MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 118/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 118         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 1 martie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

64. - Hotărâre pentru modificarea art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

138. - Decizie pentru numirea domnului Matei Constantin în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

139. - Decizie pentru eliberarea domnului Cătălin-Ştefăniţă Zisu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 

140. - Decizie privind numirea doamnei Anne-Rose-Marie Jugănaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

141. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Societatea Informaţională de către doamna Ion Monica Laura

 

142. - Decizie pentru numirea domnului Sorin Dumitru Ştefoni în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

143. - Decizie privind numirea domnului Augustin Ioan în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 

144. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Pîrvulescu Dumitru a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 

145. - Decizie pentru reluarea, la cerere, a activităţii domnului Florin Ionel în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei

 

146. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Florin Ionel din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

4. - Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 1.900 de ani de la inaugurarea Columnei lui Traian

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 1 din 21 ianuarie 2013

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

8. - Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2012

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

2. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind modificarea şi completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 23 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 13 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins;

„Art. 23. - Se desemnează agenţiile pentru dezvoltare regională, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul pentru Societatea Informaţională şi Ministerul Economiei drept organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice».”

 

PRIM-MIMSTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

 

Bucureşti, 27 februarie 2013.

Nr. 64.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Matei Constantin în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

Având în vedere propunerea Ministerului Transporturilor, formulată prin Adresa nr. 5.048 din 5 februarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie

 

Articol unic. - Începând cu dala intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Matei Constantin se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 1 martie 2013.

Nr. 138.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Cătălin-Ştefăniţă Zisu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 

Având în vederea propunerea formulată de ministrul afacerilor interne prin Adresa nr. 333/RS din 28 februarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (3) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin-Ştefăniţă Zisu se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 1 martie 2013.

Nr. 139.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Anne-Rose-Marie Jugănaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Anne-Rose-Marie Jugănaru se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 1 martie 2013.

Nr. 140.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Societatea Informaţională de către doamna Ion Monica Laura

 

Având în vedere propunerea Ministerului pentru Societatea Informaţională formulată prin Adresa nr. 420 din 22 februarie 2013, precum şi Avizul favorabil nr. 6.935/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Societatea Informaţională de către doamna Ion Monica Laura,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ion Monica Laura exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Societatea Informaţională.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 1 martie 2013.

Nr. 141.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Sorin Dumitru Ştefoni în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Dumitru Ştefoni se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 1 martie 2013.

Nr. 142.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Augustin Ioan în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Augustin Ioan se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 1 martie 2013.

Nr. 143.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Pîrvulescu Dumitru a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Pîrvulescu Dumitru a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 1 martie 2013.

Nr. 144.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru reluarea, la cerere, a activităţii domnului Florin Ionel în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei

 

Având în vedere cererea domnului Florin Ionel, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/718 din 1 februarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin Ionel îşi reia, la cerere, activitatea în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 1 martie 2013.

Nr. 145.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Florin Ionel din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. c) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Florin Ionel i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 1 martie 2013.

Nr. 146.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 1.900 de ani de la inaugurarea Columnei lui Traian

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 25 februarie 2013, o monedă din aur dedicată aniversării a 1.900 de ani de la inaugurarea Columnei lui Traian.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

Valoare nominală 100 lei

Metal aur

Titlu 900%o

Formă rotundă

Diametru 21 mm

Greutate 6,452 g

Calitate proof

Cant zimţat

Aversul prezintă o compoziţie reprezentând partea superioară a Columnei lui Traian, iar în plan secund un detaliu de pe aceasta; inscripţia „România”, valoarea nominală „100 Lei”, stema României şi anul de emisiune 2013.

Reversul redă o compoziţie reprezentând partea inferioară a Columnei lui Traian, suprapusă peste un detaliu al acesteia, conţinând inscripţia de la baza columnei, silueta monumentului şi inscripţia „Columna lui Traian”.

Art. 3. - Moneda, ambalată în capsulă de metacrilat transparent, va fi însoţită de o broşură de prezentare a tematicii emisiunii, redactată în limbile română, engleză şi franceză. Broşura include şi certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Moneda din aur dedicată aniversării a 1.900 de ani de la inaugurarea Columnei lui Traian are putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedei din aur dedicate aniversării a 1.900 de ani de la inaugurarea Columnei lui Traian se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 15 februarie 2013.

Nr. 4.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul competent să judece recursul în interesul legii

DECIZIA Nr. 1

din 21 ianuarie 2013

 

Dosar nr. 19/2012

Livia Doina Stanciu - preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - preşedintele completului

Lavinia Curelea - preşedintele Secţiei I civile

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal

Roxana Popa - preşedintele delegat al Secţiei a II-a civile

Corina Michaela Jîjîie - preşedintele Secţiei penale

Aurelia Rusu - judecător la Secţia I civilă

Mihaela Paraschiv - judecător la Secţia I civilă - judecător-raportor

Cristina Iulia Tarcea - judecător la Secţia I civilă

Viorica Cosma - judecător la Secţia I civilă

Cristina Luzescu - judecător la Secţia I civilă

Elena Floarea - judecător la Secţia I civilă

Carmen Trănica Teau - judecător la Secţia a II-a civilă

Paulina Lucia Brehar - judecător la Secţia a II-a civilă

Mirela Poliţeanu - judecător ia Secţia a II-a civilă - judecător-raportor

Marian Budă - judecător la Secţia a II-a civilă

Mărioara Isailă - judecător la Secţia a II-a civilă

Minodora Condoiu - judecător la Secţia a II-a civilă

Gheorghiţa Luţac - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Emanuel Albu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal - judecător-raportor

Dana Iarina Vartires - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Carmen Maria Ilie - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Simona Camelia Marcu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Rodica Florica Voicu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Mirela Sorina Popescu - judecător la Secţia penală

Lavinia-Valeria Lefterache – judecător la Secţia penală

 

Completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 19/2012 este legal constituit conform dispoziţiilor art. 3306 alin. 7 din Codul de procedură civilă, raportate la dispoziţiile art. 271 alin (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionare administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa este prezidată de doamna judecător dr. Livia Doina Stanciu, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este reprezentat de doamna procuror-şef adjunct Antonia Eleonora Constantin.

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov, autorul iniţial al sesizării, nu a desemnat un reprezentant pentru susţinerea recursului în interesul legii.

La şedinţa de judecată participă prim-magistratul-asistent al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna Aneta Ionescu, desemnată în conformitate cu dispoziţiile art. 273 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursurile în interesul legii declarate de prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 în referire la calitatea procesuală activă a organizaţiilor sindicale în acţiuni promovate

În numele membrilor de sindicat, precum şi a dispoziţiilor art. 269 alin. (2) [fost 284 alin. (2)] din Legea nr. 52/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind determinarea instanţei competente teritorial în soluţionarea conflictelor de muncă în cazul acestor acţiuni.

Reprezentanta prim-adjunctul ui procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a susţinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia şi pronunţarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii, în sensul de a se stabili că organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă în acţiunile promovate

În numele membrilor de sindicat, iar instanţa competentă teritorial este cea de la sediul sindicatului reclamant.

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna judecător dr. Livia Doina Stanciu, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecată a rămas în pronunţare asupra recursurilor în interesul legii,

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursurilor în interesul legii, constată următoarele:

1. Problema de drept care a generat practica neunitară

Prin recursurile în interesul legii declarate în conformitate cu prevederile art. 329 din Codul de procedură civilă, modificat prin art. I pct. 32 din Legea nr. 202/2010, de prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov, s-a apreciat că nu există un punct de vedere unitar în cazul acţiunilor în justiţie promovate de organizaţiile sindicale în numele membrilor lor, în temeiul dispoziţiilor art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, anterior abrogării acestui act normativ prin art. 224 lit. a) din Legea dialogului social nr. 62/2011, practica judiciară având un caracter neunitar sub aspectul stabilirii legitimării procesuale active a organizaţiilor sindicale şi, ca urmare, în ceea ce priveşte determinarea instanţei competente teritorial să judece aceste cereri.

2. Examenul jurisprudenţial

Verificările efectuate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cadrul examenului jurisprudenţial au relevat existenţa unei practici neunitare cu privire la problema de drept menţionată, atât la nivelul curţilor de apel, cât şi la nivelul secţiilor civile ale instanţei supreme, în soluţionarea conflictelor negative de competenţă, ia dosar fiind ataşate hotărâri judecătoreşti exemplificative.

3. Soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti

3.1. 1ntr-o primă orientare jurisprudenţială, identificată inclusiv la nivelul secţiilor civile ale instanţei supreme, în soluţionarea conflictelor negative de competenţă, s-a apreciat că, în ipoteza analizată, organizaţiile sindicale au legitimare procesuală activă, iar instanţa competentă teritorial să soluţioneze cererile formulate de acestea pentru apărarea drepturilor şi intereselor membrilor organizaţiei este cea de la sediul sindicatului.

În argumentarea acestui punct de vedere s-a arătat că potrivit dispoziţiilor art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003 în vigoare la data formulării cererilor de chemare în judecată, sindicatele apără drepturile membrilor lor în faţa instanţelor judecătoreşti şi au dreptul de a întreprinde orice acţiune în justiţie în numele membrilor de sindicat, fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauză.

Soluţia legislativă a fost menţinută şi prin dispoziţiile art. 28 din Legea dialogului social nr. 62/2011 care, în cuprinsul alin. (3), statuează expres că, în exercitarea acestor atribuţii, organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă, conferindu-li-se, aşadar, legitimare procesuală activă ope legis.

În consecinţă, în determinarea instanţei competente teritorial să soluţioneze o atare cerere, potrivit dispoziţiilor art. 269 alin. (2) [fost art. 284 alin. (2)] din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, se ţine seama de sediul sindicatului, chiar şi în acele situaţii în care unii dintre membrii de sindicat domiciliază în circumscripţiile altor tribunale, pe temeiul coparticipării procesuale active şi al prorogării de competenţă.

3.2. Într-o altă opinie, inclusiv la nivelul instanţei supreme, s-a apreciat în aceleaşi ipoteze că, din interpretarea dispoziţiilor art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003, în vigoare la data formulării cererilor de chemare în judecată, organizaţia sindicală sta în proces doar în calitate de reprezentant al membrilor de sindicat, în numele şi interesul cărora a promovat acţiunea. Calitatea procesuală activă aparţine membrilor de sindicat, deoarece existenţa sau inexistenţa drepturilor reclamate prin acţiunea în justiţie urmează a fi stabilită în privinţa acestora din urmă.

Prin art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003 se conferă organizaţiei sindicale un drept de reprezentare legală, întrucât atât norma specială, anterior menţionată, cât şi dispoziţiile art. 69 din Codul de procedură civilă, referindu-se la drepturile de dispoziţie ale părţilor, au în vedere pe titularul drepturilor procesuale, respectiv pe titularii drepturilor ce decurg din legislaţia muncii, ceea ce presupune că întotdeauna, indiferent dacă dreptul de reprezentare izvorăşte din lege sau este convenţional, reclamant şi titular al drepturilor procesuale şi al drepturilor deduse judecăţii este cel reprezentat, iar nu persoana reprezentantului.

Faptul că organizaţia sindicală acţionează în calitate de reprezentant legal rezultă şi din prevederile art. 222 din Codul muncii, anterior modificării acestui act normativ prin Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (devenit art. 219 din Codul muncii, republicat).

În consecinţă, dispoziţiile legale referitoare la competenţa teritorială de soluţionare a acestor cauze se raportează la membrii sindicatului, titulari ai drepturilor pretinse, iar nu la reprezentantul acestora, respectiv organizaţia sindicală, deoarece textele din Codul de procedură civilă şi din legile speciale care instituie norme de competenţă, referindu-se la domiciliul pârâtului sau reclamantului, după caz, nu pot avea în vedere pe reprezentanţii legali sau convenţionali ai părţilor.

Ca atare, în aplicarea dispoziţiilor art. 269 alin. (2) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare [fost art. 284 alin. (2)], determinant nu este sediul sindicatului, ci domiciliul sau reşedinţa membrilor de sindicat în numele cărora reprezentantul s-a adresat justiţiei.

4. Opinia prim-adjunctului procurorului general

Prim-adjunctul procurorului general a susţinut, în esenţă, că organizaţiile sindicale au legitimare procesuală activă, iar în determinarea competenţei teritoriale potrivit dispoziţiilor art. 269 alin. (2) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare [fost art. 284 alin. (2)], se va ţine seama de sediul sindicatului - reclamant.

S-a menţionat totodată că deşi problema de drept analizată vizează situaţiile acţiunilor formulate în temeiul art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003, dezlegarea acesteia pe calea unei decizii cu caracter obligatoriu pentru viitor este necesară din perspectiva conflictelor de competenţă ce vor fi soluţionate de curţile de apel, potrivit dispoziţiilor art. 22 alin. 2 din Codul de procedură civilă, precum şi din perspectiva recursurilor aflate pe rolul curţilor de apel ori care vor fi soluţionate de aceste instanţe în care chestiunea încălcării normelor de competenţă teritorială absolută este invocată ca motiv de recurs de părţi sau din oficiu.

5. Opinia Colegiului de conducere al Curţii de Apel Braşov

Prin Adresa nr. 899/29 din 6 februarie 2012, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov a solicitat pronunţarea unei decizii în interesul legii în vederea soluţionării problemei de drept supuse interpretării.

Deşi prin sesizare s-a constatat că la instanţele din raza teritorială a Curţii de Apel Braşov s-au pronunţat soluţii divergente asupra problemelor de drept invocate, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov nu a exprimat un punct de vedere.

6. Raportul asupra recursului în Interesul legii

Raportul întocmit în cauză, conform art. 3306 alin. 6 din Codul de procedură civilă, a concluzionat că, în cazul acţiunilor promovate în temeiul art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, organizaţiile sindicate au legitimare procesuală activă, iar în determinarea competenţei teritoriale potrivit dispoziţiilor art. 269 alin. (2) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare [fost art. 284 alin. (2)], se va ţine seama de sediul sindicatului - reclamant.

7. Înalta Curte

Examinând sesizările cu recurs în interesul legii, raportul întocmit de judecătorii raportori şi dispoziţiile legale ce se solicită a fi interpretate în mod unitar, reţine următoarele:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost legal sesizată, iar recursurile în interesul legii sunt admisibile, fiind îndeplinite cumulativ cerinţele impuse de dispoziţiile art. 329 din Codul de procedura civilă, cu referire la autorul sesizării şi existenţa unei jurisprudenţe neunitare relativ la problema de drept ce se cere a fi interpretată.

Practica neunitară ce face obiectul prezentului recurs în interesul legii a fost generată de formularea imprecisă a dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 care recunoşteau organizaţiilor sindicale posibilitatea de a formula acţiuni în justiţie în numele membrilor lor, pentru valorificarea drepturilor acestora izvorâte din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, fără a fi nevoie de un mandat expres din partea celor reprezentaţi în acest fel.

Practica neunitară s-a menţinut şi după adoptarea Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, în care se statuează expres asupra calităţii procesuale active a organizaţiilor sindicale atunci când introduc în justiţie o acţiune în numele membrilor lor, fiind identificată, în privinţa acţiunilor în justiţie formulate sub imperiul Legii sindicatelor nr. 54/2003.

Chiar dacă problema de drept analizată vizează situaţiile acţiunilor formulate în temeiul art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, dezlegarea acesteia pe calea unei decizii cu caracter obligatoriu pentru viitor este necesară din perspectiva conflictelor de competenţă ce vor fi soluţionate de curţile de apel, potrivit dispoziţiilor art. 22 alin. 2 din Codul de procedură civilă, precum şi din perspectiva recursurilor aflate pe rolul curţilor de apel ori care vor fi soluţionate de aceste instanţe în care chestiunea încălcării normelor de competenţă teritorială absolută este invocată ca motiv de recurs de părţi sau din oficiu.

Referitor la interpretarea dispoziţiilor legale în discuţie se reţine că potrivit dispoziţiilor art. 28 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor ce decurg din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi ale statului, prin apărători proprii ori aleşi.

Prin art. 28 alin. (2) din acelaşi act normativ se prevede că, în exercitarea atribuţiilor respective, organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauză. Acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune ori renunţă la judecată.

Prin instituirea dreptului organizaţiilor sindicale de a formula acţiuni în justiţie în numele membrilor lor, chiar şi în lipsa unui mandat expres din partea acestora, cu păstrarea însă a drepturilor de dispoziţie procesuală din partea titularilor drepturilor subiective, textul art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 a configurat elementele legitimării procesuale extraordinare a acestor organizaţii, depăşind astfel limitele unui simplu drept de reprezentare legală.

Această interpretare a dispoziţiilor art. 23 a fost susţinută de o parte a jurisprudenţei, dar şi de doctrina care a abordat direct situaţia calităţii procesuale a organizaţiilor sindicate din perspectiva dispoziţiilor menţionate anterior, aşa cum s-a subliniat în raportul întocmit în cauză.

Referitor la categoria interesului apărat prin posibilitatea recunoscută organizaţiilor sindicale de a formula acţiune în numele membrilor lor, concluzia este în sensul că legitimarea procesuală activă a fost recunoscută organizaţiilor sindicale, în considerarea ocrotirii intereselor membrilor lor, fie că erau interese de grup, fie individuale,

Această concluzie se desprinde atât din formularea dispoziţiilor art. 28 alin, (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, care se referă expres inclusiv la apărarea drepturilor ce decurg din contractele individuale de muncă, precum şi din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, situaţie în care interesele sunt cu precădere individuale, cât şi din dispoziţiile fostului art. 282 din Codul muncii (actual art. 237 din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare), care acordă posibilitatea de a fi părţi în conflicte de muncă în mod expres sindicatelor, pe lângă salariaţi, angajatori, patronate, alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor speciale ori al Codului de procedură civilă.

Ţinând cont că în cadrul conflictelor de muncă sunt cuprinse şi conflictele decurgând din executarea contractelor individuale de muncă, pe lângă cele colective, aplicând principiul ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, organizaţiile sindicale au legitimare procesuală activă, inclusiv în conflictele individuale de muncă.

Faptul că interpretarea dată de o parte a jurisprudenţei şi doctrinei, în sensul că, potrivit art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003, organizaţiile sindicale acţionează în calitate de reclamante, a reprezentat şi voinţa legiuitorului a fost confirmat de evoluţia legislativă ulterioară abrogării Legii sindicatelor nr. 54/2003, şi anume de prevederile art. 28 alin. (3) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, prin care se prevede expres calitatea procesuală activă a acestor organizaţii.

Atât timp cât organizaţiei sindicale i se recunoaşte legitimare procesuală activă, fiind reclamant, în determinarea competenţei teritoriale, potrivit art. 269 alin. (2) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, urmează să se ţină seama de sediul sindicatului.

Într-o atare interpretare şi aplicare a legii nu se neagă caracterul exclusiv al competenţei teritoriale stabilite prin normele Codului muncii, ci este asigurată o protecţie mai eficientă a drepturilor şi intereselor membrilor organizaţiei sindicale.

Această soluţie este aplicabilă şi în situaţia în care organizaţia sindicală acţionează pentru valorificarea drepturilor subiective ale mai multor membri de sindicat, având domiciliile în circumscripţiile unor tribunale diferite, în acelaşi temei al legitimării procesuale active extraordinare a organizaţiei sindicale.

În concluzie, raportat la acţiunile reglementate expres de lege, organizaţiile sindicale au legitimare procesuală activă, iar în determinarea competenţei teritoriale potrivit dispoziţiilor art. 269 alin. (2) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare [fost art. 284 alin. (2)], se va ţine seama de sediul sindicatului - reclamant.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 3307 cu referire la art. 329 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursurile în interesul legii declarate de prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi, în consecinţă:

în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 (în prezent abrogată prin Legea dialogului social nr. 62/2011) stabileşte că organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă în acţiunile promovate în numele membrilor de sindicat.

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 269 alin. (2) (fost art. 284 alin. 2) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa competentă teritorial în soluţionarea conflictelor de muncă în cazul acestor acţiuni este cea de la sediul sindicatului reclamant.

Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi, 21 ianuarie 2013.

 

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

LIVIA DOINA STANCIU

Prim-magistrat asistent,

Aneta Ionescu

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2012

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organ zarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 4 alin. (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi de către operatorii economici care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi, pentru anul 2012, se stabileşte la 0,1188 certificate verzi/MWh.

Art. 2. - Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică OPCOM - S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi operatorii economici prevăzuţi la art. 1 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 februarie 2013.

Nr. 8.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind modificarea şi completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 

În baza Notei de fundamentare a Direcţiei reglementare şi autorizare, înregistrată la Serviciul secretariat consiliu din cadrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu numărul 47 din 15 februarie 2013 cu privire la proiectul Normei privind modificarea şi completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

în urma deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 20 februarie 2013,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, pentru completarea cadrului legal privind activitatea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

în baza regulilor contabile conform cărora Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private îşi organizează evidenţa contabilă, aşa cum sunt prevăzute prin dispoziţiile Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 37/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (2). art. 21, 211, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adoptă următoarea hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 1/2013 privind modificarea şi completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2011, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Marian Sârbu

 

Bucureşti, 20 februarie 2013.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 1/2013

privind modificarea şi completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 

Având în vedere dispoziţiile art. 16,21, 211, 22, art. 23 lit. b) şi f) şi ale art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (6) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Art. I. - Norma nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fond de garantare, înfiinţat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.”

2. La articolul 8 alineatul (2), literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,f) date informative, conform anexei nr. E1;

g) situaţia activelor imobilizate, conform anexei nr. E2.”

3. La articolul 19 alineatul (2), literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,f) date informative, conform anexei nr. E1;

g) situaţia activelor imobilizate, conform anexei nr. E2;”.

4. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V1 „Prevederi privind situaţiile financiare anuale specifice Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private”, cuprinzând articolele 201-204, cu următorul cuprins:

 

„CAPITOLUL V1

Prevederi privind situaţiile financiare anuale specifice Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Art. 201. - Fondul de garantare trebuie să întocmească situaţii financiare anuale.

Art. 202. - (1) Dosarul situaţiilor financiare anuale ale Fondului de garantare trebuie să cuprindă:

a) situaţiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare, aprobate conform Legii nr. 187/2011;

b) raportul anual al consiliului de administraţie, conform Legii nr. 187/2011;

c) declaraţia scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991;

d) raportul de audit, întocmit de auditorul financiar, conform legislaţiei în vigoare;

e) hotărârea de aprobare a situaţiilor financiare anuale, conform Legii nr. 187/2011;

f) balanţa de verificare a conturilor sintetice şi balanţa de verificare a conturilor analitice la 31 decembrie a exerciţiului financiar pentru care se întocmesc situaţii financiare anuale;

g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;

h) raportul privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) Situaţiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:

a) bilanţul, conform anexei nr. D1;

b) contul de profit şi pierdere, conform anexei nr. D2;

c) situaţia modificărilor capitalului propriu, conform anexei nr. D3;

d) situaţia fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. D4;

e) notele explicative la situaţiile financiare anuale individuale; f)date informative, conform anexei nr. E1;

g) situaţia activelor imobilizate, conform anexei nr. E2.

(3) Notele explicative la situaţiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare, menţionate la alin. (2) lit. e), conţin:

a) Nota 1 - Situaţia activelor imobilizate - conform anexei nr. D5;

b) Nota 2 - Situaţia depozitelor bancare - conform anexei nr. D6;

c) Nota 3 - Situaţia creanţelor si datoriilor - conform anexei nr. D7;

d) Nota 4 - Situaţia privind resursele financiare ale Fondului de garantare - conform anexei nr. D8;

e) Nota 5 - Situaţia sumelor utilizate pentru acoperirea plăţii compensaţiei către participanţi şi beneficiari - conform anexei nr. D9;

f) Nota 6 - Plasarea disponibilităţilor Fondului de garantare - conform anexei nr. D10;

g) Nota 7 - Analiza rezultatului obţinut de Fondul de garantare conform anexei nr. D11;

h) Nota 8 - Provizioane - conform anexei nr. D12;

i) Nota 9 - Principii, politici şi metode contabile - conform anexei nr. D13;

j) Nota 10 - Alte informaţii privind activitatea Fondului de garantare - conform anexei nr. D14.

Art. 203. - (1) Fondul de garantare depune la Comisie situaţiile financiare anuale individuale, până la data de 15 aprilie a fiecărui an, astfel:

a) în format electronic, prin aplicaţia CSSPP-FRP. Aplicaţia şi instrucţiunile de utilizare sunt prezentate în portalul de documentaţie tehnică al Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/; şi

b) pe suport hârtie, componentele dosarului situaţiilor financiare anuale individuale, prevăzute la art. 202, semnate şi ştampilate, conform legii.

(2) Fac obiectul publicării pe portalul propriu al Fondului de garantare următoarele:

a) situaţiile financiare anuale;

b) raportul anual al consiliului de administraţie;

c) raportul de audit;

d) hotărârea de aprobare a situaţiilor financiare anuale.

Art. 204. - Fondul de garantare trebuie să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale individuale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.”

5. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Pentru situaţiile financiare anuale, auditorii financiari au obligaţia de a transmite Comisiei o copie a scrisorii de comunicare a deficienţelor reţinute în funcţionarea sistemelor de contabilitate şi de control intern, document ce conţine constatările cu impact financiar, constatările cu privire la rezultatele evaluării sistemelor de management şi control intern, precum şi recomandările pentru remedierea deficienţelor constatate.

(2) Scrisoarea menţionată la alin. (1) se transmite Comisiei, în limba română, în aceeaşi zi în care se transmite organelor de conducere ale entităţilor menţionate la art. 2.”

6. La articolul 26 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 23 referitoare la scrisoarea către conducerea entităţii.”

7. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

„Art. 261. - (1) Săvârşirea de către Fondul de garantare sau de către persoana fizică responsabilă din cadrul acestuia a vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), c), d), e) şi f) se sancţionează în funcţie de gravitatea faptelor cu:

a) avertisment scris;

b) amendă contravenţională între 1.000 lei şi 100 000 lei.

(2) Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ţinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.

(3) Constatarea contravenţiilor se face de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a preşedintelui Consiliului Comisiei.

(4) Amenzile contravenţionale se fac venit la bugetul de stat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

8. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Anexele nr. A1- A13, B1-B10, C1- C2, D1- D14 şi E1E2 fac parte integrantă din prezenta normă.”

9. Anexele nr. D1 şi D2 se modifică şi vor avea conţinutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

10. După anexa nr. D2 se introduc paisprezece noi anexe, anexele nr. D3-D14 şi E1-E2, al căror conţinut este prevăzut în anexă.

Art. II. - Prevederile prezentei norme se aplică începând cu situaţiile financiare anuale individuale aferente anului 2012.

 

ANEXĂ LA NORMĂ

ANEXA Nr. D1 la Norma nr. 3/2011

 

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

BILANŢ

la data de 31 decembrie

 

Identificarea elementului

Rând

Sold la începutul

exerciţiului

financiar

Sold la sfârşitul

exerciţiului

financiar

Col. 1

Col. 2

Co. 3

Col. 4

A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 2 + 6 + 11)

1

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 3 + 4 + 5)

2

 

 

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)

3

 

 

2. Concesiuni, licenţe, drepturi şi active similare, dacă acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

4

 

 

3. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233 + 234 - 2931)

5

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 7 + 8 + 9 + 10)

6

 

 

1. Terenuri, amenajări de terenuri şi construcţii (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

7

 

 

2. Mijloace de transport (ct. 213 - 2813 - 2913)

8

 

 

3. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (ct. 214 - 2814 - 2914)

9

 

 

4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2932)

10

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12 + 13)

11

 

 

1. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2965)

12

 

 

2. Creanţe imobilizate (ct. 267 - 2967)

13

 

 

B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 15 + 18 + 21 + 22)

14

 

 

I. MATERIALE CONSUMABILE (rd. 16 + 17)

15

 

 

1. Materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar (ct. 302 + 303 - 3921 - 3922)

16

 

 

2. Avansuri pentru achiziţia de materiale consumabile (ct. 409)

17

 

 

II. CREANŢE (rd. 19+20)

18

 

 

1. Sume de încasat de la administratorii de fonduri de pensii si furnizorii de pensii private autorizaţi de CSSPP (ct. 411 + 413 + 418 + 452** - 4911 - 4912)

19

 

 

2. Alte Creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482+ 461 +473**-4913+ 5182)

20

 

 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598)

21

 

 

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 512 + 531 + 532 + 542)

22

 

 

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

23

 

 

D. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PĂNÂ LA UN AN (rd. 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31)

24

 

 

1. Împrumuturi şi dobânzi din emisiunea de obligaţiuni (ct. 161 + 1681 -169)

25

 

 

2. Sume datorate instituţiilor financiare (ct. 162 + 167 + 1682 + 519)

26

 

 

3. Sume datorate pentru achiziţii de bunuri şi servicii legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (Fondul de garantare) (ct. 401 + 404 + 408)

27

 

 

4. Efecte de plătit (ct. 403 + 405)

28

 

 

5. Decontări între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, precum şi decontările interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare (ct. 452***)

29

 

 

6. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private (ct. 459)

30

 

 

7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1687* + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 462 + 473*** + 509 + 5181)

31

 

 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE = Active circulante (rd. 14) + cheltuieli în avans (rd. 23) - Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (rd. 24) - Venituri înregistrate în avans1) (rd. 43)

32

 

 

F. ACTIVE MINUS DATORII CURENTE = Active imobilizate (rd. 1) + Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (rd. 32)

33

 

 

G. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE TNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN (rd. 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)

34

 

 

1. Împrumuturi şi dobânzi din emisiunea de obligaţiuni (ct. 161 + 1681 -169)

35

 

 

2. Sume datorate instituţiilor financiare (ct. 162 + 167 + 1682 + 519)

36

 

 

3. Sume datorate pentru achiziţii de bunuri şi servicii legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare (ct. 401 + 404 + 408)

37

 

 

4. Efecte de plătit (ct. 403 + 405)

38

 

 

5. Decontări între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, precum şi decontările interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare (ct. 452***)

39

 

 

6. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private (ct. 459)

40

 

 

7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1687* + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 462 + 473*** + 509 + 5181)

41

 

 

H. PROVIZIOANE (ct. 151}

42

 

 

I. VENITURI IN AVANS (ct. 472 + 475)

43

 

 

J. CAPITAL ŞI REZERVE

44

X

X

1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (ct. 102)

45

 

 

1.1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuţii (ct. 1021)

46

 

 

1.2. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare (ct. 1022)

47

 

 

1.3. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume rezultate din fructificarea disponibilităţilor plasate (ct. 1023)

48

 

 

1.4. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din recuperarea creanţelor (ct. 1024)

49

 

 

1.5. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din donaţii, sponsorizări, asistenţă tehnică, fonduri nerambursabile (ct. 1025)

50

 

 

1.6. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din alte resurse financiare (ct. 1026)

51

 

 

2. Rezerve (ct. 106)

52

 

 

3. Rezerve din reevaluare (ct. 105)

53

 

 

4. Rezultatul reportat (ct. 117)

54

X

X

Profit (ct. 117 - sold creditor)

55

 

 

Pierdere (ct. 117 - sold debitor)

56

 

 

5. Rezultatul exerciţiului financiar (ct. 121)

57

X

X

Profit (ct. 121 - sold creditor)

58

 

 

Pierdere (ct. 121 - sold debitor)

59

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

60

 

 

6. Total capitaluri proprii (rd. 45+52+53+55-56+58-59-60)

61

 

 

 

Administrator

Numele şi prenumele

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Ştampila entităţii

……………………………………….

 

Întocmit

Numele şi prenumele

……………………………………….

Calitatea

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

……………………………………….

 

 

1) Sume de reluat la venituri într-o perioadă de până într-un an.

* Contur de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

 

ANEXA Nr. D2

la Norma nr. 3/2011

 

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31 decembrie..........

 

Identificarea elementului

Rând

Sold la începutul

exerciţiului

financiar

Sold la sfârşitul

exerciţiului

financiar

Col. 1

Col. 2

Co. 3

Col. 4

A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 2+3-1-4+5+6+7+8+9)

1

 

 

1. Venituri din comisioane specifice Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (ct. 704)

2

 

 

2. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)

3

 

 

3. Venituri din investiţii pe termen scurt (ct. 762)

4

 

 

4. Venituri din creanţe imobilizate (ct. 763)

5

 

 

5. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764)

6

 

 

6. Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)

7

 

 

7. Venituri din dobânzi (ct. 766)

8

 

 

8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 768+751+752+758)

9

 

 

B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 11+12+13+14+15+29)

10

 

 

1. Cheltuieli privind investiţii financiare cedate (ct. 664)

11

 

 

2. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665)

12

 

 

3. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)

13

 

 

4. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investiţiile pe termen scurt (ct. 686 - 786)

14

 

 

5. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd. 16+17+20)

15

 

 

5.1. Cheltuieli cu materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar, materiale nestocate, energie, apă şi alte cheltuieli similare (ct. 602+603+604+605+608-741)

16

 

 

5.2. Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19)

17

 

 

a) Salarii (ct. 641+642)

18

 

 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

19

 

 

5.3. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21+24+25+26+27+28)

20

 

 

5.3.1 Ajustări de valoare (rd. 22+23)

21

 

 

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si imobilizările necorporale (ct. 6811+6813-7813)

22

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (ct. 654+6814-754-7814)

23

 

 

5.3.2 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele (ct. 6812-7812)

24

 

 

5.3.3 Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+613+614+621 +622+623+624+625+626+627)

25

 

 

5.3.4 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)

26

 

 

5.3.5 Alte cheltuieli de exploatare (ct. 658)

27

 

 

5.3.6 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (ct. 628)

28

 

 

6. Alte cheltuieli din pierderi din creanţe, precum şi alte cheltuieli financiare (ct. 663+668)

29

 

 

C REZULTATUL DIN ACTMTATEA CURENTA

30

X

X

Profit (rd. 1-10, dacă (1-10)>=0)

31

 

 

Pierdere (-(rd. 1-10), dacă (1-10)<0)

32

X

X

D. Venituri privind evenimente extraordinare (ct. 771)

33

 

 

E. Cheltuieli privind evenimente extraordinare (ct. 671)

34

 

 

F. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

35

 

 

Profit (rd. 33-34, dacă (33-34)>=0)

36

 

 

Pierdere (-(rd. 33-34), dacă (33-34)<0)

37

 

 

G. TOTAL VENITURI (rd. 1+33)

38

 

 

H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+34)

39

 

 

I. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

40

X

X

Profit (rd. 38-39, dacă (38-39)>=0)

41

 

 

Pierdere (-(rd. 38-39), dacă (38-39)<0)

42

 

 

 

 


ANEXA Nr. D3

la Norma nr. 3/2011

 

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

SITUAŢIA

modificărilor capitalului propriu aplicabilă Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private la data de 31 decembrie.........

 

Nr. crt.

Denumirea elementului

Sold la începutul exerciţiului financiar

(lei)

Creşteri

(lei)

Descreşteri

(lei)

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar

(lei)

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6 = 3+4-5

1.

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

 

 

 

1.1.

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuţii

 

 

 

 

1.2.

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare

 

 

 

 

1.3.

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume rezultate din fructificarea disponibilităţilor plasate

 

 

 

 

1.4.

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din recuperarea creanţelor

 

 

 

 

1.5.

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din donaţii, sponsorizări, asistenţă tehnică, fonduri nerambursabile

 

 

 

 

1.6.

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din alte resurse financiare

 

 

 

 

2.

Rezerve

 

 

 

 

2.1.

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

 

 

 

 

2.2.

Alte rezerve

 

 

 

 

3.

Rezerve din reevaluare

 

 

 

 

4.

Rezultatul reportat

 

 

 

 

5.

Rezultatul exerciţiului financiar

 

 

 

 

6.

Repartizarea rezultatului

 

 

 

 

7.

YOTAL (1+2+3+4+5-6)

 

 

 

 

 

Administrator

Numele şi prenumele

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Ştampila entităţii

……………………………………….

 

Întocmit

Numele şi prenumele

……………………………………….

Calitatea

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

……………………………………….

 

 

ANEXA Nr. D4

la Norma nr. 3/2011

 

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

SITUAŢIA

fluxurilor de trezorerie aplicabilă Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private la data de 31 decembrie.........

 

Nr. crt.

 

Denumirea elementului

 

Exerciţiul financiar precedent

(lei)

Exerciţiul financiar curent

(lei)

Col. 1

Col. 2

Co. 3

Col. 4

I.

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

 

 

 

1.

Încasări aferente activităţii de asigurare a plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor

 

 

 

2.

Încasări aferente activităţii proprii de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (Fondul de garantare)

 

 

 

3.

Plăţi aferente activităţii de asigurare a plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor

 

 

 

4.

Plăţi aferente activităţii proprii de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare

 

 

 

5.

Trezoreria netă din activitatea de exploatare

 

 

 

II.

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢII

 

 

 

6.

Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări financiare aferente activităţii de asigurare a plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor

 

 

 

7.

Plăţi pentru achiziţionarea de investiţii financiare aferente activităţii proprii de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare

 

 

 

8.

încasări din vânzarea de imobilizări financiare aferente activităţii de asigurare a plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor

 

 

 

9.

încasări din vânzarea de investiţii financiare aferente activităţii proprii de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare

 

 

 

10.

Trezorerie netă din activităţi de investiţii

 

 

 

III.

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE

 

 

 

11.

Trezorerie netă din activităţi de finanţare

 

 

 

12.

Creşterea netă a trezoreriei şi a echivalentelor de trezorerie

 

 

 

13.

Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul exerciţiului financiar

 

 

 

14.

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfârşitul exerciţiului financiar

 

 

 

 

Administrator

Numele şi prenumele

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Ştampila entităţii

……………………………………….

 

Întocmit

Numele şi prenumele

……………………………………….

Calitatea

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

……………………………………….

 

 

ANEXA Nr. D5

la Norma nr. 3/2011

 

NOTA 1

Situaţia activelor imobilizate

 

Denumirea elementului de activ imobilizat

Valoarea brută

Ajustare de valoare

Sold la începutul exerciţiului financiar

Cedări, Creşteri transferuri şi alte reduceri

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar

Sold la începutul exerciţiului

financiar

Ajustări înregistrate în cursul exerciţiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar

Co. 1

Col. 2

Col. 3 Col. 4

Col. 5 = 2+ 3-4

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9 = 6 + 7-8

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator

Numele şi prenumele

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Ştampila entităţii

……………………………………….

 

Întocmit

Numele şi prenumele

……………………………………….

Calitatea

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

……………………………………….

 

 

ANEXA Nr. D6

Ia Norma nr. 3/2011

 

NOTA 2

Situaţia depozitelor bancare

 

Denumirea bănci

Simbolul băncii

Valoarea depozitului

Valoarea dobânzii

Ponderea în total

Data constituirii

Data scadenţei

Scadenţa la o lună

Scadenta la 3 luni

Scadenţa la peste 3 luni

%

Valoarea

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Col 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator

Numele şi prenumele

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Ştampila entităţii

……………………………………….

 

Întocmit

Numele şi prenumele

……………………………………….

Calitatea

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

……………………………………….

 

 

ANEXA Nr. D7

la Norma nr. 3/2011

 

NOTA 3

Situaţia creanţelor şi datoriilor

 

Creanţe

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar

(lei)

Termenul de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

Col. 1

Col. 2 = 3+4

Col. 3

Col. 4

TOTAL:*)

 

 

 

 

Datorii

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar

(lei)

Termenul de lichiditate

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

Col. 1

Col. 2 = 3 + 4 + 5

Col. 3

Col. 4

Col. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Administrator

Numele şi prenumele

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Ştampila entităţii

……………………………………….

 

Întocmit

Numele şi prenumele

……………………………………….

Calitatea

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

……………………………………….

 

 

*) Se vor menţiona următoarele informaţii:

a) valoarea obligaţiilor pentru care s-a constituit provzion;

b) informaţi utile pentru evaluarea poziţiei financiare a Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

 

ANEXA Nr. D8

la Norma nr. 3/2011

 

NOTA 4

Situaţia privind resursele financiare ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Nr. crt.

Identificarea elementelor

Resurse destinate pentru asigurarea plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor

(lei)

Resurse destinate pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare

(lei)

Exerciţiul financiar precedent

Exerciţiul financiar curent

Exerciţiul financiar precedent

Exerciţiul financiar curent

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

1.

Sume plătite la Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (Fondul de garantare) cu titlu de contribuţie iniţială la constituirea Fondului de garantare de către administratorii şi furnizorii de pensii private

 

 

 

 

2.

 Sume plătite cu titlu de contribuţii anuale la Fondul de garantare, distinct pentru fondurile de pensii facultative, respectiv fondurile de pensii administrate privat

 

 

 

 

3.

 Sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare

 

 

 

 

4.

Sume rezultate din fructificarea disponibilităţilor plasate

 

 

 

 

5.

 Sume plătite Sa Fondul de garantare cu titlu de contribuţii majorate

 

 

 

 

6.

 Sume din recuperarea creanţelor compensate de Fondul de garantare, decurgând din subrogarea în drepturile participanţilor şi/sau ale beneficiarilor

 

 

 

 

7.

 Sume din donaţii, sponsorizări, asistenţă tehnică, fonduri nerambursabile

 

 

 

 

8.

Alte resurse financiare, inclusiv credite bancare

 

 

 

 

9.

Sume plătite Fondului de garantare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea acestuia

 

 

 

 

10.

TOTAL:

 

 

 

 

 

Administrator

Numele şi prenumele

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Ştampila entităţii

……………………………………….

 

Întocmit

Numele şi prenumele

……………………………………….

Calitatea

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

……………………………………….

 

 

ANEXA Nr. D9

la Norma nr. 3/2011

 

NOTA 5

Situaţia sumelor utilizate pentru acoperirea plăţii compensaţiei către participanţi şi beneficiari la data de ….

 

Nr. crt.

Identificarea elementelor

Exerciţiul financiar precedent

Exerciţiul financiar curent

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

1.

 Suma compensaţiei plătită către participanţii fondurilor de pensii administrate privat (lei)

 

 

2.

 Suma compensaţiei plătită către participanţii fondurilor de pensii facultative (lei)

 

 

3.

TOTAL:

 

 

 

Administrator

Numele şi prenumele

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Ştampila entităţii

……………………………………….

 

Întocmit

Numele şi prenumele

……………………………………….

Calitatea

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

……………………………………….

 

 

 

ANEXA Nr. D10

la Norma nr. 3/2011

NOTA 6

Plasarea disponibilităţilor Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Nr. crt.

Stabilirea instrumentelor financiare

Exerciţiul financiar precedent

Exerciţiul financiar curent

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

1.

Instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei, la o instituţie de credit persoană juridică română sau o sucursală a unei instituţii de credit străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, care nu se află în procedură de supraveghere specială ori administrare specială (lei), din care:

 

 

1.1.

Conturi curente (lei)

 

 

1.2.

Depozite (lei)

 

 

1.3.

Alte instrumente ale pieţei monetare (lei)

 

 

2

Titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice, de state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European (lei)

 

 

3.

Alte instrumente financiare (lei)

 

 

4.

TOTAL: ,(J H J4090 101/0 \i

 

 

 

Administrator

Numele şi prenumele

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Ştampila entităţii

……………………………………….

 

Întocmit

Numele şi prenumele

……………………………………….

Calitatea

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

……………………………………….

 

 

ANEXA Nr. D11

la Norma nr. 3/2011

NOTA 7

Analiza rezultatului obţinut de Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Nr. crt.

Identificarea elementelor

Exerciţiul financiar precedent

Exerciţiul financiar curent

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

I.

Rezultatul din activitatea curentă, din care:

 

 

1.

- aferent activităţii de asigurare a plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor (lei)

 

 

2.

- aferent activităţii proprii de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (Fondul de garantare) (lei)

 

 

II.

Rezultatul extraordinar, din care:

 

 

3.

- aferent activităţii de asigurare a plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor (lei)

 

 

4.

- aferente activităţii proprii de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare (lei)

 

 

III.

Rezultatul total:

 

 

5.

- aferent activităţii de asigurare a plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor (lei)

 

 

6.

- aferent activităţii proprii de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare (lei)

 

 

 

Administrator

Numele şi prenumele

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Ştampila entităţii

……………………………………….

 

Întocmit

Numele şi prenumele

……………………………………….

Calitatea

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

……………………………………….

 

 

ANEXA Nr. D12

la Norma nr. 3/2011

NOTA 8

Provizioane

 

Nr. crt.

Denumirea provizionului

Sold la începutul exerciţiului financiar

(lei)

Transferuri în cont (lei)

Transferuri din cont (lei)

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar

(lei)

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6 = 3 + 4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator

Numele şi prenumele

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Ştampila entităţii

……………………………………….

 

Întocmit

Numele şi prenumele

……………………………………….

Calitatea

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

……………………………………….

 

 

ANEXA Nr. D13

la Norma nr. 3/2011

NOTA 9

Principii, politici şi metode contabile

 

Se prezintă:

a) reglementările contabile aplicate de Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale;

b) abaterile de la principiile şi politicile contabile, de la metodele de evaluare şi de la alte prevederi din reglementările contabile, menţionându-se: natura, motivele şi evaluarea efectului asupra activelor şi datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii;

c) dacă valorile prezentate în situaţiile financiare nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative, însoţită de comentarii relevante;

d) dacă activele fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.

 

Administrator

Numele şi prenumele

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Ştampila entităţii

……………………………………….

 

Întocmit

Numele şi prenumele

……………………………………….

Calitatea

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

……………………………………….

 

 

ANEXA Nr. 14

la Norma nr. 3/2011

NOTA 10

Alte informaţii privind activitatea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Se prezintă:

A. Informaţii cu privire la prezentarea şi identificarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (Fondul de garantare)

B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor de activ şi de pasiv, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină

C. Informaţii cu privire la mecanismul de finanţare şi rezultatul realizat de către Fondul de garantare

D. Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanţului au o asemenea importanţă încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:

(i) natura evenimentului;

(ii) o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută

E. Explicaţii despre valoarea şi natura:

(i) veniturilor şi cheltuielilor extraordinare;

(ii) veniturilor şi cheltuielilor înregistrate în avans, în situaţia în care acestea sunt semnificative

F. Onorariile plătite auditorilor financiari şi onorariile plătite pentru alte servicii de certificare

G. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenţa se prezintă în notele explicative

H. Datorii probabile şi angajamente acordate

L Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esenţială pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale

J. Orice detaliere a elementelor din situaţiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative şi sunt relevante pentru utilizatorii situaţiilor financiare

 

Administrator

Numele şi prenumele

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Ştampila entităţii

……………………………………….

 

Întocmit

Numele şi prenumele

……………………………………….

Calitatea

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

……………………………………….

 

 

ANEXA Nr. E1

la Norma nr. 3/2011

DATE INFORMATIVE

la data de 31 decembrie.............

 

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume în lei

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

 

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

 

 

 

 

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total

(col. 2 + 3)

Din care:

 

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23). din care:

04

 

 

 

Furnizori restanţi - total {rd. 06 la 08), din care;

05

 

 

 

- peste 30 de zile

06

 

 

 

- peste 90 de zile

07

 

 

 

- peste un an

08

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:

09

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

 

 

 

- alte datorii sociale

14

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

 

 

 

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18

 

 

 

Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care:

19

 

 

 

- restante după 30 de zile

20

 

 

 

 restante după 90 de zile

21

 

 

 

- restante după un an

22

 

 

 

Dobânzi restante

23

 

 

III. Număr mediu de salariaţi

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

24

 

 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul exerciţiului financiar/perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25

 

 

 

IV. Plăţi de dobânzi, dividende şi redevenţe

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

30

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:

34

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

36

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

 

Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

38

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

 

Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

40

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

41

 

Redevenţă minieră plătită

42

 

Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:

43

 

 subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor

44

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

45

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)

46

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

47

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

48

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

49

 

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

50

 

 

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care;

51

 

 

- din fonduri publice

52

 

 

- din fonduri private

53

 

 

VII. Cheltuieli de inovare****)

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57), din care:

54

 

 

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

55

 

 

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

56

 

 

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

57

 

 

VIII. Alte informaţii

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)

58

 

 

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)

59

 

 

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61 + 69), din care:

60

 

 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligaţiuni, în sume brute (rd. 62 la 68), din care:

61

 

 

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

62

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

63

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

64

 

 

- obligaţiuni emise de rezidenţi

65

 

 

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi

66

 

 

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi

67

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

68

 

 

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71), din care:

69

 

 

- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei. a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct 267)

70

 

 

- creanţe imobilizate în valută (din ct 267)

71

 

 

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

72

 

 

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct 418)

73

 

 

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

74

 

 

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

75

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct 431 + 437+4382 + 441 + 4424+4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 77 la 81), din care:

76

 

 

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)

77

 

 

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

78

 

 


A

B

1

2

- subvenţii de încasat (ct. 445)

79

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

80

 

 

- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)

81

 

 

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

82

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 +. din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

83

 

 

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 +471 + 473), (rd. 85 la 87), din care:

84

 

 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)

85

 

 

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)

86

 

 

- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului (din ct. 461)

87

 

 

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

88

 

 

- de la nerezidenţi

89

 

 

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)

90

 

 

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 92la 98), din care:

91

 

 

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

92

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

93

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

94

 

 

- obligaţiuni emise de rezidenţi

95

 

 

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

96

 

 

- acţiuni emise de nerezidenţi

97

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

98

 

 

Alte valori de încasat (ct 5113 + 5114)

99

 

 

Casa în lei şi în valută (rd. 101 + 102), din care:

100

 

 

 în lei (ct. 5311)

101

 

 

- în valută (ct. 5314)

102

 

 

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 104 + 106), din care:

103

 

 

- în lei (ct. 5121), din care:

104

 

 

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

105

 

 

- în valută (ct. 5124), din care:

106

 

 

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

107

 

 

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 109 + 110), din care:

108

 

 

- sume în curs de decontare, acreditive si alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

109

 

 

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

110

 

 


A

B

1

2

Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150 +. 155 + 156 +. 157 + 163), din care:

111

 

 

împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 113 +114), din care:

112

 

 

- în lei

113

 

 

- în valută

114

 

 

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 116 + 117), din care:

115

 

 

- în lei

116

 

 

- în valută

117

 

 

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119 + 120), din care:

118

 

 

- în lei

119

 

 

- în valută

120

 

 

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 122 + 123), din care:

121

 

 

- în lei

122

 

 

- în valută

123

 

 

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 125+ 126), din care;

124

 

 

- în lei

125

 

 

- în valută

126

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 128 + 129), din care:

127

 

 

- în lei

128

 

 

- în valută

129

 

 

Credite bancare pe termen lung (ct 1621 +1622 + 1627), (rd. 131 +132), din care:

130

 

 

- în lei

131

 

 

- în valută

132

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung {din ct. 1682), (rd. 134+ 135), din care:

133

 

 

- în lei

134

 

 

- în valută

135

 

 

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 137+ 138), din care:

136

 

 

- în lei

137

 

 

- în valută

138

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 140 + 141), din care:

139

 

 

- în lei

140

 

 

- în valută

141

 

 

Credite de la Trezoreria Statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

142

 

 

Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 144 + 145), din care:

143

 

 

- În lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

144

 

 

- în valută

145

 

 


A

B

1

2

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

146

 

 

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

147

 

 

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

148

 

 

Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427+4281)

149

 

 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 151 la 154), din care:

150

 

 

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)

151

 

 

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 +. 4423 + 4428 +444 + 446)

152

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

153

 

 

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)

154

 

 

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

155

 

 

Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)

156

 

 

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), (rd. 158 la 162), din care:

157

 

 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

158

 

 

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)^) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)

159

 

 

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)

160

 

 

- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)

161

 

 

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)

162

 

 

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

163

 

 

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)

164

 

 

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

165

 

 

- acţiuni cotate2)

166

 

 

- acţiuni necotate^)

167

 

 

- părţi sociale

168

 

 

- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)

169

 

 

Brevete şi licenţe (din ct. 205)

170

 

 

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

171

 

 

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

172

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

173

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

174

 

 


A

B

1

2

XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186), din care:

175

 

 

- deţinut de instituţii publice (rd. 177 + 178), din care:

176

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;

177

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;

178

 

 

- deţinut de societăţi comerciale cu capital de stat, din care:

179

 

 

- cu capital integral de stat;

180

 

 

- cu capital majoritar de stat;

181

 

 

- cu capital minoritar de stat;

182

 

 

- deţinut de regii autonome

183

 

 

- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat

184

 

 

- deţinut de persoane fizice

185

 

 

- deţinut de alte entităţi

186

 

 

XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, din care:

187

 

 

- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care:

188

 

 

- către instituţii publice de subordonare centrală;

189

 

 

- către instituţii publice de subordonare locală;

190

 

 

- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care:

191

 

 

- către instituţii publice de subordonare centrală;

192

 

 

- către instituţii publice de subordonare locală;

193

 

 

- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011, plătite către instituţii publice, din care:

194

 

 

- către instituţii publice de subordonare centrală;

195

 

 

- către instituţii publice de subordonare locală

196

 

 

 

*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială ori de acordare a pensiei pentru limita de vârstă sau pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

****) Prin operatori economici se înţelege operatori economici, cu excepţia celor din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţilor reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

 

Administrator

Numele şi prenumele

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Ştampila entităţii

……………………………………….

 

Întocmit

Numele şi prenumele

……………………………………….

Calitatea

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

……………………………………….

 

 

ANEXA Nr. E2

la Norma nr. 3/2011


 

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31 decembrie..........

 

 

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold iniţial

(lei)

Creşteri

(lei)

Reduceri

Sold final

(co. 5 = 1 +2-3)

(lei)

Total

(lei)

Din care: dezmembrări si casări

(lei)

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare

01

 

 

 

 

 

Alte imobilizări

02

 

 

 

 

 

Avansuri şi imobilizări necorporale în curs

03

 

 

 

X

 

TOTAL (rd. 01 ta 03)

04

 

 

 

X

 

Imobilizări corporale

 

 

 

 

 

 

Terenuri

05

 

 

 

X

 

Construcţii

06

 

 

 

 

 

Instalaţii tehnice şi maşini

07

 

 

 

 

 

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier

08

 

 

 

 

 

Avansuri şi imobilizări corporale în curs

09

 

 

 

X

 

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

 

 

 

 

 

Imobilizări financiare

11

 

 

 

X

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04 + 10 + 11)

12

 

 

 

 

 

 

SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

 

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold iniţial

(lei)

Amortizare in cursul anului

(lei)

Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidentă

(lei)

Amortizare la sfârşitul anului

(col. 9 = 6 + 7-8)

(lei)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

 

 

 

 

 

Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare

13

 

 

 

 

Alte imobilizări

14

 

 

 

 

TOTAL (rd. 13 + 14)

15

 

 

 

 

Imobilizări corporale

 

 

 

 

 

Terenuri

16

 

 

 

 

Construcţii

17

 

 

 

 

Instalaţii tehnice şi maşini

18

 

 

 

 

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier

19

 

 

 

 

TOTAL (rd. 16 la 19)

20

 

 

 

 

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 + 20)

21

 

 

 

 

 

SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

 

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold

iniţial (lei)

Ajustări constituite

în cursul anului

(lei)

Ajustări reluate

la venituri

(lei)

Sold final (col. 13 = 10 + 11-12)

(lei)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

 

 

 

 

 

Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare

22

 

 

 

 

Alte imobilizări

23

 

 

 

 

Avansuri şi imobilizări necorporale în curs

24

 

 

 

 

TOTAL (rd. 22 la 24)

25

 

 

 

 

Imobilizări corporale

 

 

 

 

 

Terenuri

26

 

 

 

 

Construcţii

27

 

 

 

 

Instalaţii tehnice şi maşini

28

 

 

 

 

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier

29

 

 

 

 

Avansuri şi imobilizări corporale în curs

30

 

 

 

 

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

 

 

 

 

Imobilizări financiare

32

 

 

 

 

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25 + 31 + 32)

33

 

 

 

 

 

Administrator

Numele şi prenumele

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Ştampila entităţii

……………………………………….

 

Întocmit

Numele şi prenumele

……………………………………….

Calitatea

……………………………………….

Semnătura

……………………………………….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

……………………………………….