MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 333/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 333         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 7 iunie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

320. - Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, încredinţarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masa a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, precum şi de intervenţie rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie „Cantacuzino” şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 

323. - Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Titu, judeţul Dâmboviţa

 

335. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

407/2.051. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea contracte lor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor

 

820. - Ordin al ministrului transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, încredinţarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, precum şi de intervenţie rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie „Cantacuzino” şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat, sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public, acordate anumitor întreprinderi cărora Ie-a fost încredinţata prestarea unui serviciu de interes economic general,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se declară activitatea de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, precum şi intervenţia rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip serviciu de interes economic general.

(2) Se încredinţează serviciul de interes economic general prevăzut la alin. (1) Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie „Cantacuzino”, denumit în continuare Institut, pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, în condiţiile legii.

(3) Institutul desfăşoară următoarele activităţi aferente serviciului de interes economic general prevăzut la alin. (1):

a) cercetări ştiinţifice în domeniul cauzelor şi mecanismului de producere a infecţiilor bacteriene, virale, parazitare şi al mijloacelor de prevenire şi combatere a acestora, precum şi în domeniul imunologiei, biologiei celulare, geneticii microbiene şi biotehnologiei;

b) producerea de preparate biologice profilactice şi terapeutice, reactivi biologici de diagnostic, reactivi imunochimici, medii bacteriologice şi pentru culturi celulare, dispozitive medicale, inclusiv activităţi de dezvoltare a produselor pentru situaţii de urgenţă;

c) servicii de consultanţă tehnică şi metodologică acordate unităţilor de profil din ţară, expertize;

d) asigurarea funcţionării centrelor sau laboratoarelor naţionale de referinţă;

e) investigaţii de laborator de specialitate şi diagnostic microbiologic prin laboratoarele şi centrele naţionale de referinţă din institut, pentru prevenirea şi combaterea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii;

f) menţinerea în stare de operativitate şi utilizarea în scopul prevenirii îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii a Colecţiei naţionale de culturi microbiene şi celulare a Laboratorului de biosiguranţă-BSL3;

g) operaţionalizarea Unităţii de intervenţie rapidă în urgenţe microbiologice şi bioterorism.

Art. 3. - (1) Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu de interes economic general prevăzute la art. 2 alin. (2), Institutul are dreptul la primirea unei compensaţii financiare de la bugetul de stat.

(2) Valoarea compensaţiei nu va depăşi suma necesară acoperirii totale a costurilor efectuate pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu de interes economic general prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3) Cuantumul compensaţiei include toate avantajele acordate de stat, indiferent de forma acestora.

(4) Costurile care sunt luate în calcul la stabilirea nivelului compensaţiei cuprind toate cheltuielile fixe şi variabile, curente şi de capital, efectuate pentru asigurarea activităţilor aferente serviciului de interes economic general, precum şi cota-parte ce revine acestor activităţi din cheltuielile comune ale societăţii. Costurile cu investiţiile vor fi luate în calcul dacă sunt legate strict de asigurarea activităţilor aferente serviciului de interes economic general.

(5) Veniturile care vor fi luate în considerare la stabilirea compensaţiei vor include toate veniturile obţinute din activităţile ce fac obiectul serviciului de interes economic general.

(6) în vederea stabilirii nivelului compensaţiei, la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului veniturile provenite din activităţile care fac obiectul serviciului de interes economic general se evidenţiază separat, împreună cu costurile aferente, calculate potrivit prevederilor alin. (4). Valoarea compensaţiei acordate nu va depăşi diferenţa dintre costurile şi veniturile respective pentru a evita eventuala supracompensare.

(7) Pe perioada în care beneficiază de compensare pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public, Institutul va înregistra în mod separat în evidenţele contabile interne costurile şi veniturile legate de activităţile aferente serviciului de interes economic general, precum şi pe cele legate de alte activităţi şi servicii, împreună cu parametrii de alocare a acestora.

(8) în situaţia în care în urma monitorizării anuale de către Ministerul Sănătăţii a nivelului compensaţiei în raport cu costurile serviciului de interes economic general prestat de Institut se constată o supracompensare, acesta are obligaţia de a returna diferenţa la bugetul statului în termen de 60 de zile de la încheierea fiecărui exerciţiu financiar.

Art. 4. - {1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013, la capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 20 .Bunuri şi servicii”, cu suma de 10.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 pentru finanţarea acţiunilor prevăzute în cap. V din anexă.

(2) Ministerul Sănătăţii alocă suma de 10.000 mii lei Institutului, pentru realizarea acţiunilor prevăzute în cap. V din anexă.

(3) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie „Cantacuzino” are obligaţia să îndeplinească acţiunile în condiţiile şi termenele prevăzute în anexă.

Art. 5. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite al Ministerului Sănătăţii, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului ministerului pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe.

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 320.

 

ANEXĂ

 

PLANUL NAŢIONAL

de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii si pandemii

 

CAPITOLUL I

Argument

 

Situaţia epidemiologică mondială, precum şi avertismentele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, denumită în continuare OMS, şi ale Centrului European de Prevenire şi Control ai Bolilor, denumit îh continuare ECDC, privind probabilitatea apariţiei unei pandemii de gripă necesită revizuirea continuă a planurilor naţionale de intervenţie şi a celor pentru prevenirea epidemiilor şi pandemiilor.

Planul de intervenţie cuprinde strategii, obiective şi măsuri de răspuns al autorităţilor sanitare şi al întregului sistem de sănătate, precum şi principii, obiective şi măsuri care trebuie luate de celelalte sectoare în coordonare intersectorială pe baza principiilor fundamentale pe care se bazează strategia şi măsurile de intervenţie:

a) reacţie rapidă la apariţia ameninţării de pandemii conform fazelor de alertă mondială stabilite de OMS;

b) instituirea de măsuri de prevenţie eficiente bazate pe evidenţe ştiinţifice;

c) educarea, comunicarea şi informarea publicului şi specialiştilor din domeniu în condiţii de maximă transparenţă;

d) menţinerea unei relaţii de încredere între populaţie şi autorităţi;

Pentru obţinerea unei eficiente maxime a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii este nevoie de o reacţie rapidă, de operativitate şi responsabilitate în adoptarea acestor măsuri pe baza rezultatelor monitorizării continue.

 

CAPITOLUL II

Obiectivul general

 

Obiectivul general al planului este prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, precum şi stabilirea unei strategii pentru intervenţia rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip.

 

CAPITOLUL III

Obiective specifice

 

Obiectivele specifice sunt:

1. Implementarea rezultatelor din activitatea de cercetare în concordanţă cu progresul ştiinţific din domeniul prevenţiei bolilor transmisibile

2. Elaborarea de ghiduri, metodologii, proceduri pentru detectarea rapidă şi caracterizarea agenţilor infecţioşi cu caracter epidemie/pandemic

3. Perfecţionarea pregătirii personalului de specialitate în vederea implementării acţiunilor din cadrul Planului naţional de intervenţie

4. Fabricarea produselor biologice necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor în masă cauzate de epidemii şi pandemii

5. Monitorizarea circulaţiei agenţilor patogeni cu impact în sănătatea publică pentru detectarea precoce a tulpinilor cu potenţial epidemie/pandemic şi a focarelor, prin colaborare cu instituţiile implicate în sănătatea publică, respectiv Institutul Naţional de Sănătate Publică, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

6. Promovarea produselor biologice - vaccinuri, seruri, imunomodulatori, reactivi, medii de cultură fabricate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie „Cantacuzino” (INCDMI Cantacuzino)

7. Colaborarea cu organizaţiile internaţionale din cadrul sistemului de supraveghere epidemiologică, precum şi de alertă precoce şi răspuns rapid şi participarea la schimbul de informaţii în cadrul reţelei europene de supraveghere epidemiologică în domeniul bolilor transmisibile

8. Prestarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, precum şi intervenţia rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip cuprind următoarele activităţi:

a) cercetări ştiinţifice în domeniul cauzelor şi mecanismului de producere a infecţiilor bacteriene, virale, parazitare şi al mijloacelor de prevenire şi combatere a acestora, precum şi în domeniul imunologiei, biologiei celulare, geneticii microbiene şi biotehnologiei;

b) producerea de preparate biologice profilactice şi terapeutice, reactivi biologici de diagnostic, reactivi imunochimici, medii bacteriologice şi pentru culturi celulare, dispozitive medicale, inclusiv activităţi de dezvoltare ale produselor pentru situaţii de urgenţă;

c) servicii de consultanţă tehnică şi metodologică acordate unităţilor de profil din ţară, expertize;

d) asigurarea funcţionării centrelor sau laboratoarelor naţionale de referinţă;

e) investigaţii de laborator de specialitate şi diagnostic microbiologic prin laboratoarele şi centrele naţionale de referinţă din institut, pentru prevenirea şi combaterea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii;

f) menţinerea în stare de operativitate şi utilizarea în scopul prevenirii îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii şi a Colecţiei naţionale de culturi microbiene şi celulare, a Laboratorului de biosiguranţă-BSL3;

g) operaţionalizarea Unităţii de intervenţie rapidă în urgenţe microbiologice şi bioterorism.

 

CAPITOLUL IV

Strategia de acţiune pentru prevenirea îmbolnăvirilor în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii

 

SECŢIUNEA A

Planificarea

 

Identificarea acţiunilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor în masă a populaţiei în funcţie de fazele interpandemice sau pandemice şi a nivelurilor de pregătire se realizează astfel:

1. Perioada interpandemică

Faza 1. Niciun nou subtip de virus gripal nu a fost detectat în populaţia umană. Un subtip de virus gripal care a cauzat infecţie umană poate fi prezent la animale. Dacă este prezent la animale, riscul infecţiei sau bolii la om trebuie să fie considerat scăzut

Faza 2. Niciun nou subtip de virus gripal nu a fost detectat în populaţia umană. Totuşi, un subtip de virus gripai circulant la animale posedă un risc important de boală la om.

Măsuri ce trebuie luate: supravegherea şi controlul gripei, conform planului anual de acţiune.

2. Perioada de alertă pandemică

Faza 3. Infecţie/Infecţii umană/umane cu un nou subtip, dar fără transmitere de la persoană la persoană, sau în cele mai rare situaţii, cu răspândire la un contact strâns

Acest nivel de pregătire se instituie după primele raportări privind izolarea unui nou subtip viral, fără să existe dovezi clare de răspândire a unui astfel de virus sau a unei activităţi în focar asociate noului virus.

Acţiuni ce trebuie desfăşurate:

a) intensificarea supravegherii prin creşterea izolatelor de virus gripal şi diagnostic serologic;

b) pregătirea laboratoarelor naţionale de referinţă pentru efectuarea diagnosticului de laborator al infecţiilor cu noul virus. Asigurarea funcţionării unei unităţi de diagnostic cu nivel de biosecuritate 3 în cadrul centrelor/laboratoarelor naţionale de referinţă sau a accesului la un alt laborator de acest fel;

c) cererea de reactivi de la OMS pentru noul subtip de virus gripal;

d) caracterizarea antigenică, urmată de trimiterea izolatelor care diferă semnificativ de tulpinile circulante la centrele regionale de referinţă ale OMS:

e) monitorizarea persoanelor care călătoresc către sau dinspre zonele unde noul subtip de virus gripal a fost izolat.

Faza 4. Mic/Mici focar/focare cu noul subtip de virus cu transmitere limitată de la persoană la persoană, dar răspândirea este bine localizată geografic, sugerând că virusul nu este bine adaptat la om

Acest nivel de pregătire se instituie în momentul în care s-au confirmat două sau mai multe cazuri de infecţie cu noul subtip viral la om, dar când capacitatea virusului de a se răspândi imediat de la om la om şi de a cauza multiple focare care ar putea duce la apariţia epidemiilor rămâne redusă.

Măsuri ce trebuie luate:

a} transmiterea definiţiei de caz referitoare la noul subtip viral tuturor partenerilor din sistemul de supraveghere;

b) intensificarea supravegherii naţionale prin creşterea numărului de izolate şi caracterizarea lor, folosindu-se reagenţi preparaţi pentru noul subtip viral - trimiterea de urgenţă a izolatelor asemănătoare noului subtip viral la centrele regionale de referinţă;

c) supravegherea persoanelor cu simptome compatibile cu gripa care călătoresc către sau dinspre zonele afectate de noul virus;

d) participarea intensă la supravegherea regională şi internaţională;

e) pregătirea producătorului naţional în vederea preparării vaccinului cu noul subtip viral;

f) creşterea capacităţii de producţie, autorizarea şi distribuirea rapidă a vaccinului;

g) activarea planului de pregătire pandemică.

Faza 5. Focar mai mare, dar transmiterea de la persoană la persoană este încă limitată, sugerând că virusul devine din ce în ce mai bine adaptat la om, dar nu poate fi încă pe deplin transmisibil, este considerat un risc important de pandemie

Acest nivel de pregătire se referă la situaţia în care transmiterea la om a noului subtip viral a fost confirmată de existenţa unor dovezi clare privind răspândirea de la om la om, în rândul populaţiei generale, cum ar fi cazurile secundare care rezultă în urma contactului cu un caz indice, cu cel puţin un focar având o durată de minimum două săptămâni într-o ţară.

Măsuri ce trebuie luate:

a) transmiterea definiţiei de caz referitoare la noul subtip viral tuturor partenerilor din sistemul de supraveghere;

b) creşterea numărului de izolate şi caracterizarea lor, folosindu-se reagenţi preparaţi pentru noul subtip viral şi cele care sunt diferite de tulpinile de referinţă sunt trimise la centrul regional de referinţă pentru gripă;

c) prepararea vaccinului, folosindu-se noul subtip, simultan cu prepararea vaccinului pentru sezonul curent;

d) evaluarea capacităţii de producţie, alocarea de fonduri guvernamentale pentru producţie, optimizarea distribuţiei vaccinului;

e) intensificarea diseminării informaţiilor primite de la OMS cu privire la caracteristici particulare la noul virus, răspândirea şi controlul acestuia;

f) folosirea informaţiilor referitoare la noul subtip pentru activarea şi reactualizarea planului naţional de pregătire.

 

SECŢIUNEA B

Pregătiră şi Intervenţie

 

Strategia generală de pregătire şi intervenţie vizează:

1. evaluarea unui posibil risc de pandemie de gripă printr-o

monitorizare continuă a descoperirilor ştiinţifice şi tehnologice, printr-o politică activă de cercetare şi dezvoltare, printr-o acţiune permanentă de planificare, informare, organizare de exerciţii, prin încurajarea dezvoltării capacităţii de producţie a vaccinului antigripal, precum şi prin achiziţionarea de metode diversificate de protecţie şi tratament;

2. prevenirea apariţiei şi răspândirii focarelor de gripă în ţară, prin depistarea şi limitarea lor în cel mal scurt timp posibil;

3. cooperarea cu partenerii internaţionali; cu OMS, cu Uniunea Europeană, respectiv ECDC prin informare reciprocă şi armonizarea abordărilor în acest context menţinând continuitatea circulaţiei mărfurilor persoanelor pe teritoriul Uniunii;

4. prevenirea printr-o serie de măsuri de sănătate publică a apariţiei şi răspândirii pe teritoriul ţării a unui nou virus adaptat la om:

a) depistarea rapidă şi controlul, de preferinţă în unităţi medicale specializate, a primelor cazuri de contaminare umană, importate sau autohtone, şi a contactelor acestora, cu ajutorul unei reţele de monitorizare, diagnostic şi alertă rapidă;

b) controlul monitorizat la nivelul frontierelor, recomandarea limitării deplasărilor neesenţiale, aplicarea măsurilor de prevenţie ale fazelor prepandemice;

c) limitarea contactelor de risc în locuri cu o mare densitate a populaţiei, care favorizează contaminarea;

d) pregătirea pentru producţia rapidă a unui vaccin anti-pandemic care să fie administrat conform unui set de priorităţi, în funcţie de caracteristicile situaţiei epidemiologice, de la profesioniştii din mediile cu grad ridicat de expunere până la persoanele cu o predispoziţie specială spre contaminare şi care sunt cele mai susceptibile de a favoriza răspândirea epidemiei.

 

SECŢIUNEA C

Elaborarea programului de organizare şi adaptare a sistemului de sănătate în caz de pandemie

 

1. Pregătirea pentru producţia rapidă a unui vaccin antipandemic

Aprovizionarea rapidă şi suficientă cu vaccin împotriva pandemiei de gripă este un obiectiv prioritar al sănătăţii publice. Sunt disponibile o serie de candidaţi de vaccinuri pandemice, tulpini reasortante ale virusurilor considerate cu potenţial pandemie. Totuşi, în scurt timp se poate genera un nou reasortant al virusului. Acesta nu va putea fi produs decât după izolarea, localizarea şi transmiterea tulpinii virale, etapa 5 sau 6 OMS, iar transmiterea către producător înseamnă o întârziere de câteva luni, înainte de producerea primelor loturi de vaccin împotriva tulpinii virale pandemice.

Producţia rapidă a unui vaccin antipandemic este posibilă în câteva luni de la declanşarea pandemiei, pe baza unor pregătiri şi a menţinerii capacităţii şi funcţionalităţii ariilor de producţie.

Creşterea necesarului de vaccin la nivel naţional, dar şi riscul apariţiei unei pandemii cu virus gripal impun creşterea şi susţinerea capacităţii de producţie, care a fost iniţiată şi continuată secvenţial începând cu anul 2006. Dotarea cu aparatură corespunzătoare de generaţie nouă, precum şi extinderea spaţiului permit asigurarea de condiţii acceptabile conform normelor de bună practică.

2. Stabilirea grupurilor de populaţie care vor fi vaccinate Pentru vaccinare vor fi luate în considerare, cu prioritate, grupurile de persoane cele mai expuse riscului din cauza profesiei lor, mai ales cele din domeniul sănătăţii, persoanele care prezintă un risc ridicat de dezvoltare a unor complicaţii pe baza unei patologii deja existente şi cele mai susceptibile de a favoriza răspândirea epidemiei.

Realizarea unei analize specializate privind populaţia şi categoriile de vârstă cele mai afectate de un asemenea virus, asociată cu modelele deja existente şi ţinând cont de disponibilitatea crescândă a vaccinului în comparaţie cu dinamica pandemiei, va permite reconfigurarea strategiei de vaccinare. În acest context, lecţiile învăţate în urma pandemiei din perioada 2009-2010 trebuie analizate, iar pe baza acestora să se optimizeze tipul de reacţie rapidă.

3. Măsuri educative de pregătire a populaţiei pentru a reduce rata de refuz

Aprovizionarea rapidă şi suficientă cu vaccin împotriva pandemiei de gripă este un obiectiv prioritar, dar acesta trebuie corelat cu măsuri educative de pregătire pentru a reduce rata de refuz la vaccinare.

4. Dezvoltarea infrastructurii de testare prin teste rapide serologice pentru a verifica existenţa unor anticorpi în sânge:

a) în scopul unei utilizări optime a vaccinului disponibil: se vor exclude de la vaccinare persoanele care au dobândit O anumită imunitate în urma contactului direct cu virusul, spre exemplu foşti bolnavi, cazuri asimptomatice; se va verifica eficienţa vaccinării;

b) în scopul atribuirii activităţilor cu risc de expunere acelor persoane care au dobândit deja o imunitate în faţa virusului în urma contactului direct.

5. Dezvoltare de metodologii, instruiri ale specialiştilor din domeniul sănătăţii publice pentru îmbunătăţirea capacităţii de supraveghere:

a) monitorizarea circulaţiei virusurilor gripale umane şi animale pentru detectarea precoce a tulpinilor cu potenţial epidemic/pandemic şi a focarelor, prin colaborare cu instituţiile implicate în sănătatea publică, respectiv Institutul Naţional de Sănătate Publică, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, INCDMI Cantacuzino;

b) monitorizarea activităţilor din laboratoarele de infecţii respiratorii virale de către INCDMI Cantacuzino, în cadrul căruia funcţionează Centrul Naţional de Gripă şi Centrul Naţional de Referinţă pentru Rujeolă/Rubeolă, ambele cu recunoaştere internaţională. Obiectivele specifice ale acestei componente de supraveghere în pandemie includ identificarea noii tulpini de virus gripal care a dezvoltat capacitatea de transmitere interumană. Specialiştii beneficiază de echipamentele din Laboratorul de biosiguranţă de nivel 3 - BSL3.

6. Actualizarea planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii

Participarea INCDMI Cantacuzino, prin Centrul Naţional de Gripă, la actualizarea planului de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, conform recomandărilor curente ale OMS şi ECDC

Centrul Naţional de Gripă din INCDMI Cantacuzino va elabora metodologia supravegherii virologice în caz de epidemii şi pandemii, care va include detecţia şi izolarea de virusuri, caracterizarea antigenică şi genetică a virusurilor, testarea sensibilităţii la antivirale, detectarea markerilor de virulenţă.

Actualizarea periodică, corespunzător situaţiei epidemiologice concrete, a planului naţional de măsuri pentru protejarea populaţiei împotriva riscurilor generate de epidemii/pandemii se realizează ţinând seama în permanenţă de obiectivele şi strategia de acţiune pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, pe baza planificării în funcţie de fazele pandemice sau interpandemice, şi cuprinde măsuri şi acţiuni concrete corespunzătoare tuturor punctelor menţionate în cap. IV secţiunea B „Pregătire şi intervenţie” şi în secţiunea C „Elaborarea programului de organizare şi adaptare a sistemului de sănătate în caz de pandemie”.

 

CAPITOLUL V

Plan de acţiuni

 

În vederea realizării activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din hotărâre, pentru anul 2013 se stabilesc următoarele acţiuni:

1. Obiectiv: Implementarea rezultatelor din activitatea de cercetare în concordanţă cu progresul ştiinţific din domeniul prevenţiei bolilor transmisibile.

Acţiuni:

1.1. Activitate complexă de îmbunătăţire a vaccinului gripal, pentru realizarea unui produs mai sigur, mai eficient şi cu un randament productiv mai ridicat din cadrul activităţii de producţie la scara loturilor de consistenţă, cu modificările propuse, al activităţii de testare în laborator, de testare preclinică şi de testare clinică.

Perioada de realizare: iunie-noiembrie 2013

Responsabili:

- director general;

- director Departament laboratoare de referinţă;

- director Departament cercetare-dezvoltare;

- director Producţie;

- şef Compartiment farmacovigilenţă;

- şef Laborator controlul calităţii.

Costuri estimate: 1.500 mii lei

2. Obiectiv: Elaborarea de ghiduri, metodologii, proceduri pentru detectarea rapidă şi caracterizarea virusurilor gripale cu caracter epidemic/pandemic

Acţiuni:

2.1. Elaborarea metodologiei de obţinere a vaccinului sezonier şi/sau pandemie

2.2. Elaborarea procedurii standard operatorii pentru detectarea rapidă şi caracterizarea noilor agenţi infecţioşi cu caracter epidemic/pandemic

Perioada de realizare: iunie-august 2013

Responsabili:

- director general;

- director Producţie;

- director ştiinţific;

- director Departament laboratoare de referinţă;

- şef Laborator controlul calităţii;

- şef Asigurarea calităţii.

Costuri estimate: 1.000 mii lei

3. Obiectiv: Perfecţionarea pregătirii personalului de specialitate în vederea implementării acţiunilor din cadrul Planului naţional de intervenţie

Acţiuni:

3.1. pregătirea personalului din Departamentul producţie pentru parcurgerea etapelor din procesul de obţinere a autorizaţiei de bună practică de fabricaţie şi în domeniul producţiei de vaccinuri;

3.2. pregătirea personalului care desfăşoară activitate de control al calităţii;

3.3. perfecţionarea profesională a personalului din cadrul laboratoarelor de microbiologie de sănătate publică;

3.4. pregătirea personalului care desfăşoară activităţi în Laboratorul de biosiguranţă BSL 3 - Laborator biosecuritate nivel 3;

3.5. pregătirea personalului în activităţi de farmacovigilenţă. Perioada de realizare: iunie-noiembrie 2013

Responsabili:

- director general;

- director ştiinţific;

- director Producţie;

- şef Asigurarea calităţii;

- şef Departament promovare şi marketing.

Costuri estimate: 150 mii lei

4 Obiectiv: Fabricarea produselor biologice şi a vaccinurilor necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor în masă cauzate de epidemii şi pandemii

Acţiuni:

4.1. Realizarea verificărilor metrologice şi a calificărilor de performanţă la echipamentele implicate în producţia de vaccinuri; verificări şi calificări de performanţă la echipamente şi utilităţi cum ar fi: echipamente de producţie şi control al produselor, instalaţii de apă farmaceutică, aer comprimat, instalaţie de climatizare aer, abur pur şi altele asemenea

4.2. Activităţi corelate cu autorizarea şi conformarea la normele GMP a ariilor de producţie; autorizări pentru ariile de producţie şi obţinerea certificatelor GMP respective, întocmire de dosare, audit, analiza dosarului, inspecţia ariilor de producţie, eliminarea neconformităţilor şi a deficienţelor constatate

4.3. Achiziţii de materii prime şi materiale necesare etapelor de producţie: ouă embrionate, reactivi, consumabile, dezinfectanţi şi altele

4.4. Producţie serii de validare

4.5. Producţie de serie

Perioada de realizare: iunie-noiembrie 2013

Responsabili:

- director general;

- director Producţie;

- şef Serviciu tehnic;

- şef Asigurarea calităţii;

- şef Serviciu achiziţii;

- şef Serviciu aprovizionare;

- şef Laborator controlul calităţii.

Costuri estimate: 4.400 mii lei

5. Obiectiv: Promovarea produselor biologice - vaccinuri, seruri, imunomodulatori, reactivi, medii de cultură fabricate de INCDMI Cantacuzino

Acţiuni:

5.1. Pliante, dezbateri, reuniuni

5.2. Punerea gratuită la dispoziţia Ministerului Sănătăţii a unui număr de minimum 400.000 de doze de vaccin gripal sezonier de reacţie rapidă pentru campania de vaccinare a sezonului 2013-2014

Perioada de realizare: octombrie-noiembrie 2013

Responsabili:

- director general;

- şef Departament promovare şi marketing;

- şef Compartiment farmacovigilenţă.

Costuri estimate: 100 mii lei

6. Obiectiv: Monitorizarea circulaţiei virusurilor gripale umane şi animale pentru detectarea precoce a tulpinilor cu potenţial epidemic/pandemic şi a focarelor

Acţiuni:

6.1. Schimb de informaţii între instituţiile implicate în sănătatea publică, respectiv Institutul Naţional de Sănătate Publică, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

Perioada de realizare: iunie-decembrie 2013

Responsabili:

- director general;

- şef Departament microbiologie de sănătate publică - laboratoare de referinţă;

- şef Laborator de referinţă infecţii virale respiratorii;

- şef Serviciu achiziţii;

- şef Serviciu aprovizionare.

Costuri estimate: 100 mii lei

7. Obiectiv: Elaborarea strategiei de acţiune pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii pentru intervenţia rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip

Acţiuni:

7.1. Schimb de informaţii între instituţiile implicate în sănătatea publică, respectiv Institutul Naţional de Sănătate Publică, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

7.2. Schimb de informaţii cu organizaţiile internaţionale din cadrul sistemului de supraveghere epidemiologică, precum şi de alertă precoce şi răspuns rapid

7.3. Participarea la schimbul de informaţii în cadrul reţelei europene de supraveghere epidemiologică în domeniul bolilor transmisibile

Perioada de realizare: iunie-decembrie 2013

Responsabili:

- director genera!;

- director ştiinţific;

- şef Departament microbiologie de sănătate publică - laboratoare de referinţă;

- şef Laborator infecţii virale respiratorii;

- şefi laboratoare de referinţă, altele decât infecţii virale respiratorii, în funcţie de situaţia epidemiologică concretă,

8. Obiectiv: Menţinerea în stare de operativitate şi utilizarea în scopul prevenirii îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii a Laboratorului de biosiguranţă de nivel 3 - BSL3.

Acţiuni:

8.1. Asigurarea condiţiilor de funcţionare la parametrii necesari a Laboratorului de biosiguranţă de nivel 3 - BSL 3 Perioada de realizare: iunie-decembrie 2013

Responsabili:

- director general;

- director ştiinţific;

- şef Departament microbiologie de sănătate publică - Laboratoare de referinţă;

- şef Laborator infecţii virale respiratorii;

- şefi laboratoare de referinţă, altele decât infecţii virale respiratorii, în funcţie de situaţia epidemiologică concretă;

- sef Serviciul tehnic;

- Compartiment asigurarea calităţii.

- Costuri estimate: 100 mii lei

9. Obiectiv: Menţinerea în stare de operativitate şi utilizarea în scopul prevenirii îmbolnăvii în masă a populaţiei, generată de epidemii şi pandemii, a colecţiei de culturi microbiene şi seruri de referinţă

Acţiuni:

9.1. Identificare taxonomică, conservare, stocare şi testare periodică pentru determinarea viabilităţii şi stabilităţii genetice a tulpinilor existente în colecţie şi a tulpinilor nou-introduse în colecţie

9.2. Modernizarea tehnologiilor pentru prepararea loturilor de tulpini microbiene/seruri de referinţă utilizate pentru controlul naţional de calitate a laboratoarelor din sistemul de sănătate publică, obţinerea şi controlul acestor loturi

9.3. Întreţinerea colecţiei de culturi microbiene utilizate pentru diagnostic microbiologic de referinţă

Perioada de realizare: iunie-decembrie 2013

Responsabili:

- director general:

- director ştiinţific;

- şef Departament microbiologie de sănătate publică - laboratoare de referinţă:

- şef Unitate colecţie culturi microbiene;

- şef Laborator infecţii virale respiratorii;

- şefi laboratoare de referinţă, altele decât infecţii virale respiratorii, în funcţie de situaţia epidemiologică concretă;

- Compartiment asigurarea calităţii.

Costuri estimate: 350 mii lei

10. Obiectiv: Iniţierea operaţionalizării Unităţii de intervenţie rapidă în urgenţe microbiologice şi bioterorism

Perioada de realizare: iunie-decembrie 2013

Responsabili:

- director general;

- director ştiinţific;

- şef Departament microbiologie de sănătate publică - laboratoare de referinţă;

- şef Unitatea intervenţie rapidă;

- şefi laboratoare de referinţă.

Costuri estimate: 150 mii lei

11. Obiectiv: Asigurarea funcţionării centrelor/laboratoarelor naţionale de referinţă şi cercetare-dezvoltare conform recomandărilor OMS şi ECDC, inclusiv a costurilor necesare menţinerii capacităţii de diagnostic în bolile transmisibile severe rare

Acţiuni:

11.1. Pregătirea laboratoarelor pentru monitorizarea supravegherii microbiologice în cazul unor boli transmisibile eradicate la nivel naţional, dar care evoluează în teritorii adiacente sau care se pot transmite din zone endemice ca urmare a creşterii mobilităţii populaţiei şi/sau a schimbărilor de climă, spre exemplu: difterie, holeră, boli transmise prin vectori şi altele asemenea

Perioada de realizare: iunie-decembrie 2013

Responsabili:

- director general;

- director ştiinţific;

- şef Departament microbiologie de sănătate publică - laboratoare de referinţă;

- şef Departament cercetare-dezvoltare;

- şefi laboratoare de referinţă şi cercetare.

Costuri estimate: 2.150 mii lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Titu, judeţul Dâmboviţa

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Titu, judeţul Dâmboviţa, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în oraşul Titu, str. Nicolae Grigorescu nr. 28, judeţul Dâmboviţa, pentru care managementul asistenţei medicale a fost preluat de către autoritatea administraţiei publice locale, Consiliul Local al Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Art. 2. - Componentele bazei materiale a Spitalului Orăşenesc Titu achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern şi celelalte componente ale bazei materiale, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare şi aparatură, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se află în administrarea Spitalului Orăşenesc Titu se dau în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, care le va prelua prin protocol de predare-preluare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) poziţia 143 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

b) poziţia 31 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează;

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 323.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind  plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, cu suma de 2.305 mii lei, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 10 ..Cheltuieli de personal” cu suma de 1,730 mii lei şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” cu suma de 575 mii lei, din suma globală prevăzuta cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului aprobat acestuia pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 335.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 407 din 31 mai 2013

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 2.051 din 5 iunie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 78.022 din 31 mai 2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă contractele-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, precum şi precizări specifice exploatării pajiştilor.

(2) Modelele contractelor-cadru sunt prevăzute astfel:

a) în anexa nr. 1, contractul de concesiune pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007;

b) în anexa nr. 2, contractul de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public sau privat al comunelor, oraşelor, respectiv ai municipiilor, conform prevederilor Codului civil.

Art. 2. - Contractele-cadru de concesiune şi închiriere au ca obiect pajiştile supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare prevăzute la art. 3 lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Art. 3. - Persoanele împuternicite de structurile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi primarii şi persoanele împuternicite de aceştia urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaidch Sevil,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

Comuna/Oraşul/Municipiul ....................

Judeţul...................................................

Nr. ........................../data........................

 

CONTRACT-CADRU

de concesiune pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor

Încheiat astăzi.......................

 

I. Părţile contractante

1. Între Comuna/Oraşul/Municipiul......................................, adresa......................................telefon/fax................................ având codul de înregistrare fiscală.....................................................cont deschis ia.................................................reprezentat legal prin primar.....................................................în calitate de concedent, şi:

2........................................................................cu exploataţia*) în localitatea................................................................... str. ...........................nr. ........bl...........sc. .........et. .......... ap....... judeţul ................... având CNP/CUI................................... nr. din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)...................../.............../..................contul nr. ................................................ deschis la .........................................., telefon............................., fax..............................reprezentată prin................................................. cu funcţia de.................................., în calitate de concesionar, la data de................................... la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.) .....................................................................,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, al prevederilor art. 123 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Consiliului Local al Comunei/ Oraşului/Municipiului.................................de aprobare a concesionării nr. ...............din.................s-a încheiat prezentul contract de concesiune.


*) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele exploataţiilor membrilor formei asociative.

 

II. Obiectul contractului

1. Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea pajiştii aflate în domeniul public al comunei, oraşului, respectiv al municipiului..............pentru păşunatul unui număr de........animale din specia..................., situată în blocul fizic...........tarlaua .......în suprafaţă de.............ha, (identificată) aşa cum rezultă din datele cadastrale...................................şi din schiţa anexată care face parte din prezentul contract.

2. Predarea-primirea obiectului concesiunii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.

3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele:

a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la expirarea contractului:.............................................................;

b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni concesionarului în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini:.................................;

c) bunuri proprii care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului:

4. La încetarea contractului de concesiune din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, concesionarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.

5. Obiectivele concedentului sunt:

a) menţinerea suprafeţei de pajişte;

b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii covorului vegetal; C) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte.

III. Durata contractului

1. Durata concesiunii este de.................ani începând cu data semnării prezentului contract, dar fără să depăşească 5 ani, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv.......................a fiecărui an.

2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 5 ani prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

IV. Preţul concesiunii (redevenţa)

1. Preţul concesiunii este de......lei/ha/an, fără a depăşi 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată în funcţie de preţul mediu stabilit de consiliul judeţean, conform prevederilor art. 62 alin. (22) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare de......lei,

2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei/oraşului/municipiului............................. deschis la Trezoreria...................................sau în numerar la casieria unităţii administrativ-teritoriale.

3. Piaţa redevenţei se face în două tranşe: 30% până la data de.............şi 70% până la data de.................

4. Întârzierea la plată a redevenţei se penalizează cu 0,1% din cuantumul redevenţei datorate pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.

5. Neplata redevenţei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.

V. Drepturile şi obligaţiile părţilor

1. Drepturile concesionarului:

- să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, pajiştile care fac obiectul contractului de concesiune.

2. Drepturile concedentului:

a) să inspecteze suprafeţele de pajişti concesionate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în următoarele condiţii:

…………………………………………………………………………………………………

b) să predea pajiştea concesionarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent pe baza de proces-verbal;

c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;

d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de concesionar pe pajişte;

e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către concesionar pe pajişte şi să confirme prin semnătură executarea acestora.

3. Obligaţiile concesionarului:

a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajişti lor ce fac obiectul prezentului contract;

b) să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul prezentului contract, cu excepţia situaţiilor care se încadrează în prevederile art. 59 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007;

c) să plătească redevenţa la termenul stabilit;

d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;

e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;

f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul concesionat;

g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;

h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;

i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;

j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, de fertilizare, anual;

k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

l) să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen;

m) să restituie concedentului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;

n) să plătească 30% din prima de asigurare.

4. Obligaţiile concedentului:

a) să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;

b) să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

c) să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului;

d) să constate şi să comunice concesionarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului contract.

VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi

Concedentul răspunde de:....................................................................................

Concesionarul răspunde de:.......................................................................................

VII. Răspunderea contractuală

1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.

3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.

VIII. Litigii

1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de judecată.

2. Pe toată durata concesiunii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.

IX. Încetarea contractului

Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:

a) în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;

b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;

c) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

g) în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; h) neplata la termenele stabilite prin contract a redevenţei şi a penalităţilor datorate;

î) în cazul vânzării animalelor de către concesionar;

j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost concesionat terenul;

k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea concesionată nu este folosită.

X Forţa majoră

1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicata şi constatata în condiţiile de mai sus, exercitarea obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că niciuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri.

3. Dacă în termen de............(zile,” ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

4. În cazul decesului concesionarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot continua derularea contractului.

XI. Notificări

1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal.

3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XII. Dispoziţii finale

1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părţilor.

2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de concesiune vor fi însuşite prin hotărâre a consiliului local.

4. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor.

5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de........exemplare, din care..........astăzi,..............data semnării lui, în Primăria...........................

 

CONCEDENT

Consiliul Local..................................................

Primar: dl.............................

Vizat de secretar,

CONCESIONAR

.................................................

SS.......................

 

 

Prevederile prezentului contract-cadru constituie condiţii minime obligatorii care trebuie respectate la încheierea contractelor, acestea putând fi completate în funcţie de situaţia de fapt.

 

ANEXA Nr. 2

 

Comuna/Oraşul/Municipiul ....................

Judeţul...................................................

Nr. ........................./data........................

 

CONTRACT-CADRU

de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public sau privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor

Încheiat astăzi.........................

 

I. Părţile contractante

I. Între Comuna/Oraşul/Municipiul ................................, adresa..................................telefon/fax................................... având codul de înregistrare fiscală................................................................., cont deschis Ea............................................reprezentat legal prin primar....................................................., în calitate de locator, şi:

2................................................................................., cu exploataţia*) în localitatea............................................................... str. ............................nr. ......., bl.............sc. ........., et. ........., ap........ judeţul................... având CNP/CUI.................................... nr. din Registrul naţional al exploataţiilor {RNE) ..................../.............../….........contul nr. .............................................., deschis la............................................, telefon............................., fax...............................reprezentată prin............................................... cu funcţia de.................................., în calitate de locatar,

la data de....................................,

la sediul locatorului (alt loc, adresa etc.)....................................................................................................................................

în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 123 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Consiliului Local al Comunei/Oraşului/Municipiului ............................ de aprobare a închirierii nr. ................. din .................. s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

II. Obiectul contractului

1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul public/privat al comunei, oraşului, respectiv

al municipiului..............pentru păşunatul unui număr de......animale din specia.................situată în blocul fizic.........tarlaua.......... în suprafaţă de..............ha, (identificată) aşa cum rezultă din datele cadastrale.....................................şi din schiţa anexată care face parte din prezentul contract.

2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.

3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:

a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la expirarea contractului:

b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini:

c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului:

4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

5. Obiectivele locatorului sunt:

a) menţinerea suprafeţei de pajişte;

b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii covorului vegetal;

c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte.

 

*) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele exploataţiilor membrilor formei asociative.

 

III. Durata contractului

1. Durata închirierii este de.................ani, începând cu data semnării prezentului contract, dar fără să depăşească 5 ani, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv.......................a fiecărui an.

2. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa iniţială, ţinând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe pajişte şi altele asemenea, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 5 ani prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

IV. Preţul închirierii

1. Preţul închirierii este de......lei/ha/an, fără a depăşi 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată în funcţie de preţul mediu stabilit de consiliul judeţean, conform prevederilor art. 62 alin. (22) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioarei chiria totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare de......lei.

2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei/oraşului/municipiului............................... deschis la Trezoreria...................................sau în numerar la casieria unităţii administrativ-teritoriale.

3. Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de.............şi 70% până la data de..................

4. Întârzierea la piaţă a chiriei se penalizează cu 0,1 % din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.

5. Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.

V. Drepturile şi obligaţiile părţilor

1. Drepturile locatarului:

- să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul contractului de închiriere.

2. Drepturile locatorului:

a) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului şi în următoarele condiţii:

…………………………………………………………………………………………………

b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, pe bază de proces-verbal;

c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;

d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte;

e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să confirme prin semnătură executarea acestora.

3. Obligaţiile locatarului:

a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul prezentului contract;

b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute;

c) să plătească chiria la termenul stabilit;

d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;

e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;

f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;

g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;

h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;

i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;

j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, de fertilizare, anual;

k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;

m) să restituie concedentului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;

n) să plătească 30% din prima de asigurare.

4. Obligaţiile locatorului:

a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere;

b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului;

d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului contract.

VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi

Locatorul răspunde de:........................................................................................................

Locatarul răspunde de:.....................................................................................................

VII. Răspunderea contractuală

1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.

3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.

VIII. Litigii

1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de judecată.

2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.

3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.

IX. Încetarea contractului

Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii:

a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;

b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RIME;

c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

d)în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;

f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;

g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate;

i) în cazul vânzării animalelor de către locatar;

j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat terenul;

k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită.

X Forţa majoră

1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus. exercitarea obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că niciuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri.

3. Dacă în termen de............(zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi

notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot continua derularea contractului.

XI. Notificări

1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal.

3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XII. Dispoziţii finale

1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părţilor.

2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin hotărâre a consiliului local.

4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanţă cu prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.

5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor.

6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de........exemplare, din care..........astăzi...............data semnării lui, în Primăria..........................

 

LOCATOR

Consiliul Local.............................................................

Primar: dl.............................

Vizat de secretar,

LOCATAR

.................................................

SS.......................

 

 

 

Prevederile prezentului contract-cadru constituie condiţii minime obligatorii care trebuie respectate la încheierea contractelor, acestea putând fi completate în funcţie de situaţia de fapt.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. x) din anexa nr. 1 „Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR” la anexa nr. 1 „Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii Feroviare Române - AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (1) pct. 1 şi 12 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se desemnează Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, organism independent în cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER, pentru exercitarea atribuţiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007.

Art. 2. - Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR elaborează şi aprobă metodologia necesară pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 1, pe care o publică pe site-ui propriu www.afer.ro/rom/ASFR

Art. 3. - Autorizaţiile de furnizor feroviar şi certificatele de omologare tehnica feroviară emise operatorilor economici pentru activităţile de întreţinere a vagoanelor de marfă de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, în conformitate cu legislaţia naţională, echivalente cu certificatele din Regulamentul (UE) nr. 445/2011, rămân valabile pentru perioada lor de valabilitate iniţială şi până cel târziu la 31 mai 2015, în cazul entităţilor responsabile cu întreţinerea, şi până cel târziu la 31 mai 2017, în cazul atelierelor de întreţinere.

Art. 4 - Activităţile specifice pentru certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă şi a atelierelor de întreţinere se efectuează pe baza tarifelor prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2.180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 11 decembrie 2012.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 mai 2013.

Nr. 820.