MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 471/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 471         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 30 iulie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.72. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru abrogarea unor ordine ale ministrului apărării naţionale emise în perioada 1990-2012

 

927. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentului din 2013 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 si modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001

 

1.311/861. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului sănătăţii privind înfiinţarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora

 

2.348/1.023. - Ordin al ministrului culturii şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 16 aprilie 2013 în Cauza Bernd împotriva României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru abrogarea unor ordine ale ministrului apărării naţionale emise în perioada 1990-2012

 

În vederea aplicării prevederilor art. 64 alin. (1) şi art. 65 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Prin prezentul ordin se abrogă următoarele ordine:

1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 16/1990* privind absolvirea participanţilor la întâlnirile cu Guvernul şi organele de conducere ale Ministerului Apărării Naţionale de unele repercusiuni;

2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 20/1990* privind înfiinţarea unor organisme militare de învăţământ, presă, emisiuni radio şi televiziune şi de pregătire psihologică;

3. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 31/1990* - Convenţie privind executarea zborurilor cu aeronave militare de transport şi echipaje aparţinând Comandamentului Aviaţiei Militare în folosul Ministerului Sănătăţii pentru transporturi de răniţi şi materiale sanitare;

4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 73/1990* privind asigurarea tehnico-materială, financiară, auto şi medicală, precum şi a altor nevoi a U.M. nr. 02448 Bucureşti;

5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 102/1990* privind structura organizatorică la pace a Ministerului Apărării Naţionale;

6. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 6/1990* privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare la produsul “Aparat de secretizare în telegrafie, modernizat, TS-532” ce se execută de Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică Bucureşti, subordonat D.PA.LA.;

7. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G, 8/1990* privind stabilirea preţurilor pentru valorificarea produselor rezultate sau folosite în activitatea de cercetare la Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică al Armatei;

8. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 11/1990* privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru produsul “Complet cartofotogrammetric de armată, tip CCF-6g, reper S.M.00.00, executat la Întreprinderea Mecanică Mizil, subordonată Grupului Industrial de Producţie al Armatei;

9. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 14/1990* privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare la produsul “Autospeciala de secretizare în telefonie F-2014” care se execută de Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică Bucureşti, subordonat D.PA.LA,;

10. Ordinul generai al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 19/1990* privitor la constituirea cadrului organizatoric pentru afirmarea deplină a spiritului democratic în armată;

11. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 20/1990* privind competenţa de stabilire a preţurilor şi tarifelor la grupele de produse, lucrări şi servicii executate de Grupul Industrial de Producţie al Armatei, unităţile economice subordonate, unităţile productive bugetare şi autofinanţate şi unităţile de cercetare ştiinţifică din armată;

12. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 21/1990* privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru produsul “Nava maritimă de demagnetizare”, proiect 1376, executat pe Şantierul Naval Mangalia, subordonat Grupului Industrial de Producţie al Armatei;

13. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 23/1990* pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare în armată a Corpului fiilor regimentului;

14. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 24/1990* pentru aprobarea “Instrucţiunilor privind organizarea, executarea, conducerea, controlul şi verificarea serviciului de luptă permanent în unităţile de aviaţie de transport, cercetare şi elicoptere în timp de pace”;

15. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 25/1990* privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare la produsul “Autospecială de secretizare în telegrafie F-2015” care se execută de Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică Bucureşti, subordonat D.PA.LA.;

16. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 27/1990* privind personalul din Direcţia de contraspionaj a Ministerului Apărării Naţionale care se încadrează în grupa I de muncă;

17. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 28/1990* privind unele măsuri pentru sprijinirea activităţii “Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război”;

18. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 31/1990* privind normele de adresare în relaţiile dintre militarii Armatei Române;

19. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 32/1990* privind îmbunătăţirea pazei şi apărării aeroporturilor aviaţiei civile, cu modificările ulterioare;

20. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 34/1990* pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea cu militari în termen şi evidenţa acestora în armată, cu modificările ulterioare;

21. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 37/1990* pentru aprobarea “Instrucţiunilor privind evidenţa bunurilor materiale în armată, la război, S-12”;

22. ordinul generai al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 42/1990* privind înaintarea în gradul următor şi acordarea gradului cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor în retragere, veterani de război;

23. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 44/1990* privind stabilirea şi acordarea compensaţiei băneşti a normei nr. 13;

24. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 46/1990* privind încadrarea în grupele I şi II de muncă a unor categorii de cadre militare şi salariaţi civili;

25. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 16/1991* - Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control şi îndrumare a învăţământului şi aprecierea muncii personalului didactic din liceele subordonate Ministerului Apărării Naţionale;

26. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 37/1991* privind stabilirea componenţei şi metodologiei de lucru a Comisiei Ministerului Apărării Naţionale pentru avizarea operaţiunilor de comerţ exterior în domeniul militar, cu completările ulterioare;

27. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 38/1991* privind atestarea absolvenţilor fostei facultăţi politice militare din Academia Militară;

28. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 1/1991* - Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Militar Superior al Armatei, cu modificările ulterioare;

29. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. OG. 2/1991* privind stabilirea tarifului pentru prestaţiile cu militarii în termen la lucrările de refacţie şi construcţii căi ferate ce se execută pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului;

30. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 3/1991* privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru produsul “Vânător de submarine”, proiect 1048 M/3-101.001.000.C, executat de Şantierul Naval Mangalia, subordonat Grupului Industrial de Producţie ai Armatei;

31. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 4/1991* privind stabilirea preţurilor şi tarifelor liberalizate prin negociere cu beneficiarii, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.109 din 18.10.1990 cu privire la liberalizarea preţurilor şi măsuri de protecţie socială, pentru unele produse şi lucrări de reparaţii ce se execută de Uzina Electromecanică Ploieşti din structura Regiei Autonome “Grupul Industrial al Armatei”;

32. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 6/1991* privind stabilirea preţurilor cu ridicata, negociate cu beneficiarii, pentru unele produse ce se execută de unităţile subordonate Regiei Autonome “Grupul Industrial al Armatei”;

33. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 10/1991* privind stabilirea tarifelor de cazare în spaţiile din taberele de odihnă de la Sinaia şi Predeal, precum şi spaţiile de cazare disponibile pe litoral în staţiunile Mamaia şi Mangalia, inclusiv hotelul Agat;

34. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 11/1991* privind stabilirea preţurilor cu ridicata negociate cu beneficiarii, pentru unele produse, lucrări de recondiţionări, modernizări, revizii şi reparaţii de tehnică militară ce se execută de unităţile subordonate Regiei Autonome “Grupul Industrial al Armatei”;

35. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 13/1991* pentru aprobarea “Nomenclatorului armelor, serviciilor şi Specialităţilor militare ale ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, în activitate şi în rezervă”;

36. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 18/1991* privind executarea alarmei de luptă şi de exerciţiu de către trupele Ministerului Apărării Naţionale;

37. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 19/1991* privind stabilirea tarifelor pentru cazarea în căminele militare de garnizoană, pentru închirierea sălilor de festivităţi ale caselor armatei, precum şi pentru sălile Casei Centrale a Armatei şi Căminului Militar din Aleea Haiducului nr. 5, revizuite conform Hotărârii Guvernului nr. 239/29.03.1991;

38. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 22/1991* pentru aprobarea “A.N. 10, Regulamentul serviciului de comenduire şi îndrumare a circulaţiei”;

39. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 24/1991* privind încadrarea în grupa a II-a de muncă a unor categorii de cadre militare şi salariaţi civili;

40. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 26/1991 * referitor la aplicarea în armată a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 416/1991 cu privire la uniformele militare şi portul acestora;

41. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 27/1991* privind stabilirea preţurilor cu ridicata pentru produsele ce se execută în Atelierul pentru Confecţionat Ştampile şi Sigilii al Ministerului Apărării Naţionale;

42. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 29/1991* privind stabilirea preţurilor cu ridicata negociate cu beneficiarii la etapa a două de liberalizare a preţurilor şi tarifelor pentru unele produse, lucrări de recondiţionări, modernizări, revizii şi reparaţii de tehnică militară ce se execută de unităţile subordonate Regiei Autonome “Grupul Industrial al Armatei”;

43. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 31/1991* privind negocierea şi semnarea de contracte eu firme străine şi autohtone;

44. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 32/1991” privind aprobarea “Normelor de înzestrare cu tehnica şi materialele de apărare civilă la pace şi război”;

45. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 37/1991* pentru aprobarea “Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al învăţământului Militar”;

46. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 38/1991* de aprobare a Normelor de organizare şi funcţionare a atelierului service pentru aparatura electronică şi electrocasnică;

47. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 40/1991* pentru aprobarea “Regulamentului asigurării de transporturi şi comunicaţii a acţiunilor trupelor” - Tp.-1, cu modificările ulterioare;

48. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 42/1991* privind unele măsuri pentru sprijinirea activităţii Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, precum şi a cadrelor militare în rezervă sau în retragere - pensionari militari, cu modificările şi completările ulterioare;

49. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 43/1991* privind constituirea şi funcţionarea asociaţiilor cadrelor militare;

50. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 44/1991* pentru aprobarea “Normelor de clasificare şi calificare a scafandrilor”;

51. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 25/1992* - Norme tehnice în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 277/1992 privind unele măsuri pentru corelarea pensiilor cu salariile şi corelarea raporturilor între unele categorii de pensii de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R.;

52. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 27/1992* - Instrucţiuni privind constituirea şi utilizarea fondului special extrabugetar pentru Ministerul Apărării Naţionale;

53. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 40/1992* de aprobare a normelor metodologice de lucru ale Comisiei guvernamentale pentru avizarea importurilor şi exporturilor de produse speciale;

54. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 4/1992* privind unele măsuri pentru desfăşurarea activităţii de contraspionaj în Ministerul Apărării Naţionale;

55. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 8/1992* privind drepturile băneşti ale gradaţilor şi soldaţilor în rezervă pe timpul concentrărilor cu scoatere din producţie;

56. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 10/1992* privind componenţa Consiliului Militar Superior al Armatei;

57. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 12/1992* privind aprobarea “Instrucţiunilor ce reglementează prestările de servicii cu plată de către muzicile militare” şi a “Tarifelor pentru serviciile prestate de muzicile militare”;

58. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 15/1992* privind stabilirea tarifelor pe ora de zbor pentru aeronavele din dotarea Comandamentului Aviaţiei Militare;

59. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 16/1992* privind componenţa şi funcţionarea Comisiei pentru Starea Socială a Armatei;

60. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 18/1992* privind unele măsuri referitoare la executarea controlului medical periodic al cadrelor militare permanente pentru depistarea precoce a afecţiunilor cu implicaţii asupra stării de sănătate a acestora,

61. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 21/1992* pentru aprobarea “Instrucţiunilor privind organizarea şi exercitarea controlului financiar în Ministerul Apărării Naţionale”, cu modificările ulterioare;

62. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 24/1992* privind activitatea de avizare şi autorizare sanitară a funcţionării obiectivelor de alimentaţie colectivă din armată;

63. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 25/1992* privind stabilirea de măsuri pentru desfăşurarea unor activităţi în Spitalul “Elias” şi “Centrul medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu”;

64. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 26/1992* pentru aprobarea “C.T.-4 - Regulamentul de cercetare în dispozitivul inamicului”;

65. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 28/1992* pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de înzestrare al Ministerului Apărării Naţionale;

66. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 29/1992* privind stabilirea tarifelor pentru cazare, masă şi tratament la Sanatoriul Balnear “1 Mai” Olăneşti;

67. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G, 30/1992* privind activitatea de avizare şi autorizare sanitară veterinară a funcţionării obiectivelor care prelucrează, depozitează, valorifică sau transportă produse şi subproduse de origine animală din armată, cu modificările ulterioare;

68. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 35/1992* privind atribuirea de denumiri simbolice pentru promoţiile de cadre din instituţiile militare de învăţământ;

69. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 4/1993* - Instrucţiuni pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 531 din 04.09.1992 privind realizarea unor măsuri de apărare civilă, cu modificările ulterioare;

70. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 4/1993* privind unele măsuri de folosire raţională a apei potabile;

71. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 7/1993* pentru aprobarea Normelor de dotare cu echipament individual de protecţie şi de lucru a personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale, cu completările ulterioare;

72. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 8/1993* privind constituirea unui spital militar de campanie;

73. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 21/1993* privind colectarea, macerarea şi predarea deşeurilor din hârtie în circuitul economic;

74. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 22/1993* pentru aprobarea “Normelor privind formarea maiştrilor militari şi subofiţerilor în instituţiile militare de învăţământ”;

75. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 26/1993* privind delegarea de competenţă secretarului de stat şi şef al Departamentului înzestrării Armatei pentru stabilirea preţurilor la unele produse de tehnică militară;

76. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 10/1994* privind definitivarea strategiei de restructurare şi modernizare a învăţământului militar şi a concepţiei de formare, perfecţionare şi specializare a cadrelor militare;

77. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 22/1994* pentru constituirea grupului de reflexie şi analiză a fenomenului de sinucidere în armată;

78. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 23/1994* privind declararea averilor de către unele cadre militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale;

79. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 1/1994* privind preţurile practicate de către unităţile militare, popotele cadrelor şi gospodăriile agrozootehnice din armată la produsele agroalimentare, precum şi preţurile practicate de U.M. la unele articole de echipament distribuite contra cost cadrelor militare;

80. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 8/1994* privind activitatea de cultură din armată;

81. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 17/1994* privind regimul cumulului de funcţii în Ministerul Apărării Naţionale;

82. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 18/1994* pentru aprobarea Normelor privind perfecţionarea pregătirii personalului de conducere şi didactic din sistemul învăţământului militar;

83. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 23/1994* privind înfiinţarea şi desfiinţarea, la pace, în compunerea trupelor de uscat, a unor mari unităţi de căi ferate şi drumuri;

84. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 25/1994* privind completarea la pace a marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii, prin încorporare;

85. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 26/1994* privind înfiinţarea, la pace, a comandamentului Flotei Maritime şt a unor comandamente de brigăzi, în cadrul Marinei Militare;

86. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 29/1994* privind preluarea patrimoniului, justificarea avansurilor şi funcţionarea gospodăriilor agrozootehnice din armată;

87. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 34/1994* privind reorganizarea, la pace şi război, a brigăzilor de artilerie antiaeriană din cadrul trupelor de uscat;

88. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 4/1995* privind înfiinţarea, la pace şi război, a Comandamentului Flotilei de Dunăre şi a unor unităţi în cadrul Marinei Militare;

89. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 7/1995* privind înfiinţarea, reorganizarea şi desfiinţarea la pace şi război a comandamentelor corpurilor de aviaţie şi apărare antiaeriană a unor mari unităţi, unităţi şi subunităţi în cadrul aviaţiei şi apărării antiaeriene;

90. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 16/1995* referitor la aprobarea “Instrucţiunilor privind organizarea activităţii de informare şi relaţii publice în armată”;

91. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 23/1995* privind nominalizarea unor unităţi productive şi de cercetare ştiinţifică din structura Departamentului înzestrării şi Logisticii Armatei şi completarea prevederilor O.G. 5/09.02.1995* cu noi unităţi desemnate ca ordonator de credite;

92. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 26/1995* privind reorganizarea învăţământului militar;

93. Anexa nr. 1 la Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 39/1995* privind înfiinţarea, la pace şi război, a centrelor de reparaţii, construcţii şi domenii militare în subordinea Direcţiei Construcţii şi Domenii Militare, cu modificările ulterioare;

94. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 49/1995* privind condiţiile în care cadrele militare în activitate pot prezenta public informaţii militare;

95. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 52/1995* privind folosirea sălilor din cercurile militare, popotele de garnizoană, Cercul Militar Naţional şi căminele militare din Bucureşti situate în Aleea Haiducului nr. 5-7 şi strada Cobălcescu nr. 26-28 de către beneficiarii din cadrul armatei şi de persoane fizice sau juridice din afara Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare;

96. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 23/1996* privind acordarea concediului de odihnă, a unor permisii şi învoiri militarilor în termen, cu completările ulterioare;

97. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 26/1996* pentru aprobarea r”AN-1 - Regulamentul general al acţiunilor militare”;

98. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 41/1996* privind aplicarea la specificul învăţământului militar a Ordinului ministrului învăţământului nr. 4.356/11.07.1996 prin care s-a aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, înfiinţat în baza art. 68 al Legii învăţământului nr. 84/1995, modificată şi completată prin Legea nr. 131/1995;

99. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 4/1996* pentru aprobarea “ACT.-1 Regulament privind organizarea, componenţa şi atribuţiile comisiilor pentru perfecţionarea sistemului informaţional militar”;

100. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 10/1996* privind înfiinţarea şi reorganizarea şcolilor militare de maiştri şi subofiţeri ale categoriilor de forţe ale armatei;

101. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 18/1996* privind constituirea stocurilor de combustibil lichid uşor în unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

102. Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 20/1996* privind activitatea de asistenţă religioasă în armată;

103. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 14/1997* pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru înaintarea în gradele de colonel (comandor), maior (locotenent-comandor), maistru militar clasa I, plutonier adjutant, în anii 1997 şi 1998;

104. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 20/1997* pentru aprobarea “PC-2 Regulamentul de întrebuinţare a unităţilor (subunităţilor) de protecţie civilă - batalion (companie);

105. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 46/1997* privind aprobarea “Instrucţiunilor privind avizarea investiţiilor în construcţii pe linie de protecţie civilă”;

106. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 64/1997* pentru aprobarea “Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru gradul de general de brigadă (general de flotilă aeriană, contraamiral), în anul 1997”;

107. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 82/1997* privind aplicarea Hotărârii Guvernului României nr. 110 din 14.04.1997 privind organizarea Ministerului Apărării Naţionale;

108. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 86/1997* pentru aprobarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome “Arsenalul Armatei” în scopul eficientizării activităţii acesteia;

109. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 15/1998* privind înfiinţarea colectivului de analiză a procesului de informare internă în armată;

110. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 18/1998* privind constituirea Grupului de lucru pentru coordonarea activităţilor de implementare a proiectului “Modernizarea infrastructurii de comunicaţii a Ministerului Apărării Naţionale” din cadrul Programului “Iniţiativa de la Varşovia”;

111. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 21/1998* privind constituirea “Grupului de studiu pentru modernizarea forţelor aeriene”;

112. Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M. 61/1998* pentru aprobarea “Instrucţiunilor privind managementul învăţământului militar”, cu completările ulterioare;

113. Ordinul ministrului de stat ministrul apărării naţionale, nr. M. 103/1998* pentru aprobarea nominalizării funcţiilor din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulator şi Medicină Preventivă privind acordarea Normei nr. 6 de hrană şi a completării “Instrucţiunilor privind hrănirea şi asigurarea cu materiale de resortul hrănirii a efectivelor Ministerului Apărării Naţionale în timp de pace L-4”, aprobate cu Ordinul general nr. 34/1995* al ministrului apărării naţionale;

114. Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale nr. M. 105/1998* privind notificarea Grupului Român pentru Neproliferare;

115. Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M. 112/1998* pentru aprobarea Instrucţiunii privind executarea pedepsei privative de libertate şi arestării preventive în închisoarea militară;

116. Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M. 137/1998* pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea veniturilor obţinute din valorificarea produselor din rezervele proprii ale Ministerului Apărării Naţionale;

117. Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M. 2/1999* pentru aprobarea “Concepţiei privind selecţionarea, pregătirea, utilizarea şi promovarea personalului Direcţiei Protecţie şi Siguranţă Militară”;

118. Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M. 48/1999* pentru aprobarea “Normelor tehnice privind efectuarea inventarierii şi evaluarea bunurilor materiale pe perioada de implementare a noului sistem contabil”;

119. Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M. 51/1999* pentru aprobarea “L-16, Regulamentul marilor unităţi şi unităţilor de căi ferate (drumuri şi poduri)”;

120. Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M. 61/1999* pentru aprobarea “Concepţiei privind învăţarea limbilor străine în Ministerul Apărării Naţionale”;

121. Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M. 83/1999* pentru aprobarea “ACT-5, Normele cu materiale consumabile pentru tehnica de informatică şi automatizarea conducerii trupelor”;

122. Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M. 115/1999* pentru aprobarea “Metodologiei privind întreţinerea tehnică şi repararea autovehiculelor aflate la dispoziţia reprezentanţelor militare ale Ministerului Apărării Naţionale cu sediul în străinătate, respectiv a ofiţerilor internaţionali încadraţi în structurile NATO, precum şi evidenţa financiar-contabilă a bunurilor materiale achiziţionate pentru acestea”;

123. Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M. 138/1999* pentru aprobarea “Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de asigurare financiar-contabilă a Batalionului 96 Geniu, dislocat la misiune în Republica Bosnia-Herţegovina”;

124. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 17/2000* privind asigurarea unor drepturi băneşti personalului sectoarelor militare de construcţii din subordinea Direcţiei Domenii şi Infrastructuri;

125. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 20/2000* pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 466/1999 privind înfiinţarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare pe lângă Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene “Henri Coandă” din Braşov, cu modificările şi completările ulterioare;

126. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 66/2000* privind asigurarea operativităţii confecţionării şi eliberării paşapoartelor diplomatice şi de serviciu pentru personalul Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării;

127. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 73/2000* privind componenţa grupului de lucru constituit în vederea analizei fundamentării realiste a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome din subordinea Ministerului Apărării Naţionale;

128. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 77/2000* pentru aprobarea “Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000”;

129. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 87/2000* pentru aprobarea “Listei cu unităţile militare unde atragerea personalului se face cu greutate, categoriile de personal care beneficiază de sporul de până la 20% din solda lunară, respectiv din salariul de bază”, cu modificările şi completările ulterioare;

130. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 90/2000* privind încadrarea şi protecţia socială a personalului militar şi civil din structurile centrale şi cele subordonate Ministerului Apărării Naţionale;

131. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 113/2000* pentru aprobarea “Metodologiei privind ierarhizarea diurnei, în valută, acordată personalului care face parte din modulul românesc din componenţa unităţilor mixte - multinaţionale - pe perioada în care acesta îşi desfăşoară activitatea în afara graniţelor ţării”;

132. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 139/2000* pentru aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de conducere al Departamentului Politica de Apărare, Relaţii cu Parlamentul şi alte Autorităţi Publice”;

133. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 143/2000* privind interzicerea participării cadrelor militare în activitate la Asociaţia Naţională a Militarilor din România;

134. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 165/2000* pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de Conducere al Departamentului înzestrare şi Servicii;

135. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 169/2000* pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea unor imobile, disponibile, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;

136. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 28/2001* privind stabilirea valorii financiare a normelor de hrană;

137. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 70/2001* pentru aprobarea atribuţiilor Corpului de control al ministrului;

138. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 88/2001* pentru aprobarea “R.P.-2, Instrucţiuni privind creaţia şi gestionarea lucrărilor de artă plastică în Armata României”;

139. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 139/2001* privind elaborarea traseelor de carieră pentru armele şi specialităţile militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;

140. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 145/2001* pentru aprobarea “Stagiilor minime pe tipuri de funcţii ce trebuie îndeplinite de ofiţeri în perioada anterioară promovării în funcţie”, a “Tipurilor de cursuri de carieră”, a “Componenţei şi competenţelor comisiilor de selecţie”, precum şi a “Funcţiilor unicat în care, prin excepţie, ofiţerii pot fi menţinuţi mai mult de 4 ani”, cu modificările şi completările ulterioare;

141. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 147/2001* privind modul de soluţionare a situaţiei cadrelor militare încadrate în funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul funcţiei mai mare sau mai mic decât cel deţinut şi de încadrare a funcţiilor vacante;

142. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 12/2002* pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, pentru personalul civil”;

143. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 19/2002* privind înfiinţarea si funcţionarea Consiliului pentru Reformă şi Integrare în NATO(CRIN);

144. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 65/2002* privind organizarea Sistemului unic integrat de coordonare a procesului de implementare a “Forţei Obiectiv” în Ministerul Apărării Naţionale;

145. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 92/2002* pentru aprobarea “S.T.-2, Instrucţiuni privind desfăşurarea activităţii de supraveghere tehnică a instalaţiilor mecanice sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a activităţii de metrologie în Armata României”;

146. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 99/2002* privind înfiinţarea Comisiei interdepartamentale pentru investigarea posibilităţilor de reducere a numărului şi volumului documentelor ce se prezintă ministrului apărării naţionale, perfecţionarea fluxului acestora şi formularea propunerilor ce se impun;

147. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 103/2002* privind responsabilităţile în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate în cadrul Ministerului Apărării Naţionale;

148. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 109/2002* pentru aprobarea “I.M.-3, Concepţia pregătirii prin cursuri a personalului militar profesionalizat/”;

149. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 114/2002* pentru constituirea Comisiei de recensământ agricol din Ministerul Apărării Naţionale;

150. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 129/2002* pentru numirea titularilor de cotă de locuinţe din garnizoana Bucureşti;

151. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 141/2002* pentru aprobarea “Instrucţiunilor privind achiziţiile publice în Ministerul Apărării Naţionale”;

152. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 146/2002* privind acordarea sporului de până la 30% personalului militar şi civil potrivit art. 25 din “Legea nr. 138/1999 cu privire la salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii” şi a Normelor metodologice pentru aplicarea acestei legi, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.S. 105/1999, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unele categorii de personal din structurile de audit;

153. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 25/2003* pentru aprobarea “Normelor metodologice de întocmire, avizare şi aprobare a programelor anuale ale achiziţiilor publice în Ministerul Apărării Naţionale”;

154. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 43/2003* pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea, în Ministerul Apărării Naţionale, a prevederilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

155. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 59/2003* pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2002;

156. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 79/2003* privind modul de acordare a diurnei suplimentare pentru personalul care execută misiuni de luptă în zona de operaţii, în afara câmpului (bazei militare), pe timpul participării la Operaţia “ENDURING FREEDOM”;

157. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 109/2003* privind acordarea sporului pentru complexitatea muncii personalului care efectuează activităţi de audit public intern;

158. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 104/2004* pentru aprobarea “Instrucţiunilor privind modul de completare a fişei cu elementele necesare pentru stabilirea soldei lunare brute ca bază pentru recalcularea pensiilor militare de stat”;

159. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 109/2004* privind aprobarea “Instrucţiunilor de protecţie a mediului în obiectivele militare şi pe timpul activităţilor specifice desfăşurate în zona costieră”;

160. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 163/2004* privind coordonarea activităţii reprezentanţilor Ministerului Apărării Naţionale în subcomitetele şi grupurile de lucru subordonate Consiliului NATO pentru consultare, comandă si control (NC3B);

161. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 166/2004* privind obligativitatea iniţierii şi realizării fluxului informaţional de către comandanţi/şefi, la apariţia unei situaţii ce poate constitui premisă de eveniment sau poate genera o situaţie de criză;

162. Ordinul ministrului apărării naţionala nr. Ivi. 25/2005* pentru aprobarea “I.M.-6/4, Norme privind organizarea şi funcţionarea centrelor regionale de resurse şi învăţare”;

163. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 106/2005* pentru aprobarea “Instrucţiunilor privind reglementarea eliberării de adeverinţe persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au stabilit în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001”;

164. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 145/2005* privind constituirea Grupului ministerial de modernizare a administraţiei publice în Ministerul Apărării Naţionale;

165. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 154/2005* pentru aprobarea organizării şcolilor de aplicaţie şi a structurilor care asigură perfecţionarea pregătirii profesionale şi formarea continuă a personalului militar profesionalizat şi civil din Ministerul Apărării Naţionale;

166. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 157/2005* privind transferul unor competenţe, funcţii şi atribuţii de la Direcţia Financiar-Contabilă la Direcţia Administrativă şi Servicii;

167. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 170/2005* pentru stabilirea priorităţii de înscriere în programul de construire de locuinţe;

168. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 180/2005* pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, pentru personalul civil şi militarii angajaţi pe bază de contract”;

169. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 2/2006* privind stabilirea funcţiilor din statele de organizare ale structurilor din Ministerul Apărării Naţionale prevăzute cu grade de generali şt amirali;

170. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 11/2006* pentru aprobarea “I.M.-3/18, Norme privind continuarea studiilor în vederea obţinerii licenţei, în cadrul studiilor universitare de licenţă, de către ofiţerii absolvenţi ai şcolilor militare de ofiţeri activi cu durata de 3 sau 4 ani”;

171. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 70/2006* pentru aprobarea “D.I.-3, Instrucţiuni privind valorificarea unor imobile aflate în proprietatea privată a Ministerului Apărării Naţionale prin asociere în participaţiune”, cu modificările ulterioare;

172. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 79/2006* pentru aprobarea “I.M.-3/7, Metodologia continuării studiilor în colegiile militare liceale”;

173. Ordinul ministrului apărării nr. M. 120/2006* pentru aprobarea “M.R.U.-2/2, Criterii privind compunerea structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale”, cu modificările ulterioare;

174. Ordinul ministrului apărării nr. M. 155/2006* pentru aprobarea “Instrucţiunilor privind procedura de acordare de către centrele militare a ajutorului social soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu”;

175. Ordinul ministrului apărării nr. M. 3/2007* privind acordarea sporului prevăzut de art. 38 din Legea nr. 138M999 unor cadre militare din sistemul U.M. 02520 Bucureşti;

176. Ordinul ministrului apărării nr. M. 6/2007* pentru aprobarea Concepţiei privind înfiinţarea de magazine militare în Armata României, cu modificările ulterioare;

177. Ordinul ministrului apărării nr. M. 18/2007* privind constituirea Grupului de management pentru elaborarea Planului Strategic al Ministerului Apărării Naţionale în domeniul administraţiei publice de la nivel central., cu modificările ulterioare;

178. Ordinul ministrului apărării nr. M. 28/2007* pentru stabilirea responsabilităţilor în relaţia Ministerului Apărării Naţionale cu Departamentul pentru Afaceri Europene în scopul fundamentării poziţiilor României înaintea instituţiilor şi instanţelor comunitare, în procedurile precontencioase şi contencioase. cu modificările ulterioare;

179. Ordinul ministrului apărării nr. M. 69/2007* pentru aprobarea unor măsuri organizatorice de funcţionare a centralelor termice în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare;

180. Ordinul ministrului apărării nr. M. 101/2007* pentru aprobarea “Concepţiei logisticii Armatei României”;

181. Ordinul ministrului apărării nr. M. 134/2007* pentru aprobarea Planului strategic al Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare;

182. Ordinul ministrului apărării nr. M. 183/2007* pentru aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru pentru planificarea, programarea, bugetarea şi evaluarea programelor de înzestrare”;

183. Ordinul ministrului apărării nr. M. 7/2008* privind înfiinţarea şi funcţionarea Grupului de lucru pentru analiza strategică a apărării;

184. Ordinul ministrului apărării nr. M. 110/2008 privind măsurile care se aplică în Ministerul Apărării Naţionale pentru preluarea, asigurarea şi gestionarea copreşedinţiei Grupului NATO în Domeniul Neproliferării “NATO Senior Defence Group on Proliferation - DGP”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare;

185. Ordinul ministrului apărării nr. M. 120/2008 privind sistarea cheltuielilor pentru achiziţionarea de materiale şi obiecte promoţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 16 decembrie 2008;

186. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 70/2009 privind gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice în Armata României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 7 iulie 2009;

187. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 73/2009 pentru stabilirea structurii medicale specializate din Ministerul Apărării Naţionale care preia componenta de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 14 iulie 2009;

188. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 35/2010 privind constituirea Grupului de lucru sectorial al Ministerului Apărării Naţionale pentru elaborarea strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2011-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 6 aprilie 2010;

189. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 60/2012* privind constituirea în Ministerul Apărării Naţionale a Comisiei pentru elaborarea actelor normative care să reglementeze reconstrucţia sistemului de pensii militare ocupaţionale.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 10 iulie 2013,

Nr. M.72.


* Ordinul ministrului apărării naţionale menţionat nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentului din 2013 Ia Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001,

în temeiul prevederilor art. 5 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentul din 2013 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001, aprobată prin Legea nr. 53/2002, tradus în limba română, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 iulie 2013.

Nr. 927.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

 


MINISTERUL MEDIULUI şi SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Nr. 1.311 din 24 mai 2013

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 861 din 12 iulie 2013

 

ORDIN

privind înfiinţarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 160.654/OP din 16 mai 2013 al Direcţiei evaluare impact şi controlul poluării,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă înfiinţarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora de la nivelul agenţiilor pentru protecţia mediului, denumite în continuare comisii, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă componenţa comisiilor, a căror structură este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului sănătăţii publice nr. 831/1.461/2008 privind înfiinţarea comisiilor tehnice regionale pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 29 august 2008.

Art. 6, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

ANEXA Nr. 1

 

Agenţiile pentru protecţia mediului la nivelul cărora se constituie comisiile pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora

1. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

2. Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti

3. Agenţia pentru Protecţia Mediului laşi

4. Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj

5. Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

6. Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa

7. Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

8. Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi

9. Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov

10. Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova

11. Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş

12. Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău

13. Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor

14. Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani

15. Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila

16. Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău

17. Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş

18. Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu

19. Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

20. Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş

21. Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

22. Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENŢA

comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora

 

Art. 1. - Comisia de la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, prevăzută în anexa nr. 1 la ordin, se structurează conform următoarei componenţe:

a) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului care desfăşoară activităţi specifice de gestionare şi evaluare a zgomotului ambiant, având calitatea de preşedinte;

b) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului care desfăşoară activităţi specifice de gestionare şi evaluare a zgomotului ambiant, având calitatea de membru;

c) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului care desfăşoară activităţi specifice de monitorizare/evaluare a zgomotului, având calitatea de secretar;

d) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului care desfăşoară activităţi specifice de reglementare, având calitatea de membru;

e) un reprezentat al Institutului Naţional de Sănătate Publică, având calitatea de membru.

Art. 2. - Comisiile de la nivelul fiecărei agenţii locale pentru protecţia mediului, prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, se structurează conform următoarei componenţe:

a) un reprezentant al agenţiei locale pentru protecţia mediului care desfăşoară activităţi specifice de monitorizare/evaluare a zgomotului, având calitatea de preşedinte;

b) un reprezentant al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului care desfăşoară activităţi specifice de reglementare, având calitatea de secretar;

c) un reprezentat al direcţiei de sănătate publică judeţeană din judeţul aferent agenţiei locale pentru protecţia mediului specificată în anexa nr. 1 la ordin, respectiv al direcţiei de sănătate publică a municipiului Bucureşti, în cazul comisiei de la nivelul agenţiei locale pentru protecţia mediului Bucureşti, având calitatea de membru.

Art. 3. - Nominalizările membrilor comisiilor prevăzute la art. 1 şi 2 se fac de către structurile de conducere din care aceştia fac parte.

 

ANEXA Nr. 3

 

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora

 

Art. 1. - (1) Comisiile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin realizează verificarea şi analizarea planurilor de acţiune care se pun la dispoziţia autorităţilor pentru protecţia mediului în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulteriore.

(2) Comisiile verifică criteriile utilizate la elaborarea planurilor de acţiune, ţinând seama de prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Comisiile analizează planurile de acţiune, ţinând seama de prevederile art. 2, art. 4 alin. (12)-(14), alin. (16)-(20), alin. (23), (26), (27) şi (29), precum şi de prevederile art. 11 şi anexei nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, CU modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Conducerea comisiei este asigurată de către un preşedinte.

(2) Convocarea comisiei se face în scris, cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei, prin grija secretarului.

Art. 3. - (1) Comisiile sunt legal întrunite în prezenţa tuturor membrilor, iar hotărârile se adoptă cu voiul majorităţii acestora.

(2) în situaţia în care nu este întrunit cvorumul prevăzut la alin. (1), şedinţa se amână pentru o dată ulterioară, dar nu cu mai mult de 5 zile.

(3) Pentru flecare şedinţă a comisiilor se întocmeşte câte un proces-verbal, care va fi semnat de către toţi membrii prezenţi.

Art. 4. - (1) în cazul în care în urma procesului de analizare a planurilor de acţiune se constată necesitatea completării datelor sau a furnizării unor informaţii noi, comisiile solicită transmiterea acestora.

(2) Solicitarea datelor şi a informaţiilor noi se realizează după cum urmează:

a) în baza proceselor-verbale încheiate de comisii, secretarul fiecărei comisii va redacta solicitarea de transmitere a datelor, sub forma unei adrese oficiale care se transmite de la nivelul conducerii agenţiilor locale pentru protecţia mediului şi, după caz, de la nivelul conducerii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;

b) adresa oficială menţionată la lit. a) se transmite către autorităţile administraţiei publice locale şi/sau operatorii economici care au obligaţia realizării planurilor de acţiune, cu specificarea unui termen de răspuns, precum şi spre ştiinţa autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

c) în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale şi/sau operatorii economici care au obligaţia realizării planurilor nu transmit în termen datele solicitate de către autoritatea pentru protecţia mediului, atunci, în baza prevederilor art. 4 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, agenţiile locale pentru protecţia mediului şi, după caz, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului vor sesiza în acest sens autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în termen de 7 zile de la expirarea termenului de răspuns solicitat autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau operatorilor economici;

d) în baza sesizării menţionate la lit. c), primite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, aceasta va solicita Gărzii Naţionale de Mediu punerea în aplicare a prevederilor art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Comisiile înfiinţate la nivelul agenţiilor locale pentru protecţia mediului, dacă consideră necesar, pot solicita sprijinul comisiei înfiinţate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

(2) Comisia înfiinţată la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului acordă sprijinul comisiilor înfiinţate la nivelul agenţiilor locale pentru protecţia mediului, la solicitarea acestora.

Art. 6. - Preşedintele comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii specifice;

a) convoacă, conduce şi coordonează şedinţele comisiei;

b) urmăreşte ca procesele-verbale ale întrunirilor comisiei să conţină obligatoriu concluziile rezultate în urma analizării planurilor de acţiune.

Art. 7. - Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) răspunde de realizarea sarcinilor administrative ale comisiei;

b) transmite în scris convocarea membrilor comisiei, la solicitarea preşedintelui acesteia;

c) pregăteşte documentele întrunirii;

d) răspunde de întocmirea şi arhivarea proceselor-verbale ale întrunirilor;

e) răspunde de arhivarea tuturor materialelor aferente activităţii de analizare a planurilor de acţiune;

f) transmite către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi către autoritatea publică centrală pentru sănătate, în copie, toate procesele-verbale ale întrunirilor comisiei.

Art. 8. - Membrii comisiei îndeplinesc următoarele atribuţii:

a) participă la întrunirile comisiei ori de câte ori sunt convocaţi în scris de către secretarul comisiei la solicitarea preşedintelui comisiei;

b) analizează planurile de acţiune primite potrivit art. 6 alin. (1) respectiv alin. (2), după caz, din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) stabilesc dacă este necesar să se solicite completarea datelor şi/sau furnizarea unora noi, în cazul în care planurile de acţiune primite nu ţin seama de prevederile specificate la art. 1 alin. (2) şi (3);

d) stabilesc dacă este necesar să se solicite informaţii suplimentare cu privire la modul de realizare a planurilor de acţiune, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) ţin seama de solicitările autorităţii pentru protecţia mediului transmise în baza art. 4 alin. (23) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, către autorităţile administraţiei publice locale şi/sau operatorii economici care au obligaţia realizării planurilor de acţiune.

Art. 9. - Activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de către membrii acesteia, indiferent de funcţiile îndeplinite, nu este remunerată.

 

MINISTERUL CULTURII

Nr. 2.348 din 28 iunie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.023 din 23 iulie 2013

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit prezentul ordin.

Art. I. - Punctul 3 din anexa nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 9 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3. Unităţile beneficiare

Organizaţiile de creatori beneficiare ale timbrului arhitecturii sunt:

- Uniunea Arhitecţilor din România (U.A.R.), cont de virament BCR UNIC R067 RNCB 0285 0084 3544 0011;

- Ordinul Arhitecţilor din România, cont de virament nr. RO09BRDE410SV58888334100, BRD - Piaţa Romană.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

 

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

SECŢIA A TREIA

 

HOTĂRÂREA

din 16 aprilie 2013 în Cauza Bernd împotriva României

Strasbourg

(Cererea nr. 23.456/04)

 

Această versiune a fost rectificată la 24 aprilie 2013 potrivit art. 81 din Regulamentul Curţii.

 

DEFINITIVĂ

16 iulie 2013

 

Hotărârea a devenit definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenţie. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În Cauza Bernd împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din: Josep Casadevall, preşedinte, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Luis Lopez Guerra, Kristina Pardalos, Johannes Silvis, Valeriu Griţco, judecători, şi Santiago Quesada, grefier de secţie, după ce a deliberat în camera de consiliu la 26 martie 2013, pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află Cererea nr. 23.456/04 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, domnul Siegle Bernd (reclamantul), a sesizat Curtea la 19 mai 2004 în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia)

2. Reclamantul a fost reprezentat de doamna Diana Elena Dragomir1, avocat în Bucureşti. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul guvernamental domnul R.-H. Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamantul se plânge, în temeiul art. 6 § 1 din Convenţie, de o încălcare a principiului securităţii raporturilor juridice, pe motiv că, printr-o hotărâre definitivă din 20 noiembrie 2003, Tribunalul Timiş a pus în discuţie autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri definitive pe care el însuşi a pronunţat-o la 8 iunie 2003. De asemenea, reclamă, în temeiul acestei prevederi, soluţia pronunţată în cauză şi lipsa de imparţialitate a instanţelor interne. În cele din urmă, consideră că, prin confiscarea vehiculului său de către autorităţile române, a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

4. La 7 ianuarie 2009, cererea a fost comunicată Guvernului. În conformitate cu art. 29 § 1 din Convenţie, Curtea a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea şi fondul cauzei vor fi examinate împreună.

5. În urma abţinerii domnului Corneliu Bîrsan, judecător ales să reprezinte România (art. 28 din Regulamentul Curţii), preşedintele camerei a desemnat-o pe doamna Kristina Pardalos în calitate de judecător ad-hoc (art. 26 § 4 din Convenţie şi art. 29 § 1 din Regulament).

6. Guvernul german nu a dorit să intervină în procedură.

ÎN FAPT

I. Circumstanţele cauzei

7. Reclamantul s-a născut în 1969 şi locuieşte în Bierenbach, Germania.

A. Contravenţia

8. La 18 mai 2002, M.A. a intrat în România la volanul unui vehicul care se afla în proprietatea reclamantului. La 17 august 2002, în timpul unui control efectuat la un târg de automobile, autorităţile administrative au constatat că vehiculul fusese pus în vânzare de o societate comercială de drept privat, fără ca aceasta să poată justifica plata drepturilor vamale ca urmare a importului vehiculului.

9. La 4 octombrie 2002, invocând art. 386 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001 (Regulamentul de aplicare a Codului vamal), Direcţia Regională Vamală Interjudeţeană Timişoara (DRVI) a întocmit un proces-verbal de constatare a contravenţiei pe numele lui M.A., prin care i-a aplicat acestuia o amendă contravenţională de 25.000.000 lei (adică aproximativ 788 euro) şi i-a confiscat vehiculul, ca sancţiune complementară, pentru neplata taxei vamale la intrarea pe teritoriul românesc. M.A. a cerut să se specifice în procesul-verbal că poate fi considerat responsabil cel mult pentru contravenţia prevăzută la art. 385 lit. g) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal. Această prevedere sancţiona nerespectarea de către orice persoană care intră sau iese din ţară a obligaţiei de a declara şi prezenta bunurile pe care le deţine sau le transportă în bagaje în vederea vămuirii.

B. Contestarea de către M.A. a procesului-verbal de constatare a contravenţiei

10. M.A. a contestat procesul-verbal de constatare a contravenţiei, inclusiv confiscarea vehiculului.

11. Prin Hotărârea din 17 ianuarie 2003, Judecătoria Sânnicolau Mare a admis în parte contestaţia şi a anulat procesul-verbal în partea referitoare la amendă.

12. Instanţa a constatat că art. 121 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal prevedea că persoanele fizice au obligaţia de a declara bunurile introduse pe teritoriul România în fa (a autorităţilor vamale şi de a plăti drepturile vamale de import, fără ca textul să facă distincţie între proprietarii şi neproprietarii bunurilor importate. Instanţa a considerat că M.A. nu era decât detentor precar, că nu făcuse altceva decât să introducă vehiculul în cauză pe teritoriul românesc şi că, prin urmare, nu putea fi obligat să plătească drepturi vamale, cu toate că procesul-verbal contestat nu îl menţiona pe adevăratul proprietar.

 

1 Rectificat la 24 aprilie 2013: textul era următorul: “doamna D.E. Dragomir”.

 

13. În ceea ce priveşte cererea de restituire a vehiculului, aceasta a fost respinsă pe motiv că M.A. nu avea calitate procesuală, întrucât nu era adevăratul proprietar. Pentru a hotărî astfel, instanţa a considerat că, în temeiul art. 31 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (O.G. nr. 2/2001), persoana interesată putea contesta procesul-verbal de constatare a contravenţiei numai în partea referitoare la amendă, în timp ce măsura de confiscare a proprietăţii putea fi contestată numai de către proprietar.

14. M.A. şi DRVI au formulat recurs împotriva acestei hotărâri.

15. Prin Hotărârea din 8 iunie 2003, Tribunalul Timiş, reunit într-un complet de judecată format din judecătorii D.R., M.B. şi A.M., a respins recursul formulat de DRVI şi a menţinut hotărârea pronunţată în primă instanţă, cu următoarea motivare:

“[M.A.] nefiind proprietarul bunului, nu avea aşadar obligaţia de a plăti drepturile vamale şi nu a încălcat dispoziţiile legale referitoare la introducerea de bunuri pe teritoriul românesc şi la declararea acestora în faţa autorităţilor vamale.”

16. Instanţa a respins recursul lui M.A. ca nefondat, considerând că nu avea calitate procesuală. Hotărârea din 8 iunie 2003 avea aşadar autoritate de lucru judecat.

Contestarea de către reclamant a procesului-verbal de constatare a contravenţiei

17. Între timp, la 30 mai 2003, reclamantul a contestat procesul-verbal de constatare a contravenţiei sus-menţionat, în partea sa referitoare la confiscarea vehiculului. Reclamantul a reproşat faptul că procesul-verbal nu menţiona circumstanţele (data, ora şi locul) presupusei disimulări în timpul controlului vamal, interzisă de art. 386 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal. De asemenea, a precizat că vehiculul nu a fost niciodată înmatriculat în România.

18. Prin Hotărârea din 31 iulie 2003, Judecătoria Timişoara a admis contestaţia reclamantului, a anulat procesul-verbal şi a dispus restituirea vehiculului. Instanţa a concluzionat că, din moment ce M.A. a intrat pe teritoriul românesc prezentându-se la punctul de control de la frontieră şi nu a încercat să sustragă vehiculul de la efectuarea controlului vamal, dat fiind faptul că ştampila vamală apărea pe paşaportul său, nu a comis nicio contravenţie. Instanţa a considerat că, în lipsa unei contravenţii, măsura complementară a confiscării nu era justificată. De asemenea, a considerat că se impunea anularea procesului-verbal, pe motiv că acest document nu menţiona numele proprietarului vehiculului.

19. Această hotărâre cita Hotărârea pronunţată la 17 ianuarie 2003 cu privire la M.A. şi concluziona că trebuia să se aplice dispoziţiile art. 41 din O.G. nr. 2/2001, potrivit cărora bunul confiscat trebuie să fie restituit în cazul anulării procesului-verbal de constatare a contravenţiei,

20. Recursul formulat împotriva acestei hotărâri de DRVI a fost admis prin Hotărârea definitivă din 20 noiembrie 2003 a Tribunalul Timiş, care a respins acţiunea reclamantului într-un complet de judecată format din judecătorii D.R., M.B. şi A.M.

21. Instanţa de recurs a constatat că vehiculul în cauză a fost introdus pe teritoriul românesc de către M.A. şi a fost ulterior pus în vânzare fără ca M.A. sau reclamantul sa fi plătit drepturile vamale datorate. De asemenea, a constatat că M.A. a recunoscut faptele imputate şi că, în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, nu a ridicat obiecţii în ceea ce priveşte confiscarea vehiculului, pe care o considerase abuzivă. Prin urmare, instanţa a considerat că M.A. a comis o contravenţie. Instanţa şi-a motivat astfel hotărârea:

“Nerespectarea art. 121 [din Regulamentul de aplicare a Codului vamal], respectiv a obligatei de a declara în scris vehiculul la biroul de control vamal Cenad, constituie contravenţie, prevăzută la art. 386 lit. a) din Regulament, argumentul [lui M.A.] că prezenţa ştampilei vamale pe paşaportul său ar echivala cu trecerea frontierei în vederea efectuării controlului vamal neputând fi acceptat, deoarece este în contradicţie cu datele consemnate în procesul-verbal prin care [M.A.] a recunoscut faptele şi a contestat numai măsura confiscării.”

22. Instanţa a aplicat art. 5 din O.G. nr. 2/2001, care prevede confiscarea bunurilor care au fost folosite la săvârşirea unei contravenţii. Instanţa a menţionat faptul că vehiculul a fost radiat în Germania înainte de a fi transportat în România şi a considerat că, fie şi în aceste condiţii, reclamantul, în calitate de proprietar al vehiculului, era responsabil “pentru contravenţia săvârşită de către M.A.”, întrucât a predat vehiculul acestuia din urmă fără documentele justificative necesare.

II. Dreptul Intern relevant

23. Dispoziţiile relevante ale Codului vamal în vigoare la momentul faptelor sunt redactate după cum urmează:

Art. 1

“(2) Prevederile cuprinse în prezentul cod se aplică tuturor bunurilor introduse sau scoase din ţară de către persoane fizice sau persoane juridice.”

Art. 2

..(1) Introducerea sau scoaterea din ţară a mărfurilor, a mijloacelor de transport şi a oricăror alte bunuri este permisă numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.

(2) La trecerea frontierei de stat, mărfurile, mijloacele de transport şi orice alte bunuri sunt supuse vămuirii de către autorităţile vamale.”

24. Dispoziţiile relevante ale Regulamentului de aplicare a Codului vamal, astfel cum a fost el aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, în vigoare la momentul faptelor, sunt redactate după cum urmează:

Art. 121

“Persoanele fizice sunt obligate să declare, verbal sau în scris, bunurile pe care le introduc sau le scot din ţară şi să le prezinte pentru control la birourile vamale.”

Art. 385 lit. g)

.Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei următoarele fapte:

g) neîndeplinirea de către persoanele fizice care intră sau ies din ţară a obligaţiei de a declara şi de a prezenta bunurile pe care le au asupra lor sau în bagaje în vederea vămuirii.

Art. 386 lit. a)

“Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei următoarele fapte:

a) sustragerea de la vămuire sau încercarea de sustragere de la vămuire a oricăror bunuri supuse regimului vamal ori care urmează să fie supuse unui regim vamal, caz în care bunurile se confiscă [..).

25. Dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în vigoare la momentul faptelor, sunt redactate după cum urmează:

Art. 5

“Sancţiunile contravenţionale suni principale şi complementare:

(2) Sancţiunile contravenţionale principale sunt:

[...]

b) amenda contraveni/anală;

[...]

(3) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii.

Art. 24

“(1) Persoana împuternicită să aplice sancţiunea dispune şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii.

(3) Agentul constatator are obligaţia să stabilească cine este proprietarul bunurilor confiscate şi, dacă acestea aparţin unei alte persoane decât

contravenientul, în procesul-verbal se vor menţiona, dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.”

Art. 31

(1) împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data lumânării sau comunicării acestuia. [...]

(2) Partea vătămata poate face plângere numai în ceea ce priveşte despăgubirea, iar cel căruia fi aparţin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai îh ceea ce priveşte măsura confiscării.”

Art.41

,(2) în caz de anulare sau de constatare a nulităţii procesului-verbal bunurile confiscate, cu excepţia celor a căror deţinere sau circulaţie este interzisă prin lege, se restituie de îndată celui în drept.*

26. Articolul relevant în speţă din Codul civil în vigoare la momentul faptelor este redactat după cum urmează:

Art. 1.201

“Este lucru judecat atunci când a două cerere în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi [...] în aceeaşi calitate.”

27. Articolul relevant în speţă din noul Cod de procedură civilă, intrat în vigoare Sa 15 februarie 2013, este redactat după cum urmează:

Art. 509 alin. (1) pct. 10

“Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă: [...]

10. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorata unei hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă.”

ÎN DREPT

I. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenţie

28. Reclamantul denunţă o atingere adusă principiului securităţii raporturilor juridice, pe motiv că, prin Hotărârea definitivă din 20 noiembrie 2003, care a calificat faptele în litigiu drept contravenţie. Tribunalul Timiş a pus la îndoială autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri definitive pe care el însuşi a pronunţat-o la 8 iunie 2003 şi l-a achitat pe M.A. pentru săvârşirea aceloraşi fapte. De asemenea, se plânge de rezultatul procedurii şi de lipsa de imparţialitate a instanţelor interne. Reclamantul invocă art. 6 § 1 din Convenţie, redactat după cum urmează:

“Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil [..,), de către 0 instanţă [.,.] imparţială [..,], care va hotărî [...] asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil (...].”

A. Cu privire la admisibilitate

29. Constatând că acest capăt de cerere nu este în mod vădit nefondat în sensul art. 35 § 3 din Convenţie şi că nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate, Curtea îl declară admisibil.

B. Cu privire la fond

1. Argumentele părţilor

30. Guvernul consideră că principiul autorităţii de lucru judecat nu a fost încălcat în speţă, condiţiile stabilite de dreptul intern pentru aplicarea acestui principiu nefiind, în viziunea sa, îndeplinite. Astfel, acesta susţine că din art. 1.201 din vechiul Cod civil reiese cu claritate că, pentru a se reţine existenţa autorităţii de lucru judecat, este necesară o triplă identitate: părţile, obiectul şi cauza celor două acţiuni (supra, pct. 26). În acest sens, Guvernul susţine, în primul rând, că, în speţă, prima procedură nu a tranşat temeinicia problemei privind legalitatea confiscării, acţiunea iniţiată de M.A. fiind respinsă pentru lipsa

calităţii procesuale. Temeinicia acestei probleme ar fi fost, în schimb, examinată în cadrul celei de-a două proceduri, angajată de această dată de reclamant. În al doilea rând, Guvernul indică faptul că cele două proceduri interne nu s-au referit la aceleaşi părţi. În al treilea rând, Guvernul subliniază că, în Hotărârea sa din 17 ianuarie 2003, Judecătoria Sânnicolau Mare a constatat că a fost săvârşită cu certitudine o contravenţie, dar că nu putea fi atribuită lui M.A., deoarece nu era proprietarul automobilului aflat în litigiu.

31. Reclamantul nu a prezentat observaţii cu privire la acest capăt de cerere.

2. Motivarea Curţii

32. Curtea reaminteşte că dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 § 1 din Convenţie, trebuie interpretat în lumina preambulului Convenţiei, care enunţă supremaţia dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor contractante. Unul din elementele fundamentale ale supremaţiei dreptului este principiul securităţii raporturilor juridice care urmăreşte, între altele, ca o soluţie definitivă pronunţată de instanţe într-un litigiu să nu mai fie pusă în discuţie [Brurnărescu împotriva României (MC). 28.342/95, pct. 61, CEDO 1999-VII, şi Kehaya şi alţii împotriva Bulgariei, nr. 47.797/99 şi 68.698/01, pct. 61, 12 ianuarie 2006]. În temeiul acestui principiu, nicio parte sau autoritate a statului nu este îndreptăţită să ceară revizuirea unei hotărâri definitive şi executorii cu scopul de a obţine o reexaminare a cauzei şi o nouă decizie la problema sa, decât atunci când motive substanţiale şi imperative impun acest lucru (Riabykh împotriva Rusiei, nr. 52.854/99, pct. 52 şi 56, CEDO 2003-IX).

33. Astfel, Curtea a constatat în mai multe rânduri încălcarea art. 6 ca urmare a anulării printr-o cale de atac extraordinară, fără motive substanţiale şi imperative, a unor hotărâri definitive (a se vedea, printre altele, hotărârile Brurnărescu şi Riabyk, citate anterior). De asemenea, în mai multe cauze a considerat că, fie şi în absenţa anulării unei hotărâri, contestarea unei soluţii adoptate într-un litigiu printr-o hotărâre judecătorească definitivă în cadrul unei alte proceduri judiciare poate aduce atingere art. 6, în măsura în care poate să facă iluzoriu dreptul de a apela la instanţă şi să încalce principiul securităţii juridice (Kehaya si alţii, citată anterior, pct. 67-70; Gok şi alţii împotriva Turciei, nr. 71.867/01, 71.869/01, 73.319/01 şi 74.858/01, pct. 57-62, 27 iulie 2006, si Esertas împotriva Lituaniei, nr. 50.208/06, pct. 23-32, 31 mai 2012).

34. În prezenta cauză, Curtea notează că, într-o primă etapă, după ce au evaluat probele prezentate şi discutate de părţi, instanţele interne au concluzionat, în procedura contencioasă iniţiată de M.A., care s-a încheiat cu Hotărârea din 8 iunie 2003 a Tribunalului Timiş, că M.A. nu a fost autorul contravenţiei menţionate în procesul-verbal din 4 octombrie 2002 şi au anulat în consecinţă partea din procesul-verbal referitoare la amenda contravenţionala (supra, pct. 12 şi 15). Cu toate acestea, în a două procedură iniţiată de reclamant, Tribunalul, în acelaşi complet de judecată, a revenit asupra concluziei sale, considerând de această dată, în Hotărârea definitivă din 20 noiembrie 2003, că M.A. a fost autorul contravenţiei (supra, pct. 21).

35. Cu siguranţă, potrivit jurisprudenţei sale constante, Curtea nu are sarcina de a se substitui instanţelor interne. În special, nu îi revine sarcina de a se pronunţa cu privire la erorile de fapt sau de drept care se pretinde că au fost comise de o instanţă internă sau de a substitui propria sa motivare celei formulate de instanţele interne, decât dacă şi în măsura în care acestea ar fi putut aduce atingere drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţie [Garcia Ruiz împotriva Spaniei (MC), nr. 30.544/96, pct. 28-29, CEDO 1999-1].

36. De asemenea, Curtea observă că, în toate sistemele juridice, autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri judecătoreşti definitive implică limitări ad personam şi ad rem (Esertas, citată anterior, pct. 22). În consecinţă, în ceea ce priveşte prezenta cauză, Curtea acceptă argumentul Guvernului potrivit căruia nu a existat nicio identitate a părţilor, nici a obiectului celor două proceduri interne, contrar cerinţelor impuse de art. 1.201 din Codul civil în ceea ce priveşte autoritatea de lucru judecat în dreptul român (supra, pct. 30). Astfel, Curtea nu poate ignora faptul că cele două proceduri se refereau la aceleaşi circumstanţe factuale, care erau determinante pentru problemele ridicate.

37. Cu toate acestea, în Hotărârea sa din 20 noiembrie 2003, în care a revenit asupra concluziei pe care o formulase în prima procedură în ceea ce priveşte săvârşirea contravenţiei în momentul trecerii frontierei, Tribunalul Timiş s-a mulţumit să efectueze o nouă evaluare a aceloraşi elemente deja dezbătute în cadrul procedurii iniţiale, în lipsa oricărei noi probe care să justifice o astfel de revenire (supra, pct. 21).

38. Cu siguranţă, nu este vorba despre anularea unei proceduri judiciare care a condus la o hotărâre judecătorească “irevocabilă” şi care a obţinut autoritatea de lucru judecat (a se compara cu Brumărescu, citată anterior, pct. 62). Se poate presupune însă, în mod rezonabil, că noua apreciere a faptelor operată de Tribunal, care l-a determinat pe acesta să ia o hotărâre radical opusă faţă de hotărârea sa anterioară, este problematică în ceea ce priveşte securitatea juridică, în special în condiţiile în care reclamantul avea încrederea legitimă că aceeaşi instanţă va soluţiona continuarea aceluiaşi litigiu tot în sensul unei decizii cu autoritate de lucru judecat (a se vedea, în acest sens, Gok şi alţii, citată anterior, pct. 60 în fine).

39. Prin urmare, revenind la o chestiune în litigiu care a fost deja soluţionată şi care a făcut obiectul unei decizii definitive şi în absenţa oricărui motiv valabil, Tribunalul a încălcat principiul securităţii raporturilor juridice. Dat fiind acest fapt, a fost încălcat dreptul la un proces echitabil în sensul art. 6 § 1 din Convenţie.

Prin urmare, această prevedere din Convenţie a fost încălcată.

40. Având în vedere concluziile anterior menţionate, Curtea consideră că nu este necesar să se examineze separat capătul de cerere referitor la soluţia pronunţată în cauză şi imparţialitatea instanţelor, acest capăt de cerere neconstituind decât un aspect particular al dreptului la un proces echitabil consacrat prin art. 6 § 1 din Convenţie, care a fost deja examinat de Curte.

II. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie

41. Reclamantul pretinde că refuzul autorităţilor române de a-i restitui vehiculul confiscat reprezintă o încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

42. Constatând că acest capăt de cerere nu este în mod vădit nefondat în sensul art. 35 § 3 din Convenţie şi că nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate, Curtea îl declară admisibil.

43. Cu toate acestea, având în vedere concluzia la care a ajuns în ceea ce priveşte art. 6 § 1 din Convenţie (supra, pa. 39), precum şi faptul că reclamantul poate solicita redeschiderea procedurii în faţa instanţelor româneşti (supra, pct. 27), Curtea nu consideră necesar să mai examineze acest capăt de cerere.

III. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenţie

44. Art. 41 din Convenţie prevede:

“Daca Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a Protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al Înaltei Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă.”

A. Prejudiciu

45. Reclamantul solicită 35.468,87 de euro (EUR) cu titlu de prejudiciu material. Acesta prezintă o expertiză tehnică care stabileşte valoarea vehiculului confiscat la 14.098 EUR la 17 august 2002 şi un centralizator al sumelor rămase restante pentru vehicul (inclusiv valoarea vehiculului şi dobânda aferentă), în sumă de 21.370,87 EUR la 2 iulie 2000. De asemenea, solicită 5.000 EUR cu titlu de prejudiciu moral.

46. Guvernul răspunde că expertiza tehnică prezentată de reclamant nu indică metoda utilizată pentru a stabili valoarea vehiculului şi că centralizatorul sumelor datorate nu prezintă baza legală a calculului. De asemenea, consideră că cererea făcută cu titlu de prejudiciu moral nu este în niciun fel întemeiată şi că, în orice caz, este speculativă în raport cu jurisprudenţa Curţii în materie (Adzhigovich. împotriva Rusiei, nr. 23.202/05, pct. 39, 8 octombrie 2009, şi Wasserman împotriva Rusiei, nr. 15.021/02, pct. 50,18 noiembrie 2004). Prin urmare, solicită ca cererile de reparaţie echitabilă ale reclamantului să fie respinse de către Curte.

47. În speţă, Curtea a constatat încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie ca urmare a nerespectării principiului securităţii juridice. Curtea observă în continuare că, atunci când, precum în speţă, aceasta constată încălcarea drepturilor unui reclamant, art. 509 alin. (10) din noul Cod de procedură civilă român permite revizuirea unei hotărâri pe plan intern. Având în vedere aceste circumstanţe. Curtea consideră că măsura de reparaţie cea mai potrivită pentru reclamant ar fi redeschiderea, la cererea acestuia, a procedurii în timp util şi cu respectarea cerinţelor art. 6 § 1 din Convenţie (a se vedea, mutatis mutandis, Sfrijan împotriva României, nr. 20.366/04, pct. 48, 22 noiembrie 2007). Prin urmare, nu consideră necesar să acorde reclamantului o indemnizaţie cu titlu de prejudiciu material.

48. Cu toate acestea, Curtea consideră că trebuie să i se acorde reclamantului suma de 3000 EUR cu titlu de prejudiciu moral.

B Cheltuieli de judecată

49. Reclamantul solicită şi rambursarea a 5.825 EUR pentru onorariul avocatului şi 1.166,50 lei româneşti (RON) pentru cheltuieli de traducere, reprezentând cheltuieli angajate în cadrul procedurii în faţa Curţii. Avocatul părţii interesate prezintă o notă privind numărul de ore facturate şi activităţile efectuate, precum şi o factură pro forma,

50. Guvernul consideră că reclamantul nu a probat că onorariile avocatului pentru care solicită rambursarea au fost efectuate în mod real în prezenta procedură în faţa Curţii. În plus, subliniază că reclamantul nu a prezentat un contract de asistenţă juridică care să stabilească tariful orar al onorariilor şi nici acordul pentru orele efectiv lucrate de avocatul său.

51. Potrivit jurisprudenţei Curţii, un reclamant nu poate obţine rambursarea cheltuielilor de judecată decât în măsura în care se stabileşte caracterul real, necesar şi rezonabil al acestora. În speţă, ţinând seama de documentele aflate în posesia sa şi de jurisprudenţa acesteia, Curtea consideră rezonabilă suma de 3.000 EUR pentru procedura în faţa Curţii, care va fi plătită direct avocatului reclamantului.

C. Dobânzi moratorii

52. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

în unanimitate,

CURTEA:

1. declară cererea admisibilă;

2. hotărăşte că a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil);

3. hotărăşte că nu este necesar să examineze separat capătul de cerere întemeiat pe art. 6 din Convenţie referitor la rezultatul procedurii şi imparţialitatea instanţelor;

4. hotărăşte că nu este necesar să se examineze capătul de cerere întemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie;

5. hotărăşte:

a) că statul pârât trebuie să plătească, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Convenţie, următoarele sume, care trebuie convertite în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii:

i) 3.000 EUR (trei mii de euro), plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, pentru prejudiciul moral;

ii) 3.000 EUR (trei mii de euro), plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit de către reclamant, pentru cheltuielile de judecată, care trebuie plătiţi direct avocatului care l-a reprezentat pe reclamant în faţa Curţii;

b) că, de la expirarea termenului menţionat şi până la efectuarea plăţii, aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi majorată cu 3 puncte procentuale;

6. respinge cererea de acordare a unei reparaţii echitabile pentru celelalte capete de cerere.

Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris, la 16 aprilie 2013, în temeiul art. 77 § 2 şi 3 din Regulament.

 

Josep Casadevall,

Santiago Quesada,

preşedinte

grefier