MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 366/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 366         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 19 iunie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

36. - Hotărâre cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie a Uniunii Europene privind adaptarea la schimbările climatice COM (2013) 216 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

357. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.867. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.653/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitană „Academia Română pentru Copii” din municipiul Bucureşti

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie a Uniunii Europene privind adaptarea la schimbările climatice COM (2013) 216 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/423 din 12 iunie 2013 şi al Comisiei pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului nr. XXX/159 din 12 iunie 2013,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul apreciază ca pozitivă intervenţia Comisiei Europene în acest domeniu şi susţine următoarele:

a) Având în vedere complexitatea procesului de adaptare la efectele schimbărilor climatice, acţiunea la nivel naţional este esenţială, fiind respectat principiul subsidiarităţii. Planurile şi strategiile naţionale pentru adaptare sunt instrumentele-cheie în ceea ce priveşte înregistrarea unor progrese reale, iar, în acest sens, strategia Uniunii Europene constituie un suport pentru completarea şi susţinerea măsurilor la nivel naţional.

b) Pentru România sunt extrem de importante acţiunile de sprijin care permit finanţarea măsurilor privind adaptarea incluse în componenta LIFE+, care vor permite implementarea Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice (2013-2020), în care componenta de adaptare la efectele schimbărilor climatice deţine un rol important.

c) Este oportună includerea măsurilor de adaptare în cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Fondurile europene vor acţiona ca un catalizator pentru obţinerea unor investiţii şi vor facilita implementarea măsurilor de la nivel naţional.

d) Implementarea unei politici eficiente de adaptare, precum şi adoptarea şi aplicarea măsurilor necesare pentru reducerea efectelor generate de schimbările climatice implică utilizarea unor resurse financiare, tehnice şi umane considerabile şi un grad ridicat de risc.

e) Platforma Europeană de Adaptare la efectele schimbărilor climatice (CLIMATE- ADAPT) constituie un pas important către un sistem de schimb eficient de informaţii la nivelul statelor membre.

Art. 2. - Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite către instituţiile europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 17 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 17 iunie 2013.

Nr. 36.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 357.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1.Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

63685

8.28.01

STAŢIE HIDROMETRICĂ

 

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Oraşul Sovata; -; Nr: -; INHGA

34.076,18

2

63737

8.03.01

Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ord. I-VI

lung. curs de apă codificate = 1233,09 km, suprafaţa ocupată de luciu de apă = 1201,19 ha, resursa teoretică de apă = 891.19 mii. mc

Ţara: România; Judeţul: Harghita; -;-; Nr: -; DA Mureş

12.230.516,58

3

63788

8.28.01

canton hidrotehnic

Clădire sector Radna şi sediu sistem Lipova St = 1892 mp, Se = 296 mp, Sdesf = 296 mp, tip clădire = P, acoperită cu ţiglă

Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Lipova; Str. Petru Maior; Nr: 13; DA Mureş

40.420,1

4

63969

8.03.11

foraje

19 buc.

Ţara: România; Judeţul: Harghita; -; -; Nr: -; DA Mureş

238.650,54

5

63970

8.03.11

foraje

82 buc.

Ţara: România; Judeţul: Mureş; -; -; Nr:-; DA Mureş

1.542.038,83

6

63971

8.03.11

foraje

18 buc.

Ţara: România; Judeţul: Sibiu; -; -; Nr: -; DA Mureş

340.044,38

7

63972

8.03.11

foraje

63 buc.

Ţara: România; Judeţul: Alba; -; -; Nr: -; DA Mureş

672.985,78

8

63975

8.03.11

foraje

82 buc.

Ţara: România; Judeţul: Arad; -; -; Nr: -; DA Mureş

437.568,22

9

63976

8.03.11

foraje

11 buc.

Ţara: România; Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; DA Mureş

112.950,73

10

64170

8.17.02

acumulare Zetea

BH Mureş, curs de apă Târnava Mare, S (nnr) = 137 ha, S (coronam) = 230 ha, lungime 167 m, lăţime 2 m, înălţime 11 m, Voi. tot. = 43 mii. mc, voi apărare = 26,5 mii. mc, baraj materiale locale

Ţara: România; Judeţul: Harghita; Com. Zetea; -; Nr: -; Harghita

197.600.436,03

11

64171

8.17.02

acumularea Bezid

Sup.(coron) = 285 ha, sup (nnr) = 184 ha, Vtot = 31 mii. mc, vol aten. = 16 mii. mc, baraj din materiale locale, lung. coron = 670 m, lat. coron = 5 m, pe pârâul Cuşmed

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Sat Bezid; -; Nr: -; Mureş

125.975.276,47

12

64172

8.17.02

Acumularea Ighiş

Sup.(coron) = 103 ha, sup (nnr) = 93 ha, Vtot = 11,27 mii. mc, voi aten. = 1,12 mii. mc, baraj din materiale locale, lung. coron = 475 m, lat. coron = 6 m, pe pârâul Ighiş

Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Mun. Mediaş; -; Nr: -; BH Mureş

101.931.266,56

13

64173

8.17.03

Acumulare nepermanentă Vânători

Vtot = 25 mii. mc, voi aten. = 25 mii. mc, baraj din beton armat, lung. coron = 30 m, lat. coron = 10 m, pe pârâul Târnava Mare, H = 24 m, L dig contur = 11,65 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Vânători; -; Nr: -; BH Mureş

121.229.264,36

14

64174

8.17.03

acumulare nepermanentă Bălăuşeri

Vtot = 24,5 mii. mc, voi. aten. = 24,5 mii. mc, baraj frontal din beton armat, lung. coron = 20,5 m, lat. coron = 5,3 m, pe pârâul Târnava Mică, H = 19m L= 13,8 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Bălăuşeri; -; Nr: -; Mureş

120.839.505,31

15

64175

8.17.03

acumulare nepermanentă Nemşa

Vtot = 7,94 mii. mc, voi aten. = 7,94 mii. mc, Sup. coron. = 88 ha, baraj din materiale locale, lung. coron = 486 m, lat. coron = 5 m, pe pârâul Moşna, H = 21,3 m

Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Com. Moşna; -; Nr: -; Sibiu

21.523.773,86

16

64176

8.17.03

acumularea nepermanentă Mihoieşti

atenuare viituri, asigurarea debitului pentru priza de apă a oraşului Câmpeni, sup. coron. = 130 ha, S(nnr) = 73 ha, Vtot = 9,90 mii. mc, voi aten. = 9,90 mii. mc, baraj din materiale locale, pe pârâul Arieş

Ţara: România; Judeţul: Alba; Loc. Mihoeşti; -; Nr:-; DAM

81.715.943,04

17

64177

8.17.02

Acumulare Rediu

Vtot = 2,20 mii. mc, voi aten. = 1,98 mii. mc, Sup. coron. = 26,2 ha, baraj din materiale locale, lung. coron = 249 m, lat. coron = 5 m, pe pârâul Mărtineşti, H = 15,5 m

Ţara: România; Judeţul: Cluj; Sat Mărtineşti; -; Nr: -; DA Mureş

4.141.770,01

18

64178

8.17.02

acumulare Tureni

Vtot = 8,95 mii. mc, voi aten. = 8,77 mii. mc, Sup. coron. = 170,5 ha, baraj din materiale locale, lung. coron = 440 m, lat. coron = 5 m, pe pârâul V. Racilor, H = 17 m

Ţara: România; Judeţul: Cluj; Com. Tureni; -; Nr: -; DA Mureş

16.757.033,75

19

64179

8.17.02

Acumulare Fâneaţa Vacilor

V tot = 6,87 mii. mc, voi aten. = 6,42 mii. mc, Sup. coron. = 112 ha, baraj din materiale locale, lung. coron = 346 m, lat. coron = 4 m, pe pârâul Fâneaţa Vacilor. Racilor, H = 18,2 m

Ţara: România; Judeţul: Cluj; Mun. Turda; -; Nr: -; DA Mureş

3.360.982,53

20

64180

8.17.03

acumulare nepermanentă Tăul Ceanului

V tot = 5,4 mii. mc, voi aten. = 5,40 mii. mc, baraj din materiale locale, lung. coron = 440 m, lat. coron = 5 m, pe pârâul Valea Caldă, H = 5,5 m

Ţara: România; Judeţul: Cluj; Com. Ceanu Mare; -; Nr: -; Cluj

9.378.188,18

21

64181

8.17.03

acumulare nepermanentă Cladova

V tot = V at = 0,8 mii. mc, Sup. coron. = 19,3 ha, baraj din materiale locale, lung. coron = 157 m, lat. coron = 5 m, pe pârâul Cladova, H = 14 m

Ţara: România; Judeţul: Arad; Sat Cladova; -; Nr: -; Arad

3.391.196,7

22

64182

8.17.03

acumulare nepermanentă Şiştarovăţ

V tot = 1,78 mii. mc, voi aten. = 1,78 mii. mc, Sup. coron. = 56 ha, baraj din materiale locale, lung. coron = 495 m, lat. coron = 4 m, pe pârâul V. Racilor, H = 9 m

Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Lipova; -; Nr: -; Arad

2.889.419,76

23

64183

8.17.03

acumulare nepermanentă Drauţ

V tot = 0,96 mii. mc, voi aten. = 0,96 mii. mc, Sup. coron. = 23 ha, baraj din materiale locale, lung. coron = 270 m, lat. coron = 4 m, pe pârâul Drauţ, H = 10,5 m

Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Lipova; -; Nr: -; Arad

2.231.575,7

24

64351

8.16.07

Îndiguire şi regularizare râu Niraj

Ldig = 55 km, Hdig = 1,5m, Lreg = 52 km, Lcons = 7,9 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Oraşul Ungheni; -; Nr: -; BH Mureş

44.314.697,29

25

64353

8.16.07

Îndiguire şi regularizare râu Târnava Mare

L dig = 13,767 km, h = 3,5 m, L reg = 6 km

Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Mun. Mediaş; -; Nr: -; BH Mureş

3.396.233,9

 

26

64354

8.16.07

îndig. Mureş

l = 4,304 km, h = 2,5 m

Ţara: România; Judeţul: Alba; Com. Vintu de Jos; -; Nr: -; DAM

3.695.713,57

27

64355

8.16.07

Supraînălţare dig Arieş

capacităţile se găsesc la poziţia 104656

Ţara: România; Judeţul: Cluj; Com. Mihai Viteazu; -; Nr: -; Cluj

3.659.761,6

28

64356

8.16.07

Îndiguire şi apărare mal râu Strei

l = 1,1 km, h = 2,5m

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Sat Covragiu; -; Nr: -; Hunedoara

199.931,32

29

64357

8.16.07

Dig mal stg. Mureş

l = 4,15 km, h = 2,15 m,

Ţara: România; Judeţul: Arad; Sat Lalaşinţ; -; Nr: -; Arad

1.287.639,41

30

64507

8.03.09

Regularizare BH Mureş

Regularizare pr. Cirlete L reg = 4,8 km

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Oraşul Haţeg; -;

Nr: -; DAM

1.763.460,86

31

64518

8.03.10

Regularizări BH Mureş

Regularizare şi Îndiguire canal Vetca (Cinta-Niraj),

Land = 44,8 km, Hind = 1 m, Lreg = 22 km, Lap = 13,5 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Sat Cinta; Nr: -; BH Mureş

7.404.043,34

32

64519

8.03.10

Regularizări BH Mureş

Regularizare Canal Morii la Reghin, l = 6,5 km, Canal de aducţiune Reghin l = 0,9 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Mun. Reghin; -; Nr: -; DA Mureş

5.419.793,79

33

64520

8.03.10

Regularizare BH Mureş

Canal deviere apă Miercurea Sibiului, l = 0,805 km

Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Oraşul Miercurea Sibiului; -; Nr: -; Mureş

12.258,09

34

64521

8.16.08

Ax Cadastral DA Mureş

nr. borne = 166 buc.

Ţara: România; Judeţul: Harghita; -; -; Nr: -; Harghita

17.595,37

35

64522

8.16.08

Ax Cadastral DA Mureş

nr. borne = 453 buc.

Ţara: România; Judeţul: Mureş; -; -; Nr: -; Mureş

47.715,38

36

64523

8.16.08

Ax Cadastral DA Mureş

nr. borne = 475 buc.

Tara: România; Judeţul: Alba; -; -; Nr: -; Alba

55.366,66

37

64524

8.16.08

Ax Cadastral DA Mureş

nr. borne = 109 buc.

Tara: România; Judeţul: Cluj; -; -; Nr: -; Cluj

12.378,89

38

64526

8.16.08

Ax Cadastral DA Mureş

nr. borne = 269 buc.

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; -; -; Nr: -; Hunedoara

28.639,41

39

64527

8.16.08

Ax Cadastral DA Mureş

nr. borne = 106 buc.

Ţara: România; Judeţul: Arad; -; -; Nr: -; Arad

231.864,64

40

64528

8.16.08

Ax Cadastral DA Mureş

nr. borne = 42 buc.

Ţara: România; Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; Timiş

52.825,60

41

64622

8.03.09

regularizări DA Mureş

lungime curs de apă regularizat = 55,49 km

Ţara: România; Judeţul: Harghita; -; -; Nr: -; BH Mureş

22.555.456,31

42

64623

8.03.09

regularizări DA Mureş

lungime curs de apă regularizat = 628,25 km

Tara: România; Judeţul: Mureş; -;- ;Nr:-; DAM

74.318.158,96

43

64624

8.17.03

Baraj Mogoş Bukk

V tot = 0,1 mii. mc, V at = 0,1 mii. mc.

Ţara: România; Judeţul: Harghita; Mun. Gheorgheni; -; Nr: -;

96.595,01

44

64625

8.03.09

regularizări DA Mureş

lungime curs de apă regularizat = 94,96 km

Tara: România; Judeţul: Sibiu; -;- ;Nr:-; DAM

14.495.054,48

45

64626

8.03.09

regularizări DA Mureş

Lungime curs de apă regularizat = 186,81 km

Ţara: România; Judeţul: Alba; -; -; Nr: -; BH Mureş

49.550.651,24

46

64627

8.03.09

regularizări DA Mureş

lungime curs de apă regularizat = 53,31 km

Tara: România; Judeţul: Cluj; -; -; Nr: -; Cluj

14.449.235,65

47

64628

8.03.09

regularizări DA Mureş

Lungime curs de apă regularizat = 142,91 km

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; -; -; Nr: -; BH Mureş

66.211.306,66

48

64629

8.03.09

regularizări DA Mureş

lungime curs de apă regularizat = 80,546 km

Tara: România; Judeţul: Arad; -;- ;Nr:-; DAM

39.488.027,16

49

64884

8.28.01

canton hidrotehnic

Grup de exploatare Zetea, S tot = 70 mp, Se = 70 mp, S desf = 140 mp, tip clădire = P+1

Ţara: România; Judeţul: Harghita; Corn Subcetate; -; Nr: -; Mureş

280.091,36

50

64885

8.28.01

canton hidrotehnic

Grup de exploatare Bezid, St = 112 mp, Se = 112 mp, S desf = 124 mp, tip clădire = P+1

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Sat Bezid;-; Nr: -;

42.692,25

 

51

64898

8.28.01

canton hidrotehnic

Sediul formaţiei Copşa Mică, S tot = 1.728 mp, Se = 176 mp, S desf = 352 mp, tip clădire = P+1

Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Oraşul Copşa Mică; -;

Nr: -; DAM

14.791,54

52

65086

8.28.01

canton Tureni

clădire P din zidărie de cărămidă, structura de rezistenţă din beton, S construită = 66 mp, anexe, grajd + coteţe cu supr. constr. = 70 mp, Supr. t = 2.030 mp

Ţara: România; Judeţul: Cluj; Com. Tureni; -; Nr: -; Cluj

151.583,8

53

65087

8.28.01

casa barajist Mihoieşti

clădire P+1, S construită = 80 mp, anexe atelier post trafo cu S constr. = 140 mp, Supr. t = 4.010 mp

Ţara: România; Judeţul: Alba; Loc. Mihoeşti; -; Nr: -; Alba

1.487.793,57

54

65088

8.28.01

canton Cladova

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, anexe-magazie din blocuri de beton cu S constr. = 194 mp, Supr. t = 3.131 mp

Ţara: România; Judeţul: Arad; Sat Cladova; -; Nr: -; Arad

176.064,94

55

65089

8.28.01

canton Lipova Băi şi atelier reparaţii Lipova

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 519 mp, Supr. t = 4.912 mp, Atelier reparaţii Lipova, St = 90 mp, Se = 90 mp, S desf. = 90 mp, tip clădire = P

Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Lipova; Str. Lugojului; Nr: -; DA Mureş

74.491,84

56

65090

8.28.01

canton Tudor Vladimirescu

clădire P din zidărie de cărămidă cu acoperiş tip şarpantă, S construită = 284 mp, anexe-magazie din lemn, padoc porci, puţ forat, grajd, WC. Supr. t = 13.500 mp

Ţara: România; Judeţul: Arad; Com. Vladimirescu; -; Nr: -; Arad

25.611,28

57

65091

8.28.01

canton Micălaca

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 283 mp, anexe-magazie lemne, magazie stoc de apărare, grajd, puţ forat, WC, Supr. t = 3.408 mp

Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad;-; Nr: - ;Arad

145.763,52

58

65092

8.28.01

canton Sânnicolaul Mic

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 214 mp, anexe-magazie materiale, magazie lemne, grajd, padoc porci, puţ forat, WC. Supr. t = 7.577 mp

Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad;-; Nr: - ;Arad

34.580,60

59

65093

8.28.01

canton Aradul Nou

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 276 mp, anexe-magazie materiale, grajd, fântână, WC, padoc porci, magazie lemne. Supr. t = 6.675 mp

Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; G Arad; Nr: -; Arad

561.764,69

60

65094

8.28.01

canton Ceala 1

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 317 mp, anexe-magazie materiale, grajd, fântână, WC, padoc porci, magazie lemne, grajd. Supr. t = 4.154 mp

Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad;-; Nr: - ;Arad

230.578,60

61

65095

8.28.01

canton Ceala 2

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 199 mp, anexe-magazie materiale, grajd, fântână, WC, padoc porci, magazie lemne. Supr. t = 8.010 mp

Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad;-; Nr: - ;Arad

52.966,51

62

65096

8.28.01

canton Sântoma

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 335 mp, anexe-magazie materiale, grajd, fântână, WC, padoc porci, magazie lemne. Supr. t = 3.640 mp

Ţara: România; Judeţul: Arad; -; -; Nr:-; Sântoma

4.482,54

63

65097

8.28.01

canton Şeitin

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 311 mp, anexe-magazie, grajd, fântână, WC. Supr. t = 12.913 mp

Ţara: România; Judeţul: Arad; Com. Şeitin; -; Nr: -; Arad

293.806,80

64

65098

8.28.01

canton Nădlac

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 280 mp, anexe-magazie materiale, grajd, fântână, WC, padoc porci, magazie lemne. Supr. t = 4.012 mp

Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Nădlac; -; Nr: -; Arad

16.136,14

65

65099

8.28.01

canton Sânpetru German (Felnac)

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 331 mp, anexe-magazie materiale, grajd, fântână, WC, coteţe, magazie lemne. Supr. t = 4.832 mp

Ţara: România; Judeţul: Arad; Satul Sânpetru German; -; Nr: -; Arad

4.582,77

66

65100

8.28.01

canton Munar

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 364 mp, anexe-magazie, grajd, fântână, WC, padoc porci. Supr. t = 9.151 mp

Ţara: România; Judeţul: Arad; Satul Munar; -; Nr: -; Arad

5.848,03

67

65101

8.28.01

canton Secusigiu

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 212 mp, anexe-magazie, grajd, fântână, WC, bucătărie de vară din lemn. Supr. t = 6.719 mp

Ţara: România; Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; Secusigiu

5.409,86

68

65102

8.28.01

canton 7 Periam

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din onduline, S construită = 310 mp, anexe-magazie materiale, grajd, fântână, WC. Supr. t = 5.224 mp

Ţara: România; Judeţul: Timiş; Com. Periam; -; Nr: -; Timiş

13.718,81

69

65103

8.28.01

canton 6 Igriş

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 211 mp, anexe-magazie materiale, coteţ, fântână, WC. Supr. t = 4.341 mp

Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Igriş; -; Nr: -; Timiş

12.840,27

70

65104

8.28.01

canton 5 Igriş

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 322 mp, anexe-magazie materiale, grajd, şopron de lemn, fântână, WC, coteţ Supr. t = 3.720 mp

Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Igriş; -; Nr: -; Timiş

13.761,91

71

65105

8.28.01

canton 4 Saravale

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 275 mp, anexe-magazie materiale, grajd, fântână, WC, padoc porci, magazie lemne. Supr. t = 4.971 mp

Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Saravale; -; Nr: -; Timiş

11.009,38

72

65106

8.28.01

canton 3 Cenad

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 285 mp, anexe-magazie materiale, grajd, şopron, fântână, WC, coteţ. Supr. t = 4.864 mp

Ţara: România; Judeţul: Timiş; Com. Cenad; -; Nr: -; Timiş

12.903,03

73

65107

8.28.01

canton 2 Cenad

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 318 mp, anexe-magazie materiale, grajd, bucătărie de vară, fântână, WC, coteţ. Supr. t = 4.118 mp

Ţara: România; Judeţul: Timiş; Com. Cenad; -; Nr: -; Timiş

10.838,12

74

65108

8.28.01

canton 1 Cenad

clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 345 mp, anexe-magazie materiale, grajd, şopron, fântână, WC, coteţ. Supr. t = 14.623 mp

Ţara: România; Judeţul: Timiş; Com. Cenad; -; Nr: -; Timiş

14.562,03

75

65110

8.28.01

staţia hidrologică Târgu Mureş

cu toate construcţiile aferente

Ţara: România; Judeţul: Mureş; MRJ Târgu Mureş; -; Nr: -; DAM

300.649,31

 

76

65111

8.28.01

staţia hidrologică Sighişoara

cu toate construcţiile aferente

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Mun. Sighişoara; -; Nr: -; DÂM

103.333,9

77

65112

8.28.01

staţia hidrologică Alba Iulia

cu toate construcţiile aferente

Tara: România; Judeţul: Alba; MRJ Alba Iulia; -; Nr: -; DAM

93.253,95

78

65113

8.28.01

staţia hidrologică Câmpeni

cu toate construcţiile aferente

Ţara: România; Judeţul: Alba; Oraşul Câmpeni; -; Nr: -; DAM

1.024.719,03

79

65114

8.28.01

staţia hidrologică Deva

cu toate construcţiile aferente

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; MRJ Deva; -; Nr: -; Hunedoara

104.517,4

80

65115

8.28.01

staţia hidrologică Arad

cu toate construcţiile aferente

Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad;-; Nr: - ;Arad

204.845,5

81

101346

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI

lung. curs de apă codificat = 41 km, sup. luciu de apă = 3,6 ha, res. teoretică de apă = 4,74 mii. mc/an

Tara: România; Judeţul: Braşov; -; -; Nr: -;

36.655,20

82

101350

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI

lung. curs de apă codificat = 84 km, sup. luciu de apă = 67,37 ha, resursa teoretică de apă = 7 mii. mc

Ţara: România; Judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -;

685.961,34

83

101354

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI

lung. curs de apă codificat = 2,727 km, sup. luciu de apă = 3.396,09 mii. mc, resursa teoretică = 1.179,68 mii. mc

Tara: România; Judeţul: Mureş -; -; Nr: -;

34.578.988,38

84

101357

8.03.01

BH Mureş cu toţi afluenţii de ord. I-VI

lung. curs de apă codificat = 841 km, sup. luciu de apă = 1.294,46 ha, resursa teoretică de apă = 94,67 mii. mc

Tara: România; Judeţul: Sibiu; -; -; Nr: -;

13.180.191,72

85

101360

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI

lung. curs de apă codificat = 546 km, sup. luciu de apă = 889,76 ha, resursa teoretică de apă = 176,72 mii. mc/an

Tara: România; Judeţul: Cluj; -; -; Nr: -;

9.059.536,32

86

101362

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord I-VI

lung. curs de apă codificat = 2,490 km, sup. luciu de apă = 4.001 ha, resursa teoretică de apă = 1.470,9 mii. mc

Tara: România; Judeţul: Alba; -; -; Nr: -;

40.738.182

87

101364

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI

lung. curs de apă codificat = 2,070 km, sup. luciu de apă = 3.293 ha, res teoretică de apă = 1.609,44 mii. mc

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; -; -; Nr: -;

33.529.326

88

101366

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord I-VI

lung. curs de apă codificat = 815 km, sup. luciu de apă = 3.587,67 ha, res. teoretică de apă = 441,81 mii. mc

Tara: România; Judeţul: Arad; -; -; Nr: -;

36.529.655,94

89

104503

8.16.07

îndig. şi regulariz. Târnava Mare la Odorhei

L dig = 3,4 km, h = 1,5 m, L reg = 0,6 km

Ţara: România; Judeţul: Harghita; Mun. Odorheiu Secuiesc; -; Nr: -;

5.673.529,99

90

104506

8.16.07

Reg. şi îndig. Pârâu Belcina

L dig = 5,0 km, h = 1,5 m, L reg = 6,9 km

Ţara: România; Judeţul: Harghita; Mun. Gheorgheni; -; Nr: -;

1.607.487,65

91

104508

8.16.07

Îndiguire şi regularizare Şaroş

L dig = 1,95 km, h = 1,5 m, L reg = 1,7 km, L cons = 1,2 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Mun. Târnăveni; -; Nr: -;

1.583.943,65

92

104510

8.16.07

Îndiguire şi regularizare Târnava Mică

L dig = 22,835 km, h = 2m, L reg = 26,6 km, L cons = 14,8 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Mun. Târnăveni; -; Nr: -; BH Mureş

35.355.661,81

93

104513

8.16.07

îndig. şi reg. Pârâu de Câmpie

L dig = 13,2 km, h = 1,5 m, L reg = 39,2 km, L cons = 0,4 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Oraşul Luduş; -; Nr: -;

1.814.741,51

94

104515

8.16.07

Îndiguire şi regularizare râu Comlod

L dig = 73,85 km, h = 1,5 m, L reg = 48,8 km, L cons = 0,6 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Crăieşti; -; Nr:-; DAM

21.823.450,22

95

104518

8.16.07

Îndiguire şi regularizare pârâu Lut

Ldig = 16,0 km, h = 2 m, L reg = 8,9 km, L cons = 1,6 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Voivodeni; -; Nr: -; BH Mureş

2.377.732,18

96

104521

8.16.07

îndig. şi reg. Voiniceni

L dig = 4,6 km, h = 1,5 m, L reg = 22 km, L cons = 4,7 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Aţintiş; -; Nr: -;

3.672.415,78

97

104522

8.16.07

îndig. Târnava Mică

L = 1 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Ghindari; -; Nr: -;

169.774,53

98

104524

8.16.07

îndig. Târnava Mică

l = 1,4 km, h = 2m

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Ghindari; -; Nr: -;

634.226,11

99

104526

8.16.07

îndig. şi reg. Cund-Idiciu

L dig = 3,83 km, h = 1,5 m, L reg = 21,5 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Sat Cund; -; Nr: -;

2.419.475,08

100

104528

8.16.07

îndig. şi reg. Gurghiu

Ldig = 5,118 km, h = 2 m, L reg = 3,28 km, L cons = 2,775 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Mun. Reghin; -; Nr: -;

8.188.353,1

 

101

104530

8.16.07

Îndiguire şi regularizare râu Mureş

Ldig = 15,35 km, h = 2,25 m, Lreg = 11 km, Lcons = 10,2 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Mun. Reghin; -; Nr: -; BH Mureş

24.647.994,44

102

104533

8.16.07

îndig. şi reg. Criş

L dig 0,9 km, h = 1 m, L reg = 2,4 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Daneş; -; Nr: -;

1.991.898,97

103

104536

8.16.07

Îndiguire şi regularizare râu Mureş

Ldig = 33,450 km, Hdig = 2,5, Lreg = 22,4 km, Lcons = 25,1 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; MRJ Târgu Mureş; -; Nr: -; BH Mureş

105.660.122,09

104

104537

8.16.07

Îndiguire şi regularizare râu Târnava Mare

Ldig = 16,7 km, h = 2 m, Lreg = 30,7 km, Lcons = 13 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Mun. Sighişoara; -; Nr: -; BH Mureş

53.282.490,59

105

104539

8.16.07

îndig. şi reg. Lut amon Agriş

L dig = 1,3 km, h = 1,5m, L reg = 1,5 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Fărăgău; -; Nr: -;

642.505,18

106

104542

8.16.07

îndig. şi reg. Mureş

Ldig = 7,916 km, h = 2m, Lreg = 7 km, Lcons = 1,80 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Oraşul Luduş; -; Nr: -;

33.795.408,21

107

104544

8.16.07

îndig. Mureş

L = 2,43 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Sat Lunca Mureşului; -; Nr: -;

947.954,11

108

104552

8.16.07

Îndiguire şi regularizare râu Târnava Mare la Copşa Mică

L dig = 7,96 km, h = 2,5 m, L reg = 8,7 km, L cons = 8,7 km

Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Oraşul Copşa Mică; -; Nr: -; BH Mureş

5.553.395,8

109

104554

8.16.07

Îndiguire şi regularizare râu Târnava Mare

L dig = 8,541 km, h = 2,25 m, L reg = 16,2 km, L cons = 7,2 km

Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Oraşul Dumbrăveni; -; Nr: -; BH Mureş

2.365.784,01

110

104560

8.16.07

Îndiguire Mureş

l = 6,136 km, h = 2,5 m

Ţara: România; Judeţul: Alba; Com. Şibot; -; Nr: -; DAM

3.381.700,79

111

104598

8.16.07

îndig. şi consolidare r. Mureş

I dig = 1,441 km, h = 3 m, I cons = 0,8 km

Ţara: România; Judeţul: Alba; Sat Drâmbar; -; Nr: -; DAM

3.421.063,77

112

104604

8.16.07

Îndiguire şi reg. Târnava Mare la Blaj mal drept

I dig = 4,166 km, h = 3 m, I reg = 6,011,1 cons = 10,043 km

Ţara: România; Judeţul: Alba; Mun. Blaj; -; Nr: -; DAM

14.231.800,46

113

104606

8.16.07

Îndiguire şi regularizare râu Târnava Mare la Blaj - Tiur mal stâng

L dig = 6,991 km, H dig = 3 m, L reg = 2,4 km, L cons = 0,75 km

Ţara: România; Judeţul: Alba; Loc Tiur; -; Nr: -; BH Mureş

2.047.804,02

114

104609

8.16.07

îndig. râu Mureş la Vurpar

l = 4,9 km, h = 1,5m

Tara: România; Judeţul: Alba; Sat Vurpăr; -; Nr: -; DAM

1.261.778,77

115

104610

8.16.07

Îndiguire şi regul. râu Mureş

I dig = 16,54 km, h = 4 m, I reg = 6,4 km, I cons = 7,07 km

Tara: România; Judeţul: Alba; MRJ Alba Iulia; -; Nr: -; DAM

89.078.790,85

116

104613

8.16.07

îndig. râu Mureş şi reg. p. Blandiana

I dig = 3,747 km, h = 2 m, I reg = 8 km, I cons = 3.25 km

Tara: România; Judeţul: Alba; Com. Blandiana; -; Nr: -;

5.566.823,69

117

104618

8.16.07

îndig. şi reg. Târnava la Cet Balta Jitvei

l = 12,465 km, h = 3m

Ţara: România; Judeţul: Alba; Mun. Blaj; -; Nr: -;

8.565.012,52

118

104621

8.16.07

Supraînălţare dig Arieş

capacităţile se regăsesc la 104656

Tara: România; Judeţul: Cluj; Com. Mihai Viteazu; -; Nr: -;

2.558.971,79

119

104623

8.16.07

Regulariz. şi Îndiguire r. Arieş la Cheia-Viişoara

capacităţile se regăsesc la 104656

Tara: România; Judeţul: Cluj; Sat Cheia;-; Nr: -;

22.471.781,38

120

104648

8.16.07

Îndiguire Arieş tr. II Turda

capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţul: Cluj; Mun. Turda; -; Nr: -;

1.106.256,24

121

104650

8.16.07

Îndiguire Arieş tr. III Ceramica

capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţul: Cluj; Mun. Turda; -; Nr: -;

1.668.930,74

122

104652

8.16.07

Îndiguire Arieş tr. IV-VI Poiana

capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţul: Cluj; -; -; Nr: -; Poiana

1.044.010,82

123

104654

8.16.07

Îndiguire Arieş tr. VI Poiana

capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţul: Cluj; -; -; Nr: -; Poiana

804.261,62

124

104656

8.16.07

Îndiguire şi regularizare Arieş la Cheia - Viişoara

l = 21 km, h = 2 m, L reg = 21 km, L cons = 12,46 km

Tara: România; Judeţul: Cluj; Sat Cheia; -; Nr:-;

18.314.007,39

125

104660

8.16.07

Îndiguire Arieş tr. VII Câmpia Turzii

capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţul: Cluj; Mun. Câmpia Turzii; -; Nr: -;

640.531,09

 

126

104663

8.16.07

îndig. Arieş tr. IV Turda

capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţul: Cluj; Mun. Turda; -; Nr: -;

2.341.235,4

127

104664

8.16.07

Îndiguire Arieş la Oprişani

capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţul: Cluj; -; -; Nr: -; Oprişani

1.058.971,32

128

104666

8.16.07

Îndiguire Arieş tr. VII Viişoara

capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţul: Cluj; Com. Viişoara; -; Nr: -;

720.618,34

129

104667

8.16.07

Îndiguire râu Arieş TR. VI Poiana

capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţul: Cluj; -; -; Nr: -; Poiana

807.083,12

130

104669

8.16.07

Îndiguire Arieş la Cheia

l = 2,598 km, h = 1,5m,

Tara: România; Judeţul: Cluj; Sat Cheia;-; Nr: -;

1.062.266,31

131

104670

8.16.07

Amenajare râu Arieş la Lunca Arieşului

L = 2 km, h = 2 m, L cons = 1,35 km

Tara: România; Judeţul: Alba; Sat Lunca Arieşului; -; Nr: -; BH Mureş

4.057.349,66

132

104674

8.16.07

îndig. şi reg. Mureş la Homorod

l = 7,9 km, h = 3 m

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Sat Gelmar; -; Nr:-;

6.321.637,77

133

104675

8.16.07

îndig şi reg. Mureş

l = 10,277 km, h = 5m

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; MRJ Deva; -; Nr: -;

11.801.495,44

134

104677

8.16.07

Îndiguire Strei la Simeria - Batiz

l = 7,5 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Oraşul Simeria; -; Nr: -;

845.211,28

135

104678

8.16.07

Îndiguire şi regularizare Mureş

I dig = 10,94 km, h = 4 m, I reg = 4,4 km, I cons = 3,7 km

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Com. Ilia; -; Nr: -;

17.199.968,91

136

104680

8.16.07

Îndiguire Mureş

l = 4,6 km, h = 3 m

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Sat Stretea; -; Nr:-;

1.963.443,27

137

104681

8.16.07

Îndiguire râu Mureş

Ldig = 2,8 km, Hdig = 2 m

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Com. Branisca; -; Nr: -; BH Mureş

4.080.931,14

138

104684

8.16.07

Îndiguire Mureş

l = 1,57 km, h = 3m

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Sat Lăpusnic; -; Nr: -;

1.565.063,48

139

104689

8.16.07

Dig mal stg. Mureş

l = 3 km, h = 2 m,

Tara: România; Judeţul: Arad; Sat Chelmac; -; Nr: -;

1.102.563,01

140

104691

8.16.07

Dig mal stg. Mureş

l = 6 km, h = 2,7 m

Tara: România; Judeţul: Arad; Sat Chelmac; -; Nr: -; DAM

1.018.049,87

141

104692

8.16.07

Dig mal stg. Mureş

l = 3,66 km, h = 2,8 m

Ţara: România; Judeţul: Arad; Sat Ususău; -; Nr: -;

3.302.077,03

142

104695

8.16.07

Dig mal stg. Mureş

l = 4,74 km, h = 3 m

Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Lipova; -; Nr: -; DAM

6.463.114,82

143

104696

8.16.07

Dig racordare Lipova - Şiştarovăţ

l = 2,43 km, h = 2,2 m

Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Lipova; -; Nr: -;

195.439,35

144

104697

8.16.07

Dig de apărare IAS Baratca

l = 0,85 km, h = 1,4m

Ţara: România; Judeţul: Arad; Com. Păuliş; -; Nr: -;

100.047,37

145

104699

8.16.07

Regularizări râu Mureş Păuliş - Sâmbăteni

L = 9,85 km, H = 2,6m

Tara: România; Judeţul: Arad; Com. Păuliş; -; Nr: -; BH Mureş

4.888.358,44

146

104700

8.16.07

Dig compartimentare mal dr. Cichiş- Arad

l = 2,5 km, h = 1,2m

Tara: România; Judeţul: Arad; Sat Mândruloc; -; Nr: -;

459.805,23

147

104701

8.16.07

Dig mal dr. Mureş Arad + completare r.

Mureş Pecica-Vladim.

l = 36,993 km, h = 5,2 m

Tara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -;

28.901.540,94

148

104704

8.16.07

Dig mal stg. Mureş

l = 9,93 km, h = 1,2m

Tara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad;-;Nr:-;

9.601.659,94

149

104711

8.16.07

Diguri Mureş mal Dr.

l = 6,691 km, h=4m

Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Pecica; -; Nr: -;

5.013.781,08

150

104730

8.16.07

Diguri Mureş mal dr. la Nădlac-Şetin

l = 17,4 km, h = 2,5m

Tara: România; Judeţul: Arad; 6raşul Nădlac; -; Nr: -;

18.532.656,05


151

116476

8.28.01

Canton Pecica + sediu formaţie Pecica

St = 4.174 mp, Se = 722 mp, P, acoperiş ţiglă

Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Pecica; -; Nr: -;

9095,40

152

116852

8.28.01

Sediu formaţie Cenad

clădire P, St = 5.975 mp, Se = 478 mp, Sd = 478 mp, învelită cu ţiglă

Tara: România; Judeţul: Timiş; Com. Cenad; -; Nr: -;

30.918,95

153

145294

8.03.09

Lucrare de apărare

Amenajare râu Arieş zona Baia de Arieş, Ldig = 0,170 km, H med = 2,0 m

Tara: România; Judeţul: Alba; 6rasul Baia de Arieş; -; Nr: -; DAM

1.443.506,52

154

145295

8.16.07

Îndiguire râu Mureş la Iernut

Ldig = 1.355 km, H med = 3 m

Tara: România; Judeţul: Mureş; Oraşul Iernut; -; Nr: -; BH Mureş

12.083.607,67

155

145296

8.16.07

Amenajare râu Mureş în zona Foit

L ind = 1.836 km, H med = 3 m, L cons = 0,44 km

Tara: România; Judeţul: Hunedoara; Sat Foit; -; Nr: -; DAM

1.777.624,18

156

149920

8.03.01

Ape de suprafaţă şi albiile lor minore

lung. curs codificat 342 km, S luciu apă = 357,09 ha

Tara: România; Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; DAM

3.635.890,38

157

149921

8.17.03

Acumulare nepermanentă Valea

V tot = 6 mii. mc

Tara: România; Judeţul: Mureş; Sat Valea;-; Nr: - ;DAM

33.623.126,3

158

149923

8.17.02

Acumulare Cinciş

V tot = 35,87 mii. mc, V at = 8,66 mc

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Sat Cinciş-Cerna; -; Nr: -; DAM

91.820.934,18

159

149924

8.16.07

Amenajare râu Cerna

Îndiguire si regularizare râu Cerna la Hunedoara L ind = 1,94 km, Lreg = 8,48 km

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Mun. Hunedoara; -; Nr: -; BH Mureş

30.183.453,94

160

149925

8.16.07

Amenajare râu Târnava Mică la Suplac

L Îndiguire = 2,489 km, Lcons = 0,146 km

Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Suplac; -; Nr: -; DAM

2.624.339,13

161

155386

8.03.09

Regularizare pârâu Tăietura la Porumbenii Mari

L cons = 0,315 km; L reprofilare = 0,605 km; Nr. MF teren = 63737

Ţara: România; Judeţul: Harghita; Com. Porumbeni; -; Nr: -; BH Mureş

287.775,29

162

155387

8.03.09

Regularizare pârâu Szelyke în Odorheiu Secuiesc

L recalibrare = 0,800 km; L zid parapet din beton = 0,015 km; H = 1,8 m; L ap = 0,195 km (pereu); L deponie sistematizată = 0,225 km; Nr. MF_teren = 63737

Ţara: România; Judeţul: Harghita; Mun. Odorheiu Secuiesc; -; Nr: -; BH Mureş

230.970,93

163

155388

8.03.09

Regularizare pârâu Busniac în Odorheiu Secuiesc

L reg = 1 km; L cons = 0,080 km (gabioane); L risbermă = 15 m; Nr. MF_teren = 63737

Ţara: România; Judeţul: Harghita; Mun. Odorheiu Secuiesc; -; Nr: -; BH Mureş

230.970,93

164

155389

8.03.09

Regularizare pârâu Feernic Lupeni-Rugăneşti

Lucrări de regularizare pârâu Feernic, loc. Lupeni - refacere 1 buc. prag de beton, L cons Gabioane = 0,112 km; L cons Saltea Gabioane = 0,036 km; L recalibrare = 1,0 km; Loc. Cobăteşti - Lcons Gabioane = 0,065 km; Loc. Rugăneşti - 1 buc. epiu dirijare L = 15 m; LCons Gabioane = 0,084 km; LAp Mal Saltea Gabioane = 0,06 km; LRecalibrare = 0,03 km; L Taiere De Cot = 0,09 km; 2 buc. căderi din beton; Nr. MF Teren = 63737

Ţara: România; Judeţul: Harghita; -; -; Nr: -; BH Mureş

1.129.702,1

165

155390

8.03.09

Regularizare şi Îndiguire mal drept râu Mureş la Suseni

L dig Longitudinal de dirijare = 0,315 km; 4 bucăţi epiuri din piatră brută Lung = 0,175 km; Nr. MF_teren = 101354

Tara: România; Judeţul: Mureş; Com. Suseni; -; Nr: -; BH Mureş

934.013,47

166

155391

8.03.09

Regularizare Valea Milova în satul Milova com. Conop

L Amenajare Albie = 5 km; L Protecţie Mal = 2,1 km; Căderi - 5 bucăţi; Nr_MF_teren = 101366

Ţara: România; Judeţul: Arad; Com. Conop; -; Nr: -; sat Milova - BH Mureş

4.594.709,6

167

155392

8.03.09

Regularizare pârâu Govajdia la Teliucu Superior

L Reg = 0,668 km, L reprof = 0,327 km; L Zid De Dirijare = 0,178 km; L Pereu Beton = 0,514 km; Nr. MF_teren = 101364

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Sat Teliucu Superior; -; Nr: -; BH Mureş

652.152,96

168

155393

8.03.09

Apărare de mal cu epiuri pe râul Mureş în zona Câmpuri, Surduc

L Cons = 0,7km (epiuri anrocament); Nr. MF_teren = 101364

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Sat Câmpuri-Surduc; -; Nr: -; BH Mureş

2.686.823,16

169

155394

8.03.09

Regularizare râu Cerna amonte Cinciş în zona loc. Topliţa

L Reg = 7,4 km; L ap. Mal = 3,06 km; prag fund 19 buc, Nr. MF_teren = 101364

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Com. Topliţa; -; Nr: -; BH Mureş

4.255.053,37

170

155395

8.03.09

Regularizare pârâu Laslea şi afluenţi - com. Laslea

L Reprofilare Albie = 3,65 km; L Protecţie Mal = 3,483 km; Prag de fund = 8 buc, Nr. MF_teren = 101357

Tara: România; Judeţul: Sibiu; Com. Laslea; -; Nr: -; BH Mureş

4.806.137,75

171

155396

8.03.09

Amenajare râu Târnava Mare la confluenţa cu pârâul Curciu

Lung Amenajare = 0,55 km; L Protec Mal = 0,47 km; Nr. MF_teren = 101357

Tara: România; Judeţul: Sibiu; Com. Dârlos; -; Nr: -; BH Mureş

3.477.219,65

172

155397

8.03.09

Regularizarea Văii Căpâlna la Dumbrăveni

LAmenajare = 2,1 km; L Consolidare Mal = 1,3 km; 2 buc, baraje corecţie torenţi; Nr. MF_teren = 101357

Tara: România; Judeţul: Sibiu; 6raşul Dumbrăveni; -; Nr: -; BH Mureş

2.717.682,34

173

155398

8.03.09

Regularizare Valea Bârzava în com. Bârzava

L_reg = 5,375 km; L_Ap Mal = 3,7 km; Nr. MF_teren = 101366

Ţara: România; Judeţul: Arad; Com. Bârzava; -; Nr: -; BH Mureş

7.897.375,21

174

155399

8.03.09

Regularizare Valea Somonita în com. Birchiş

L - Amenaj Albie = 5,185 km; L Protec Mal = 1,141 km; Nr. MF_teren = 101366

Ţara: România; Judeţul: Arad; Com. Birchiş; -; Nr: -; BH Mureş

3.779.074,25

175

155400

8.03.09

Regularizare râu Dobra com. Dobra

L_-Reg = 4,4 km; L_Ap Mal = 3,262 km; Nr. MF_teren = 101364

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Com. Dobra; -; Nr: -; BH Mureş

4.857.936,53

176

155401

8.03.09

Regularizare râu Sibişel în loc. Sânpetru, Săcel, Bărăştii Haţegului

L_Reg = 9,62 km, L_Ap Mal = 4,635 km, nr. MF_teren = 101364

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Com. Sântămăria-Orlea; -; Nr: -; BH Mureş

6.983.686,29

177

155402

8.03.09

Consolidare mal stâng râu Mureş la Stâna de Mureş

L_Cons = 1,1 km; Nr. MF_teren 101362

Tara: România; Judeţul: Alba; Sat Stâna de Mureş; -; Nr: -; BH Mureş

1.990.302

178

155403

8.03.09

Amenajare râu Sebeş aval Petreşti

L_Ap Mal = 2,114 km; 1 buc. prag deversor, Nr. MF_teren = 101362

Ţara: România; Judeţul: Alba; Loc Oarda; -; Nr: -; Oarda şi Sebeş; BH Mureş

6.758.179,33

179

155404

8.03.09

Regularizare şi apărare mal pe Valea Lucanilor la Boşorod

L_Reg = 1,425 km, L- Ap Mal = 2,4 km; Nr. MF_teren = 101364

Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Com. Boşorod; -; Nr: -; BH Mureş

4.100.111,39

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.653/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitană „Academia Română pentru Copii” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.653/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitană „Academia Română pentru Copii” din municipiul Bucureşti,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.653/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitană „Academia Română pentru Copii” din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 16 mai 2013, se modifică, după cum urmează:

- în titlul şi cuprinsul ordinului, denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar particular „Şcoala Gimnazială Metropolitană «Academia Română pentru Copii» din municipiul Bucureşti” se va înlocui cu denumirea „Şcoala Gimnazială Metropolitană «ARC» din municipiul Bucureşti”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 iunie 2013.

Nr. 3.867.