MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 273/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 273         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 15 mai 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

14. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

234. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile mai şi iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria

 

236. - Hotărâre privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată si ale Programului PHARE 2006 Securitate nucleară

 

240. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2012 şi la Paris la 19 februarie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris ia 10 ianuarie 2006

 

DECIZII ALE FRIM-MINISTRULUI

 

213. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei de către domnul Alexandru Ioan Chereji

 

215. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 137/2013 privind înfiinţarea Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare

 

216. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice

 

217. - Decizie privind prelungirea suspendării raportului de serviciu al domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

218. - Decizie privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iulie 2013, a doamnei Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

732. - Ordin al ministrului transporturilor privind personalul împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) din Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2010

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

58. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 23 aprilie 2013 având drept obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a comisionului datorat organismului colector UPFR, pentru perioada 2012-2014

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 40 alin. (4) şi art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Ciolacu Ion-Marcel, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

- domnul deputat Delureanu Virgil, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în calitate de membru;

- domnul deputat Marcoci Vlad, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;

- domnul deputat Pardău Dumitru, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 mai 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 14.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru lunile mai şi iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al Autorităţii de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria, aferent lunilor mai şi iunie ale anului 2013, în vederea efectuării plăţilor reprezentând rambursarea cheltuielilor eligibile aferente asistenţei financiare nerambursabile, se aprobă alocarea temporară de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 6.000 mii euro, din venituri din privatizare înregistrate în contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României.

(2) Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria, care beneficiază de prevederile alin. (1), este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(3) Sumele alocate Autorităţii de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României şi utilizate, vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la 1 august 2013.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice efectuează transferul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în maximum 3 zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Suma în euro prevăzută la art. 1 alin. (1) se transferă din contul 3216.800000EUR „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României, administrat de Autoritatea de certificare şi plata.

(3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul sumei în euro prevăzute la art. 1 alin. (1) în contul de disponibil deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria la Banca Comercială Română - S.A., integra! sau în tranşe, pe baza solicitărilor lunare de fonduri transmise conform acordului privind managementul financiar şi controlul la nivelul programului de cooperare teritorială europeană, încheiat de Autoritatea de certificare şi plată cu Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria,

(4) Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria are obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată conform alin. (3), până la data de 30 iunie 2013.

(5) Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice sumele neutilizate în euro din venituri din privatizare în contul menţionat la alin. (2), până cel târziu la data de 15 iulie 2013.

(6) Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria notifică Autoritatea de certificare şi plată cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (5), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii.

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de către ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente Programului de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria. În acest sens, Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria are obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, până la data de 10 iulie 2013, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, conform prevederilor cadrului legal naţional şi comunitar, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite.

(2) Reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) se va efectua prin transferarea sumei în euro, din contul denominat în euro „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, până la incidenţa sumei în euro prevăzute la art. 2 alin. (2), luând în considerare sumele restituite potrivit prevederilor art. 2 alin. (5).

Art. 4. - Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (5) şi art. 3 alin. (2) până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi sting obligaţia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Ortando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 mai 2013.

Nr. 234.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată şi ale Programului PHARE 2006 Securitate nucleară

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suma de 2.501 mii lei pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată şi ale Programului PHARE 2006 Securitate nucleară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru care Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare are calitatea de autoritate de implementare şi beneficiar.

(2) Suma prevăzută la alin. (1)se suportă integral din bugetul aprobat pe anul 2013 Secretariatului General al Guvernului pentru Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare la titlul „Alte transferuri”, alineatul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă”.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) include taxa pe valoarea adăugată şi alte cheltuieli potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea unor proiecte necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 853/2012 privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopa nealocată şi Programului PHARE 2006 Securitate nucleară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 21 august 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Constantin Popescu

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice.

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 mai 2013.

Nr. 236.

 

ANEXĂ

 

PROIECTELE NECONTRACTATE

din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată şi ale Programului PHARE 2006 Securitate nucleară, pentru care Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare are calitatea de autoritate de implementare şi beneficiar

 

a) PHARE 2006/018-147.05.01 .îmbunătăţirea capacităţii de autorizare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţii Nucleare (CNCAN) în contextul tehnicilor noi utilizate în aplicaţiile medicale” - proiect de asistenţă tehnică în valoare de 1.570 mii lei, destinat achiziţiilor de servicii pentru elaborarea de norme, reglementări şi ghiduri pentru instruirea personalului CNCAN şi a utilizatorilor acceleratoarelor liniare, respectiv fizicieni medicali din spitale

b) PHARE 2006/018-411.03.02 „întărirea capabilităţii tehnice a Autorităţii de Reglementare în Domeniul Nuclear din România

(CNCAN) în dezvoltarea practicilor de radioprotecţie” - proiect de asistenţă tehnică, contractat în 2013, cu o valoare de 931 mii lei, destinat achiziţiilor de servicii pentru elaborarea de proceduri interne specifice privind evaluarea securităţii radiologice în scopul sprijinirii CNCAN în activitatea de radioprotecţie, inclusiv în practicile de inspecţie, şi achiziţiilor de servicii pentru instruirea personalului în vederea îmbunătăţirii capabilităţii personalului CNCAN care lucrează în domeniul radioprotecţiei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2012 şi la Paris la 19 februarie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori*), semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2012 şi la Paris la 19 februarie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 301/2006, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 8 mai 2013.

Nr. 240.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

21 decembrie 2012

 

Str. Apolodor nr. 17,

sectorul 5, Bucureşti

Tel.:+021 319 97 39

Fax:+021 312 2011

 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Domnului dr. Rolf Wenzel, guvernator

Fax: +33 (0)1 47 55 03 38

 

Ref.: Acordul-cadru de împrumut F/P 1525 (2005) - Proiectul privind locuinţele sociale

 

Stimate domnule Wenzel,

La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (A.N.L.), vă rugăm să fiţi de acord cu amendarea Acordului-cadru de împrumut (A.C.Î.) sus-menţionat, constând în extinderea datei de finalizare a Proiectului până la 31 decembrie 2013.

Această extindere este solicitată pentru a permite entităţilor beneficiare să finalizeze toate unităţile locative cuprinse în Proiect.

Pe baza celor sus-menţionate, anexa nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut se va modifica şi va avea următorul cuprins:

„Graficul lucrărilor: 2010-2013”

Sperând că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Al dumneavoastră,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

Ce: Domnului Valeriu Coşuleanu, director de ţară, România

Fax: +33 (0)1 47 55 37 52

 

BDCE

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Direcţia Generală pentru împrumuturi şi Dezvoltare Socială

Paris, 19 februarie 2013

 

Domnului Claudiu Doltu,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17,

 sectorul 5, Bucureşti

România

 

Subiect: Amendament la Acordul-cadru de împrumut F/P 1525 (2005) Locuinţe sociale*

 

Stimate domnule Doltu,

Ne referim la scrisoarea datată 21 decembrie 2012 privind amendarea Acordului-cadru de împrumut sus-menţionat.

Pe baza raportului de progres primit în 7 februarie 2013, BDCE nu are nicio obiecţie în a confirma faptul că, pentru a permite finalizarea tuturor unităţilor locative în construcţie, graficul lucrărilor se va extinde până la sfârşitul anului 2013 şi va cuprinde perioada 2005-2013.

Am dori să vă asigurăm de aprecierea noastră pentru buna colaborare stabilită între instituţiile noastre.

 

Cu stimă, Thierry Poirel,

director general

Împrumuturi şi Dezvoltare Socială


*Această scrisoare anulează şi înlocuieşte scrisoarea BDCE datată 7 ianuarie 2013 privind acelaşi subiect.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei de către domnul Alexandru Ioan Chereji

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Justiţiei prin Adresa nr. 43.286/2013, Hotărârea nr. 161 din 9 mai 2013 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru procurori, acordul scris al domnului Alexandru Ioan Chereji, precum şi Avizul favorabil nr. 16.590/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei de către domnul Alexandru Ioan Chereji,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Ioan Chereji exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 213.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministru lui nr. 137/2013 privind înfiinţarea Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu

modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 3 din anexa la Decizia prim-ministrul ui nr. 137/2013 privind înfiinţarea Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 28 februarie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins: „3. Robert Marius Cazanciuc, ministrul justiţiei - membru”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 215.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 3 din anexa „Componenţa Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice” la Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 6 februarie 2013, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează: „3. Robert Marius Cazanciuc, ministrul justiţiei - membru”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 216.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind prelungirea suspendării raportului de serviciu al domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 54 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 6 iunie 2013 se prelungeşte suspendarea raportului de serviciu al domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, pentru o perioadă de un an.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 217.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iulie 2013, a doamnei Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

Având în vedere solicitarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, formulată prin Adresa nr. 4.505 din 10 mai 2013, privind prelungirea detaşării doamnei Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de director executiv al Direcţiei administraţie locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, precum şi acordul scris al doamnei Mica Oprea cu privire la prelungirea detaşării,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 89 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 iulie 2013, doamnei Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, i se prelungeşte detaşarea în funcţia publică de director executiv al Direcţiei administraţie locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, pe o perioadă de 6 luni.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 218.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind personalul împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) din Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2010

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. x) din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR” la anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (2) din Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2010. şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1- - (1) Se împuterniceşte personalul Autorităţii de Siguranţă Feroviare Române - ASFR şi al Organismului de Investigare Feroviar Român din cadrul Autorităţii Feroviare Române -- AFER, încadrat în funcţiile prevăzute în anexa nr. 1, să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) din Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2010.

(2) Lista nominală a persoanelor împuternicite să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (1) se aprobă de către directorul Autorităţii de Siguranţă Feroviare Române - ASFR, respectiv de către directorul Organismului de Investigare Feroviar Român din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER.

(3) Activităţile prevăzute ia alin. (1) se desfăşoară în baza legitimaţiei speciale emise de Autoritatea Feroviară Română - AFER.

(4) Forma, modelul şi conţinutul legitimaţiei speciale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(5) Evidenţa legitimaţiilor speciale se ţine într-un registru general, în care se vor menţiona, pentru fiecare legitimaţie specială, numărul de ordine, numele, prenumele şi funcţia titularului.

(6) Atunci când funcţia titularului legitimaţiei speciale încetează, acesta o va preda Autorităţii Feroviare Române - AFER, care va fi consemnată în evidenţă.

(7) Pierderea legitimaţiei speciale se comunică Autorităţii Feroviare Române - AFER în termen de 15 zile şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Autoritatea Feroviară Română - AFER, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR şi Organismul de Investigare Feroviar Român din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 aprilie 2013.

Nr. 732.

 

ANEXA Nr. 1

 

A. Funcţiile personalului Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române - ASFR din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER, împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) din Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2010

 

1. Director

2. Inspector-şef

3. Şef departament

4. Inspector-şef teritorial

5. Şef serviciu

6. Şef birou

7. Inspector de stat central de sinteză

8. Inspector de stat central

9. Inspector de stat teritorial de sinteză

10. Inspector de stat teritorial

 

B. Funcţiile personalului Organismului de Investigare Feroviar Român din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER, împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) din Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2010

 

1. Director

2. Investigator-şef

3. Şef serviciu

4. Investigator

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Forma, modelul şi conţinutul legitimaţiei speciale

 

- recto –

 

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

 

 

 

 

LEGITIMAŢIE SPECILĂ

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ….Data emiterii.....................

Dl./ Dna ………….

Funcţia ………………………..

 

Unitatea / Structura ………………….

Loc pentru fotografie

 

 

 

 

 

 

Valabilă până la........

 

 

 

 

Ministru,

 

 

 

 

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

 

 

 

- verso –

 

 

Conform prevederilor art. 92 alin. (2) din Regulamentul de investigare a

accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2010. titularul legitimaţiei speciale este împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) din acelaşi regulament.

 

 

 

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrate din data de 23 aprilie 2013 având drept obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a comisionului datorat organismului colector UPFR, pentru perioada 2012-2014

 

Având în vedere dispoziţiile ari. 1312 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din dala de 23 aprilie 2013 având drept obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a comisionului datorat organismului colector UPFR. pentru perioada 2012-2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

 

Bucureşti, 29 aprilie 2013.

Nr. 58

 

ANEXA

 

CORPUL DE ARBITRI DE PE LÂNGĂ OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Dosar nr. 3/2013

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

din data de 23 aprilie 2013

având drept obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a comisionului datorat organismului colector UPFR, pentru perioada 2012-2014

 

Completul de arbitraj constituit din:

- Ciubotă Cătălin Ion

- Ionescu Mircea Felix Melineşti

- Babiuc Victor

- Tănăsescu Mihai Alexandru

- Uliescu Marilena

 

Pe rol se află soluţionarea cererilor de arbitraj formulate de Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), cu sediul în Bucureşti, str. Gh. Petraşcu nr. 10, bl. B7, sc. 1, ap. 39, sectorul 3, reprezentată legal de către dna Daniela Cristina Oprişan, în calitate de administrator general, şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, reprezentată legal prin dna Mihaela Alexandrina Scrioşteanu, în calitate de director executiv.

Cererile de arbitraj formulate de ADPFR şi UPFR au ca temei juridic, aşa cum s-a menţionat în cererile de iniţiere a procedurii, dispoziţiile art. 1312 alin. (3)-(9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, şi au ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a comisionului datorat organismului colector UPFR, pentru perioada 2012-2014.

Arbitrajul s-a desfăşurat la termenele din data de 2 aprilie 2013, 10 aprilie 2013, 15 aprilie 2013, 17 aprilie 2013 şi 22 aprilie 2013.

Dezbaterile pe fond au avut loc la data de 22 aprilie 2013, fiind consemnate în încheierea de şedinţă care face parte integrantă din prezenta.

Completul, având nevoie de timp pentru a delibera şi a da părţilor posibilitatea de a depune concluzii scrise, în temeiul art. 396 din Codul de procedură civilă, a amânat pronunţarea la data de 23 aprilie 2013.

Dezbaterile au avut loc la sediul Oficiul Român pentru Drepturile de Autor {ORDA), cu participarea tuturor arbitrilor ce fac parte din complet.

Având în vedere înscrisurile administrate, dezbaterile şi concluziile părţilor, completul de arbitri constată:

Constituirea completului de arbitraj a fost realizată cu respectarea prevederilor art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, părţile fiind convocate pentru tragerea la sorţi în vederea desemnării arbitrilor.

Prin cererea de arbitraj, ADPFR a solicitat stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial sau a reproducerii acestora, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme pe perioada 2012-2014.

Prin cererea de arbitraj UPFR a solicitat stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2012-2014.

La data de 20 martie 2013 UPFR a depus la ORDA sub nr. RGII/2564 cererea de iniţiere a procedurii de arbitraj.

La data de 21 martie 2013 ADPFR a depus la ORDA sub nr. RGII/2662 cererea de iniţiere a procedurii de arbitraj.

La data de 2 aprilie 2013 UPFR, odată cu motivele cererii de arbitraj, a formulat excepţie de nelegalitate a Deciziei ORDA nr. 250 din 9 septembrie 2011.

La data de 2 aprilie 2013 ADPFR depune cerere precizatoare la cererea de arbitraj.

La data de 10 aprilie 2013 ADPFR formulează excepţia inadmisibilităţii cererii de arbitraj a UPFR şi note de concluzii privind excepţia de nelegalitate a Deciziei ORDA nr. 250 din 9 septembrie 2011 invocată de UPFR la termenul din 2 aprilie 2013.

La data de 10 aprilie 2013 UPFR a depus întâmpinare la cererea de arbitraj formulată de ADPFR.

La data de 15 aprilie 2013 UPFR a depus cerere precizatoare, solicitând ca şi perioada anului 2011 să facă obiectul hotărârii arbitrale.

La data de 17 aprilie 2013 ADPFR a depus precizări la cererea de arbitraj prin care a solicitat şi ca denumirea obiectului arbitrajului să poarte titulatura de „stabilirea modalităţii de repartizare, în cote procentuale, între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme pentru perioada 2012-2014”.

Pe toată perioada procedurii de arbitraj părţile au depus înscrisuri în susţinerea cererilor formulate.

La data de 22 aprilie 2013 ambele părţi au depus concluzii scrise.

La data de 23 aprilie 2013 UPFR a completat concluziile scrise depuse în data de 22 aprilie 2013.

Analizând actele şi lucrările dosarului, completul arbitrai constată:

Cu privire la titulatura arbitrajului, în raport cu obiectul cererilor formulate de părţi, completul de arbitraj stabileşte că aceasta vizează stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2012-2014.

Cu privire la excepţia de nelegalitate a Deciziei ORDA nr. 250 din 9 septembrie 2011 invocată de UPFR şi unită cu fondul la termenul din data de 10 aprilie 2013, completul de arbitraj, cu opinie majoritară 4 la 1, admite excepţia de nelegalitate pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual poate fi cercetată oricând pe cale de excepţie, potrivit principiului de drept quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum.

Decizia ORDA nr. 250 din 9 septembrie 2011, pentru stabilirea proporţiei remuneraţiei cuvenite fiecărui organism de gestiune colectivă din domeniul producătorilor de fonograme din remuneraţiile pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, este un act administrativ unilateral cu caracter individual circumscris dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. c din Legea nr. 554/2004.

Prin modificarea adusă Legii nr. 554/2004 de către Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, legiuitorul a instituit instrumentul procedural prin care o parte poate contesta, pe cale de excepţie, oricând, în cadrul unui proces, legalitatea unui act administrativ individual de care partea adversă înţelege să se prevaleze.

Mai mult decât atât, actul administrativ unilateral în discuţie susţine cererea de arbitraj a ADPFR pentru justificarea împărţirii de remuneraţii.

Faţă de acest aspect, completul de arbitraj, cu majoritate, reţine faptul că din punct de vedere funcţional este competent să soluţioneze excepţia invocată, având în vedere faptul că procedura de reglementare a metodologiilor stabilită de Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, vizează două grade de jurisdicţie, şi anume procedura de arbitraj din prezenta cauză ca etapă a fondului şi calea de atac a apelului formulat la Curtea de Apel Bucureşti.

În lumina dispoziţiilor mai sus enunţate, completul apreciază că toate aspectele litigioase pot şi rămân a fi soluţionate de prezentul complet de arbitraj ca primă instanţă, competenţa instanţei la care face referire art. 547 din Codul de procedură civilă fiind cea privind arbitrajul comun.

În ceea ce priveşte Decizia ORDA nr. 250 din 9 septembrie 2011, aceasta stabileşte modalitatea de repartizare a remuneraţiei între părţile UPFR şi ADPFR în cote procentuale fără a respecta principiul utilizării reale a fonogramelor din repertoriul fiecărui organism de gestiune colectivă, principiu însuşit de ambele părţi drept criteriu şi prevăzut în mod expres de Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de această situaţie, completul de arbitraj, cu majoritate de 4 la 1, va admite excepţia de nelegalitate invocată de UPFR, urmând a înlătura aplicabilitatea Deciziei ORDA nr. 250 din 9 septembrie 2011.

Cu privire la excepţia de inadmisibilitate invocată de ADPFR la cererea precizatoare a cererii de arbitraj formulată de UPFR şi unită cu fondul la termenul din 10 aprilie 2013, completul de arbitraj reţine următoarele:

Motivele invocării excepţiei vizează reglementarea anului 2011 de către UPFR printr-o cerere distinctă de precizări a cererii de arbitraj, perioadă ce nu a făcut obiectul negocierilor anterioare între părţile prezentului arbitraj.

Aspectele invocate de ADPFR în susţinerea excepţiei nu vizează elemente de inadmisibilitate, ci de netemeinicia, în raport cu textul prevăzut de Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare privind procedura prealabilă de negociere a părţilor raportată la perioada invocată, respectiv anul 2011.

În consecinţă, completul de arbitraj urmează a respinge excepţia inadmisibilităţii invocată de ADPFR ca nefondată.

Referitor la fondul cauzei şi având în vedere probele depuse la dosar de ambele părţi, se reţin următoarele:

Cererile de arbitraj formulate de părţi urmează a fi admise în parte, stabilindu-se pentru anul 2012 următoarele criterii de repartizare a remuneraţiilor pe categorii de utilizatori:

- pentru sursele de colectare radio şi tv stabileşte criteriul proporţiei utilizării reale a fonogramelor aparţinând membrilor ADPFR, respectiv membrilor UPFR, conform playlisturilor comunicate de organismele de televiziune şi radiodifuziune;

- pentru sursa de colectare proprie stabileşte criteriul ponderii utilizării reale a fonogramelor aparţinând membrilor ADPFR, respectiv membrilor UPFR, conform proporţiei încasărilor fiecărui organism de gestiune colectivă aferent licenţelor emise în acest scop.

La stabilirea acestor criterii completul de arbitraj a avut în vedere stat norma de reglementare prevăzută de Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi probele părţilor depuse în procedura de arbitraj.

În privinţa remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme care nu sunt membri ai niciunuia dintre cele două organisme de gestiune colectivă, completul de arbitraj apreciază ca acestea să fie gestionate conform prevederilor art. 1231 alin. (2) coroborat cu art. 1291 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, de către organismul de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri din domeniu, respectiv UPFR.

Cererea formulată de UPFR pentru stabilirea remuneraţiilor pentru anul 2011 în conformitate cu dispoziţiile art. 133 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, urmează a fi respinsă având în vedere faptul că aceste remuneraţii nu au fost negociate de părţi în procedura prealabilă arbitrajului.

Cererile părţilor formulate pentru perioada 2013-2014 privind stabilirea de procente de remuneraţie cuvenite UPFR şi ADPFR urmează a fi respinse ca premature, având în vedere faptul că criteriile de repartiţie stabilite în prezenta cauză urmează a fi aplicate de către părţi utilizării reale a repertoriului pe anul 2012 pe surse de colectare pentru stabilirea procentelor de remuneraţie între acestea, cu relevanţă pentru perioada viitoare, respectiv anii 2013-2014.

Cu privire la comisionul datorat organismului de gestiune colectivă desemnat drept colector unic pe această sursă pe perioada 2012-2014, completul de arbitraj reţine următoarele:

Potrivit Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, acest comision este instituit de legiuitor pentru acoperirea costurilor reale efectuate cu colectarea remuneraţiilor care în prezenta cauză, pe categoria de drepturi evidenţiată de părţi, priveşte un volum amplu de activităţi necesare identificării, colectării şi repartizării remuneraţiilor.

De asemenea, aceste cheltuieli se impun a fi evidenţiate distinct şi trebuie a fi justificate prin documente care să ateste acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector.

În raport cu aceste premise, având în vedere şi susţinerile părţilor, completul arbitrai urmează să stabilească drept plafon maxim al comisionului procentul de 12%.

Completul apreciază acest plafon ca fiind unul echitabil în raport cu împrejurarea că organismele de gestiune colectivă din prezentul arbitraj sunt asociaţii fără scop lucrativ, iar suma corespondentă procentului este acoperitoare faţă de cheltuielile efective şi necesare pentru realizarea activităţii de colectare.

Stabilirea unui plafon maxim al comisionului ce poate fi reţinut de colectorul unic este impusă de exigenţa dispoziţiilor art. 134 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiei legale, comisionul datorat de titularii de drepturi pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale organismului de gestiune colectivă cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectivă care este colector unic nu poate fi mai mare de 15% din sumele colectate anual. Faţă de dispoziţiile legale menţionate, nivelul maxim al comisionului reţinut de colectorul unic trebuie să permită şi celuilalt organism de gestiune colectivă să reţină până la plafonul de 15% un comision pentru acoperirea cheltuielilor proprii de funcţionare. Totodată, completul apreciază că nu poate fi stabilit un comision fix procentual datorită faptului că, potrivit art. 133 alin. (4), dar şi coroborat cu art. 125 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, organismul colector unic, asociaţie nonprofit, poate reţine numai sumele necesare acoperirii cheltuielilor reale de colectare şi nu poate reţine sume în plus peste aceste cheltuieli.

PENTRU ACESTE MOTIVE.

COMPLETUL ARBITRAL

HOTĂRĂŞTE:

Completul de arbitraj constată competenţa în a soluţiona excepţia de nelegalitate invocată de UPFR privind actul administrativ unilateral emis de ORDA sub nr. 250 din 9 septembrie 2011.

Admite excepţia de nelegalitate a Deciziei directorului general al ORDA nr. 250 din 9 septembrie 2011 invocată de UPFR şi înlătură aplicabilitatea acesteia, cu opinie separată formulată de arbitrul Ciubotă Cătălin Ion.

Respinge excepţia inadmisibilităţii formulată de ADPFR ca nefondată.

Admite în parte cererile de arbitraj formulate de părţi, stabilind pentru anul 2012 următoarele criterii de repartizare a remuneraţiilor pe categorii de utilizatori:

- pentru sursele de colectare radio şi tv stabileşte criteriul proporţiei utilizării reale a fonogramelor aparţinând membrilor ADPFR, respectiv membrilor UPFR, conform playlisturilor comunicate de organismele de televiziune şi radiodifuziune;

- pentru sursa de colectare proprie stabileşte criteriul ponderii utilizării reale a fonogramelor aparţinând membrilor ADPFR, respectiv membrilor UPFR, conform proporţiei încasărilor fiecărui organism de gestiune colectivă aferent licenţelor emise în acest scop;

- stabileşte că remuneraţiile cuvenite producătorilor de fonograme care nu sunt membri ai niciunuia dintre cele două organisme de gestiune colectivă să fie gestionate de către organismul de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri din domeniu, respectiv UPFR.

Respinge cererea formulată de UPFR pentru stabilirea remuneraţiilor pentru anul 2011 în conformitate cu dispoziţiile art. 133 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Respinge ca premature cererile părţilor formulate pentru perioada 2013-2014 privind stabilirea de criterii şi procente de remuneraţie cuvenite UPFR şi ADPFR.

Stabileşte comisionul datorat organismului de gestiune colectivă desemnat drept colector pe această sursă pentru perioada 2012-2014 ca fiind sumele ce constituie cheltuieli de colectare ce se evidenţiază distinct şi trebuie să fie justificate prin documente privind acoperirea reală a costurilor de colectare. Plafonul maxim pentru aceste cheltuieli este de 12% din sumele colectate.

Pronunţată astăzi, 23 aprilie 2013, la sediul Corpului de arbitri de pe lângă ORDA din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1.

Cu apel în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Completul de arbitraj constituit din:

Arbitri:

- Ciubotă Cătălin Ion

- Ionescu Mircea Felix Melineşti

- Babiuc Victor

- Tănăsescu Minai Alexandru

- Uliescu Marilena

 

OPINIE SEPARATĂ

 

Faţă de excepţia de nelegalitate invocată de UPFR în legătură cu Decizia directorului ORDA nr. 250 din 9 septembrie 2011, reţin în opinia mea separată următoarele:

într-adevăr, aşa cum arată autorul excepţiei, prin ultima modificare adusă Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 de către Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, legiuitorul a instituit mijlocul procedural prin care o parte poate contesta pe cale de excepţie, oricând, în cadrul unui proces, legalitatea unui act administrativ individual, de care partea adversă înţelege să se prevaleze De asemenea, se reţine drept corectă susţinerea potrivit căreia prezenta cauză se află în faza procesuala a fondului, iar actul administrativ a cărui legalitate se contestă, Decizia ORDA nr. 250 din 9 septembrie 2011, este invocat în susţinerea cererii de arbitraj de către ADPFR. Cu toate acestea, din punct de vedere funcţional, completul de arbitraj nu este competent să soluţioneze excepţia invocată, din cel puţin două considerente.

În primul rând, atribuţiile jurisdicţionale stabilite în competenţa completelor de arbitri învestite cu soluţionarea cererilor de arbitraj în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, sunt strict şi limitativ prevăzute de acest act normativ.

Astfel, activitatea jurisdicţională a acestor complete se rezumă la:

1. stabilirea, în temeiul art. 1311 alin. (7) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre arbitrală, a formelor finale ale metodologiilor prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a) din acelaşi act normativ, metodologii negociate în prealabil şi pentru care părţile nu au încheiat protocoalele prevăzute la art. 1311 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneraţiilor între categoriile de beneficiari [art. 133 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare).

În lumina dispoziţiilor mai sus enunţate, completul apreciază că toate aspectele litigioase ce excedează atribuţiilor jurisdicţionale arătate rămân în competenţa instanţei prevăzute la art. 547 din Codul de procedură civilă.

În cel de-al doilea rând, tocmai textul invocat de către autorul excepţiei, art. 4 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prevede în mod clar cui aparţine competenţa funcţională de soluţionare a excepţiei de nelegalitate. Potrivit acestei norme de drept, competentă să soluţioneze excepţia de nelegalitate a actului administrativ cu caracter individual este instanţa de judecată care soluţionează fondul cauzei. Mai mult, potrivit art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare - definiţia unor termeni - s-ar deduce că numai un anumit tip de instanţă poate soluţiona această excepţie de nelegalitate. Astfel, potrivit textului de lege mai sus menţionat „instanţa de contencios administrativ, denumită în continuare instanţă - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel şi tribunalelor administrativ-fiscale”. În acest context, se poate concluziona că orice referire la instanţa de judecată făcută în Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, priveşte numai tipul de instanţă de contencios administrativ, cu excluderea completă a instanţelor de drept comun sau arbitrale.

În orice situaţie, prezentul complet arbitrai învestit să soluţioneze fondul cererii de arbitraj nu poate fi asimilat unei instanţe de judecată.

În consecinţă, în opinia mea, instanţa competentă să cerceteze [egalitatea Deciziei ORDA nr. 250 din 9 septembrie 2011, în lumina dispoziţiilor art. 574 din Codul de procedură civilă, este tribunalul din circumscripţia în care se desfăşoară arbitrajul, în condiţiile în care partea interesată, în baza principiului disponibilităţii reglementat de art. 575 alin. (2) din Codul de procedură civilă raportat la art. 9 din Codul de procedură civilă, nu şi-a manifestat în mod expres voinţa de a sesiza instanţa prevăzută la art. 574 din Codul de procedură civilă, urmează să se constate necompetenţa sa funcţională în privinţa soluţionării excepţiei de nelegalitate a Deciziei ORDA nr. 250 din 9 septembrie 2011. Justificarea acestei soluţii stă în dispoziţia expresă a art. 547 din Codul de procedură civilă, care arată în mod clar că, în arbitraj, intervenţia instanţei poate fi solicitată doar de către partea interesată.

 

Cătălin-Ion Ciubotă

 

CORPUL DE ARBITRI CARE FUNCŢIONEAZĂ PE LÂNGĂ OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

Dosar nr. 3/2013

ÎNCHEIERE DE ŞEDINŢĂ

22 aprilie 2013

Completul compus din:

- Ciubotă Cătălin Ion

- Ionescu Mircea Felix Melineşti

- Babiuc Victor

- Tănăsescu Minai Alexandru

- Uliescu Marilena

 

Pe rol soluţionarea arbitrajului având drept obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2012-2014

La apelul nominal au răspuns reprezentanţi ai ambelor părţi: pentru UPFR - Adina Scrioşteanu – director executiv, Andreea Stratula - avocat, Ramona Bîrlog - avocat, iar pentru ADPFR- Chelariu Sorinei - preşedinte, Berbece Mircea - vicepreşedinte, Dimofte George - avocat, Dimofte Gabriela - avocat.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Completul declară deschisă şedinţa de arbitraj.

Secretariatul general al Corpului de arbitri comunică faptul că ambele părţi au depus la dosarul arbitrai câte un set de înscrisuri în probaţiune, respectiv UPFR - opis IV înscrisuri arbitraj, înregistrat la SGCA cu nr. 455 din 19 aprilie 2013, iar ADPFR- opis documente, înregistrat la SGCA cu nr. 454 din 19 aprilie 2013.

Ambele părţi depun în şedinţă publică concluzii scrise.

Nemaifiind chestiuni prealabile ori excepţii de invocat, Completul acordă cuvântul pe fondul cauzei.

UPFR, pentru argumentele expuse pe larg în concluziile scrise depuse la dosarul arbitrai la acest termen, solicită ca prin hotărârea pe care Completul arbitrai o va pronunţa să admită cererea de arbitraj formulată de UPFR şi precizată la termenele din 10 aprilie 2013 şi 15 aprilie 2013 şi, în consecinţă, sumele cuvenite ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă din remuneraţiile colectate de UPFR pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în perioada 2013-2014, să fie repartizate conform următoarelor criterii:

- pentru sursa de utilizare radio - utilizarea reală a repertoriului ADPFR, astfel cum aceasta este reflectată de playlisturile provenite de la organismele de radiodifuziune, pentru posturile de radio difuzate în locaţiile destinate publicului de către utilizatorii plătitori (potrivit studiului de piaţă). Proporţia utilizării repertoriului ADPFR seva face la nivelul fiecărui post de radio prin raportarea numărului de secunde radiodifuzate din repertoriul ADPFR la total secunde de muzică radiodifuzate de postul respectiv;

- pentru sursa de utilizare TV - utilizarea reală a repertoriului ADPFR, astfel cum aceasta este reflectată de playlisturile provenite de la organismele de televiziune, pentru posturile TV difuzate în locaţiile destinate publicului de către utilizatorii plătitori (potrivit studiului de piaţă). Proporţia utilizării repertoriului ADPFR se va face la nivelul fiecărui post TV prin raportarea numărului de secunde radiodifuzate din repertoriul ADPFR la total secunde de muzică radiodifuzate de postul respectiv;

- pentru sursa de utilizare colecţia proprie şi alte surse - criteriul proporţiei repertoriului gestionat de ADPFR pentru propriii membri, raportat la repertoriul gestionat de UPFR pentru toţi producătorii de fonograme, cu excepţia membrilor ADPFR.

UPFR arată că aplicarea criteriilor se face în ponderea stabilită printr-un studiu de piaţă anual realizat pe categorii de utilizatori-plătitori, potrivit metodologiei în vigoare, prin care se vor stabili atât ponderea surselor de difuzare a fonogramelor, cât şi ponderea de difuzare în locaţiile destinate publicului a posturilor de radio şi tv. Sumele încasate de la fiecare categorie de plătitori prevăzute de metodologia în vigoare vor fi împărţite pe surse de utilizare, potrivit ponderii determinate prin studiul de piaţă anual, acestea urmând a fi repartizate către ADPFR în baza criteriilor anterior menţionate.

Totodată, UPFR solicită ca pentru perioada trecută, respectiv anii 2011 şi 2012, să fie stabilită modalitatea de repartizare a remuneraţiei colectate de UPFR pentru comunicarea publică a fonogramelor în cote procentuale, pentru anul 2011: ADPFR - 1,26%, pentru UPFR - 98,74%, iar pentru anul 2012: ADPFR - 1,10%, pentru UPFR - 98,90%.

Cu privire la comisionul datorat UPFR, aceasta solicită stabilirea unui cuantum de 14% pentru perioada 2011-2014.

ADPFR, pentru argumentele expuse pe larg în concluziile scrise depuse la dosarul arbitrai la acest termen, solicită pentru perioada 2012-2014:

- stabilirea criteriilor de repartiţie, conforme cu principiul repartizării proporţionale cu utilizarea reală a fonogramelor - criteriu obligatoriu prevăzut de art. 127 alin. (2) lit. f) şi art. 134 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

ADPFR arată că, în funcţie de tipul de sursă, se vor avea în vedere următoarele criterii:

- pentru sursa TV: utilizarea reală a fonogramelor conform playlisturilor tuturor organismelor de televiziune;

- pentru sursa radio: utilizarea reală a fonogramelor conform playlisturilor tuturor organismelor de radiodifuziune;

- pentru colecţie proprie: după tipul de stocare, următoarele criterii:

1) CD/DVD - criteriul hologramelor;

2) unităţi de memorie - ponderea încasărilor fiecărui OGC conform licenţelor emise în baza Metodologiei privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental şi lucrativ, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 192/2007;

- prin aplicarea criteriului anterior menţionat, stabilirea unor cote procentuale aferente fiecărui organism de gestiune colectiva astfel: ADPFR - 18,86%, UPFR (si nemembri) - 81,14%;

- stabilirea unui comision de colectare în cuantum de 8% din remuneraţia ce se cuvine producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora.

De asemenea, ADPFR solicită respingerea:

- excepţiei de nelegalitate a Deciziei ORDA nr. 250 din 9 septembrie 2011 ca inadmisibilă;

- cererii precizatoare a UPFR pentru anul 2011 ca inadmisibilă;

- cererii de arbitraj a UPFR ca nefondată.

PENTRU ACESTE CONSIDERENTE,

COMPLETUL

DISPUNE:

Amână pronunţarea la data de 23 aprilie 2013.

 

Arbitri:

- Ciubotă Cătălin Ion

- Ionescu Mircea Felix Melineşti

- Babiuc Victor

- Tănăsescu Mihai Alexandru

- Uliescu Marilena

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistentă socială

 

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Judeţul/Municipiul

Cuantumul subvenţiei aprobate

Asociaţia Femeilor din Sibiu

Sibiu

21.000 lei

Asociaţia Filantropică „Sfântul Nicolae”

Sibiu

52.500 lei

Asociaţia Româno - Americană pentru Promovarea Asistenţei Medicale şi Serviciilor Umane - ARAPAMESU

Sibiu

63.000 lei