MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 468/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 468         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 29 iulie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

244. - Lege pentru ratificarea amendamentelor semnate de România, la Bucureşti la 22 decembrie 2011, la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări

 

687. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea amendamentelor semnate de România, la Bucureşti la 22 decembrie 2011, la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

827/697. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

51. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.

 

52. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică si Gaze Naturale OPCOM - S.A.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

87. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice, încheiat la 12 octombrie 2011

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

711. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea amendamentelor semnate de România, la Bucureşti la 22 decembrie 2011, la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică amendamentele*) semnate de România, la Bucureşti la 22 decembrie 2011, la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, semnat de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008, ratificat prin Legea nr. 348/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 809 din 26 noiembrie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 244.


*) Traducere.

 

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

Luxemburg, 12 decembrie 2011

SG-JU/JU-CORP-OPT/CVS/2011-1321 DHL

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică

Str. Apoi odor nr. 17

RO - sectorul 5, municipiul Bucureşti

 

 

EXP - BEI – EIB

005247 20 mai 2011

 

În atenţia domnului ministru Gheorghe Ialomiţianu

Subiect: Modificarea Acordului de garanţie a statelor membre aferentă împrumuturilor acordate de Banca Europeană de Investiţii (“Banca*) pentru proiecte de investiţii în state din regiunea Africa, Caraibe, Pacific, precum şi În ţările şi teritoriile de peste mări (“Acordul de garanţie Cotonou II*)

 

Stimate domnule ministru,

 

Prin scrisoarea adresată preşedintelui BEI, în data de 24 septembrie 2007, mai multe state membre au solicitat analiza posibilităţii îmbunătăţirii modalităţii de repartizare între Bancă şi statele membre a riscurilor aferente împrumuturilor acordate din resursele proprii ale BEI, concomitent cu păstrarea unui nivel adecvat de finanţare către statele ACP şi modificarea, în acest sens, a mecanismului de garantare a împrumuturilor din resurse proprii. Având în vedere dezbaterile cu privire la o posibilă majorare a riscurilor suportate de BEI pentru împrumuturile acordate din resurse proprii, pe parcursul negocierilor Acordului de garantare Cotonou II, s-a decis stabilirea unei termen intermediar de expirare a Acordului de garantare (31 decembrie 2010), în aşteptarea rezultatului respectivelor dezbateri.

La data de 16 noiembrie 2010, Consiliul de administraţie al BEI a adoptat următoarea decizie:

a) majorarea plafonului general actual pentru limita de expunere pe sectorul public în contextul mandatului Cotonou II de la 60% (şaizeci la sută) la 80% (optzeci la sută); şi

b) asumarea întregului risc comercial aferent fiecărei operaţiuni individuale cu entităţi din sectorul privat, finanţată din resurse proprii, cu acoperirea sistematizată a riscului politic prin garanţia statelor membre.

Prin prisma acestei decizii, Acordul de garanţie Cotonou II trebuie modificat după cum urmează (denumirea generică a tuturor modificărilor “Amendament*):

1. Adăugarea unui nou preambul 4, cu următorul conţinut:

“La data de 16 noiembrie 2010, Consiliul de administraţie al BEI a decis majorarea plafonului curent pentru limita de expunere pe sectorul public în contextul mandatului Cotonou II de la 60% la 80% şi asumarea întregului risc comercial aferent fiecărei operaţiuni individuale cu sectorul privat, finanţată din resurse proprii, cu acoperirea sistematizată a riscului politic prin garanţia statelor membre.

2. Numerotaţia preambulurilor se va modifica în mod corespunzător.

3. Preambulul 8 va avea următorul conţinut:

“Garanţii şi Banca intenţionează ca, atunci când garanţii se subrogă în drepturile şi despăgubirile Băncii aferente oricărui împrumut, Banca, la solicitarea garanţilor, va administra şi gestiona Acordul de împrumut care a intrat în incapacitate de plată în conformitate cu termenii şi condiţiile Acordului de administrare a arieratelor Cotonou II din 31 martie 2009, încheiat între Bancă şi garanţi, care reglementează procedurile de plată şi rambursare în contextul garanţiei statelor membre în favoarea Băncii («Acordul de administrare a arieratelor Cotonou II»).”

4. Definiţia Acordului de împrumut cu garanţii corespunzătoare (“AÎGC*) va avea următorul conţinut:

“Acordul de împrumut cu garanţii corespunzătoare («AÎGC») reprezintă orice acord de împrumut încheiat între Bancă şi

debitori din sectorul privat în cadrul Acordului Cotonou pentru care, în opinia Băncii, există o garanţie adecvată care acoperă riscurile de credit. Conform articolului 2.03, prin prezentul acord de garantare, pentru toate AÎGC se vor acoperi doar riscurile politice, conform definiţiei prezentate în anexa 3.”

5. Definiţia Acordului de administrare a arieratelor Cotonou II va fi eliminată din secţiunea A a capitolului “Definiţii”.

6. Definiţia “Contului de acoperire a pierderilor din împrumut” sau “CAPΔ va avea următorul conţinut:

“«Contul de acoperire a pierderilor din împrumut» sau «CAPλ reprezintă contul în euro deschis de Bancă în numele garanţilor, care va fi finanţat din veniturile rezultate din aplicarea marjelor de risc la operaţiunile de finanţare ale BEI, cu excepţia AÎGC, conform definiţiei de mai sus, şi care va fi gestionat în conformitate cu prevederile Acordului de administrare a arieratelor Cotonou li.”

7. Secţiunea B a capitolului “Definiţii” va avea următorul conţinut:

 

“Termen

 

Preambul, articol sau anexă

Tribunal arbitral

Secţiunea 4 a anexei

Decizie de asociere

Preambul 1

Obligatoriu

Secţiunea 4 a anexei 3

Executoriu

Secţiunea 4 a anexei 3

Cadrul Acordului Cotonou

Preambul 5

Acordul intern Cotonou II

Preambul 1

Acordul de administrare a arieratelor Cotonou II

Preambul 8

Acordul de parteneriat Cotonou II

Preambul 1

Riscuri politice

Articolul 2.03

Proiect

Secţiunea 4 a anexei 3

Acord de proiect

Secţiunea 4 a anexei 3

Parte relevantă

Secţiunea 4 a anexei 3”

 

8. Articolul 1.04 va avea următorul conţinut:

“Obligaţiile garanţilor în contextul prezentului acord de garantare vor rămâne în vigoare până la efectuarea plăţii integrale a sumelor garantate.”

9. Articolul 2.03 va avea următorul conţinut:

“Cu toate acestea, pentru toate AÎGC, prezenta garanţie poate fi executată în orice moment ca urmare a producerii unuia dintre evenimentele definite în anexa 3 (numite în continuare «risc politic»):

(i) Un debitor garantat nu poate să plătească sau Banca nu poate să încaseze, la data scadentă, o sumă garantata; sau

(ii) Un terţ garant este împiedicat să îşi recupereze sumele care îi sunt datorate în ceea ce priveşte suma garantată, cu condiţia ca:

(a) orice solicitare de plată efectuată de un terţ garant pe marginea unei plăţi pe care a efectuat-o în numele debitorului garantat trebuie să fi fost transmisă Băncii cu cel mult 2 ani de la (xx) scadenţa finală de rambursare stabilită contractual în contextul acordului relevant sau (yy) în caz de rambursare anticipată a împrumutului în cauză, indiferent dacă aceasta este voluntară sau forţată, scadenţa respectivei rambursări anticipate; şi

(b) prezenta garanţie este limitată la suma pe care Banca sau, după caz, terţul garant ar fi putut să o recupereze în căzui în care riscul politic nu s-ar fi materializat.”

10. Articolul 3.01 va avea următorul conţinut:

“Garanţii vor plăti Băncii în euro sumele solicitate de către Bancă. Sumele solicitate de către Bancă vor lua în calcul orice fonduri care pot fi obţinute de Bancă din CAPÎ, aferente sumelor garantate nerambursate. CAPÎ va fi gestionat în conformitate cu prevederile Acordului de administrare a arieratelor Cotonou II şi cu termenele şi condiţiile stabilite de structurile de conducere ale Băncii, la anumite intervale de timp.”

11. Articolul 4.03 va avea următorul conţinut:

“Banca va transmite garanţilor, de două ori pe an, respectiv la 31 ianuarie şi 31 iulie:

(i) un tabel informativ, în formatul prezentat în anexa 4, conţinând informaţii privind acordurile de împrumut (inclusiv AÎGC) acoperite de prezenta garanţie, actualizate la datele de 31 decembrie şi 30 iunie; şi

(ii) limitele prudenţiale, în formatul prezentat în anexa 5, definite în conformitate cu principiile şi recomandările adoptate de structurile de conducere ale Băncii la anumite intervale de timp, aşa cum au fost aprobate ultima dată la 16 noiembrie 2010.”

12. Articolul 5.04 va avea următorul conţinut:

“Garanţii şi Banca sunt de acord să aplice prevederile Acordului de administrare a arieratelor Cotonou II pentru toate acţiunile de recuperare iniţiate de către Bancă în ceea ce priveşte acordurile de împrumut acoperite de prezenta garanţie.”

13. Articolul 6.02 va avea următorul conţinut:

“Garanţii vor rambursa Băncii toate taxele şi cheltuielile suportate de către Bancă în încercarea de a recupera sumele garantate, în conformitate cu prevederile Acordului de administrare a arieratelor Cotonou II.”

14. Anexa 5 va avea următorul conţinut:

 

„ANEXA Nr.5

 

Tabelele cu informaţii semestriale la datele [31.12.YY] [30.06.YY] privind limitele prudenţiale*)

 

 

 

Plafon

Expunere - Acorduri semnate

Expunere-Trageri

 

 

%

mil.€

mii. €

% din plafon

mil.€

% din plafon

Operaţiuni cu entităţi din sectorul public, ca pondere în mandatul Cotonou

Cotonou I

60%

1032

 

 

 

 

Cotonou II

80%

1624

 

 

 

 

Plafon-ţintă pentru pierderile estimate pentru portofoliul de împrumuturi către sectorul public

Cotonou I

8%

 

 

 

 

 

Cotonou II

8%

 

 

 

 

 

Datorii restante ale unor debitori suverani, clasificaţi C, ca pondere în portofoliul de împrumuturi către sectorul public

Cotonou I

25%

258

 

 

 

 

Cotonou II

25%

406

 

 

 

 

Expunerea pe sectorul public al unui stat ca pondere în expunerea totală

Cotonou I

20%

206

 

 

 

 

 

Cotonou II

20%

325

 

 

 

 


*) Limitele prudenţiale în contextul prezentei anexe 5 sunt înscrise doar cu titlu orientativ, acestea nu sunt obligatorii şi vor fi definite în conformitate cu principiile şi recomandările adoptate de către structurile de conducere ale Băncii la anumite intervale de timp.”

 

Condiţionat de respectarea termenilor prevăzuţi în această scrisoare, garanţia Cotonou II va rămâne în vigoare.

Această scrisoare va fi guvernată de principiile generale comune legilor statelor membre şi va fi interpretată în conformitate cu acestea.

Vă rugăm să oficializaţi acordul dumneavoastră faţă de acest act adiţional prin contrasemnarea acestei scrisori în original, în fiecare dintre cele 3 limbi oficiale, engleză, franceză şi germană, şi să returnaţi apoi aceste originale pentru a fi păstrate de către Bancă.

Banca vă va transmite ulterior copii legalizate ale acestor originale în fiecare dintre cele 3 limbi oficiale.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că acest act adiţional constituie o obligaţie a fiecăruia dintre garanţi, imediat după semnarea sau ratificarea sa.

Textul în care apar toate modificările aduse Acordului Cotonou II prin intermediul acestei scrisori este prezentat în anexa I.

 

Ai dumneavoastră,

BANCA EUROPEANĂ PENTRU INVESTITII

A. Querejeta,

secretar general

[semnătura indescifrabilă]

T. Barton,

director general

[semnătura indescifrabilă]

 

Contrasemnat spre aprobare

Data:..................................

 

Pentru şi în numele României,

Numele: Gheorghe Ialomiţeanu

Funcţia: ministru

Semnătura ....

[semnătura indescifrabilă]

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea amendamentelor semnate de România, la Bucureşti la 22 decembrie 2011, la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea amendamentelor

semnate de România, la Bucureşti la 22 decembrie 2011, la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 iulie 2013.

Nr. 687.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 827 din 2 iulie 2013

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 697 din 19 iulie 2013

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică si control în sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătăţii nr. E.N. 6.666/2013,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. I. - După ultima liniuţă de la punctul 5 “Aditivi permişi pentru fabricarea filtrelor, portţigaretelor, ţigărilor de foi, port-ţigărilor şi filtrelor de pipă” din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc trei noi liniuţe, cu următorul cuprins:

“- Clorură de calciu dihidrat cu nr. CAS 10035-04-8, nr. EC 233-140-8;

- Fosfat de potasiu dibazic anhidru cu nr. CAS 7758-11-4, nr. EC 231-834-5;

- Maltitol cu nr. CAS 585-88-6, nr. EC 209-567-0.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 99 lit. d), ale art. 100 pct. 72 şi ale art. 146 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, şi ale art. 3 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2013 pentru aprobarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange)- S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., operatorii economici din sectorul gazelor naturale şi clienţii eligibili noncasnici ce participă la pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - SA. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 iulie 2013.

Nr. 51.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.

 

Scop

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte cadrul organizat pentru tranzacţionarea pe pieţele centralizate de gaze naturale, cu excepţia pieţei de echilibrare, pe termen scurt, mediu şi lung.

Domeniul de aplicare

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică producătorilor, titularilor de licenţă de furnizare şi titularilor de licenţă de

transport din sectorul gazelor naturale.

Prin excepţie, la tranzacţiile organizate pe pieţele centralizate de gaze naturale pot participa şi clienţii eligibili noncasnici, însă numai în vederea achiziţionării de gaze naturale.

Termeni, definiţii şi abrevieri

Art. 3. - În înţelesul prezentului regulament, termenii şi abrevierile folosite au următoarea semnificaţie:

a) activ - contractul de furnizare gaze naturale în care cantitatea, preţul şi perioada de livrare urmează să fie completate în urma efectuării de tranzacţii pe piaţa centralizată de gaze naturale; contractul poate fi unul standard, definit de operatorul pieţei centralizate şi avizat de autoritatea competentă, sau unul definit de către un operator economic; obiectul tranzacţionării pe piaţa centralizată a gazelor naturale este un activ;

b) operatorul pieţelor centralizate - persoana juridică titulară de licenţă care asigură organizarea şi administrarea pieţelor centralizate de gaze naturale, cu excepţia pieţei de echilibrare, în vederea tranzacţionării de gaze naturale pe termen scurt, mediu şi lung;

c) autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);

d) broker - persoana fizică aflată în relaţii de muncă cu operatorul economic sau cu o societate de brokeraj desemnată în Convenţia de participare, având ca principale atribuţii menţinerea relaţiei cu operatorul pieţei centralizate, introducerea şi întreţinerea ordinelor în timpul şedinţelor de tranzacţionare şi dreptul de a angaja răspunderea operatorului economic pe care îl reprezintă în relaţia cu operatorul pieţei centralizate;

e) contract-cadru de vânzare-cumpărare - contractul standardizat de vânzare-cumpărare, definit de operatorul pieţelor centralizate şi avizat de autoritatea competentă, pe care operatorii economici trebuie să îl folosească în cadrul tranzacţionării pe piaţa centralizată de gaze naturale (contract de tip “forward*); excepţie de la folosirea contractului standardizat de vânzare-cumpărare este situaţia iniţierii unui ordin de către un operator economic, situaţie în care contractul de vânzare-cumpărare va fi definit de operatorul economic care iniţiază ordinul (contract de tip “Over The Counter*);

f) convenţia de participare - convenţia standardizată ce prevede drepturile şi obligaţiile reciproce dintre operatorul economic şi operatorul pieţei centralizate de gaze naturale, cu excepţia pieţei de echilibrare, în vederea tranzacţionării de gaze naturale pe termen scurt, mediu şi lung;

g) excepţia de joc - contractul de joc nu produce efecte obligatorii şi, deci, creditorul (câştigătorul) nu are acţiune în justiţie pentru a-şi reclama câştigul; astfel, debitorul acţionat în justiţie poate opune creditorului lipsa de efecte obligatorii şi de sancţiune a jocului, denumită excepţie de joc, care este o excepţie de ordine publică;

h) operator economic - persoana fizică sau juridică din sectorul gazelor naturale care desfăşoară cei puţin una dintre activităţile următoare: producţie, transport, distribuţie, furnizare, administrare de pieţe centralizate, cumpărare sau înmagazinare de gaze naturale, inclusiv GNL;

i) ordinul iniţiator - oferta de vânzare/cumpărare iniţiată de către un operator economic din sectorul gazelor naturale, căreia i se asociază cei puţin un contract de vânzare-cumpărare cu caracteristici definite de operatorul economic;

j) piaţa centralizată de gaze naturale - cadrul organizat de desfăşurare a tranzacţiilor cu gaze naturale între operatorii economici din sectorul gazelor naturale care funcţionează pe baza unor reguli specifice aprobate de autoritatea competentă;

k) preţul cel mai bun - preţul cel mai mic în situaţia ordinelor de vânzare, respectiv preţul cel mai mare în situaţia ordinelor de cumpărare;

l) tranzacţionare totală/parţială - specificaţia asociată ordinului introdus şi întreţinut de brokerul operatorului economic, prin care se specifică dacă ordinul poate fi tranzacţionat integral sau se acceptă tranzacţii cu cantităţi mai mici decât cea introdusă/întreţinută în ordin.

Produse destinate tranzacţionării Art. 4. - Produsele care pot fi tranzacţionate pe pieţele centralizate de gaze naturale sunt:

a) gaze naturale din producţia internă, cu perioada de furnizare de 1/3/6/12 luni;

b) gaze naturale în amestec intern - import, în dozajul lunar aprobat de ANRE, cu perioada de furnizare de o lună;

c) gaze naturale din import, cu perioada de furnizare de 1/3/6/12 luni;

d) gaze naturale în amestec intern - import, în alt dozaj decât cel aprobat de ANRE sau cu altă perioadă de furnizare decât cea menţionată la lit. b;

e) gaze naturale destinate exportului.

Art. 5. - Pentru produsul menţionat la art. 4 lit. a), contractul de furnizare va fi fie cel standardizat, definit de operatorul pieţelor centralizate şi avizat de autoritatea competentă, fie cel propus de operatorul economic iniţiator, iar pentru produsele menţionate la art. 4 lit. b), c), d) şi e) contractul de furnizare va fi cel a! operatorului economic.

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de tranzacţionare

Art. 6. - Tranzacţiile efectuate în conformitate cu prevederile prezentului regulament sunt considerate, pentru participanţi, acte de comerţ şi dau naştere unor obligaţii valabile cărora nu li se poate opune excepţia de joc.

Art. 7. - Înscrierea, suspendarea sau revocarea participanţilor, depunerea ofertelor şi organizarea şedinţelor de tranzacţionare se desfăşoară în conformitate cu procedurile operaţionale specifice, elaborate de operatorul pieţelor centralizate şi avizate de autoritatea competentă.

Art. 8. - Operatorul pieţelor centralizate asigură tranzacţionarea prin negociere continuă pe platformă electronică de tranzacţionare (on-line) şi prin organizarea de şedinţe de tranzacţionare cu prezenţă fizică.

Art. 9. - Pentru activele definite pe baza ordinelor iniţiatoare se vor organiza şedinţe de tranzacţionare electronice sau cu prezenţă fizică.

Art. 10. - Şedinţele de tranzacţionare sunt programate de operatorul pieţelor centralizate. Programul şedinţelor de tranzacţionare este public pe site-ul specializat al operatorului pieţelor centralizate.

Art. 11. - Şedinţele de tranzacţionare sunt coordonate şi supravegheate de un coordonator de şedinţă, care are următoarele atribuţii:

a) să deschidă şi să închidă şedinţele de tranzacţionare;

b) să coordoneze desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor de tranzacţionare;

c) să întrerupă, dacă este cazul, şedinţele de tranzacţionare, cu avizul directorului general;

d) să interzică accesul la negociere a brokerilor care au fost suspendaţi ori care au pierdut dreptul de a negocia;

e) să întocmească raportul de tranzacţionare.

Art. 12. - Şedinţa de tranzacţionare cuprinde 3 etape:

a) deschiderea şedinţei;

b) sesiunea de tranzacţii;

c) închiderea şedinţei.

Art. 13.- În situaţia tranzacţionării de active definite pe baza unui ordin iniţiator începând cu momentul publicării ordinului, operatorii economici interesaţi în participarea la şedinţa de tranzacţionare pot solicita clarificări operatorului pieţelor centralizate.

Art. 14. - Răspunsurile la clarificări se publică alături de celelalte documente asociate ordinului iniţiator.

Art. 15. - În conţinutul răspunsului la clarificări vor fi menţionate şi întrebările, dar fără a fi menţionată identitatea operatorului economic care a solicitat clarificările.

Art. 16. - Operatorul economic care a transmis ordinul iniţiator răspunde clarificărilor dacă acestea sunt adresate operatorului pieţelor centralizate cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data la care a fost programată şedinţa de tranzacţionare.

Art. 17. - În urma solicitărilor de clarificare, operatorul economic care a transmis operatorului pieţelor centralizate ordinul iniţiator are următoarele posibilităţi:

a) să modifice documentele asociate ordinului iniţiator;

b) să schimbe data organizării şedinţei de tranzacţionare.

Tranzacţionarea ordinelor. Reguli de tranzacţionare

Art. 18. - În situaţia tranzacţionării unui activ definit pe baza unui ordin iniţiator, pe sensul ordinului iniţiator este permisă introducerea şi întreţinerea unui singur ordin de către brokerul operatorului economic care a transmis operatorului pieţelor centralizate ordinul iniţiator.

Art. 19. - Tranzacţionarea ordinelor se face cu respectarea menţiunii “Total/Parţial” asociate ordinului, astfel:

a) dacă este îndeplinită condiţia de preţ, se efectuează tranzacţie daca ordinul cu cantitatea cea mai mare are menţiunea “Parţial”;

b) dacă cele două ordine pentru care este îndeplinită condiţia de preţ au aceeaşi cantitate, indiferent de menţiunea “Total/Parţial” asociată ordinelor, se efectuează tranzacţie.

Art. 20. - În situaţia în care condiţia de preţ este îndeplinită de două sau mai multe ordine, tranzacţionarea se face începând cu ordinul cu preţul cel mai bun, sub rezerva respectării menţiunii “Total/Parţial”.

Garanţii

Art. 21. - Pentru a putea tranzacţiona, un operator economic trebuie să constituie o garanţie în favoarea operatorului pieţelor centralizate, în cuantumul stabilit de acesta în procedurile specifice de tranzacţionare.

Art. 22. - În situaţia în care operatorul economic nu este parte în tranzacţie, garanţia i se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare, pe baza unei cereri în care se menţionează, dacă acesta nu e menţionat în Convenţia de participare, contul în care se face restituirea.

Art. 23. - În situaţia în care operatorul economic este parte într-o tranzacţie, dar cu o cantitate mai mică decât cea pentru care a depus garanţie, menţiunea prevăzută la art. 22 se aplică pentru partea din garanţie asociată cantităţii netranzacţionate.

Art. 24. - În situaţia în care operatorul economic este parte într-o tranzacţie, garanţia este blocată de operatorul pieţelor centralizate până la semnarea contractului de furnizare. În această perioadă, garanţia blocată nu poate fi folosită pentru garantare în scopul participării la o altă şedinţă de tranzacţionare.

Art. 25. - Operatorul pieţelor centralizate va executa garanţia operatorului economic în următoarele situaţii:

a) operatorul economic nu semnează contractul de furnizare;

b) operatorul economic a transmis operatorului pieţelor centralizate un ordin iniţiator, dar brokerul său nu s-a prezentat sau nu a negociat în timpul şedinţei de tranzacţionare programate pe baza ordinului său iniţiator.

Art. 26. - Operatorul pieţelor centralizate va executa garanţia ambilor operatori economici parte în contract, în situaţia în care în contractul de furnizare semnat nu este consemnată aceeaşi cantitate cu cea tranzacţională sau acelaşi preţ cu cel al tranzacţiei.

Art. 27. - Garanţia executată de operatorul pieţelor centralizate se va vira astfel:

a) părţii din contractul de furnizare prejudiciate prin nesemnarea contractului de către cealaltă parte;

b) părţii/părţilor declarate câştigătoare - în situaţia în care operatorul economic care a transmis ordinul iniţiator nu semnează contractul de furnizare;

c) operatorului pieţelor centralizate - În orice altă situaţie decât cele menţionate anterior.

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 28. - Tranzacţionarea pe pieţele centralizate de gaze naturale este voluntară.

Art. 29. - Un operator economic se poate retrage din propria iniţiativă de la participarea pe o piaţă centralizată de gaze naturale în baza unei înştiinţări scrise, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic.

Art. 30. - Operatorul pieţelor centralizate poate suspenda sau poate exclude un operator economic de la participarea la piaţa centralizată în situaţia în care acesta nu respectă prevederile prezentului regulament, ale convenţiei de participare sau ale procedurii de tranzacţionare.

Art. 31. - În situaţia programării unei şedinţe de tranzacţionare pe baza unui ordin iniţiator, operatorul pieţelor centralizate va publica pe site-ul său specializat ordinul iniţiator, documentele asociate ordinului iniţiator şi orice alte informaţii considerate necesare.

Art. 32. - În urma organizării şedinţelor de tranzacţionare, operatorul pieţelor centralizate va publica pe site-ul său specializat rezultatele sesiunii de licitaţie a gazelor naturale, precizând preţul de pornire, preţul de adjudecare, cantitatea contractată, perioada de livrare, precum şi lista participanţilor la licitaţie.

Art. 33. - Datele şi informaţiile menţionate la art. 31 şi 32 vor fi publice pe site-ul specializat al operatorului pistelor centralizate pe o perioadă minimă de 2 ani.

Art. 34. - Operatorul pieţelor centralizate va face public în procedura de tranzacţionare tariful perceput pentru serviciul efectuat În calitate de operator al pieţelor centralizate şi va publica pe pagina sa web respectivele proceduri.

Art. 35. - Operatorul pieţelor centralizate poate apela la serviciile unei case de compensaţie, situaţie în care procedurile acesteia folosite pentru pieţele centralizate de gaze naturale vor face obiectul avizării de către autoritatea competentă.

Art. 36. - Orice modificări aduse procedurilor de tranzacţionare de către operatorul pieţelor centralizate vor intra în vigoare numai după obţinerea avizului autorităţii competente.

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 99 lit. d), ale art. 100 pct. 72 şi ale art. 146 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, şi ale art. 3 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2013 pentru aprobarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - SA. şi operatorii economici din sectorul gazelor naturale ce participă la piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - SA. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 iulie 2013.

Nr. 52.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

 

1. Scop

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte un cadru organizat pentru tranzacţionarea centralizată în regim concurenţial a gazelor naturale prin contracte bilaterale, respectiv:

a) tipurile de produse care pot fi tranzacţionate pe piaţa centralizată de gaze naturale;

b) modul de stabilire a ofertelor iniţiatoare de vânzare sau cumpărare a gazelor naturale de către participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale;

c) modul de organizare a licitaţiilor;

d) participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale şi criteriile/condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească;

e) modul de contractare a gazelor naturale tranzacţionate;

f) modul de înregistrare, gestionare şi publicare a informaţiilor privind tranzacţiile efectuate.

Art. 2. - (1) Prin crearea pieţei centralizate a contractelor bilaterale de gaze naturale se urmăresc asigurarea transparenţei tranzacţiilor prin contracte standard de vânzare-cumpărare a gazelor naturale şi egalitatea de şanse a participanţilor la piaţă.

(2) Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale asigură accesul nediscriminatoriu la cantităţile de gaze naturale disponibile pe piaţă cu respectarea reglementărilor în vigoare în sectorul gazelor naturale.

2. Domeniul de aplicare

Art. 3. - Prezentul regulament se aplică participanţilor la piaţa centralizată de gaze naturale.

3. Definiţii şi abrevieri

Art. 4. - În înţelesul prezentului regulament, termenii, expresiile şi abrevierile folosite au semnificaţiile următoare:

a) autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);

b) Convenţie de participare la piaţa centralizată de gaze naturale - convenţia standardizată stabilită de operatorul pieţei centralizate de gaze naturale şi avizată de autoritatea competentă, ce prevede drepturile şi obligaţiile reciproce dintre acesta şi fiecare participant la piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale;

c) negociere continuă - modalitatea de negociere în care atât partea iniţiatoare, cât şi partea respondentă îşi pot actualiza ofertele;

d) ofertă de gaze naturale - oferta cu caracteristici bine definite privind cantitatea de gaze naturale oferită spre cumpărare/vânzare, durata contractului, preţul solicitat/oferit, precum şi condiţiile de livrare, plată şi garantare, ferm stabilite în momentul introducerii ei în piaţă;

e) operator al pieţei centralizate de gaze naturale (OPGN) - persoana juridică titulară de licenţă care asigură administrarea pieţelor centralizate de gaze naturale, cu excepţia pieţei de echilibrare, în vederea tranzacţionării de gaze naturale pe termen scurt, mediu şi lung:

f) operator de transport şi de sistem - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de transportai gazelor naturale şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi, dacă este necesar, dezvoltarea sistemului de transport într-o anumită zonă şi, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului în vederea satisfacerii cererii pentru transportul gazelor naturale;

g) operator economic din sectorul gazelor naturale - persoana fizică sau juridică, cu excepţia clienţilor finali, care desfăşoară cel puţin una dintre următoarele activităţi: producţie, transport, distribuţie, furnizare, administrare de piaţă centralizată, cumpărare sau înmagazinare de gaze naturale, inclusiv gaze naturale lichefiate, şi care are atribuţii comerciale, tehnice şi/sau de mentenanţă legate de respectivele activităţi;

h) participant Ia piaţa centralizată de gaze naturale - operatorul economic din sectorul gazelor naturale, titular de licenţă de furnizare emisă de către ANRE, care se înscrie şi respectă Convenţia de participare la piaţa centralizată de gaze naturale;

i) piaţă centralizată de gaze naturale - cadrul organizat de desfăşurare a tranzacţiilor cu gaze naturale între diverşi operatori economici, intermediate de operatorul pieţei de gaze naturale sau de operatorul de transport şi de sistem, pe baza unor reguli specifice aprobate de autoritatea competentă;

j) piaţă centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - cadrul organizat de desfăşurare a tranzacţiilor prin contracte cu livrare fizică de gaze naturale între participanţii la piaţă, organizat şi administrat de OPGN, pe baza unor reguli specifice; tranzacţionarea se poate realiza printr-un ansamblu de modalităţi, având ca bază licitaţia publică, şi are ca scop contractarea gazelor naturale pe termen determinat, la un preţ transparent, stabilit în urma procedurii de licitaţie, rezultat din echilibrul cererii şi al ofertei;

k) proces combinat licitaţie-negociere - PCGN-LN - modalitatea de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze

naturale conform căreia contractele sunt atribuite printr-un proces combinat de licitaţii şi negociere;

l) platformă de tranzacţionare - sistemul informatic stabilit şi menţinut de OPGN în scopul realizării tranzacţiilor pe piaţa centralizată de gaze naturale;

m) Regulament - Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

4. Legislaţie de referinţă

Art. 5. - Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, precum şi celelalte reglementări primare şi secundare aferente aplicabile în sectorul gazelor naturale.

5. Cadrul de organizare

Art. 6. - Principiile aplicate pentru tranzacţionarea prin licitaţie publică cu negociere continuă, în cadrul modalităţii de tranzacţionare denumite PCGN-LN, sunt următoarele:

1. OPGN defineşte produse standard de vânzare şi cumpărare de gaze naturale, caracterizate prin:

a) cantitatea de gaze naturale exprimată în unităţi de energie (MWh) pentru perioada standard de livrare aferentă (zi, săptămână, lună, trimestru, an). Până la convergenţa preţului gazelor naturale din producţia internă cu cel al gazelor naturale din import, cantitatea de gaze naturale va fi însoţită de una dintre menţiunile “din producţia internă”, “din import” sau “În amestec”;

b) perioada de livrare: o zi, o săptămână, o lună, un trimestru, un an - clar definite ca dată de începere şi finalizare a livrării;

c) contractul standard de vânzare-cumpărare a gazelor naturale elaborat de OPGN şi avizat de autoritatea competentă.

2. Participanţii iniţiază oferte de vânzare sau cumpărare pentru oricare dintre produsele definite conform alin. (1), specificând cantitatea de gaze naturale exprimată în unităţi de energie şi preţul propus, prin introducerea ofertelor în sistemul de tranzacţionare al PCGN-LN, Preţul solicitat/oferit nu conţine TVA sau alte taxe, tarife, accize şi impozite similare pe care cumpărătorul le va plăti, de asemenea, în condiţiile şi cuantumurile prevăzute de legislaţia în vigoare la momentul livrării.

3. Pentru tranzacţionarea ofertelor, OPGN programează sesiuni de licitaţii, iar participanţii constituie garanţii financiare de participare la licitaţie.

4. Participanţii constituie o garanţie financiară de participare la licitaţie în favoarea OPGN, executabilă în cazul retragerii ofertei iniţiatoare sau în cazul refuzului încheierii contractului între ofertantul iniţiator şi cel declarat câştigător al licitaţiei. Valoarea şi forma garanţiei se vor stabili prin procedură specifică.

5. OPGN organizează şedinţe de licitaţie în sistem online, care se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii;

a) ca urmare a unei oferte de vânzare/cumpărare introduse pentru tranzacţionare de către participantul iniţiator al licitaţiei, într-o primă etapă de licitare se pot introduce oferte de răspuns cu preţuri mai mari, mai mici sau egale cu cel din oferta iniţiatoare, fără ca participantul iniţiator să îşi poată modifica preţul propus; ofertele de răspuns pot fi modificate/ retrase/anulate pe parcursul acestei etape, în funcţie de strategia proprie de ofertare sau evoluţia pieţei, toate aceste operaţiuni fiind vizualizate în piaţă;

b) corelarea automată a cererii cu oferta se realizează la deschiderea celei de-a două etape de ofertare, când se vor încheia primele tranzacţii cu gaze naturale rezultate din procesul de ofertare;

c) dacă după derularea procesului prezentat mai sus oferta participantului iniţiator nu a fost executată integral, se organizează a două etapă a sesiunii de licitaţie, care permite introducerea/modificarea/anularea ordinelor atât de participantul iniţiator, cât şi de ceilalţi participanţi, toate operaţiunile fiind vizualizate în piaţă prin ecranele sistemului de tranzacţionare;

d) pe tot parcursul celei de-a două etape a sesiunii de tranzacţionare corelarea ofertelor are loc în timp real ori de câte ori preţul unei oferte de vânzare este mai mic sau egal cu cel mai mare preţ al unei oferte de cumpărare sau o ofertă de cumpărare propune un preţ mai mare sau egal cu cel mai mic preţ al unei oferte de vânzare.

6. Ofertele care au condus la încheierea de tranzacţii determină obligaţia participanţilor la PCGN-LN notificaţi de a încheia contractul standard aferent tipului de produs standard tranzacţionat la preţul de atribuire şi pentru cantitatea de gaze naturale aferentă tranzacţiei încheiate la acest preţ, notificate conform rezultatelor licitaţiei de către OPGN.

7. OPGN verifică conformitatea contractului semnat cu cel aferent tipului de produs standard tranzacţionat şi eliberează garanţia financiară de participare la licitaţie în cazul conformităţii.

8. Participanţilor ale căror oferte nu au condus la încheierea de tranzacţii li se va restitui garanţia financiară în termen de maximum 48 de ore de la finalizarea sesiunii de tranzacţionare respective.

9. În cazul retragerii ofertelor iniţiatoare înainte de organizarea licitaţiei sau în cazul refuzului de semnare a contractului de către una dintre părţi, OPGN execută garanţia financiară de participare la licitaţie constituită în favoarea sa şi asigură virarea contravalorii garanţiei, astfel:

a) în mod egal, părţilor care au depus oferte de răspuns, în cazul în care a fost retrasă o ofertă iniţiatoare;

b) părţii care a depus oferta iniţiatoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către ofertantul declarat câştigător în cadrul licitaţiei;

c) în mod egal, părţilor declarate câştigătoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către participantul iniţiator;

d) participantului iniţiator, în cazul în care oferta a fost retrasă înainte de data licitaţiei şi nu a fost primită nicio ofertă de răspuns până la data retragerii, după ce OPGN a aplicat în prealabil un procent penalizator de 50% în favoarea sa.

6. Participarea la piaţa centralizată de gaze naturale

Art. 7. - Participarea la piaţa centralizată de gaze naturale este voluntară

Art. 8. - Înregistrarea participanţilor la piaţa centralizată de gaze naturale se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată OPGN, conform procedurilor operaţionale specifice elaborate de OPGN şi avizate de autoritatea competentă, după semnarea de către reprezentantul autorizat al solicitantului a Convenţiei de participare la piaţa centralizată de gaze naturale.

Art. 9. - OPGN stabileşte conţinutul-cadru al Convenţiei de participare la piaţa centralizată de gaze naturale, care cuprinde drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OPGN şi ale fiecărui participant la această piaţă. OPGN face publică Convenţia pe pagina sa web, după ce a fost avizată de către autoritatea competentă.

Art. 10. - Participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale depun garanţii de participare, stabilite în conformitate cu procedura operaţională specifică elaborată de OPGN şi avizată de autoritatea competentă.

Art. 11. - Un participant la piaţa centralizată de gaze naturale se poate retrage din propria iniţiativă de la piaţa centralizată în baza unei înştiinţări în scris, semnată de reprezentantul autorizat al participantului la piaţă.

Art. 12. - OPGN poate suspenda sau revoca înregistrarea unui participant la piaţa centralizată de gaze naturale în oricare dintre următoarele cazuri:

a) nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru înregistrarea ca participant la această piaţă definite în procedurile specifice;

b) nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin conform prezentului regulament

c) nu respectă Convenţia de participare la această piaţă.

Art. 13. - Înscrierea/Suspendarea/Revocarea participanţilor, depunerea ofertelor şi organizarea licitaţiilor se desfăşoară în conformitate cu procedurile operaţionale specifice, elaborate de OPGN şi avizate de autoritatea competentă.

7. Transparenţa pieţei centralizate de gaze naturale

Art. 14. - După încheierea sesiunilor de licitaţie pe PCGN-LN, OPGN publică pe pagina sa web următoarele date: preţul de pornire, preţul de adjudecare a ofertelor, cantităţile tranzacţionate, perioada de livrare şi lista participanţilor care au participat la licitaţie.

Art. 15. - Fiecare ofertă iniţiatoare pentru PCGN-LN va fi disponibilă pe pagina web a OPGN timp de cel puţin 2 ani.

Art. 16. - OPGN publică pe pagina sa web tariful perceput pentru serviciul efectuat în calitate de OPGN şi toate procedurile/avizele aferente acestei pieţe.

8. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 17. - OPGN elaborează, actualizează ori de câte ori este nevoie şi transmite pentru avizare la autoritatea competentă procedurile operaţionale corespunzătoare funcţionării pieţei centralizate de gaze naturale în linie cu modificările cadrului de reglementare.

Art. 18. - OPGN promovează în timp şi alte modalităţi de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale pe care o administrează, în funcţie de gradul de dezvoltare a acesteia şi solicitările participanţilor, pe baza unui proces transparent de consultare cu participanţii la piaţa de gaze naturale şi cu autoritatea competentă, în vederea creşterii eficienţei pieţei de gaze naturale în ansamblu. Promovarea altor modalităţi de tranzacţionare se va finaliza prin emiterea de proceduri specifice sau modificarea celor existente, cu avizul autorităţii competente.

Art. 19. - OPGN supraveghează funcţionarea pieţei centralizate a contractelor bilaterale de gaze naturale, publică rapoarte periodice şi indici calculaţi în baza rezultatelor acestei pieţe, în scopul stabilirii unor referinţe corecte de preţ pentru piaţa de gaze naturale.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice, încheiat la 12 octombrie 2011

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectiva nr. RG 11/6.144 din 9 iulie 2013,

în conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (2) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice, încheiat la 12 octombrie 2011, între organismul de gestiune colectivă UCMR- ADA, pe de-o parte, şi Societatea Comercială CINEMA CITY ROMÂNIA-S.R.L., Societatea Comercială MOVIEPLEX CINEMA- S.R.L. şi Societatea Comercială HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS - S.R.L, pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

 

Bucureşti, 9 iulie 2013.

Nr. 87.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice

 

Încheiat astăzi, iz octombrie 2011, în cadrul comisiei de negociere constituite în temeiul Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 241/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţie publică a operelor cinematografice, între următoarele părţi:

- Societatea Comercială CINEMA CITY ROMÂNIA - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ana Davila nr. 13, sectorul 5, prin dl administrator Ariei Bouskila;

- Societatea Comercială MOVIEPLEX CINEMA- S.R.L., CU sediul în Bucureşti, bd. Timişoara, Piaza România, nr. 26, et. 2, sectorul 6, reprezentată legal prin dl administrator Yerli Semsettin şi dl administrator Kazaz Murat;

- Societatea Comercială HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Vitan nr. 55-59, sectorul 3, reprezentată legal prin dl administrator Razvan Tone; şi

- Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA), cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, cod fiscal RO 8887006, reprezentată prin dna director general Ana Achim şi dl Av. Roata Palade Alexandru.

În baza art. 1312 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, a Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 241/2011 şi potrivit celor consemnate în Procesul-verbal de negociere din 26 septembrie 2011, Societatea Comercială CINEMA CITY ROMÂNIA - S.R.L, Societatea Comercială MOVIEPLEX CINEMA- S.R.L., Societatea Comercială HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS - S.R.L. şi UCMR- ADA au negociat şi au convenit forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice, după cum urmează:

 

METODOLOGIE

privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice

 

Art. 1. - Prin utilizare, în sensul prezentei metodologii, se înţelege comunicarea publică prin proiecţia publică în săli sau grădini de spectacol cinematografic ori în alte spaţii destinate acestui scop a operelor cinematografice ce cuprind în coloana sonoră opere muzicale, indiferent de suportul pe care este transpusă opera cinematografică şi de modalitatea tehnică folosită pentru comunicare.

Art. 2. - Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană juridică sau fizică autorizată ce realizează activităţi de natura celor menţionate la art. 1.

Art. 3. - (1) Utilizatorii au obligaţia să obţină din partea Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor autorizaţia licenţă neexclusivă pentru utilizarea publică a operelor cinematografice cu privire la drepturile patrimoniale de autor corespunzătoare operelor muzicale incluse în coloana sonoră a operelor cinematografice şi să plătească remuneraţia reglementată de prezenta metodologie.

(2) Autorizaţia licenţă neexclusivă se încheie cu privire la operele muzicale aflate în repertoriul gestionat de organismul de gestiune colectivă atât pentru propriii membri, cât şi în baza convenţiilor încheiate cu organisme similare din străinătate ori potrivit dispoziţiilor legale.

Art. 4. - Utilizatorul are obligaţia de a solicita Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor, înainte de comunicarea publică prin proiecţia cinematografică, încheierea autorizaţiei licenţă neexclusivă.

Art. 5. - Utilizatorii au obligaţia de a comunica Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor, în primele 3 zile ale fiecărei luni, pentru luna în curs, un raport cuprinzând următoarele informaţii.

a) datele de identificare ale utilizatorului (numele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare în registrul comerţului);

b) denumirea şi adresa cinematografului/cinematografelor sau ale spaţiului de utilizare;

c) titlul fiecărei opere cinematografice ce urmează a fi utilizată în luna de raportare, cu indicarea producătorului, ţării de origine, genului şi a anului de producţie.

Art. 6. - (1) Utilizatorii au obligaţia să plătească Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor o remuneraţie reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale din repertoriul protejat de acesta, cuprinse în operele cinematografice.

(2) Remuneraţia se determină sub forma unui procent de 1,6% aplicabil asupra bazei de calcul definite la art. 7, iar aceasta va rămâne valabilă pentru o perioadă de minimum 3 (trei) ani, exceptând cazul în care părţile hotărăsc de comun acord modificarea procentului de 1,6%.

(3) Pentru proiecţiile la care accesul publicului se face gratuit, cu excepţia premierelor şi avanpremierelor, se datorează o remuneraţie forfetară de 200 iei pentru fiecare proiecţie publică.

(4) La remuneraţii se adaugă cota legală de TVA.

Art. 7. - Baza de calcul al remuneraţiei o reprezintă veniturile trimestriale obţinute de utilizator din vânzările de bilete şi abonamente.

Art. 8. - Plata remuneraţiilor se efectuează trimestrial, până la data de 26 a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care este datorată. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităţi de 0,1%/zi de întârziere, raportate la sumele neachitate la termen.

Art. 9. - (1) Până la data 20 a fiecărei luni următoare încheierii trimestrului utilizatorii au obligaţia să comunice Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor un raport cuprinzând veniturile realizate de utilizator pentru fiecare operă cinematografică în trimestrul pentru care se raportează.

(2) Utilizatorii au obligaţia să comunice Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor un raport, până la data de 20 a fiecărei luni următoare încheierii trimestrului, în format scris şi electronic, cuprinzând pentru trimestrul de raportare:

a) datele de identificare ale utilizatorului {numele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare în registrul comerţului);

b) denumirea şi adresa cinematografului/cinematografelor sau ale spaţiului de utilizare;

c) titlul fiecărei opere cinematografice utilizate, cu indicarea producătorului, ţării de origine, genului şi a anului de producţie;

d) lista operelor muzicale conţinute de fiecare operă cinematografică, cu menţionarea denumirii operei muzicale, a autorului/autorilor acesteia şi durata de utilizare a fiecărei opere muzicale.

(3) Rapoartele vor fi ştampilate şi semnate de către reprezentantul legal al utilizatorului.

Art. 10. - Ori de câte ori Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor solicită în scris, utilizatorul are obligaţia de a-i comunica acesteia copii certificate de reprezentantul legal de pe documente financiar-contabile pe baza cărora se determină baza de calcul.

Art. 11. - Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - (1) Modificarea remuneraţiilor stabilite în sumă fixă se poate efectua şi periodic prin reactualizarea cu indicele de inflaţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prezenta metodologie intră în vigoare în prima zi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

UCMR- ADA

SC. MOVIEPLEX CINEMA - S.R.L.

Director general,

 

dna Ana Achim

Administratori,

 

dl Semsettin Yerli,

Av. Alexandru Roata Palade

dl Murat Kazaz

 

 

S.C. CINEMA CITY ROMÂNIA- S.R.L.

S.C. HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS - S.R.L.

prin administrator

prin administrator

dl Ariei Bousklla

dl Razvan Tone

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 

Având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 83 alineatul (1), punctele 5, 9 şi 25 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“5. Condica şedinţelor de judecată

În acest registru se trec, în ordinea înscrisă în listă, dosarele din flecare şedinţă, separat pe complete, noul termen de judecată în caz de amânare a judecăţii, hotărârea pronunţată şi numărul acesteia, precum şi iniţialele judecătorului care o va redacta.

La judecătoriile cu volum mare de activitate se ţin două condici, una pentru cauzele penale şi una pentru cauzele civile.

La instanţele unde funcţionează secţii se ţine câte o condică pentru fiecare secţie; la instanţele unde nu există secţii, condicile se ţin pe materii.

La curţile de apel şi tribunale se ţin condici separate pentru activitatea de primă instanţă, de apel şi de recurs.

Se vor ţine condici separate pentru şedinţele de judecată desfăşurate în camera de consiliu, pentru şedinţele de judecată privind adopţia, pentru şedinţele de judecată a sesizărilor privind efectuarea percheziţiilor, efectuarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice, emiterea încheierilor privind soluţionarea solicitărilor de transmitere a datelor reţinute în baza Legii nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi pentru şedinţele de judecată a recursurilor soluţionate prin încheiere.

9. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport

În acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numărul şi data adresei parchetului, data înregistrării cererii persoanei vătămate; numărul dosarului instanţei data pronunţării încheierii; soluţia pe scurt, numărul de autorizaţie, data şi ora emiterii; numele, prenumele, mijlocul de comunicare sau locul supus supravegherii; judecătorul care a emis autorizaţia; data comunicării încetării operaţiunii de interceptare şi înregistrare înainte de expirarea duratei autorizaţiei; data prelungirii.

Registrul de evidenţă a sesizărilor privind autorizarea efectuării interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice tip de suport nu este destinat publicităţii.

25. Registrul de evidenţă a încheierilor emise în baza Legii nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

În acest registru se vor face următoarele menţiuni; numărul curent; numărul şi data adresei parchetului, numărul dosarului instanţei şi data înregistrării; data pronunţării încheierii; soluţia pe scurt, echipamentul de comunicaţie al utilizatorului sau dispozitivele ce servesc utilizatorului drept echipament; perioada pentru care este aprobata măsura; numele şi pronumele judecătorului care a pronunţat încheierea.

Registrul de evidenţă a încheierilor emise în baza Legii nr. 82/2012 nu este destinat publicităţii.”

2. La articolul 92, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(9) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, cele privind adopţiile, precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice şi emiterea încheierilor privind soluţionarea solicitărilor de transmitere a datelor reţinute în baza Legii nr. 82/2012 pot fi consultate numai de către persoanele menţionate la alin. (2) teza finală, în condiţiile legii. În acelaşi mod pot fi consultate documentele şi evidenţele speciale ale instanţei care presupun confidenţialitate. Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii pot fi stabilite şi alte categorii de dosare care pot fi consultate sau fotocopiate total ori parţial doar de persoanele menţionate la alin. (2) teza finală.”

3. După articolul 95 se introduce un nou articol, articolul 951, cu următorul cuprins:

“Art. 951. - (1) în cauzele cu mai mulţi învinuiţi/inculpaţi cercetaţi în acelaşi dosar de urmărire penală, dacă se formulează distinct sau la date diferite propuneri de arestare preventivă pentru unii dintre aceştia, judecătorul care a soluţionat prima propunere de arestare preventivă În cursul urmăririi penale cu privire la unul ori mai mulţi învinuiţi/inculpaţi soluţionează şi următoarele propuneri de arestare preventivă cu privire la alţi învinuiţi/inculpaţi din aceeaşi cauză.

(2) Judecătorul care a soluţionat propunerea de arestare preventivă în cursul urmăririi penale cu privire la unu! sau mai mulţi învinuiţi/inculpaţi cercetaţi în aceiaşi dosar de urmărire penală soluţionează şi propunerile de prelungire a arestării preventive a acestora, dacă există asemenea cereri.

(3) Cauzele prevăzute la alin. (1) şi (2) se vor înregistra în sistemul ECRIS ca dosare distincte, dar evidenţiate în legătură cu dosarul având ca obiect prima propunere de arestare preventivă în acelaşi dosar de urmărire penală.

(4) Persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind cererea procurorului de arestare preventivă sau de prelungire a arestării preventive, verifică în sistemul ECRIS dacă în dosarul de urmărire penală respectiv au fost formulate şi alte cereri similare şi întocmeşte un proces-verbal pe care îl depune la dosar. Dosarele formate pentru propunerile ulterioare de arestare preventivă sau de prelungire a arestării preventive se repartizează judecătorului iniţial învestit,”

4. La articolul 98, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

“(31) Cauzele în care toţi judecătorii unei secţii au devenit incompatibili să judece se repartizează ciclic între secţiile care judecă în aceeaşi materie. Dacă nu există o altă secţie care judecă în aceeaşi materie, cauza se repartizează ciclic între completele speciale pentru aceste incompatibilităţi stabilite de colegiul de conducere anual. În componenţa acestor complete intră judecători de la alte secţii selectaţi după următoarele criterii:

a) au funcţionat anterior în secţia în care s-a ivit incidentul;

b) au a două specializare în acea materie;

c) au soluţionat anterior cauze în aceeaşi materie;

d) au susţinut concursul de promovare în funcţii de execuţie în acea materie;

e) au pregătirea profesională în acea materie realizată prin doctorat, masterat, studii postuniversitare, referate sau lucrări în congrese, seminare, alte forme de dezbatere, articole sau studii apărute în publicaţii de specialitate.

(32) în situaţiile prevăzute în alin. (31), dacă nu există niciun judecător care să îndeplinească vreunul dintre criteriile enumerate, cauza va fi repartizată aleatoriu între completele secţiei care judecă în materia cea mai apropiată.”

5. La articolul 991, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

(3) în cazurile în care calea de atac împotriva hotărârilor judecătorului sindic este apelul, pentru toate cererile de apel formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorul-sindic în cadrul procedurii se constituie un singur dosar. Completul de apel căruia i s-a repartizat aleatoriu primul apel va fi cel care va soluţiona toate apelurile următoare privind aceeaşi procedură, exercitate împotriva aceleiaşi hotărâri sau a hotărârilor succesive pronunţate de judecătorul-sindic în acelaşi dosar de insolvenţă. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător, menţiunea de pe coperta dosarului fiind «supliment apel».

(4) în cauzele având ca obiect recursuri sau, după caz, apeluri împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorul sindic, persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind dosarul, verifică în sistemul ECRIS dacă există alt dosar format în apel/recurs privind aceeaşi procedură de insolvenţă, întocmind în acest sens un referat în care menţionează rezultatul verificării, pe care îl ataşează la dosar, şi repartizează dosarele ulterioare completului care a soluţionat primul apel/recurs.”

6. La articolul 105, alineatul (1} se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 105. - (1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută care va fi scrisă pe cererea de chemare în judecată, pe cererea de apel sau de recurs ori pe ultima încheiere. Transcrierea minutei, integral sau în extras, în condica şedinţelor de judecată pe suport hârtie se face de preşedintele completului ori de un alt judecător, membru al acestuia, iar în sistem informatizat, de către grefierul de şedinţă. Procurorilor li se asigură accesul la dosarul de minute al instanţei şi li se eliberează, la solicitare, copii ale minutelor pronunţate în cauze penale, în vederea exercitării căilor de atac prevăzute de lege.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

procuror Oana Andrea Schmidt Hăineală

 

Bucureşti, 27 iunie 2013.

Nr.711.