MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 276/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 276         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 16 mai 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

22. - Hotărâre cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spaţiului maritim şi managementul integrat al zonelor costiere

 

DECRETE

 

480. - Decret pentru numirea în funcţie a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

481. - Decret pentru numirea în funcţia de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

482. - Decret pentru numirea în funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

483. - Decret pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

 

484. - Decret pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Direcţiei de Investigare â Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 

485. - Decret pentru numirea în funcţia de adjunct al procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

186. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011

 

235. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

243. - Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

882. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013

 

883. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul al anului 2013

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

192. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale „ISPO Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

193. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale RKA-BURG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spaţiului maritim şi managementul integrat al zonelor costiere COM (2013) 133 final

 

Având în vedere Raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/294/2013 şi al Comisiei pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului nr. XXX/97/2013,

în temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în urma evaluării fondului propunerii, Senatul a adoptat următoarele amendamente (amendamente care, dacă ar fi adoptate, ar scoate textul propunerii de directivă de sub incidenţa nerespectării subsidiarităţii şi proporţionalităţii):

a) Art. 2 alin. (3) va avea următorul cuprins:

,(3) Dispoziţiile prezentei directive nu aduc atingere competenţelor statelor membre în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.”

b) Art. 8 alin. (2) se completează cu următoarele subpuncte:

„g) managementul riscurilor naturale (eroziunea marină - dispariţia zonelor costiere si a plajelor) si industriale (situri SEVESCO);

h) dezvoltarea economică, inclusiv dezvoltarea turismului;

i) structura teritoriului - infrastructura de transport şi reţeaua de localităţi;

j) resursele umane.”

c) Art. 13 se completează, după cum urmează:

„Comisia Europeană asigură realizarea unui mecanism de iniţiere şi finanţare (prin DG MARE şi FEP sau alte instrumente) a proiectelor de coordonare a planurilor de amenajare a teritoriului care asigură managementul integrat al zonelor costiere şi al amenajării spaţiilor maritime naţionale între statele membre şi ţările terţe.”

d) Art. 18 alin. (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Fiecare stat membru asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu în termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare a acesteia. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte.”

(2) în ceea ce priveşte principiul subsidiarităţii, Senatul considera că propunerea, amendata, este în conformitate cu principiul subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Aspecte precum alegerea efectivă a măsurilor, locul investiţiei, stabilirea priorităţilor şi găsirea soluţiilor sunt chestiuni cu privire la care deciziile se iau la nivel naţional sau local. Procesul propriu-zis de planificare trebuie să fie realizat de autorităţile din statele membre în conformitate cu structurile lor naţionale de guvernantă şi constituţionale, precum şi cu priorităţile naţionale de politică sectorială; în măsura maximă posibilă, acest proces trebuie să se bazeze pe mecanisme şi politici existente.

(3) în ceea ce priveşte valoarea adăugată a acţiunii UE, Senatul consideră că aceasta constă în a asigura şi a raţionaliza acţiunile statelor membre cu privire la amenajarea spaţiului maritim şi managementul integrat al zonelor costiere, în vederea garantării unei implementări consecvente şi coerente în întreaga UE, şi în a furniza, în domeniul amenajării spaţiului maritim şi al managementului integrat al zonelor costiere, un cadru de cooperare între statele membre care au regiuni şi subregiuni marine în comun. Cooperarea transfrontalieră în ceea ce priveşte amenajarea spaţiului maritim şi managementul integrat al zonelor costiere în regiunile şi subregiunile marine ale UE este esenţială, deoarece ecosistemele marine, zonele de pescuit, zonele marine protejate şi infrastructurile maritime, cum ar fi cablurile, conductele, căile navigabile, instalaţiile de petrol şi de gaze, instalaţiile eoliene etc, depăşesc frontierele naţionale.

(4) în ceea ce priveşte principiul proporţionalităţii, Senatul consideră că propunerea, amendată, este în conformitate cu principiu! proporţionalităţii stabilit la articolul 5 alineatul (4) din TUE. Propunerea se limitează la a impune statelor membre obligaţia de a institui sau a menţine un proces sau procese pentru amenajarea spaţiului maritim şi managementul integrat al zonelor costiere. Ea stabileşte o serie de cerinţe minime pentru aceste procese, bazându-se pe experienţele acumulate până acum în statele membre şi permiţând integrarea acestor cerinţe într-un cadru comun al UE şi continuarea dezvoltării lor.

(5) în concluzie, Senatul consideră că propunerea de directivă, astfel amendată, respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii definite de art. 5 din TUE.

Art. 2. - Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite către instituţiile europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa sa din 13 mai 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 13 mai 2013.

Nr. 22

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea în funcţie a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

În temeiul prevederilor ari. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justiţiei şi avizul favorabil al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Tiberiu Niţu se numeşte în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 480.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea în funcţia de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justiţiei şi avizul favorabil al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dimitrie Bogdan Licu se numeşte în funcţia de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr.481.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea în funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 54 alin. (1)din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justiţiei şi avizul favorabil al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Codruţ Olaru se numeşte în funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 482.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justiţiei şi avizul favorabil al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Laura Codruţa Kovesi se numeşte în funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 483.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 54 alin. (1)din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justiţiei şi avizul favorabil al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Alina-Mihaela Bica se numeşte în funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, pe o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 484.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea în funcţia de adjunct al procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justiţiei şi avizul favorabil al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elena Giorgiana Hosu se numeşte în funcţia de adjunct al procurorului-şef ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, pe o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 485.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 10 februarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Finanţarea în perioada 2010-2020 a programului pentru acordarea, prin Ministerul Economiei, de alocaţii financiare nerambursabile, denumite în continuare A.F.N., pentru cel puţin 1.100 de microîntreprinderi «S.R.L -D» pe an, în perioada 2010-2012, şi pentru cel puţin 550 de microîntreprinderi «S.R.L-D» pe an, în perioada 2013-2020, se asigură din bugetul aprobat anual Ministerului Economiei.”

2. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) în cazul în care legislaţia Uniunii Europene în domeniul acordării ajutoarelor de minimis se modifică, prevederile prezentei scheme de ajutor de stat vor fi modificate corespunzător.”

Art. II. - În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011, sintagmele „Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri”, „M.E.C.M.A.” şi „Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii”, „Agenţia” se înlocuiesc cu sintagma „Ministerul Economiei”, iar sintagma „Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr. 186.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Timişoara, în vederea re utilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat a! acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.* - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C-F.R.” - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Timişoara, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. Îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.

Art. 3. - (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în calitate de concesionar, se modifică/se actualizează în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 8 mai 2013.

Nr. 235.

 

ANEXA Nr. 1

 

Sucursala Centru Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” -S.A., aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în vederea reutilizării şi refolosii i respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a căror menţinere în funcţiune nu se mal Justifică, ca urmare a lucrărilor de modernizare (Linia 800 Bucureşti-Constanţa între staţiile Fundulea - Săruleşti Fir I-II - Coridorul IV paneuropean km 41+384 - 63+060)

 

CS MTI: 13633330

CUI CNCF „CFR” - SA: R 11054529

 

(lei)

Nr. crt.

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea mijlocului fix

Date de identificare

An dob./ An PIF

Valoarea de inventar

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

concesiune/ închiriere/ titlu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

TOTAL 147766 - parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Lungimea totală a liniilor c.f. = 48,880 km;

Nr. aparate de cale =32 buc sch. simpli şi Tdj = 2 buc; Nr. aparate cale echivalente = 38 buc;Lung. linii c.f. simple =5,573 km; Lung. linii c.f. dublă (desfăşurată) = 43,307 km; Lung. linii c.f. electrificată = 43,307 km;treceri la nivel = 4 buc.

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centru Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

31053343,54 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998,

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesiune

concesiune

imobil

2

TOTAL 147768 - parţial

8.10.02

Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente

acestora interoperabile

Nr. de poduri = 1 buc;nr. de podeţe = 6 buc;nr. de pasaje inferioare = 0;(tip şi structură rezistenţă lucrări de artă)

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

7297017,68 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998,

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesiune

concesiune

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

Sucursala Centru Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifica ca urmare a lucrărilor de modernizare a liniei CF Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean - Tronsonul 1: Frontieră – Curtici - km 614+000

 

CS MTI: 13633330

CUI CNCF .CF.R.” - SA: R 11054529

 

Nr. crt.

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147792 parţial Carte Funciară nr.:318789, 301738

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Lungime totală linii =109,209 km reali, din care lungime linii electrificate =109,047 km reali;Nr. aparate de cale echivalente = 172 bucăţi

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere si Reparaţii  CF Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala Centru Regional de Exploatare, întreţinere si Reparaţii CF

1998

15811602 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesionat

imobil

2

147794 parţial Carte Funciară nr.:318789, 301738

8.10.02

Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise

Circulaţiei acestora,inclusiv acestora interoperabile

Nr. poduri = 12 bucăţi Nr. podeţe = 1 bucată

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala

Centru Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii

CF Timişoara

1998

6373413 mijloace fixe

exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesionat

imobil

3

147796 parţial Carte Funciară nr.: 301738

8.10.05

Lucrări protecţie şi deconsolidare, inclusiv terenurile aferente acestora, interoperabile

Nr. ziduri sprijin = 1 buc.

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere si Reparaţii  CF Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala Centru Regional de Exploatare, întreţinere si Reparaţii CF Timişoara

1998

2661 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesionat

imobil

4

147798 parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Instalaţii CED = 4 bucăţi; Instalaţii BLA= 52,108 km;Fir linie de contact =204,336 km; PS, PSS =4 bucăţi; ST = 1 bucată;Grupuri electrogene =7 bucăţi; Clădiri =11 „bucăţi;

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala Centru Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara

1998

6732207mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 618/2008, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesionat

imobil

5

147800 parţial Carte Funciară nr.:318789, 301738

8.10.10

Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabile, inclusiv terenurile aferente acestora

Instalaţii şi clădiri, altele decât cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 (16 buc. TN,2 buc. clădiri).

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala Centru Regional de Exploatare,întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara

1998

182444 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998,Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesionat

imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează cerinţe specifice de securitate şi sănătate în muncă ce au ca scop:

a) prevenirea rănirilor lucrătorilor din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale, provocate de orice obiect ascuţit, inclusiv de ace, pentru a se asigura un mediu de muncă cât mai sigur posibil;

b) stabilirea de programe pentru evaluarea şi prevenirea riscurilor, formarea profesională, informarea, conştientizarea lucrătorilor, precum si monitorizarea accidentelor definite potrivit prezentei hotărâri;

c) aplicarea procedurilor de supraveghere şi control al accidentelor.

Art. 2. - Principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii, ce fac obiectul Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile în totalitate domeniului de reglementare al prezentei hotărâri.

Art. 3. - În situaţia în care la locul de muncă lucrătorii sunt expuşi sau riscă să fie expuşi la agenţi biologici, sunt aplicabile măsurile de protecţie ce fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă.

Art. 4. - (1) în înţelesul prezentei hotărâri, termenii prevăzuţi mai jos au următoarele semnificaţii:

a) obiecte ascuţite - obiecte sau instrumente medicale, inclusiv acele, care sunt utilizate pentru efectuarea activităţilor specifice de asistenţă medicală şi care sunt în măsură să producă o tăiere, înţepare, rănire şi/sau infectare a pielii cu risc de expunere la sânge sau afle produse biologice;

b) obiect ascuţit mai sigur - un obiect medical ascuţit prevăzut cu mecanisme, dispozitive care împiedică sau reduc la minimum riscul de rănire accidentală prin tăiere, înţepare, rănire şi/sau infectare a pielii;

c) agenţi biologici - potrivit definiţiei prevăzute la art. 4 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006;

d) profilaxia postexpunere - tratamentul medical administrat unui lucrător după expunere sau ca urmare a suspectării unei expuneri la un agent biologic, în scopul de a preveni infectarea sau dezvoltarea bolii cauzate de acel agent biologic;

e) lucrător - potrivit definiţiei prevăzute la art. 5 lit. a) din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară, implicaţi în serviciile şi activităţile legate în mod direct de serviciile din sectorul spitalicesc şi al asistenţei medicale şi tuturor celor care se află sub autoritatea managerială şi supravegherea angajatorilor;

f) angajator - potrivit definiţiei prevăzute la art. 5 lit. b) din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;

g) reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor - potrivit definiţiei prevăzute la art. 5 lit. d) din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;

h) reprezentanţi ai angajaţilor - potrivit definiţiei prevăzute la art. 1 lit. h) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare;

i) accident - eveniment neaşteptat care are loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, la locul de muncă şi care are drept consecinţă tăierea, înţeparea, rănirea şi/sau infectarea pielii în urma utilizării unui obiect ascuţit, cu risc de expunere la sânge sau alte produse biologice;

j) subcontractant - persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi şi servicii legate în mod direct de sectorul spitalicesc şi al asistenţei medicale în cadrul unei relaţii contractuale cu angajatorul;

k) loc de muncă vizat - acoperă organizaţiile/serviciile în domeniul asistenţei medicale din sectorul public şi cel privat şi orice alt loc de muncă în care se prestează servicii/activităţi în domeniul sănătăţii, sub autoritatea managerială şi supravegherea angajatorului;

l) măsuri preventive specifice - măsurile adoptate în vederea prevenirii rănirilor şi/sau transmiterii infecţiilor în cadrul furnizării serviciilor şi activităţilor legate în mod direct de sectorul spitalicesc şi al asistenţei medicale, inclusiv în cadrul utilizării celor mai sigure echipamente de muncă necesare, pe baza evaluării riscurilor şi a metodelor sigure de eliminare a obiectelor ascuţite.

(2) Obiectul ascuţit prevăzut la alin. (1) lit. a) este considerat echipament de muncă în sensul prevederilor art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 5. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică în sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale, atât public, cât şi privat, tuturor lucrătorilor implicaţi în serviciile şi activităţile legate în mod direct de serviciile din sectorul spitalicesc şi al asistenţei medicale şi tuturor celor care se află sub autoritatea managerială şi supravegherea angajatorilor.

(2) Cerinţele prevăzute de această hotărâre se aplică angajatorilor aflaţi în una dintre următoarele situaţii:

a) desfăşoară ca obiect de activitate gestionarea, organizarea şi furnizarea asistenţei medicale;

b) furnizează servicii, în baza unui contract, unui angajator prevăzută la lit. a), în condiţiile alin. (3);

c) au lucrători care lucrează sau sunt sub supravegherea ori îndrumarea lor, expuşi unui risc de rănire datorat obiectelor ascuţite, în timpul lucrului la locul de muncă al unui angajator prevăzută la lit. a), în raport cu acea activitate, în condiţiile alin. (1).

(3) Cerinţele impuse de prezenta hotărâre unui angajator prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) se aplică numai în măsura în care acesta controlează sau răspunde de unul dintre următoarele aspecte, la locul de muncă al unui angajator prevăzuta la alin. (2) lit. a):

a) activităţi care sunt susceptibile de a expune lucrătorii care lucrează sau sunt sub supravegherea ori îndrumarea sa unui risc de rănire cu obiecte ascuţite la locul de muncă;

b) o persoană care utilizează, supraveghează sau gestionează utilizarea obiectelor ascuţite;

c) modul în care sunt utilizate obiectele ascuţite.

(4) în cazul în care unui angajator îi revine o obligaţie potrivit alin. (3) în ceea ce priveşte lucrătorii săi, acelui angajator îi revine aceeaşi obligaţie şi în ceea ce priveşte orice altă persoană care, deşi nu este un lucrător al său, lucrează sub supravegherea şi conducerea sa.

(5) Contractele de furnizare de servicii încheiate de către angajatorul prevăzut la alin. (2) şi subcontractant vor conţine prevederi privind obligaţiile ce decurg din prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea riscurilor şi supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor

 

Art. 6. - (1) Evaluarea riscurilor profesionale se face potrivit prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006.

(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) trebuie să vizeze şi toate situaţiile în care există răniri, sânge sau alte materiale cu potenţial infecţios.

Art. 7. - Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se face potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Obligaţiile angajatorului

 

SECŢIUNEA 1

Obligaţiile angajatorului privind utilizarea fi eliminarea obiectelor ascuţite

 

Art. 8. - (1) în cazul în care rezultatele evaluării riscurilor evidenţiază riscul rănirii cu un obiect ascuţit şi/sau riscul infectării, expunerea trebuie eliminată prin adoptarea următoarelor măsuri preventive specifice, cu respectarea ierarhiei principiilor de prevenire prevăzute prin Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare:

a) reducerea pe cât posibil a utilizării obiectelor ascuţite la locul de muncă;

b) utilizarea la locul de muncă a obiectelor ascuţite mai sigure;

c) interzicerea practicii repoziţionării tecii acelor de unică folosinţă.

(2) Pentru depozitarea, în vederea eliminării în condiţii de siguranţă, a obiectelor ascuţite de unică folosinţă, angajatorul trebuie să asigure, în apropierea zonelor unde sunt utilizate la locul de muncă obiectele ascuţite, următoarele:

a) instrucţiuni scrise pentru lucrători;

b) dispozitive de eliminare şi containere sigure, marcate corespunzător.

(3) Angajatorul trebuie să revizuiască la intervale corespunzătoare programele şi instrucţiunile în vigoare pentru a îndeplini cerinţele prevăzute la alin. (1) şi (2), astfel încât să se asigure că acestea sunt actualizate şi rămân eficiente.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Informarea şi instruirea lucrătorilor

 

Art. 9. - (1) Angajatorii au îndatorirea să respecte obligaţiile privind informarea lucrătorilor prevăzute la art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, precum şi obligaţiile de a furniza lucrătorilor informaţii şi instrucţiuni scrise potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.146/2006.

(2) Angajatorul trebuie să asigure informarea lucrătorilor expuşi unui risc de accidentare la locul de muncă datorat obiectelor ascuţite, cu privire la:

a) riscul de rănire datorat obiectelor ascuţite;

b) cerinţele legale referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor în muncă în ceea ce priveşte riscurile, măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie datorate obiectelor ascuţite, inclusiv obligaţiile angajatorilor şi lucrătorilor cu privire la acestea;

c) bune practici în prevenirea rănirilor cauzate de obiectele ascuţite;

d) avantajele şi dezavantajele vaccinării şi a lipsei vaccinării în ceea ce priveşte bolile transmise prin sânge;

e) implicarea şi atribuţiile angajatorului faţă de lucrătorul rănit la locul de muncă cu un obiect ascuţit.

(3) Pentru îndeplinirea cerinţei prevăzute la alin. (2), angajatorul trebuie să coopereze cu reprezentanţii angajaţilor şi cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din întreprinderea şi/sau unitatea sa.

Art. 10. - (1) Angajatorii au obligaţia să respecte obligaţiile privind instruirea lucrătorilor prevăzute de cap. III secţiunea a 7-a din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, precum şi obligaţiile de a furniza lucrătorilor informaţii şi instrucţiuni scrise potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.146/2006.

(2) Angajatorul trebuie să asigure instruirea privind procedurile asociate rănilor provocate de obiecte ascuţite, inclusiv cu privire la:

a) utilizarea în condiţii de siguranţă şi eliminarea după utilizare a obiectelor ascuţite;

b) tehnicile de utilizare a obiectelor ascuţite mai sigure;

c) măsurile care trebuie adoptate în caz de rănire;

d) procedura de raportare, supraveghere şi control al accidentelor şi importanţa acesteia.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Obligaţii privind raportarea, înregistrarea şi prevenirea accidentelor

 

Art. 11. - (1) Oricare lucrător al unui angajator prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. a) sau, după caz, oricare altă persoană care lucrează sub supravegherea şi îndrumarea respectivului angajator trebuie:

a) să raporteze orice accident, definit la art. 4 alin. (1) lit. i), cu risc de infecţie postexpunere la sânge şi produse biologice, în condiţiile prevăzute în anexa V la Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006, angajatorului sau oricărui alt lucrător al acestuia cu atribuţii privind sănătatea şi securitatea în munca. În care el a suferit o rănire din cauza unui obiect ascuţit; şi

b) să furnizeze informaţii suficiente, la cererea angajatorului, cu privire la circumstanţele accidentului, pentru a permite acestuia să se conformeze obligaţiilor sale prevăzute la art. 12.

(2) Oricare lucrător al unui angajator la care se face referire la art. 5 alin. (2) lit. b) sau lit. c) ori, după caz, oricare altă persoană care lucrează sub supravegherea sau îndrumarea respectivului angajator trebuie:

a) să raporteze orice accident definit la art. 4 alin (1) lit. i), cu risc de infecţie postexpunere la sânge şi produse biologice, în condiţiile prevăzute în anexa V la Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006, angajatorului sau oricărui alt lucrător al acestuia cu atribuţii privind sănătatea şi securitatea în muncă, în care el a suferit o rănire din cauza unui obiect ascuţit, fa sediul unui angajator la care se face referire în art. 5 alin. (2) lit. a); şi

b) să furnizeze informaţii suficiente, la cererea angajatorului, cu privire la circumstanţele accidentului, pentru a permite acestuia să se conformeze obligaţiilor sale prevăzute la art. 12.

Art. 12. - (1) în cazul în care un angajator este anunţat despre un accident la locul de muncă în conformitate cu art. 11, el trebuie să acţioneze după cum urmează:

a) să înregistreze accidentul, potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare;

b) să investigheze circumstanţele şi cauza accidentului;

c) să ia orice măsură necesară pentru a preveni o repetare a acestuia.

(2) în cazul în care un lucrător suferă o rănire la locul de muncă cauzată de un obiect ascuţit care l-a expus sau l-ar fi putut expune unui agent biologic, angajatorul trebuie:

a) să se asigure că investigarea etiologică, profilaxia postexpunere şi tratamentul recomandat de medicul specialist sunt puse la dispoziţia lucrătorului;

b) să ia în considerare asigurarea consilierii lucrătorului.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 13. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare se fac de către personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul controlului în sănătatea publică, împuternicit de către conducerea Ministerului Sănătăţii, personalul de specialitate din direcţiile de sănătate publică cu atribuţii în domeniul controlului în sănătatea publică, împuternicit de către conducerea acestora, precum şi de către personalul de specialitate din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii.

Art. 14. - Prevederile art. 13 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2010/32/UE a Consiliului din 10 mai 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru privind prevenirea rănilor provocate de obiecte ascuţite în sectorul spitalicesc şi în cel ai asistenţei medicale, încheiat între HOSPEEM şi EPSU, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 134 din 1 iunie 2010.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pană

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 6 mai 2013.

Nr. 243.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013

 

Având în vedere prevederile:

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată prin Legea nr. 187/2006;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 127/2013;

- art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, cu modificările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul I al anului 2013, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată prin Legea nr. 187/2006, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007, şi ale art. I din Ordonanţa de urgenţă nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 127/2013 este de 9,35 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 882.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2013

 

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul I al anului 2013, începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificările ulterioare, este de 420 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 883.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale „ISPO Broker de Asigurare” - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 17 aprilie 2013, prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale .ISPO Broker de Asigurare” - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „ISPO Broker de Asigurare”- S.R.L., cu sediul social în municipiul Buzău, str. Obor, bl. 11, sc. A, et. parter, ap.1, judeţul Buzău, număr de ordine în registrul comerţului J10/48/22.01.2013, cod unic de înregistrare 31118554/22.01.2013, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizări şi avizări, pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro, copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum şi trimestrial copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

 

Bucuresti, 25 aprilie 2013.

Nr. 192.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale RKA-BURG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 17 aprilie 2013, prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale RKA-BURG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială RKA-BURG BROKER DE ASIGURARE - SRL., cu sediul social în municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung nr. 166, judeţul Dâmboviţa, număr de ordine în registrul comerţului J15/862/21.12.2012, cod unic de înregistrare 31038021/21.12.2012, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizări şi avizări, pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro, copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum şi trimestrial copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

 

Bucureşti, 25 aprilie 2013.

Nr. 193.