MONITORUL OFICIAL AL ROMΒNIEI Nr. 268/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMΒNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 268         LEGI, DECRETE, HOTĂRΒRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 14 mai 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRΒRI ALE SENATULUI

 

23. - Hotărβre privind constatarea ξncetării unui mandat de senator

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

17. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRΒRI ALE GUVERNULUI ROMΒNIEI

 

227. - Hotărβre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romβnia - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 

233. - Hotărβre privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute ξn titluri executorii avβnd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

238. - Hotărβre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CONPET - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind ξncetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Moreni-Ghirdoveni

 

608. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiei speciale pentru importul şi/sau exportul de sβnge uman şi/sau componente sanguine umane din ori ξn alte ţări

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

225. - Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.545/2013

 

HOTĂRΒRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMΒNIEI

SENATUL

HOTĂRΒRE

privind constatarea ξncetării unui mandat de senator

 

Avβnd ξn vedere demisia din calitatea de senator a domnului Olosz Gergely, ales ξn Circumscripţia electorală nr. 15 Covasna, Colegiul uninominal nr. 2,

ξn temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituţia Romβniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 188 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărβrea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărβre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de ξncetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului Olosz Gergely, ξncepβnd cu data de 13 mai 2013, şi declară vacant locul de senator ξn Circumscripţia electorală nr. 15 Covasna, Colegiul uninominal nr. 2.

 

Această hotărβre a fost adoptată de Senat ξn şedinţa din 13 mai 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romβniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 13 mai 2013.

Nr. 23.

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMΒNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

Ξn temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărβrea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Ξn perioada 15-19 mai 2013, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Viorel Hrebencluc, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 17.

 

HOTĂRΒRI ALE GUVERNULUI ROMΒNIEI

GUVERNUL ROMΒNIEI

HOTĂRΒRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romβnia - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 

Avβnd ξn vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, ξn temeiul art. 108 din Constituţia Romβniei, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare ξn domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romβniei adoptă prezenta hotărβre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romβnia - SA., aflată sub autoritatea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prevăzut ξn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărβre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute ξn bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate f depăşit decβt ξn cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vβrstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) ξn cazul ξn care ξn execuţie se ξnregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu ξncadrarea ξn indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voi nea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vβrstnice,

Mariana Cβmpeanu

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 227.

 

ANEXĂ

 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PENTRU DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE

COMPANIA NAŢIONALA DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMΒNIA - S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de ξnregistrare 16054368

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2 013

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

4

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.706.372,08

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.616.344,29a

 

1

 

 

transferuri curente pentru ξntreţinerea infrastructurii rutiere

2a

400.542,00

 

2

 

Venituri financiare

3

88.000,00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

2.027,79

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd,17+Rd.18)

5

1.493.970,35

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

1.312.823,44

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

764.441,94

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

5.500,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

215.588,50

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

153.422,48

 

 

 

C2

bonusuri

11

18.336,45

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

77,57

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

43.752,00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

327.293,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

181.146,91

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

212.401,73

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

69.184,28

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

143.217,45

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentβnd facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

143.217,45

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din ξmprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobβnzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor ξmprumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

B

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23,24, 25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit ξn limita a 10% din profitul nat, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic ξn exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăm ξn te la bugetul de stat sau local ξn cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, ξn cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

2.027,79

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

2.027,79

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

2.627,79

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

5.921.773,91

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

40

5.416.822,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

2.940.045,20

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

2.981.728,71

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

6.094

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

6.010

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

171.758,93

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

153.422,48

 

 

b)

bonusuri

47

18.336,45

 

4

 

Cβştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.127,32

 

5

 

Cβştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile ξn lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)M2*1000

49

2.381,57

 

6

 

Productivitatea muncii ξn unităţi valorice pe total personal mediu ξn preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

283,92

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu ξn preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

283,92

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.5/Rd.1)x1000

52

875.52

 

9

 

Plăţi restante, ξn preţuri curente

53

9.923,00

 

10

 

Creanţe restante, ξn preţuri curente

54

75.150,00

GUVERNUL ROMΒNIEI

HOTĂRΒRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute ξn titluri executorii avβnd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Ξn temeiul art. 108 din Constituţia Romβniei, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

 

Guvernul Romβniei adoptă prezenta hotărβre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională pe anul 2013 cu suma de 27 mii lei, la capitolul 85.01 „Comunicaţii” titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie ξn bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărβri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute ξn titluri executorii avβnd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare ξn structura bugetului de stat şi ξn volumul şi structura bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 8 mai 2013.

Nr. 233.

GUVERNUL ROMΒNIEI

HOTĂRΒRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CONPET - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Avβnd ξn vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare ξn domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

ξn temeiul art. 108 din Constituţia Romβniei, republicată,

 

Guvernul Romβniei adoptă prezenta hotărβre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CONPET - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut ξn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărβre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale ξnscrise ξn bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor ξn structură reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decβt ξn cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vβrstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărβri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) ξn cazul ξn care ξn execuţie se ξnregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială CONPET - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu ξncadrarea ξn indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vβrstnice,

Mariana Cβmpeanu

 

Bucureşti, 8 mai 2013.

Nr. 238.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială CONPET - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Buget an 2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

387.131

 

1

 

Venituri din exploatare

2

376.531

 

2

 

Venituri financiare

3

10.600

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

363631

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

363.231

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

129.443

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

26.548

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

100.316

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

67.760

 

 

 

C2

bonusuri

11

9.341

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

2.307

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

2.110

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

88

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

20.820

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

106.924

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

400

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

23.500

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

3.659

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

19.841

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentβnd facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din ξmprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobβnzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor ξmprumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

19.841

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit ξn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic ξn exerciţiul financiar de referinţă

28

1.984

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local ξn cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, ξn cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

16.865

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

9.903

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

992

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

62.300

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

40

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

62.300

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

1.850

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

1.830

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

77.101

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

67.760

 

 

b)

bonusuri

47

9.341

 

4

 

Cβştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

41

3.086

 

5

 

Cβştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile ξn lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

3.511

 

6

 

Productivitatea muncii ξn unităţi valorice pe total personal mediu ξn preţuri curente (mii lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

212

 

7

 

Productivitatea muncii ξn unităţi valorice pe total personal mediu ξn preţuri comparabile (mii lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

212

 

7,1

 

Productivitatea muncii (profit din exploatare / nr. mediu de personal) mii lei / pers

51a)

7,27

 

8

 

Productivitatea muncii ξn unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

939

 

10

 

Plăţi restante, ξn preţuri curente

54

0

 

11

 

Creanţe restante, ξn preţuri curente

55

400

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind ξncetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Moreni-Ghirdoveni

 

Avβnd ξn vedere:

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi operaţiuni petroliere nr. 400.019 din 20 februarie 2013,

ξn temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Moreni-Ghirdoveni, judeţul Dβmboviţa, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 2.767/2001 ξncheiată ξntre Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, ξn calitate de concedent, şi Societatea Comercial㠄Lucrări Drumuri şi Poduri Dβmboviţa” - S.A., cu sediul ξn Tβrgovişte, ξn calitate de concesionar, ξncetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică ξn Monitorul Oficial al Romβniei, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 29 aprilie 2013.

Nr. 1.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiei speciale pentru importul şi/sau exportul de sβnge uman şi/sau componente sanguine umane din ori ξn alte ţări

 

Văzβnd Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi control ξn sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. E.N. 9.921/2013,

avβnd ξn vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sβnge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, ξn vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare,

ξn temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărβrea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind acordarea autorizaţiei speciale pentru importul şi/sau exportul de sβnge uman şi/sau componente sanguine umane din ori ξn alte ţări. prevăzute ξn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutul Naţional de Hematologie Transfuzional㠄Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti, Direcţia de sănătate publică şi control ξn sănătate publică a Ministerului Sănătăţii, unităţile din cadrul sistemului naţional de transfuzie sanguină, instituţiile publice şi private implicate vor duce la ξndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin nu se aplică pentru importul şi/sau exportul de sβnge uman şi/sau componente sanguine umane destinate altor domenii decβt cel terapeutic.

(2) Importul de sβnge şi componente sanguine umane se poate face numai din statele membre ale Uniunii Europene.

(3) Nu se acceptă importul de sβnge şi componente sanguine umane daca ξn statul de unde se importă există focare sau epidemii de infecţii transmisibile prin sβnge.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică ξn Monitorul Oficial al Romβniei, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 8 mai 2013.

Nr. 608.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind acordarea autorizaţiei speciale pentru importul şi/sau exportul de sβnge uman şi/sau componente sanguine umane din ori ξn alte tari

 

Art. 1. - (1) Autorizaţia pentru importul şi/sau exportul de sβnge uman şi/sau componente sanguine umane din ori ξn alte ţări, denumită ξn continuare autorizaţie specială, se eliberează de Către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii la propunerea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzional㠄Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti, denumit ξn continuare Institut, ξn conformitate cu prezentele norme.

(2) Exportul de sβnge uman şi componente sanguine umane se aprobă cu condiţia neafectării autosuficienţei naţionale, inclusiv a rezervei naţionale de sβnge.

Art. 2. - (1) Importul de sβnge şi/sau componente sanguine umane se face ξn special ξn următoarele situaţii:

a) calamităţi, catastrofe şi evenimente deosebite ξn care apar o creştere marcată a necesarului de sβnge şi/sau componente sanguine şi scăderea rezervei naţionale de sβnge;

b) nevoia pentru anumite componente sanguine care nu se produc ξn Romβnia.

(2) Pentru situaţiile prezentate la alin. (1) autorizarea pentru importul de sβnge şi/sau componente sanguine umane se face ξn regim de urgenţă.

Art. 3. - (1) ξn vederea obţinerii autorizaţiei speciale prevăzute la art. 1, instituţiile cu sediul sau punct de lucru pe teritoriul Romβniei vor depune la Institut dosarul care cuprinde următoarele documente prin care se face dovada asigurării unui nivel de calitate şi securitate echivalent cu cel din Romβnia:

a) cererea de solicitare pentru evaluarea ξn vederea autorizării, conform anexei nr. 1;

b) documentele referitoare la trasabilitatea sβngelui uman şi/sau a componentelor sanguine umane;

c) documentele referitoare la testarea sβngelui uman şi/sau a componentelor sanguine umane;

d) documentele referitoare la legalitatea importului/exportului, constβnd ξn acceptul sau consimţămβntul donatorilor de sβnge şi/sau componente sanguine şi acceptul statului importator/exportator;

e) documentele care să ateste calitatea entităţii de a importa/exporta sβnge uman şi/sau componente sanguine umane;

f) documentele care să ateste capacitatea tehnologică de a stoca şi transporta sβnge uman şi/sau componente sanguine umane;

g) documentele care să ateste calitatea destinatarului de a deţine sβnge uman şi/sau componente sanguine umane;

h) documentele referitoare la asigurarea sistemului de hemovigilentă pentru raportarea, investigarea, ξnregistrarea şi transmiterea informaţiilor despre incidentele grave şi, respectiv, reacţiile adverse severe care pot influenţa calitatea şi siguranţa produselor sanguine, după caz;

i) declaraţia pe propria răspundere a conducătorului unităţii sanitare cu privire la realitatea documentelor depuse, precum şi concordanţa acestora cu situaţia de la nivelul unităţii sanitare care a solicitat autorizarea pentru importul/exportul de sβnge uman şi/sau componente sanguine umane, ξntocmită conform modelului prevăzut ξn anexa nr. 2.

(2) Institutul păstrează un dosar de autorizare pentru fiecare instituţie care a solicitat autorizarea, care va cuprinde pe lβngă documentele prevăzute la alin. (1) şi referatul de evaluare ξntocmit de evaluatori şi o copie după autorizaţia specială emisă pentru activitatea de import/export de sβnge uman şi/sau componentele sanguine umane.

(3) Institutul arhivează dosarele de autorizare pentru o perioadă de minimum 15 ani, pe suport hβrtie sau ξn format electronic.

Art. 4. - (1) Institutul ξnregistrează cererea, inclusiv documentaţia anexată, depusă de către instituţia solicitantă.

(2) ξn termen de maximum 10 zile de la data ξnregistrării dosarului, persoanele din cadrul Institutului desemnate pentru efectuarea evaluării, denumite ξn continuare evaluatori, analizează documentele depuse.

(3) ξn termen de maximum 5 zile de la data de la care dosarul este complet, evaluatorii ξntocmesc referatul de evaluare sub semnătură, conform anexei nr. 3.

(4) Pentru a fi luate ξn considerare, orice modificări/ştersături pe documentele elaborate trebuie certificate, prin semnătură, atβt de către evaluatori, cβt şi de către reprezentantul legal al instituţiei solicitante.

Art. 5. - Evaluatorii sunt răspunzători de efectuarea corectă şi obiectivă a evaluării dosarului, precum şi de păstrarea confidenţialităţii datelor şi documentelor depuse de către solicitanţi.

Art. 6. - (1) ξn urma analizării dosarului şi a referatului de evaluare, solicitarea de autorizare a instituţiei pentru activitatea de import/export de sβnge uman şi/sau componente sanguine umane se poate soluţiona astfel:

a) se eliberează autorizaţia specială, conform modelului prevăzut ξn anexa nr. 4;

b) nu se eliberează autorizaţia specială, iar solicitantul este notificat de către Institut, ξn scris, ξn legătură cu motivele pe care se ξntemeiază refuzul de a emite autorizaţia, conform modelului notificării prevăzut ξn anexa nr. 5;

c) se acordă autorizarea doar pentru anumite activităţi, cu condiţionarea de măsuri suplimentare stabilite de către Institut, care se anexează autorizaţiei, ca parte integrantă din aceasta.

(2) Institutul propune Ministerului Sănătăţii eliberarea autorizaţiei speciale, ξn termen de 5 zile de la finalizarea referatului de evaluare, prin adresă scrisă, precizβnd:

a) activităţile pe care instituţia este autorizată să le desfăşoare;

b) condiţiile suplimentare necesare desfăşurării acestor activităţi, dacă este cazul, anexate autorizaţiei speciale.

(3) Autorizaţia specială se eliberează pentru fiecare transport ξn parte.

(4) Eliberarea autorizaţiei speciale pentru activitatea de import/export de sβnge uman şi/sau componente sanguine umane de către Ministerul Sănătăţii sau notificarea solicitantului de către Institut se face ξn termen de maximum 30 de zile de la data la care dosarul este complet.

Art. 7. - Ministerul Sănătăţii publică pe site-ul propriu lista instituţiilor autorizate pentru importul şi/sau exportul de sβnge uman şi/sau componente sanguine umane, pe tipuri de activităţi şi produse.

Art. 8. - (1) Tariful pentru evaluarea şi analiza dosarului ξn vederea autorizării pentru importul şi/sau exportul de sβnge uman şi/sau componente sanguine umane este de 300 lei. Sumele ξncasate de către Institut pentru autorizare se constituie ξn venit la bugetul statului.

(2) Tariful pentru asistenţa de specialitate acordată conform prevederilor legale ξn vigoare este de 200 lei. Sumele ξncasate pentru acordarea asistenţei de specialitate se constituie ξn venituri proprii ale Institutului.

(3) Pentru evaluarea ξn regim de urgenţă a dosarului ξn vederea autorizării speciale şi acordarea asistenţei de specialitate se percepe solicitantului un tarif suplimentar, respectiv de 50 lei.

(4) Evaluarea dosarului ξn regim de urgenţă se realizează ξn termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care dosarul este complet.

(5) Sumele ξncasate ca tarife suplimentare se constituie ξn venituri proprii ale Institutului.

Art. 9. - (1) Ministerul Sănătăţii poate retrage ξn orice moment autorizaţia specială dacă ξn cadrul inspecţiilor derulate de către personalul ξmputernicit al structurii de control din domeniul sănătăţii publice de la nivelul Ministerului Sănătăţii şi/sau al direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti s-a constatat că aceste instituţii nu respectă prevederile legale ξn vigoare privind condiţiile de autorizare.

(2) Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite decizia de suspendare ori de revocare a autorizaţiei speciale, menţionβnd:

a) măsura dispusă;

b) motivul care a determinat decizia luată;

c) data de la care se va aplica această decizie.

Art. 10. - Introducerea sau scoaterea din ţară de sβnge şi/sau componente sanguine pentru utilizare terapeutica, fără autorizaţie specială eliberată de către Ministerul Sănătăţii, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Art. 11. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

 

Unitatea......................................

Nr. ........din....................

 

CERERE

de solicitare pentru evaluarea ξn vederea autorizării

 

Subsemnatul........................................reprezentant legal al unităţii sanitare..................................., cu sediul la adresa:

str. ..................................... nr. .......localitatea..............................judeţul.................................telefon......................fax..................... avβnd actul de ξnfiinţare sau de organizare nr. ................Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..............codul fiscal.......................... şi contul nr. .........................., deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. .............................., deschis la Banca...........................

solicit pentru..................................situat la:.................................................................................... (adresa), efectuarea evaluării dosarului

ξn vederea autorizării speciale pentru a desfăşura următoarele activităţi:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Anexez la prezenta cerere următoarele documente care fac dovada ξndeplinirii criteriilor de autorizare, conform prevederilor legale ξn vigoare:

a) documentele referitoare la trasabilitatea sβngelui uman şi/sau a componentelor sanguine umane:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

b) documentele referitoare la testarea sβngelui uman şi/sau a componentelor sanguine umane:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

c) documentele referitoare la legalitatea importului/exportului, constβnd ξn acceptul sau consimţămβntul donatorilor de sβnge şi/sau componente sanguine şi acceptul statului importator/exportator:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

d) documentele care să ateste calitatea entităţii de a importa/exporta sβnge uman şi/sau componente sanguine umane:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

e) documentele care să ateste capacitatea tehnologică de a stoca şi transporta sβnge uman şi/sau componente sanguine umane (numărul de ξncăperi, destinaţia, circuite funcţionale, dotarea cu aparatură şi echipamente medicale adecvate activităţii etc.):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

f) documentele care să ateste calitatea destinatarului de a deţine sβnge uman şi/sau componente sanguine umane:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

g) documentele referitoare la asigurarea sistemului de hemovigilenţă pentru raportarea, investigarea, ξnregistrarea şi transmiterea informaţiilor despre incidentele grave şi reacţiile adverse severe care pot influenţa calitatea şi siguranţa produselor sanguine, după caz:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

h) declaraţia pe propria răspundere a conducătorului unităţii sanitare cu privire la realitatea documentelor depuse, precum şi concordanţa acestora cu situaţia de la nivelul unităţii sanitare care a solicitat autorizarea pentru importul/exportul de sβnge uman şi/sau componente sanguine umane.

Mă oblig prin prezenta cerere:

1. să furnizez evaluatorilor informaţiile şi documentele necesare ξn vederea evaluării;

2. să reξnnoiesc permanent documentele al căror termen de valabilitate expiră ulterior datei depunerii acestora prin prezenta cerere;

3. să comunic institutului Naţional de Hematologie Transfuzional㠄Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti, ξn scris, ξn termen de maximum două zile lucrătoare de la data apariţiei, orice modificare a condiţiilor iniţiale ξn baza cărora am fost evaluat.

 

Data (completării)

.............................................

Numele ξn clar

.............................................

Semnătura si stampila.............................................

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Unitatea.............................................

Nr. ........./.................

 

DECLARAŢIE

cu privire la realitatea documentelor, precum şi concordanţa acestora cu situaţia de la nivelul unităţii sanitare care a solicitat autorizarea pentru importul/exportul de sβnge uman şi/sau componente sanguine umane

 

Subsemnatul (a)...........................................................ξn calitate de...................................al............................................ cu sediul ξn localitatea ......................................... judeţul ..................................... str. ....................................... nr. ......, sectorul...... avβnd codul fiscal............................, cunoscβnd că declaraţiile false sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere că documentele anexate Cererii nr. ................sunt conforme cu originalul şi sunt ξn concordanţă cu situaţia de la nivelul unităţii pe care o reprezint.

 

Data

.............................................

Numele ξn clar

.............................................

Semnătura si stampila.............................................

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

REFERAT DE EVALUARE

nr. ......./...............

 

Subsemnaţii:

1............................, ξn calitate de.........................., din cadrul........................................................................................... (se specifică instituţia publică pe care o reprezintă)

2............................, ξn calitate de...........................din cadrul........................................................................................... (se specifică instituţia publică pe care o reprezintă)

am efectuat, la solicitarea.................................................... (denumirea solicitantului) ξnregistrată la.............................cu nr. .............../.................... evaluarea ξn vederea obţinerii autorizării pentru activitatea de.......................................................................................................... a unităţii................................, cu sediul ξn localitatea..............................str. ........................ nr. ……….... Judeţul/sectorul....................

Evaluatorii au verificat modul ξn care sunt ξndeplinite criteriile de autorizare pentru activitatea de ..................................................conform prevederilor legale ξn vigoare:

a) la trasabilitatea sβngelui uman şi/sau a componentelor sanguine umane:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

b) la testarea sβngelui uman şi/sau a componentelor sanguine umane:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

c) la legalitatea importului/exportului, constβnd ξn acceptul statului importator/exportator şi acceptul donatorilor:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

d) privind calitatea entităţii de a importa/exporta sβnge uman şi/sau componente sanguine umane:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

e) privind capacitatea tehnologică de a stoca şi transporta sβnge uman şi/sau componente sanguine umane (numărul de ξncăperi, destinaţia, circuite funcţionale, dotarea cu aparatură şi echipamente medicale adecvate activităţii etc.):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

f) privind calitatea destinatarului de a deţine sβnge uman şi/sau componente sanguine umane:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

g) la asigurarea sistemului de hemovigilenţă pentru raportarea, investigarea, ξnregistrarea şi transmiterea informaţiilor despre incidentele grave şi reacţiile adverse severe care pot influenţa calitatea şi siguranţa produselor sanguine, după caz:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Concluzii:

1. Sunt ξndeplinite criteriile necesare ξn vederea autorizării pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nu sunt ξndeplinite criteriile legale necesare ξn vederea autorizării....................................................................................... (instituţia)

pentru activitatea de...........................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………

din următoarele motive:........................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Prezentul referat de evaluare a fost ξntocmit ξn două exemplare, dintre care un exemplar rămβne la unitatea evaluată.

 

Unitate

Reprezentant legal,

.............................................

Semnătura.....................

Ştampila

1. Evaluator,

.............................................

Semnătura.....................

2. Evaluator,

.............................................

Semnătura.....................

 

Anexa Nr. 4

la norme

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Direcţia de sănătate publică şi control ξn sănătate publică

 

AUTORIZAŢIE SPECIALĂ

nr. .... din............

 

Se autorizează unitatea..................................................................cu sediul ξn localitatea................................................ str. ..................................... nr. ......, judeţul ............................... ξn baza Referatului de evaluare al Institutului Naţional de Hematologie Transfuzional㠄Praf. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti nr. ............din......................ξn conformitate cu prevederile

Ordinului ministrului sănătăţii nr. 608/2013 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiei speciale pentru importul şi/sau exportul de sβnge uman şi/sau componente sanguine umane din ori ξn alte ţări, pentru următoarele activităţi din domeniul transfuziei sanguine *):

1...........................................................................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................................................................

3............................................................................................................................................................................................

 

Director,

Numele ξn clar...........................

Semnătura şi ştampila................................

 


* Observaţie: cu derogare, ξn situaţia eliberării autorizaţiei conform ari. 7 alin. (1) lit.c) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 608/2013, condiţiile suplimentare anexate autorizaţiei sunt parte integrantă din aceasta.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Institutul Naţional de Hematologie Transfuzional㠄Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti

 

NOTIFICARE

nr. ......../.............

 

Către

Unitatea.............................

Ca urmare a cererii dumneavoastră, ξnregistrată la..................................................., cu nr. ........din data de...../........... prin care aţi solicitat autorizarea pentru activitatea de .......................... a unităţii........................................... cu sediul ξn localitatea.........................................., str. ............................................ nr. ........judeţul/sectorul..............................vă comunicăm că nu sunt ξndeplinite condiţiile de autorizare pentru importul/exportul de............................................prevăzute de legislaţia ξn vigoare, după cum urmează*):

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

De asemenea, vă informăm că o nouă cerere pentru autorizare poate fi adresată Institutului Naţional de Hematologie Transfuzional㠄Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti după remedierea deficienţelor menţionate.

 

Director,

Numele ξn clar...........................

Semnătura şi ştampila.....................

 


*) Se menţionează, punctual şi explicit, situaţia constatată cu ocazia efectuării controlului, conform datelor consemnate ξn cuprinsul Referatului de evaluare nr. ...........din data de................, precum şi prevederile legale cu care nu se conformează.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

Avβnd ξn vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DRC 695 din 29 aprilie 2013,

ξn temeiul prevederilor

- art. 138 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale ξn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărβrea Guvernului nr. 117/2013;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ξn anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale ξn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma ξn domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărβrea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă documentele justificative - formulare, unice pe ţară, fără regim special, care includ desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa medicală primară, ξn vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 1-a-1-j.

(2) Se aprobă documentele justificative - formulare, unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate ξn vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 2-a-2-n.

(3) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim specia!, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din unităţile sanitare cu paturi, ξn vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3-a-3-k.

(4) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii furnizorilor de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţii de transport sanitar neasistat, ξn vederea decontării lunare şi trimestriale de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 4-a-4-c.

(5) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii de ξngrijiri medicale !a domiciliu şi ξngrijiri paliative, ξn vederea decontării de Către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 5-a şi 5-b.

(6) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa medicală de recuperare-reabilitare a sănătăţii ξn unităţi sanitare cu paturi, ξn vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 6-a şi 6-b.

(7) Se aprobă documentele justificative - formulare, unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării listei persoanelor cu afecţiuni cronice pentru care se organizează evidenţă distinctă la nivelul medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriu, conform anexelor nr. 7-a-7-d.

(8) Formularele menţionate la alin. (1)-(7) se utilizează ξmpreună cu formularele tipizate de „Factur㔠fără TVA, ξntocmite conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

Art. 2. - (1) Anexele nr. 1-a-1-j, 2-a-2-n, 3-a-3-k, 4-a- 4-c, 5-a, 5-b, 6-a, 6-b, 7-a-7-d*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularele cuprinse ξn prezentul ordin constituie modele-tip.

Art. 3. - Furnizorii de servicii medicale vor raporta serviciile medicale efectuate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, ξn vederea decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, potrivit documentelor justificative aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Desfăşurătoarele cuprinse ξn prezentul ordin se vor completa separat pentru asiguraţi, pentru cazurile ce reprezintă accidente de muncă şi boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor ξn care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, pentru persoanele din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, titulare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate sau beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise ξn baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi pentru pacienţii din statele cu care Romβnia a ξncheiat acorduri, ξnţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi ξn domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul Romβniei de la furnizori aflaţi ξn relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

(2) La formularele menţionate la alin. (1) se vor ataşa, după caz:

a) lista cuprinzβnd distinct, pentru fiecare cod numeric personal (CNP)/cod unic de asigurare, specificarea serviciilor medicale efectuate ξn cazul persoanelor cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

b) lista cuprinzβnd distinct, pentru fiecare cod numeric personal (CNP)/cod unic de asigurare, specificarea serviciilor medicale acordate cazurilor prezentate ca urmare a situaţiilor ξn care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane;

c) lista cuprinzβnd distinct, pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de asigurare al persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate cu specificarea următoarelor informaţii: ţara membră a Uniunii Europene/a Spaţiului Economic European/Elveţia, numele şi prenumele, data naşterii, numărul de identificare a instituţiei care a emis cβrdul european de asigurări sociale de sănătate, numărul de identificare a cβrdului european de asigurări sociale de sănătate, ξn cazul persoanelor titulare ale cβrdului european de asigurări de sănătate; se vor ataşa copii ale cβrdurilor europene de asigurări sociale de sănătate;

d) lista cuprinzβnd distinct, pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de asigurare al persoanei beneficiare de formulare/documente europene, serviciile medicale acordate cu specificarea următoarelor informaţii: tipul de formular/document european, ţara, numele şi prenumele, data naşterii, numele instituţiei care a emis formularul/documentul, numărul de identificare a instituţiei respective. Tipurile de formulare europene sunt: E 106, E 109, E 112, E 120, E 121; pot fi menţionate şi documente europene S - corespondente acestor formulare; se vor ataşa copii ale formularelor/documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, cu excepţia formularelor/documentelor europene (E106, E119, E120,E121)/S1;

e) lista cuprinzβnd distinct, pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de asigurare al persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate cu specificarea următoarelor informaţii: ţara, numele şi prenumele, data naşterii ξn cazul cetăţenilor statelor cu care Romβnia a ξncheiat acorduri, ξnţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi ξn domeniul sănătăţii. Se vor ataşa copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale.

Art. 5. - La data intrării ξn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat ξn Monitorul Oficial al Romβniei, Partea I, nr. 108 şi 108 bis din 10 februarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti vor duce la ξndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică ξn Monitorul Oficial al Romβniei, Partea I, şi se aplică ξncepβnd cu luna mai 2013.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

 

Bucureşti, 29 aprilie 2013.

Nr. 225.


*) Anexele 1-a-1-j, 2-a-2-n, 3-a-3-k, 4-a-4-c, 5-a, 5-b, 6-a, 6-b, 7-a-7-d se publică ξn Monitorul Oficial al Romβniei, Partea I, nr. 268 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

Ξn anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.545/2013 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diploma şi disertaţie, publicat ξn Monitorul Oficial al Romβniei, Partea I, nr. 223 din 18 aprilie 2013, se face următoarea rectificare:

- la art. 14 alin. (4), ξn ioc de: „Notele probelor de examen...” se va citi: „Notele la probele orale de examen,,.”.