MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 279/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 279         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 17 mai 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

163. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

 

476. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

 

164. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

 

477. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifica şi dezvoltarea tehnologică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

220. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu” şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010

 

247. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.691. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3 587/2013 privind sesiunea specială de bacalaureat 2013 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80 din 4 decembrie 2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 10 decembrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 163.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

În temeiul prevederilor art. 77 alin, (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor da medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 476.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 30 mai 2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 31 mai 2012, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articol unic. - (1) Termenul prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 31 ianuarie 2011, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2013.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 164,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 477.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu” şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 11 alin. (6), art. 8 alin (3), art. 31 şi 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Autostrada Orăştie-Sibiu”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 842 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La anexa nr. 2, după poziţia nr. 548 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 548\ potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”, identificat conform art. I, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA,

(2) Lista cuprinzând imobilul supus exproprierii potrivit alin. (1), situat pe raza localităţii Săliştea din judeţul Alba, proprietarul acestuia, precum şi suma individuală aferentă despăgubirilor sunt prevăzute în anexă.

Art. III. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei individuale estimate de către expropriator, aferenta despăgubirilor pentru imobilul proprietate privată, identificat potrivit art. I, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”, aflat pe raza localităţii Săliştea din judeţul Alba, cu suma în cuantum total de 72 mii lei, care se alocă de la bugetul de Stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul „Programe din fonduri de coeziune”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă despăgubirii imobilului cuprins în anexă.

Art. IV. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilul proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri,

Art. V. - Suma individuală prevăzută la art. III se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, la dispoziţia proprietarului de imobil, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional si investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 220.

 

ANEXA

 

COMPLETARE

la Lista cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”, situate pe raza Judeţelor Alba, Sibiu şi Hunedoara, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarul ui/deţinătorul ui de teren

Tarla/Parcelă

Categoria de folosinţă

Număr cadastral

(număr topo)

Suprafaţa de expropriat

[m2]

Valoarea despăgubirii construcţiei, conform Legii nr. 255/2010

- lei -

5481

Alba

Săliştea

S.C. PETROSTAR - S.R.L. ŞUGAG

397/26

Hală de producţie (depozit)

56/2

247

71.580

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. .- Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă în valoare totală de 30.000 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2013, pentru sprijinirea familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţie de necesitate cauzată de incendiul produs într-un bloc de locuinţe din municipiul Huşi, judeţul Vaslui.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 247.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judeţul

Suma

- lei -

1.

Epure Bogdan Constantin

Municipiul Huşi, str. Fdt. Ştefan Ionescu nr. 2, sc. R1, ap. 17

Vaslui

5.000

2.

Dogaru V. Laurenţiu

Municipiul Huşi, str. Fdt. Ştefan Ionescu nr. 2, sc. R1, ap. 18

Vaslui

5.000

3.

Hîncu Constantin

Municipiul Huşi, str. Fdt. Ştefan Ionescu nr. 2, sc. R1, ap. 19

Vaslui

5.000

4.

Chetran V. Tili

Municipiul Huşi, str. Fdt. Ştefan Ionescu nr. 2, sc. R1, ap. 20

Vaslui

5.000

5.

Prodan Laurenţiu

Municipiul Huşi, str. Fdt. Ştefan Ionescu nr. 2, sc. R2, ap. 17

Vaslui

5.000

6.

Clit Virginia

Municipiul Huşi, str. Fdt. Ştefan Ionescu nr. 2, sc. R2, ap. 18

Vaslui

5.000

 

TOTAL:

 

 

30.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.587/2013 privind sesiunea specială de bacalaureat 2013 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

 

În baza Notei nr. 29.521 din 5 februarie 2013 cu privire la aprobarea perioadei de desfăşurare a examenului de bacalaureat 2013 - sesiune specială,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013,

în temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.587/2013 privind sesiunea specială de bacalaureat 2013 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 29 aprilie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, conducerea unităţilor de învăţământ - centre de bacalaureat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 3.691.

 

ANEXA

(Anexa nr. 2 ia Ordinul nr. 3 587/2013)

 

LISTA NOMINALĂ

a candidaţilor care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiunea specială, 18-31 mai 2013

 

Nr. crt.

Numele şt prenumele

Clasa

Unitatea de învăţământ/Localitatea

Judeţul

Olimpiada/ Concursul

0

1

2

3

4

5

1.

PRUNA N. MIHAI GRIGORE

XII/2013

Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare

Maramureş

Chimie

2.

COROAMĂ S.I. TEODORA

XII/2013

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Botoşani

Botoşani

Chimie

3.

IESANU CC. MARA IOANA

XII/2013

Colegiul Naţional „Roman Vodă”, Roman

Neamţ

Chimie

4.

POPESCU I. MIHAI VIOREL

XII/2013

Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Craiova

Dolj

Chimie

5.

MURGOCI C. ADRIAN

XII/2013

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Bucureşti

Bucureşti

Chimie

6.

BRATEI A. ALEXANDRU- ADRIAN

XII/2013

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Constanţa

Constanţa

Chimie

7.

BOBU L. ANDREEA

XII/2013

Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Chimie

8.

CORBU S. MĂRIA CRISTINA

XII/2013

Colegiul Naţional .Mihai Viteazul”, Bucureşti

Bucureşti

Chimie

9.

CONDURACHE PA. ILIE- ANDREI

XII/2013

Liceul Teoretic, „Ovidius”, Constanţa

Constanţa

Chimie

10.

BOLUNDUŢ V. ALEXANDRU-CRISTIAN

XII/2013

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca

Cluj

Biologie

11.

JURJ I.I. IULIAN-GRAŢIAN

XII/2013

Colegiul Naţional „Horea Cloşca şi Crişan”, Alba Iulia

Alba

Biologie

12.

DIMULESCU H.I. CRISTIANA

XII/2013

Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Craiova

Dolj

Biologie

13.

CORDOŞ M. D. MIHAI ADRIAN

XII/2013

Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Cluj-Napoca

Cluj

Biologie

14.

POPAS. CĂTĂLIN

XII/2013

Liceul Teoretic „Gh. Munteanu Murgoci”, Macin

Tulcea

Biologie

15.

CIUREAG. MIRUNA-IOANA

XII/2013

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Ploieşti

Prahova

Biologie

16.

NIŢULESCUC. ADINA CORNELIA

XII/2013

Colegiul Naţional „C. Diaconovici Loga”, Timişoara

Timiş

Biologie

17.

BRATU !. IONUT FLAVIUS

XII/2013

Colegiul Naţional „Unirea”, Focşani

Vrancea

Biologie

18.

NIŢU-PREDAT. IONELA

XII/2013

Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat”, Alexandria

Teleorman

Biologie

19.

TOMENCO V. TRAIAN

XII/2013

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, Bucureşti

Bucureşti

Geografie

20.

CONSTANTINESCU PETRU

XII/2013

Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti

Bucureşti

Matematică

21.

BARBU MIHAI FLORIN

XII/2013

Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Matematică

22.

MÂNDRILĂCLAUDIU

XII/2013

Colegiul Naţional „Constantin Carabella”, Târgovişte

Dâmboviţa

Matematică

23.

GHEORGHE L. DAN ANDREI

XII/2013

Colegiul Naţional „Zinca Golescu”, Piteşti

Argeş

Matematică

24.

MIHAILESCU C. MĂRIA ELENA

XII/2013

Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, Ploieşti

Prahova

Matematică

25.

PASNICU MIHAI ROBERT

XII/2013

Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Matematică

26.

TOMA FLORINA

XII/2013

Colegiul Naţional Iaşi

Iaşi

Matematică

27.

GAVRILĂ VLAD ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Informatică

28.

POPA MIHAI

XII/2013

Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Craiova

Dolj

Informatică

29.

VORONEANU RADU ŞTEFAN

XII/2013

Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, Ploieşti

Prahova

Informatică

30.

DUSMANU MIHAI ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti

Bucureşti

Informatică

31.

POPESCU SILV1U-EMIL

XII/2013

Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, Bucureşti

Bucureşti

Informatică

32.

ANTONOV IRAIDA

XII/2013

Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Tulcea

Tulcea

Limba rusă maternă

33.

IVANOVALLA

XII/2013

Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”, Iaşi

Iaşi

Limba rusă maternă

34.

SAVIN VICTOR MARIAN

XII/2013

Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Tulcea

Tulcea

Limba rusă maternă

35.

EVTEITAISIA

XII/2013

Colegiul Naţional Pedagogic „C-tin Brătescu”, Constanţa

Constanţa

Limba rusă maternă

36.

IVANOVNEONILA

XII/2013

Colegiul National „Nicolae Bălcescu”, Brăila

Brăila

Limba rusă maternă

37.

MOLDOVAN VICTOR

XII/2013

Colegiul Economic Administrativ, Iaşi

Iaşi

Limba rusă maternă

38.

FURNICĂ MIHAELA

XII/2013

Colegiul Naţional „Edmond Nicolau”, Brăila

Brăila

Limba rusă maternă

39.

ANDRONIC DAN CRISTIAN

XII/2013

Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Fizică

40.

BLEAHU ANDREI IOAN

XII/2013

Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, Oneşti

Bacău

Fizică

41.

DUMITRU SEBASTIAN FLORIN

XII/2013

Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Fizică

42.

KISALEXMIHAI

XII/2013

Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti

Bucureşti

Fizică

43.

POP DAN IONUŢ

XII/2013

Colegiul Naţional „Silvania”, Zalău

Sălaj

Fizică

44.

POPESCU MIHAI-RADU

XII/2013

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Constanţa

Constanţa

Fizică

45.

IGELSKY ELENA MANUELA

XII/2013

Colegiul Naţional „Decebal”, Deva

Hunedoara

Admitere Austria

46.

DAWOUDABDULLAH

XII/2013

Colegiul Naţional J.L Caragiale”, Bucureşti

Bucureşti

Arte marţiale ju-jitsu

47.

BAHNEANU C. COSMIN GABRIEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung Muscel

Argeş

Atletism

48.

BISCAH. CLAUDIU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Soter”, Buzău

Buzău

Atletism

49.

BUDINM. DANIEL MIHAI ROBERT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Slatina

Olt

Atletism

 

50.

BUNEA F. ANCA MĂRIA

XII/2013

Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaş

Sibiu

Atletism

51.

CHIFOR M. VALENTIN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Bucureşti

Bucureşti

Atletism

52.

CODREANU G. ŞTEFAN ALEXANDRU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Soter”, Buzău

Buzău

Atletism

53.

COJOCARU V. ALEXANDRU GABRIEL

XII/2013

Colegiul Naţional „Octav Onicescu”, Bucureşti

Bucureşti

Atletism

54.

COSMAI. MIHAI CĂTĂLIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Atletism

55.

DRAGOM1RI. ADRIAN IONUT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung Muscel

Argeş

Atletism

56.

GLISCAV. CORNEL CONSTANTIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Slatina

Olt

Atletism

57.

GLISCAV. MARIAN CRISTINEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Slatina

Olt

Atletism

58.

LOGHIN M. DANA ELENA

XII/2013

Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaş

Sibiu

Atletism

59.

MOTOGNAI. BOGDAN IONUTZ

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

Atletism

60.

NICHITUS P. PAVEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Slatina

Olt

Atletism

61.

PETRESCUV. MIHAI VALENTIN

XII/2013

Colegiul Naţional „Octav Onicescu”, Bucureşti

Bucureşti

Atletism

62.

PISTOL I. IONELA-DENISA

XII/2013

Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”

Ilfov

Atletism

63.

PITIGOII. IOAN

XII/2013

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Atletism

64.

RĂZOR H. BIANCA DEN ISA

XII/2013

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca

Cluj

Atletism

65.

ROMAS G. Ml HAI IULIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Suceava

Suceava

Atletism

66.

SIMIUC P. LENUTA PETRONELA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bacău

Bacău

Atletism

67.

STANCIU M. CRISTIAN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Bucureşti

Bucureşti

Atletism

68.

TERPEZAN S. ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul Naţional „Octav Onicescu”, Bucureşti

Bucureşti

Atletism

69.

STOENESCU F. FLORENTIN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”. Bucureşti

Bucureşti

Atletism

70.

BARBUT N. ANDREI IONUT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, Timişoara

Timiş

Atletism

71.

BLENCHE M. MARIUS MARIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, Timişoara

Timiş

Atletism

72.

DUMITRACHE I. COSMIN ILIE

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, Timişoara

Timiş

Atletism

73.

CIULEI G. SAVINELA VIOLETA

XII/2013

Liceul Teoretic „Gheorghe Munteanu Murgoci”, Macin

Tulcea

Atletism

74.

COJAN I. JONEL IRINEL AUGUSTIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung Muscel

Argeş

Atletism

75.

MURESAN L. SEBASTIAN LUCIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca

Cluj

Atletism

76.

LAZAR MĂRIO

XII/2013

Colegiul Naţional „George Bariţiu”, Cluj-Napoca

Cluj

Baschet

77.

TINCU VLAD LAURENTIU

XII/2013

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Sibiu

Sibiu

Baschet

78.

PĂUN GEORGIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv Banatul, Timişoara

Timiş

Baschet

79.

DAMIAN ANDREI

XII/2013

Colegiul Naţional „Carol I, Craiova

Dolj

Baschet

80.

POPOVICI VLAD

XII/2013

Colegiul Naţional Iaşi

Iaşi

Baschet

81.

DASCALESCU FLORIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Baschet

82.

DRAGUSANU MIHAI

XII/2013

Colegiul Naţional „Aprify Lajos”, Braşov

Braşov

Baschet

83.

DUMITRACHE ALEXANDRA-MARIA

XII/2013

Colegiu Naţional „Anghel Saligny”, Bucureşti

Bucureşti

Baschet

84.

LACHE ALEXANDRA VANESA

XII/2013

Colegiu Naţional „Spiru Haret, Bucureşti

Bucureşti

Baschet

85.

ARDELEAN DORA

XII/2013

Liceul „Grigore Moisil”, Timişoara

Timiş

Baschet

86.

ENEVLADUT ANDREI

XII/2013

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Ploieşti

Prahova

Baschet

87.

DRAGHICIU PETRUTA GABRIELA

XII/2013

Colegiul Economic, Buzău

Buzău

Box

88.

RIZOIU DAVID MIHAI

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bacău

Bacău

Box

89.

PARASCHIVEANU CĂTĂLIN IULIAN

XII/2013

Grup Şcolar „Letea”, Bacău

Bacău

Box

90.

HIRCESCU ALEXANDRU

XII/2013

Liceul .Anghel Saligny”, Bacău

Bacău

Box

91.

MACHEDON ALEXANDRU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bacău

Bacău

Box

92.

ALECU SILVIU GABRIEL

XII/2013

Grup Şcolar Agricol, Bărcăneşti

Prahova

Box

93.

CIOBANU GEORGE CLAUDIU

XII/2013

Grup Şcolar Tehnologic „Ion Barbu”, Giurgiu

Giurgiu

Box

94.

GURAU ANDREI DANIEL

XII/2013

Grup Şcolar Agricol, Bărcăneşti

Prahova

Box

95.

POPESCU GEORGIAN

XII/2013

Colegiu Tehnic „Elie Radu”, Ploieşti

Prahova

Box

96.

STOICA ROMEO CRISTIAN

XII/2013

Liceul Tehnologic de Transporturi, Ploieşti

Prahova

Box

97.

PARASCHIV BOGDAN MARIUS

XII/2013

Liceul „Anghel Saligny”, Ploieşti

Prahova

Box

98.

BUICIAC PAVEL-IULIAN

XII/2013

Liceul Tehnic „Lăzar Edeleanu”, Năvodari

Constanţa

Canotaj

99.

MARDARE ALEXANDRU VASILICA

XII/2013

Liceul Tehnic „Lăzar Edeleanu”, Năvodari

Constanţa

Canotaj

 

100.

OPREALAURA

XII/2013

Liceul Tehnic „Lăzar Edeleanu”, Năvodari

Constanţa

Canotaj

101.

MARIUC DUMITRU PAVEL-VIOREL

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Canotaj

102.

ANICULESEI NECULAI

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Canotaj

103.

ALBU DENISA MĂRIA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Canotaj

104.

BERINDEI MIHAELA TEODORA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Canotaj

105.

BEJINARIU VIVIANA IULIANA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Canotaj

106.

IVANICIUCANA MARINELA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Botoşani

Botoşani

Canotaj

107.

OM AN IA M ARTA

XII/2013

Colegiul „Vasile Lovinescu”, Fălticeni

Suceava

Canotaj

108.

TOLESCU MARIUS ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul „Vasile Lovinescu”, Fălticeni

Suceava

Canotaj

109.

GHICA MARIUS ANDREI

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Suceava

Suceava

Canotaj

110.

BUZNEAN FLORIN

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

111.

MIHALESCU GHEORGHE

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

112.

BALAU RAZVAN

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu, Snagov

Ilfov

Canotaj

113.

VRANCEANU IOANA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

114.

SIMION ANA MĂRIA IULIANA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

115.

TATARU ANDREEA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

116.

BUZNEAN FLORENTINA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

117.

PROPSTMIHAITA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

118.

COLCEAG LAURENTIU MARIAN

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

119.

CILIPARPAD

XII/2013

Liceul Tehnologic „Ioanes Kajoni”, Miercurea-Ciuc

Harghita

Ciclism

120.

TEREBESIISTVAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert”, Târgu Mureş

Mureş

Ciclism

121.

CEAUSESCU CRISTIAN ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Teoretic „Jean Monet, Bucureşti

Bucureşti

Călărie

122.

IONITA BIANCA MIHAELA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Botoşani

Botoşani

Haltere

123.

AANEI ANDREEA

XII/2013

Grupul Şcolar, „Dimitrie Negreanu”, Botoşani

Botoşani

Haltere

124.

DOROFTEI EMANUEL

XII/2013

Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci”, Oneşti

Bacău

Haltere

125.

LEPSAIRINA LĂCRĂMIOARA

XII/2013

Liceul Particular „Octav Onicescu”, Bucureşti

Bucureşti

Haltere

126.

DUMITRACHE MARIANA GEORGIANA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotam”, Constanţa

Constanţa

Haltere

127.

BILEGAN TEODOR VALENTIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Arad

Arad

Haltere

128.

CROITORU FLORIN IONUT

XII/2013

Liceul Tehnologic Forestier, Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

Haltere

129.

PRICOPI DANA ANDREEA

XII/2013

Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”, Braşov

Braşov

Handbal

130.

CARJAN ROXANA DIANA

XII/2013

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

131.

CONSTANTINESCU MĂRIA CLAUDIA

XII/2013

Liceul Teoretic „Minai Viteazul”, Caracal

Olt

Handbal

132.

STOICAALINA

XII/2013

Liceul Teoretic „Minai Viteazul”, Caracal

Olt

Handbal

133.

POPA LAURA PETRUTA

XII/2013

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

134.

CIOCAANGELA

XII/2013

Colegiul Tehnic Media, Bucureşti

Bucureşti

Handbal

135.

ZAMFIRESCU MĂRIA MADALINA

XII/2013

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

136.

SAFTANICOLETA FILOFTEIA

XII/2013

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

137.

CHIRI LA MADALINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Roman

Neamţ

Handbal

138.

INCULET ANA MĂRIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Handbal

139.

SERBAN ELENA

XII/2013

Colegiul Naţional „Octav Onicescu”, Bucureşti

Bucureşti

Handbal

140.

DEDU DENISA STEFANIA

XII/2013

Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”, Braşov

Braşov

Handbal

141.

PERIANU GABRIELA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Brăila

Brăila

Handbal

142.

AGAPE GIORGIANA VICTORIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Handbal

143.

ORSINSCHI ALEXANDRA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Handbal

144.

CONACHI MADALINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Handbal

145.

ENACHE CRISTINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Roman

Neamţ

Handbal

146.

BONEA MĂRIA MADALINA

XII/2013

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

147.

BOIAN CRISTINA DIANA

XII/2013

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

148.

ANDRITA CRISTINA ALEXANDRA

XII/2013

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

149.

PRUNDARU IOANA

XII/2013

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

 

150.

CHIPERI FLORIN

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

151.

NISTOR IONITA IONUT

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

152.

BUDUI ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

153.

MACOVEI ADRIAN TEODOR

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

154.

MILITARII ROBERT

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

155.

SINCELEAN VLAD

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

156.

ROTARU ADRIAN

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

157.

FRANGULEA SILVIU

XII/2013

Colegiul Naţional „M, Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

158.

BĂLAN DANIEL

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

159.

MIHAILESCU ADRIAN

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

160.

UNGUREANU NICOLAE

XII/2013

Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”. Ploieşti

Prahova

Handbal

161.

BURLACU GABRIEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Suceava

Suceava

Handbal

162.

SOMLEARAMON

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca

Cluj

Handbal

163.

NEGRU NICUSOR

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Vuia”, Reşiţa

Caraş-Severin

Handbal

164.

BOBEICA DANIEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bacău

Bacău

Handbal

165.

IANCU IONUT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Constanţa

Constanţa

Handbal

166.

FERARIU S. FLORIS ALEX

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Judo

167.

PANAITE M. GHEORGHITA ADRIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Judo

168.

ONOFREI I. RAZVAN NICUSOR

XII/2013

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Ploieşti

Prahova

Judo

169.

PANA HORIA

XII/2013

Colegiul Naţional „Nichita Stănescu”, Ploieşti

Prahova

Judo

170.

NEGUTM. MARIAN

XII/2013

Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”, Roşu/Chiajna

Ilfov

Judo

171.

POP M. DENIS

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare

Maramureş

Judo

172.

SILAGHI ANTONIA

XII/2013

Colegiul Naţional .Cetate Deva”

Hunedoara

Judo

173.

BOB ELENA

XII/2013

Colegiul Naţional „Cetate Deva”

Hunedoara

Judo

174.

BIRZA IOANA

XII/2013

Colegiul Naţional „Cetate Deva”

Hunedoara

Judo

175.

MASNITARODICA

XII/2013

Colegiul Naţional „Cetate Deva”

Hunedoara

Judo

176.

LIOVEANU LAV1N1A

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Piteşti

Argeş

Judo

177.

FLORIAN ALEXANDRA LARISA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”, Oradea

Bihor

Judo

178.

PODELENCZKI LORENA ALEXANDRU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”, Oradea

Bihor

Judo

179.

FLORIAN ANDREEA GEANINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, „Bihorul”, Oradea

Bihor

Judo

180.

PANTEAIOANA MADALINA

XII/2013

Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Oradea

Bihor

Judo

181.

POP CRISTIAN MIRCEA

XII/2013

Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Oradea

Bihor

Judo

182.

GAVRILEI GHEORGHE

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Canoe

183.

VIDROIU ROBERT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Piteşti

Argeş

Canoe

184.

CIREŞ SILVIU CALIN

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Kaiac

185.

DUGALIEIONUT SORIN

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Kaiac

186.

MOROSAN OCTAVIAN

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Kaiac

187.

SIRBUIONUTCOSMIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanţa

Constanţa

Kaiac

188.

SENTIANOSI ADRIAN DORIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, CSS Baia Mare

Maramureş

Kaiac

189.

DIN ALEXANDRU GEORGE

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Piteşti

Argeş

Canoe

190.

GHITULESCU ION MIHAITA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Piteşti

Argeş

Canoe

191.

PASĂRIUC ALINA MIHAELA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Canoe

192.

MICUTARI SÂNZIANA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Kaiac

193.

CAMINESCU FLORENTINA

XII/2013

Colegiul Tehnic „G-ral David Praporgescu”, Turnu Măgurele

Teleorman

Kaiac

194.

MARANCEAMIHAI

XII/2013

Liceul Tehnic Dierna, Orşova

Mehedinţi

Canoe

195.

NICAALEXANDRU

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Kaiac

196.

CIOBAN GELU MARIUS

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Kaiac

197.

RAMOR VASILE ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Kaiac

198.

COSTIN MARIUS VIOREL

XII/2013

Grupul Şcolar Agricol, Mărăcineni

Argeş

Kaiac

199.

PURCAR BOGDAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca

Cluj

Karate WKC

 

200.

TRAJ ROBERT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca

Cluj

Karate WKC

201.

TUNYOGI CSABA

XII/2013

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”, Cluj-Napoca

Cluj

Karate WKC

202.

ZEZEANU ANDREEA

XII/2013

Colegiu) Tehnic „Anghel Saligny”, Bucureşti

Bucureşti

Kempo

203.

PRICOB SIMONA

XII/2013

Colegiul Naţional Sportiv „Cetate Deva”

Hunedoara

Lupte

204.

PELIANCAANDREEA

XII/2013

Colegiul Naţional Sportiv „Cetate Deva”

Hunedoara

Lupte

205.

GAVRILIUC LAURA

XII/2013

......

 

Lupte

206.

MACOVEI DENISA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”, Craiova

Dolj

Lupte

207.

RADU ALIN

XII/2013

Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”, Roşu/Chiajna

Ilfov

Lupte

208.

POPESCU ANDREI RAZVAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung Muscel

Argeş

Lupte

209.

BREBAN IULIAN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă”, Şiret

Suceava

Lupte

210.

DUDAU ANDREI VASILE

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Piatra-Neamţ

Neamţ

Lupte

211.

GRAJDEAN IULIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanţa

Constanţa

Lupte

212.

DAVID DOBRE

XII/2013

Liceul Tehnologic Jimbolia

Timiş

Lupte

213.

MUMJIEV MARIUS IONUT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”, Craiova

Dolj

Lupte

214.

BADEA GEORGE GABRIEL

XII/2013

Liceul,Anghel Saligny”, Bucureşti

Bucureşti

Lupte

215.

CRETU FLORIN

XII/2013

Liceul Tehnic Marmaţia, Sighetu Marmaţiei

Maramureş

Lupte

216.

CRISTEA MARIAN

XII/2013

Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu”, Braşov

Braşov

Lupte

217.

GHERGHISAN NICU

XII/2013

Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Tulcea

Tulcea

Lupte

218.

MIZGACIU RADU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung Muscel

Argeş

Lupte

219.

MOLDOVAN DARIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Satu Mare

Satu Mare

Lupte

220.

FILIP ANDREI

XII/2013

Colegiul Naţional Economic .Andrei Bârseanu”, Braşov

Braşov

Motocros

221.

AIACOBOAE MARA ELENA

XII/2013

Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Bacău

Bacău

Nataţie şi pentatlon modem, sărituri în apă

222.

GOROGHIS LOREDAN MADALIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv Baia Mare

Maramureş

Orientare

223.

BLEJDEAALEXANDRU MARINEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”, Craiova

Doi]

Orientare

224.

OPREAALEXANDRU VLAD

XII/2013

Colegiul Tehnic „Lăzar Edeleanu”. Ploieşti

Prahova

Patinaj viteză

225.

TATULESCU BOGDAN ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”, Braşov

Braşov

Patinaj viteză

226.

IONESCU VLAD

XII/2013

Colegiul National „Dr. Ioan Meşotă,” Braşov

Braşov

Patinaj artistic

227.

SARA TIMEA

XII/2013

Colegiul Tehnic „Batthyany Ignac”, Gheorgheni

Harghita

Schi fond

228.

FERENCZ KATALIN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Batthyany Ignac”, Gheorgheni

Harghita

Schi fond

229.

SALMAN DIANA MĂRIA

XII/2013

Liceul Teoretic Zărneşti

Braşov

Biatlon

230.

GIRBACEATUDOR

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Braşov

Braşov

Biatlon

231.

CRITURLEA ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Tehnologic „Malaxa”, Zărneşti

Braşov

Biatlon

232.

GIURGI-STEFES DANIEL

XII/2013

Liceul Teoretic „J. Honterus”, Braşov

Braşov

Biatlon

233.

UNGUREANU MARIUS PETRU

XII/2013

Liceul Teoretic „I. Luca”, Vatra Dornei

Suceava

Biatlon

234.

TIMIŞ ŞCHIOPU LIVIU

XII/2013

Liceul Teoretic „V. Deac”, Vatra Dornei

Suceava

Schi fond

235.

TUDORAN CLAUDIU ŞTEFAN

XII/2013

Colegiul Naţional „N. Titulescu”, Braşov

Braşov

Schi alpin

236.

PUIU RUXANDRA

XII/2013

Colegiul Naţional „Gh. Şincai”, Baia Mare

Maramureş

Schi alpin

237.

GAVRILGEANINA FLORENTINA

XII/2013

Colegiul Naţional „Waldorf”, Iaşi

Iaşi

Scrimă

238.

SIRBU DRAGOS SEBASTIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Scrimă

239.

TEODOSIU IULIAN ROBERT

XII/2013

Colegiul Naţional „Minai viteazul”, Slobozia

Ialomiţa

Scrimă

240.

AMZA MĂRIO

XII/2013

Liceul Teoretic „Ioan Petruş”, Otopeni-Ilfov

Ilfov

Snooker

241.

BARNET DANIEL EMANUEL

XII/2013

Colegiul Naţional „G. Coşbuc”, Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

Taekwondo WTF

242.

LESAN BIANCA NICOLETA

XII/2013

Colegiul Tehnic Info-EI, Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

Taekwondo WTF

243.

ISTRATE ROXANAANA MĂRIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Soter”, Buzău

Buzău

Tenis de masă

244.

SULEATUDOR CRISTIAN

XII/2013

Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Bucureşti

Bucureşti

Tenis

245.

FIFEA CĂTĂLIN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Bucureşti

Bucureşti

Tenis

246.

SZEKELYANDRAS

XII/2013

Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Bucureşti

Bucureşti

Tenis

247.

GORONGEA CAMELIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Tir cu arcul

248.

PETRILA MĂRIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Tir cu arcul

249.

PRICOP LUCIAN

XII/2013

Liceul Tehnologic şi Economic „Virgil Madgearu”, Iaşi

Iaşi

Tir cu arcul

250.

ARADOAIE ERONIM MARCEL

XII/2013

Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna” Roşu/Chiajna

Ilfov

Box

251.

ATOMEIANCUŢA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Botoşani

Botoşani

Box

252.

IABLONCSIK MILOSLAVA DARIA

XII/2013

Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu”, Oradea

Bihor

Admitere Austria

253.

CONSTANTINESCU DIANA

XII/2013

Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu”, Bucureşti

Bucureşti

Admitere Germania

254.

CONSTANTINESCU MĂDĂLINA- ANDREEA

XII/2013

Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu”, Bucureşti

Bucureşti

Admitere Austria

255.

MANOLACHE SABINA ANA MĂRIA

XII/2013

Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu”, Bucureşti

Bucureşti

Admitere Olanda

256.

ZDRALEA MĂRIA ELISABETA

XII/2013

Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu”, Bucureşti

Bucureşti

Admitere Olanda

257.

DEME TAMAS

XII/2013

Liceul Teoretic „Nagy Mosez”, Târgu Secuiesc

Covasna

Admitere Ungaria