MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 326/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 326         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 5 iunie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

29. - Hotărâre cu privire la comunicarea consultativă a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European şi Comitetul Regiunilor - Acordul internaţional din 2015 privind schimbările climatice: Modelarea politicii internaţionale privind clima după 2020 COM (2013) 167 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

295. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii „Consolidare versant, refacere podeţ pe DN 11A (an 59 + 440”, judeţul Bacău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

618. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

268. - Ordin privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi În programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la comunicarea consultativă a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Acordul Internaţional din 2015 privind schimbările climatice: Modelarea politicii internaţionale privind clima după 2020 COM (2013) 167 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului nr. 1 anexat la Tratatul de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/349 din 28 mai 2013 şi al Comisiei pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului nr. XXX/115 din 28 mai 2013,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Poziţia Senatului privind comunicarea consultativă este următoarea:

a) Susţine lansarea consultării publice în vederea documentării şi fundamentării poziţiei statelor membre şi a Uniunii Europene ca părţi semnatare la propunerea pentru acordul final care va fi adoptat de către Comisia Europeană până la finele anului curent şi apreciază pozitiv intervenţia Comisiei Europene în acest domeniu.

b) România apreciază demararea consultărilor pentru stabilirea poziţiei Uniunii Europene pentru noul acord global, în care toate părţile să se angajeze la reduceri de emisii de gaze cu efect de seră.

c) România nu are încă un punct de vedere final; totuşi, dorim să exprimăm îngrijorarea faţă de posibilitatea de a ne angaja într-un alt obiectiv unilateral, în timp ce partenerii internaţionali vor amâna angajarea reală în procesul multilateral.

d) România consideră esenţială menţinerea competitivităţii industriei europene.

e) Limitarea încălzirii globale la 2°C este posibilă doar dacă toţi partenerii internaţionali relevanţi, în principal cei care sunt consideraţi cei mai mari generatori de emisii de gaze cu efect de seră, iau măsuri de reducere a emisiilor.

f) Este nevoie de o arhitectură flexibilă care să asigure participarea tuturor statelor şi, în acelaşi timp, să se ţină cont de responsabilitatea, capacitatea şi circumstanţele naţionale.

g) Accentul trebuie să fie pus pe realizarea de progrese măsurabile în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

h) Consideră că unul dintre elementele noului acord trebuie să fie constituit din modul prin care se va asigura faptul că statele care au înregistrat reduceri de emisii de gaze suplimentare sau în avans nu vor fi penalizate, precum şi mecanismele de stimulare a acestora să îşi depăşească angajamentele.

i) Consideră că ar trebui să fie exploatată ideea unor acorduri specifice sectoriale pentru a se putea reduce riscul de relocare.

j) Consideră extrem de importantă includerea unor modalităţi de implementare care să asigure finanţarea, utilizarea de mecanisme flexibile şi schimburi de tehnologie.

Art. 2. - Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite instituţiilor europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a Fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 3 iunie 2013.

Nr. 29.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii „Consolidare versant, refacere podeţ pe DN 11A km 59 + 440”, judeţul Bacău

 

În conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA prin reorganizarea Regiei Autonome .Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii „Consolidare versant, refacere podeţ pe DN 11A km 59 + 440”, judeţul Bacău, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzut în Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu completările ulterioare.

Art. 2. - Finanţarea lucrării de intervenţii menţionate ia art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 295.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrării de intervenţii „Consolidare versant, refacere podeţ pe DN 11A km 59 + 440”, judeţul Bacău

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi

Amplasament: judeţul Bacău

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

2.173*) mii lei

(1 euro = 4,3447 lei/1 februarie 2012)

 

Din care C+M (inclusiv TVA)

1.783 mii lei

Capacităţi:

 

Săpătură pământ -

841 mc

Umplutură pământ -

45.000 mc

Fundaţie balast -

40 mc

Dale beton -

200 mp

Şanţ pereat -

2.550 ml

Separator hidrocarburi 50001 -

4 buc.

Deznisipator -

4 buc.

Casiuri din geocelule -

288 mp

Durata de realizare a investiţiei:

6 luni

 

Factori de risc

Obiectivul seva proteja antiseismic conform Normativului P-100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrării de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 

Având în vedere prevederile art. 114 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Numărul curent 30 „Dividende de virat de către societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat” din anexa nr. 1 „Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire»„ la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - Sumele datorate cu titlu de dividende de virat de către societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat se vor achita în contul 20.30.01.08.03 „Dividende de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat”.

Art. III. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare. Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 30 mai 2013.

Nr. 618.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.108/2013 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014;

- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

 

Bucureşti, 23 mai 2013.

Nr. 268.

 

ANEXĂ

 

LISTA

materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 

1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de boli cardiovasculare

a) proceduri de dilatare percutană:

1. kit câmp steril pentru intervenţii angiografice;

2. ac puncţie femurală;

3. ac puncţie radială,

4. set introducător femurală;

5. set introducător radială;

6. manifold;

7. seringă luer lock;

8. kit tuburi presiune;

g. perfuzor fluide fără cameră;

10. kit recipiente pentru angiografie;

11. extensii pentru cateter

12. seringi pentru injectomat 50 ml;

13. arc ghid diagnostic metalic angiografie;

14. arc ghid diagnostic hidrofil angiografie;

15. cateter diagnostic pentru angiografie;

16. cateter ghid pentru angioplastie;

17. valvă hemostatică pentru angioplastie;

18. pompă cu manometru pentru umflat balonaşe (indeflator);

19. introducător pentru arc ghid angioplastie;

20. torquer pentru arc ghid angioplastie;

21. balon angioplastie;

22. balon angioplastie tip cutting;

23. balon angioplastie tip angio-sculpt;

24. stent acoperit cu substanţe antiproliferative (DES);

25. stent metalic (BMS);

26. dispozitiv de aspiraţie a trombului;

27. dispozitiv de protecţie distală;

28. microcateter pentru angioplastie;

29. arc ghid angioplastie;

30. balon contrapulsaţie;

31. Snarewire;

32. arc ghid cu sondă distală pentru măsurare „fractional flow reserve”;

33. sondă pentru ecografie intravasculară;

34. dispozitiv pentru puncţie-biopsie miocardică;

35. tornous;

36. dispozitiv de compresie externă arteră radială/femurală;

37. sondă de stimulare temporară;

38. sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală;

39. kit pericardiocenteză;

b) proceduri de electrofiziologie:

1. accesorii specifice procedurii (furnizate separat sau la set): acoperitoare masă, câmpuri sterile, recipiente sterile, acoperitoare sterile pentru aparatură, lame sterile de unică folosinţă, halate sterile, seringi de diferite tipuri, kit tuburi de presiune, perfuzoare, valve hemostatice, tubulatură pentru extensie etc;

2. set introducător vascular;

3. sonde de ablaţie neirigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;

4. sonde de ablaţie irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;

5. sonde, baloane şi alte accesorii necesare procedurilor de crioablaţie;

6. teacă fixă sau orientabilă pentru stabilizarea cateterelor de ablaţie;

7. set pentru puncţie transseptală (teacă, dilatator, ghid metalic);

8. sondă diagnostică multipolară fixă;

9. sondă diagnostică multipolară deflectabilă;

10. sondă diagnostică cuadripolară fixă;

11. sondă diagnostică cuadripolară deflectabilă;

12. cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie;

13. kit patch-uri pentru sistem de mapping electroanatomic;

14. ac pentru puncţie transseptală;

15. accesorii consumabile pentru sistemele de electrofiziologie;

16. sonde pentru monitorizarea temperaturii esofagiene;

17. teste pentru monitorizarea automată a coagulării;

18. dispozitive pentru compresie vasculară la locul puncţiei;

19. ghiduri de angioplastie;

20. ghiduri metalice de diferite tipuri pentru abord vascular percutan;

21. catetere de angiografie adaptate opacificării diverselor structuri intracardiace;

22. tubulatură pentru conectarea sondelor irigate la pompă;

23. necesar pentru măsurarea presiunii invazive (tubulatură, captor presiune);

24. kit pericardiocenteză;

25. electrozi pentru defibrilare externă;

26. electrozi pentru monitorizare electrică;

27. electrod dispersiv pentru generatoare de radiofrecvenţă;

c) stimulatoare cardiace:

1. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, produse pentru protecţie sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, şurubelniţe etc.);

2. introductor tip „peel-away”;

3. sonde pentru stimulare cardiacă permanentă;

4. stimulator cardiac bicameral cu sondele aferente;

5. stimulator cardiac unicameral cu sondele aferente;

6. dispozitive implantabile pentru monitorizarea aritmiilor;

7. material pentru sutură chirurgicală;

8. electrozi pentru defibrilare externă;

9. cabluri pentru măsurarea pragului la implant;

10. hârtie pentru programatoare stimulatoare cardiace;

11. sondă de stimulare temporară;

12. pansamente sterile specializate;

13. bandă adezivă adaptată pansamentelor compresive; d)defibrilatoare interne:

1. defibrilator automat implantabil unicameral cu sonda aferentă;

2. defibrilator automat implantabil bicameral cu sondele aferente;

3. sondă de defibrilare internă;

4. sondă pentru stimulare cardiacă permanentă;

5. electrozi pentru defibrilare externă;

6. defibrilator tricameral împreună cu sondele corespunzătoare şi cu necesarul pentru implantul sondei de ventricul stâng (catetere ghid, ghiduri metalice de diferite tipuri pentru abord vascular percutan, ghiduri de angioplastie, torquer seringi de diferite tipuri, inclusiv tip luer lock, baloane pentru venografia ocluzivă etc.);

7. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, produse pentru protecţie sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, şurubelniţe sterile, cabluri pentru determinarea pragului la implant, adaptoare etc.);

8. materiale pentru sutură chirurgicală;

9. introductoare peel away;

e) terapia de resincronizare:

1. sonde pentru stimulare cardiacă permanentă;

2. stimulator cardiac tricameral împreună cu sondele corespunzătoare;

3. set introductor pentru sondă ventricul stâng;

4. cateter Swan Ganz;

5. material pentru sutură chirurgicală;

6. electrozi pentru defibrilare externă;

7. cabluri pentru măsurarea pragului la implant;

8. hârtie pentru programatoare stimulatoare cardiace;

9. sondă de stimulare temporară;

10. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, necesar pentru protecţia sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, şurubelniţe etc.);

f) chirurgie cardiovasculară:

f.1. materiale sanitare necesare procedurilor de chirurgie cardiovasculară:

1. oxigenatoare pentru adulţi şi copii şi seturi CEC;

2. seturi de cardioplegie;

3. valve cardiace mecanice;

4. valve cardiace biologice;

5. inele de valvuloplastie;

6. proteze şi petece vasculare şi cardiace;

7. fire de sutură;

8. material de hemostază;

9. adezivi chirurgicali;

10. materiale pentru osteosinteze sternale;

11. electrozi epicardici;

12. balon de contrapulsaţie aortică;

13. butelii heliu pentru contrapulsaţia aortică;

14. set pentru cell-saver (aparat autotransfuzie sanguină);

15. set hemofiltre adulţi şi copii;

16. canule aortice, canule venoase şi alte canule (vent aortic, vent ventricular stâng, set perfuzie multiplă, canule administrare cardioplegie) pentru circulaţie extracorporeală;

17. conducte valvulate;

18. soluţii de cardioplegie;

19. aspiratoare toracice;

20. sonde pentru măsurarea debitelor vasculare „flowmetru”;

21. celule pentru monitorizat Hct., Hb. şi SvO2 continuu în timpul circulaţiei extracorporeale;

22. pompă centrifugală pentru adulţi şi copii;

23. celule de monitorizat fluxul sanguin pentru pompă centrifugală;

24. oxigenatoare ECMO şi tubulatură aferentă;

25. dispozitive de asistare ventriculară;

26. senzori de temperatură pentru oxigenatoare şi seturi de cardioplegie;

27. senzori de nivel pentru oxigenatoare;

28. câmpuri de incizie impregnate cu iod şi neimpregnate;

29. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosinţă;

30. halate chirurgicale de unică utilizare;

31. stabilizatoare miocardice pentru revascularizare pe cord în activitate;

32. şunturi intracoronariene, şunturi carotidiene;

33. dispozitive pentru orificii aortice (aortic „punch*);

34. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;

35. endografturi pentru chirurgie aortică;

36. proteze arteriale;

37. seturi pentru sistemul de ablaţie chirurgicală în aritmiile cardiace;

38. clipuri vasculare;

39. valve aortice transcateter;

f.2. materiale sanitare necesare secţiei ATI - chirurgie cardiovasculară:

1. catetere venoase centrale pentru adulţi şi copii;

2. catetere arteriale pentru adulţi şi copii (radială, femurală);

3. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);

4. cateter Swan-Ganz;

5. catetere pentru aparat debit cardiac PICO;

6. Încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;

7. set încălzitor sânge pacient;

8. butelii de oxid nitric;

9. senzori de saturaţie de oxigen şi P02;

10. traductoare de presiune şi set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);

11. sonde pentru aspiraţie bronşică în circuit închis, pentru adulţi şi copii,

12. catetere pentru dializă peritoneală pediatrice; 13 catetere dializă adulţi;

14. circuite complete cu filtru şi substituenţi pentru dializă acută;

15. catetere pentru măsurarea presiunii în atriul stâng;

16. seturi universale pentru montare catetere;

17. senzori NIRS;

18. sistem închis, de unică folosinţă, pentru drenajul postoperator al plăgilor sternale;

19. saltea încălzitoare (circuit apă) pentru sala de operaţie, compatibilă cu aparatura din dotare;

20. cartuşe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;

21. cartuşe pentru monitorizarea completă a procesului de coagulare tip trombelastogramă;

22. cartuşe pentru monitorizat ACT;

g) chirurgie vasculară:

1. fire sutură;

2. clipuri vasculare;

3. proteze vasculare;

4. endoproteze aortice;

5. arc hidrofilic 2,6 m;

6. arc ghid superstiff 2,6 m;

7. set teci peel-away F6-18;

8. sonda Pig - tail cu rnarkeri;

9. snare pentru extragere corpi străini;

10. sonde Fogarty;

11. seturi pentru cell saver;

12. conduct valvulat;

13. lipici biologic chirurgical;

14. stripper venos;

15. sonda laser pentru varice;

16. sunt carotidă;

17. petece vasculare;

18. set peridurală;

19. catetere arteriale;

20. catetere venoase centrale;

21. balon contrapulsaţie aortică;

22. oxigenatoare, linii, canule arteriale şi venoase şi set administrare cardioplegie;

23. câmpuri sterile chirurgicale;

24. halate;

25. steril drape;

26. catetere, seturi şi substituenţi pentru dializă acută.

2. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii Incluşi în Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (Implant cohlear şi proteze auditive)

1. implant cohlear;

2. proteze auditive cu ancorare osoasă.

3. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de diabet zaharat

1. teste de automonitorizare a glicemiei;

2. seringi pentru insulina;

3. ace pentru stilou injector (pen)insulină;

4. reactivi pentru dozarea prin metoda standardizată a HbA1c;

5. pompe de insulina şi materiale consumabile pentru acestea;

6. materiale consumabile pentru pompele de insulina.

4. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de sănătate mintală

- teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor

5. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de ortopedie

a) tratamentul prin endoprotezare:

1. endoproteze articulare primare;

2. endoproteze articulare de revizie;

3. ciment ortopedic cu şi fără antibiotic;

4. elemente de ranforsare cotii şi metafizodiafizare;

b) tratamentul bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoprotezare articulară tumorală:

- endoproteze articulare modulare tumorale pentru tratamentul pierderilor osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală;

c) tratamentul prin instrumentaţie segmentară de coloană:

- implantologie de tip segmentar specifică diformităţilor de coloană de tip ortopedic, pentru prevenirea insuficienţei cardiorespiratorii;

d) chirurgie spinală:

- sisteme de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discală:

1. ace şi ciment pentru vertebroplastie;

2. truse kifoplastie;

3. cuşti intercorporeale (cervicale, toracale, lombare);

4. şuruburi transpediculare;

5. şuruburi transarticulare;

6. sisteme de sinteză pe cate anterioară sau anterolaterală;

7. substituenţi osoşi.

6. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

1. kit tratament MARŞ;

2. set hemodializă acuţi;

3. cateter venos centra!.

7. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă

Subprogramul de radiologie intervenţională

1. teacă arterială;

2. teacă ghid arterială;

3. catetere diagnostic;

4. cateter ghid;

5. ghid hidrofil;

6. ghid metalic;

7. ghid hidrofil stiff lung;

8. filtru venă cavă;

9. particule embolizare tip gelatină;

10. particule embolizare hidrogel;

11. particule embolizare PVA;

12. stent carotidă;

13. pachet stent carotidă celulă deschisă;

14. pachet stent carotidă celulă închisă;

15. stent intracerebral;

16. dispozitiv protecţie carotidă;

17. balon dilatare carotide;

18. balon dilatare periferie farmacologic activ;

19. stenturi premontate pe balon renale;

20. stenturi premontate pe balon periferie;

21. proteză endovasculară arteră;

22. stent graft aortă;

23. pachet embolizare cerebrală cu spirale;

24. pachet embolizare cerebrală;

25. stent anevrisme;

26. balon anevrisme;

27. pachet balon detaşabil;

28. pachet adeziv lichid pentru intervenţii cerebrale;

29. microghid;

30. dispozitiv ocluzie arterială;

31. spirale periferie;

32. robinet;

33. pachet injectomat;

34. conector Y;

35. pachet vertebroplastie;

36. pachet vertebroplastie cu set ac biopsie;

37. pompa inflaţie;

38. ace puncţie coloană;

39. sondă decompresie discală termică;

40 dispozitiv decompresie discală mecanică;

41. alcool gelifiat pentru tratamentul herniei de disc;

42. câmpuri sterile;

43. stimulatoare cerebrale bilaterale;

44. stimulatoare cerebrale unilaterale;

45. electrozi;

46. programatoare ale stimulatoarelor cerebrale;

47. accesorii (cabluri, extensii etc.);

48. pompe programabile pentru infuzii intratecale de soluţii terapeutice;

49. catetere pentru pompele implantabile;

50. kituri de reumplere a pompelor implantabile.

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

1. electrozi pentru monitorizarea intraoperatorie EEG şi a potenţialelor evocate de unică utilizare;

2. canule;

3. conectori;

4. cadru tripod-FHC;

5. catetere pentru drenajul ventricular extern sau intern al LCR;

6. valve şi microvalve pentru drenajul LCR;

7. microsenzori pentru monitorizarea presiunii intracraniene;

8. truse pentru monitorizare arterială intraoperatorie;

9. truse de cateterizare venoasă centrală;

10. truse pentru traheostomie percutană;

11. stimulatoare ale nervului vag implantabile;

12. material steril pentru craniotomie;

13. graft durai;

14. hemostatice cerebrale bioresorbabite;

15. ciment steril pentru cranioplastie;

16. material steril resorbabil pentru cranioplastie;

17. filme şi substanţe de developare pentru imagistica intraoperatorie;

18. substanţă de contrast pentru sistemele imagistice folosite intraoperator (ecografie, CT, RMN, angiografie cu substracţie digitală)

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite ta copil

- sisteme de drenaj ventriculo-pentoneal

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

- neurostimulator medular:

1. generator de impulsuri

2. electrod de stimulare

3. cablu de extensie

4. programator de bază

5. telecomandă pacient

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 202/2002

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)


 


*) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 115/2013, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 25 aprilie 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 202/2002 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007 şi ulterior a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010, aprobată prin Legea nr. 173/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 17 octombrie 2011.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice din România.

(2) în sensul prezentei legi, prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora.

Art. 2. - (1) Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplică în sectorul public şi privat, în domeniul muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării, politicii, participării la decizie, furnizării şi accesului la bunuri şi servicii, cu privire la constituirea, echiparea sau extinderea unei întreprinderi ori începerea sau extinderea oricărei altei forme de activitate independentă, precum şi în alte domenii reglementate prin legi speciale.

(2) Toate instituţiile enumerate în cuprinsul prezentei legi cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, fiecare pentru domeniul său de activitate, au obligaţia de a aduce prin toate mijloacele adecvate în atenţia persoanelor în cauză dispoziţiile adoptate în temeiul prezentei legi, împreună cu dispoziţiile relevante care sunt deja în vigoare.

Art. 3. - Prevederile prezentei legi nu au aplicabilitate în cadrul cultelor religioase şi nu aduc atingere vieţii private a cetăţenilor.

Art. 4. - Termenii şi expresiile de mai jos, în sensul prezentei legi, au următoarele definiţii:

a) prin discriminare directă se înţelege situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situaţie comparabilă;

b) prin discriminare indirectă se înţelege situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică, aparent neutră, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu excepţia cazului în care această dispoziţie, acest criteriu sau această practică este justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare şi necesare;

c) prin hărţuire se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii persoanei în cauză şi crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;

d) prin hărţuire sexuală se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit cu conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;

e) prin acţiuni pozitive se înţelege acele acţiuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru a accelera realizarea în fapt a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi care nu sunt considerate acţiuni de discriminare;

f) prin muncă de valoare egală se înţelege activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza aceloraşi indicatori şi a aceloraşi unităţi de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoştinţe şi deprinderi profesionale similare sau egale şi depunerea unei cantităţi egale ori similare de efort intelectual şi/sau fizic;

g) prin discriminare bazată pe criteriul de sex se înţelege discriminarea directă şi discriminarea indirectă, hărţuirea şi hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locui de muncă sau în alt loc în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, precum şi orice tratament mai puţin favorabil cauzat de respingerea unor astfel de comportamente de către persoana respectivă ori de supunerea sa la acestea;

h) prin discriminare multiplă se înţelege orice faptă de discriminare bazată pe două sau mai multe criterii de discriminare;

i) prin statut familial se înţelege acel statut prin care o persoană se află în relaţii de rudenie, căsătorie sau adopţie cu altă persoană;

j) prin statut marital se înţelege acel statut prin care o persoană este necăsătorit/ă, căsătorit/ă, divorţat/ă, văduv/ă.

Art. 5. - În materia reglementată de prezenta lege dispoziţiile prevăzute la art. 4 prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, iar în caz de conflicte în domeniu prevalează dispoziţiile menţionate.

Art. 6. - (1) Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în domeniile menţionate la art. 2 alin. (1).

(2) Este interzis orice ordin sau dispoziţie de a discrimina o persoană pe criteriul de sex.

(3) Statutul familial şi cel marital nu pot constitui motiv de discriminare.

(4) Respingerea unui comportament de hărţuire şi hărţuire sexuală de către o persoană sau supunerea unei persoane la un astfel de comportament nu poate fi folosită drept justificare pentru o decizie care să afecteze acea persoană.

(5) Nu sunt considerate discriminări:

a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii, lăuziei, alăptării şi creşterii copilului;

b) acţiunile pozitive pentru protecţia anumitor categorii de femei sau bărbaţi;

c) o diferenţă de tratament bazată pe o caracteristică de sex când, datorită naturii activităţilor profesionale specifice avute în vedere sau a cadrului în care acestea se desfăşoară, constituie o cerinţă profesională autentică şi determinantă atât timp cât obiectivul e legitim şi cerinţa proporţională.

 

CAPITOLUL II

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii

 

Art. 7. - (1) Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la:

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;

b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;

c) venituri egale pentru muncă de valoare egală;

d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională, inclusiv ucenicia;

e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;

f) condiţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv condiţiile de concediere;

g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate sociala:

h) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea;

i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) în conformitate cu prevederile alin. (1), de egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă beneficiază toţi lucrătorii, inclusiv persoanele care exercită o activitate independentă, precum şi soţiile/soţii lucrătorilor independenţi care nu sunt salariate/salariaţi sau asociate/asociaţi la întreprindere, în cazul în care acestea/aceştia, în condiţiile prevăzute de dreptul intern, participă în mod obişnuit la activitatea lucrătorului independent şi îndeplinesc fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare.

(3) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor, funcţionari publici şi personal contractual din sectorul public şi privat, inclusiv din instituţiile publice, cadrelor militare din sectorul public, precum şi celorlalte categorii de persoane al căror statut este reglementat prin legi speciale.

Art. 8. - Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:

a) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor;

b) să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a)-e) şi la art. 11;

c) să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă;

d) să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

Art. 9. - (1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;

b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;

d) stabilirea remuneraţiei;

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;

f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;

g) evaluarea performanţelor profesionale individuale; h) promovarea profesională;

i) aplicarea măsurilor disciplinare;

j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;

k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită naturii activităţilor profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfăşurate, o caracteristică legată de sex este o cerinţă profesională autentică şi determinantă, cu condiţia ca obiectivul urmărit să fie legitim şi cerinţa să fie proporţională.

Art. 10. - (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.

(2) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare în sensul prezentei legi.

(3) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul pentru creşterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare în sensul prezentei legi.

(4) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă.

(5) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de muncă interzise femeilor gravide şi/sau care alăptează, datorită naturii ori condiţiilor particulare de prestare a muncii.

(6) Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care:

a) salariata este gravidă sau se află în concediu de maternitate;

b) salariata/salariatul se află în concediul pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi;

c) salariatul se află în concediu paternal.

(7) Este exceptată de la aplicarea prevederilor alin. (6) concedierea pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condiţiile legii.

(8) La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi sau a concediului paternal, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă echivalente, şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei.

Art. 11. - Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect:

a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată;

b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală.

Art. 12. - (1) Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (2), la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prevederilor prezentei legi şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legătură cu cauza.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător membrilor organizaţiei sindicale, reprezentanţilor salariaţilor sau oricărui alt salariat care au competenţa ori pot să acorde sprijin în rezolvarea situaţiei la locul de muncă potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1).

Art. 13. - Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, atât la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate, grup de unităţi şi unităţi, părţile contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de discriminare şi, respectiv, clauze privind modul de soluţionare a sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte.

 

CAPITOLUL III

Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare

 

Art. 14. - (1) Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de instruire şi de formare profesională, inclusiv ucenicia la locul de muncă, la perfecţionare şi, în generai, la educaţia continuă.

(2) Instituţiile de învăţământ de toate gradele, factorii sociali care se implică în procese instructiv-educative, precum şi toţi ceilalţi furnizori de servicii de formare şi de perfecţionare, autorizaţi conform legii, vor include în programele naţionale de educaţie teme şi activităţi referitoare la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

(3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a institui, în activitatea Ion practici nediscriminatorii bazate pe criteriul de sex, precum şi masuri concrete de garantare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, conform legislaţiei în vigoare.

(4) Restricţionarea accesului unuia dintre sexe în instituţii de învăţământ publice sau private se face pe criterii obiective, anunţate public, în conformitate cu prevederile legislaţiei antidiscriminare.

(5) Este interzis să se solicite candidatelor, la orice formă de învăţământ, să prezinte un test de graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu vor rămâne însărcinate sau că nu vor naşte pe durata studiilor.

Art. 15. - (1) Ministerul Educaţiei Naţionale asigură, prin mijloace specifice, instruirea, pregătirea şi informarea corespunzătoare a cadrelor didactice, la toate formele de învăţământ, public şi privat, pe tema egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale va promova, în mod direct sau prin intermediul organelor şi instituţiilor specializate din subordine, recomandări privind realizarea cursurilor universitare, instrumente de evaluare a manualelor şcolare, programe şcolare, ghiduri pentru aplicarea programelor şcolare care să excludă aspectele de discriminare între sexe, precum şi modelele şi stereotipurile comportamentale negative în ceea ce priveşte rolul femeilor şi al bărbaţilor în viaţa publică şi familială.

(3) Ministerul Educaţiei Naţionale în mod direct sau prin intermediul inspectoratelor şcolare din subordine, precum şi unităţile de învăţământ superior monitorizează modul de respectare a principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în activitatea curentă a unităţilor de învăţământ.

Art. 16. - Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de asistenţă medicală şi la programele de prevenire a îmbolnăvirilor şi de promovare a sănătăţii.

Art. 17. - Ministerul Sănătăţii, celelalte ministere şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie asigură, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv structurile similare ale acestor direcţii, aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul sănătăţii, în ceea ce priveşte accesul la serviciile medicale şi calitatea acestora, precum şi sănătatea la locul de muncă.

Art. 18. - (1) Instituţiile publice de cultură, precum şi orice alte structuri şi formaţiuni care promovează actul cultural sub orice formă au obligaţia să aplice măsurile necesare pentru accesul tuturor persoanelor, fără discriminare bazată pe criteriul de sex, la producţiile culturale.

(2) Sursele de cultură menţionate la alin. (1) asigură nediscriminatoriu condiţiile necesare de manifestare şi de valorificare a aptitudinilor persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora în domeniul creaţiei culturale.

Art. 19. - (1) Publicitatea care prejudiciază după criteriul de sex respectul pentru demnitatea umană, aducând atingere imaginii unei persoane în viaţa publică şi/sau particulară, precum şi a unor grupuri de persoane este interzisă.

(2) Este interzisă utilizarea în publicitate a situaţiilor în care persoanele, indiferent de apartenenţa la un sex, sunt prezentate în atitudini degradante, umilitoare şi cu caracter pornografic.

(3) Firmele de publicitate au obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta aplicarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament pentru eliminarea stereotipurilor de gen din producţiile publicitare.

Art. 20. - (1) Instituţiile publice, autorităţile publice, precum şi organizaţiile guvernamentale asigură accesul la informaţiile din sferele lor de activitate, în limitele legii, solicitanţilor, femei sau bărbaţi, fără discriminare.

(2) Informaţiile distribuite prin mass-media vor respecta egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi nu vor conţine, promova sau provoca nicio formă de discriminare bazată pe criteriul de sex.

 

CAPITOLUL IV

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei

 

Art. 21. - (1) Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, civile şi militare, unităţile economice şi sociale, precum şi partidele politice, organizaţiile patronale şi sindicale si alte entităţi nonprofit, care îşi desfăşoară activitatea în baza unor statute proprii, promovează şi susţin participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la conducere şi la decizie şi adoptă măsurile necesare pentru asigurarea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la conducere şi decizie.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi la nominalizarea membrilor şi/sau participanţilor în orice consiliu, grup de experţi şi alte structuri lucrative manageriale şi/sau de consultanţă.

Art. 22. - (1) Pentru realizarea în fapt a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, structurile de dialog social patronatele şi sindicatele, partidele politice asigură reprezentarea echitabilă şi echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile decizionale.

(2) Toate comisiile şi comitetele guvernamentale şi parlamentare asigură reprezentarea echitabilă şi paritară a femeilor şi bărbaţilor în componenţa lor.

(3) Partidele politice au obligaţia să prevadă în statutele şi regulamentele interne acţiuni pozitive în favoarea sexului subreprezentat la nivel de decizie, precum şi să asigure reprezentarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în propunerea candidaţilor la alegerile locale, generale şi pentru Parlamentul European.

 

CAPITOLUL V

Abordarea Integrată de gen în politicile naţionale

 

Art. 23. - (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elaborează politicile şi planurile naţionale de acţiune ale Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi coordonează aplicarea acestora.

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin structura de specialitate, respectiv Direcţia egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, are în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi următoarele atribuţii:

a) primeşte reclamaţii/plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare ia principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi al nediscriminării după criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, instituţii publice şi private, şi le transmite instituţiilor competente în vederea soluţionării şi aplicării sancţiunii şi asigură consilierea victimelor în condiţiile legii;

b) elaborează rapoarte, studii, analize şi prognoze privind aplicarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în toate domeniile de activitate;

c) asigură schimbul de informaţii cu organismele europene din domeniul egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei.

Art. 24. - (1) Se înfiinţează Comisia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, denumită în continuare CONES, care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2) Secretarul de stat coordonator al activităţii în domeniul egalităţii de şanse între femei si bărbaţi este preşedintele CONES.

(3) CONES este alcătuită din reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului sau ai autorităţilor administrative autonome, ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, precum şi din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, cu activitate recunoscută în domeniu, desemnaţi prin consens de acestea.

(4) Componenţa CONES este propusă de preşedintele acesteia, cu consultarea autorităţilor publice, organizaţiilor şi asociaţiilor prevăzute la alin. (3), şi se aprobă prin decizie a prim-ministrului,

(5) Atribuţiile CONES, inclusiv cele prevăzute de prezenta lege, sunt prevăzute în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, elaborat de către Direcţia egalitate de şanse între femei şi bărbaţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, avizat de membrii CONES şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(6) CONES asigură coordonarea activităţii comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (COJES).

(7) Reuniunile CONES se desfăşoară semestrial la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Secretariatul CONES este asigurat de Direcţia egalitate de şanse între femei şi bărbaţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(8) în cadrul reuniunilor, CONES analizează rapoartele periodice transmise de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (COJES) şi decide asupra măsurilor necesare pentru eliminarea deficienţelor în asigurarea egalităţii de şanse între sexe, constatate în teritoriu, în anumite domenii de activitate.

(9) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prezintă, semestrial, comisiilor parlamentare pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi raportul privind activitatea desfăşurată şi utilizarea fondurilor bugetare şi extrabugetare, precum şi planul anual de măsuri adoptat de fiecare instituţie membră a CONES pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul sectorial de activitate.

Art. 25. - (1) în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează comisia judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (COJES).

(2) COJES este alcătuită din reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice locale sau ai autorităţilor administrative locale, ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale, precum şi din reprezentanţi ai ONG-urilor, de la nivel local, desemnaţi de acestea,

(3) Atribuţiile COJES sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) COJES-urile colectează date relevante în vederea elaborării şi publicării, trimestrial, a rapoartelor privind condiţia femeilor şi bărbaţilor în diferite domenii de activitate.

(5) Rapoartele sunt înaintate de către preşedintele COJES Direcţiei egalitate de şanse între femei şi bărbaţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru a fi dezbătute în şedinţele CONES, precum şi pentru a fi date publicităţii.

(6) Preşedintele COJES este persoana desemnată din cadrul agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

Art. 26. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, asigură respectarea şi exercită controlul asupra aplicării prevederilor prezentei legi în domeniul său de activitate, prin instituţiile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa, care au în responsabilitate aplicarea de măsuri de promovare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi de eliminare a discriminării directe şi indirecte bazate pe criteriul de sex, după cum urmează:

a) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă asigură respectarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul aplicării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi în domeniul protecţiei sociale a persoanelor neîncadrate în muncă;

b) Casa Naţională de Pensii Publice asigură aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul administrării şi gestionării sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;

c) Inspecţia Muncii asigură controlul aplicării măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul său de competenţă;

d) Direcţia protecţia copilului asigură aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul combaterii violenţei în familie;

e) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” - INCDPM Bucureşti, aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, sunt responsabile cu promovarea şi asigurarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniile lor specifice de activitate şi pun la dispoziţie datele şi informaţiile pe care le deţin, necesare elaborării strategiilor şi politicilor în domeniu;

f) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială asigură aplicarea măsurilor de egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în elaborarea şi aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul asistenţei sociale.

Art. 27. - (1) institutul Naţional de Statistică sprijină activitatea şi colaborează cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, pentru dezvoltarea statisticii de gen şi pentru implementarea în România a indicatorilor de gen promovaţi de Comisia Europeană.

(2) Institutul Naţional de Statistică introduce indicatorul de sex în toate documentele şi lucrările privind viaţa economică, socială, politică şi culturală şi publică periodic date statistice, segregate pe sexe, referitoare la condiţia femeilor şi bărbaţilor în societatea românească.

Art. 28. - Consiliul Economic şi Social, prin Comisia pentru protecţie socială şi ocrotirea sănătăţii*), sprijină, în conformitate cu atribuţiile sale, integrarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în actele normative cu implicaţii asupra vieţii economico-sociale.

Art. 29. - (1) Confederaţiile sindicale desemnează, în cadrul organizaţiilor sindicale din unităţi, reprezentanţi cu atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la locul de muncă.

(2) Reprezentanţii sindicali desemnaţi primesc de la persoanele care se consideră discriminate pe baza criteriului de sex sesizări/reclamaţii, aplică procedurile de soluţionare a acestora şi solicită angajatorului rezolvarea cererilor angajaţilor, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1).

(3) în unităţile în care nu există organizaţie sindicală unul dintre reprezentanţii aleşi ai salariaţilor are atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la locul de muncă.

(4) Opinia reprezentanţilor sindicali din unităţi, cu atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şt de tratament între femei şi bărbaţi la locul de muncă, se menţionează în mod obligatoriu în raportul de control privind respectarea prevederilor prezentei legi.

 

CAPITOLUL VI

Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

 

Art. 30. - (1) Angajaţii au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminaţi pe baza criteriului de sex, să formuleze sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, şi să solicite sprijinul organizaţiei sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor din unitate pentru rezolvarea situaţiei la locul de muncă.

(2) în cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin mediere, persoana angajată care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumţia existenţei unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, pe baza prevederilor prezentei legi, are dreptul atât să sesizeze instituţia competentă, cât şi să introducă cerere către instanţa judecătorească competentă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa, respectiv la secţia/completul pentru conflicte de muncă şi drepturi de asigurări sociale din cadrul tribunalului sau, după caz, instanţa de contencios administrativ, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii faptei.

Art. 31. - (1) Persoana care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumţia existenţei unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex, în alte domenii decât cel al muncii, are dreptul să se adreseze instituţiei competente sau să introducă cerere către instanţa judecătorească competentă, potrivit dreptului comun, şi să solicite despăgubiri materiale şi/sau morale, precum şi/sau înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii de la persoana care Ie-a săvârşit.

(2) Cererile persoanelor care se consideră discriminate pe baza criteriului de sex, adresate instanţelor judecătoreşti competente, sunt scutite de taxa de timbru.

(3) Orice sesizare sau reclamaţie a faptelor de discriminare pe criteriul de sex poate fi formulată şi după încetarea relaţiilor în cadrul cărora se susţine că a apărut discriminarea, în termenul şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în materie.

Art. 32. - Instanţa judecătorească competentă sesizată cu un litigiu, în vederea aplicării prevederilor prezentei legi, poate, din oficiu, să dispună ca persoanele responsabile să pună capăt situaţiei discriminatorii într-un termen pe care îl stabileşte.

Art. 33. - (1) Instanţa de judecată competentă potrivit legii va dispune ca persoana vinovată să plătească despăgubiri persoanei discriminate după criteriul de sex, într-un cuantum ce reflectă în mod corespunzător prejudiciul pe care aceasta l-a suferit.

(2) Valoarea despăgubirilor va fi stabilită de către instanţă potrivit legii.

Art. 34. - (1) Angajatorul care reintegrează în unitate sau la locul de muncă o persoană, pe baza unei sentinţe judecătoreşti rămase definitive, în temeiul prevederilor prezentei legi, este obligat să plătească remuneraţia pierdută datorită modificării unilaterale a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, precum şi toate sarcinile de plată către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor sociale de stat, ce le revin atât angajatorului, cât şi angajatului.

(2) Dacă nu este posibilă reintegrarea în unitate sau la locul de muncă a persoanei pentru care instanţa judecătorească a decis că i s-au modificat unilateral şi nejustificat, de către angajator, relaţiile sau condiţiile de muncă, angajatorul va plăti angajatului o despăgubire egală cu prejudiciul real suferit de angajat.

(3) Valoarea prejudiciului va fi stabilită potrivit legii.

Art. 35. - (1) Sarcina probei revine persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea/reclamaţia sau, după caz, cererea de chemare în judecată, pentru fapte care permit a se prezuma existenţa unei discriminări directe ori indirecte, care trebuie să dovedească neîncălcarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi.

(2) Sindicatele sau organizaţiile neguvemamentale care urmăresc protecţia drepturilor omului, precum şi alte persoane juridice care au un interes legitim în respectarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi pot, la cererea persoanelor discriminate, reprezenta/asista în cadrul procedurilor administrative aceste persoane.


*) Potrivit dispoziţiilor titlului V (cuprinzând art. 82-119) din Legea dialogului social nr. 6272011, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările ulterioare, art. 108 alin. (2) stabileşte comisiile de specialitate permanente ale Consiliului Economic şi Social, printre care Comisia pentru incluziune socială şi protecţie socială la lit. b) şi Comisia pentru educaţie, formare profesională, sănătate şi cultură la lit. e).

 

CAPITOLUL VII

Control, constatare şi sancţionare

 

Art. 36. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

Art. 37. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 100.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1), (2), (3) si (4), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), (2), (3), (4), (6) si (8), art. 11, art. 12-22 şi art. 29.

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, discriminarea bazată pe două sau mai multe criterii.

(3) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către:

a) Inspecţia Muncii, inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, în cazul contravenţiilor constând în încălcarea dispoziţiilor art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), (2), (3), {4), (6) şi (8), art. 11-13, precum şi art. 29;

b) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, în cazul contravenţiilor constând În încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1), (2), (3) şi (4), precum şi ale art. 14-22.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 38. - Dispoziţiile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 39. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 40. - Prezenta lege transpune:

a) art. 10 şi 12 din Directiva Consiliului nr. 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind implementarea masurilor de încurajare a îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează;

b) Clauza 2, pct. 5 şi 6 din Directiva Consiliului 96/34/CE din 3 iunie 1996 privind Acordul-cadru referitor la concediul pentru creşterea copilului, încheiat de UNICEF, CEIP şi CES, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 19 iunie 1996.

 

NOTA:

Reproducem mai jos prevederile care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 202/2002 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actelor modificatoare:

1. Norma de transpunere a legislaţiei europene din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 decembrie 2012, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 115/2013:

„Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune parţial Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă), publicată în Jurnalul Oficial a! Uniunii Europene, seria L, nr. 204 din 26 iulie 2006, respectiv art. 1,2,3,4,14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24, 25, 26, 29, 30, precum şi parţial Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului, respectiv art. 2, 3,4,5,9, 10, 11,12,13.”

2. Art. II alin. (2) din Legea nr. 115/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 25 aprilie 2013:

„Art. II. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, preşedintele Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES) propune componenţa acesteia, care se aprobă prin decizie a prim-ministrului. CONES este legal constituită la data publicării deciziei prim-ministrului în Monitorul Oficial al României, Partea I.”