MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 253/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 253         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 7 mai 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

138. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

 

439. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

 

153. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011

 

454. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011

 

154. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

 

455. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de sfat pe anul 2012

 

155. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010

 

456. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010

 

436. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

437. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

438. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

587/229. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

1. - Hotărâre cu privire la aprobarea materialelor | prezentate în cadrul Conferinţei ordinare anuale a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 1/2012

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Constituie izvoare istorice şi alcătuiesc Fondul Arhivistic Naţional al României documentele create de-a lungul timpului de către organele de stat, organizaţiile publice sau private economice, sociale, culturale, militare şi religioase, de către persoane fizice autorizate, profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în baza unei legi speciale şi persoane fizice. Acestor documente statul le asigură protecţie specială, în condiţiile prezentei legi.”

2. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) În cazul declarării falimentului, în condiţiile legii, a unui creator de documente, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de altul, documentele cu valoare istorică, în sensul prevederilor art. 2, se preiau de Arhivele Naţionale sau de serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, iar documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurările sociale ale cetăţenilor, se predau, pe bază de contract, operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice.

(2) În cazul încetării, în condiţiile legii, a activităţii unei persoane fizice autorizate sau a activităţii unui profesionist care îşi desfăşoară activitatea în baza unei legi speciale, care sunt creatori de documente, sau în cazul în care aceştia solicită, în mod expres, preluarea arhivei deja create, documentele care alcătuiesc arhiva se pot prelua de către persoana fizică asociată, de către profesionistul asociat sau de către organizaţia profesională din care aceştia fac parte, la solicitarea expresă a acestora.

(3) Documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile cetăţenilor referitoare la stagiile de cotizare în sistemul unitar de pensii publice, aflate la casele teritoriale de pensii, se predau cu prioritate, pe bază de contract, operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice, !a cererea acestora.

(4) În cazul persoanelor juridice pentru care s-a declarat falimentul, finanţarea transferului arhivei către un operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice se va face, cu prioritate, de către lichidator, din fondul de lichidare, în condiţiile art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, din averea debitorului.

(5) În vederea realizării activităţilor prevăzute la alin. (1)-(4) se instituie obligaţia notificării Arhivelor Naţionale sau, după caz, a serviciilor judeţene/Serviciului Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după cum urmează;

a) de către lichidatori: cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei unui creator sau deţinător de documente şi, în termen de 15 zile de la încheierea contractelor prevăzute la alin. (1), cu privire la datele de identificare ale operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice cărora le-au fost predate spre păstrare şi administrare documentele creatorilor dizolvaţi;

b) de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a), cu respectarea termenului de 15 zile de la încheierea contractelor prevăzute la alin. (1) cu privire la documentele preluate în baza contractelor prevăzute la alin. (1);

c) de către persoane fizice sau juridice, inclusiv casele teritoriale de pensii, ce au în păstrare sau custodie arhivele creatorilor de documente desfiinţaţi cu privire la predarea arhivei şi, în termen de 15 zile de la încheierea contractelor prevăzute la alin. (1), cu privire la datele de identificare ale operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice cărora le-au fost predate spre păstrare şi administrare documentele creatorilor dizolvaţi.

(6) în scopul informării publice se instituie obligaţia de a publica informaţii relevante privind situaţia documentelor preluate de la creatorii dizolvaţi, astfel:

a) pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), prin orice mijloace accesibile publicului;

b) pentru Arhivele Naţionale, ca urmare a notificării prevăzute la alin. (5), prin pagina proprie de internet.”

3. Articolul 181 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 181. - (1) Operatorii economici pot presta servicii de păstrare, conservare, restaurare, legătorie, prelucrare arhivistică şi utilizare a documentelor cu valoare practică pe care le deţin, denumite în continuare servicii arhivistice, numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare din partea Arhivelor Naţionale sau a serviciilor judeţene/Serviciului Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz.

(2) Autorizaţia de funcţionare se eliberează, contra cost, conform prevederilor legale, pentru unul sau mai multe servicii arhivistice, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile referitoare la:

a) competenţa profesională - operatorul economic dispune de personal angajat cu contract de muncă, având pregătirea profesională necesară prestării serviciilor arhivistice;

b) baza materială - operatorul economic dispune de resurse materiale suficiente, precum: echipamente, spaţii, dotări pentru personal în vederea începerii şi desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1);

c) existenţa unor reglementări interne de practică arhivistică, în conformitate cu prevederile legii.

(3) Autorizaţia de funcţionare se eliberează pentru o perioadă de 3 ani şi poate fi reînnoită pentru aceeaşi perioadă.

(4) Autorizaţia de funcţionare se reînnoieşte obligatoriu, înainte de împlinirea perioadei prevăzute la alin. (3), în cazul schimbării sediului principal, fuziunii sau divizării operatorului economic autorizat să presteze servicii arhivistice.

(5) Pentru reînnoirea autorizaţiei de funcţionare, operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice depune la Arhivele Naţionale sau la serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, documentaţia actualizată care face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2).”

4. După articolul 181 se introduc şapte noi articole, articolele 182-186, cu următorul cuprins:

„Art. 182. - (1) Autorizaţia de funcţionare se suspendă de Arhivele Naţionale sau de serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, pentru o perioadă care nu va putea depăşi 3 luni, în următoarele situaţii:

a) când se constată că operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia, conform art. 181 alin. (2);

b) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice desfăşoară alte servicii arhivistice decât cele pentru care s-a eliberat autorizaţia de funcţionare;

c) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice a fost sancţionat contravenţional de cel puţin 3 ori într-un an, pentru fapte prevăzute de prezenta lege.

(2) Suspendarea autorizaţiei de funcţionare intră în vigoare în termen de 5 zile de la data notificării de către Arhivele Naţionale sau serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz.

(3) Suspendarea autorizaţiei de funcţionare constă în interzicerea dreptului operatorului economic care prestează servicii arhivistice de a încheia contracte privind prestarea de servicii arhivistice. Pe perioada suspendării şi până la data stabilită în notificarea prevăzută la alin. (2), operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice are obligaţia de a dispune măsurile necesare pentru înlăturarea sau încetarea situaţiilor care au stat la baza suspendării.

(4) Contractele prevăzute la alin. (3), încheiate pe perioada suspendării, sunt lovite de nulitate absolută.

Art. 183. - (1) Autorizaţia de funcţionare se retrage de către Arhivele Naţionale sau de către serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, în următoarele situaţii:

a) la cererea operatorului economic autorizat să presteze servicii arhivistice;

b) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării eliberării/reînnoirii autorizaţiei de funcţionare;

c) când, la împlinirea perioadei de suspendare a autorizaţiei de funcţionare dispuse potrivit art. 182 alin. (1) lit. a), operatorul economic nu îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;

d) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice nu respectă interdicţia stabilită la art. 182 alin. (3) sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin până la data stabilită în notificarea comunicată de Arhivele Naţionale sau de serviciile judeţene^Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz;

e) în cazul suspendării autorizaţiei de funcţionare, de două ori într-un interval de un an;

f) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice nu a desfăşurat servicii arhivistice timp de 2 ani de la data eliberării autorizaţiei de funcţionare.

(2) Autorizaţia de funcţionare se retrage;

a) de la data solicitată de operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice;

b) în termen de 30 de zile de la data notificării de către Arhivele Naţionale sau de către serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f).

Art. 184. - (1) Contractele având ca obiect prestarea de servicii arhivistice trebuie să conţină clauze exprese referitoare la transferul documentelor preluate de operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice, în cazul încetării activităţii acestuia, către un alt operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice.

(2) Contractele încheiate cu nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.

Art. 185. - Procedura de notificare şi conţinutul notificării prevăzute la art. 18 alin. (5), datele care se introduc în registrul prevăzut la art. 187 alin. (1) şi condiţiile privind gestionarea acestuia, precum şi procedurile de eliberare, reînnoire, suspendare sau retragere a autorizaţiei se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 186. - (1) Creatorii şi/sau deţinătorii de documente, persoane juridice, care îşi schimbă regimul de proprietate sau îşi modifică obiectul de activitate, precum şi noii deţinători care preiau patrimoniul au obligaţia să dispună măsuri pentru păstrarea, conservarea şi evidenţa arhivei, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Creatorii şi/sau deţinătorii de documente prevăzuţi la alin. (1), precum şi operatorii economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice sunt obligaţi să ia măsuri împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării fără drept a documentelor din arhivă.

(3) Depozitarea documentelor prevăzute la alin. (2) se face în spaţii şi în condiţii corespunzătoare, avizate de Arhivele Naţionale sau de serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz.

(4) Carnetele de muncă se predau titularilor de drept ori succesorilor legali ai acestora, după caz.

Art. 187, - (1) Arhivele Naţionale asigură evidenţa generală a operatorilor economici autorizaţi să presteze servicii arhivistice, prin Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice.

(2) Registrul prevăzut la alin. (1) are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art. 188. - (1) Prin excepţie de ia prevederile prezentei legi, birourile notariale, camerele notarilor publici şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, după caz, sunt singurele entităţi care deţin, administrează, conservă şi protejează arhivele notariale. Aceste entităţi îşi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul alineat, fără îndeplinirea vreunei condiţii prealabile de autorizare.

(2) Birourile notariale, camerele notarilor publici şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici, după caz, pot deţine, administra, conserva şi proteja şi alte arhive decât cele notariale, cu îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de prezenta lege.”

5. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Creatorii ori deţinătorii de documente sau, după caz, succesorii în drepturi ai acestora sunt obligaţi să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate, adeverinţe, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează ori le deţin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant.

(2) Serviciile prestate de către Arhivele Naţionale pentru rezolvarea solicitărilor persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice se efectuează, contra cost, în condiţiile prevăzute de lege.

(3) Serviciile arhivistice prestate în condiţiile alin. (1) de către operatorii economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice se efectuează contra cost, pe baza unor tarife ale căror limite maxime sunt stabilite de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, cu avizul Arhivelor Naţionale.”

6. La articolul 29, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (4) si alin. (5) lit. a), art. 181 alin. (1) şi (4), art. 186 şi art. 21 alin. (1), precum şi practicarea de servicii arhivistice cu depăşirea limitelor maxime stabilite potrivit art. 21 alin. (3);”.

7. La articolul 29, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) nerespectarea de către toţi creatorii şi deţinătorii de documente a condiţiilor de păstrare, conservare, punere în valoare, publicitate, precum şi a celor de acces la documente, în condiţiile legii.”

Art. II. - (1) Operatorii economici care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, prestează servicii arhivistice au obligaţia ca în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi să solicite eliberarea autorizaţiei de funcţionare, în condiţiile Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

(2) Operatorii economici prestatori de servicii arhivistice care, la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (1), nu îndeplinesc condiţiile stabilite de Legea nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, îşi încetează activitatea în domeniul serviciilor arhivistice.

(3) Sancţiunea prevăzută la art. 184 alin. (2) din Legea nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, operează şi în cazul contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, dacă la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (1) nu respectă prevederile Legii nr.. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. III. - Arhivele create de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, şi preluate în custodie de către persoane juridice, pe baza acordului Arhivelor Naţionale, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân în custodia acelor persoane juridice.

Art. IV. - (1) În cazul creatorilor de documente desfiinţaţi la data intrării în vigoare a prezentei legi şi a căror arhivă există, documentele cu valoare istorică în sensul prevederilor art. 2 din Legea nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se preiau de către Arhivele Naţionale sau de către serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, iar documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurările sociale ale cetăţenilor, se predau, pe bază de contract, operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice.

(2) În cazul creatorilor de documente desfiinţaţi la data intrării în vigoare a prezentei legi, ale căror documente se află în păstrare sau în custodie la persoane fizice sau juridice, inclusiv la casele teritoriale de pensii, finanţarea transferului arhivei către un operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice se va face din bugetul operatorului autorizat de servicii arhivistice.

(3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1), prevederile art. 18 alin. {5) şi (6) din Legea nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică în mod corespunzător.

Art. V. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă, prin ordin al ministrului afacerilor interne, normele metodologice prevăzute la art. 185 din Legea nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. VI. - Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României în condiţiile art. 147 alin, (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 138.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

 

Bucureşti, 29 aprilie 2013.

Nr. 439.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96 din 16 noiembrie 2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 19 noiembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari, 65 alin. (2) şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 153.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

 

Bucureşti, 29 aprilie 2013.

Nr. 454.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62 din 27 octombrie 2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 29 octombrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 154.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

 

Bucureşti, 29 aprilie 2013.

Nr. 455.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 19 din 18 august 2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 19 august 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 155.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

 

Bucureşti, 29 aprilie 2013.

Nr. 456.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi B, ale art. 7 lit. Aşi B, ale art. 8 lit. A şi B, precum şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecţie şi Pază,

pentru înaltul profesionalism dovedit în îndeplinirea cu succes a misiunilor de mare complexitate şi răspundere încredinţate Serviciului de Protecţie şi Pază,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 1 *), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 4*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 5*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Mare Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 6*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 7*). care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 8. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 8*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 9. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 9*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 10. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar În grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 10*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 11. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 11*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 12. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 12*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 13. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa I, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 13*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 14. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 14*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 15. - Se conferă Medalia Naţionala Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 15*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 16. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa I, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 16*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 17. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 17*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 18. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 18*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 19. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa I, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 19*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 20. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 20*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 21. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 21*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 22. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 22*), care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

V1CTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 29 aprilie 2013.

Nr. 436.


*) Anexele nr. 1-22 conţin Informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia Informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ari. 100 alin. (1), ari. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 405/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Grecu Florin Marius se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj şi se numeşte în funcţia de judecător Judecătoria Craiova, cu păstrarea gradului profesional corespunzător tribunalului.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 aprilie 2013.

Nr. 437.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 407/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Jifcu Maria, judecător la Judecătoria Petroşani, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 aprilie 2013.

Nr. 438.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 587 din 30 aprilie 2013

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 229 din 30 aprilie 2013

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractul ui-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. EN 4.516 din 30 aprilie 2013 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.020 din 30 aprilie 2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor

- art. 217 alin. (5) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii si preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 şi 174 bis din 29 martie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. În anexa 1, la capitolul III, nota de la litera F se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NOTA:

Consultaţia prevăzută la lit. F nu se raportează drept consultaţie prevăzută la lit. C sau lit. E.”

2. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

e) Serviciile cuprinse la cap. II lit. D, cap. III lit. B pct. 2 lit. c) şi pct. 6, lit. D, H şi I din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata «percapita».”

3. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) Serviciile cuprinse la cap. I, cap. II lit. A, B, C, E şi F şi cap. III lit. A, lit. B pct. 1, pct. 2 lit. a) şi b) şi pct. 3-5, lit. C, E, F din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata pe serviciu medical, iar decontarea acestora se face prin tarif exprimat în puncte.”

4. În anexa 7, la capitolul 1 litera C „Pachetul de servicii medicale de bază”, al doilea paragraf de la nota III se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-16 ani, care se prezintă în regim de urgenţă la medicii din specialităţile clinice, aceştia pot elibera prescripţii medicale pentru o perioadă de 3 zile”.

5. În anexa 7, în tabelul de la capitolul II „Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice”, după poziţia 52 se introduce o nouă poziţie, poziţia 521, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

Denumirea analizei

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate

- lei -

.521.

2.4323

Estradiol

22,20”

 

6. În anexa 7, în tabelul de la capitolul II, după poziţia 88 se introduce o nouă poziţie, poziţia 80, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea analizei

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate

- lei -

„881.

Ex. radiologie bazin*1)

15,90”

 

7. În anexa 8, la articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) La stabilirea sumei contractate pentru investigaţiile medicale paraclinice prevăzute la cap. II din anexa 7 la ordin, cu excepţia investigaţiei PET-CT, de către:”.

8. În anexa 8, la articolul 6 alineatul (3), ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Sumele rezultate din economii de la investigaţiile medicale paraclinice - analize medicale de laborator, de la investigaţiile medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală (cu excepţia PET-CT) într-o lună şi de la investigaţiile medicale paraclinice - explorări funcţionale într-o lună se redistribuie furnizorilor care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract.”

9. În anexa 8, după articolul 6 se Introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Ari. 61. - (1) La contractarea serviciilor paraclinice PET-CT casele de asigurări de sănătate vor utiliza fondurile alocate cu această destinaţie la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

(2) La stabilirea sumei contractate de către un furnizor de servicii medicale paraclinice de radiologie - imagistică medicală care efectuează PET-CT se au în vedere:

a) numărul de investigaţii PET-CT;

b) tariful aferent PET-CT prevăzut în anexa 7 la ordin. Suma contractată de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice este prevăzută distinct în contract şi se defalcă pe trimestre şi luni.

(3) Lunar, casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice serviciile furnizate, cu obligaţia încadrării în limita valorii lunare contractate pentru PET-CT.

În situaţia în care la unii furnizori de servicii de PET-CT se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract, casa de asigurări de sănătate va diminua printr-un act adiţional la contract valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii PET-CT care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract cu această destinaţie. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de PET-CT acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional, pentru lunile următoare în cadrul trimestrului respectiv.

În situaţia în care la nivelul casei de asigurări de sănătate există un singur furnizor de PET-CT, suma neconsumată se alocă furnizorului pentru lunile următoare în cadrul trimestrului respectiv, iar suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de PET-CT acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional.

(4) Trimestrial, în situaţia în care la unii furnizori de servicii PET-CT se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate, faţă de suma trimestrială prevăzută în contract cu această destinaţie, casele de asigurări de sănătate vor diminua, printr-un act adiţional la contract, valoarea trimestrială contractata aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie PET-CT la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, urmând a fi redistribuite de către aceasta caselor de asigurări de sănătate la care fondurile pentru PET-CT au fost epuizate. Casele de asigurări de sănătate care solicită repartizarea de fonduri pentru PET-CT vor fundamenta solicitarea printr-o notă justificativă pe care o vor transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(5) Furnizorii de servicii PET-CT vor efectua direct acest tip de investigaţie paraclinică contractată cu casele de asigurări de sănătate şi nu vor încheia subcontracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea acestui tip de investigaţie paraclinică.”

10. În anexa 9, după poziţia 37 se introduc 34 de noi poziţii, poziţiile 38-71, cu următorul cuprins:

„38. Anomaliile anatomice esofagiene (operate)

39. Achalazia

40. Boala de reflux gastroesofagian

41. Esofagita eozinofilică

42. Boala peptică ulceroasă/neulceroasă gastroduodenală

43. Gastroenterocolita alergică

44. Enteropatia glutenică

45. Bolile inflamatorii intestinale cronice: boala Crohn, colita ulcerativă

46. Insuficienţa pancreasului exocrin: fibroza chistică, sindromul Schwachmann

47. Sindromul de malabsobţie

48. Hepatita cronică virală (virusurile hepatitice B, C, D si virusurile CMV, EBV)

49. Steatohepatita non-alcoolică (NASH) pediatrică

50. Sindromul Gilbert

51. Litiaza biliară

52. Malformaţiile de căi biliare intrahepatice (sindromul Caroli, hipoplazia ductulară etc.)

53. Constipaţia cronică funcţională

54. Pseudoobstrucţia intestinală cronică

55. Boala Hirschprung

56. Bolile nutriţionale (rahitism carenţial comun, malnutriţia proteinucalorică la sugar şi copii, supraponderea şi obezitatea pediatrică)

57. Malformaţii congenitale renale complicate cu infecţii de tract urinar

58. Displazii/Hipoplazii renale

59. Nefropatii glomerulare (sindrom nefrotic, glomerulonefrite cronice progresive etc.)

60. Disfuncţii urinare (enurezis, incontinenţa urinară etc.)

61. Tubulopatii şi nefrocalcinoză

62. Boaia litiazică

63. Vasculitele complicate cu boala renală de tip glomerular

64. Rinita alergică

65. Dermatita atopică şi urticaria cronică

66. Bronşiectazia şi complicaţiile pulmonare supurative

67. Strabism

68. Vicii de refracţie şi tulburări de acomodare

69. Afecţiuni ale aparatului lacrimal 0-3 ani

70. Autism infantil 71.ADHD”

11. În anexa 11, la capitolul II, la „Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel”, după litera H se introduce o nouă literă, litera I, cu următorul cuprins:

„I. Pentru furnizorii de investigaţii PET-CT, criteriile specifice de selecţie se aplică în mod corespunzător (numai investigaţiile, aparatele şi personalul specific) Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor de PET-CT potrivit reglementărilor de la lit. A- E şi H, utilizând sumele cu această destinaţie alocate casei de asigurări de sănătate.”

12. În anexa 13, la articolul 8, după ultima teză se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

„Suma aferentă serviciilor medicale PET-CT contractată, stabilită pentru anul 2013, se defalcă lunar şi trimestrial, după cum urmează:

- Suma aferentă trimestrului I.......................lei,

din care:

- luna I..................lei

- luna II.................lei

- luna III................lei.

- Suma aferentă trimestrului II.....................lei,

din care:

- Juna IV.................lei

- Juna V..................lei

- luna VI.................lei.

- Suma aferentă trimestrului III.....................lei,

din care:

- luna VII................lei

- luna VIII...............lei

- luna IX.................lei.

- Suma aferentă trimestrului IV......................lei,

din care:

- luna X..................lei

- luna XI.................lei

- luna XII................lei.”

13. În anexa 17, la articolul 4 alineatul (1) litera a), punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„14. Durata medie de spitalizare la nivel naţional – DMS_nat - este 6,65 pentru anul 2013, cu excepţia unităţilor sanitare de monospecialitate chirurgie orală şi maxilofacială, pentru care se va utiliza DMS_nat = 4,8, şi cu excepţia unităţilor sanitare prevăzute în tabelul de mai jos, pentru care se va utiliza durata medie de spitalizare prevăzută în acelaşi tabel:

 

Cod CNAS

Denumire CNAS

DMS

AG01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti

6,9

AG02

Spitalul de Pediatrie Piteşti

4,7

AR01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Arad

7,0

B_02

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

6,3

B_03

Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti

5,8

B_05

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti

4,5

B_06

Spitalul Clinic «Filantropia» Bucureşti

3,4

B_09

Spitalul Clinic de Chirurgie Oromaxilofacială «Prof. Dr. Dan Teodorescu» Bucureşti

3,5

B_18

Institutul Clinic Fundeni Bucureşti

6,5

B_19

Institutul de Boli Cardiovasculare «C. C. Iliescu» Bucureşti

5,3

B_20

Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu» Bucureşti

5,4

B_21

Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti

4,7

B_28

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S, Curie» Bucureşti

4,9

B_29

Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» Bucureşti

5,2

B_32

Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL «Prof. Dr. D. Hociotă» Bucureşti

6,7

B_33

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

5,3

B_34

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» Bucureşti

3.5

B_35

Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdasar- Arseni» Bucureşti

5,5

B_36

Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti

6,9

B_47

Institutul Naţional de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» Bucureşti

8,3

B_48

Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş» Bucureşti

5,4

B_80

Spitalul Universitar de Urgenţă «Elias» Bucureşti

5,3

BC01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău

6,0

BH01

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

6,2

BV01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Braşov

6,3

BV03

Spitalul Clinic de Copii Braşov

5,0

CJ01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Cluj-Napoca

6,7

CJ02

Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. O. Fodor» Cluj-Napoca

5,9

CJ03

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

4,4

CJ04

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie «Leon Danielio» Cluj-Napoca

9,7

CJ09

Institutul Inimii «Prof. Dr. N, Stancioiu» Cluj-Napoca

6,3

CT01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Constanţa

6,1

DJ01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Craiova

5,9

GL01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi

6,3

GL02

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Ioan» Galaţi

5,0

HD01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva

7,3

IS01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi

6,5

IS02

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi

5,7

IS03

Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. G.I.M. Georgescu» Iaşi

7,0

IS05

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Cuza-Vodă» Iaşi

5,3

IS07

Spitalul Clinic Pneumoftiziologie Iaşi

9,8

IS11

Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. N. Oblu» Iaşi

7,7

M13

Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare «Dr. Constantin Zamfir»

7,0

MM01

Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare

6,4

MS01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Târgu Mureş

7,3

PH01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti

7,0

PH99

Spitalul de Pediatrie Ploieşti

4,1

SB01

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu

6,9

SB08

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

5,4

SV01

Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan Cel Nou» Suceava

6,8

TM01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Timişoara

6,8

TM02

Spitalul Municipal Clinic de Urgenţă Timişoara

5,8

TM03

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «L. Ţurcanu» Timişoara

5,6

TM06

Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara

5,1”

 

14. Anexele 17 A, 17 B l şi 17 B II se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

15. În anexa 19, Ea nota I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

„5. Pentru secţiile de geriatrie şi gerontologie din structura Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie «Ana Aslan» durata optimă de spitalizare este de 14 zile,”

16. În anexa 25, la articolul 1, alineatul {2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,(2) Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, medici aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, conform modelului prezentat în anexa 27 C la ordin, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia, cu precizarea activităţilor zilnice pe care asiguratul nu le poate îndeplini. Medicii care recomandă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative nu pot fi reprezentanţi legali, angajaţi, asociaţi, administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi de îngrijiri paliative, respectiv nu pot desfăşura activitate într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu şi de îngrijiri paliative.

Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate, inclusiv medicii de familie, recomandă îngrijiri medicale la domiciliu numai ca o consecinţă a consultaţiei medicale raportate la casa de asigurări de sănătate. În funcţie de statusul de performanţă ECOG, bolnavul poate fi:

a) incapabil să desfăşoare activităţi casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare) - statusul de performanţa ECOG 3;

b) complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentaţie, mobilizare) - statusul de performanţă ECOG 4.”

17. În anexa 25, la articolul 7, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv pentru îngrijiri paliative la domiciliu se eliberează în 3 exemplare, din care un exemplar rămâne la medic, care se ataşează la foaia de observaţie/fişa medicală, după caz. Un exemplar, împreună cu cererea de acordare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, se depune de către asigurat, de către unul dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), de o persoană împuternicită legal în acest sens sau de reprezentantul legal al asiguratului la casa de asigurări de sănătate la care se află în evidenţă asiguratul. Al treilea exemplar rămâne la asigurat, urmând a fi predat furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu care îi va acorda serviciile respective, dacă cererea a fost aprobată, împreună cu decizia de acordare de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu în vederea depunerii acesteia la casa de asigurări de sănătate este de 5 zile calendaristice de la data emiterii recomandării.

(2) Pentru obţinerea deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, asiguratul, unul dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află asiguratul, însoţită de un document justificativ care atestă calitatea de asigurat, actul de identitate (în copie), codul numeric personal - CNP/cod unic de asigurare, recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu şi declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că afecţiunea nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv. Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează recomandarea medicală cu specificarea domiciliului copilului şi certificatul de naştere (în copie) cu codul numeric personal - CNP/codul unic de asigurare.

Documentele depuse în copie sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura asiguratului, unuia dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), a persoanei împuternicite de acesta sau a reprezentantului legal al asiguratului.

(3) Casa de asigurări de sănătate analizează cererea şi recomandarea primită, în maximum două zile lucrătoare de la data depunerii, şi este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii, iar cererea este aprobată în limita sumei prevăzute pentru această destinaţie. La analiza cererilor şi recomandărilor primite, casa de asigurări de sănătate va lua în considerare statusul de performanţă ECOG al asiguratului şi numărul de zile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu de care a beneficiat asiguratul în anul respectiv, astfel încât să nu depăşească numărul de zile prevăzut la art. 2 alin. (3), respectiv art. 5 alin. (3).

Respingerea cererii de către casa de asigurări de sănătate se face în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal. În cazul acceptării, cererea este supusă aprobării şi, respectiv, emiterii deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, în limita sumei prevăzute cu această destinaţie. Decizia se expediază prin poştă sau se predă direct asiguratului, unuia dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), persoanei împuternicite legal în acest sens sau reprezentantului legal al asiguratului, în maximum 24 de ore de la data emiterii acesteia.

(4) Asiguratul, unul dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens sau reprezentantul legal al asiguratului, pe baza deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu emise de casa de asigurări de sănătate, se adresează unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate şi care este inclus în lista de furnizori, înscrisă pe versoul deciziei.”

18. La anexa 25, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8 - Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu completează pentru fiecare asigurat căruia îi acordă servicii o fişă de îngrijire care conţine datele de identitate ale acestuia, tipul serviciilor de îngrijiri medicale/îngrijiri paliative acordate, data şi ora la care acestea au fost efectuate, durata, semnătura asiguratului, a unuia dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), a persoanei împuternicite legal de acesta sau a reprezentantului legal al asiguratului, care confirmă efectuarea acestor servicii, semnătura persoanei care a furnizat serviciul medical, precum şi evoluţia stării de sănătate.”

19. La anexa 27 C, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Diagnosticul medical şi diagnostic boli asociate:

(Sa va nota şi cod diagnostic; pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificaţia internaţionala a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS – Lista cu 999 coduri de boală, în caractere numerice.)”

20. La anexa 27 D, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Diagnosticul medical şi diagnostic boli asociate:

(Se va nota şi cod diagnostic; pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificaţia internaţionala a maladiilor CIM. revizia a 10-a OMS - Lista cu 999 coduri de boală. În caractere numerice.)”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică începând cu luna mai 2013.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa 17 A la Ordinul nr. 423/191/2013)

 

Lista spitalelor pentru care plata se face prin tarif pe caz rezolvat, ICM şi TCP valabil pentru anul 2013

 

Nr. crt.

Cod spital

Denumire spital

ICM pentru anul 2013*

TCP pentru anul 2013**

1

AB01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

1.1279

1444

2

AB02

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

1.0301

1380

3

AB03

Spitalul Municipal Blaj

1.1174

1380

4

AB04

Spitalul Orăşenesc Abrud

0.8745

1380

5

AB05

Spitalul Municipal Aiud

1.0335

1380

6

AB06

Spitalul Orăşenesc Câmpeni

0.9691

1380

7

AB08

Spitalul Municipal Sebeş

0.9639

1380

8

AB09

Spitalul Orăşenesc Cugir

0.8681

1380

9

AB12

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

0.9010

1380

10

AG01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti

1.2567

1600

11

AG02

Spitalul de Pediatrie Piteşti

1.1052

1600

12

AG04

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung

0.9274

1380

13

AG05

Spitalul Municipal Câmpulung

1.0046

1380

14

AG06

Spitalul Orăşenesc „Regele Carol I” Costeşti

1.2817

1380

15

AG07

Spitalul Municipal Curtea de Argeş

0.9636

1380

16

AG08

Spitalul Orăşenesc „Sf. Spiridon” Mioveni

0.8307

1380

17

AG13

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea

1.2954

1380

18

AG14

Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iaşului

0.8606

1380

19

AG15

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni

0.9391

1380

20

AG22

Dr. Irimia - S.R.L.

0.5175

1380

21

AR01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Arad

1.2398

1600

22

AR05

Spitalul Orăşenesc Ineu

0.9403

1380

23

AR06

Spitalul de Boli Cronice Lipova

0.6942

1380

24

AR07

Spitalul Orăşenesc Sebiş

0.6998

1380

25

ARM

Spitalul „Sf. Gheorghe” Chişineu-Criş

0.8876

1380

26

AR20

Centrul Medical Laser System

1.0070

1380

27

AR21

S.C. Genesys Medical Clinic - S.R.L.

1.0441

1380

28

B_01

Spitalul Clinic „Sf. Maria” Bucureşti

1.0020

1442

29

B_02

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

1.4852

1800

30

B_03

Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti

2.2071

2230

31

B_04

Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” Bucureşti

1.0564

1510

32

B_05

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Gr. Alexandrescu” Bucureşti

1.2476

1600

33

B_06

Spitalul Clinic „Filantropia” Bucureşti

0.7830

1600

34

B_08

Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti

0.6218

1380

35

B_09

Spitalul Clinic de Chirurgie Oromaxilofacială „Prof. Dr. Dan Teodorescu” Bucureşti

0.7239

1600

36

B_100

S.C. Binafarm - S.R.L.

0.3827

1380

37

B_101

Tinos Clinic -S.R.L.

1.0074

1380

38

B_102

S.C. Proestetica Medical - S.R.L

0.7183

1380

39

B_103

S.C. Centrul Medical Unirea - S.R.L.

0.8604

1380

40

B_11

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” Bucureşti

0.8773

1800

41

B_113

S.C. Delta Health

1.1658

1380

42

B_116

Sanador

1.4579

1380

43

B_12

Institutul de Endocrinologie „C. I. Parhon” Bucureşti

0.9198

1600

44

B_121

Clinica de Angiografie şi Terapie Endovasculară Hemodinamic

1.0787

1380

45

B_124

S.C. Medlife - S.A. - Spitalul de Pediatrie

0.6046

1380

46

B_13

Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino” Bucureşti

1.1687

1380

47

B_14

Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu” Bucureşti

1.1959

1600

48

B_15

Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular „Foişor” Bucureşti

1.1995

1825

49

B_16

Spitalul Clinic Colentina Bucureşti

1.4992

1380

50

B_18

Institutul Clinic Fundeni Bucureşti

1.2942

1808

51

BJ9

Institutul de Boli Cardiovasculare „C C. Iliescu” Bucureşti

2.2980

1600

52

B_20

Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu” Bucureşti

1.0248

1600

53

B_21

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Bucureşti

1.1587

1600

54

B_22

Spitalul Clinic de Copii „Dr. V. Gomoiu” Bucureşti

1.1920

1380

55

B_23

Spitalul Clinic „Colţea” Bucureşti

1.5293

1380

56

B_25

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. V. Babeş” Bucureşti

1.2062

1380

57

B_27

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Alexandru Obregia” Bucureşti

1.3621

1380

58

B_28

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M. S. Curie” Bucureşti

1.0232

1600

59

B_29

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan” Bucureşti

1.2666

1600

60

B_31

Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele” Bucureşti

1.0595

1658


61

B_32

Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL „Prof. Dr. D. Hociotă” Bucureşti

1.4583

1600

62

B_33

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

1.1639

1800

63

B_34

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu” Bucureşti

0.8311

1600

64

B_35

Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar- Arseni” Bucureşti

2.0018

1600

65

B_36

Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti

1.4225

1600

66

B_38

Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxicodependenţelor pentru Tineri „Sf. Stei ian”

1.3415

1380

67

B_40

Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ştefan”

0.8564

1380

68

B_41

Centrul de Boli Reumatismale „Dr. I. Stoia” Bucureşti

1.5044

1580

69

B_42

Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” Bucureşti

1.0847

1380

70

B_47

Institutul Naţional de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” Bucureşti

1.4301

1600

71

B_48

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” Bucureşti

1.5835

1600

72

B_50

Centrul de Sănătate RATB

1.0523

1380

73

B_80

Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias” Bucureşti

1.1197

1600

74

B_90

Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. C. Gorgos”

1.3663

1380

75

B_91

SC Creştină Medicală Munposan 94 - S.R.L.

0.8159

1380

76

B_95

Euroclinic Hospital - S.A.

1.1051

1380

77

B_96

S.C. Med Life - S.A.

1.0151

1380

78

B_97

Clinica „Sf. Lucia” - S.R.L.

0.7627

1380

79

B_99

S.C. Grai Medical - S.R.L.

1.2002

1380

80

B_120

S.C. Euroeye -S.R.L.

0.6058

1380

81

BC01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău

1.1163

1600

82

BC02

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău

1.0264

1380

83

BC03

Spitalul Municipal Oneşti

1.0550

1380

84

BC04

Spitalul Orăşenesc Buhuşi

0.9534

1380

85

BC05

Spitalul Orăşenesc „Ioan Lascăr” Comăneşti

1.0071

1380

86

BC06

Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti

1.0306

1380

87

BC08

S.C. Polimed - S.R.L.

0.8929

1380

88

BC14

Clinica Palade Bacău

0.7211

1380

89

BC15

S.C. Eîdimedmatema - S.R.L.

0.7895

1380

90

BH01

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

1.1476

1600

91

BH02

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea

1.1584

1380

92

BH07

Spitalul Orăşenesc Aleşd

0.9901

1380

93

BH09

Spitalul Municipal „Episcop N. Popovici” Beiuş

0.9293

1380

94

BH10

Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita

0.9645

1380

95

BH11

Spitalul de Psihiatrie Nucet

1.1261

1380

96

BH12

Spitalul Municipal Salonta

0.9575

1380

97

BH13

Spitalul Orăşenesc Stei

0.6841

1380

98

BH14

Spitalul de Psihiatrie Stei

0.9526

1380

99

BH26

Spitalul Pelican Oradea

1.2996

1380

100

BN01

Spitalul Judeţean Bistriţa

1.0393

1444

101

BN02

Spitalul Orăşenesc „Dr. G. Trifon” Năsăud

0.8284

1380

102

BN03

Spitalul Orăşenesc Beclean

0.7764

1380

103

BN08

S.C. Clinica Sanovil - S.R.L.

0.9112

1380

104

BR01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila

1.3371

1444

105

BROS

Spitalul Orăşenesc Făurei

0.8319

1380

106

BR07

Spitalul „Sf. Pantelimon” Brăila

1.2909

1380

107

BR09

Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila

1.0210

1380

108

BT01

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani

0.9900

1444

109

BT02

Spitalul „Sf. Gheorghe” Botoşani

0.9954

1380

110

BT06

Spitalul Municipal Dorohoi

0.9199

1380

111

BT10

Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani

0.9719

1380

112

BV01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Braşov

1.3100

1600

113

BV02

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. L A. Sbârcea” Braşov

0.8445

1380

114

BV03

Spitalul Clinic de Copii Braşov

1.1038

1600

115

BV04

Spitalul de Boli Infecţioase Braşov

1.4692

1380

116

BV05

Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov

1.0501

1380

117

BV06

Spitalul Municipal Făgăraş

0.9562

1380

118

BV08

Spitalul Municipal Codlea

0.9192

1380

119

BV09

Spitalul Municipal Săcele

0.8082

1380

120

BV10

Spitalul Orăşenesc „Dr. C. T. Sparchez” Zărneşti

0.8133

1380

 

121

BV12

Spitalul Orăşenesc Rupea

0.7481

1380

122

BV13

Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov

1.2181

1380

123

BV17

S.C. Rur Medical - S.R.L.

0.8256

1380

124

BV18

Clinicile ICCO -S.R.L.

1.7789

1380

125

BV20

S.C. Vitalmed Center - S.R.L.

0.5956

1380

126

BV21

Spitalul Teo Health - S.A.

1.1546

1380

127

BV22

Clinica Newmedics

1.0251

1380

128

BV23

S.C Centrul Medical Unirea - S.R.L. Braşov

0.8543

1380

129

B201

Spitalul Judeţean Buzău

1.0560

1444

130

BZ02

Spitalul Municipal Râmnicu Sărat

0.9654

1380

131

BZ04

Spitalul Orăşenesc Nehoiu

0.7431

1380

132

BZ09

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranţa Săpoca

1.2943

1380

133

CJ01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Cluj-Napoca

1.2422

1800

134

CJ02

Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” Cluj-Napoca

1,5806

1600

135

CJ03

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

1.1941

1600

136

CJ04

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello Cluj-Napoca

1.4366

1600

137

CJ05

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca

1.3843

1380

138

CJ06

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca

0.9471

1380

139

CJ07

Spitalul Municipal Clinic Cluj-Napoca

1.1310

1380

140

CJ08

Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca

1.1640

1800

141

CJ09

Institutul Inimii „Prof. Dr. N. Stancioiu” Cluj-Napoca

2.1298

1600

142

CJ10

Spitalul Municipal Dej

0.9688

1380

143

CJ11

Spitalul Municipal Turcia

1.0066

1380

144

CJ12

Spitalul Municipal Gherla

0.7720

1380

145

CJ13

Spitalul Orăşenesc Huedin

1.0224

1380

146

CJ14

Spitalul Municipal Câmpia Turzii

0.8620

1380

147

CJ21

Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca

0.7435

1839

148

CL01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi

0.9816

1444

149

CL02

Spitalul Municipal Olteniţa

0.7707

1380

150

CL03

Spitalul Orăşenesc Lehliu-Gară

0.7583

1380

151

CL06

Spitalul de Psihiatrie Săpunari

1.3214

1380

152

CL07

Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi

1.2011

1380

153

CS01

Spitalul Judeţean Reşiţa

1.1481

1444

154

CS02

Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş

0.9564

1380

155

CS03

Spitalul Orăşenesc Oraviţa

0.7390

1380

156

CS05

Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă

0.7103

1380

157

CS07

Spitalul Orăşenesc Oţefu Roşu

0.7828

1380

158

CT01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Constanţa

1.2850

1800

159

CT04

Spitalul Municipal Medgidia

0.9683

1380

160

CT05

Spitalul Orăşenesc Cernavodă

0.9444

1380

161

CT06

Spitalul Municipal Mangalia

0.9823

1380

162

CT07

Spitalul Orăşenesc Hârşova

0.8429

1380

163

CT08

Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie şi Recuperare Medicale Eforie Sud

0.6808

1380

164

CT14

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa

1.4522

1380

165

CT18

S.C. Medical Analysis

1.1270

1380

166

CT19

Centrul Medical Medstar 2000

1.2086

1380

167

CT20

Euromaterna

1.1741

1380

168

CT22

Isis Medical Center

1.1518

1380

169

CV01

Spitalul Judeţean „Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe

1.1009

1444

170

CV03

Spitalul Municipal Târgu Secuiesc

0.9476

1380

171

CV04

Spitalul Orăşenesc Baraolt

0.6905

1380

172

CV05

Spitalul de Cardiologie Covasna

0.6884

1380

173

CV08

SC Andimex - S.R.L

0.6139

1380

174

DB01

Spitalul Judeţean Târgovişte

1.1523

1444

175

DB02

Spitalul Orăşenesc Pucioasa

0.9281

1380

176

DB03

Spitalul Orăşenesc Găeşti

0.9574

1380

177

DB04

Spitalul Orăşenesc Moreni

0.9155

13S0

178

DJ01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Craiova

1.1580

1800

179

DJ02

Spitalul Municipal Clinic „Filantropia” Craiova

1.1062

1380

180

DJ03

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova

1.0165

1380

 

181

DJ04

Spitalul Municipal Băileşti

0.8714

1380

182

DJ05

Spitalul Filişanilor Filiaşi

1.0435

1380

183

DJ06

Spitalul Orăşenesc Segarcea

0.8534

1380

184

DJ07

Spitalul Municipal Calafat

0.8856

1380

185

DJ13

Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni

0.9177

1380

186

DJ18

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna

1.1497

1380

187

DJ20

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

1.1482

1380

188

GJ01

Spitalul Judeţean Târgu Jiu

1.0422

1444

189

GJ02

Spitalul Municipal Motru

0.9105

1380

190

GJ03

Spitalul Orăşenesc Târgu Cărbuneşti

0.9967

1380

191

GJ04

Spitalul Orăşenesc Rovinari

0.8654

1380

192

GJ05

Spitalul Orăşenesc Novaci

0.9355

1380

193

GJ06

Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-Jiu

0.9686

1380

194

GJ10

Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”

0.8354

1380

195

GJ11

Spitalul Orăşenesc Turceni

0.7736

1380

196

GL01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi

1.2540

1600

197

GL02

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi

1.1915

1600

198

GL03

Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galaţi

1.1468

1380

199

GL04

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie „Bunavestire” Galaţi

0.8412

1380

200

GL05

Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi

1.0149

1380

201

GL06

Spitalul de Boli Infecţioase „Cuvioasa Parascheva” Galaţi

1.1974

1380

202

GL07

Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci

0.8297

1380

203

GL08

Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor

0.7507

1380

204

GR01

Spitalul Judeţean Giurgiu

0.9708

1444

205

GR05

Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale

0.8046

1380

206

HD01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva

1.2493

1600

207

HD02

Spitalul Municipal „Dr. A. Simionescu” Hunedoara

1.1635

1380

208

HD03

Spitalul Municipal de Urgenţă Petroşani

1.1473

1380

209

HD05

Spitalul Municipal Lupeni

1.0132

1380

210

HD06

Spitalul Municipal Vulcan

0.9171

1380

211

HD07

Spitalul Municipal Brad

0.9758

1380

212

HD08

Spitalul Municipal Orăştie

0.9345

1380

213

HD09

Spitalul Orăşenesc Haţeg

0.8990

1380

214

HD18

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Zam

1.0974

1380

215

HR01

Spitalul Judeţean Miercurea-Cîuc

1.0990

1444

216

HR02

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc

1.0395

1380

217

HR03

Spitalul Municipal Gheorgheni

0.8952

1380

218

HR04

Spitalul Municipal TopJiţa

0.9117

1380

219

HR07

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

1.3455

1380

220

IF01

Spitalul Orăşenesc „Dr. Mana Burghele” Buftea

0.9688

1380

221

IF03

Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca

1.3540

1380

222

IF06

Spitalul Judeţean „Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena” Ilfov

0.8647

1444

223

IL01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia

1.0718

1444

224

IL02

Spitalul Municipal Urziceni

0.9099

1380

225

IL03

Spitalul Municipal Feteşti

0.8675

1380

226

IL04

Spitalul Orăşenesc Ţăndărei

0.7380

1380

227

IS01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi

1.3352

1800

228

IS02

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi

1.2088

1600

229

IS03

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. G.I.M. Georgescu” Iaşi

2.4199

1600

230

IS04

Spitalul Clinic „Dr. CI. Parhon” Iaşi

1.2414

1726

231

IS05

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza-Vodă” Iaşi

1.0942

1600

232

IS06

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi

0.9476

1380

233

IS07

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

1.7521

1600

234

IS08

Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iaşi

1.2588

1380

235

IS09

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi

1.2269

1380

236

IS11

Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr, N. Oblu” Iaşi

1.9260

1600

237

IS12

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi

1.1425

1380

238

IS13

Spitalul Orăşenesc Hârlău

0.6912

1380

239

IS14

Spitalul Municipal Paşcani

0.9317

1380

240

IS28

Spitalul Providenţa

0.9249

1380

 

241

IS30

Arcadia Hospital

0.7989

1380

242

IS31

Arcadia Cardio

1.5316

1380

243

IS36

Institutul Regional de Oncologie Iaşi

1.4397

1800

244

M01

Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria” Braşov

1.0649

1380

245

M02

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ştefan Odobleja”

1.0549

1380

246

M03

Spitalul Militar de Urgenţă Cluj-Napoca

1.1447

1380

247

M04

Spitalul Militar de Urgenţă Galaţi

1.0118

1380

248

M05

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara

1.0230

1380

249

M06

Spitalul Militar de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea

1.0849

1380

250

M07

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central

1.1975

1444

251

M08

Spitalul Militar de Urgenţă Iaşi

1.1090

1380

252

M09

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu

1.0326

1380

253

M10

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu” Piteşti

1.0423

1380

254

M11

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu” Constanţa

0.9604

1380

255

M12

Spitalul Militar de Urgenţă Focşani

1.0958

1380

256

M13

Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare „Dr. Constantin Zamfir”

2.3041

1600

257

M14

Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”

1.1981

1444

258

M15

Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”

1.1399

1444

259

M16

Spitalul „Prof. Dr. Constantin Angelescu”

0.3213

1380

260

MH01

Spitalul Judeţean Drobeta-Turnu Severin

0.9999

1444

261

MH02

Spitalul Municipal Orşova

0.8877

1380

262

MH05

Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă

0.7643

1380

263

MM01

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare

1.2509

1600

264

MM02

Spitalul de Boli Infecţioase, Dermatovenerologie şi Psihiatrie Baia Mare

1.3068

1380

265

MM03

Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare

1.0880

1380

266

MM04

Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei

0.9368

1380

267

MM06

Spitalul de Psihiatrie Cavnic

0.9279

1380

268

MM07

Spitalul de Recuperare Borşa

0.8688

1380

269

MM08

Spitalul Orăşenesc Târgu Lăpuş

0.7782

1380

270

MM09

Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus

0.8761

1380

271

MM12

S.C. Euromedica Hospital - SA

1.4339

1380

272

MS01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Târgu Mureş

1.7909

1800

273

MS02

Spitalul Clinic Judeţean Mureş

1.3190

1444

274

MS04

Spitalul Municipal Sighişoara

1.0736

1380

275

MS05

Spitalul Orăşenesc „Dr. Vaier Russu” Luduş

0.9271

1380

276

MS06

Spitalul Municipal „Dr. E. Nicoară” Reghin

0.9225

1380

277

MS07

Spitalul Municipal „Dr. Gh. Marinescu” Tâmăveni

1.0492

1380

278

MS11

Centrul de Sănătate Sângeorgiu de Pădure

0.6254

1380

279

MS15

Centrul Medical „Galenus” - S.C. Adria Med - S.R.L.

0.8617

1380

280

MS16

S.C. Centrul Medica) Topmed - S.R.L.

1.0660

1380

281

MS18

S.C. Cardio Med -S.R.L.

2.1663

1380

282

MS19

S.C. Nova Vita Hospitai - SA.

1.0980

1380

283

MS20

S.C. Cosmex - S.R.L. - Centrul Medical PULS

1.3038

1380

284

MS21

Spitalul Sovata-Niraj

0.9584

1380

285

NT01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

1.1256

1444

286

NT02

Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

1.1161

1380

287

NT04

Spitalul Orăşenesc Târgu-Neamţ

0.9588

1380

288

NT07

Sanatoriul TBC Bisericani

0.9322

1380

289

OT01

Spitalul Judeţean Slatina

1.0980

1444

290

OT02

Spitalul Orăşenesc Balş

10326

1380

291

OT03

Spitalul Municipal Caracal

1.0472

1380

292

OT04

Spitalul Orăşenesc Corabia

0.9098

1380

293

PH01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti

1.0871

1600

294

PH04

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti

0.8444

1380

295

PH05

Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga

1.0049

1380

296

PH06

Spitalul Orăşenesc Băicoi

0.7242

1380

297

PH07

Spitalul Municipal Câmpina

0.9472

1380

298

PH08

Spitalul Orăşenesc Sinaia

0.8025

1380

299

PH09

Spitalul Orăşenesc Mizil

0.7736

1380

300

PH101

Spitalul Orăşenesc Urlaţi

0.6886

1380

 

301

PH102

Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna

0.9807

1380

302

PH12

Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte

0.7421

1380

303

PH13

Spitalul de Psihiatrie Voila

1.3119

1380

304

PH14

Spitalul de Boli Pulmonare Breaza

0.9085

1380

305

PH20

Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti

0.9902

1380

306

PH96

Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti

0.9208

1380

307

PH98

Spitalul Municipal Ploieşti

1.0033

1380

308

PH99

Spitalul de Pediatrie Ploieşti

0.9238

1600

309

SB01

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu

1.2379

1600

310

SB02

Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gh. Preda” Sibiu

1.1514

1380

311

SB03

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

1.0326

1380

312

SB04

Spitalul Municipal Mediaş

0.9885

1380

313

SB05

Spitalul Orăşenesc Agnita

0.8398

1380

314

SB06

Spitalul Orăşenesc Cisnădie

0.8020

1380

315

SB08

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

1.4437

1600

316

SB10

Centrul Medical Polisano

1.1486

1380

317

SJ01

Spitalul Judeţean Zalău

1.2192

1444

318

SJ02

Spitalul Orăşenesc „Prof. Dr. Ioan Puşcaş” Şimleu Silvaniei

0.8305

1380

319

SJ03

Spitalul Orăşenesc Jibou

0.9006

1380

320

SJ10

S.C. Salvosan Ciobănea - S.R.L.

0.9644

1380

321

SM01

Spitalul Judeţean Satu Mare

1.0341

1444

322

SM04

Spitalul Municipal Cărei

0.9691

1380

323

SM05

Spitalul Orăşenesc Negreşti-Oaş

0.9276

1380

324

SM08

Gynoprax

0.7208

1380

325

SV01

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava

1.2296

1600

326

SV02

Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

0.9422

1380

327

SV03

Spitalul Municipal Fălticeni

0.9308

1380

328

SV04

Spitalul Orăşenesc Gura Humorului

0.7024

1380

329

SV05

Spitalul Municipal Rădăuţi

1.0212

1380

330

SV06

Spitalul Orăşenesc Şiret

0.6432

1380

331

SV07

Spitalul Municipal Vatra Dornei

0.7258

1380

332

SV08

Spitalul de Psihiatrie Cronici Şiret

1.2252

1380

333

SV12

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

1.3573

1380

334

SV17

Spitalul Bethesda Suceava

0.9934

1380

335

T01

Spitalul General CF 2 Bucureşti

0.9400

1380

336

T02

Spitalul Universitar CF Witing

0.7717

1380

337

T03

Spitalul Clinic CF Constanta

0.9057

1380

338

T04

Spitalul Clinic CF Craiova

0.8731

1392

339

T05

Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca

0.8854

1380

340

T06

Spitalul Clinic CF Iaşi

1.0700

1380

341

T07

Spitalul Clinic CF Timişoara

0.7985

1380

342

T08

Spitalul Clinic CF Oradea

1.0204

1380

343

T09

Spitalul General CF Braşov

0.8898

1380

344

T10

Spitalul General C.F. Galaţi

0.8409

1380

345

T11

Spitalul General CF Ploieşti

0.7926

1380

346

T12

Spital General CF Sibiu

0.8330

1380

347

T13

Spitalul General CF Drobeta-Tumu Severin

0.9022

1380

348

T14

Spitalul General CF Paşcani

0.7087

1380

349

T15

Spitalul General CF Simeria

0.9823

1380

350

T16

Spitalul Clinic CF Oradea - Secţia exterioară CF Satu Mare

1.1014

1380

351

T17

Spitalul General CF Galaţi - Secţia exterioară CF Buzău

0.9224

1380

352

TL01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea

0.9382

1444

353

TL03

Spitalul Orăşenesc Macin

0.9326

1380

354

TM01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Timişoara

1.4721

1800

355

TM02

Spitalul Municipal Clinic de Urgenţă Timişoara

1.1554

1600

356

TM03

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „L. Ţurcanu” Timişoara

1.2979

1600

357

TM04

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. V. Babeş”

1.3099

1481

358

TM06

Institutul de BoM Cardiovasculare Timişoara

1.8818

1600

359

TM07

Spitalul Municipal Lugoj

1.0029

1380

360

TM09

Spitalul Orăşenesc Deta

0.8176

1380

 

361

TM10

Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia

0.9274

1380

362

TM11

Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare

0.8608

1380

363

TM12

Spitalul Orăşenesc Făget

0.6622

1380

364

TM15

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Gătaia

1.3041

1380

365

TM16

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel

1.0730

1380

366

TM17

Centrul Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenţi „Cristian Şerban” Buziaş

1.0359

1380

367

TM19

S.C. Brol Medica Center - S.R.L

0.7590

1380

368

TM21

S.C. Gynatal - S.R.L.

1.1430

1380

369

TM22

Centrul de Oncologie Oncohelp

0.8790

1380

370

TM23

Athena Hospital

0.9818

1380

371

TM24

S.C. Medicorclinics - S.R.L.

1.0787

1380

372

TR01

Spitalul Judeţean Alexandria

1.0320

1444

373

TR02

Spitalul Municipal Turnu Măgurele

0.7027

1380

374

TR03

Spitalul Municipal „Caritas” Roşiorii de Vede

0.8712

1380

375

TR04

Spitalul Orăşenesc Zimnicea

0.6355

1380

376

TR05

Spitalul Pneumoftiziologie Roşiori de Vede

1.0264

1380

377

TR08

Spitalul de Psihiatrie Poroschia

1.3002

1380

378

TR12

Spitalul Orăşenesc Videle

0.6570

1380

379

VL01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea

1.0333

1444

380

VL03

Spitalul Municipal „Costache Nicolescu” Drăgăşani

0.8085

1380

381

VL04

Spitalul Orăşenesc Horezu

0.8643

1380

382

VL05

Spitalul Orăşenesc Brezoi

0.7484

1380

383

VL06

Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu”

1.0204

1380

384

VL11

S.C. Incarmed - S.R.L Râmnicu Vâlcea

1.0419

1380

385

VN01

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani

1.0807

1444

386

VN02

Spitalul Municipal Adjud

0.8931

1380

387

VN04

Spitalul Orăşenesc Panciu

0.9286

1380

388

VN07

Spitalul Comunal Vidra

0.8005

1380

389

VN09

Spital Materna - S.R.L.

1.0387

1380

390

VS01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui

1.0556

1444

391

VS02

Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad

1.0850

1380

392

VS04

Spitalul Municipal Huşi

1.0324

1380

393

VS07

Spitalul de Psihiatrie Murgeni

0.7792

1380

 

* ICM pentru anul 2013 este cel recalculat conform următoarei metodologii:

a) când !CMV3>ICMV1: ICM propus pentru contractare în anul 2013 are valoarea cea mai mare dintre valorile; ICMv1, ICMv2;

b) când ICMv3<ICMv2: ICM propus pentru contractare în anul 2013 are valoarea ICMv2; C) în restul situaţiilor, ICM propus pentru contractare în anul 2013 are valoarea ICMv3, unde:

ICMv1 = ICM realizat în anul 2012 de fiecare unitate sanitară;

ICMv2 = ICM utilizat la contractare în vigoare la sfârşitul anului 2012 preluat din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014.

Pentru spitalele desfiinţate şi redeschise - ICM V2=ICM 12 luni 2010: BH13, BV09, GJ06, IF01, IL04, PH101, SB06.

Pentru spitalele nou intrate în anexa 17A- ICM V2=0: B_99, B_124, VL06; pentru B_120 ICM= 0.6049.

ICMV3 = ICM recalculat pentru anul 2012 pentru fiecare unitate sanitară cu paturi din anexă, luând în considerare valori medii naţionale ale ICM-ului realizat la nivelul secţiilor de acuţi din structura luluror spitalelor aparţinând categoriei respective; s-au luat în calcul cazurile externate de spitale, din secţii ce furnizează îngrijiri de tip acut, între 01.01-31.12.2012, validate de SNSPMPDSB.

Notă: pentru spitalele T8, T10, T16 şi T17, ICM a fost recalculat conform structurii;

pentru spitalele reorganizate ICM a fost calculat pe toate cazurile validate din secţiile de acuţi ale spitalelor comasate (BC01, BT01, DJ01, OT01) pentru ICM V1, V2, V3.

**TCP este cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011, privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa 17 B l la Ordinul nr. 423/191/2013)

 

Lista categoriilor majore de diagnostic

 

Cod CMD

Categoria majoră de diagnostic

Denumire categorie majoră de diagnostic

0

 

Pre-CMD

1

CMD01

Boli şi tulburări ale sistemului nervos

2

CMD02

Boli şi tulburări ale ochiului

3

CMD03

Boli şi tulburări ale urechii, nasului, gurii şi gâtului

4

CMD04

Boli şi tulburări ale sistemului respirator

5

CMD05

Boli şi tulburări ale sistemului circulator

6

CMD06

Boli şi tulburări ale sistemului digestiv

7

CMD07

Boli şi tulburări ale sistemului hepatobiliar şi ale pancreasului

8

CMD08

Boli şi tulburări ale sistemului musculoscheletal şi ţesutului conjunctiv

9

CMD09

Boli şi tulburări ale pielii, ţesutului subcutanat şi sânului

10

CMD 10

Boli şi tulburări endocrine, nutriţionale şi metabolice

11

CMD11

Boli şi tulburări ale rinichiului şi tractului urinar

12

CMD 12

Boli şi tulburări ale sistemului reproductiv masculin

13

CMD 13

Boli şi tulburări ale sistemului reproductiv feminin

14

CMD 14

Sarcină, naştere şi lăuzie

15

CMD 15

Nou-născuţi şi alţi neonatali

16

CMD 16

Boli şi tulburări ale sângelui şi organelor hematopoietice şi tulburări imunologice

17

CMD 17

Tulburări neoplazice (hematologice şi neoplasme solide)

18

CMD 18

Boli infecţioase şi parazitare

19

CMD 19

Boli şi tulburări mintale

20

CMD 20

Consum de alcool/droguri şi tulburări mintale organice induse de alcool/droguri

21

CMD 21

Accidente, otrăviri şi efecte toxice ale medicamentelor

22

CMD 22

Arsuri

23

CMD 23

Factori care influenţează starea de sănătate şi alte contacte cu serviciile de sănătate

24

 

DRG abatere

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa 17 B II la Ordinul nr. 423/191/2013)

 

 


Nr. crt.

Categoria majoră de diagnostic (CND)

Categoria Medicală, Chirurgicala sau Altele (M/C/A)

Grupa de  diagnostic

Descrierea grupelor de diagnostice

Valoare relativa

DMS

Limita inferioara a DS

Limita superioara a DS

Mediana DS în sediile ATI, naţional

1

24

C

91010

Proceduri extinse în sala de operaţii neînrudite cu diagnosticul principal

2.7534

9.26

2

36

1.0

2

24

C

91020

Proceduri neextinse în sala de operaţii, neînrudite cu diagnosticul principal

1.4365

6.39

1

23

1.0

3

24

C

91030

Proceduri în sala de operaţii ale prostatei neînrudite cu diagnosticul principal

3.4464

-

-

-

-

4

24

M

93010

Negrupabile

0.6490

-

-

-

-

5

24

M

93020

Diagnostice principale inacceptabile

0.1197

-

-

-

-

6

24

M

93030

Diagnostice neonatale neconcordante cu vârsta/greutatea

2.3438

 

-

-

-

7

0

C

A1010

Transplant de ficat

0.0000

-

-

-

-

8

0

C

A1020

Transplant de plămân/inima sau plămân

0.0000

 

-

-

 

9

0

C

A1030

Transplant de inima

0.0000

 

-

-

-

10

0

C

A1040

Traheostomie sau ventilaţie >95 ore

14.2331

17.67

3

68

6.0

11

0

C

A1050

Transplant alogenic de măduva osoasa

0.0000

-

-

-

 

12

0

C

A1061

Transplant autolog de măduva osoasa cu CC catastrofale

0.0000

 

.

.

-

13

0

C

A1062

Transplant autolog de măduva osoasa fără CC catastrofale

0.0000

-

-

-

 

14

0

C

A1071

Transplant renal cu transplant de pancreas sau CC catastrofale

0.0000

 

-

-

 

15

0

C

A1072

Transplant renal fără transplant de pancreas fără CC catastrofale

0.0000

 

.

-

-

16

0

A

A2010

Oxigenoterapie extracorporala fără chirurgie cardiaca

28.5797

8.34

2

28

3.5

17

0

A

A2021

Intubaţie vârsta<16 cu CC

4.1332

 

-

-

 

18

0

A

A2022

Intubaţie vârsta<16 fără CC

1.6508

6.42

1

22

0.0

19

1

C

8101O

Revizia shuntului ventricular

1.7579

10.50

3

33

1.0

20

1

C

B1021

Craniotomie cu CC catastrofale

5.8344

13.86

3

48

1.0

21

1

C

B1022

Craniotomie cu CC severe sau moderate

3.4275

12.67

3

39

1.0

22

1

C

81023

Craniotomie fără CC

2.5833

11.26

3

36

1.0

23

1

C

B1031

Proceduri la nivelul colonei vertebrale cu CC catastrofale sau severe

4.2466

9.05

3

25

1.0

24

1

C

B1032

Proceduri la nivelul colonei vertebrale fără CC catastrofale sau severe

2.0414

7.25

3

18

1.0

25

1

C

B1041

Proceduri vasculare extracraniene cu CC catastrofale sau severe

2.2682

8.87