MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 388/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 388         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 28 iunie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

214. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

 

642. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

 

625. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

626. - Decret privind numirea unui judecător

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

71. - Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen

 

72. - Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

94. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru abrogarea alin. (2) al art. 1121 din Normativul privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 636/2008

 

3.974. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.606/2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2012-2013

 

LEGI ŞI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4 din 30 ianuarie 2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010

privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 2, articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 82. - Prezenta lege intră în vigoare la data prevăzută la art. 81, cu excepţia dispoziţiilor art. 80, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a dispoziţiilor art. 38 pct. 1 şi 2, care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2013.”

2. După articolul I se introduce un nou articol, articolul I1, cu următorul cuprins:

„Art. I1. - La articolul 229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Până la data intrării în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), atribuţiile instanţei de tutelă referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecătoresc ori, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile acestuia revin autorităţii tutelare.»

3. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. III. - Prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în procesele începute în perioada 15 februarie 2013-30 septembrie 2013.”

4. După articolul VI se introduce un nou articol, articolul VI1, cu următorul cuprins:

„Art. VI1. - Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (13) şi (14), cu următorul cuprins:

«(13) Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizată de către judecător, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atestă în scris.

(14) Serviciile prestate conform dispoziţiilor alin. (1) şi (11) sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita.»

2. La articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) Actul întocmit de notarul public conform alin. (1) şi art. 58 alin. (4) şi (41), prin care se autentifică înţelegerea din acordul de mediere, are putere de titlu executoriu.»„

5. După articolul VIII se introduc patru noi articole, articolele IX-XII, cu următorul cuprins:

„Art. IX. - (1) Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor ale cărui pensii au fost revizuite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012, sumele încasate în temeiul unor hotărâri judecătoreşti de acordare a pensiilor de serviciu în cuantumul anterior Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, desfiinţate în căile de atac, nu se mai recuperează.

(2) Sumele deja recuperate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu se restituie.

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în cazul sumelor încasate în temeiul unei hotărâri judecătoreşti de admitere a cererii de ordonanţă preşedinţială prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de revizuire emise conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 şi menţinerea în plată a pensiei de serviciu până la soluţionarea contestaţiei introduse împotriva deciziei de revizuire.

(4) Dispoziţiile alin. (3) sunt aplicabile şi în cazul prevăzut la art. XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Art. X. - La articolul 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 23. - (1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi, cărora nu li s-a acordat locuinţă de serviciu de către ordonatorii principali de credite, au dreptul, în condiţiile art. 22, la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinţă de serviciu, potrivit legii, si chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. Acest drept nu are caracter salarial şi nu se impozitează. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. În situaţii excepţionale, determinate de inexistenţa unui fond locativ adecvat în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuinţă situată în altă localitate din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel.»

Art. XI. - Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 50, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 50. - (1) în cazul prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. b), boala psihică se constată printr-o expertiză de specialitate, la sesizarea preşedintelui instanţei sau, după caz, a conducătorului parchetului, iar suspendarea din funcţie se dispune pe perioada recomandată de comisia medicală de specialitate. Comisia medicală de specialitate, precum şi condiţiile concrete de expertizare a persoanelor care suferă de o boală psihică se stabilesc prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii.»

2. La articolul 671, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Personalul prevăzut la alin. (1), căruia nu i s-a acordat locuinţă de serviciu de către ordonatorii principali de credite, are dreptul, în condiţiile alin. (1), la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinţă de serviciu, potrivit legii, şi chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. Acest drept nu are caracter salarial şi nu se impozitează. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. În situaţii excepţionale, determinate de inexistenţa unui fond locativ adecvat în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuinţă situată în altă localitate din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel.»

Art. XII. - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

«{4) Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agenţia Naţională şi unităţile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele şi pe seama Agenţiei Naţionale, pe chitanţiere şi facturiere ale acestei instituţii, pe bonuri fiscale proprii, prin ordine de plată, ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial, prin mijloace electronice de plată sau orice alte modalităţi prevăzute de lege. În vederea acoperii cheltuielilor de încasare şi virare, se percepe un comision din tarifele încasate. Chitanţierele şi facturierele sunt puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională şi sunt inscripţionate cu datele”sale de identificare. Tarifele încasate de notarii publici în contul biroului notarial, în condiţiile prezentei legi, prin oricare dintre mijloacele prevăzute anterior (chitanţiere, facturiere, bonuri fiscale proprii, ordine de plată ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial, mijloace electronice de plată sau orice alte modalităţi prevăzute de lege) sunt virate, până la data de 25 a lunii următoare, în contul Agenţiei Naţionale, deschis la Trezoreria Statului, conform evidenţelor ţinute de biroul notarial. Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară se stabileşte de Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România prin protocol, care se aprobă în condiţiile alin. (3). Evidenţa tarifelor încasate de notarii publici în condiţiile prezentei legi se ţine separat de evidenţa financiar-contabilă a biroului notarial.»

2. La articolul 25 se introduce un nou alineat, alineatul(2), cu următorul cuprins:

«(2) Actele de alipire şi dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în formă autentică.»„

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 28 iunie 2013.

Nr. 214.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 iunie 2013.

Nr. 642.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 635/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Balaban Anita Cristina se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Timişoara.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 625.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 102 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 657 din 10 iunie 2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Trestianu Viorica se numeşte în funcţia de judecător la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 626.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen

 

Având în vedere:

- necesitatea întăririi disciplinei economico-financiare de la nivelul operatorilor economici pentru evitarea nedeclarării şi nevi rării la termen a dividendelor cuvenite autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

- necesitatea administrării unitare prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a dividendelor şi viramentelor datorate bugetului de stat de către societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau deţine controlul, precum şi de către regiile autonome;

- că termenul de virare a vărsămintelor din profitul net/dividende cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale expiră la 31 iulie 2013;

- imperativul diminuării presiunii asupra deficitului bugetului general consolidat;

- că termenul cu scadenţă la 30 iunie 2013, prevăzut la art. V alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Legea nr. 106/2012, nu poate fi respectat,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Se autorizează Ministerul Sănătăţii să utilizeze 50% din dividendele repartizate statului de către Societatea Comercială ANTIBIOTICE - S.A., pentru exerciţiul financiar al anului 2012, pentru majorarea capitalului social al acestei societăţi, cu condiţia avizului Consiliului Concurenţei, în condiţiile legii.”

2. La articolul 1, alineatele (4), (43) şi (44) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Regiile autonome au obligaţia să declare la organul fiscal competent şi să vireze la bugetul de stat sau local, după caz, până la termenul prevăzut la alin. (3), sumele reprezentând vărsămintele din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit.

……………………………………………………………..

(43) Societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau deţine controlul au obligaţia să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 â lunii următoare aprobării repartiţiei profitului, o declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor, în vederea urmăririi modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la alin. (3).

(44) Autorităţile publice centrale au obligaţia să declare la organul fiscal competent şi să vireze, până la termenul prevăzut la alin. (3), cuantumul dividendelor datorate la bugetul de stat, primite de la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care statul este acţionar unic, majoritar sau deţine controlul.

3. La articolul 1, după alineatul (44) se introduce un nou alineat, alineatul (45), cu următorul cuprins:

„(45) Repartiţia profitului, conform alin. (1}, se aprobă odată cu situaţiile financiare anuale.”

Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar da stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Termenul prevăzut la art. V alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 30 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 106/2012, se prorogă până la data de 31 decembrie 2013, inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri si piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 71.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii

 

Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a măsurilor ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii la nivelul Ministerului Culturii, prin reorganizarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Culturii, precum şi regândirea competenţelor legale ale acestora, în vederea îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor în condiţii optime şi eficiente,

având în vedere actuala situaţie financiară care reclamă constrângeri de ordin bugetar şi, în mod imperios, o reducere a cheltuielilor publice, luând în considerare obiectivele guvernamentale referitoare la reducerea cheltuielilor de personal şi a celor pentru bunuri şi servicii, care fac necesară reorganizarea unor instituţii publice din domeniul culturii prin comasare, divizare sau desfiinţare,

în vederea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii unor structuri din subordinea Ministerului Culturii,

pentru a asigura o reală protecţie a patrimoniului cultural naţional, văzut ca factor determinant al identităţii noastre culturale a României, prin reorganizarea unor instituţii cu atribuţii în acest domeniu,

ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Centrul de Pregătire Profesională în Cultură se reorganizează, ca urmare a comasării prin absorbţie cu Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, care se desfiinţează, şi prin preluarea activităţii de atestare în domeniul monumentelor istorice de la Institutul Naţional al Patrimoniului, şi îşi schimbă denumirea în Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, instituţie publică de cultură având personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Art. 2. - (1) Arhiva Naţională de Filme, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Centrului Naţional al Cinematografiei, se reorganizează, ca urmare a comasării prin absorbţie cu Studioul VIDEO ART şi cu Studioul de Creaţie Cinematografică din Bucureşti, care se desfiinţează, şt îşi schimbă denumirea în institutul Naţional al Filmului, instituţie publică de cultură având personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

(2) în vederea conservării, restaurării şi valorificării filmelor Cinematografice româneşti, Institutul Naţional al Filmului beneficiază de 3% din Fondul cinematografic, pe bază de protocol încheiat cu Centrul Naţional al Cinematografiei.

(3) Institutul Naţional al Filmului se subrogă în drepturile şi obligaţiile Arhivei Naţionale de Filme ce decurg din acorduri internaţionale şi din afilierea la organisme internaţionale de profil, plata cotizaţiilor datorate în acest sens suportându-se din bugetul Ministerului Culturii.

Art. 3. - (1) Se înfiinţează Administraţia Monumentelor Istorice şi a Siturilor Arheologice, instituţie publică cu personalitate juridică subordonată Ministerului Culturii, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin preluarea activităţilor Institutului Naţional al Patrimoniului referitoare la administrarea monumentelor istorice şi a siturilor arheologice, în condiţiile legii.

(2) Institutul Naţional al Patrimoniului se reorganizează, ca urmare a divizării şi preluării activităţii acestuia din domeniul administrării monumentelor istorice şi a siturilor arheologice de către Administraţia Monumentelor Istorice şi a Siturilor Arheologice şi a activităţii de atestare în domeniul monumentelor istorice de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi prin comasarea prin absorbţie cu Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, care se desfiinţează.

Art. 4. - (1) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, atribuţiile entităţilor rezultate din reorganizarea instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii.

(2) Desfiinţarea şi reorganizarea instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi.

(3) Actele normative prevăzute la alin. (1) se supun spre aprobare Guvernului în termen de 20 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Acestea vor reglementa şi situaţia patrimoniului instituţiilor publice reorganizate.

(4) Personalul instituţiilor care se reorganizează se preia şi va fi încadrat în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru instituţia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariate acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei publice respective.

(5) încadrarea personalului instituţiilor care se reorganizează în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din instituţia care îl preia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.

(6) în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1), se preiau pe bază de protocol de predare-preluare bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea instituţiilor supuse reorganizării.

(7) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetul Ministerului Culturii pe anul 2013 corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorului principal de credite, în baza protocoalelor de predare-preluare.

(8) Se autorizează Ministerul Culturii să detalieze modificările prevăzute la alin. (7), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.

(9) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare, instituţiile supuse reorganizării se finanţează din bugetele entităţilor existente anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(10) La solicitarea Ministerului Culturii, Ministerul Finanţelor Publice va emite precizări în legătură cu modificările în execuţia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 5. - De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează:

a) sintagmele „Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură” şi „Institutul

Naţional al Patrimoniului”, pentru componenta de atestare în domeniul monumentelor istorice, se înlocuiesc cu sintagma „Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală”;

b) sintagmele „Arhiva Naţională de Filme”, „Studioul VIDEO ART, „Studioul de Creaţie Cinematografică din Bucureşti” se înlocuiesc cu sintagma „Institutul Naţional al Filmului”;

c) sintagma „Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale” se înlocuieşte cu sintagma „Institutul Naţional al Patrimoniului”;

d) sintagma „Institutul Naţional al Patrimoniului” se înlocuieşte cu sintagma „Administraţia Monumentelor Istorice şi a Siturilor Arheologice”, pentru componenta referitoare la administrarea monumentelor istorice şi a siturilor arheologice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 72.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru abrogarea alin. (2) al art. 1121 din Normativul privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 636/2008

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 1121 din Normativul privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 636/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 şi 804 bis din 2 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 28 iunie 2013.

Nr. 94.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.606/2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2012-2013

 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.606/2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2012-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 14 septembrie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 3.974.

 

ANEXĂ

(Anexa Ia Ordinul nr. 5.606/2012)

 

Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2012-2013

 

14 iunie 2013 încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

17-19 iunie 2013 înscrierea la evaluarea naţională

25 iunie 2013 Limba şi literatura română - probă scrisă

26 iunie 2013 Limba şi literatura maternă - probă scrisă

27 iunie 2013 Matematica - probă scrisă

29 iunie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)

29 iunie 2013 Depunerea contestaţiilor (orele 16,00-22,00)

30 iunie-2 iulie 2013 Rezolvarea contestaţiilor

3 iulie 2013 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii