MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 280/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 280         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 17 mai 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

158. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

471. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

160. - Lege privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România

 

473. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România

 

161. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare

 

474. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale si a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare

 

162. - Lege privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/său la plecarea din porturile româneşti

 

475. - Decret pentru promulgarea Legii privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti

 

478. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 5 din 15 aprilie 2013

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

1.226. - Decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislaţiei referitoare la accesul terţilor la sistemele de transport al gazelor naturale şi de la metodologiile de tarifare

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 98, alineatul (3) se abrogă.

2. La articolul 99, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,(4) Pe întreaga perioadă a şederii în centre, străinilor li se asigură posibilitatea comunicării cu reprezentanţii diplomatici şi consulari ai statului de provenienţă, cu membrii lor de familie, precum şi cu reprezentantul legal.”

3. La articolul 99, alineatul (6) se abrogă.

4. La articolul 99, după alineatul (8) se introduc cinci noi alineate, alineatele (9)-(13), cu următorul cuprins:

„(9) La introducerea în centre, străinii sunt obligaţi să se supună controlului corporal, medical, amprentării şi fotografierii, precum şi să predea obiectele periculoase sau interzise de lege, cele de valoare, sumele de bani deţinute şi mijloacele de comunicare mobile.

(10) Pe durata cazării în centre, străinii sunt obligaţi să respecte programul zilnic, regulile de igienă individuală şi colectivă, să nu distrugă bunurile din dotarea centrelor, să se conformeze dispoziţiilor personalului centrelor, date în exerciţiul atribuţiilor profesionale, şi să se supună investigaţiilor şi tratamentelor medicale în cazul constatării unor afecţiuni medicale de natură să pună în pericol sănătatea celorlalte persoane aflate în centru.

(11) Pe durata cazării în centre, străinilor le este interzis să desfăşoare acţiuni care pot aduce prejudicii securităţii şi ordinii interioare a centrului sau să incite la săvârşirea de astfel de acţiuni, să consume băuturi alcoolice sau substanţe interzise prin lege, să comercializeze alimente, echipamente sau alte bunuri în incinta centrelor.

(12) în cazul nerespectării de către străini a obligaţiilor stabilite în sarcina acestora se pot lua măsurile necesare, inclusiv utilizarea forţei, pentru protejarea vieţii sau integrităţii fizice a personalului centrelor, a străinilor ori a altor persoane, împiedicarea producerii de pagube materiale, a părăsirii neautorizate a centrului sau pentru restabilirea ordinii interioare. Măsurile se aplică gradual şi proporţional cu starea de pericol ce trebuie înlăturată.

(13) Regulile de ordine interioară pe care străinii cazaţi în centre sunt obligaţi să le respecte, precum şi modul de organizare a accesului, pazei, supravegherii şi însoţirii străinilor în şi din centre sunt prevăzute în regulament, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

5. La articolul 144, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Cheltuielile ocazionate de îndepărtarea străinilor care nu dispun de fonduri necesare în acest sens, cele pentru transportul, hrănirea, întreţinerea, cazarea în centre şi cele determinate prin distrugerea de către străini a bunurilor aflate în dotarea centrelor, precum şi cele pentru asistenţă medicală, spitalizare şi asigurarea comunicării cu reprezentanţii diplomatici şi consulari ai statului de provenienţă, cu membrii lor de familie şi cu reprezentantul legal se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor alocate pentru aceste destinaţii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicata.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRON TUDOR MITREA

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 158.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 471.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se declară ziua de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România.

Art. 2. - Cu prilejul Zilei Patrimoniului Mondial UNESCO din România pot fi organizate activităţi culturale, sociale şi artistice şi pot fi difuzate, prin mijloacele de informare în masă, materiale care vizează promovarea şi protejarea patrimoniului mondial UNESCO din România.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 160.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România

În temeiul prevederilor art. 77 alin, (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 473.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 12 din 17 august 2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII. 1 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 22 august 2011.

 

Această lege a Fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 161.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

 

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 474.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Obiectul de reglementare al prezentei legi îl constituie simplificarea şi armonizarea procedurilor administrative aplicate în domeniul transportului maritim, prin standardizarea transmiterii electronice a informaţiilor şi prin raţionalizarea formalităţilor de raportare.

Art. 2. - (1) Prezenta lege se aplică formalităţilor de raportare aplicabile în domeniul transportului maritim, navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti.

(2) Prezenta lege nu se aplică navelor exceptate de la formalităţile de raportare potrivit art. 10 alin. (1).

Art. 3. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) autoritate competentă - Autoritatea Navală Română» denumită în continuare ANR, autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, care gestionează interfaţa electronică unică;

b) autorităţi relevante - ANR, Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa - societate comercială pe acţiuni, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi - societate comercială pe acţiuni sub autoritatea Ministerului Transporturilor Autoritatea Naţională a Vămilor - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, Poliţia de Frontieră Română - instituţia specializată a statului care exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, structurile organizatorice din cadrul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice ce îşi desfăşoară activitatea în porturi, orice altă entitate Care este, conform reglementărilor în vigoare, implicată în circuitul formalităţilor de raportare;

c) Convenţia FAL - Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional, adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internaţionala privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, în versiunea sa actualizată;

d) formalităţi de raportare - informaţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, informaţii care, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă, trebuie furnizate în scopuri administrative şi procedurale atunci când o navă soseşte într-un port românesc sau pleacă dintr-un port românesc;

a) formulare FAL - formularele standardizate prevăzute în Convenţia FAL;

f) navă - orice navă maritimă sau ambarcaţiune maritimă, aşa cum sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997

privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) SafeSeaNet - sistemul Uniunii Europene de schimb de informaţii maritime, astfel cum este definit în Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, cu modificările şi completările ulterioare;

h) transmitere electronică a datelor - procesul de transmitere de informaţii codate în format digital prin utilizarea unui format structurat revizuibil ce poate fi folosit în mod direct pentru stocarea şi prelucrarea informatică.

Art. 4. - Fiecare autoritate relevantă adoptă măsuri pentru a asigura faptul că formalităţile de raportare sunt solicitate într-un mod armonizat şi coordonat.

Art. 5. - Sub rezerva unor dispoziţii specifice privind notificarea transmisă de nave, prevăzute de actele juridice ale Uniunii Europene sau de instrumentele juridice internaţionale aplicabile transportului maritim şi obligatorii în România, inclusiv a dispoziţiilor privind controlul persoanelor şi bunurilor, ANR se asigură că comandantul sau orice altă persoană pe deplin autorizată de operatorul navei notifică ANR şi autorităţilor relevante implicate, după caz, înaintea sosirii într-un port românesc informaţiile cerute prin formalităţile de raportare, astfel;

a) cu cel puţin 24 de ore în prealabil; sau

b) cel târziu în momentul în care nava părăseşte portul anterior, în cazul în care durata voiajului este mai mică de 24 de ore; sau

c) dacă portul de escală nu este cunoscut sau este schimbat în timpul voiajului, de îndată ce această informaţie este disponibilă.

Art. 6. - (1) Autorităţile relevante vor asigura măsurile necesare îndeplinirii formalităţilor de raportare în format electronic şi transmiterea acestora printr-o interfaţă electronică unică, în condiţiile prezentei legi, până cel mai târziu la 1 iunie 2015.

(2) Aceasta interfaţă electronica unica, care conectează SafeSeaNet, e-Customs şi alte sisteme electronice utilizate de autorităţile relevante constituie locaţia în care, în conformitate cu prezenta lege, toate informaţiile sunt raportate o singură dată şi sunt puse la dispoziţia tuturor autorităţilor relevante şi a statelor membre ale Uniunii Europene.

(3) Fără a aduce atingere formatului relevant prevăzut în Convenţia FAL, formatul menţionat la alin. (1) respectă prevederile art. 7.

(4) Atunci când formalităţile de raportare sunt cerute de actele juridice ale Uniunii Europene şi în măsura necesară pentru buna funcţionare a interfeţei electronice unice instituite în conformitate cu alin. (1), sistemele electronice menţionate la alin. (2) trebuie să fie interoperabile, accesibile şi compatibile cu sistemul SafeSeaNet stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi, dacă este cazul, cu sistemele informatice prevăzute în Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă şi comerţ.

(5) Fără a aduce atingere dispoziţiilor specifice privind controlul vamal şi la frontieră stabilite în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar şi în Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), ANR consultă operatorii economici şi informează Comisia cu privire la progresele obţinute folosind metodele stabilite în Decizia nr. 70/2008/CE.

Art. 7. - {1} ANR se asigură că informaţiile primite în conformitate cu formalităţile de raportare prevăzute în temeiul unui act juridic al Uniunii Europene sunt disponibile în sistemul naţional SafeSeaNet şi pune Sa dispoziţia altor state membre ale Uniunii Europene părţile relevante din aceste informaţii prin intermediul sistemului SafeSeaNet.

(2) Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel, prevederile alin. (1) nu se aplică informaţiilor primite în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, al Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal Comunitar, al Regulamentului (CE) nr. 562/2006, precum şi al Regulamentului (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat).

(3) ANR se asigură că informaţiile primite în conformitate cu alin. (1) Sunt accesibile, la cerere, autorităţilor relevante.

(4) Formatul digital de bază a! mesajelor, ce urmează a fi folosit în sistemul naţional SafeSeaNet în conformitate cu alin. (1), se stabileşte în conformitate cu art. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010, cu modificările şi completările ulterioare

(5) ANR poate facilita accesul la informaţiile relevante menţionate la alin. (1) fie printr-o interfaţă electronică naţională unică prin intermediul unui sistem de schimb de date electronic, fie prin intermediul sistemului naţional SafeSeaNet.

Art. 8. - (1) Autorităţile relevante vor utiliza formularele FAL pentru îndeplinirea formalităţilor de raportare.

(2) Autorităţile relevante pot accepta ca informaţiile solicitate în temeiul unui act juridic al Uniunii Europene să fie furnizate pe suport de hârtie numai până la 1 iunie 2015.

Art. 9. - (1) Autorităţile relevante, în conformitate cu actele juridice aplicabile ale Uniunii Europene sau cu legislaţia naţională, adoptă măsurile necesare pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor comerciale şi a altor informaţii confidenţiale care fac obiectul schimburilor în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Autorităţile relevante acordă atenţie specială protejării datelor cu caracter comercial colectate în temeiul prezentei legi.

(3) în ceea ce priveşte datele personale, autorităţile relevante garantează respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Navele aflate sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care operează între porturi situate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, dar care nu vin dinspre, nu fac o escală sau nu se îndreaptă către un port situat în afara acestui teritoriu ori a unei zone libere supuse controalelor de tip I în sensul legislaţiei vamale, sunt exceptate de la transmiterea informaţiilor ce figurează în formularele FAL.

(2) Prevederile alin. (1) nu trebuie să aducă atingere actelor juridice ale Uniunii Europene aplicabile şi posibilităţii ca autorităţile relevante să solicite datele prevăzute în formularele FAL prevăzute la lit. B pct. 1 lit. a)-f) din anexă, necesare pentru protejarea ordinii şi securităţii interne şi pentru aplicarea actelor legislative în domeniul vamal, fiscal, a! mediului sau sanitar.

Art. 11. - Amendamentele ulterioare la Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre şi de abrogare a Directivei 2002/6/CE vor fi transpuse în legislaţia internă prin hotărâre a Guvernului.

*

Prezenta lege transpune Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea îh şi/sau la plecarea din porturile statelor membre şi de abrogare a Directivei 2002/6/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 283 din 29 octombrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 162.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând formalităţile de raportare

 

A. Formalităţi de raportare în temeiul actelor Juridice ale Uniunii Europene

Această categorie de formalităţi de raportare include informaţii care sunt furnizate în conformitate cu următoarele dispoziţii:

1. Notificarea pentru navele care sosesc şi pleacă în/din porturile româneşti

Art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, cu modificările şi completările ulterioare

2. Verificările la frontiere efectuate asupra persoanelor

Art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

3. Notificarea mărfurilor periculoase sau poluante transportate la bord

Art. 14 şi 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010, cu modificările şi completările ulterioare

4. Notificarea deşeurilor şi a reziduurilor

Art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

5. Notificarea informaţiilor în materie de securitate

Art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare

Până la adoptarea unui formular armonizat la nivel internaţional, pentru transmiterea informaţiilor solicitate în temeiul art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 725/2004 se utilizează formularul prevăzut în apendicele care face parte integrantă din prezenta anexă. Formularul poate fi transmis electronic,

6. Declaraţia sumară de sosire

Art. 36a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar şi art. 87 din Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat)

B. Formulare FAL şi formalităţi în temeiul instrumentelor juridice internaţionale

1. Această categorie de formalităţi de raportare include informaţiile care sunt puse la dispoziţie în conformitate cu Convenţia FAL şi cu alte instrumente juridice internaţionale relevante.

a) Formularul FAL nr. 1: Declaraţie generală;

b) Formularul FAL nr. 2: Declaraţie de marfă;

c) Formularul FAL nr. 3: Declaraţie privind proviziile navei;

d) Formularul FAL nr. 4: Declaraţie privind efectele şi bunurile echipajului;

e) Formularul FAL nr. 5: Lista cuprinzând echipajul;

f) Formularul FAL nr. 6: Lista cuprinzând pasagerii;

g) Formularul FAL nr. 7: Mărfuri periculoase; h) Declaraţia maritimă de sănătate.

2. Formularele FAL menţionate la pct. 1 sunt cele prevăzute în anexele la Ordinul ministrului transportului şi infrastructurii nr. 1.413/2012 pentru publicarea acceptării unor amendamente la anexa la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), 1965, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia FAL.8(32) a Comitetului de Facilitare din 7 iulie 2005 şi prin Rezoluţia FAL. 10(35) a Comitetului de Facilitare din 16 ianuarie 2009.

C. Legislaţia naţională relevantă

în plus faţă de informaţiile prevăzute la lit. A şi B, ANR solicită următoarele informaţii:

a) informaţii privind conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 417/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 februarie 2002 privind accelerarea introducerii cerinţelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.978/94 al Consiliului;

b) Informaţii privind conţinutul de sulf în combustibili, conform Hotărârii Guvernului nr. 47*0/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, cu modificările şi completările ulterioare;

c) cargoplan, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internaţională privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 1984,1986,1989,1991,1993 şi 1994, precum şi a standardelor şi procedurilor specifice României;

d) certificat de scutire de la controlul sanitar al navei/certificat de control sanitar al navei;

e) declaraţie sanitar-veterinară şi declaraţie fitosanitară, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2000. Informaţiile sunt transmise prin mijloace electronice.

 

APENDICE

 

Formular pentru informaţii de securitate anterior sosirii navei, valabil pentru toate navele înaintea sosirii într-un port românesc

 

Ship pro-arrival security information form for all ships prior to entry into the port of Romania

 

Regula 9 capitolul XI-2 din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) şi articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 725/2004

1974 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) Regulation 9 of ChapterXI-2 and Article 6(3) of Regulation (EC) No 725/2004

Date despre navă şi date de contact

Particulars of the ship and contact details

 

Număr IMO

IMO number

 

Denumirea navei

Name of ship

 

Portul de înmatriculare

Port of registry

 

Statul de pavilion

Flag State

 

Tipul navei

Type of ship

 

Indicativ radio

Call sign

 

Tonaj brut

Gross tonnage

 

Numere de apel Inmarsat (dacă există)

Inmarsat call numbers (if available)

 

Denumirea companiei şi numărul de identificare al companiei

Name of company and company identification number

 

Persoană desemnată cu securitatea companiei (CSO) şi detalii de contact 24 din 24 ore

CSO name and 24 hour contact details

 

Portul de sosire

Port of arrival

 

Facilitatea portuară de sosire (dacă este cunoscută)

Port facility of arrival (if known)

 

 

Informaţii despre port şi facilitatea portuară

Port and port facility information

 

Data şi ora estimată pentru sosirea navei în port (ETA)

Expected date and time of arrival of the ship in port (ETA)

 

Scopul principal al escalei

Primary purpose of call

 

 

Informaţii solicitate prin regula 9.2,1 din capitolul XI-2 din Convenţia SOLAS

Information required by SOLAS Regulation 9.2.1 of ChapterXI-2

 

Nava deţine un certificat internaţional de securitate a navei

(ISSC)?

Does the ship have a valid International Ship Security Certificate (ISSC)?

 

 

DA

YES

ISSC

ISSC

NU - de ce nu?

NO - why no?

Emis de [denumirea administraţiei sau a organizaţiei de securitate recunoscută (RSO)]

Issued by (name of  Administration of RSO)

Data expirării

(zz/ll/aaaa)

Expiry date

(dd/mm/yyyy)

Nava are la bord un plan de securitate (SSP) aprobat?

Does the ship have an approved SSP on board?

DA

YES

NU

NO

Gradul de securitate la care operează nava în prezent?

Security level at which, the ship is currently operating?

Grad de securitate 1

Security Level 1

Grad de securitate 2

Security Level 2

Grad de securitate 3

Security Level 3

Poziţia navei la momentul întocmirii prezentului raport

Location of ship the time this report is made

 

 

Enumeraţi ultimele 10 escale la facilităţile portuare, în ordine cronologică (începând cu cea mal recentă):

List the last 10 calls at port facilities in chronological order (most recent call first):

 

Nr.

No

Data sosirii

(zz/ll/aaaa)

Date from

(dd/mm/yyyy)

Data placării (zz/ll/aaaa)

Date to (dd/mm/yyyy)

Portul

Port

Ţara

Country

UN/LOCODE

(dacă este disponibil)

UN/LOCODE

(if available)

Facilitate portuară

Port facility

Grad de securitate

Security level

1.

 

 

 

 

 

 

GS =

SL =

2.

 

 

 

 

 

 

GS =

SL =

3.

 

 

 

 

 

 

GS =

SL =

4.

 

 

 

 

 

 

GS =

SL =

5.

 

 

 

 

 

 

GS =

SL =

6.

 

 

 

 

 

 

GS =

SL =

7.

 

 

 

 

 

 

GS =

SL =

8.

 

 

 

 

 

 

GS =

SL =

9.

 

 

 

 

 

 

GS =

SL =

10.

 

 

 

 

 

 

GS =

SL =

 

Nava a luat măsuri de securitate suplimentare sau speciale, în plus faţă de cele din SSP aprobat?

Dacă răspunsul este DA, indicaţi mai jos măsurile de securitate suplimentare sau speciale luate de navă.

Did the ship take any special or additional security measures, beyond those in the approved SSP?

If the answer is YES, indicate below the special or additional security measures taken by the ship.

DA

YES

NU

NO

Nr.

(idem anterior)

No

(as above)

Măsuri de securitate suplimentare sau speciale luate de navă

Special or additional security measures taken by the ship

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

 

Enumeraţi operaţiunile navă-navă, în ordine cronologică (începând cu cea mal recentă), desfăşurate în timpul ultimelor 10 escale la facilităţile portuare menţionate mai înainte. Extindeţi tabelul de mai jos sau continuaţi pe o pagină separată dacă este cazul - Introduceţi numărul total al activităţilor navă-navă:

List the ship-to-ship activities, in chronological order (most recent first), which were carried out during the last 10 calls at port facilities listed above. Expand table below or continue on separate page if necessary - Insert total number of ship-to-ship activities:

 

În timpul tuturor acestor operaţiuni navă-navă, au fost menţinute procedurile de securitate a navei specificate în SSP aprobat?

Dacă NU, prezentaţi în ultima coloană de mai jos detalii cu privire la măsurile de securitate alternative aplicate.

Were the ship security procedures specified in the approved SSP maintained during each of these ship-to-ship activities?

If NO, provide details of the security measures applied in lieu in the final column below

DA

YES

NU

NO

Nr.

No

Data, de la (zz/ll/aaaa)

Date from (dd/mm/yyyy)

Data, până la (zz/ll/aaaa)

Date to (dd/mm/yyyy)

Poziţie sau longitudine şi latitudine

Location or longitude and latitude

Activitate navă-navă

Ship-to-ship activity

Măsuri de securitate alternative aplicate

Security measures applied in lieu

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Descrierea generală a mărfurilor de la bordul navei

General description of the cargo aboard the ship

 

Nava transportă substanţe periculoase ca marfă încadrată în una dintre clasele 1, 2.1, 2.3, 3,4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 sau 8 din codul IMDG?

Is the ship carrying any dangerous substances as cargo covered by any of Classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, a. 1, 6.1, 6.2, 7 or 8 of the IMDG Code?

DA

YES

 

NU

NO

 

Dacă DA, confirmaţi că „Manifestul privind mărfurile periculoase” (sau un extras relevant) este anexat.

If YES, confirm Dangerous Goods Manifest (or relevant extract) is attached.

Confirmaţi că este anexată o copie a listei cuprinzând echipajul.

Confirm a copy of the ships crew list is attached.

DA

YES

Confirmaţi că este anexată o copie a listei cuprinzând pasagerii.

Confirm a copy of the ships passenger list is attached.

DA

YES

 

Alte Informaţii privind securitatea

Other security-related information

 

Există vreun aspect de securitate pe care doriţi să îl raportaţi?

Is there any security-related matter you wish to report?

DA

YES

 

Prezentaţi detalii:

Provide details:

NU

NO

 

Agentul navei la portul de destinaţie propus

Agent of ship at intended port of arrival

 

Nume:

Name:

Detalii de contact (nr. tel):

Contact details (Tel. No):

 

Identificarea persoanei care furnizează informaţiile

Identification of person providing the information

 

Titlul sau funcţia (bifaţi menţiunea care nu se aplică):

Comandant/SSO/CSO/Agentul navei

(idem anterior)

Title or Position (delete as appropriate):

Master/SSO/CSO/Ships agent

(as above)

Nume:

Name:

 

Semnătură:

Signature:

 

Data/ora/locul completării formularului

Data/time/place of completion of report

 

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 475.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de Înaltă apreciere pentru serviciile deosebite pe care Ie-a adus instituţiei militare, pentru rezultatele remarcabile obţinute pe durata îndeplinirii mandatului de şef al Statului Major al Forţelor Terestre,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului general cu patru stele dr. Ioan Marius Sorin.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 478.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL COMPETENT SA JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

 

DECIZIA Nr. 5

din 15 aprilie 2013

 

Dosar nr. 2/2013

Rodica Aida Popa - vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – preşedintele completului

Lavinia Curelea - preşedintele Secţiei I civile Roxana Popa - preşedintele delegat al Secţiei a II-a civile

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal

Corina Michaela Jîjîie - preşedintele Secţiei penale

Alina Iuliana Ţuca - judecător la Secţia I civilă

Românită Ecaterina Vrânceanu - judecător la Secţia I civilă

Constantin Brânzan - judecător la Secţia a II-a civilă

Paulina Lucia Brehar - judecător la Secţia a II-a civilă

Marian Budă - judecător la Secţia a II-a civilă

Elena Cârcei - judecător la Secţia a II-a civilă

Mariana Cîrstocea - judecător la Secţia a II-a civilă

Iulia Manuela Cîrnu - judecător la Secţia a II-a civilă

Minodora Condoiu - judecător fa Secţia a II-a civilă – judecător – raportor

Ileana Izabela Dolache - judecător la Secţia a II-a civilă

Mărioara Isailă - judecător la Secţia a II-a civilă

Aurelia Motea - judecător la Secţia a II-a civilă

Tatiana Gabriela Năstase - judecător la Secţia a II-a civilă

Nela Petrişor - judecător la Secţia a II-a civilă

Mirela Poliţeanu - judecător la Secţia a II a civilă

Carmen Trănica Teau - judecător la Secţia a II-a civilă

Gheorghiţa Luţac - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Doina Duican - judecător la Secţia de contencios administrativ si fiscal

Ana Maria Dascălu - judecător la Secţia penală

Mariana Ghena - judecător la Secţia penală

 

Completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 2/2013 este legal constituit, în conformitate cu dispoziţiile art. 3306 alin. 3 din Codul de procedură civilă raportat la art. 272 alin. 1 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Şedinţa completului este prezidată de doamna judecător Rodica Aida Popa, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este reprezentat de doamna Antonia Constantin, procuror-şef adjunct al Secţiei judiciare.

La şedinţa de judecată participă magistratul-asistent desemnat pentru această cauză, doamna Ileana Peligrad, din cadrul Secţiei a II-a civile a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) şi (5) şi art. 149 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, raportat la dispoziţiile art. 725 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă şi art. 6 alin. (1) din noul Cod civil cu privire la efectele modificării pe cale legislativă a valorii-prag prevăzute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 între data introducerii cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolvenţei şi data pronunţării hotărârii judecătorului-sindic.

Reprezentantul procurorului general, doamna Antonia Constantin, arată că modificarea legală a valorii-prag în sensul majorării acesteia nu produce efecte asupra condiţiilor de admisibilitate a cererilor formulate anterior intrării în vigoare a legii noi, întrucât, potrivit art. 725 alin. 4 teza I din Codul de procedură civilă care completează Legea nr. 85/2006, actul de procedură îndeplinit înainte de intrarea în vigoare a legii noi rămâne supus legii vechi, sub imperiul căruia a fost efectuat. Totodată, chiar dacă reglementarea se regăseşte în cuprinsul unei legi de procedură, conflictul de drept intertemporal va fi rezolvat, în lipsa unor norme tranzitorii exprese în cuprinsul legii de modificare, prin aplicarea principiului neretroactivităţii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie şi art. 6 alin. 1 teza a II-a din noul Cod civil.

În concluzie, solicită admiterea recursului în interesul legii şi pronunţarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii.

Preşedintele completului, doamna judecător Rodica Aida Popa, constatând că nu sunt întrebări de formulat din partea membrilor completului, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecată a rămas în pronunţare asupra recursului în interesul legii.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

1. Problemele de drept ce au generat practica neunitară

Prin recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a arătat că, în practica instanţelor de judecată, nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin, (1), art. 33 alin. (4) si (5) şi art. 149 din Legea nr. 85/2006 raportat la dispoziţiile art. 725 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă şi art. 6 alin. (1) din noul Cod civil cu privire la efectele modificării pe cale legislativă a valorii-prag prevăzute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 între data introducerii cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolvenţei şi data pronunţării hotărârii judecătorului-sindic.

2. Examenul Jurisprudenţial

În urma verificării jurisprudenţei la nivelul întregii ţări s-a constatat că nu există practică unitară în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) si (5) si art. 149 din Legea nr. 85/2006 raportat la dispoziţiile art. 725 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă şi art. 6 alin. (1) din noul Cod civil cu privire la efectele modificării pe cale legislativă a valorii-prag prevăzute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 între data introducerii cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolvenţei şi data pronunţării hotărârii judecătorului sindic.

3. Soluţiile pronunţate de Instanţele Judecătoreşti

3.1. Într-o primă orientare jurisprudenţială, unele instanţe au reţinut că verificarea condiţiilor de admisibilitate a cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolvenţei referitoare la condiţia valorii-prag se realizează prin raportare la forma prevăzută de dispoziţiile art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 la data introducerii cererii.

În acest sens, s-a arătat că, potrivit art. 725 alin. 4 din Codul de procedură civilă care completează Legea nr. 85/2006, în virtutea art. 149 din acest act normativ, actul de procedură îndeplinit înainte de intrarea în vigoare a legii noi rămâne supus legii vechi.

S-a susţinut şi că cerinţa legală privind valoarea-prag a creanţei aparţine dreptului substanţial, iar nu celui procesual, or, numai dispoziţiile procesuale sunt de imediată aplicare.

Majorarea legală, după momentul introducerii cererii creditorului, a valorii-prag nu are relevanţă în analiza condiţiilor prevăzute de lege pentru deschiderea procedurii insolvenţei, întrucât s-ar încălca principiul neretroactivităţii legii, iar o interpretare contrară ar echivala cu o prejudiciere a creditorului care, fiind diligent, a solicitat deschiderea procedurii, conformându-se dispoziţiilor procedurale în vigoare la data formulării cererii, fără a-i fi imputabilă schimbarea condiţiilor legale de admisibilitate pe parcursul soluţionării cererii.

Instanţele care au adoptat această orientare jurisprudenţială au considerat că această soluţie rezultă implicit şi din prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 care prevăd modalitatea de verificare a cuantumului minim al creanţei în situaţia în care sunt înregistrate şi alte cereri împotriva aceluiaşi debitor, în acest caz îndeplinirea condiţiilor prevăzute de alin. (1) referitoare la cuantumul minim al creanţelor urmând a se verifica prin raportare la valoarea însumată a creanţelor tuturor creditorilor care au formulat cereri cu respectarea valorii-prag prevăzute de lege.

3.2. Într-o a două orientare jurisprudenţială s-a considerat că, în această materie, îndeplinirea cerinţelor legale referitoare la deschiderea procedurii insolvenţei la cererea creditorilor trebuie verif cată în raport cu norma referitoare la valoarea-prag în vigoare la data pronunţării hotărârii judecătorului-sindic.

S-a arătat că, potrivit dispoziţiilor art. 33 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 85/2006, analiza stării de insolvenţă a debitorului şi, implicit, a îndeplinirii condiţiilor cumulative prevăzute de art. 3 pct. 1 lit. a), art. 3 pct. 6 şi 12 din lege se realizează la momentul la care judecătorul sindic se pronunţă asupra cererii creditorului.

În acest sens, s-a arătat că Legea nr. 85/2006 este o lege de procedură, astfel cum rezultă din chiar titlul său, iar, potrivit dispoziţiilor art. 725 alin. 1 din Codul de procedură civilă, cj care legea insolvenţei se completează în virtutea art. 149, dispoziţiile noii legi de procedură se aplică din momentul intrării sale în vigoare şi proceselor în curs de judecată începute sub legea veche.

În caz contrar, pentru situaţii tranzitorii de genul celor analizate, s-ar genera un tratament juridic diferenţiat între creditorii care au formulat cereri pentru deschiderea procedurii insolvenţei înainte de majorarea valorii-prag şi cei care au formulat astfel de cereri după modificarea pe cale legislativă a acestei valori.

4. Opinia procurorului general

Procurorul general a învederat că, potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din lege, procedura va începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor sau de către creditori, precum şi de orice alte persoane sau instituţii prevăzute expres de lege.

În privinţa creditorilor, prin art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 se arată că orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii împotriva unui debitor prezumat în insolvenţă poate formula o cerere introductivă, în care va preciza:

a) cuantumul şi temeiul creanţei;

b) existenţa unei garanţii reale, constituite de către debitor sau instituite potrivit legii;

c) existenţa unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului;

d) declaraţia privind eventuala intenţie de a participa la reorganizarea debitorului, caz în care va trebui să precizeze, cel puţin la nivel de principiu, modalitatea în care înţelege să participe la reorganizare.

Noţiunea de „creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii” este explicată în cuprinsul art. 3 pct. 6 din lege, arătându-se că, prin aceasta, se înţelege creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile şi depăşeşte valoarea-prag, prevăzută la pct. 12 al aceluiaşi articol, chiar şi după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură.

Prin art. 3 pct. 12 din lege, sub denumirea de valoare-prag, s-a prevăzut un cuantum minim al creanţei pentru care poate fi introdusă cererea creditorului, aceasta constituind totodată un criteriu legal, obiectiv, cuantificat/cuantificabil, de natură a preîntâmpina formularea unor cereri de deschidere a procedurii cu caracter şicanatoriu pentru debitor ori pentru creanţe derizorii, date fiind consecinţele deosebit de importante ale acestei etape a procedurii pentru existenţa debitorului

Aşadar, de lege lata, creditorul care formulează cererea introductivă va trebui să dovedească, în această fază a procedurii, cerinţele legale cu privire la creanţa pe care o invocă împotriva debitorului, respectiv:

- caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei de mai mult de 90 de zile;

- valoarea creanţei, egală sau superioară valorii-prag.

În ceea ce priveşte insolvenţă, ca stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, legea instituie, prin art. 3 pct. 1 lit. a), în considerarea dificultăţilor standardului de probă, o prezumţie relativă, de insolvenţă vădită, care operează atunci când debitorul nu a plătit, în termen de 90 de zile de la scadenţă, datoria sa faţă de creditor.

Din perspectiva procesuală, cererea creditorului constituie un act de procedură prin care se învesteşte tribunalul competent cu analiza stării de insolvenţă a debitorului, urmărindu-se, în această fază, deschiderea în interes propriu şi în interes general a unei proceduri pentru toţi creditorii, în vederea lichidării averii debitorului.

În consecinţă, modificarea legală a valorii-prag în sensul majorării acesteia nu va produce efecte asupra condiţiilor de admisibilitate a cererilor formulate anterior intrării în vigoare a legii noi, întrucât, potrivit art. 725 alin. 4 teza I din Codul de procedură civilă, cu care Legea nr. 85/2006 se completează, actul de procedură îndeplinit înainte de intrarea în vigoare a legii noi rămâne supus legii vechi, sub imperiul căreia a fost efectuat.

Pe de altă parte, valoarea-prag reprezintă un criteriu legal, obiectiv, la care se raportează cuantumul creanţei invocate de creditor sub aspectul caracterului cert al acesteia.

Aşadar, noţiunea analizată se referă la un aspect de drept substanţial ce vizează calitatea creanţei invocate de creditor, pentru a obţine declanşarea unei proceduri colective.

Chiar dacă reglementarea se regăseşte în cuprinsul unei legi de procedură, conflictul de drept intertemporal va fi rezolvat, în lipsa unor norme tranzitorii exprese îh cuprinsul legii de modificare, prin aplicarea principiului neretroactivităţii legii, consacrat prin art. 15 alin. (2) din Constituţie şi art. 6 alin. (1) teza a II-a din noul Cod civil.

În consecinţă, normei de modificare a valorii-prag în sensul majorării cuantumului creanţei, intervenită pe parcursul soluţionării cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolvenţei, nu i se poate da o aplicare retroactivă în privinţa cererilor formulate anterior intrării sale în vigoare.

În examinarea condiţiilor de admisibilitate şi temeinicie asupra cererii creditorului, judecătorul-sindic urmează să se raporteze la caracterele creanţei invocate, prevăzute de legea în vigoare la data introducerii cererii, iar nu de la momentul pronunţării hotărârii.

A da o altă interpretare înseamnă, pe de o parte, a-i solicita creditorului, încă de la data introducerii cererii, o anumită conduită care nu era prevăzută de lege şi, pe de altă parte, a admite faptul că soluţionarea cererii creditorului este supusă unor factori aleatori, interveniţi în perioada dintre introducerea cererii şi soluţionarea acesteia.

Or, principiul previziunii legitime se opune unei astfel de interpretări şi aplicări a legii, astfel încât, în lipsa unor norme tranzitorii din actul normativ de modificare, se impune aplicarea legii din forma în vigoare la data introducerii cererii.

Prin urmare, în interpretarea si aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) şi (5) şi art. 149 din Legea nr. 85/2006 raportat la art. 725 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă şi art. 6 alin. (1) din noul Cod civil, în lipsa unor norme tranzitorii contrare în actul normativ prin care se majorează valoarea-prag, îndeplinirea cerinţei cuantumului minim al creanţei, prevăzută de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006, se verifică de judecătorul-sindic prin raportare la data introducerii cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolvenţei

5. Raportul asupra recursului în interesul legii

Raportul întocmit de judecătorul-raportor al Secţiei a II-a civile asupra recursului în interesul legii, conform art. 3306alin. 6 din Codul de procedură civilă, a concluzionat că modificarea pe cale legislativă a valorii-prag prevăzute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 nu va produce efecte asupra condiţiilor de admisibilitate a cererilor formulate anterior intrării în vigoare a legii noi, deoarece, potrivit art. 725 alin. 4 teza I din Codul de procedură civilă care completează Legea nr. 85/2006, actul de procedură îndeplinit înainte de intrarea în vigoare a legii noi rămâne supus legii vechi, sub imperiul căruia a fost efectuat.

6. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Examinând sesizarea cu recurs în interesul legii, raportul întocmit de judecătorul raportor şi dispoziţiile legale ce se solicită a fi interpretate în mod unitar, reţine următoarele:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost legal sesizată, iar recursul în interesul legii este admisibil, fiind îndeplinite cumulativ cerinţele impuse de dispoziţiile art. 329 din Codul de procedură civilă, cu referire la autorul sesizării şi existenţa unei jurisprudenţe neunitare relativ la problema de drept ce se cere a fi interpretată.

Problema de drept care interesează prezentul recurs în interesul legii este cea care vizează modificarea legală a valorii-prag în sensul majorării cuantumului creanţei, intervenită pe parcursul soluţionării cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolvenţei.

Potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, procedura va începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către creditori, precum şi de orice alte persoane sau instituţii prevăzute de lege.

Articolul 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 arată că orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii împotriva unui debitor, prezumat în insolvenţă, poate introduce o cerere introductivă, în care va preciza:

a) cuantumul şi temeiul creanţei;

b) existenţa unei garanţii reale, constituite de către debitor sau instituite potrivit legii;

c) existenţa unor masuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului;

d) declaraţia privind eventuala intenţie de a participa la reorganizarea debitorului, caz în care va trebui să precizeze, cel puţin la nivel de principiu, modalitatea în care înţelege să participe la reorganizare.

Conform art. 33 alin. (4) din actul normativ anterior menţionat, dacă judecătorul-sindic stabileşte că debitorul este în stare de insolvenţă, îi va respinge contestaţia şi va deschide, printr-o sentinţă, procedura generală, situaţie în care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de către administratorul judiciar sau de către creditorii deţinând împreună sau separat minimum 20% din valoarea masei credale şi numai dacă aceştia îşi exprimă intenţia de a depune un plan în termenul prevăzut la art. 59 alin. (1), respectiv la art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2006.

Din dispoziţiile legale anterior menţionate rezultă că, înainte de a statua temeinicia cererii creditorului, judecătorul sindic va trebui să verifice admisibilitatea cererii acestuia, respectiv:

- dacă cererea de deschidere a procedurii îndeplineşte condiţiile de formă generale impuse de art. 112 şi 132 din Codul de procedură civilă, sub sancţiunea nulităţii cererii;

- dacă cererea îndeplineşte condiţiile de formă speciale impuse de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006.

Este de menţionat că neindicarea cuantumului şi a temeiului creanţei poate pune judecătorul-sindic în imposibilitatea de a verifica caracterul cert, lichid şi exigibil de mai mult de 30 de zile al creanţei, ceea ce va duce fie la nulitatea cererii de deschidere, fie la respingerea acesteia.

Art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 prevede că valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei pentru a putea fi introdusă cererea creditorului.

Modificarea valorii-prag a creanţei de la 10.000 lei la 30.000 lei s-a produs prin Legea nr. 277/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1697 privind taxele judiciare de timbru şi de la 30.000 lei la 45.000 lei prin Legea nr. 169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

Deşi această modificare legislativă a generat probleme de aplicare a legii în timp, în situaţia în care cererea de deschidere a procedurii s-a înregistrat înainte de intrarea în vigoare a unei legi care majorează valoarea-prag, din interpretarea literală a art. 3 pct. 12 reiese că valoarea-prag este o cerinţă pentru a putea fi introdusă cererea creditorului.

Aşadar, valoarea-prag trebuie raportată la legea în vigoare la data sesizării instanţei de către creditor.

A proceda altfel înseamnă a încălca principiul neretroactivităţii consacrat expres de art. 6 alin. (1) din noul Cod civil.

Potrivit principiului neretroactivităţii legii civile, această valoare-prag constituie o cerinţă supusă normelor legale în vigoare la data promovării cererii şi, în niciun caz, o condiţie ce ar trebui îndeplinită la data deschiderii procedurii în conformitate cu legea în vigoare la data soluţionării cererii de chemare în judecată.

În consecinţă, interpretând şi aplicând corect prevederile art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006, judecătorul-sindic va analiza îndeplinirea condiţiei referitoare la existenţa creanţei în cuantumul prevăzut de lege prin raportare la momentul introducerii cererii de deschidere a procedurii.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 3307 cu referire la art. 329 din Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) şi (5) şi art. 149 din Legea nr. 85/2006 raportat la art. 725 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă cu referire la efectele modificării pe cale legislativă a valorii-prag prevăzute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006, stabileşte că judecătorul-sindic va analiza îndeplinirea condiţiei referitoare la existenţa creanţei în cuantumul prevăzut de lege prin raportare la momentul introducerii cererii de deschidere a procedurii.

Obligatorie.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi, 15 aprilie 2013.

 

VICEPREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,

RODICA AIDA POPA

Magistrat-asistent,

Ileana Peligrad

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislaţiei referitoare la accesul terţilor la sistemele de transport al gazelor naturale şi de la metodologiile de tarifare

 

Având în vedere:

- prevederile art. 36 „Infrastructuri noi” din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE;

- dispoziţiile titlului II cap. IX „Noua infrastructură” din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

luând în considerare cererea depusă de Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH de modificare a Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislaţiei referitoare la accesul terţilor la sistemele de transport al gazelor naturale şi de la metodologiile de tarifare, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sub nr. 16.516 din 1 aprilie 2013,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Art. I. - Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislaţiei referitoare la accesul terţilor la sistemele de transport al gazelor naturale şi de la metodologiile de tarifare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 1 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Prezenta decizie îşi încetează valabilitatea în cazul în care tronsonul românesc nu este pus în funcţiune până la data de 31 decembrie 2021.

(2) în situaţia în care apar evenimente neprevăzute, în afara sau sub controlul Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH, aceasta este obligată să depună la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei o solicitare de modificare a termenului precizat la alin. (1).”

Art. II. - Prezenta decizie se comunică Comisiei Europene de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. III. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 17 mai 2013.

Nr. 1.226.

 

RECTIFICĂRI

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 1 aprilie 2013, se fac următoarele rectificări:

- la punctul 4, după nr. crt. 21 se va citi:

 

Nr. crt.

Judeţul

Numele şi prenumele

Cetăţenia

CNP

Valoarea

- lei -

Data

„22.

Vâlcea

Popa Laurenţiu

română

1730828384205

10.250

03.02.2012;

30.03.2012;

07.05.2012”

 

la punctul 4, la „TOTAL LEI”, în loc de: „5.106.311,74” se va citi: „5.116.561,74”.