MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 323/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 323         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 4 iunie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

30. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 151 din 12 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

51. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

 

293. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 

303. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

608. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 

688. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Civic Maghiar

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficia! a! României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. XV - Componenţa Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii, domnul senator Butunoi Ionel Daniel - Grupul Parlamentar al PSD - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Marian Vaier - senator devenit independent

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 3 iunie 2013.

Nr. 30.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 151

din 12 martie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, excepţie ridicată de Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România cu sediul în Bucureşti în Dosarul nr. 9.288/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.154D/2012 ai Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată. Precizează, în acest sens, că ordonanţa criticată a fost emisă în temeiul unei legi de abilitare adoptate de Parlament şi că dă expresie obligaţiei constituţionale a statului de a asigura valorificarea tuturor mijloacelor de producţie. Apreciază că organizarea serviciului public de transport pe structura metropolitană nu înfrânge prevederile din Legea fundamentală invocate de autorul excepţiei. În opinia sa, celelalte aspecte invocate în motivarea excepţiei vizează chestiuni de oportunitate care excedează competenţei Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 25 aprilie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 9.288/2/2011, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, excepţie ridicată de Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România cu sediul în Bucureşti într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect soluţionarea cererii de anulare a Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că garanţia oferită de Constituţie prin art. 45 referitor la libertatea economică a fost eludată prin introducerea unor norme noi anterior expirării Programului Naţional de Transport Interjudeţean 2008-2013 şi prin schimbarea cadrului legislativ ale cărui dispoziţii autorul excepţiei Ie-a respectat şi Ie-a urmat întocmai.

Arată că nu există nicio justificare pertinentă pentru a defini zona metropolitană ca fiind „aria geografică” ce cuprinde municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, consecinţa fiind calificarea traseelor ca locale, în condiţiile în care toate celelalte judeţe şi municipiul Bucureşti, precum şi toate traseele dintre judeţe diferite sunt definite transport judeţean sau transport interjudeţean. În acest fel, se instituie un tratament discriminatoriu atât faţă de ceilalţi operatori privaţi de transport din ţară, cât şi faţă de Regia Autonomă de Transport Bucureşti, care nu ar mai putea opera pe aceste trasee în lipsa Legii nr. 8/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti.

Mai arată că Legea nr. 8/2012 încalcă dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 care prevede, la art. 1 alin. (2) lit. j), că zona metropolitană reprezintă o asociaţie de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat între capitala României sau municipiile de rangul I şi unităţile administrativ-teritoriale aflate în zona imediată, definiţie care exclude calificarea zonei metropolitane ca arie geografică.

Precizează că, în opinia sa, se aduce o gravă atingere autonomiei autorităţilor publice locale, Consiliului Judeţean Ilfov, Consiliului Genera! al Municipiului Bucureşti, acestea fiind compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, întrucât aceste organe urmează să aibă câte un reprezentant în cadrul conducerii Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti şi să fie sub conducerea unui director numit prin ordin al ministrului transporturilor. Susţine că, din acest motiv, votul exprimat de cetăţenii din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov cu ocazia alegerilor nu mai are nicio relevanţă, ei urmând a se supune, în ce priveşte transportul public de călători, nu autorităţilor publica alese, ci Guvernului, prin Ministerul Transporturilor.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că libertatea economică garantată de art. 45 din Constituţie este limitată la exercitarea în condiţiile legii, înţeleasă în sens larg, atât ca act al Parlamentului, cât şi ca act juridic al Guvernului, care este abilitat să emită ordonanţe potrivit art. 108 alin. (3) din Constituţie. Observă că criticile formulate de autorul excepţiei sunt generate de nemulţumirea cauzată de probabilitatea scăderii veniturilor societăţilor de transport care operează pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov prin faptul că ar avea un alt competitor şi nicidecum nu se are în vedere restrângerea unor drepturi şi libertăţi, astfel că nu se poate vorbi despre incidenţa art. 53 din Constituţie. Consideră că nu se poate reţine nici încălcarea prevederilor art. 73 alin. (3) lit. o) din Constituţie, deoarece prin ordonanţa atacată nu se organizează nici teritoriul şi nici nu se aduc modificări regimului general privind autonomia locală.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că libertatea economică nu este absolută, ci trebuie exercitată în condiţiile legii. Precizează că art. 53 din Constituţie nu este incident în cauză, întrucât nu se pune problema restrângerii exerciţiului unor drepturi fundamentale, ci se invocă mai degrabă nemulţumiri legate de posibilitatea scăderii veniturilor societăţilor de transport. De asemenea, consideră că nu se poate reţine nici incidenţa în speţă a prevederilor art. 73 alin. (3) lit. o) din Constituţie, întrucât prin ordonanţa atacată nu se organizează nici administraţia publică locală, nici teritoriul şi nici nu se aduc modificări regimului general privind autonomia locală.

Avocatul Poporului apreciază că nu se poate reţine susţinerea referitoare la pretinsa nesocotire a dispoziţiilor art. 45 şi 53 din Legea fundamentală, întrucât autorul excepţiei nu formulează o veritabilă critică de constituţionalitate prin care să argumenteze îngrădirea accesului liber la o activitate economică, a liberei iniţiative şi a exercitării acestora. Examinarea şi aprecierea aspectelor de fapt învederate de acesta revin instanţei învestite cu soluţionarea litigiului în cadrul căruia a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate. Tot astfel, nu se poate reţine nici încălcarea art. 73 alin. (3) lit. o) din Constituţie, întrucât prin dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 nu sunt reglementate în niciun fel domeniile vizate de textul constituţional. Mai mult decât atât, ordonanţa a fost aprobată prin lege, conţinutul său normativ devenind lega.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie Ordonanţa Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 1 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 10 ianuarie 2012.

Deşi în motivarea scrisă a cererii autorul excepţiei a menţionat ca obiect al acesteia prevederile Legii nr. 8/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011, în încheierea de sesizare, instanţa a reţinut, în mod corect, ca obiect al excepţiei, ordonanţa menţionată. Curtea Constituţională reţine, în confirmarea acestei soluţii, că, în jurisprudenţa sa, de exemplu, prin Decizia nr. 95 din 8 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 23 februarie 2006, a statuat că ordonanţele Guvernului aprobate de Parlament prin lege, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (7) din Constituţie, încetează să mai fie acte normative de sine stătătoare şi devin, ca efect al aprobării de către autoritatea legiuitoare, acte normative cu caracter de lege, chiar dacă, din raţiuni de tehnică legislativă, alături de datele legii de aprobare, conservă şi elementele de identificare atribuite la adoptarea lor de către Guvern.

În opinia autorului excepţiei, sunt nesocotite prevederile din Constituţie cuprinse la art. 45 care garantează libertatea economică, art. 53 care stabileşte condiţiile în care este permisă restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi la art. 73 alin. (3) Hi o) care prevede că prin lege organică se reglementează organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum şi regimul general privind autonomia locală.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că este neîntemeiată, urmând să o respingă ca atare. Astfel, referitor la critica privind pretinsa încălcare a libertăţii economice garantate prin art. 45 din Legea fundamentală, reţine că reglementarea nu este de natură să aducă niciun fel de limitări posibilităţii agenţilor economici de a-şi desfăşura activitatea într-un cadru legislativ organizat de stat. Modificările survenite în ce priveşte actele normative care disciplinează diversele domenii ale vieţii economice sunt consecinţa firească a evoluţiei sociale. În cazul de faţă, înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti are ca finalitate eficientizarea activităţii de transport public, aceasta fiind, potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2011, instituţia publică desemnată să asigure politica privind planificarea strategica, monitorizarea şi avizarea activităţilor privind autorizarea, organizarea şi controlul funcţionării serviciilor de transport public de călători în zona metropolitană Bucureşti, pentru transportul cu metroul, autobuze, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri regionale si transport naval.

Curtea constată că modalitatea de constituire a consiliului de conducere a Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti nu pune în discuţie autonomia autorităţilor publice locale. Faptul că un reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov şi unul al Consiliului General al Municipiului Bucureşti fac parte, potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2011, din acest consiliu de conducere, nu aduce atingere principiului autonomiei locale, înscris în art. 120 alin. (1) din Legea fundamentală, ci conferă autorităţilor locale menţionate putere decizională, prin reprezentanţii lor, în vederea susţinerii intereselor comunităţii locale.

Curtea nu poate reţine nici critica prin raportare la prevederile art. 73 lit. o) din Constituţie, care stabileşte regula potrivit căreia organizarea administraţiei publice locale, organizarea teritoriului, precum şi regimul general privind autonomia locală reprezintă domenii ce trebuie reglementate prin intermediul unei legi organice. Ordonanţa Guvernului nr. 21/2011 nu cuprinde prevederi care să se încadreze în categoriile enumerate. Singurul text care ar putea crea aparenţa unei reglementări într-unui dintre cele trei domenii, mai exact cel al organizării teritoriului, ar putea fi considerat art. 2, care precizează că, în înţelesul ordonanţei, zona metropolitană Bucureşti reprezintă denumirea generică a ariei geografice ce cuprinde municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. Această prevedere legală nu poate fi, însă, considerată normă legală cu impact asupra organizării teritoriului statului român, ci are ca scop precizarea noţiunii centrale a ordonanţei, Compararea semnificaţiei acesteia cu cea cuprinsă în art. 1 alin. (2) lit. j) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 nu constituie o veritabilă critică de constituţionalitate, având în vedere faptul că, în principiu, Curtea Constituţională exercită controlul de constituţionalitate prin raportarea textelor de lege criticate la prevederile sau principiile constituţionale, iar nu prin compararea între ele a unor acte normative de nivel inferior Constituţiei.

De altfel, Curtea observă că ordonanţa criticată a fost edictată în baza Legii nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 452 din 28 iunie 2011, care, la art. 1 pct. III.7 prevede expres înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. Ad) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti cu sediul în Bucureşti, excepţie ridicată de Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România în Dosarul nr. 9.288/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 martie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

 

Având în vedere actualul context economic în care se impune luarea unor măsuri rapide pentru asigurarea respectării prevederilor acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi cu Fondul Monetar Internaţional, principiilor de elaborare ale bugetelor de venituri şi cheltuieli aşa cum au fost aprobate de Guvern prin memorandumul cu tema „Măsuri ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu deţinut direct sau indirect de stat”,

întrucât îmbunătăţirea guvernantei corporative a întreprinderilor publice reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul României prin angajamentele cu organismele internaţionale financiare,

în considerarea principiilor guvernantei corporative, eficienţa unei entităţi economice depinde determinant de performanţa echipei manageriale selectate, obiectiv şi transparent, dar şi recompensat corespunzător în funcţie de îndeplinirea criteriilor de performanţă aprobate prin contractele de mandat,

date fiind particularităţile întreprinderilor publice, este necesar a fi instituite standarde legislative menite să garanteze, şi din perspectiva recompensării financiare, profesionalismul şi responsabilitatea deciziei manageriale pentru a evita apariţia unor discrepanţe în recomandările formulate de experţii specializaţi în recrutarea resurselor umane,

luând în considerare cefe mai bune practici internaţionale privind remuneraţia administratorilor şi directorilor companiilor de stat,

întrucât neadoptarea în regim de urgenţă a acestui act normativ ar avea drept consecinţă apariţia unor derapaje din punct de vedere al remuneraţiei administratorilor şi directorilor, precum şi a unor blocaje în cadrul procedurii de selecţie a echipelor manageriale, cu influenţe directe asupra bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă următoarea ordonanţă de urgenţă:

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8 - (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este stabilită prin actul de înfiinţare şi nu poate depăşi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administraţie poate fi reînnoit, dacă prin actul de înfiinţare nu se dispune altfel.

(2) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este stabilită de către autoritatea publică tutelară prin contractul de mandat în structura şi limitele prevăzute la alin. (3) şt (4).

(3) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea regia autonomă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă stabilită potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condiţiilor de remunerare pentru poziţii similare din regii autonome sau societăţi cu capital majoritar ori integral de stat din România şi din alte state europene, din acelaşi domeniu de activitate, de comisia de specialişti în recrutare resurse umane prevăzută la art. 5 alin. (4) sau, după caz, de experţii independenţi în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie pentru regia autonomă respectivă sau pentru altă regie autonomă cu activitate similară.

(4) Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea regia autonomă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă stabilită potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condiţiilor de remunerare pentru poziţiile similare din regiile autonome sau societăţi cu capital majoritar ori integral de stat din România sau din alte state europene, din acelaşi domeniu de activitate, de comisia de specialişti în recrutare resurse umane prevăzută la art. 5 alin. (4) sau, după caz, de experţii independenţi în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie pentru regia autonomă respectivă sau pentru altă regie autonomă cu activitate similară.

(5) Indemnizaţia fixă lunară a membrilor consiliului de administraţie stabilită în condiţiile alin. (3) şi (4) poate fi diferenţiată, în funcţie de numărul de şedinţe la care participă, de atribuţiile în cadrul unor comitete consultative şi de alte atribuţii specifice stabilite prin contractul de mandat.

(6) Remuneraţia variabilă a membrilor consiliului de administraţie se revizuieşte anual, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de mandat.”

2. La articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori.”

3. La articolul 21, după alineatul (4) se Introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

.(5) Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în condiţiile art. 8 alin. (4) şi (5) şi dintr-o componentă variabilă stabilită, pe baza recomandări lor temeinic motivate, de comisia de specialişti în recrutare resurse umane prevăzută la art. 5 alin. (4) sau, după caz, de experţii independenţi în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie a directorilor pentru regia autonomă respectivă ori pentru altă regie autonomă cu activitate similară.”

4. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (3) şi (4),

(2) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă.

(3) Indemnizaţia fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.

(4) Indemnizaţia fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.

(5) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condiţiilor de remunerare pentru poziţiile similare din societăţi, din acelaşi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România şi din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experţii în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere.

(6) Adunarea generală a acţionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administraţie sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (3) şi (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de mandat.”

5. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori.

(2) Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (4), şi dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă.

(3) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condiţiilor de remunerare pentru poziţiile similare din societăţi, din acelaşi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de sfat din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experţii în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere.

(4) Remuneraţia membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi membrilor directoratului.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice.

Daniel Chiţoiu

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 51.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 şi 634 bis din 28 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Baru”, la secţiunea I „Bunuri Imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 213, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 70 F Baru-Valea Lupului”;

- la poziţia nr. 214, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 70 G Baru-Livadia”.

2. La anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Buceş”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 98 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 99, potrivit anexei nr. 1.

3. La anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cerbăl”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţia nr. 16.

4. La anexa nr. 40 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gurasada”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 81 şi 85;

b) la poziţia nr. 65, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Ansamblu de construcţii, format din:

- corpul C1 - clădire principală administrativă din cărămidă, tip S-P, suprafaţă construită 140 mp, formată din 6 încăperi, înscris în CF nr. 61966 - Gurasada sub C1;

- corpul C2 - clădire bibliotecă, sală de şedinţe, arhivă din cărămidă, tip S-P, suprafaţă construită 141 mp, formată din 7 încăperi, localitatea Gurasada, înscris în CF nr. 61966 - Gurasada sub C2;

- corpul C3 - clădire anexă (magazie) din lemn, P, suprafaţa construită 25 mp, localitatea Gurasada, înscris în CF nr. 61966 - Gurasada sub C3;

- corpul C4 - clădire anexă din cărămidă, tip P, suprafaţă construită 62 mp şi teren aferent corp 4 (inclusiv corp) de 487,30 mp din totalul de 3.068 mp, înscris în CF nr. 61966 - Gurasada sub C4, destinat centrului de informare turistică;

- corpul C5 - clădire anexă (grup sanitar) din cărămidă, tip P, suprafaţă construită 8 mp, înscris în CF nr. 61966 - Gurasada sub C5;

- teren aferent tuturor corpurilor, în suprafaţă totală de 3.068 mp, situat în localitatea Gurasada nr. 193, comuna Gurasada, înscris în cartea funciară nr. 61966, nr. topo 448-451/1.

Vecinătăţi: la nord: imobil sediul postului de poliţie a comunei Gurasada, la est şi la sud: DJ 707 G, la vest: imobil Căminul cultural.”

5. La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Peştişu Mic”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 112, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 156 m, din care 100 m beton asfaltic cu lăţime de 5 m şi 56 m îmbrăcăminte din balast cu lăţime de 5m, din Drumul judeţean 708E - în spatele primăriei, număr topografic DS 198”;

- la poziţia nr. 116, coloana 3 va avea următorul cuprins: „îmbrăcăminte din balast, lungime 242,26 m, lăţime 5 m, din spatele primăriei - pârâul Petac, număr topografic DS 274/1”.

6. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pui”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 201 şi 202,

7. La anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râu de Mori”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 101 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 102 , potrivit anexei nr. 2.

8. La anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Romos”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Romos, drum pietruit cu lungime totală de 4,145 m, lăţime 6 m; de la nr. 39-65 L = 415 m, I = 6 m; de la nr. 209-220 L = 285 m, I = 6 m; de la nr. 351-392 L = 1.580 m, I = 6 m; de la nr. 393^63 L = 1.615 m, I = 6 m”;

- la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Romos, lungime totală de 230 m, lăţime 7,5 m; sector 1, drum asfaltat, L = 130 m, I = 7,5 m; sector 2, drum pietruit, L = 100 m, I = 7,5 m”;

.- la poziţia nr. 5, coloana 3 va a^ea următorul cuprins: „Satul Romos, drum pietruit, L = 234 m, I = 6 m, de la nr. 252-261”;

- la poziţia nr. 94, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit, L = 345 m, I = 6 m”.

9. La anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor cară aparţin domeniului public al comunei Tomeşti”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, la poziţia nr. 16, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „situată în satul Livada, pleacă din DC3 lângă şcoala primară, poziţia Suba Nicolae spre poziţia Florea Florin, cu lungimea de 1.000 m şi lăţimea de 4 m, drum de pământ”.

10. La anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Toteşti”, la secţiunea I „Bunuri Imobile”, după poziţia nr. 92 se Introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 93, potrivit anexei nr. 3.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 293.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completare la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Buceş

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în

folosinţă

Valoarea d« inventar - lei -

Acte de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

99

2.9.1.6.

Teren intravilan 2.214 mp

Teren intravilan, în suprafaţă de 2.214 mp, înscris în CF 60163, situat în satul Mihăileni, comuna Buceş. Vecinătăţi: la est - DN 74, la sud - Valea Altanului, la vest - proprietate privată Simina Iacob, la nord - Simulesc Ioan

Terenul a fost dobândit de comuna Buceş printr-un contract de schimb imobiliar autentificat la Biroul Notar Public Petruica Simona Adriana cu nr. 299 din 14 septembrie 2012.

2012

17.300

Domeniul public al comunei Buceş, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Buces nr. 47/2012 si Hotărârii nr. 41/2012 Contract de schimb imobiliar nr. 299 din 14 septembrie 2012

 

ANEXA Nr. 2

 

Completare la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râu de Mori

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Cod de Clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare s

Anul dobândirii au dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Acte de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

102

1.3.7.1.

Drum de exploatare satul  Râu de Mori

Drum comunal 220 situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori, în suprafaţă de 2.800 mp, înscris în CF. nr. 61411, din DJ 686, în dreptul proprietăţii Budau Emilian, până în DJ 686

1970

25.000

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Râu de Mori nr. 64/2012 Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997

 

ANEXA Nr. 3

 

Completare la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Toteşti

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Cod de Clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare s

Anul dobândirii au dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Acte de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

93

-

Teren intravilan (pentru amenajare terenuri de sport)

Teren intravilan, situat în satul Păclişa, în suprafaţă de 12.600 mp, având ca vecini Parau Cirlete, Scorobete Maria, drum de câmp, identificat potrivit CF. nr. 60485 al comunei Toteşti

1991

-

Domeniul public al comunei Toteşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Toteşti nr. 44/2012 Legea nr. 18/1991

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice

 

Având în vedere art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 303.

 

ANEXĂ

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Buget an 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

70.396

 

1

 

Venituri din exploatare

2

69.899

 

2

 

Venituri financiare

3

497

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

64.984

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

64.984

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

32,301

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

1.450

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

19.138

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

12.531

 

 

 

C2

bonusuri

11

1.759

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

6

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

6

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

994

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

3.848

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

12.095

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

5.412

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

1.500

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

3.912

 

1

 

Rezerve legate

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

3.912

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

217

 

8

 

Minimum 50% vărsăm În te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

3.510

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

402

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

9.987

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

722

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

679

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

14.290

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

12.531

 

 

b)

bonusuri

47

1.759

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1.538

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1.754

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

103.676

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

103.676

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

923

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 

Având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 6 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere fa sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. La capitolul II „Completarea declaraţiei” secţiunea B „Data privind creanţa fiscală” punctul 3.1, textul prevăzut la primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul de la pct. I «Impozite şi taxe care se plătesc în contul unic» se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 1-15,17-20,24 şi 26 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin.”

2. La capitolul II secţiunea B punctul 3.1.7, textul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Obligaţia de la poziţia 24 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de către regiile autonome, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (43) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La capitolul II secţiunea B punctul 3.2, textul prevăzut la primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic» se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 16, 21-23, 25 şi 27-64 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin.”

4. La capitolul II secţiunea B, după punctul 3.2.8 se introduce un nou punct, punctul 3.2.9, cu următorul cuprins:

„Obligaţia de la poziţia 25 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de către societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care statul este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (43) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 608.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale

În temeiul:

- art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (2) şi art. 37 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 3 alin. (1) pct. 36, art. 10 alin. (4) şi art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Activitatea de aplicare unitară a legislaţiei fiscale de către Comisia fiscală centrală, activitate prevăzută la art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3 alin. (1) pct. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, se exercită prin emiterea unor decizii. Acestea se emit în următoarele cazuri:

- aplicarea neunitară a prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţiei subsecvente acesteia, precum şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţiei subsecvente acesteia, de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

- existenţa unor puncte de vedere divergente, formulate de două sau mai multe direcţii de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice şi, respectiv, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor mai sus menţionate.

(2) Activitatea de soluţionare a conflictelor de competenţă apărute între organe fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun, prevăzută de art. 37 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se exercită prin emiterea de decizii de stabilire a organului fiscal competent.

Art. 2. - Comisia fiscală centrală are componenţa prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4, - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.765/2011 privind constituirea şi atribuţiile Comisiei fiscale centrale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 martie 2011.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 23 mai 2013.

Nr. 688.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENŢA

Comisiei fiscale centrale

 

Nr. crt.

Funcţia şi domeniul

Statutul în Comisia fiscala centrală

1.

Secretar de stat cu atribuţii în domeniul politicii şi legislaţiei fiscale

Preşedinte - membru

2.

Vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru activitatea de inspecţie fiscală

membru

3.

Secretar general din Ministerul Finanţelor Publice

membru

4.

Director general al Direcţiei generale legislaţie Cod fiscal si reglementări vamale din Ministerul Finanţelor Publice

membru

5.

Director general al Direcţiei generale legislaţie Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din Ministerul Finanţelor Publice

membru

6.

Director general al Direcţiei generale juridice din Ministerul Finanţelor Publice

membru

7.

Director al Direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile din Ministerul Finanţelor Publice

membru

8*.

Reprezentant al Asociaţiei comunelor din România

membru

9*.

Reprezentant al Asociaţiei oraşelor din România

membru

10*.

Reprezentant al Asociaţiei municipiilor din România

membru

11*.

Reprezentant al Uniunii naţionale a consiliilor judeţene din România

membru

12*.

Reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

membru


* Nu mai în cazul în care se dezbat conflicte de competenţă privind administrarea creanţelor bugetelor locale.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale

 

I. Prevederi generale

Art. 1. - Aplicarea unitară a legislaţiei prevăzute la art. 1 din ordin, precum şi soluţionarea conflictelor de competenţă apărute între organe fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun se realizează prin intermediul Comisiei fiscale centrale, denumită în continuare Comisia, structură interdepartamentală care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi care este coordonată de secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Publice care răspunde de politicile şi legislaţia fiscală, în calitate de preşedinte al acesteia.

Art. 2. - Comisia este compusă din 7 membri cu drept de vot în cadrul şedinţelor, menţionaţi la anexa nr. 1 din ordin. În cazul dezbaterii cauzelor ce reprezintă conflicte de competenţă privind administrarea creanţelor bugetelor locale, comisia se completează cu încă 5 membri, respectiv reprezentanţii structurilor asociative ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi consiliilor judeţene din România, precum şi cu reprezentantul desemnat al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art. 3. - (1) Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală selectează problematica ce intră în sfera de competenţă a Comisiei şi o propun spre dezbatere.

(2) Documentaţia necesară sesizării Comisiei se înaintează de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin preşedintele acesteia, către Compartimentul Comisia fiscală centrală, aflat în coordonarea secretarului de stat cu atribuţii în domeniu! politicii şi legislaţiei fiscale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Situaţiile care privesc conflicte de competenţă privind administrarea creanţelor bugetelor locale sunt sesizate de către oricare dintre părţile aflate în conflict, cu anexarea documentelor care probează existenţa acestuia.

II. Organizarea şedinţelor de lucru ale Comisiei

Art. 4. - (1) Comisia funcţionează în prezenţa^ tuturor membrilor acesteia, care au dreptul la un singur vot, în cazul absenţei unuia dintre membri titulari, în vederea participării la lucrările Comisiei va fi desemnată în scris o persoană, de regulă înlocuitorul de drept, din structura coordonată de acest membru. care îi va prelua atribuţiile şi dreptul de vot.

(2) Comisia este coordonată de preşedintele acesteia.

(3) în cazul absenţei preşedintelui Comisiei de la o şedinţă, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către unul dintre ceilalţi membrii titulari, desemnat de preşedinte. În acest caz, membrul care preia atribuţiile preşedintelui îşi va delega propriile atribuţii, conform prevederilor alin (1).

(4) La lucrările Comisiei vor participa în calitate de invitaţi permanenţi, cu rol consultativ, directorii generali ai Direcţiei generale de metodologii fiscale, îndrumare şi asistenţă a contribuabililor, Direcţiei generale de soluţionare a contestaţiilor, Direcţiei generale coordonare inspecţie fiscală, Direcţiei generale de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala.

(5) în funcţie de problematica înscrisă pe ordinea de zi, la lucrările Comisiei pot fi invitaţi alţi specialişti din cadrul direcţiilor de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice şi din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau alte persoane care pot oferi informaţii relevante pentru soluţionarea problematicii care face obiectul analizei.

Art. 5. - (1) Comisia se întruneşte la datele stabilite de preşedintele acesteia, în condiţiile prevăzute la art. 4. Adresa de convocare şi documentaţia aferentă vor fi transmise membrilor Comisiei cu 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea şedinţei.

(2) Pe ordinea de zi a şedinţei se introduc problematici le aflate pe rolul Comisiei, selectate în ordinea vechimii. Prin excepţie, o anumită problematică se poate selecta cu prioritate, dacă direcţia care a formulat sesizarea prezintă argumente suficiente, prin care motivează impactul major şi importanţa acesteia.

(3) Conţinutul dezbaterilor aferente fiecăreia dintre problematicile aflate pe ordinea de zi va fi reţinut într-un proces-verbal întocmit de reprezentantul Compartimentului Comisia fiscală centrală care a elaborat nota de prezentare a respectivei problematici.

(4) Comisia reţine situaţia referitoare la îndeplinirea procedurii de sesizare şi, în funcţie de obiectul sesizării, desemnează un membru în vederea prezentării speţei, astfel cum rezultă din notele de prezentare elaborate de Compartimentul Comisia fiscală centrală şi din celelalte documente aflate la dosarul sesizării. Comisia adoptă, prin decizii, soluţii privind aplicarea unitară a prevederilor legale sau, după caz, respinge soluţiile propuse. Oricare dintre membrii Comisiei îşi poate motiva, în scris, votul exprimat.

(5) Procesul-verbal şi decizia vor fi semnate de toţi membrii participanţi, precum şi de invitaţii permanenţi la şedinţă. În cazul membrilor prevăzuţi la art. 37 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Însuşirea procesului-verbal şi a deciziei se pot face şi prin corespondenţă.

(6) Modalitatea de vot în cadrul Comisiei este votul deschis.

(7) Deciziile se adoptă dacă cel puţin jumătate plus unu dintre membrii Comisiei votează pentru soluţia propusă.

(8) în caz de paritate de voturi, votul preşedintelui Comisiei este decisiv.

(9) Deciziile prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(10) Deciziile prin care se soluţionează conflictele de competenţă şi deciziile având caracter individual nu se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice şi nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind însă obligatorii pentru structurile din subordinea Ministerului Finanţelor Publice sau alte autorităţi, după caz.

(11) Deciziile prin care se soluţionează conflictele de competenţă se comunică organelor fiscale aflate în conflict, precum şi contribuabilului, dacă este cazul, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - În termen de 10 zile lucrătoare de la data şedinţei, Compartimentul Comisia fiscală centrală va redacta proiectul de ordin privind aprobarea deciziei Comisiei, pe care îl va înainta spre aprobare ministrului finanţelor publice, sub semnătura preşedintelui Comisiei şi cu avizul favorabil al Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 7. - (1) Deciziile de aplicare unitară a legislaţiei fiscale, emise de Comisie, nu au impact asupra actelor administrative fiscale rămase definitive şi irevocabile în sistemul căilor de atac şi nu au valoare de date suplimentare în sensul art. 1051 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Soluţiile adoptate prin decizii ale Comisiei şi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a actului normativ avut în vedere la soluţionarea fiecărei speţe.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Civic Maghiar

 

1. Cuantumul total al cotizaţiilor încasate în anul 2012 de la membrii partidului - 43.117 lei

2. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Numele şi prenumele donatorului

CNP

Cetăţenia

Valoarea

Felul donaţiei

Data

Ştefan Lucian

1560918142061

română

25.000 lei

bani

23.05.2012

 

3. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară;

 

Nr. crt.

Denumirea

Sediul

Naţionalitatea

C.U.I.

Valoarea

Felul donaţiei

Data

1.

Asociaţia Uniunea Civică Maghiară

Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth L. nr. 20

română

12950772

4.000 lei

bani

11.01.2012

2.

Asociaţia Uniunea Civică Maghiară

Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth L nr. 20

română

12950772

4.000 !ei

bani

13.02.2012

3.

Asociaţia Uniunea Civică Maghiară

Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth L. nr. 20

română

12950772

4.000 lei

bani

21.02.2012

4.

Asociaţia Uniunea Civică Maghiară

Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth L. nr. 20

română

12950772

4.000 lei

bani

12.03.2012

5.

Asociaţia Uniunea Civică Maghiară

Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth L. nr. 20

română

12950772

4.000 lei

bani

20.03.2012

6.

Asociaţia Uniunea Civică Maghiară

Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth L. nr. 20

română

12950772

4.000 lei

bani

10.04.2012

7.

Asociaţia Uniunea Civică Maghiară

Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth L. nr. 20

română

12950772

4.000 lei

bani

22.04.2012

8.

Asociaţia Uniunea Civică Maghiară

Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth L. nr. 20

română

12950772

4.000 lei

bani

15.06.2012

9.

Asociaţia Uniunea Civică Maghiară

Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth L. nr. 20

română

12950772

4.000 lei

bani

17.06.2012

10.

Asociaţia Uniunea Civică Maghiară

Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth L. nr. 20

română

12950772

4.000 iei

bani

15.07.2012