MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 285/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 285         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 21 mai 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

51. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului

 

52. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice

 

53. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol

 

613. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie

 

INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂŢENILOR POTRIVIT LEGII NR. 189/1999

 

Proiect de lege-cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul României

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Mediaş care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului

 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 225/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 15 octombrie 2010.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 mai 2013 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 7 mai 2013.

Nr. 51.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Direcţia generală pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului, denumită în continuare direcţia generală, este structura de specialitate a aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare ministerul, fără personalitate juridică, având competenţă în domeniul îndrumării metodologice şi controlului ierarhic de specialitate asupra activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului.

(2) Direcţia generală asigură în activitatea sa aplicarea legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi a instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne, precum şi a dispoziţiilor secretarului de stat care coordonează direcţia generală, în domeniul său de competenţă.

Art. 2. - Direcţia generală este subordonată ministrului afacerilor interne, denumit în continuare ministru, şi se află în coordonarea secretarului de stat desemnat în acest sens prin ordin al ministrului.

 

CAPITOLUL II

Organizarea direcţiei generale

 

Art. 3. - (1) Direcţia generală are următoarea structură organizatorică:

a) conducerea;

b) Serviciul monitorizarea situaţiilor de urgenţă;

c) Serviciul de monitorizare a activităţii instituţiilor prefectului în relaţia cu serviciile publice deconcentrate;

d) Compartimentul monitorizarea activităţii de verificare a legalităţii actelor;

e) Compartimentul analize, sinteze şi elaborare acte administrative;

f) Compartimentul coordonarea activităţii instituţiilor prefectului în domeniul electoral;

g) Unitatea de management al Proiectului de diminuare a riscului în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătire pentru situaţii de urgenţă, denumită în continuare Unitatea de management ai Proiectului.

(2) Organigrama direcţiei generale este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 4. - Între structurile de specialitate ale direcţiei generale, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)-g), se stabilesc relaţii de cooperare, în vederea îndeplinirii atribuţiilor.

Art. 5. - Personajul direcţiei generale este format din funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special şi personal contractual, repartizaţi pe domenii de activitate.

Art. 6. - (1) Direcţia generală are relaţii de cooperare intraministerială cu alte structuri din cadrul aparatului central al ministerului şi cu structuri aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, desfăşoară relaţii de colaborare cu autorităţi publice, instituţii şi organizaţii pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin şi are relaţii de autoritate funcţională şi de control ierarhic de specialitate cu instituţiile prefectului.

(2) Diagrama principalelor relaţii ale direcţiei generale este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 7. - (1) Sistemul informaţional-decizional derulat în cadrul direcţiei generale este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Legătura dintre componenta decizională şi cea informaţională a sistemului prevăzut la alin. (1) se prezintă astfel:

a) la intrare, componenta informaţională furnizează componentei decizionale informaţia pe care aceasta din urmă o transmite spre prelucrare structurilor de specialitate;

b) la ieşire, componenta informaţională dirijează deciziile luate în cadrul componentei decizionale pentru a fi executate şi aplicate de către structurile de specialitate ale direcţiei generale, respectiv instituţiile prefectului;

c) componenta informaţională necesită un circuit intern de informaţii.

(3) Componenta informaţională şi cea decizională sunt cuplate, variabilele de intrare ale uneia fiind variabilele de ieşire ale celeilalte.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile direcţiei generale

 

Art. 8. - Principalele obiective ale direcţiei generale sunt:

a) crearea cadrului de referinţă corespunzător aplicării legislaţiei specifice într-un mod coerent şi unitar la nivelul instituţiilor prefectului;

b) perfecţionarea managementului în cadrul instituţiilor prefectului în ceea ce priveşte gestionarea problematicilor din diferite sectoare de activitate;

c) creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor publice prestate de instituţiile prefectului.

Art. 9. - Direcţia generală are următoarele atribuţii principale:

a) îndrumarea metodologică a activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor stabilite prin acte normative şi realizarea sarcinilor încredinţate de către Guvern ori date de conducerea ministerului;

b) realizarea, din însărcinarea conducerii ministerului, a controlul ierarhic de specialitate asupra activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a instituţiilor prefectului, cu privire Sa exercitarea atribuţiilor prevăzute în acte normative, a sarcinilor încredinţate de către Guvern ori date de conducerea ministerului;

c) monitorizarea evoluţiei situaţiilor de urgenţă, a măsurilor întreprinse de către prefecţi şi de către autorităţile administraţiei publice locale, în vederea informării conducerii ministerului;

d) monitorizarea îndeplinirii de către prefecţi a atribuţiilor constituţionale privind conducerea serviciilor publice deconcentrate;

e) îndrumarea şi controlul îndeplinirii de către prefecţi a atribuţiilor referitoare la verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale;

f) întocmirea, din însărcinarea conducerii ministerului, de informări, sinteze, note, analize şi rapoarte, pe diverse teme din domeniul de competenţă, pe baza datelor transmise de către instituţiile prefectului;

g) coordonarea şi îndrumarea activităţii instituţiilor prefectului în vederea aplicării într-un mod coerent şi unitar a legislaţiei specifice din domeniul electoral;

h) realizarea responsabilităţilor pentru implementarea părţii A din cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă;

i) participarea la întocmirea proiectelor de răspuns la interpelările şi întrebările adresate prim-ministrului României şi ministrului de către membrii Parlamentului României, în domeniul său de competenţă;

j) participarea la elaborarea proiectelor de legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, precum şi alte acte normative care privesc activitatea instituţiei prefectului, precum şi a ministerului în relaţia cu acestea;

k) participarea la organizarea, în baza dispoziţiilor primite, de întâlniri de lucru între prim-ministru şi alţi reprezentanţi ai Guvernului, conducerea ministerului, pe de o parte, şi prefecţi, subprefecţi, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi ai autorităţilor administraţiei publice locale, pe de altă parte.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea direcţiei generale

 

Art. 10. - (1) Conducerea direcţiei generale este exercitată de către directorul general, ajutat de 2 directori generali adjuncţi.

(2) întregul personal al direcţiei generale este subordonat nemijlocit directorului general şi răspunde în faţa acestuia pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate potrivit fişelor posturilor.

(3) Unitatea de management al Proiectului de diminuare a riscului în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătire pentru situaţii de urgenţă funcţionează sub directa coordonare a secretarului de stat desemnat să coordoneze activitatea direcţiei generale.

(4) Directorul general răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului, prevăzute în anexa nr. 4, de întreaga activitate pe care o desfăşoară direcţia generală în faţa conducerii ministerului.

(5) în condiţiile legii, directorul general poate delega atribuţii din competenţa sa unui director general adjunct sau altor persoane din subordine, după caz.

Art. 11. - În baza şi executarea actelor normative, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului, precum şi a dispoziţiilor secretarului de stat desemnat să coordoneze activitatea direcţiei generale, directorul general poate emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine şi pentru instituţiile prefectului.

Art. 12. - Directorul general reprezintă direcţia generală în relaţiile cu celelalte structuri din cadrul aparatului central al ministerului şi cu structuri aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, cu autorităţi publice din administraţia publică centrală şi locală, cu instituţii publice, precum şi cu organizaţii ale societăţii civile.

Art. 13. - (1) Directorii generali adjuncţi se află în subordinea nemijlocită a directorului general.

(2) Raporturile de coordonare şi îndrumare a activităţilor structurilor direcţiei generale de către directorii generali adjuncţi se stabilesc prin dispoziţie a directorului general.

(3) Directorii generali adjuncţi răspund în condiţiile legii, potrivit fişelor posturilor prevăzute în anexele nr. 5 şi 6, în faţa directorului general de activitatea serviciilor şi compartimentelor care le sunt încredinţate spre coordonare, de către acesta, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe, care le sunt dispuse, respectiv delegate de către directorul general.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile structurilor din cadrul direcţiei generale

 

SECŢIUNEA 1

Atribuţiile Serviciului monitorizarea situaţiilor de urgenţă

 

Art. 14. - Principalul obiectiv al Serviciului monitorizarea situaţiilor de urgenţă este asigurarea managementului informaţiei între toate structurile implicate în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, prin intermediul instituţiilor prefectului.

Art. 15. - Serviciul monitorizarea situaţiilor de urgenţă are următoarele atribuţii principale:

a) întocmirea de informări, note, rapoarte şi sinteze privind evoluţia situaţiilor de urgenţă, măsurile întreprinse de către prefecţi şi de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu privire la pagubele produse ca urmare a manifestării fenomenelor naturale periculoase, în vederea informării conducerii direcţiei generale;

b) asigurarea funcţionării circuitelor şi fluxurilor informaţionale necesare informării prefecţilor cu privire la iminenţa producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în baza atenţionărilor/avertizărilor emise de către instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu, precum şi la măsurile ce trebuie luate de către aceştia;

c) elaborarea de materiale pentru videoconferinţe sau comunicate de presă ale ministerului cu privire la producerea fenomenelor naturale periculoase;

d) elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, în baza propunerilor prefecţilor şi ale consiliilor judeţene/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

e) elaborarea, împreună cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind acordarea unor ajutoare umanitare de urgenţă, cu titlu gratuit, populaţiei afectate de dezastre, în baza propunerilor prefecţilor şi ale consiliilor judeţene/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

f) centralizarea, pe judeţe, atâta sumelor alocate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cât şi a ajutoarelor umanitare de urgenţă acordate, cu titlu gratuit, populaţiei afectate de dezastre;

g) organizarea, în cadrul direcţiei generale, a serviciului permanent de monitorizare a eventualelor situaţii de urgenţă ce ar putea apărea la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Serviciului de monitorizare a activităţii instituţiilor prefectului în relaţia cu serviciile publice deconcentrate

 

Art. 16. - Principalul obiectiv al Serviciului de monitorizare a activităţii instituţiilor prefectului în relaţia cu serviciile publice deconcentrate este perfecţionarea managementului în cadrul instituţiilor prefectului în ceea ce priveşte gestionarea problematicilor în domeniul serviciilor publice deconcentrate.

Art. 17. - Serviciul de monitorizare a activităţii instituţiilor prefectului în relaţia cu serviciile publice deconcentrate are următoarele atribuţii principale:

a) monitorizarea şi îndrumarea metodologica a activităţii structurilor de specialitate în domeniul serviciilor publice deconcentrate, din cadrul instituţiilor prefectului;

b) monitorizarea activităţii colegiilor prefecturale şi întocmirea, la solicitarea conducerii direcţiei generale, de informări, sinteze, rapoarte, situaţii şi note privind activitatea serviciilor publice deconcentrate, pe domenii de activitate, precum şi cu privire la problemele esenţiale ce se desprind din şedinţele colegiilor prefecturale, în baza datelor transmise de către instituţiile prefectului;

c) întocmirea corespondenţei referitoare la problemele esenţiale ce se desprind din şedinţele colegiilor prefecturale a căror soluţionare este în competenţa ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale;

d) monitorizarea activităţii principalelor structuri funcţionale de specialitate constituite în cadrul instituţiilor prefectului, precum şi a acţiunilor de verificare desfăşurate în cadrul comisiilor mixte înfiinţate prin ordin al prefectului.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile Compartimentului monitorizarea activităţii de verificare a legalităţii actelor

 

Art. 18. - Principalul obiectiv al Compartimentului monitorizarea activităţii de verificare a legalităţii actelor este asigurarea unui cadru unitar şi coerent cu privire la aplicarea de către instituţiile prefectului a legislaţiei privind verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 19. - Compartimentul monitorizarea activităţii de verificare a legalităţii actelor are următoarele atribuţii principale:

a) monitorizarea, îndrumarea şi controlul de specialitate al modului de organizare şi desfăşurare în cadrul instituţiilor prefectului a activităţii de verificare a legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale;

b) monitorizarea, îndrumarea şi controlul de specialitate al modului de respectare a prevederilor legale referitoare la eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative;

c) verificarea ordinelor cu caracter normativ emise de către prefecţi, precum şi a proiectelor de acte normative iniţiate de către prefecţi şi consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu formularea de propuneri conform prevederilor legale;

d) verificarea documentaţiei transmise de către prefecţi şi elaborarea proiectului de aviz al ministerului pentru înfiinţarea/desfiinţarea de oficii prefecturale;

e) verificarea modului de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul tuturor compartimentelor instituţiilor prefectului, prin analizarea rapoartelor prevăzute de lege;

f) realizarea, din însărcinarea conducerii direcţiei generale, a controlului de specialitate asupra activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a instituţiilor prefectului, cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute de acte normative, a sarcinilor încredinţate de către Guvern ori date de conducerea ministerului;

g) redactarea de propuneri de proiecte în scopul obţinerii de finanţare în vederea creşterii performanţei activităţilor desfăşurate în direcţia generală şi în instituţiile prefectului, precum şi participarea la implementarea acestora;

h) asigurarea datelor necesare publicării, pe paginile de internet şi intranet ale ministerului, a informaţiilor de interes public referitoare la unele activităţi ale direcţiei generale, respectiv ale instituţiilor prefectului.

Art. 20. - În situaţia în care, în urma controalelor efectuate, se constată aspecte care necesită verificări suplimentare, Compartimentul monitorizarea activităţii de verificare a legalităţii actelor înaintează conducerii direcţiei generale propuneri în acest sens.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Atribuţiile Compartimentului analize, sinteze şi elaborare acte administrative

 

Art. 21. - Principalul obiectiv al Compartimentului analize, sinteze şi elaborare acte administrative este asigurarea managementului informaţiei în ceea ce priveşte gestionarea problematicilor din diferite sectoare de activitate.

Art. 22. - Compartimentul analize, sinteze şi elaborare acte administrative are următoarele atribuţii principale:

a) întocmirea, la solicitarea conducerii direcţiei generale, de informări, sinteze, note, analize şi rapoarte, în baza datelor transmise de către instituţiile prefectului, pe diverse teme din domeniul de competenţă al direcţiei generale;

b) participarea la organizarea de întâlniri de lucru între prim-ministru şi alţi reprezentanţi ai Guvernului, conducerea ministerului, pe de o parte, şi prefecţi, subprefecţi, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi ai autorităţilor administraţiei publice locale, pe de altă parte;

c) participarea la elaborarea de materiale pentru videoconferinţele cu prefecţii şi urmărirea modului de aplicare a dispoziţiilor date în cursul acestora;

d) pregătirea şi elaborarea proiectelor de hotărâre a Guvernului pentru numirea, respectiv eliberarea din funcţie a prefecţilor şi a subprefecţilor, precum şi a actelor administrative de modificare a raporturilor de serviciu ale acestora;

e) asigurarea funcţionării circuitelor şi fluxurilor informaţionale necesare realizării activităţilor direcţiei generale.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Atribuţiile Compartimentului coordonarea activităţii instituţiilor prefectului în domeniul electoral

 

Art. 23. - Principalul obiectiv al Compartimentului coordonarea activităţii instituţiilor prefectului în domeniul electoral este crearea cadrului de referinţă corespunzător aplicării legislaţiei specifice într-un mod coerent şi unitar la nivelul instituţiilor prefectului, în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi pentru Parlamentul European, precum şi a referendumului naţional.

Art. 24. - Compartimentul coordonarea activităţii instituţiilor prefectului în domeniul electoral are următoarele atribuţii principale:

a) coordonarea activităţii instituţiilor prefectului în ceea ce priveşte gestionarea problematicilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi pentru Parlamentul European, precum şi a referendumului naţional;

b) îndrumarea instituţiilor prefectului în aplicarea într-un mod coerent şi unitar a legislaţiei specifice din domeniul electoral;

c) participarea la elaborarea proiectelor de acte normative necesare asigurării unui cadru unitar în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi pentru Parlamentul European, precum şi a referendumului naţional;

d) asigurarea evidenţei unităţilor administrativ-teritoriale unde este necesară organizarea de alegeri parţiale şi elaborarea proiectelor de hotărâre a Guvernului privind Stabilirea datei alegerilor parţiale, pe baza propunerilor prefecţilor;

e) elaborarea, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, a proiectelor de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale locale şi parlamentare.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Atribuţiile Unităţi de management al Proiectului

 

Art. 25. - Principalul obiectiv al Unităţii de management al Proiectului este consolidarea capacităţii de finanţare şi management în situaţii de urgenţă a populaţiei şi elaborarea unui program de asigurare la catastrofe, prin realizarea unui sistem de management informaţional pentru situaţii de urgenţă, elaborarea unui scenariu seismic pentru Vrancea şi elaborarea unui program de conştientizare.

Art. 26. - Unitatea de management al Proiectului are următoarele atribuţii principale:

a) realizarea implementării activităţilor stabilite pentru partea A a Proiectului, conform planului de implementare şi documentului de evaluare a Proiectului;

b) realizarea managementului financiar-contabil al Proiectului;

c) realizarea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin ministerului pe linia raportării, monitorizării şi evaluării progresului Proiectului şi a celor referitoare la monitorizarea financiară, în termenii agreaţi cu instituţia finanţatoare;

d) realizarea obligaţiilor asumate de minister prin acordul de împrumut subsidiar încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice pentru realizarea părţii A a Proiectului;

e) asigurarea derulării procedurilor de achiziţie de bunuri, servicii şi servicii de consultanţă, în conformitate cu prevederile reglementărilor şi ghidurilor pentru serviciile de consultanţă ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi în conformitate cu Planul de achiziţii al Proiectului;

f) înfiinţarea şi organizarea, din dispoziţia şefului Unităţii de management al Proiectului, a comisiilor de evaluare a ofertelor primite în cadrul procedurilor de achiziţii derulate;

g) elaborarea proiectelor contractelor, încheierea acestora cu ofertanţii declaraţi câştigători, asigurarea derulării şi implementării contractelor încheiate, prin coordonarea în mod direct a activităţii consultanţilor sau furnizorilor;

h) asigurarea coordonării grupurilor de lucru formate din specialiştii desemnaţi de instituţiile implicate în Proiect;

i) asigurarea secretariatelor grupurilor de lucru formate din specialiştii desemnaţi de instituţiile implicate în Proiect, precum şi a secretariatului Comitetului Naţional de Asigurare la Dezastre şi Comitetului de coordonare a implementării Sistemului de management informaţional pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare SMISU,

j) îndrumarea şi asigurarea de asistenţă pe perioada derulării proiectelor finanţate din fonduri externe implementate de către instituţiile prefectului, în domeniul de specialitate al ministerului;

k) predarea soluţiei şi a echipamentelor aferente sistemului integrat către beneficiari, după finalizarea Proiectului;

l) asigurarea derulării contractelor pentru perioada de garanţie şi mentenanţă a sistemului;

m) identificarea modalităţii de predare a rezultatelor serviciilor de consultanţă derulate în subcomponenta de asigurări către PAID;

n) arhivarea şi predarea documentelor reprezentând corespondenta cu instituţiile implicate în proiectele derulate.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 27. - Activităţile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate şi sarcinile concrete ce revin personalului direcţiei generale se stabilesc prin dispoziţii, proceduri şi fişele posturilor.

Art. 28. - Personalul direcţiei generale este obligat să cunoască, în părţile ce îl privesc, şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, potrivit atribuţiilor specifice.

Art. 29. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1*)

la regulament

 

ORGANIGRAMA

Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului

 

 

NOTA:

Unitatea de management al Proiectului de diminuare a riscului în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă funcţionează sub directa coordonare a secretarului de stat desemnat să coordoneze activitatea direcţiei generale.

 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

DIAGRAMA

principalelor relaţii ale Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului

 

 


*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3*)

la regulament

 

SISTEMUL INFORMAŢIONAL-DECIZIONAL

în cadrul Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

 

 

Direcţia generală pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului

Aprob,

Ministrul afacerilor interne,

……………………………….

 

FISA POSTULUI

Nr. ...........

 

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: director general

2. Nivelul postului: de conducere

3. Scopul principal al postului: organizarea şi conducerea activităţii direcţiei generale pentru îndeplinirea atribuţiilor de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică şi control ierarhic de specialitate asupra activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute de acte normative şi realizarea sarcinilor încredinţate

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna

2. Perfecţionări (specializări): studii de masterat sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare pe calculator, nivel mediu

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit şi vorbit, nivel mediu

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de lucru sub presiunea timpului, aptitudini de analiză şi diagnoză, oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor, abilităţi de comunicare, disponibilitate la schimbare şi spirit de iniţiativă

6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, disponibilitate pentru călătorii frecvente şi delegări, capacitate de a îndeplini atribuţii şi sarcini ce implică accesul la informaţii clasificate ca secret de serviciu

7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): calităţi organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control, abilităţi în gestionarea resurselor umane, obiectivitate

Atribuţiile postului

1. Organizarea şi conducerea activităţii Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului

2. Organizarea şi conducerea activităţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a prefecţilor, subprefecţilor şi personalului din cadrul instituţiilor prefectului cu privire la realizarea atribuţiilor prevăzute de acte normative, precum şi a sarcinilor încredinţate

3. Organizarea activităţii privind realizarea, din însărcinarea conducerii ministerului, a controlului ierarhic de specialitate asupra activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului instituţiilor prefectului, cu privire la realizarea atribuţiilor prevăzute de acte normative, precum şi a sarcini lor încredinţate

4. Coordonarea activităţii de monitorizare a îndeplinirii de către prefecţi a atribuţiilor referitoare la controlul legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale

5. Asigurarea întocmirii, la solicitarea conducerii ministerului, de informări, sinteze, note, analize şi rapoarte, pe diverse teme din domeniul de competenţă a direcţiei generale, pe baza datelor transmise de către instituţiile prefectului

6. Conducerea activităţii de monitorizare a evoluţiei situaţiilor de urgenţă, de întocmire de informări, sinteze, rapoarte şi note privind evoluţia situaţiilor de urgenţă, măsurile întreprinse de către prefecţi şi de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu privire la pagubele produse ca urmare a manifestării fenomenelor naturale periculoase, în vederea informării conducerii ministerului

7. Conducerea activităţii de elaborare a proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, respectiv de acordare a unor ajutoare umanitare de urgenţă, cu titlu gratuit, populaţiei afectate de dezastre, în baza propunerilor prefecţilor şi ale consiliilor judeţene/Consiliului General al Municipiului Bucureşti

8. Conducerea activităţii de monitorizare şi îndrumare metodologică a activităţii structurilor de specialitate din cadrul instituţiilor prefectului, în domeniul serviciilor publice deconcentrate

9. Asigurarea caracterului coerent şi unitar al activităţilor desfăşurate de instituţiile prefectului în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi pentru Parlamentul European, precum şi a referendumului naţional

10. Organizarea activităţii de verificare a ordinelor cu caracter normativ emise şi transmise de către prefecţi, în vederea formulării de propuneri privind anularea acestora, dacă este cazul, şi informarea conducerii ministerului

11. Organizarea activităţii de verificare a proiectelor de acte normative iniţiate de către prefecţi, de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în vederea formulării de propuneri conform prevederilor legale

12. Conducerea activităţii de pregătire şi elaborare a proiectelor de hotărâre a Guvernului pentru numirea,”respectiv eliberarea din funcţie a prefecţilor si a subprefecţilor, precum şi a actelor administrative de modificare a raporturilor de serviciu ale acestora

13. Conducerea activităţii de elaborare a unor proiecte de materiale în vederea informării Parlamentului, precum şi de răspuns la întrebările şi interpelările formulate de către deputaţi sau senatori, în temeiul art. 111 alin. (1) şi ale art. 112 alin. (1) din Constituţia României, republicată

14. Asigurarea participării direcţiei generale la organizarea, în baza dispoziţiilor primite, de întâlniri de lucru între prim-ministru, alţi reprezentanţi ai Guvernului, conducerea ministerului, pe de o parte, şi prefecţi, subprefecţi, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi ai autorităţilor administraţiei publice locale, pe de altă parte

15. Asigurarea participării direcţiei generale la elaborarea proiectelor de legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, precum şi alte acte normative care privesc activitatea instituţiei prefectului, precum şi a ministerului în relaţia cu aceste instituţii

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director general

2. Clasa: I

3. Gradul profesional:

4. Vechimea (în specialitate necesară): minimum 3 ani

Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă:

a) Relaţii ierarhice:

- subordonat faţă de: ministru, prin secretarul de stat care coordonează direcţia generală

- superior pentru: directorii generali adjuncţi, şefii de serviciu şi celelalte persoane din cadrul direcţiei generale

b) Relaţii funcţionale: conduce întreaga activitate a direcţiei generale; în aplicarea prevederilor legale, a ordinelor ministrului şi a dispoziţiilor secretarului de stat care coordonează direcţia generală, directorul general emite dispoziţii pentru personalul din subordine.

c) Relaţii de control: controlul activităţii structurilor direcţiei generale şi a întregului personal al acesteia, precum şi control de specialitate asupra instituţiilor prefectului

d) Relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte structuri din cadrul aparatului central al ministerului ori aflate în subordinea/coordonarea ministerului

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: reprezintă direcţia generală în raporturile cu autorităţi publice, instituţii şi organizaţii dinţară şi din străinătate

b) cu organizaţii internaţionale:

c) cu persoane juridice private:

3. Limite de competenţă: în limitele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: poate delega atribuţii din competenţa sa unui director general adjunct sau altei persoane din subordine, după caz.

Întocmit de:

1. Numele si prenumele..............................................

2. Funcţia,,..................................................................

3. Semnătura................................................................

4. Data întocmirii...........................................................

 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului

1. Numele şi prenumele...............................................

2. Semnătura...............................................................

3. Data.........................................................................

 

Contrasemnează:

1. Numele şi prenumele................................................

2. Funcţia....................................................................

3. Semnătura................................................................

4. Data........................................................................

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

 

 

Direcţia generală pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului

Aprob,

Ministrul afacerilor interne,

……………………………….

 

FIŞA POSTULUI

Nr. ..........

 

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: director general adjunct

2. Nivelul postului: de conducere

3. Scopul principal al postului:

- participarea la organizarea şi conducerea activităţii direcţiei generale pentru îndeplinirea atribuţiilor de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică şi control ierarhic de specialitate asupra activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute de acte normative şi realizarea sarcinilor încredinţate

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna

2. Perfecţionări (specializări): studii de masterat sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare executării funcţiei publice

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare pe calculator, nivel mediu

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit şi vorbit, nivel mediu

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de lucru sub presiunea timpului, abilităţi de comunicare, aptitudini de analiză şi diagnoză, disponibilitate la schimbare şi spirit de iniţiativă

6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, capacitate de a îndeplini atribuţii şi sarcini ce implică accesul la informaţii clasificate ca secret de serviciu

7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): calităţi de coordonare

Atribuţiile postului

1. Coordonarea şi îndrumarea activităţii structurilor direcţiei generale stabilite prin dispoziţia directorului general

2. Rezoluţionarea şi repartizarea pentru soluţionare, în termenul legal, a corespondenţei şi a celorlalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă

3. Coordonarea activităţilor de îndrumare, sprijin şi control desfăşurate la instituţiile prefectului, în scopul verificării îndeplinirii atribuţiilor specifice, la solicitarea directorului general

4. Semnarea/Aprobarea lucrărilor elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă

5. Prezentarea periodică directorului general a stadiului îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii

6. Participarea la monitorizarea activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului instituţiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor stabilite prin acte normative şi realizarea sarcinilor încredinţate de către Guvern ori date de conducerea Ministerului Afacerilor Interne

7. Realizarea de acţiuni de îndrumare şi sprijin la probleme deosebite sesizate de instituţiile prefectului

8. Întocmirea proiectelor fişelor de evaluare anuală ale personalului din structurile pe care le coordonează, în vederea înaintării directorului general

9. Coordonarea activităţilor de elaborare a punctelor de vedere ale direcţiei generale la propunerile legislative, în domeniul de activitate al structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă

10. Îndeplinirea oricăror altor atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director general adjunct

2. Clasa: I

3. Gradul profesional:

4. Vechimea (în specialitate necesară): minimum 3 ani

Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă:

a) Relaţii ierarhice:

- subordonat faţă de: este subordonat nemijlocit directorului general

- superior pentru: structurile pe care le coordonează

b) Relaţii funcţionale: coordonează şi îndrumă activitatea structurilor direcţiei generale stabilite prin dispoziţia directorului general

c) Relaţii de control:

d) Relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte structuri din cadrul aparatului central al ministerului ori aflate în subordinea/coordonarea ministerului, pe baza delegaţiei de reprezentare

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: reprezintă direcţia generală în raporturile cu autorităţi publice, instituţii şi organizaţii din ţară şi din străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare

b) cu organizaţii internaţionale: c)cu persoane juridice private:

3. Limite de competenţă: în limitele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă:

 

Întocmit de:

1. Numele şi prenumele................................................

2. Funcţia publică de conducere...................................

3. Semnătura................................................................

4. Data întocmirii...........................................................

 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

1. Numele şi prenumele................................................

2. Semnătura................................................................

3. Data..........................................................................

 

Contrasemnează:

1. Numele şi prenumele................................................

2. Funcţia......................................................................

3. Semnătura................................................................

4. Data..........................................................................

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

 

 

Direcţia generală pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului

Aprob,

Ministrul afacerilor interne,

……………………………….

 

FIŞA POSTULUI

Nr. ...........

 

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: director general adjunct

2. Nivelul postului: de conducere

3. Scopul principal al postului: participarea la organizarea şi conducerea activităţii direcţiei generale pentru îndeplinirea atribuţiilor de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică şi control ierarhic de specialitate asupra activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute de acte normative şi realizarea sarcinilor încredinţate

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna

2. Perfecţionări (specializări): studii de masterat sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare executării funcţiei publice

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare pe calculator, nivel mediu

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit şi vorbit, nivel mediu

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de lucru sub presiunea timpului, abilităţi de comunicare, aptitudini de analiză şi diagnoză, disponibilitate la schimbare şi spirit de iniţiativă

6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, capacitate de a îndeplini atribuţii şi sarcini ce implică accesul la informaţii clasificate ca secret de serviciu

7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): calităţi de coordonare

Atribuţiile postului

1. Coordonarea şi îndrumarea activităţii structurilor direcţiei generale stabilite prin dispoziţia directorului general

2. Rezoluţionarea şi repartizarea pentru soluţionare, în termenul legal, a corespondenţei şi a celorlalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă

3. Participarea la monitorizarea activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului instituţiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor stabilite prin acte normative şi realizarea sarcinilor încredinţate de către Guvern ori date de conducerea Ministerului Afacerilor Interne

4. Semnarea/Aprobarea lucrărilor elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă

5. Prezentarea periodică directorului general a stadiului îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le

coordonează şi formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii

6. Analizarea necesităţii şi asigurarea măsurilor necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale

7. Asigurarea prin activităţile specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, a condiţiilor necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate

8. Întocmirea proiectelor fişelor de evaluare anuală ale personalului din structurile pe care le coordonează, în vederea înaintării directorului general

9. Realizarea de acţiuni de îndrumare şi sprijin la probleme deosebite sesizate de instituţiile prefectului

10. Îndeplinirea oricăror altor atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director general adjunct

2. Clasa: I

3. Gradul profesional:

4. Vechimea (în specialitate necesară): minimum 3 ani

Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă:

a) Relaţii ierarhice:

- subordonat faţă de: este subordonat nemijlocit directorului general;

- superior pentru: structurile pe care le coordonează.

b) Relaţii funcţionale: coordonează şi îndrumă activitatea structurilor direcţiei generale stabilite prin dispoziţia directorului general.

c) Relaţii de control;

d) Relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte structuri din cadrul aparatului central al ministerului ori aflate în subordinea/coordonarea ministerului, pe baza delegaţiei de reprezentare.

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: reprezintă direcţia generală în raporturile cu autorităţi publice, instituţii şi organizaţii din ţară şi din străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare

b) cu organizaţii internaţionale:

c) cu persoane juridice private:

3. Limite de competenţă: în limitele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă:

 

Întocmit de:

1. Numele şi prenumele................................................

2. Funcţia publică de conducere...................................

3. Semnătura................................................................

4. Data întocmirii...........................................................

 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

1. Numele şi prenumele.................................................

2. Semnătura.................................................................

3. Data...........................................................................

 

Contrasemnează:

1. Numele şi prenumele................................................

2. Funcţia........................................................................

3. Semnătura.................................,..............................

4. Data..........................................................................

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 mai 2013.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 7 mai 2013.

Nr. 52.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Unitatea de politici publice, denumită în continuare Unitate, este organizată şi funcţionează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, ale Hotărârii Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Unitatea este structura de specialitate a aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, fără personalitate juridică, care are, potrivit legii, competenţă generala în domeniul întăririi capacităţii manageriale a ministerului, contribuind la îmbunătăţirea procesului de elaborare, implementare şi coordonare a documentelor de politici publice, precum şi al monitorizării şi evaluării modului de aplicare a acestora de către toate structurile ministerului în domeniile sale de responsabilitate.

Art. 3. - Activitatea unităţii este coordonată de secretarul de stat desemnat în acest sens.

Art. 4. - Unitatea exercită atribuţiile care îi revin din actele normative în vigoare, în domeniile: elaborarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice, planificarea strategică şi planificarea bugetară pe programe, analiză şi monitorizare fonduri europene, în domeniile de competenţă ale ministerului.

Art. 5. - Unitatea cooperează cu unităţile aparatului central al ministerului şi colaborează pe probleme de specialitate, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu structurile de politici publice ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi cu organizaţiile nonguvernamentale, sociale şi economice.

 

CAPITOLUL II

Organizarea unităţii

 

Art. 6. - Unitatea este organizată la nivel de direcţie în aparatul central al ministerului, aflată în coordonarea secretarului de stat desemnat în acest sens.

Art. 7. - (1) Unitatea are următoarea structură organizatorică:

a) Conducerea;

b) Biroul analiză, monitorizare fonduri europene;

c) Politici publice;

d) Planificare strategică şi bugetară.

(2) Organigrama Unităţii este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 8. - (1) Relaţiile dintre conducerea Unităţii şi birou şi compartimente sunt ierarhice, iar relaţiile dintre birou şi compartimentele Unităţii sunt funcţionale şi de cooperare.

(2) Relaţiile dintre Unitate şi structurile ministerului, precum şi cele cu alte instituţii publice sunt prezentate în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile unităţii

 

Art. 9. - Unitatea are drept misiune dezvoltarea capacităţii manageriale a ministerului, prin îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a documentelor de politici publice şi eficientizarea procesului de planificare strategică şi bugetară la nivelul structurilor aparatului central, structurilor subordonate, agenţiilor, instituţiilor şi autorităţilor coordonate de minister.

Art. 10. - Obiectivele generale ale Unităţii sunt:

a) creşterea eficienţei şi eficacităţii documentelor de politici publice şi a documentelor de planificare strategică şi bugetară, elaborate la nivelul ministerului;

b) creşterea transparenţei decizionale în timpul derulării procedurilor de elaborare şi fundamentare a documentelor de politici publice;

c) dezvoltarea capacităţii structurilor aparatului central, structurilor subordonate, agenţiilor, instituţiilor şi autorităţilor coordonate de minister de îndeplinire a priorităţilor şi obiectivelor prin accesarea unor surse variate de finanţare.

Art. 11. - Atribuţiile generale ale Unităţii sunt următoarele:

a) implementează, la nivelul ministerului, ansamblul de metode şi proceduri de formulare a documentelor de politici publice;

b) elaborează, în colaborare cu celelalte structuri ale aparatului central, instituţii şi agenţii subordonate sau aflate în coordonarea ministerului, forma finală a documentelor de politici publice;

c) elaborează şi implementează procedurile de monitorizare şi evaluare a politicilor publice în domeniile specifice ministerului;

d) monitorizează respectarea procedurilor adoptate prin legislaţia în vigoare în domeniul politicilor publice şi planificării strategice la nivelul ministerului;

e) elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerelor, în colaborare cu departamentele de specialitate de la nivelul ministerului;

f) elaborează, în colaborare cu grupurile de lucru sectoriale implicate în procesul de elaborare a planurilor strategice pe sectoarele de activitate ale ministerului, forma finală a planurilor strategice sectoriale şi a planurilor de acţiune pentru implementarea acestora;

g) elaborează, pe baza planurilor strategice sectoriale, forma integrată a Planului strategic al ministerului şi a Planului de acţiune pentru implementarea acestuia;

h) elaborează programele bugetare ale ministerului şi întocmeşte analize şi rapoarte periodice asupra stadiului realizării acestora, urmărind corelarea logică existentă între obiective - indicatori de performanţă - rezultate - resurse financiare;

i) efectuează studii şi analize privind documentele de politici publice ce se impun a fi formulate şi implementate, în domeniul de competenţă al ministerului, în concordanţă cu prevederile Programului de guvernare;

j) acordă consultanţă, sprijin şi îndrumare metodologică structurilor din minister prin participare în cadrul grupurilor de lucru cu privire la formularea şi implementarea documentelor de politici publice;

k) sintetizează analizele, studiile şi rapoartele primite de la structurile ministerului cu privire la impactul aplicării strategiilor şi politicilor publice şi propune, după caz, factorilor de decizie ai ministerului variante şi modalităţi de implementare a corecţiilor ce se impun;

l) organizează, ori de câte ori este nevoie, întâlniri cu reprezentanţi ai grupurilor de lucru sectoriale, în vederea prezentării unei situaţii privind: obiectivele specifice, acţiunile preconizate, rezultatele aşteptate şi termenele de îndeplinire a obiectivelor asumate;

m) organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu factorii implicaţi în procesul de formulare şi implementare a documentelor de politici publice;

n) întocmeşte rapoarte de monitorizare privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul strategic al ministerului şi planurile strategice sectoriale şi rapoarte de evaluare privind rezultatele, pe care le prezintă conducerii şi factorilor de decizie ai ministerului;

o) participă cu reprezentanţi în cadrul secretariatului tehnic al consiliilor interministeriale coordonate de minister, constituite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările şi completările ulterioare;

p) coordonează procesul de consultare pentru documentele de politici publice, conform procedurilor legale;

q) este responsabilă de transmiterea documentelor de politici publice elaborate la nivelul ministerului către alte instituţii avizatoare şi către Direcţia de politici publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului;

r) analizează diverse surse de finanţare prin care pot fi îndeplinite obiectivele asumate la nivelul ministerului;

s) sprijină structurile de specialitate din minister în identificarea unor surse alternative de finanţare pentru priorităţile şi obiectivele stabilite;

t) asigură difuzarea informaţiilor referitoare la surse de finanţare către structurile interesate;

u) realizează analize şi rapoarte de monitorizare asupra stadiului îndeplinirii obiectivelor asumate şi finanţate din alte surse de finanţare decât bugetul instituţiei;

v) participă în grupuri de lucru la nivel interministerial pentru stabilirea priorităţilor specifice ale ministerului şi determinarea surselor de finanţare pentru acestea;

w) asigură aplicarea prevederilor legale în domeniile specifice de activitate;

x) elaborează şi prezintă Colegiului ministerului, ori de câte ori este nevoie, analize, studii şi informări pe probleme din sfera sa de activitate;

y) îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Unităţii

 

Art. 12. - Unitatea este condusă de director.

Art. 13. - (1) Directorul conduce întreaga activitate a unităţii şi o reprezintă în relaţiile cu conducătorii celorlalte structuri ale ministerului, cu instituţiile şi organismele din afara ministerului, potrivit competenţelor

(2) în baza şi executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor/instrucţiunilor ministrului afacerilor interne şi a dispoziţiilor conducerii ministerului, directorul emite dispoziţii Obligatorii pentru personalul din subordine.

(3) în condiţiile actelor normative în vigoare, directorul poate delega atribuţii din competenţa sa altor persoane din subordine.

Art. 14. - Directorul răspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate pe care o desfăşoară unitatea, potrivit fişei postului, prevăzută în anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile biroului şi compartimentelor Unităţii

 

SECŢIUNEA 1

Atribuţii comune ale biroului şi compartimentelor Unităţii

 

Art. 15. - Biroul şi compartimentele din structura Unităţii au următoarele atribuţii comune:

a) implementează, la nivelul ministerului, ansamblul de metode şi proceduri de formulare a documentelor de politici publice şi a procedurilor de planificare strategică şi planificare bugetară pe programe;

b) asigură asistenţa de specialitate în procesul de formulare a documentelor de politici publice, precum şi asistenţa necesară parcurgerii etapelor premergătoare elaborării Planului strategic al ministerului;

c) elaborează, în colaborare cu celelalte unităţi şi structuri ale aparatului central, respectiv cu unităţile, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea/cadrul ministerului, forma finală a documentelor de politici publice, a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară pe programe, precum şi a altor instrumente manageriale;

d) elaborează, în colaborare cu fiecare grup de lucru sectorial, planurile strategice pe sectoarele de activitate ale ministerului şi planurile de acţiune pentru implementarea acestora;

e) elaborează, pe baza planurilor strategice sectoriale, forma integrată a Planului strategic al ministerului şi a Planului de acţiune pentru implementarea Planului strategic al ministerului;

f) identifică oportunităţi de finanţare în vederea elaborării şi implementării de proiecte care să contribuie la realizarea priorităţilor strategice ale ministerului;

g) elaborează cereri de finanţare, individual sau în colaborare cu alte structuri ale ministerului, şi asigură implementarea proiectelor finanţate din sursele financiare identificate;

h) participă la elaborarea punctelor de vedere referitoare la proiectele actelor normative şi a strategiilor sectoriale şi intersectoriale trimise Unităţii pentru formularea de propuneri şi observaţii, în domeniul de competenţă al Unităţii;

i) participă la fundamentarea datelor şi pregătirea documentelor necesare ministrului afacerilor interne pentru activităţile desfăşurate la Guvern, în domeniul de competenţă al Unităţii;

j) participă la realizarea evaluării anuale a performanţei ministerului;

k) participă la elaborarea proiectelor de acte normative cu caracter intern, care reglementează activitatea specifică domeniului de competenţă al Unităţii;

I) asigură colaborarea permanentă cu structurile de politici publice din celelalte ministere;

m) asigură respectarea prevederilor legale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obiectivele şi atribuţiile Biroului analiză, monitorizare fonduri europene

 

Art. 16. - Biroul analiză, monitorizare fonduri europene are următoarele obiective derivate din obiectivele generale ale Unităţii:

a) dezvoltarea capacităţii structurilor ministerului de îndeplinire a obiectivelor şi priorităţilor rezultate din documente strategice prin accesarea altor surse de finanţare;

b) îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a ministerului de a implementa proiectele finanţate din diverse fonduri în vederea accelerării implementării acestora şi prevenirii apariţiei neregulilor;

c) creşterea eficienţei şi eficacităţii utilizării rezultatelor obţinute din proiecte finanţate din diverse fonduri.

Art. 17. - Biroul analiză, monitorizare fonduri europene are următoarele atribuţii specifice:

a) analizează diverse surse de finanţare pentru atingerea priorităţilor şi obiectivelor ministerului;

b) corelează sursele de finanţare existente cu domeniile majore de politici publice ale ministerului;

c) identifică structurile eligibile care pot aplica cu proiecte pentru diferite surse de finanţare;

d) realizează analize şi studii privind nevoile de finanţare ale ministerului şi surse de finanţare existente;

e) realizează o bază de date cu proiectele iniţiate de minister,

f) realizează monitorizarea stadiului de implementare a proiectelor finanţate din diverse surse de finanţare;

g) identifică posibile blocaje şi întârzieri şi formulează propuneri de remediere a deficienţelor;

h) elaborează ghiduri, proceduri şi metodologii pentru facilitarea implementării proiectelor;

i) elaborează o bază de date cu toate liniile de finanţare pe care sunt eligibile structurile ministerului şi o diseminează către acestea;

j) asigură consultanţa primară în constituirea cererilor de finanţare şi a întregului portofoliu al unui proiect cu finanţare din fonduri structurale;

k) elaborează şi pune la dispoziţia structurilor beneficiare proceduri specifice implementării proiectelor;

l) elaborează şi pune în aplicare proceduri de monitorizare specifice proiectelor ce se implementează !a nivelul ministerului;

m) propune măsuri de echilibrare sau soluţionare a diverselor situaţii de întârzieri sau dificultăţi apărute în implementarea proiectelor;

n) participă sau coordonează grupuri de lucru specifice pentru identificare de nevoi, stabilire de priorităţi, identificare surse de finanţare în domeniul specific de activitate al ministerului;

o) participă în comitete interministeriale referitoare la definirea priorităţilor specifice ministerului pentru viitoarea perioadă de programare bugetară;

p) organizează şedinţe de informare, ateliere de lucru şi sesiuni de formare cu structurile din minister în domeniul specific de activitate;

q) colaborează cu alte instituţii publice şi autorităţi în identificarea de surse de finanţare corelate cu priorităţile şi Obiectivele ministerului;

r) stabileşte parteneriate pentru implementarea de proiecte;

s) asigură comunicarea unitară a informaţiilor între structurile din minister şi alte instituţii publice partenere sau finanţatoare.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Obiectivele şi atribuţiile Compartimentului politici publice

 

Art. 18. - Compartimentul politici publice are următoarele obiective derivate din obiectivele generale ale unităţii:

a) creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor de elaborare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice elaborate la nivelul ministerului;

b) asigurarea transparenţei decizionale pe timpul derulării procedurilor de elaborare a documentelor de politici publice;

c) eficientizarea procesului de fundamentare a variantelor de soluţionare prezentate în documentele de politici publice elaborate ia nivelul ministerului, în vederea creşterii eficienţei actului decizional;

d) corelarea activităţii de elaborare a documentelor de politici publice cu obiectivele precizate în documentele de planificare strategica şi planificare bugetară pe bază de programe.

Art. 19. - Compartimentul politici publice are următoarele atribuţii specifice:

a) implementează la nivelul ministerului ansamblul de metode şi proceduri de formulare a documentelor de politici publice;

b) elaborează proceduri şi metodologii pentru monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice care se derulează la nivelul ministerului;

c) asigură asistenţă de specialitate fiecărui grup de lucru implicat în procesul de elaborare a unui document de politică publică;

d) gestionează procedurile de consultare între structurile ministerului şi celelalte instituţii ale administraţiei publice pe timpul procesului de elaborare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice;

e) efectuează studii şi analize privind variantele de soluţionare recomandate prin documentele de politici publice ce se impun a fi formulate şi implementate, în domeniul de competenţă al ministerului, în concordanţă cu prevederile Programului de guvernare şi ale Planului strategic al ministerului;

f) colaborează cu structurile de specialitate şi cu Direcţia generală financiară a ministerului pentru fundamentarea corectă a variantelor de politici publice;

g) facilitează comunicarea în cadrul procesului de analiză, formulare şi implementare a variantelor de soluţionare precizate în documentele de politici publice;

h) analizează calitatea procesului politicilor publice prin monitorizarea aplicării standardelor şi procedurilor privind elaborarea şi implementarea documentelor de politici publice;

i) desfăşoară activităţi privind planificarea documentelor de politici publice în conformitate cu actele normative în vigoare;

j) gestionează Planul de politici publice al ministerului, corelat cu Planul legislativ al ministerului;

k) propune, după caz, organizarea unor întâlniri periodice cu personalul de conducere al structurilor ministerului, în vederea informării lor asupra priorităţilor din documentele de politici publice;

l) sintetizează analizele, studiile şi rapoartele privind impactul aplicării documentelor de politici publice şi propune, după caz, factorilor de decizie ai ministerului variante şi modalităţi de implementare a corecţiilor ce se impun;

m) propune publicarea pe pagina de internet a ministerului a unor informaţii relevante despre activitatea proprie, precum şi a documentelor de politici publice supuse consultării;

n) gestionează procesul de consultare a documentelor de politici publice, conform prevederilor legale;

o) analizează notele de fundamentare ale actelor normative şi formulează puncte de vedere referitoare la analizele de impact realizate, conform domeniului de competenţă;

p) gestionează procesul de avizare a documentelor de politici publice, conform prevederilor legale;

q) realizează rapoarte de monitorizare şi evaluare referitoare la documentele de politici publice elaborate;

r) organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu factorii implicaţi în procesul de formulare şi implementare a documentelor de politici publice;

s) cooperează, în domeniul politicilor publice, cu Direcţia de politici publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi cu celelalte structuri de politici publice din cadrul celorlalte ministere;

t) elaborează şi prezintă Colegiului ministerului, ori de câte ori este nevoie, analize, studii şi informări pe probleme din sfera sa de activitate;

u) participă la elaborarea documentelor de evaluare şi analiză Ia nivel instituţional, în domeniul propriu de competenţă;

v) desfăşoară activităţi de coordonare, îndrumare şi control la structurile centrale şi teritoriale în domeniile de competenţă.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Obiectivate şi atribuţiile Compartimentului planificare strategică fi bugetari

 

Art. 20. - Compartimentul planificare strategică şi bugetară are următoarele obiective derivate din obiectivele generale ale unităţii:

a) creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţii de elaborare, implementare şi evaluare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară pe programe la nivelul ministerului;

b) eficientizarea procesului de fundamentare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară, în vederea creşterii eficienţei actului managerial;

c) îmbunătăţirea sistemului de consultare între structurile ministerului şi armonizarea interministerială a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară pe programe, la recomandarea Secretariatului General al Guvernului;

d) corelarea activităţilor de planificare strategică, planificare bugetară pe programe şi cele de planificare a documentelor de politici publice.

Art. 21. - Compartimentul planificare strategică şi bugetară are următoarele atribuţii specifice:

a) gestionează ansamblul activităţilor de planificare strategică şi bugetară;

b) elaborează metodologii vizând îmbunătăţirea procesului de planificare strategică şi bugetară la nivelul ministerului;

c) elaborează şi implementează procedurile de evaluare şi monitorizare a modului de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în documentele de planificare strategică şi bugetară;

d) asigură asistenţă de specialitate fiecărui grup de lucru sectorial implicat în procesul de elaborare a planurilor strategice pe sectoarele de activitate ale ministerului, pentru parcurgerea etapelor precizate în Metodologia de lucru privind planificarea strategică şi planificarea bugetare pe programe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobată prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 285/2009, pentru realizarea analizelor sectoriale, definirea obiectivelor, identificarea activităţilor, stabilirea indicatorilor, definirea subprogramelor bugetare;

e) elaborează, în colaborare cu fiecare grup de lucru sectorial, forma finală a planurilor strategice pe sectoarele de activitate ale ministerului şi a planurilor de acţiune pentru implementarea acestora, care vor fi transmise factorului de decizie pe sectorul de activitate respectiv, în vederea aprobării;

f) elaborează forma integrată a Planului strategic al ministerului, pe baza planurilor strategice sectoriale, pe care o transmite spre informare Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului Finanţelor Publice şi spre aprobare ministrului afacerilor interne;

g) elaborează forma integrată a Pianului de acţiune pentru implementarea Planului strategic al ministerului;

h) elaborează programele bugetare ale ministerului şi întocmeşte analize şi rapoarte periodice asupra stadiului realizării acestora, urmărind corelarea logică existentă între obiective - indicatori de performanţă - rezultate - resurse financiare;

i) monitorizează modul în care sunt implementate planurile strategice sectoriale, urmărind stadiul îndeplinirii obiectivelor, costurile aferente, rezultatele obţinute, motivele neîndeplinirii obiectivelor, şi întocmeşte în acest sens rapoarte de evaluare, pe care le prezintă factorilor de decizie pentru fiecare sector de activitate al ministerului;

j) urmăreşte compatibilitatea între indicatorii de performanţă din cadrul programelor bugetare ale ministerului şi rezultatele politicilor publice;

k) monitorizează şi evaluează indicatorii de performanţă stabiliţi în cadrul programelor bugetare care finanţează obiectivele Planului strategic al ministerului, elaborând în acest sens rapoarte privind stadiul realizării acestora, pe care le prezintă factorilor de decizie şi pe care le transmite la Ministerul Finanţelor Publice, conform reglementărilor în vigoare;

l) actualizează anual, prin consultarea fiecărui grup de lucru pentru sectoarele de activitate ale ministerului, Planul strategic al ministerului, inclusiv programele şi subprogramele bugetare care finanţează direcţiile de activitate ale ministerului;

m) actualizează anual Planul de acţiuni pentru implementarea Planului strategic al ministerului;

n) colaborează cu Serviciul buget din cadrul Direcţiei generale financiare a ministerului, în vederea analizării bugetului pe programe al ministerului şi corelării resurselor financiare alocate programelor bugetare cu obiectivele din Planul strategic al ministerului;

o) propune publicarea pe pagina de internet a ministerului a Planului strategic al ministerului;

p) colaborează cu structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în domeniul programării bugetare;

q) colaborează cu Direcţia de politici publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului în domeniul planificării strategice si planificării bugetare pe programe;

r) desfăşoară activităţi de coordonare, îndrumare şi control la structurile centrate şi teritoriale în domeniile de competenţă.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 22. - Personalul încadrat în Unitate este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, în părţile ce îl privesc.

Art. 23. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1*)

la regulament

 

ORGANIGRAMA

Unităţii de politici publice

 

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

DIAGRAMA

de relaţii a Unităţii de politici publice

 

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

 

Aprob,

Ministrul afacerilor interne,

……………………………….

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

Unitatea de politici publice

 

 

FISA POSTULUI

Nr. .........

 

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: director

2. Nivelul postului: conducere

3. Scopul principal al postului:

- realizează managementul structurii care desfăşoară activităţi specifice de analiză, monitorizare politici publice, planificare strategică şi bugetară, fonduri europene, precum şi managementul implementării proiectelor, conform prevederilor actelor normative în vigoare şi regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat;

- gestionează managementul resurselor umane ale unităţii;

- asigură aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre domeniile: ştiinţe administrative, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, drept

2. Perfecţionări (specializări): studii universitare de masterat sau studii postuniversitare în domeniul management ori administraţie publică sau studii universitare de lungă durată în domeniul management, administraţie publică ori în specialitatea studiilor

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoştinţe operare calculator - nivel avansat

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): citit, scris, vorbit o limbă de circulaţie universală (limba engleză sau franceză) - nivel avansat.

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

- capacitatea de: a rezolva eficient atribuţiile de serviciu; autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite; analiză şi sinteză; planificare şi acţiune strategică; a lucra eficient în echipă; a lucra eficient independent; organizare şi coordonare; gestionare eficientă a resurselor alocate; adaptare rapidă şi abilităţi de comunicare; asumare a responsabilităţii; creativitate şi spirit de iniţiativă.

6. Cerinţe specifice: participare la conferinţe, seminare, simpozioane pe tema administraţiei publice, afaceri interne, fonduri europene şi alte domenii conexe, autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivel „SECRET”.

7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): aptitudini de conducere (organizatorice, decizionale, de coordonare şi control), spirit de observaţie, de negociere, de cooperare: dezvoltare foarte bună.

Atribuţiile postului:

- coordonează implementarea la nivelul ministerului a ansamblului de metode şi proceduri de formulare a documentelor de politici publice;

- coordonează monitorizarea şi evaluarea la nivelul ministerului a activităţii grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a documentelor de politici publice, prezentând conducerii ministerului propuneri de îmbunătăţire a activităţii;

- coordonează analiza şi monitorizarea fondurilor europene la nivelul ministerului;

- coordonează grupuri de lucru în domeniul identificării priorităţilor ministerului şi a surselor de finanţare pentru îndeplinirea acestora;

- participă în grupuri de lucru interministeriale în domeniul politicilor publice, planificării strategice şi bugetare, definirii de priorităţi strategice, monitorizării şi evaluării:

- propune, după caz, organizarea unor întâlniri periodice cu şefii structurilor aparatului central al ministerului şi al structurilor subordonate, în vederea informării lor asupra obiectivelor specifice, acţiunilor preconizate, rezultatelor aşteptate, precum şi a termenelor de îndeplinire a obiectivelor propuse în planurile de acţiune pentru implementarea documentelor aprobate;

- coordonează şi organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu specialiştii din cadrul ministerului implicaţi în procesul de elaborare şi implementare a documentelor de politici publice, precum şi a planurilor de acţiune pentru implementarea acestora;

- coordonează activitatea de elaborare a procedurilor pentru evaluarea, din punctul de vedere al resurselor financiare, a eficienţei variantelor de soluţionare din documentele de politici publice;

- coordonează implementarea la nivelul ministerului a ansamblului de metode şi proceduri de formulare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară;

- coordonează monitorizarea şi evaluarea la nivelul ministerului a activităţii grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară;

- coordonează şi organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu specialiştii din cadrul ministerului implicaţi în procesul de formulare şi implementarea documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară;

- coordonează elaborarea, monitorizarea şi actualizarea planului strategic al ministerului şi a planului de acţiune pentru implementarea acestuia;

- coordonează elaborarea de informări privind stadiul de îndeplinire a obiectivelor şi acţiunilor din planul strategic al ministerului şi din planul de acţiune pentru implementarea planului strategic al ministerului, pentru prezentarea conducerii şi factorilor de decizie ai ministerului;

- coordonează activitatea de elaborare de metodologii vizând îmbunătăţirea procesului de planificare strategică şi planificare bugetară la nivelul ministerului;

- asigură organizarea activităţii funcţionarului de securitate în condiţiile legii;

- solicită Departamentului de informaţii şi protecţie internă, denumit în continuare DIPI, efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii proprii;

- notifică la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, eliberarea certificatului de securitate sau a autorizaţiei de acces pentru fiecare angajat care lucrează cu informaţii clasificate;

- aprobă listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi le comunică la ORNISS şi la instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

- întocmeşte lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de secretizare şi o supune aprobării, potrivit legii;

- solicită asistenţă de specialitate DIPI şi controlează măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;

- supune avizării DIPI programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi asigură aplicarea acestuia;

- elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şt de protecţie a personalului care are acces la informaţii clasificate;

- întocmeşte ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de secretizare a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea, şi îl prezintă spre aprobare DIPI;

- asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;

- comunică DIPI, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care necesită acces la informaţii secrete de stat;

- la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau a convenţiilor de orice natură precizează obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în interiorul şi în afara unităţii, în timpul programului şi după terminarea acestuia, precum şi la încetarea activităţii în unitatea respectivă;

- asigură includerea funcţionarului de securitate în sistemul permanent de pregătire şi perfecţionare, conform Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- aprobă normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, şi controlează modul de respectare în cadrul unităţii;

- asigură fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform legii;

- analizează, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care funcţionarul de securitate şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate;

- asigură inventarierea anuală a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, dispune măsuri în consecinţă, conform legii;

- sesizează Dl PI, conform competenţelor, în legătură cu incidentele de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor secrete de stat;

- dispune efectuarea de cercetări şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director

2. Clasa: I

3. Gradul de salarizare: II

4. Vechimea (în specialitate necesară): conform prevederilor legale.

Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă: a) Relaţii ierarhice:

- subordonat faţă de: ministrul afacerilor interne;

- coordonat de: secretarul de stat desemnat în acest sens;

- superior pentru: personalul Unităţii de politici publice.

b) Relaţii funcţionale: cu şefii unităţilor din aparatul central al ministerului şi structurilor subordonate sau aflate în coordonarea ministerului.

c) Relaţii de control: în limita atribuţiilor.

d) Relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia în relaţiile cu celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, din ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în limita mandatului primit.

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: în limita atribuţiilor;

b) cu organizaţii internaţionale: în limita mandatului primit;

c) cu persoane juridice private: în limita atribuţiilor şi/sau a mandatului primit.

3. Limite de competenţă: îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi a sarcinilor primite de la conducerea ministerului.

 

Întocmit de:

Numele şi prenumele....................................................

Funcţia publică de conducere.......................................

Semnătura....................................................................

Data întocmirii...............................................................

 

Luat la cunoştinţa de către ocupantul postului:

Numele şi prenumele....................................................

Semnătura....................................................................

Data...............................................................................

 

Contrasemnează:

Numele şi prenumele....................................................

Funcţia..........................................................................

Semnătura.....................................................................

Data..............................................................................

 

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008. cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 mai 2013.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 207/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Secretariatului General, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 6 octombrie 2011.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 7 mai 2013.

Nr. 53.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Direcţia secretariat general şi protocol îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.

Art. 2. - Direcţia secretariat general şi protocol este unitate de specialitate a aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, fără personalitate juridică, la nivel de direcţie, cu competenţă teritorială generală în domeniul său de activitate, coordonată de secretarul general, care asigură:

a) derularea operaţiunilor tehnice privind primirea, evidenţa, trierea, repartizarea, urmărirea soluţionării, multiplicarea, manipularea, selecţionarea documentelor adresate ministrului afacerilor internelor, secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi şi consilierilor ministrului sau expediate de către aceştia altor structuri/organizaţii, precum şi clasarea, arhivarea, inventarierea, selecţionarea, păstrarea, conservarea şi folosirea acestora, după caz;

b) traducerea corespondenţei primite de conducerea ministerului;

c) activităţile de relaţii cu publicul;

d) activitatea de informare-documentare;

e) gestionarea paginii de intranet a ministerului din punctul de vedere al informaţiilor prezentate;

f) gestionarea arhivei proprii neclasificate a aparatului central al ministerului;

g) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protocol intern şi extern la nivelul conducerii ministerului;

h) asigurarea relaţiilor conducerii ministerului cu misiunile diplomatice acreditate în România;

i) implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate deţinute/gestionate de ministrul afacerilor interne, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general, secretarii generali adjuncţi şi consilierii conducerii ministerului, respectiv de personalul de la cabinetele conducerii ministerului, pe de o parte, şi la nivelul direcţiei, pe de altă parte;

j) organizarea grupurilor de lucru şi a şedinţelor desfăşurate la nivelul conducerii ministerului;

k) preşedinţia şi secretariatul Comisiei centrale de selecţionare a documentelor create de unităţile aparatului central al ministerului;

l) prelucrarea automată a datelor şi valorificarea informaţiilor prin proceduri informatice.

Art. 3. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia secretariat general şi protocol cooperează cu unităţile aparatului central, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea/ coordonarea ministerului în probleme de interes comun, în conformitate cu legile, hotărârile şi ordonanţele Guvernului, ordinele, înţelegerile şi protocoalele aprobate de ministrul afacerilor interne, precum şi cu instituţii şi organisme similare din ţară şi străinătate.

(2) Diagrama de relaţii a Direcţiei secretariat general şi protocol este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 4. - Activitatea Direcţiei secretariat general şi protocol este concepută şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile actelor normative şi precizărilor metodologice care reglementează domeniul său de competenţă, pe baza principiilor: cooperării, legalităţii, nediscriminării, echidistanţei, disponibilităţii, priorităţii interesului public, profesionalismului, confidenţialităţii şi transparenţei.

Art. 5. - Atribuţiile generale şi specifice ale personalului din cadrul serviciilor sunt cele prevăzute în prezentul regulament, precum şi în fişele posturilor.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Direcţiei secretariat general şi protocol

 

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a Direcţiei secretariat general şi protocol cuprinde:

a) conducerea;

b) Structura de securitate pentru conducerea ministerului;

c) Serviciul secretariat şi tehnic administrativ;

d) Serviciul relaţii cu publicul;

e) Serviciul documentare, intranet şi arhivă;

f) Serviciul protocol.

(2) Direcţia secretariat general şi protocol are în subordine Biroul relaţii consulare şi cabinete.

(3) Organigrama Direcţiei secretariat general şi protocol este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 7. - Relaţiile în cadrul Direcţiei secretariat general şi protocol sunt ierarhice, de conducere sau de subordonare, iar între structurile din componenţă, de cooperare.

Art. 8. - Direcţia secretariat general şi protocol coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează, pe linia activităţilor specifice, compartimentele de profil din unităţile aparatului central şi din instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile Direcţiei secretariat general şi protocol

 

Art. 9. - (1) Direcţia secretariat general şi protocol are următoarele obiective generale:

a) asigură fluxul documentelor la nivelul conducerii ministerului;

b) organizează activitatea de relaţii cu publicul la nivelul conducerii ministerului;

c) realizează fluxul de informare-documentare, în domeniile de activitate specifice instituţiei, necesar conducerii ministerului şi specialiştilor;

d) gestionează arhiva proprie neclasificată a aparatului central al ministerului;

e) organizează activitatea de protocol la nivelul conducerii ministerului;

f) stabileşte concepţia de organizare şi desfăşurare a activităţilor în unităţile aparatului central şi în instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului, privind circuitul legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, păstrarea şi evidenţa arhivei proprii neclasificate, activitatea de protocol.

(2) Direcţia secretariat general şi protocol are următoarele atribuţii principale:

a) asigură primirea, înregistrarea, evidenţa, trierea şi circuitul lucrărilor de secretariat, la nivelul conducerii ministerului;

b) gestionează şi monitorizează îndeplinirea dispoziţiilor conducerii ministerului cu privire la realizarea sarcini lor conform rezoluţiilor;

c) asigură multiplicarea materialelor conform dispoziţiilor conducerii ministerului, respectând normele legale privind multiplicarea, înregistrarea şi manipularea acestora;

d) execută activităţile de secretariat tehnic pentru Colegiul ministerului şi Comisia de dialog social;

e) asigură organizarea grupurilor de lucru şi a şedinţelor desfăşurate la nivelul conducerii ministerului;

f) asigură primirea, evidenţa, trierea, înregistrarea şi examinarea petiţiilor adresate conducerii ministerului;

g) asigură redactarea, după caz, a răspunsurilor la petiţiile adresate ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, subsecretarilor de stat, secretarului general şi secretarilor generali adjuncţi;

h) organizează activitatea de primire a cetăţenilor/ personalului ministerului în audienţă/ieşire la raport la acest nivel;

i) consiliază cetăţenii care se adresează conducerii ministerului;

j) gestionează toate apelurile telefonice primite prin „Linia telefonică deschisă” a ministerului şi „Linia telefonică antidiscriminare”;

k) organizează activitatea necesară asigurării fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei;

l) realizează mape documentare şi studii comparative pe domeniile specifice de activitate ale ministerului şi asigură difuzarea acestora către structurile interesate;

m) asigură traducerea corespondenţei conducerii ministerului;

n) gestionează pagina de intranet a ministerului din punctul de vedere al informaţiilor prezentate;

o) asigura organizarea, administrarea şi prelucrarea de specialitate a documentelor ce alcătuiesc Fondul arhivistic al ministerului - aparat central;

p) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protocol intern şi extern la nivelul conducerii ministerului;

q) asigură relaţiile conducerii ministerului cu misiunile diplomatice acreditate în România;

r) asigură demersurile necesare confecţionării, prelungirii şi eliberării paşapoartelor diplomatice şi de serviciu;

s) gestionează şi actualizează baza de date şi evidenţa paşapoartelor diplomatice şi de serviciu;

ş) asigură implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate deţinute/gestionate de conducerea ministerului, de personalul de la cabinetele conducerii ministerului şi la nivelul direcţiei;

t) organizează activitatea de pregătire continuă a personalului propriu şi a personalului de la Biroul relaţii consulare şi cabinete;

ţ) desfăşoară activităţi specifice pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în munca la nivelul conducerii ministerului şi la nivelul direcţiei şi al Biroului relaţii consulare şi cabinete;

u) desfăşoară activităţi specifice pentru apărarea împotriva incendiilor la nivelul direcţiei şi al Biroului relaţii consulare şi cabinete;

v) execută activităţi de îndrumare, sprijin şi control, pe liniile specifice de muncă, în unităţile din aparatul central al ministerului, în instituţiile şi structurile din subordinea/ coordonarea ministerului;

w) gestionează şi asigură exploatarea corespunzătoare a sistemelor informatice pentru domeniile specifice de activitate.

(3) Principalele documente elaborate în cadrul Direcţiei secretariat general şi protocol sunt:

a) proiecte de ordine şi instrucţiuni ale ministrului afacerilor interne, pe liniile de muncă date în competenţă;

b) concepţii şi metodologii de organizare şi desfăşurare a activităţilor din domeniile secretariat, relaţii cu publicul, informare-documentare, intranet, arhivistic, protocol - periodic şi conform dispoziţiilor;

c) ordinul de zi pe minister;

d) documente de deplasare pentru personalul de la cabinetele conducerii ministerului;

e) documentele pentru desfăşurarea şedinţelor Colegiului ministerului şi ale conducerii ministerului (ordinea de zi, notele de sarcini, planul activităţilor Colegiului ministerului) - trimestrial, bilunar şi la nevoie;

f) documentele pentru desfăşurarea şedinţelor Comisiei de dialog social (ordine de zi, tematică etc.);

g) corespondenţa cu unităţile din aparatul central al ministerului, cu instituţiile şi structurile din subordinea/ coordonarea ministerului, cu alte instituţii, în vederea îndeplinirii sarcinilor specifice;

h) informări privind activitatea de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor adresate conducerii unităţilor din aparatul central al ministerului, instituţiilor şi structurilor din subordinea/coordonarea ministerului, precum şi de primire în audienţă a cetăţenilor/personalului ministerului, la acest nivel;

i) buletine de informare şi documentare - bimestrial;

j) sinteze documentare - trimestrial;

k) informări documentare pentru conducerea ministerului - bilunar;

l) nomenclatorul arhivistic al documentelor create de unităţile aparatului central al ministerului;

m) memorandumurile privind deplasările în străinătate ale conducerii ministerului şi primirile delegaţiilor străine la nivelul conducerii ministerului, conform Hotărârii Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii şi asimilaţii acestora din administraţia publică;

n) note de fundamentare, note-raport, planuri de măsuri privind deplasările în străinătate ale conducerii ministerului şi primirile delegaţiilor străine la nivelul conducerii ministerului;

o) informări săptămânale privind activităţile de relaţii internaţionale la nivelul conducerii ministerului;

p) note-raport pentru aprobarea activităţilor de relaţii internaţionale la nivelul conducerii ministerului;

q) note-raport pentru aprobarea activităţilor de depunere de coroane;

r) liste de protocol;

s) planurile principalelor activităţi ale structurilor din componenţă - anual şi trimestrial;

ş) fişele de sarcini pentru fiecare structură din componenţă în parte - lunar;

t) planul pregătirii continue a personalului - anual, pentru fiecare structură din componenţă în parte şi pentru întreaga direcţie;

ţ) rapoarte privind activitatea de îndrumare, sprijin şi control desfăşurată de persoanele abilitate, pe domeniile de competenţă specifice fiecărui serviciu în parte;

u) rapoarte privind activitatea desfăşurată la nivelul direcţiei şi al structurilor din componenţă - semestrial şi anual;

v) analizele şi standardele ocupaţionale pentru fiecare activitate desfăşurată în cadrul direcţiei;

w) procedurile formalizate pentru îndeplinirea activităţilor specifice;

x) cerinţe de securitate specifice sistemelor informatice şi de comunicaţii, denumite în continuare SIC;

y) proceduri operaţionale de securitate ale SIC;

z) manualul de management al calităţii, conform actelor normative interne;

aa) registrul de riscuri al Direcţiei secretariat general şi protocol şi al Biroului relaţii consulare şi cabinete;

bb) planul anual de prevenire a corupţiei la nivelul Direcţiei secretariat general şi protocol şi al Biroului relaţii consulare şi cabinete;

ce) raportări semestriale şi anuale cu privire la activităţile desfăşurate la nivelul Direcţiei secretariat general şi protocol şi al Biroului relaţii consulare şi cabinete, în vederea prevenirii faptelor de corupţie;

dd) planul propriu anual al Direcţiei secretariat general şi protocol pentru implementarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern la nivelul aparatului central al ministerului;

ea) planul de alarmare a personalului Direcţiei secretariat general şi protocol şi al Biroului relaţii consulare şi cabinete;

ff) planul Direcţiei secretariat general şi protocol şi al Biroului relaţii consulare şi cabinete de protecţie şi intervenţie, în situaţii de urgenţă, pentru efectivele, bunurile şi documentele dispuse în imobilul din Piaţa Revoluţiei;

gg) planul Direcţiei secretariat general şi protocol şi al Biroului relaţii consulare şi cabinete de evacuare, în situaţii de urgenţă, a efectivelor, bunurilor şi documentelor dispuse în imobilul din Piaţa Revoluţiei;

hh) programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate la nivelul Direcţiei secretariat generai şi protocol şi al Biroului relaţii consulare şi cabinete;

ii) documente privind evaluarea riscurilor, planul de prevenire şi protecţie, instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru conducerea ministerului şi pentru personalul Direcţiei secretariat general şi protocol şi al Biroului relaţii consulare şi cabinete;

jj) norme specifice de apărare împotriva incendiilor aplicabile locurilor de muncă din Direcţia secretariat general şi protocol şi Biroul relaţii consulare şi cabinete.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Direcţiei secretariat general şi protocol

 

Art. 10. - Conducerea Direcţiei secretariat general şi protocol este asigurată de un director, ajutat de 2 directori adjuncţi.

Art. 11. - Directorul Direcţiei secretariat general şi protocol este şeful direct al întregului personal şi răspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate a efectivului Direcţiei secretariat general şi protocol şi Biroului relaţii consulare şi cabinete aflat în subordine, îndeplinind atribuţiile din fişa postului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 12. - În exercitarea actului de conducere, directorul Direcţiei secretariat general şi protocol:

a) reprezintă direcţia în relaţiile cu şefii unităţilor din aparatul central al ministerului, instituţiilor şi structurilor din subordinea/coordonarea ministerului, cu instituţiile şi organismele din afara sistemului ministerului, potrivit competenţelor legale;

b) planifică, organizează şi conduce activităţile Direcţiei secretariat general şi protocol;

c) coordonează Direcţia secretariat general şi protocol şi Biroul relaţii consulare şi cabinete şi stimulează personalul propriu;

d) controlează activităţile desfăşurate în cadrul Direcţiei secretariat general şi protocol;

e) emite dispoziţii obligatorii personalului din subordine pentru aplicarea actelor normative de nivel superior, precum şi a ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne şi urmăreşte executarea acestora;

f) deleagă atribuţii din competenţa sa directorilor adjuncţi sau altor persoane din subordine, în condiţiile legilor şi ale actelor normative în vigoare, cu excepţia atribuţiilor care îi sunt delegate de şefii superiori ierarhic.

Art. 13. - Directorii adjuncţi se subordonează nemijlocit directorului Direcţiei secretariat general şi protocol şi răspund de organizarea, planificarea, desfăşurarea, controlul, sprijinirea şi îndrumarea întregii activităţi a structurilor pentru care au delegare de competenţe şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute în fişa postului, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile structurilor din Direcţia secretariat general şi protocol

 

Art. 14. - (1) Structura de securitate pentru conducerea ministerului are ca obiectiv principal implementarea măsurilor

de protecţie a informaţiilor clasificate deţinute şi gestionate de conducerea ministerului şi de personalul de la cabinetele conducerii ministerului şi este condusă de secretarul general al ministerului.

(2) Atribuţiile principale ale Structurii de securitate pentru conducerea ministerului sunt următoarele:

a) elaborează şi supune aprobării secretarului general normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă, iar, după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, la nivelul conducerii ministerului şi la cabinetele demnitarilor;

d) asigură relaţionarea cu Departamentul de informaţii şi protecţie internă, în vederea coordonării activităţii şi controlării măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora la nivelul conducerii ministerului şi la cabinetele demnitarilor;

f) consiliază şi informează conducerea ministerului şi personalul de la cabinetele demnitarilor în legătură cu aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate (vulnerabilităţi, riscuri, măsuri de înlăturare a acestora);

g) informează conducerea ministerului despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor din conducerea ministerului şi de la cabinetele demnitarilor care au acces la informaţii clasificate;

j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate pentru conducerea ministerului şi pentru personalul de la cabinetele demnitarilor;

k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces pentru conducerea ministerului şi pentru personalul de la cabinetele demnitarilor;

l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate, pe clase şi niveluri de secretizare;

m) prezintă conducerii ministerului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

n) efectuează, cu aprobarea conducerii ministerului, activităţi de control privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

o) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

(3) Principalele documente elaborate în cadrul Structurii de securitate pentru conducerea ministerului sunt următoarele:

a) programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate la nivelul conducerii ministerului, care se supune avizării;

b) planul tematic de pregătire a personalului pe linia protecţiei informaţiilor clasificate pentru conducerea ministerului şi personalul de la cabinetele demnitarilor, precum şi temele lunare.

Art. 15. - (1) Serviciul secretariat şi tehnic administrativ are ca obiective principale primirea, înregistrarea, evidenţa şi circuitul lucrărilor de secretariat la nivelul conducerii ministerului şi al direcţiei şi asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate la nivelul direcţiei.

(2) Atribuţiile principale ale Serviciului secretariat şi tehnic administrativ sunt următoarele:

I. Atribuţii în domeniul tehnic-administrativ:

a) primeşte, înregistrează, triază, repartizează şi expediază corespondenţa adresată ministrului, secretarilor de stat, subsecretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi şi consilierilor ministrului;

b) verifică forma grafică a documentelor adresate conducerii ministerului, concordanţa dintre actele normative enumerate şi conţinut, în vederea promovării acestora;

c) organizează şi desfăşoară activităţi pe linie de registratură, documente clasificate şi curierat;

d) asigură evidenţa termenelor pentru lucrările cu dispoziţii rezolutive ale conducerii ministerului şi monitorizează îndeplinirea acestora;

e) repartizează, anual, grupele de numere de înregistrare pentru corespondenţa unităţilor din aparatul central al ministerului;

f) ţine evidenţa literaturii de specialitate, a actelor normative interne (clasificate şi neclasificate) la nivelul conducerii ministerului şi a direcţiei;

g) ţine evidenţa ştampilelor şi matricelor sigilare folosite de conducerea ministerului şi de personalul direcţiei şi răspunde de manipularea şi păstrarea lor;

h) asigură evidenţa corespondenţei şi a activităţilor zilnice ale secretarului general, secretarilor generali adjuncţi şi consilierilor ministrului şi contribuie la realizarea sarcinilor din agenda de lucru a acestora;

i) organizează, împreună cu Serviciul relaţii cu publicul, primirea cetăţenilor/personalului ministerului în audienţă/ieşire la raport la conducerea ministerului şi urmăreşte executarea dispoziţiilor date cu aceste ocazii,

j) execută tehnoredactarea computerizată a lucrărilor conform dispoziţiilor conducerii ministerului;

k) cooperează cu ofiţerul de serviciu principal pe minister pe linia activităţilor specifice;

1) acţionează ca unitate consultativă pentru unităţile din aparatul Central al ministerului, pentru instituţiile şi structurile din subordinea/coordonarea ministerului, pe linia specifică de activitate;

m) desfăşoară activităţi de sprijin, îndrumare şi control, pe linia specifică de muncă, la compartimentele de profil din unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului.

II. Atribuţii pe linia documentelor clasificate: asigură respectarea măsurilor procedurale privind accesul la informaţii clasificate, precum şi a regulilor privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea documentelor clasificate, în conformitate cu Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate deţinute de Direcţia secretariat general şi protocol.

III. Atribuţii pe linie de registratură şi exploatare a sistemului informatic:

a) asigură primirea, evidenţa, înregistrarea, introducerea în baza de date şi manipularea documentelor adresate conducerii ministerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

b) întocmeşte documentele necesare în vederea expedierii lucrărilor;

c) organizează şi execută activitatea de secretariat a Colegiului ministerului şi a şedinţelor conducerii ministerului, sens în care:

1. elaborează proiectul planului activităţilor trimestriale, pe baza propunerilor primite;

2. asigură evidenţa, multiplicarea şi difuzarea materialelor;

3. Întocmeşte ordinea de zi, notele de sarcini, procesele-verbale ale şedinţelor;

4. redactează, transmite şi ţine evidenţa sarcinilor cu termen, urmărind executarea la timp a acestora;

d) organizează şi execută activitatea de secretariat tehnic a comisiei şi subcomisiilor de dialog social din minister;

e) asigură activitatea de secretariat pentru comisii întrunite din dispoziţiile conducerii ministerului;

f) asigură accesul la informaţiile, datele şi documentele aflate în evidenţă, în limitele competenţelor stabilite de director şi în conformitate cu reglementările în vigoare;

g) asigură prelucrarea, actualizarea şi valorificarea operativă a datelor prin Sistemul informatic de secretariat (procedură informatică de evidenţă a documentelor);

h) întocmeşte, periodic, analize cantitative şi calitative privind modul de rezolvare a sarcinilor specifice.

(3) Principalele documente elaborate în cadrul Serviciului secretariat şi tehnic administrativ sunt:

a) metodologia privind circuitul documentelor;

b) fişe de evidenţă a lucrărilor cu termene rezolutive ale conducerii ministerului;

c) planul activităţilor trimestriale ale Colegiului ministerului;

d) ordinea de zi, tematica şi notele cu sarcinile rezultate din şedinţele Colegiului ministerului şi din şedinţele de conducere;

e) ordinea de zi, tematica, minutele şi procesele-verbale ale şedinţelor comisiei şi subcomisiilor de dialog social;

f) note de prezentare, circulare şi corespondenţă conform dispoziţiilor conducerii ministerului;

g) documente privind organizarea, desfăşurarea cursurilor de specialitate şi evaluarea cursanţilor, în colaborare cu Institutul de Studii pentru Ordine Publică;

h) planificarea serviciului de zi pe direcţie;

i) registrul cu ordine de zi pe minister;

j) registrul cu dispoziţii de zi ale directorului;

k) rapoarte şi documente privind drepturile de personal pentru conducerea ministerului şi efectivul direcţiei;

l) ordine de tragere cu armamentul;

m) documente de lucru (convocări, minute, procese-verbale, comunicări etc.).

Art. 16. - (1) Serviciul relaţii cu publicul are ca obiectiv principal primirea, înregistrarea şi examinarea petiţiilor/ rapoartelor personale adresate conducerii ministerului şi organizează activitatea de primire a cetăţenilor/personalului ministerului în audienţă/ieşire la raport la acest nivel.

(2) Atribuţiile principale ale Serviciului relaţii cu publicul:

I. Atribuţii pe linie de petiţii şi audienţe:

a) primeşte şi înregistrează petiţiile cetăţenilor, ale organizaţiilor neguvernamentale şi ale instituţiilor, din ţară şi străinătate, transmise la minister prin poştă, fax sau e-mail ori depuse la ghişeul „Relaţii cu publicul”;

b) analizează problematica petiţiilor şi, după caz:

1. le prezintă conducerii ministerului pentru a dispune asupra modalităţii de soluţionare;

2. le trimite pentru soluţionare şi răspuns petentului, unităţilor din aparatul central al ministerului,instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului, în a căror sferă de activitate se încadrează problematica semnalată;

3. când situaţia o impune, solicită unităţilor din aparatul central al ministerului, instituţiilor şi structurilor din subordinea/ coordonarea ministerului, cărora le-au fost repartizate pentru soluţionare, trimiterea către Direcţia secretariat general şi protocol - Serviciul relaţii cu publicul a rezultatului verificărilor aspectelor semnalate, în vederea informării conducerii ministerului şi/sau a altor instituţii;

4. În situaţia în care aspectele semnalate excedează sferei de competenţă a ministerului, redirecţionează petiţiile către instituţiile abilitate să le soluţioneze şi informează, în scris, petentul şi/sau instituţia care a remis petiţia ministerului despre acest demers;

c) formulează şi comunică răspunsuri către petenţi, din dispoziţia conducerii ministerului;

d) analizează periodic petiţiile înregistrate şi elaborează informări pentru conducerea ministerului şi pentru public;

e) cooperează cu structurile centrale şi teritoriale similare din cadrul ministerului, precum şi cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale competente în materie de soluţionare a petiţiilor;

f) primeşte, verifică antiterorism, cartează şi expediază unităţilor competente corespondenţa primită prin poşta civilă;

g) asigură, prin ghişeul „Relaţii cu publicul”, datele, îndrumările şi informaţiile solicitate de către cetăţeni din domeniul de competenţă al ministerului;

h) asigură introducerea, prelucrarea, actualizarea şi valorificarea operativă a datelor prin Sistemul informatic de petiţii-audienţe (procedură informatică de evidenţă a petiţiilor);

i) prezintă conducerii ministerului cererile/rapoartele de primire în audienţă/ieşire la raport, organizează primirea cetăţenilor în audienţă şi urmăreşte îndeplinirea dispoziţiilor date cu aceste prilejuri;

j) gestionează, conform procedurilor, apelurile telefonice primite de ia cetăţeni prin „Linia telefonica deschisă”, „Linia telefonică antidiscriminare” şi prin celelalte posturi telefonice din serviciu;

k) desfăşoară activităţi de sprijin, îndrumare şi control, pe linia specifică de muncă, la compartimentele de profil din unităţile aparatului central al ministerului, din instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului.

II. Atribuţiile Centrului de consiliere:

a) asigură aplicarea reglementărilor în vigoare privind relaţiile cu publicul în minister;

b) participă la definirea cadrului legal şi procedural al activităţii de relaţii cu publicul;

c) informează cetăţenii cu privire la drepturile şi modalităţile de a se adresa conducerii ministerului;

d) acţionează ca unitate consultativă pentru unităţile aparatului central al ministerului, pentru instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului, în domeniul activităţii de relaţii cu publicul;

e) îi primeşte şi îi consiliază, prin ofiţerii desemnaţi, pe cetăţenii care solicită acest lucru şi monitorizează activitatea de rezolvare a problemelor ridicate, în limitele conferite de lege ministerului;

f) sprijină şi îndrumă cetăţenii către structurile şi instituţiile desemnate prin lege să le soluţioneze cererile.

(3) Principalele documente elaborate în cadrul Serviciului relaţii cu publicul sunt:

a) informarea semestrială şi cea anuală privind organizarea şi desfăşurarea, la nivelul unităţilor din aparatul central al ministerului, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/ coordonarea ministerului, a activităţii de primire şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor/personalului ministerului în audienţă/ieşire la raport;

b) note de prezentare şi propuneri de soluţionare a petiţiilor adresate conducerii ministerului;

c) adrese de înaintare/reîndrumare a petiţiilor a căror soluţionare intră în competenţa altor instituţii;

d) răspunsuri către petenţi şi instituţiile care au transmis petiţiile;

e) note de clasare a petiţiilor;

f) adrese de răspuns şi materiale însoţitoare, pentru unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului care solicită informaţii despre petenţi.

Art. 17. - (1) Serviciul documentare, intranet şi arhivă este structura specializată unică ce are ca obiective principale coordonarea fluxului de informare şi documentare, în domeniile de activitate specifice instituţiei, la nivel central şi la nivelul structurilor subordonate, asigurarea traducerii corespondenţei conducerii ministerului, organizarea, administrarea şi prelucrarea de specialitate a documentelor ce alcătuiesc Fondul arhivistic al aparatului central al ministerului.

(2) Atribuţiile principale ale Serviciului documentare, intranet şi arhivă:

I. Atribuţii pe linie de informare-documentare:

a) asigură fluxul de informare-documentare necesar personalului de conducere şi specialiştilor, pe specificul activităţilor structurilor centrale şi principalelor componente ale ministerului, pentru cunoaşterea şi asimilarea datelor şi informaţiilor de profil inclusiv din structurile similare străine;

b) formulează propuneri privind conţinutul Buletinului de informare şi documentare, denumit în continuare B.I.D., şi al sintezelor documentare, prin consultarea conducătorilor structurilor beneficiare, şi le prezintă directorului, în vederea obţinerii aprobării conducerii ministerului;

c) prelucrează documentar materialele ce vor fi cuprinse în B.I.D. şi în sintezele documentare, inclusiv cele care au fost elaborate de specialişti din unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/ coordonarea ministerului;

d) asigură prelucrarea informatică a datelor, prin crearea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date specifice;

e) asigură analiza şi sinteza surselor documentare interne şi externe, pentru stabilirea tematicii din cuprinsul documentelor de informare-documentare elaborate în cadrul serviciului, şi efectuează traducerea şi prelucrarea documentară a acestora;

f) exploatează şi valorifică baza documentară şi biblioteca virtuală existente la nivelul serviciului, prin realizarea de B.I.D., mape documentare şi informări documentare periodice, analize documentare comparative, lucrări documentare pe teme de management strategic şi operaţional, deontologie profesională, coordonare şi cooperare, control şi inspecţii etc;

g) asigură traducerea corespondenţei conducerii ministerului; h) studiază cataloagele editoriale, pentru identificarea şi

selecţionarea publicaţiilor şi literaturii de specialitate străine pe domeniile de interes ale ministerului şi stabileşte necesarul de abonamente anual;

i) cooperează cu structurile centrale, cu inspectoratele generale şi cele asimilate, cu instituţiile de învăţământ şi cu celelalte structuri din cadrul ministerului, pentru stabilirea necesităţilor şi priorităţilor de informare-documentare curente şi de perspectivă;

j) colaborează şi efectuează documentarea cu/la structurile similare din celelalte instituţii publice sau organisme neguvemamentale, pentru dezvoltarea fondului documentar;

k) cooperează cu serviciile din cadrul direcţiei şi cu unităţile aparatului central, pentru stabilirea şi elaborarea materialelor documentare necesare întocmirii lucrărilor din domeniul de referinţă;

l) asigură informarea periodică a beneficiarilor asupra documentarului disponibil, prin intermediul semnalărilor bibliografice din B.I.D. sau prin comunicare directă;

m) cooperează cu tipografia ministerului pentru realizarea materialelor documentare;

n) participă la organizarea şi desfăşurarea de congrese, conferinţe, simpozioane, seminare etc., pe profil de informare-documentare, în ţară şi în străinătate, în conformitate cu planul de măsuri şi acţiuni al ministerului;

o) acţionează ca unitate consultativă pentru unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului, în domeniul informării şi documentării;

p) desfăşoară activităţi de sprijin, îndrumare şi control, pe linia specifică de muncă, la compartimentele de profil din unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului, urmărind cu această ocazie şi impactul B.I.D. şi al sintezelor documentare asupra beneficiarilor.

II. Atribuţiile principale pe linie de redactare-editare, intranet:

a) tehnoredactează lucrările documentare, la solicitarea unităţilor aparatului central al ministerului, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului beneficiare sau din iniţiativă proprie;

b) asigură tehnoredactarea şi forma grafică a manuscriselor, întocmeşte adresele de înaintare şi organizează activitatea de distribuire a publicaţiilor;

c) realizează fluxul de informare-documentare prin gestionarea paginii de intranet a ministerului, din punctul de vedere al informaţiilor prezentate;

d) actualizează permanent informaţiile ce sunt publicate de Direcţia secretariat general şi protocol pe pagina de intranet a ministerului;

e) cooperează cu Direcţia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei în vederea actualizării paginii de intranet a ministerului;

f) înregistrează, cataloghează şi stochează structurat tematic materialele documentare în baza de date, pentru identificarea şi exploatarea operativă;

g) gestionează fondul documentar aflat la punctul de documentare şi ţine evidenţa lucrărilor date cu titlu de împrumut persoanelor care le solicită.

III. Atribuţiile Centrului de multiplicare;

a) asigură copierea materialelor dispuse de conducerea ministerului, cu respectarea normelor legale privind multiplicarea, înregistrarea şi manipularea acestora;

b) gestionează şi asigură repartizarea materialelor consumabile necesare conducerii ministerului şi consumului intern.

IV. Atribuţiile pe linie de evidenţă, îndrumare şi control arhivă:

a) preia, în depozitele proprii, documentele neclasificate create în unităţile din aparatul central al ministerului, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;

b) asigură aplicarea şi respectarea tuturor normelor metodologice în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea depozitelor de arhivă, evidenţa şi conservarea documentelor, prin efectuarea activităţilor specifice de sistematizare a depozitelor, verificarea existentului de arhivă, actualizarea instrumentelor de evidenţă, inventarierea documentelor fără evidenţă, selecţionarea, păstrarea şi conservarea documentelor,

c) întocmeşte şi actualizează Nomenclatorul arhivistic, pentru dosarele create în cadrul aparatului central al ministerului, precum şi alte norme tehnice;

d) asigură consultanţă de specialitate tuturor unităţilor din aparatul central al ministerului, din oficiu sau la solicitarea acestora;

e) asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare, pentru realizarea protecţiei informaţiilor din documentele ce fac parte din Fondul arhivistic al unităţilor din aparatul central al ministerului, prin apărarea secretului de stat şi de serviciu, prin paza şi conservarea documentelor, atât în timp de pace, cât şi la mobilizare sau război;

f) desfăşoară activităţi de sprijin, îndrumare şi control, pe linia specifică de muncă, la compartimentele de profil din unităţile aparatului central al ministerului;

g) întreprinde măsurile necesare în vederea asigurării protecţiei antiincendiu şi antiefracţie a depozitului de arhivă.

V. Atribuţiile principale pe linie de cercetare a arhivei:

a) întreprinde activităţi de cercetare tematică a documentelor existente în arhiva aparatului central al ministerului, constituind ulterior un fişier cu temele extrase din informaţiile cuprinse în structurile arhivistice aflate în depozit;

b) organizează şi desfăşoară acţiunile de pregătire a documentelor pentru transpunere pe suporturi alternative şi de executare efectivă a operaţiunilor tehnice de copiere în scopul salvării informaţiilor din documente, în faţa unor eventuale pericole, constituind Fondul de asigurare a documentelor din cadrul aparatului central ai ministerului;

c) execută cercetarea documentelor deţinute, în scopul rezolvării petiţiilor şi a cererilor persoanelor fizice şi juridice referitoare la recunoaşterea unor drepturi legale;

d) creează, gestionează şi actualizează baza de date centralizată, cu privire la unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/ coordonarea ministerului care deţin acte şi date care dovedesc veniturile personalului, iar la solicitarea acestora oferă informaţii din baza de date centralizată;

e) pune la dispoziţia cercetătorilor, în sala de studiu, documentele solicitate, potrivit prevederilor legale;

f) întreţine şi dezvoltă relaţii de specialitate cu Arhivele Naţionale, cu alte instituţii de cultură, prin participarea la activităţi comune, ca: sesiuni de comunicări ştiinţifice, colocvii, mese rotunde, consfătuiri pe probleme arhivistice sau istorice;

g) întreţine relaţii cu instituţii similare din ţară şi străinătate, în vederea informării reciproce în domeniul arhivistic, asigurând aplicarea convenţiilor şi înţelegerilor stabilite, respectând toate prevederile dispoziţiilor referitoare la relaţiile cu instituţiile din străinătate.

(3) Principalele documente elaborate în cadrul Serviciului documentare, intranet şi arhivă sunt:

a) B.I.D., bimestrial;

b) sinteze documentare, trimestrial;

c) informări documentare, bilunar;

d) studii comparative pe profiluri şi linii de muncă, periodic şi la cerere;

e) sinteza materialelor documentare introduse în baza de date, lunar;

f) materiale pentru publicarea pe pagina de intranet a ministerului;

g) Nomenclatorul arhivistic al aparatului central al ministerului;

h) regulamentul de organizare şi funcţionare a sălii de studiu;

i) regulamentul procesului de pregătire pentru transpunerea pe suporturi alternative a documentelor şi de copiere efectivă a acestora;

j) referate de cercetare şi răspunsuri către petenţi;

k) registrele de evidenţă curentă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice;

l) procesele-verbale ale şedinţelor comisiei centrale de selecţionare a documentelor din minister;

m) rapoarte, referate, note, procese-verbale şi modele de tipizate privind inventarierea şi predarea-primirea documentelor create de unităţile aparatului central al ministerului, existentul de documente, măsuri pentru asigurarea păstrării şi conservării documentelor, dotări şi amenajări ale spaţiilor de depozitare.

Art. 18. - (1) Serviciul protocol asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protocol intern şi extern la nivelul conducerii ministerului.

(2) Atribuţiile principale ale Serviciului protocol sunt următoarele:

I. Atribuţii pe linie de protocol intern:

a) întocmeşte listele de protocol lunare şi transmite felicitări din partea conducerii ministerului, precum şi răspunsurile conducerii ministerului la felicitările primite de aceasta;

b) asigură demersurile necesare confecţionării şi eliberării paşapoartelor diplomatice şi de serviciu pentru personalul ministerului;

c) gestionează şi actualizează baza de date şi evidenţa paşapoartelor diplomatice şi de serviciu;

d) întocmeşte notele necesare în vederea confecţionării şi depunerii coroanelor şi jerbelor cu ocazia unor evenimente oficiale;

e) întocmeşte adresele oficiale către structurile implicate în activităţile de ceremonial la nivelul ministrului şi coordonează activităţile specifice care se impun;

f) asigură tipărirea tuturor materialelor realizate cu prilejul vizitelor oficiale în România ale delegaţiilor, a cărţilor de vizită şi felicitărilor, la nivel de ministru, secretari şi subsecretari de stat;

g) asigură demersurile necesare pentru stabilirea graficelor de zbor cu prilejul deplasărilor conducerii ministerului în ţară, conducerea şi întâmpinarea delegaţiilor la aeroport cu acest prilej;

h) întocmeşte rapoartele de atenţii simbolice ulterior primirii la sediul ministerului a diplomaţilor străini acreditaţi la Bucureşti, a reprezentanţilor unor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate sau a altor cetăţeni străini;

i) gestionează evidenţa atenţiilor simbolice acordate la nivelul conducerii ministerului cu prilejul activităţilor de reprezentare si protocol;

j) desfăşoară activităţi de sprijin. Îndrumare şi control, pe linia specifică de muncă, la compartimentele de profil din structurile ministerului.

II. Atribuţii pe linie de protocol extern:

a) asigură organizarea şi coordonarea activităţilor privind pregătirea şi realizarea vizitelor oficiale în România a delegaţiilor străine la nivel de ministru, secretari şi subsecretari de stat;

b) ţine legătura cu misiunile diplomatice acreditate în România, cu structurile similare din ministerele de interne partenere sau cu alte instituţii implicate în efectuarea vizitelor conducerii ministerului în străinătate sau ale unor oaspeţi străini în România, ca invitaţi ai conducerii ministerului;

c) participă la organizarea reuniunilor şi conferinţelor internaţionale desfăşurate în România, la nivel de ministru, secretari şi subsecretari de stat, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul celorlalte direcţii din aparatul central;

d) participă, prin cadrele nominalizate ale serviciului, la însoţirea delegaţiilor străine la nivel de ministru, secretari şi subsecretari de stat, urmărind buna desfăşurare a programului vizitei acestora;

e) ulterior aprobării, asigură multiplicarea şi transmiterea către structurile subordonate ministerului a notelor-raport de vizită în România a unor delegaţii străine la nivelul conducerii ministerului sau de deplasare în străinătate a membrilor conducerii, precum şi redactarea şi transmiterea corespondenţei cu celelalte instituţii implicate în desfăşurarea programului delegaţiilor menţionate;

f) face demersuri în vederea asigurării traducerii la acţiunile din domeniul relaţiilor externe ale conducerii ministerului;

g) organizează şi coordonează vizitele oficiale şi de lucru în străinătate ale conducerii ministerului;

h) redactează documentele necesare pentru obţinerea aprobării deplasărilor în străinătate ale ministrului, secretarilor şi subsecretarilor de stat, face demersuri pentru obţinerea avizelor şi aprobărilor necesare la Ministerul Afacerilor Externe şi Guvernul României;

i) organizează, conform dispoziţiilor, primirea la conducerea ministerului a diplomaţilor acreditaţi la Bucureşti, a reprezentanţilor diferitelor organizaţii (internaţionale, guvernamentale şi neguvernamentale), a reprezentanţilor unor companii sau a altor cetăţeni străini;

j) alături de Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale şi de alte structuri ale ministerului cărora le-au fost delegate aceste competenţe, asigură contactele şi corespondenţa ministerului cu misiunile diplomatice acreditate la Bucureşti, rezolvând solicitările pe care acestea le adresează instituţiei şi asigurând, după caz, traducerea corespondenţei menţionate;

k) asigură primirea, traducerea, redactarea şi prezentarea, după caz, a corespondenţei primite de la serviciile de protocol ale instituţiilor similare;

l) realizează notele de primire a demnitarilor străini care şi-au anunţat intenţia de a avea o întrevedere la conducerea ministerului;

m) redactează şi asigură trimiterea, după caz, a unor corespondenţe adresate de conducerea ministerului către diferite organisme sau personalităţi din ţară;

n) realizează fişele documentare pentru obiectivele ce sunt vizitate de către conducerea ministerului sau delegaţiile străine;

o) desfăşoară activităţi de sprijin, îndrumare şi control, pe linia specifică de muncă, la compartimentele de profil din structurile ministerului.

(3) Principalele documente elaborate în cadrul Serviciului protocol sunt:

a) memorandumurile privind deplasările în străinătate ale conducerii ministerului şi primirile delegaţiilor străine la nivelul conducerii ministerului, conform Hotărârii Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii şi asimilaţii acestora din administraţia publică;

b) note de fundamentare, note-raport, planuri de măsuri privind deplasările în străinătate ale conducerii ministerului şi primirile delegaţiilor străine la nivelul conducerii ministerului;

c) note de primire pentru reprezentanţii misiunilor diplomatice străine la conducerea ministerului;

d) informări săptămânale privind activităţile de relaţii internaţionale la nivelul conducerii ministerului;

e) note-raport pentru aprobarea activităţilor de relaţii internaţionale la nivelul conducerii ministerului;

f) note-raport pentru aprobarea activităţilor de depunere de coroane;

g) liste de protocol.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 19. - Întregul personal al Direcţiei secretariat general şi protocol are obligaţia de a cunoaşte prevederile prezentului regulament, în părţile care îl privesc.

Art. 20.- Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1*)

la regulament

 

Diagrama de relaţii a Direcţiei secretariat general si protocol

 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

Organigrama Direcţiei secretariat general şi protocol

 


*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia secretariat general şi protocol

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: Direcţia secretariat general şi protocol/Conducerea

2. Denumirea postului: director

3. Poziţia postului în statul de organizare: 1

4. Relaţii:

a) ierarhice: se subordonează nemijlocit secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne şi are în subordine directorii adjuncţi şi şefii de serviciu;

b) funcţionale: cu unităţi ale aparatului central sau cu instituţii şi structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, în vederea îndeplinirii unor obiective stabilite de conducerea Ministerului Afacerilor Interne;

c) de control:

- coordonarea şi controlul directorilor adjuncţi şi a şefilor de serviciu din subordine pentru: implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, deţinute şi gestionate de conducerea ministerului, pe de o parte, şi de Direcţia secretariat general şi protocol, pe de ală parte; înregistrarea, evidenţa şi manipularea corespondenţei la nivelul conducerii ministerului; primirea, înregistrarea şi examinarea petiţiilor adresate conducerii ministerului; asigurarea fluxului de informare şi documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei; organizarea, administrarea şi prelucrarea documentelor de specialitate ce alcătuiesc Fondul arhivistic al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne; organizarea activităţilor de protocol intern şi extern la nivelul conducerii ministerului: control de specialitate asupra activităţii personalului din direcţie şi, la nevoie, a altor structuri din Ministerul Afacerilor Interne;

- coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la modul de aplicare a regulilor specifice de muncă, în domeniile din competenţa Direcţiei secretariat general şi protocol;

d) de coordonare: a Biroului reiaţii consulare şi cabinete;

e) de cooperare: cu şefii unităţilor aparatului central, ai inspectoratelor generale şi ai celorlalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne;

f)de colaborare: cu omologii din structurile similare ale altor instituţii;

g) de reprezentare: reprezintă direcţia în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte structuri ale ministerului, CU autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

Elaborează concepţia privind optimizarea activităţilor specifice direcţiei; planifică, organizează, conduce şi controlează activităţile desfăşurate de directorii adjuncţi şi de şefii de serviciu şi de birou din subordine şi coordonare; asigură organizarea şi desfăşurarea acţiunilor derulate la nivelul conducerii ministerului, conform dispoziţiilor; gestionează petiţiile adresate conducerii ministerului.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar-şef

3. Pregătire:

3.1. de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna;

3.2. de specialitate: studii de maşter sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în domeniul management, juridic sau în orice domeniu din aria de competenţă a Ministerului Afacerilor Interne;

3.3. cunoştinţe în domeniile: management general, administraţie publică, legislaţie, birotică;

3.4. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională la nivel mediu.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: 10/5 ani;

4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor prevăzute ca pregătire de bază;

4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: bun organizator şi conducător, să cunoască şi să aplice principiile managementului modern, să posede capacitatea de a decide şi de a menţine un climat socioprofesional optim, cunoştinţe psihosociologice, capacitate de evaluare, analiză şi sinteză, spirit de observaţie, simţ organizatoric, prestanţă, tact şi discernământ, abilitate de comunicare, spirit de echipă, bun negociator, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor

6. Atitudini necesare/comportament: abordare diplomatică a situaţiilor-problemă, motivarea şi antrenarea personalului în rezolvarea activităţilor specifice, sociabilitate, iniţiativă, responsabilitate, conduită morală ireproşabilă la serviciu şi în societate, receptivitate, previziune, deschidere pentru lucru în echipă, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), obiectivitate, spirit critic

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă:

2. Programul de lucru:

3. Deplasări curente: în structurile Ministerului Afacerilor Interne, la autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate, cu care colaborează în domeniul propriu de activitate

4. Condiţii deosebite de muncă:

- Activitate cu o dinamică deosebită, ce necesită activităţi intelectuale intense, de mare complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi opţiuni multiple, ale căror efecte sunt de importanţă pentru activitatea personalului direcţiei, a instituţiei şi pentru securitatea naţională

- Schimbări frecvente şi imprevizibile de program, cu implicaţii neuropsihice semnificative

- Ritm alert de muncă, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne

- Nivelul ridicat de calitate impus lucrărilor elaborate şi inacceptabilitatea erorilor în activitatea curentă

- Necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr semnificativ de lucrări

- Expunere la radiaţii electromagnetice, stres

5. Riscuri implicate de post: - Afecţiuni ale coloanei vertebrale

- Ulcer şi afecţiuni cardiovasculare cauzate de nivelul ridicat de stres

- Afecţiuni ale vederii cauzate de solicitări intense, precum scrisul, cititul, utilizarea calculatorului

- Surmenaj, oboseală psihică

6. Compensări: sporuri conform prevederilor legale

Se încadrează în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii speciale de muncă.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcini şi îndatoriri:

a) elaborează concepţia de organizare a activităţilor specifice direcţiei şi asigură transpunerea acesteia în practică;

b) ori de câte ori este nevoie, prezintă secretarului general corespondenţa adresată ministrului afacerilor interne, asigurând informarea asupra conţinutului documentelor;

c) urmăreşte realizarea la termen a sarcinilor rezultate din documentele aprobate de conducerea ministerului care conţin rezoluţii, măsuri sau propuneri cu termene precise;

d) verifică existenţa tuturor avizelor necesare pe documentele ce urmează a fi promovate la conducerea Ministerului Afacerilor Interne;

e) asigură realizarea lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, cu grad sporit de dificultate ori care necesită colaborarea cu alte structuri din cadrul ministerului;

f) urmăreşte înscrierea corectă a datelor în ordinul de zi pe Ministerul Afacerilor Interne şi îl semnează;

g) semnează documente de transport pentru personalul de la cabinetele conducerii Ministerului Afacerilor Interne şi foi de parcurs pentru autovehiculele care deservesc cabinetele conducerii Ministerului Afacerilor Interne;

h) semnează documente privind prezenţa personalului de la cabinetele conducerii Ministerului Afacerilor Interne;

i) semnează ordine de serviciu pentru persoanele aflate în vizită la conducerea Ministerului Afacerilor Interne;

j) întocmeşte Planul de activitate al Colegiului ministerului pe baza propunerilor formulate de şefii inspectoratelor generale, direcţiilor generale şi direcţiilor din aparatul central;

k) verifică modul în care au fost pregătite şi organizate şedinţele Colegiului ministerului şi alte şedinţe la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Interne, asigurând secretariatul şedinţelor Colegiului ministerului şi ale Comisiei de dialog social;

l) stabileşte responsabilitatea verificării mapelor cu lucrări (de secretariat şi petiţii) adresate conducerii ministerului;

m) repartizează spre soluţionare structurilor responsabile documente adresate conducerii Ministerului Afacerilor Interne, conform ordinelor în vigoare;

n) solicită, după caz, puncte de vedere/avize de la oricare dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne, în vederea prezentării la conducerea ministerului;

o) controlează modul de desfăşurare a activităţilor profesionale, încadrarea în programul de lucru, activitatea personalului de serviciu, stilul şi metodele de muncă ale directorilor adjuncţi şi şefilor de serviciu;

p) asigură îndeplinirea măsurilor prevăzute în planul propriu al Direcţiei secretariat general şi protocol pentru implementarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern la nivelul aparatului central al Ministerul Afacerilor Interne;

q) efectuează activităţi de îndrumare, sprijin şi control la unităţile din aparatul central, la inspectoratele generale şi la celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, pe liniile specifice de muncă;

r) întocmeşte aprecierea de serviciu a directorului adjunct;

s) organizează, conduce şi controlează activitatea personalului din structurile direcţiei;

ş) monitorizează modul de funcţionare a sistemului de management al calităţii şi dispune măsuri de eliminare a neconformităţilor;

t) organizează activitatea de pregătire continuă a personalului, urmăreşte cum se desfăşoară şi cum se asigură evaluarea întregului personal;

ţ) asigură cadrul organizatoric necesar elaborării procedurilor formalizate şi managementului riscurilor pentru activităţile specifice;

u) coordonează activitatea comisiei de elaborare a standardelor ocupaţionale;

v) organizează categoriile de servicii (permanent sau ofiţer de serviciu, ture, cabinete) care se execută în cadrul unităţii;

w) numeşte, prin dispoziţie, personalul care va exercita atribuţii în domeniile: întărirea controlului intern, apărarea împotriva incendiilor, securitatea şi sănătatea în muncă, situaţii de urgenţă, personalul care va întocmi şi va actualiza fişele Registrului de riscuri al Direcţiei secretariat general şi protocol, precum şi consilierul de integritate;

x) numeşte, prin dispoziţie, persoanele din structura Direcţiei secretariat general şi protocol responsabile de gestionarea tehnicii de informatică, documentelor clasificate, materialelor din evidenţa Direcţiei secretariat general şi protocol;

y) asigură măsurile pentru păstrarea în condiţii de deplină securitate a celorlalte bunuri din înzestrare şi verifică, trimestrial, modul lor de depozitare;

z) urmăreşte realizarea circuitului legal al lucrărilor de secretariat şi petiţiilor la nivelul conducerii ministerului;

aa) deschide petiţiile adresate de către cetăţeni conducerii ministerului, inclusiv cele marcate confidenţial/personal, le analizează şi le repartizează în funcţie de sfera de activitate în care se încadrează problematica semnalată;

bb) semnează,

În numele conducerii ministerului, răspunsuri adresate petenţilor;

ce) urmăreşte modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de primire a cetăţenilor în audienţă de către conducerea Ministerului Afacerilor Interne;

dd) coordonează activitatea de informare-documentare pentru conducerea ministerului şi stabileşte conţinutul şi planificarea de perspectivă a materialelor care urmează a fi introduse în publicaţiile de specialitate;

ee) analizează şi propune spre aprobare conţinutul buletinelor de informare şi documentare şi al sintezelor documentare;

ff) urmăreşte şi coordonează activitatea de actualizare a informaţiilor pe pagina de intranet a Ministerului Afacerilor Interne;

gg) urmăreşte respectarea normelor metodologice în ceea ce priveşte prelucrarea şi gestionarea arhivei aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne;

hh) urmăreşte activitatea de întocmire şi actualizare a Nomenclatorului arhivistic al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi de gestionare a fondului arhivistic;

ii) coordonează activitatea de protocol intern şi extern la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Interne;

jj) coordonează activitatea de relaţii consulare la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Interne;

kk) solicită Departamentului de informaţii şi protecţie internă efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii proprii şi din structuri subordonate;

II) aprobă listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi le comunică la instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

mm) propune actualizarea listei informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de secretizare şi o supune aprobării, potrivit legii;

nn) stabileşte obiectivele, sectoarele şi locurile din zona de competenţă care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat şi le comunică la Departamentul de informaţii şi protecţie internă;

oo) solicită asistenţă de specialitate Departamentului de informaţii şi protecţie internă pentru coordonarea activităţii şi controlarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;

pp) supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi asigură aplicarea acestuia;

qq) elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului care are acces la informaţii clasificate ;

rr) întocmeşte ghidul pe bază căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de secretizare a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea, şi îl prezintă spre aprobare împuterniciţilor şi funcţionarilor superiori abilitaţi prin lege să atribuie nivelurile de secretizare;

ss) asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;

şş) comunică instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care necesită acces la informaţii secrete de stat;

tt) la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau a convenţiilor de orice natură precizează obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în interiorul şi în afara unităţii, în timpul programului şi după terminarea acestuia, precum şi la încetarea activităţii în cadrul Direcţiei secretariat general si protocol;

ţţ) asigură includerea funcţionarului de securitate în sistemul permanent de pregătire şi perfecţionare;

uu) aprobă normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, şi controlează modul de respectare a acestora în Direcţia secretariat general şi protocol;

w) solicită fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform legii;

ww) analizează, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care funcţionarul de securitate şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate;

xx) asigură inventarierea anuală a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, dispune măsuri în consecinţă, conform legii;

yy) sesizează Departamentul de informaţii şi protecţie internă în legătură cu incidentele de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor secrete de stat;

zz) informează Departamentul de informaţii şi protecţie internă şi dispune efectuarea de cercetări şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate;

aaa) asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul direcţiei.

Responsabilităţi:

- de planificare: planificarea activităţii direcţiei

- de raportare: stadiul îndeplinirii sarcinilor

- de lucru cu publicul: -

- de luare a deciziilor: decizii privind desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor direcţiei

- accesul la informaţii: secret de stat, nivelul „strict secret de importanţă deosebită”

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: volumul lucrărilor verificate şi elaborate (număr de pagini); asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin direcţiei şi postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi: acurateţea lucrărilor, conţinutul şi forma prezentării - lucrări corecte, coerente, aplicabile, complete

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor, respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile postului în timpul programului de lucru sau, după caz, când situaţia o impune, în afara acestuia.

5. Utilizarea resurselor: dispune de toate mijloacele legale şi materiale aflate la dispoziţie.

6. Mod de realizare: individual, prin delegare de competenţe către directorul adjunct sau către şefii de serviciu şi prin colectivele pe care le coordonează

 

Ministrul afacerilor interne

Nume şi prenume.................................................................

Semnătura............................................................................

Data.......................................................................................

 

Secretar general

Nume şi prenume.................................................................

Semnătura............................................................................

Data......................................................................................

 

Titularul postului - director

Nume şi prenume.................................................................

Semnătura............................................................................

Data......................................................................................

 ANEXA Nr. 4

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia secretariat general şi protocol

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: Direcţia secretariat general şi protocol/Conducerea

2. Denumirea postului: director adjunct

3. Poziţia postului în statul de organizare: 2

4. Relaţii:

a) ierarhice: se subordonează nemijlocit directorului şi direct secretarului general şi are în subordine serviciile dispuse de către directorul Direcţiei secretariat general şi protocol prin procedura delegării de competenţe;

b) funcţionale: cu unităţi ale aparatului central sau cu instituţii şi structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, în vederea îndeplinirii unor obiective stabilite de conducerea Ministerului Afacerilor Interne; coordonează activitatea serviciilor pentru care are delegare de competenţe;

c) de control: control de specialitate asupra activităţii personalului din serviciile pentru care are delegare de competenţe şi, la nevoie, a altor structuri din componenţa ministerului;

d) de cooperare: cu şefii unităţilor aparatului central, ai inspectoratelor generale şi ai celorlalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne;

e) de colaborare: cu directorii generali adjuncţi, directorii adjuncţi din structurile aparatului central, inspectoratelor generale, cu omologii din structurile similare proprii şi ale altor instituţii;

f) de reprezentare: reprezintă direcţia în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte structuri ale ministerului, cu autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

Planifică, organizează, conduce şi controlează activităţile desfăşurate de personalul serviciilor pentru care are delegare de competenţe, elaborează concepţia privind optimizarea activităţilor la nivelul serviciilor pentru care are delegare de competenţe, îndeplineşte atribuţiile funcţionarului de securitate la nivelul Direcţiei secretariat general şi protocol.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar-şef

3. Pregătire

3.1. de baza: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna;

3.2. de specialitate: studii de maşter sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în domeniul management, juridic sau în orice domeniu din aria de competenţă a Ministerului Afacerilor Interne;

3.3. cunoştinţe în domeniile: management general, administraţie publică, legislaţie, birotică;

3.4. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională la nivel mediu.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: 10/5 ani;

4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor prevăzute ca pregătire de bază;

4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: bun organizator şi conducător, să cunoască şi să aplice principiile managementului modern, să posede capacitatea de a decide şi de a menţine un climat socioprofesional optim, cunoştinţe psihosociologice, capacitate de evaluare, analiză şi sinteză, spirit de observaţie, simţ organizatoric, prestanţă, tact, discreţie şi discernământ, abilitate de comunicare, spirit de echipă, bun negociator, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor

6. Atitudini necesare/comportament: abordare diplomatică a situaţiilor-problemă, motivarea şi antrenarea personalului în rezolvarea activităţilor specifice, sociabilitate, iniţiativă, responsabilitate, conduită morală ireproşabilă la serviciu şi în societate, receptivitate, previziune, deschidere pentru lucru în echipă, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), obiectivitate, spirit critic

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă:

2. Programul de lucru:

3. Deplasări curente: în structurile Ministerului Afacerilor Interne, la autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate, cu care colaborează în domeniul propriu de activitate.

4. Condiţii deosebite de muncă:

- Activitate cu o dinamică deosebită, ce necesită activităţi intelectuale intense, de mare complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi opţiuni multiple, ale căror efecte sunt de importanţă pentru activitatea personalului direcţiei, a instituţiei şi pentru securitatea naţională

- Schimbări frecvente şi imprevizibile de program, cu implicaţii neuropsihice semnificative

- Ritm alert de muncă, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne

- Nivel ridicat de calitate impus lucrărilor elaborate şi inacceptabilitatea erorilor în activitatea curentă

- Necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr semnificativ de lucrări

- Expunere la radiaţii electromagnetice, stres

5. Riscuri implicate de post:

- Afecţiuni ale coloanei vertebrale

- Ulcer şi afecţiuni cardiovasculare cauzate de nivelul ridicat de stres

- Afecţiuni ale vederii cauzate de solicitări intense, precum scrisul, cititul, utilizarea calculatorului

- Surmenaj, oboseală psihică

6. Compensări: sporuri conform prevederilor legale Se încadrează în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii speciale de muncă.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcini şi îndatoriri:

a) îndeplineşte atribuţiile directorului în perioada în care este desemnat la conducerea direcţiei;

b) participă nemijlocit la elaborarea lucrărilor cu grad sporit de dificultate ori care presupun colaborarea între mai multe structuri ale direcţiei;

c) coordonează activităţile de elaborare şi urmărire a modului de aplicare a procedurilor formalizate şi managementului riscurilor de către serviciile pentru care are delegare de competenţe;

d) monitorizează modul de aplicare a standardelor de calitate în activitatea serviciilor pentru care are delegare de competenţe;

e) verifică lucrările din mapele secretarilor de stat şi ale secretarului general, după caz, conform dispoziţiei directorului;

f) răspunde de conţinutul şi forma lucrărilor prezentate directorului, elaborate de serviciile pentru care are delegare de competenţe;

g) monitorizează şi urmăreşte realizarea în intervalul termenelor rezolutive a lucrărilor ordonate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne;

h) întocmeşte, din dispoziţia directorului, lucrări solicitate de conducerea ministerului ori de alte structuri;

i) întocmeşte fişele de evaluare a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor servicii;

j) participă la elaborarea unor lucrări de către colective numite de conducerea ministerului;

k) face propuneri privind concepţia de organizare şi desfăşurare a activităţii serviciilor pentru care are delegare de competenţe;

l) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de pregătire continuă a personalului din serviciile pentru care are delegare de competenţe;

m) efectuează activităţi de îndrumare, sprijin şi control în unităţile Ministerului Afacerilor Interne pe domeniile pentru care are delegare de competenţe;

n) coordonează activitatea de îndrumare, sprijin şi control în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, desfăşurată de personalul competent din serviciile pentru care are delegare de competenţe, pe domeniile specifice de activitate;

o) controlează prin sondaj încărcătura cu sarcini a personalului din serviciile pentru care are delegare de competenţe şi întocmirea fişelor de autoevaluare;

p) coordonează unitar activitatea pe linie de informatică în unitate;

q) pune în aplicare şi verifică respectarea în cadrul Direcţiei secretariat general şi protocol a prevederilor Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 353/2002*);

r) întocmeşte programul de prevenire a scurgerilor de informaţii clasificate în cadrul Direcţiei secretariat general şi protocol, pe care îl supune spre avizare Departamentului de informaţii şi protecţie internă şi spre aprobare directorului. După aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;

s) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

ş) colaborează cu Departamentul de informaţii şi protecţie internă, pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;

t) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

ţ) consiliază conducerea Direcţiei secretariat general şi protocol în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

u) informează conducerea Direcţiei secretariat general şi protocol şi Departamentul de informaţii şi protecţie internă despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

v) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai Departamentului de informaţii şi protecţie internă, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

w) organizează, în colaborare cu Departamentul de informaţii şi protecţie internă, activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

x) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

y) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces ia informaţii clasificate;

z) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de Direcţia secretariat general şi protocol, pe clase şi niveluri de secretizare;

aa) prezintă conducerii Direcţiei secretariat general şi protocol propuneri pentru stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul Departamentului de informaţii şi protecţie internă în realizarea acestor demersuri;

bb) efectuează, cu aprobarea directorului Direcţiei secretariat genera! şi protocol, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul Direcţiei secretariat general şi protocol;

ce) exercită atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;

dd) răspunde de implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate în domeniul INFOSEC, conform normelor în vigoare;

ee) pune la dispoziţia şefului Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul Direcţiei secretariat general şi protocol;

ff) monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate;

gg) urmăreşte realizarea circuitului legal al lucrărilor de secretariat la nivelul conducerii ministerului, în conformitate cu normele în vigoare;

hh) ţină evidenţa lucrărilor cu termen de finalizare dispus de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, conform rezoluţiilor;

ii) asigură buna desfăşurare a activităţilor de secretariat tehnic pentru Colegiul Ministerului Afacerilor Interne, pentru Comisia de dialog social.

Responsabilităţi:

- de planificare: planificarea activităţii serviciilor pentru care are delegare de competenţe

- de raportare: stadiul îndeplinirii sarcinilor

- de lucru cu publicul: -

- de luare a deciziilor: decizii privind desfăşurarea în bune condiţii a activităţii serviciilor pentru care are delegare de competenţe

- accesul la informaţii: secret de stat, nivelul „strict secret de importanţă deosebită”

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: volumul lucrărilor verificate şi elaborate (număr de pagini); asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi: acurateţea lucrărilor, conţinutul şi forma prezentării - lucrări corecte, coerente, aplicabile, complete

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile postului în timpul programului de lucru sau, după caz, când situaţia o impune, în afara acestuia.

5. Utilizarea resurselor: dispune de toate mijlocele legale aflate la dispoziţie.

6. Mod de realizare: individual şi prin colectivele pe care le coordonează

 

Secretar general,

Nume şi prenume.................................................................

Semnătura............................................................................

Data......................................................................................

 

Avizat

Departamentul de informaţii şi protecţie internă

 

Director Direcţia secretariat general şi protocol

Nume şi prenume.................................................................

Semnătura............................................................................

Data......................................................................................

 

Titularul postului - director adjunct

Direcţia secretariat general şi protocol

Nume şi prenume.................................................................

Semnătura.............................................................................

Data............................................................................................

 


*) Ordinul ministrului de interne nr. 353/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

ANFXANr.5

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia secretariat general şi protocol

 

 

Aprob,

Ministrul afacerilor interne,

……………………………..

 

FIŞA POSTULUI

Nr. .............

 

I. Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: director adjunct

2. Nivelul postului: de conducere

3. Scopul principal al postului: conducerea activităţii serviciilor din sfera de competenţă directă sau delegată

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna

2. Perfecţionări (specializări): conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: studii de masterat sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor sau în domeniul management

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare Windows, Internet nivel bine

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

- bun organizator şi conducător;

- să cunoască şi să aplice principiile managementului modem;

- să posede capacitatea de a decide şi de a menţine un climat socioprofesional optim;

- cunoştinţe psihosociologice;

- capacitate de evaluare, analiză şi sinteză;

- spirit de observaţie, simţ organizatoric;

- prestanţă;

- tact şi discernământ;

- abilitate de comunicare;

- spirit de echipă, bun negociator;

- spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor;

- abordare diplomatică a situaţiilor problemă;

- capacitate de motivare şi antrenare a personalului în rezolvarea activităţilor specifice;

- sociabilitate, iniţiativă, responsabilitate:

- conduită morală ireproşabilă la serviciu şi în societate;

- receptivitate, previziune, deschidere pentru lucru în echipă;

- comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), obiectivitate, spirit critic.

6. Cerinţe specifice:

- Autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită

- Activitate cu o dinamică deosebită, ce necesită activităţi intelectuale intense, de mare complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi opţiuni multiple, ale căror efecte sunt de importanţă pentru activitatea personalului direcţiei, a instituţiei şi pentru securitatea naţională

- Schimbări frecvente şi imprevizibile de program, cu implicaţii neuropsihice semnificative

- Ritm alert de muncă, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne

- Nivelul ridicat de calitate impus lucrărilor elaborate şi inacceptabilitatea erorilor în activitatea curentă

- Necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr semnificativ de lucrări

- Expunere la radiaţii electromagnetice, stres

- Deplasări la sediul instituţiilor din ţară (inclusiv controale în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne din capitală sau din teritoriu)

7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):

- Contribuie la elaborarea planurilor strategice ale Direcţiei secretariat general şi protocol în concordanţa cu planurile strategice ale ministerului,

- Stabileşte un echilibru corect între imperativele operaţionale ale structurii pe care o conduce şi planurile strategice ale Direcţiei secretariat general şi protocol.

- Asigură comunicarea eficientă a misiunii, a planurilor strategice, a obiectivelor Direcţiei secretariat general şi protocol şi ale serviciilor din sfera de competenţă directă sau delegată.

- Stabileşte calendarul de activităţi, obiectivele-cheie, responsabilităţile şi perioadele de raportare pentru serviciile din sfera de competenţă directă sau delegată.

- la decizii rapide, la momentul oportun, bazate pe argumente adecvate şi în concordanţă cu legea.

- Evaluează corect activitatea subalternilor şi ţine cont de efectele deciziilor sale asupra serviciilor din sfera de competenţă directă sau delegată.

- îşi asumă responsabilitatea pentru deciziile sale.

- îşi coordonează corect activitatea cu omologii, cu subordonaţii şi cu superiorii săi.

- Controlează, la nivel strategic, activitatea serviciilor din sfera de competenţă directă sau delegată şi îndeplinirea obiectivelor. Nu se implică personal în probleme delegate unui nivel inferior de responsabilitate, dar monitorizează rezultatele în funcţie de termenele şi obiectivele specifice ale planurilor strategice şi calendarului de activităţi. Nu acceptă calitatea slabă a activităţii subalternilor fără a interveni.

- Se asigură că tot personalul din subordine este corect instruit pentru responsabilităţile ce îi revin.

- înţelege şi aplică politicile de resurse umane ale ministerului.

- Înţelege şi respectă standardele de etică ale ministerului.

Atribuţii specifice postului

A. Sarcini şi îndatoriri:

1. Îndeplineşte atribuţiile directorului în perioada în care este desemnat la conducerea Direcţiei secretariat general şi protocol;

2. acţionează pentru îndeplinirea sarcinilor care i-au fost repartizate direct de conducerea Ministerului Afacerilor Interne sau de directorul Direcţiei secretariat general şi protocol, potrivit competenţelor directe sau delegate;

a) participă nemijlocit la elaborarea lucrărilor cu grad sporit de dificultate ori care presupun colaborarea între mai multe structuri ale direcţiei;

b) coordonează activităţile de elaborare şi urmărire a modului de aplicare a procedurilor formalizate şi managementului riscurilor de către serviciile din sfera de competenţă directă sau delegată;

c) monitorizează modul de aplicare a standardelor de calitate în activitatea serviciilor din sfera de competenţă directă sau delegată;

d) verifică lucrările din mapele secretarilor de stat şi ale secretarului general, după caz, conform dispoziţiei directorului;

e) răspunde de conţinutul şi forma lucrărilor prezentate directorului, elaborate de serviciile din sfera de competenţă directă sau delegată;

f) monitorizează şi urmăreşte realizarea în intervalul termenelor rezolutive a lucrărilor ordonate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne;

g) întocmeşte, din dispoziţia directorului, lucrări solicitate de conducerea ministerului ori de alte structuri;

h) participă la elaborarea unor lucrări de către colective numite de conducerea ministerului;

i) face propuneri privind concepţia de organizare şi desfăşurare a activităţii serviciilor din sfera de competenţă directă sau delegată;

j) întocmeşte fişele de evaluare a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor servicii;

k) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de pregătire continuă a personalului din serviciile din sfera de competenţă directă sau delegată;

l) efectuează activităţi de îndrumare, sprijin şi control în unităţile Ministerului Afacerilor Interne pe domeniile din sfera de competenţă directă sau delegată;

m) coordonează activitatea de îndrumare, sprijin şi control în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, desfăşurată de personalul competent din serviciile din sfera de competenţă directă sau delegată, pe domeniile specifice de activitate;

n) controlează prin sondaj încărcătura cu sarcini a personalului din serviciile din sfera de competenţă directă sau delegată şi întocmirea fişelor de autoevaluare;

o) urmăreşte realizarea circuitului legal al lucrărilor de secretariat la nivelul conducerii ministerului, în conformitate cu normele în vigoare;

p) ţine evidenţa lucrărilor cu termen de finalizare dispus de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, conform rezoluţiilor;

q) asigură buna desfăşurare a activităţilor de secretariat tehnic pentru Colegiul Ministerului Afacerilor Interne, pentru Comisia de Dialog Social.

B. Responsabilităţi:

a) de planificare: coordonează activitatea de elaborare a planurilor de măsuri şi activităţi legate de domeniul din sfera de competenţă directă sau delegată;

b) de raportare: prezintă directorului rapoarte şi informări pe probleme de specialitate;

c) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent;

d) accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director adjunct

2. Clasa:

3. Gradul profesional: grad II

4. Vechimea (în specialitate necesară): 3 ani

II. Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă: a) Relaţii ierarhice:

- este subordonat nemijlocit directorului Direcţiei secretariat general şi protocol;

- are în subordine nemijlocită şefii serviciilor din sfera de competenţă directă sau delegată;

- prin dispoziţie a directorului Direcţiei secretariat general şi protocol i se pot delega, potrivit prevederilor legale, competenţe şi responsabilităţi privind conducerea direcţiei.

b) Relaţii funcţionale:

- conduce întreaga activitate a serviciilor din sfera de competenţă directă sau delegată;

- coordonează nemijlocit serviciile din sfera de competenţă directă sau delegată;

- colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea ori coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, cu sau fără personalitate juridică, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul din sfera de competenţă directă sau delegată;

- colaborează cu organismele de profil din instituţii ale administraţiei publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniile de competenţă ale direcţiei, în conformitate cu prevederile legale şi cu ordinele ministrului afacerilor interne.

c) Relaţii de control:

- controlează activitatea serviciilor din sfera de competenţă directă sau delegată şi cărora le coordonează nemijlocit activitatea;

- controlează şi coordonează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor din Ministerul Afacerilor Interne, cu atribuţii în domeniul din sfera de competenţă directă sau delegata.

d) Relaţii de reprezentare: reprezintă Direcţia secretariat general şi protocol în faţa conducerii Ministerului Afacerilor Interne, în raporturile cu celelalte unităţi ale ministerului, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate, în baza delegaţiei de reprezentare.

2. Sfera relaţională externă: nu este cazul.

3. Limitele de competenţă: conform prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. Delegarea de atribuţii: funcţionarilor publici cu statut special şi personalului contractual din serviciile din sfera de competenţă directă sau delegată, în scopul realizării la timp şi eficient a obiectivelor propuse

 

Întocmit de:

Numele şi prenumele..................................................

Funcţia publică de conducere: director

Semnătura:..................................................................

Data întocmirii............................................................

 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

Numele şi prenumele..................................................

Semnătura..................................................................

Data.......................................................

 

Contrasemnează:

Numele şi prenumele..................................................

Funcţia: secretar general

Semnătura..............................................

Data............................................................

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. E.N. 4.680/2013, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.303/2008 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, a Listei specializărilor pentru care se organizează programe de formare pentru asistenţii medicali generalişti şi a asistenţilor medicali de pediatrie, precum şi a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregătire în vederea obţinerii de specializări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 25 iulie 2008.

Art. 3. - (1) Programele de specializare aflate în derulare se desfăşoară până la finalizare pe baza documentelor administrative şi de învăţământ în vigoare la data aprobării prezentelor norme.

(2) Examenul pentru obţinerea specializării se desfăşoară pentru toate seriile de absolvenţi, precum şi pentru cei aflaţi în pregătire conform prevederilor prezentelor norme.

Art. 4. - Direcţia generală resurse umane şi certificare, Şcoala Naţională de Sănătate Publică. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 9 mai 2013.

Nr. 613.

 

ANEXĂ

 

NORME

de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti si asistenţii medicali de pediatrie

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază, denumite în continuare programe de specializare, de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie.

(2) Lista specialităţilor pentru care se organizează programe de specializare a asistenţilor medicali generalişti şi asistenţilor medicali de pediatrie este prevăzută în anexa nr. 1 la norme.

Art. 2. - (1) Programele de specializare se organizează la nivel naţional de Ministerul Sănătăţii, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB), şi se desfăşoară numai în centrele universitare care au instituţii de învăţământ superior în domeniul medical, folosindu-se în procesul de învăţământ logistica didactică a acestora.

(2) Programele de specializare se finalizează prin examen pentru obţinerea specializării, denumit în continuare examen de specializare, organizat de Ministerul Sănătăţii în sesiuni anuale sau, după caz, la solicitarea SNSPMPDSB.

(3) Programele de specializare sunt creditate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), potrivit legii.

Art. 3. - (1) Ministerul Sănătăţii, prin SNSPMPDSB, eliberează absolvenţilor examenului de specializare „Certificat de absolvire”, întocmit conform prevederilor anexei nr. 2.

(2) Certificatul de absolvire se eliberează în termen de maximum 3 luni de la data finalizării examenului de specializare. Pentru această perioadă, SNSPMPDSB eliberează absolvenţilor adeverinţe din care să rezulte că au promovat examenul de specializare, sesiunea, specializarea şi perioada de valabilitate a adeverinţei.

(3) în baza certificatului de absolvire şi respectiv a adeverinţei, absolvenţii examenului de specializare dobândesc dreptul de liberă practică în specializarea pentru care au urmat programul de formare şi pot fi încadraţi pe posturi specifice specializării respective.

Art. 4. - Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc evidenţa specializărilor obţinute în conformitate cu prevederile prezentelor norme, separat într-un registru special, în cadrul compartimentului de specialitate din cadrul direcţiei.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi desfăşurarea programelor de specializare

 

Art. 5. - (1) Specializările constituie modalităţi de pregătire a asistenţilor medicali în domenii complementare specialităţii de bază.

(2) Programele de specializare organizate pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie asigură:

a) însuşirea cunoştinţelor teoretice şi metodologice necesare exercitării atribuţiilor specifice noii specializări;

b) formarea deprinderilor şi competenţelor necesare aplicării în practică a procedurilor şi/sau tehnicilor specifice noii specializări;

c) formarea abilităţilor de lucru şi comunicare cu pacientul, aparţinătorii şi membrii echipei, specifice noii specializări.

Art. 6. - Programele de specializare se organizează şi se desfăşoară, pentru specializările prevăzute în anexa nr. 1, în baza curriculumului de pregătire şi a planului de învăţământ unitare la nivel naţional.

Art. 7. - (1) Curriculumul de pregătire se elaborează de către SNSPMPDSB, se avizează de OAMGMAMR şi se aprobă de Ministerul Sănătăţii.

(2) Curriculumul de pregătire cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea specializării;

b) rezumatul programului de specializare;

c) durata programului;

d) centrele universitare unde se desfăşoară pregătirea;

e) lectorii din fiecare centru universitar de pregătire, dintre care unul este numit responsabil al programului respectiv.

Art. 8. - (1) Planul de învăţământ al programului pentru obţinerea specializării se întocmeşte de structura de specialitate din cadrul SNSPMPDSB în forma prevăzută la anexa nr. 3, se avizează de OAMGMAMR şi se aprobă de Ministerul Sănătăţii.

(2) Planul de învăţământ se elaborează, pentru fiecare specializare în parte, în baza curriculumului de pregătire aprobat de Ministerul Sănătăţii.

(3) Orice modificare a planului de învăţământ se aplică, în baza modificării corespunzătoare a curriculumului de pregătire, începând cu seria următoare de cursanţi.

(4) Planurile de învăţământ se proiectează în sistem modular, pe parcursul a minimum un an de învăţământ/academic.

Art. 9. - (1) în cadrul programelor de specializare participanţii sunt organizaţi în grupe de 20-30 de cursanţi.

(2) Se pot organiza grupe cu un număr mai mic de cursanţi, cu aprobarea directorului general al SNSPMPDSB.

Art. 10. - Au prioritate la efectuarea specializărilor prevăzute în anexa nr. 1 asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie încadraţi în unităţile sanitare publice şi private, pe posturi în specialităţile respective.

Art. 11. - (1) Unităţile sanitare publice şi private au obligaţia să asigure participarea la programele de specializare a asistenţilor medicali generalişti şi asistenţilor medicali de pediatrie încadraţi pe postul corespunzător specializărilor prevăzute în anexa nr. 1.

(2) în baza propunerilor înaintate de unităţile sanitare şi a posibilităţilor de pregătire pentru fiecare specializare, în termen de 30 de zile, SNSPMPDSB stabileşte nominal participanţii la

programele de specializare, pe centre universitare, serii de pregătire şi specializări şi comunică unităţilor sanitare respective şi responsabililor de programe din centrele universitare de pregătire situaţia nominală a participanţilor.

Art. 12. - Pentru participarea la programele de specializare se stabilesc taxe de instruire, conform legii.

Art. 13. - (1) Desfăşurarea programelor de specializare se realizează în baza unei convenţii încheiate între SNSPMPDSB şi responsabilul de program din centrul universitar de pregătire.

(2) Bugetul aferent programului de specializare se întocmeşte de SNSPMPDSB, pe baza propunerilor responsabilului de program din centrul universitar de pregătire, şi este parte integrantă a convenţiei.

(3) Taxa de instruire pentru participanţi se stabileşte în concordanţă cu bugetul aferent programului de specializare, iar plata acesteia se face în contul SNSPMPDSB.

(4) Taxa de instruire, pentru personalul nominalizat să participe la programele de specializare în condiţiile art. 11 alin. (2), se suportă de angajator.

Art. 14. - (1) Pentru managementul programelor de specializare la nivel naţional, SNSPMPDSB îi revine o cotă de 20% din sumele încasate. Acoperirea cheltuielilor privind prestaţia didactică, precum şi a cheltuielilor materiale, în care se include, de regulă, închirierea unor spaţii de învăţământ, a mijloacelor şi/sau a obiectelor de inventar din centrele universitare de pregătire, se face în limita a 80% din totalul taxelor de instruire

(2) Personalul care desfăşoară activitate didactică încheie cu SNSPMPDSB contract individual de muncă pe durată determinată.

Art. 15. - (1) Responsabilul de program din centrul universitar de pregătire eliberează cursanţilor, la finele programului, o adeverinţă de absolvire necesară înscrierii la examenul de specializare.

(2) Adeverinţa de absolvire se întocmeşte în două exemplare, unul se eliberează titularului iar celălalt se înaintează SNSPMPDSB împreună cu documentele de învăţământ ale grupei/seriei respective.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea specializării

 

Art. 16. - (1) Examenul pentru obţinerea specializării se organizează şi se desfăşoară în sesiune naţională cu o comisie centrală şi comisii locale de examen desemnate pe fiecare centru de pregătire şi specializare în parte.

(2) Componenţa comisiilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte de SNSPMPDSB şi se aprobă de Ministerul Sănătăţii, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea examenului.

Art. 17. - (1) Examenul de specializare cuprinde:

a) probă practică;

b) probă scrisă.

(2) Pentru a fi declaraţi „Promovat” candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă de evaluare minimum nota 6,00.

(3) Candidaţii nepromovaţi au dreptul să se prezinte la un nou examen în sesiunile organizate în termen de 2 ani de la finalizarea programului de specializare.

Art. 18. - (1) în vederea organizării şi desfăşurării examenului de specializare, Ministerul Sănătăţii publică în ziarul „Viaţa Medicală” anunţul de examen cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii acestuia. Anunţul va fi postat şi pe site-ul OAMGMAMR, www.oamr.ro

(2) Anunţul examenului de specializare cuprinde:

a) locul şi perioada de desfăşurare;

b) locul şi perioada de înscriere;

c) conţinutul dosarului de înscriere;

d) cuantumul taxei de participare la examen.

(3) Tematica şi bibliografia pentru examenul de specializare sunt stabilite de responsabilul naţional al programului de specializare. După ce sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi de OAMGMAMR, tematica şi bibliografia sunt publicate, cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului de specializare, pe site-urile Ministerului Sănătăţii, SNSPMPDSB şi al OAMGMAMR.

(4) Cuantumul taxei de participare la examen se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 19. - Comisia centrală de examen are următoarea componenţă:

a) preşedinte:

- un director general din Ministerul Sănătăţii sau directorul general al SNSPMPDSB;

b) membri:

- responsabilul naţional al programului de specializare;

- 1-2 reprezentanţi ai comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii;

- un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;

- un reprezentant al SNSPMPDSB;

- un reprezentant al OAMGMAMR;

c) secretar: un reprezentant al SNSPMPDSB;

d) observator: un reprezentant al Federaţiei Sanitas din România.

Art. 20. - Comisia locală de examen are următoarea componenţă:

a) preşedinte:

- responsabilul local al programului pentru fiecare specializare pentru care se organizează examenul;

b) membri:

- 2-3 cadre didactice universitare sau medici specialişti în specialitatea de examen;

- preşedintele filialei locale a OAMGMAMR;

c) secretar: un membru al comisiei, numit de preşedinte, îndeplineşte şi atribuţiile de secretar;

d) observator: un reprezentant al filialei judeţene/municipiului Bucureşti a Federaţiei Sanitas din România.

Art. 21. - Nu pot face parte din comisia centrală de examen şi din comisia locală de examen cei care declară ori despre care sunt informaţii certe că au rude sau afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor.

Art. 22. - Preşedintele comisiei centrale de examen şi preşedintele comisiei locale de examen poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de specializare, asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de comisie şi candidaţi în vederea evaluării acestora.

Art. 23. - Atribuţiile comisiei centrale de examen sunt:

a) instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de specializare;

b) elaborarea testului-grilă de verificare a cunoştinţelor pentru proba scrisă;

c) înregistrarea contestaţiilor primite de la comisiile locale de examen;

d) comunicarea deciziei de soluţionare a contestaţiilor;

e) validarea rezultatelor obţinute la examenul de specializare în baza procesului-verbal înaintat de comisiile locale de examen;

f) comunicarea rezultatelor finale ale examenului de specializare SNSPMPDSB pentru eliberarea certificatelor de absolvire.

Art. 24. - Atribuţiile comisiei locale de examen sunt:

a) preluarea şi studierea dosarelor de înscriere ale candidaţilor;

b) organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare şi notarea testului-grilă;

c) asigurarea păstrării în condiţii de securitate a testului-grilă primit de la comisia centrală de examen;

d) instruirea candidaţilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării examenului;

e) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare şi pentru finalizarea examenului;

f) înaintarea procesului-verbal cu rezultatele finale ale examenului la comisia centrală de examen pentru validare;

g) înaintarea catalogului definitiv cu semnăturile membrilor comisiei şi a cataloagelor pentru fiecare probă la SNSPMPDSB;

h) înaintarea contestaţiilor depuse la secretarul comisiei locale de examen la comisia centrală de examen pentru soluţionare.

Art. 25. - (1) La examenul de specializare se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) sunt absolvenţi ai programului de specializare organizat de Ministerul Sănătăţii;

b) sunt încadraţi în condiţiile art. 10;

c) au achitat taxa de participare la examen.

(2) Taxa de participare la examen, pentru personalul nominalizat să participe la cursurile de specializare în condiţiile art. 13 alin. (3), se suportă, o singură dată. de angajator,

Art. 26. - Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) adeverinţa de absolvire a programului de pregătire pentru obţinerea specializării, conform anexei nr. 4;

d) chitanţa de plată a taxei de participare la examen.

Art. 27. - (1) Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei locale de examen, până la termenul stabilit pentru finalizarea înscrierilor.

(2) Comisia locală de examen, în termen de 24 de ore de la data finalizării înscrierilor, studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul prin înscrierea menţiunii „Admis* sau „Respins”.

(3) Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediul comisiei locale de examen.

(4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se rezolvă de comisia locală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

(5) Examenul de specializare este continuat numai de candidaţii al căror dosar a fost declarat „Admis”.

(6) Candidaţilor al căror dosar a fost declarat „Respins” li se returnează 75% din taxa de participare la examen, în termen de 60 de zile de la data la care a fost declarat „Respins”.

Art. 28. - (1) Proba practică se desfăşoară potrivit celor menţionate în tematica şi bibliografia de examen şi criteriilor stabilite de fiecare comisie locală de examen în funcţie de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.).

(2) Rezultatele obţinute se anunţă prin afişare la sediul comisiei locale de examen.

(3) Proba practică nu se contestă.

(4) Secretarul comisiei locale de examen întocmeşte catalogul probei practice. Nota finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisie).

Art. 29. - (1) Proba scrisă se desfăşoară sub forma unui test-grilă de verificare a cunoştinţelor elaborat de comisia centrală de examen.

(2) Testul-grilă conţine 50 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a două ore.

(3) Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns (a, b, c), din care:

a) 20 din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 3 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte; răspunsul corect se marchează prin umplerea cercului corespunzător literei respective, iar la umplerea a două sau 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

b) 30 din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 3 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte; răspunsurile corecte se marchează prin umplerea cercurilor corespunzătoare literelor respective, iar la umplerea a 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

Art. 30. - (1) Comisia centrală de examen se întruneşte pentru elaborarea testului-grilă şi a grilei de corectură cu cel mult 3 zile lucrătoare înaintea susţinerii probei, în spaţii special destinate care să asigure secretizarea activităţii şi condiţii optime de lucru.

(2) Responsabilul naţional al programului de specializare, membru în comisia centrală, elaborează testul-grilă şi grila de răspuns pentru specialitatea respectivă.

(3) Testul-grilă elaborat şi grila de răspuns se multiplică, în prezenţa preşedintelui comisiei centrale de examen, într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor înscrişi în examen în toate centrele universitare de pregătire pe specialitatea respectivă. După multiplicare testele-grilă şi grilele de răspuns se introduc în plicuri, câte unul pentru fiecare centru universitar de pregătire, şi se sigilează. Fiecare plic va conţine o rezervă de 10% la testele-grilă şi 50% la grilele de răspuns, faţă de numărul candidaţilor din centrul universitar respectiv.

(4) în plicuri separate, câte unul pentru fiecare centru universitar, se introduc grilele de corectură, câte o grilă la 10 candidaţi, şi se sigilează.

(5) Plicurile sigilate cu testul-grilă şi grilele de răspuns, precum şi plicurile cu grila de corectură se păstrează încuiate în fişet metalic în condiţii de securitate. La acestea au acces numai membrii comisiei centrale de examen în componenţă completă.

(6) Plicurile se predau, pentru fiecare centru universitar, cu cel mult 48 de ore înaintea susţinerii probei scrise, persoanei împuternicite în scris de preşedintele comisiei locale de examen din centrul universitar de pregătire.

Art. 31. - (1) Pentru fiecare sală de examen în care se desfăşoară proba scrisă preşedintele comisiei locale de examen stabileşte din rândul membrilor comisiei responsabilul de sală. De asemenea, stabileşte supraveghetorii, asigurându-se un supraveghetor la 20 de candidaţi, dar nu mai puţin de 2 pentru o sală.

(2) Responsabilul de sală are următoarele atribuţii:

a) verifică sala de examen, îndepărtând toate materialele care îi pot influenţa pe candidaţi în rezolvarea testului-grilă;

b) afişează la intrare tabelul nominal cu candidaţii, în ordine alfabetică, repartizaţi să susţină proba scrisă în sala respectivă;

c) stabileşte locul fiecărui candidat, în funcţie de numărul curent din tabelul nominal;

d) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în documentele de evidenţă;

e) distribuie candidaţilor, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test-grilă şi o grilă de răspuns;

f) precizează, până la începerea probei, modul de completare de către candidaţi, în spaţiul special destinat pe grila de răspuns, a datelor de identificare ale acestora;

g) verifică existenţa unor semne distinctive pe testele-grilă şi grilele de răspuns, luând măsuri de anulare a celor descoperite cu asemenea semne prin înscrierea pe lucrare .ANULAT, cu semnătura proprie, şi asigură un nou test-grilă sau grilă de răspuns candidatului în cauză, cu respectarea transparenţei acestei activităţi. La fel se procedează şi în cazul în care unii candidaţi doresc să-şi transcrie grila de răspuns, fără să depăşească timpul afectat probei;

h) preia de la candidaţi, pe bază de semnătură, testele-grilă şi grilele de răspuns;

i) notează grilele de răspuns în prezenţa candidatului;

j) predă secretarului comisiei locale de examen, pe bază de semnătură, în prezenţa a cel puţin unui supraveghetor şi a

2 candidaţi, testele-grilă şi grilele de răspuns ale candidaţilor.

(3) Supraveghetorii se subordonează responsabilului de sală şi îndeplinesc sarcinile stabilite de acesta.

Art. 32. - Pe timpul desfăşurării probei, responsabilul de sală şi supraveghetorii nu rezolvă întrebări, nu dau indicaţii privind rezolvarea întrebărilor, nu permit intrarea în sală a altor persoane, cu excepţia preşedintelui comisiei locale de examen.

Art. 33. - (1) Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului-grilă înainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai puţin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la responsabilul de sală şi afişate la intrare şi a actului de identitate.

(2) Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu testele-grilă pierd dreptul de participare la examen.

(3) în sălile de examen este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.

Art. 34. - (1) La ora înscrisă pe plic responsabilul de sală deschide plicul cu teste-grilă în faţa tuturor candidaţilor, le distribuie fiecărui candidat şi stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei. De asemenea, distribuie fiecărui candidat câte o grilă de răspuns.

(2) Din momentul deschiderii plicului cu teste-grilă, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea lucrării. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.

(3) Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

Art. 35. - (1) După expirarea timpului de lucru, testele-grilă şi grilele de răspuns ale candidaţilor se preiau de responsabilul de sală, sub semnătură.

(2) După predarea tuturor testelor-grilă şi a grilelor de răspuns de către candidaţi, responsabilul de sală desigilează plicul cu grila de corectură şi începe evaluarea fiecărei grile de răspuns.

(3) Fiecare grilă de răspuns este evaluată de responsabilul de sală, în prezenţa titularului, conform grilei de corectură. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. După trecerea notei, responsabilul de sală şi candidatul respectiv semnează pe grila de răspuns.

Art. 36. - După finalizarea evaluării, responsabilul da sală predă secretarului comisiei locale de examen, pe bază de proces verbal în prezenţa a cel puţin unui supraveghetor şi a 2 candidaţi, testele-grilă, grilele de răspuns şi grilele de corectură.

Art. 37. - (1) Candidaţii pot să conteste rezultatul testului-grilă în termen de două ore de la data afişării rezultatelor. Contestaţia se soluţionează de comisia centrală de examen, în timp de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

(2) După soluţionarea eventualelor contestaţii, secretarul comisiei locale de examen întocmeşte catalogul probei scrise.

Art. 38. - (1) Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba practică şi proba scrisă.

(2) Secretarul comisiei locale de examen, în baza mediilor finale şi a cataloagelor pentru fiecare probă, întocmeşte catalogul examenului de specializare.

Art. 39. - (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea examenului de specializare, preşedintele comisiei locale de examen înaintează comisiei centrale de examen procesul-verbal referitor la modul de desfăşurare a examenului de specializare pentru validarea rezultatelor obţinute de candidaţi.

(2) Dosarele de înscriere, testele-grilă, grilele de răspuns ale candidaţilor, precum şi cataloagele cu note şi documentele pentru plată a membrilor comisiei se înaintează SNSPMPDSB, în termen de 10 zile lucrătoare de la data finalizării examenului.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 40. - (1) Programele de specializare aflate în derulare îşi desfăşoară activitatea până la finalizare în baza documentelor administrative şi de învăţământ în vigoare la data aprobării prezentelor norme.

(2) Examenul pentru obţinerea specializării se desfăşoară pentru toate seriile aflate în pregătire conform prevederilor prezentelor norme.

Art. 41. - Curriculumul de pregătire şi planul de învăţământ pentru un program de specializare se aprobă, conform prezentelor norme, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea acestuia.

Art. 42. - (1) Formularele certificatelor de absolvire sunt procurate de SNSPMPDSB.

(2) întocmirea, eliberarea, evidenţa şi gestiunea certificatelor de absolvire se fac în conformitate cu prevederile metodologiei SNSPMPDSB.

Art. 43. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr.1

la norme

 

 

LISTA SPECIALITĂŢILOR

pentru care se organizează programe de specializare a asistenţilor medicali generalişti şi asistenţilor medicali de pediatrie

 

Nr. crt.

Specialitatea

Specializarea

1.

Asistent medical generalist

- Radiologie, imagistică medicală;

- Laborator;

- Nutriţie şi dietetică;

- Balneo-fizioterapie;

- Igienă şi sănătate publică.

2.

Asistent medical de pediatrie

- Radiologie, imagistică medicală;

- Laborator;

- Nutriţie şi dietetică;

- Balneo-fizioterapie;

- Igienă şi sănătate publică.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

faţă

 

S

 

 

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

Seria......... nr. .............

 

TS

 

 

 

 

AVIZAT

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

 

Domnul/Doamna.........................................................................................................................................asistent medical generalist/de pediatrie, născut/ă în anul ................, luna ............................................... ziua................, în localitatea ................................................................ judeţul ................................................. CNP ....................................................a urmat programul de pregătire, cu durata de............................................., în specializarea............................................................................................... şi a promovat examenul de specializare în sesiunea............................................................................

Competenţele obţinute în urma acestui program de specializare sunt cele menţionate pe verso.

 

Director general,

…………………………………

L.S.

Nr. .....................1)

Data eliberării:................................

 

1) Se completează numărul curent din registrul de evidenţă a formularelor actelor de studii.

 

SITUAŢIA LA EXAMENUL DE SPECIALIZARE

Sesiunea...............................................................

 

Centrul universitar de pregătire......................................................................., seria............................................................

Probele de examen Nota

- probă practică........................................................ ............................................................................................

- probă scrisă........................................................... .............................................................................................

Media examenului de specializare............................................................................................................................................

Competenţe profesionale certificate în specializarea.............................................................................................................

1....................................................................................................................................................................................................

2....................................................................................................................................................................................................

etc.................................................................................................................................................................................................

 

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

Nr. ................./..........................

 

APROB,

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

……………………………..

 

AVIZAT

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

AVIZAT

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

al programului de pregătire pentru obţinerea specializării

………………………………………………………………….

 

Valabil începând cu anul de învăţământ ............./............

Durata: ................................................

(se trece durata în săptămâni)

Forma de învăţământ: cursuri de zi

I. Obiective didactice

1.............................................................................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................................................................

3..............................................................................................................................................................................................

etc....................................................................................,.........................................................................,............................

 

II. Baza de calcul a timpului de învăţământ

 

Timp la dispoziţie

Se scad din zilele calendaristice

Timp rămas pentru învăţământ

Săptămâni

Zile calendaristice

Sâmbătă, duminică

Sărbători legale

Rezervă

TOTAL

(3 + 4 + 5)

Zile lucrătoare

(2-6)

Ore de curs

Ore pentru activităţi practice

Ore de muncă

independentă/

Studiu individual

TOTAL ORE

(8 + 9 + 10)

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Repartiţia orelor pe discipline şi forme de pregătire

 

Nr. crt.

 

 

Disciplina de învăţământ

 

 

Total ore

 

 

Din care pentru:

Nr. credite

 

 

Curs

Seminar

Activităţi practice

Muncă independentă/

Studiu individual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Precizări organizatorice şi metodice

 

1. Modul de desfăşurare al activităţii practice........................................

2. Organizarea şi desfăşurarea muncii independente/studiului individual:

3. Ritmul mediu zilnic =.....de ore.

etc.............................................................................................................

 

 

Centrul naţional de dezvoltare profesională a asistenţilor medicali generalişti, a asistenţilor medicali, a moaşelor şi a celorlalte categorii de personal asimilate acestora

………………………………………………………

Responsabilul naţional al programului de specializare

………………………………………………………

 

ANEXA Nr. 4

la norme

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Centrul universitar de pregătire...................................................

 

ADEVERINŢĂ

 

Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna.....................................................................asistent medical generalist/de pediatrie, născut/născută în anul..........., luna .....................ziua .......... în localitatea ................................. judeţul .............................. a urmat programul de pregătire pentru obţinerea specializării ......................................................................................... seria ................................, organizat în perioada...........................

Adeverinţa se eliberează în două exemplare, un exemplar la titular şi unul la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, şi serveşte domnului/doamnei.............................................................

pentru înscrierea la examenul organizat în scopul obţinerii specializării...........................................................................................

 

Responsabilul programului de specializare

…………………………………………………….

 

INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂŢENILOR POTRIVIT LEGII Nr. 189/1999

 

Expunere de motive privind iniţiativa legislativă a cetăţenilor pentru promovarea proiectului de lege-cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul României

Aderarea României la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi la Uniunea Europeană a permis îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi, respectiv, de dezvoltare şi integrare europeană, iar apropierea de Republica Moldova este continuarea firească în procesul de dezvoltare şi afirmare a naţiunii române.

Proiectul de lege, dincolo de implicaţiile sale politice, priveşte dezvoltarea comună culturală, educaţională, socială şi economică a cetăţenilor din cele două state, precum şi alte aspecte.

Republica Moldova reprezintă, sub aspectul structurii etnice, cel de-al doilea stat românesc, cu o suprafaţă de 33.843 de kmp şi o populaţie de 3.938.679 de locuitori, dintre care 72,20% s-au declarat români şi moldoveni, potrivit datelor recensământului din 2004. Termenul „moldoveni” prin care se mai desemnează aceştia în mod tradiţional nu indică în realitate nicio conotaţie etnică, ci doar una regională, şi este proprie tuturor locuitorilor nativi ai fostului Voievodat (Principat) al Moldovei, aşadar şi rezidenţilor din judeţele de est ale României.

De-a lungul timpului, teritoriul şi populaţia Republicii Moldova au avut o evoluţie convergentă cu restul spaţiului etnic şi cultural românesc. România şi Republica Moldova sunt două state care au în comun limba, istoria şi cultura; ele nu deţin o individualitate naţională separată, ci constituie două fragmente ale aceleiaşi ţări.

Până în acest moment, statul român a inclus Republica Moldova în cadrul politicilor sale privind românii din jurul graniţelor. Aceste politici se adresează minorităţilor româneşti de pe teritoriul altor state şi promovării drepturilor şi culturii acestora între graniţele statelor pe teritoriul cărora trăiesc. În Republica Moldova însă românii nu sunt o minoritate, ci baza populaţiei, locuitorii unui al doilea stat românesc. Prin urmare, este necesar ca România să adopte măsuri specifice direcţionate către cetăţenii Republicii Moldova şi problematica legată de aceştia, indiferent de rasă, etnie şi orice alte criterii.

Punerea în aplicare a prezentului proiect de lege presupune existenţa şi funcţionarea instituţiilor având competenţele şi capacitatea necesare. Înfiinţarea şi continua funcţionare a Oficiului pentru Gestionarea Relaţiilor cu Republica Moldova sunt O componentă a acestui demers instituţional. Situarea acestuia în structura autorităţilor puterii executive, în subordinea directă a prim-ministrului României, îi creează prestigiul şi pârghiile instituţionale necesare îndeplinirii scopului său.

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, am întocmit prezentul proiect de lege a cărui avizare o solicităm.

 

Membrii Comitetului de iniţiativă:

Alexandru Cristian Surcel

Iulia Rodica Modiga

George Nicolae Simion

Alexandru Mihail Cîrstea

Mircea Druc

Nicoleta Profir

Marius Dorin Lulea

Cristian David

Oriana Costandache

Alexei Paluţă

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ

 

LEGE-CADRU

privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul României

 

PROIECT

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Principii

 

ARTICOLUL 1

Cetăţenii Republicii Moldova

 

(1) România îşi asumă obligaţia de solidaritate faţă de cetăţenii Republicii Moldova.

(2) România oferă un regim special cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi persoanelor juridice de naţionalitatea Republicii Moldova, în limitele permise de normele europene şi de tratatele internaţionale la care România este parte.

 

ARTICOLUL 2

Limite

 

Prin aplicarea prezentei legi nu se aduce nicio atingere independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova.

 

CAPITOLUL II

Statutul cetăţenilor Republicii Moldova în relaţia cu România

 

ARTICOLUL 3

Recunoaşterea cetăţeniei române

 

(1) Procedura prevăzută de art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când potenţii au calitatea de cetăţeni ai Republicii Moldova, va fi derulată cu asistenţa Oficiului pentru Gestionarea Relaţiilor cu Republica Moldova, care va asigura consultanţă gratuită şi, la cerere, reprezentare în faţa autorităţilor competente.

(2) Autoritatea română competentă aplică aceeaşi procedură asistată de acordare a cetăţeniei şi în cazul acelor cetăţeni ai Republicii Moldova care fac dovada că s-au declarat de naţionalitate română în actele oficiale din Republica Moldova.

 

ARTICOLUL 4

Accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe piaţa muncii din România

 

(1) România instituie pentru cetăţenii Republicii Moldova un permis de muncă special, valabil numai pe teritoriul României, pentru o perioada de 6 luni, cu posibilitate de reînnoire, care acordă cetăţenilor Republicii Moldova acelaşi drept la muncă şi aceleaşi drepturi conexe dreptului la muncă, precum cele acordate de legislaţia în vigoare cetăţenilor români, pe teritoriul României.

(2) Acest permis de muncă se eliberează şi se reînnoieşte de către inspectoratele teritoriale de muncă.

(3) Permisul de muncă special se eliberează sau se reînnoieşte condiţionat numai de absenţa faptelor din cazierul judiciar.

(4) De asemenea, permisul de muncă specia! va fi refuzat persoanelor care au dispus de un astfel de permis şi care au încălcat limitele sale, lucrând într-o altă ţară a Uniunii Europene.

(5) Fapta descrisă în alin. (4) constituie infracţiune de încălcare a limitelor conferite de permisul de muncă special şi se pedepseşte cu amendă penală sau închisoare de la o lună la 6 luni.

 

ARTICOLUL 5

Accesul la sistemul educaţional românesc

 

(1) în fiecare an şcolar şi universitar se va aloca un număr substanţial de burse pentru elevi şi studenţi originari din Republica Moldova. Acest număr de burse nu poate fi mai mic decât cel prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 968/2000 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat şi specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.

(2) Obţinerea, între timp. a cetăţeniei române nu conduce la pierderea calităţii de bursier.

(3) Se constituie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale Biroul pentru integrarea studenţilor şi elevilor originari din Republica Moldova.

(4) Biroul pentru integrarea studenţilor şi elevilor originari din Republica Moldova va acorda servicii gratuite de consiliere multidisciplinară şi de asistare pe lângă autorităţile şcolare şi universitare cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi la studii îh România, în vederea cazării acestora în bune condiţii şi a integrării lor optime în comunitatea şcolară sau universitara în care activează.

(5) Biroul pentru integrarea studenţilor şi elevilor originari din Republica Moldova va organiza examene de admitere pentru candidaţii la bursele oferite de statul român.

(6) Structura şi regulamentul de funcţionare a Biroului pentru integrarea culturală şi socială a studenţilor şi elevilor originari din Republica Moldova se stabilesc prin „hotărâre a Guvernului.

 

ARTICOLUL 6

Vizitarea României

 

(1) Dovada mijloacelor de întreţinere necesară obţinerii vizei de scurtă şedere pe teritoriul României de către cetăţenii Republicii Moldova are cuantumul de 30 de euro/zi, dar nu mai puţin de 150 euro ori echivalentul în valută convertibilă.

(2) Dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere se poate face şi prin certificate bancare şi numerar.

 

ARTICOLUL 7

Alte facilităţi

 

(1) Copii, studenţii de la forma de învăţământ de zi până în 26 de ani, persoanele cu dizabilităţi şi pensionarii cetăţeni ai Republicii Moldova beneficiază pe căile ferate şi pe celelalte mijloace de transport public din România de aceleaşi gratuităţi şi reduceri de care beneficiază categoriile corespunzătoare de cetăţeni ai României.

(2) Cetăţenii Republicii Moldova care deţin calitatea de veterani ai armatei române din cel de-al Doilea Război Mondial, precum şi veteranii din corpul de voluntari ai Republicii Moldova din timpul conflictului de pe Nistru din 1992 au dreptul să primească din partea statului român, la cerere, o indemnizaţie lunară egală cu cea achitată de România către veteranii de război cetăţeni români.

(3) Cererile de la alineatul de mai sus se primesc şi se soluţionează în cel mult 60 de zile calendaristice de către Oficiul pentru Gestionarea Relaţiilor cu Republica Moldova.

(4) Costurile facilităţilor acordate conform alineatului precedent vor fi suportate de la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL III

Oficiul pentru Gestionarea Relaţiilor cu Republica Moldova

 

ARTICOLUL 8

Înfiinţarea Oficiului pentru Gestionarea Relaţiilor cu Republica Moldova

 

(1) Se înfiinţează Oficiul pentru Gestionarea Relaţiilor cu Republica Moldova, organ cu personalitate juridică, ordonator de credite, funcţionând în subordinea directă a prim-ministrului.

(2) La conducerea Oficiului pentru Gestionarea Relaţiilor cu Republica Moldova se află înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova.

(3) Oficiul pentru Gestionarea Relaţiilor cu Republica Moldova este supus controlului parlamentar.

(4) Structura şi regulamentul de funcţionare a Oficiului pentru Gestionarea Relaţiilor cu Republica Moldova se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

ARTICOLUL 9

Atribuţiile Oficiului pentru Gestionarea Relaţiilor cu Republica Moldova

 

Pe lângă competenţele care rezultă din dispoziţiile de mai sus ale prezentei legi, Oficiul pentru Gestionarea Reiaţii lor cu Republica Moldova are următoarele atribuţii:

a) să monitorizeze evoluţiile sociale, culturale, economice şi politice din Republica Moldova şi să întocmească rapoarte către Guvernul şi Parlamentul României;

b) să controleze corecta aplicare a măsurilor dedicate problematicii Republicii Moldova şi cetăţenilor acestui stat care sunt incluse în legislaţia în vigoare;

c) să acorde asistenţă juridică gratuită cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi pe teritoriul României în domeniile vizate de prezenta lege;

d) să vegheze la implementarea prevederilor prezentei legi;

e) orice alte atribuţii îi vor mai fi acordate prin lege sau hotărâre a Guvernului.

 

ARTICOLUL 10

Aspecte bugetare

 

Oficiul pentru Gestionarea Relaţiilor cu Republica Moldova şi Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni trebuie să primească alocaţii bugetare corespunzătoare necesarului îndeplinirii competenţelor şi obligaţiilor acordate în conformitate cu prezenta lege şi cu celelalte acte normative cu incidenţă în domeniu, alocaţii al căror total să fie cel puţin egal cu suma transferată de statul român minorităţilor naţionale de pe teritoriul României.

 

CAPITOLUL IV

Comitetul Interministerial pentru Relaţiile României cu Republica Moldova

 

ARTICOLUL 11

Organizare şi atribuţii

 

(1) În cadrul Guvernului României se constituie Comitetul Interministerial pentru Relaţiile României cu Republica Moldova, la nivel de secretari de stat din cadrul fiecărui minister, care vor avea ca scop formularea politicilor şi propunerea de măsuri privind adâncirea colaborării dintre România şi Republica Moldova.

(2) în Comitetul Interministerial pentru Relaţiile României cu Republica Moldova, în funcţie de necesităţi, pot fi cooptaţi şi directorii de agenţii guvernamentale.

(3) Comitetul Interministerial pentru Relaţiile României cu Republica Moldova funcţionează sub preşedinţia înaltului reprezentant pentru Republica Moldova sau a prim-ministrului, în măsura participării acestuia din urmă.

 

ARTICOLUL 12

Funcţionare

 

(1) Convocarea, organizarea şi secretariatul şedinţelor Comitetului Interministerial pentru Relaţiile României cu Republica Moldova se îndeplinesc de către Oficiul pentru Gestionarea Relaţiilor cu Republica Moldova.

(2) Şedinţele Comitetului Interministerial pentru Relaţiile României cu Republica Moldova se ţin cel puţin o dată pe trimestru.

(3) Deciziile Comitetului Interministerial pentru Relaţiile României cu Republica Moldova se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor săi şi sunt obligatorii pentru toate structurile centrale şi locale aflate în subordinea statului român.

(4) în cazurile în care pentru implementarea unei decizii a Comitetului Interministerial pentru Relaţiile României cu Republica Moldova este necesară emiterea unui act administrativ de către un organ din componenţa Executivului, termenul pentru emiterea respectivului act administrativ este de cel mult 30 de zile de la data comunicării deciziei Comitetului Interministerial pentru Relaţiile României cu Republica Moldova.

(5) Structura şi procedura detaliată de funcţionare a Comitetului Interministerial pentru Relaţiile României cu Republica Moldova se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

ARTICOLUL 13

Termene

 

(1) Prezenta lege intră în vigoare într-un termen de 6 luni de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Normele metodologice şi hotărârile Guvernului necesare implementării legii de faţă vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în cel mult 3 luni de la publicarea prezentei legi.

 

ARTICOLUL 14

Alte prevederi

 

Acolo unde prezenta lege nu dispune, se aplică Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările ulterioare.

 

AVIZ

referitor la iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată „Lege-cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul României”

 

Analizând iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată „Lege-cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul României”, formulată de un comitet de iniţiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, şi transmisă de împuternicitul comitetului de iniţiativă cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. R359 din 4 martie 2013,

CONSILIUL LEG ISLATIV,

În temeiul art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, şi al art. 46 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, precum şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicată, avizează negativ iniţiativa legislativă, pentru următoarele considerente:

1. Iniţiativa legislativă a cetăţenilor are ca obiect de reglementare instituirea unei reglementări-cadru referitoare la statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul României, prin recunoaşterea în favoarea acestora a unor drepturi speciale referitoare la accesul pe teritoriul statului român, la accesul pe piaţa muncii din România, precum şi la accesul la sistemul educaţional românesc. Totodată, se prevede acordarea unor facilităţi anumitor categorii de cetăţeni ai Republicii Moldova.

În plus, prin proiect se prevede înfiinţarea a două entităţi publice cu atribuţii în domeniul de reglementare al legii, respectiv Oficiul pentru Gestionarea Relaţiilor cu Republica Moldova şi Comitetul Interministerial pentru Relaţiile României cu Republica Moldova.

Prin conţinutul său normativ, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 5 alin. (1) din Constituţia României, republicată, întrucât vizează aspecte referitoare la procedura acordării cetăţeniei române. În aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. Întrucât propunerea legislativă are implicaţii asupra bugetului de stat şi asupra bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, este obligatorie solicitarea unei informări din partea Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile art. 111 alin. (1) din Constituţie.

De asemenea, ţinând cont de art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă trebuie să prevadă sursele de acoperire a majorării cheltuielilor.

Totodată, trebuie respectate prevederile art. 7 din Legea responsabilităţii fiscale nr. 69/2010, precum şi prevederile art. 33 din Legea nr. 24/2000, republicată, care reglementează obligativitatea efectuării studiului de impact.

3. Reglementarea propusă vizează instituirea, pentru cetăţenii Republicii Moldova, a unui regim juridic special, mai favorabil sub anumite aspecte în raport cu regimul general aplicabil străinilor reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Mai mult decât atât, potrivit art. 1 alin. (1) din proiect, statul român ar urma să îşi asume o obligaţie de solidaritate faţă de cetăţenii Republicii Moldova, obligaţie care ar avea ca efect crearea unei legături între statul român şi respectivii cetăţeni. Cu privire la acest aspect, precizăm că stabilirea printr-un text de lege a acestui tip de obligaţie a statului român trebuie să se circumscrie cadrului stabilit de Constituţie referitor la statutul cetăţenilor străini. Sub acest aspect, normele relevante sunt cele statuate în cuprinsul art. 7 şi 18 din Legea fundamentală. Astfel, dacă, potrivit regulii generale stabilite de art. 18 din Constituţie, cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi, art. 7 instituie o reglementare specifică aplicabilă în ceea ce priveşte românii din străinătate care sunt cetăţeni ai altor state. Astfel, cum s-a precizat în doctrină1, fără a crea o legătură politică separată între stat şi minoritatea română de peste graniţe, statul român sprijină întărirea legăturilor dintre populaţia sa şi românii de pretutindeni2. Prin urmare, asumarea de către statul român, în mod unilateral, prin lege, a unei obligaţii de solidaritate faţă de cetăţenii unui alt stat excedează cadrului constituţional.

Este adevărat că, aşa cum s-a subliniat în doctrină3, regimul juridic al străinilor este determinat, în primul rând, de competenţa statelor, normele elaborate şi promovate în această materie la nivel internaţional având un caracter complementar. Cu toate acestea, stabilirea regulilor aplicabile regimului juridic al străinilor nu poate fi disociată de obligaţia statelor de a respecta principiile şi celelalte norme general admise ale dreptului internaţional care guvernează relaţiile dintre statele suverane, ca subiect de drept internaţional.

În acest sens, apreciem că pentru domeniul supus reglementării prezintă interes, mutatis mutandis, cele reţinute de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) în Raportul asupra tratamentului minorităţilor naţionale aplicat de statele de origine, adoptat la 19-20 octombrie 2001 .Astfel, potrivit concluziilor raportului, „măsurile unilaterale referitoare la tratamentul preferenţial al minorităţilor nu trebuie să vizeze domenii care intră sub incidenţa tratatelor bilaterale, fără consimţământul exprimat fără ambiguitate, în mod expres sau implicit, de statul de rezidenţă”.

Precizăm că, în prezent, în ceea ce priveşte domeniile avute în vedere de dispoziţiile capitolului II din proiect, prezintă incidenţă acordurile încheiate la nivel de stat, guvernamental sau departamental între România şi Republica Moldova, după cum urmează:

- Acordul dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, ratificat prin Legea nr. 130/2011;

- Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.883/2006;

- Protocolul de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, semnat la laşi la 3 martie 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 80/2013;

- Acordul privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1992, şi protocoalele încheiate la nivel de ministere în baza acestui acord.

Acestor acorduri li se alătură instrumentele juridice adoptate la nivelul Uniunii Europene în materie de control la frontiere, drept de azil şi imigrare, care au caracter obligatoriu pentru România ca stat membru al acesteia. Dintre aceste instrumente menţionăm, cu titlu de exemplu:

- Directiva 2011/98/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanţii ţărilor terţe în vederea şederii şi ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre şi un set comun de drepturi pentru lucrătorii din ţările terţe cu şedere legală pe teritoriul unui stat membru;

- Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen).

Având în vedere cele de mai sus, rezultă că, prin obiectul lor de reglementare, dispoziţiile din capitolele I şi II ale prezentului proiect vizează probleme referitoare la relaţiile internaţionale ale României, astfel încât intră în sfera problemelor cu caracter internaţional, care, potrivit art. 74 alin. (2) din Constituţie, nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor.

4. În ceea ce priveşte normele din cuprinsul capitolului III, referitoare la Oficiul pentru Gestionarea Relaţiilor cu Republica Moldova, precizăm că din ansamblul reglementării propuse nu rezultă cu claritate care ar fi natura juridică a acestuia. Avem în vedere faptul că, deşi potrivit art. 8 alin. (1) Oficiul funcţionează „în subordinea directă a prim-ministrului” (aparţinând deci sferei executive), în conformitate cu dispoziţiile alin, (3) al aceluiaşi articol, Oficiul este supus controlului parlamentar (regim similar regimului juridic al autorităţilor administrative autonome).

În plus, referitor la art. 8 alin. (1), precizăm că ordonatorul de credite nu este instituţia, aşa cum prevede textul propus, ci persoana care conduce o anumită entitate.

Mai mult decât atât, reglementarea propusă nici nu este completă, întrucât nu precizează cine ar urma să numească înaltul reprezentant pentru Republica Moldova. În plus, atribuţia Oficiului prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. a) se suprapune atribuţiei Ministerului Afacerilor Externe prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe. Totodată, atribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. b), formulată în termeni generici, acordă Oficiului un drept de control al aplicării legislaţiei, fără a preciza care anume sunt modalităţile de exercitare a acestui control.

În ceea ce priveşte atribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. c), precizăm că, potrivit normelor de drept internaţional, sprijinul cetăţenilor unui stat aflaţi în străinătate se acordă, în primul rând, de către reprezentanţa diplomatică a respectivului stat.

Referitor la art. 10, precizăm că în România nu sunt transferate alocaţii minorităţilor naţionale din sumele alocate prin bugetul de stat Secretariatului General al Guvernului. Potrivit legii, acest Secretariat a repartizat unele sume Departamentului pentru relaţii interetnice, aflat în structura sat cu destinaţii precise, care vizau programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei.

Menţionăm că sumele din bugetul de stat se repartizează potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu aşa cum se prevede în cuprinsul art. 10 din prezentul proiect.

Pentru toate aceste motive, reglementarea din cuprinsul capitolului III nu poate fi promovată în forma propusă prin proiect.

5. În ceea ce priveşte normele din cuprinsul capitolului IV, referitoare la constituirea Comitetului Interministerial pentru Relaţiile României cu Republica Moldova, precizăm că, potrivit art. 12 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, comitetele interministeriale se constituie de către Guvern, prin hotărâre. Mai mult decât atât, Comitetul Interministerial al Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova există deja şi funcţionează, potrivit pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în subordinea Consiliului interministerial pentru relaţii externe şi afaceri europene.

Din acest punct de vedere, normele propuse în capitolul IV al proiectului instituie reglementări paralele celor aflate în prezent în vigoare.

În plus, precizăm că, potrivit art. 12 alin. (6) şi (7) din proiect, Comitetul Interministerial ar urma să ocupe o poziţie superioară oricărei autorităţi administrative a statului român, chiar şi Guvernului, care, potrivit art. 102 alin. (1) din Constituţie, asigură, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.

Pentru toate aceste motive, nici reglementările cuprinse în cadrul capitolului IV al proiectului nu pot fi promovate în forma propusă.

Întrucât propunerea legislativă cuprinde, pe de o parte, reglementări ce intră în sfera problemelor cu caracter internaţional, probleme care. potrivit art. 74 alin. (3) din Constituţie, nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor, iar, pe de altă parte, reglementări insuficiente, incorecte şi necorelate cu prevederile legale în vigoare, aceasta nu poate fi promovată.

PREŞEDINTE,

cir. Dragoş IIieseu

 

Bucureşti, 29 martie 2013.

Nr. 211.


1 Bogdan Aurescu, Romanian legislation on kin-minorities, în The protecfion of naţional minorites by their kinstate - European Commission for Democracy through Law, Council of Europe Publishing, 2002, pag. 177.

2 Cu privire la acest aspect, este de menţionat că prin Rezoluţia 1335(2003) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei s-a subliniat că. potrivit Raportului Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) asupra tratamentului minorităţilor naţionale aplicat de statele de origine, adoptat la 19-20 octombrie 2001, posibilitatea statelor de a adopta măsuri unilaterale referitoare la protecţia minorităţilor lor trebuie să se bazeze pe respectul următoarelor principii: suveranitatea teritorială, regula pacta sunt servanda, relaţiile paşnice între state şi respectul drepturilor omului şi al libertăţilor fundamentale - în special interdicţia discriminării. Potrivit documentului, statele trebuie să se abţină să adopte măsuri unilaterale, care ar risca să compromită climatul de cooperare cu celelalte state.

3 Dumitru Mazilu, Drept internaţional public, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p. 277.

 

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnaţii:

 

1. SURCEL ALEXANDRU-CRISTIAN, domiciliat în Bucureşti, Str. Apusului nr. 33, bl. D4, sc. B, et. 2, ap. 16, sectorul 6, posesor al CI seria RR nr. 555110, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 2 la data de 15.01.2009, CNP 1741202461533;

2. SIMION GEORGE-NICOLAE, domiciliat în Bucureşti, str. Liviu Rebreanu nr. 7, bl. 51, sc. 2, et. 7, ap. 76, sectorul 3, posesor al CI seria RD nr. 661496, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 3 la data de 16.09.2010. CNP 1860921394443;

3. DRUC MIRCEA, domiciliat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 59, bl. F2, sc. 1, et. 5, ap. 17, sectorul 3, posesor al CI seria RR nr. 590634, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 24.04.2009, CNP 1410725400610;

4. LULEA MARIUS DORIN, domiciliat în satul Tunari, comuna Tunari, str. I. L. Caragiale nr. 23, judeţul Ilfov, posesor al CI seria IF nr. 245687, eliberată de SPCLEP Otopeni la data de 12.02.2010, CNP 1801020270013;

5. COSTANDACHE ORIANA, domiciliată în satul Tunari, comuna Tunari, str. I. L. Caragiale nr. 23, judeţul Ilfov, posesoare a Ci seria IF nr. 245688, eliberată de SPCLEP Otopeni la data de 12.02.2010, CNP 2821125080025;

6. MODIGAIULIA-RODICA, domiciliată în Bucureşti, Str. Minervei nr. 4, sectorul 1, posesoare a CI seria RR nr. 657491, eliberată de SPCEP SI biroul nr. 5 la data de 21.04.2010, CNP 2850505430016;

7. CÎRSTEAALEXANDRU-MIHAIL, domiciliat în satul Martalogi (comuna Hârseşti) nr. 242, judeţul Argeş, posesor al CI seria AS nr. 647162, eliberată de SPCLEP Costeşti la data de 13.08.2009, CNP 1910615180011;

8. PROFIR NICOLETA, domiciliată în Bucureşti, str. Mehadia nr. 14, bl. 4 ICEM, sc. 1, et. 7, ap. 44, sectorul 6, posesoare a CI seria RT nr. 667625, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 1 la data de 23.10.2009, CNP 2910522410077;

9. DAVID CRISTIAN, domiciliat în Bucureşti, str. Carol Davila nr. 59, bl. B2, et. 1, ap. 7, sectorul 5, posesor al CI seria RT nr. 672768, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 1 la data de 30.10.2009, CNP 1810411450092;

10. PALUTAALEXEI, domiciliat în Bucureşti, calea Văcăreşti nr. 252-254, sectorul 4, posesor al CI seria RT nr. 839801, eliberată de SPCEP Sectorul 4 la data de 21.12.2012, CNP 1650329400671;

11. MARINESCU DRAGOS, domiciliat în Bucureşti, Str. Toamnei nr. 114, ap. 1, sectorul 2, posesor al CI seria RR nr. 740076, eliberată de SPCEP Sectorul 2 la data de 05.04.2011, CNP 1671029463044;

12. NICOLAE MIHAI VIOREL, domiciliat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 67, bl. G2A, sc. 2, et. 4, ap. 13, sectorul 3, posesor al CI seria RT nr. 627332, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 16.01.2009, CNP 1490924400186;

13. RADU VASILE, domiciliat în Bucureşti, Str. Istriei nr. 32, bl. 10B, sc. 1, et. 6, ap. 40, sectorul 3, posesor al CI seria RR nr. 951542, eliberată de SPCEP Sectorul 3 la data de 06.06.2012, CNP 1530513400332,

prin prezenta, hotărâm în baza articolului 2 din Legea nr. 189/1999, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 516 din 08.06.2004, privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, constituirea Comitetului de iniţiativă având ca scop stabilirea cadrului legal pentru statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul României.

De asemenea, declarăm că nu încălcăm prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 189/1999.

Dăm prezenta declaraţie având cunoştinţă că răspunderea pentru conţinutul declaraţiei este cea prevăzută de lege pentru înscrisurile oficiate.

Se numeşte dl Surcel Alexandru-Cristian în calitate de preşedinte care să rezolve problemele operative şi să reprezinte comitetul în raporturile sale cu autorităţile publice centrale şi locale.

Redactat de parte şi autentificat la Biroul Notarului Public Mircea Anişoara în 8 exemplare, din care 7 exemplare au fost înmânate părţii.

 

Declaranţi:

 

SURCEL ALEXANDRU-CRISTIAN

SIMION G EORGE-NICOLAE

DRUC MIRCEA

LULEA MARIUS DORIN

COSTANDACHE ORIANA

MODIGA IULIA-RODICA

CÎRSTEA ALEXANDRU-MIHAIL

PROFIR NICOLETA

DAVID CRISTIAN

RADU VASILE

PALUTA ALEXEI

MARINESCU DRAGOS

NICOLAE MIHAI VIOREL

 

ROMÂNIA

Biroul Notarului Public Mircea Anişoara

Calea 13 Septembrie nr. 103, bl. 99, parter, sectorul 5, Bucureşti

Nr. 1.543 - Registrul de Evidentă a Operatorilor de Date Personale

Tel./Fax: 021/411.26.32; 021/411J8.39

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 478

Anul 2013, luna februarie, ziua 28

 

În faţa mea, MIRCEA ANIŞOARA, notar public, s-au prezentat la sediul biroului:

SURCEL ALEXANDRU-CRISTIAN, domiciliat în Bucureşti, Str. Apusului nr. 33, bl. D4, sc. B, et. 2, ap. 16, sectorul 6, identificat cu CI seria RR nr. 555110, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 2 la data de 15.01.2009, CNP 1741202461533, în nume propriu;

SIMION GEORGE-NICOLAE, domiciliat în Bucureşti, str. Liviu Rebreanu nr. 7, bl. 51, sc. 2, et. 7, ap. 76, sectorul 3, identificat cu CI seria RD nr. 661496,”eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 3 la data de 16.09.2010, CNP 1860921394443, în nume propriu;

DRUC MIRCEA, domiciliat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 59, bl. F2, sc. 1, et. 5, ap. 17, sectorul 3, identificat cu CI seria RR nr. 590634, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 24.04.2009, CNP 1410725400610, în nume propriu;

LULEA MARIUS DORIN, domiciliat în satul Tunari, comuna Tunari, str. I. L. Caragiale nr. 23, judeţul Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 245687, eliberată de SPCLEP Otopeni la data de 12.02.2010, CNP 1801020270013, în nume propriu;

COSTANDACHE ORIANA, domiciliată în satul Tunari, comuna Tunari, str. I. L. Caragiale nr. 23, judeţul Ilfov, identificată cu CI seria JF nr. 245688, eliberata de SPCLEP Otopeni ia data de 12.02.2010, CNP 2821125080025, în nume propriu;

MODIGAIULIA-RODICA, domiciliată în Bucureşti, Str. Minervei nr. 4, sectorul 1, identificată cu CI seria RR nr. 657491, eliberată de SPCEP SI biroul nr.5 la data de 21.04.2010, CNP 2850505430016, în nume propriu;

CÎRSTEAALEXANDRU-MIHAIL, domiciliat în satul Martalogi (comuna Hârseşti) nr. 242, judeţul Argeş, identificat cu CI seria AS nr. 647162, eliberată de SPCLEP Costeşti la data de 13.08.2009, CNPl910615180011,în nume propriu;

PROFIR NICOLETA, domiciliată în Bucureşti, str. Mehadia nr. 14, bl. 4 ICEM, sc. 1, et. 7, ap. 44, sectorul 6, identificată cu CI seria RT nr. 667625, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 1 la data de 23.10.2009, CNP 2910522410077, în nume propriu;

DAVID CRISTIAN, domiciliat în Bucureşti, str. Carol Davila nr. 59, bl. B2, et. 1, ap. 7, sectorul 5, identificat cu CI seria RT nr. 672768, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 1 la data de 30.10.2009, CNP 1810411450092, în nume propriu;

PALUTAALEXEI, domiciliat în Bucureşti, calea Văcăreşti nr. 252-254, sectorul 4, identificat cu CI seria RT nr. 839801, eliberată de SPCEP Sectorul 4 la data de 21.12.2012, CNP 1650329400671, în nume propriu;

MARINESCU DRAGOS, domiciliat în Bucureşti, Str. Toamnei nr. 114, ap. 1, sectorul 2, identificat cu CI seria RR nr. 740076, eliberată de SPCEP Sectorul 2 la data de 05.04.2011, CNP 1671029463044, în nume propriu;

NICOLAE MIHAI VIOREL, domiciliat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 67, bl. G2A, sc. 2, et. 4, ap. 13, sectorul 3, identificat cu CI seria RT nr. 627332, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 16.01.2009, CNP 1490924400186, în nume propriu;

RADU VASILE, domiciliat în Bucureşti, Str. Istriei nr. 32, bl. 10B, sc. 1, et. 6, ap. 40, sectorul 3, identificat cu CI seria RR nr. 951542, eliberată de SPCEP Sectorul 3 la data de 06.06.2012, CNP 1530513400332, în nume propriu,

care, după citirea actului, au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat toate exemplarele lui.

 

În temeiul art. 12 lit. b din Legea nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se declară autentic prezentul înscris.

Onorariul în sumă de 100 lei şi T.V.A. În sumă de 24 lei, facturat cu factura nr. 651/2013 şi achitat cu chitanţa nr. 651/2013.

 

Notar public,

Mircea Anişoara

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SIBIU

MUNICIPIUL MEDIAŞ

DIRECŢIA DE ASISTENŢA SOCIALA

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Mediaş care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează si administrează unităţi de asistentă socială

 

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Cuantumul subvenţiei aprobate

(lei)

Asociaţia Pheonix Speranţa Mediaş

30.300

Asociaţia Română pentru Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaş

17.700