MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 367/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 367         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 20 iunie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

375. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa”

 

376. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare ecluze - echipamente şi instalaţii”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.110. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

3.894. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014

 

3.895. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

549. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor serialelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii prevăzute la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, articolul „Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR)”, în conformitate cu prevederile Programului operaţional sectorial „Transport” 2007-2013, axa prioritară 2, domeniul major de intervenţie 2.3 „Modernizarea şi dezvoltarea porturilor dunărene şi maritime”, şi ale legislaţiei comunitare în vigoare, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 375.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa”

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa

Amplasament: judeţul Constanţa, municipiul Constanţa - Portul Constanţa Sud, zona fluviomaritimă

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

215.863*)

(în preţuri august 2012; 1 euro = 4,5635 lei)

 

 

 

din care construcţii-montaj (C+M)

 

mii lei

184.617

Eşalonarea investiţiei: (INV/C+M)

 

 

 

 

INV

mii lei

4.300

Anul I

C+M

mii lei

1.000

 

INV

mii lei

95.000

Anul II

C+M

mii lei

79.000

 

INV

mii lei

107.000

Anul III

C+M

mii lei

96.000

 

INV

mii lei

9.563

Anul IV

C+M

mii lei

8.617

Capacităţi:

 

 

- Suprafaţă totală dragaj

mp

2.134.737,11

- Suprafaţă dragaj în portul de lucru

mp

371.286,70

- Lungime cheu

m

1.250

- Platformă portuară

mp

7.125

- Sistem hidrografic

buc.

1

Durata de realizare a investiţiei

luni

41

 

Factori de risc

Lucrările de intervenţii se vor proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În cadrul proiectului se vor respecta principiile acţiunii preventive şi compensării influenţei nefavorabile asupra mediului la sursa producerii, conform cerinţelor relevante ale legislaţiei de mediu.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, articolul „Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR)”, în conformitate cu prevederile Programului operaţional sectorial „Transport” 2007-2013, axa prioritară 2, domeniul major de intervenţie 2.3 „Modernizarea şi dezvoltarea porturilor dunărene şi maritime”, şi ale legislaţiei comunitare în vigoare, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare ecluze - echipamente şi instalaţii”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare ecluze - echipamente şi instalaţii”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie la titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

(2) După aprobarea de către Comisia Europeană a obiectivului de investiţii, finanţarea acestuia se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, alineatul „Fondul de coeziune (FC)”, în conformitate cu prevederile Programului operaţional sectorial „Transport” 2007-2013 şi ale legislaţiei comunitare în vigoare, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 376.

 

ANEXA

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI

obiectivului de investiţii „Modernizare ecluze - echipamente şi instalaţii”

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanţa

Amplasament: în 8 locaţii de-a lungul Canalului „Dunăre-Marea Neagră” şi Canalului „Poarta Albă-Midia Năvodari”, respectiv: Ecluza Cernavodă, Ecluza Agigea, Ecluza Ovidiu, Staţia de pompare complexă km 60 Cernavodă, staţiile de pompare pentru apărarea localităţilor împotriva inundaţiilor (Ştefan cel Mare-Saligny, Făclia şi Mircea Vodă), galerii de ape mari - Ecluza Ovidiu şi galerii de ape mari - Ecluza Năvodari

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei, (în preţuri la 31 mai 2012, 1 inclusiv TVA euro = 4,4729 lei),

mii lei

1.022.566

din care:

 

 

Construcţii şi montaj (C+M):

mii lei

305.111

Eşalonarea investiţiei:

INV/C+M

 

Anul I

mii lei

276.000

 

mii lei

67.000

Anul II

mii lei

154.000

 

mii lei

49.000

Anul III

mii lei

201.000

 

mii lei

64.000

Anul IV

mii lei

220.000

 

mii lei

70.000

Anul V

mii lei

171.566

 

mii lei

55.111

Capacităţi:- Ecluze modernizate

bucăţi

6

- Staţii de pompare modernizate

bucăţi

1

- Galerii ape mari modernizate

bucăţi

2

- Staţii de apărare a localităţilor împotriva inundaţiilor, modernizate

bucăţi

3

Durata de realizare a investiţiei

luni

54

 

Factori de risc

Lucrările propuse în acest proiect sunt amplasate pe teritoriul aflat în administraţia beneficiarului Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanţa.

În cadrul proiectului se vor respecta principiile acţiunii preventive şi compensării influenţei nefavorabile asupra mediului la sursa producerii, conform cerinţelor relevante ale legislaţiei de mediu.

Impactul proiectului asupra mediului este, în ansamblu, benefic/pozitiv.

Realizarea proiectului asigură, pe lângă îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe cele două canale, condiţii favorabile de conservare şi îmbunătăţire calitativă a factorilor de mediu din cadrul ecosistemului din zona aval Poarta Albă a celor două canale.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie la titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

După aprobarea de către Comisia Europeană a obiectivului de investiţii, finanţarea acestuia se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, alineatul „Fondul de coeziune (FC)”, în conformitate cu prevederile Programului operaţional sectorial „Transport” 2007-2013 şi ale legislaţiei comunitare în vigoare, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere:

- Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, aprobat prin Decizia CE nr. 5.811/2007;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;

- reglementările comunitare şi naţionale aplicabile,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 „Schema de garanţie pentru tineri”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 1.110.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014,

având în vedere:

- capacitatea de şcolarizare a programelor de studii performante;

- cifrele de şcolarizare finanţate de la bugetul de stat în ultimii ani, fundamentate pe propunerile înaintate de conducerile instituţiilor de învăţământ superior de stat pe baza capacităţii lor de şcolarizare,

luând în considerare:

- propunerile universităţilor de stat privind programele de studii şi numărul de locuri pentru şcolarizarea tinerilor din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România, precum şi a românilor de pretutindeni comunicate Direcţiei generale relaţii internaţionale şi europene;

- propunerile instituţiilor de învăţământ superior şi ale organizaţiilor rome comunicate Direcţiei generale învăţământ în limbile minorităţilor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat şi specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014, este alocată de Ministerul Educaţiei Naţionale instituţiilor de învăţământ superior de stat conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) în vederea admiterii la studii universitare de licenţă a unor tineri de etnie romă se alocă instituţiilor de învăţământ superior de stat un număr de 594 de locuri, conform anexei nr. 1.

(3) în vederea admiterii la studii universitare de licenţă a tinerilor din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România se alocă instituţiilor de învăţământ superior de stat cifra de şcolarizare conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) în vederea admiterii la studii universitare de licenţă a românilor de pretutindeni se alocă instituţiilor de învăţământ superior de stat cifra de şcolarizare conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cifra de şcolarizare prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 se repartizează de către senatul universitar sau consiliul de administraţie, după caz, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, astfel încât să fie stimulate domeniile prioritare şi programele de studii performante.

(2) Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene comunică instituţiilor de învăţământ superior programele de studii la care urmează a se organiza admitere pentru cifra de şcolarizare prevăzută în anexa nr. 3.

(3) Senatul universitar sau consiliul de administraţie, după caz, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, repartizează cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă finanţate de la bugetul de stat numai pentru programe de studii universitare de licenţă care funcţionează legal, în condiţiile stabilite prin actul de autorizare provizorie, respectiv de acreditare pentru fiecare formă de învăţământ, fiecare limbă de predare şi pentru fiecare locaţie geografică în care se desfăşoară.

Art. 3. - (1) Cifra de şcolarizare pentru programele de studii universitare de licenţă organizate în regim cu taxă de către instituţiile de învăţământ superior de stat, particulare acreditate şi particulare autorizate să funcţioneze provizoriu se aprobă de către senatul universitar sau consiliul de administraţie, după caz, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(2) Senatul universitar, consiliul de administraţie, după caz, la propunerea rectorului, aprobă cifra de şcolarizare cu taxă numai pentru programe de studii universitare de licenţă care funcţionează legal, în condiţiile stabilite prin actul de autorizare provizorie, respectiv de acreditare pentru fiecare formă de învăţământ, fiecare limbă de predare şi pentru fiecare locaţie geografică în care se desfăşoară, aprobate prin hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, valabilă pentru anul universitar 2013-2014.

Art. 4. - Cifra totală de şcolarizare pentru fiecare program de studii universitare de licenţă, finanţată de la bugetul de stat şi cu taxă, nu poate depăşi capacitatea maximă de şcolarizare aprobată prin hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, valabilă pentru anul universitar 2013-2014.

Art. 5. - (1) în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, toate instituţiile de învăţământ superior au obligaţia de a comunica Ministerului Educaţiei Naţionale repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studiile universitare de licenţă organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat şi în regim cu taxă, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Refuzul de a furniza datele privind repartizarea cifrei de şcolarizare sau raportarea falsă reprezintă încălcarea principiului răspunderii publice şi duce la sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 6. - Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia Generală Buget - Finanţe şi Resurse Umane şi Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi toate instituţiile de învăţământ superior acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 3.894.

 

ANEXA Nr. 1

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE

pentru studii universitare de licenţă alocată instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul universitar 2013-2014

 

Universitatea

Cifra de şcolarizare

 

Total

Din care romi

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

4.750

8

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

1.270

3

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

280

1

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

950

2

Universitatea din Bucureşti

4.400

60

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

850

6

Academia de Studii Economice din Bucureşti

2.700

17

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

160

5

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

205

2

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti

154

2

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

180

3

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

600

15

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

560

10

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

500

5

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

525

15

Universitatea „Transilvania” din Braşov

2.750

18

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3.200

19

din care pentru Centrul Universitar Nord din Baia Mare

600

9

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

855

2

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

4.870

60

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

600

5

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

160

2

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

150

2

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

1.340

23

Universitatea Maritimă din Constanţa

120

1

Universitatea din Craiova

2.880

30

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

350

5

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

1.800

15

din care pentru Facultatea de Inginerie din Brăila

130

2

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

2.950

5

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

500

3

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

3.450

35

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi

710

5

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

289

1

Universitatea din Oradea

1.550

30

Universitatea din Petroşani

625

5

Universitatea din Piteşti

775

16

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

870

14

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

370

7

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

1.620

17

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

1.020

10

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

895

18

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

350

13

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

425

25

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

440

4

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

84

2

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

2.200

4

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

630

2

Universitatea de Vest din Timişoara

2.000

30

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

580

5

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

160

 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol 1” din Bucureşti

 

 

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti

55

 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

425

 

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov

45

 

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa

30

 

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

207

 

Institutul Medico-Militar

82

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE

pentru studii universitare de licenţă alocată instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 a tinerilor din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România

 

Universitatea

Cifra de şcolarizare

 

Total

Din care cu bursă

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

20

0

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

15

15

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

2

1

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

10

10

Universitatea din Bucureşti

10

0

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

2

0

Academia de Studii Economice din Bucureşti

18

0

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

2

1

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

2

1

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti

1

1

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

5

5

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

18

10

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

10

10

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

2

2

Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău

25

25

Universitatea „Transilvania” din Braşov

20

20

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

15

0

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

15

0

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

20

0

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

1

0

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

2

1

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

3

2

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

10

10

Universitatea Maritimă din Constanţa

5

5

Universitatea din Craiova

20

20

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

3

0

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

20

20

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

20

0

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

10

10

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

30

0

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi

7

0

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

5

5

Universitatea din Oradea

10

10

Universitatea din Petroşani

2

2

Universitatea din Piteşti

15

15

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

10

10

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

2

2

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

15

15

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

30

30

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

10

10

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

6

6

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

5

5

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

5

0

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

1

1

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

18

0

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

5

5

Universitatea de Vest din Timişoara

15

15

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

3

0

 

ANEXA Nr. 3

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE

pentru studii universitare de licenţă alocată instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 a românilor de pretutindeni

 

Universitatea

Cifra de şcolarizare

 

Total

Din care cu bursă

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

83

8

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

40

38

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

10

2

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

30

4

Universitatea din Bucureşti

70

14

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

30

2

Academia de Studii Economice din Bucureşti

94

15

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

8

1

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

8

1

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti

5

1

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

25

15

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

18

2

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

50

50

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

10

10

Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău

125

105

Universitatea „Transilvania” din Braşov

50

20

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

127

6

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

25

2

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

61

0

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

5

0

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

2

1

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

12

0

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

70

41

Universitatea Maritimă din Constanţa

10

10

Universitatea din Craiova

140

100

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

30

2

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

350

163

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

150

9

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

20

5

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

210

0

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi

18

1

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

20

1

Universitatea din Oradea

50

5

Universitatea din Petroşani

110

100

Universitatea din Piteşti

50

37

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

40

39

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

100

80

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

85

20

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

123

100

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

52

42

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

15

15

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

30

20

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

40

5

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

1

0

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

40

24

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

24

15

Universitatea de Vest din Timişoara

120

69

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

29

0

 

ANEXA Nr. 4

 

REPARTIZAREA CIFREI DE ŞCOLARIZARE

pentru studii universitare de licenţă în anul universitar 2013-2014

 

Universitatea …………………………………

 

Nr. crt.

 

 

Domeniul de ierarhizare1)

 

 

Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)1)

Acreditare/ Autorizare provizorie

(A/AP)1)

Forma de învăţământ1)

Capacitatea de şcolarizare

(Numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi) 1)

Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat

Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă

Cifra totală de şcolarizare

2)

3)

4)

5)

6)

7)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=6+8+10+12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, al structurii instituţiilor de învăţământ superior, al domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, al locaţiilor geografice de desfăşurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ sau limba de predare, precum şi al numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, în vigoare pentru anul universitar 2013-2014.

2) Cifra totală de şcolarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordinul ministrului educaţiei naţionale privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 (ordin).

3) Cifra de şcolarizare pentru tineri de etnie romă, alocată conform anexei nr. 1 la ordin.

4) Cifra totală de şcolarizare pentru tinerii din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.

5) Cifra de şcolarizare cu bursă pentru tinerii din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.

6) Cifra totală de şcolarizare pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la ordin.

7) Cifra de şcolarizare cu bursă pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la ordin.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014,

luând în considerare:

- cifrele de şcolarizare finanţate de la bugetul de stat în ultimii ani, fundamentate pe propunerile înaintate de conducerile instituţiilor de învăţământ superior de stat pe baza capacităţii lor de şcolarizare;

- propunerile universităţilor de stat şi numărul de locuri pentru şcolarizarea românilor de pretutindeni comunicate Direcţiei generale relaţii internaţionale şi europene,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat şi al Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Cifra de şcolarizare pentru studii universitare de master organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014, este alocată de Ministerul Educaţiei Naţionale instituţiilor de învăţământ superior de stat, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Alocarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master, organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat, se realizează având în vedere capacitatea de şcolarizare a domeniilor de studii universitare de master.

Art. 2. - (1) în vederea admiterii la studii universitare de master a românilor de pretutindeni se alocă instituţiilor de învăţământ superior de stat cifra de şcolarizare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Cifra de şcolarizare prevăzută în anexa nr. 2 se alocă luând în considerare propunerile universităţilor de stat şi numărul de locuri pentru şcolarizarea românilor de pretutindeni.

Art. 3. - (1) Cifra de şcolarizare prevăzută în anexa nr. 1 se repartizează de către universităţi pe domenii de studii universitare de master, astfel încât să fie stimulate domeniile prioritare şi domeniile de studii universitare de master performante.

(2) Cifra de şcolarizare prevăzută în anexa nr. 2 se repartizează de către universităţi pentru domeniile de studii care vor fi comunicate Direcţiei generale relaţii internaţionale şi europene.

Art. 4. - (1) Pentru anul universitar 2013-2014 se poate organiza admitere numai în domeniile în care se încadrează programele de studii universitare de master evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior.

(2) Senatul universitar sau consiliul de administraţie, după caz, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, aprobă:

a) repartizarea, pe domenii de studii universitare de master, a cifrei de şcolarizare pentru studiile universitare de master organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat, în limita cifrei de şcolarizare alocate prin prezentul ordin;

b) cifra de şcolarizare pentru domeniile de studii universitare de master organizate în regim cu taxă.

(3) Pentru fiecare domeniu de studii universitare de master, cifra totală de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat şi cu taxă nu poate depăşi capacitatea de şcolarizare a domeniului respectiv, aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior.

Art. 5. - (1) în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, toate instituţiile de învăţământ superior au obligaţia de a comunica Ministerului Educaţiei Naţionale repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studiile universitare de master organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat şi în regim cu taxă, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Refuzul de a furniza datele privind repartizarea cifrei de şcolarizare sau raportarea falsă reprezintă încălcarea principiului răspunderii publice şi duce la sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 6. - Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane şi Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi toate instituţiile de învăţământ superior acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 3.895.

 

ANEXA Nr. 1

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE

pentru studii universitare de master organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat alocată instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul universitar 2013-2014

 

Universitatea

Cifra de şcolarizare

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

3.500

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

800

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

80

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

600

Universitatea din Bucureşti

3.450

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

20

Academia de Studii Economice din Bucureşti

1.750

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

80

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

151

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti

85

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

120

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

700

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

180

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

200

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

300

Universitatea „Transilvania” din Braşov

1.250

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

1.970

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

375

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

3.450

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

60

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

72

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

90

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

620

Universitatea Maritimă din Constanţa

100

Universitatea din Craiova

1.620

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

45

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

770

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

1.750

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

360

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

2.300

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi

110

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

140

Universitatea din Oradea

700

Universitatea din Petroşani

150

Universitatea din Piteşti

400

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

300

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

200

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

900

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

400

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

400

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

100

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

200

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

60

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

42

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

1.600

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

320

Universitatea de Vest din Timişoara

1.100

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

35

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

56

Universitatea Naţională de Apărare „Carol 1” din Bucureşti

49

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti

70

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

110

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov

 

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa

 

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

6

 

ANEXA Nr. 2

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE

pentru studii universitare de master alocată instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 a românilor de pretutindeni

 

Universitatea

Cifra de şcolarizare

 

Total

Din care cu bursă

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

20

0

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

20

10

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

3

0

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

14

4

Universitatea din Bucureşti

15

0

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

0

0

Academia de Studii Economice din Bucureşti

22

0

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

2

0

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

5

0

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti

1

0

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

5

0

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

3

0

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

35

10

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

3

3

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

30

10

Universitatea „Transilvania” din Braşov

30

5

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

20

0

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

5

0

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

20

0

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

0

0

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

3

0

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

5

0

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

16

4

Universitatea Maritimă din Constanţa

0

0

Universitatea din Craiova

35

14

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

0

0

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

35

10

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

20

0

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

15

2

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

20

0

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi

0

0

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

5

0

Universitatea din Oradea

20

5

Universitatea din Petroşani

35

10

Universitatea din Piteşti

25

10

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

25

10

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

25

10

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

34

4

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

35

10

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

20

5

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

20

5

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

20

10

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

0

0

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

2

0

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

20

0

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

10

2

Universitatea de Vest din Timişoara

35

10

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

0

0

 

ANEXA Nr. 3

 

REPARTIZAREA CIFREI DE ŞCOLARIZARE

pentru studiile universitare de master organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat şi în regim cu taxă în anul universitar 2013-2014

 

Universitatea …………………………………

 

Nr. crt.

Domeniul1)

Programul de studii universitare de master1)

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)

Forma de învăţământ1)

Capacitatea de şcolarizare1)

(numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi)

Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat

Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă

Cifra totală de şcolarizare

2)

3)

4)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=5+6+8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) În conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea programelor de studii universitare de master pentru anul 2013-2014, evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior.

2) Cifra totală de şcolarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordin.

3) Cifra totală de şcolarizare a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.

4) Cifra de şcolarizare cu bursă a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007

 

Având în vedere dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Reprezentanţii personalului de instruire din cadrul Şcolii sunt aleşi în adunarea generală a acesteia, convocată şi prezidată de directorul sau de unul dintre directorii adjuncţi ai Şcolii, fără drept de vot, cu majoritatea voturilor exprimate, conform procedurii stabilite prin hotărâre a Consiliului de conducere.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Adrian Bordea

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 549.