MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 370/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 370         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 21 iunie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 224 din 9 mai 2013 referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) si art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

370. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

371. - Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat ai bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Tribunalului Alba, aflat în coordonarea Ministerului Justiţiei, în administrarea Penitenciarului Aiud din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi care funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

250. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping privind aprobarea tarifului pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping

 

1.121. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea modelului de contract de finanţare pentru accesarea axei prioritare 7 ..Asistenţă tehnică” de către organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

1.141. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi Grant nr. 123-125, 127- 152 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

1.554. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

550. - Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007

 

551. - Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

 

Lista asociaţiilor şi fundaţiilor cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii,  Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 224

din 9 mai 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Mi nea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Ilie Stănescu în Dosarul nr. 13.494/320/2011 al Judecătoriei Târgu Mureş şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 7D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 14 decembrie 2012, astfel cum a fost rectificată prin încheierea din 18 decembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 13.494/320/2011, Judecătoria Târgu Mureş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) şi art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicata de petentul Ilie Stănescu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri contravenţionale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor art. 16, 41 şi art. 135 alin. (2) lit. a) din Legea fundamentală.

În acest sens, arată că prevederile art. 16 alin. (1) din Codul muncii nu respectă egalitatea de tratament a părţilor contractante la momentul încheierii contractului de muncă, legiuitorul stabilind un tratament juridic preferenţial, diferenţiat şi discriminatoriu între angajat şi angajator, fiind sancţionat exclusiv angajatorul.

Totodată, arată că dispoziţiile din Codul muncii - potrivit cărora primirea la muncă a unei persoane pentru care nu a fost întocmit contract individual de muncă constituie contravenţie şi se sancţionează - sunt neconstituţionale, deoarece obligativitatea încheierii contractului individual de muncă în formă scrisă îngrădeşte dreptul la muncă şi încalcă principiul libertăţii comerţului, iar regimul sancţionator stabilit pentru angajator este discriminatoriu faţă de cel stabilit pentru salariaţi, care nu pot fi sancţionaţi.

Judecătoria Târgu Mureş consideră, în esenţă, că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece forma scrisă a contractului individual de muncă este în interesul ambelor părţi contractante, preîntâmpinând astfel comportamentul abuziv al angajatorului, dar şi atitudinea angajatului.

Totodată, instanţa apreciază că cele două părţi între care se încheie contractul individual de muncă nu se află pe poziţii de egalitate în cadrul raportului juridic de muncă, în acest sens fiind şi dispoziţiile art. 10 din Codul muncii. Ca atare, angajatorul este cel care îşi exercită autoritatea în cadrul raportului de muncă, în relaţia cu angajatul său, astfel încât nu se poate pune problema de egalitate între cele două părţi.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2). ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, având următorul cuprins:

- Art. 16 alin. (1): „Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba romană. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.”;

- Art. 260 alin. (1) lit. e): „(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte: [... ] e) primirea ia muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;.

Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile de lege criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în faţa legii, art. 41 privind dreptul la muncă şi art. 135 alin. (2) lit. a) privind libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

Prin Decizia nr. 418 din 3 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 22 mai 2007, şi prin Decizia nr. 1.109 din 8 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 9 octombrie 2009, Curtea s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor de lege criticate din perspectiva aceloraşi critici.

Astfel, prin Decizia nr. 418/2007, Curtea a statuat următoarele;

„Desfăşurarea raporturilor juridice de muncă în condiţiile reglementate, în deplină cunoştinţă a drepturilor şi îndatoririlor părţilor, siguranţa şi stabilitatea acestor raporturi prezintă interes general pentru întreaga societate, iar, în particular, atât pentru angajatori, cât şi pentru salariaţi. Un rol deosebit de important pentru asigurarea acestor cerinţe îl reprezintă contractul individual de muncă.

Contractul individual de muncă este convenţia prin care se materializează voinţa angajatorului şi a viitorului salariat de a stabili un raport juridic de muncă, în această convenţie, negociată şi liber consimţită, sunt prevăzute, în limitele stabilite de legislaţie şi de contractele colective de muncă, toate elementele necesare pentru cunoaşterea condiţiilor de desfăşurare şi de încetare a raportului de muncă, drepturile, obligaţiile şi răspunderile ambelor părţi.

Întrucât contractul individual de muncă reprezintă cea mai concludentă dovadă a ceea ce au convenit părţile, documentul pe baza căruia se poate verifica în ce măsură şi-a îndeplinit obligaţiile oricare dintre părţi, ce drepturi poate revendica şi ce răspunderi are, inclusiv în cadrul soluţionării unor eventuale litigii, încheierea lui, chiar înainte de începerea raporturilor de muncă şi în formă scrisă, este în interesul ambelor părţi.

Răspunderea pentru încheierea contractului individual de muncă revine în mod firesc angajatorului. Existenţa contractului previne comportamentul abuziv al angajatorului, dar şi atitudinea incorectă a salariatului în îndeplinirea sarcinilor pentru care s-a angajat.

Încadrarea în muncă doar cu forme legale, pe baza unor contracte individuale de muncă, asigură atât cunoaşterea, cât şi exercitarea obligaţiilor legale ce le revin celor care folosesc forţă de muncă salarială.

În consecinţă, prevederea, prin art. 16 alin. (1) din Codul muncii, a obligaţiei încheierii contractului individual de muncă, în formă scrisă, anterior începerii raporturilor de muncă, nu îngrădeşte în niciun fel dreptul la muncă sau libertatea alegerii locului de muncă.”

Prin Decizia nr. 1.109/2009, Curtea a reţinut că, în ceea ce priveşte comerţul cu forţa de muncă (forţa de muncă în calitate de capital), fără a împiedica în niciun fel libertatea comerţului, acesta trebuie strict reglementat, mai ales prin prisma drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor stabilite ca atare prin titlul II cap. II din Constituţie.

Curtea a mai reţinut că angajatorul şi salariatul se află, în mod obiectiv, în situaţii diferite, determinate de statutul juridic, de drepturile şi îndatoririle specifice în cadrul raportului de muncă. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului sunt valori constituţionale ce se întemeiază pe demnitatea umană şi libera dezvoltare a personalităţii umane [art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală], drepturi de care beneficiază numai persoanele fizice. Drepturile persoanelor juridice, cum este şi cazul angajatorului, sunt stabilite prin actele juridice de înfiinţare, care le determină capacitatea juridică adecvată realizării scopurilor lor, De aceea, instituirea unui tratament juridic diferit este pe deplin justificată obiectiv şi raţional.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât considerentele, cât şi soluţiile deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ilie Stănescu în Dosarul nr. 13.494/320/2011 al Judecătoriei Târgu Mureş şi constată că dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii sunt constituţionale în raport de criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Târgu Mureş şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 mai 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:

„d) Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - Ministerul Transporturilor, prin direcţiile de specialitate desemnate prin ordin al ministrului transporturilor, cu responsabilităţi în coordonarea proiectelor ex-ISPA din domeniul transporturilor, care reprezintă nivelul intermediar de monitorizare a implementării proiectelor ex-ISPA şi de verificare a cheltuielilor;

e) Structura de control fonduri europene - structura de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice având atribuţii de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi de stabilire a creanţelor bugetare, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în Obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;”.

2. La articolul 1, literele b), c), f), h) şi j) se abrogă.

3. La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctele 1, 5 şi 15 vor avea următorul cuprins:

„1. Ministerul Fondurilor Europene;

……………………………………………………………………………………………………

5. Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, desemnate prin ordin al ministrului transporturilor;

……………………………………………………………………………………………………

15. structura de control fonduri europene;”.

4. La articolul 2 alineatul (1) litera b). punctele 3, 8 şi 9 se abrogă.

5. La articolul 4, alineatele (1) şi (7)-(9) vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Pentru personalul care se încadrează în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), la stabilirea drepturilor salariale se acordă o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii.

……………………………………………………………………………………………………

 (7) Verificarea şi confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 şi avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către:

a) Ministerul Fondurilor Europene, pentru personalul cu atribuţii de gestionare a instrumentului de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a fondurilor structurale şi de coeziune, a mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi pentru personalul din ANRMAP responsabil cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale;

b) Ministerul Finanţelor Publice, pentru personalul structurii de control fonduri europene şi pentru personalul din UCVAP/CVAP responsabil cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale.

(8) Majorarea salarială se aplică de la data încadrării în funcţie, dar nu înainte de data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2009, cu condiţia obţinerii avizului Ministerului Fondurilor Europene sau a! Ministerului Finanţelor Publice, după caz.

(9) Avizul se acordă de către ministrul fondurilor europene sau de către ministrul finanţelor publice, în conformitate cu prevederile alin. (7).”

6. La articolul 4, alineatul (10) se abrogă.

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) solicită avizul Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finanţelor Publice, potrivit art. 4 alin, (7), pentru structurile şi personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, pe baza următoarelor documente:

a} cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului stabilit în cuprinsul procedurii de avizare;

b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice;

c) structura organizatorică a instituţiei publice;

d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevăzute Ia art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 6 emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective;

e) ordinul/decizia de numire/de încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea pe posturi cu atribuţii în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite/încadrate în funcţie;

f) fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condiţiile legii, care să cuprindă toate atribuţiile şi timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora;

g) statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea;

h) nota de fundamentare privind necesitatea şi numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1-15, după caz, şi aprobată de conducătorul instituţiei.”

8. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Pe baza documentaţiei depuse, Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet, în sensul eliberării avizului sau respingerii motivate a solicitării de aviz.”

9. La articolul 6, alineatele (2)-(4) se abrogă.

10. La articolul 8, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Instituţiile publice al căror personal beneficiază de majorările salariate în condiţiile prezentei hotărâri au obligaţia de a comunica Ministerului Fondurilor Europene sau Ministerului Finanţelor Publice, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare de personal, atribuţii, structură, organizare şi/sau funcţionare intervenită după obţinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, potrivit prevederilor art. 5.

……………………………………………………………………………………………………

 (3) în toate celelalte cazuri, pe baza documentaţiei depuse potrivit alin. (1), Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia în sensul menţinerii sau retragerii avizului iniţial acordat.

(4) Pe perioada cuprinsă între data modificărilor prevăzute la alin. (1) şi data soluţionării cererii de către Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice personalul beneficiază de majorarea salarială, pe răspunderea ordonatorului de credite, dacă modificările nu constituie încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2.”

11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) în situaţiile în care Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice constată încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în baza cărora a fost emis avizul iniţial, ministrul fondurilor europene sau ministrul finanţelor publice va retrage, motivat, avizul acordat.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1), ordonatorii de credite vor întreprinde demersurile legale, astfel încât sumele reprezentând majorări salariale, acordate de la data neîndeplinirii criteriilor care au stat la baza avizului Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finanţelor Publice, să fie recuperate.”

Art. II. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul din cadrul structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) care la data încadrării în structură beneficiază de o majorare de 8 clase de salarizare suplimentare în baza avizului acordat de Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice, după caz, şi care nu a fost evaluat, va beneficia de o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare la salariul de bază, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii.

Art. III. - Procedura internă de eliberare a avizului sau de respingere motivată a solicitării de aviz, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin ordin al ministrului fondurilor europene pentru avizele acordate de către Ministerul Fondurilor Europene şi prin ordin al ministrului finanţelor publice pentru avizele acordate de Ministerul Finanţelor Publice, emise în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 370.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Tribunalului Alba, aflat în coordonarea Ministerului Justiţiei, în administrarea Penitenciarului Aiud din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi care funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil (urmare a dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 1.123, identificat cu nr. M.F.P. 37080), având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 din administrarea Tribunalului Alba în administrarea Penitenciarului Aiud, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Tribunalul Alba şi Penitenciarul Aiud îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Ovidiu Puţura,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 371.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se înscrie în domeniul public al statului şi se transmite din administrarea Tribunalului Alba, aflat în coordonarea Ministerului Justiţiei, în administrarea Penitenciarului Aiud din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor si care funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei

 

1. Ordonator principal de credite

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

Cod fiscal

4265841

4256324

4331341

Denumire

Ministerul Justiţiei

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Penitenciarul Aiud

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Tipul bunului

(mobil/ imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

Administrare/ Concesiune

****

8.25.02

Imobil

Teren

S teren = 3.250 mp

C.F. nr. 72231

N – casă particulară,

S – Judecătoria Aiud

E,V – Penitenciarul Aiud

România, Judeţul Alba,

Municipiul Aiud,

Str. Morii nr. 7-9

2013

1.137.500,00

 

în administrare

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Tribunalul Alba, aflat în coordonarea Ministerului Justiţiei, în administrarea Penitenciarului Aiud din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi care funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

România, judeţul Alba, municipiul Aiud, Str. Morii nr. 7-9

Tribunalul Alba, aflat în coordonarea Ministerului Justiţiei

CUI 2765863

Penitenciarul Aiud din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi care funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei CUI 4331341

Teren cu suprafaţa de 3.250 mp,

C.F. nr. 72231,

Valoarea de inventar = 1.137.500 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

 

ORDIN

privind aprobarea tarifului pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping

 

Având în vedere:

- Nota Direcţiei testare şi programe social-educative nr. 6.252 din 3 iunie 2013;

- Referatul de aprobare al Direcţiei juridice şi resurse umane nr. 3.439 din 11 iunie 2013;

- prevederile art. 13 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă tariful pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping, în cuantum de 500 lei.

(2) Cuantumul tarifului prevăzut la alin. (1) se actualizează o dată la 2 ani, pe baza indicelui de inflaţie stabilit de Institutul Naţional de Statistică.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 250.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului de contract de finanţare pentru accesarea axei prioritare 7 „Asistenţă tehnică” de către organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere:

- Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, aprobat prin Decizia CE nr. 5.811/2007;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor Finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei. Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;

- reglementările comunitare şi naţionale aplicabile,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul de contract de finanţare pentru accesarea axei prioritare 7 „Asistenţă tehnică” de către organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 6 iunie 2013.

Nr. 1.121.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 370 bis. care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome «Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi Grant nr. 123-125,127-152 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere:

- Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, aprobat prin Decizia CE nr. 5.811/2007;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.069/2013 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013” şi Ghidurilor solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- reglementările comunitare şi naţionale aplicabile,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin modifică Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.069/2013 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” şi Ghidurilor solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 20 iunie 2013.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 10 iunie 2013.

Nr. 1.141.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 bis. care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome «Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 197.834/DA/22 mai 2013 al Direcţiei management şi control al resurselor forestiere şi cinegetice,

în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,

ministrul mediului si schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Lucia Ana Varga,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 1.554.

 

ANEXA

(Anexa ne 6 la regulament)

 

Componenţa nominală a comisiei de atribuire

 

1. Daniel Dicu - preşedinte

2. Sebastian Constantin - membru

3. Constantin Badea - membru

4. Sorin Decă - membru

5. Ilie Mihalache - membru

6. Ovidiu Gugiuman - membru

7. Viorel Mihălcioiu - membru

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007

 

Având în vedere dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 12 aprilie 2007, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 34, cu următorul conţinut:

„Art. 34. - Ştergerea de pe pagina de internet a Şcolii Naţionale de Grefieri a informaţiilor ce conţin date cu caracter personal referitoare la candidaţii la concursurile/examenele organizate de Consiliul Superior al Magistraturii prin Şcoala Naţională de Grefieri se realizează din dispoziţia directorului Şcolii, după împlinirea termenului de un an de la validarea rezultatelor examenului/concursului, şi se aduce la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Adrian Bordea

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 550.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

 

Având în vedere dispoziţiile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea. aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 27, cu următorul conţinut:

„Art. 27. - Ştergerea de pe pagina de internet a instanţelor şi parchetelor care au organizat concursurile a informaţiilor ce conţin date cu caracter personal referitoare la candidaţii la concursurile/examenele prevăzute de prezentul regulament se realizează din dispoziţia conducătorului instanţei sau parchetului, după împlinirea termenului de un an de la data publicării tabelelor finale prevăzute la art. 22 alin. (5).”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Adrian Bordea

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 551.

 

LISTA

asociaţiilor şi fundaţiilor cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Judeţul

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Subvenţii pentru care s-au încheiat convenţii privind acordarea serviciilor de asistenţa sociala

Plăţi efectuate la data de 31 decembrie 2012

0

1

2

3

4

Alba

1.

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Mia

242.700

239.036

 

2.

Asociaţia A.S. 2001 Alba Iulia

64.800

64.794

 

3.

Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj

538.080

533.071

 

4.

Organizaţia Caritas Alba Iulia din Arhidieceza Romano Catolică Alba Iulia

3.506.760

3.489.392

Arad

5.

Asociaţia Viitorul Copiilor Sântana

69.000

61.370

Argeş

6.

Fundaţia umanitară de orientare şi integrare socială Hand Rom

73.272

73.272

Bacău

7.

Asociaţia „Casa de copii Sf. Maria” Baraţi

141.000

140.688

 

8.

Asociaţia „Sfânta Faţă a Domnului Nostru Isus Cristos”

180.000

180.000

 

9.

Asociaţia Copiii în sânul familiei

54.000

52.750

 

10.

Asociaţia Creştină de Caritate, Misiune şi Ajutor Betania Bacău

113.400

113.400

 

11.

Asociaţia de asistenţă socială şi educaţie Oituz

84.000

83.000

 

12.

Asociaţia de Sprijin al Copiilor cu Handicap Neuromotor - Centrul Daniel

71.820

59.820

 

13.

Asociaţia Lumina

66.000

66.000

 

14.

Asociaţia Trust Orfelinat Ungureni

36.00Q

36.000

 

15.

Fundaţia „Victorine le Dieu”

90.000

89.000

 

16.

Fundaţia de sprijin comunitar

641.040

641.040

 

17,

Fundaţia pentru educaţie, dezvoltare şi sprijin comunitar „Constantin Brâncoveanu"

213.600

213.600

 

18.

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Bacău

162.720

162.720

 

19.

Fundaţia „Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău

39.375

32.650

 

20.

Fundaţia „Maica Anna Maria Adorni”

32.400

32.400

Bihor

21.

Asociaţia Caritas Catolică Oradea

174.000

173.313

 

22.

Fundaţia Copiii Făgăduinţei

20.160

1.680

 

23.

Asociaţia Creştină „Peniel” Tinca

72.000

72.000

 

24.

Asociaţia Ramiluck

94.200

69.879

 

25.

Fundaţia Agape

106.560

99.648

 

26.

Fundaţia Bet Hanan - Casa Indurării Oradea

84.000

73.589

 

27.

Fundaţia Copiii Dragostei

60.000

45.932

 

28.

Fundaţia de Scleroză Multiplă

22.848

22.127

 

29.

Fundaţia El Şadai

60.000

59.650

 

30.

Fundaţia Filadelfia Noom

96.000

73.454

 

31.

Fundaţia People to People

25.200

23.291

 

32.

Fundaţia Ruhama

122.400

122.399

 

33.

Fundaţia Umanitară Salem

30.000

27.183

 

34.

Fundaţia Casa Copilului si Tineretului „Kajanto Maria”

60.750

60.729

Bistriţa-Năsăud

35.

Fundaţia Inocenţi

56.880

37.371

 

36.

Centrul creştin de integrare socială „ONISIM”

33.750

25.225

Botoşani

37.

Asociaţia Special Additions

39.000

39.000

 

38.

Fundaţia Estuar- Filiala Botoşani

94.500

65.510

 

39.

Fundaţia Hand of Help

210.000

210.000

Braşov

40.

Asociaţia Filantropică Medical Creştină „Christiana” - Braşov

180.000

174.258

 

41.

Fundaţia Dumbrava Minunată

90.000

67.153

 

42.

Fundaţia Hospice „Casa Speranţei”

69.803

69.804

 

43.

Fundaţia pentru copii abandonaţi

63.000

62.962

Brăila

44.

Asociaţia Speranţa - pentru copii şi adulţi cu handicap psihic

23.625

23.625

 

45.

Asociaţia de Binefacere Diaconia

126.000

124.325

Bucureşti

46.

Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale” ASIS

27.000

25.250

 

47.

Asociaţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor

24.000

24.000

 

48.

Asociaţia „Alternativa 2003”

57.744

53.204

 

49

Asociaţia „Ana şi Copiii”

63 000

63.000

 

50.

Asociaţia Caritas Bucureşti

163.080

156.580

 

51.

Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „OMENIA” Bucureşti

100.800

100.800

 

52.

Asociaţia de ajutor „Amurtel - România”

30.000

28.500

 

53.

Asociaţia de ajutor caritabil A.M.U.R.T. - România

42.000

33.000

 

54.

Asociaţia de ajutor mutual - ADAM - Bucureşti

57.600

56.950

 

55.

Asociaţia de sprijin al copiilor handicapaţi fizic România

67.200

67.200

 

56.

Asociaţia Diaconia

115.500

113.949

 

57.

Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolitor din România

27.000

27.000

 

58.

Asociaţia Handicapaţilor Somatici din România

438.600

435.016

 

59.

Asociaţia Hrăniţi Copiii - Feed the Children

42.000

42.000

 

60.

Asociaţia Româna Anti-Sida - ARAS

154.440

148.682

 

61.

Asociaţia S.O.S. Satele Copiilor

575.500

545.500

 

62.

Asociaţia Samusocial din România

157.500

150.348

 

63.

Asociaţia Sfânta Ana

63.000

63.000

 

64.

Asociaţia Sfântul Stelian

300.000

300.000

 

65.

Fundaţia Crucea Alb-Galbenă din România

339.000

336.730

 

66.

Fundaţia „Copii în Dificultate”

109.200

107.856

 

67.

Fundaţia Estuar

214.200

186.771

 

68.

Fundaţia FARA România Suceava - Filiala Bucureşti

63.000

54.750

 

69.

Fundaţia Filantropică Metropolis

427.800

413.288

 

70.

Fundaţia Health Aid România

72.000

66.310

 

71.

Fundaţia Joyo - Sprijin socio-educativ pentru copii, tineri şi familii în dificultate

120.924

120.924

 

72.

Fundaţia Sfânta Macrina - Ajutor şi recuperare medico-socială pentru copii în dificultate - ARMS

219.000

198.673

 

73.

Fundaţia Sfântul Dimitrie

63.000

63.000

 

74.

Fundaţia Viaţă şi Lumină

345.000

345.000

 

75.

Organizaţia pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale TREBUIE Calea Griviţei nr. 71, sectorul 1, Bucureşti

197.416

197.416

 

76.

Organizaţia Salvaţi Copiii

145.500

144.700

Buzău

77.

Asociaţia 1 iunie 2001

169.800

169.800

 

78.

Asociaţia Ortodoxă Filantropia Berea

72.000

71.868

 

79.

Fundaţia pentru copii „Sf. Sava”

154.920

154.251

 

80.

Fundaţia Crucea Alb-Galbenă România - Filiala Buzău

86.400

86.400

Caraş-Severin

81.

Asociaţia de Binefacere „PRO VITAM”

305.714

305.712

Cluj

82.

Asociaţia .Pulsul Vieţii”

180.000

180.000

 

83.

Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj

158.640

158.605

 

84.

Asociaţia de Caritate „Proiect Theodora”

270.000

268.740

 

85.

Asociaţia de îngrijire şi ajutor la domiciliu „Elena”

134.700

134.700

 

86.

Fundaţia Ajutaţi Copiii România

30.000

30.000

 

87.

Fundaţia Creştină Diakonia

1.215.310

1.214.955

 

88.

Organizaţia Creştină Ecce Homo

27.000

23.245

 

89.

Serviciul de Ajutor Maltez în România

218.400

197.150

 

90.

Societatea de Caritate Blyttiswood

36.000

36.000

 

91.

Societatea Română de Cancer

30.000

30.000

 

92.

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie - F.R.C.C.F.

39.375

39.375

Constanţa

93.

Asociaţia SPERANŢA pentru ocrotirea bolnavilor cu SIDA Constanţa

30.000

27.500

Dâmboviţa

94.

Asociaţia Provita Târgovişte 2003

223.800

223.800

 

95.

Fundaţia Catedrala Eroilor

37.000

32.189

 

96.

Fundaţia Crucea Alb-Galbenă România - Filiala Târgovişte

191.520

191.520

Dolj

97.

Asociaţia Vasiliada

65.340

60.164

Galaţi

98,

Fundaţia Familia

28.560

27.985

 

99.

Fundaţia Inimă de copil Galaţi

23.400

20.899

Giurgiu

100.

Fundaţia Bambini în Emergenza

66.000

66.000

Gorj

101.

Fundaţia SOS Copiii Gorjului

55.600

53.494

Harghita

102.

Asociaţia Samaritanilor

102.000

92.750

 

103.

Asociaţia Social Umanitară Creştină Ora Internaţional

99.000

91.250

 

104.

Fundaţia „Jakab Lajos”

135.000

128.750

 

105.

Fundaţia CJD Domus

120.000

120.000

 

106.

Fundaţia Lokodi Ifjusagi Alapitvany (LIA)

63.000

63.000

Hunedoara

107.

Fundaţia Sf. Francisc

1.239.000

1 190.500

Ialomiţa

108.

Fundaţia New Life - Serviciul Rezidenţial „Casa Amara

20.040

20.040

Iaşi

109.

Asociaţia Centrul Diecezan Caritas laşi

531.840

519.840

 

110.

Asociaţia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale

113.400

113.400

 

111.

Asociaţia Surorilor Misionare ale Patimilor lui Isus, Filiala Butea

153.000

153.000

 

112.

Congregaţia Fiicelor Sfintei Mafia a Divinei Providenţe

292.180

292.176

 

113.

Congregaţia Fraţii Şcolilor Creştine

51.000

43.750

 

114.

Fundaţia .Alături de Voi” România

155.600

154.961

 

115.

Fundaţia Creştină pentru Copii ,AGAPE”

88.640

88.632

 

116.

Fundaţia Păpădia

47.460

47.460

 

117.

Fundaţia Solidaritate şi Speranţă

168.834

168.835

 

118.

Fundaţia Star of Hope România

85.008

85.008

 

119.

Fundaţia Ancora Salvării

35.200

27.629

 

120.

Fundaţia de Cultură şi Ştiinţă „Daco-România” laşi

63.000

62.960

Ilfov

121.

Fundaţia Căminul de bătrâni „Sf. Maria”

119.040

110.758

 

122.

Fundaţia Motivation România

96.000

96.000

 

123.

Fundaţia The Door România

48.000

48.000

 

124.

Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual IM

131.000

130.992

Maramureş

125.

Asociaţia „Casa Magnolia”

21.000

21.000

 

126.

Fundaţia Pro Vita

75.000

75.000

Mureş

127.

Asociaţia de Caritate Betania

42.000

42.000

 

128.

Asociaţia Pro Christo et Ecclesia

72.937

69.909

 

129.

Fundaţia Amicus

102.000

102.000

 

130.

Fundaţia Bonus Pastor

69.000

69.000

 

131.

Fundaţia Gecse Daniel

27.000

27.000

 

132.

Fundaţia Mâini Dibace

58.240

58.240

 

133.

Fundaţia Rheum Care

22.968

22.968

 

134.

Fundaţia Unitarcoop

42.000

42.000

 

135.

Institutul est-european de sănătate a reproducerii

65.800

65.800

 

136.

Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri - Sovata

109.100

109.100

 

137.

Fundaţia Alpha Transilvană

30.240

30.240

Neamţ

138.

Fundaţia „Vincenzina Cusmano”

91.800

91.452

 

139.

Fundaţia de dezvoltare locală „Speranţa”

58.800

58.800

 

HO.

Asociaţia „Sofiaman pentru comunitate”

135.540

135.539

Satu Mare

141,

Asociaţia Organizaţia Caritas Satu Mare

766.548

720.527

 

142.

Fundaţia Română a Căminelor de Tranzit Foyer

48.000

23.747

Sălaj

143.

Asociaţia Prader Wifli din România

36.000

36.000

 

144.

Fundaţia Agape

60.000

60.000

 

145.

Fundaţia Rainbow

108.000

102.999

Sibiu

146.

Asociaţia „Diakonisches Werk*

56.700

56.700

 

147.

Asociaţia „Dr. Cari Wolff a Bisericii Evanghelice CA- din România

360.000

360.000

 

148.

Asociaţia Breaking the Wall

18.000

17.846

 

149.

Asociaţia Cornelia şi Bobu, Sibiu

74.928

74.928

 

150.

Asociaţia Creştină Buna Vestire

113.639

113.639

 

151.

Asociaţia Crucea Albastră din România CA.R.O.

107.040

107.040

 

152.

Asociaţia Diakoniewerk Internaţional

22.440

22.440

 

153.

Asociaţia Evanghelică de Diaconie Mediaş

169.200

169.200

 

154.

Asociaţia Medical Creştină Lukas Spital

105.000

105.000

 

155.

Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Sibiu

18.000

18.000

 

156.

Asociaţia Umanitară „Dare to Care”

29.040

21.780

 

157.

Fundaţia „Tabita” Sibiu

40.824

40.824

 

158.

Fundaţia „Un copil, o speranţă” - UCOS

115.400

115.400

 

159.

Fundaţia Alpha DS

33.000

20.075

 

160.

Asociaţia Româno - Americană pentru Promovarea Asistenţei Medicale şi Serviciilor Umane - ARAPAMESU Sibiu

56.700

56.700

 

161.

Fundaţia B&B Adept

58.906

58.906

 

162.

Fundaţia Casa Speranţei

45.360

45.360

 

163.

Fundaţia Cibinium

57.000

57.000

 

164.

Fundaţia Consorţiul pentru Dezvoltare Locală

69.400

69.400

 

165.

Fundaţia Logomedica

34.600

13.786

 

166.

Fundaţia Lumina

60.480

60.480

 

167.

Fundaţia Romanian Prospects

23.640

23.640

 

168.

Fundaţia Sion Internaţional România

24.000

23.100

Suceava

169.

Asociaţia cu scop nepatrimonial Bethesda

102.000

102.000

 

170.

Asociaţia Sf. Ioan cel Nou de la Suceava

52.397

28.869

 

171.

Fundaţia FARA România

101.705

86.566

Timiş

172.

Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara

541.908

541.896

 

173.

Fundaţia Rudolf Walther - Filiala Timişoara

396.000

396.000

 

174.

Uniunea Adam Muller Guttenbrunn

430.200

417.700

 

175.

Asociaţia pentru promovarea femeii din România

25.650

25.595

Vaslui

176.

Asociaţia Creştină de Misiune şi Ajutorare Betania

72.000

64.750

 

177.

Asociaţia Myosotis România

38.290

38.290

 

178.

Asociaţia Totul pentru Viaţă Huşi

44.640

44.640

Vâlcea

179.

Fundaţia „Inimă pentru Inimă” Râmnicu Vâlcea

53.160

47.560

 

180.

Fundaţia „Pater Pio”

72.000

72.000

Vrancea

181.

Asociaţia Promotorilor Dezvoltării Locale Vrancea

172.800

170.911

 

182.

Asociaţia Speranţa Andradei

161.280

160.103

 

183.

Fundaţia Zi Deschisă

19.649

19.549

TOTAL:

27.082.317

26.342.544