MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 284/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 284         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 21 mai 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 105 din 5 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

229. - Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei „Fundaţia PAEM Alba” ca fiind de utilitate publică

 

260. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.547. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Metodologiei pentru monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic la 6 luni, respectiv la 12 luni de la absolvire


 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 105

din 5 martie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicată de Ana Sorohan în Dosarul nr. 2.584/86/2011 al Tribunalului Suceava - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.412D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, menţionând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, respectiv Decizia nr. 814 din 4 octombrie 2012.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 27 septembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 2.584/86/2011, Tribunalul Suceava - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicată de Ana Sorohan într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva unei sentinţe civile privind, printre altele, respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţia legală criticată este neconstituţională, întrucât încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanţa imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare, acest lucru reprezentând un real impediment sub raport constituţional a! accesului liber la justiţie.

Autorul excepţiei mai susţine că această prevedere legali ar putea fi constituţională dacă încheierea motivată pronunţată de judecător s-ar comunica părţii care a invocat-o.

Tribunalul Suceava - Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Aceste aspecte ţin de competenţa de reglementare a legiuitorului, în temeiul art. 126 alin. (2) şi al art. 129 din Constituţie, şi nu sunt de natură a afecta drepturile şi garanţiile procesuale, ci, dimpotrivă, dau expresie dreptului la apărare, dreptului la un proces echitabil şi la soluţionarea acestuia într-un termen rezonabil. Astfel cum arată şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa constantă în materie, dreptul de acces la tribunale nu este absolut, iar Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale permite, tocmai prin lipsa unei definiţii în sens restrâns a acestei noţiuni, limitarea implicit admisă a dreptului chiar în afara limitelor care circumscriu conţinutul oricărui drept. Totodată, principiul liberului acces la justiţie nu înseamnă accesul la toate gradele de jurisdicţie, iar legiuitorul, în considerarea unor situaţii deosebite, poate adopta reguli speciale de procedură.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA.

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, care au următorul cuprins: „Dacă excepţia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanţa respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanţa imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 814 din 4 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 6 decembrie 2012, asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale prin raportare la critici similare formulate de acelaşi autor într-un alt dosar al instanţei de contencios constituţional, constatând constituţionalitatea acestora.


Prin această decizie, Curtea Constituţională a reţinut că dispoziţiile legale criticate reprezintă norme de procedură, pe care instanţa care a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate este obligată să le aplice în vederea selectării doar a acelor excepţii de neconstituţionalitate care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţională, unica autoritate de jurisdicţie constituţională.

Aşadar, această procedură face posibilă doar pronunţarea în situaţiile date asupra oportunităţii sesizării Curţii Constituţionale, instanţa de judecată având rol de filtru al excepţiei de neconstituţionalitate ridicate de părţi.

Totodată, Curtea a reţinut că natura imperativă a termenului de 48 de ore, în cadrul căruia partea interesată poate declara recurs împotriva încheierii prin care instanţa de judecată a respins cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate, are menirea de a da expresie principiului celerităţii şi al soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil, în considerarea faptului că excepţia de neconstituţionalitate reprezintă un incident procedural în cadrul unui litigiu.

Totodată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa, a statuat că dreptul de acces la tribunale nu este absolut şi că, fiind vorba despre un drept pe care convenţia l-a recunoscut fără să îl definească în sensul restrâns al cuvântului, există posibilitatea limitărilor implicit admise chiar în afara limitelor care circumscriu conţinutul oricărui drept (Hotărârea din 25 februarie 1975 pronunţată în Cauza Golder împotriva Regatului Unit, paragraful 38). Pentru aceste motive nu poate fi reţinută nici încălcarea prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţa, atât considerentele, cât şi soluţia deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi a! art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, ai art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicată de Ana Sorohan în Dosarul nr. 2.584/86/2011 al Tribunalului Suceava - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa din data de 5 martie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Fundaţiei „Fundaţia PAEM Alba” ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Fundaţia „Fundaţia PAEM Alba”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în Alba Iulia, Str. Bucovinei nr. 6, judeţul Alba, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 8 mai 2013.

Nr. 229.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.633 şi nr. 633 bis din 27 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Negreşti”, la secţiunea 1 „Bunuri imobile” SISTEME DE INFRASTRUCTURĂ PRIVIND ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, poziţia nr. 28, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centru de Tineret”; coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă teren - 350 mp, Nr. cadastral 70488/UAT Negreşti, nr. clădiri - 1, suprafaţa desfăşurată - 257 mp, nr. nivele - P, fundaţie - B, pereţi - ZP, acoperiş - TB, starea construcţiei - B, dotări - DA, oraş Negreşti, str. M. Kogălniceanu nr. 6, Vecini: N - secţie vulcanizare, E - Casa de cultură, V - Cămin copii, S - str. M. Kogălniceanu”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „587.129,23 lei”.

2. La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Rebricea”:

a) la secţiunea l „Bunuri Imobile”, poziţia nr. 160, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Teren situat în locul numit «şes», NC - 70492, tarlaua - 49, parcela - 567/1, suprafaţa - 600 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „600”.

b) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 231 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 232-234, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 260.

 

ANEXA

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Rebricea

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuala, denumiră act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

232

1.3.7.1.

Drum pietonal Sat Draxeni

Din strada secundară 23 în stradă secundară 2

Suprafaţa - 366 mp

Vecinătăţi: NC – 70477; N - Zaharia C. Toader; S - Onuţa Ghiorghe

L-122m, l -3m

2012

1.830

Domeniul public al comunei Rebricea, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2013 Investiţie FEADR

233

1.8.8.

Suprafaţă de teren aferentă conductă refulare Draxeni

NC - 70496

Tarlaua 49, parcela 567/4

Suprafaţa -316 mp

NC-70494

Tarlaua 49, parcela 567/4

Suprafaţa-169 mp

2011

267,5

Domeniul public al comunei Rebricea, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2013 Investiţie FEADR

234

1.8.8.

Suprafaţă teren aferentă conducta refulare la gura de deversare staţie de epurare Draxeni

NC-70490

Tarlaua 49, parcela 574/2

Suprafaţa-413 mp

2011

206,5

Domeniul public al comunei Rebricea, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2013 Investiţie FEADR


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic la 6 luni, respectiv la 12 luni de la absolvire

 

Având în vedere prevederile art. 3 şi art. 94 alin. (2) lit. a), h) şi s) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic la 6 luni, respectiv la 12 luni de la absolvire, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Metodologia pentru monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 6.011/2008*).

Art. 3. - Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 15 aprilie 2013.

Nr. 3.547.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 6.011/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea

 

CONEXĂ

 

METODOLOGIE

pentru monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic la 6 luni, respectiv la 12 luni de la absolvire

 

1. Grup-ţintă

Absolvenţii de învăţământ profesional şi tehnic (liceu tehnologic, învăţământ profesional, învăţământ postliceal), la 6 luni, respectiv la 12 luni de la absolvirea şcolii

2. Obiective

Determinarea gradului de inserţie socioprofesională a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic, precum şi a caracteristicilor procesului de tranziţie de la şcoală la muncă. De asemenea, se investighează rata de tranziţie a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic (a următorul nivel de educaţie, precum şi determinanţii acestor rate.

3. Beneficiari

Beneficiarii direcţi ai rezultatelor monitorizării inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic sunt:

1. Ministerul Educaţiei Naţionale, interesat în măsurarea unor indicatori de rezultat relevanţi pentru evaluarea finalităţilor sistemului de învăţământ în scopul îmbunătăţirii strategiilor şi politicilor din educaţie şi formare profesională;

2. inspectoratele şcolare şi unităţile şcolare, care pot utiliza rezultatele monitorizării în scopul adaptării planurilor de şcolarizare şi îmbunătăţirii calităţii ofertei educaţionale;

3. centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE), respectiv Centrul Municipiului Bucureşti pentru Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE), care pot utiliza rezultatele monitorizării inserţiei socioprofesionale în activităţile de consiliere şi orientare profesională a elevilor în sprijinul unei decizii informate privind alegerea viitoarei cariere profesionale şi a traseului de educaţie şi formare profesională;

4. structurile de parteneriat social pentru învăţământ (comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social în formarea profesională şi consorţiile regionale), care pot utiliza rezultatele monitorizării în activitatea lor de planificare strategică a ofertei de educaţie şi formare profesională la nivel regional şi judeţean;

5. autorităţile locale, judeţene şi regionale, care pot utiliza rezultatele monitorizării în dezvoltarea şi implementarea politicilor publice bazate pe evidenţe ce vizează educaţia şi formarea profesională (pentru fundamentarea alocării şi utilizării eficiente a resurselor alocate acestui sector).

Beneficiarii finali ai rezultatelor monitorizării inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic sunt elevii şi părinţii acestora, care vor putea extrage informaţii relevante privind şansele de inserţie socioprofesională la finalizarea studiilor, în sprijinul deciziilor privind alegerea viitoarei cariere profesionale şi a traseului de educaţie şi formare profesională.

Rezultatele monitorizării inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic vor fi făcute publice pentru beneficiarii finali.

4. Metodă şi instrumente pentru monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic

Monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic are drept rezultat un studiu ce conţine un raport privind derularea anchetei şi un raport de analiză a inserţiei socioprofesionale pentru fiecare categorie de absolvenţi investigată, respectiv:

1. raport privind derularea anchetei;

2. raport de analiză a inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de liceu tehnologic;

3. raport de analiză a inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional;

4. raport de analiză a inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ postliceal.

Realizatori ai studiului privind monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic pot fi universităţi, inspectorate şcolare, CJRAE, respectiv CMBRAE.

Studiul privind monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic se realizează printr-un proces care are două subcomponente.

Subcomponenta 1. Constituirea informaţiilor privind absolvenţii de învăţământ profesional şi tehnic

Această subcomponenta este obligatorie pentru fiecare inspectorat şcolar. Informaţiile vor fi integrate în baza de date a inspectoratelor şcolare, iar rezultatele obţinute vor fi utilizate şi în raportul privind starea învăţământului realizat la nivelul fiecărui inspectorat şcolar, rezultate preluate şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Subcomponenta 1 constă în constituirea informaţiilor privind absolvenţii de învăţământ profesional şi tehnic pentru cunoaşterea structurii acestora pe profiluri, domenii, calificări, medii de rezidenţă şi a datelor de identificare a acestora.

Această subcomponenta este realizată de către inspectoratele şcolare. În acest scop, inspectoratele şcolare utilizează baza de date existentă sau creează o bază de date adecvată scopului aplicării prezentei metodologii. Subcomponenta 1 se realizează în fiecare an şcolar, în mod obligatoriu, până la data de 15 octombrie pentru toţi absolvenţii de învăţământ profesional şi tehnic din anul şcolar anterior (vezi anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta metodologie).

Informaţiile se vor stoca pe suport hârtie şi electronic şi sunt structurate în două tipuri de machete:

1. tabele centralizatoare cu informaţii privind numărul absolvenţilor pe profiluri, calificări şi medii de rezidenţă (vezi anexele nr. 1 şi 2);

2. lista absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic, cu precizarea următoarelor informaţii: numele şi prenumele absolventului, codul numeric personal, unitatea de învăţământ la care a absolvit liceul tehnologic/învăţământul profesional/ învăţământul postliceal, profilul, domeniul de formare profesională, calificarea profesională în care s-a pregătit, mediul de rezidenţă a absolventului, adresa de domiciliu şi alte date de contact (telefon, e-mail).

Validarea conţinutului machetelor se va realiza prin verificarea conţinutului informaţiilor şi prin compararea cu evidenţele inspectoratului şcolar privind structura absolvenţilor din promoţia respectivă. De asemenea, se va acorda o atenţie deosebită verificării acurateţei completării adreselor de domiciliu ale absolvenţilor şi a datelor de contact ale acestora.

O primă analiză a informaţiilor din baza de date este menită să informeze decidenţii de politică educaţională cu privire la structura pe profiluri, domenii de formare, calificări şi medii de rezidenţă a absolvenţilor.

Extrasele din baza de date privind absolvenţii sunt necesare pentru derularea subcomponentei 2 - ancheta de teren.

Subcomponenta 2. Ancheta de teren pe bază de chestionar în rândul absolvenţilor

Subcomponenta 2 constă în realizarea anchetei de teren pe bază de chestionar în rândul absolvenţilor, urmată de elaborarea raportului privind derularea anchetei şi a rapoartelor de analiză a inserţiei socioprofesionale pentru fiecare categorie de absolvenţi investigată.

Ancheta de teren poate fi realizată de către universităţi, inspectorate şcolare, CJRAE, respectiv CMBRAE, sau operatori economici/instituţii/organizaţii cu experienţă relevantă în realizarea anchetelor de teren. În cazul în care subcomponenta 2 este realizată de către un operator economic/o instituţie/o organizaţie - alte entităţi decât inspectoratul şcolar sau CJRAE/CMBRAE - aceasta se va realiza pe baza unui contract sau a unui acord de colaborare. În toate cazurile este necesar ca operatorii de teren să aibă experienţă relevantă în realizarea anchetelor. Indiferent care este realizatorul anchetei de teren, acesta va aplica prezenta metodologie.

Realizatorul anchetei de teren elaborează un raport privind derularea anchetei.

Rapoartele de analiză a inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor pot fi realizate de către realizatorul anchetei de teren sau de către realizatorul studiului privind monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic.

Realizatorul anchetei de teren va furniza realizatorului studiului privind monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic raportul/rapoartele elaborat/elaborate în urma investigaţiei de teren, însoţit/însoţite de toate instrumentele utilizate în acest scop, inclusiv bazele de date.

Instrumentele utilizate în cadrul anchetei de teren sunt:

1. machete cu informaţii privitoare la absolvenţii învăţământului profesional şi tehnic, extrase din baza de date a inspectoratelor şcolare1, conform anexelor nr. 1 şi 2;

2. model de chestionar pentru investigarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor (vezi anexele nr. 3, 4 şi 5, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, pentru fiecare categorie de absolvenţi investigată);

3. chestionare completate pentru toţi absolvenţii promoţiei investigate;

4. bază de date privind prelucrarea răspunsurilor la chestionare.


1 În acest scop, inspectoratele şcolare utilizează baza de date existentă sau creează o bază de date adecvată scopului aplicării prezentei metodologii.


 

Ancheta de teren vizează toţi absolvenţii din promoţia investigată la 6 luni, respectiv la 12 luni de la absolvirea nivelului respectiv de învăţământ profesional şi tehnic. Ancheta de teren se realizează în perioadele:

- ianuarie-februarie, pentru investigarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor la 6 luni de la absolvirea şcolii;

- august-octombrie, pentru investigarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor la 12 luni de la absolvirea şcolii.

Toate/Toţi instituţiile/operatorii economici/organizaţiile implicate în monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor, înainte de efectuarea oricărei colectări sau prelucrări a datelor cu caracter personal, vor face toate demersurile necesare în vederea funcţionării ca operator de date personale, în deplină concordanţă cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Orice colectare şi prelucrare a datelor cu caracter personal se va face numai cu consimţământul persoanelor vizate exprimat în condiţiile cerute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Metodă şi instrument pentru realizarea anchetei de teren pe bază de chestionar în rândul absolvenţilor

Investigarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic se face prin anchetă de teren pe bază de chestionar aplicat faţă în faţă.

Chestionarul va fi structurat astfel: o componentă fixă (unitară la nivel naţional - vezi modelul de chestionar2, precum şi o componentă „dinamică”, cu întrebări suplimentare adaptate în funcţie de unele nevoi specifice de investigaţie, de particularităţi sau schimbări care au loc la nivelul contextului socioeconomic. Componenta fixă permite, pe de o parte, urmărirea unor tendinţe de la un an la altul şi, pe de altă parte, comparabilitatea la nivel naţional. Componenta „dinamică” poate fi introdusă fie la cerere, cu scopul de a răspunde unor nevoi conexe ale beneficiarilor, fie ca urmarea consultărilor cu experţii şi practicienii din educaţie, piaţa muncii şi politici de ocupare a forţei de muncă. Componenta „dinamică” a chestionarului nu poate constitui însă mai mult de 20% din volumul chestionarului.

Rata de non-răspuns va fi de maximum 5%, pentru a se înscrie astfel între limitele acceptabile ale unei anchete reprezentative la nivel naţional, realizată cu operatori de interviu. Această rată de non-răspuns se calculează prin raportarea numărului refuzurilor subiecţilor la numărul total de subiecţi identificaţi în teren în acord cu datele obţinute de la inspectoratele şcolare.

Deşi se recomandă ca procesul de culegere a datelor să fie realizat de un organism independent, capabil să asigure obiectivitatea necesară în procesul de culegere a informaţiilor şi o dezirabilitate scăzută a răspunsurilor pentru unii itemi, totuşi, în funcţie de resursele financiare şi umane disponibile, realizatorul anchetei de teren poate utiliza şi alte reţele de operatori de interviu (de exemplu: studenţi în ani terminali la facultăţi de profil - sociologie şi asistenţă socială, psihosociologie etc.). Operatorilor de interviu trebuie să le fie furnizată o formare corespunzătoare cu privire la identificarea subiecţilor în teren, soluţionarea diferitelor cazuri de neidentificare a adreselor aflate în evidenţe, de non-răspuns al subiecţilor, de chestionare incomplete etc. Mai mult decât atât, formarea operatorilor de interviu trebuie să conţină informaţii cu privire la aplicarea itemilor, validarea anumitor răspunsuri, înregistrarea adecvată a răspunsurilor respondenţilor şi, nu în ultimul rând, necesitatea şi modalitatea de adresare a întrebărilor ajutătoare atunci când este cazul etc.


2 Modelul de chestionar prezentat în anexa nr. 4 a fost aplicat, perfecţionat şi validat pe parcursul studiilor-pilot realizate anterior. Modelele de chestionar prezentate în anexele nr. 3 şi 5 sunt realizate pe baza modelului din anexa nr. 4.

 

Principalele aspecte vizate şi indicatorii asociaţi acestora sunt:

 

Aspecte vizate

Variabile/Indicatori

Caracteristicile socioeconornice ale absolvenţilor şi ale familiei de provenienţă

- vârsta = vârsta respondentului la momentul realizării anchetei, cu următoarele niveluri de dezagregare:

- sexul, mediul de rezidenţă, etnia;

- percepţia asupra perspectivelor de pe piaţa muncii = şansele de a fi persoană ocupată în perspectiva următorului an, pe care un individ percepe că le are pe piaţa muncii, cu următoarele niveluri de dezagregare:

- sexul, nivelul de educaţie al părinţilor, etnia, piaţa de muncă internă/externă, mediul de rezidenţă;

- mobilitatea între generaţii = ponderea celor care au nivel de educaţie mai ridicat decât nivelul de educaţie al părinţilor, cu următoarele niveluri de dezagregare:

- sexul, etnia, statutul ocupaţional, mediul de rezidenţă;

- statutul ocupaţional = poziţia pe care o ocupă respondentul pe piaţa muncii în momentul realizării anchetei (persoană ocupată, şomer, continuă studiile), cu următoarele niveluri de dezagregare:

- sexul, etnia, mediul de rezidenţă, domeniul de formare profesională;

- venitul = poziţia respondentului faţă de distribuţia veniturilor la nivel naţional, cu următoarele niveluri de dezagregare:

- sexul, etnia, educaţia părinţilor, mediul de rezidenţă.

Procesul de căutare a unui loc de muncă: metode şi intensitate

- contactarea serviciului public de ocupare = procentul celor care au făcut acest demers în primul an de la părăsirea sistemului de educaţie;

- modalităţile de căutare a unui loc de muncă;

- timpul mediu „scurs” între absolvirea învăţământului profesional şi tehnic şi primul loc de muncă „semnificativ” sau iniţierea unei activităţi pe cont propriu (prin loc de muncă „semnificativ” se înţelege un loc de muncă ocupat în baza unui contract de muncă cu normă întreagă încheiat pentru o perioadă de minimum 3 luni).

Educaţia, competenţele şi gradul de adecvare al pregătirii iniţiale la cerinţele pieţei muncii

- gradul de adecvare/inadecvare al calificării iniţiale la locul de muncă/ocupaţia practicată = procentul tinerilor absolvenţi a căror meserie/ocupaţie corespunde/nu corespunde calificării obţinute în şcoală, cu următoarele niveluri de dezagregare:

- sexul, etnia, domeniul de calificare;

- cursuri de formare profesională = procentul tinerilor absolvenţi care au urmat un curs de formare profesională după părăsirea sistemului de educaţie iniţială;

- rata de continuare a studiilor la următorul nivel de educaţie, cu următoarele niveluri de dezagregare: - sexul, etnia, domeniul de calificare, regiunea de dezvoltare, mediul de rezidenţă, nivelul de educaţie absolvit;

- intenţia de continuare a studiilor, cu următoarele niveluri de dezagregare:

- sexul, etnia, domeniul de calificare, nivelul de educaţie absolvit, mediul de rezidenţă.

Calitatea locului de muncă ocupat

- venitul net la locul de muncă actual, cu următoarele niveluri de dezagregare:

- sexul, etnia, domeniul de calificare, mediul de rezidenţă;

- timpul de muncă = numărul mediu de ore lucrate în mod obişnuit pe săptămână, cu următoarele niveluri de dezagregare:

- sexul, etnia, domeniul de calificare, mediul de rezidenţă;

- tipul de contract:

- ponderea tinerilor absolvenţi care se află în locuri de muncă pe durată determinată, respectiv nedeterminată;

- ponderea tinerilor absolvenţi care se află în locuri de muncă cu timp parţial de lucru, respectiv cu normă întreagă;

cu următoarele niveluri de dezagregare:

- sexul, etnia, domeniul de calificare, mediul de rezidenţă;

- gradul de satisfacţie cu privire la locul de muncă ocupat în prezent, determinat prin ponderea celor ocupaţi care sunt mulţumiţi cu locul de muncă actual comparativ cu ponderea celor care îşi caută un alt loc de muncă (şi de ce), cu următoarele niveluri de dezagregare:

- sexul, etnia, domeniul de calificare, mediul de rezidenţă.

Rolul politicilor de măsuri active

- loc de muncă subvenţionat = procentul tinerilor absolvenţi care ocupă locuri de muncă subvenţionate;

- beneficiari de măsuri active = procentul tinerilor absolvenţi care beneficiază de măsuri active, cu următoarele niveluri de dezagregare:

- nivelul de calificare, domeniul de formare profesională, mediul de rezidenţă.

 

Verificarea, validarea şi prelucrarea datelor

Realizatorul anchetei de teren va aplica proceduri specifice pentru controlul şi verificarea modului de aplicare a chestionarelor de către operatorii de teren.

Chestionarele completate trebuie pregătite pentru prelucrarea statistică a datelor prin verificarea acestora şi postcodificarea variabilelor care impun acest demers. Verificarea chestionarelor vizează analizarea completitudinii, exactităţii şi uniformităţii acestora.

Postcodificarea se realizează prin ataşarea de coduri răspunsurilor la întrebările deschise sau completarea sistemului de coduri la întrebările semiînchise. Recomandăm încărcarea datelor într-o bază de date definită prin programul statistic Statistics Program for Social Sciences (SPSS). După încărcare, se impun proceduri de curăţare şi validare a datelor prin utilizarea multiplelor chei de control. Se realizează prelucrarea primară a informaţiei din chestionare prin construcţia unor tabele unidimensionale exprimate sub formă de frecvenţe absolute şi relative. Acestea se completează prin întocmirea unor tabele bidimensionale şi multidimensionale pentru a analiza răspunsurile simultane la două sau mai multe întrebări care au legătură între ele. Se impune analizarea distribuţiei răspunsurilor şi a ratelor de non-răspuns pentru fiecare variabilă în parte. Acest demers stă la baza formulării primelor ipoteze cu privire la rezultatele cercetării. Sunt eliminate din analiză variabilele pentru care răspunsurile nu prezintă o dispersie suficient de mare pentru a prezenta interes în economia investigaţiei. Inspecţia tabelelor de frecvenţă va conduce şi la necesitatea comasării unor coduri de răspuns la care frecvenţele se dovedesc a fi prea mici. Consistenţa datelor se verifică prin realizarea tabelelor de contingenţă între variabile relevante şi, eventual, prin compararea rezultatelor cu cele provenind din cercetări similare sau din valuri anterioare ale investigaţiei. Întocmirea rapoartelor de investigare trebuie Să evidenţieze principalele rezultate ale prelucrării primare şi de profunzime a informaţiilor cu privire la toate dimensiunile/problemele de cercetat. Rezultatele trebuie să pună în evidenţă corelaţiile care se stabilesc între diferitele variabile investigate. De asemenea, rapoartele trebuie să includă anexe metodologice.

5. Structura recomandată a rapoartelor de analiză a inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor

Rapoartele de analiză se vor realiza distinct pe judeţe, niveluri de calificare şi perioade de la terminarea şcolii. În cazul realizării investigaţiei inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor la nivel regional se va elabora şi un raport de analiză sintetic pentru nivelul regional.


Pentru componentele „fixe” ale chestionarului se recomandă ca raportul să prezinte următoarele:

 

1. Metodologia studiului

Obiective/Grup-ţintă şi caracteristicile acestuia/Univers de investigare/Metodă, instrument de investigare şi indicatori/Eşantion proiectat şi eşantion realizat/Rate de răspuns sau non-răspuns

 

2. Caracteristicile sociodemografice ale grupului-ţintă

Vârsta absolvenţilor/Starea civilă/Mobilitatea intergeneraţională/Distribuţia veniturilor/Percepţia asupra perspectivelor de pe piaţa muncii

 

3. Participarea şi performanţele şcolare

Profilul/Domeniul de formare profesională/Calificarea/Performanţe şcolare/Promovabilitate a examenelor de certificare a competenţelor şi a bacalaureatului/Profilul şi motivaţiile celor care îşi continuă studiile sau intenţionează să îşi continue studiile/Rata de continuare a studiilor/Participare la formarea profesională continuă

 

4. Tranziţia de la şcoală la muncă

Şomaj şi comportament de căutare a unui loc de muncă/Statut ocupaţional şi experienţă în muncă/Gradul de adecvare a calificării deţinute la ocupaţia practicată la locul de muncă/Gradul de satisfacţie faţă de ocupaţia practicată

 

5. Condiţiile de muncă

Sectorul de activitate/Tipul contractului de muncă/Programul de lucru/Venituri şi salarii/Satisfacţia faţă de locul de muncă

 

6. Concluzii, analiza şi compararea rezultatelor obţinute

 

 

Raportul va debuta cu o secţiune metodologică amplă ce include detalierea obiectivelor cercetării şi a grupului-ţintă investigat. De asemenea, cadrul metodologic vizează descrierea metodei, precum şi a tehnicii de investigare utilizate pentru atingerea obiectivelor. Procedura de operaţionalizare a obiectivelor cercetării este pusă în evidenţa prin prezentarea dimensiunilor/problemelor de investigat, instrumentul de cercetare fiind detaliat la nivelul indicatorilor/variabilelor vizaţi/vizate în investigare. Mai mult decât atât, indicatorii şi conceptele utilizate sunt atent definite pentru o cât mai bună adecvare a procesului de măsurare, precum şi pentru clarificarea condiţiilor în care datele/rezultatele devin comparabile. De asemenea, sunt incluse informaţii privind nivelurile de dezagregare adecvate şi relevante pentru diferiţii indicatori. Nu în ultimul rând, această secţiune va conţine informaţii cu privire la constrângerile metodologice şi la modul în care acestea au fost soluţionate.

O mai bună cunoaştere a grupului-ţintă se realizează prin secţiunea ce vizează caracteristicile sociodemografice ale subiecţilor. Analiza pune accentul pe variabile precum mobilitatea între generaţii, pentru a evalua legătura care se stabileşte între mediul de provenienţă a subiecţilor şi nivelul sau aspiraţiile lor educaţionale, precum şi distribuţia veniturilor acestora ca măsură a nivelului de bunăstare pe care îl asigură activităţile generatoare de venit pe care le desfăşoară absolvenţii. De asemenea, se caută stabilirea unei legături între bunăstarea gospodăriei din care provine respondentul, nivelul aspiraţiilor şi accesul acestuia la învăţământul liceal, postliceal sau superior. O atenţie specială este acordată analizei percepţiilor pe care absolvenţii le au asupra propriilor perspective pe piaţa muncii ca determinant important al comportamentului lor de căutare a unui loc de muncă sau al intenţiilor lor în privinţa traseului profesional, pe termen scurt şi mediu, sau, ca determinant al alegerii meseriei/profesiei care va fi dezvoltată prin studii liceale, postliceale sau universitare.

Cea de-a treia secţiune vizează diagnoza participării şi performanţelor şcolare ale absolvenţilor. Analiza include atât structura absolvenţilor pe profiluri, domenii şi niveluri de calificare profesională, cât şi nivelul performanţelor lor şcolare ca elemente importante de evaluare a capacităţii de angajare pe piaţa de muncă. Pentru o diagnoză adecvată a competenţelor profesionale este luată în calcul şi participarea absolvenţilor la cursuri/programe de formare profesională continuă, precum şi natura acestora. Cea mai importantă componentă a acestei secţiuni o reprezintă însă măsura în care absolvenţii continuă studiile la următorul nivel de educaţie, motivaţiile care stau la baza acestui comportament, precum şi convergenţa meseriei/ocupaţiei pe care doresc să o dezvolte cu calificarea dobândită în urma absolvirii învăţământului profesional/liceului tehnologic/învăţământului postliceal.

Secţiunea dedicată procesului de tranziţie de la şcoală la muncă include estimarea incidenţei şomajului în rândul tinerilor absolvenţi, alături de analiza comportamentului şi a modalităţilor lor de căutare a unui loc de muncă. Structura absolvenţilor după statutul ocupaţional oferă o radiografie relevantă a gradului lor de integrare pe piaţa muncii, care este completată de analiza experienţelor de muncă ale absolvenţilor. Variaţiile acestor indicatori sunt analizate în raport cu calificarea, sexul şi mediul de rezidenţă ale subiecţilor. Raportul include şi o evaluare a gradului de adecvare dintre calificarea deţinută şi ocupaţia practicată după mediul de rezidenţă şi sexul subiecţilor.

Ultima secţiune aduce informaţii privind calitatea ocupării absolvenţilor investigaţi, informaţii menite să aprofundeze analiza procesului de inserţie pe piaţa muncii a acestora. Astfel, raportul identifică principalele sectoare economice care au atras forţa de muncă reprezentată de absolvenţii de învăţământ profesional şi tehnic, oferind informaţii importante cu privire la tipul contractului de muncă, programul de lucru şi veniturile/salariile ce caracterizează munca acestora. Evaluarea nivelului de satisfacţie a absolvenţilor faţă de locul de muncă oferă o măsură a „reuşitei” lor profesionale, alături de estimarea unei rate a inserţiei de „succes” în rândul grupului-ţintă.

În măsura în care există investigaţii anterioare, realizate pe baza unor metodologii similare, se vor analiza şi compara rezultatele obţinute pentru promoţii diferite la aceeaşi perioadă de investigare de la terminarea şcolii.

Validarea conţinutului rapoartelor de monitorizare a inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor se recomandă să fie realizată de către experţi şi practicieni din domeniile: sociologie, piaţa muncii, educaţie şi politici active de ocupare a forţei de muncă. Validarea va fi realizată în ceea ce priveşte conţinutul instrumentelor, acurateţea rezultatelor obţinute, gradul de profunzime a analizelor şi gradul de cuprindere a problematicii investigate. De asemenea, rapoartele de analiză a inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor, precum şi raportul privind derularea anchetei vor fi transmise la Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) pentru verificarea conformităţii cu prezenta metodologie.

Valorificarea rezultatelor monitorizării inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor

Valorificarea rezultatelor monitorizării inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor se realizează de către

Ministerul Educaţiei Naţionale, CNDIPT, inspectoratele şcolare, CJRAE, respectiv CMBRAE, unităţile de învăţământ, structurile de parteneriat social pentru învăţământ (comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social în formarea profesională şi consorţii le regionale), autorităţile locale, judeţene şi regionale. După validarea de către CNDIPT a conformităţii cu prezenta metodologie, realizatorul anchetei face publice rezultatele investigaţiei prin publicarea studiului de monitorizare (raportul privind derularea anchetei şi rapoartele de analiză a inserţiei socioprofesionale).

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR................................

SITUAŢIA

absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic, promoţia1.............

Nivelul de învăţământ2......................................

 

Profilul

Domeniul de formare profesională

Calificarea profesională

Numărul de absolvenţa

Din care. cu mediul de rezidenţă

 

 

 

 

urban

rural

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Se realizează câte un tabel pe câte o foaie de lucru Excel separată pentru fiecare nivel de învăţământ: învăţământ profesional, liceu tehnologic, învăţământ postliceal.

În toate celulele se va utiliza aceiaşi format de scriere (Arial, font 12). Scrierea se realizează NUMAI cu diacritice. Nu se va scrie numai cu majuscule în niciun câmp. Scrierea va fi perfect identică pentru informaţiile care se repetă în mai multe celule (de exemplu: profilul, domeniul de formare profesională etc.).

Nu se vor îmbina celule.

 

Inspector şcolar general

 

Numele şi prenumele

………………………………

Semnătura

………………………………

Inspector şcolar de specialitate pentru învăţământ profesional şi tehnic

 

Numele şi prenumele

………………………………

Semnătura

………………………………

Compartiment reţea şcolară

 

Numele şi prenumele

………………………………

Semnătura

………………………………


1 Se menţionează anul absolvirii.

2 Învăţământ profesional/Liceu tehnologic/învăţământ postliceal.

3 Sunt cuprinşi toţi absolvenţii, indiferent de rezultatele la examenul final de certificare a competenţelor profesionale.

 

 


ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR ………………………….

TABEL NOMINAL

cu absolvenţii de învăţământ profesional şi tehnic, promoţia1

Nivelul de învăţământ2;

 

Nr. crt.

Unitatea de învăţământ

Adresa unităţii de învăţământ

Numele şi prenumeleabsolventului3

(în ordinea alfabetică în cadrul şcolii)

CNP

Profilul

Domeniul de formare profesională

Calificarea profesionala

Adresa de domiciliu a absolventului

Telefon

E-mail

Judeţul

Mediul de rezidenţă a absolventului (urban/rural)

Oraşul/ Comuna

Satul

Str.

Nr.

Bl.

Sc.

Et.

Ap.

0

1

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

16

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:

Se realizează câte un tabel pe câte o foaie de lucru Excel separată pentru fiecare nivel de învăţământ: învăţământ profesional, liceu tehnologic, învăţământ postliceal.

În toate celulele se va utiliza acelaşi format de scriere (Arial, font 12). Scrierea se realizează cu diacritice. Nu se va scrie numai cu majuscule în niciun câmp. Scrierea va fi perfect identică pentru informaţiile care se repetă în mai multe celule (de exemplu: unitatea de învăţământ, profilul, domeniul de formare profesională, calificarea ele). Nu se vor îmbina celule.

Mediul de rezidenţa a absolventului se determină pe baza domiciliului acestuia.

 

Inspector şcolar general

 

Numele şi prenumele

………………………………

Semnătura

………………………………

Inspector şcolar de specialitate pentru învăţământ profesional şi tehnic

 

Numele şi prenumele

………………………………

Semnătura

………………………………

Compartiment reţea şcolară

 

Numele şi prenumele

………………………………

Semnătura

………………………………


1 Se menţionează anul absolvirii.

2 învăţământ profesional/Liceu tehnologic/Şcoala postliceală.

3 Sunt cuprinşi toţi absolvenţii, indiferent de rezultatele la examenul final de certificare a competenţelor profesionale.


 

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

CHESTIONAR

pentru investigarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional

 

Acest sondaj în rândul absolvenţilor de învăţământ profesional este o anchetă sociologică, realizată pe baza metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru a evalua gradul de inserţie socioprofesională a absolvenţilor, precum şi intenţiile acestora pe termen scurt (1 an) şi mediu (până la 5 ani) de continuare a studiilor/de angajare pe piaţa muncii.

 

SECŢIUNEA 1

Informaţii despre participarea şcolară

 

Q1. Care este calificarea obţinută prin şcoală? (Marcaţi cu X domeniul şi completaţi calificarea - aşa cum este ea specificată pe diplomă.)

 

Domeniul de pregătire profesională

Marcaţi cu X

Denumiţi calificarea profesională obţinută (cea care este înscrisă pe actul de absolvire)

1. Mecanică

 

 

2. Electromecanică

 

 

3. Electronică automatizări

 

 

4. Chimie industrială

 

 

5. Materiale de construcţii

 

 

6. Electric

 

 

7. Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

 

 

8. Agricultură

 

 

9. Silvicultură

 

 

10. Comerţ

 

 

11. Turism şi alimentaţie

 

 

12. Industrie alimentară

 

 

13. Fabricarea produselor de lemn

 

 

14. Industrie textilă şi pielărie

 

 

15. Tehnici poligrafice

 

 

16. Estetica şi igiena corpului omenesc

 

 

17. Producţie media

 

 

 

Q2. Când aţi terminat şcoala, în anul............., aţi obţinut certificatul de competenţe profesionale? (încercuiţi răspunsul adecvat.)

1.Da.

2. Nu.

 

Q3. În cursul ultimului an şcolar (............-...........), v-aţi continuat studiile la liceu?

1. Da. → Q3.1a. În ce unitate de învăţământ ? Vă rugăm să indicaţi:

denumirea unităţii de învăţământ....................................................................., localitatea............................................... judeţul....................................

mergi la Q4

2. Nu. → mergi la Q8

Q4. V-aţi continuat studiile:

1. În acelaşi domeniu             → mergi la Q6

2. În alt domeniu                     → Q4.2a. Care anume? .................................................................................................

mergi la Q5


 

Q5. Care este motivul principal pentru care aţi ales să continuaţi studiile în alt domeniu?

(Răspuns unic - alegeţi răspunsul cel mai potrivit.)

1. Domeniul ales pentru continuarea studiilor este mai apropiat de ceea ce îmi place/mi se potriveşte mai bine cu abilităţile, aspiraţiile profesionale şi personale.

2. În domeniul ales pentru continuarea studiilor se câştigă mai bine.

3. În domeniul ales pentru continuarea studiilor sunt şanse de angajare mai mari.

4. Nu am fost admis în altă parte.

5. Alt motiv. Care?............................................................................

 

Q6. V-aţi continuat studiile prin:

1. Învăţământul de zi              → mergi la secţiunea 3,11

2. Învăţământul seral               → mergi la Q7

3. Învăţământul cu frecvenţă redusă → mergi la Q7

 

Q7. Care este motivul principal pentru care aţi hotărât să continuaţi şcoala la seral/frecvenţă redusă şi nu la zi?

1. Pentru a putea munci în paralel cu continuarea studiilor.   → mergi la Q12

2. Pentru a-mi întemeia o familie.       → mergi la Q12

3. Nu s-au mai organizat clase/Nu au fost locuri disponibile pentru a continua liceul la zi.   → mergi la Q12

4. Alt motiv. Care?....................................     mergi la Q12

99. Nu răspunde          → mergi la Q12

 

Q8. Care este motivul pentru care nu v-aţi continuat studiile la liceu? (Selectaţi maximum două motive.)

1. Am deja o meserie şi nu mai am nevoie să învăţ altceva.

2. Vreau să muncesc si nu mai am timp de şcoală.

3. Nu vreau să învăţ la seral şi nu au fost locuri disponibile/Nu s-au mai organizat clase pentru a continua liceul la zi.

4. Şcoala/Domeniul/Calificarea care m-ar fi interesat se găsea doar la mare distanţă de domiciliul meu.

5. Era prea scump să merg la şcoală.

6. Nu mă ajuta cu nimic să continui şcoala.

7. Alt motiv. Care?.................................

99. Nu ştiu/Nu răspunde

 

Q9. Pentru anul şcolar următor (.......... - .........) v-aţi înscris/intenţionaţi să vă înscrieţi pentru a vă continua studiile?

1. Da. → mergi la Q10

2. Nu. → mergi la Q12

8. Nu ştiu

9. Nu răspunde

 

Q10. Vă veţi continua/intenţionaţi să vă continuaţi studiile:

1. În aceeaşi unitate de învăţământ/şcoală

2. În altă unitate de învăţământ/şcoală

8. Nu ştiu.

9. Nu răspunde.

 

Q11. Vă veţi continua/intenţionaţi să vă continuaţi studiile sub forma:

1. cursurilor de zi

2. cursurilor serale

3. cursurilor cu frecvenţă redusă

8. Nu ştiu.

9. Nu răspunde.

 

Q12. De când aţi terminat şcoala în anul .............. aţi absolvit vreun program de formare profesională continuă?

1. Da. → mergi la Q13

2. Nu. → mergi la Q16

 

Q13. Ce tip de program de formare profesională?

13.1. Curs de calificare/recalificare. Numele calificării (calificărilor) obţinute:

1a.....................................

1b.....................................

13.2. Curs de specializare/perfecţionare. Numele specializării (specializărilor):

2a.....................................

2b.....................................

 

Q14. În urma acestor cursuri aţi obţinut un certificat cu recunoaştere naţională?

1.Da.

2. Nu.

9. Nu ştiu./Nu răspunde.

 


Q15. Programul de formare profesională pe care l-aţi urmat a fost finanţat/oferit de:

1. agenţia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă

2. angajator/patron

3. dumneavoastră (a fost finanţat din surse financiare personale)

4. altul. Care?....................................

8. Nu ştiu.

9. Nu răspunde.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Date legate de relaţia cu piaţa muncii

 

Q16. În prezent sunteţi (răspuns unic):

1. şomer indemnizat (are ajutor de şomaj)                  → mergi la Q27

2. şomer neindemnizat (nu are ajutor de şomaj)         → mergi la Q27

3. salariat                                                                     → mergi la Q17

4. lucrător pe cont propriu/persoană fizică autorizată             → mergi la Q18

5. patron cu salariaţi/angajaţi                                     → mergi la Q18

6. lucrător familial neremunerat (lucrează într-o unitate economică/asociaţie familială/gospodărie ţărănească a unui membru al familiei/a unei rude şi nu primeşte salariu şi venituri în natură.)       → mergi la Q18

7. casnic/ă                                                                    → mergi la Q28

8. alta. Care?..................................                             → mergi la Q24

 

Q17. Contractul de muncă de la actualul loc de muncă este:

1. pe durată determinată, pentru.....................luni (Precizaţi durata contractului.)

2. pe durată nedeterminată

8. Nu ştiu.

9. Nu răspunde.

 

Q18. Vă rugăm să precizaţi care este domeniul de activitate a firmei/organizaţiei la care lucraţi sau în care vă desfăşuraţi activitatea ca lucrător pe cont propriu/patron ori lucrător familial neremunerat?

1. Agricultură, silvicultură şi pescuit

2. Industrie extractivă

3. Industrie prelucrătoare

4. Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

5. Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

6. Construcţii

7. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

8. Transport şi depozitare

9. Hoteluri si restaurante

10. Informaţii şi comunicaţii

11. Intermedieri financiare şi asigurări

12. Tranzacţii imobiliare

13. Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

14. Învăţământ

15. Sănătate şi asistenţă socială

16. Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

17. Altele. Care?....................................

98. Nu ştiu.

99. Nu răspunde.

 

Q19. Descrieţi pe scurt domeniul de activitate a firmei/organizaţiei la care lucraţi sau în care vă desfăşuraţi activitatea ca lucrător pe cont propriu/patron ori ca lucrător familial neremunerat (in câteva cuvinte):

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Q20. În ce localitate este situată firma/unitatea la care lucraţi?/în ce localitate vă desfăşuraţi activitatea ca lucrător pe cont propriu/patron sau ca lucrător familial neremunerat? ...................................................................................................

 

Q21. De când ocupaţi acest loc de muncă?/De când sunteţi lucrător pe cont propriu/patron sau lucrător familial neremunerat?

......../...................

luna/ anul

 

Q22. Cât de mulţumit sunteţi de actualul loc de muncă/de activitatea dumneavoastră ca lucrător pe cont propriu/patron sau ca lucrător familial neremunerat?

1. foarte mulţumit

2. mulţumit

3. nemulţumit

4. foarte nemulţumit

9. Nu ştiu./Nu răspunde.


 

Q23. În ce măsură următoarele cunoştinţe/competenţe vă sunt necesare pentru a vă realiza cu succes sarcini le/mu nea la actualul loc de muncă/în activitatea dumneavoastră ca lucrător pe cont propriu/patron/lucrător familial neremunerat? Daţi o notă de la 1 la 10, unde 1 = deloc necesare, Iar 10 = foarte necesare.

 

 

Competenţe/Cunoştinţe

1 = deloc necesare

foarte necesare = 10

Nu ştiu

Nu răspunde

a

Competenţe de comunicare în limba română

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

a1

Competenţe de comunicare în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

b

Competenţe de comunicare în limbi străine

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

d

Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei (competenţe de utilizare a calculatorului)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

e

Competenţe sociale şi civice (competenţe de relaţionare, lucru în echipă» negociere etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

f

Competenţe antreprenoriale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

g

Competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală (cultură generală)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

h

Competenţa de a învăţa să înveţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

i

Competenţe de rezolvare de probleme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

j

Competenţe de organizare a timpului şi a resurselor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

k

Cunoştinţe profesionale teoretice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

l

Competenţe profesionale practice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

m

Altele. Care?....................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

 

Q24. Câte ore lucraţi în medie pe săptămână?

 

1. 1-35 ore

2. 36-39 ore

3. 40 ore

4. 41-45 ore

5. 46 ore şi peste

6. Nu poate fi indicată o durată obişnuită.

88. Nu este cazul (de exemplu, pentru persoane în concediu de maternitate sau în incapacitate temporară de muncă etc.)

99. Nu ştiu./Nu răspunde.

 

 

 

 

Q25. Care este meseria/ocupaţia pe care o practicaţi în prezent? (Notaţi exact ce spune respondentul.)

.......................................................................................................... → mergi la Q26

88. Nu este cazul.                                                                                → mergi la Q27

99 Nu răspunde.                                                                                  → mergi la Q26

 

Q26. Meseria/Ocupaţia pe care o practicaţi în prezent corespunde calificării/specializării pe care aţi obţinut-o prin şcoală? (Răspuns unic - alegeţi răspunsul cel mai potrivit.)

1. Da, practic meseria/ocupaţia pentru care m-am pregătit prin şcoală.

2. Practico meserie/ocupaţie apropiată de calificarea pentru care m-am pregătit prin şcoală.

3. Meseria/Ocupaţia pe care o practic corespunde în mică măsură cu calificarea pentru care m-am pregătit prin şcoală.

4. Nu, nu are nicio legătură cu calificarea şi domeniul pentru care m-am pregătit în şcoală.

8. Nu ştiu.

9. Nu răspunde.

 

Q27. Care au fost veniturile/câştigurile dumneavoastră nete (în mână) luna trecută? (Pentru cei care nu au avut câştiguri băneşti luna trecută se completează cu „0”.) .......................RON


 

Q28. Dar în trecut aţi avut vreun/vreo (alt/altă) loc de muncă/ocupaţie de la terminarea şcolii?

1. Nu am (mai) lucrat niciodată.

2. Am (mai) lucrat ca... (Numiţi cele mai recente două locuri de muncă, altele decât eventualul locul de muncă actual, atunci când sunt mai multe.):

Meseria/Ocupaţia 1...............................................................................................................................................................

În ce perioadă? De la ……........./....................până la …............/....................

luna/ anul                     luna/ anul

 

Meseria/Ocupaţia 2 ...............................................................................................................................................................

În ce perioadă? De la ……........./....................până la …............/....................

luna/ anul                     luna/ anul

 

Q29. După ce aţi absolvit şcoala în anul............v-aţi înscris la agenţia Judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă, pentru a primi ajutor de şomaj?

1. Da   → mergi la Q22

2. Nu -+ mergi la Q30

 

Q30. Care a fost principalul motiv pentru care nu v-aţi înscris la serviciile publice de ocupare? (Răspuns unic - alegeţi răspunsul cel mai potrivit.)

1. Nu am avut nevoie/Nu am vrut ajutor de şomaj.    → mergi la Q33

2. Erau prea departe/Transportul costa prea mult.      mergi la Q33

3. Nu am ştiut că pot face acest lucru.                                    mergi la Q33

4. Nu am crezut că mă ajută cu ceva.                          mergi la Q33

5. Nu am avut certificatul de absolvire eliberat de şcoală. → mergi la Q33

6. Alt motiv. Care?.............................................................................................  mergi la Q33

99. Nu ştiu./Nu răspunde.                                           → mergi la Q33

 

Q31. În ce perioadă aţi beneficiat de ajutor de şomaj?

De la ……........./....................până la …............/....................

luna/ anul                     luna/ anul

 

Q32. În perioada de şomaj aţi participat la următoarele programe ale agenţiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă (măsuri active)? (un singur răspuns pentru fiecare rând)

 

Tip de măsură

Da

Nu

Nu ştiu

1. Informare şi consiliere

1

2

8

2. Consultanţă pentru începerea unei afaceri pe cont propriu

1

2

8

3. Cursuri de formare profesională

1

2

8

4. Medierea muncii

1

2

8

5. Primă de încadrare în muncă după absolvirea şcolii

1

2

8

6. Completarea veniturilor salariale

1

2

8

7. Stimularea mobilităţii forţei de muncă

1

2

8

8. Alta. Care?...............................................

1

2

 

 

Q33. În luna precedentă v-aţi căutat loc/alt loc de muncă?

1. Da.              → mergi la Q34

2. Nu.             → mergi la Q36

9. Nu răspunde. mergi la Q36

 

Q34. Care sunt cele mai importante două modalităţi de căutare pe care le-aţi utilizat în luna precedentă? Numiţi-le în ordinea importanţei?

1. rude/cunoştinţe/prieteni

2. ziare/anunţuri

3. agenţia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă

4. relaţii/pile

5. internet

6. altă modalitate. Care?........................................................

Modalitatea 1............................ Modalitatea 2................................

 

Q35. Pentru ce ocupaţie/meserie v-aţi căutat loc de muncă? (Răspuns unic - alegeţi răspunsul cel mai potrivit.)

1. conform calificării dobândite prin şcoală

2. apropiată de calificarea dobândită/din acelaşi domeniu de formare profesională pentru care m-am pregătit prin şcoală - menţionaţi ocupaţia/meseria..........................................................................

3. fără legătură cu calificarea dobândită şi domeniul de formare profesională pentru care m-am pregătit prin şcoală - menţionaţi ocupaţia/meseria............................................................................


4. orice meserie/ocupaţie care să îmi ofere şansa dezvoltării unei cariere profesionale prin valorificarea potenţialului şi realizarea aspiraţiilor profesionale şi personale

5. orice meserie/ocupaţie care să îmi ofere resursele necesare traiului

 

Q36. Ce credeţi că veţi face peste un an, ca activitate principală? (răspuns unic)

 

1. Voi continua studiile.          → mergi la Q38

2. Voi fi şomer.                       → mergi la Q38

3. Voi avea o afacere/activitate pe cont propriu.mergi la Q37

4. Voi fi casnic/ă.                    → mergi la Q38

5. Voi fi salariat.                     → mergi la Q37

6. Voi lucra pământul familiei mele. mergi la Q38

7. Altă situaţie. Care? ..................................................

                                                → mergi la Q38

98. Nu ştiu                              → mergi la Q38

99. Nu răspunde                      → mergi la Q38

 

Q37. Unde credeţi că veţi lucra peste un an? (răspuns unic)

1. Voi lucra în România.

2. Voi lucra în străinătate. 8. Nu ştiu

 

Q38. Ce meserie/ocupaţie credeţi că veţi practica peste 5 ani?

Meseria/Ocupaţia.....................................................................................

88. Nu voi lucra peste 5 ani.

99. Nu ştiu/Nu răspunde

 

SECŢIUNEA a 3-a

Date de identificare pentru respondent

 

I1. Vârsta

ani împliniţi................................

 

I2. Sexul

1. feminin

2. masculin

 

I3. Localitatea în care aveţi domiciliul. ...............................................................................

 

I4. Locul naşterii este în mediul:

1. urban

2. rural

 

I5. Ultima şcoală absolvită era situată în mediul:

1. urban

2. rural

 

I6. Nivelul de educaţie a tatălui/capului familiei de origine

1. fără şcoală

2. şcoală primară (4 clase)

3. gimnaziu (7, 8, 10 clase)

4. şcoală de ucenici

5. şcoală de arte şi meserii

6. şcoală profesională

7. liceu teoretic/vocaţional

8.liceu tehnologic/industrial, agricol sau de alte specialităţi

9. şcoală postliceală/şcoală de maiştrii

10. studii superioare (facultate)

11. altă situaţie. Care? ……………………………………

88. Nu ştiu

99. Nu răspunde

 

I7. Etnia

1. român

2. maghiar

3. german

4. rrom

5. rus-lipovean

6. alta. Care? ……………………………………

 

I8. Starea civilă

1. necăsătorit

2. căsătorit

3. uniune consensuală/concubinaj

4. alta. Care? ……………………………………

 

I9. Aveţi copil?

1.Da

2. Nu

9. Nu răspunde

 

I10. În prezent locuiţi împreună cu familia dumneavoastră de origine (părinţi şi/sau bunici etc.)?

1.Da

2. Nu

9. Nu răspunde

 


I11. În general, oamenii se consideră bogaţi sau săraci. Dumneavoastră cum aţi caracteriza familia din care proveniţi?

1. Se numără printre cele mai sărace familii din comunitate (cartier/sat).

2. Este mai săracă decât majoritatea familiilor din comunitate (cartier/sat).

3. Este la acelaşi nivel cu majoritatea familiilor din comunitate (cartier/sat).

4. Este mai înstărită decât majoritatea familiilor din comunitate (cartier/sat).

5. Se numără printre familiile cele mai înstărite din comunitate (cartier/sat).

9. Nu ştiu./Nu răspunde.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Informatei despre gospodăria în care locuieşte respondentul

(Se completează de operatoria finalizarea interviului.)

 

G1. Numele absolventului (din listă):...................................................................................................................................

 

G2. Adresa absolventului:

Judeţul............................................................................Localitatea.........................................................................................

Strada........................................................................................................................................................nr. ......................

 

G3. Şcoala absolvită (din listă):

Denumirea şcolii:...................................................................................................................................................................

Judeţul..................................................................Localitatea..............................................................................................

 

G4. Stadiul realizării interviului

1. interviu complet                              → mergi la G6

2. interviu parţial (incomplet realizat)             → mergi la G5

3. interviu nerealizat                            → mergi la G5

 

G5. Cauza nerealizării interviului (complet)

1. refuzul respondentului

2. refuzul părinţilor/gospodăriei

3. Nu a putut fi identificată adresa/gospodăria.

4. Nu a putut fi găsit respondentul.

5. Respondentul s-a mutat la altă adresă în judeţ/ţară.

6. Respondentul lucrează în străinătate,

7. Respondentul urmează şcoala la zi.

8. Alt motiv. Care?....................................................................................................................................................................

 

G6. Durata interviului: ........................................minute

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

CHESTIONAR

pentru investigarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de liceu tehnologic

 

Acest sondaj în rândul absolvenţilor de învăţământ liceal tehnologic este o anchetă sociologică, realizată pe baza metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru a evalua gradul de inserţie socioprofesională a absolvenţilor, precum şi intenţiile acestora pe termen scurt (1 an) şi mediu (până la 5 ani) de continuare a studiilor/de angajare pe piaţa muncii.

 

SECŢIUNEA 1

Informaţii despre participarea şcolară

 

Q1. Care este calificarea obţinută prin şcoală? (Marcaţi cu X domeniul de pregătire şi completaţi calificarea - aşa cum sunt specificate pe diplomă.)

 

Profilul

Domeniul pregătirii de bază

Marcaţi cu X

Denumiţi specializarea profesională

Tehnic

1. Fabricarea produselor din lemn

 

 

2. Electronică automatizări

 

 

3. Producţie media

 

 

4. Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

 

 

5. Mecanică

 

 

6. Electric

 

 

7. Industrie textilă şi pielărie

 

 

8. Materiale de construcţii

 

 

9. Electromecanică

 

 

10. Chimie industrială

 

 

11. Tehnici poligrafice

 

 

Servicii

12. Turism si alimentaţie

 

 

13. Economic

 

 

14. Comerţ

 

 

15. Estetica şi igiena corpului omenesc

 

 

Resurse naturale şi protecţia mediului

16. Agricultură

17. Silvicultură

18. Protecţia mediului

19. Industrie alimentară

 

 

 

Q2. Când aţi terminat liceul, aţi obţinut certificatul de competenţe profesionale?

1.Da.

2. Nu.

 

Q3. Aţi fost declarat „reuşit” la examenul de bacalaureat?

1.Da. 2. Nu.

 

Q4. După terminarea liceului v-aţi înscris/depus dosarul de admitere în vederea continuării studiilor în anul şcolar/universitar.......... - .........?

1. Da. → mergi la Q6

2. Nu. → mergi la Q5

 

Q5. Dacă nu, vă rugăm să ne spuneţi de ce, după terminarea liceului, nu v-aţi înscris/depus dosarul de admitere în vederea continuării studiilor în anul şcolar/universitar ..........-.........? (Selectaţi maximum două motive.)

1. Am deja o meserie şi nu mai am nevoie să învăţ altceva.   → mergi la Q15

2. Vreau să muncesc şi nu mai am timp de şcoală.                 → mergi la Q15

3. Specializarea pe care mi-o doream se găsea doar la facultăţi/colegii/şcoli postliceale situate la mare distanţă de domiciliul meu. → Ce specializare/calificare aţi fi dorit să urmaţi?...................................................................mergi la Q15

4. Şi cei cu studii medii, şi cei cu studii superioare ajung să aibă aceleaşi salarii când se angajează. → mergi la Q15

5. Este prea scump să îmi continui studiile.                            → mergi la Q15

6. Alt motiv. Care?.............................................................................. → mergi la Q15

98. Nu ştiu                                                                              → mergi la Q15

 

Q6. V-aţi depus dosarul de admitere la ………..  (răspuns multiplu, acolo unde este cazul)

1. facultate                  → mergi la Q7

2. colegiu                     → mergi la Q8

3. şcoală postliceală     → mergi la Q9

 

Următoarea întrebare se completează doar pentru cei care şi-au depus dosarul de admitere la facultate.

Q7. Numiţi facultatea/facultăţile la care v-aţi depus dosarul de admitere, precum şi specializarea pentru care aţi optat!

 

 

Numiţi universitatea şi facultatea

(denumirea exactă)

Tipul facultăţii

1. de stat

2. privată

Judeţul

Localitatea

Numiţi specializarea pentru care v-aţi depus dosarul

Aţi fost declarat

1- admis

2. respins?

a) Facultatea 1

 

 

 

 

 

 

b) Facultatea 2

 

 

 

 

 

 

c) Facultatea 3

 

 

 

 

 

 

 

Următoarea întrebare se completează doar pentru cei care şi-au depus dosarul de admitere la colegiu.

Q8 Numiţi colegiul/colegiile la care v-aţi depus dosarul de admitere, precum şi specializarea pentru care aţi optat!

 

 

Numiţi colegiul

(denumirea exactă)

Tipul colegiului

1. de stat

2. privat

Judeţul

Localitatea

Numiţi specializarea pentru care v-aţi depus dosarul

Aţi fost declarat

1. admis

2. respins?

a) Colegiul 1

 

 

 

 

 

 

b) Colegiul 2

 

 

 

 

 

 

c) Colegiul 3

 

 

 

 

 

 

 

Următoarea întrebare se completează doar pentru cei care şi-au depus dosarul de admitere la şcoală postliceală.

Q9. Numiţi şcoala/şcolile postliceale la care v-aţi depus dosarul de admitere, precum şi specializarea pentru care aţi optat!

 

 

Numiţi unitatea de învăţământ (denumirea exactă)

Tipul şcolii

1. de stat

2. privată

Judeţul

Localitatea

Numiţi specializarea/calificarea profesională pentru care v-aţi depus dosarul

Aţi fost declarat

1. admis

2. respins ?

a) Şcoala postliceală 1

 

 

 

 

 

 

b) Şcoala postliceală 2

 

 

 

 

 

 

c) Şcoala postliceală 3

 

 

 

 

 

 


Dacă respondentul nu a fost declarat admis la niciuna dintre unităţile de învăţământ la care şi-a depus dosarul de admitere, atunci mergi la Q15 (intenţii pentru următorul an).

Dacă respondentul a fost declarat admis la cel puţin una dintre unităţile de învăţământ la care şi-a depus dosarul de admitere, atunci mergi la Q10.

 

Q10. În prezent, sunteţi înscris la ....

1. nicio unitate de învăţământ → De ce nu v-aţi înscris, deşi aţi fost declarat admis?

………………………………………………………………………………………………….

2. facultate → Care? Vă rugăm menţionaţi:

Denumirea........................................................................................................................................................

Judeţul.................................................................................................Localitatea...............................................

3. colegiu → Care?

Denumirea............................................................................................................................................................

Judeţul.................................................................................................Localitatea...............................................

4. şcoală postliceală → Care?

Denumirea.......................................................................................

Judeţul.................................................................................................Localitatea...............................................

 

Q11. Sunteţi înscris la.....

1. cursuri de zi

2. cursuri serale

3. cursuri cu frecvenţă redusă

4. cursuri la distanţă 98. Nu ştiu.

 

Q12. Sunteţi înscris pe ....

1. locuri subvenţionate de la buget

2. locuri cu plată

98. Nu ştiu.

 

Q 13. Calificarea/Specializarea în care aţi ales să continuaţi studiile are o legătură de continuitate cu calificarea dobândită în liceu?

1. Da.             → mergi la Q18

2. Nu.             → mergi la Q14

98. Nu ştiu.     → mergi la Q18

 

Q14. Care este motivul pentru care aţi decis să vă schimbaţi traiectoria de pregătire profesională începută în liceu?

1. Domeniul ales pentru continuarea studiilor este mai apropiat de ceea ce îmi place/mi se potriveşte mai bine cu abilităţile, aspiraţiile profesionale şi personale.      → mergi la Q18

2. În domeniul ales pentru continuarea studiilor se câştigă mai bine.                         → mergi la Q18

3. În domeniul ales pentru continuarea studiilor sunt şanse de angajare mai mari. → mergi la Q18

4. Nu am fost admis în altă parte.                                                                   → mergi la Q18

5. Alt motiv. Care?.......................................................................................................................................  → mergi la Q18

98. Nu ştiu.                                                                                                     → mergi la Q18

 

Q15. Pentru următorul an şcolar/universitar (..........-.........), aţi depus/intenţionaţi să vă depuneţi dosarul de admitere în vederea continuării studiilor?

1. Da.             → mergi la Q16

2. Nu.             → mergi la Q18

98. Nu ştiu.     mergi la Q18

 

Q16. Dacă da, aveţi în vedere mai degrabă ...

1. continuarea studiilor la facultate

2. continuarea studiilor la un colegiu

3. continuarea studiilor la şcoala postliceală 98. Nu ştiu.

 

Q17. Dacă da, credeţi că veţi opta mai degrabă pentru ...

1. cursuri la zi

2. cursuri la seral

3. cursuri cu frecvenţă redusă

4. cursuri la distanţă

98. Nu ştiu.

 


SECŢIUNEA a 2-a

Date legate de relaţia cu piaţa muncii

 

Q18. În prezent sunteţi (răspuns unic):

1. şomer indemnizat (are ajutor de şomaj)      → mergi la Q29

2. şomer neindemnizat (nu are ajutor de şomaj) mergi la Q29

3. salariat                                                         → mergi la Q19

4. lucrător pe cont propriu/persoană fizică autorizată → mergi la Q20

5. patron cu salariaţi/angajaţi                         → mergi la Q20

6. lucrător familial neremunerat (lucrează într-o unitate economică/asociaţie familială/gospodărie ţărănească a unui membru al familiei/unei rude şi nu primeşte salariu şi venituri în natură) → mergi la Q20

7. casnic/ă                                                        → mergi la Q30

8. alta. Care?.........................                          → mergi la Q26

9. Am doar statutul de elev/student la facultate/colegiu/şcoală postliceală. → mergi la secţiunea 3.11

 

Q19. Contractul de muncă de la actualul loc de muncă este:

1. pe durată determinată, pentru.....luni (precizaţi durata contractului)

2. pe durată nedeterminată

8. Nu ştiu.

9. Nu răspunde.

 

Q20. Vă rugăm să precizaţi care este domeniul de activitate a firmei/organizaţiei la care lucraţi sau în care vă desfăşuraţi activitatea ca lucrător pe cont propriu/patron sau ca lucrător familial neremunerat?

 

1. Agricultură, silvicultură şi pescuit

2. Industrie extractivă

3. Industrie prelucrătoare

4. Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

5. Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 

6 Construcţii

7. Comerţ cu ridicata si amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

8. Transport şi depozitare

9. Hoteluri şi restaurante

10. Informaţii şi comunicaţii

11. Intermedieri financiare si asigurări

12. Tranzacţii imobiliare

13 Administraţie publică si apărare; asigurări sociale din sistemul public

14. Învăţământ

15. Sănătate şi asistenţa sociala

16 Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

17. Altele. Care?.............

98. Nu ştiu.

99. Nu răspunde.

 

Q21. Descrieţi pe scurt domeniul de activitate a firmei/organizaţiei la care lucraţi sau în care vă desfăşuraţi activitatea ca lucrător pe cont propriu/patron ori ca lucrător familial neremunerat (în câteva cuvinte):

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Q22. În ce localitate este situată firma/unitatea la care lucraţi/în ce localitate vă desfăşuraţi activitatea ca lucrător pe cont propriu/patron sau ca lucrător familial neremunerat?

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Q23. De când ocupaţi acest loc de muncă/De când sunteţi lucrător pe cont propriu/patron sau lucrător familial neremunerat ?

…...../..........

luna/anul

 

Q24. Cât de mulţumit sunteţi de actualul loc de muncă/de activitatea dumneavoastră pe cont propriu/patron sau ca lucrător familial neremunerat?

1. foarte mulţumit

2. mulţumit

3. nemulţumit

4. foarte nemulţumit

9. Nu ştiu./Nu răspunde.

 

Q25. În ce măsură următoarele cunoştinţe/competenţe vă sunt necesare pentru a vă realiza cu succes sarcinile/munca la actualul loc de muncă/în activitatea dumneavoastră pe cont propriu/patron/lucrător familial neremunerat? Daţi o notă de la 1 la 10, unde 1 = deloc necesar, iar 10 = foarte necesar.

 

 

Competenţe/Cunoştinţe

1 = deloc necesar

foarte necesar =10

Nu ştiu

Nu răspunde

a

Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

a1

Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

b

Competenţe de comunicare în limbi străine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

c

Competenţe de matematică, ştiinţe şi tehnologie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

d

Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei (competenţe de utilizare a calculatorului)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

e

Competenţe sociale şi civice (competenţe de relaţionare, lucru în echipă, negociere etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

f

Competenţe antreprenoriale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

g

Competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală (cultură generală)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

h

Competenţa de a învăţa să înveţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

i

Competenţe de rezolvare de probleme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

j

Competenţe de organizare a timpului şi a resurselor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

k

Cunoştinţe profesionale teoretice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

1

Competenţe profesionale practice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

m

Altele. Care?................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

 

Q26. Câte ore lucraţi pe săptămână ?

1. 1-35 ore

2. 36-39 ore

3. 40 ore

4. 41-45 ore

5. 46 ore şi peste

6. Nu poate fi indicată o durată obişnuită.

88. Nu este cazul (de exemplu, pentru persoane în concediu de maternitate sau în incapacitate temporară de muncă etc.)

99. Nu ştiu./Nu răspunde.

 

Q27. Care este meseria/ocupaţia pe care o practicaţi în prezent? (Notaţi exact ce spune respondentul.)

................................................................................................................        → mergi la Q28 ..............................

88 Nu este cazul. - mergi la Q29

99. Nu răspunde. → mergi la Q28

 

Q28. Meseria/Ocupaţia pe care o practicaţi în prezent corespunde calificării/specializării pe care aţi obţinut-o prin şcoală? (Răspuns unic - alegeţi răspunsul cel mai potrivit)

1. Da, practic meseria/ocupaţia pentru care m-am pregătit prin şcoală.

2. Practic o meserie/ocupaţie apropiată de calificarea pentru care m-am pregătit prin şcoală,

3. Meseria/Ocupaţia pe care o practic corespunde în mică măsură cu calificarea pentru care m-am pregătit prin şcoală.

4. Nu, nu are nicio legătură cu calificarea şi domeniul pentru care m-am pregătit în şcoală.

8. Nu ştiu.

9. Nu răspunde.

 

Q29. Care au fost veniturile/câştigurile dumneavoastră nete (în mână) luna trecută? (Pentru cei care nu au avut câştiguri băneşti luna trecută se completează cu .,0”.)

........................RON

 

Q30. Dar în trecut, aţi avut vreun (alt) loc de muncă/ocupaţie de la terminarea liceului?

1. Nu am (mai) lucrat niciodată.

2. Am (mai) lucrat ca ... (Numiţi cele mai recente două locuri de muncă, altele decât eventualul locui de muncă actual, atunci când sunt mai multe.):

Meseria/Ocupaţia 1...............................................................................................................................................................

În ce perioadă? De la ……........./....................până la …............/....................

luna/ anul                     luna/ anul

 

Meseria/Ocupaţia 2 ...............................................................................................................................................................

În ce perioadă? De la ……........./....................până la …............/....................

luna/ anul                     luna/ anul

 

Q31. După ce aţi terminat liceul, v-aţi înscris la agenţiile Judeţene/a municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă pentru a primi ajutor de şomaj?

1. Da. mergi la Q33

2. Nu. mergi la Q32


 

Q32. Care a fost principalul motiv pentru care nu v-aţi înscris la serviciile publice de ocupare? (Răspuns unic - alegeţi răspunsul cel mai potrivit.)

1. Nu am avut nevoie/Nu am vrut ajutor de şomaj.    → mergi la Q35

2. Erau prea departe/Transportul costa prea mult.      mergi la Q35

3. Nu am ştiut că pot face acest lucru.                                    → mergi la Q35

4. Nu am crezut că mă ajută cu ceva.                          → mergi la Q35

5. Alt motiv. Care?....................                                 → mergi la Q35

99. Nu ştiu./Nu răspunde.                                           → mergi la Q35

 

Q33. În ce perioadă aţi beneficiat de ajutor de şomaj?

De la ……........./....................până la …............/....................

luna/ anul                     luna/ anul

 

Q34. În perioada de şomaj aţi participat la următoarele programe ale agenţiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă (măsuri active)? (Un singur răspuns pentru fiecare rând)

 

Tip de măsură

Da

Nu

Nu ştiu

1. Informare şi consiliere

1

2

8

2. Consultanţă pentru începerea unei afaceri pe cont propriu

1

2

8

3. Cursuri de formare profesională

1

2

8

4. Medierea muncii

1

2

8

5. Primă de încadrare în muncă după absolvirea şcolii

1

2

8

6. Completarea veniturilor salariale

1

2

8

7. Stimularea mobilităţii forţei de muncă

1

2

8

8. Alta. Care?.................

1

2

 

 

Q35. În luna precedentă v-aţi căutat ioc/alt loc de muncă?

1. Da.                          → mergi la Q36

2. Nu.                          → mergi la Q38

9. Nu răspunde.           → mergi la Q38

 

Q36. Care sunt cele mai importante două modalităţi de căutare pe care le-aţi utilizat în luna precedentă? Numiţi-le în ordinea importanţei!

1. rude/cunoştinţe/prieteni

2. ziare/anunţuri

3. agenţia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă

4. relaţii/pile

5. internet

6. altă modalitate. Care?........................................................

Modalitatea 1............................ Modalitatea 2................................

 

Q37. Pentru ce ocupaţie/meserie v-aţi căutat loc de muncă? (Răspuns unic - alegeţi răspunsul cel mai potrivit.)

1. conform calificării dobândite prin şcoală

2. apropiată de calificarea dobândită/din acelaşi domeniu de formare profesională pentru care m-am pregătit prin şcoală - menţionaţi ocupaţia/meseria..............................................................................

3. fără legătură cu calificarea dobândită şi domeniul de formare profesională pentru care m-am pregătit prin şcoală - menţionaţi ocupaţia/meseria...........................,....................,..........,.................................

4. orice meserie/ocupaţie care să îmi ofere şansa dezvoltării unei cariere profesionale prin valorificarea potenţialului şi realizarea aspiraţiilor profesionale şi personale

5. orice meserie/ocupaţie care să îmi ofere resursele necesare traiului

 

Q38. Ce credeţi că veţi face peste un an, ca activitate principală? (răspuns unic)

1. Voi fi student.                     → mergi la Q40

2. Voi fi şomer                                    → mergi la Q40

3. Voi avea o afacere/activitate pe cont propriu. → mergi la Q39

4. Voi fi casnic/ă.                    → mergi la Q40

5. Voi fi salariat.                     → mergi la Q39

6. Voi lucra pământul familiei mele.→ mergi la Q40

7. Altă situaţie. Care?...........................→ mergi la Q40

98. Nu ştiu                              → mergi la Q40

99. Nu răspunde.                     → mergi la Q40

 

Q39. Unde credeţi că veţi lucra peste un an? (răspuns unic)

1. Voi lucra în România.

2. Voi lucra în străinătate.

8. Nu ştiu.

 

Q40. Ce meserie/ocupaţie credeţi că veţi practica peste 5 ani?

Meseria/Ocupaţia.....................................................

88. Nu voi lucra peste 5 ani.

99. Nu ştiu./Nu răspunde.

 


SECŢIUNEA a 3-a

Date de identificare pentru respondent

 

I1. Vârsta

ani împliniţi................................

 

I2. Sexul

1. feminin

2. masculin

 

I3. Localitatea în care aveţi domiciliul. ...............................................................................

 

I4. Locul naşterii este în mediul:

1. urban

2. rural

 

I5. Liceul absolvit este situat în mediul:

1. urban

2. rural

 

I6. Nivelul de educaţie a tatălui/capului familiei de origine

1. fără şcoală

2. şcoală primară (4 clase)

3. gimnaziu (7, 8, 10 clase)

4. şcoală de ucenici

5. şcoală de arte şi meserii

6. şcoală profesională

7. liceu teoretic/vocaţional

8.liceu tehnologic/industrial, agricol sau de alte specialităţi

9. şcoală postliceală/şcoală de maiştrii

10. studii superioare (facultate)

11. altă situaţie. Care? ……………………………………

88. Nu ştiu

99. Nu răspunde

 

I7. Etnia

1. român

2. maghiar

3. german

4. rrom

5. rus-lipovean

6. alta. Care? ……………………………………

 

I8. Starea civilă

1. necăsătorit

2. căsătorit

3. uniune consensuală/concubinaj

4. alta. Care? ……………………………………

 

I9. Aveţi copil?

1.Da

2. Nu

9. Nu răspunde

 

I10. În prezent locuiţi împreună cu familia dumneavoastră de origine (părinţi şi/sau bunici etc.)?

1.Da

2. Nu

9. Nu răspunde

 


I11. În general, oamenii se consideră bogaţi sau săraci. Dumneavoastră cum aţi caracteriza familia din care proveniţi?

1. Se numără printre cele mai sărace familii din comunitate (cartier/sat).

2. Este mai săracă decât majoritatea familiilor din comunitate (cartier/sat).

3. Este la acelaşi nivel cu majoritatea familiilor din comunitate (cartier/sat).

4. Este mai înstărită decât majoritatea familiilor din comunitate (cartier/sat).

5. Se numără printre familiile cele mai înstărite din comunitate (cartier/sat).

9. Nu ştiu./Nu răspunde.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Informaţii despre gospodăria în care locuieşte respondentul

(Se completează de operator la finalizarea interviului.)

 

G1. Numele absolventului (din listă):...................................................................................................................................

 

G2. Adresa absolventului:

Judeţul............................................................................Localitatea.........................................................................................

Strada........................................................................................................................................................nr. ......................

 

G3. Şcoala absolvită (din listă):

Denumirea şcolii:...................................................................................................................................................................

Judeţul..................................................................Localitatea..............................................................................................

 

G4. Stadiul realizării interviului

1. interviu complet                              → mergi la G6

2. interviu parţial (incomplet realizat)             → mergi la G5

3. interviu nerealizat                            → mergi la G5

 

G5. Cauza nerealizării interviului (complet)

1. refuzul respondentului

2. refuzul părinţilor/gospodăriei

3. Nu a putut fi identificată adresa/gospodăria.

4. Nu a putut fi găsit respondentul.

5. Respondentul s-a mutat la altă adresă în judeţ/ţară.

6. Respondentul lucrează în străinătate,

7. Respondentul urmează şcoala la zi.

8. Alt motiv. Care?....................................................................................................................................................................

 

G6. Durata interviului: ........................................minute

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

CHESTIONAR

pentru investigarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de şcoală postliceală

 

Acest sondaj în rândul absolvenţilor de învăţământ postliceal este o anchetă sociologică, realizată pe baza metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru a evalua gradul de inserţie socioprofesională a absolvenţilor, precum şi intenţiile acestora pe termen scurt (un an) şi mediu (până la 5 ani) de continuare a studiilor/de angajare pe piaţa muncii.

 

SECŢIUNEA 1

Informaţii despre participarea şcolară

 

Q1. Care este calificarea obţinută prin şcoală? (Marcaţi cu X domeniul de pregătire şi completaţi calificarea - aşa cum sunt specificate pe diplomă.)

 

Domeniul (grupe de calificări profesionale)

Marcaţi cu X

Denumiţi calificarea profesionala

1. Mecanica

 

 

2. Informatică

 

 

3. Electronică automatizări

 

 

4. Energetică

 

 

5. Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

 

 

6. Transporturi

 

 

7. Fabricarea produselor din lemn

 

 

8. Silvicultură

 

 

9. Agricultură

 

 

10. Industrie alimentară

 

 

11. Protecţia mediului

 

 

12. Servicii

 

 

13. Comerţ

 

 

14. Turism şi alimentaţie

 

 

15. Textile - pielărie

 

 

16. Producţie media

 

 

17. Economic

 

 

18. Estetica şi igiena corpului omenesc

 

 

19. Sănătate şi asistenţă pedagogică

 

 

 

Q2. Când aţi terminat şcoala postliceală, aţi obţinut certificatul de competenţe profesionale?

1.Da.

2. Nu.

 

Q3. După terminarea şcolii postliceale v-aţi înscris/depus dosarul de admitere în vederea continuării studiilor în anul şcolar/universitar ..........-.........?

1. Da.  mergi la Q5

2. Nu.  → mergi la Q4

 

Q4. Dacă nu, vă rugăm să ne spuneţi de ce, după terminarea şcolii postliceale, nu v-aţi înscris/depus dosarul de admitere în vederea continuării studiilor în anul şcolar/universitar ..........-.........? (Selectaţi maximum două motive)

1. Nu îndeplinesc condiţiile de admitere pentru că nu am bacalaureatul.       → mergi la Q16

2. Am deja o meserie şi nu mai am nevoie/timp să învăţ altceva.       → mergi la Q13

3. Vreau să muncesc şi nu mai am timp de şcoală.                             → mergi la Q13


4. Specializarea pe care mi-o doream se găsea doar la facultăţi/colegii situate la mare distanţă de domiciliul meu.

Ce specializare/calificare aţi fi dorit să urmaţi? .......................................................................→ mergi la Q13

5. Şi cei cu studii medii, şi cei cu studii superioare ajung să aibă aceleaşi salarii când se angajează. → mergi la Q13

6. Este prea scump să îmi continui studiile.                                        mergi la Q13

7. Alt motiv. Care?............................................................................................................................            → mergi la Q13

98. Nu ştiu.                                                                                         → mergi la Q13

 

Q5. V-aţi depus dosarul de admitere la.... (răspuns multiplu, acolo unde este cazul)

1. facultate      → mergi la Q6

2. colegiu         → mergi la Q7

 

Următoarea întrebare se completează doar pentru cei care şi-au depus dosarul de admitere la facultate.

Q6. Numiţi facultatea/facultăţile la care v-aţi depus dosarul de admitere, precum şi specializarea pentru care aţi optat!

 

 

Numiţi universitatea şi facultatea (denumirea exactă)

Tipul facultăţii

1. de stat

2. privat

Judeţul

Localitatea

Numiţi specializarea pentru care v-aţi depus dosarul

Aţi fost declarat

1. admis

2. respins?

a) Facultatea 1

 

 

 

 

 

 

b) Facultatea 2

 

 

 

 

 

 

c) Facultatea 3

 

 

 

 

 

 

 

Următoarea întrebare se completează doar pentru cei care şi-au depus dosarul de admitere la colegiu.

Q7. Numiţi colegiul/colegiile fa care v-aţi depus dosarul de admitere, precum şi specializarea pentru care aţi optat!

 

 

Numiţi colegiul (denumirea exactă)

Tipul colegiului

1. de stat

2. privat

Judeţul

Localitatea

Numiţi specializarea pentru care v-aţi depus dosarul

Aţi fost declarat

1. admis

2. respins?

a) Colegiul 1

 

 

 

 

 

 

b) Colegiul 2

 

 

 

 

 

 

c) Colegiu! 3

 

 

 

 

 

 

 

DACĂ RESPONDENTUL NU A FOST DECLARAT ADMIS LA NICIUNA DINTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂ TĂMÂNT LA CARE ŞI- A DEPUS DOSARUL DE ADMITERE, ATUNCI MERGI LA Q13 (INTENŢII PENTRU URMĂTORUL AN).

DACĂ RESPONDENTUL A FOST DECLARAT ADMIS LA CEL PUŢIN UNA DINTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA CARE ŞI- A DEPUS DOSARUL DE ADMITERE, ATUNCI MERGI LA Q8.

 

Q8. În prezent, sunteţi înscris la....

1. nicio unitate de învăţământ → De ce nu v-aţi înscris, deşi aţi fost declarat admis?

2. facultate → Care ? Vă rugăm menţionaţi:

Denumirea....................................................................................................................................................................

Judeţul..........................................................................Localitatea.............................................................................

3. colegiu - Care ?

Denumirea....................................................................................................................................................................

Judeţul..........................................................................Localitatea.............................................................................

 

Q9. Sunteţi înscris la.....

1. cursuri de zi

2. cursuri serale

3. cursuri cu frecvenţă redusă

4. cursuri la distanţă

98. Nu ştiu.

 

Q10. Sunteţi înscris pe....

1. locuri subvenţionate de la buget

2. locuri cu plată

98. Nu ştiu.

 

Q11. Calificarea/Specializarea în care continuaţi studiile are o legătură de continuitate cu calificarea dobândită în şcoala postliceală?

1. Da.              → mergi la Q16

2. Nu.              → mergi la Q12

98. Nu ştiu      → mergi la Q16


 

Q12. Care este motivul pentru care aţi decis să vă schimbaţi traiectoria de pregătire profesională după şcoala postliceală? (Răspuns unic - alegeţi răspunsul cel mai potrivit.)

1. Domeniul ales pentru continuarea studiilor este mai apropiat de ceea ce îmi place/mi se potriveşte mai bine cu abilităţile, aspiraţiile profesionale şi personale.      → mergi la Q16

2. În domeniul ales pentru continuarea studiilor se câştigă mai bine. → mergi la Q16

3. În domeniul ales pentru continuarea studiilor sunt şanse de angajare mai mari. → mergi la Q16

4. Nu am fost admis în altă parte.                                           → mergi la Q16

5. Alt motiv. Care?................................................................................................→ mergi la Q16

98. Nu ştiu.                                                                             → mergi la Q16

 

Q13. Pentru următorul an şcolar/universitar (..........-.........) aţi depus/intenţionaţi să vă depuneţi dosarul de

admitere în vederea continuării studiilor?

1. Da.             → mergi la Q14

2. Nu.             → mergi la Q16

8. Nu ştiu.       → mergi la Q16

 

Q14. Dacă da, aveţi în vedere mai degrabă..................

1. continuarea studiilor la facultate

2. continuarea studiilor la colegiu

98. Nu ştiu.

 

Q15. Dacă da, credeţi că veţi opta mai degrabă pentru..................

1. cursuri la zi

2. cursuri la seral

3. cursuri cu frecventă redusă

4. cursuri la distanţă

98. Nu ştiu.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Date legate de relaţia cu piaţa muncii

 

Q16. În prezent sunteţi (răspuns unic):

1. şomer indemnizat (are ajutor de şomaj)                  → mergi la Q27

2. şomer neindemnizat (nu are ajutor de şomaj)         → mergi la Q27

3. salariat                                                                     mergi la Q17

4. lucrător pe cont propriu/persoană fizică autorizată             → mergi la Q18

5. patron cu salariaţi/angajaţi                                     → mergi la Q18

6. lucrător familial neremunerat (lucrează într-o unitate economică/asociaţie familială/gospodărie ţărănească a unui membru al familiei/unei rude şi nu primeşte salariu şi venituri în natură) → mergi la Q18

7. casnic/ă                                                                    → mergi la Q28

8. alta. Care?.......................................................................→ mergi la Q24

9. Am doar statutul de student la facultate/colegiu. → mergi la secţiunea 3.11

 

Q17. Contractul de muncă de la actualul loc de muncă este:

1. pe durată determinată, pentru.....luni (Precizaţi durata contractului.)

2. pe durată nedeterminată

8. Nu ştiu.

9. Nu răspunde.

 

Q18. Vă rugăm să precizaţi care este domeniul de activitate a firmei/organizaţiei la care lucraţi sau în care vă desfăşuraţi activitatea ca lucrător pe cont propriu/patron ori ca lucrător familial neremunerat?


1. Agricultură, silvicultură şi pescuit

2. Industrie extractivă

3. Industrie prelucrătoare

4. Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

5. Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 

6 Construcţii

7. Comerţ cu ridicata si amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

8. Transport şi depozitare

9. Hoteluri şi restaurante

10. Informaţii şi comunicaţii

11. Intermedieri financiare si asigurări

12. Tranzacţii imobiliare

13 Administraţie publică si apărare; asigurări sociale din sistemul public

14. Învăţământ

15. Sănătate şi asistenţa sociala

16 Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

17. Altele. Care?.............

98. Nu ştiu.

99. Nu răspunde.


 

Q19. Descrieţi pe scurt domeniul de activitate a firmei/organizaţiei la care lucraţi sau în care vă desfăşuraţi activitatea ca lucrător pe cont propriu/patron sau ca lucrător familial neremunerat (în câteva cuvinte);

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Q20. În ce localitate este situată firma/unitatea la care lucraţi?/în ce localitate vă desfăşuraţi activitatea ca lucrător pe cont propriu/patron sau ca lucrător familial neremunerat?

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Q21. De când ocupaţi acest loc de muncă?/De când sunteţi lucrător pe cont propriu/patron sau lucrător familial neremunerat?

....../......

luna/anul

 

Q22. Cât de mulţumit sunteţi de actualul loc de muncă/de activitatea dumneavoastră ca lucrător pe cont propriu/patron sau ca lucrător familial neremunerat?

1. foarte mulţumit

2. mulţumit

3. nemulţumit

4. foarte nemulţumit

9. Nu ştiu./Nu răspunde.

 

Q25. În ce măsură următoarele cunoştinţe/competenţe vă sunt necesare pentru a vă realiza cu succes sarcinile/munca la actualul loc de muncă/în activitatea dumneavoastră pe cont propriu/patron/lucrător familial neremunerat? Daţi o notă de la 1 la 10, unde 1 = deloc necesar, iar 10 = foarte necesar.

 

 

Competenţe/Cunoştinţe

1 = deloc necesar

foarte necesar =10

Nu ştiu

Nu răspunde

a

Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

a1

Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

b

Competenţe de comunicare în limbi străine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

c

Competenţe de matematică, ştiinţe şi tehnologie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

d

Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei (competenţe de utilizare a calculatorului)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

e

Competenţe sociale şi civice (competenţe de relaţionare, lucru în echipă, negociere etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

f

Competenţe antreprenoriale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

g

Competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală (cultură generală)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

h

Competenţa de a învăţa să înveţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

i

Competenţe de rezolvare de probleme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

j

Competenţe de organizare a timpului şi a resurselor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

k

Cunoştinţe profesionale teoretice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

1

Competenţe profesionale practice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

m

Altele. Care?................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

 

Q24. Câte ore lucraţi în medie pe săptămână?

 

1. 1-35 ore

2. 36-39 ore

3. 40 ore

4. 41-45 ore

5. 46 ore şi peste

6. Nu poate fi indicată o durată obişnuită

88. Nu este cazul (de exemplu, pentru persoane în concediu de maternitate sau în incapacitate temporară de muncă etc.)

99. Nu ştiu./Nu răspunde.

 


Q25. Care este meseria/ocupaţia pe care o practicaţi în prezent? (Notaţi exact ce spune respondentul.)

..........................................................................................................................................................................            → mergi la Q26

88. Nu este cazul. → mergi la Q27

99. Nu răspunde. → mergi la Q26

 

Q26. Meseria/Ocupaţia pe care o practicaţi în prezent corespunde calificării/specializării pe care aţi obţinut-o prin şcoală? (Răspuns unic - alegeţi răspunsul cel mai potrivit.)

1. Da, practic meseria/ocupaţia pentru care m-am pregătit prin şcoală.

2. Practico meserie/ocupaţie apropiată de calificarea pentru care m-am pregătit prin şcoală.

3. Meseria/Ocupaţia pe care o practic corespunde în mică măsură cu calificarea pentru care m-am pregătit prin şcoală.

4. Nu, nu are nicio legătură cu calificarea şi domeniul pentru care m-am pregătit în şcoală.

8. Nu ştiu.

9. Nu răspunde.

 

Q27. Care au fost veniturile/câştigurile dvs. nete (în mână) luna trecută? (Pentru cei care nu au avut câştiguri băneşti luna trecută se completează cu”0”.)

................RON

 

Q28. Dar în trecut, aţi avut vreun (alt) loc de muncă/ocupaţie de la terminarea şcolii postliceale?

1. Nu am (mai) lucrat niciodată.

2. Am (mai) lucrat ca... (Numiţi cele mai recente două locuri de muncă, altele decât eventualul locul de muncă aciuai, atunci când sunt mai multe.):

Meseria/Ocupaţia 1...............................................................................................................................................................

În ce perioadă? De la ……........./....................până la …............/....................

luna/ anul                     luna/ anul

 

Meseria/Ocupaţia 2 ...............................................................................................................................................................

În ce perioadă? De la ……........./....................până la …............/....................

luna/ anul                     luna/ anul

 

Q29. După ce aţi terminat şcoala postliceală v-aţi înscris la agenţiile judeţene/a municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă pentru a primi ajutor de şomaj?

1. Da. → mergi la Q31

2. Nu. → mergi la Q30

 

Q30. Care a fost principalul motiv pentru care nu v-aţi înscris la serviciile publice de ocupare? (Răspuns unic - alegeţi răspunsul cel mai potrivit.)

1. Nu am avut nevoie./Nu am vrut ajutor de şomaj.   → mergi la Q33

2. Erau prea departe./Transportul costa prea mult.     → mergi la Q33

3. Nu am ştiut că pot face asta.                                   → mergi la Q33

4. Nu am crezut că mă ajută cu ceva.                         → mergi la Q33

5. Alt motiv. Care?...............................................................................................→ mergi la Q33

99. Nu ştiu./Nu răspunde.                                           → mergi la Q33

 

Q31. În ce perioadă aţi beneficiat de ajutor de şomaj după absolvirea şcolii postliceale?

De la ……........./....................până la …............/....................

luna/ anul                     luna/ anul

 

Q32. În perioada de şomaj aţi participat la următoarele programe ale agenţiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă (măsuri active)? (un singur răspuns pentru fiecare rând)

 

Tip de măsura

Da

Nu

Nu ştiu

1. Informare şi consiliere

1

2

8

2. Consultanţă pentru începerea unei afaceri pe cont propriu

1

2

8

3. Cursuri de formare profesională

1

2

8

4. Medierea muncii

1

2

8

5. Primă de încadrare în muncă după absolvirea şcolii

1

2

8

6. Completarea veniturilor salariale

1

2

8

7. Stimularea mobilităţii forţei de muncă

1

2

8

8. Alta. Care?.................

1

2

 

 

Q33. În luna precedenta, v-aţi căutat loc/alt loc de munca?

1. Da.                          → mergi la Q34

2. Nu.                         → mergi la Q36

9. Nu răspunde.           → mergi la Q36


 

Q34. Care sunt cele mal Importante două modalităţi de căutare pe care le-aţi utilizat în luna precedentă? Numiţi-le în ordinea importanţei!

1. rude/cunoştinţe/prieteni

2. ziare/anunţuri

3. agenţia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă

4. relaţii/pile

5. internet

6. altă modalitate. Care?................

Modalitatea 1..........    Modalitatea 2...............

 

Q35. Pentru ce ocupaţie/meserie v-aţi căutat loc de muncă? (Răspuns unic - alegeţi răspunsul cel mai potrivit.)

1. conform calificării dobândite prin şcoală

2. apropiată de calificarea dobândită/din acelaşi domeniu de formare profesională pentru care m-am pregătit prin şcoală - menţionaţi ocupaţia/meseria............................................................................

3. fără legătură cu calificarea dobândită şi domeniul de formare profesională pentru care m-am pregătit prin şcoală - menţionaţi ocupaţia/meseria......................................................................................

4. orice meserie/ocupaţie care să îmi ofere şansa dezvoltării unei cariere profesionale prin valorificarea potenţialului şi realizarea aspiraţiilor profesionale şi personale

5. orice meserie/ocupaţie care să îmi ofere resursele necesare traiului

 

Q36. Ce credeţi că veţi face peste un an ca activitate principală? (Răspuns unic)

1. Voi fi student.                     → mergi la Q38

2. Voi fi şomer.                       →mergi la Q38

3. Voi avea o afacere/activitate pe cont propriu. → mergi la Q37

4. Voi fi casnic/ă.                    → mergi la Q38

5. Voi fi salariat.                     → mergi la Q37

6. Voi lucra pământul familiei mele. → mergi la Q38

7. Altă situaţie. Care?................mergi la Q38

98. Nu ştiu.                             mergi la Q38

99. Nu răspunde.                     → mergi la Q38

 

Q37. Unde credeţi că veţi lucra peste un an? (răspuns unic)

1. Voi lucra în România.

2. Voi lucra în străinătate.

8. Nu ştiu.

 

Q38. Ce meserie/ocupaţie credeţi că veţi practica peste 5 ani?

Meseria/Ocupaţia ...........................

88. Nu voi lucra peste 5 ani.

99. Nu ştiu./Nu răspunde.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Date de identificate pentru respondent

 

I1. Vârsta

ani împliniţi................................

 

I2. Sexul

1. feminin

2. masculin

 

I3. Localitatea în care aveţi domiciliul. ...............................................................................

 

I4. Locul naşterii este în mediul:

1. urban

2. rural

 

I5.  Şcoala postliceală absolvită este situată în mediul:

1. urban

2. rural

 

I6. Nivelul de educaţie a tatălui/capului familiei de origine

1. fără şcoală

2. şcoală primară (4 clase)

3. gimnaziu (7, 8, 10 clase)

4. şcoală de ucenici

5. şcoală de arte şi meserii

6. şcoală profesională

7. liceu teoretic/vocaţional

8.liceu tehnologic/industrial, agricol sau de alte specialităţi

9. şcoală postliceală/şcoală de maiştrii

10. studii superioare (facultate)

11. altă situaţie. Care? ……………………………………

88. Nu ştiu

99. Nu răspunde

 

I7. Etnia

1. român

2. maghiar

3. german

4. rrom

5. rus-lipovean

6. alta. Care? ……………………………………

 

I8. Starea civilă

1. necăsătorit

2. căsătorit

3. uniune consensuală/concubinaj

4. alta. Care? ……………………………………

 

I9. Aveţi copil?

1.Da

2. Nu

9. Nu răspunde

 

I10. În prezent locuiţi împreună cu familia dumneavoastră de origine (părinţi şi/sau bunici etc.)?

1.Da

2. Nu

9. Nu răspunde

 


I11. În general, oamenii se consideră bogaţi sau săraci. Dumneavoastră cum aţi caracteriza familia din care proveniţi?

1. Se numără printre cele mai sărace familii din comunitate (cartier/sat).

2. Este mai săracă decât majoritatea familiilor din comunitate (cartier/sat).

3. Este la acelaşi nivel cu majoritatea familiilor din comunitate (cartier/sat).

4. Este mai înstărită decât majoritatea familiilor din comunitate (cartier/sat).

5. Se numără printre familiile cele mai înstărite din comunitate (cartier/sat).

9. Nu ştiu./Nu răspunde.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Informaţii despre gospodăria în care locuieşte respondentul

(Se completează de operator la finalizarea interviului.)

 

G1. Numele absolventului (din listă):...................................................................................................................................

 

G2. Adresa absolventului:

Judeţul............................................................................Localitatea.........................................................................................

Strada........................................................................................................................................................nr. ......................

 

G3. Şcoala absolvită (din listă):

Denumirea şcolii:...................................................................................................................................................................

Judeţul..................................................................Localitatea..............................................................................................

 

G4. Stadiul realizării interviului

1. interviu complet                              → mergi la G6

2. interviu parţial (incomplet realizat)             → mergi la G5

3. interviu nerealizat                            → mergi la G5

 

G5. Cauza nerealizării interviului (complet)

1. refuzul respondentului

2. refuzul părinţilor/gospodăriei

3. Nu a putut fi identificată adresa/gospodăria.

4. Nu a putut fi găsit respondentul.

5. Respondentul s-a mutat la altă adresă în judeţ/ţară.

6. Respondentul lucrează în străinătate,

7. Respondentul urmează şcoala la zi.

8. Alt motiv. Care?....................................................................................................................................................................

 

G6. Durata interviului: ........................................minute