MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 320/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 320         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 3 iunie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

170. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

577. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

171. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 

578. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

50. - Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscale

 

304. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

 

305. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în  proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

306. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

 

310. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Suceava

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

32. - Ordin privind aprobarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.856/C/2009

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66^2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 29 august 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 31 mai 2013.

Nr. 170.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 31 mai 2013.

Nr. 577.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 771 se introduc două noi articole, articolele 772 şi 773, cu următorul cuprins:

„Art. 772. - Personalul Ministerului Apărării Naţionale poate fi detaşat în cadrul organismelor şi organizaţiilor internaţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 773. - Personalul militar şi civil beneficiază de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate, iar membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş, pentru cazurile de deces, produse ca urmare a unor acţiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului. Modalităţile de stabilire şi acordare a despăgubirilor se reglementează prin ordin al conducătorului instituţiei.”

2. La articolul 85 alineatul 1, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

„i1) când nu promovează baremele de pregătire fizică, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei;”.

3. La articolul 85, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Trecerea în rezervă sau direct în retragere se face din oficiu, în condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f), i1), l), m) şi n), la propunerea consiliilor de judecată, în condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. i) şi j), iar, în celelalte condiţii, la propunerea comandanţilor unităţilor din care fac parte, înaintată ierarhic.”

4. La articolul 86, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Limitele de vârstă în grad până la care generalii şi amiralii pot fi menţinuţi în activitate sunt:

a) pentru general de brigadă cu o stea, respectiv general de flotilă aeriană cu o stea, pentru cei din arma aviaţie, şi contraamiral de flotilă cu o stea, pentru cei din arma marină - 56 de ani;

b) pentru general-maior cu două stele, respectiv contraamiral cu două stele, pentru cei din arma marină - 57 de ani;

c) pentru general-locotenent cu trei stele, respectiv viceamiral cu trei stele, pentru cei din arma marină - 58 de ani;

d) pentru general cu patru stele, respectiv amiral cu patru stele, pentru cei din arma marină - 59 de ani.”

5. La articolul 86, după alineatul 2 se introduc două noi alineate, alineatele 21 şi 22, cu următorul cuprins:

„În situaţia în care limitele de vârstă în grad prevăzute la alin. 2 sunt mai mici decât vârstele standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia asigurărilor sociale şi pensiilor care reglementează sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, generalii şt amiralii sunt menţinuţi îh activitate până la vârsta standard.

Prevederile alin. 2 se aplică exclusiv Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne.”

6. La articolul 86, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

”În raport cu nevoile de încadrare, cadrele militare pot fi menţinute în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, cu aprobarea anuală a conducătorului instituţiei.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 31 mai 2013.

Nr. 171.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 31 mai 2013.

Nr. 578.

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind reglementarea unor măsuri fiscale

 

Luând în considerare necesitatea fluidizării activităţilor economico-financiare a operatorilor economici, care, deşi sunt viabili din punct de vedere economic, întâmpină dificultăţi în achitarea obligaţiilor fiscale din lipsă de lichidităţi,

având în vedere problemele întâmpinate de operatorii economici care au de încasat sume de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, în privinţa fluxului de lichidităţi,

ţinând cont de prioritatea obiectivului de creştere a performanţei colectării veniturilor bugetare în cadrul căruia un rol important revine şi măsurilor de constrângere pentru neconformarea la plata obligaţiilor fiscale,

pentru crearea premiselor relansării economice prin reducerea poverii fiscale din sarcina contribuabilului în sensul reglementării cadrului legal privind calculul accesoriilor creanţelor fiscale astfel încât să se realizeze o diminuare a nivelului penalităţilor de întârziere datorate pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale, dar şi o motivare a conformării la plata acestor obligaţii,

în considerarea faptului că mărirea termenelor în cadrul cărora un contribuabil are obligaţia de a achita sumele care constituie condiţie de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată reprezintă o măsură care vine în sprijinul mediului de afaceri întrucât ar conduce la creşterea lichidităţilor aflate la dispoziţia acestora,

având în vedere că prin introducerea posibilităţii acordării eşalonării la plată în perioada de valabilitate a acesteia şi pentru obligaţiile fiscale stabilite ca urmare a inspecţiei fiscale se previne acumularea de noi datorii,

ţinând cont că instituirea măsurii de amânare la plată în căzui contribuabililor care au de încasat sume de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea reprezintă o facilitate menită să conducă la stimularea activităţii economice, pe de o parte, şi absorbţia fondurilor UE care este o prioritate-cheie a Guvernului, pe de altă parte,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 120, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.”

2. Articolul 1201 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 1201

Penalităţi de întârziere

(1) Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispoziţiile art. 120 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(2) Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.

(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.”

3. La articolul 175, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi persoanelor care devin debitori potrivit art. 25 alin. (2) fit. d). În acest caz, prin excepţie de la prevederile alin. (1), bunurile imobile oferite în vederea stingerii prin dare în plată trebuie să nu fie supuse executării silite şi să nu fie grevate de alte sarcini, cu excepţia ipotecii constituite în condiţiile art. 25.”

4. La articolul 175, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Bunurile imobile trecute în proprietatea publică conform alin. (1) sunt date în administrare în condiţiile legii, cu condiţia menţinerii, pe o perioadă de 5 ani, a uzului şi a interesului public. Până la intrarea în vigoare a actului prin care s-a dispus darea în administrare, imobilul se află în custodia instituţiei care a solicitat preluarea în administrare. Instituţia care are bunul în custodie are obligaţia inventarierii acestuia, potrivit legii.11

Art. II. - (1) Prevederile art. I intră în vigoare (a data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia pct. 2 care intră în vigoare la data de 1 iulie 2013 şi se aplică obligaţiilor de plată scadente după data de 1 iulie 2013.

(2) Pentru obligaţiile de plată cu scadenţa până la data de 1 iulie 2013 care se sting după această dată, se aplică nivelul de penalitate de întârziere potrivit legislaţiei în vigoare până la data de1 iulie 2013.

Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatele (11) şi (111) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(11) În scopul constituirii garanţiei sub forma prevăzută la alin. (2) lit. c), dacă bunurile sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, valoarea acestor bunuri trebuie să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum şi sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 16% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată.

(111) În scopul constituirii garanţiei sub forma prevăzută la alin. (2) lit. d), valoarea acestor bunuri trebuie să acopere obligaţiile fiscale ale garantului pentru care organul fiscal competent a instituit sechestrul, precum şi sumele eşalonate la plată ale contribuabilului, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 16% din sumele eşalonate Ea plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată.”

2. La articolul 10 alineatul (1), literele b), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) să se achite, potrivit legii, obligaţiile fiscale stabilite de organul fiscal competent prin decizie, cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul a solicitat eşalonarea la plată potrivit art. 101. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt achitate în cel mult 30 de zile de la termenul de plată prevăzut de lege sau până la finalizarea perioadei de eşalonare ia plată în situaţia în care termenul de 30 de zile se împlineşte după această dată;

…………………………………………………………….

e) să se achite, în termen de cel mult 180 de zile de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată, obligaţiile nestinse la data comunicării deciziei şi pentru care au fost comunicate somaţii;

f) să se achite obligaţiile de natura celor prevăzute la lit. e), pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării deciziei de eşalonare la plată, în cel mult 180 de zile de la comunicarea somaţiei sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care termenul de 180 de zile se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată;”.

3. La articolul 101 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"d) obligaţiile fiscale stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizie de impunere cu termene de plată după data comunicării deciziei de eşalonare la plată.”

4. La articolul 101, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Pentru obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1), includerea în eşalonare se efectuează cu menţinerea perioadei de eşalonare deja aprobate.

(22) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (21), pentru obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1), precum şi pentru sumele rămase de plată din eşalonarea la plată în derulare, la cererea contribuabilului, se poate aproba şi o altă perioadă de eşalonare, dar care nu poate depăşi perioada prevăzută la art. 1 sau 161, după caz. Dispoziţiile art. 3 alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător.”

5. La articolul 101, alineatele (4), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Odată cu depunerea cererii, contribuabilul trebuie să constituie şi garanţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, corespunzător condiţiilor în care urmează să se modifice decizia de eşalonare la plată.

…………………………………………………………….

(6) Prevederile art. 171 se aplică în mod corespunzător şi penalităţilor de întârziere aferente sumelor prevăzute la alin. (1).

(7) în situaţia în care cererea de modificare a deciziei de eşalonare se respinge, contribuabilul are obligaţia să plătească sumele prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere.”

6. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Penalitatea de întârziere prevăzută la art. 1201 din Codul de procedură fiscală se calculează până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată.”

7. La articolul 161 alineatul (1), litera c) se modificaşi va avea următorul cuprins:

„c) contribuabilul depune, în cel mult 30 de zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală, o garanţie în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eşalonării la plată, precum şi a penalităţilor de întârziere ce pot face obiectul amânării la plată potrivit art. 171, înscrise în certificatul de atestare fiscală emis în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.”

8. La articolul 161 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) în cazul persoanelor juridice, să fi fost înfiinţate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii.”

9. La articolul 161, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Prevederile art. 171 se aplică în mod corespunzător şi penalităţilor de întârziere aferente sumelor eşalonate la plată potrivit prezentului articol.

(6) în situaţia în care, ulterior emiterii deciziei de eşalonare la plată, organul fiscal constată că informaţiile cuprinse în documentele anexate la cererea depusă potrivit alin. (1) lit. a) nu corespund realităţii, organul fiscal emite decizia de anulare a deciziei de eşalonare la plată şi a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere, aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile art. 13 şi 14.”

10. La articolul 171. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Garanţiile ori valoarea bunurilor prevăzute Ea art. 9 alin, (9)-(111) trebuie să acopere şi penalităţile de întârziere, precum şi majorările de întârziere amânate la plată.”

Art. IV. - (1) Prevederile art. III pct. 6 intră în vigoare la data de 1 iulie 2013 şi se aplică creanţelor fiscale scadente după această dată.

(2) Prevederile art. III pct. 3 se aplică şi eşalonărilor la plată în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Prevederile art. III pct. 8 se aplică cererilor de acordare a eşalonărilor la plată depuse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. V. - (1) Contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, denumite în continuare autorităţile competente, pot solicita amânarea la plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligaţiilor accesorii, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau transmise spre recuperare acestei autorităţi, denumite în continuare obligaţii fiscale.

(2) Amânarea la plată se acordă în limita sumei de încasat de la autorităţile competente şi în ordinea vechimii obligaţiilor fiscale. Limita sumei de încasat se analizează în funcţie de obligaţiile fiscale ce pot forma obiectul deciziei de amânare la plată prevăzute la alin. (9) sau alin. (10) lit. a), după caz.

(3) Amânarea la plată nu se acordă:

a) contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei;

b) contribuabililor pentru care a început executarea silită de către un alt creditor prin poprirea sumelor de încasat de la autorităţile competente;

c) contribuabililor care au în derulare o eşalonare la plată în condiţiile Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) în scopul amânării la plată, contribuabilul depune la organul fiscal competent cererea de acordare a amânării, precum şi documentul emis de autoritatea competentă, în original, prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la aceasta. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de amânare la plată.

(5) Documentul prevăzut !a alin. (4) se emite de către autoritatea competentă la cererea contribuabilului, în termen de 5 zile de la data solicitării. La cererea de eliberare a documentului contribuabilul poate anexa o notificare prin care renunţă la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză. În acest caz, în documentul emis autoritatea competentă confirmă că a luat act de notificarea contribuabilului.

(6) Contribuabilul poate depune una sau mai multe cereri de amânare la plată, ori de câte ori este cazul, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (2).

(7) După primirea cererii, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică contribuabilului. Eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul acordării amânării la plată nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

(8) Prin excepţie de la prevederile art. 112 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţiile fiscale exigibile existente în sold la data eliberării acestuia.

(9) Cererea contribuabilului se soluţionează de organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data depunerii, prin decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii sau decizie de respingere, după caz.

(10) În cazul aprobării cererii şi dacă contribuabilul a renunţat, potrivit alin. (5), la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză, organul fiscal emite:

a) decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale;

b) decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice fel, aferente obligaţiilor fiscale principale amânate la plată.

(11) Autoritatea competentă efectuează plata sumelor datorate contribuabilului într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contribuabilului în scopul derulării proiectului cu finanţare europeană. Virarea sumelor se efectuează cu condiţia prezentării de către contribuabil a ordinului de plată prin care îşi achită obligaţiile fiscale amânate la plată.

(12) Pe perioada amânării la plată, pentru obligaţiile fiscale principale amânate la plată contribuabilii nu datorează dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, dacă au renunţat, potrivit alin. (5), la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.

(13) în situaţia în care contribuabilii nu au renunţat la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză, aceştia datorează dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii, pentru obligaţiile fiscale principale amânate la plată, potrivit legii. Dispoziţiile art. 119 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

(14) Ori de câte ori, anterior finalizării amânării la plată, autorităţile competente prevăzute ia alin. (1) notifică organului fiscal că suma înscrisă în documentul emis potrivit alin. (4) nu mai este datorată, în întregime sau în parte, amânarea la plată îşi pierde valabilitatea, total sau parţial, după caz. În acest caz, contribuabilul datorează dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de orice natură, potrivit legii, pe întreaga perioadă de amânare la plată.

(15) Pe perioada amânării la plată:

a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligaţiile fiscale amânate la plată;

b) nu se sting obligaţiile fiscale ce fac obiectul amânării la plată, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul optează pentru stingerea acestora.

(16) în situaţia în care sumele individualizate în deciziile prevăzute ia alin. (9) sau, după caz, alin. (10) lit. a) se sting în totalitate, organul fiscal comunică contribuabilului decizia de finalizare a amânării la plată. În situaţia în care contribuabilul a renunţat la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză, potrivit notificării prevăzute la alin. (5), odată cu decizia de finalizare a amânării la plată organul fiscal emite şi decizia de anulare a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor individualizate în decizia prevăzută la alin. (10) lit. b).

(17) în situaţia în care, în termen de 2 ani de la data comunicării deciziilor prevăzute la alin. (9) sau, după caz, alin. (10), amânarea la plată nu a fost finalizată, aceasta încetează, caz în care organul fiscal comunică contribuabilului decizia de încetare a amânării la plată. În acest caz, contribuabilul datorează dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii, potrivit legii, pe întreaga perioadă de amânare la plată.

(18) Notificarea prevăzută la alin. (5) poate fi depusă şi pe perioada amânării la plată. În acest caz:

a) autoritatea sau instituţia publică emite un nou document care înlocuieşte documentul emis iniţial potrivit alin. (4);

b) în baza documentului prevăzut la lit. a) organul fiscal revocă decizia de amânare la plată emisă potrivit alin. (9) şi emite deciziile de amânare la plată potrivit alin. (10).

(19) Pentru contribuabilii care au depus cereri de rambursare la autorităţile competente, nu începe sau se suspendă executarea silită a obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (1) în limita sumei solicitate la rambursare pentru care termenul de plată a cererii de rambursare a fost depăşit. În acest caz autoritatea competentă emite un document prin care certifică întârzierea plăţii cererii de rambursare şi cuantumul sumei solicitate la rambursare. Suspendarea încetează în cazul emiterii unei decizii de respingere a amânării la plată.

(20) Contribuabilii care au încasat, după termenul contractual, sume aferente cererilor de rambursare aprobate, de la autorităţile competente, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de scutirea la plata dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură, aferente obligaţiilor fiscale principale scadente, pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata şi data plăţii, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) obligaţiile fiscale principale care au generat dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de orice natură sunt validate de către autoritatea competentă;

b) dobânzile, penalităţile de întârziere sau accesoriile de orice natură sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii;

c) contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.

(21) Contribuabilii care au de încasat sume, ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plată depăşit, de la autorităţile competente beneficiază de amânarea la plată, în limita sumei solicitate la rambursare, în vederea scutirii, a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură, aferente obligaţiilor fiscale principale scadente după depunerea cererii de rambursare în cauză, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) obligaţiile fiscale principale care au generat dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de orice natură sunt stinse la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) dobânzile, penalităţile de întârziere sau accesoriile de orice natură sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii;

c) contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.

(22) Scutirea la plata dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură potrivit alin. (21) se acordă după validarea şi plata cheltuielii reprezentând obligaţia fiscală principală care a generat dobânda, penalitatea de întârziere sau accesoriul de orice natură, pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata şi data plăţii.

(23) în scopul acordării facilităţilor prevăzute la alin, (20)- (22), contribuabilii depun la organul fiscal competent cererea de acordare a facilităţii, precum şi documentul emis de autoritatea competentă, în original, prin care se certifică, după caz:

a) valoarea cererii de rambursare şi perioada de întârziere în procesarea şi plata acesteia;

b) cuantumul obligaţiilor fiscale principale incluse în cererea/cererile de rambursare;

c) cuantumul obligaţiilor fiscale principale incluse în cererea/cererile de rambursare ce au fost validate şi plătite;

d) dacă contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.

(24) În baza cererii şi a documentului prevăzut ia alin. (23), organul fiscal stabileşte cuantumul dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură ce pot face obiectul facilităţilor şi emite o decizie de amânare în vederea scutirii sau o decizie de anulare a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură ori o decizie de respingere, după caz.

(25) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 50.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După articolul 25 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 22 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

„Art. 251. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are în dotare pentru activităţi specifice două autoturisme cu un consum lunar de carburant de 150 de litri pentru fiecare autoturism, două autoturisme cu un consum lunar de carburant de 200 de litri pentru fiecare autoturism şi câte două autoturisme pentru fiecare organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, cu un consum lunar de 100 de litri pentru fiecare autoturism.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pană

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 304.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Serviciul Român de Informaţii şi Penitenciarul Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în cadrul anexelor nr. 11 şi 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 305.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în proprietatea publică a statului care se transmite din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridica la care se transmite imobilul

Numărul atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice/ Codul de clasificaţie

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventară imobilului

Nr. carte funciară şi nr. cadastral/

nr. topografic

Suprafaţa terenului

Suprafaţa construcţiilor

Municipiul Timişoara,

calea Sever Bocu nr. 46,

judeţul Timiş

Statul român, din administrarea Serviciului Român de Informaţii

CUI 4204305

Statul român, în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

CUI 4269126

105.853/8.19.01.

Cartea funciară nr. 426171

Timişoara nr. topografic 2722/2, 2723 şi 2724/1

3.726 mp

Suprafaţa construită = 2.185 mp Suprafaţa desfăşurată = 2.185 mp

13.787 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 49372003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, potrivit datelor prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Serviciul de Protecţie şi Pază îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la bunurile publice prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 306.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, a sumei de 2.000 mii lei bugetului local al oraşului Şiret, judeţul Suceava, în vederea finalizării lucrărilor de reparaţii capitale a)e Secţiei Cronici II din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Şiret.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 310.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 alin. (5) şi (6), ale art. 28 lit. e), precum şi ale art. 36 alin. (7) lit. k), n) şi r) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012 şi prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna următoare celei de publicare.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă partea a II-a din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004 pentru aprobarea Codului tehnic al reţelei electrice de transport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 8 septembrie 2004.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 mai 2013.

Nr. 32.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili

 

CAPITOLUL I

Scop şi domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Obiectivul prezentului regulament este stabilirea cadrului pentru transmiterea informaţiilor la OPE de către participanţi privind programul şi disponibilitatea de producţie/consum a unităţilor dispecerizabile, disponibilitatea serviciilor tehnologice de sistem, programul de schimburi interne şi externe şi prognoza agregată de producţie/consum pentru ziua următoare şi pentru pregătirea funcţionării SEN de către OPE, pe criterii de prioritate economică şi siguranţă, pe baza acestor informaţii, înaintea zilei/intervalului de livrare.

Art. 2. - Prezentul regulament completează prevederile reglementărilor ce formează codul comercial al pieţei angro de energie electrică.

Art. 3. - OTS stabileşte, prin proceduri publice avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), modalitatea concretă de aplicare a prezentului regulament.

Art. 4. - În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. caracteristici tehnice ale grupurilor de producţie dispecerizabile şi/sau consumatorilor dispecerizabili - caracteristici tehnice de proiect şi rezultate din măsurătorile cele mai recente (de exemplu: puterea minimă/maximă, consum minim/maxim, viteză de încărcare/descărcare etc.);

2. consumator dispecerizabil - consumator (client final) la care puterea consumată poate fi modificată la cererea OPE;

3. cod comercial &l pieţei angro de energie electrică - ansamblu de documente care reglementează participarea, regulile şi relaţiile comerciale pe piaţa angro de energie electrică;

4. cod de identificare a părţii responsabile cu echilibrarea - cod alfanumeric alocat fiecărei PRE de către OPE;

5. centrală cu acumulare prin pompare - centrală care în unele intervale orare acumulează energie primară consumând energie electrică, iar în alte intervale orare generează energie electrică din energia primară acumulată;

6. centrală cu motoare cu ardere internă - centrală electrică compusă din grupuri generatoare antrenate de motoare cu ardere internă;

7. centrală de producţie - ansamblu de instalaţii ce conţin grupuri generatoare amplasate într-o incintă/zonă comună şi racordate în acelaşi punct la reţeaua electrică de interes public;

8. centrală electrică eoliană - ansamblu de grupuri generatoare care transformă energia cinetică a vântului în energie electrică, racordate în acelaşi punct la reţeaua electrică de interes public;

9. centrală fotovoltaică - ansamblu de panouri fotovoltaice care convertesc energia solară în energie electrică prin efectul fotovoltaic, racordate în acelaşi punct la reţeaua electrică de interes public;

10. codul tehnic al reţelei electrice de transport-document care face parte din sistemul de reglementări specific transportului energiei electrice şi conducerii prin dispecera SEN;

11. declaraţie de disponibilitate - document transmis OPE de către PPE specificând disponibilitatea unităţilor dispecerizabile ale respectivului producător/consumator dispecerizabil;

12. dispoziţie de dispecer - comanda dată de către dispecerul energetic naţional de a modifica puterea generată/consumata, modul de funcţionare a unei unităţi de producţie dispecerizabile/consumator dispecerizabil sau configuraţia de funcţionare a reţelei;

13. energie de echilibrare - cantitatea de energie electrică corespunzătoare reglajului secundar, terţiar rapid şi terţiar lent, rezultată din executarea dispoziţiilor de dispecer;

14. export - export declarat înseamnă livrarea de energie electrică din România, pe baza unui acord contractual care să prevadă că preluarea corespunzătoare simultană (import declarat) de energie electrică va avea loc în alt stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă;

15. grup generator - ansamblu de maşini rotative (turbină - generator, motor - generator) sau statice (panou fotovoltaic) destinat să transforme energia de altă formă în energie electrică;

16. grup dispecerizabil - grup (generator) care poate răspunde unei dispoziţii de dispecer şi a cărui putere se încadrează în următoarele categorii:

- grup hidroenergetic cu puterea instalată mai mare de 10 MW;

- grup turbogenerator termoenergetic (inclusiv pe bază de biomasă, nuclear etc.) cu puterea instalată mai mare de 20 MW;

- centrală electrică eoliană, centrală fotovoltaică sau centrală cu motoare cu ardere internă cu puterea instalată mai mare de 5 MW;

17. grup hidroenergetic ~- grup (generator) care transformă energia hidraulică în energie electrică;

18. import - import declarat înseamnă introducerea de energie electrică în România simultan cu livrarea de energie electrică (export declarat) într-un alt stat;

19. interval de dispecerizare - perioadă de o (1) oră pentru care flecare producător de energie electrică ce deţine unităţi dispecerizabile, consumator dispecerizabil sau parte responsabilă cu echilibrarea trebuie să furnizeze informaţii sau, după caz, să transmită notificări fizice conform prevederilor cap. III;

20. notificare fizică aprobată - notificarea fizică validată de OPE;

21. notificare fizică - informaţie transmisă formalizat de o parte responsabilă cu echilibrarea, care cuprinde programul privind producţia netă, schimburile bloc şi consumul de energie electrică, precum şi importurile, exporturile şi tranzitele aferente participanţilor la piaţă pentru care PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării;

22. operatorul pieţei de echilibrare - persoana juridică ce asigură organizarea şi administrarea PE. Această funcţie este îndeplinită de operatorul de sistem, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - SA;

23. ofertă zilnică validată - ofertă pentru creştere de putere şi/sau pentru reducere de putere pe piaţa de echilibrare, transmisă de un participant la piaţa de echilibrare si validată de OPE;

24. ordine de merit pentru piaţa de echilibrare - ordonarea după preţ a perechilor preţ-cantitate din ofertele zilnice validate, stabilită şi utilizată de OPE pentru determinarea perechilor preţ-cantitate care vor fi acceptate pentru furnizarea energiei de echilibrare;

25. oră de închidere a pieţei de echilibrare - ora până la care ofertele zilnice pe PE pot fi transmise către OPE, în ziua de tranzacţionare care precedă ziua de livrare;

26. oră de închidere a pieţei intrazilnice de energie electrică - ora până la care ofertele pe PI de energie electrică pot fi transmise OPEE în vederea tranzacţionării intrazilnice;

27. oră de transmitere - moment la care o ofertă sau o notificare fizică, după caz, a intrat în sistemul de tranzacţionare corespunzător ori în sistemul de programare, aşa cum a fost înregistrată prin marca de timp;

28. participant la piaţa de echilibrare - titular de licenţă care exploatează unităţi dispecerizabile sau client final deţinător de consumatori dispecerizabil!, care ofertează puterea disponibilă pe PE, în vederea utilizării acesteia de către OPE, în scopul echilibrării SEN;

29. producţie netă - energia electrică ce este livrată în reţele de o centrală de producţie, egală cu diferenţa dintre energia produsă, măsurată la bornele generatoarelor, şi consumul propriu tehnologic asigurat din producţia proprie;

30. reglaj secundar - reglaj automat centralizat al frecvenţei (puterii de schimb cu corecţia de frecvenţă) pentru aducerea frecvenţei/puterii de schimb la valorile de consemn în cel mult 15 minute;

31. schimb bloc - schimb de energie electrică între două PRE-uri, rezultat din agregarea pe vânzare, respectiv pe cumpărare a tuturor tranzacţiilor dintre participanţii din cele două PRE-uri într-un interval de dispecerizare;

32 săptămână calendaristică - o perioadă de 7 zile calendaristice consecutive, prima zi fiind luni;

33. sistemul pieţei de echilibrare - sistem informaţional stabilit şi menţinut de OPE în scopul programării unităţilor dispecerizabile şi administrării PE, în scopul menţinerii nivelului de siguranţă în funcţionare a SEN;

34. sistemul de tranzacţionare - sistem informatic stabilit şi menţinut de OPEE în scopul administrării P2U şi/sau PI de energie electrică;

35. situaţie de urgenţă - situaţie în care nu pot fi utilizate sistemele informatice, informaţionale şi de comunicaţii ale OPE (de exemplu: incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a acestora);

36. tranzit declarat - o situaţie în care apare un „export declarat” de energie electrică şi în care, pe traseul desemnat al tranzacţiei, se afla o ţară în care nu va avea loc nici livrarea, nici introducerea concomitentă a energiei electrice;

37. unitate dispecerizabilă - un grup dispecerizabil sau mai multe grupuri generatoare, respectiv un consumator dispecerizabil ori mai mulţi, a căror putere de ansamblu este modificată la dispoziţia OPE; condiţiile constituirii unei unităţi dispecerizabile sunt stabilite conform prezentei reglementări şi procedurilor OPE aplicabile;

38. zi de livrare - ziua calendaristică în care au loc livrarea efectivă şi consumul de energie electrică;

39. zi de tranzacţionare - orice zi calendaristică;

40. zonă naţională de tranzacţionare - acea parte a SEN la care sunt conectaţi consumatorii de energie electrică şi producătorii de energie electrică din România;

41. zonă de tranzacţionare de frontieră - zonă de tranzacţionare diferită de zona naţională de tranzacţionare, aparţinând sistemului energetic al unui alt stat.

Art. 5. - În prezentul regulament sunt utilizate următoarele abrevieri:

DD- declaraţie de disponibilitate;

NF- notificare fizică;

OPE- operatorul pieţei de echilibrare;

OPEE- operatorul pieţei de energie electrică;

OTS - operatorul de transport şi de sistem;

PE- piaţa de echilibrare;

Pi - piaţa intrazilnică;

PPE- participant la piaţa de echilibrare;

PRE- parte responsabilă cu echilibrarea;

PZU- piaţa pentru ziua următoare;

SEN- Sistemul electroenergetic naţional;

SB - schimb bloc;

UD- unitate dispecerizabilă.

 

CAPITOLUL II

Declaraţii de disponibilitate

 

SECŢIUNEA 2.1

Transmiterea declaraţiilor de disponibilitate

 

Art. 6. - Participanţii la piaţa de echilibrare care au în exploatare unităţi dispecerizabile sau PRE-ul din care aceştia fac parte, dacă a fost mandatată în acest sens de către PPE şi are acordul OPE, trebuie să transmită ia OPE declaraţii de disponibilitate pentru acestea. Transmiterea declaraţiilor de disponibilitate face obiectul procedurilor prevăzute la art. 3.

Art. 7. - Declaraţia de disponibilitate pentru o UD în ziua D trebuie să fie transmisă la OPE cel mai devreme cu 30 de zile înainte de ziua D şi cel mat târziu până la ora 16,30 a zilei D-1 şi poate fi actualizată în orice moment anterior intervalului de dispecerizare afectat; actualizarea în timpul zilei de livrare se poate face doar cu aprobarea dispecerului de serviciu Dispecerul Energetic Central.

Art. 8. - Componenţa UD se aprobă de către OTS la propunerea producătorilor, în baza verificării, pe baza unei proceduri realizate conform art. 3, a respectării criteriilor tehnice şi de siguranţă necesare pentru aprobarea agregării mai multor grupuri generatoare sau consumatoare într-o UD.

Art. 9. - Pentru o UD se poate introduce o singură ofertă fixă de pornire.

Art. 10. - Nu pot fi agregate într-o singură UD grupuri generatoare cuprinse în PRE diferite.

Art. 11. - În cazul în care dintr-o UD fac parte grupuri generatoare aflate în exploatarea mai multor producători se încheie o convenţie între aceştia, avizată de OTS, prin care se stabileşte PPE responsabil pentru transmiterea DD, modalitatea de determinare a informaţiilor aferente DD şi modul de rezolvare a neînţelegerilor dintre părţii astfel încât să fie asigurată corectitudinea informaţiilor transmise.

 

SECŢIUNEA 2.2

Formatul şi conţinutul declaraţiilor de disponibilitate

 

Art. 12. - Declaraţia de disponibilitate conţine cel puţin următoarele informaţii:

a) puterea disponibilă orară a fiecărei unităţi de producţie dispecerizabile, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din fiecare zi de livrare;

b) consumul minim şi maxim orar al fiecărei unităţi de consum dispecerizabile, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din fiecare zi de livrare;

c) motivaţii şi detalii (inclusiv numărul cererii aprobate de dispecer) privind reducerile orare de disponibilitate ale fiecărui grup dispecerizabil/consumator dispecerizabil, ca urmare a: oricărei opriri accidentale anterioare sau opriri planificate pentru mentenanţă, redării în exploatare înainte de termenul aprobat, programului de funcţionare convenit cu Administraţia Naţională „Apele Române” etc.

 

SECŢIUNEA 2.3

Verificarea şi acceptarea declaraţiilor de disponibilitate

 

Art. 13. - Verificarea formei şi conţinutului DD se face automat de către sistemul pieţei de echilibrare, iar confirmarea este transmisă emitentului de către OPE într-un format standard, pe aceeaşi cale prin care a fost recepţionată.

Art. 14. - Dacă DD pentru o UD într-un interval de dispecerizare indică o capacitate mai mică decât puterea maximă a unităţii de producţie dispecerizabile, respectiv decât diferenţa dintre consumul maxim şi cel minim al consumatorului dispecerizabil, prevăzute ca date de configuraţie în sistemul PE, atunci OPE verifică existenţa cererii aprobate de dispecer, conform art. 12 lit. c). Dacă aceasta nu există, OPE refuză DD pentru UD respectivă, iar emitentul este informat prin intermediul sistemului PE. Procesul se reia până la validarea DD de către OPE.

Art. 15. - Dacă până la ora 16,30 în ziua D-1 DD pentru ziua D a unei UD nu este validată de OPE, atunci sistemul PE creează automat, pentru ziua D, o DD egală cu disponibilitatea maximă a UD respective. Acelaşi lucru se realizează dacă nu există nicio DD în sistemul PE pentru UD respectivă, pentru ziua D, până la ora 16,30 a zilei D-1.

Art. 16. - DD sunt accesibile pentru vizualizare, prin intermediul sistemului PE, PPE-ului respectiv şi PRE-ului din care face parte.

Art. 17. -DD realizate automat conform prevederilor art. 15 sunt transmise de OPE către PPE-ul respectiv, imediat ce sistemul PE a creat respectivele DD.

 

CAPITOLUL III

Notificările fizice

 

SECŢIUNEA 3.1

Transmiterea şi anularea notificărilor fizice

 

Art. 18. - (1) Fiecare PRE, precum şi OPEE transmit la OPE notificări fizice ale producţiilor, consumurilor şi schimburilor bloc pentru fiecare interval de dispecerizare al zilei de livrare (D) până la ora 16,30 în ziua D-1; acestea pot fi modificate de către emitent, pentru ziua D, coroborat cu prevederile art. 39, astfel:

a) cel târziu cu o oră înaintea intervalului de dispecerizare, pentru SB ale PRE;

b) în orice moment anterior orei de livrare, pentru NF privind producţia UD.

(2) Transmiterea NF se poate efectua cel mai devreme cu 30 de zile înaintea zilei de livrare.

(3) Modul de transmitere a NF este stabilit de către OTS într-o procedură realizată conform art. 3.

Art. 19. - Responsabilitatea corectitudinii NF privind producţiile şi consumurile UD din contur aparţine fiecărui PPE care le exploatează, conform art. 44.

Art. 20. - NF se transmit în format electronic, prin canalele de comunicaţie stabilite de OPE.

Art. 21. - O NF este considerată transmisă în momentul intrării în sistemul pieţei de echilibrare. Imediat ce o nouă NF intră în sistemul pieţei de echilibrare, PRE care a transmis-o va primi electronic confirmarea de primire.

Art. 22. - Sistemul pieţei de echilibrare verifică îndeplinirea condiţiilor de respectare a formatului NF, prevăzute în procedura aplicabilă.

Art. 23. - Dacă sistemul pieţei de echilibrare nu acceptă o NF, PRE care a transmis-o primeşte imediat un mesaj de eroare cu specificarea neconformităţii constatate, iar NF respectivă este considerată anulată.

 

SECŢIUNEA 3.2

Conţinutul şi formatul notificărilor fizico

 

Art. 24. - Notificările fizice conţin cel puţin următoarele informaţii:

1. codul de identificare al PRE care a transmis respectiva NF;

2. ziua de livrare şi date separate pentru fiecare interval de dispecerizare din respectiva zi de livrare, şi anume:

a) producţia planificată, pentru fiecare unitate de producţie dispecerizabilă;

b) producţia planificată, separat pentru fiecare unitate de producţie nedispecerizabilă cu o putere instalată semnificativă (convenită cu OPE);

c) producţia planificată agregată pentru toate unităţile de producţie nedispecerizabile [altele decât cele menţionate la lit. b)];

d) în cazul unităţilor hidro, energia de creştere şi energia de scădere disponibile pentru fiecare zi de livrare;

e) programul de consum planificat pentru fiecare UD aferentă consumatorilor dispecerizabili de tipul centralelor cu acumulare prin pompare ale fiecărui producător care exploatează astfel de centrale;

f) prognoza agregată de consum pentru toţi consumatorii de energie electrică nedispecerizabili:

g) consumul planificat pentru fiecare UD aferentă consumatorilor dispecerizabili, alţii decât cei menţionaţi la lit. e);

h) schimburile bloc cu alte PRE-uri în zona naţională de tranzacţionare, separat pentru fiecare PRE cu care s-au stabilit SB;

i) exporturile şi importurile stabilite cu alte ţări, separat pentru fiecare zonă de tranzacţionare de frontieră.

Art. 25. - Suplimentar faţă de informaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1), NF ale OPEE conţin SB cu fiecare PRE în zona naţională de tranzacţionare, corespunzătoare tranzacţiilor de vânzare/cumpărare pe PZU şi separat pe PI.

Art. 26. - OTS, împreună cu PPE de care aparţine fiecare UD, propun procedura de evaluare a energiilor de creştere şi scădere disponibile pentru ziua de livrare, conform restricţiilor tehnice aplicabile pentru fiecare UD hidroenergetică. Procedura va fi trimisă spre avizare la ANRE.

 

SECŢIUNEA 3.3

Validarea notificărilor fizice

 

Art. 27. - Sistemul pieţei de echilibrare verifică automat toate NF din punctul de vedere al corectitudinii conţinutului. Eroarea este transmisă automat emitentului.

Art. 28. - Modul de validare a NF în conformitate cu prevederile art. 31 este stabilit de către OTS într-o procedură realizată conform art. 3.

Art. 29. - Dacă o PRE nu a reuşit să îşi transmită NF înainte de ora 16,30, sistemul pieţei de echilibrare generează automat o NF implicită, cu toate valorile egale cu zero; un mesaj în acest sens este transmis automat PRE respective şi PRE partenere ale acesteia, iar NF implicită este disponibilă acestora pentru vizualizare în sistemul pieţei de echilibrare.

Art. 30. - NF ale unei PRE sunt disponibile pentru vizualizarea de către PRE respectivă prin intermediul sistemului pieţei de echilibrare.

Art. 31. - Sistemul pieţei de echilibrare analizează completitudinea, corectitudinea, coerenţa şi fezabilitatea fiecărei NF şi a ansamblului acestora, verificând dacă:

a) există egalitatea SB reciproce între PRE pe fiecare interval de dispecerizare;

b) producţia programată pe fiecare UD se încadrează în DD a UD pentru aceeaşi zi de livrare şi acelaşi interval de dispecerizare;

c) schimburile de energie cu alte sisteme (exportul şi importul) se încadrează în capacitatea de schimb agregată alocată PRE respective pe fiecare graniţă şi direcţie;

d) sunt respectate obligaţiile de asigurare a serviciilor de sistem asumate prin contracte; în cazul în care pentru o UD a fost creată o DD implicită, OTS verifică îndeplinirea acestor obligaţii în urma informării asupra puterii disponibile reale a acestei UD, luând în considerare toate opririle planificate/accidentale sau alte reduceri de disponibilitate;

e) sunt respectate limitele definite de caracteristicile tehnice ale unităţilor de producţie dispecerizabile şi/sau consumatorilor dispecerizabili.

Art. 32. - PRE trebuie să adapteze producţia şi/sau să realizeze contractarea astfel încât, cel mai târziu cu o oră înainte de începerea fiecărui interval de dispecerizare, NF să fie în echilibru. O NF este considerată ca fiind în dezechilibru dacă suma producţiei, importurilor şi SB primite nu este egală cu suma consumului, exporturilor şi SB livrate, separat pentru fiecare zonă de tranzacţionare şi interval de dispecerizare.

Art. 33. - Realizarea sistematică de NF în dezechilibru, precum şi transmiterea cu bună ştiinţă de informaţii false în cadrul NF de către o PRE, care să indice în mod fals existenţa echilibrului, se consideră nerespectare a prevederilor prezentului Regulament şi este comunicată de către OTS la ANRE, în vederea sancţionării conform legii; frecvenţa şi mărimea dezechilibrelor care să declanşeze o astfel de atenţionare se stabilesc de către OPE într-o procedură realizată conform art. 3.

Art. 34. - În cazul unor nepotriviri între SB reciproce ale PRE constatate în NF transmise până la ora 16,30 a zilei D-1, PRE în cauză sunt atenţionate automat, iar dacă în intervalul destinat corecţiilor, definit în procedurile realizate conform art. 3, PRE nu reuşesc să corecteze NF, OPE ia următoarele măsuri:

a) în cazul unui SB între OPEE şi o PRE, este acceptată cantitatea transmisă prin NF de către OPEE;

b) dacă sensul prevăzut în NF de către fiecare din cele două PRE al SB dintre ele este acelaşi, cantitatea corespunzătoare SB între cele două PRE este considerată egală cu cea mai mică dintre cele două valori;

c) dacă NF ale celor două PRE prevăd SB dintre ele în sensuri diferite sau numai una dintre PRE a prevăzut în NF un SB cu cealaltă, cantitatea corespunzătoare SB între cele două PRE este considerată zero.

Art. 35. - OTS nu este responsabilă pentru consecinţele economice ale corecţiilor NF realizate conform prevederilor art. 34.

Art. 36. - Orice NF acceptată în sistemul pieţei de echilibrare, inclusiv cea modificată de OPE conform regulilor anterioare, devine notificare fizică aprobată.

Art. 37. - Notificările fizice aprobate reprezintă obligaţii ferme pentru PRE respective, ele putând fi modificate doar în cazurile specificate la secţiunea 3.4.

Art. 38. - În cazul în care, în urma modificărilor realizate conform secţiunii 3.4, se constată nepotriviri ale SB reciproce ale PRE, platforma PE aduce SB la valorile din NF aprobate şi anunţă PRE respective cu privire la această acţiune.

 

SECŢIUNEA 3.4

Modificarea, după ora 16,30 a zilei D-1, a notificărilor fizice aprobate

 

Art. 39. - Modificarea notificărilor fizice aprobate este permisă numai în următoarele cazuri:

a) în urma tranzacţiilor pe PI;

b) în cazul tranzacţiilor de import, export sau al tranzitelor realizate intrazilnic;

c) în cazul selectării de către OPE pe PE a unei perechi preţ-cantitate (emiterii unei dispoziţii de dispecer);

d) în cazul reducerilor de putere accidentale ale UD, parţiale sau totale, anunţate la OTS;

e) în cazul redării în exploatare, înainte de termenul declarat în DD, a unor UD;

f) în cazul constatării şi corectării unor erori ale SB, în intervalul destinat corecţiilor, conform prevederilor art. 34.

Art. 40. - Notificările fizice care au fost modificate conform prevederilor prezentei secţiuni înlocuiesc notificările fizice aprobate anterioare, se aplică pentru ziua de livrare în intervalele orare corespunzătoare şi constituie obligaţii ferme pentru respectiva PRE.

Art. 41. - Pentru o UD la care s-a modificat notificarea fizică după ora de transmitere a ofertei zilnice pe piaţa de echilibrare, dar nu ca urmare a unei dispoziţii de dispecer conform art. 39 lit. c), OPE modifică prin translatare oferta pe PE pentru respectiva UD, astfel încât scala de preţ ofertată de PPE la creştere/scădere să corespundă noii notificări. Modul de translatare va fi detaliat într-o procedură elaborată conform art. 3.

 

CAPITOLUL IV

Obligaţiile producătorilor şi consumatorilor care exploatează unităţi dispecerizabile

 

Art. 42. - La stabilirea programului de funcţionare a UD, PPE sunt obligaţi să asigure rezervele şi alte servicii de sistem conform contractelor încheiate.

Art. 43. - Pentru unităţile de producţie dispecerizabile capabile să funcţioneze în reglaj secundar, programarea se face astfel încât să se asigure rezerva de reglaj secundar contractată de respectivul producător.

Art. 44. - Programul de funcţionare al UD este comunicat OPE de către operatorii care le exploatează, prin intermediul NF ale PRE de care aparţin.

 

CAPITOLUL V

Pregătirea programului de producţie realizată de OTS

 

Art. 45. - Eventualele restricţii de reţea în funcţionarea SEN rezultate din autoprogramarea producătorilor se soluţionează de către OPE prin mecanismele de management al congestiilor, conform prevederilor codului comercial al pieţei angro de energie electrică.

Art. 46. - După ora 16,30 a zilei D-1 şi înainte de momentul livrării/consumului, OTS desfăşoară următoarele activităţi:

a) determină disponibilul orar al UD pe fiecare interval orar al zilei D şi verifică asigurarea rezervelor conform contractelor;

b) prognozează consumul SEN pe fiecare interval orar al zilei D;

c) determină dezechilibrul SEN, luând în considerare schimburile externe, precum şi posibilele perioade şi zone în care ar putea apărea dezechilibre importante şi/sau congestii;

d) analizează necesitatea emiterii de dispoziţii de dispecer de pornire sau de oprire pe fiecare interval de dispecerizare;

e) realizează ordinea de merit pentru emiterea dispoziţiilor de dispecer de pornire/oprire pentru fiecare interval de dispecerizare;

f) realizează ordinea de merit pentru emiterea dispoziţiilor de dispecer de creştere/scădere pe fiecare interval de dispecerizare şi tipuri de reglaj;

g) în funcţie de durata necesară aducerii în paralel/opririi a UD care au intrat în ordinea de merit pentru pornire/oprire, emite dispoziţii de dispecer de pornire/oprire pentru intervalele de dispecerizare în care apare această necesitate.

Art. 47. - Modul de determinare a necesităţii pornirii/opririi unei UD, a blocului de timp pe care aceasta trebuie să funcţioneze în caz de pornire, precum şi modul de stabilire a ordinii de merit pentru pornire/oprire sunt realizate în conformitate cu regulile de funcţionare ale pieţei de echilibrare şi detaliate în procedurile publice privind selectarea pe tipuri de reglaj a energiei de echilibrare, respectiv selectarea pentru oprire a unităţilor dispecerizabile, realizate conform art. 3.

Art. 48. - În situaţia în care intervin modificări de DD sau NF, procesul de pregătire desfăşurat de OTS este reevaluat şi reluat, dacă este cazul.

Art. 49. - (1) Orice dispoziţie de dispecer care afectează NF ale UD este înregistrată automat de sistemul pieţei de echilibrare cu marca de timp a momentului luării deciziei. Aceste înregistrări sunt protejate la ştergere.

(2) Dispoziţiile de dispecer se bazează pe respectarea ordinii de merit.

(3) Excepţiile de la respectarea ordinii de merit sunt înregistrate de către sistemul pieţei de echilibrare drept congestii, în afara cazurilor pentru care există derogări speciale prevăzute în cadrul regulilor de funcţionare a pieţei de echilibrare.

 

CAPITOLUL VI

Proceduri pentru programarea în situaţii de urgenţă

 

Art. 50. - OTS elaborează procedurile pentru programarea în situaţii de urgenţă conform art. 3.

Art. 51. - Procedurile pentru programarea în situaţii de urgenţă prevăd utilizarea unor mijloace alternative de comunicaţie, precum şi extinderea sau decalarea oricăror termene-limită care trebuie să fie respectate de părţile care transmit DD ori NF către OPE, inclusiv decalarea primului termen de transmitere obligatorie a NF (16,30 a zilei D-1).

Art. 52. - Atât OTS, cât şi fiecare parte care trebuie Să transmită DD şi/sau NF nominalizează una ori mai multe persoane de contact în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, precum şi numerele corespunzătoare de telefon şi fax. Atât OTS, cât şi respectivele părţi se informează reciproc în cazul schimbării acestor informaţii.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii

 

Art. 53.-Translatarea prevăzută la art. 41 se aplică după o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.856/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 27 octombrie 2009, se face următoarea rectificare:

- În anexa nr. 1, la poziţia nr. 14, în loc de: „14. Bîzgu Xenia, fiica lui Ion şi Maria, născută la data de 10 ianuarie 1990 în localitatea Ciocana, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chişinău, satul Coloniţă, str. Sf. Maria nr. 4. (2.282/2005)” se va citi: „14. Bîzgu Xenia, fiica lui Ion şi Maria, născută la data de 10 ianuarie 1990 în localitatea Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chişinău, satul Coloniţă, str. Sf. Maria nr. 4. (2.282/2005)”.