MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 300/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 300         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 27 mai 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

558. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

DECIZI! ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 187 din 2 aprilie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 501 alin. (1) sintagma „cu modificările ulterioare” din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

262. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 48 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare

 

264. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

 

282. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

287. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 5, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 4 octombrie 2012 şi la Londra la 14 noiembrie 2012 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeana pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

 

288. - Hotărâre privind finanţarea participării României la monitorizarea comună de cercetare a calităţii apelor fluviului Dunărea de la izvor până la vărsare pentru anul 2013

 

289. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1 705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

64. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale ari. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia activă şi de durată avută la dezvoltarea relaţiilor româno-norvegiene, îndeosebi prin atragerea de investiţii şi impulsionarea cooperării din cercetare, pentru implicarea personală în susţinerea acordării dreptului de acces al muncitorilor români pe piaţa norvegiană a muncii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelenţei Sale domnului Oystein Hovdkinn, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Regatului Norvegiei la Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 558.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 187

din 2 aprilie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 501 alin. (1) sintagma „cu modificările ulterioare” din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 501pct. 1 sintagma\ „cu modificările ulterioare din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-

22 decembrie 1989, excepţie ridicată de Constantin-Aurel Furfurică în Dosarul nr. 8.315/302/2009 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 53D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 10 decembrie 2012, pronunţata în Dosarul nr. 8.315/302/2009, Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 501 pct. 1 sintagma „cu modificările ulterioare” din Legea nr. 10/2001 privind regimul Juridic al unor Imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, excepţie ridicată de Constantin-Aurel Furfurică într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii privind restituirea preţului de piaţă al unui imobil, în temeiul art. 501 alin. (1) din Legea nr. 10/2001.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că sintagma „cu modificările ulterioare”cuprinsă în textul de lege criticat contravine principiului constituţional al neretroactivităţii legii civile, deoarece, în temeiul acestei sintagme, instanţele de judecată pot interpreta un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă ca fiind sau nu valabil încheiat, în funcţie de evoluţia în timp a practicii judiciare privind acţiunile în retrocedare a imobilelor preluate, de către stat, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

În acest sens se arată că iniţial, la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a imobilului cu destinaţia de locuinţă, în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, imobilul respectiv era considerat că a fost preluat de stat cu un titlu valabil, respectiv în temeiul Decretului nr. 92/1950 pentru naţionalizarea unor imobile. Ulterior ca urmare a modificării Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, în vederea stabilirii valabilităţii titlului statului de preluarea imobilelor respective, instanţele de judecată învestite cu acţiuni în retrocedare verificau existenţa identităţii între persoana menţionată ca proprietar în listele-anexă la Decretul nr. 92/1950 şi adevăratul proprietar ai imobilului la data naţionalizării. În acest context, autorul excepţiei susţine că anularea titlului său de proprietate asupra imobilului cu destinaţia de locuinţă, respectiv a contractului de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995, este efectul modificărilor doctrinei şi ale practicii judiciare în materia acţiunilor în retrocedare, ca urmare a modificărilor succesive ale legislaţiei aplicabile.

De asemenea, autorul excepţiei susţine că textul de lege Criticat contravine şi principiului constituţional al egalităţii în drepturi a cetăţenilor, deoarece instituie o discriminare între foştii chiriaşi ai imobilelor cu destinaţia de locuinţă, pe care aceştia le-au cumpărat în temeiul Legii nr. 112/1995, dar cărora le-a fost anulat titlul de proprietate ca urmare a admiterii definitive şi irevocabile a acţiunii în revendicare a imobilului, pe de o parte, şi chiriaşii locuinţelor construite din fonduri publice înainte de anul 1989, pe care aceştia din urmă le-au cumpărat în baza unui drept de preemţiune constituit în raport de calitatea iniţială de chiriaş, care păstrează bunul astfel dobândit, beneficiind şi de creşterea valorii de piaţă. De asemenea, în opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate. textul de lege criticat instituie o discriminare şi faţă de alţi cumpărători ai imobilelor cu destinaţia de locuinţă, în temeiul Legii nr. 112/1995, cărora fie nu le-au fost desfiinţate titlurile de proprietate, în cadrul soluţionării acţiunilor în revendicare a imobilelor în cauză, fie, în caz contrar, au beneficiat de despăgubiri, prin restituirea de către stat a preţului de piaţă al imobilelor.

Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că textul de lege criticat nu contravine dispoziţiilor constituţionale invocate, iar analiza respectării condiţiilor legale pentru valabila încheiere a unui contract de vânzare-cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995, în vederea restituirii preţului de piaţă al imobilelor către proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, este atributul instanţelor de judecată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens considerentele şi soluţiile Deciziilor Curţii Constituţionale nr. 1.351 din 10 decembrie 2008 şi nr. 1.183 din 17 septembrie 2009.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constituţionale. În acest sens, arată că susţinerile autorului excepţiei nu reprezintă veritabile critici de neconstituţionalitate, ci aspecte referitoare la interpretarea şi aplicarea legii de către instanţa de judecată. Se apreciază că textul de lege criticat nu contravine principiilor constituţionale invocate, dat fiind faptul că se aplică, de la data intrării în vigoare, tuturor persoanelor care se încadrează în ipoteza normei legale. În ceea ce priveşte pretinsa discriminare instituită între diferitele categorii de chiriaşi, se arată că acestea se află în situaţii juridice diferite, astfel încât este echitabil ca foştii chiriaşi care au dobândit dreptul de proprietate în temeiul Legii nr. 112/1995 să beneficieze de plata unor despăgubiri ca urmare a desfiinţării pe cale judecătorească a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în mod valabil, la preţul de piaţă al imobilelor, care să permită cumpărarea unor noi locuinţe, având în vedere că, la data dobândirii lor, cumpărătorii au plătit preţul lor real. În ceea ce priveşte chiriaşii care au încheiat contracte de vânzare-cumpărare cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, acestea sunt lovite de nulitate absolută şi, ca atare, şi despăgubirile obţinute sunt diferite faţă de prima categorie. Pe de altă parte, problemele de interpretare şi aplicare a legilor în materia retrocedărilor şi a normelor care trebuiau respectate la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995 sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, care trebuie să analizeze fiecare caz în parte, în funcţie de probele propuse, încuviinţate şi administrate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. (1) alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, potrivit încheierii de sesizare, îl reprezintă prevederile art. 501 pct. 1 sintagma „cu modificările ulterioare „din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005. Curtea constată că prevederile art. 501 cuprind două alineate, numerotate (1) şi (2), astfel încât referirea la art. 501 pct. 1 trebuie înţeleasă ca fiind făcută, în realitate, la art. 501 alin. (1), potrivit căruia: „(1) Proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile au dreptul la restituirea preţului de piaţă al imobilelor, stabilit conform standardelor internaţionale de evaluare.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 15 alin. (2) referitoare la principiul neretroactivităţii legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, precum şi în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:

Prevederile art. 501 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, Curtea constatând că acestea sunt constituţionale. Astfel, prin Decizia nr. 658 din 11 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 405 din 17 iunie 2010, Curtea s-a pronunţat asupra unor critici de neconstituţionalitate similare, respectiv asupra susţinerii potrivit căreia, prin efectul aplicării art. 501 din Legea nr. 10/2001, sancţiunea constând în lipsirea unei categorii de persoane de beneficiul restituirii valorii de piaţă a imobilelor cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995 se aplică retroactiv, fiind aplicată unor raporturi civile născute şi stinse înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, prin care a fost introdus art. 501 în Legea nr. 10/2001.

Cu acel prilej, Curtea, respingând ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate, a statuat că, în concordantă cu principiul tempus regit actum, cauza de nulitate a unui act juridic civil este reglementată de legea în vigoare în momentul încheierii acestuia, în vreme ce efectele nulităţii sunt determinate de legea în vigoare în momentul anulării efective, astfel încât este posibil ca, în temeiul principiului aplicării imediate a legii noi, o lege să cârmuiască cauzele de nulitate şi altă lege efectele acestei sancţiuni civile. Prin urmare, restituirea preţului actualizat plătit de chiriaşii ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, iar nu a preţului de piaţă al imobilelor, stabilit conform standardelor internaţionale de evaluare, ca în cazul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, reprezintă exclusiv un efect al constatării nulităţii actelor civile, stipulat de legea nouă, care îşi limitează incidenţa exclusiv la situaţii juridice ce se menţin în timp, aşadar integrate domeniului său temporal legitim de aplicare, astfel încât nu este încălcat principiul constituţional al neretroactivităţii legii civile.

Curtea constată că aceste considerente de principiu statuate în decizia menţionată sunt incidente şi în prezenta cauză, faţă de împrejurarea că autorul excepţiei de neconstituţionalitate analizate în prezenta cauză îşi întemeiază critica de neconstituţionalitate, raportată la dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală, pornind de la faptul că titlul său de proprietate asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă, reprezentat de contractul de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995, a fost anulat de către instanţa de judecată, în temeiul modificărilor succesive ale legislaţiei secundare aplicabile.

Astfel, susţinerile autorului excepţiei privesc mai degrabă modalitatea de interpretare a legii de către instanţele de judecată, ca urmare a modificărilor succesive ale Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996. Însă Legea nr. 112/1995 a rămas nemodificată, sub aspectul criticat de către autorul excepţiei, şi nu a constituit prin ea însăşi sursa evoluţiei practicii judiciare în sensul la care se referă acesta.

De asemenea, Curtea constată că revine instanţei de judecată competenţa de a soluţiona dacă autorul excepţiei de neconstituţionalitate poate beneficia de aplicarea prevederilor art. 501 din Legea nr. 10/2001, verificarea respectării condiţiilor legale pentru valabila încheiere a unui act juridic fiind atributul exclusiv al instanţelor de judecată.

În ceea ce priveşte raportarea criticii de neconstituţionalitate la dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie, Curtea constată că foştii chiriaşi ai imobilelor cu destinaţia de locuinţă cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995, şi cărora nu li s-a desfiinţat titlul de proprietate în cadrul soluţionării acţiunilor în revendicare a imobilelor în cauză, pe de o parte, şi chiriaşii locuinţelor construite din fonduri publice înainte de anul 1989, pe care aceştia din urmă le-au cumpărat în baza unui drept de preemţiune constituit în raport de calitatea iniţială de chiriaş, pe de altă parte, se află într-o situaţie juridică diferită în mod obiectiv, cel puţin sub aspectul reglementării legale care instituia posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilelor cu destinaţia de locuinţă pe care aceştia le ocupau în calitate de chiriaşi.

Or, din acest punct de vedere, practica Curţii Constituţionale este constantă în a statua că situaţia diferită în care se află cetăţenii în funcţie de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispoziţiilor constituţionale care consacră egalitatea în fata legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări. În acest sens sunt deciziile nr. 20 din 2 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000, nr. 820 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 18 ianuarie 2007, şi nr. 1.541 din 25 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 13 ianuarie 2011, prin care Curtea Constituţională a statuat că respectarea egalităţii în drepturi, precum şi a obligaţiei de nediscriminare, stabilite prin prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie, presupune luarea în considerare a tratamentului pe care legea îl prevede faţă de cei cărora li se aplică în decursul perioadei în care reglementările sale sunt în vigoare, iar nu în raport cu efectele produse prin reglementările legale anterioare. Reglementările juridice succesive pot prezenta în mod firesc diferenţe determinate de condiţiile obiective în care ele au fost adoptate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi a! art. 29 din Legea nr. 47/1992.

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE;

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Constantin-Aurel Furfurică în Dosarul nr. 8.315/302/2009 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 501 alin. (1) sintagma „cu modificările ulterioare” din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 sunt constituţionale în raport de criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 2 aprilie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 48 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Săcăşeni* la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 şi 685 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează”.

a) la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 3,14, 18,19, 22 şi 23;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 31 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 32 şi 33, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 262.

 

ANEXA

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Săcăşeni

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situaţia juridica actuala

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

32.

1.8.8.

Teren staţie de epurare

Comuna Săcăşeni - intravilan -

C.F. nr. 807, nr. top. A1168, suprafaţa = 3.308 mp

2011

-

Domeniul public al comunei Săcăşeni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2011; CF nr. 100510 Săcăşeni, nr. cadastral 100510

33.

1.8.12.

Teren gospodărie apă

Comuna Săcăşeni - extravilan -

CF nr. 190, nr. top. 1354, suprafaţa = 3.642 mp

2011

-

Domeniul public al comunei Săcăşeni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2011; CF nr. 100237 Săcăşeni, nr. cadastral 100237

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, potrivit datelor de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele rezultate din valorificarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se fac venit la bugetul statului, în urma recuperării cheltuielilor ocazionate de scoaterea din funcţiune şi valorificarea acestora.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINIUSTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 264.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

 

Nr. crt.

Codul de clasificaţie şi nr. MFP

Persoana juridică la care se află în administrare bunul imobil

(CUI şi denumire)

Denumirea bunului imobil

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil

Adresa bunului imobil

Valoarea de inventar

(lei)

1.

- cod.8.28.10

- nr. MFP 34921

4246009 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita

Cameră de portar

Sc = 10 mp; Sd = 10 mp; cărămidă

Judeţul Harghita, municipiul Gheorgheni,

Str. Stadionului nr. 2

1.800

2.

- cod.8.28.10

- nr. MFP 100155

4246009 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita

Staţie de pompare

 

Judeţul Harghita, municipiul Gheorgheni

5

3.

- cod.8.27.07

- nr. MFP 26219

2613540 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Neamţ

Coteţ pentru păsări

Sc = 17 mp; Sd = 17 mp; bolţari

Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ,

Str. Fermelor nr. 27

25

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile ari. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în căzu! în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - SA. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 282.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - SA

Sediul/Adresa: Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 19-21, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 457747

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

8.428

 

1

 

Venituri din exploatare

2

8.408

 

2

 

Venituri financiara

3

20

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

8.410

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

8395

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

2.288

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

168

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

5.298

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

3.439

 

 

 

C2

bonusuri

11

305

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

451

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

1.103

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

641

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

15

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

18

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

2,9

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

15,1

 

1

 

Rezerve legale

22

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

15.1

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local ta cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, ta cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă propria de finanţare

31

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din

39

220

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢI!

41

220

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

165

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

128

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

3.744

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

3.163

 

 

b)

bonusuri

47

581

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.059

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.437

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

66

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (Ier/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

66

 

a

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

998

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

2.200

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 5, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 4 octombrie 2012 şi la Londra la 14 noiembrie 2012 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 210/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 5, convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 4 octombrie 2012 şi la Londra la 14 noiembrie 2012 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 210/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 287.


*) Traducere.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

Către: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

4 octombrie 2012

 

Centrul Metropolis

Bd. Iancu de Hunedoara nr. 56-60, etajul 3, aripa Vest, sectorul 1,

Bucureşti România

Tel.:+40 21 202 7100

Fax:+40 21 202 7110

 

În atenţia: Domnului Peter Stredder, director de ţară

 

Ref: Proiectul de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa - tranzacţia financiară nr. 33391

 

Facem referire la Acordul de împrumut datat 7 decembrie 2005 (Acordul de împrumut), dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie (Banca).

Termenii folosiţi în această scrisoare sunt cei definiţi în Acordul de împrumut.

Având în vedere stadiul actual al Proiectului menţionat şi în scopul asigurării procedurilor necesare în vederea finalizării cu succes a acestuia, la solicitarea Companiei Naţionale pentru Autostrăzi şi Drumuri Naţionale şi a Ministerului Transportului şi Infrastructurii, vă rugăm să aveţi amabilitatea să fiţi de acord cu următoarele modificări ale Acordului de împrumut:

a) extinderea datei-limită de tragere de la 31 decembrie 2012 la 31 octombrie 2014;

b) extinderea datei de finalizare a Proiectului de la 31 decembrie 2012 la 31 octombrie 2014;

c) realocarea sumelor aferente categoriilor de cheltuieli şi modificarea procentelor de cheltuieli eligibile care urmează a fi finanţate din împrumut aşa cum este prezentat în anexa nr.1.

În speranţa că solicitarea noastră va fi înţeleasă şi susţinută de dumneavoastră, aşteptăm răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Cu sinceritate,

Claudiu Doltu

 

ANEXA Nr. 1

 

Categoria

Suma din împrumut alocată îh valuta împrumutului (euro), conform Amendamentului nr. 4

Suma din împrumut alocată îh valuta împrumutului (euro), conform Amendamentului nr. 5

Modificări solicitate

Procentul cheltuielilor ce urmează a fi finanţate

(1) Lucrări pentru partea A

69.460.290,28

66.144.419,76

-3.315.870,52

55,42% din valoarea contractului

(exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul împrumutatului)

(2) Lucrări pentru partea B

4.481.178,75

4.481.178,75

-

65,9% din valoarea contractului

(exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul împrumutatului)

(3) Lucrări pentru partea C

 

+ 45.804,82

+ 45.804,82

96,31% din valoarea contractului

(exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul împrumutatului)

(4) Servicii de consultanţă pentru partea B-1

12.741.521,00

16.014.586,70

+3.273.065,70

100% din valoarea contractului

(exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul împrumutatului)

(5) Servicii de consultanţă pentru partea B-2

756.112,00

756.112,00

-

94,25% din valoarea contractului

(exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul împrumutatului)

(6) Servicii de consultanţă pentru partea B-2

1.350.897,97

1.347.897,97

-3.000,00

94,25% din valoarea contractului

(exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul împrumutatului)

(7) Comision iniţial

-

-

-

100%

TOTAL:

88.790.000,00

88.790.000,00

 

 

 

BANCA EUROPEANĂ DE RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5, Bucureşti

România

În atenţia: Directorului general al Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică

 

CC: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

Bd. Dinicu Golescu nr. 38

Bucureşti, sectorul 1

 

În atenţia: Director general

 

14 noiembrie 2012

România - Proiectul de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa - tranzacţia financiară nr. 33391

Extindere dată-limită de tragere

Referitor la Acordul de împrumut datat 7 decembrie 2005 (Acordul de împrumut) dintre România (împrumutatul) şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), şi la Acordul de proiect datat 7 decembrie 2005 (Acordul de proiect) dintre Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale şi Bancă

Expresiile definite în Acordul de împrumut şi în Acordul de proiect au aceleaşi semnificaţii şi în continuare.

În conformitate cu prevederile secţiunii 2.02(f) din Acordul de împrumut, data-limită de tragere este 31 decembrie 2012, aşa cum a fost ultima oară extinsă în 4 octombrie 2010.

Ca urmare a solicitării împrumutatului, prin scrisoarea din 4 octombrie 2012, Banca: (i) în conformitate cu secţiunea 3.01 (a) din Termenii şi Condiţiile standard datate februarie 1999 şi luând în considerare data curentă estimată de încheiere a contractelor de implementare a Proiectului, cu efect din data prezentei scrisori, extinde data-limită de tragere la 31 decembrie 2014. (ii) Realocă, în conformitate cu anexa nr. 2 a Acordului de împrumut şi în conformitate cu secţiunea 3.03 (a) din Termenii şi Condiţiile standard datate februarie 1999, aşa cum sunt incorporate în Acordul de împrumut, sumele aferente categoriilor de cheltuieli din împrumut specificate în anexa nr. 2 a Acordului de împrumut. Procentele din cheltuielile ce urmează a fi finanţate, aşa cum sunt detaliate în ataşament, au fost restabilite pentru majorarea:

(a) procentelor iniţiale stabilite la data Acordului de împrumut şi

(b) procentelor notificate prin nota de realocare a băncii datată 22 iulie 2011, prin aceasta înţelegând că: (i) aceste procente reprezintă cifrele maxime convenite şi că

(ii) pe perioada finanţării Proiectului acestea pot să varieze pentru a reflecta disponibilitatea surselor proprii ale împrumutatului. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice revizuire prin majorarea acestor procente poate fi făcută în conformitate cu previziunile secţiunii 3.03 (a) din Termenii şi Condiţiile standard datate februarie 1999 şi va fi cerută de către Bancă o notificare oficială.

Această scrisoare nu afectează şi nici nu modifică în vreun fel obligaţiile de rambursare ale împrumutatului în contextul

Acordului de împrumut şi nici nu modifică orice alte obligaţii ale împrumutatului în contextul Acordului de împrumut.

Conţinutul prezentei scrisori nu va afecta niciun drept, nicio putere sau autorizaţie a Băncii, cu privire la orice altă condiţie în contextul Acordului de împrumut sau al Acordului de proiect, şi nici nu va fi interpretată drept o renunţare sau o acceptare tacită în acest context.

 

Cu sinceritate,

Itziar Perkins,

manager portofoliu

Echipa de transporturi

 

Realocări - Ataşament Sa anexa nr. 2

 

Categoria

Sume în euro realocate

Lucrări pentru Partea A-1

-3.315.870,52

Lucrări pentru Partea A-3

+45.804,82

Servicii de consultanţă pentru Partea B-1

+3.273.065,70

Servicii de consultanţă pentru Partea B-3

3.000,00

 

Pentru evitarea vreunui dubiu, Ataşamentul la anexa nr. 2, ca urmare a realocărilor menţionate, va fi după cum urmează:

 

Ataşament la anexa nr. 2

 

Categoria

Suma din împrumut alocata în valuta împrumutului

(euro)

Suma din împrumut atacata în valuta împrumutului

(euro)

Procentul cheltuielilor ce urmează a fi finanţate

(1) Lucrări pentru Partea A-1

66.144.419,76

16.080.808,00

Până la 57,2% din valoarea contractului

(exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul împrumutatului)

(2) Lucrări pentru Partea A-2

4.481.178,75

45.967.113,00

Până la 65,9% din valoarea contractului

(exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul împrumutatului)

(3) Lucrări pentru Partea A-3

45.804,82

142.000.000

Până la 100% din valoarea contractului

(exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul împrumutatului)

(4) Servicii de consultanţă pentru Partea B-1

16.014.586,70

 

Până la 100% din valoarea contractului

(exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul împrumutatului)

(5) Servicii de consultanţă pentru Partea B-2

756.112,00

-

Până la 100% din valoarea contractului

(exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul împrumutatului)

(6) Servicii de consultanţă pentru Partea B-3

1.347.897,97

-

Până la 100% din valoarea contractului

(exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul împrumutatului)

(7) Comision iniţial

-

-

-

TOTAL:

88.790.000,00

204.047.921,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind finanţarea participării României la monitorizarea comună de cercetare a calităţii apelor fluviului Dunărea de la izvor până la vărsare pentru anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (1) lit. m) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă finanţarea participării României la monitorizarea comună de cercetare a calităţii apelor fluviului Dunărea de la izvor până la vărsare pentru anul 2013.

(2) Participarea României la monitorizarea comună de cercetare a calităţii apelor fluviului Dunărea de la izvor până la vărsare se face prin punerea la dispoziţie a unui vas de cercetare fluvială adecvat, dotat cu aparatura de prelevare, stocare şi procesare a probelor supuse monitorizării.

Art. 2. - Cheltuielile în sumă totală de 670 mii lei inclusiv TVA aferente participării României la monitorizarea comună de cercetare a calităţii apelor fluviului Dunărea de la izvor până la vărsare pentru anul 2013 se suportă din bugetul Fondului pentru mediu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 288.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile M.F.R nr. 97008,97009,97010,97018din anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Silviu Predoiu

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 289.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor a căror valoare de inventar se modifică

 

Nr. M.F.R

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Adresa

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

97008

8.19.01

Clădire

Municipiul Bucureşti

1977

19.486.094,39

97009

8.19.01

Clădire

Municipiul Bucureşti

1977

1.059.885,11

97010

8.19.01

Clădire

Municipiul Bucureşti

1977

19.579.981,86

97018

8.19.01

Clădire

Municipiul Bucureşti

1942

13.276.097,13

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 mai 2013. Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 17 mai 2013.

Nr. 64.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumită în continuare DAERI, funcţionează ca structură de specialitate în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, fără personalitate juridică, ce asigură coordonarea generală a activităţilor MAI în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate.

Art. 2. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, DAER! are competenţă teritorială generală. DAERI coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor de profil, a instituţiilor şi autorităţilor centrale şi teritoriale, aflate în subordonarea sau coordonarea MAI.

(2) DAERI avizează propunerile de înfiinţare, de reorganizare sau de desfiinţare a structurilor de afaceri europene şi de relaţii internaţionale din cadrul instituţiilor şi structurilor aflate în subordonarea sau coordonarea MAI.

(3) Pentru coordonarea măsurilor specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante din structurile de profil ale instituţiilor sau ale structurilor aflate în subordinea ori coordonarea MAI, DAERI desfăşoară următoarele activităţi:

a) poate participa la procedura de recrutare, selecţie şi organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

b) avizează bibliografia şi tematica de concurs;

c) desemnează reprezentanţi în cadrul comisiilor de concurs, de soluţionare a contestaţiilor şi pentru monitorizarea procedurii de concurs.

(4) Diagrama de relaţii a DAERI este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) DAERI este structura de contact din cadrul MAI pentru instituţiile similare din alte state, pentru instituţiile şi organismele Uniunii Europene, Consiliului Europei, ONU, OSCE, NATO, pentru alte organisme internaţionale şi regionale specializate la care România sau MAI sunt parte.

(2) în cazul acţiunilor de colaborare operativă cu organismele europene, internaţionale şi regionale specializate şi activităţilor care presupun îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aplicarea tratatelor internaţionale şi regionale, la care participă, conform competenţelor legale, structuri aflate în subordonarea sau coordonarea MAI, DAERI avizează mandatele punctuale ale acestora.

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor stabilite în domeniile afaceri europene, DAERI colaborează, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu instituţii şi organisme interne şi internaţionale. În acest scop, DAERI este abilitată să menţină legătura cu Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, cu misiunile diplomatice străine acreditate în ţara noastră, cu alte ministere şi instituţii din administraţia publică centrală şi locală, cu comisiile de specialitate ale Parlamentului României, cu Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi cu Administraţia Prezidenţială.

 

CAPITOLUL II

Organizarea DAERI

 

Art. 4. - (1) DAERI are în structura sa organizatorică următoarele componente:

a) conducerea DAERI;

b) Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale, în cadrul căruia se organizează şi funcţionează Biroul afaceri europene şi, respectiv, Biroul relaţii internaţionale;

c) Serviciul pentru relaţia cu teritoriul şi serviciile publice comunitare;

d) Structura de securitate/Subregistru NATO/UE;

e) Compartimentul secretariat şi informaţii clasificate.

(2) în cadrul DAERI îşi desfăşoară activitatea funcţionari publici cu statut special-poliţişti, funcţionari publici şi consilieri pentru afaceri europene (personal contractual), cărora li se aplică legislaţia specifică fiecărei categorii de personal.

(3) Organigrama DAERI este prezentată în anexa nr. 2.

(4) Direcţia are ca structură subordonată Serviciul reprezentare externă şi misiuni internaţionale, al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin dispoziţia directorului DAERI.

Art. 5. - Planificarea, precum şi evaluarea activităţilor desfăşurate de DAERI şi de structurile acesteia se organizează după cum urmează:

a) la nivelul DAERI, planificarea şi evaluarea activităţilor se realizează anual;

b) la nivelul serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul DAERI, planificarea şi evaluarea activităţilor se realizează semestrial.

 

CAPITOLUL III

Domeniile de competenţă şi atribuţiile DAERI

 

Art. 6. - DAERI are competenţe în următoarele domenii:

a) afaceri europene: combaterea criminalităţii organizate şi infracţiunilor grave, terorism, azil şi migraţie, politica de extindere a Uniunii Europene, politica externă de securitate comună, cooperare administrativă; siguranţă rutieră; regimul permiselor de conducere şi înmatricularea vehiculelor; situaţii de urgenţă; valorile şi principiile fundamentale ale Uniunii Europene; drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; nediscriminarea şi cetăţenia Uniunii Europene; libera circulaţie a persoanelor, serviciilor şi mărfurilor; cooperarea consolidată definită conform legislaţiei europene; aplicarea în mod corespunzător a legislaţiei europene în teritoriu; Mecanismul de cooperare şi verificare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei;

b) relaţii internaţionale în problematicile prevăzute la lit. a). Art. 7. - DAERI are următoarele atribuţii generale:

a) elaborează politicile şi obiectivele specifice ale MAI în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale ale structurilor aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din strategiile naţionale şi din instrumentele juridice internaţionale la care România este parte;

b) coordonează relaţiile MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene (UE), cu instituţii similare din statele membre UE şi din alte state, pentru domeniile sale de competenţă;

c) coordonează participarea MAI la procesul de elaborare a politicilor şi legislaţiei europene, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin României în calitate de stat membru UE, pentru domeniile sale de competenţă;

d) coordonează activitatea de reprezentare a României la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne, denumit în continuare JAI, precum şi în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului UE, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene, pentru domeniile de competenţă ale MAI, asigură elaborarea şi pregătirea documentaţiei pentru participare, inclusiv pe baza propunerilor trimise de către structurile de specialitate din cadrul MAI, şi ţine evidenţa acţiunilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute;

e) coordonează procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative europene şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere şi implementare pentru domeniile de competenţă ale MAI;

f) asigură participarea MAI la procesul de notificare către Comisia Europeană a legislaţiei naţionale care transpune legislaţia europeană şi informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea actelor legislative europene, în domeniile de competenţă ale MAI;

g) participă la fundamentarea poziţiilor României în procedurile precontencioase şi contencioase în faţa instanţelor şi a instituţiilor europene, pentru domeniile de competenţă ale MAI;

h) coordonează şi, după caz, participă la negocieri, avizează proiectele acordurilor, convenţiilor şi altor înţelegeri internaţionale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu structuri similare din alte state ori cu entităţi aflate sub jurisdicţia altor state;

i) iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau autorităţi similare din alte ţări, în conformitate cu principiile politicii externe a României, asigurând susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu acestea;

j) avizează, sprijină şi coordonează, după caz, acţiunile întreprinse de alte structuri ale MAI în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale, în scopul asigurării unităţii şi coerenţei mesajului transmis de MAI;

k) propune conducerii MAI iniţierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunţarea la înţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări, asigurând consultarea altor instituţii în vederea obţinerii avizelor necesare;

l) asigură asistenţa de specialitate în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale pentru instituţiile şi autorităţile din subordinea/coordonarea MAI şi instituţiile prefectului;

m) coordonează, din punct de vedere tehnic, activităţile desfăşurate de instituţiile prefectului în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale;

n) realizează evidenţa activităţilor desfăşurate în cadrul relaţiilor de colaborare dintre structurile MAI, ale activităţilor desfăşurate de structurile aflate în subordinea sau coordonarea MAI cu entităţi similare din alte ţări;

o) asigură participarea, pe bază de mandat, la reuniunile organismelor naţionale şi internaţionale în cadrul cărora se stabilesc angajamente şi obligaţii în domeniile de competenţă ale MAI, precum şi în calitate de reprezentant al MAI la organismele internaţionale din care România face parte;

p) îndrumă, coordonează, controlează şi monitorizează activităţile din domeniile sale de competenţă desfăşurate de către structurile de profil ori de personalul desemnat în acest scop la nivelul unităţilor din aparatul central al MAI, al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului şi al unităţilor din subordinea acestora, în limitele şi în condiţiile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare;

q) îndeplineşte orice alte atribuţii, stabilite prin acte normative, pentru domeniile sale de competenţă.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea DAERI

 

Art. 8. - (1) Conducerea DAERI este compusă din: director, funcţionar public cu statut special, şi director adjunct, funcţionar public.

(2) Directorul conduce întreaga activitate a DAERI. El este ajutat de un director adjunct.

(3) Gestionarea fluxului informaţional se realizează potrivit Dispoziţiei zilnice nr. 1 a directorului, emisă conform atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament, prin care se stabileşte modul de preluare, circuitul şi responsabilitatea în procesarea informaţiilor primite sau generate la nivelul DAERI.

Art. 9. - Atribuţiile directorului sunt stipulate în Fişa postului, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 10. - În îndeplinirea atribuţiilor de conducere, directorul:

a) reprezintă DAERI în relaţiile cu conducerea ministerului, cu conducerile structurilor similare din celelalte ministere şi instituţii publice;

b)în condiţiile legii, poate delega atribuţii din competenţa sa personalului din subordine;

c) numeşte personalul pe funcţiile prevăzute în statul de organizare al DAERI, conform normelor de competenţă stabilite în condiţiile legii.

Art. 11. - Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile stipulate în Fişa postului, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 12. - Atribuţiile generale şi specifice ale personalului din cadrul serviciilor/birourilor/compartimentelor aflate în Structura DAERI sunt cele prevăzute în prezentul regulament, precum şi în fişele posturilor respective, care se aprobă conform statutului propriu al fiecărei categorii de personal.

Art. 13. - Conducerea DAERI şi, după caz, şefii de servicii şi de birouri analizează, în cadrul şedinţelor de conducere, stadiul şi modul de îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor, a Obiectivelor şi activităţilor prevăzute în planurile de muncă, stabilind măsurile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei activităţii DAERI.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul DAERI

 

SECŢIUNEA 1

Atribuţiile Serviciului afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

Art. 14. - Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumit în continuare Serviciul 1, este organizat şi funcţionează în cadrul DAERI ca structură de specialitate şi îndeplineşte atribuţiile MAI în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale.

Art. 15. - (1) în domeniul afacerilor europene, Serviciul 1, prin intermediul Biroului afaceri europene, îndeplineşte atribuţiile ce revin MAI cu privire la: combaterea criminalităţii organizate şi infracţiunilor grave, terorism, migraţia legală, azilul, politica de extindere a Uniunii Europene, politica externă de securitate comună.

(2) Pentru problematicile prevăzute la alin. (1), DAERI asigură fundamentarea poziţiilor, negocierea, reprezentarea în structurile de decizie ale UE şi implementarea politicilor europene, corespunzătoare următoarelor grupuri de lucru de la nivelul Consiliului UE:

a) Comitetul operaţional pentru securitate internă (COSI);

b) Comitetul articolului 36 (CATS);

c) Comitetul strategic imigraţie, frontiere şi azil (SCIFA);

d) Grupul de lucru la nivel înalt privind azilul şi migraţia (HLWG);

e) Grupul de lucru orizontal privind drogurile (HDG);

f) Grupul de lucru privind chestiuni generale, inclusiv evaluare (GENVAL);

g) Grupul de lucru privind integrarea, migraţia şi expulzarea (MIGR) - partea de migraţie legală (admisie, integrare);

h) Grupul de lucru privind azilul; i) Grupul de lucru privind aplicarea legii (LEWP); j) Grupul de lucru privind terorismul (TWP); k) Grupul de lucru privind cooperarea în materie penală; I) Grupul de lucru privind protecţia civilă (PROCIV); m) Grupul prietenii preşedinţiei privind aranjamentele (la nivel UE) de coordonare a crizelor/Clauza de solidaritate; n) Grupul de lucru pe terorism (COTER).

(3) Pentru problematicile prevăzute la alin. (1), DAERI asigură fundamentarea poziţiilor, negocierea, reprezentarea în structurile de decizie ale UE şi implementarea politicilor europene, corespunzătoare următoarelor grupuri de lucru de la nivelul Comisiei:

a) toate grupurile/comitetele de contact pentru implementarea directivelor, elaborare acte de implementare/acte delegate, bune practici etc, aferente grupurilor de lucru enumerate anterior;

b) Reţeaua europeană de migraţie (EMN), Comitetul privind imigraţia şi azilul (CIA), Comitetul de contact privind directivele pe linia migraţiei legale, Grupul de experţi pe problematica reîntregirii/reunificării familiale, punctele de contact privind integrarea imigranţilor (PNCI), Comitetul de contact privind Regulamentul Dublin, Comitetul de contact pe Directiva calificări, Mecanismul de informare reciprocă (MIM), Comitetul de contact pentru Directiva proceduri de azil, Comitetul de contact EURODAC, Comitetul de contact pe Directiva rezidenţi pe termen lung, Grupul de experţi pe trafic de persoane, Comitetul de protecţie civilă, Reuniunea punctelor naţionale de contact privind protecţia infrastructurilor critice etc.

(4) în exercitarea rolului său, Serviciul 1, prin Biroul afaceri europene, acţionează pentru respectarea prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, a angajamentelor asumate de către România în cadrul negocierilor de aderare la UE şi a prevederilor strategiilor şi programelor naţionale care pun în aplicare politicile UE, scop în care:

a) evaluează gradul de compatibilitate a actelor normative elaborate de către MAI cu actele legislative ale UE şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere şi punere în aplicare a acestora;

b) formulează puncte de vedere asupra compatibilităţii cu legislaţia UE, asupra proiectelor de acte normative pentru care MAI are calitatea de iniţiator sau avizator;

c) realizează, conform procedurii naţionale şi potrivit domeniilor proprii de competenţă, procesul de notificare electronică a legislaţiei elaborate de către MAI care transpune actele legislative ale UE şi informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea acestora;

d) avizează strategiile şi politicile publice ale MAI, urmărind asigurarea compatibilităţii şi coerenţei acestora cu obiectivele, politicile şi acţiunile Uniunii Europene;

e) monitorizează activităţile desfăşurate de către structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia, pentru transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative şi politicilor UE;

f) monitorizează, împreună cu instituţiile prefectului, transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative şi politicilor UE de către autorităţile publice locale;

g) sesizează, reţine şi semnalează conducerii MAI acţiuni sau decizii ale structurilor MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia care pot determina sau favoriza încălcări ale legislaţiei UE sau nerespectarea angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al UE;

h) informează structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia cu privire la activitatea legislativă a UE;

i) acordă consultanţă structurilor MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia cu privire la transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative ale UE şi a politicilor comunitare şi europene;

j) participă la elaborarea poziţiilor MAI ce urmează să fie integrate în poziţiile Guvernului României în legătură cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunilor declanşate conform prevederilor dreptului european, ca urmare a nerespectării de către România a actelor legislative ale UE;

k) coordonează structurile care fac parte din reţeaua europeană de soluţionare a problemelor, denumită în continuare SOLVIT, ca parte integrantă a reţelei naţionale SOLVIT;

l) asigură reprezentarea MAI în ceea ce priveşte gestionarea problematicii specifice sistemului european EUPILOT.

(5) Serviciul 1, prin Biroul afaceri europene, asigură coordonarea unitară a procesului de fundamentare, elaborare şi promovare a poziţiilor MAI în dosarele europene pentru problematicile prevăzute la art. 15, scop în care:

a) realizează analize asupra evoluţiilor survenite în problematica dosarelor europene;

b) elaborează sinteze despre problematica dosarelor europene;

c) primeşte, gestionează şi distribuie către structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia informaţiile transmise de către UE sau de către coordonatorii Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene;

d) asigură trierea informaţiilor, propune priorităţile şi termenele pentru elaborarea poziţiilor MAI;

e) integrează materialele transmise de structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia şi le supune spre aprobare conducerii MAI;

f) elaborează, coordonează sau, după caz, avizează în mod obligatoriu următoarele categorii de documente: contribuţia MAI pentru materialele necesare participării reprezentanţilor României la Consiliul UE (Consiliul JAI), Consiliul European, COREPER I, COREPER II şi Consiliul pentru afaceri generale şi relaţii externe, mandatele reprezentanţilor MAI în comitetele şi grupurile de lucru organizate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE, poziţiile MAI în structurile Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, materialele pentru întâlnirile bilaterale între reprezentanţii MAI şi reprezentanţi ai partenerilor săi din state membre ale UE, materialele pentru reuniunile privind problematica afacerilor europene la care participă conducerea MAI, documentele pe care MAI şi instituţiile din subordinea sa le transmit structurilor UE;

g) elaborează şi/sau coordonează elaborarea documentelor pe care MAI şi instituţiile din subordinea acestuia le transmit Consiliului pentru afaceri europene şi Comitetului de coordonare a afacerilor europene sau Guvernului României şi monitorizează îndeplinirea deciziilor luate în acest cadru;

h) avizează în mod obligatoriu notele şi rapoartele de participare ale reprezentanţilor MAI la reuniunile grupurilor de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE;

i) organizează registrul poziţiilor MAI privind proiectele de acte legislative şi proiectele de politici ale UE, care stau la baza formulării mandatelor generale ale reprezentanţilor României în grupurile de lucru ale UE;

j) monitorizează participarea reprezentanţilor MAI la grupurile de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE;

k) evaluează stadiul şi nivelul îndeplinirii mandatelor reprezentanţilor MAI în grupurile de lucru la care au fost desemnaţi să participe. Informează conducerea MAI asupra rezultatelor înregistrate şi, după caz, propune variante de reevaluare a poziţiilor acestuia.

Art. 16. - În domeniul relaţiilor internaţionale, Serviciul 1, prin intermediul Biroului relaţii internaţionale:

a) îndeplineşte atribuţiile MAI privind iniţierea, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor şi cooperării internaţionale cu partenerii externi;

b) centralizează, analizează, elaborează şi propune măsuri pentru înscrierea activităţilor de cooperare şi relaţii internaţionale ale MAI în liniile circumscrise programului de guvernare, politicii externe a României, precum şi a obiectivelor specifice competenţelor legale ale instituţiei;

c) participă la realizarea schimburilor de date şi informaţii între MAI şi MAE şi, respectiv, cu structurile celorlalte autorităţi de stat şi guvernamentale din ţară sau din străinătate, precum şi cu organizaţiile internaţionale specializate la care MAI are desemnaţi reprezentanţi sau la care România este afiliată;

d) coordonează la nivelul MAI fundamentarea şi realizarea documentaţiei necesare pentru elaborarea acordurilor bilaterale sau multilaterale la care MAI, în nume propriu ori ca împuternicit al Guvernului României şi, după caz, al României, urmează să fie parte;

e) organizează, coordonează şi participă la desfăşurarea activităţilor de negociere, definitivare, semnare şi promovare spre aprobare a documentelor de cooperare încheiate şi ulterior urmăreşte aplicarea acestora;

f) ţine evidenţa tuturor documentelor de cooperare internaţională aflate în diferite stadii (elaborare, avizare, negociere) sau încheiate la nivel de stat, guvernamental sau departamental cu structuri similare din alte state, cu instituţii sau organizaţii internaţionale, în domeniul de competenţă al MAI;

g) coordonează, conduce şi monitorizează realizarea de către structurile de specialitate din minister a măsurilor, acţiunilor şi activităţilor convenite prin documentele internaţionale de cooperare, asigură centralizarea, promovarea şi aprobarea propunerilor pentru constituirea şi funcţionarea comisiilor mixte prevăzute în aceste documente, precum şi actualizarea periodică a componenţei acestora;

h) este depozitarul documentelor de cooperare internaţională (în copie certificată, pentru cele încheiate la nivel de stat şi guvernamental, şi în original, pentru cele la nivel departamental) şi păstrează copii ale notelor-raport privind iniţierea, desfăşurarea şi finalizarea misiunilor cu relevanţă pentru relaţiile internaţionale ale MAI;

i) răspunde de întocmirea instrumentelor de planificare a activităţilor de relaţii internaţionale, prin luarea măsurilor necesare în vederea centralizării, analizării şi evaluării, în cooperare cu Direcţia generală financiară, a propunerilor formulate de structurile ministerului pentru proiectul Planului anual de relaţii internaţionale, precum şi supunerea spre aprobare a acestui proiect, cu avizele necesare;

j) analizează periodic, la termenele stabilite sau la ordin, ţinând cont de costuri şi rezultate, stadiul realizării Planului anual de relaţii internaţionale, prezentând informări şi propuneri pentru redistribuirea fondurilor disponibile, respectiv, pentru solicitarea de resurse suplimentare;

k) ţine la zi evidenţa activităţilor de relaţii internaţionale ce urmează a fi efectuate la nivelul conducerii ministerului, precum şi al conducerii structurilor MAI;

l) participă la analizarea şi avizarea documentelor elaborate de structuri ale ministerului, pentru desfăşurarea acţiunilor de relaţii internaţionale ale MAI;

m) coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, structurile şi personalul cu atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor MAI;

n) asigură întocmirea şi actualizarea periodică a unor fişe documentare de spaţiu, analize, sinteze, mape documentare şi puncte de vedere privind aspectele de interes pentru evoluţia situaţiei internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, precum şi documente necesare pentru perfectarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale;

o) centralizează şi analizează concluziile şi propunerile rezultate din activităţile de relaţii internaţionale la nivelul conducerii MAI, elaborează şi păstrează evidenţa măsurilor ordonate şi urmăreşte punerea lor în aplicare;

p) participă nemijlocit la acţiuni şi manifestări în domeniul relaţiilor internaţionale, precum reuniuni, conferinţe, seminare, vizite, sesiuni ale comisiilor mixte, ale grupurilor de lucru, implementarea unor proiecte, cursuri de pregătire etc.;

q) analizează proiectele de acte normative transmise spre consultare la DAERI în considerarea propriilor competenţe, formulând, după caz, propuneri şi observaţii asupra acestora, coordonează şi participă la activităţi de elaborare a proiectelor de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale în domeniul de activitate al MAI;

r) participă, alături de Direcţia generală management resurse umane din cadrul MAI, la procedura de recrutare şi selecţie sau la confirmarea pe posturi a personalului MAI implicat în activităţi de relaţii internaţionale, precum şi la organizarea pregătirii profesionale de specialitate şi formulează propuneri pentru completarea şi actualizarea programelor de pregătire profesionala a personalului;

s) menţine legătura cu misiunile diplomatice ale Românei din străinătate (ambasade, oficii consulare, misiuni permanente, institute culturale), respectiv misiunile diplomatice acreditate în România şi, după caz, cu aprobarea conducerii MAI, face propuneri legate de oportunitatea desemnării unei structuri MAI care să asigure legătura cu aceste misiuni diplomatice;

t) propune, dacă situaţia o impune, delegarea expresă a unei structuri/instituţii din cadrul MAI pentru a menţine legătura cu partenerul extern de cooperare, structura în cauză acţionând, în relaţia cu respectivul partener extern de cooperare, conform reglementărilor internaţionale în materie şi a uzanţelor diplomatice.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Serviciului pentru relaţia cu teritoriul şi serviciile publice comunitare

 

Art. 17. - Serviciul pentru relaţia cu teritoriul şi serviciile publice comunitare, denumit în continuare Serviciul 2, este organizat şi funcţionează în cadrul DAERI ca structură de specialitate şi îndeplineşte atribuţiile MAI privind afacerile europene şi relaţiile internaţionale pentru problematica aflată în competenţa instituţiilor prefectului, a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţiei Rutiere şi a următoarelor servicii publice comunitare:

a) serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;

b) serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor;

c) serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Art. 18. - (1) în domeniul afaceri europene, Serviciul 2 are rolul de a asigura realizarea sarcinilor care revin MAI în următoarele domenii: cooperare administrativă, siguranţă rutieră, regimul permiselor de conducere şi înmatricularea vehiculelor, situaţii de urgenţă, valorile şi principiile fundamentale ale UE, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, nediscriminarea şi cetăţenia Uniunii Europene, libera circulaţie a persoanelor, serviciilor şi mărfurilor, cooperarea consolidată definită conform legislaţiei europene, aplicarea în mod corespunzător a legislaţiei europene în teritoriu, Mecanismul de cooperare şi verificare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei.

(2) Pentru domeniile de activitate prevăzute la alin. (1), Serviciul 2 asigură fundamentarea poziţiilor, negocierea, reprezentarea în structurile de decizie ale UE şi implementarea politicilor europene, corespunzătoare următoarelor grupuri de lucru la nivelul Consiliului UE:

a) Grupul de lucru al punctelor naţionale de contact privind protecţia infrastructurilor critice;

b) Grupul de lucru frontiere (Documente false);

c) Grupul prietenii preşedinţiei privind aranjamentele (la nivel UE) de coordonare a crizelor;

d) Grupul de lucru pentru drepturi fundamentale, drepturile cetăţenilor şi libertatea de mişcare.

(3) Pentru domeniile de activitate prevăzute la alin. (1), Serviciul 2 asigură fundamentarea poziţiilor, negocierea, reprezentarea în structurile de decizie ale UE şi implementarea politicilor europene, corespunzătoare următoarelor grupuri de lucru la nivelul Comisiei Europene:

a) Comitetul de protecţie civilă;

b) Grupul de lucru privind CIWIN - pentru constituirea proiectului-pilot de schimb de informaţii privind infrastructurile critice;

c) Comitetul privind permisele auto;

d) Grupul de lucru privind punerea în aplicare a Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră;

e) Grupul de experţi privind documentele de călătorie;

f) Grup de experţi privind implementarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească,

g) Grupul de experţi în materie electorală;

h) Reuniunile directorilor generali din domeniul siguranţei rutiere;

i) Reuniunile directorilor generali în domeniul protecţiei civile.

Art. 19. - (1) în exercitarea rolului său, Serviciul 2 acţionează pentru respectarea prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, a angajamentelor asumate de către România în cadrul negocierilor de aderare la UE şi a prevederilor strategiilor şi programelor naţionale care pun în aplicare politicile UE, în domeniile precizate la art. 17, scop în care:

a) evaluează gradul de compatibilitate a actelor normative elaborate de către MAI cu actele legislative ale UE şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere şi punere în aplicare a acestora;

b) formulează puncte de vedere asupra compatibilităţii cu legislaţia UE, asupra proiectelor de acte normative pentru care MAI are calitatea de iniţiator sau avizator;

c) realizează, conform procedurii naţionale, procesul de notificare electronică a legislaţiei elaborate de către MAI care transpune actele legislative ale UE şi informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea acestora;

d) avizează strategiile şi politicile publice ale MAI, urmărind asigurarea compatibilităţii şi coerenţei acestora cu obiectivele, politicile şi acţiunile Uniunii Europene;

e) monitorizează activităţile desfăşurate de către structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia, pentru transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative şi politicilor UE;

f) monitorizează, împreună cu instituţiile prefectului, transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative şi politicilor UE de către autorităţile publice locale;

g) sesizează, reţine şi semnalează conducerii MAI acţiuni sau decizii ale structurilor MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia care pot determina ori favoriza încălcări ale legislaţiei UE sau nerespectarea angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al UE;

h) informează structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia cu privire la activitatea legislativă a UE;

i) acordă consultanţă structurilor MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia cu privire la transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative ale UE şi a politicilor comunitare şi europene;

j) participă, potrivit domeniilor de competenţă, la elaborarea poziţiilor MAI ce urmează să fie integrate în poziţiile Guvernului României în legătură cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunilor declanşate conform prevederilor dreptului european, ca urmare a nerespectării de către România a actelor legislative ale UE;

k) coordonează structurile care fac parte din SOLVIT, ca parte integrantă a reţelei naţionale SOLVIT;

l) asigură reprezentarea MAI în ceea ce priveşte gestionarea problematicii specifice sistemului EUPILOT

(2) Serviciul 2 asigură coordonarea unitară a procesului de fundamentare, elaborare şi promovare a poziţiilor MAI privind problematica dosarelor europene pentru domeniile prevăzute la art. 17, scop în care:

a) realizează analize asupra evoluţiilor survenite în problematica dosarelor europene;

b) elaborează sinteze despre problematica dosarelor europene;

c) primeşte, gestionează şi distribuie către structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia informaţiile transmise de către UE sau de către coordonatorii Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene;

d) asigură trierea informaţiilor, propune priorităţile şi termenele pentru elaborarea poziţiilor MAI;

e) integrează materialele transmise de structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia şi le supune spre aprobare conducerii MAI;

f) elaborează sau, după caz, avizează în mod obligatoriu următoarele categorii de documente: contribuţia MAI pentru materialele necesare participării reprezentanţilor României la

Consiliul European, COREPER I, COREPER II şi Consiliul pentru afaceri generale şi relaţii externe; mandatele reprezentanţilor MAI în comitetele şi grupurile de lucru organizate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE; poziţiile MAI în structurile Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene; materialele pentru întâlnirile bilaterale între reprezentanţii MAI şi reprezentanţi ai partenerilor săi din state membre ale UE; materialele pentru reuniunile privind problematica afacerilor europene la care participă conducerea MAI; documentele pe care MAI şi instituţiile din subordinea sa le transmit structurilor UE;

g) elaborează şi/sau coordonează elaborarea documentelor pe care MAI şi instituţiile din subordinea acestuia le transmit Consiliului pentru afaceri europene şi Comitetului de coordonare a afacerilor europene sau Guvernului României şi monitorizează îndeplinirea deciziilor luate în acest cadru;

h) avizează în mod obligatoriu notele şi rapoartele de participare ale reprezentanţilor MAI la reuniunile grupurilor de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE;

i) organizează registrul poziţiilor MAI privind proiectele de acte legislative şi proiectele de politici ale Uniunii Europene, care stau la baza formulării mandatelor generale ale reprezentanţilor României în grupurile de lucru ale UE;

j) monitorizează participarea reprezentanţilor MAI la grupurile de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE;

k) evaluează stadiul şi nivelul îndeplinirii mandatelor reprezentanţilor MAI în grupurile de lucru la care au fost desemnaţi să participe, informează conducerea MAI asupra rezultatelor înregistrate şi, după caz, propune variante de reevaluare a poziţiilor acestuia.

Art. 20. - (1) Serviciul 2 reprezintă MAI în structurile Sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene, pentru domeniile menţionate la art. 17.

(2) Serviciul 2 cooperează cu structuri similare din alte ministere şi autorităţi publice centrale şi locale.

(3) Serviciul 2 coordonează participarea reprezentanţilor MAI la programe pentru asistenţă derulate în alte state şi detaşarea reprezentanţilor MAI la instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE.

(4) Serviciul 2 iniţiază acţiuni menite să contribuie la creşterea capacităţii instituţionale a structurilor MAI şi a structurilor din subordine în gestionarea afacerilor europene.

(5) Serviciul 2 elaborează şi asigură managementul proiectelor finanţate din fonduri europene în vederea creşterii capacităţii instituţionale a MAI de a gestiona dosare europene.

Art. 21. - În domeniul relaţiilor internaţionale, Serviciul 2 exercită, pentru domeniile prevăzute în art. 17, următoarele atribuţii:

a) iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea unor relaţii de cooperare ale MAI cu structuri similare din alte ţări, cu organizaţii internaţionale şi regionale, în conformitate cu principiile politicii externe a României;

b) realizează analize, sinteze şi asigură planificarea şi coordonarea activităţilor de relaţii internaţionale ale MAI şi ale instituţiilor aflate în subordinea sa;

c) asigură susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu organisme sau instituţii similare din alte ţări, cu organizaţii internaţionale sau regionale;

d) avizează, sprijină şi coordonează, după caz, acţiunile întreprinse de celelalte structuri ale MAI şi instituţiile aflate în subordinea acestuia în domeniul relaţiilor internaţionale, în

scopul asigurării unităţii şi coerenţei mesajelor transmise de MAI pe plan internaţional;

e) avizează activităţile de relaţii internaţionale desfăşurate de instituţiile prefectului;

f) negociază,

În numele MAI, pe bază de mandat sau participă la negocierea documentelor şi a altor înţelegeri internaţionale la care MAI este parte;

g) propune semnarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, renunţarea la înţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări;

h) urmăreşte, în colaborare cu celelalte structuri ale MAI şi cu instituţiile din subordinea acestuia, aplicarea prevederilor documentelor şi ale altor înţelegeri internaţionale la care MAI este parte;

i) asigură asistenţa permanentă, în domeniul relaţiilor internaţionale, pentru structurile MAI, instituţiile din subordinea acestuia şi pentru instituţiile prefectului;

j) asigură legătura MAI cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale altor state în România, precum şi cu cele ale României în alte ţări, în conformitate cu legislaţia naţională, cu regulile şi practica internaţionale.

Art. 22. - În vederea realizării atribuţiilor sale, Serviciul 2 solicită structurilor MAI, instituţiilor din subordine şi instituţiilor prefectului, informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile Structurii de securitate/Subregistru NATO/UE

 

Art. 23. - (1) Structura de securitate/Subregistru NATO/UE, denumită în continuare SS/SR, este structura specializată, organizată la nivel de compartiment, care deserveşte DAERI în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate şi al gestionării informaţiilor clasificate NATO/UE.

(2) SS/SR este organizată şi funcţionează în directa subordine a directorului direcţiei şi În coordonarea şefului structurii de securitate.

(3) Personalul SS/SR îndeplineşte atribuţiile structurii de securitate la nivelul DAERI, pe cele ale componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii, precum şi pe cele ale Subregistrului NATO/UE.

(4) SS/SR asigură, din punct de vedere tehnic şi operaţional, exploatarea punctului de acces al MAI în Sistemul informatic şi de comunicaţii (SIC) EXTRANET.RO şi a terminalului DAERI în SIC INTRANET.UE.

Art. 24. - (1) SS/SR coordonează, la nivelul DAERI, activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale, NATO, UE şi OSCE, în toate componentele acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv securitatea pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi gestionarea informaţiilor clasificate NATO/UE.

(2) Din dispoziţia şefului direcţiei, personalul SS/SR poate executa activităţile circumscrise compartimentului CSIC.

Art. 25. - În exercitarea rolului său, SS/SR îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. pe linia protecţiei informaţiilor clasificate naţionale:

a) elaborează şi supune aprobării conducerii DAERI normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă, denumit în continuare DIPI, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

d) asigură relaţionarea cu DIPI;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

f) consiliază conducerea DAERI în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

g) informează conducerea DAERI despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

h) acordă sprijin reprezentanţilor DIPI, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, iniţiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate, din dispoziţia şefului DAERI;

k) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

l) prezintă conducătorului DAERI propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul DIPI;

m) efectuează, cu aprobarea conducerii DAERI, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate.

2. pe linia protecţiei informaţiilor clasificate NATO/UE:

a) coordonează direct activitatea Subregistrului NATO/UE al DAERI;

b) elaborează normele interne de aplicare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE subsecvente reglementărilor naţionale în domeniu, adaptate la specificul DAERI;

c) monitorizează implementarea normelor interne de securitate a informaţiilor clasificate NATO/UE, precum şi modul de respectare a acestora în cadrul DAERI;

d) elaborează planul de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE la nivelul DAERI;

e) consiliază conducerea DAERI pentru toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate NATO/UE;

f) informează conducerea DAERI cu privire la vulnerabilităţile, riscurile şi eventualele încălcări ale reglementărilor de securitate şi propune măsurile ce se impun pentru soluţionarea acestora;

g) asigură implementarea normelor interne privind securitatea personalului;

h) ţine evidenţa actualizată a tuturor persoanelor din cadrul DAERI, precum şi a ataşaţilor de afaceri interne, care au acces la informaţii clasificate NATO/UE, şi ia măsurile necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate;

i) sprijină DIPI în efectuarea verificărilor asupra personalului ce urmează să aibă acces la informaţii clasificate NATO/UE;

j) analizează periodic şi actualizează normele interne de implementare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE;

k) inspectează activitatea Subregistrului NATO/UE din DAERI privind modalităţile de gestionare a informaţiilor clasificate NATO/UE;

l) coordonează şi urmăreşte punerea în aplicare a normelor interne privind securitatea documentelor clasificate NATO/UE;

m) pregăteşte şi execută programele de inspecţie a măsurilor de securitate fizică în cadrul Subregistrului NATO/UE din DAERI şi îl informează pe şeful direcţiei cu privire la vulnerabilităţile constatate;

n) realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecţie fizică din DAERI;

o) stabileşte măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate specifice DAERI, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate la informaţiile clasificate NATO/UE;

p) verifică condiţiile de securitate ale spaţiilor, birourilor, încăperilor, containerelor în care sunt manipulate sau păstrate informaţii clasificate NATO/UE din DAERI;

q) adoptă măsurile necesare pentru a asigura un nivel de protecţie fizică corespunzător în toate încăperile din DAERI în care se manipulează documente clasificate NATO/UE;

r) coordonează planificarea, implementarea şi controlul modului de aplicare a propriilor programe de pregătire a personalului DAERI;

s) ţine evidenţa tuturor persoanelor din DAERI care au participat la forme de pregătire organizate de NATO sau UE sau la forme de pregătire organizate la nivel naţional, precum; MAI, Serviciul Român de Informaţii, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat etc.

3. pe linia Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii:

a) implementează şi asigură măsurile de securitate, conform normelor în vigoare;

b) relaţionează cu Sectorul INFOSEC din DIPI în situaţiile în care: planifică dezvoltarea sau achiziţia unor sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) care stochează, procesează ori transmit informaţii clasificate, propune schimbări ale configuraţiei de sistem, propune conectarea cu alte SIC, propune schimbări ale modului de operare protejată a SIC, propune modificarea sau înlocuirea software-ului pentru optimizarea securităţii SIC, iniţiază, după caz, proceduri de modificare a clasei sau nivelului de secretizare ale SIC deja acreditate, planifica sau propune desfăşurarea oricărei alte activităţi în scopul îmbunătăţirii securităţii SIC acreditate;

c) solicită acreditarea/reacreditarea SIC de la Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI;

d) solicită asistenţă de specialitate din partea Sectorului INFOSEC din cadrul DIPI pentru stabilirea cerinţelor de securitate şi procedurilor de aplicare necesare şi respectării acestora de către furnizorii de echipamente, pe durata întregului proces de dezvoltare, instalare şi testare SIC;

e) răspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de securitate, de natură tehnică, care reprezintă parte componentă a SIC;

f) asigură exploatarea în condiţii de securitate a SIC;

g) realizează legătura între contractant şi Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI;

h) participă la selecţionarea, organizarea şi realizarea pregătirii personalului cu atribuţii în domeniul INFOSEC;

i) organizează şi desfăşoară convocări de instruire cu personalul DAERI şi utilizatorii SIC;

j) verifică periodic sau în timp real implementarea măsurilor de protecţie în SIC din cadrul DAERI, pentru a se asigura că securitatea acestuia este în concordanţă cu cerinţele de securitate aprobate de Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI;

k) ţine evidenţa echipamentelor SIC, proprietate privată, autorizate să funcţioneze în incinta DAERI, conform normelor legale în vigoare;

l) cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele, ierarhic, Sectorului INFOSEC din cadrul DIPI, concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecinţelor;

m) asigură administrarea punctului de acces DAERI în SIC EXTRANET. RO al MAE, personalul SS/SR îndeplinind şi funcţiile de administrator de securitate, respectiv de înlocuitor administrator de securitate în zona ternii naiului EXTRANET. RO;

n) asigură administrarea punctului de acces DAERI în SIC INTRANET. UE al MAI, personalul SS/SR îndeplinind şi funcţiile de administrator de securitate al acestuia.

4. pe linia Subregistrului NATO/UE:

a) primeşte, înregistrează şi prezintă directorului DAERI corespondenţa NATO, UE, OSCE clasificată şi neclasificată adresată unităţii, pe care o repartizează spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale în vigoare;

b) asigură consultarea informaţiilor clasificate NATO, UE, OSCE de către personalul autorizat în baza rezoluţiei directorului DAERI, cu respectarea normelor legale în vigoare;

c) controlează fluxul informaţiilor NATO CONFIDENŢIAL sau superior/UE sensibile la nivelul DAERI;

d) asigură executarea operaţiunilor de păstrare, clasare, arhivare şi inventariere a informaţiilor clasificate NATO, UE, OSCE;

e) notifică imediat Componentei sistemului naţional de registre (CSNR) ierarhic superioare cu privire la datele de identificare ale informaţiilor NATO CONFIDENŢIAL sau superior şi UE clasificate sensibile primite de la CSNR, altele decât Registrul intern al MAI;

f) transmite informaţii NATO/UE clasificate către alte CSNR din MAI, cu respectarea principiului „necesităţii de a cunoaşte” şi cu avizul Registrului intern al MAI;

g) transmite Registrului intern al MAI documentele clasificate NATO/UE, în vederea expedierii lor;

h) asigură respectarea în cadrul compartimentului a procedurilor specifice de protecţie a informaţiilor NATO/UE/OSCE clasificate;

i) centralizează şi transmite Registrului intern al MAI rezultatele inventarierii anuale a documentelor NATO/UE din gestiunea proprie;

j) centralizează rezultatele inspecţiilor de securitate şi le transmite Registrului intern al MAI;

k) acordă asistenţă de specialitate în derularea activităţilor de pregătire şi instruire a personalului care are acces la informaţii NATO/UE clasificate şi UE neclasificate care nu se dau publicităţii;

l) asigură exploatarea tehnică şi operaţională. În condiţii de securitate, a terminalelor EXTRANET.RO şi INTRANET.UE;

m) sprijină conducerea DAERI şi structura de securitate în toate activităţile ce ţin de protecţia informaţiilor clasificate şi neclasificate NATO/UE, OSCE primite la nivelul DAERI;

n) informează conducerea DAERI şi structura de securitate despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi neclasificate NATO/UE/OSCE constatate în procesul de gestionare a acestora;

0) gestionează informaţiile UE neclasificate primite prin sistemele Extranet.Ro, Intranet.UE şi asigură fluxul informaţional către structurile DAERI, cu respectarea normelor legale în vigoare;

p) asigură transmiterea informaţiilor UE neclasificate către alte structuri ale MAI;

q) urmăreşte aplicarea procedurilor specifice de protecţie a informaţiilor UE neclasificate, care nu se dau publicităţii, la nivelul DAERI.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Atribuţiile Compartimentului secretariat şi informaţii clasificate

 

Art. 26. - (1) Compartimentul secretariat şi informaţii clasificate, denumit în continuare CSIC, este organizat şi funcţionează ca structură specializată şi îndeplineşte atribuţiile privind protecţia şi gestionarea informaţiilor clasificate naţionale, secretariatul şi corespondenţa ordinară.

(2) CSIC este organizat şi funcţionează în directa subordine a directorului DAERI.

Art. 27. - CSIC îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) primeşte, înregistrează şi prezintă directorului DAERI corespondenţa clasificată/neclasificată naţională adresată unităţii, pe care o repartizează spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale în vigoare;

b) asigură consultarea informaţiilor clasificate naţionale de către personalul autorizat în baza rezoluţiei directorului al DAERI, cu respectarea normelor legale în vigoare;

c) expediază la destinaţie corespondenţa clasificată/ neclasificată naţională elaborată de personalul direcţiei, după semnarea sau avizarea acestora de către persoanele abilitate în acest sens, cu respectarea normelor legale de curierat pentru această categorie de informaţii;

d) primeşte şi ţine evidenţa colecţiilor de legi, decrete, hotărâri şi ordonanţe guvernamentale şi a altor acte normative de interes general clasificate/neclasificate naţionale;

e) primeşte şi ţine evidenţa ordinelor şi instrucţiunilor, a regulamentelor, instrucţiunilor şi a literaturii de specialitate clasificate/neclasificate naţionale;

f) asigură executarea operaţiunilor de păstrare, clasare, arhivare şi inventariere a informaţiilor clasificate naţionale ale DAERI;

g) asigură multiplicarea informaţiilor clasificate naţionale pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale DAERI, potrivit normelor legale în vigoare;

h) răspunde de aplicarea procedurilor specifice de protecţie a informaţilor clasificate naţionale;

i) sprijină conducerea DAERI şi structura de securitate în toate activităţile ce ţin de protecţia informaţiilor clasificate naţionale;

j) informează conducerea DAERI şi structura de securitate despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale, constatate în procesul de gestionare a acestora;

k) în baza aprobării conducerii DAERI, sprijină structura de securitate la executarea controalelor privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale;

1) din dispoziţia şefului direcţiei, personalul CSIC poate executa activităţile circumscrise compartimentului SS/SR;

m) asigură toate activităţile legate de primirea şi transmiterea corespondenţei DAERI prin staţia fax proprie şi prin staţia de e-mail;

n) asigură executarea operaţiunilor de inventariere şi scădere a dosarelor de arhivă constituite, conform normelor legale în vigoare, de către compartiment şi conducerea direcţiei şi predarea acestora la serviciul specializat din cadrul Direcţiei secretariat general şi protocol din MAI;

o) asigură procurarea şi distribuirea ştampilelor şi sigiliilor, ţine evidenţa acestora şi răspunde de manipularea şi folosirea acestora;

p) ţine evidenţa petiţiilor, asigură realizarea măsurilor organizatorice necesare desfăşurării în condiţii corespunzătoare a şedinţelor de lucru, audienţelor, primirilor la conducerea DAERI, asigură difuzarea ordinelor, sarcinilor şi hotărârilor adoptate cu aceste ocazii sau primite de la conducerea MAI către personalul DAERI şi urmăreşte soluţionarea acestora în termenele legale;

q) asigură executarea operaţiunilor aferente preluării şi distribuirii drepturilor băneşti şi materiale cuvenite personalului DAERI, atât în mod individual, cât şi colectiv;

r) asigură primirea şi distribuirea către structurile DAERI a bunurilor materiale de resortul patrimoniu imobiliar, geniu, echipament audiovizual şi participă la executarea inventarierii, conform prevederilor legale;

s) asigură primirea şi distribuirea către structurile DAERI a bunurilor materiale de resortul comunicaţii şi informatică;

t) asigură, distribuie şi urmăreşte încadrarea în normele legale de consum a materialelor consumabile;

u) execută activităţi specifice pregătirii şi desfăşurării şedinţelor de tragere;

v) organizează şi asigură desfăşurarea activităţilor privind utilizarea regulamentară a autovehiculelor la nivelul DAERI;

w) asigură serviciu! de curierat prin poşta specială şi alte servicii de curierat;

x) asigură, prin personal atestat, serviciul de conducător auto;

y) asigură redactarea dispoziţiei zilnice, pe baza propunerilor primite de la structurile din componenţa DAERI şi aprobate de conducătorul acesteia şi ţine evidenţa prezenţei zilnice şi a răspândirilor personalului DAERI, a învoirilor, permisiilor, concediilor medicale şi de odihnă acordate acestuia, precum şi a orelor suplimentare prestate de acesta;

z) întocmeşte planificarea serviciilor de zi în cadrul DAERI, documentaţia aferentă şi asigură instruirea personalului care execută aceste servicii;

aa) asigură activităţile desfăşurate, la nivelul DAERI, pe linie de personal/resurse umane, în urma solicitărilor Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale management operaţional, Direcţiei generale financiare şi direcţiei medicale din cadrul MAI.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 28. - Întregul personal al DAERI are obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica, în părţile ce îl privesc, prevederile prezentului regulament.

Art. 29.- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1*)

la regulament

 

DIAGRAMA DE RELAŢII

a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

 

 

 

 

GUVERN

 

 

 

 

 

 

 

 

Structuri specializate

 

CONDUCERE MAI

 

Structuri specializate

 

 

 

 

 

 

MAE, MFE, MApN, MJ, MT, MSI, MFP, MP, MMFPSPV, MS, MDRAP

a

DITECŢIA SCHENGEN

a

SRI, SIE, STS, SGG, ANV, ANPC, ANSVSA, GNM, CC, OPCP

b

b

 

 

 

 

a

a

c

a

 

 

 

Instituţii şi organizaţii internaţionale

a

 

 

 

 

 

a

Misiuni diplomatice acreditate in România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituţii similare din alte state

a

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

Unităţi din aparatul central / instituţii / structuri M.A.I., pe linie de specialitate, în domeniile Schengen, fonduri europene şi corelativ

 

 

 

LEGENDĂ

 

a – relaţii de cooperare

b - relaţii de coordonare

c - relaţii de subordonare

 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

ORGANIGRAMA

Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

 

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

 

 

 

Serviciul pentru relaţia cu teritoriul şi serviciile publice comunitare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul afaceri europene

 

Biroul relaţii internaţionale

 

Biroul granturi externe

 

Structura de securitate/

Subregistru NATO/UE

 

Compartimentul secretariat şi informaţii clasificate

 

…………………………………………………………….

STRUCTURI SUBORDONATE

 

Serviciul reprezentare externă şi misiuni internaţionale

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

Nr. ................din...................

Ex. nr. ........

 

FIŞA POSTULUI

 

 

Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale (DAERI)

2. Denumirea postului: director

3. Poziţia postului în statul de organizare: 1

4. Relaţii cu alte posturi:

4.1. Relaţii ierarhice: - este subordonat direct ministrului afacerilor interne;

- îşi desfăşoară activitatea în coordonarea unui secretar de stat;

- are în subordine întregul personal al DAERI.

4.2. Relaţii funcţionale: - conduce întreaga activitate a direcţiei;

- directorul adjunct i se subordonează nemijlocit;

- coordonează nemijlocit Serviciul reprezentare externă şi misiuni internaţionale, compartimentul Secretariat şi informaţii clasificate;

- emite dispoziţii pentru întreg personalul din subordine şi poate formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de afaceri europene şi relaţii internaţionale din direcţiile generale şi direcţiile (similare) aparatului central şi din instituţiile ori unităţile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu ori fără personalitate juridică.

4.3. Relaţii de control: controlează activitatea structurilor DAERI şi întregului personal al acesteia şi, pe linie de specialitate, a structurilor cu atribuţii în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al MAI, din instituţiile sau unităţile aflate în subordinea ori coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică.

4.4. Relaţii de colaborare:

- colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea ori coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică;

- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale, cu instituţii de profil ale altor state, cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, cu organizaţii internaţionale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al DAERI, în conformitate cu procedurile legale şi cu ordinele şi dispoziţiile ministrului afacerilor interne.

4.5. Relaţii de reprezentare:

- reprezintă DAERI în faţa conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate;

- directorul angajează, în condiţiile legii, DAERI în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, scop în care poate da împuterniciri de reprezentare personalului din subordine.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului

- asigură fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicării politicilor şi procedurilor în domeniul managementului activităţilor de afaceri europene şi relaţii internaţionale din MAI;

- asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii DAERI;

- efectuează acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniul de competenţă.

Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: comisar-şef de poliţie

3. Pregătire:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, sau ciclul I - studii universitare de licenţă;

3.2. pregătire de specialitate: studii: masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor sau în domeniul managementului.

3.3. alte cunoştinţe: cultură generală, managementul  relaţiilor internaţionale, drept internaţional, managementul proiectelor;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită şi informaţiile clasificate UE, NATO nivel TOP SECRET şi UE clasificate de nivel EU TOP SECRET;

3.5. limbi străine:         - limba engleză: citit, scris, vorbit - bine;

- cel puţin o altă limbă de circulaţie internaţională: citit, scris, vorbit: bine.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă/din care în MAI: cel puţin 7 ani în MAI;

4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control);

- oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor;

- capacitate de lucru sub presiunea timpului;

- spirit de observaţie;

- capacitate de lucru în echipă;

- putere de mobilizare.

6. Atitudini necesare/comportament:

- spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare

7. Parametrii privind starea sănătăţi somatice: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional;

Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul DAERI

2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI

3. Deplasări curente: vizite de lucru la instituţii din ţară (inclusiv controale în unităţi ale MAI din Bucureşti ori din teritoriu), instituţii şi agenţii ale Uniunii Europene, la instituţii sau organizaţii din străinătate şi în teatrele externe de operaţiuni în care sunt desfăşurate efective ale MAI

4. Condiţii deosebite de muncă:

- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia;

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, erorilor în lucrările elaborate sau avizate, presiunii termenelor strânse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe în tară ori străinătate;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate;

- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvernul României, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau reprezentanţi ai instituţiilor şi agenţiilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere şi sărbători legale;

- expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.

5. Riscuri implicate de post:

- afecţiuni cardiovasculare, neurologice şi digestive din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de lucru;

- afecţiuni ale vederii datorită solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);

- surmenaj şi oboseală psihică;

- antrenarea în cazul unor decizii sau avize nefundamentate a răspunderii juridice.


6. Compensări: - indemnizaţie de conducere;

- sporuri prevăzute de legislaţia în vigoare;

- condiţii speciale de muncă.

 

Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

1. Sarcini şi îndatoriri:

1. organizează, conduce şi răspunde de întreaga activitate a DAERI pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin direcţiei, conform prevederilor legale;

2. coordonează elaborarea strategiilor, politicilor şi procedurilor specifice problematicii afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, stabilite pe domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale;

3. coordonează relaţiile MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia cu instituţii şi organisme ale Uniunii Europene pe domeniile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI, organizaţii regionale şi internaţionale, precum şi cu instituţii similare din alte state;

4. coordonează şi, după caz, participă la activitatea de reprezentare a României la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) şi în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene, pe domeniile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI;

5. coordonează şi, după caz, participă la negocieri, avizează acordurile, convenţiile şi alte înţelegeri internaţionale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu structuri similare din alte state ori cu entităţi aflate sub jurisdicţia altor state;

6. iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau autorităţi similare din alte ţări, asigurând susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu acestea;

7. propune conducerii MAI iniţierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunţarea la înţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări, asigurând consultarea altor instituţii în vederea obţinerii avizelor necesare;

8. exercită şi, după caz, dispune activităţi de control la nivelul structurilor cu atribuţii în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din subordinea sau coordonarea MAI;

9. coordonează activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerilor de legătură ai MAI, cu excepţia măsurilor operative şi a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;

10. coordonează relaţiile cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale României în alte ţări, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne, de poliţie, de securitate şi ofiţerii de legătură ai statelor partenere acreditaţi în România;

11. prezintă informări în şedinţele conducerii şi Colegiului MAI cu principalele rezultate înregistrate în domeniul de competenţă şi face propuneri de eficientizare în acest sens;

12. coordonează procesul de elaborare şi promovare spre aprobare a Planului anual de relaţii internaţionale al MAI;

13. convoacă, ori de câte ori se impune, şefii structurilor de afaceri europene şi relaţii internaţionale în vederea analizării activităţii desfăşurate de acestea, stabilirii de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii sau pentru executarea unor dispoziţii ale conducerii MAI;

14. dispune măsuri pentru punerea în practică a Planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de lucru;

15. coordonează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din subordine şi verifică modul de însuşire a Cunoştinţelor transmise;

16. dispune măsuri, conform competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare DAERI aflate în competenţă de numire;

17. organizează şi desfăşoară audienţe, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor potrivit competenţelor;

18. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare, stabileşte măsuri pentru eficientizarea întregii activităţi a DAERI;

19. Îndeplineşte atribuţiile conducătorului unităţii prevăzute de art. 86 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, de pct. 298 şi 299 din Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărâre Guvernului nr. 353/2002, cu modificările ulterioare, de prevederile în materie, stipulate în Normele-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 160/2006, precum şi în normele legale stabilite la nivelul MAI, asigurând în acest sens păstrarea şi controlul difuzării informaţiilor clasificate conform procedurilor în vigoare;

20. asigură aplicarea masurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul DAERI. 2. Responsabilităţi:

a) de planificare: coordonează actualizarea/revizuirea/raportarea sarcinilor cuprinse în documentele strategice din aria de competenţă a DAERI;

b) de raportare: prezintă secretarului de stat care coordonează DAERI şi în şedinţele Colegiului MAI rapoarte şi informări pe probleme de specialitate;

c) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent;

d) accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importantă deosebită şi informaţiile clasificate UE, NATO nivel TOP SECRET şi UE clasificate de nivel EU TOP SECRET;

 

Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi:

- număr lucrări primite, repartizate, urmărite şi verificate în cadrul DAERI;

- număr acţiuni desfăşurate în coordonare nemijlocită, în cadrul DAERI sau în colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali din ţară şi străinătate.

2. Indicatori calitativi: calitatea lucrărilor proprii şi a celor executate de colaboratori, urmărind corectitudinea, coerenţa şi complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale

3. Costuri: nivelul de încadrare în bugetele alocate activităţilor DAERI, cu respectarea realizării obiectivelor planificate, eventual cu identificarea unor surse alternative de finanţare în condiţii legale

4. Timp: încadrarea în termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acţiunile planificate, organizate şi desfăşurate

5. Utilizarea resurselor: asigurarea şi utilizarea judicioasă a resurselor umane şi materiale afectate direcţiei, precum şi a celor repartizate pentru realizarea acţiunilor coordonate nemijlocit, care se”execută de alte unităţi ale MAI

6. Mod de realizare: îşi desfăşoară activitatea atât în mod independent, cât şi în colaborare cu alte unităţi din MAI, sub coordonarea ministrului afacerilor interne şi a secretarului de stat care coordonează DAERI;

- pentru realizarea sarcinilor complexe, asigură sprijin şi îndrumare personalului din subordine, precum şi celui din alte structuri ale MAI;

- coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de celelalte structuri cu atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale din structurile MAI;

- colaborează cu structurile similare ale altor instituţii guvernamentale pe linia relaţiilor internaţionale ale MAI.


 

Ministrul afacerilor interne,

………………………………………………….

Secretar de stat,

………………………………………………….

 

Titularul postului

Numele şi prenumele...........................................

Semnătura............................................................

Data......................................................................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Nr. ..............din...............

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

Aprob,

Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

 

Secretar de stat,

 

 

Ex. nr. …………..

 

FIŞA POSTULUI

 

I. Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: director adjunct

2. Nivelul postului: de conducere

3. Scopul principal al postului: conducerea activităţii de afaceri europene şi relaţii internaţionale a Ministerului Afacerilor Interne

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent

2. Perfecţionări (specializări): conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor sau în domeniul management

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare Windows, internet nivel bine

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere):

- limba engleză/franceză: citit, scris şi vorbit - nivel avansat;

- o a două limbă de circulaţie internaţională: citit, scris şi vorbit - nivel mediu

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

- capacitate de planificare strategica;

- capacitate de organizare, conducere şi control;

- abilitatea de a lua decizii;

- capacitatea de a previziona impactul deciziilor;

- capacitatea de a comunica şi de a lucra în echipă;

- abilităţi de îndrumare, consiliere, mediere şi negociere;

- capacitate de a rezolva probleme complexe;

- capacitate de a redacta texte fluente şi concise în condiţii de viteză crescută;

- aptitudini generale de management al resurselor umane.

6. Cerinţe specifice:

- autorizaţie de acces Ia informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită şi la informaţiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET şi UE de nivel EU TOP SECRET;

- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia;

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, presiunii termenelor strânse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe în ţară sau în străinătate;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate;

- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), de Guvern, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau de reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere şi de sărbători legale;

- expunere la radiaţii electromagnetice şi stres, disponibilitate pentru lucru în program prelungit şi în condiţii de stres;

- deplasări la sediul instituţiilor din ţară (inclusiv controale în unităţi ale MAI din Bucureşti sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, al instituţiilor sau organizaţiilor din străinătate şi în teatrele externe de operaţiuni în care sunt desfăşurate efective ale MAI.

7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):

- contribuie la elaborarea planurilor strategice ale Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale (DAERI) în concordanţă cu planurile strategice ale ministerului;

- stabileşte un echilibru corect între imperativele operaţionale ale structurilor pe care le conduce şi planurile strategice ale DAERI;

- asigură comunicarea eficientă a misiunii, a planurilor strategice, a obiectivelor DAERI şi ale structurilor pe care le conduce;

- stabileşte calendarul de activităţi, obiectivele-cheie, responsabilităţile şi perioadele de raportare pentru structurile pe care le conduce;

- ia decizii rapide, la momentul oportun, bazate pe argumente adecvate şi în concordanţă cu legea;

- evaluează corect activitatea subalternilor săi şi ţine cont de efectele deciziilor sale asupra structurilor pe care le conduce;

- îşi asumă responsabilitatea pentru deciziile sale;

- îşi coordonează corect activitatea cu omologii, cu subordonaţii şi cu superiorii săi;

- controlează activitatea structurilor din subordine la nivel strategic şi al îndeplinirii obiectivelor. Nu se implică personal în probleme delegate unui nivel inferior de responsabilitate, dar monitorizează rezultatele în funcţie de termenele şi obiectivele specifice ale planurilor strategice şi calendarului de activităţi. Nu acceptă calitatea slabă a activităţii subalternilor fără a interveni;

- se asigură că tot personalul din subordine este corect instruit pentru responsabilităţile ce îi revin;

- înţelege şi aplică politicile de resurse umane ale ministerului;

- înţelege şi respectă standardele de etică ale ministerului şi ale administraţiei publice.

Atribuţii specifice postului:

1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor din subordine în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, conform prevederilor legale;

2. Îndeplineşte atribuţiile directorului în perioada în care este desemnat la conducerea direcţiei;

3. avizează lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează şi le supune aprobării directorului direcţiei;

4. coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale în domeniul de competenţă al DAERI;

5. conduce activitatea de elaborare a politicilor, strategiilor, programelor, studiilor, analizelor şi a documentaţiei privind aplicarea şi executarea politicilor publice şi a actelor normative necesare realizării competenţelor DAERI;

6. consiliază şi controlează activitatea de afaceri europene şi relaţii internaţionale desfăşurată de structurile/instituţiile aflate în subordinea/coordonarea MAI şi de cele din instituţiile prefectului;

7. avizează proiectele de acte normative care transpun legislaţie europeană în domeniile de competenţă ale MAI;

8. acţionează pentru îndeplinirea sarcinilor care i-au fost repartizate direct de conducerea MAI sau de director, potrivit competenţelor directe ori delegate;

9. reprezintă MAI, conform mandatelor încredinţate;

10. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri;

11. identifică nevoile de pregătire profesională şi dispune măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activităţile de perfecţionare a pregătirii profesionale;

12. asigură coordonarea procesului de elaborare a poziţiilor MAI şi a participării reprezentanţilor MAI în Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) şi în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene;

13. asigură coordonarea relaţiilor MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, organizaţiile regionale şi internaţionale şi cu instituţii similare din alte state;

14. asigură coordonarea activităţilor necesare în vederea gestionării proiectelor finanţate din foruri europene, derulate sau care urmează a fi derulate de către DAERI;

15. În domeniul de competenţă, exercită sau dispune activităţi de control la nivelul structurilor din subordinea ori din coordonarea MAI;

16. ori de câte ori este nevoie, analizează cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare şi stabileşte măsuri pentru eficientizarea activităţii acestor structuri;

17. Îndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate:

- coordonează elaborarea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

- coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă (DIPI), iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

- asigură relaţionarea cu DIPI;

- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

- consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

- informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

- coordonează acordarea sprijinului reprezentanţilor autorizaţi ai DIPI, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

- coordonează organizarea activităţilor de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

- coordonează păstrarea şi organizarea evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

- coordonează actualizarea permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;

- coordonează întocmirea şi actualizarea listelor informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

- prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul DIPI;

- efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

- exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;

- este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare în domeniul INFOSEC;

- pune la dispoziţia şefului Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CSTIC) lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul direcţiei;

- răspunde de aplicarea procedurilor şi normelor de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei, pentru toate domeniile de securitate reglementate: organizarea securităţii, securitatea fizică, securitatea personalului, securitatea documentelor, securitatea industrială şi INFOSEC;

18. Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către director sau de conducerea MAI, potrivit competentelor legale ale DAERI;

19. execută activităţi de culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor în domenii incidente competenţelor specifice;

20. Îndeplineşte atribuţiile managerului adjunct al proiectului „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar”, cod SMIS 32862, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta fişă a postului. Aceste atribuţii au caracter temporar, pe durata implementării proiectului.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director adjunct

2. Clasa: 86

3. Gradul profesional: grad II

4. Vechimea (în specialitate necesară): 5 ani

II. Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă:

a) Relaţii ierarhice:

- este „subordonat nemijlocit directorului;

- este şeful structurii de securitate;

- are în subordine nemijlocită şefii structurilor pe care le coordonează;

- prin dispoziţie a directorului i se pot delega, potrivit prevederilor legale, competenţe şi responsabilităţi privind conducerea direcţiei.

b) Relaţii funcţionale:

- conduce nemijlocit structurile care i-au fost repartizate prin dispoziţia directorului;

- colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea ori coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică şi cu instituţiile prefectului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă;

- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate, din ţară şi din străinătate, cu instituţii de profil ale altor state, cu organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniile de competenţă ale direcţiei, în conformitate cu prevederile legale şi cu ordinele ministrului afacerilor interne.

c) Relaţii de control:

- controlează activitatea structurilor DAERI care i-au fost repartizate în subordine;

- controlează şi coordonează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor cu atribuţii în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din structurile MAI şi din instituţiile prefectului.

d) Relaţii de reprezentare:

- reprezintă DAERI în faţa conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate, în baza mandatului de reprezentare.

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice similare din alte state cu care MAI are relaţii de colaborare, în limita competenţelor stabilite de conducerea MAI;

b) cu organizaţii internaţionale: similar lit. a);

c) cu persoane juridice private: la solicitarea expresă şi în limita competenţelor stabilite de conducerea MAI.

3. Limitele de competenţă: conform prevederilor Legii nr. 188/1999. republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Delegarea de atribuţii: funcţionarilor publici cu statut special şi personalului contractual din structurile pe care le coordonează, în scopul realizării la timp şi eficient a obiectivelor propuse.

Întocmit de:

Numele şi prenumele..............................

Funcţia publică de conducere: director

Semnătura................................................

Data întocmirii.........................................

 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

Numele şi prenumele..............................

Semnătura................................................

Data..........................................................

 

Avizat de:

Numele şi prenumele.....................................

Funcţia............................................................

Semnătura.......................................................

Data.................................................................

 

ANEXĂ

la Fişa postului directorului adjunct

 

Atribuţiile prevăzute în Fişa postului directorului adjunct se completează după cum urmează:

În calitate de manager adjunct al proiectului „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar”, cod SMIS 32862, desfăşoară activităţile de mai jos fără a depăşi 60% din timpul total de lucru:

- îndeplineşte toate atribuţiile delegate de către managerul de proiect;

- coordonează realizarea activităţilor referitoare la:

- selecţionarea participanţilor la programul de formare;

- inscripţionarea materialelor cu elementele obligatorii de identitate vizuală, prevăzute în „Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România”;

- realizarea paginii web dedicate problematicii afacerilor europene gestionate de MAI;

- conferinţa de deschidere;

- elaborarea ghid urilor de proceduri;

- conferinţa intermediară;

- crearea Sistemului de soluţionare a problemelor (SISOP);

- conferinţa de închidere.

- coordonează elaborarea procedurii de selecţionare a participanţilor la programul de formare, elaborarea conţinutului pliantului şi a prezentărilor de la seminarele organizate în cadrul reţelei SISOP;

- coordonează colaborarea cu furnizorii de servicii pentru următoarele activităţi:

- selecţionarea participanţilor la Programul de formare;

- inscripţionarea materialelor cu elementele obligatorii de identitate vizuală, prevăzute în „Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România”;

- realizarea paginii web dedicate problematicii afacerilor europene gestionate de MAI;

- conferinţa de deschidere;

- elaborarea ghidurilor de proceduri;

- conferinţa intermediară;

- crearea Sistemului de soluţionare a problemelor (SISOP) . conferinţa de închidere;

- supervizează îndeplinirea activităţilor menţionate anterior;

- coordonează elaborarea rapoartelor de progres (trimestriale şi finale) pentru îndeplinirea activităţilor precizate mai sus.