MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 355/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 355         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 14 iunie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

593. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

594. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

59. - Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru eficientiza rea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei

 

60. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

471. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru completarea Listei cu rasele de taurine de carne, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 168/2012

 

999. - Ordin al ministrului economiei privind modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT N MMR 1-2008 „Cerinţe generale pentru macarale, mecanisme de ridicat şi dispozitivele lor auxiliare din instalaţiile nucleare”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.699/2008

 

1.000. - Ordin al ministrului economiei privind modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT N SCP1-2008 - Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele care reţin presiunea din instalaţiile nucleare, aprobată prin Ordinul ministrului economiei nr. 675/2009

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

277. - Decizie privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuala, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 303/2013

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 536/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Foitoş Marius Dan se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi se numeşte în funcţia de judecător la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 14 iunie 2013.

Nr. 593.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin, (1), art. 125 alin, (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 536/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Şelaru Valentin Horia se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov, delegat la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi se numeşte în funcţia de judecător la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 14 iunie 2013.

Nr. 594.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei

 

Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cărora în cadrul Ministerului Afacerilor Interne prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu sunt desfăşurate de o structură specializată, Direcţia generală anticorupţie,

având în vedere că adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei reprezintă unul din domeniile cu privire la care Comisia Europeană realizează o monitorizare strictă şi ţinând cont de necesitatea intensificării luptei împotriva acestui fenomen, în contextul elaborării raportului din cadrul Mecanismului de Cooperare şi de Verificare de la finele acestui an,

se impune adoptarea, în regim de urgenţă, a prezentului act normativ, prin care se acordă lucrătorilor specializaţi ai Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne competenţa de a efectua, în condiţiile prevăzute de lege, activităţi de prevenire şi descoperire, precum şi acte de cercetare penală dispuse de procurorul competent pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

În considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

îh temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Alineatul (4) al articolului 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Direcţia generală anticorupţie este structură a Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, specializată în prevenirea şi combaterea corupţiei.”

Art. II. - Articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 6 septembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Lucrătorii poliţiei judiciare din cadrul Direcţiei generale anticorupţie a Ministerului Afacerilor Interne efectuează, în condiţiile legii, activităţi de prevenire şi descoperire a faptelor de corupţie, precum şi acte de cercetare penală dispuse de procurorul competent privind următoarele categorii de infracţiuni:

a) infracţiunile prevăzute de art. 254-257 din Codul penal;

b) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Dispoziţiile legale privind competenţele speciale ale altor organe de poliţie judiciară rămân aplicabile.”

Art. III. - Articolul 4 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 13 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Organele de cercetare ale poliţiei judiciare sunt organizate şi funcţionează în structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, în structura Direcţiei generale anticorupţie, a Inspectoratului General al Poliţiei Române, a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi a unităţilor teritoriale ale acestora.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 59.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, care prevăd acordarea unor exceptări în interesul apărării,

luând în considerare faptul că potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Regulamentul REACH, data de 1 iunie 2013 este stabilită ca termen-limită de înregistrare a substanţelor folosite de către operatorii economici care produc, comercializează sau utilizează substanţe, ca atare, în amestecuri şi articole, în cantităţi de cel puţin 100 de tone pe an,

în scopul reglementării acestei situaţii este absolut necesară completarea cadrului legislativ, prevăzut de Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu modificările ulterioare, prin desemnarea autorităţii competente care să asigure desfăşurarea procedurii de acordare a exceptărilor,

întrucât neadoptarea acestui act normativ periclitează industria naţională de apărare, cu efecte negative asupra producţiei de armament şi muniţie, ca urmare a imposibilităţii efectuării importurilor, a comercializării substanţelor care nu au parcurs procedura de înregistrare si pentru care nu au fost plătite taxele stabilite de Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (25.000 EUR/înregistrare),

adoptarea măsurii, în regim de urgenţă, va duce la evitarea unor cheltuieli nerecuperabile pentru procedura de înregistrare.

Luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şt extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgentă.

 

Art. I. - La alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 7 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins;

„f) Ministerul Apărării Naţionale, pentru implementarea în domeniul apărării a prevederilor art. 2 alin. (3) din Regulamentul REACH şi pentru reglementarea procedurii la nivel naţional.”

Art. II. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Apărării Naţionale elaborează, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, normele metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Dusa

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 60.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru completarea Listei cu rasele de taurine de carne, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 168/2012

 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 78.234 din 11 iunie 2013, precum şi Adresa nr. 5.416 din 6 iunie 2013 transmisă de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”,

având în vedere prevederile art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Lista cu rasele de taurine de carne, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 168/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 6 august 2012, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:

,,ş) Sură de stepă.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu.

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 iunie 2013.

Nr. 471.

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT N MMR 1-2008 „Cerinţe generale pentru macarale, mecanisme de ridicat şi dispozitivele lor auxiliare din instalaţiile nucleare”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.699/2008

 

În conformitate cu prevederile art. 2, art. 5 lit. o) şi ale anexei nr. 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Prescripţia tehnică PT N MMR 1-2008 „Cerinţe generale pentru macarale, mecanisme de ridicat şi dispozitivele lor auxiliare din instalaţiile nucleare”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.699/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 şi 37 bis din 20 ianuarie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 43, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) persoane juridice sau persoane fizice autorizate pentru efectuarea examinărilor nedistructive, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile sau ale anexei nr. 24, după caz;”.

2. La articolul 43, litera f) se abrogă.

3. Menţiunea aflată după articolul 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.”

4. După anexa nr. 23 se Introduce o nouă anexă, anexa nr. 24, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 999.

 

ANEXA

(Anexa nr. 24 la prescriptiv tehnică)

 

METODOLOGIA ŞI CONDIŢIILE TEHNICE

de autorizare/prelungire a autorizării persoanelor juridice externe care efectuează examinări nedistructive

 

1. Prezenta anexă stabileşte metodologia şi condiţiile tehnice de autorizare/prelungire a autorizării persoanelor juridice externe în vederea efectuării activităţilor de examinări nedistructive la macarale, mecanisme de ridicat şi dispozitivele lor auxiliare din instalaţiile nucleare.

2. Prezenta metodologie şi condiţiile tehnice de autorizare/prelungire a autorizării se vor aplica pentru următoarele metode de examinare: examinarea cu lichide penetrante (PT), examinarea cu pulberi magnetice {MT)” examinarea cu ultrasunete (UT), examinarea vizuală (VT) şi examinarea cu radiaţii penetrante (RT).

2.1. Pentru metoda de examinare cu radiaţii penetrante se va respecta legislaţia CNCAN în vigoare pentru deţinerea, utilizarea şi transportul instalaţiilor radiologice pe teritoriul României.

3. Autorizarea persoanelor juridice externe în vederea efectuării activităţilor de examinări nedistructive va respecta metodologia şi condiţiile tehnice stabilite mai jos.

3.1. Persoanele juridice externe care cer autorizarea vor întocmi şi vor transmite la ISCIR o solicitare scrisa însoţita de o documentaţie având următorul conţinut”.

3.1.1. informaţii despre metodele de examinare care fac obiectul autorizării;

3.1.2. Manualul de management al calităţii, ultima revizie (se acceptă şi formatul electronic);

3.1.3. lista cu procedurile de lucru avizate de către o persoană autorizată nivel III SNT-TC-1A sau standarde CAN/CGSB şi de către ISCIR şi copiile acestora pentru fiecare metodă cerută pentru autorizare;

3.1.4. tabel cu personalul care efectuează examinările nedistructive, autorizat conform SNT-TC-1A sau CAN/CGSB (metoda, nivelul de autorizare, data la care expiră autorizarea), şi copiile autorizaţiilor acestuia;

- pentru fiecare metodă pentru care se solicită autorizarea trebuie să existe cel puţin două persoane autorizate minimum nivel 2;

3.1.5. lista echipamentelor (şi copiile certificatelor de etalonare şi/sau buletinelor de verificare metrologică şi/sau certificatelor de verificare emise de către producător şi/sau certificatelor de verificare internă), a accesoriilor şi a materialelor din dotare;

3.1.6. chestionarul de evaluare generală a persoanelor juridice externe de către ISCIR (anexa nr. 19 la prescripţia tehnică, pag. 10-12).

3.2. Verificările tehnice au loc la sediul solicitantului şi constau în:

3.2.1. verificarea existenţei autorizărilor/certificărilor sistemului de management al calităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare;

3.2.2. verificarea existenţei procedurilor de calificare şi certificare a calificării personalului care efectuează examinări nedistructive;

3.2.3. verificarea existenţei calificării personalului pentru examinări nedistructive;

3.2.4. verificarea existenţei echipamentelor, accesoriilor şi materialelor necesare pentru efectuarea examinărilor nedistructive;

3.2.5. verificarea existenţei procedurilor de control nedistructiv în conformitate cu cerinţele codului ASME NUM-1/ASME NOG-1.

3.3. Verificarea tehnică este efectuată de către inspectorii de specialitate ISCIR care vor elibera un document „proces-verbal” cu concluziile verificărilor.

3.4. Procesul-verbal se întocmeşte în limbile română şi engleză.

4. Prelungirea autorizării persoanelor juridice externe în vederea efectuării activităţilor de examinări nedistructive va respecta metodologia şi condiţiile tehnice stabilite mai jos.

4.1. Persoanele juridice externe care cer reautorizarea vor întocmi şi vor transmite la ISCIR o solicitare scrisă, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei pe care o deţin, însoţită de o documentaţie având următorul conţinut:

4.1.1. informaţii despre tipul de examinare care face obiectul reautorizării;

4.1.2. Manualul de management al calităţii, ultima revizie (se acceptă şi formatul electronic);

4.1.3. lista cu procedurile de lucru avizate de către o persoană autorizată nivel III SNT-TC-1Asau CAN/CGSB şi de către ISCIR şi copiile acestora pentru fiecare metodă cerută pentru reautorizare;

4.1.4. tabel actualizat cu personalul care efectuează examinările nedistructive, autorizat conform SNT-TC-1A sau CAN/CGSB (metoda, nivelul de autorizare, data la care expiră autorizarea), şi copiile autorizaţiilor acestuia;

- pentru fiecare metodă pentru care se solicită reautorizarea trebuie să existe cel puţin două persoane autorizate minimum nivel 2;

4.1.5. lista actualizată a echipamentelor (cu număr de inventar şi copiile certificatelor de etalonare şi/sau buletinelor de verificare metrologică şi/sau certificatelor de verificare emise de către producător şi/sau certificatelor de verificare internă), a accesoriilor şi a materialelor din dotare;

4.1.6. chestionarul de evaluare generală a persoanelor juridice externe de către ISCIR (anexa nr. 19 la prescripţia tehnică, pag. 10-12);

4.1.7. copia autorizaţiei anterioare.

4.2. Verificările tehnice în cazul reautorizării au loc la sediul ISCIR şi sunt identice cu cele descrise la pct. 3.2.

4.3. Verificările tehnice în cazul reautorizării sunt efectuate de către inspectorii de specialitate ISCIR, care pot elibera un nou document „proces-verbal” sau pot prelungi cu încă 2 ani valabilitatea procesului-verbal existent.

5. Termenul de valabilitate a autorizaţiei este de 2 ani.

6. Valabilitatea autorizaţiei începe de la data încheierii procesului-verbal.

7. ISCIR va întocmi autorizaţia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21.2 la prescripţia tehnică, după confirmarea plăţii în contul ISCIR a tarifului pentru efectuarea verificărilor tehnice, în conformitate cu prevederile documentului „Tarife pentru activităţile de autorizare, avizare, verificare tehnică .... ISCIR”, indicativ CR1, ediţia aplicabilă.

8. Autorizaţia va fi transmisă către persoana juridică externă solicitantă, prin poştă sau prin delegat împuternicit de aceasta.

9. Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora s-a întocmit procesul-verbal şi s-a acordat autorizaţia trebuie anunţată ia ISCIR în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs.

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT N SCP 1-2008 - Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele care reţin presiunea din instalaţiile nucleare, aprobata prin Ordinul ministrului economiei nr. 675/2009

 

În conformitate cu prevederile art. 2, art. 5 lit. o) şi ale anexei nr. 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1 340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Prescripţia tehnică PT N SCP 1-2008 - Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele care reţin presiunea din instalaţiile nucleare, aprobată prin Ordinul ministrului economiei nr. 675/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 şi 339 bis din 21 mai 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 46, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) persoane juridice sau persoane fizice autorizate pentru efectuarea examinărilor nedistructive, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile sau ale anexei nr. 23, după caz;”.

2. La articolul 46, litera f) se abrogă.

3.Menţiunea aflată după articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.”

4. După anexa nr. 22 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 23, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte Integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 1.000.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 23 la prescripţia tehnică)

 

METODOLOGIA ŞI CONDIŢIILE TEHNICE

de autorizare/prelungire a autorizării persoanelor juridice externe care efectuează examinări nedistructive

 

1. Prezenta anexă stabileşte metodologia şi condiţiile tehnice de autorizare/prelungire a autorizării persoanelor juridice externe în vederea efectuării activităţilor de examinări nedistructive la sistemele şi componentele care reţin presiunea din instalaţiile nucleare.

2. Prezenta metodologie şi condiţiile tehnice de autorizare/prelungire a autorizării se vor aplica pentru următoarele metode de examinare: examinarea cu lichide penetrante (PT), examinarea cu pulberi magnetice (MT), examinarea cu ultrasunete (UT), examinare cu curenţi turbionari (ET), verificarea etanşeităţii (LT), examinarea prin emisie acustică (AE), examinarea vizuală (VT) şi examinarea cu radiaţii penetrante (RT).

2.1. Pentru metoda de examinare cu radiaţii penetrante se va respecta legislaţia CNCAN în vigoare pentru deţinerea, utilizarea şi transportul instalaţiilor radiologice pe teritoriul României.

3. Autorizarea persoanelor juridice externe în vederea efectuării activităţilor de examinări nedistructive va respecta metodologia şi condiţiile tehnice stabilite mai jos.

3.1. Persoanele juridice externe care cer autorizarea vor întocmi şi vor transmite la ISCIR o solicitare scrisă însoţită de o documentaţie având următorul conţinut:

3.1.1. informaţii despre metodele de examinare care fac obiectul autorizării;

3.1.2. Manualul de management al calităţii, ultima revizie (se acceptă şi formatul electronic);

3.1.3. lista cu procedurile de lucru avizate de către o persoană autorizată nivel III SNT-TC-1A sau standarde CAN/CGSB şi de către ISCIR şi copiile acestora pentru fiecare metodă cerută pentru autorizare;

3.1.4. tabel cu personalul care efectuează examinările nedistructive, autorizat conform SNT-TC-1A sau CAN/CGSB (metoda, nivelul de autorizare, data la care expiră autorizarea), şi copiile autorizaţiilor acestuia;

- pentru fiecare metodă pentru care se solicită autorizarea trebuie să existe cel puţin două persoane autorizate minimum nivel 2;

3.1.5. lista echipamentelor (şi copiile certificatelor de etalonare şi/sau buletinelor de verificare metrologică şi/sau certificatelor de verificare emise de către producător şi/sau certificatelor de verificare internă), a accesoriilor şi a materialelor din dotare;

3.1.6. chestionarul de evaluare generală a persoanelor juridice externe de către ISCIR (anexa nr. 19 la prescripţia tehnică, pag. 11-13).

3.2. Verificările tehnice au loc la sediul solicitantului şi constau în:

3.2.1. verificarea existenţei autorizărilor/certificărilor sistemului de management al calităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare;

3.2.2. verificarea existenţei procedurilor de calificare şi certificare a calificării personalului care efectuează examinări nedistructive;

3.2.3. verificarea existenţei calificării personalului pentru examinări nedistructive;

3.2.4. verificarea existenţei echipamentelor, accesoriilor şi materialelor necesare pentru efectuarea examinărilor nedistructive;

3.2.5. verificarea existenţei procedurilor de control nedistructiv în conformitate cu cerinţele codului ASME Secţiunea V, ASME Secţiunea III/ASME Secţiunea VIII/ASME Secţiunea XI;

3.3. Verificarea tehnică este efectuată de către inspectorii de specialitate ISCIR care vor elibera un document „proces-verbal” cu concluziile verificărilor.

3.4 Procesul-verbal se întocmeşte în limbile română şi engleză.

4. Prelungirea autorizării persoanelor juridice externe în vederea efectuării activităţilor de examinări nedistructive va respecta metodologia şi condiţiile tehnice stabilite mai jos.

4.1. Persoanele juridice externe care cer reautorizarea vor întocmi şi vor transmite la ISCIR o solicitare scrisă, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei pe care o deţin, însoţită de o documentaţie având următorul conţinut:

4.1.1. informaţii despre tipul de examinare care face obiectul reautorizării;

4.1.2. Manualul de management al calităţii, ultima revizie (se acceptă şi formatul electronic);

4.1.3. lista cu procedurile de lucru avizate de către o persoană autorizată nivel III SNT-TC-1A sau CAN/CGSB şi de către ISCIR şi copiile acestora pentru fiecare metodă cerută pentru reautorizare;

4.1.4. tabel actualizat cu personalul care efectuează examinările nedistructive, autorizat conform SNT-TC-1Asau CAN/CGSB (metoda, nivelul de autorizare, data la care expiră autorizarea), şi copiile autorizaţiilor acestuia;

- pentru fiecare metodă pentru care se solicită reautorizarea trebuie să existe cel puţin două persoane autorizate minimum nivel 2;

4.1.5. lista actualizată a echipamentelor (şi copiile certificatelor de etalonare şi/sau buletinelor de verificare metrologică şi/sau certificatelor de verificare emise de către producător şi/sau certificatelor de verificare internă), a accesoriilor şi a materialelor din dotare;

4.1.6. chestionarul de evaluare generală a persoanelor juridice externe de către ISCIR (anexa nr. 19 la prescripţia tehnică, pag. 11-13);

4.1.7. copia autorizaţiei anterioare;

4.2. Verificările tehnice în cazul reautorizării au loc la sediul ISCIR şi sunt identice cu cele descrise la pct. 3.2.

4.3. Verificările tehnice în cazul reautorizării sunt efectuate de către inspectorii de specialitate ISCIR care pot elibera un nou document „proces-verbal” sau pot prelungi cu încă 2 ani valabilitatea procesului-verbal existent.

5. Termenul de valabilitate a autorizaţiei este de 2 ani,

6. Valabilitatea autorizaţiei începe de la data încheierii procesul ui-verbal.

7. ISCIR va întocmi autorizaţia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21.2 la prescripţia tehnică, după confirmarea plăţii în contul ISCIR a tarifului pentru efectuarea verificărilor tehnice, în conformitate cu prevederile documentului „Tarife pentru activităţile de autorizare, avizare, verificare tehnică .... ISCIR”, indicativ CR1, ediţia aplicabilă.

8. Autorizaţia va fi transmisă către persoana juridică externă solicitantă, prin poştă sau prin delegat împuternicit de aceasta.

9. Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora s-a întocmit procesul-verbal şi s-a acordat autorizaţia trebuie anunţată la ISCIR în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,

în scopul stabilirii procedurii şi a condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune,

ţinând cont de necesitatea asigurării unui raport echilibrat între serviciile de programe cu acoperire naţională şi serviciile locale, regionale ori tematice,

în scopul protejării intereselor comunităţilor locale de a primi informaţii din actualitatea locală şi programe de interes pentru comunităţile din zona de difuzare pe teme sociale, economice, culturale şi politice,

având în vedere obligaţiile ce revin Consiliului Naţional al Audiovizualului în asigurarea pluralismului surselor de informare a publicului şi încurajarea liberei concurenţe,

în temeiul art. 10 alin. (3) lit. a)-f), art. 17 alin. (1) lit. a) şi d), art. 22, 24, art. 44 alin. (12) şi (13), art. 48, 51, 52, 54, 56, 58 şi 68 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta decizie stabileşte procedura şi condiţiile de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii licenţei audiovizuale, procedura de eliberare şi de modificare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune, denumite în continuare servicii de programe, precum şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală.

(2) Serviciile de programe difuzate în sistem digital terestru nu fac obiectul prezentei decizii.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei decizii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:

a) program local - ştiri, informaţii, reportaje, interviuri, dezbateri privind evenimente din viaţa economică, socială, culturală şi politică a comunităţii din zona de acoperire a serviciului de programe şi din regiunea unde radiodifuzorul îşi desfăşoară activitatea;

b) producţie proprie - ansamblul programelor sau emisiunilor pentru care radiodifuzorul are calitatea de producător sau de coproducător, cu o contribuţie financiară la realizarea producţiei de cel puţin 25% din totalul costurilor;

c) reprezentant - reprezentantul legal sau orice persoană împuternicită de acesta să angajeze solicitantul în relaţia cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, denumit în continuare CNA.

(2) în cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 1 şi art. 44 alin. (12) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea audiovizualului.

 

CAPITOLUL II

Procedura şi condiţiile de acordare/modificare a licenţei audiovizuale

 

Art. 3. - Licenţa audiovizuală se acordă prin concurs în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră, respectiv prin decizie a CNA în cazul difuzării prin intermediul unei reţele de comunicaţii electronice.

Art. 4. - (1) Dosarul de solicitare, în funcţie de obiectul solicitării şi de modalitatea tehnică de difuzare, va conţine următoarele documente:

a) cerere, conform formularului-tip prevăzut în anexa ir. 1;

b) strategia editorială pentru perioada de valabilitate a licenţei audiovizuale;

c) avizul tehnic eliberat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră;

d) acordul din partea unui distribuitor de servicii, numai în cazul în care solicitantul nu deţine o reţea proprie de comunicaţii electronice;

e) proiectul editorial conţinând formatul de principiu al serviciului de programe, procentele rezervate operelor europene în condiţiile precizate la art. 22 şi 24 din Legea audiovizualului, enumerarea, descrierea şi clasificarea emisiunilor pe tipuri de program, cu precizarea ponderii diferitelor genuri de programe informative, culturale, educative şi de divertisment, sursele exterioare de programe, alte argumente ce pot fi utile în susţinerea proiectului editorial; în vederea asigurării dreptului fundamental la informare, serviciile de programe generaliste vor rezerva o pondere semnificativă componentei informative, cu respectarea exigenţelor legale de informare corectă a publicului prevăzute în legislaţia audiovizualului în vigoare;

f) proiectul tehnic conţinând dotarea tehnica a studiourilor şi a grupurilor de editare, dotările pentru transmisiuni exterioare, alte argumente ce pot fi utile în susţinerea proiectului tehnic;

g) proiectul financiar conţinând sursele şi planul de finanţare, valoarea iniţială a investiţiei, resursele publicitare şi rentabilitatea previzionată, alte elemente care să permită aprecierea capacităţii de susţinere financiară a proiectului;

h) structura serviciului de programe, în conformitate cu proiectul editorial, înscrisă în cererea prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de grila de program pentru o perioadă de o săptămână;

i) elementele de identificare a serviciului de programe, în condiţiile alin. (5);

j) lista publicaţiilor editate de solicitant şi lista celorlalte servicii de programe pe care acesta le difuzează;

k) declaraţii notariale, eliberate la momentul solicitării, privind datele necesare în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 44 şi 51 din Legea audiovizualului.

(2) Solicitantul persoană română care are calitatea de comerciant va anexa la dosarul de solicitare şi următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al asociaţiei familiale autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie;

b) actul constitutiv, cu toate modificările şi completările ulterioare, însoţit de certificate de înscriere menţiuni, în copie, sau un certificat constatator eliberat în acest scop de către oficiul registrului comerţului cu cel mult 15 zile înainte de transmiterea notificării, în original;

c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, eliberat cu cei mult 30 de zile înainte de înregistrarea dosarului, care să precizeze obiectul de activitate şi structura acţionariatului existent la momentul solicitării licenţei audiovizuale, în original; în condiţiile în care în structura acţionariatului există acţionari persoane juridice, direct sau indirect, se vor depune documente oficiale care să ateste acţionariatul acestora până la ultima persoană fizică;

d) dovada calităţii de reprezentant legal al solicitantului;

e) actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie;

f) certificatul de atestare fiscală al solicitantului.

(3) Solicitantul persoană juridică română care nu are calitatea de comerciant va anexa la dosarul de solicitare şi următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul federaţiilor, după caz, în copie;

b) actul de înfiinţare, cu toate modificările şi completările ulterioare, în copie;

c) dovada calităţii de reprezentant legal al solicitantului.

(4) Solicitanţii persoane străine cu sediu! principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European vor anexa la dosarul de solicitare şi următoarele documente:

a) documentele echivalente celor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) sau la alin. (3) lit. a) şi b). după caz;

b) desemnarea unei persoane împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relaţia cu CNA şi adresa de contact aleasă a acesteia de pe teritoriul României.

(5) Elementele de identificare a serviciului de programe sunt, după caz:

a) pentru serviciile de programe de televiziune - sigla postului prezentată grafic sau înregistrată pe suport electronic;

b) pentru serviciile de programe de radiodifuziune - semnalele de identificare înregistrate pe suport electronic.

(6) Dosarul de solicitare se înregistrează la CMA şi se verifică de către Serviciul juridic şi reglementări şi de Biroul licenţe autorizări, în termen de 5 zile de la înregistrare.

Art. 5. - (1) CNA anunţă public concursurile de acordare a licenţelor audiovizuale pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră. Anunţul se publica în presă, pe pagina de internet a CNA, la adresa www.cna.ro, şi se afişează la sediul instituţiei.

(2) La concurs pot participa numai solicitanţii care se încadrează în prevederile art. 43 alin. (1) şi ale art. 47 din Legea audiovizualului şi care au obţinut avizul tehnic eliberat de ANCOM, în condiţiile stabilite de aceasta.

(3) Pentru înscriere la concurs, solicitanţii vor respecta termenele şi condiţiile stabilite prin decizie a CNA.

Art. 6. - În cazul serviciilor de programe difuzate prin reţele de comunicaţii electronice, dezbaterea publică a solicitării are loc în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului de solicitare; solicitanţii vor fi informaţi cu privire la data dezbaterii.

Art. 7. - La concurs, respectiv la dezbaterea publică solicitanţii vor fi reprezentaţi de o echipă formată din cel mult 5 persoane împuternicite să furnizeze membrilor CNA explicaţii în aspecte referitoare la:

a) statutul persoanei solicitante, situaţia juridică, structura de capital, alte aspecte manageriale;

b) formatul de principiu al serviciului de programe, structura programelor, alte aspecte specifice departamentului editorial;

c) capacităţile de producţie prevăzute, realizarea şi echiparea studioului, alte aspecte specifice departamentelor tehnic şi editorial; capacitatea de susţinere financiară a proiectului.

Art. 8. - (1) După audierea solicitanţilor, CNA va decide asupra acordării licenţei audiovizuale, ţinând cont şi de următoarele criterii generale:

a) respectarea interesului public;

b) asigurarea unui raport echilibrat între serviciile de programe naţionale, regionale şi locale, excepţie făcând situaţia prelungirii din 9 în 9 ani a licenţelor audiovizuale, potrivit legii;

c) evitarea abuzului de poziţie dominantă şi a practicilor care împiedică libera concurenţă;

d) strategia editorială, în raport şi cu strategia CNA de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale, prevăzută la art. 68 din Legea audiovizualului;

e) oferta de programe şi conţinutul acestora, prezentate în proiectul editorial;

f) experienţa şi competenţa în domeniul audiovizual, după caz.

(2) De asemenea, CNA decide asupra acordării sau prelungirii valabilităţii licenţei audiovizuale, luând în considerare şi următoarele criterii de apreciere a structurii şi formatului de principiu ale serviciului de programe:

a) respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi protecţia minorilor;

b) respectarea pluralismului politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului;

c) promovarea culturii şi protejarea limbii române, a culturii şi a limbilor minorităţilor naţionale;

d) durata totală cotidiană de difuzare a serviciului de programe;

e) genul, orarul şi durata de difuzare şi de redifuzare a emisiunilor;

f) situaţia exploatării celorlalte licenţe pe care le deţin solicitantul sau acţionarii societăţii solicitante, după caz;

g) situaţia sancţiunilor aplicate, raportarea la acestea şi măsurile luate privind intrarea în legalitate, acolo unde este cazul;

h) procentul alocat programelor locale, în cazul licenţelor audiovizuale regionale şi locale difuzate pe cale radioelectrică terestră.

Art. 9. - (1) La acordarea licenţelor audiovizuale sau, după caz, la prelungirea valabilităţii licenţelor audiovizuale pentru

difuzarea serviciilor de programe de televiziune, CNA va ţine cont în mod obligatoriu atât de criteriile menţionate la art. 8, cât şi de angajamentele solicitantului în ceea ce priveşte procentele rezervate operelor europene, în condiţiile precizate la art. 22 şi 24 din Legea audiovizualului.

(2) Sunt exceptate de la obligaţiile privind procentele rezervate operelor europene, prevăzute la art. 22 şi 24 din Legea audiovizualului, serviciile de programe de televiziune care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

a) au o audienţă potenţială de până la 3% din populaţia recenzată a ţării;

b) nu difuzează filme artistice de lung metraj şi seriale pentru televiziune;

c) conţinutul serviciului de programe este exclusiv de interes local.

(3) Serviciile de programe de televiziune difuzate în baza unei licenţe acordate pentru municipiul Bucureşti sunt exceptate de la obligaţiile privind procentele rezervate operelor europene, prevăzute la art. 22 şi 24 din Legea audiovizualului, dacă îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

a) nu difuzează filme artistice de lung metraj şi seriale pentru televiziune;

b) conţinutul serviciului de programe este exclusiv de interes local.

Art. 10. - Decizia de acordare a licenţei audiovizuale se aduce la cunoştinţă publică.

Art. 11. - În cazul serviciilor de programe difuzate pe cale radioelectrică terestră, titularul licenţei audiovizuale acordate în urma concursului va solicita ANCOM eliberarea licenţei de emisie în termenul şi în condiţiile stabilite de aceasta.

 

CAPITOLUL III

Procedura de eliberare/modificare a deciziei de autorizare audiovizuală

 

Art. 12. - (1) Difuzarea serviciului de programe audiovizuale poate începe numai după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală şi în condiţiile stabilite în licenţa audiovizuală.

(2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii:

a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră;

b) cu cel puţin 15 zile înainte de data împlinirii termenului prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în cazul difuzării prin reţele de comunicaţii electronice.

(3) în situaţii justificate, titularul unei licenţe audiovizuale poate solicita prelungirea termenului de 12 luni prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în condiţiile prevăzute în acelaşi articol. Cererea de prelungire va fi însoţită de documente care să susţină solicitarea şi trebuie transmisă în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b).

Art. 13. - (1) Titularul licenţei audiovizuale va înregistra la CNA dosarul de solicitare a deciziei de autorizare, care va conţine, în funcţie de modalitatea tehnică de difuzare, următoarele documente:

a) cerere, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1;

b) grila de program pentru o perioadă de o săptămână;

c) autorizaţia tehnică de funcţionare a staţiei de emisie/aviz de retransmisie, în original şi în copie;

d) licenţa de emisie, în original şi în copie, în cazul difuzării pe cale radioelectrică, sau licenţa de utilizare a frecvenţelor cu includerea serviciului de programe în grupul de utilizatori, în cazul difuzării prin reţele de comunicaţii electronice;

e) contractul privind condiţiile de difuzare, încheiat cu furnizorul autorizat de reţele de comunicaţii electronice, în copie autentificată, dacă difuzarea nu este asigurată direct de către radiodifuzor;

f) lista echipamentelor şi schiţa spaţiilor redacţionale şi de producţie;

g) copia contractului de închiriere sau a actului de proprietate pentru spaţiile destinate realizării serviciului de programe;

h) lista persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi a celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială, numerele de telefon şi adresa la care pot fi contactate.

(2) Dosarul avizat va fi înregistrat la Serviciul secretariat şi registratură al CNA.

(3) Dosarul de solicitare a deciziei de autorizare audiovizuală se verifică de către Biroul licenţe autorizări, în termen de 5 zile de la înregistrare.

Art. 14. - (1) în termen de 30 de zile de la avizarea dosarului de solicitare, CNA decide asupra acordării deciziei de autorizare, în baza verificării la sediul radiodifuzorului a îndeplinirii condiţiilor tehnice şi editoriale declarate.

(2) Verificarea la sediul radiodifuzorului va fi realizată de împuterniciţi desemnaţi de CNA.

Art. 15. - Serviciul de programe poate funcţiona provizoriu pentru o perioadă limitată de timp, dacă titularul licenţei audiovizuale a îndeplinit cumulativ următoarele condiţii:

a) a depus la CNA dosarul de solicitare a deciziei de autorizare audiovizuală;

b) a adus la cunoştinţa CNA intenţia de începere a funcţionării provizorii cu cel puţin 72 de ore înainte, precizând intervalul orar zilnic de difuzare.

Art. 16. - (1) Difuzarea serviciului de programe trebuie să înceapă în cel mult de 30 de zile de la obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

(2) Radiodifuzorii vor comunica în scris la CNA data începerii difuzării serviciului de programe, cu cel puţin 24 de ore înainte de această dată.

Art. 17. -. (1) Radiodifuzorii au obligaţia să aducă la cunoştinţa CNA, în scris, orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală. Modificări în licenţa audiovizuală pot fi aduse după minimum un an de la începerea difuzării serviciului de programe, prelungirea valabilităţii sau preluarea licenţei audiovizuale.

(2) Modificarea datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea audiovizualului implică solicitarea acordului CNA cu cel puţin 30 de zile înainte de modificare. În situaţia modificărilor datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului se va depune grila de program pentru un interval de o săptămână, clasificarea emisiunilor pe tipuri de program şi procentele alocate acestora.

(3) Schimbarea denumirii serviciului de programe, precum şi a elementelor grafice şi/sau sonore asociate acesteia se poate face numai după obţinerea aprobării CNA.

(4) Solicitarea de modificare va fi însoţită de formularul-tip completat conform anexei nr. 1.

Art. 18. - (1) în cazul serviciilor de programe de radiodifuziune pe cale radioelectrică terestră, în localităţi cu o populaţie de peste 50.000 de locuitori, radiodifuzorii care au obţinut licenţe audiovizuale au obligaţia de a realiza şi difuza zilnic un program local în sensul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), în intervalul orar 06,00-24,00.

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), serviciile tematice de programe, de tip muzical, religios, sportiv, cultural, cele dedicate copiilor, consacrate ca atare prin licenţă audiovizuală, precum şi posturile străine licenţiate şi în România nu au obligaţia de a realiza şi difuza program local.

Art. 19. - (1) Radiodifuzorii deţinători de licenţe audiovizuale pentru servicii de programe de radiodifuziune pot introduce în cadrul serviciului de programe, prin retransmisie sau preluare, programe ale unui alt radiodifuzor, în limita unei durate cumulate de maximum 6 ore zilnic.

(2) în aplicarea dispoziţiilor alin. (1), CNA va avea în vedere criteriile prevăzute la art. 8 alin. (2).

Art. 20. - (1) Licenţa audiovizuală a cărei durată de valabilitate expiră de drept poate fi prelungită potrivit Legii audiovizualului la cererea titularului, din 9 în 9 ani. Fac excepţie licenţele audiovizuale analogice de televiziune cu difuzare terestră, a căror prelungire se face în condiţiile art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 333/2009.

(2) Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se depune la CNA cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei şi va fi însoţită de următoarele documente, în original:

a) licenţa audiovizuală;

b) decizia de autorizare;

c) documentele prevăzute Sa art. 4 alin. (2)-(4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).

(3) în situaţia în care în acelaşi an calendaristic un radiodifuzor solicită prelungirea valabilităţii mai multor licenţe, declaraţiile notariale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. k) se depun numai la prima solicitare. Pentru următoarele solicitări se va depune o declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu au intervenit modificări în legătură cu documentele depuse iniţial.

(4) Consiliul va decide asupra prelungirii valabilităţii licenţei audiovizuale, ţinând cont de criteriile prevăzute la art. 8 şi 9, după caz.

Art. 21, - {1) Licenţa audiovizuală acordată în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului poate fi cedată către un terţ numai cu acordul CNA şi cu asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor decurgând din licenţă, în conformitate cu angajamentul din formularul-tip prevăzut în anexa nr. 2, dar nu mai devreme de un an de la data începerii difuzării serviciului de programe.

(2) în scopul obţinerii acordului CNA prevăzut la alin. (1), solicitanţii vor depune la registratura acestuia dosarul cuprinzând următoarele documente:

a) cererea titularului de licenţă audiovizuală cu privire la cedarea acesteia, semnată de reprezentantul legal al solicitantului, însoţită de licenţa audiovizuală şi decizia de autorizare audiovizuală, ambele în original;

b) hotărârea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor privind cedarea licenţei, semnată de toţi acţionarii persoane fizice şi/sau persoanele împuternicite ale acţionarilor persoane juridice, conform certificatului constatator, în original; în cazul insolvenţei, hotărârea privind cedarea licenţei aparţine organului de conducere prevăzut în legea insolvenţei;

c) certificatul de atestare fiscală al cedentului în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din Legea audiovizualului;

d) cererea cesionarului cu privire la preluarea licenţei audiovizuale, însoţită de documentele prevăzute la art. 4 alin. (2)-(4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi de documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k);

e) certificatul constatator, în original, eliberat cedentului, respectiv cesionarului de către oficiul registrului comerţului cu cel mult 7 zile înainte de data înregistrării dosarului.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) vor fi verificate de Serviciul juridic şi reglementări şi de către Biroul licenţe autorizări, în termen de 5 zile de la înregistrare.

(4) Consiliul va decide asupra solicitării în termen de 30 de zile, comunicând în scris solicitanţilor decizia sa.

(5) în cazul obţinerii acordului Consiliului, solicitanţii vor depune la sediul CNA contractul de cedare a licenţei, autentificat, însoţit de formularul prevăzut în anexa nr. 1, ce vor fi verificate, în termen de 5 zile de la depunere, de către Serviciul juridic şi reglementări şi Biroul licenţe autorizări, în vederea operării modificărilor din licenţa audiovizuală şi, după caz, în decizia de autorizare audiovizuală.

(6) în cazul serviciilor de programe difuzate prin reţele de comunicaţii electronice, CNA va efectua modificările impuse în licenţa audiovizuală şi în decizia de autorizare audiovizuală în maximum 30 de zile de la data înregistrării contractului de cesiune.

(7) în cazul serviciilor de programe difuzate pe cale radioelectrică terestră, CNA va efectua modificările impuse în licenţa audiovizuală în maximum 30 de zile de la data înregistrării contractului de cesiune. Decizia de autorizare modificată va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentului de autorizare modificat corespunzător de către ANCOM, cesionarul având obligaţia de a-l depune la CNA în maximum 4 luni de la data eliberării licenţei audiovizuale modificate.

Art. 22. - Titularii mai multor licenţe audiovizuale de radiodifuziune pot să opteze, în funcţie de acoperirea teritorială a acestora, fie pentru reunirea lor într-o licenţă regională sau naţională, fie pentru operarea lor în sistem de licenţă locală.

Art. 23. - Încălcarea de către radiodifuzori a prevederilor prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 90 şi 91 din Legea audiovizualului.

Art. 24. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 12 mai 2010, şi Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 260/2003 privind cedarea licenţei audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 24 septembrie 2003.

Art. 25. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 26. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Laura Georgescu

 

Bucureşti, 6 iunie 2013.

Nr. 277.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

Bucureşti 1, Bd. Libertăţii nr. 14, cod 050706

tel.: 021-305.53.56

fax.: 021-305.53.54

ÎNREGISTRARE C.N.A.

www.cna.ro e-mail:

cna@cna.ro

 

ATENŢIE! Cererea se completează pe calculator sau se dactilografiază.

 

Către,

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

Persoana juridică/fizică  ...................................................................................., solicită prin prezenta:

acordare   

     licenţă audiovizuală:                        radio                             televiziune

        Modalitatea de difuzare:   hertzian terestru    satelit   alte reţele de comunicaţii electronice

modificare

    licenţă audiovizuală  nr. .......... din data de ..............  eliberată la data de ..................................

    decizie de autorizare audiovizuală  nr. ........ din data de ..............  eliberată la data de ..............

  prelungire

    licenţă audiovizuală  nr. .......... din data de ..............  eliberată la data de ..................................

cedare

    licenţă audiovizuală  nr. .......... din data de ..............  eliberată la data de ..................................

pentru serviciul de programe cu denumirea .......................................................................................

Date necesare identificării şi comunicării eficiente cu solicitantul:

 

Denumirea/numele solicitantului  ..............................................................................................................

 

1.  Adresa completă a sediului societăţii: comuna / oraş .......................................................,  judeţ   .......................................................

........................................................................................................................................................................................

 Tel.:  ....................................................... Mobil:  .......................................................  Fax:  .......................................................

Pagina internet: ..................................................................Adresa e-mail: ..................................................................

 

 

 

Actele juridice ale societăţii:

2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului  nr. ................................din data ................................

3.  Actul constitutiv al societăţii: .............................................................................................................................................................

4. Structura acţionariatului: .............................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

5. Numele şi prenumele reprezentatului legal: ...............................................................................................................

Adresa completă a reprezentantului legal: ...............................................................................................................

Tel.: .................................... Mobil: .................................... Fax: .................................... Adresa e-mail: ....................................

 

 

 

 

 

 

6. Lista publicaţiilor editate de solicitant: ....................................................................................................................

7. Lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură: .......................................................................................

8. Numele şi prenumele persoanelor  responsabile de conducerea societăţii:                        

........................................................................................................................................................................................

Tel.: .................................... Mobil: .................................... Fax: .................................... Adresa e-mail: ....................................

9. Nume persoane care îşi asumă responsabilitatea editorială: .....................................................................

Tel.: .................................... Mobil: .................................... Fax: .................................... Adresa e-mail: ....................................

 

 

II. Date despre serviciul de programe:

 

1. Tipul serviciului de programe:                       radio                                    televiziune

2. Modalitatea de difuzare:        

     hertzian terestru   

     satelit 

     alte reţele de comunicaţii electronice, cu datele de identificare

3. Localitate/judeţ: .........................................................................................................................

4. Zona de difuzare: .......................................................................................................................

     (Pentru fiecare serviciu se vor menţiona: localitatea/localităţile, ţările, regiunile geografice de recepţie)

5. Licenţa audiovizuală : nr. ......... din data de ............... eliberată la data de ..............................

6. Frecvenţa/Canal:  .............................

7. Denumirea serviciului de programe:

 actuală: ..................................

 solicitată: ................................

8. Elemente de identificare (se vor anexa: sigla postului, prezentată grafic sau pe suport electronic, în cazul serviciilor de televiziune, respectiv, semnalele de identificare ale postului, înregistrate pe suport electronic, în cazul serviciilor de radio)

9. Decizia de autorizare audiovizuală: nr. ....... din data de .......... , eliberată la data de ...............

10. Amplasament sursă de program:      

 actual: ..................................

 solicitat: …............................

11. Amplasament staţie de emisie:

 actual: ..................................

 solicitat ................................

12. Licenţa de emisie : nr. ............ din data de  ........................

13. Autorizaţia tehnică de funcţionare: nr. .... eliberată la data de .............……...

14. Formatul de principiu al serviciului de programe:

    generalist

                 tematic – domeniul: ..............................................

15. Orarul de difuzare:

Luni: .............................................................................................      

Marţi: ............................................................................................

Miercuri: .......................................................................................     

Joi: .................................................................................................

Vineri: ...........................................................................................

Sâmbătă: .......................................................................................

Duminică: .....................................................................................

 

 

 

 

16. Structura programelor după surse de provenienţă (Total – 100 %):

- Producţie proprie: ................... %

- Producţii audiovizuale ale altor producători: ................ %

- Programe retransmise: ............. %

(cu nominalizarea serviciului de programe retransmis şi anexarea contractului/acordului pentru serviciul de programe respectiv)

   - Programe preluate (cu nominalizarea acestora): .................... %  

17. Procente rezervate operelor audiovizuale româneşti şi europene:

- Procent rezervat operelor audiovizuale româneşti: ....................... %

- Procent rezervat operelor audiovizuale europene: ....................%

- Procent rezervat operelor audiovizuale europene create de producători independenţi: ...%

    din care, opere recente: ............................   %

18. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni (Total – 100 %) :

    - Programe de informare: ...........  %

    - Programe educative, culturale, religioase: .............. %

 din care: Educative: ......... %

                Culturale: ......... %

                Religioase: ......... %

    - Filme: (de ficţiune, de animaţie, documentare, seriale): ............... %

    - Programe de divertisment şi alte tipuri de programe: ................  %

    - Publicitate si teleshopping: ........ %

 din care: Publicitate: ......... %

    Teleshopping: ......... %

19. Date privind categoriile de informaţii difuzate în paginile de teletext/videotext (dacă este cazul): ............................................................................................................................................

20. Menţiuni speciale: ...................................................................................................................

      (după caz, orarul şi limba de difuzare a emisiunilor dedicate minorităţilor naţionale)

 

 

Data

 

 

Semnătura reprezentantului

 

Ştampila

Avizat licenţe autorizări

 

Avizat juridic

 

 

FORMULAR AGREAT DE C.N.A.  -  Vă rugăm, folosiţi numai formulare  procurate de la  C.N.A. sau de pe site-ul www.cna.ro !

 

ANEXA Nr. 2

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

Bucureşti 1, Bd. Libertăţii nr. 14, cod 050706

tel.: 021-305.53.56

fax.: 021-305.53.54

ÎNREGISTRARE C.N.A.

www.cna.ro e-mail:

cna@cna.ro

 

ATENŢIE! Cererea se completează pe calculator sau se dactilografiază.

 

 

DECLARAŢIE

 

 

 

 

 

            Subsemnatul ....................................., în calitate de acţionar şi/sau administrator/reprezentant legal  al societăţii comerciale …................................, cu sediul social în .........................................................., având CUI ...................., cu nr. de înreg. la ORC ............................., prin prezenta declar că societatea îşi asumă toate obligaţiile ce decurg din licenţa audiovizuală cu nr. ...... din data de ................................., cu modificările şi completările ulterioare, acordată pentru serviciul de programe cu numele .................................................................. din localitatea ........................................., ca urmare a preluării acesteia de la societatea comercială ................................. începând cu data de ...................................

           

 

 

            Data ....................................

 

 

 

 

                                                                                    Numele:....................................

                                                                                    Calitatea: .................................

 

                                                                                    Semnătura: ..............................

 

 

 

FORMULAR AGREAT DE C.N.A.  -  Vă rugăm, folosiţi numai formulare  procurate de la  C.N.A. sau de pe site-ul www.cna.ro !

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 303/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 4 iunie 2013, se face următoarea rectificare:

- în anexă, la rândul 39, în loc de:

 

„VIII

SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

39

 

se va citi:

 

„VIII

SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

39 9.987”.