MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 252/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 252         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 7 mai 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

435. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

155. - Hotărâre pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.46. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru abrogarea prevederilor numărului curent 9 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/2012

 

504. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS

 

559. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

56. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea l, a Hotărârii arbitrale din 19 aprilie 2013 având drept obiect stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR si UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora, datorată de către societăţile de retransmitere prin cablu, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme, pentru perioada 2012-2014

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere a contribuţiei deosebite în coordonarea şi realizarea, cu profesionalism şi consecvenţă, a misiunilor specifice ce revin Serviciului de Protecţie şi Pază,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului general Pahonţu N. Lucian-Silvan, directorul Serviciului de Protecţie şi Pază.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 29 aprilie 2013.

Nr. 435.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum si al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 şi 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Ploieşti” - la anexa D, după poziţia nr. 956 se introduc 15 noi poziţii, poziţiile nr. 957-971, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măneciu”, secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 357 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 358, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 10 aprilie 2013.

Nr. 155.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti, anexa D - Sisteme de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente

 

SECŢIUNEA 1 Bunuri Imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de Identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţa

Valoarea de

Inventar

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

957

1.9.2.2

Reţea termică apă fierbinte – Cartier Libertăţii Ploieşti, etapa a III-a (bloc32A,32B,32C, 32D, 32E)

Cartier Libertăţii; nr. inv. 30814; Subunitate 99/PT: bloc32A; Conductă preizolată DN 50 - 98 ml; DN 65 - 106 ml; DN 100 - 240 ml; DN 125 -113 ml; Lungime totală - 747 m

2011

154.369,35

Domeniul public al municipiului Ploieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 187/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 483/2012

958

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertăţii; nr. inv. 53095; Subunitate 99/PT: bloc 32A; încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2011

57.456,33

Domeniul public al municipiului Ploieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 187/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 483/2012

959

2.1.6.11.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertăţii; nr. inv. 53096; Subunitate 100/PT: bloc 32B; încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2011

57.456,33

Domeniul public al municipiului Ploieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 187/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 483/2012

960

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertăţii; nr. inv. 53097; Subunitate 101/PT; bloc 32C; încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2011

57.456,33

Domeniul public al municipiului Ploieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 187/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 483/2012

961

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertăţii; nr. inv. 53098; Subunitate 102/PT: bloc 32D; încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2011

57.456,33

Domeniul public al municipiului Ploieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 187/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 483/2012

962

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertăţii; nr. inv. 53099; Subunitate 103/PT: bloc 32E; încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2011

57.456,33

Domeniul public al municipiului Ploieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 187/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 483/2012

963

1.9.2.2

Reţea termică apă fierbinte - Cartier Libertăţii Ploieşti, etapa I (bloc 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F, 30G)

Cartier Libertăţii; nr. inv. 30815; Subunitate 101/PT: bloc 30A; Conductă preizolată DN 50 - 150 ml; DN 65 -116 ml; DN 80 - 40 ml; Lungime totală - 306 m

2012

136.052,47

Domeniul public al municipiului Ploieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 483/2012

964

1.9.2.2

Reţea termică apă fierbinte - Cartier Libertăţii Ploieşti, etapa a II-a (bloc 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F, 30G)

Cartier Libertăţii; nr. inv. 30816; Subunitate 101/PT: bloc31A; Conductă preizolată DN 50-130 ml; DN 65 -140 ml; DN 80 - 70 ml Lungime totală - 340 m

2012

76.888,38

 

965

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertăţii; nr. inv. 53100; Subunitate 104/PT: bloc30A; încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2012

59.289,45

Domeniul public al municipiului Ploieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 483/2012

966

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertăţii; nr. inv. 53101; Subunitate 105/PT: bloc30B; încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2012

59.289,45

Domeniul public al municipiului Ploieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 483/2012

967

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertăţii; nr. inv. 53102; Subunitate 106/PT: bloc30C; încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2012

59.289,45

Domeniul public al municipiului Ploieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 483/2012

968

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertăţii; nr. inv. 53103; Subunitate 107/PT: bloc 30D; încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2012

59.289,45

Domeniul public al municipiului Ploieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 483/2012

969

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertăţii; nr. inv. 53104; Subunitate 108/PT: bloc 30E; încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2012

59.289,45

Domeniul public a\ municipiului Ploieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 483/2012

970

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertăţii; nr. inv. 53105; Subunitate 109/PT: bloc30F; încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2012

59.289,45

Domeniul public al municipiului Ploieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 483/2012

971

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertăţii; nr. inv. 53106; Subunitate 111/PT: bloc30G; încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2012

59.289,48

Domeniul public al municipiului Ploieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 483/2012

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Măneciu, judeţul Prahova

 

SECŢIUNEA 1 Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridica actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

358

1.6.4

Clădire sediu - Serviciul public pentru situaţii de urgenţă

Comuna Măneciu, satul Cheia:

- suprafaţa construită parter: 229,39 mp;

- suprafaţa construită etaj: 141,95 mp; Teren aferent (curţi construcţii): 457 mp; Carte funciară nr. 20867

2012

 

2001

625.564,12

 

31.396

Domeniul public al comunei Măneciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 88/2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru abrogarea prevederilor numărului curent 9 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/2012

 

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 40 alin. (5) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Numărul curent 9 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 7 martie 2012, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul apărării naţionale,

Vasile Costea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 aprilie 2013.

Nr. M.46.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte - SMS

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. c), aţin. (2) pct. 8, 25 şi 26 din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile titlului II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind accesul la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte - SMS, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de metodologii fiscale, îndrumare şi asistenţă a contribuabililor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 26 aprilie 2013.

Nr. 504.

 

ANEXA

 

PROCEDURA

privind accesul la Informaţiile publice prin Intermediul serviciului de mesaje scurte - SMS

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1. Prezenta procedură reglementează modalitatea de acces la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte, denumit în continuare SMS, de către persoanele interesate, denumite în continuare solicitanţi.

2. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală permite obţinerea informaţiilor publice de către solicitanţi, prin intermediul SMS, în măsura în care operatorii de telefonie mobilă ai acestora oferă acest serviciu.

3. Costul generat de utilizarea SMS este în sarcina solicitanţilor. Tariful mesajului este stabilit şi încasat de operatorii de telefonie mobilă.

4. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu percepe costuri pentru furnizarea informaţiilor care fac obiectul prezentei proceduri.

5. Serviciul de solicitare şi transmitere a informaţiilor prin SMS este disponibil contribuabililor 24 ore din 24.

6. Răspunsurile furnizate ca urmare a solicitărilor transmise prin SMS de către contribuabili sunt valabile la momentul transmiterii răspunsului, în funcţie de datele existente în baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este supusă unui permanent proces de actualizare.

7. Transmiterea informaţiilor prevăzute la pct. 6 se face cu respectarea prevederilor art. 11 privind secretul fiscal din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu este răspunzătoare pentru disfuncţionalităţile cauzate de operatorii de telefonie mobilă sau de solicitanţi.

 

CAPITOLUL II

Procedura de solicitare a informaţiilor publice

 

1. Solicitarea informaţiilor publice se face prin transmiterea unui SMS la numărul unic, pus ia dispoziţie de către operatorii de telefonie mobilă. Numărul unic este comunicat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pe site-ul propriu.

2. Mesajul transmis prin SMS de către solicitanţi, la numărul unic prevăzut !a pct. 1, este un mesaj text, format din codul de identificare fiscală al operatorului economic despre care solicită informaţiile publice. Codul de identificare fiscală este definit de art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. În prezenta procedură, noţiunea de operator economic, prevăzută la pct. 2, are înţelesul de persoană juridică, fizică, precum şi asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică constituite potrivit legii.

 

CAPITOLUL III

Procedura de furnizare a informaţiilor publice de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

1. Ca urmare a informaţiilor solicitate potrivit cap. II, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală furnizează răspunsurile prin transmiterea, prin intermediul distribuitorilor prevăzuţi la cap. I pct. 2, a unor mesaje scurte, în limita a 160 de caractere.

2. Informaţiile furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sunt informaţii publice cu privire la operatorii economici, ce sunt postate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Natura informaţiilor poate fi îmbunătăţită în funcţie de nevoile contribuabililor şi de solicitările acestora.

3. Informaţiile publice furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin SMS sunt în format text şi se comunică în limba română, aceasta fiind limba oficială în administraţia fiscală, potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Informaţiile publice furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la operatorii economici sunt următoarele:

a) codul de identificare fiscală;

b) denumirea operatorului economic;

c) înregistrat/neînregistrat în scopuri de taxă pe valoare adăugată;

d) starea de inactivitate fiscală a operatorului economic, potrivit prevederilor art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) aplicarea sistemului de taxă pe valoare adăugată la încasare;

f) cod de siguranţă ataşat fiecărui mesaj de răspuns de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

5. Codul de siguranţă prevăzut la pct. 4 lit. f) este utilizat pentru verificarea conţinutului mesajului transmis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pe baza copiei acestuia, mesaj arhivat pe serverul agenţiei.

6. În situaţia în care contribuabilul doreşte ulterior verificarea conţinutului mesajului de răspuns este obligat să furnizeze codul de siguranţă al mesajului.

7. Exemplu de răspuns transmis contribuabililor potrivit pct. 4:

a) 123456;

b) SC XXXXX SRL;

c) TVA DA/NU;

d) INACTIV FISCAL DA/NU;

e) TVA ÎNCASARE DA/NU;

f) 123456789.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai

În temeiul:

- art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna mai 2013, se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin, în valoare totală de 3.780 milioane lei, din care 80 milioane lei alocate sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 aprilie 2013.

Nr. 559.

 

ANEXA Nr.1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna mai 2013

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna mai 2013, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Codul ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Numărul de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO1313CTN088

9.05.2013

13.05.2013

27.11.2013

198

500.000.000

RO1314CTN094

13.05.2013

15.05.2013

14.05.2014

364

800.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se indică elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizându-se următoarele formule:

P = 1 -  d x r / 360

Y = r/P,

în care:

P- preţul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d = numărul de zile până la scadenţă;

r= rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y= randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naţionale a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

anexa Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna mai 2013

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna mai 2013, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 5,10 şi 15 ani, precum şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Codul ISIN*)

Dala licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate Număr de ani

Rata cuponului

- %-

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoare nominala

Licitaţie de referinţă

- lei -

Valoare nominală SSON

-lei-

RO1318DBN034

9.05.2013

-

13.052013

28.11.2018

5

5.60

254,68

800.000.000

-

RO1116DBN024

16.05.2013

17.05.2013

20.05.2013

30.04.2016

5

6,00

32,88

500.000.000

50.000.000

RO1217DBN046

20.05.2013

21.05.2013

22.05.2013

26.07.2017

5

5,90

484,93

300.000.000

30.000.000

RO1323DBN018

23.05.2013

-

27.05.2013

26.04.2023

10

5.85

49,68

600.000.000

-

RO1227DBN011

27.05.2013

-

29.05.2013

26.07.2027

15

5,80

487,84

200.000.000

-


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementata administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti „ - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administraţii de Banca Naţională a României si pe piaţa reglementata administrata de Societatea Comerciala „Bursa de Valon Bucureşti” - SA.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale a!e emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3.-Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

- pentru codul ISIN RO1217DBN046 - prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 415/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2012;

- pentru codul ISIN RO1318DBN034 - prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 410/2013 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2013;

- pentru codul ISIN RO1116DBN024 - prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.823/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011;

- pentru codul ISIN RO1323DBN018 - prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.750/2012 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2013;

- pentru codul ISIN RO1227DBN011 - prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 107/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2012.

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VW = valoarea nominală;

r= rata cuponului.

Art. 5. - (1) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul prevăzut la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

(2) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul prevăzut la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 6. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor. persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi în cont propriu.

Art. 7. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a

titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor secţiunii a 2-a „Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari” a cap. III „Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară” din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4,3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

4. Valoarea ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi de minimum 10.000 lei, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

Art. 9. - Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naţionale a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă până la ora 12,00, respectiv în ziua SSON până la ora 11,00.

Art. 10. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 19 aprilie 2013 având drept obiect stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora, datorată de către societăţile de retransmitere prin cablu, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme, pentru perioada 2012-2014

 

Având în vedere dispoziţiile art. 1312 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, Structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din 19 aprilie 2013 având drept obiect stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora, datorată de către societăţile de retransmitere prin cablu, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme, pentru perioada 2012-2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Răzvan Câşmoiu

 

Bucureşti. 23 aprilie 2013.

Nr. 56.

 

ANEXĂ

 

Corpul de Arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Dosar nr. 1/2013

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

din data de 19 aprilie 2013

 

având drept obiect stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora, datorată de către societăţile de retransmitere prin cablu, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme pentru perioada 2012-2014

 

Completul de arbitraj constituit din: David Alice - preşedinte

Ciubotă Cătălin – arbitru

Ciuraru Remus - arbitru

Gozia Dan - arbitru

Ştiolică Florin - arbitru

 

Pe rol se află soluţionarea cererii de arbitraj formulate de către Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme (ADPFR), cu sediul în Bucureşti, str. Gh. Petraşcu nr. 10, bl. B7, sc. 1, ap. 39, sectorul 3, reprezentată legal de către Daniela Cristina Oprişan, în calitate de administrator general, în contradictoriu cu Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, reprezentată legal prin dna Mihaela Alexandrina Scrioşteanu.

Cererea de arbitraj formulată de către ADPFR are ca temei juridic, aşa cum s-a menţionat în cererea de iniţiere a procedurii, dispoziţiile art. 1312 alin. (3) lit. c) şi art. 134 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 8/1996) şi are, deci, ca obiect stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora, datorată de către societăţile de retransmitere prin cablu, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme, pentru perioada 2012-2014.

Arbitrajul s-a desfăşurat la termenele din data de 20 martie (prim termen), 25 martie, 2 aprilie, 10 aprilie, 12 aprilie.

Dezbaterile au avut loc la data de 12 aprilie 2013, fiind consemnate în încheierea de şedinţă care face parte integrantă din prezenta.

Completul, având nevoie de timp pentru a delibera şi a da părţilor posibilitatea de a depune concluzii scrise, în temeiul art. 396 din Codul de procedură civilă, a amânat pronunţarea la data de 19 aprilie 2013.

Deliberările au avut loc la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), cu participarea tuturor arbitrilor.

Completul arbitrai, în conformitate cu prevederile art. 131 alin. (7) din Legea nr. 8/1996, a solicitat motivat prelungirea termenului cu 15 zile, solicitare aprobată de către ORDA la data de 15 aprilie 2013.

Având în vedere înscrisurile administrate, dezbaterile şi concluziile părţilor, completul de arbitri constată:

Constituirea completului de arbitraj a fost realizată cu respectarea prevederilor art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, părţile fiind convocate pentru tragerea la sorţi în vederea desemnării arbitrilor.

Prin cererea de arbitraj întemeiată pe dispoziţiile art. 1312 alin. (3) lit. c) şi art. 134 din Legea nr. 8/1996, ADPFR a solicitat stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora, datorată de către societăţile de retransmitere prin cablu, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme, pentru perioada 2012-2014.

La data de 8 martie 2013 ADPFR a depus cerere de iniţiere a procedurii de arbitraj.

La data de 20 martie 2013 ADPFR a depus cerere de arbitraj având drept obiect stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora, datorată de către societăţile de retransmitere prin cablu, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme pentru perioada 2012- 2014.

La acelaşi termen UPFR depune, la rândul ei, cerere de arbitraj la care, până la sfârşitul şedinţei, a renunţat.

La termenul din 25 martie 2013 UPFR depune şi comunică în şedinţă publică întâmpinare şi cerere reconvenţională, precum şi o cerere prin care invocă excepţia de nelegalitate a Deciziei ORDA nr. 91 din 27 ianuarie 2011, excepţie soluţionată prin încheierea şedinţei din data de 2 aprilie 2013.

ADPFR, la termenul din data de 2 aprilie 2013, invocă pe cale de întâmpinare excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale formulate de către UPFR în ceea ce priveşte perioada solicitată de către UPFR, 2010-2011, excepţie pe care completul arbitrai a unit-o cu fondul cauzei.

În susţinerea cererilor ambele părţi au depus înscrisuri şi documente în format electronic ce conţin playlisturi, repertorii ş.a.

Analizând actele şi lucrările dosarului, completul arbitrai constată:

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii invocată de ADPFR în raport cu cererea reconvenţională formulată de UPFR pentru perioada 2010-2011, completul arbitrai, cu opinie majoritară de 4 la 1, admite excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale pentru perioada 2010-2011, excepţie invocată de către ADPFR, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 133 alin. (5) din Legea nr. 8/1996 „la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectivă poate solicita Oficiului Român pentru Drepturile de Autor iniţierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneraţiei între categoriile de beneficiari. Procedura de arbitraj, precum şi etapele ulterioare sunt cele prevăzute la art. 1312 alin. (3)-(9)u. Din prevederile acestui text de lege rezultă obligativitatea respectării de către organismul de gestiune colectivă care solicită stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneraţiei între categoriile de beneficiari respectării unei proceduri prealabile.

Faţă de cele menţionate mai sus completul arbitrai constată că UPFR nu a respectat procedura obligatorie impusă de legea specială mai sus arătată pentru perioada 2010-2012.

Pe de altă parte, completul arbitral consideră pe deplin admisibilă cererea reconvenţională a UPFR pentru perioada 2012-2014, iar analiza acesteia se va face mai jos şi în raport de susţinerile ADPFR.

Pe cererea arbitrală principală completul arbitrai stabileşte ca modalitate de repartizare a remuneraţiilor colectate pentru retransmiterea prin cablu criteriul utilizării reale a fonogramelor, proporţional cu utilizarea repertoriului gestionat de ADPFR pentru membrii săi, iar de UPFR pentru membrii săi şi pentru toţi producătorii de fonograme care nu sunt membri ai niciunuia dintre cele două organisme de gestiune colectivă.

Repertoriile vizează programele TV retransmise prin cablu pentru perioada 1 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2014.

Utilizarea reală va fi determinată în raport de repertoriile utilizate în cadrul programelor TV retransmise prin cablu pentru perioada sus-menţionată.

Acest criteriu este preferabil în raport de împrejurarea că, îh timp, producătorii de fonograme pot adera fie la unul, fie la celălalt organism de gestiune colectivă. Dacă am accepta ideea propusă de ADPFR potrivit cu care repartizarea sumelor colectate între cele două organisme de gestiune colective ar folosi un criteriu procentual, acesta ar putea să nu reflecte realitatea dată de libertatea membrilor celor două organisme de gestiune colectivă de a-şi modifica aderarea la una sau la cealaltă dintre cele două entităţi.

Comisionul datorat organismului de gestiune colectivă desemnat drept colector unic pe această sursă pentru perioada 2012-2014 care constituie cheltuieli de colectare se evidenţiază distinct şi trebuie să fie justificat prin documente privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector.

În raport cu susţinerile părţilor completul arbitrai stabileşte drept plafon maxim al comisionului procentul de 6%, Completul apreciază acest plafon ca fiind unul echitabil în raport de împrejurarea că organismele de gestiune colectivă sunt asociaţii fără scop lucrativ, iar suma corespondentă procentului este acoperitoare faţă de cheltuielile efective şi necesare pentru realizarea activităţii de colectare.

Completul are în vedere susţinerea UPFR care, atât în concluziile scrise, cât şi în pledoarie, a arătat că 96% din sumele colectate de la societăţile de retransmitere prin cablu sunt colectate de la 6-8 furnizori. Această susţinere a fost recunoscută de către ADPFR atât prin concluziile scrise, cât şi prin pledoarie, cu menţiunea că acest organism de gestiune colectivă este obligat de lege să colecteze şi de la alţi 240 de furnizori. Or, majorarea cu 5% a comisionului de colectare în vederea măririi capacităţii de colectare pentru un potenţial de încă 4% a sumelor ce ar trebui colectate ar fi inechitabilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

Completul arbitrai

hotărăşte:

Admite excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale pentru perioada 2010-2011.

Admite în parte cererea formulată de către Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme (ADPFR), cu sediul în Bucureşti, str. Gh. Petraşcu nr. 10, bl. B7, sc. 1, ap. 39, sectorul 3, în contradictoriu cu Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1.

Admite în parte cererea reconvenţională formulată de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) pentru perioada 2012-2014, cu sediul în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, în contradictoriu cu Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme (ADPFR), cu sediul în Bucureşti, str. Gh. Petraşcu nr. 10, bl. B7, sc. 1, ap. 39, sectorul 3.

Stabileşte ca modalitate de repartizare a remuneraţiilor colectate pentru retransmiterea prin cablu criteriul utilizării reale a fonogramelor, proporţional cu utilizarea repertoriului gestionat de ADPFR - pentru membrii săi, iar de UPFR - pentru membrii săi şi pentru toţi producătorii de fonograme care nu sunt membri ai niciunuia dintre cele două organisme de gestiune colectivă.

Repertoriile vizează programele TV retransmise prin cablu pentru perioada 1 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2014.

Utilizarea reală va fi determinată în raport cu repertoriile utilizate în cadrul programelor TV retransmise prin cablu pentru perioada sus-menţionată.

Stabileşte comisionul datorat organismului de gestiune colectivă desemnat drept colector unic pe această sursă pentru perioada 2012-2014 ca fiind sumele ce constituie cheltuieli de colectare, care se evidenţiază distinct şi trebuie să fie justificat prin documente privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector.

Stabileşte drept plafon maxim al acestui comision procentul de 6%.

Pronunţată astăzi, data de 19 aprilie 2013, la sediul Corpului de Arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în Bucureşti.

Cu apel în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Completul de arbitri:

David Alice - preşedinte

Ciubotă Cătălin - arbitru

Ciuraru Remus - arbitru

Ştiolică Florin - arbitru

Gozia Dan - arbitru

Cu opinia separată a domnului arbitru Gozia Dan:

 

OPINIE SEPARATA

 

În dezacord cu soluţia adoptată cu majoritate de voturi, arbitrul Gozia Dan Cristian consideră că se impune respingerea excepţiei invocate în şedinţa de arbitraj din data de 2 aprilie 2013 de către Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (denumită în continuare ADPFR), excepţie referitoare la inadmisibilitatea cererii reconvenţionale formulate de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (denumită în continuare UPFR).

Arbitrul reţine următoarele:

Prin excepţia invocată, ADPFR a solicitat completului de arbitri să constate inadmisibilitatea cererii reconvenţionale formulate de UPFR, în raport cu solicitarea acesteia din urmă de a se stabili criterii de repartizare între cele două organisme de gestiune colectivă a remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme şi pentru perioada aferentă anilor 2010 şi 2011. Excepţia a fost unită cu fondul prin încheierea de şedinţă din data de 2 aprilie 2013.

În susţinerea excepţiei, autorii acesteia arată că, în baza principiului disponibilităţii, ADFPR este organismul care a stabilit cadrul procesual prin cererea sa de arbitraj, că, în cauză, cererea reconvenţională maschează, de fapt, o nouă cerere de arbitraj şi că aceasta este inadmisibilă în raport cu neparcurgerea procedurii prealabile prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 8/1996).

Arbitrul constată că excepţia invocată este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 209 alin. (1) din Codul de procedură civilă, „Dacă pârâtul are, în legătură cu cererea reclamantului, pretenţii derivând din acelaşi raport juridic sau strâns legate de aceasta, poate să formuleze cerere reconvenţională”.

Contrar susţinerii ADFPR, arbitrul apreciază că pretenţiile formulate de UPFR prin cererea reconvenţională derivă din aceleaşi raporturi juridice din care derivă şi pretenţiile ADFPR, formulate prin cererea de arbitraj.

Astfel, pretenţiile ambelor părţi provin din raporturile reglementate de dispoziţiile art. 133 din Legea nr. 8/1996, referitoare la modalitatea în care se pot stabili criteriile de repartizare a remuneraţiei între organismele de gestiune colectivă, în cazul în care într-un domeniu de creaţie există mai multe astfel de organisme. De asemenea, ambele cereri se raportează la aceeaşi metodologie, stabilită de hotărârea arbitrală pronunţată în data 9 martie 2009, hotărâre modificată prin Decizia nr. 263A din 16 noiembrie 2010, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti.

Contrar susţinerii ADFPR, arbitrul constată că cererea de arbitraj care are drept obiect stabilirea criteriilor de repartizare între organismele de gestiune colectivă a remuneraţiilor cuvenite membrilor acestora, fie că este formulată pe cale de cerere principală, fie că este formulată pe cale de cerere incidentală, nu este condiţionată de parcurgerea unei proceduri prealabile.

În acest sens, art. 133 alin. (3) prevede că: „în cazul prevăzut la alin. (2) (cazul în care există mai multe organisme de gestiune colectivă în acelaşi domeniu de creaţie n.n.), dacă organismele de gestiune colectivă beneficiare nu depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor protocolul menţionat (referitor la criterii de repartizare, desemnarea colectorului şi modalitatea de evidenţiere a comisionului de colectare n.n.), îh termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiilor, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor desemnează dintre acestea colectorul în domeniul titularilor de drepturi în cauză, pe baza reprezentaţivităţii, prin decizie a directorului general.” în continuare, alin. (5) al aceluiaşi articol prevede că: „(5) La expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectivă poate solicita Oficiului Român pentru Drepturile de Autor iniţierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneraţiei între categoriile de beneficiari. Procedura de arbitraj, precum şi etapele ulterioare sunt cele prevăzute la art. 1312 alin. (3)-(9)!”

Din interpretarea celor două texte rezultă că admisibilitatea în principiu a cererii de arbitraj nu depinde de parcurgerea unei proceduri prealabile, ci de îndeplinirea cumulativă a următoarelor două condiţii: 1) arbitrajul trebuie iniţiat ulterior expirării termenului de 30 de zile calculat de la intrarea în vigoare a metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor; şi 2) organismele de gestiune colectivă să nu stabilească printr-un protocol, încheiat anterior iniţierii arbitrajului, criteriile de repartizare, organismul colector şi modalitatea de evidenţiere a comisionului de colectare.

Or, arbitrul constată că, de la data intrării în vigoare a hotărârii arbitrale prin care a fost reglementată metodologia privind stabilirea remuneraţiilor (3 ianuarie 2010) şi până la data la care s-a depus cererea reconvenţională, a trecut un interval de timp mai mare de 30 de zile, iar cele două organisme nu au stabilit, prin protocol, criteriile de repartizare, organismul colector şi modalitatea de evidenţiere a comisionului de colectare, conform art. 133 alin. (2) şi”(3) din Legea nr. 8/1996.

Ideea potrivit căreia cererea reconvenţională, fiind de fapt o cerere mascată de arbitraj, ar fi trebuit depusă la Oficiul Român pentru Drepturi de Autor, iar nu direct în arbitraj, nu poate fi primită. Aceasta reflectă un formalism excesiv şi înfrânge caracterul simplificat al procedurii arbitrajului prevăzut de Legea nr. 8/1996. Raţiunea pentru care legiuitorul a reglementat această procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, a fost aceea de a eficientiza soluţionarea cu celeritate a unora dintre litigiile referitoare la drepturile de autor şi la drepturile conexe. Deci, admiţând excepţia invocată, ne-am îndepărta de scopul reglementării, prelungind, în mod inutil, durata unei proceduri arbitrale. De asemenea, o soluţie de admitere a excepţiei contravine şi dispoziţiilor art. 13 din Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi este contrară şi practicii Curţii Europene a Drepturilor Omului.

În condiţiile date, arbitrul Gozia Dan Cristian apreciază că se impune respingerea excepţiei invocate de ADFPR.

Pe fondul cererii reconvenţionale, arbitrul reţine următoarele:

Din interpretarea dispoziţiilor art. 133 din Legea nr. 8/1996, rezultă că modalităţile prin care se pot stabili criteriile de repartizare a remuneraţiei între organismele de gestiune colectivă, în cazul în care într-un domeniu de creaţie există mai multe astfel de organisme, sunt următoarele: 1) printr-un protocol încheiat de organismele de gestiune colectivă; şi 2) prin hotărâre arbitrală.

Din probatoriul administrat în cauză, arbitrul constată că hotărârea arbitrală pronunţată în data de 9 martie 2009 a reglementat „metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu”. Hotărârea mai sus arătată a intrat în vigoare la data de 3 ianuarie 2010, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3. Se reţine şi împrejurarea că, urmare a nedepunerii în termenul de 30 de zile, prevăzut de art. 133 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, a protocolului prevăzut de alin. (2) al aceluiaşi articol, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prin Decizia nr. 102/2011, a desemnat drept colector al remuneraţiilor datorate pentru retransmiterea prin cablu ADFPR. De asemenea, arbitrul reţine că, pentru perioada cuprinsă între data de 3 ianuarie 2010 şi data de 31 decembrie 2012, părţile arbitrajului nu au încheiat

protocol cu privire la criteriul de repartizare a remuneraţiilor mai sus arătate şi la modalitatea de evidenţiere a comisionului de colectare şi nu a fost pronunţată o hotărâre arbitrală care să reglementeze aceste aspecte.

În condiţiile date, arbitrul apreciază drept întemeiată cererea reconvenţională, formulată de UPFR, care priveşte stabilirea modalităţii de repartizare între organismele de gestiune colectivă ADFPR şi UPFR a remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme, pentru retransmiterea prin cablu a acestor fonograme, atât pentru perioada 2012-2014, cât şi pentru perioada 2010-2011. Constată că propunerea UPFR privind criteriile de repartizare a remuneraţiilor aferente perioadei 2010-2011 nu a fost contestată pe fondul arbitrajului, ci doar, pe cale de excepţie, ADFPR a invocat inadmisibilitatea cererii reconvenţionale. În consecinţă, în aplicarea principiului disponibilităţii, pentru perioada 2010-2011, arbitrul va reglementa drept modalitate de repartizare a remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme, pentru retransmiterea prin cablu a acestor fonograme, criteriul propus de UPFR. Pentru identitate de argumente, pentru perioada anului 2011, va limita comisionul de colectare la procentul de 5, conform propunerii UPFR.

Cât priveşte criteriul de repartizare şi comisionul de colectare aferente anului 2012, arbitrul se raliază opiniei completului, întrucât această opinie este identică cu a sa. Acesta este considerentul pentru care arbitrul va admite în parte cererea reconvenţională formulată de UPFR.

Se constată că, în afara soluţiei diferite pronunţate în legătură cu excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale, în privinţa celorlalte probleme de fapt sau de drept soluţionate de completul de arbitri opinia arbitrului Gozia Dan Cristian este identică cu a celorlalţi membri ai completului.

Pentru aceste considerente, soluţia propusă de arbitrul Gozia Dan Cristian este următoarea:

Respinge excepţia formulată de Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România, cu sediul în Bucureşti, str. Ghe. Petraşcu nr. 10, bl. 7, sc. 1, ap. 39, sectorul 3, privind inadmisibilitatea cererii reconvenţionale formulate de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, cu sediul în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1.

Admite în parte cererea formulată de Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România, în contradictoriu cu Uniunea Producătorilor de Fonograme din România.

Admite în parte cererea reconvenţională formulată de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, în contradictoriu cu Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România.

A. Pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 şi 31 decembrie 2011. stabileşte ca modalitate de repartizare între cele două părţi ale arbitrajului a remuneraţiilor colectate pentru retransmisia prin cablu a fonogramelor criteriul utilizării reale proporţionale, procentuale, după cum urmează:

1) pentru anul 2010 se repartizează sumele colectate în proporţie de:

- 2,74% către Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România. Sumele repartizate reprezintă remuneraţiile cuvenite producătorilor de fonograme, membri ADFPR;

- 97,24% către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România. Sumele repartizate reprezintă remuneraţiile cuvenite producătorilor de fonograme membri ai UPFR şi producătorilor de fonograme care nu sunt membri ai niciunui organism de gestiune colectivă;

2) pentru anul 2011 se repartizează sumele colectate în proporţie de:

-1,85% către Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România. Sumele repartizate reprezintă remuneraţiile cuvenite producătorilor de fonograme, membri ADFPR;

- proporţie de 98,15% către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România. Sumele repartizate reprezintă remuneraţiile cuvenite producătorilor de fonograme membri ai UPFR şi producătorilor de fonograme care nu sunt membri ai niciunui organism de gestiune colectivă.

3) Limitează comisionul aferent anului 2011, datorat colectorului desemnat, la procentul de 5.

B. Pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2012 şi 31 decembrie 2014, stabileşte ca modalitate de repartizare a

remuneraţiilor colectate pentru retransmiterea prin cablu criteriul utilizării reale a fonogramelor, proporţional cu utilizarea repertoriului gestionat de ADFPR - pentru membrii săi, iar de UPFR - pentru membrii săi şi pentru toţi cei care nu sunt membri ai niciunuia dintre cele două organisme de gestiune colectivă. Repertoriile vizează programele de televiziune retransmise prin cablu pentru perioada 1 ianuarie 2012- 31 decembrie 2014. Utilizarea reală va fi determinată în raport cu repertoriile utilizate în cadrul programelor de televiziune retransmise prin cablu pentru perioada sus-menţionată. Stabileşte comisionul datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pe această sursă, pentru perioada 2012- 2014, ca fiind sumele ce constituie cheltuieli de colectare, care se evidenţiază distinct şi trebuie să fie justificate prin documente. Stabileşte drept plafon maxim al acestui comision procentul de 6.

 

Gozia Dan Cristian,

arbitru

 

CORPUL DE ARBITRI DE PE LÂNGĂ OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

Dosar nr. 1/2013

ÎNCHEIERE

Şedinţa de arbitraj din data de 12 aprilie 2013

 

Completul de arbitraj compus din:

Gozia Dan Cristian - arbitru

Ciuraru Remus - arbitru

David Alice Mihaela - arbitru

Ciubotă Cătălin Ion - arbitru

Ştiolică Florin - arbitru

 

Pe rol se află cererea de arbitraj formulată de Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (numită în continuare ADPFR) în contradictoriu cu Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (denumită în continuare UPFR), cerere având drept obiect stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme. ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora datorată de către societăţile de retransmitere prin cablu, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme, pentru perioada 2012-2014.

La apelul nominal au răspuns ADPFR, reprezentată de: domnul Chelariu Sorinei - preşedinte, domnul Mircea Berbece - vicepreşedinte, domnul Dimofte George - avocat şi doamna Dimofte Gabriela - avocat, Mircea Berbece - vicepreşedinte, respectiv UPFR, reprezentată de: doamna Mihaela Alexandrina Scriosteanu - director executiv, doamna Andreeea Stratula - avocat şi de domnul Cosmin Secan - avocat.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Completul declară deschisă şedinţa de arbitraj.

ADPFR depune în şedinţă publică un set de înscrisuri pe care le comunică şi părţii adverse.

În raport cu acestea, UPFR solicită amânarea pronunţării în vederea depunerii de concluzii scrise.

Nemaifiind cereri de formulat ori excepţii de invocat, completul acordă cuvântul pe fond.

ADPFR, prin avocat Dimofte George, precizează criteriul propus pentru stabilirea drepturilor ce se cuvin fiecărui organism de gestiune colectivă, respectiv utilizarea reală a fonogramelor, acelaşi din negocieri, criteriu obligatoriu prevăzut de art. 127 alin, (2) lit. f) şi art. 134 alin. (2) lit. d)din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 8/1996), şi avut în vedere faţă de prevederile pct. 6 din metodologia stabilită prin Decizia civilă nr. 236 A din 16 noiembrie 2010.

Arată că trebuie avute în vedere 4 elemente esenţiale: tipul de abonamente, valoarea, numărul de abonaţi; lista serviciilor de programe de radiodifuziune/televiziune retransmise (aferente fiecărui abonament); remuneraţiile achitate de utilizatori pe fiecare tip de abonament; playlisturile organismelor de televiziune retransmise de societăţile de cablu. De asemenea, arată că pentru a cunoaşte remuneraţiile ce se cuvin fiecărui OGC trebuie efectuate 5 operaţiuni, astfel cum sunt acestea detaliate în concluziile scrise depuse la dosar.

Precizează că prin aplicarea acestui criteriu se stabilesc următoarele cote procentuale aferente fiecărui OGC, astfel: ADPFR - 11,53%, UPFR (şi nemembri) - 88,47%.

Arată că pentru a efectua acest calcul ADPFR a pus la dispoziţia Completului arbitrai o serie de înscrisuri în probaţiune.

Cu privire la comisionul de colectare, ADPFR propune un procent de 10%, raportat la probatoriul existent la dosar, faţă de eficienta activităţii de colectare si fată de creşterea încasărilor cu 70%.

Referitor la cererea reconvenţională formulată de UPFR, ADPFR solicită admiterea excepţiei inadmisibilităţii în ceea ce priveşte perioada 2010-2011 şi reţinerea spre soluţionare a celorlalte solicitări din cadrul cererii reconvenţională; de asemenea, arată că pentru perioada 2010-2011 şi-a produs efectele Decizia ORDA nr. 91/2011, decizie ce nu a fost anulată şi care este perfect valabilă şi în baza căreia s-au efectuat deja repartiţiile între cele două OGC-uri.

ADPFR solicită stabilirea unor criterii de repartizare în cote procentuale fixe, în baza Legii nr. 8/1996 şi a practicii judiciare în domeniu (decizii ORDA, hotărâri arbitrale, hotărâri ale instanţelor de judecată, practică internaţională), astfel cum sunt acestea exemplificate în notele de concluzii scrise. Precizează faptul că în cazul în care nu s-ar stabili cote procentuale fixe, OGC-ul colector ar putea face prelucrări proprii care oricând ar putea fi puse sub semnul întrebării de OGC-ul beneficiar şi ar naşte alte litigii între părţi.

Relativ la criteriul de repartizare propus de UPFR, ADPFR arată că acesta nu detaliază în niciun fel modul de calcul al utilizării reale şi ignoră prevederile din metodologie referitoare la abonamente, valoarea abonamentelor, listele de programe retransmise, remuneraţiile achitate, playlisturile TV prelucrate etc; nici din probatorii le depuse la dosar de către UPFR nu rezultă în vreun fel modul în care se face calculul cotelor procentuale.

ADPFR precizează faptul că la prelucrarea playlisturilor UPFR nu a folosit repertoriul complet şi actualizat al ADPFR, din acest motiv rata de detecţie a pieselor ADPFR a fost una mai scăzută decât utilizarea reală a fonogramelor ADPFR.

În ceea ce priveşte piesele neidentificate, ADPFR arată că acestea sunt în procent de aproape 100% neidentificabile - piese care nu vor putea fi identificate vreodată întrucât lipsesc elementele de bază necesare pentru identificare, iar menţiunile în playlisturi referitor la aceste piese sunt de genul ambiental, reclamă, sunet de fundal, generic. Se face o exemplificare din analiza a doar 14 posturi comerciale, din care rezultă că procentul de neidentificare este extrem de mare. Pe lângă neidentificabilele 100%, dacă se analizează şi timpii record de emisie a muzicii într-un an de zile, se poate trage concluzia că UPFR a introdus tot ce s-a putut în playlisturi cu scopul evident de a mări numărul total de secunde de difuzare a muzicii, şi nicidecum nu a urmărit identificarea cât mai corectă a utilizării reale a fonogramelor, ci doar să minimizeze procentul ADPFR .

Faţă de acestea, ADPFR apreciază că prelucrările TV efectuate de UPFR sunt neconforme, iar principiul utilizării reale a repertoriului este desconsiderat atâta timp cât peste 80% din piese sunt neidentificate - neidentificabile şi solicită Completului arbitrai să privească cu rezerve prelucrările UPFR în stabilirea cotelor procentuale, să nu ţină seama de piesele neidentificabile, pentru care acest organism solicită atribuirea procentuala de remuneraţii.

În concluzie, pentru motivele expuse pe larg în notele de concluzii scrise, ADPFR solicită pentru perioada 2012-2014:

- Stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei conform utilizării reale a fonogramelor - criteriu obligatoriu prevăzut de art. 127 alin. (2) lit. f) şi art. 134 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 8/1996;

- prin aplicarea criteriului anterior menţionat, stabilirea unor cote procentuale aferente fiecărui OGC. astfel: ADPFR - 11,53%, UPFR (şi nemembri) - 88,47%;

- stabilirea unui comision de colectare în cuantum de 10% din remuneraţia pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora datorată de către societăţile de retransmitere prin cablu, ce se cuvine producătorilor de fonograme - membri UPFR şi nemembri.

De asemenea, ADPFR solicită respingerea cererii reconvenţionale a UPFR:

- pentru perioada 2010-2011 ca inadmisibilă;

- pentru perioada 2012-2014 ca nefondată.

UPFR, prin avocat Andreea Strătuiă, solicită, pentru motivele expuse pe larg în concluziile scrise depuse la acest termen:

- admiterea în parte a cererii de arbitraj formulate de către ADPFR în sensul stabilirii modalităţii de repartizare între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor, potrivit criteriului utilizării reale a repertoriilor celor două organisme de gestiune colectivă..., precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme pentru perioada 2012-2014;

- respingerea solicitărilor ADPFR referitoare la stabilirea modalităţii de repartizare „în cote procentuale”, respectiv respingerea cotelor solicitate de ADPFR de 11,53% pentru ADPFR şi de 88,47% pentru UPFR şi nemembri şi comisionul în procent de 10%, ca neîntemeiate şi nefondate;

- admiterea în totul a cererii reconvenţionale astfel cum a fost precizată la termenul din 10 aprilie 2013, în sensul stabilirii modalităţii de repartizare între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor, prin utilizarea criteriului utilizării reale a fonogramelor, respectiv proporţional cu utilizarea repertoriului gestionat de ADPFR pentru propriii membri şi de UPFR pentru toţi producătorii de fonograme, cu excepţia membrilor ADPFR, repertorii utilizate în cadrul programelor TV retransmise prin cablu pentru perioada 2010-2014, precum şi comisionul datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pe această sursă pentru perioada 2011-2014;

- să se ţină cont de faptul că, în ceea ce priveşte perioada trecută (2010-2012), au indicat că aplicarea criteriului utilizării reale a repertoriilor fiecărui organism de gestiune colectivă se poate concretiza în cote procentuale, dată fiind consumarea perioadei, certitudinea repertoriilor celor două organizaţii şi utilizarea acestora În cadrul programelor retransmise prin cablu, însă, pentru prezent şi viitor (2013 şi 2014), nu se pot stabili cote procentuale, ci doar criterii de împărţire a remuneraţiei, date fiind necunoaşterea utilizării reale şi migrarea repertoriilor de la un organism la altul.

UPFR arată că, faţă de aspectul discutat de părţi în cadrul negocierilor în sensul efectuării unei analize a încasărilor fiecărui distribuitor prin cablu, pe tipuri de abonamente, grile de programe aferente fiecărui tip de abonament şi valoarea fiecărui tip de abonament, menţionăm că această situaţie a fost imposibil de efectuat - din probatoriul depus la dosar. Se poate observa că ADPFR fie a furnizat informaţii parţiale, fie a înţeles să nu pună la dispoziţie informaţiile solicitate, datele furnizate în cadrul arbitrajului fiind contradictorii, incomplete şi în contradicţie cu realitatea.

UPFR precizează că ADPFR îşi probează pretenţiile depunând la dosarul cauzei repertoriul pe două CD-uri la termenul din 2 aprilie 2013, din analiza cărora se constată că repertoriul ADPFR (astfel cum şi l-au declarat) variază cu mai bine de 1.600 de fonograme: pe CD-ul intitulat „Repertoriu ADPFR” repertoriul ADPFR este identificat ca fiind format din 56.269 fonograme. iar pe CD-ul intitulat „Repertorii 2012 - ADPFR - UPFR - nemembrii” repertoriul ADPFR este identificat ca fiind format din 54.614 fonograme şi conţinând inclusiv repertoriul Societăţii Comerciale TACO PROD MUSIC - S.R.L. (676), cu toate că acesteia îi încetase calitatea de membru al ADPFR din martie 2012. În urma analizării celor două CD-uri, fonogramele raportate ca făcând parte din repertoriul ADPFR au generat 10.655 de divergenţe, adică o fonogramă raportată ca fiind în repertoriul ADPFR a intrat în divergenţă cu o altă fonogramă din repertoriul altui producător sau din repertoriul mai multor producători, membri UPFR sau nemembri ai niciunui organism. Cele 10.655 de fonograme aflate în stare de divergenţă cu unul sau mai mulţi producători reprezintă 6.613 de piese unice. Or, în condiţiile în care o fonogramă este revendicată de 2 sau mai mulţi producători, până în momentul în care acest aspect va fi soluţionat (amiabil sau de către o instanţă judecătorească), aceste fonograme nu pot fi luate în calculul repartiţiei.

Solicită să fie avut în vedere repertoriul UPFR depus la termenul din 2 aprilie 2013, cu un număr total de 4.064.771 de fonograme.

UPFR mai arată că pentru determinarea procentului, ADPFR s-a raportat doar la secundele identificate în toate posturile analizate, şi nu la totalul secundelor de muzică în toate posturile analizate (identificate + neidentificate). Raţionamentul este complet greşit, de altfel, critica referitoare la incorectitudinea şi nejustificarea includerii neidentificatelor în timpul total al playlisturilor este neîntemeiată.

Din aplicarea acestui criteriu utilizării reale a repertoriilor fiecărui organism de gestiune colectivă, UPFR solicită onoratului complet arbitrai să acorde un procent de 1,34% ADPFR, iar UPFR, restul procentului de 98,66% şi să stabilească un comision de administrare de 5%.

Invocă dispoziţiile din Hotărârea arbitrală din data de 3 octombrie 2011, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 267/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 3 octombrie 2011 având ca obiect stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 24 octombrie 2011. Numărul membrilor unui organism de gestiune colectivă poate varia (prin creşterea sau diminuarea acestora, cauzată implicit şi de migrarea producătorilor de fonograme de la un organism la altul), ceea ce determină modificări la nivelul repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectivă la un moment dat. Totodată, modificări la nivelul utilizării repertoriilor pot interveni de la o lună la alta.

Cu privire la nivelul comisionului de administrare, pentru activitatea de colectare şi repartizare a remuneraţiilor pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor, UPFR propune efectuarea cheltuielilor reale de colectare a sumelor provenite din această sursă care să nu depăşească un comision de colectare de 5% din sumele colectate care urmează a fi reţinut de organismul colector din remuneraţiile cuvenite UPFR.

Completul

decide:

Amână pronunţarea la data de 19 aprilie 2013, pentru a da posibilitate UPFR să depună completări la concluzii scrise, în raport cu înscrisurile depuse şi comunicate de partea adversă în şedinţă publică. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 aprilie 2013.

 

Arbitri:

Gozia Dan Cristian

Ciuraru Remus

David Alice Mihaela

Ciubotă Cătălin Ion

Ştiolică Florin