MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 292/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 292         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 22 mai 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

15. - Hotărâre privind demisia unui secretar al Camerei Deputaţilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 179 din 28 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penala

 

Decizia nr. 181 din 28 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

268. - Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014

 

277. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 

278. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.058. - Ordin al ministrului economiei privind încetarea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” – S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind demisia unui secretar al Camerei Deputaţilor

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor ia act de demisia din funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor, prezentată de domnul deputat Cătălin-Daniel Fenechiu, aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD, şi declară vacantă această funcţie de secretar al Camerei Deputaţilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 mai 2013.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 15.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 179

din 28 martie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Sergiu Poiată şi Ghenadie Arion în Dosarul nr. 3.429/108/2012 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.423D/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât autorul acesteia este nemulţumit, în realitate, de modul de interpretare şi aplicare a legii.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin încheierea din 17 octombrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 3.429/108/2012, Curtea de Apel Timişoara - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320 din Codul de procedură penală.

Excepţia a fost ridicată de Sergiu Poiată şi Ghenadie Arion cu ocazia soluţionării unei cauze penale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că dispoziţiile art. 3201 din Codul de procedură penală încalcă egalitatea în drepturi, accesul liber la justiţie, dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare, precum şi condiţiile şi limitele restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. În acest sens, arată că, în procedura reglementată prin textul de lege criticat, inculpatul recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, iar instanţa poate pronunţa doar condamnarea inculpatului, care beneficiază de reducerea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, încălcându-se, astfel, dreptul la apărare al inculpatului, care nu poate invoca alte aspecte, cum ar fi lipsa de pericol social al faptei, în temeiul art. 181 din Codul penal, şi, implicit, achitarea, potrivit art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. 1 lit. b1) din Codul de procedură penală. Consideră că se creează discriminare între inculpaţii care apelează, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei, la procedura accelerată şi aceia care nu recunosc săvârşirea faptelor şi solicită administrarea de probe, instanţa putând reţine, însă, în acest din urmă caz, lipsa pericolului social. Instituirea acestui tratament diferit, în funcţie de opţiunea inculpaţilor, nu este justificată de situaţia diferită în care s-ar afla aceştia, ci de celeritatea soluţionării cauzei, nepermiţând judecătorului cauzei să adopte hotărârea pe care o consideră corectă.

Curtea de Apel Timişoara - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, iar nemulţumirile autorilor excepţiei nu vizează, în realitate, încălcarea Constituţiei, ci modul de aplicare de către organele judiciare a textului de lege criticat. Consideră că judecarea cauzei potrivit art. 3201 din Codul de procedură penală nu exclude, însă, aplicarea dispoziţiilor art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. 1 lit. b1) din Codul de procedură penală privind achitarea în cazul în care fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală este neîntemeiată, deoarece textul de lege criticat nu încalcă prevederile din Constituţie invocate de autorii excepţiei.

Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece autorii acesteia nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci invocă aspecte ce ţin, pe de o parte, de interpretarea şi aplicarea legii de către instanţa de judecată, iar, pe de altă parte, de soluţia legislativă din prisma a ceea ce nu cuprinde. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 3201 din Codul de procedură penală, introduse prin art. XVIII pct. 43 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010. Alineatele 4 şi 8 ale art. 3201 din Codul de procedură penală au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 931 din 29 decembrie 2011. Textul de lege criticat are următorul cuprins; „Până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penala.

Judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, doar atunci când inculpatul declară că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere pe care le poate administra la acest termen de judecată.

La termenul de judecată, instanţa întreabă pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte, procedează la audierea acestuia şi apoi acordă cuvântul procurorului şi celorlalte părţi.

instanţa de judecată soluţionează latura penală atunci când din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat.

Dacă pentru soluţionarea acţiunii civile se impune administrarea de probe în faţa instanţei, se va dispune disjungerea acesteia.

În caz de soluţionare a cauzei prin aplicarea alin. 1, dispoziţiile art. 334 şi 340-344 se aplică în mod corespunzător.

Instanţa va pronunţa condamnarea inculpatului, care beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii. Dispoziţiile alin. 1-6 nu se aplică în cazul în care acţiunea penală vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă.

Instanţa respinge cererea atunci când constată că probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat în acest caz instanţa continuă judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorii excepţiei invoca încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 referitor la dreptul la apărare şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorii acesteia nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci, pe de o parte, sunt nemulţumiţi de modul de aplicare a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală de către instanţa de judecată, iar, pe de altă parte, solicită completarea textului de lege criticat, în sensul reglementării situaţiilor în care, în cadrul procedurii simplificate, instanţa de judecată poate să pronunţe o soluţie de achitare. O asemenea solicitare nu intră, însă, în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizata, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32Q1 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Sergiu Poiată şi Ghenadie Arion în Dosarul nr. 3.429/108/2012 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Timişoara - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 28 martie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 181

din 28 martie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Gheorghe Vasile Cornel Ilie în Dosarul nr. 21.138/303/2012 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.5290/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.540D/2012, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ion Ciucă şi Cosmin Laurenţiu Iliescu în Dosarul nr. 1.716/184/2012 al Judecătoriei Balş.

La apelul nominal se prezintă personal partea Ion Băluţă. Lipsesc autorii excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.541 D/2012, care are ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Tudor Marinescu în Dosarul nr. 2.214/223/2012 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

La apelul nominal lipsesc părţile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că autorul excepţiei Tudor Marinescu a depus la dosar note scrise prin care solicită admiterea acesteia.

Curtea, având în vedere că excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.529D/2012, nr. 1.540D/2012 şi nr. 1.541 D/2012 au obiect identic, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Partea Ion Băluţă arată că nu se opune conexării dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condiţiile pentru conexarea cauzelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.540D/2012 şi nr. 1.541 D/2012 la Dosarul nr. 1.529D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Preşedintele acordă cuvântul părţii Ion Băluţă, care arată că lasă la aprecierea Curţii soluţionarea cauzei.

Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

Prin Sentinţa penală nr. 858 din 6 noiembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 21.138/303/2012, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală.

Excepţia a fost ridicată de Gheorghe Vasile Cornel Ilie cu ocazia soluţionării plângerii împotriva unei rezoluţii de neîncepere a urmăririi penale.

Prin încheierea din 29 noiembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 1.716/184/2012, Judecătoria Balş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală.

Excepţia a fost ridicată de Ion Ciucă şi Cosmin Laurenţiu Iliescu cu ocazia soluţionării plângerii împotriva unei rezoluţii de neîncepere a urmăririi penale.

Prin încheierea din 22 noiembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 2 214/223/2012, Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală.

Excepţia a fost ridicată de Tudor Marinescu cu ocazia soluţionării recursului împotriva unei sentinţe penale prin care a fost respinsă ca nefondată plângerea împotriva unei rezoluţii de neîncepere a urmăririi penale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, potrivit cărora soluţia pronunţată de judecător în procedura plângerii împotriva actelor procurorului de netrimitere în judecată nu este supusă niciunei căi de atac, încalcă egalitatea în drepturi, accesul liber la justiţie, dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, condiţiile şi limitele restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei, folosirea căilor de atac, dreptul la un recurs efectiv şi dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală. În acest sens, autorii excepţiei Ion Ciucă şi Cosmin Laurenţiu Iliescu fac trimitere la considerentele Deciziei nr. 500/2012, prin care Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice sunt neconstituţionale. În fine, autorul excepţiei Gheorghe Vasile Cornel Mie arată că textul de lege criticat aduce atingere şi prevederilor art. 3851 din Codul de procedură penală referitor la hotărârile supuse recursului.

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Judecătoria Balş consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală nu încalcă prevederile din Constituţie şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale invocate de autorii excepţiei.

Face trimitere, în acest sens, la deciziile Curţii Constituţionale nr. 125/2011, nr. 1.131/2011 şi nr. 717/2012.

Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală nu aduc nicio atingere prevederilor din Legea fundamentală invocate de autorul excepţiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului precizează că îşi menţine punctul de vedere reţinut în deciziile Curţii Constituţionale nr. 330/2012, nr. 571/2012, nr. 589/2012, nr. 613/2012, nr. 711/2012 şi nr. 717/2012, în sensul că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 278”! alin. 10 din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, care au următorul cuprins: „Hotărârea judecătorului pronunţată potrivit alin. 8 este definitivă.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorii excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 alin. (1) referitor la dreptul la apărare, ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, ale art. 124 alin. (2) referitor la unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei şi ale art. 129 privind folosirea căilor de atac, precum şi ale art. 11 privind raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern şi ale art. 20 referitor la preeminenţa tratatelor internaţionale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil şi ale art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale art. 2 privind dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală din Protocolul nr. 7 la Convenţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constituţionalitate prin raportare la aceleaşi prevederi din Constituţie şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, invocate şi în prezenta cauză, şi faţă de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 482 din 10 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 5 iulie 2012, Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate, statuând că între dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, potrivit cărora hotărârea pronunţată de judecător în temeiul art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală este definitivă, şi prevederile din Legea fundamentală şi din actele normative internaţionale invocate de autorii excepţiei nu poate fi reţinută nicio contradicţie. Stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti şi instituirea regulilor de desfăşurare a procesului, deci şi reglementarea căilor de atac, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Astfel, Curtea a reţinut, cu mai multe prilejuri, că acesta este sensul art. 129 din Constituţie, text care face referire la „condiţiile legii” atunci când reglementează exercitarea căilor de atac („împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii*), ca de altfel şi al art. 126 alin. (2) din Constituţie, care, referindu-se la competenţa instanţelor judecătoreşti şi la procedura de judecată, stabileşte că acestea „sunt prevăzute numai prin lege” [a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 460 din 28 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004].

Dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală nu aduc atingere dreptului la apărare prevăzut de art. 24 din Legea fundamentală şi nici accesului liber la justiţie şi dreptului la un proces echitabil, consacrate de art. 21 din Constituţie, art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întrucât nu înlătură posibilitatea de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen rezonabil. Nicio prevedere a Legii fundamentale şi a actelor normative internaţionale invocate de autorii excepţiei nu reglementează dreptul la exercitarea căilor de atac în orice cauză. Astfel, aşa cum s-a arătat mai sus, art. 129 din Constituţie stipulează că părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac numai în condiţiile legii. Totodată, având în vedere natura cauzelor reglementate prin dispoziţiile art. 2781 din Codul de procedură penală, în care nu se judecă infracţiunea care a format obiectul cercetării ori urmăririi penale, ci rezoluţia sau ordonanţa de netrimitere în judecată emisă de procuror, prevederile art. 2 privind dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală din Protocolul nr. 7 la Convenţie nu sunt aplicabile. De asemenea, prevederile art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu au aplicabilitate în cauza de faţă, întrucât dreptul la un recurs efectiv nu se confundă cu dreptul la exercitarea unei căi de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti.

Cu acelaşi prilej, Curtea a statuat că eliminarea căilor de atac în această materie este justificată de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 2781 din Codul de procedură penală, legiuitorul urmărind să asigure celeritatea procedurii şi obţinerea în mod rapid a unei hotărâri definitive prin care să fie exercitat controlul judiciar cu privire la soluţia procurorului.

În ceea ce priveşte pretinsa încălcare, prin textele de lege ce fac obiectul excepţiei, a art. 53 din Constituţie, aceasta nu poate fi reţinută, prevederile constituţionale invocate fiind aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, restrângere care nu s-a constatat.

În acelaşi sens sunt şi Decizia nr. 571 din 29 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 25 iulie 2012, şi Decizia nr. 711 din 5 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 16 august 2012, şi Decizia nr. 1.019 din 29 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 10 ianuarie 2013.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curte prin deciziile mai sus menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Referitor la invocarea, ca temei al excepţiei de neconstituţionalitate, a prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, Curtea constată că o atare încălcare nu poate fi reţinută, întrucât principiul egalităţii cetăţenilor nu înseamnă uniformitate, astfel că, dacă la situaţii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situaţii diferite, tratamentul nu poate fi decât diferit.

Pentru motivele arătate, dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală nu aduc atingere nici prevederilor art. 124 alin. (2) din Legea fundamentală.

În fine, autorul excepţiei Gheorghe Vasile Comei Ilie invocă existenţa unei contradicţii dintre dispoziţiile de lege criticate şi prevederile art. 3851 din Codul de procedură penală. O asemenea critică nu poate fi nici ea reţinută, întrucât examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispoziţii din Constituţie sau din actele internaţionale la care România este parte, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele şi nici coroborarea lor sau posibilele contradicţii din cadrul legislaţiei interne.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gheorghe Vasile Cornel Ilie în Dosarul nr. 21.138/303/2012 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia penală, de Ion Ciucă şi Cosmin Laurenţiu Iliescu în Dosarul nr. 1.716/184/2012 al Judecătoriei Balş şi de Tudor Marinescu în Dosarul nr. 2.214/223/2012 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie şi constată că dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie. 0013620922052013

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia penală, Judecătoriei Balş şi Curţii de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 martie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al ari 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum şi al art. 222 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale, pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi numărul de locuri - granturi de studii din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul şcolar/universitar 2013-2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Dusa

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 268.

 

ANEXA

 

CIFRELE DE ŞCOLARIZARE

pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale, pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi numărul de Jocuri - granturi de studii din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul şcolar/universitar 2013-2014

 

I. Învăţământ preşcolar

 

Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe - total

665.000

II. Învăţământ primar

 

Numărul elevilor cuprinşi în învăţământul primar - total

925.000

III. Învăţământ secundar

 

1. Învăţământ gimnazial

 

Numărul elevilor în clasele V-VIII - total, din care:

850.000

a) învăţământ cu frecvenţă - zi

830.000

b) învăţământ cu frecvenţă redusă

20.000

2. Învăţământ liceal

 

a) numărul locurilor în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă - zi

200.0001)

b) numărul locurilor în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă, seral

17.0002)

şi cu frecvenţă redusă

 

c) numărul locurilor în clasa a XI-a, a XII-a, învăţământ seral

15.0003)


IV. Învăţământ profesional

 

a) numărul locurilor pentru învăţământul profesional cu frecvenţă - zi

21.000

b) numărul locurilor pentru stagii de pregătire practică

5.000

V. Învăţământ postliceal

 

Numărul locurilor în anul I - total, din care:

22.806

a) învăţământ cu frecvenţă - zi /seral

21.000

b) învăţământ special cu frecvenţă - zi

200

c) învăţământ militar (768 - MAI. şi 638 - M.Ap.N.)

1.406

d) învăţământ pentru Ministerul Justiţiei 200

 

VI. Învăţământ de artă şi sportiv

 

1. Numărul total de elevi în clasele şi grupele cu program de muzică,

21.500

arte plastice şi coregrafie (exclusiv învăţământul liceal)

 

2. Numărul total de elevi în şcolile cu program sportiv (exclusiv învăţământul liceal)

17.000

3. Numărul total de elevi care se pregătesc pe linie sportivă şcolară

53.000

VII. Învăţământ special pentru preşcolari şi elevi cu deficienţe şi boli cronice

 

1. Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe pentru copii cu deficienţe şi în grupe de copii

2.600

cu boli cronice din cadrul unităţilor sanitare

 

2. Numărul elevilor cu deficienţe şi/sau boli cronice din şcolile cu clasele I-VIII

20.0004)

3. Numărul locurilor pentru stagii de pregătire practică

1.650

4. Numărul locurilor pentru învăţământul profesional

1.200

5. Învăţământ liceal

 

a) numărul locurilor în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă - zi

2.500

b) numărul locurilor în clasa a XI-a/a XII-a învăţământ zi/frecvenţă redusă

3003)

VIII. Învăţământ superior - numărul de granturi de studii

 

1. ciclul universitar de licenţă (anul I)

62.4005, 6)

2. ciclul universitar de masterat

35.6005,6)

3. universitare - rezidenţiat

4.000

4. ciclul universitar de doctorat

3,0005,6)

IX. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă

 

1. Învăţământ preuniversitar

 

Numărul total de locuri, din care:

1.800

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

950

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

850

2. Învăţământ superior

 

2.1, Numărul locurilor pentru studii universitare de licenţă (anul I), total, din care:

3.7056)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

1.890

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

1.815

2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total

1, 1.0706,7)

din care:

 

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

500

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

570

2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total

 

din care:

1706)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

50

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

120

3. Numărul total de luni-bursă - total, din care:

500

a) stagii de specializare cadre didactice

300

b) mobilităţi studenţeşti/practică studenţi

2006)

X. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi unor oferte unilaterale ale statului român

 

1. Învăţământ preuniversitar

 

Numărul total de locuri, din care:

1.800

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

1.180

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

620

2. Învăţământ superior

 

2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licenţă (anul I) - total, din care:

3.5206)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

1.900

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

1.620

2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total, din care:

9356,7)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

505

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

430

2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total, din care:

956)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

75

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

20

3. Numărul total de luni-bursă - total, din care:

1.700

a) stagii de specializare învăţământ superior

7006)

b) stagii de specializare învăţământ postuniversitar8)

1.000

 


1) Inclusiv învăţământul liceal militar (Ministerul Apărării Naţionale).

2) Clase de început organizate pentru absolvenţii învăţământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învăţământ liceal şi care au depăşit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor şcolare.

3) Clase de început organizate pentru absolvenţii învăţământului profesional, din serii vechi, care doresc să îşi continue studiile.

4) Inclusiv pentru învăţământul preuniversitar din penitenciare organizat de Ministerul Justiţiei.

5) Inclusiv învăţământul militar (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii). 8) în cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

6) Inclusiv pentru extensiuni universitare.

7) Inclusiv locurile pentru rezidenţiat.

8) Cifra de şcolarizare pentru fiecare judeţ, în învăţământul preuniversitar, respectiv pentru fiecare instituţie de învăţământ superior se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. În cazul instituţiilor de învăţământ superior, repartizarea locurilor pe fiecare program de studii, metodologia şi comisiile de admitere se aprobă de senatul instituţiei sau de consiliul de administraţie, după

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, cu suma de 10.000 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, pentru bunuri şi servicii.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 277.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013, cu suma de 76.092 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul

de stat pe anul 2013, pentru plata arieratelor înregistrate de unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi reprezintă sume maxime ce pot fi alocate unităţilor sanitare cu paturi, în condiţiile prezentei hotărâri.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile de cheltuieli la capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, din care:

- 31.199 mii lei la alineatul 51.01.03 „Acţiuni de sănătate”;

- 44.893 mii lei la alineatul 51.01.45 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii”.

Art. 3. - (1) Plata obligaţiilor se efectuează în limita sumei prevăzute la art. 1, până la data de 31 mai 2013.

(2) Sunt recunoscute ca obligaţii de plată contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor, investiţiilor şi reparaţiilor capitale care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi sunt evidenţiate la data prezentei hotărâri în contabilitatea unităţilor sanitare cu paturi, pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept.

(3) Unităţile sanitare cu paturi care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (2) au obligaţia ca, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, să prezinte direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, situaţia pe furnizori a facturilor prezentate în ordine cronologică, reprezentând obligaţiile de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, înregistrate în evidenţa contabilă şi rămase neachitate la data întocmirii anexei nr. 2

(4) în termen de o zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii va solicita deschiderea creditelor bugetare pentru asigurarea plăţii arieratelor pe care Ministerul Finanţelor Publice o aprobă în maximum două zile lucrătoare.

(5) în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii va proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din subordine, iar unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli proprii şi ale unităţilor sanitare cu paturi din subordine, cu sumele prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Situaţia menţionată la alin. (3) se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe răspunderea managerului şi a conducătorului compartimentului financiar-contabil de la nivelul fiecărei unităţi sanitare cu paturi, care semnează pentru exactitatea şi realitatea datelor transmise, certificând totodată faptul că produsele, bunurile şi serviciile au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi în cadrul prevederilor bugetare aprobate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

(7) în termen de o zi lucrătoare de la primirea situaţiei prevăzute la alin. (3), direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia de a vira sumele recunoscute ca obligaţii de plată solicitate potrivit anexei nr. 2, în limita sumelor aprobate potrivit anexei nr. 1, cu ordin de plată în contul de venit al bugetului local pentru spitalele din reţeaua unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

(8) în termen de o zi lucrătoare de la primirea situaţiei prevăzute la alin. (3), Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a vira sumele recunoscute ca obligaţii de plată solicitate potrivit anexei nr. 2, în limita sumelor aprobate potrivit anexei nr. 1, cu ordin de plată în contul unităţii sanitare cu paturi direct subordonate.

(9) în termen de o zi lucrătoare de la primirea sumelor de Ia direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele respective în conturile unităţilor sanitare cu paturi din subordine.

(10) în termen de o zi lucrătoare de la primirea sumelor potrivit alin. (7) şi (8), unităţile sanitare cu paturi întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului ordinele de plată pentru stingerea arieratelor.

(11) Unităţile sanitare cu paturi au obligaţia să prezinte direcţiilor de sănătate publică, în termen de două zile lucrătoare de la data efectuării plăţilor, situaţia pe furnizori a obligaţiilor stinse, copii ale ordinelor de plată şi ale extraselor de cont.

(12) Verificarea şi certificarea datelor înscrise în situaţia menţionată la alin. (3) se fac, ulterior, de către o comisie constituită la nivelul fiecărui judeţ, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(13) Sumele rămase neutilizate la data de 31 mai 2013 se restituie Ministerului Sănătăţii, în termen de 15 zile, după cum urmează:

a) prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de către unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale;

b) direct în contul Ministerului Sănătăţii, de către unităţile sanitare direct subordonate.

(14) Sumele restituite potrivit alin. (13) se virează de Ministerul Sănătăţii la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, până la data de 30 iunie 2013.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 278.

 

SITUAŢIA

sumelor alocate pentru plata arieratelor

 

- mii lei -

Nr. crt.

Unitatea sanitară

Sume alocate pentru plata arieratelor

 

TOTAL GENERAL

76.092

I

TOTAL UNITĂŢI SANITARE DIN SUBORDINEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE - MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

31.199

 

Buzău

863

1

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca

863

 

Cluj

5.314

2

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca

5.314

 

Constanta

369

3

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia

120

4

Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa

249

 

Dolj

433

5

Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare

433

 

Iaşi

1.773

6

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola”

1.773

 

Mureş

1.183

7

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

1.183

 

Timiş

1.795

8

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

450

9

Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara

1.195

10

Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara

150

 

Vrancea

5.070

11

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani

4.927

12

Spitalul Comunal Vidra

143

 

Bucureşti

14.399

13

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Gr. Alexandrescu”

111

14

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

9.827

15

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan”

3.170

16

Institutul Naţional de Medicină Complementară şi Alternativă „Prof. dr. Florin Brătilă” Bucureşti

1

17

Institutul de Pneumoftiziologie „M. Nasta” Bucureşti

1.158

18

Institutul Clinic Fundeni - Bucureşti

132

II

TOTAL UNITĂŢI SANITARE DIN SUBORDINEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

44.893

 

Alba

29

1

Consiliul Judeţean Alba - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

29

 

Arad

449

2

Consiliul Judeţean Arad - Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Arad

449

 

Argeş

1.095

3

Consiliul Judeţean Argeş - Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti

1.012

4

Municipiul Curtea de Argeş - Spitalul Municipal Curtea de Argeş

83

 

Bacău

770

5

Municipiul Bacău - Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău

690

6

Municipiul Oneşti - Spitalul Municipal Oneşti

3

7

Oraşul Buhuşi - Spitalul Orăşenesc Buhuşi

77

 

Botoşani

1.211

8

Consiliul Judeţean Botoşani - Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Botoşani

1.077

9

Consiliul Judeţean Botoşani - Sanatoriul Guranda

134

 

Braşov

2.927

10

Consiliul Judeţean Braşov - Spitalul Clinic de Copii Braşov

212

11

Consiliul Judeţean Braşov - Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov

178

12

Consiliul Judeţean Braşov - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

309

13

Consiliul Judeţean Braşov - Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov

218

14

Consiliul Judeţean Braşov - Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov

1.604

15

Oraşul Rupea - Spitalul Orăşenesc Rupea

406

 

Brăila

33

16

Oraşul Făurei - Spitalul Orăşenesc Făurei

33

 

Buzău

7.755

17

Consiliul Judeţean Buzău - Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

7.508

18

Oraşul Nehoiu - Spitalul Orăşenesc Nehoiu

247

 

Caraş-Severin

1.976

19

Consiliul Judeţean Caraş-Severin - Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa

1.024

20

Oraşul Moldova Nouă - Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă

181

21

Oraşul Oraviţa - Spitalul Orăşenesc Oraviţa

771

 

Călăraşi

833

22

Consiliul Judeţean Călăraşi - Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi

50

23

Oraşul Lehliu-Gară - Spitalul Orăşenesc Lehliu-Gară

249

24

Municipiul Olteniţa - Spitalul Municipal Olteniţa

534

 

Cluj

463

25

Municipiul Cluj-Napoca - Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

462

26

Municipiul Dej - Spitalul Municipal Dej

1

 

Constanţa

3.053

27

Consiliul Judeţean Constanţa - Spitalul de Ortopedie Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud

612

28

Consiliul Judeţean Constanţa - Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Constanţa

714

29

Municipiul Constanţa - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa

1.644

30

Municipiul Medgidia - Spitalul Municipal Medgidia

13

31

Municipiul Mangalia - Spitalul Municipal Mangalia

70

 

Covasna

19

32

Oraşul Baraolt - Spitalul Orăşenesc Baraolt

19

 

Dolj

1.003

33

Municipiul Craiova - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova

8

34

Municipiul Craiova - Spitalul Municipal Clinic .Filantropia” Craiova

995

 

Galaţi

112

35

Consiliul Judeţean Galaţi - Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi

2

36

Municipiul Tecuci - Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci

110

 

Gorj

204

37

Consiliul Judeţean Gorj - Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu

8

38

Oraşul Târgu Cărbuneşti - Spitalul Orăşenesc Târgu Cărbuneşti

196

 

Harghita

126

39

Municipiul Gheorgheni - Spitalul Municipal Gheorgheni

126

 

Hunedoara

1.402

40

Consiliul Judeţean Hunedoara - Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

4

41

Municipiul Brad - Spitalul Municipal Brad

585

42

Municipiul Petroşani - Spitalul de Urgenţă Petroşani

617

43

Oraşul Haţeg - Spitalul Orăşenesc Haţeg

196

 

Ialomiţa

466

44

Consiliul Judeţean Ialomiţa - Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia

251

45

Municipiul Feteşti - Spitalul Municipal „Anghel Saligny” Feteşti

215

 

Iaşi

2.047

46

Consiliul Judeţean Iaşi - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi

1.448

47

Consiliul Judeţean Iaşi - Spitalul de Pneumoftiziologie Iaşi

599

 

Ilfov

676

48

Consiliul Judeţean Ilfov - Spitalul Judeţean „Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena” Ilfov

642

49

Consiliul Judeţean Ilfov - Spitalul „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca

34

 

Maramureş

1.326

50

Municipiul Sighetu Marmaţiei - Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei

631

51

Oraşul Vişeu de Sus - Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus

684

52

Oraşul Cavnic - Spitalul de Psihiatrie Cavnic

11

 

Mehedinţi

562

53

Consiliul Judeţean Mehedinţi - Spitalul Judeţean Drobeta-Turnu Se veri n

562

 

Mureş

24

54

Oraşul Sângeorgiu de Pădure - Spitalul Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure

24

 

Neamţ

465

55

Oraşul Bicaz - Spitalul Orăşenesc Bicaz

465

 

Olt

523

56

Oraşul Corabia - Spitalul Orăşenesc Corabia

366

57

Oraşul Drăgăneşti-Olt - Centrul de Sănătate Drăgăneşti-Olt

157

 

Prahova

2.249

58

Consiliul Judeţean Prahova - Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti

2

59

Consiliul Judeţean Prahova - Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Ploieşti

1.720

60

Consiliul Judeţean Prahova - Spitalul de Pediatrie Ploieşti

527

 

Satu Mare

3.397

61

Consiliul Judeţean Satu Mare - Spitalul Judeţean Satu Mare

3.397

 

Teleorman

5.841

62

Consiliul Judeţean Teleorman - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria

2.755

63

Consiliul Judeţean Teleorman - Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede

194

64

Municipiul Turnu Măgurele - Spitalul Municipal Turnu Măgurele

1.306

65

Oraşul Zimnicea - Spitalul Orăşenesc Zimnicea

383

66

Municipiul Roşiori de Vede - Spitalul Municipal Caritas

1.203

 

Timiş

480

67

Oraşul Deta - Spitalul Orăşenesc Deta

76

68

Municipiul Timişoara - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. V. Babeş”

404

 

Tulcea

82

69

Oraşul Macin - Spitalul Orăşenesc Macin

82

 

Vrancea

2.138

70

Municipiul Adjud - Spitalul Municipal Adjud

2.114

71

Oraşul Panciu - Spitalul Orăşenesc Panciu

24

 

Bucureşti

1.157

72

Spitalul Clinic de Chirurgie Bucomaxilofacială „Prof. Dan Teodorescu” Bucureşti

339

73

Spitalul Clinic de Nefrologie „ Dr. Carol Davila” Bucureşti

503

74

Spitalul Clinic Colentina Bucureşti

221

75

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş” Bucureşti

35

76

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obreja” Bucureşti

59

 

ANEXA Nr. 2

 

Spitalul........................

Judeţul .......................

 

Se aprobă,

Ordonator principal de credite,

…………………………………………

SITUAŢIA

obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate

 

Nr. crt.

Denumirea furnizorului

Codul fiscal

Numărul şi data facturii

Data scadenţei facturii

Valoarea

- lei -

Categorii de produse, bunuri, servicii, investiţii, reparaţii capitale

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:

În col. 7 se vor menţiona produsele, bunurile şi serviciile livrate, grupate în 5 categorii, după cum urmează: medicamente, materiale sanitare, alte bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale.

În situaţie se cuprind şi obligaţiile de plată peste termenul de scadenţă provenite din cheltuielile de administrare şi funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidări, extinderi, modernizări, dotări cu echipamente medicale, ale unităţilor sanitare, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, din bugetele locale.

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

Certificăm pe propria răspundere că produsele, bunurile şi serviciile, investiţiile şi reparaţiile capitale cuprinse în prezenta situaţie au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi în cadrul prevederilor bugetare aprobate şi sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi pe baza documentelor justificative.

 

Manager,

…………………………………………

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

…………………………………………

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” - S.A.

 

Având în vedere angajamentele asumate de Guvernul României cu organismele financiare internaţionale, respectiv Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 285/2011 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011 şi aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011 care, pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica - S.A. Bucureşti, denumită în continuare SC. P.E.E.T. Termoelectrica - S.A, a stabilit ca unităţile viabile să fie separate şi restul operaţiunilor închise,

în conformitate cu Scrisoarea de intenţie semnată în data de 12 septembrie 2012, prin care autorităţile din România îşi reafirmă angajamentul faţă de programul economic susţinut de Fondul Monetar Internaţional şi care, pentru S.C. P.E.E.T. Termoelectrica - SA., prevede faptul că se va depune o cerere de lichidare a S.C. P.E.E.T. Termoelectrica - SA,

în baza Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor S.C. P.E.E.T. Termoelectrica - S.A. nr. 2 din 12 martie 2013 privind aprobarea dizolvării şi lichidării voluntare a S.C. Termoelectrica - S.A., publicată în data de 14 martie 2013 în cotidianul „Adevărul” şi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1.820 din data de 5 aprilie 2013,

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei,

ministrul economiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Procedura de administrare specială şi supraveghere financiară la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” - S.A. Bucureşti, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu nr. J4077750/2000, instituită prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 691/2006, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 691/2006 privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” - S.A,, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 20 octombrie 2006, şi Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 3.282/2006*} de numire a administratorului special.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

 

Bucureşti, 9 mai 2013.

Nr. 1.058.


*) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 3.282/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.