MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 287/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 287         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 21 mai 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

18. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 115 din 5 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 

Decizia nr. 190 din 2 aprilie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

42. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 

258. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

265. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Naţiunile Unite, semnat la New York la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 1 martie 2013, privind prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2013 a Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României, semnat la New York la 5 august 2009

 

Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Naţiunile Unite

 

266. - Hotărâre pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 

267. - Hotărâre pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

336. - Decizie privind mijloacele şi modalitatea de transmitere a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi privind modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 77/2009 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 21 mai 2013, ora 18,00 - 28 mai 2013, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 18.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 115

din 5 martie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Augustin Zegrean – preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, excepţie ridicată de Valentin Dinu Popescu în Dosarul nr. 8.023/30/2011* al Tribunalului Timiş - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.578D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 29 noiembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 8.023/30/2011*, Tribunalul Timiş - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Excepţia a fost ridicată de Valentin Dinu Popescu cu prilejul soluţionării contestaţiei formulate împotriva deciziei de pensionare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că Legea nr. 19/2000 este în totalitate neconstituţională, întrucât este antisocială, discriminatorie şi în opoziţie directă cu dispoziţiile legislaţiei europene promovate de statele Comunităţii Europene. Astfel, consideră că această reglementare nu răspunde necesităţilor persoanelor ieşite la pensie şi nu asigură pensionarilor un statut demn, uman şi respect faţă de munca depusă. Totodată, solicită ca studiile şi pregătirea intelectuală superioare să reflecte pensii apropiate de valoare în condiţiile unui stagiu de cotizare asemănător ca durată. Mai susţine că Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cât şi Guvernul României au încălcat principiul potrivit căruia drepturile acordate printr-o lege sunt drepturi câştigate şi nu pot fi înlăturate printr-o lege ulterioară, aşa cum este cea criticată, care a înlăturat atributele fundamentale care guvernau acordarea pensiilor, potrivit Legii nr. 3/1977. În sfârşit, consideră că principiile care stau la baza sistemului de pensii reglementat de Legea nr. 19/2000 sunt neconstituţionale, permiţând caselor de pensii să aibă o atitudine subiectivă, discreţionară şi chiar abuzivă.

Tribunalul Timiş - Secţia I civilă consideră că actul normativ criticat nu contravine dispoziţiilor constituţionale invocate de autorul excepţiei.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât autorul excepţiei nu indică dispoziţiile din Legea nr. 19/2000 pe care le critică şi nici nu evidenţiază elementele concrete care să stabilească o relaţie efectivă de contrarietate între conţinutul Legii nr. 19/2000 şi prevederile constituţionale invocate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000.

Autorul excepţiei consideră că acest act normativ contravine următoarelor texte din Constituţie: art. 1 alin. (3) referitor la statul român, art. 11 alin. (1) şi (2) privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 33 privind accesul la cultură, art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătăţii, art. 47 referitor la nivelul de trai şi art. 56 alin. (2) referitor la aşezarea justă a sarcinilor fiscale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, anterior sesizării sale cu excepţia de neconstituţionalitate, Legea nr. 19/2000 a fost abrogată prin art. 196 lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Având în vedere, însă, cele reţinute prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, precum şi faptul că dispoziţiile Legii nr. 19/2000 sunt aplicabile cauzei în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate, obiect al analizei de constituţionalitate urmează a-l constitui actul normativ cu care Curtea a fost sesizată.

În ceea ce priveşte susţinerile autorului excepţiei, Curtea reţine că acestea reprezintă, mai degrabă, o critică generală a concepţiei legiuitorului cu privire la sistemul public de pensii. Nu sunt indicate anumite prevederi ale Legii nr. 19/2000 şi nici nu se arată în ce mod acest act normativ contravine, concret, textelor constituţionale invocate. Astfel, din cele arătate de autorul excepţiei, reiese doar că acesta este nemulţumit de modul cum este stabilit sistemul de calcul al pensiei, de faptul că există diferenţe de cuantum între pensiile persoanelor cu studii superioare, de împrejurarea că Legea nr. 19/2000 modifică sistemul de calcul anterior al Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, publicată în Buletinul Oficial al României, nr. 82 din 6 august 1977, dar şi de faptul că autorităţile aplică prevederile actului normativ criticat într-un mod abuziv şi discreţionar.

În ceea ce priveşte critica referitoare la modul de reglementare a sistemului public de pensii şi modificările aduse legislaţiei anterioare referitoare la pensii, Curtea reţine, în acord cu cele statuate prin Decizia nr. 736 din 24 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 4 ianuarie 2007, ori prin Decizia nr. 820 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 18 ianuarie 2007, că, potrivit art. 47 alin. (2) din Constituţie, „legiuitorul are libertatea să stabilească drepturile de asigurări sociale cuvenite, condiţiile şi criteriile de acordare a acestora, modul de calcul şi cuantumul valoric al lor, în raport cu posibilităţile create prin resursele financiare disponibile, şi să le modifice în concordanţă cu schimbările ce se produc în resursele economico-financiare.”

În ceea ce priveşte existenţa unor diferenţe între cuantumul pensiilor obţinute de persoanele cu studii superioare, dar cu un stagiu de cotizare asemănător ca durată, Curtea reţine că aceste diferenţe sunt determinate nu atât de modul de calcul al pensiilor, ci de veniturile realizate de asiguraţi de-a lungul vieţii profesionale şi care au fost luate în calcul la stabilirea pensiei. Aceste venituri nu fac obiectul de reglementare al Legii nr. 19/2000, ci al unor acte normative diferite, care nu constituie obiect al excepţiei de neconstituţionalitate în prezenta cauză, astfel că această critică nu poate fi analizată de instanţa de contencios constituţional.

De asemenea, Curtea nu se pronunţă nici asupra criticilor care vizează modul de aplicare a legii, acestea fiind de competenţa instanţei de judecată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii:

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, excepţie ridicată de Valentin Dinu Popescu în Dosarul nr. 8.023/30/2011* al Tribunalului Timiş - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 martie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 190

din 2 aprilie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, excepţie ridicată de Augustin Strete în Dosarul nr. 6.585/102/2011 al Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 70D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 28 noiembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 6.585/102/2011, Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Excepţia a fost ridicată de Augustin Strete cu prilejul soluţionării recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 361 din 14 februarie 2012, pronunţată de Tribunalul Mureş în Dosarul nr. 6.585/102/2011.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt retroactive, aducând atingere unor raporturi juridice ce au luat fiinţă în temeiul unei reglementări anterioare. În acest sens, arată că dreptul la pensia de serviciu a fost dobândit în temeiul Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, fiind un drept născut şi care şi-a consumat efectele la momentul îndeplinirii condiţiilor legale pentru dobândirea sa. Odată îndeplinite aceste condiţii, dreptul la pensie dobândeşte caracteristica unui drept de creanţă asupra statului. Aşa fiind, recalcularea pensiilor de serviciu cu consecinţa diminuării cuantumului acestora aduce atingere unor drepturi câştigate, cu încălcarea prevederilor art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, precum şi dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011.

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că dispoziţiile actelor normative criticate sunt contrare art. 15 alin. (2) şi art. 44 din Constituţie, referitoare la principiul neretroactivităţii legii civile, respectiv la dreptul de proprietate privată.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile Legii nr. 119/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 au fost supuse în numeroase rânduri analizei de constituţionalitate în raport cu aceleaşi texte din Constituţie şi critici asemănătoare celor invocate în prezenta cauză.

Astfel, analizând critica de neconstituţionalitate raportată la dispoziţiile art. 15 alin. (2) şi art. 44 din Constituţie, Curtea, prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a statuat că textele de lege criticate, conformându-se dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, afectează pensiile speciale doar pe viitor şi numai în ceea ce priveşte cuantumul acestora. Celelalte condiţii privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie şi vârsta eligibilă, nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor nu se răsfrânge asupra prestaţiilor deja obţinute anterior intrării sale în vigoare, care constituie facta praeterita.

Având în vedere că pensiile speciale nu reprezintă un privilegiu, ci au o justificare obiectivă şi raţională, Curtea a considerat că acestea pot fi eliminate doar dacă există o raţiune, o cauză suficient de puternică spre a duce în final la diminuarea prestaţiilor sociale ale statului sub forma pensiei. Or, în cazul Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, a constatat că o atare cauză o reprezintă necesitatea reformării sistemului de pensii, reechilibrarea sa, eliminarea inechităţilor existente în sistem şi, nu în ultimul rând, situaţia de criză economică şi financiară cu care se confruntă statul, deci atât bugetul de stat, cât şi cel al asigurărilor sociale de stat. Astfel, această măsură nu poate fi considerată ca fiind arbitrară; de asemenea, Curtea a observat că măsura nu impune o sarcină excesivă asupra destinatarilor ei, ea aplicându-se tuturor pensiilor speciale, nu selectiv, nu prevede diferenţieri procentuale pentru diversele categorii cărora i se adresează, pentru a nu determina ca una ori alta să suporte mai mult sau mai puţin măsura de reducere a venitului obţinut dintr-o atare pensie.

Curtea a statuat că partea necontributivă a pensiei de serviciu, chiar dacă poate fi încadrată, potrivit interpretării pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în noţiunea de „bun”, ea reprezintă totuşi, din această perspectivă, un drept câştigat numai cu privire la prestaţiile de asigurări sociale realizate până la data intrării în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificaţia exproprierii.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele deciziei amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii:

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Augustin Strete în Dosarul nr. 6.585/102/2011 al Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia I civilă care a sesizat Curtea Constituţională şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 2 aprilie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 

Aşa cum s-a stabilit în cadrul acordurilor încheiate cu Fondul Monetar Internaţional şi cu celelalte instituţii participante la susţinerea financiară a României, precum şi în baza prevederilor documentelor Uniunii Europene, în România se trece la liberalizarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale.

În acest context se pune problema instituirii unor măsuri de protecţie socială acordate clienţilor vulnerabili, măsuri ce ar urma să fie stabilite prin lege şi acordate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Conform obligaţiilor asumate de România în documentele semnate cu Fondul Monetar International, Banca Mondială şi Comisia Europeană, măsurile de protecţie vor lua în considerare creşterile de preţuri la energie electrică şi gaze naturale din perioada imediat următoare.

În considerarea faptului că elementele sus-menţionate trebuie aplicate începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013 şi că necesită pregătiri administrative atât la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, constituind astfel o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, şi, începând cu data de 1 iulie 2013, este de:

a) 0,271 ISR pentru persoana singură;

b) 0,488 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;

c) 0,684 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;

d) 0,846 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;

e) 1,009 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;

f) câte 0,070 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.

(2) începând cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat este de:

a) 0,283 ISR pentru persoana singură;

b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;

c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;

d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;

e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;

f) câte 0,073 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.”

2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4, transformate în lei, şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Dacă din calculul în lei rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului.”

3. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.

4. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social au obligaţia să dovedească cu acte, din 3 în 3 luni, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă vor transmite primarilor şi agenţiei teritoriale, lunar, tabelele nominale cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv care au plecat cu contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesională.

(3) Pentru întocmirea tabelelor prevăzute la alin. (2), primarii au obligaţia de a transmite lunar, în termenul prevăzut la art. 131 alin. (3), lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social atât la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă, cât şi la agenţia teritorială.

(4) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plăţii ajutorului social.”

5. La articolul 18 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) în situaţia în care pe baza informaţiilor transmise de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi de inspectoratele teritoriale de muncă, potrivit art. 15, se constată că persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1).”

Art. II. - Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează

până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei, începând cu luna iulie 2013, este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, după cum urmează:

a) 0,080 ISR pentru familia cu un copil;

b) 0,160 ISR pentru familia cu 2 copii;

c) 0,240 ISR pentru familia cu 3 copii;

d) 0,320 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

(2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR şi până la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocaţiei, începând cu luna iulie 2013, este stabilit după cum urmează:

a) 0,066 ISR pentru familia cu un copil;

b) 0,132 ISR pentru familia cu 2 copii;

c) 0,198 ISR pentru familia cu 3 copii;

d) 0,264 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

(3) Dacă din calculul în lei al alocaţiei rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului.”

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei, începând cu luna iulie 2013, este stabilit după cum urmează:

a) 0,130 ISR pentru familia cu un copil;

b) 0,260 ISR pentru familia cu 2 copii;

c) 0,390 ISR pentru familia cu 3 copii;

d) 0,520 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

(2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR şi până la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocaţiei, începând cu luna iulie 2013, este stabilit după cum urmează:

a) 0,120 ISR pentru familia cu un copil;

b) 0,240 ISR pentru familia cu 2 copii;

c) 0,360 ISR pentru familia cu 3 copii;

d) 0,480 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

(3) Dacă din calculul în lei al alocaţiei rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului.”

Art. III. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013.

(2) Pentru beneficiarii de ajutor social ale căror drepturi au fost stabilite în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, anterior datei de 1 iulie 2013, respectiv anterior datei de 1 ianuarie 2014, cuantumul ajutorului social se recalculează de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, pe baza ultimei dispoziţii a primarului înregistrată.

(3) Diferenţa rezultată în urma recalculării prevăzute la alin. (2) se acordă în baza deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale, care se comunică primarilor şi beneficiarilor.

(4) Pe baza deciziei prevăzută la alin. (3) primarii au obligaţia de a emite o nouă dispoziţie de modificare a cuantumului pe care o comunică agenţiilor teritoriale în termenul prevăzut la art. 131 alin. (3) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Pentru beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu drepturi stabilite anterior datei de 1 iulie 2013, noile cuantumuri se acordă începând cu drepturile lunii iulie 2013, prevederile alin. (2)-(4) aplicându-se în mod corespunzător.

Art. IV. - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pană

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 42.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 258.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru care se actualizează valorile de inventar

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea contabilă actualizată

152264

8.19.01

68-01

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie

Cod unic de identificare (CUI) 18268520

Şoseaua Olteniţei nr. 390A, sectorul 4, Bucureşti

12.262.510,28 lei

153864

8.19.01

68-02

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie

Cod unic de identificare (CUI) 18268520

Bulevardul N. Grigorescu nr. 12A, sectorul 3, Bucureşti

771.912,88 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Naţiunile Unite, semnat la New York la 14 decembrie 2012 si la Bucureşti la 1 martie 2013, privind prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2013 a Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României, semnat la New York la 5 august 2009

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Naţiunile Unite, semnat la New York la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 1 martie 2013, privind prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2013 a Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României, semnat la New York la 5 august 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2009.

Art. 2. - Activitatea Centrului de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate se va desfăşura în anul 2013 cu încadrarea în bugetul şi indicatorii de personal aprobaţi Serviciului de Protecţie şi Pază.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 265.

 

Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Naţiunile Unite

 

Având în vedere că la data de 5 august 2009, Guvernul României, reprezentat de Serviciul de Protecţie şi Pază (denumit în continuare Guvernul), şi Naţiunile Unite, reprezentate de Departamentul de Siguranţă şi Securitate (atât Guvernul, cât şi Naţiunile Unite, denumite în continuare părţi), au încheiat un memorandum de înţelegere privind stabilirea unui program comun de instruire a personalului de securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite care asigură protecţia nemijlocită (denumit în continuare MOU),

având în vedere că părţile intenţionează să continue cooperarea în baza MOU şi, în acest scop, să prelungească valabilitatea MOU,

prin urmare, părţile au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Părţile sunt de acord să aplice, în continuare, în ceea ce priveşte cooperarea lor, începând cu 1 ianuarie 2013, prevederile MOU, incluzând articolele de la 1 la 20 şi articolele de la 22 la 26 ale MOU şi anexele nr. 1-3 ale MOU.

 

ARTICOLUL 2

 

2.1. Acest MOU intră în vigoare la data primirii de către Naţiunile Unite a unei notificări scrise din partea Guvernului privind îndeplinirea de către Guvern a cerinţelor legale interne şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2013.

2.2. Acest MOU expiră la data de 31 decembrie 2013 cu condiţia să nu îşi fi încetat valabilitatea mai devreme sau să nu fi fost prelungit în conformitate cu articolul 22 al MOU.

Drept care, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi în acest scop, au semnat acest MOU, în două exemplare originale, în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Pentru Organizaţia Naţiunilor Unite,

Lucian-Silvan Pahonţu,

Warren Sach,

secretar de stat,

director al Serviciului de Protecţie şi Pază

Locul: Bucureşti

Data: 1 martie 2013

asistentul secretarului general

Biroul Serviciilor Centrale de Sprijin

Departamentul de Management Naţiunile Unite

 

Locul: New York

 

Data: 14 decembrie 2012

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Botoşani

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mihăileni”, după poziţia nr. 327 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 328, potrivit anexei nr. 1.

2. În anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pomârla”, după poziţia nr. 352 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 353, potrivit anexei nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 266.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mihăileni

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de Inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

328

0.1

Teren agricol

Situat în intravilan satul Mihăileni, comuna Mihăileni, parcela cadastrală nr. 494, nr. cadastral 916

Vecinătăţi: proprietate particulară Lăcătuşu V. la S-E,drum naţional DN29C la N-E,alee betonată în partea de N-V şi drum de servitute în partea de S-V, 1.500 mp (0,15 ha)

2009

81,90

Domeniul public al comunei Mihăileni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2012 Extras de carte funciară nr. 50276/2012

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pomârla

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

353

1.6.2

Spaţiu pentru organizare de festivaluri cu specific local

Construcţie compusă din: o tribună din beton pentru spectatori, o scenă din beton şi un vestiar din cărămidă, ambele acoperite cu o copertină din metal, nr. cadastral 50242 - C1/2013.

Suprafaţa: 685 mp, amplasat pe parcela cadastrală nr. 721

2012

1.052.577,00

Domeniul public al comunei Pomârla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2012 Extras de carte funciară nr. 50242/2013

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 şi 665 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coroieni”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 18 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 19 şi 20, potrivit anexei nr. 1.

2. În anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Recea”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 42 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 43 şi 44, potrivit anexei nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 267.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coroieni

 

Secţiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

19

1.6.2

Teren în locul numit „Balta”

Nr. cadastral 50180 Suprafaţa: 6471 mp

2007

17.382

Domeniul public al comunei Coroieni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2013

20

1.6.2

Teren în locul numit „Balta”

Nr. cadastral 50181 Suprafaţa: 1000 mp

2007

2.598

Domeniul public al comunei Coroieni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2013

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Recea

 

Secţiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

43

1.6.2

Teren

CF nr. 52044 Recea

Suprafaţa: 3163 mp

1967

 

Domeniul public al comunei Recea, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2012

44

1.6.4

Construcţie publică administrativă

CF nr. 52044 Recea

Suprafaţa construită: 181 mp

2012

 

Domeniul public al comunei Recea, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2012

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

privind mijloacele şi modalitatea de transmitere a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi privind modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 77/2009 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 120 alin. (1), (3), (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, respectiv ale art. 4 alin. (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.167/2011 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi ale pct. 3.15.3 din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Obiectul deciziei

 

Art. 1. - (1) Prezenta decizie stabileşte mijloacele şi modalitatea prin care furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, denumiţi în continuare furnizori, transmit Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, anumite documente, date sau informaţii solicitate de către aceasta în exercitarea atribuţiilor legale ori care trebuie raportate acesteia, în mod periodic, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei primare sau secundare din domeniul comunicaţiilor electronice.

(2) Se transmit exclusiv, în conformitate cu dispoziţiile prezentei decizii, următoarele categorii de documente, date sau informaţii:

a) informaţiile privind utilizarea resurselor de numerotaţie care trebuie raportate, în mod periodic, potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) informaţiile care trebuie raportate, în mod periodic, potrivit prevederilor art. 4 alin. (6) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 653/2010*) privind obligaţiile impuse operatorului cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de acces la elemente de infrastructură;

c) informaţiile care trebuie raportate, în mod periodic, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 7/2011 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice;

d) informaţiile care trebuie raportate, în mod periodic, potrivit prevederilor art. 4 alin. (6) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 15/2011**) privind obligaţiile impuse operatorului cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de linii închiriate-segmente terminale cu capacitatea de transmisie de până la şi inclusiv 2 Mbps;

e) informaţiile care trebuie raportate, în mod periodic, potrivit prevederilor legale în vigoare privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;

f) informaţiile care trebuie raportate, în mod periodic, potrivit prevederilor pct. 3.15.2 din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice;

g) notificările privind activarea resurselor de numerotaţie şi a resurselor tehnice, potrivit prevederilor legale în vigoare;

h) documentele care trebuie transmise ANCOM potrivit prevederilor pct. 3.15.1 lit. a) şi b) din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012;

i) copiile de pe cererile de interconectare, respectiv de modificare, completare sau retragere a acestora, în cazul furnizorilor cărora Ie-a fost impusă această obligaţie;

j) situaţiile financiare anuale sau, după caz, declaraţiile financiare anuale prevăzute la art. 130 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 140/2012.

(3) Se transmit, în conformitate cu dispoziţiile prezentei decizii, documentele, datele sau informaţiile solicitate de ANCOM în temeiul art. 120 alin. (1), (2) ori (3)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, dacă în cuprinsul solicitării nu a fost indicată expres o altă modalitate sau alte mijloace de transmitere.

(4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere posibilităţii ANCOM de a determina modalităţi ori mijloace alternative de transmitere a documentelor, datelor sau informaţiilor solicitate.

(5) Furnizorii au obligaţia de a transmite ANCOM documente, date şi informaţii corecte, complete şi în termenul indicat de către aceasta sau de către dispoziţiile legale relevante aplicabile.

Art. 2. - În înţelesul prezentei decizii, prin reprezentant legal al furnizorului se înţelege persoana fizică autorizată, întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale, reprezentantul întreprinderii familiale sau orice persoană fizică ori juridică având, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, puterea de a asigura reprezentarea legală a unui furnizor.


*) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 653/2010 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 15/2011 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

 

CAPITOLUL II

Obligaţia de a semna electronic şi de a transmite documente, date sau informaţii către ANCOM

 

Art. 3. - Modalitatea prin care furnizorii au obligaţia de a transmite ANCOM documente, date sau informaţii este cea a înscrisului în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat ori i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la data transmiterii şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

Art. 4. - (1) Semnarea înscrisului în formă electronică prevăzut la art. 3 se realizează prin utilizarea unui certificat calificat eliberat de către un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau sediul în România, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, ori a unui certificat calificat eliberat de către un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau sediul în alt stat, în măsura în care, în condiţiile aceluiaşi act normativ, este recunoscut ca fiind echivalent din punct de vedere al efectelor juridice cu certificatul calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau sediul în România.

(2) Titularul certificatului calificat poate fi orice persoană fizică, română ori străină, reprezentant legal al furnizorului sau împuternicit de către acesta, în condiţiile în care a fost în prealabil înregistrat la ANCOM potrivit prevederilor art. 7.

(3) Furnizorii, prin reprezentanţii lor legali, asigură înregistrarea la ANCOM a tuturor titularilor de certificate calificate care au dreptul de a semna înscrisurile în formă electronică transmise de aceştia către ANCOM.

Art. 5. - (1) Furnizorii transmit ANCOM documente, date sau informaţii prin intermediul accesării unei aplicaţii special destinate acestui scop, disponibilă pe pagina de internet a ANCOM.

(2) Accesarea aplicaţiei prevăzute la alin. (1) se realizează de către reprezentantul legal al furnizorului, prin intermediul unui nume de utilizator şi al unei parole unice, comunicate în condiţii de confidenţialitate de către ANCOM.

(3) ANCOM ia toate măsurile necesare pentru a transmite furnizorilor parola unică prevăzută la alin. (2), în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data dobândirii iniţiale a dreptului de a furniza orice tip de reţea publică de comunicaţii electronice sau de serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului, potrivit prevederilor Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare si Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012.

(4) Numele de utilizator prevăzut la alin. (2) corespunde, după caz, codului unic de înregistrare sau codului de înregistrare fiscală al furnizorilor.

(5) Accesarea aplicaţiei prevăzute la alin. (1) de către persoanele împuternicite în condiţiile prezentei decizii se realizează prin autentificare, cu certificatele calificate ai căror titulari sunt.

Art. 6. - (1) La prima accesare a aplicaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1), reprezentantul legal al furnizorului indică cel puţin o adresă de poştă electronică unde, în eventualitatea pierderii parolei unice de acces, primeşte o nouă parolă unică generată de către ANCOM. De asemenea, la prima accesare a aplicaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1), reprezentantul legal al furnizorului modifică parola unică de acces comunicată de către ANCOM.

(2) ANCOM asigură transmiterea unor informări de interes pentru furnizori la adresa de poştă electronică indicată potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Adresa de poştă electronică indicată potrivit prevederilor alin. (1) poate fi selectată ca mijloc de comunicare de către ANCOM a unor acte şi documente pentru care dispoziţiile legale în vigoare permit alegerea unei asemenea modalităţi de transmitere. Lipsa confirmării primirii actelor şi documentelor transmise de ANCOM la adresa de poştă electronică indicată potrivit prevederilor alin. (1) echivalează cu renunţarea pentru viitor la utilizarea acestui mijloc de comunicare de către ANCOM.

(4) în situaţia pierderii parolei unice de acces la aplicaţia prevăzută la art. 5 alin. (1) şi a imposibilităţii accesării adresei de poştă electronică indicate potrivit prevederilor alin. (1), reprezentantul legal al furnizorului solicită ANCOM emiterea unei noi parole unice prin transmiterea cererii-tip prevăzute în anexă.

(5) Transmiterea cererii-tip prevăzute în anexă se efectuează către sediul central al ANCOM, în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură;

b) printr-un serviciu poştal.

(6) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei al ANCOM sau data confirmării primirii documentului la sediul central al ANCOM printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire.

(7) în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la transmiterea cererii-tip prevăzute în anexă, ANCOM ia toate măsurile necesare pentru a comunica furnizorului, în condiţii de confidenţialitate, o nouă parolă unică de acces. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Înregistrarea la ANCOM a titularilor de certificate calificate

 

Art. 7. - (1) înregistrarea la ANCOM a titularilor de certificate calificate care au dreptul de a semna înscrisurile în formă electronică transmise de către furnizori se realizează numai de către reprezentanţii legali ai acestora prin trimiterea unei cereri-tip disponibile în cadrul aplicaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1), la care se ataşează următoarele:

a) actele de identitate ale titularilor de certificate calificate, în copie;

b) colecţia de date corespunzătoare cheilor publice aferente certificatelor calificate ale titularilor indicaţi în cererea-tip.

(2) în cererea-tip prevăzută la alin. (1) se completează, în mod obligatoriu, corect şi complet, datele de identificare ale furnizorului şi ale reprezentantului legal al acestuia, respectiv datele de identificare ale titularilor de certificate calificate care au dreptul de a semna înscrisurile în formă electronică transmise de către furnizori.

(3) Cererea-tip prevăzută la alin. (1) conţine, în mod obligatoriu, semnătura olografă a reprezentantului legal şi ştampila furnizorului.

(4) Transmiterea cererii-tip prevăzute la alin. (1), însoţită de documentele ataşate acesteia, se efectuează prin intermediul aplicaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1), dispoziţiile art. 11 fiind în mod corespunzător aplicabile.

(5) Transmiterea cererii-tip prevăzute la alin. (1) este condiţionată de completarea datelor obligatorii din cuprinsul acesteia, respectiv a celor indicate la alin. (1) lit. b).

Art. 8. - (1) După transmiterea cererii-tip, ANCOM verifică respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 şi:

a) în cazul în care acestea au fost îndeplinite, validează înregistrarea titularilor de certificate calificate, prin intermediul aplicaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1);

b) în cazul în care acestea nu au fost îndeplinite, comunică furnizorului, la adresa de poştă electronică prevăzută la art. 6 alin. (1), faptul că înregistrarea titularilor de certificate calificate nu a fost validată.

(2) De la momentul validării înregistrării titularilor de certificate calificate, toate înscrisurile în formă electronică semnate de către aceştia produc depline consecinţe juridice pentru furnizorii în cauză.

(3) Constatarea de către ANCOM, ulterior validării înregistrării potrivit alin. (1) lit. a), a faptului că nu au fost respectate prevederile art. 7 determină lipsirea de efecte juridice a înscrisurilor în formă electronică semnate de către respectivii titulari de certificate calificate, sub rezerva acoperirii de către furnizori a viciilor constatate, în conformitate cu prevederile alin. (4).

(4) ANCOM poate solicita furnizorilor, în orice moment, îndreptarea unor erori constatate sau completarea informaţiilor lipsă.

(5) Dacă este necesar, ANCOM poate solicita furnizorilor documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat cererea-tip prevăzută la art. 7 alin. (1).

Art. 9. - (1) Titularul unui certificat calificat poate fi împuternicit să semneze pentru unul sau mai mulţi furnizori.

(2) Un furnizor poate împuternici unul sau mai mulţi titulari de certificate calificate să semneze pentru acesta.

Art. 10. - Reprezentanţii legali au posibilitatea de a alege ca titularii de certificate calificate înregistraţi să semneze toate înscrisurile în formă electronică transmise de către furnizori sau numai o parte a acestora.

Art. 11. - (1) Este considerată dată a transmiterii înscrisului în formă electronică data confirmării primirii acestuia de către ANCOM.

(2) ANCOM asigură fără întârziere şi în mod automat confirmarea primirii unui înscris în formă electronică transmis prin intermediul aplicaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1).

(3) în situaţia în care confirmarea primirii unui înscris în formă electronică nu s-a realizat în condiţiile alin. (2), este considerată dată a transmiterii data la care înscrisul în formă electronică a fost trimis, în măsura în care această dată poate fi determinată cu certitudine.

Art. 12. - Nu este permisă semnarea unui înscris în formă electronică de către titularul unui certificat calificat neînregistrat la ANCOM în condiţiile art. 7.

 

CAPITOLUL IV

Intervenţii asupra înregistrărilor la ANCOM ale titularilor de certificate calificate

 

Art. 13. - (1) Furnizorii au posibilitatea, în orice moment, de a interveni asupra datelor privind titularii de certificate calificate care au dreptul de a semna înscrisurile în formă electronică transmise de către aceştia, prin înregistrarea unor noi titulari de certificate calificate, modificarea datelor comunicate potrivit art. 7 sau revocarea înregistrării unor titulari de certificate calificate împuterniciţi să semneze pentru aceştia.

(2) Revocarea înregistrării titularului unui certificat calificat împuternicit să semneze înscrisuri în formă electronică pentru un furnizor se realizează numai de către reprezentanţii legali ai acestuia, prin transmiterea unei cereri-tip, disponibile în cadrul aplicaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1).

(3) în cererea-tip prevăzută la alin. (2) se completează, în mod obligatoriu, corect şi complet, datele de identificare ale furnizorului şi ale reprezentantului legal al acestuia, respectiv datele de identificare ale titularilor de certificate calificate al căror drept de a semna înscrisurile în formă electronică transmise de către furnizori este retras, dispoziţiile art. 7 alin. (3)-(5), respectiv ale art. 8 alin. (5) fiind în mod corespunzător aplicabile.

(4) Revocarea înregistrării titularului unui certificat calificat împuternicit să semneze înscrisuri în formă electronică pentru un furnizor produce efecte pentru ANCOM de la data transmiterii cererii-tip prevăzute la alin. (2), determinată în conformitate cu prevederile art. 11.

(5) înscrisurilor în formă electronică semnate de către titularul unui certificat calificat a cărui înregistrare a fost revocată le sunt aplicabile dispoziţiile art. 8 alin. (3).

(6) Pentru celelalte categorii de titulari de certificate calificate înregistraţi la ANCOM, furnizorii transmit informări cu privire la situaţia acestora, revocarea înregistrării producând efecte de la data încetării dreptului de a semna pentru furnizori.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 14. - (1) în situaţia în care, din motive de ordin tehnic, ANCOM nu va putea asigura primirea înscrisurilor în formă electronică prin intermediul aplicaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) mai mult de 20 de zile consecutive, va indica, prin publicarea unei informări pe pagina de internet a instituţiei, mijloace şi/sau modalităţi alternative de transmitere, aplicabile până la remedierea problemelor tehnice existente.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), ANCOM determină în mod corespunzător şi data transmiterii documentelor, datelor sau informaţiilor.

Art. 15. - În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, ANCOM ia toate măsurile necesare pentru a transmite fiecărui furnizor parola unică pentru accesarea aplicaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1).

Art. 16. - Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 77/2009 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) să transmită ANCOM, în mod complet şi corect, ofertele lor comerciale care să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1, în modalitatea prevăzută la art. 13, în formatul aferent fiecărei categorii de servicii (telefonie fixă, telefonie mobilaşi acces la internet în bandă largă), stabilit de ANCOM;”.

2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Modalitatea în care informaţiile prevăzute la art. 12 se transmit ANCOM este cea a înscrisului în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat ori i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la data transmiterii şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.”

Art. 17. - (1) Dispoziţiile pct. 3.15.3 din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 18 decembrie 2012, intră în vigoare la data de 1 iulie 2013.

(2) Se realizează în condiţiile prezentei decizii:

a) începând cu 1 iulie 2013, transmiterea documentelor, datelor sau informaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b)-f), h) şi i) şi alin. (3);

b) începând cu 1 ianuarie 2014, transmiterea documentelor, datelor sau informaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), g) şi j).

Art. 18. - (1) Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 10 zile de la publicare.

(3) La data de 1 ianuarie 2014 se abrogă orice dispoziţii contrare privind modalităţile ori mijloacele de transmitere de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului a documentelor, datelor sau informaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), g)şi j).

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 336.

 

 

ANEXĂ

 

Către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 

CERERE

de emitere a unei noi parole de acces la aplicaţia pentru transmiterea electronică a documentelor, datelor sau informaţiilor

 

Furnizorul................................................................................, cu sediul/domiciliul în......................... (Se va menţiona, în mod corect şi complet, adresa furnizorului.)

cod unic de înregistrare/cod de înregistrare fiscală ..........................................................................., reprezentat legal de către  ........................................................................................

(în cazul în care reprezentarea legală este asigurată de către o persoană fizică, se vor menţiona datele de identificare ale acestei persoane; în cazul în care reprezentarea legală este asigurată de către o persoană juridică, se vor menţiona datele de identificare ale persoanei juridice, respectiv ale persoanei fizice care semnează cererea.) solicită Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emiterea unei noi parole de acces la aplicaţia pentru transmiterea electronică a documentelor, datelor sau informaţiilor, întrucât aceasta a fost pierdută, iar accesarea adresei de poştă electronică indicată nu este posibilă.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, că am calitatea de reprezentant legal al furnizorului şi că datele înscrise în cuprinsul prezentei cereri sunt corecte şi complete.

 

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila furnizorului