnologic

„Constantin Brâncuşi”

13/27.05.2013

 

Municipiul Piteşti,

str. Pătrascu Vodă nr. 2,

Liceal/Nivel 3

Tehnic

Fabricarea produselor din lemn

Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare

Română

Cu frecventă (zi)

 

 

 

 

tel./fax: 0248/206037

 

 

 

Tehnician proiectant produse finite din lemn

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

 

 

Resurse naturale şi protecţia mediului

Protecţia mediului

Tehnician hidrometeorolog

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Bihor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic .Alexandru

15/7.06.2013

-

Oraşul Aleşd,

Liceal/Nivel 3

Tehnic

Mecanic

Tehnician proiectant CAD

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Roman”

 

 

Str. Ciocârliei nr. 4,

tel./fax: 0259/342332

 

 

 

Tehnician transporturi

 

 

 

Judeţul Botoşani

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Liceul “Regina Maria” Dorohoi

16/17.06.2013

-

Localitatea Dorohoi,

Bd. Victoriei nr. 112

Liceal/Nivel 3

Servicii

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

tal /fax: 0231/610180

reginadorohoi@yahoo.com

 

 

Estetica şi igiena corpului omenesc

Coafor-stilist

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Braşov

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic

14/3.06.2013

-

Municipiul Braşov,

Liceal/Nivel 3

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecatronist

Română

Cu frecventă (zi)

 

“Remus Răduleţ”

 

 

Str. Zizinului nr.l06,

tel/fax: 0268/33037,0268331632

Postliceal/ Nivel 3 avansat

Informatică

-

Tehnician echipamente de calcul

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Municipiul Bucureşti

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic de Poştă şi

3/13.02.2013

-

Str. Romancierilor nr. 1,sectorul 6,

Liceal/Nivel 3

Servicii

Turism si alimentaţie

Organizator banqueting

Română

Cu frecventă (zi)

 

 Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei”

 

 

tel.: 021/4134645, fax: 021/4131413,

colegiulairinei@gmail.com

 

 

 

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Colegiul Tehnic Mecanic “Griviţa”

13/27.05.2013

 

Calea Griviţei nr. 363, sectorul 1,

tel/fax: 021/2240770,

colegiul_tehnic_grivita@yahoo.com

Liceal/Nivel 3

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecatronist

Română

Cu frecventă (zi)

 

Judeţul Buzău

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teoretic

15/7.06.2013

-

Comuna Beceni,

tel./fax: 0238528553/ 0238520479

Liceal/Nivel 3

Resurse naturale şi protecţia mediului

Protecţia mediului

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

Judeţul Caraş-Severin

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic ,Sf. Dimitrie”

11/13.05,2013

-

Localitatea Teregova,

Str. Principală nr. 349,

tel. 02507260293,

scoalateregova@yahoo.com

Liceal/Nivel 3

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în hotelărie

Română

Cu frecvenţă

(zi, seral)

 

Judeţul Cluj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca

15/7.06.2013

-

Municipiul Cluj-Napoca,

piaţa Avram Iancu nr. 18,

tel./fax 0264/431002

Liceal/Nivel 3

Teoretic/Umanist

-

Filologie

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Constanţa

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teoretic “Decebal”

12/20.05.2013

-

Municipiul Constanţa,

Aleea Grădiniţei nr. 4,

tel./fax 0341405825

Gimnazial

-

-

-

Română

Cu frecventă (zi)

2

Liceul Tehnologic “Ion Podaru”

12/20.05.2013

UJ

 

tel./fax 0241252210

Liceal/Nivel 3

Sportiv (filieră vocaţională)

-

Instructor sportiv

Română

Cu frecvenţă (zi)

3

Liceul Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu”

13/27.05.2013

 

Municipiul Medgidia,

Str. Poporului nr. 1,

tel/fax 0241820593

Postliceal/ Nivel 3 avansat

Electronică automatizări

-

Tehnician electronist echipamente de automatizare

Română

Cu frecventă (zi)

4

Liceul Teoretic “Carmen Sylva”

15/7.06.2013

-

str. Negru Vodă nr. 102,

tel./fax 0241748566/ 0241748704

Liceal/Nivel 3

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în turism

Română

Cu frecvenţă (zi)

5

Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”

15/7.06.2013

-

Oraşul Techirghiol,

str. Nicolae Bălcescu nr. 14,

tel./fax 0241735764

Liceal/Nivel 3

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Dâmboviţa

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic “Spiru Haret”

13/27.05.2013

 

Municipiul Târgovişte,

str. Mihai Eminescu nr. 26,

tel./fax 0372/716562

Postliceal/ Nivel 3 avansat

Informatică

-

Tehnician reţele locale şi de comunicaţii

Română

Cu frecventă (zi)

2

Colegiul Economic“Ion Ghica”

16/17.06.2013

-

Municipiul Târgovişte,

Calea Domnească nr. 223,

tel/fax 03727716576

Liceal/Nivel 3

Servicii

Turism şi alimentaţie

Organizator banqueting

Română

Cu frecventă (zi)

 

Judeţul Dolj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic “Petre Baniţă”

14/3.06.2013

 

Localitatea Călăraşi,

str. Petre Baniţă nr. 219,

Liceal/Nivel 3

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician în agricultura ecologică

Română

Cu frecventă (zi)

 

 

 

 

tel./fax 0251/334703

 

Agricultură alimentară

-

Horticultor

Română

Cu frecventă (zi)

 

 

 

 

 

 

 

-

Brutar – patiser - preparator produse făinoase

Română

Cu frecventă (zi)

 

Judeţul Galaţi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teoretic “Paul Bujor”

13/27.052013

-

Oraşul Bereşti,

Str. Trandafirilor nr. 210,

tel ./fax 0236/342345

Liceal/Nivel 3

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Iaşi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic “Mihail

12/20.05.2013

-

Municipiul Iaşi,

Postliceal/ Nivel 3

 

-

Tehnician diagnostic auto

Română

Cu frecventă (zi)

 

Sturdza”

 

 

str. Mihail Sturdza nr. 2,

avansat

 

 

Tehnician instructor auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

tel. 0232/233435, fax 0232/231530,

Liceal/Nivel 3

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

gsmsis_ro@yahoo.com

 

 

Electronică automatizări

Tehnician în automatizări

Română

Cu frecventă (zi)

2

Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii

12/20.05.2013

 

-

str. Mihail Sturdza nr. 43,

tel. /fax 0232/237545,

tehnoton@gsit.is.edu.ro

Postliceal/ Nivel 3

avansat

informatică

-

Tehnician infrastructură reţele telecomunicaţii

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Maramureş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teoretic “Petru Rareş”

14/3.06.2013

-

Localitatea Târgu Lăpuş,

Str. 1 Mai nr. 82,

tel ./fax 0262/384225

Gimnazial

-

-

-

Română

Cu frecventă (zi)

 

Judeţul Olt

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic “Matei

12/20.05.2013

-

Municipiul Caracal,

Liceal/Nivel 3

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecventă (zi)

 

Basarab”

 

 

Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 4,                    

 

 

Estetica şi igiena corpului omenesc

Coafor stilist

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

gsi_caracai@yahoo.com

Postliceal/ Nivel 3

avansat

Mecanic

-

Maistru mecanic

Română

Cu frecventă (zi)

 

Judeţul Suceava

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Alexandru cel Bun”

12/20.05.2013

-

Oraşul Gura Humorului,

bd. Bucovina nr. 41,

Liceal/Nivel 3

Servicii

Economic

Tehnician în administraţie

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

tel./fax 0230/235098,

 

 

Turism şi alimentaţie

Tehnician în hotelărie

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

inainte2003@yahoo.com

 

 

Textile, pielărie

Tehnician designer vestimentar

Română

Cu frecventă (zi)

2

Colegiul “Vasile Lovinescu”

16/17.06.2013

-

Oraşul Fălticeni,

str. Maior Ioan nr. 10,

Liceal/Nivel 3

Tehnic

Construcţii,instalaţii şi lucrări

Tehnician în construcţii şi lucrări publice

Română

Cu frecventă (zi)

 

 

 

 

tel./fax 0230/543491,0230/541215

 

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician veterinar

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Timiş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic“Dimitrie Leonida

13/27.05.2013

-

Municipiul Timişoara,

str. Dunărea nr. 9,

liccfrtm@gmaii.com

Liceal/Nivel 3

Servicii

Economic

Tehnician în activităţi de poştă

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Tulcea

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic“Henri Coandă”

14/3.06.2013

-

Municipiul Tulcea,

Str. Tineretului nr. 2,

0240/53555

Liceal/Nivel 3

Tehnic

Electric

Tehnician în instalaţii electrice

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Vrancea

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învăţământ

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

Limba de

predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic “Ion Mincu”

14/30.05.2013

-

Municipiul Focşani,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 32,

Postliceal/ Nivel 3 avansat

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Tehnician devize şi măsurători în construcţii

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

tel./fax 0237-215861

Şcoala de maiştri/ Nivel 3avansat

 

-

Maistru construcţii civile, industriale şi agricole

Română

Cu frecventă (zi)

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică

 

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, coroborate cu dispoziţiile art. 5 alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. ş) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Participanţii Sa piaţa de energie electrică şi operatorul pieţei de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 12 iulie 2013.

Nr. 49.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte un cadru organizat pentru tranzacţionarea centralizată în regim concurenţial a energiei electrice prin contracte bilaterale negociate direct între participanţii înscrişi pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă, respectiv:

a) modalitatea de realizare a ofertelor de vânzare sau cumpărare a energiei electrice de către participanţi;

b) modalitatea de organizare a licitaţiilor;

c) modalitatea în care tranzacţiile încheiate sunt asumate de către părţi în vederea realizării livrării fizice a energiei electrice;

d) modalitatea de înregistrare, gestionare şi publicare a informaţiilor privind tranzacţiile efectuate.

Art. 2. - Prin crearea pieţei centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică se urmăreşte asigurarea unui cadru de tranzacţionare în timp real prin contracte de vânzare/cumpărare a energiei electrice în condiţii de transparenţă şi acces nediscriminatoriu al participanţilor la piaţă, bazat pe criterii de eligibilitate proprii fiecărui participant la piaţă.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 3. - Prezentul regulament se aplică:

a) titularilor de licenţă din sectorul energiei electrice;

b) operatorului pieţei centralizate cu negociere dublă continuă.

 

CAPITOLUL III

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 4. - În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile următoare:

a) autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) convenţie de participare la piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică - acord standardizat stabilit de operatorul pieţei centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică, ce prevede drepturile şi obligaţiile reciproce dintre acesta şi fiecare participant la piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică;

c) formular de confirmare a tranzacţiilor - document conţinând tranzacţiile efectuate în conformitate cu rezultatele sesiunii de tranzacţionare, transmis participantului de către operatorul pieţei centralizate cu negociere dublă continuă şi confirmat prin semnătură de participant;

d) listă de eligibilitate - listă pe care fiecare participant o va menţine şi actualiza pe platforma de tranzacţionare care cuprinde partenerii eligibili, distinct pe vânzare/cumpărare şi produs; lista de eligibilitate va cuprinde un număr minim de 4 (patru) parteneri eligibili cu limita de creditare diferită de zero;

e) negociere dublă continuă - modalitate de negociere în care atât vânzătorul, cât şi cumpărătorul îşi pot actualiza ofertele în timp real;

f) oferte de energie electrică - oferte cu caracteristici bine definite privind profilul livrărilor, perioada de livrare, puterea şi preţul oferite spre cumpărare/vânzare, ferm asumate în momentul introducerii lor pe platformă;

g) operator al pieţei centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică - persoană juridică titulară de licenţă care asigură organizarea şi administrarea pieţei centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică în conformitate cu reglementările emise de autoritatea competentă;

h) participant la piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică - titular de licenţă care se înscrie şi respectă convenţia de participare la piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică;

i) piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică - cadrul organizat de desfăşurare a tranzacţiilor de energie electrică între participanţii la piaţă, în timp real, organizat şi administrat de operatorul pieţei centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică, pe baza unor reguli specifice, ce permite încheierea de tranzacţii cu energie electrică conform criteriilor de eligibilitate proprii participanţilor la piaţă şi subscrise contractelor bilaterale semnate între părţi; tranzacţionarea se poate realiza printr-un ansamblu de modalităţi, având ca bază tranzacţionarea continuă a energiei electrice pe termen determinat, ia un preţ ferm, transparent, rezultat din echilibrul cererii şi al ofertei;

j) platformă de tranzacţionare - sistem informatic realizat şi administrat de operatorul pieţei centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică în scopul realizării tranzacţiilor pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică;

k) preţul de referinţă - preţul rezultat ca medie aritmetică a propunerilor participanţilor la PC-OTC, transmise prin mesaj e-mail pe adresa administratorului platformei de tranzacţionare (pcOTC@opcom.ro), până la ora 18,00 a zilei lucrătoare anterioare zilei de tranzacţionare;

l) intermediere - procedura de identificare a unui al treilea (3) partener care să accepte intermedierea tranzacţiei între doi (2) parteneri aflaţi în imposibilitatea tranzacţionării în mod direct, conform listelor de eligibilitate.

Art. 5.- Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:

a) autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b)EFET- Federaţia Europeană a Furnizorilor de Energie;

c) OTC (over the counter) - modalitate de tranzacţionare centralizată a contractelor bilaterale conform căreia tranzacţiile dintre părţi sunt încheiate prin negociere dublă continuă;

d) OPC-OTC - operatorul pieţei centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică;

e) PC-OTC - piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică;

f) regulament - regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică;

g) TG - componenta tarifului de transport corespunzătoare introducerii de energie electrică în reţea;

h) EBIT - marja operaţională (EBIT margin) - termen financiar/bursier, care arată cât din cifra de afaceri a companiei reprezintă profitul operaţional.

 

CAPITOLUL IV

Cadrul de organizare - drepturi şi obligaţii

 

Art. 6. - OPC-OTC organizează şi dezvoltă PC-OTC, pe baza prevederilor prezentului regulament.

Art. 7. - OPC-OTC defineşte produse standard de vânzare şi cumpărare de energie electrică, caracterizate prin următoarele elemente:

a) puterea minimă orară oferită spre tranzacţionare: 1 MW;

b) durata livrării: zi, zile de sfârşit de săptămână, săptămână, lună, trimestru, semestru, an - clar definite ca dată de începere şi finalizare a livrării;

c) profilul zilnic al livrărilor:

(i) livrare în bandă (luni-duminică 00,00-24,00 EET);

(ii) livrare la ore de vârf de sarcină (luni-vineri 07,00- 23,00 EET);

(iii) livrare la ore de gol de sarcină (luni-vineri 00,00- 07,00 şi 23,00-24,00 EET şi sâmbătă-duminică 00,00-24,00);

d) utilizarea contractelor agreate între părţi, inclusiv a contractelor EFET semnate între părţi.

Participanţii vor tranzacţiona pe baza contractelor bilaterale, agreate înainte de participarea la tranzacţionare, încheiate în baza contractului standard EFET pentru energie electrică. În cadrul contractului sunt stabiliţi toţi termenii contractuali cu excepţia: profilului de livrare, preţului, perioadei de livrare. Toate contractele vor fi trimise în timp real către autoritatea competentă, care, dacă situaţia o impune, le publică în conformitate cu art. 23 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

Art. 8. - (1) Pentru o perioadă tranzitorie de 6 luni de la încheierea primei tranzacţii pe această piaţă, contractele agreate de vânzare/cumpărare a energiei electrice pe PC-OTC ce se pot încheia pot fi şi contracte de alt tip decât EFET. În această perioadă tranzitorie lista de eligibilitate publicată de OPC-OTC va indica şi tipul de contract (EFET sau non EFET) existent încheiat între participanţii eligibili.

(2) Pentru participanţii care aleg opţiunea de a declara propriul model de contract pentru PC-OTC, contractele vor fi disponibile pe pagina de web a OPC-OTC.

(3) Pentru perioada tranzitorie OPC-OTC verifică respectarea prevederilor privind fermitatea preţurilor din contractele de tranzacţionare, altele decât cele tip EFET.

(4) Pentru contractele tip EFET OPC-OTC verifică respectarea prevederilor din contractul-cadru EFET.

Art. 9. - (1) Participanţii iniţiază oferte de vânzare sau cumpărare pentru oricare dintre produsele definite conform alin. (1) prin introducerea ofertelor în sistemul de tranzacţionare al PC-OTC; TG trebuie să fie inclusă în acest preţ.

(2) Pentru tranzacţionarea ofertelor, OPC-OTC programează perioadele de tranzacţionare specifice fiecărui produs standard.

(3) Participarea pe PC-OTC se realizează în baza listelor de eligibilitate a potenţialilor parteneri contractuali, notificate OPC-OTC de către fiecare participant ia piaţă conform listei participanţilor la piaţă, publicată pe website-ul OPC-OTC.

(4) Responsabilitatea conţinutului listei de eligibilitate şi actualizării conţinutului său odată cu modificarea listei de participanţi la PC-OTC revine fiecăruia dintre participanţii la piaţă.

(5) OPC-OTC răspunde pentru configurarea şi actualizarea în sistemul de tranzacţionare al pieţei a listelor de eligibilitate comunicate de către participanţii la piaţă.

(6) OPC-OTC organizează sesiuni de tranzacţionare în sistem online, care se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:

a) sesiunile de tranzacţionare sunt organizate în zilele lucrătoare conform programului de ofertare stabilit de către OPC-OTC;

b) participanţii la piaţă pot introduce simultan atât oferte de cumpărare, cât şi oferte de vânzare pentru acelaşi produs.

Art. 10. - (1) Pe tot parcursul sesiunii de licitaţie tranzacţionarea se realizează prin două modalităţi:

a) selectarea (accesare la “click*) şi acceptarea ofertei eligibile de vânzare/cumpărare în platforma de tranzacţionare. Ofertele neeligibile nu vor putea fi tranzacţionate prin această metodă;

b) corelare automată, cu sau fără iniţierea procedurii de intermediere. În cazul în care pentru un produs PC-OTC se ajunge la situaţia de corelare a ofertelor:

1. acestea sunt corelate automat, dacă ofertele sunt introduse de parteneri eligibili, şi se încheie tranzacţii asumate de către participanţii eligibili ale căror oferte au fost corelate;

2. acestea vor fi automat rezervate de către platformă, iar administratorul platformei de tranzacţionare va desfăşura activităţile prevăzute pentru modalitatea de intermediere şi încheiere a tranzacţiilor, dacă ofertele sunt introduse de participanţii la piaţă, alţii decât partenerii eligibili;

c) pe tot parcursul sesiunii de licitaţie este permisă introducerea/modificarea/anularea ofertelor, toate operaţiunile fiind vizualizate în piaţă prin ecranele sistemului de tranzacţionare.

(2) Pe parcursul sesiunii de tranzacţionare, în cazul în care ambii parteneri solicită OPC-OTC, de comun acord, anularea tranzacţiei în termen de maximum 10 minute de ia momentul realizării tranzacţiei, OPC-OTC va anula tranzacţia pe platformă.

(3) Ofertele care au condus la încheierea de tranzacţii determină obligaţia participanţilor la PC-OTC notificaţi de a-şi asuma tranzacţia şi de a semna şi transmite OPC-OTC formularul de confirmare a tranzacţiilor, notificat conform rezultatelor sesiunilor de tranzacţionare de către OPC-OTC.

(4) Formularul de confirmare a tranzacţiei/tranzacţiilor poate fi subscris contractului-cadru EFET dacă la data încheierii tranzacţiei între părţile notificate prin confirmarea de tranzacţie era semnat un astfel de contract sau face parte integrantă din contractul agreat de părţi, în cazul în care acestea nu au încheiat un contract-cadru EFET la data încheierii tranzacţiei.

(5) în cazul în care participantul la piaţă nu confirmă detaliile tranzacţiilor prin semnarea formularului de confirmare a tranzacţiilor, OPC-OTC consemnează o abatere de la regulile de tranzacţionare pentru tranzacţia în cauză şi aplică sancţiunile prevăzute în procedura de lucru specifică.

Art. 11. - Participarea la PC-OTC este voluntară.

Art. 12. - Înregistrarea participanţilor la PC-OTC se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată OPC-OTC, conform procedurilor operaţionale specifice, după semnarea de către reprezentantul autorizat al solicitantului a convenţiei de participare.

Art. 13. - (1) OPC-OTC stabileşte conţinutul-cadru al convenţiei de participare la PC-OTC care cuprinde drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OPC-OTC şi ale fiecărui participant la această piaţă.

(2) Convenţia de participare la PC-OTC, avizată de autoritatea competentă, este publicată de OPC-OTC pe pagina sa de web.

Art. 14. - Un participant la PC-OTC se poate retrage din proprie iniţiativă de pe piaţă în baza unei înştiinţări în scris, semnată de reprezentantul legal al participantului la piaţă.

Art. 15. - OPC-OTC poate suspenda sau revoca înregistrarea unui participant la piaţa centralizată în oricare dintre următoarele cazuri:

a) nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru înregistrarea ca participant la această piaţă definite în procedurile specifice;

b) nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin conform prezentului regulament;

c) nu respectă convenţia de participare la această piaţă. Art. 16 - Înscrierea/Retragerea/Suspendarea/Revocarea

participanţilor, depunerea ofertelor şi organizarea licitaţiilor se desfăşoară în conformitate cu procedurile operaţionale specifice, elaborate de OPC-OTC, după ce au fost supuse dezbaterii publice şi avizate de autoritatea competentă.

 

CAPITOLUL V

Accesul nediscriminatoriu la piaţa centralizată cu negociere dublă continuă

 

Art. 17. - Participanţii la PC-OTC sunt obligaţi să aplice un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte stabilirea listei de eligibilitate, în condiţiile prezentului regulament.

Art. 18. - Fiecare participant la PC-OTC este obligat sădea curs solicitării primite de la orice participant la PC-OTC, respectiv de la orice titular de licenţă care doreşte să se înscrie ca participant la PC-OTC, de a negocia un contract de vânzare/cumpărare de energie electrică.

Art. 19. - Participantul la PC-OTC care primeşte o solicitare de tipul celei prevăzute la art. 18 are posibilitatea să efectueze o analiză de risc a solicitantului, prin aplicarea propriului set de criterii de evaluare, stabilite pe baza unor indicatori economici şi financiari obiectivi, precum ratingul (evaluarea solvabilităţii), raportul dintre EBIT şi dobânzile de plată, veniturile operaţionale, totalul datoriilor faţă de capitalizare, valoarea activelor corporale nete, comportament de plată. Analiza de risc urmăreşte, în principal, stabilirea limitei de creditare care poate fi aplicată în raport cu solicitantul respectiv.

Art. 20. - Criteriile de evaluare se vor aplica în mod identic şi nediscriminatoriu tuturor solicitanţilor. În funcţie de rezultatul evaluării, solicitanţii vor fi încadraţi în categorii diferite de risc.

Art. 21. - Participanţii la PC-OTC pot aplica solicitanţilor condiţii diferite de contractare (în special cu privire la condiţiile de plată şi de garantare) în funcţie de categoria de risc în care aceştia au fost încadraţi în urma analizei de risc. Solicitanţilor încadraţi în aceeaşi categorie de risc li se vor aplica condiţii identice sau echivalente de contractare.

Art. 22. - Fiecare participant la PC-OTC îşi va stabili lista de eligibilitate prin includerea acelor participanţi la PC-OTC înscrişi în lista participanţilor la PC-OTC publicată pe pagina web a OPC-OTC. cu care respectivul participant la PC-OTC a agreat contractul de vânzare/cumpărare de energie electrică.

 

CAPITOLUL VI

Transparenţa pieţei centralizate cu negociere dublă continuă

 

Art. 23. - Lista de eligibilitate a fiecărui participant la PC-OTC se va publica pe pagina web a OPC-OTC.

Art. 24. - După încheierea sesiunilor de licitaţie, OPC-OTC publică pe pagina sa web date sintetice privind tranzacţiile încheiate, cuprinzând: preţul de atribuire şi cantităţile aferente fiecărui preţ de atribuire înregistrat.

Art. 25. - Datele referitoare la rezultatele sesiunilor de tranzacţionare vor fi disponibile pe platforma OPC-OTC timp de cel puţin 2 ani şi pot fi accesate prin rapoarte de fiecare participant.

Art. 26. - (1) OPC-OTC va publica pe pagina sa web (www.opcom.ro) informaţiile complete aferente tranzacţiilor la care preţul de închidere a variat cu cel puţin cu 10% faţă de preţul de referinţă, dacă aceasta a fost prima tranzacţie în cursul zilei curente, sau faţă de preţul tranzacţiei precedente din ziua curentă ori cantitatea tranzacţionată este de peste 50 MW/produs.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) conţin următoarele elemente: numele partenerilor de tranzacţionare, produsul tranzacţionat, preţul tranzacţiei şi cantitatea tranzacţionată.

Art. 27. - OPC-OTC publică pe pagina sa de web tariful perceput pentru serviciul efectuat în calitate de OPC-OTC şi toate ordinele/regulamentele/procedurile/avizele aferente acestei pieţe.

Art. 28. - OPC-OTC supraveghează funcţionarea PC-OTC, publică pe pagina sa web www.opcom.ro, la sfârşitul fiecărei sesiuni de tranzacţionare, cantităţile şi preţurile, cel mai mare preţ de cumpărare, cel mai mic preţ de vânzare pentru fiecare tip de produs, precum şi rapoarte periodice şi indici calculaţi în baza rezultatelor acestei pieţe, în scopul stabilirii unor referinţe corecte de preţ pentru piaţa de energie electrică; supravegherea se realizează în baza procedurii operaţionale specifice, avizate de autoritatea competentă.