MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 336/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 336         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 10 iunie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

174. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

 

584. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

327. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

328. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

331. - Hotărâre privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

232. - Decizie privind stabilirea atribuţiilor domnului Dumitru Popa, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

36. - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 2, alineatul (6) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) începând cu anul şcolar 2012-2013, de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi elevii din clasa pregătitoare, prevăzută la aii. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat, particular autorizat/acreditat şi, respectiv, confesional.”

2. La articolul l, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 61 şi 62, cu următorul cuprins:

„61. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 8. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură comunicarea aferentă programului. Fondurile necesare implementării acţiunilor de comunicare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentând sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă. Acţiunile de comunicare aferente programului sunt în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. (b) pct. (iii) şi alin. (2) paragraful I din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al

Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, fructe şi legume prelucrate şi produse pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), „seria L, nr. 94 din 8 aprilie 2009.

(2) Acţiunile de comunicare, bugetul aferent şi modalitatea de implementare se vor stabili anual prin hotărâre a Guvernului.»

62 La articolul B, alineatul (3) se abrogă.”

3. La articolul I, după punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 71-73, cu următorul cuprins:

„71. La articolul 9, alineatele (3) şi (4) se abrogă.

72. La articolul 10, alineatele (3) şi (4) se abrogă.

73. La articolul 10, alineatele (6) şi (7) se modifică si” vor avea următorul cuprins:

«(6) în cazul în care termenele prevăzute la alin. (1) se depăşesc cu până la două luni, sprijinul financiar total se plăteşte totuşi, dar cu următoarele reduceri:

a) 5%, dacă depăşirea este mas mică sau egală cu o lună;

b) 10%, dacă depăşirea este mai mare de o lună, dar mai mică de două luni,

(7) în cazul în care termenele prevăzute la alin. (1) se depăşesc cu mai mult de două luni, ajutorul se reduce cu 1% pe zi suplimentară.»„

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 6 iunie 2013.

Nr. 174.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 5 iunie 2013.

Nr. 584.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 327.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A.

Agigea, Str. Ecluzei nr. 3, judeţul Constanţa

Cod unic de înregistrare 11121156

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

5 344,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

5 269,00

 

2

 

Venituri financiare

3

75,00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd 17+Rd.18)

5

5 344,00

 

 

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

5 257,00

 

 

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

803,78

 

 

B

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

150.00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul. din care:

9

2 684,39

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

1 897,76

 

 

 

C2

bonusuri

11

35,40

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

174,35

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

576,88

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

1 618,83

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

87,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

 

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţata din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute da lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24. 25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 60% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

39

8.755,00

 

1

 

Alocaţii de la buget din care:

40

8.755.00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii precedent

40 bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

8.755,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

70

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

70

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

1.933.16

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

1.897,76

 

 

b)

bonusuri

47

35,40

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.259.24

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lai/persoana) influenţat de bonificaţiile si tonusurile în lei si sau natura (Rd45/Rd.44)/12*1000

49

2.301,38

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1VRd.44)

50

76 342,86

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

76.342.86

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

76.035

 

9

 

Cheltuieli totala la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)*l000

53

1.000,00

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

445,00

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

540,00

 

Indicator fizic: număr cuvinte transmise si recepţionate

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 328.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - SA

Petroşani, str. Mihai Viteazu nr. 3, et. 2

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

268.620

 

1

 

Venituri din exploatare

2

268.620

 

2

 

Venituri financiare

3

 

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

268.620

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

268.620

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si Servicii

7

71.995

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

6.655

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care;

9

165.770

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

97.774

 

 

 

C2

bonusuri

11

8.200

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

19.758

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

19.258

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

429

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

39.609

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

24.200

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREAIMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

0

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie surea proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

6.585

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

6.585

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

1.940

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

2.224

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

105 974

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

97.774

 

 

b)

bonusuri

47

8.200

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3.663

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

3.971

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

120

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

120

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1.000

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

5.000

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

16.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru recuperarea unor bunuri culturale de patrimoniu, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea bunurilor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea bunurilor înscrise potrivit art. 1 din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional de istorie a României.

(2) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se va realiza pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării m vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public a! statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 331.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României

 

Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

Ordonator secundar de credite

4192952

Muzeul Naţional de Istorie a României

 

Cod clasificaţie

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

Tipul bunului

Persoana juridica de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

Descrierea tehnica

(pe scurt)

Adresa

8.24.06

Brăţară pluristaică

Brăţară plurispiralică din aur, având 6,5 spirale, o înălţime de 9 cm, diametrul la exterior, la capete, de 10,5-11,5 cm, diametrul barei ce are o secţiune rotundă de 5,6-5,9 mm, o lungime totală desfăşurată de 2,51 m şi o greutate de 933,4 grame;

Municipiul Bucureşti; sectorul 3;

Calea Victoriei nr. 12

2011

271.887,13

mobil

Ministerul Culturii

Muzeul Naţional de Istorie a României

8.24.06

Colecţie monede

229 monede, din care:

- 27 din aur stateri de tip Lysimachos sau Pseudo-Lysimacs, bătute la Callatis şi la Tomis;

-39 din argint (drahme) de tipul Koson „clasic”;

-163 din argint (drahme) de tipul Koson Droyeis

Municipiul Bucureşti; sectorul 3;

Calea Victoriei nr. 12

2011

772.391,76

mobil

Ministerul Culturii

Muzeul Naţional de Istorie a României

8.24.06

Scut

Scutul nr. 1 (cu  reprezentare s de zimbru) - realizat dintr-o tablă de fier cu diametrul maxim actual de 42 cm, prin prelucrare în tehnica au repousse, având o grosime de 1-1,8 mm, o înălţime maximă de 5 cm şi o greutate de cea 1,5 kg. Pe toată circumferinţa exterioară este reprodusă o bandă gen funie răsucită, în relief, lată de 5 mm, ce delimitează la exterior marginea plată (borul) a piesei, lată de 5 cm şi perforată în zona mediană cu 12 orificii rotunde, cu diametrul de 6,7-7,1-7,8- 8,75 mm.

Municipiul Bucureşti; sectorul 3;

Calea Victoriei nr. 12

 

2011

 

 

161.479,14

 

 

mobil

 

 

Ministerul Culturii

 

 

Muzeul Naţional de Istorie a României

 

 

 

 

 

mobil

Ministerul Culturii

Muzeul Naţional de Istorie a României

Scutul nr. 2 (cu reprezentare grifon) - realizat dintr-o tablă de fier cu diametrul de 41,8 cm, prin prelucrare în tehnica au respousse, având o grosime de 1,8-1,9 mm , o înălţime mă de 5 cm şi o greutate de cea 1 ,6 kg.

Pe toată circumferinţa exterioară este reprodusă o bandă gen funie răsucită, în relief, lată de 5,73- 6,2-6,7 mm, ce delimitează marginea plată (borul), lată de 4,6-4,8-5 cm şi perforată în zona mediană cu 12 orificii rotunde, cu un diametru de 5,6--8,3-9,2 mm.

 

 

 

 

 

 

8.24.06

Monedă dacică de aur (stater)

- tip Koson - varianta fără monogramă, greutate 8,50 g, provenind din zona ultimei capitale a Regatului Dacic, Sarmizegetusa Regia, localizată în comuna Orăştioara de Sus, satul Grădiştea de Munte, judeţul Hunedoara

Municipiul Bucureşti; sectorul 3;

Calea Victoriei nr. 12

2012

1.981,98

mobil

Ministerul Culturii

Muzeul Naţional de Istorie a României

8.24.06

Monedă dacică de aur (stater)

- tip Koson - varianta fără monogramă, greutate 8,45 g, provenind din zona ultimei capitale a Regatului Dacic, Sarmizegetusa Regia, localizată în comuna Orăştioara de Sus. satul Grădiştea de Munte, judeţul Hunedoara

Municipiul Bucureşti; sectorul 3;

Calea Victoriei nr. 12

2012

1.981,98

mobil

Ministerul Culturii

Muzeul Naţional de Istorie a României

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind stabilirea atribuţiilor domnului Dumitru Popa, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere Adresa Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 1.517 din 30 mai 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu

modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria

înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dumitru Popa, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judeţului Brăila, atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. Piaţa drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la nivelul judeţului unde îşi desfăşoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 iunie 2013.

Nr. 232.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii sistemelor de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 7 iunie 2013.

Nr. 36.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta procedură reglementează condiţiile, Criteriile şi etapele pentru alimentarea cu gaze naturale a solicitanţilor de gaze naturale, prin intermediul magistralelor directe, denumiţi în continuare consumatori izolaţi tip A, precum şi eliberarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a avizului de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a acestora.

Art. 2. - Prezenta procedură se aplică consumatorilor izolaţi tip A, persoane fizice/juridice, şi operatorilor sistemelor de distribuţie, denumiţi în continuare OSD.

Art. 3. - (1) Consumatorul izolat tip A care se află într-o unitate administrativ-teritorială unde nu a fost concesionat serviciul public de distribuţie a gazelor naturale poate solicita ANRE, prin intermediul unui OSD amplasat în proximitate, alimentarea cu gaze naturale printr-o magistrală directă, conform prevederilor prezentei proceduri.

(2) Magistrala directă care alimentează consumatorul izolat tip A este finanţată integral de către acesta, se află în proprietatea acestuia şi reprezintă:

a) conducta sau ansamblul de conducte şi accesorii aflate în aval de staţia de reglare-măsurare predare aparţinând sistemului de transport al gazelor naturale sau conductelor din amonte, după caz.

b) conducta sau ansamblul de conducte şi accesorii aflate pe teritoriul administrativ al localităţii în care este amplasat solicitantul, situate în aval de un alt sistem de distribuţie.

(3) ANRE emite avizul de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolaţi tip A numai în absenţa unor perspective de acces la sisteme în următorii 2 ani, confirmată de către concesionar/autoritatea locală/ANRE.

Art. 4. - (1) OSD care acceptă să asigure operarea magistralei directe trebuie să obţină de la ANRE avizul de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale prin intermediul unei magistrale directe, autorizaţia de înfiinţare şi licenţa de operare a magistralei directe.

(2) Acceptul OSD precizat la alin. (1) se materializează prin încheierea unei convenţii conform modelului prezentat în anexa nr. 1, denumită în continuare Convenţie; Convenţia cuprinde în mod explicit toate costurile suportate de către consumator în relaţia cu OSD;

(3) OSD trebuie să depună documentele necesare obţinerii autorizaţiei de înfiinţare a magistralei directe pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A în termenul de valabilitate al avizului de principiu.

Art. 5. - (1) Valoarea activelor rezultate, necesare pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A, nu se include în baza de active reglementate ale OSD şi nu se ia în calcul la fundamentarea tarifelor aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale.

(2) Operarea magistralei directe se realizează de către un OSD, aflat în proximitate, care asigură prestarea tuturor activităţilor specifice distribuţiei de gaze naturale.

(3) Costurile de operare pentru consumatorul izolat tip A nu sunt recunoscute OSD la fundamentarea tarifelor aferente prestării serviciului de distribuţie.

Art. 6. - Alimentarea cu gaze naturale a unui consumator izolat tip Ase realizează după cum urmează:

a) dintr-o conductă de alimentare din amonte;

b) din sistemul naţional de transport;

c) dintr-un sistem de distribuţie învecinat;

d) dintr-o magistrală directă existentă.

Art. 7. - (1) Alimentarea cu gaze naturale a consumatorului/consumatorilor izolat/izolaţi tip A, care se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 6 lit. a) şi b), prin intermediul unei noi staţii de reglare-măsurare-predare este permisă numai în cazul în care debitul cumulat al aparatelor de utilizare este de minimum 1.500 m3/h.

(2) Lungimea racordului aferent staţiei precizate la alin (1) nu trebuie să depăşească 100 m faţă de conducta de transport sau conducta din amonte, după caz; în situaţii justificate Comisia tehnică de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale poate aproba ca lungimea racordului să fie mai mare, dar nu mai mult de 150 m.

(3) Operatorul sistemului de transport sau al conductelor din amonte emite un aviz tehnic care conţine propunerea de soluţie tehnică de racordare, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).

(4) Avizul tehnic emis de operatorul sistemului la care se efectuează racordarea magistralei directe trebuie să respecte prevederile avizului de principiu emis de Comisia tehnică de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, constituită prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013, denumită în continuare Comisie.

Art. 8. - (1) în situaţia în care alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A se încadrează în situaţia prezentată la art. 6 lit. c), atunci obiectivele amplasate în unitatea administrativ-teritorială unde este concesionat serviciul public de distribuţie a gazelor naturale se realizează în condiţiile prevederilor art. 151 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, toate celelalte obiective fiind realizate în condiţiile prevederilor art. 152 din Legea nr. 123/2012.

(2) în situaţia în care alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A se încadrează în situaţia prezentată la art. 6 lit. d), este necesară obţinerea acordului investitorului iniţial.

Art. 9. - (1) Costurile aferente realizării obiectivelor în vederea alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A, precum şi costurile determinate de operarea magistralei directe sunt suportate de către consumatorul izolat

(2) Consumatorul izolat tip A are dreptul de a realiza obiectivele necesare alimentării cu gaze naturale cu orice operator economic autorizat în acest sens, iar operarea obiectivelor se realizează exclusiv de către OSD, cu respectarea prevederilor legale.

 

CAPITOLUL II

Documente solicitate

 

Art. 10. - În vederea emiterii avizului de principiu menţionat la art. 3 alin. (2) pentru alimentarea cu gaze a consumatorului izolat tip A, OSD depune la ANRE o cerere întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente:

a) cererea solicitantului, adresată OSD, în vederea alimentării cu gaze naturale în regim de consumator izolat tip A, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

b) copie de pe documentele de identificare ale solicitantului;

c) Convenţia încheiată între consumatorul izolat tip Aşi OSD;

d) propunerea soluţiei tehnico-economice de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A;

e) devizul estimativ al lucrărilor;

f) planul de încadrare în zonă (scara 1: 10.000) pe care se trasează:

- locaţia consumatorului izolat tip A, cu delimitarea unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat acesta;

- soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A;

- alte conducte de gaze naturale existente în zona respectivă;

g) acordul investitorului iniţial în situaţia prevăzută la art. 6 lit. d);

h) copie de pe documentele care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru viitorul loc de consum;

i) alte documente relevante pentru analizarea solicitării;

j) copie de pe documentul prin care a fost achitat tariful de analiză a documentaţiei.

Art. 11. - (1) Avizul de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A se emite în termen de maximum 30 de zile de la depunerea completă şi conformă a documentaţiei şi conţine următoarele elemente:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) adresa locului de consum, judeţul, municipiul/oraşul/comuna cu localitatea aparţinătoare, strada şi numărul imobilului;

c) soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A;

d) termenul în care OSD trebuie să depună documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de înfiinţare a magistralei directe;

e) alte precizări stabilite de Comisie privind condiţiile de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A.

(2) Avizul de principiu este valabil atâta timp cât consumatorul pentru care a fost emis are statutul de consumator izolat de tip A.

(3) Avizul de principiu îşi pierde valabilitatea dacă OSD nu depune la ANRE documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de înfiinţare a magistralei directe în termen de 12 luni de la data emiterii acestuia.

Art. 12. - La depunerea documentaţiei pentru obţinerea avizului de principiu solicitantul achită tariful de analiză a documentaţiei, conform tarifelor aprobate de ANRE.

Art. 13. - Solicitările depuse la ANRE anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri se analizează de către Comisie aşa cum au fost prezentate.

Art. 14. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

CONVENŢIE

- model -

 

Încheiată astăzi,........................................între

Doamna/Domnul............................................. (persoana fizică), CNP.............................., domiciliat în............................CI/BI seria.......... nr. .....eliberat de...........

sau

Societatea............................................. (persoana juridică), cu sediul în.............................................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ..................... CUI ........................................., reprezentată prin .................................................................. (numele şi prenumele), în calitate de ........................................................................................ (funcţia),

denumit în continuare consumator izolat tip A, şi

S.C..................................................................................... (denumirea operatorului sistemului de distribuţie), cu sediul în................, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. .............................CUI/codul fiscal.............................., reprezentată prin............................................................. (numele şi prenumele), în calitate de...................................................... (funcţia), titular al Licenţei nr. ....................................de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, denumit în continuare OSD, a fost încheiată prezenta convenţie de operare.

I. Obiectul convenţiei

Obiectul convenţiei îl constituie operarea magistralei directe de către OSD în vederea alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A pentru locul de consum................................ (denumirea), .....................................  (adresa obiectivului)

II. Condiţii de alimentare cu gaze naturale şi de operare a magistralei directe

a) alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A se realizează până la preluarea operării magistrale directe de către concesionarul serviciului public de distribuţie din localitatea..........................................,..;

b) costurile necesare alimentarii cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A si operării magistrate directe sunt:

(i)..........................................................................................................................................................................................;

(ii) ....................................................................................................................................................................................... .

III. Drepturile şi obligaţiile consumatorului izolat tip A

a) dreptul de a beneficia de servicii similare şi la acelaşi nivel de calitate cu cele prestate de OSD în sistemele de distribuţie cu gaze naturale;

b) obligaţia de a pune activele rezultate la dispoziţia OSD, în vederea efectuării tuturor operaţiilor necesare pentru asigurarea operării magistralei directe şi a obiectivelor aferente;

c) obligaţia de a achita către OSD toate costurile aferente activităţii prestate de acesta, necesare pentru asigurarea operării magistralei directe şi a obiectivelor aferente;

d) obligaţia de a încheia un contract de furnizare a gazelor naturale până la data punerii în funcţiune a magistralei directe.

IV. Drepturile şi obligaţiile OSD

a) dreptul exclusiv de a opera magistrala directă în vederea alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A;

b) obligaţia de a solicita autorizaţia de înfiinţare/licenţa de operare a magistralei directe conform prevederilor legale;

c) obligaţia de a pune la dispoziţia concesionarului serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din respectiva unitate administrativ-teritorială sau, după caz, altui OSD toate registrele, înregistrările şi informaţiile aflate în posesia sa, necesare alimentării în condiţii de continuitate a consumatorului......., în termen de 90 zile de la data solicitării scrise;

d) obligaţia de a nu alimenta alţi consumatori izolaţi tip A din magistrala directă fără acordul investitorului/investitorilor iniţial

e) obligaţia de a nu modifica parametrii tehnici ai alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip Afară a deţine în prealabil avizul Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale;

f) obligaţia de a deţine toate documentele de evidenţă de la punerea în funcţiune a obiectivelor aferente sistemului de distribuţie, cu modificările. Înlocuirile, reparaţiile şi intervenţiile făcute, conform prevederilor legale;

g) obligaţia de a întreprinde demersurile necesare către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru modificarea sau, după caz, retragerea licenţei de operare a magistralei directe în termen de 7 zile de la predarea consumatorului izolat tip A către alt OSD.

V. Notificări

Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentei convenţii să îşi notifice reciproc orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acesteia prin următoarele modalităţi:

- ………………………………………………………………………………………….

Termenul de notificare este de maximum.........zile calendaristice de la data modificării circumstanţelor.

VI. Dispoziţii finale

Orice modificare şi/sau completare a prezentei convenţii se face prin act adiţional, încheiat cu acordul părţilor, în 3 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte din convenţie şi unul pentru ANRE; exemplarul către ANRE este transmis de către OSD în termen de două zile de la data semnării.

Prezenta convenţie reprezintă voinţa părţilor şi intră în vigoare la data semnării.

Convenţia a fost încheiată astăzi,.........., în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru ANRE, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii celor două părţi contractante.

 

……………………………………….

(Consumator izolat tip A)

Reprezentant

……………………………………….

(OSD)

Reprezentant

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

CERERE

pentru emiterea avizului de principiu pentru alimentarea consumatorului Izolat tip A

- model -

 

Nr. de înregistrare.......data.........

 

Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti Subscrisa.................................................................................................... (denumirea operatorului sistemului de distribuţie), reprezentată prin...............................................  (numele şi prenumele)

în calitate de................................................................. (funcţia), în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A, solicit eliberarea avizului de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a ................................................................... (denumirea consumatorului izolat tip A), amplasat în.......................................................................................  (denumirea localităţii, judeţul, strada, numărul cadastral)

în susţinerea cererii, anexăm următoarele documente:

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………….

 

(semnătura reprezentantului)

LS.

……………………………………….

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

CERERE

pentru alimentarea cu gaze naturale în regim de consumator izolat tip A

- model –

 

Nr. de înregistrare la operatorul sistemului de distribuţie.......data.........

 

Către operatorul sistemului de distribuţie gaze naturale........................................................................................................ (denumirea operatorului sistemului de distribuţie), adresa ......................................................................................................................, fax................................., email.........................

Doamna/Domnul............................................................................ (persoana fizică), CNP.........................domiciliat în............................... CI/BI seria............, nr.. .........................................., eliberat de.......................................................,

sau

Societatea............................................. (persoana juridică). sediul în................................................, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ...................... CUI ........................................., reprezentată prin ............................................................................. (numele si prenumele), în calitate de ........................................................................................ (funcţia). în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A, solicit alimentarea cu gaze naturale în regim de consumator izolat tip A, a locului de consum situat în................................................................................... (denumirea localităţii, judeţul, strada, numărul cadastral etc.). de către societatea dumneavoastră

 

În susţinerea cererii se anexează următoarele documente:

(i) copie de pe actul de identitate/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;

(ii) copie de pe documentele care atestă dreptul de proprietate/folosinţă a viitorului loc de consum;

(iii) .................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... .

 

....................................................................................

(semnătura solicitantului şi ştampila în cazul operatorilor economici)

Data.......................