MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 376/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 376         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 26 iunie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

383. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1,705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.825. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea regulamentelor concursurilor naţionale „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat cu nr. M.F.R 106.446 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unor construcţii cu destinaţie specială din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.

Art. 4. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi nr. 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 383.

 

ANEXA Nr.1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public ai statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne Garda de Coastă, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea/Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa

Caracteristicile imobilului

Anul dobândirii/

Dării în folosinţă

Valoarea de inventar actualizată

(în lei)

Tipul bunului

106.446

8.19.01

49-158 Ministerul Afacerilor Interne - Garda de Coastă

Cod unic de identificare (CUI) 29521430

Localitatea Mangalia,

Judeţul Constanţa

Suprafaţa terenului = 6.221 mp

Suprafaţa construită = 983 mp

C.F. nr. 106318

1968

3.161.752,04

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.

Localitatea Mangalia,

judeţul Constanţa

Ministerul Afacerilor Interne - Garda de Coastă

Cod unic de identificare (CUI) 29521430

C.F. nr. 106318

 

 

 

14 construcţii cu destinaţie specială Valoarea contabilă totală = 646.680,21 lei

106.446 (parţial)

49-158-01 cu destinaţia „sediu”

Suprafaţa construită = 556 mp Valoarea contabilă = 380.436,67 lei

49-158-02 cu destinaţia „beci alimente”

Suprafaţa construită = 47 mp Valoarea contabilă = 7 623,17 lei

49-158-03 cu destinaţia „garaj auto”

Suprafaţa construită = 36 mp Valoarea contabilă = 5.131,70 lei

49-158-04 cu destinaţia „post traf magazie”

Suprafaţa construită = 117 mp Valoarea contabilă = 19.745,87 lei

49-158-05 cu destinaţia „magazie”

Suprafaţa construită = 29 mp Valoarea contabilă = 4.685,46 lei

49-158-06 cu destinaţia „şopron lemne”

Suprafaţa construită = 96 mp Valoarea contabilă = 11.155,86 lei

49-158-07 cu destinaţia „punct control”

Suprafaţa construită = 14 mp Valoarea contabilă = 1.482,49 lei

49-158-08 cu destinaţia „magazie”

Suprafaţa construită = 20 mp Valoarea contabilă = 2.470,57 lei

49-158-09/1 cu destinaţia „baracă metalică”

Suprafaţa construită = 34 mp Valoarea contabilă = 8.140,99 lei

49-158-09/2 cu destinaţia „baracă metalică”

Suprafaţa construită = 34 mp Valoarea contabilă = 8.140,99 lei

Reţele apă = 140 ml Valoarea contabilă = 7.125,79 lei

Platou adunare

Suprafaţa construită = 521 mp Valoarea contabilă = 60.274,49 lei

Drumuri şi alei

Suprafaţa construită = 814 mp

Valoarea contabilă = 94.171,66 lei

împrejmuire = 390 ml Valoarea contabilă = 36.094,50 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea regulamentelor concursurilor naţionale „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 55 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii pompierilor”, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrară se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii. Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor şcolare, ale palatelor şi cluburilor copiilor şi a Palatului Naţional al Copiilor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 3 iunie 2013.

Nr. 3.825.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a concursurilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii pompierilor”

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii pompierilor” se organizează, pe etape, de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 2. - Concursurile au un caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor şi se organizează având ca obiective:

a) dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi promovarea atitudinilor şi a comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor;

b) formarea şi dezvoltarea la elevi a unor trăsături moral-volitive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, disciplina şi spiritul de fair-play;

c) atragerea unui număr mare de elevi la desfăşurarea activităţilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii pompierilor”.

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursurilor

 

Art. 3. - (1) Fiecare cerc tehnico-aplicativ de elevi „Prietenii pompierilor” participă la concurs cu un echipaj format din: un comandant, 8 concurenţi şi o rezervă.

(2) Echipajele pot fi constituite exclusiv din băieţi, exclusiv din fete sau mixte. Echipajele mixte concurează împreună cu echipajele de băieţi.

(3) Vârsta minimă a elevilor este de 11 ani, iar cea maximă este de 15 ani, împliniţi în anul calendaristic în care se desfăşoară concursul.

(4) Constituirea echipajului se face prin selecţionarea elevilor care sunt membri ai aceluiaşi cerc.

Art. 4. - Concursul cuprinde următoarele probe:

a) teoretică;

b) pista cu obstacole;

c) ştafeta de 400 m cu obstacole. Art. 5. - Etapele concursului sunt:

a) etapa judeţeană/pe municipiul Bucureşti;

b) etapa naţională.

Art. 6. - (1) Etapa judeţeană/pe municipiul Bucureşti se organizează şi se desfăşoară în cursul semestrului al II-lea al anului şcolar. Etapa se desfăşoară cu condiţia prezenţei a minimum 5 echipaje de băieţi/mixte şi a 5 echipaje de fete.

(2) Fişele centralizatoare de arbitraj şi cele de înscriere aferente echipajelor clasate pe primele 3 locuri (băieţi/mixte şi fete) se transmit prin fax, în cel mult 5 zile de la încheierea concursului, la Ministerul Educaţiei Naţionale, de către inspectoratele şcolare judeţene, şi la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea întocmirii clasamentului general.

Art. 7. - (1) Etapa naţională se desfăşoară, din 2 în 2 ani începând cu anul 2012, pe timpul vacanţei de vară a elevilor, de regulă în luna iulie, într-o tabără organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţa.

(2) La această etapă participă:

a) minimum 5 echipaje de băieţi/mixte şi minimum 5 echipaje de fete, stabilite în funcţie de clasamentul general, întocmit pe baza punctajului total obţinut la etapa judeţeană/municipiul Bucureşti la probele „Pista cu obstacole” şi „Ştafeta de 400 m cu obstacole” si de numărul locurilor de cazare disponibile în tabără;

b) un echipaj de băieţi sau mixt şi unul de fete, câştigătoare ale etapei naţionale precedente;

c) un echipaj de băieţi sau mixt şi unul de fete, reprezentând judeţul ori, după caz, municipiul Bucureşti, care organizează finala concursului.

Art. 8. - Concursurile se organizează după un program care cuprinde:

a) şedinţa tehnică, organizată înaintea începerii concursului;

b) pregătirea pentru concurs (adunarea echipajelor, apelul lor, controlul aparatelor, pregătirea arbitrilor etc.);

c) antrenament pentru executarea probelor de concurs sub îndrumarea unui membru al juriului;

d) festivitatea de deschidere;

e) desfăşurarea probelor de concurs;

f) stabilirea clasamentului pe probe şi a clasamentului general;

g) anunţarea rezultatelor;

h) festivitatea de premiere.

Art. 9. - (1) Participarea echipajului la etapele concursului se face pe baza tabelului nominal, ştampilat şi semnat de reprezentantul legal al unităţii care l-a constituit [directorul unităţii de învăţământ (şcoala, club sau palat al copiilor)] şi de conducătorul cercului.

(2) Pentru etapele concursului, conducătorul cercului va prezenta juriului avizele epidemiologice individuale ale membrilor echipajului şi al său şi avizele medicale pentru efort fizic ale elevilor din echipaj.

(3) Validarea concurenţilor se face pe baza certificatelor de naştere Sau a cărţilor de identitate.

Art. 10. - (1) După sosirea echipajelor la locul de concurs, profesorii însoţitori se întâlnesc la biroul pentru conducerea concursului, pentru înscrierea echipajului şi primirea fişei de înscriere în concurs, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Validarea echipajelor se va face după desfăşurarea şedinţei tehnice, pe baza tabelelor nominale, a avizelor epidemiologice individuale şi a certificatelor de naştere sau cărţilor de identitate prezentate conducerii concursului.

Art. 11. - (1) La concursurile internaţionale ale tinerilor pompieri, organizate de Asociaţia Internaţională a Serviciilor de Incendiu şi Salvare (CTIF), participă echipajele de băieţi/mixte şi de fete câştigătoare ale etapei naţionale din anul premergător ediţiei internaţionale, precum şi profesorii instructori ce asigură directa coordonare a activităţii acestora.

(2) Pregătirea echipajelor în vederea participării la concursurile internaţionale se realizează, anterior plecării, în tabere de antrenament organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe perioada vacanţelor de primăvară şi de vară.

„(3) Pregătirea echipajelor se realizează cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

 

CAPITOLUL III

Descrierea şi desfăşurarea probelor de concurs

 

SECŢIUNEA 1

Proba teoretică

 

Art. 12. - (1) Proba teoretică se desfăşoară pe baza unui chestionar prin care se urmăreşte verificarea cunoştinţelor acumulate prin parcurgerea tematicii specifice stabilite de Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

(2) Chestionarul cuprinde 10 întrebări, fiecare întrebare având enumerate câte 3 răspunsuri, dintre care doar unul este corect.

(3) Reprezentantul Ministerului Educaţiei Naţionale sau al inspectoratului şcolar judeţean, cu sprijinul reprezentantului inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti, întocmeşte 3 chestionare ce vor fi introduse în plicuri separate şi apoi sigilate.

(4) Conţinutul chestionarului este adus la cunoştinţa concurenţilor la începerea probei teoretice după ce, în prealabil, juriul a verificat integritatea plicurilor şi după tragerea la sorţi a unuia din cele 3 plicuri.

(5) La proba teoretică participă toţi concurenţii din echipaj, inclusiv rezerva.

(6) Rezolvarea chestionarului este unică pentru fiecare echipaj şi va fi înscrisă în fişa-tip, distribuită de conducătorul concursului înaintea începerii probei. Fişa-tip este prezentată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(7) Timpul alocat pentru rezolvarea chestionarului este de 20 de minute şi se cronometrează după afişarea acestuia pe tablă, prin aparatul de proiecţie sau calculator.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Proba de îndemânare „Pista cu obstacole”

 

Art. 13. - (1) înainte de începerea probei de îndemânare „Pista cu obstacole”, echipajul, format din 9 concurenţi, se adună pe două rânduri în faţa liniei de start. conform schiţei din anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Echipajul este însoţit la locul de desfăşurare a concursului de conducătorul cercului. Căpitanul prezintă echipajul arbitrului principal prin comanda „Echipaj adunat pentru concurs”.

(3) Arbitrul principal dă comanda „Start”. Comandantul face manevra cu echipajul său „La dreapta”, echipajul trebuind să se prezinte la linia de start pe două coloane. Căpitanul echipajului sau arbitrul principal dă imediat comanda „La atac” şi fluieră brusc. Sunetul fluierului anunţă arbitrii să declanşeze cronometrele. Cronometrul electronic poate fi declanşat de arbitrul principal cu ajutorul unui semnal sonor.

Art. 14. - (1) După comanda „La atac” comandantul echipajului se deplasează primul spre reperul de 65 m, între cele două rasteluri, trecând obstacolele tronsonului până la peretele de stropit. Din acest loc, el supraveghează operaţiunile concurenţilor purtând numerele de la 2 la 5 care formează primul echipaj. Concurenţii trec în ordine cele 4 obstacole ale primului tronson, alergând spre găleţile-stingător aflate în al doilea tronson.

(2) Concurenţii cu numerele de la 6 la 9 întind o linie de furtun tip C pe sub, peste sau prin obstacolele primului tronson astfel:

a) Concurentul numărul 6 începe apucând unul din cele 4 furtunuri tip C, îl desfăşoară şi racordează unul din capete la racordul fix al stativului montat pe linia de start.

b) Concurentul numărul 7 ia al doilea furtun şi capătul liber al primului furtun şi le trece pe deasupra şanţului, în direcţia reperului de 60 m. De remarcat faptul că şanţul trebuie să fie sărit în mod corect. După ce primul furtun este desfăşurat în totalitate, îl aşeză jos pe cel adus şi racordează un capăt al acestuia la capătul liber al primului furtun.

c) Concurentul numărul 8 ia al treilea furtun tip C, trece corect peste şanţ până la furtunul concurentului numărul 7, ia capătul liber al acestuia şi se duce în direcţia reperului de 60 m. În apropierea reperului de 23 m, continuând desfăşurarea furtunului, concurentul îl trece pe sub gard, trece pe deasupra gardului cu furtunul său, fără a-l desfăşura înaintea escaladării obstacolului, pune jos furtunul pe care l-a adus şi îl racordează la extremitatea liberă a furtunului desfăşurat.

d) Concurentul numărul 9 ia a! patrulea furtun tip C şi trece în mod corect obstacolele până la furtunul lăsat de concurentul numărul 8. Apucă atunci capătul liber al furtunului adus de concurentul numărul 8 şi continuă desfăşurarea acestuia prin capcană în direcţia reperului de 60 m. După ce furtunul adus de concurentul numărul 8 este desfăşurat în totalitate, îl racordează la unul din capetele furtunului său.

Art. 15- - Nu este considerat ca o eroare faptul că cei 2 concurenţi racordează furtunurile în următoarea ordine: 7/8, 8/9, 9/6. Nu este penalizat faptul că furtunurile sunt desfăşurate înainte de a fi racordate. Concurentul numărul 6 are ca misiune, după ce a racordat furtunul său la racordul fix al Stativului şi a trecut obstacolele până la furtunul desfăşurat de concurentul numărul 9, să ia capătul liber al acestui furtun şi să-l desfăşoare prin partea dreapta a bârnei de echilibru, pe care trebuie să o traverseze în mod corect, alergând până la reperul de 70 m.

Art. 16. - (1) Toţi cei 4 concurenţi trec în mod corect cele 4 obstacole, până la reperul de 60 m, şi aşeză cureluşele în cutia cu accesorii.

(2) Concurenţii purtând numerele 2 şi 3 se deplasează, după parcurgerea primului tronson, spre găleata-stingător plasată în stânga pistei de concurs. Concurentul numărul 2 se echipează cu ţeava de refulare şi avansează până la marcajul roşu fără să îl atingă. Concurentul numărul 3 apucă mânerul găleţii-stingător şi îl acţionează. Concurentul numărul 2 încearcă, într-un timp cât mai scurt, să introducă 5 I de apă prin orificiul din peretele-ţintă. Un semnal sonor şi optic va anunţa terminarea operaţiei, în cazul în care concurentul nu a reuşit să umple rezervorul de apă al peretelui-ţintă cu cei 10 1 conţinuţi de găleata-stingător, concurentul numărul 3 va umple găleata-stingător cu apa din rezervorul amplasat lângă aceasta.

(3) Aceleaşi operaţiuni trebuie executate concomitent de concurenţii care poartă numerele 4 şi 5 cu găleata-stingător aflată în dreapta pistei de concurs.

(4) Arbitrul de la rastelul cu accesorii, înaintea începerii exerciţiului, are posibilitatea să schimbe 4 din cele 8 figuri corespunzătoare.

Art. 17. - (1) Comandantul echipajului trebuie să meargă cu întregul echipaj pe tot traseul probei.

(2) Concurenţii care poartă numerele 2, 3, 4 şi 5, după ce şi-au îndeplinit misiunea pe tronsonul numărul 2, trebuie să alerge spre rastelul cu accesorii şi să aşeze în dreptul numărului accesoriul corespunzător figurii. Accesoriile sunt amplasate pe platforma din lemn în apropierea rastelului. Cei 4 concurenţi trec de reperul de 70 m şi se adună în tronsonul numărul 4 al pistei.

Art. 18. - Arbitrul, din apropierea rastelului pentru noduri, va schimba, înaintea începerii fiecărei probe, cele 3 figuri. Figura corespunzând nodului de fixare a ţevii se află numai la numărul 7. După semnul cu mâna al arbitrilor şi începerea probei nu sunt admise modificări ale figurilor de pe cele două rasteluri.

Art. 19. - După desfăşurarea furtunurilor, concurenţii purtând numerele 6, 7, 8 şi 9 trebuie să se ducă, spre rastelul pentru noduri, aproape de reperul de 70 m. Pe acest rastel se găseşte, sub numărul fiecăruia, o reprezentare a nodului pe care trebuie să îl realizeze pe rastel. După executarea nodurilor trec de reperul de 70 m şi se adună în tronsonul numărul 4.

Art. 20. - Când toate manevrele sunt terminate, echipajul, inclusiv comandantul, aleargă spre locul de adunare. Când echipajul va fi adunat în linie pe două rânduri, cu faţa spre linia de start. comandantul va ridica mâna dreaptă pentru a semnala arbitrului principal „Proba terminată”. Când cronometrorii vor constata că echipajul a terminat exerciţiul şi este adunat în totalitate, vor opri cronometrajul.

Art. 21. - Comandantul echipajului are misiunea de a supraveghea desfăşurarea probei, neavând dreptul să dea indicaţii în timpul exerciţiului de concurs. Acestuia şi concurenţilor le este interzis să vorbească în timpul desfăşurării probei. După concurs, comandantul prezintă arbitrului principal echipajul.

SECŢIUNEA a 3-a Proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole”

Art. 22. - (1) Proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole* se desfăşoare pe două culoare. Fiecare concurent, din cei 9 care alcătuiesc echipajul, trebuie să treacă un obstacol sau să alerge o lungime de tronson.

(2) La probele „Ştafeta de 400 m cu obstacole” şi „Pista cu obstacole” participă aceiaşi concurenţi.

(3) Comandantul echipajului repartizează schimburile astfel:

a) concurentul numărul 1 se află în spatele liniei de plecare;

b) concurentul numărul 2 se află la reperul de 25 m;

c) concurentul numărul 3 se află la reperul de 50 m;

d) concurentul numărul 4 se află la reperul de 100 m;

e) concurentul numărul 5 se află ia reperul de 150 m;

f) concurentul numărul 6 se află la reperul de 200 m;

g) concurentul numărul 7 se află la reperul de 250 m; h) concurentul numărul 8 se află ia reperul de 300 m; i) concurentul numărul 9 se află la reperul de 350 m.

(4) Transmiterea ştafetei se face de fiecare dată la reperul prevăzut în acest scop, dar concurentul următor nu este penalizat dacă aleargă înaintea transmiterii directe a ştafetei.

(5) La schimburile 2, 4 şi 8 ştafeta trebuie să fie preluată până la jumătatea distanţei pe care concurentul o are de alergat. Concurentul de la schimbul 9 trebuie să preia ştafeta până la jumătatea distanţei care este până la distribuitor şi cele două furtunuri, respectiv primii 15 m care corespund reperului de 365 m.

(6) Concurentul care a înmânat ştafeta trebuie să părăsească pista, astfel încât concurentul de pe cel de-al doilea culoar să nu fie deranjat.

(7) Concurentul numărul 1 ia startul fără ştafetă, de îndată ce i s-a dat semnalul de plecare. Ceilalţi concurenţi încep să alerge de îndată ce li se transmite ştafeta, pe care o pot transporta în orice fel doresc, dar nu în gură, şi trebuie să treacă obstacolul cu ştafeta asupra lor, excepţie făcând tronsonul 1.

Art. 23. - Proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole” se desfăşoară pe cele 9 tronsoane (conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezentul regulament), astfel:

a) Pe tronsonul 1 concurentul numărul 1 începe să alerge, după ce a primit semnalul de start. La reperul de 20 m trebuie să treacă peretele-scară, figura a din anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul regulament. El trebuie să atingă cu mâinile a treia şi a patra scândură şi cu picioarele prima şi a două scândură. Această regulă este valabilă atât pentru urcare,

cât şi pentru coborâre. Ridică ştafeta aflată la extremitatea stângă a peretelui-scară, în sensul de deplasare, şi o transmite concurentului numărul 2, după ce a parcurs ultima parte a distanţei aferente tronsonului.

b) Concurentul numărul 2 trebuie să primească ştafeta de la concurentul numărul 1 înainte de reperul de 37,5 ni, după care parcurge tronsonul său şi transmite ştafeta concurentului numărul 3.

c) Pe tronsonul 3 concurentul numărul 3 preia ştafeta, ridică furtunul tip C strâns în rolă dublă amplasat la reperul de 70 m şi îl depune pe suportul situat 5 m mai departe. Furtunul nu trebuie să depăşească suportul. Când acest lucru este realizat, concurentul numărul 3 transmite ştafeta concurentului numărul 4, după linia de marcaj de 100 m.

d) Pe tronsonul 4 concurentul numărul 4 preia ştafeta de la concurentul numărul 3, parcurge tronsonul şi o transmite concurentului numărul 5.

e) Pe tronsonul 5 concurentul numărul 5 trebuie să treacă pe sub obstacol fără să dărâme ştacheta. Dacă ştacheta cade, el poate să o repună pe suport şi să reia proba.

f) Pe tronsonul 6 concurentul numărul 6 preia ştafeta de la concurentul numărul 5 şi trebuie să treacă peste gard. Dacă gardul este răsturnat, el poate să îl readucă în poziţia iniţială şi să îl treacă din nou.

g) Pe tronsonul 7 concurentul numărul 7, după ce a preluat ştafeta, aleargă spre stingător, îl ridică şi îl depune la locul marcat. Dacă stingătorul cade, concurentul poate să îl ridice înainte de a transmite ştafeta următorului schimb,

h) Pe tronsonul 8 concurentul numărul 8 preia ştafeta înainte de reperul de 325 m de la concurentul numărul 7, parcurge tronsonul şi o transmite concurentului numărul 9.

i) Pe tronsonul 9 concurentul numărul 9 preia ştafeta înainte de reperul de 365 m, aleargă spre furtunuri, le racordează între ele şi la distribuitor şi ie desfăşoară. Ţeava este racordata la extremitatea liberă a furtunului tip C. Racordurile trebuie să fie fixate cu ambele gheare şi nu trebuie să se dezracordeze în timpul probei. Concurentul trece linia de sosire cu ţeava racordată şi apoi o aşeză pe pământ. Racordul trebuie să fie trecut integral peste linia de sosire cu ţeava de refulare racordată

Art. 24. - (1) Ştafeta trebuie trecută din mână în mână. Când un obstacol nu este trecut conform regulamentului, concurentul trebuie să îl treacă din nou.

(2) Proba este considerată terminată când concurentul numărul 9 a trecut linia de sosire.

Art. 25. - Toţi concurenţii desemnaţi de comandantul echipajului pentru a trece obstacolele trebuie să o facă, conform regulamentului, înainte de a preda ţeava (ştafeta). Furtunul şi stingătorul nu pot fi atinse decât atunci când ţeava a fost preluată.

Art. 26. - Tronsoanele numerele 2, 4 şi 8 nu conţin obstacole.

Art. 27. - Cronometrarea se face între semnalul de plecare pentru primul concurent până la trecerea liniei de sosire de către ultimul concurent, timpul fiind măsurat în secunde.

 

CAPITOLUL IV

Aprecierea generală a rezultatelor

 

SECŢIUNEA 1

Proba teoretică

 

Art. 28. - (1) La proba teoretică răspunsul corect la fiecare întrebare se notează cu 10 puncte, fiecare echipaj putând obţine între 0 şi 100 puncte.

(2) Echipajele vor fi penalizate cu câte 5 puncte pentru fiecare întrebare la care vor alege două sau trei răspunsuri, precum şi pentru fiecare modificare sau ştersătură operată pe foaia de răspuns.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Proba de îndemânare „Pista cu obstacole”

 

Art. 29. - (1) Aprecierea rezultatelor probei de îndemânare „Pista cu obstacole” se face pornind de la 1000 de puncte acordate fiecărui echipaj, indiferent de media vârstei echipajului.

(2) Din punctajul acordat conform alin. (1) se scad punctele de penalizare şi timpul cronometrat în secunde şi zecimi de secundă.

Art. 30. - (1) Un punct de penalizare se echivalează cu o secundă.

(2) Pentru minimum o torsiune completă pe furtun se aplică penalizare de 5 puncte, fiecare furtun fiind analizat separat.

(3) Se aplică penalizare de 5 puncte, pentru fiecare greşeală, în cazul uitării sau amplasării necorespunzătoare a unui accesoriu ori articol de echipament.

(4) Se aplică penalizări de 10 puncte, pentru o greşeală, în cazul obstacolelor trecute incorect de concurent, accesoriilor depuse neregulamentar pe rastel, executării incorecte a unui nod, executării neregulamentare a desfăşurării furtunului pe deasupra obstacolului, modificării de către un concurent neautorizat a accesoriilor şi nodurilor pe rastele, semnalizării comandantului echipajului înainte ca cei 9 concurenţi să se fi adunat, conversaţiei între membrii echipajului sau între aceştia şi comandant, în timpul concursului.

(5) Se aplica penalizări de 20 puncte, pentru o greşeală, în cazul desfacerii unui racord.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole”

 

Art. 31. - (1) Fiecărui echipaj participant la proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole” îi sunt atribuite, în funcţie de vârsta medie, un timp de bază şi un punctaj iniţial de 100 puncte.

(2) Se ia în calcul vârsta medie a membrilor echipajului, fără rezervă. Calculul vârstei totale este un element de verificare în alegerea corectă a timpilor de bază pentru fiecare echipaj.

(3) Atribuirea timpului de bază se face astfel:

a) 80 secunde timp de bază pentru vârsta medie 11 ani (vârstă totală cuprinsă între 95 şi 103 ani);

b) 77 secunde timp de bază pentru vârsta medie 12 ani (vârstă totală cuprinsă între 104 şi 112 ani);

c) 74 secunde timp de bază pentru vârsta medie 13 ani (vârstă totală cuprinsă între 113 şi 121 ani);

d) 71 secunde timp de bază pentru vârsta medie 14 ani (vârstă totală cuprinsă între 122 şi 130 ani);

e) 68 secunde timp de bază pentru vârsta medie 15 ani (vârstă totală cuprinsă între 131 şi 139 ani).

(4) Dacă timpul realizat este mai mic decât timpul de bază, pentru fiecare secundă a acestei diferenţe se acordă câte un punct în plus, iar în caz contrar se scade.

(5) Fracţiunile de secundă nu se iau în calcul dacă sunt sub jumătate de secundă.

Art. 32. - Se aplică penalizări de 10 puncte pentru fiecare caz în parte în care se constată desprinderea unui racord, obstacol netrecut sau exerciţiu realizat neregulamentar.

Art. 33. - Descalificarea echipajului la „Ştafeta de 400 m cu obstacole” se pune în aplicare atunci când un concurent nu participă pe un tronson, concurenţii greşesc de 3 ori startul, ultimul schimb nu a trecut linia de sosire, ştafeta nu a fost transmisă de la un concurent la altul, unul dintre concurenţi a părăsit culoarul său şi a deranjat un alt concurent, ştafeta nu a fost trecută peste linia de sosire.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Clasamentul general

 

Art. 34. - (1) Pentru întocmirea clasamentului general la etapa judeţeană sunt luate în calcul punctele obţinute la proba teoretică, la proba de îndemânare „Pista cu obstacole” şi la proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole”.

(2) Pentru întocmirea clasamentului general la etapa naţională sunt luate în calcul punctele obţinute la proba de îndemânare „Pista cu obstacole” şi la proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole”.

(3) Clasamentul general se întocmeşte având în vedere cumulul de puncte obţinute la proba teoretică, la proba „Pista cu obstacole” şi la proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole”, pentru etapa judeţeană, respectiv cumulul de puncte obţinute la proba „Pista cu obstacole” şi la proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole”, pentru etapa naţională.

(4) Pentru etapa judeţeană, punctajul maxim este de 1200 de puncte, format din adunarea celor 100 de puncte de la proba teoretică cu cele 1000 de puncte de la proba „Pista cu obstacole” şi cu cele 100 de puncte la proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole”. În condiţiile în care echipajul nu greşeşte şi îndeplineşte condiţiile de la art. 31 alin. (4), punctajul maxim poate fi peste 1200 de puncte.

(5) Pentru etapa naţională, punctajul maxim este de 1100 de puncte, format din adunarea celor 1000 de puncte de la proba „Pista cu obstacole” cu cele 100 de puncte la proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole”. În condiţiile în care echipajul nu greşeşte şi îndeplineşte condiţiile de la art. 31 alin. (4), punctajul maxim poate fi peste 1100 de puncte.

Art. 35. - Clasamentul general se întocmeşte, separat, pentru echipajele de băieţi/mixte şi de fete.

Art. 36. - (1) Departajarea echipajelor, în cazul în care două sau mai multe echipaje au acelaşi număr de puncte, se face în baza următoarelor criterii:

a) executarea probei „Pista cu obstacole” fără greşeli;

b) executarea probei „Pista cu obstacole” fără greşeli, cu timp mai bun;

c) număr mai mic de penalizări în timpul probei „Pista cu obstacole”;

d) timp mai bun la proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole”. (2) Dacă după aplicarea acestor 4 criterii persistă egalitatea, echipajele vor fi departajate în funcţie de punctajul obţinut la proba teoretică (în cazul etapei judeţene).

 

CAPITOLUL V

Conducerea concursurilor

 

Art. 37. - Conducerea concursului se realizează de un colectiv compus din:

a) juriu;

b) arbitri;

c) comisia administrativă;

d) medic.

Art. 38. - Ţinuta colectivului de conducere a concursului este uniforma pentru cadrele militare şi ţinuta civilă, pentru ceilalţi membri, purtând pentru identificare, pe braţul stâng, o banderolă roşie cu înscrisul alb, astfel:

a) conducătorul concursului, care este şi preşedinte al juriului - CC;

b) arbitru principal - AP;

c) arbitru cronometror - AC;

d) arbitru penalizator - APn;

e) membru al comisiei administrative - CA.

Art. 39. - (1) La etapa naţională juriul concursului se compune din: preşedintele juriului - un reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale/persoană delegată din cadrul unui inspectorat şcolar şi 3 membri - câte un reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, al inspectoratului şcolar organizator şi al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă din judeţul organizator/municipiul Bucureşti.

(2) La etapa judeţeană/pe municipiul Bucureşti, juriul concursului se compune din: preşedintele juriului - un reprezentant al inspectoratului şcolaf judeţean/al municipiului Bucureşti şi 2 membri - un delegat al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şi unul al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

Art. 40. - (1) Preşedintele juriului este răspunzător de buna organizare şi desfăşurare a concursului şi de aplicarea întocmai a prevederilor regulamentului de concurs.

(2) Preşedintele juriului este obligat:

a) să stabilească data şi conţinutul şedinţei tehnice;

b) să verifice toate instalaţiile şi materialele pentru concurs, iar în cazul în care constată nereguli, să ia măsuri pentru remedierea lor;

c) să stabilească împreună cu membrii juriului, prin tragere la sorţi, ordinea intrării în concurs a echipajelor, pe care o comunică arbitrului principal şi echipajelor participante;

d) să instruiască arbitrii şi să supravegheze modul în care aceştia îşi îndeplinesc atribuţiile;

e) să primească foile de arbitraj şi să completeze rubrica „total puncte obţinute”;

f) să stabilească, împreună cu membrii juriului, clasificarea pe probe a echipajelor participante la concurs, clasamentul general şi să anunţe rezultatele.

Art. 41. - (1) în cazul contestării punctajului, preşedintele juriului analizează situaţia şi hotărăşte punctajul final, în concordanţă cu prevederile prezentului regulament, decizia sa fiind irevocabilă.

(2) Dacă la un aparat este constatată o defecţiune tehnică, preşedintele juriului, la propunerea arbitrilor, poate să hotărască repetarea probei după repararea sau înlocuirea aparatului.

(3) Membrii juriului îl ajută pe preşedintele juriului în îndeplinirea atribuţiilor.

(4) Terenul pe care se desfăşoară probele de concurs va fi pregătit cu cel puţin două ore înaintea începerii concursului şi va fi verificat de către juriu şi arbitri.

Art. 42. - (1) Arbitrii sunt desemnaţi de juriul concursului, iar numărul acestora este stabilit în funcţie de numărul echipajelor înscrise în concurs.

(2) Arbitrii sunt răspunzători de aplicarea întocmai a prevederilor regulamentului concursului.

(3) în calitate de arbitri pot fi desemnaţi ofiţeri şi subofiţeri din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/ale municipiului Bucureşti, profesori şi instructori sportivi.

(4) Pentru a asigura imparţialitatea, aceştia nu vor arbitra echipajele din judeţele (unităţile de învăţământ) pe care le reprezintă.

Art. 43. - Arbitrii sunt obligaţi:

a) să cunoască foarte bine prevederile regulamentului;

b) să verifice echipamentul concurenţilor înaintea începerii probelor;

c) să dea dovadă de obiectivitate şi exigenţă în cronometrarea timpului şi în stabilirea penalizărilor;

d) să completeze foile de arbitraj după fiecare probă şi să le predea preşedintelui juriului.

Art. 44. - (1) Pentru proba de îndemânare „Pista cu obstacole”, arbitrul principal îndeplineşte şi funcţia de starter, iar arbitrul penalizator îndeplineşte şi funcţia de arbitru cronometror.

(2) Arbitrul principal şi arbitrii penalizatori au următoarele atribuţii:

a) la linia de start şi de sosire, primul arbitru veghează pe tronsonul numărul 1 obstacolele (şanţ şi gard), precum şi distribuitorul şi furtunurile. În acelaşi timpei îndeplineşte funcţia de cronometror numărul 1;

b) al doilea arbitru supraveghează pe tronsonul numărul 1 obstacolele (capcană şi bârnă de echilibru), precum şi furtunurile tip C. În acelaşi timp el îndeplineşte funcţia de cronometror numărul 2;

c) al treilea arbitru supraveghează pe tronsonul numărul 2 rastelul pentru noduri şi rastelul cu accesorii, precum şi locul de adunare din tronsonul numărul 3;

d) fiecare arbitru notează în mod distinct penalizările pentru greşelile de pe tronsonul de care răspunde;

e) arbitrul principal supraveghează toate tronsoanele, înscrie timpii şi penalizările pe formularele de înscriere şi de notare.

(3) Notarea trebuie să fie stabilită în acord cu ceilalţi arbitri în scopul evitării unor notări diferite.

(4) Când există cronometraj electronic acesta va fi pornit şi oprit de arbitrul principal.

Art. 45. - (1) Pentru proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole” sunt stabiliţi un arbitru principal şi 2 arbitri cronometrori.

(2) Arbitrul principal dă startul şi supraveghează desfăşurarea probei.

(3) Timpul final se stabileşte ca medie a celor 2 timpi înregistraţi pe cronometre.

(4) Cronometrarea electronică poate fi utilizată atunci când există această posibilitate, dar aceasta nu exclude folosirea cronometrelor.

Art. 46. - (1) Comisia administrativă se compune din directorul taberei sau al unităţii şcolare organizatoare şi 2 sau 3 membri.

(2) Principala atribuţie a comisiei administrative este aceea de a lua toate măsurile pentru organizarea în bune condiţii a concursului, incluzând asigurarea materială, marcarea pistelor, transportul, cazarea şi masa.

(3) Comisia este sprijinită de personalul din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti.

Art. 47. - Asigurarea medicală se realizează prin prezenţa unui medic specializat în acordarea primului ajutor şi a unu sau 2 asistenţi medicali, având la locul concursului o autosanitară şi aparatura de intervenţie necesară.

 

CAPITOLUL VI

Condiţiile necesare desfăşurării concursului

 

Art. 48. - (1) Concursurile, indiferent de etapă, se desfăşoară pe stadioane sau terenuri sportive prevăzute cu pistă.

(2) Stadioanele, terenurile sportive, aparatele de concurs, mijloacele de comunicare şi de amplificare, cronometrele, fanioanele şi celelalte materiale necesare se asigură prin grija inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti organizatoare, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale din localitatea în care se organizează etapele concursurilor.

(3) Forma şi dimensiunile aparatelor pentru probele de concurs sunt prevăzute în schiţele din anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul regulament.

 

SECŢIUNEA 1

Proba de îndemânare „Pista cu obstacole”

 

Art. 49. - (1) Tronsonul 1 este cuprins între linia de start şi reperul de 60 m, interval în care se găsesc4 obstacole, dispuse conform anexei nr. 3, astfel:

a) şanţ cu lăţimea de 1,80 m, lungimea de 2 m, situat la distanţa de 8 m faţă de linia de start;

b) gard cu înălţimea de 0,70 m, lăţimea de 2 m, situat la distanţa de 23 m faţă de linia de start. reprezentat în figura a din anexa nr. 4;

c) capcană cu lungimea de 6 m, lăţimea de 0,60 m, înălţimea de 0,80 m, situată la distanţa de 38 m faţă de linia de start. reprezentat în figura b din anexa nr. 4;

d) bârna de echilibru cu lungimea de 2 m, lăţimea de 0,20 m, înălţimea de 0,35 m, situată la distanţa de 53 m faţă de linia de start. reprezentată în figura c din anexa nr. 4.

(2) în mijlocul liniei de start este montat un stativ prevăzut cu un racord fix de 65 mm.

(3) în stânga stativului sunt dispuse 4 furtunuri tip C, având fiecare lungimea de minimum 15 m, strânse în rolă dublă şi legate cu o cureluşă.

Art. 50. - (1) Tronsonul 2 este cuprins între reperul de 60 m şi reperul de 65 m.

(2) Pe tronsonul 2 sunt dispuse la reperul de 60 m, în stânga şi în dreapta axului pistei de concurs, două găleţi - stingător conţinând fiecare 10 I de apă.

(3) Furtunul tip D al fiecărei găleţi-stingător are lungimea de 3 m şi este prevăzut cu o ţeava cu ajutaj de maximum 4 mm.

(4) Furtunul este strâns în rolă dublă şi poziţionat pe lungimea găleţii-stingător în locaşul special prevăzut.

(5) Ţeava de refulare este dispusă pe capacul găleţii-stingător având vârful îndreptat către direcţia de desfăşurare a probei.

(6) Peretele de stropit, prezentat în anexa nr. 5, prevăzut cu un orificiu de 10 cm, este dispus aproape de reperul de 65 m şi are amplasat în faţă, Ia o distanţă de 2 m, o ştachetă roşie.

(7) Peretele de stropit este prevăzut în partea din spate cu un recipient cu capacitatea de 6 I prevăzut cu un flotor care are rolul de a declanşa un semnal sonor şi unul optic atunci când cantitatea de apă introdusă prin orificiu atinge limita maximă.

(8) La stânga şi la dreapta găleţilor-stingător sunt amplasate două recipiente cu capacitatea de 10 I fiecare.

Art. 51. - (1) Tronsonul 3 este cuprins între reperul de 65 m şi reperul de 70 m.

(2) Rastelul pentru noduri, prezentat în figura e din anexa nr. 4, este prevăzut cu 4 figuri interschimbabile (conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezentul regulament), reprezentând:

a) un nod marinăresc, anexa nr. 6 figura a;

b) un nod plat sau de îmbinare, anexa nr. 6 figura b;

c) o fixare a ţevii cu cordiţa, anexa nr. 6 figura c;

d) un nod pentru bârnă sau pentru ridicat, anexa nr. 6 figura d.

(3) Pe rastel sunt suspendate 3 cordiţe de 2 m lungime şi o cordiţă normală pentru fixarea ţevii, iar în faţa acestuia este dispusă o ţeava de refulare tip C racordată la un furtun tip C strâns în rolă dublă.

(4) Cele 4 locuri de amplasare a figurilor de pe rastel sunt marcate prin numerele 6, 7, 8 şi 9.

(5) Rastelul cu înălţimea de 1 m şi lăţimea de 2 m este amplasat în dreptul reperului de 70 m, la limita dreaptă a pistei de concurs.

(6) La limita stângă a pistei de concurs, în dreptul reperului de 70 m, este amplasat rastelul cu accesorii, realizat conform figurii d din anexa nr. 4, prevăzut cu 4 posturi în care se afişează 4 dintre următoarele figuri interschimbabile reprezentând accesorii:

a) un furtun de refulare tip C strâns în rolă dublă şi prevăzut cu o cureluşă;

b) o ţeava de refulare tip C;

c) un distribuitor;

d) un colector;

e) o cheie pentru racord;

f) un sorb;

g) cureluşă pentru furtun;

h) dispozitiv asigurare furtun, reprezentat în figura f din anexa nr. 4.

(7) Cele 8 accesorii specificate mai sus sunt dispuse pe o platformă din lemn cu dimensiunile de 2 m x 0,5 m x 0,03 m amplasată în faţa rastelului, la limita stângă.

(8) Deasupra amplasamentului figurilor reprezentând accesoriile sunt marcate numerele 2, 3,4 şi 5.

Art. 52. - Tronsonul 4, cuprins între reperul de 70 m şi reperul de 75 m, este şi loc de adunare al echipajului la sfârşitul probei.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole”

 

Art. 53. - (1) Pista pe care se desfăşoară proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole” are o lungime totală de 400 m, este împărţită în 9 tronsoane şi trebuie să aibă o lăţime minimă de 1,2 m.

(2) Delimitarea pistei se face prin linia de start şi linia de sosire.

(3) Ştafeta este reprezentată de o ţeava de refulare tip C.

(4) Dimensiunile obstacolelor sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.

(5) Tronsoanele din componenţa probei sunt următoarele:

a) Tronsonul 1 începe la semnul de 20 m, unde este amplasat un perete-scară cu 4 bare, prezentat în anexa nr. 8, figura a, iar la extremitatea stângă a peretelui, în sensul mersului, este plasată o ţeava de refulare tip C.

b) Tronsonul 2 este rezervat pentru alergare şi nu este prevăzut cu obstacole.

c) Tronsonul 3 începe la semnul de 70 m unde pe axul pistei se găseşte un furtun de refulare tip C strâns în rolă dublă, iar la 5 m de acesta, tot pe axul pistei, este amplasat un suport din lemn pentru furtun cu o înălţime de 0,03 m şi o suprafaţă 0,8 x 0,8 m.

d) Tronsonul 4 este rezervat doar pentru alergare şi nu este prevăzut cu obstacole.

e) Tronsonul 5 începe la semnul de 175 m unde este amplasat un obstacol cu lăţimea de 1,2 m pe care se găseşte o ştachetă la înălţimea de 80 cm, figura b anexa nr. 8.

f) Tronsonul 6 începe la semnul de 225 m unde este aşezat un gard înalt de 0,6 m, figura c anexa nr. 8.

g) Tronsonul 7 începe la semnul de 275 m unde se găseşte un stingător tip „P6” gol, iar la distanţa de 5 m, în direcţia liniei de sosire, pe axul pistei este amplasat un suport de lemn cu înălţimea de 0,03 m şi o suprafaţă de 0,8 x 0,8 m pe care trebuie aşezat stingă torul.

h) Tronsonul 8 este rezervat numai pentru alergări.

i) Tronsonul 9 începe la semnul de 380 m unde se află două role de furtun tip C strânse în rolă dublă, aşezate vertical, cu racordurile orientate spre linia de sosire, iar în partea dreaptă în sensul desfăşurării cursei se găseşte un distribuitor C-B-C.

 

CAPITOLUL VII

Echipamentul concurenţilor

 

Art. 54. - (1) La proba de îndemânare „Pista cu obstacole” concurenţii se prezintă la start echipaţi cu: costum de protecţie sau trening, cască, brâu tip pompier şi încălţăminte sport fără crampoane.

(2) Pe costumele de protecţie sau treninguri sunt prinse ecusoane sau pieptare de dimensiunile 15 x 15 cm, numerotate de la 1 la 9.

(3) Membrii echipajului poartă pe bust şi pe spate, în mod vizibil, ecusoanele cu numerele de la 1 la 9 atribuite de comandantul echipajului.

(4) Materialul din care este confecţionat ecusonul cu numărul 1, purtat de comandantul echipajului, este de culoare albă, cel pentru numerele de la 2 la 5 este roşu, iar cel pentru numerele de la 6 la 9 este galben.

Art. 55. - La proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole”, echipajele se prezintă în costum de protecţie sau trening, brâu tip pompier şi pantofi de sport fără cuie şi crampoane.

 

CAPITOLUL VIII

Festivitatea de deschidere şi de premiere

 

Art. 56. - (1) La fiecare etapă a concursului se vor organiza festivităţi de deschidere şi de premiere.

(2) Festivitatea de deschidere începe prin aducerea Drapelului naţional şi intonarea imnului concomitent cu arborarea drapelului pe catarg. Sunt prezentate mesajele de deschidere urmate de trecerea în revistă şi defilarea echipajelor participante la concurs.

(3) Festivitatea de premiere începe cu trecerea în revistă a echipajelor, continuând cu prezentarea clasamentului general, cu acordarea distincţiilor şi a premiilor. La final sunt prezentate mesajele de închidere a concursului, urmate de defilarea echipajelor participante.

Art. 57. - Echipajele sunt adunate în linie în ordinea alfabetică a judeţelor, echipate cu ţinuta de concurs tip sport, având amplasate în partea laterală, dreapta, tăbliţele cu numele acestora şi ale judeţelor pe care le reprezintă, care vor fi puse la dispoziţie de către judeţul organizator. Pentru defilare, reprezentantul care poartă tăbliţa va fi amplasat în faţă, la mijlocul frontului de deplasare a echipajului.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

 

Art. 58. - Rezultatele obţinute de echipaje se înscriu în foaia de arbitraj centralizatoare, conform fişei centralizatoare, şi se comunică de către conducătorul concursului sau preşedintele juriului după terminarea fiecărei probe, după terminarea concursului şi întocmirea clasamentului general. Fişa centralizatoare este descrisă în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 59. - (1) Pentru stimularea participanţilor, cu ocazia concursurilor, se acordă diplome, medalii, cupe, fanioane, echipamente şi materiale sportive echipajelor care au ocupat locurile I, II şi III în clasamentul general.

(2) La etapa judeţeană, respectiv sectoarele municipiului Bucureşti, premierea se face de către inspectoratele şcolare judeţene, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, autorităţile administraţiei publice locale şi sponsori,

(3) La etapa naţională asigurarea premiilor se face de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă şi sponsori.

Art. 60. - Pe timpul desfăşurării etapei naţionale şi la concursurile internaţionale, echipajele pot participa şi la alte acţiuni iniţiate de organizatori cum sunt: vizite la servicii de urgenţă, muzee şi obiective social-culturale, excursii turistice locale, întreceri distractive, vizionări de spectacole cultural-artistice.

Art. 61. - Prezentul regulament poate fi modificat numai prin acord încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ÎN CONCURS

Echipajul.........................

Judeţul............................

Etapa...............................

Data.................................

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Data naşterii

Atribuţii

Observaţii

 

 

 

conducătorul echipajului

 

 

 

 

concurent

 

 

 

 

concurent

 

 

 

 

concurent

 

 

 

 

concurent

 

 

 

 

concurent

 

 

 

 

concurent

 

 

 

 

concurent

 

 

 

 

concurent

 

 

 

 

concurent

 

 

 

 

rezervă

 

 

Conducătorul concursului,

.................................

Arbitru principal,

.................................

 

NOTĂ:

Se completează de către conducătorul echipajului după validarea componenţei acestuia.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

FIŞA PENTRU REZOLVAREA CHESTIONARULUI

 

Echipajul.........................

Judeţul............................

Vârsta totală..................

Puncte de bonificaţie................

 

Numărul curent al întrebării

Soluţii

Penalizări

Puncte

a

b

c

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul concursului,

.................................

Arbitru principal,

.................................

 

ANEXA Nr. 3*)

la regulament

 

SCHIŢA

probei de îndemânare „Pista cu obstacole”

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4*)

la regulament

 

SCHIŢA OBSTACOLELOR

(dimensiuni în cm)

 


*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 5*)

la regulament

 

Perete de stropit prevăzut cu rezervor, cu dispozitiv de măsură, semnal sonor şi optic

 


*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 6*)

la regulament

 

REPRODUCEREA NODURILOR

 


*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 7*)

la regulament

 

SCHIŢA

probei „Ştafeta de 400 m cu obstacole”

 


*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 8*)

la regulament

 

SCHIŢA OBSTACOLELOR

(dimensiuni în cm)

 


*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

 

FIŞĂ CENTRALIZATOARE DE ARBITRAJ

 

Echipajul.........................

Judeţul............................

 

Proba teoretică:

Răspunsuri corecte:...............puncte

Penalizări:...............puncte

Punctaj total =...............puncte

(puncte răspunsuri corecte - puncte penalizare)

 

Conducătorul concursului,

.................................

Arbitru principal,

.................................

 

Proba de îndemânare „Pista cu obstacole”

Punctaj

1000

 

Puncte penalizare

AP

AP1

AP2

AP3

AP4

APS

Puncte

 

Greşeală la obstacol

10/greşeală

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsiune a furtunului

5/greşeală

 

 

 

 

 

 

 

 

Desprinderea unui racord

20/greşeală

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesorii depuse neregulamentar pe rastel sau uitate

10/greşeală

 

 

 

 

 

 

 

 

Executarea incorectă a unui nod

10/greşeală

 

 

 

 

 

 

 

 

Execuţie neregulamentară

10/greşeală

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţie în timpul desfăşurării probelor

10/greşeală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timp

Min.

Sec.

 

Punctaj total

 

 

Arbitru principal (AP):........................................

Arbitri penalizatori (A1+A5): ........................................

 

 

 

Proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole”

100 puncte

Vârsta totală

timp de bază

secunde

 

 

 

timp real

secunde

 

 

Desprindere de racord

10 puncte/ greşeală

 

 

 

 

 

Obstacol netrecut sau exerciţiu realizat neregulamentar

10 puncte/ greşeală

 

 

 

 

 

Punctaj total

 

 

Arbitru principal (AP):........................................

Arbitri penalizatori (A1+A2): ........................................

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a concursului cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Concursul cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” reprezintă activitatea extraşcolară de pregătire a elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal în domeniul protecţiei civile şi este organizat la nivel naţional de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne - prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.

(2) La nivel teritorial, concursul cu tematică de protecţie civilă este organizat de structurile aflate în subordinea sau în coordonarea instituţiilor şi organizaţiilor menţionate la alin. (1).

Art. 2. - Concursul cu tematică de protecţie civilă are caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv şi se organizează anual până la faza judeţeană, şi din 2 în 2 ani, începând cu anul 2011, până la etapa naţională, distinct pe următoarele niveluri:

a) ciclul gimnazial - clasele V-VIII;

b) ciclul liceal - clasele IX-XI.

Art. 3. - Concursul cu tematică de protecţie civilă se organizează având ca obiective:

a) dezvoltarea capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu caracter exclusiv umanitar;

b) cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte;

c) adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul iminenţei producerii sau al apariţiei unei situaţii de urgenţă ori dezastru;

d) dezvoltarea atitudinii de solidaritate şi de implicare voluntară în acţiunile de prevenire şi de intervenţie în situaţii de urgenţă sau dezastre.

Art. 4. - Concursul cu tematică de protecţie civilă se desfăşoară după următorul program:

a) şedinţa tehnică, organizată înaintea concursului;

b) desfăşurarea probei teoretice;

c) stabilirea, prin tragere la sorţi, a ordinii de intrare în concurs a echipajelor şi anunţarea acesteia;

d) pregătirea pentru concurs (validarea echipajelor, controlul, verificarea şi omologarea aparaturii de comunicaţii şi a mijloacelor tehnice specifice folosite pe timpul concursului, pregătirea arbitrilor etc.);

e) antrenament pentru executarea probelor practice de concurs, efectuat sub îndrumarea unui membru al juriului;

f) festivitatea de deschidere a concursului;

g) desfăşurarea concursului pe probe;

h) stabilirea clasamentului pe probe şi a clasamentului general;

i) anunţarea rezultatelor;

j) festivitatea de premiere a echipajelor şi a celor mai buni concurenţi.

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursului

 

SECŢIUNEA 1

Etapele concursului

 

Art. 5. - Concursul se organizează eşalonat şi cuprinde următoarele etape;

- etapa pe unitate de învăţământ, club sau palat al copiilor şi elevilor;

- etapa pe localitate/sector al municipiului Bucureşti;

- etapa judeţeană/pe municipiul Bucureşti;

- etapa interjudeţeană;

- etapa naţională.

Art. 6. - (1) Etapa pe unitate de învăţământ/club sau palat al copiilor şi elevilor se desfăşoară până la sfârşitul lunii martie şi este organizată de directorul unităţii/instituţiei de învăţământ, cu sprijinul inspectorului de protecţie civilă/personalului de specialitate în domeniul protecţiei civile de la nivelul localităţii.

(2) Etapa pe unitate de învăţământ/club sau palat al copiilor şi elevilor constă în selecţia elevilor care compun echipajul reprezentativ/echipajele reprezentative, după caz, în urma susţinerii unei probe teoretice.

Art. 7, - (1) Etapa pe localitate/sector al municipiului Bucureşti se desfăşoară în luna aprilie, este organizată de inspectoratul şcolar judeţean/al sectorului, cu sprijinul inspectorului de protecţie civilă/personalului de specialitate în domeniul protecţiei civile de la nivelul localităţii/sectorului şi este coordonată de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti.

(2) La etapa pe localitate/sector participă echipajele reprezentative ale unităţilor/instituţiilor de învăţământ, însoţite de câte un cadru didactic.

(3) Etapa pe localitate/sector al municipiului Bucureşti constă în susţinerea unei probe teoretice şi a probei practice „Transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targa pe distanţa de 50 m”, echipele clasate pe locul I (fete şi băieţi) fiind desemnate echipaje reprezentative ale localităţii/sectorului.

Art. 8. - (1) Etapa judeţeană/pe municipiul Bucureşti se desfăşoară în luna mai şi este organizată de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, cu sprijinul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti.

(2) La etapa judeţeană/pe municipiul Bucureşti participă echipajele reprezentative ale localităţilor/sectoarelor, însoţite de câte un cadru didactic şi eventual de un inspector de protecţie civilă.

(3) Etapa judeţeană/pe municipiul Bucureşti constă în susţinerea unei probe teoretice şi a două probe practice, echipajele clasate pe locul I fiind desemnate echipaje reprezentative ale judeţului/municipiului Bucureşti.

Art. 9. - (1) Etapa interjudeţeană se organizează cu echipajele reprezentative ale judeţelor/municipiului Bucureşti şi se desfăşoară în ultima decadă a semestrului II al anului de învăţământ.

(2) Etapa interjudeţeană este organizată de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, cu sprijinul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti, şi este coordonată, în parteneriat, de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Gruparea judeţelor pentru această etapă este prevăzută în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(3) Etapa interjudeţeană se desfăşoară în locaţiile stabilite de comun acord de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

(4) Etapa interjudeţeană constă în susţinerea unei probe teoretice şi a celor două probe practice, echipajele clasate pe locul I fiind desemnate echipaje reprezentative pentru a participa la etapa naţională.

Art. 10. - (1) Etapa naţională se organizează cu echipajele clasate pe locul l la etapa interjudeţeană şi se desfăşoară în vacanţa de vară a elevilor, de regulă în luna septembrie, într-o tabără stabilită de comun acord de Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, al Ministerului Sănătăţii şi Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, precum şi al autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Etapa este organizată, în parteneriat, de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii de participare şi componenţa echipelor

 

Art. 11. - (1) Fiecare echipaj participant la concurs este format din 4 elevi (3 concurenţi + o rezervă) şi conducătorul echipajului (cadrul didactic coordonator).

(2) Echipajele de concurs pot fi de băieţi/mixte sau de fete, elevii având vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani, pentru clasele V-VIII, respectiv între 15 şi 18 ani, pentru clasele IX-XI, împliniţi în anul calendaristic al desfăşurării concursului.

Art. 12. - După sosirea echipajelor la locul de concurs, conducătorii acestora se întâlnesc la biroul de conducere a concursului, pentru primirea Fişei de înscriere în concurs. Fişa de înscriere este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 13. - (1) Validarea echipajelor se face de către conducerea concursului, după desfăşurarea şedinţei tehnice, pe baza tabelelor nominale ştampilate şi semnate de directorii unităţilor de învăţământ (şcoală, club sau palat al copiilor şi elevilor) şi a certificatelor de naştere/cărţilor de identitate.

(2) Pentru etapele pe localitate, judeţeană, interjudeţeană şi naţională, conducătorii echipajelor trebuie să prezinte conducerii concursului şi avizele medicale pentru efort fizic, respectiv avizele epidemiologice individuale.

(3) După validare, conducătorii echipajelor completează fişele de înscriere în vederea participării la probele concursului.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Conducerea concursului

 

3.1. Structură

Art. 14. - Conducerea concursului este asigurată de juriu, compus din preşedinte, membri şi arbitri.

Art. 15. - În funcţie de etapele concursului, componenţa juriului se stabileşte astfel:

a) la etapa pe unitate de învăţământ/club sau palat al copiilor şi elevilor: preşedintele juriului - directorul unităţii de învăţământ/clubului sau palatului copiilor şi elevilor şi 2 membri - cadre didactice;

b) la etapa pe localitate (comune): preşedintele juriului - secretarul comunei şi 2 membri - şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi un reprezentant al autorităţii publice locale;

c) la etapa pe localitate (municipii şi oraşe)/sector: preşedintele juriului - un reprezentant al inspectoratului şcolar şi 2 membri - inspectorul de protecţie civilă (personal de specialitate) şi un reprezentant al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti;

d) la etapa judeţeană/pe municipiul Bucureşti: preşedintele juriului - un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi 3 membri - un reprezentant al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti, un inspector de protecţie civilă (personal de specialitate) din cadrul autorităţii publice locale şi un reprezentant al autorităţii de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti sau al filialei de Cruce Roşie din judeţul în care se organizează concursul;

e) la etapa interjudeţeană: preşedintele juriului - un reprezentant al inspectoratului şcolar şi 3 membri - un reprezentant al Direcţiei judeţene de sport şi tineret, un reprezentant al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă al judeţului în care se organizează concursul şi un reprezentant al autorităţii de sănătate publică sau al filialei de Cruce Roşie din judeţul în care se organizează concursul;

f) la etapa naţională: preşedintele juriului - un reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale/persoană delegată din cadrul unui inspectorat şcolar şi 3 membri - un reprezentant al inspectoratului şcolar din judeţul organizator, un reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi un reprezentant al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie.

Art. 16. - (1) Arbitrii sunt desemnaţi din rândui ofiţerilor şi subofiţerilor din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, al inspectorilor de protecţie civilă, al şefilor de servicii voluntare şi private sau al cadrelor tehnice de specialitate, al profesorilor şi instructorilor sportivi.

(2) Numărul arbitrilor se stabileşte în funcţie de numărul de echipaje înscrise în concurs. Arbitrii sunt desemnaţi de juriul concursului.

Art. 17. - În îndeplinirea atribuţiilor, conducerea concursului este sprijinită de comisia administrativă şi de personal medical specializat.

Art. 18. - Comisia administrativă se compune din administratorul taberei/persoana desemnată de directorul unităţii şcolare organizatoare şi 2-3 membri.

3.2. Atribuţii

Art. 19. - (1) Preşedintele juriului răspunde în mod direct de asigurarea imparţialităţii pe timpul desfăşurării concursului, precum şi de aplicarea prevederilor regulamentului de concurs.

(2) El este obligat:

a) să stabilească data desfăşurării şedinţei tehnice;

b) să verifice împreună cu reprezentantul serviciilor de urgenţă profesioniste şi cu arbitrul principal amenajarea terenului de concurs, aparatura de comunicaţii şi mijloacele tehnice specifice folosite pe timpul probelor practice, iar, în cazul în care constată nereguli, să ia măsuri pentru remedierea lor;

c) să stabilească, împreună cu membrii juriului, ordinea intrării în concurs a echipajelor, pe care o comunică arbitrului principal;

d) să instruiască arbitrii şi să supravegheze modul cum aceştia îşi îndeplinesc atribuţiile;

e) să verifice şi să semneze fişele centralizatoare de arbitraj la finalizarea probelor de concurs (anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul regulament);

f) să întocmească, împreună cu membrii juriului, clasamentul general şi să anunţe rezultatul final.

Art. 20. - (1) Atribuţiile şi competenţele arbitrilor sunt următoarele:

a) arbitrul principal:

- instruieşte arbitrii cronometrori şi penalizatori;

- urmăreşte ca probele să se desfăşoare conform regulamentului;

- verifică identitatea concurenţilor înainte de începerea fiecărei probe;

- nu admite prezenţa altor persoane pe terenul de concurs, cu excepţia arbitrilor, concurenţilor angrenaţi în desfăşurarea probei şi conducătorilor echipajelor;

- dă startul pentru începerea probelor de concurs;

- validează penalizările indicate de arbitrii penalizatori şi le comunică juriului;

- propune juriului descalificarea sau eliminarea din concurs a concurenţilor şi echipajelor, în cazurile prevăzute de regulament;

b) arbitrii cronometrori:

- verifică buna funcţionare a cronometrelor;

- înregistrează timpii concurenţilor şi ai echipajelor, pe care îi comunică arbitrului principal;

- asigură aplicarea regulamentului pe terenul de concurs;

c) arbitrii penalizatori:

- controlează dotarea, echiparea şi poziţia de start a concurenţilor precum şi dispunerea accesoriilor/materialelor în terenul de concurs;

- verifică starea materialelor, aparatelor, obstacolelor şi accesoriilor de pe lista de concurs şi comunică arbitrului principal cazurile ce constituie nereguli în desfăşurarea probelor;

- anunţă arbitrul principal când se poate da startul;

- urmăresc executarea corectă a mişcărilor şi a probelor, conform regulamentului;

- comunică arbitrului principal neregulile constatate pentru care se aplică penalizări.

3.3. Semne distinctive

Art. 21. - (1) Colectivul care asigură organizarea şi conducerea concursului este echipat în uniforma de serviciu, pentru cadrele militare şi în ţinută obişnuită pentru restul personalului, purtând pentru identificare pe braţul stâng o banderolă roşie cu înscrisul alb, astfel:

a) conducătorul concursului (preşedintele juriului) - CC;

b) arbitru principal - A.P.;

c) arbitru cronometror - A.C;

d) arbitru penalizator - A, Pn.;

e) membru al comisiei administrative - CA.

(2) Personalul medical va purta pe timpul desfăşurării probelor practice ale concursului o banderolă albă cu cruce roşie.

 

CAPITOLUL III

Desfăşurarea concursului

 

SECŢIUNEA 1

Obiectivele concursului

 

Art. 22. - Obiectivele concursului cu tematică de protecţie civilă sunt următoarele:

A. Pentru proba teoretică:

a) activitatea de protecţie civilă în România: definirea locului şi rolului protecţiei civile;

b) consolidarea cunoştinţelor despre dezastrele naturale şi tehnologice produse pe teritoriul României şi a măsurilor de prevenire, protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă;

c) avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; folosirea apelului de urgenţă 112;

d) cunoaşterea mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă;

e) cunoaşterea organizării şi funcţionării serviciilor de urgenţă;

f) cunoaşterea şi aplicarea regulilor de comportare în cazul descoperirii muniţiei rămase neexplodată;

g) însuşirea cunoştinţelor teoretice de bază privind acordarea primului ajutor.

B. Pentru probele practice:

a) formarea deprinderilor practice pentru acordarea primului ajutor;

b) dezvoltarea sentimentului solidarităţii şi conştientizarea importanţei voluntariatului în cadrul acţiunilor de intervenţie;

c) cunoaşterea modului de folosire a mijloacelor de protecţie individuală;

d) cunoaşterea măsurilor de protecţie, comportare şi intervenţie adecvate factorilor de risc generatori de situaţii de urgenţă;

e) dezvoltarea rezistenţei fizice şi a abilităţilor practice individuale.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Proba teoretică

 

Art. 23. - (1) Proba teoretică constă în rezolvarea unui chestionar cu 15 întrebări şi are ca scop verificarea cunoştinţelor acumulate prin parcurgerea tematicii specifice, în funcţie de nivelurile prevăzute la art. 2.

(2) Chestionarul supus rezolvării este tras la sorţi de preşedintele juriului cu 10 minute înainte de începerea concursului, în prezenţa echipajelor, dintr-un set de 3 chestionare tip grilă introduse în plicuri sigilate. Timpul de lucru alocat este de 30 de minute.

(3) Pentru fiecare etapă a concursului chestionarele sunt întocmite de membrii juriului.

(4) Fiecare întrebare este cotată cu câte două puncte şi are 3 variante de răspuns, una corectă şi două eronate.

(5) La această probă participă întreg echipajul, inclusiv rezerva.

Art. 24. - Proba teoretică a etapei naţionale se poate desfăşura pe două serii, în funcţie de spaţiul disponibil.

Art. 25. - (1) în cazul desfăşurării probei practice pe serii, repartizarea judeţelor se face în ordine alfabetică, prima serie fiind constituită din primele 20 de judeţe plus municipiul Bucureşti,

(2) Pentru cea de-a două serie, chestionarul supus rezolvării este tras la sorţi în condiţiile menţionate la art. 23 alin. (2), imediat după prima serie, fiind diferit de cel utiJizat Ja seria I.

(3) Corectarea tuturor lucrărilor se face la finalul timpului destinat rezolvării pentru cea de-a două serie.

Art. 26. - Înscrierea răspunsurilor echipajului se face pe foaia de răspuns primită odată cu chestionarul care conţine întrebările. Modelul foii de răspuns este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 27. - (1) Foaia de răspuns se completează la indicaţia preşedintelui juriului cu denumirea/numărul şcolii, localitatea, respectiv denumirea judeţului, în funcţie de etapa concursului.

(2) Foile de răspuns se sigilează de către membrii juriului şi se completează de către participanţi numai cu pastă sau cerneală de culoare albastră, prin marcarea răspunsului considerat corect prin litera „x”.

(3) Pe foaia de răspuns nu sunt admise modificări sau ştersături. La solicitarea concurenţilor, în cazul în care se impune înlocuirea foii de răspuns, preşedintele juriului poate dispune anularea acesteia şi distribuirea unui nou tipizat.

Art. 28. - Orice neregulă sau nelămurire va fi exprimată cu voce tare, înainte de începerea concursului. Membrilor echipajului le este permis să se consulte între ei, dar cu o intensitate scăzută a vocii.

Art. 29. - (1) Corectarea lucrărilor se face imediat după încheierea probei, de către membrii juriului, în prezenţa preşedintelui juriului.

(2) După terminarea procesului de corectare, preşedintele juriului consemnează pe fiecare foaie de răspuns punctajul obţinut.

Art. 30. - Desigilarea lucrărilor şi întocmirea tabelului centralizator cu rezultatele obţinute se autentifică sub semnătură de către preşedintele şi membrii juriului. Tabelul centralizator este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament. Tabelul va fi întocmit în două exemplare, din care unul va fi afişat, împreună cu rezolvarea corectă a chestionarului, în locul stabilit de preşedintele juriului.

Art. 31. - Contestaţiile rezultatelor obţinute se depun în scris de către conducătorul echipajului, în termenul de 60 de minute calculat din momentul afişării acestora.

Art. 32. - Rezolvarea contestaţiilor se face imediat după încheierea termenului de depunere, de o comisie formată din 2 membri, stabilită de preşedintele juriului.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Probe practice

 

Art. 33. - Participarea echipelor la probele practice ale concursului este condiţionată de obţinerea a minimum 16 puncte la proba teoretică.

Art. 34. - Probele practice sunt cronometrate, timpul obţinut constituind criteriul de departajare la clasarea finală a echipajelor.

3.1. Proba nr. 1 - Transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targa pe distanţa de 50 m

Art. 35. - (1) Concurenţii care formează echipajul sunt numerotaţi de la 1 la 3. Concurenţii sunt adunaţi la linia de start cu faţa către linia de sosire. Targa se află amplasată la linia de start. Victima se află la 25 m de linia de start. culcată cu faţa în sus. La semnalul „Atenţie - START” concurenţii cu numerele 1 şi 2 ridică targa şi încep alergarea împreună cu concurentul nr. 3 până la victimă. Ajunşi la aceasta, aşeză targa lângă accidentat, îl ridică de pe sol şi îl aşeză pe targa respectând următoarea succesiune de operaţiuni:

a) salvatorul dinspre capul accidentatului (concurentul nr. 1) priveşte către picioarele acestuia, iar ceilalţi doi salvatori (concurenţii nr. 2 şi 3) se aşeză invers, cu faţa către capul accidentatului. Salvatorul din mijloc (concurentul nr. 3) apucă bluza şi cordonul pantalonilor accidentatului, salvatorul din spate (concurentul nr. 2) apucă cu putere pantalonii victimei la nivelul genunchilor şi gambei, iar salvatorul de la capul accidentatului (concurentul nr. 1) îi susţine capul şi umerii, respectând descrierile grafice aflate în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul regulament;

b) la comanda „atenţie - ridicaţi - aşezaţi” dată de şeful echipajului (concurentul nr. 3) se acţionează simultan prin ridicarea accidentatului, tragerea acestuia deasupra tărgii şi aşezarea simultană pe targa;

c) după aşezarea pe targa, salvatorii asigură accidentatul cu chingile (curelele) de siguranţă ale acesteia. Targa se ridică de concurenţii 1 şi 2, aşezaţi între mânerele tărgii (cu un genunchi poziţionat pe sol), la comanda „atenţie-ridicaţi” dată de concurentul nr. 3 (şeful echipajului de salvare). Deplasarea se face la pas, în contratimp (asincron), salvatorul din faţă (concurentul nr. 1) plecând cu piciorul stâng, iar cel din spate (concurentul nr. 2) cu dreptul, cu menţinerea capului accidentatului în sensul de mers. Concurentul nr. 3 se deplasează pe tot parcursul, ţinând sub observaţie permanentă victima, poziţionându-se la mijlocul tărgii (în partea dreaptă a acesteia), neparticipând la susţinerea ei;

d) la 40 de m faţă de linia de start este poziţionat un obstacol având înălţimea de 1 m (parapet, bârnă). Concurenţii nr. 1 şi 3 poziţionează targa cu capătul din faţă pe parapet, escaladează obstacolul şi trag targa până la sprijinirea acesteia la celălalt capăt. Concurentul nr. 2 escaladează, la rândul lui, obstacolul, preia targa cu ajutorul concurentului nr. 3 şi se continuă deplasarea cu respectarea regulilor menţionate la lit. c), până la trecerea liniei de sosire aflate la 50 m faţă de linia de start. După trecerea liniei de sosire concurenţii aşeză pe sol targa.

(2) Pe timpul manipulării şi transportului victimei se respectă următoarele reguli:

a) poziţia corpului accidentatului trebuie să rămână dreaptă în timpul ridicării;

b) mişcarea accidentatului trebuie să se facă astfel încât segmentul format de capul, gâtul, trunchiul şi bazinul acestuia să rămână nemişcat, ca un ax rigid;

c) mişcările să fie line şi bine coordonate;

d) accidentatul să fie permanent supravegheat;

e) targa să rămână constant orizontală.

(3) Proba este notată cu maximum 35 de puncte şi se consideră încheiată la trecerea liniei de sosire de întregul echipaj.

(4) Timpul de bază este de 60 de secunde pentru echipajele de liceu, respectiv 75 de secunde pentru echipajele de gimnaziu.

(5) Se aplică penalizări în următoarele situaţii:

a) poziţionarea incorectă a salvatorilor faţă de victimă [contrar prevederilor alin. (1) lit. a)]: 1 punct pentru fiecare greşeală;

b) manipularea incorectă a victimei:

- manevre greşite de apucare a victimei: 1 punct pentru fiecare greşeală;

- ridicarea şi aşezarea victimei pe targa fără comandă: 2 puncte;

- neasigurarea sau asigurarea incompletă a victimei pe targa: 2 puncte;

- victima aşezată pe timpul transportului în poziţie incorectă (cu capul în sens invers sensului de mers): 1 punct;

c) abaterea tărgii de la poziţia orizontală pe timpul transportului: 1 punct;

d) alergarea pe timpul transportului victimei: 2 puncte;

e) fiecare depăşire a timpului de bază între 1 şi 5 secunde va fi penalizată cu câte 1 punct, 6 - 10 secunde cu 2 puncte, 11-15 secunde cu 3 puncte etc;

f) poziţionarea incorectă a concurentului nr. 3 faţă de victimă pe timpul transportului: 1 punct.

 (6) Echipajul participant este descalificat în următoarele situaţii:

a) scăparea victimei pe timpul ridicării şi aşezării pe targa;

b) căderea victimei de pe targa pe timpul transportului sau trecerii peste obstacol;

c) neterminarea probei de către toţi concurenţii echipajului;

d) simularea incapacităţii fizice de către concurenţi.

Art. 36. - Victimele (accidentaţii) se aleg de preşedintele juriului, pot fi reprezentate(ţi) de rezervele echipajelor participante sau un manechin. În primul caz, victimele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) greutatea acestora să nu depăşească 40 kg pentru echipajele formate din elevi ai ciclului gimnazial (clasele V- VIII), respectiv 60 kg pentru echipajele formate din elevi ai ciclului liceal (clasele IX-XI);

b) să nu participe la desfăşurarea probei în cadrul echipajului din care face parte.

Art. 37. - Tărgile utilizate pe timpul desfăşurării probei trebuie să fie omologate de Ministerul Sănătăţii,

Art. 38. - Schiţa probei este prezentată în anexa nr. 4.

3.2. Proba nr. 2 - Deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu obstacole, contaminat

Art. 39. - (1) Proba se desfăşoară pe o pistă/teren având marcat cu var/vopsea sau sfori un traseu obligatoriu, cu dimensiunile de 20 m/10 m, împărţit(ă) în 5 culoare cu lăţimea de câte 2 m, măsuraţi în interiorul liniei de demarcaţie, cu următoarele obstacole: culoarul I: gard cu înălţimea de 1 m amplasat ia 16 m faţă de linia de start; culoarul III: 4 jaloane amplasate la 6, 8, 10, respectiv 12 rn faţă de linia de start; culoarul V: şanţ cu lăţimea de 1 m, situat la 12 m faţă de linia de sosire.

(2) Proba constă în parcurgerea traseului de un concurent echipat cu o mască de protecţie contra fumului şi gazelor cu vizoarele acoperite, prin ghidarea de către cel de-al doilea concurent aflat într-un punct fix, la 1 m în afara traseului (lângă culoarul V), cu ajutorul indicaţiilor transmise printr-o staţie radio (radiotelefon portabil) sau portavoce.

(3) La semnalul „Atenţie - START”, concurentul trebuie să echipeze corect masca, cu montarea cartuşului filtrant, şi să înceapă deplasarea în terenul amenajat, într-un timp cât mai scurt, cu ocolirea jaloanelor în zigzag şi cu trecerea gardului, respectiv traversarea şanţului fără a cădea.

Art. 40. - (1) Echipajele sunt reprezentate de către 2 concurenţi: concurentul care ghidează prin staţie parcurgerea traseului şi un concurent care se deplasează cu masca pe figură.

(2) Proba este notată cu maximum 35 de puncte şi se consideră încheiată Ea trecerea liniei de sosire de către concurent

(3)Timpul de bază este de 3 minute atât pentru echipajele de liceu, cât şi pentru cele de gimnaziu.

(4) Se aplică penalizări în următoarele situaţii:

a) echiparea incorectă a măştii: 2 puncte;

b) ieşirea de pe traseu: 2 puncte;

c) căderea la trecerea gardului: 2 puncte;

d) atingerea sau dărâmarea jaloanelor: 1 punct de fiecare jalon;

a) fiecare depăşire a timpului de bază între 1 şi 5 secunde va fi penalizată cu câte 1 punct, 6-10 secunde cu 2 puncte, 11-15 secunde cu 3 puncte etc;

f) depăşirea şanţului marcat: 2 puncte.

(5) Echipajele sunt descalificate în următoarele situaţii:

a) neterminarea probei;

b) tentativa de descoperire a vizoarelor sau de înlăturare parţială a măştii în scopul facilitării respiraţiei;

c) simularea incapacităţii fizice de către concurenţi.

Art. 41. - Schiţa probei se află prezentată în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 42. - În cazul în care, pe timpul desfăşurării probelor practice, echipajele sunt puse în imposibilitatea finalizării acestora din cauza incapacităţii fizice a unuia dintre concurenţi (răniri, leşin etc.), incapacitate constatată de medicul concursului, echipajul repetă proba cu înlocuirea de către rezervă a concurentului aflat în incapacitate.

 

CAPITOLUL IV

Aprecierea generală a rezultatelor.

Clasarea şi departajarea echipajelor

 

Art. 43. - (1) Clasarea echipajelor se face la finalizarea tuturor probelor, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

(2) Punctajul fiecărui echipaj reprezintă suma tuturor punctelor obţinute la probele teoretică şi practice.

(3) în situaţie de egalitate, criteriul de departajare este timpul mai bun obţinut prin însumarea timpilor realizaţi la probele practice.

Art. 44, - (1) în situaţia în care şi timpii însumaţi sunt egali, departajarea echipajelor se face în urma susţinerii unei probe de baraj, constând în 5 întrebări de dificultate crescută, în timp de 10 minute. Pentru fiecare întrebare se acordă 1 punct.

(2) Dacă şi în acest caz egalitatea persistă, departajarea se execută prin eliminare directă, prin sistemul „întrebare - răspuns”, contra cronometru.

 

CAPITOLUL V

Asigurarea materială şi medicală

 

Art. 45. - (1) Asigurarea logistică a concursului este furnizată, potrivit competenţelor, de către următoarele autorităţi ale administraţiei publice centrale;

- Ministerul Educaţiei Naţionale - transportul, cazarea, masa şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare;

- Ministerul Educaţiei Naţionale, împreună cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - acordarea premiilor şi a diplomelor, baza materială privind arbitrajul şi asigurarea aparaturii de comunicaţii şi a mijEoacelor tehnice specifice (mijloace de amplificare, cronometre, fanioane, jaloane şi alte materiale necesare),

(2) în funcţie de etapele prevăzute la art. 5, asigurarea logistică a concursului este furnizată şi de către structurile aflate în subordinea sau în coordonarea autorităţilor administraţiei publice centrale prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru desfăşurarea în condiţii optime a etapelor concursului, organizatorii vor solicita şi sprijinul instituţiei prefectului, al autorităţilor administraţiei publice locale (primării, consilii judeţene), precum şi ai altor entităţi cu atribuţii îri realizarea măsurilor de protecţie civilă pe plan local (direcţiile de sănătate publică, filialele Societăţii Naţionale de Cruce Roşie ori alte organizaţii, asociaţii şi fundaţii de interes public local).

Art. 46. - Pe timpul desfăşurării concursului, comisia administrativă este responsabilă cu asigurarea măsurilor necesare pentru organizarea în bune condiţii a concursului (asigurarea materială, marcarea pistelor, transport, cazare şi masă), cu sprijinul personalului din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti.

Art. 47. - Pe timpul desfăşurării probelor practice de concurs, asigurarea medicală se realizează de un echipaj specializat, compus dintr-un medic, 1-2 asistenţi medicali (în funcţie de etapa de desfăşurare a concursului) şi o autosanitară.

 

CAPITOLUL VI

Festivitatea de deschidere şi de premiere

 

Art. 48. - Începând cu etapa judeţeană a concursului se organizează festivităţi ce cuprind următoarele activităţi:

a) festivitatea de deschidere:

- aducerea Drapelului naţional, intonarea imnului concomitent cu arborarea drapelului pe catarg;

- prezentarea mesajelor de deschidere a concursului;

- trecerea în revistă a echipajelor;

- defilarea echipajelor participante.

b) festivitatea de premiere:

- trecerea în revistă a echipajelor;

- prezentarea clasamentului general;

- acordarea distincţiilor şi a premiilor;

- prezentarea mesajelor de închidere a concursului;

- defilarea echipajelor participante.

Art. 49. - (1) Pe timpul festivităţilor de deschidere şi de premiere echipajele sunt adunate în linie în ordinea alfabetică a judeţelor, în ţinută de concurs tip sport, având amplasate în partea laterală-dreapta tăbliţele cu numele judeţelor şi unităţilor de învăţământ pe care le reprezintă.

(2) Pentru defilare, reprezentantul care poartă tăbliţa va fi amplasat în faţă, la mijlocul frontului de deplasare a echipajului.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 50. - Pentru etapa naţională, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti vor înainta la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, până la data de 31 iulie, tabele cu echipajele participante la concurs, calificate în urma desfăşurării etapei interjudeţene.

Art. 51. - Prezentarea echipajelor la etapa naţională va avea loc în seara premergătoare începerii activităţii în tabără, până la ora 19,00, unde vor fi întâmpinate de reprezentanţi ai inspectoratului şcolar judeţean şi ai inspectoratului pentru situaţii de urgenţă după graficul întocmit de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art. 52. - Pe timpul desfăşurării etapei naţionale, echipajele pot participa şi la alte acţiuni iniţiate de organizatori cum sunt: vizite la servicii de urgenţă, muzee şi obiective social-culturale, excursii turistice locale, întreceri distractive, vizionări de spectacole cultural-artistice.

Art. 53. - Popularizarea concursului la nivel local şi naţional se face prin grija Ministerului Educaţiei Naţionale, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi a structurilor teritoriale subordonate acestora.

Art. 54. - Prezentul regulament se modifică prin acord încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ÎN CONCURS

Echipajul.........................

Judeţul............................

Etapa...............................

Data.................................

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Data naşterii

Atribuţii

Observaţii

1

 

 

conducătorul echipajului

 

2

 

 

concurent

 

3

 

 

concurent

 

4

 

 

concurent

 

5

 

 

rezervă

 

 

Conducătorul concursului,

.................................

Arbitru principal,

.................................

 

NOTA:

Se completează de către conducătorul echipajului, după validarea componenţei acestuia.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament !

 

 

Echipajul................................................

(Unitatea de învăţământ) .

Localitatea.............................................

Judeţul..................................................

NOTĂ:

Se sigilează după completare.

 

FOAIE DE RĂSPUNS

(proba teoretică)

 

Numărul curent al întrebării

 

Soluţii

Puncte

 

a

b

c

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

TOTAL PUNCTAJ

 

 

 

Preşedintele juriului,

.................................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

TABEL CENTRALIZATOR

cu rezultatele obţinute la proba teoretică

 

Nr. crt.

Echipajul (unitatea de învăţământ)

Localitatea

Judeţul

Punctaj

Observaţii

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA

Se completează cu „CALIFICAT” sau „RESPINS” pentru probele practice, în funcţie de punctajul obţinut (minimum 15 puncte, conform art. 33).

 

Preşedintele juriului,

.................................

(semnătura)

Membrii juriului,

.................................

.................................

.................................

(numele, prenumele şi

 

ANEXA Nr. 4*)

la regulament

 

SCHIŢA PROBEI PRACTICE Nr. 1

 


*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

- ridicarea accidentatului, tragerea acestuia deasupra lărgii şi aşezarea simultană pe largă:

 

 

ANEXA Nr. 5*)

la regulament

 

SCHIŢA PROBEI PRACTICE Nr. 2

 


*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

FIŞA CENTRALIZATOARE DE ARBITRAJ

 

Echipajul:.........................................

(unitatea de învăţământ)

Judeţul:............................................

A. PROBA TEORETICĂ:...........puncte

B. PROBELE PRACTICE

B.1. Transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targa, pe distanţa de 50 m

 

Greşeală

Puncte de penalizare prevăzute

Reglementare

Puncte de penalizare aplicate

poziţionarea incorectă a salvatorilor faţă de victimă

1 punct/greşeală

Art.35 alin. (1) lit. a)

 

manevre greşite de apucare a victimei

1 punct/greşeală

Art. 35 alin. (1) lit. a)

 

ridicarea şi aşezarea victimei pe targa fără comandă

2 puncte

Art. 35 alin. (1) lit. b)

 

neasigurarea sau asigurarea incompletă a victimei pe targa

2 puncte

Art. 35 alin. (1) lit. c)

 

abaterea tărgii de la poziţia orizontală pe timpul transportului

1 punct

Art. 35 alin. (1) lit. c)

 

alergarea pe timpul transportului victimei

2 puncte

Art. 35 alin. (1) lit. c)

 

depăşirea timpului de bază

 

Art. 35 alin. (5) lit. e)

 

transportul victimei în poziţie incorectă (cu capul în sens invers sensului de mers)

1 punct

Art. 35 alin. (1) lit. c)

 

poziţionarea incorectă a concurentului nr. 3 faţă de victimă pe timpul transportului

1 punct

Art. 35 alin. (1) lit. c)

 

TOTAL PUNCTE PENALIZARE

 

 

PUNCTAJ = 35-..........puncte penalizare =...........PUNCTE

TIMP REALIZAT =..........min..........s

 

 

Arbitru principal,

.................................

(semnătura)

 

B.2. Deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu obstacole, contaminat

 

Greşeală

Puncte de penalizare prevăzute

Reglementare

Puncte de penalizare aplicate

echiparea incorectă a măştii

2 puncte

Art. 40 alin. (4) lit. a)

 

ieşirea de pe traseu

2 puncte

Art. 40 alin. (4) lit. b)

 

căderea la trecerea gardului

2 puncte

Art. 40 alin. (4) lit. c)

 

atingerea sau dărâmarea jaloanelor

1 punct de fiecare jalon

Art. 40 alin. (4) lit. d)

 

depăşirea timpului de bază

 

Art. 40 alin. (4) lit. e)

 

depăşirea şanţului marcat

2 puncte

Art. 40 alin. (4) lit. f)

 

TOTAL PUNCTE

PENALIZARE

 

 

 

PUNCTAJ = 35-..........puncte penalizare =..........PUNCTE

TIMP REALIZAT =..........min..........s

Arbitru principal,

.................................

(semnătura)

C. REZULTATE FINALE

PUNCTAJ TOTAL = PUNCTAJ (A+ B.1. + B.2.) =.............PUNCTE

TIMP TOTAL REALIZAT = TIMP (B.1. + B.2.) =...........min...........s

 

Preşedintele juriului,

.................................

(semnătura)

Membrii juriului,

.................................

.................................

.................................

(numele, prenumele şi

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

GRUPAREA

judeţelor participante la etapa interjudeţeană

 

1. Bacău, Neamţ, Vaslui

2. Botoşani, laşi, Suceava

3. Brăila, Buzău, Vrancea

4. Constanţa, Galaţi, Tulcea

5. Argeş, Prahova, Dâmboviţa

6. Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov

7. Mehedinţi, Dolj, Vâlcea

8. Giurgiu, Teleorman, Olt

9. Gorj, Hunedoara

10. Timiş, Arad, Caraş-Severin

11. Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj

12. Maramureş, Satu Mare, Sălaj

13. Alba, Sibiu, Mureş

14. Braşov, Harghita, Covasna

15. Municipiul Bucureşti