MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 384/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 384         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 iunie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 288 din 23 mai 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Decizia nr. 296 din 23 mai 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969 şi art. 1073 din Codul civil din 1864

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

411. - Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

 

418. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

304. - Ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine privind stabilirea unei derogări de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

 

1.068/537. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului fondurilor europene pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

 

ACTE ALE PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

112. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul Ministerului Public

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 288

din 23 mai 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Mi nea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de David Gheorghe în Dosarul nr. 4.942/120/2010 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 123D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele;

Prin încheierea din 22 ianuarie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 4.942/120/2010, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de intimatul-contestator David Gheorghe cu ocazia soluţionării recursului declarat de Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa împotriva unei sentinţe civile pronunţate de Tribunalul Dâmboviţa.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prin prevederile de lege criticate s-au creat premisele unui tratament discriminatoriu pentru auditorii publici externi, având în vedere faptul că funcţia de control care reprezintă activitatea de bază a Curţii de Conturi se realizează atât de către consilierii de conturi, cât şi de către auditorii publici externi. Consideră că este dificil să se separe activitatea consilierilor de conturi de cea a auditorilor publici externi, dată fiind identitatea între interdicţiile şi incompatibilităţile consilierilor de conturi şi auditorilor publici externi. În acest context, arată că regimul strict al activităţii, absenţa sau limitarea unor drepturi, existenţa unor incompatibilităţi şi interdicţii pe parcursul întregii cariere profesionale, precum şi responsabilităţile şi riscurile la care sunt supuşi auditorii publici externi impun recunoaşterea şi revenirea la sistemul de pensii de serviciu.

Autorul excepţiei apreciază că acordarea pensiei de serviciu şi pentru auditorii publici externi este justificată şi de faptul că se încalcă în mod grav principiul echilibrului între drepturile şi obligaţiile impuse prin actele normative. A priva auditorii publici externi de o „compensare a lipsurilor, limitărilor şi exigenţelor impuse prin lege înseamnă, de fapt, o atingere directă a principiului independenţei şi obiectivităţii în activitatea desfăşurată, ceea ce ar putea avea efecte negative mai mari decât beneficiile obţinute prin anularea dreptului la pensia de serviciu”. Nu în ultimul rând, aminteşte că majoritatea auditorilor publici externi au renunţat la posibilele venituri obţinute din exercitarea altor profesii „în speranţa legitimă” a obţinerii unei „pensii de serviciu” care. În sensul larg al desfăşurării carierei, ar reprezenta o componentă salarială.

Analizând „constituţionalitatea anulării pensiei de serviciu pentru auditorii publici externi”, autorul excepţiei invocă o serie de decizii ale Curţii Constituţionale, precum deciziile nr. 20/2000, nr. 375/2005, nr. 57/2006, nr. 120/2007, nr. 991/2008, nr. 1.414/2009 şi altele, prin care instanţa de contencios constituţional a statuat că acordarea pensiilor de serviciu este constituţională, Prin Decizia nr. 871/2010, însă, Curtea a stabilit că acordarea pensiilor de serviciu este neconstituţională, excepţie făcând pensiile de serviciu ale magistraţilor.

În fine, arată că Legea nr. 119/2010 s-a emis, în mod nelegal, prin asumarea răspunderii Guvernului, iar Legea nr. 263/2010 a fost emisă şi adoptată prin fraudă, dat fiind că obiectivele invocate la emiterea celor două acte normative nu au fost realizate, iar economiile invocate pentru echilibrarea deficitului bugetar nu s-au înregistrat.

Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, concretizată prin deciziile nr. 297/2012 şi nr. 871/2010. Totodată, arată că eliminarea pensiilor de serviciu pentru o categorie de personal nu a reprezentat o sarcină individuală excesivă şi nici nu a reprezentat vreun privilegiu, pensia de serviciu putând fi eliminată dacă există o cauză suficient de puternică, precum necesitatea reformării sistemului de pensii, eliminarea inechităţilor existente în sistem, dar şi situaţia de criză economică şi financiară cu care se confruntă statul.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În ceea ce priveşte pretinsa discriminare instituită între magistraţi şi controlorii financiari (auditorii publici externi) ai Curţii de Conturi, invocată din perspectiva Deciziei nr. 297/2012, prin care prevederile art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 şi art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 au fost declarate neconstituţionale „în măsura în care se aplică şi consilierilor de conturi”, Guvernul apreciază că această decizie nu are relevanţă în susţinerea criticii de neconstituţionalitate, deoarece se referă la o altă ipoteză, autorul excepţiei neavând calitatea de consilier de conturi, ci de controlor financiar (auditor public extern). Ca atare, apreciază că nu este întemeiată critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legale criticate, susţinută din perspectiva existenţei unei discriminări instituite, în privinţa pensiei de serviciu, între magistraţi şi auditorii publici externi ai Curţii de Conturi.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, potrivit cărora, „Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare: [...]

h) pensiile de serviciu ale personalului Curţii de Conturi.

De asemenea, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie şi prevederile art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, care prevăd că „La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: [...]

j) art. 49 alin. (4) şi art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009.”

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile legale criticate contravin principiului egalităţii în drepturi consacrat de art. 16 din Constituţia României.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile de lege criticate au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare celor invocate în prezenta cauză, prin raportare la aceleaşi dispoziţii constituţionale.

În acest sens sunt, de exemplu, deciziile nr. 900 din 25 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2013, şi nr. 91 din 28 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 28 martie 2013, prin care Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Prin aceste decizii, referitor la pretinsa discriminare instituită între magistraţi şi controlorii financiari (auditorii publici externi) ai Curţii de Conturi, invocată din perspectiva Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297 din 27 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2012, prin care prevederile de lege criticate au fost declarate neconstituţionale „în măsura în care se aplică şi consilierilor de conturi”. Curtea a reţinut că atât consilierii de conturi, cât şi judecătorii sunt independenţi în exercitarea funcţiei, respectiv a mandatului lor şi inamovibili pe durata exercitării acestora, statutul consilierilor de conturi fiind similar cu cel al judecătorilor, fapt care justifică acordarea consilierilor de conturi a unei pensii de serviciu similar judecătorilor.

În acest context, Curtea a constatat că asimilarea consilierilor de conturi, sub aspectul incompatibilităţilor, cu magistraţii este realizată printr-o normă de rang constituţional, subliniind totodată faptul că „consilierii de conturi au atât o altă reglementare constituţională şi legală, cât şi un statut juridic diferit în raport cu celelalte categorii de personal existente la nivelul Curţii de Conturi”.

În concluzie, soluţia de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate nu s-a extins şi cu privire la aceste din urmă categorii de personal, Curtea nereţinând existenţa unei similitudini între statutul consilierilor de conturi şi cel al celorlalte categorii de personal ale Curţii de Conturi, în speţă fiind vorba despre calitatea de controlor financiar/auditor public extern al Curţii de Conturi.

Prin urmare, cu privire la acestea din urmă, îşi păstrează valabilitatea cele constatate de Curtea Constituţională în sensul constituţionalităţii dispoziţiilor de lege criticate.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. Ad) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de David Gheorghe în Dosarul nr. 4.942/120/2010 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 mai 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 296

din 23 mal 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969 şi art. 1073 din Codul civil din 1864

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela-Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969 şi art. 1073 din Codul civil din 1864, excepţie ridicată de Florica Mândruţ în Dosarul nr. 23.271/325/2012 al Tribunalului Timiş - Secţia a II-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 175D/2013.

La apelul nominal răspunde partea Iveco Capital Leasing IFN - SA din Bucureşti, prin avocat, cu delegaţie depusă la dosar, lipsind autoarea excepţiei de neconstituţionalitate. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul părţii prezente solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens deciziile Curţii Constituţionale nr. 1.309 din 2 decembrie 2008. nr. 311 din 3 martie 2009 şi nr. 1.125 din 23 septembrie 2010.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 140/R/LP din 21 februarie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 23.271/325/2012, Tribunalul Timiş - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969 şi art. 1073 din Codul civil din 1864, excepţie ridicată de Florica Mândruţ într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile de lege criticate asimilează legii contractele civile, sub aspectul efectelor pe care acestea le produc între părţi. Astfel, prevederile art. 969 şi 1073 din Codul civil din 1864 sunt neconstituţionale, întrucât permit ca persoanele private să încheie convenţii cu putere de lege, voinţa legiuitorului putând fi înfrântă prin simplul acord de voinţă al părţilor contractante. Totodată, textele de lege criticate contravin principiului consensualismului şi al libertăţii contractuale, deoarece constrâng participanţii din cadrul unor raporturi juridice civile să îşi asume obligaţii la care nu au consimţit în mod liber.

Tribunalul Timiş - Secţia a II-a civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că prevederile legale criticate consacră un principiu fundamental al dreptului privat, conferind putere de lege acordului de voinţă al părţilor, ceea ce nu poate fi considerat în contradicţie cu principiul legalităţii, din moment ce chiar legiuitorul a emis aceste norme.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este admisibilă, arătând, în esenţă, că soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a unei dispoziţii legale abrogate interesează din perspectiva aplicării în timp a legii, a efectelor pe care le produce asupra raporturilor juridice născute sub imperiul acesteia. În ceea ce priveşte motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, apreciază că prevederile art. 969 din Codul civil din 1864 consacră principiul forţei obligatorii a actelor juridice, exprimat şi prin adagiul pacta sunt servanda, ca fiind acea regulă de drept potrivit căreia actul juridic legal încheiat se impune autorilor acestuia întocmai ca şi legea, fundamentul forţei obligatorii fiind reprezentat, pe de o parte, de necesitatea asigurării stabilităţii şi siguranţei raporturilor juridice generate de actele juridice civile, iar, pe de altă parte, de imperativul moral al respectării cuvântului dat. Se mai arată că art. 969 din Codul civil din 1864 are drept scop garantarea exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor generate de încheierea actelor juridice într-un climat de stabilitate şi siguranţă a raporturilor contractuale, fiind în deplină conformitate cu principiile statuate de Constituţie. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil din 1864, se arată că acest text de lege stabileşte regula de principiu privind efectul general al obligaţiilor, şi anume de a da creditorului dreptul de a urmări şi de a obţine de la debitor îndeplinirea exactă a prestaţiei la care s-a obligat sau de a cere despăgubiri în caz de neexecutare. Aşadar, textul de lege criticat creează condiţiile indispensabile valorificării dreptului de proprietate privată, dând expresie principiului garantării acestuia.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constituţionale. În acest sens, arată că art. 969 din Codul civil din 1864 consacră două principii importante ale dreptului civil, şi anume principiul forţei obligatorii a convenţiilor civile - pacta sunt servanda - şi principiul libertăţii contractuale. Pe de altă parte, art. 1073 din Codul civil din 1864 stabileşte regula de principiu privind efectul general al obligaţiilor, şi anume dreptul creditorului de a urmări şi a obţine de la debitor îndeplinirea exactă a prestaţiei la care s-a obligat sau de a cere despăgubiri în caz de neexecutare. În consecinţă, finalitatea acestui text de lege presupune tocmai realizarea drepturilor legale ale creditorului prin determinarea debitorului de a executa obligaţia la care este ţinut în temeiul unui contract încheiat între părţi. Instituirea unor reguli aplicabile încheierii contractelor nu este de natură a aduce atingere principiilor constituţionale, întrucât acestea se aplică tuturor celor aflaţi în ipoteza normei juridice în mod egal. Mai mult, normele criticate nu îngrădesc exerciţiul dreptului la apărare al persoanelor care se adresează justiţiei. Referitor la pretinsa încălcare a dreptului de proprietate privată şi a libertăţii economice, se arată că normele criticate nu conţin dispoziţii contrare dreptului de proprietate privată, ale cărui conţinut şi limite se stabilesc prin lege. De asemenea, textele de lege supuse controlului de constituţionalitate nu pun în discuţie libertatea economică, care presupune exercitarea liberei iniţiative şi accesul persoanei la o activitate economică „în condiţiile legii”, precum şi posibilitatea oricărei persoane de a iniţia şi întreprinde o activitate cu scop lucrativ.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 969 şi art. 1073 din Codul civil din 1864.

Curtea constată că aceste prevederi legale au fost preluate integral în art. 1.270 - Forţa obligatorie, respectiv art. 1.516 - Drepturile creditorului, cuprinse în secţiunea a 6-a a capitolului I - Contractul, titlul II - Izvoarele obligaţiilor, respectiv secţiunea a 3-a a capitolului II - Executarea silită a obligaţiilor, titlul V - Executarea obligaţiilor din cartea a V-a - Despre obligaţii din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011.

Curtea Constituţională urmează să se pronunţe însă asupra prevederilor legale cu care a fost sesizată, deoarece acestea sunt aplicabile în continuare cauzei deduse judecăţii instanţei de fond, potrivit principiului tempus regit actum. Aşa cum a statuat Curtea în Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, ale cărei considerente de principiu sunt valabile şi în prezenta cauza, controlul de constituţionalitate asupra dispoziţiilor ulterioare sesizării, chiar dacă ar conţine prevederi asemănătoare, ar echivala cu ridicarea din oficiu de către Curtea Constituţională a excepţiei de neconstituţionalitate cu privire la alte texte decât cele criticate de către autorul excepţiei, ceea ce este inadmisibil, fiind contrar dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie şi ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

Mai mult, potrivit art. 102 alin. (1) din capitolul VII secţiunea 1 intitulată „Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a V-a «Despre obligaţii» a Codului civil” din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil: „(1) Contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa.”, astfel încât prevederile legale criticate îşi produc în continuare efectele faţă de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate.

Dispoziţiile legale criticate, şi anume art. 969 şi art. 1073 din Codul civil din 1864, au următorul cuprins:

- Art. 969: „Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante.

Ele se pot revoca prin consimţământul mutual sau din cauze autorizate de lege.”;

- Art. 1073: „Creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei, si în caz contrar are dreptul, la dezdăunare.

În opinia autoarei excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare, art. 44 alin. (2) teza întâi referitoare la garantarea şi ocrotirea proprietăţii private în mod egal de lege, indiferent de titular, şi art. 45 - Libertatea economică.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, prin raportare, între alte dispoziţii constituţionale, şi la cele cuprinse în art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, art. 24 alin. {1) privind dreptul la apărare, art. 44 alin. {2} potrivit cărora proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular, art. 45 privind libertatea economică.

Astfel, prin Decizia nr. 313 din 29 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 31 mai 2012, Curtea, invocând jurisprudenţa sa anterioară, a respins excepţia de neconstituţionalitate, statuând că art. 969 din vechiul Cod civil consacră principiul forţei obligatorii a convenţiilor civile „pacta sunt servanda”, iar art. 1073 stabileşte regula de principiu privind efectul general al obligaţiilor, şi anume dreptul creditorului de a urmări şi a obţine de la debitor îndeplinirea exactă a prestaţiei la care s-a obligat sau de a cere despăgubiri în caz de neexecutare.

Totodată, Curtea a reţinut că finalitatea textului art. 1073 din Codul civil din 1864 constă în realizarea drepturilor legale ale creditorului, prin determinarea debitorului de a executa obligaţia la care este ţinut în temeiul unui contract încheiat între aceştia, sub sancţiunea suportării unor despăgubiri.

Încheierea unui contract fiind guvernată de principiul libertăţii contractuale, părţile pot să determine, prin voinţa lor, clauzele contractuale şi efectele pe care acestea urmează să le producă.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, atât considerentele, cât şi soluţia pronunţată în decizia menţionată îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4} din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Florica Mândruţ în Dosarul nr. 23.271/325/2012 al Tribunalului Timiş - Secţia a II-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 969 şi art. 1073 din Codul civil din 1864 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Timiş - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 mai 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela-Ramona Mariţiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

În temeiul ari 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 şi 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, valabile pentru anul 2013, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezinte 2.000 de semne, inclusiv spaţiile.

(3) Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, vor avea un conţinut lizibil tehnoredactat la un rând şi jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ştersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînţeles textul acestora.

(4) Tarifele conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 411.

 

ANEXĂ

 

TARIFE

pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, valabile pentru anul 2013

 

1. Monitorul Oficial al României, Partea I

 

1.1. Publicarea actelor normative ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenţei lor conferite prin lege

73 lei/pagina de manuscris

1.2. Publicarea actelor normative ale autorităţilor administrative autonome şi ale altor autorităţi publice, potrivit competenţei lor conferite prin lege

73 lei/pagina de manuscris

1.3. Publicarea actelor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

73 lei/pagina de manuscris

1.4. Publicarea deciziilor pronunţate de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

73 lei/pagina de manuscris

1.5. Publicarea actelor normative adoptate de persoane juridice, altele decât autorităţile publice, care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi

73 lei/pagina de manuscris

1.6. Publicarea altor acte care, potrivit unor dispoziţii legale, se publică în această parte a Monitorului Oficia! al României

73 lei/pagina de manuscris

 

2. Monitorul Oficial al României, Partea I, în limba maghiară

 

2.1. Publicare acte

140 lei/pagina de manuscris

 

3. Monitorul Oficial al României, Partea a II-a

 

3.1. Publicarea actelor prevăzute la art. 6 lit. D din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată

54 lei/pagina de manuscris

 

4. Monitorul Oficial al României, Partea a Mi-a

 

4.1. Pierderi acte, schimbări nume

21 lei/anunţ

4.2. Acte ale instanţelor judecătoreşti a căror publicare este prevăzută de lege:

- citaţii la care numărul persoanelor este mai mare de 1;

- citaţii emise de instanţele judecătoreşti;

- ordonanţa judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei si a biletului la ordin;

- ordonanţa de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea irevocabilă a instanţei judecătoreşti, prin care se constată că provenienţa bunurilor este justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părţi din avere sau a anumitor sume determinate nu are caracter justificat;

- alte acte procedurale, a căror publicare este prevăzută de lege.

73 lei/pagina de manuscris

4.3. Hotărâri judecătoreşti irevocabile, care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii

73 lei/pagina de manuscris

4.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul superior şi a posturilor

vacante de funcţionari publici, precum şi alte concursuri prevăzute de lege

73 lei/pagina de manuscris

4.5. Acte a căror publicare este prevăzută de lege:

- raportul periodic de activitate al autorităţilor/instituţiilor publice;

- raportul Consiliului Superior al Magistraturii şi raportul privind starea justiţiei;

- declaraţii de avere;

- bilanţuri de ocupare a forţei de muncă pe judeţe si la nivel naţional;

- alte acte a căror publicare este prevăzută de lege.

62 lei/pagina de manuscris

 

5. Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

 

5.1. Publicarea integrală sau în extras a rezoluţiilor directorului general al oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunale/persoanei desemnate, privind autorizarea/respingerea constituirii societăţilor comerciale şi de înmatriculare a acestora, precum şi publicarea încheierilor de rectificare, în extras

31,5 lei/pagina de manuscris

5.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

104 lei/pagina de manuscris

5.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

104 lei/pagina de manuscris

 

6. Monitorul Oficial al României, Partea a V-a

 

6.1. Publicarea contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi de ramură, a convenţiilor şi recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a altor acte stabilite prin dispoziţii legale

104 lei/pagina de manuscris

 

7. Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a

 

7.1. Publicarea anunţurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare

57 lei/pagina de manuscris

7.2. Publicarea anunţurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007

57 lei/pagina de manuscris

7.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

57 lei/pagina de manuscris

 

8. Monitorul Oficial al României, Partea a Vila

 

8.1. Publicarea rezoluţiilor directorului general al oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunale/persoanei desemnate, privind înmatricularea societăţii cooperative

31,5 lei/pagina de manuscris

8.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările ulterioare

104 lei/pagina de manuscris

8.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

104 lei/pagina de manuscris

 

NOTA:

Preţurile conţin TVA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în urma finalizării verificărilor efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a stabilirii numărului de beneficiari eligibili pentru fiecare dimensiune a exploataţiei din producţia vegetală şi animalieră, plăţile anuale suplimentare maxime/exploataţie pentru sectorul vegetal efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în anul 2012 sunt prevăzute în anexa nr. 4.”

2. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 418.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2010)

 

Plăţile anuale suplimentare maxime/exploataţie pentru sectorul vegetal efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în anul 2012

 

Nr. crt.

Dimensiunea exploataţiei

Plata suplimentară maximă pe exploataţie (euro)

1.

0,30-5 ha

540

2.

5,1-20 ha

611,43

3.

21-50 ha

510

4.

51-100 ha

510

5.

Peste 100 ha

510

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA ŞI INVESTIŢII STRĂINE

 

ORDIN

privind stabilirea unei derogări de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. j) şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine,

în temeiul prevederilor art. 41 alin. (13) şi alin. (14) lit. a), ale art. 411 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind

regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 şi 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 20 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi pană la data de 31 august 2013, tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Feteşti-Cernavodă se sistează în intervalul cuprins între zilele de vineri ora 6,00 şi duminică ora 24,00.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iunie 2013.

Nr. 304.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Şl PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.068 din 31 mai 2013

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 537 din 31 mai 2013

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 79/334/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

În temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Fondurilor Europene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Teodorovici

 


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul Ministerului Public

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 10.108/2012 din 25 aprilie 2013 al Secţiei de resurse umane şi documentare,

în aplicarea prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,

faţă de dispoziţiile art. 74 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 62 alin. (1), art. 70 alin. (1) şi (2), art. 76 şi art. 133 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul Ministerului Public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Secţia de resurse umane şi documentare va lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului regulament.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea L

 

Procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,

Tiberiu Mihail Niţu

 

Bucureşti, 5 iunie 2013.

Nr. 112.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul Ministerului Public

 

Art. 1. - Evaluarea activităţii profesionale anuale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul Ministerului Public se realizează potrivit legii şi prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Regulamentul stabileşte cadrul general pentru realizarea următoarelor obiective:

a) asigurarea concordanţei dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului, şi calităţile angajatului: profesionale, aptitudinale şi atitudinale;

b) asigurarea unui sistem motivaţional, care să determine creşterea performanţelor profesionale individuale, prin avansarea sau promovarea în grade ori trepte profesionale imediat superioare.

(2) Pentru atingerea acestor obiective prezentul regulament prevede:

a) evaluarea posturilor în funcţie de caracteristicile descriptive privind exigenţele şi performanţele pe care acestea le impun angajaţilor;

b) evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor în raport cu cerinţele posturilor.

Art. 3. - Evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex are ca scop aprecierea obiectivă a gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă şi a rezultatelor obţinute în mod efectiv.

Art. 4. - (1) Activitatea profesională a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex al parchetelor este evaluată anual de către conducătorul parchetului în care îşi desfăşoară activitatea, prin acordarea calificativelor „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” şi „nesatisfăcător”, la propunerea grefierului-şef sau prim-grefierului, după caz.

(2) Absolvirea oricărei forme de pregătire continuă, organizată de Şcoala Naţională de Grefieri sau, după caz, de instituţiile de profil, constituie un criteriu care se are în vedere la evaluarea anuală a personalului auxiliar al parchetelor.

(3) Evaluările şi calificativele anuale se păstrează la dosarul profesional personal.

(4) în cazul specialiştilor IT, evaluarea se realizează cu sprijinul compartimentului de specialitate informatică din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi se semnează atât de conducătorul parchetului, cât şi de către şeful compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(5) La evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate cu funcţii de conducere se va avea în vedere şi modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale specifice.

(6) Evaluarea personalului prevăzut de prezentul regulament, detaşat sau delegat la alte instituţii, se face de instituţia la care acesta funcţionează, în raport cu specificul activităţii desfăşurate.

Art. 5. - (1) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale individuale.

(2) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea, dar nu poate cuprinde mai puţin de 6 luni de activitate în funcţia respectivă.

(3) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 28 februarie din anul următor perioadei evaluate.

(4) Sunt supuşi evaluării anuale salariaţii care au desfăşurat activitate cel puţin 6 luni în cursul perioadei evaluate.

(5) Sunt exceptate de la evaluarea anuală, desfăşurată în perioada prevăzută la alin. (2), următoarele categorii de salariaţi:

a) persoanele angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant;

b) persoanele al căror raport de muncă este suspendat, în condiţiile legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade cuprinse între 6 şi 12 luni de la reluarea activităţii.

Art. 6. - În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului conex se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:

a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raporturile de muncă ale salariatului evaluat încetează sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea sau modificarea raporturilor de muncă;

b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz, evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea ori modificarea raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora;

c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite.

Art. 7. - (1) Performanţele profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului conex din cadrul parchetelor sunt evaluate pe baza criteriilor de performanţă stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament, în funcţie de specificul activităţii compartimentului în care salariatul îşi desfăşoară activitatea.

(2) Criteriile generale de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului conex sunt cele prevăzute la art. 5 lit. c) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - (1) De asemenea, evaluarea se realizează şi în baza următoarelor criterii specifice de evaluare pentru funcţiile de conducere, respectiv pentru funcţiile de execuţie:

a) criterii specifice de evaluare pentru funcţiile de conducere:

- capacitatea de organizare;

- capacitatea de conducere;

- capacitatea de coordonare;

- capacitatea de control;

- competenţa decizională;

- capacitatea de delegare;

- capacitatea de dezvoltare a abilităţilor personalului;

- abilităţi de mediere şi negociere;

- capacitatea de implementare;

- capacitatea de rezolvare eficientă a problemelor;

- capacitatea de asumare a responsabilităţilor;

- capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite;

- creativitate şi spirit de iniţiativă;

- capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru;

- capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate;

- integritatea morală şi etică profesională;

b) criterii specifice de evaluare pentru funcţiile de execuţie:

- capacitatea de implementare;

- capacitatea de rezolvare eficientă a problemelor;

- capacitatea de asumare a responsabilităţilor;

- capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite;

- creativitate şi spirit de iniţiativă;

- capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru;

- capacitatea de a lucra independent;

- capacitatea de a lucra în echipă;

- capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate;

- integritatea morală şi etică profesională.

(2) în funcţie de atribuţiile concrete ale fiecărei categorii de personal auxiliar de specialitate şi personal conex, potrivit regulamentului de ordine interioară al parchetelor, evaluatorul poate stabili şi alte criterii de evaluare; criteriile astfel stabilite se aduc la cunoştinţa salariatului evaluat la începutul perioadei evaluate.

(3) Salariaţii care exercită cu caracter temporar o funcţie de conducere vor fi evaluaţi pentru perioada exercitării temporare a acestei funcţii, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru funcţia de conducere respectivă.

Art. 9. - Procedura evaluării se realizează în două etape:

a) completarea fişei de evaluare de către evaluator;

b) interviul.

Art. 10 - Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art. 4, completează fişele de evaluare, al căror model este prevăzut în anexa nr. 1, respectiv anexele nr. 2 şi 3, după cum urmează:

a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuţiile stabilite prin fişa postului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante;

d) stabilesc obiectivele şi criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de evaluare;

e) stabilesc eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate.

Art. 11. - (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi persoana evaluată, în cadrul căruia.

a) se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate notările şi consemnările făcute de evaluator în fişa de evaluare;

b) se semnează şi se datează fişa de evaluare de către evaluator şi de către persoana evaluată.

(2) în cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra notărilor şi consemnărilor făcute, în fişa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate, iar evaluatorul poate modifica fişa de evaluare în consecinţă.

Art. 12. - (1) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor şi criteriilor de evaluare prin acordarea unei note de la 1 la 5 pentru fiecare obiectiv şi criteriu, nota exprimând aprecierea gradului de îndeplinire a acestora.

(2) Pentru a obţine nota finală a evaluatorului se face media aritmetică a notelor obţinute ca urmare a aprecierii obiectivelor şi criteriilor, rezultate din media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, după caz.

(3) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.

Art. 13. - Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:

a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător;

b) între 2,01-3,00 - satisfăcător;

c) între 3,01-4,00 - bun;

d) între 4,01-5,00 - foarte bun.

Art. 14. - (1) Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul parchetului.

(2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către salariatul evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei de către o comisie constituită în acest scop prin act administrativ al conducătorului parchetului.

(3) Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei şi se consemnează în fişa de evaluare.

(4) Fişa de evaluare şi raportul final se ataşează la dosarul profesional.

(5) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin. (1) şi (2) se poate adresa instanţei competente, în condiţiile legii.

Art. 15.- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

FIŞĂ DE EVALUARE

a activităţii profesionale a persoanelor care ocupă funcţii de conducere din cadrul personalului auxiliar de specialitate

 

Numele şi prenumele persoanei evaluate:

Funcţia:.....................................................

Gradul:......................................................

Data ultimei promovări:............................

Numele şi prenumele evaluatorului:

Funcţia:

Perioada evaluată: de la............................................................................ la................................................................................

 

Obiective în perioada evaluată

% din timp

Realizat (%)

Nota

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Obiective revizuite în perioada evaluată

% din timp

Realizat (%)

Nota

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor

 

 

 

 

Criteriile de evaluare a performanţei profesionale individuale

Nota

Comentarii

1. Capacitatea de a organiza

 

 

2. Capacitatea de a conduce

 

 

3. Capacitatea de coordonare

 

 

4. Capacitatea de control

 

 

5. Competenţa decizională

 

 

6. Capacitatea de a delega

 

 

7. Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului

 

 

8. Abilităţi de mediere şi negociere

 

 

9. Capacitatea de implementare

 

 

10. Capacitatea de a rezolva eficient problemele

 

 

11. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor

 

 

12. Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite

 

 

13. Creativitate şi spirit de iniţiativă

 

 

14. Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru

 

 

15. Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate

 

 

16. Integritatea morală şi etică profesională

 

 

17. Alte criterii specifice

 

 

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare

 

 


Nota finală a evaluării:

(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare) / 2

Calificativul evaluării:

Rezultate deosebite:

1...........................................................................

2...........................................................................

Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată:

1..........................................................................

2..........................................................................

Alte observaţii:

1..........................................................................

2..........................................................................

Propuneri de formare profesională pentru perioada următoare:..........

 

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

 

Obiectivul

% din timp

1.

 

2.

 

 

 

 

Criterii specifice pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

 

Criteriul

1.

2.

 

Comentariile persoanei evaluate:

 

1. Numele şi prenumele persoanei care a făcut evaluarea.........................................................................................................

Funcţia...................................................................................................

Semnătura..............................................................................................

Data.........................................................................................................

2. Numele şi prenumele persoanei evaluate..........................................

De acord cu rezultatul evaluării.............................................Semnătura....................................data....................................

Contest rezultatul evaluării....................................................Semnătura....................................data....................................

3. Numele şi prenumele persoanei/membrilor comisiei care soluţionează contestaţia...................

Funcţia.................................................................................................

4. Rezultatul contestaţiei......................................................................

Calificativul acordat după contestaţie................................................

5. Luarea la cunoştinţă a rezultatului contestaţiei

Numele şi prenumele........................................................................

Semnătura.........................................................................................

Data............................

 

ANEXA Nr.2

la regulament

 

FIŞA DE EVALUARE

a activităţii profesionale a persoanelor care ocupă funcţii de execuţie din cadrul personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex

 

Numele şi prenumele persoanei evaluate:

Funcţia:...................................................

Gradul:...................................................

Data ultimei promovări:.........................

Numele şi prenumele evaluatorului:

Funcţia:

Perioada evaluată: de la............................................................. la..........................................................................................


Obiective în perioada evaluată

% din timp

Realizat {%)

Nota

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Obiective revizuite în perioada evaluată

% din timp

Realizat (%)

Nota

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor

 

 

 

 

Criteriile de evaluare a performanţei profesionale individuale

Nota

Comentarii

1. Capacitatea de implementare

 

 

2. Capacitatea de a rezolva eficient problemele

 

 

3. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor

 

 

4. Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite

 

 

5. Creativitate şi spirit de iniţiativă

 

 

6. Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru

 

 

7. Capacitatea de a lucra independent

 

 

8. Capacitatea de a lucra în echipă

 

 

9. Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate

 

 

10. Integritatea morală şi etică profesională

 

 

11. Alte criterii specifice

 

 

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare

 

 

Nota finală a evaluării:

(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor+ nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare) / 2

Calificativul evaluării:

Rezultate deosebite:

1..................................................................

2..................................................................

Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată:

1...................................................................

2...................................................................

Alte observaţii:

1..................................................................

2..................................................................

Propuneri de formare profesională pentru perioada următoare:..........

 

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

 

Obiectivul

% din timp

1.

 

2.

 

 

 

 

Criterii specifice pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

 

Criteriul

1.

2.

 

 

Comentariile persoanei evaluate:

1. Numele şi prenumele persoanei care a făcut evaluarea.........................................................................................................

Funcţia..................................................................................................

Semnătura............................................................................................

Data......................................................................................................

2. Numele şi prenumele persoanei evaluate........................................

De acord cu rezultatul evaluării.............................................Semnătura....................................data....................................

Contest rezultatul evaluării....................................................Semnătura....................................data....................................

3. Numele şi prenumele persoanei/membrilor comisiei care soluţionează contestaţia ...................

Funcţia................................................................................................

4. Rezultatul contestaţiei....................................................................

Calificativul acordat după contestaţie................................................

5. Luarea la cunoştinţă a rezultatului contestaţiei

Numele şi prenumele........................................................................

Semnătura........................................................................................

Data............................

 

ANEXA Nr.3

la regulament

 

FIŞA DE EVALUARE

a activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate care ocupă posturi de debutant, la sfârşitul perioadei de stagiu

 

Numele................................prenumele...............................

Funcţia...................................................................................

Locul de muncă/compartimentul...........................................

Perioada de stagiu: de la...........................la......................

Criteriile de evaluare pentru personalul auxiliar de Specialitate/personalul conex debutant

 

Denumirea criteriului

Nota

Gradul de realizare a atribuţiilor prevăzute în fişa postului

 

Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate

 

Gradul de cunoaştere a reglementărilor specifice domeniului

 

Gradul de adaptare şi flexibilitate în îndeplinirea atribuţiilor

 

Capacitatea de transmitere a ideilor în scris şi verbal

 

Capacitatea de lucru în echipă, de a se integra în aceasta, de a-şi aduce contribuţia, prin activitatea desfăşurată, la îndeplinirea obiectivelor echipei, respectarea regulilor stabilite de conducerea structurii din care face parte etc.

 

 

Menţiuni privind intervalul de evaluare:

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Propuneri:....................................................................................................................................................................................

 

Recomandări:..............................................................................................................................................................................

 

1. Numele şi prenumele evaluatorului..........................................................................................................................................

Funcţia.............................................................................................................................................................................................

Data întocmirii.................................................................................................................................................................................

Semnătura........................................................................................................................................................................................

2. Numele şi prenumele persoanei evaluate ...............................................................................................................................

Semnătura........................................................................................................................................................................................

Data..................................................................................................................................................................................................

3. Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează..........................................................................................................

Funcţia.............................................................................................................................................................................................

Semnătura........................................................................................................................................................................................

Data..................................................................................................................................................................................................

4. Numele şi prenumele persoanei/membrilor comisiei care soluţionează contestaţia.........................................................

Funcţia.............................................................................................................................................................................................

Calificativul acordat după contestaţie........................................................................................................................................

Semnătura.......................................................................................................................................................................................

Data..................................................................................................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Denumirea parchetului:

Direcţia/Serviciul/Biroul/Compartimentul:

Aprobat

 

FIŞA POSTULUI

Nr. .........

 

A. Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului:

2. Nivelul postului (de conducere/de execuţie):

3. Obiectivul/Obiectivele postului:

B. Cerinţe specifice pentru ocuparea postului

1. Pregătire:

- studii

- cursuri/programe de perfecţionare/specializare

- limbi străine şi nivelul de cunoaştere

- cunoştinţe de operare/programe pe calculator şi nivelul de cunoaştere

- autorizaţii speciale

2. Abilităţi, calităţi, aptitudini necesare

3. Experienţă:

- vechime în muncă

- vechime în specialitate

4. Competenţă managerială (pentru posturile de conducere)

C. Descrierea sarcinilor ce revin postului 1.

2.

…………………………………………..

D Responsabilitatea implicată de post

1. De pregătire/luare a deciziilor:

2. Delegarea de atribuţii şi competenţă:

3. De păstrare a confidenţialităţii:

E. Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă:

a) Relaţii ierarhice

- subordonat faţă de:

- superior pentru:

b) Relaţii funcţionale:

c) Relaţii de control:

d) Relaţii de reprezentare:

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice:

b) cu organizaţii internaţionale: c)cu persoane juridice private:

F. Atribuţiile postului

- descrierea activităţilor şi responsabilităţilor corespunzătoare postului

G. Întocmit de:

1. Numele şi prenumele:

2. Funcţia de conducere:

3. Semnătura:

4. Data întocmirii:

Avizat de:

1. Numele şi prenumele:

2. Funcţia publică de conducere:

3. Semnătura:

4. Data:

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului

1. Numele şi prenumele:

2. Funcţia şi gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime (dacă este cazul):

3. Semnătura

4. Data: