MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 120/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 120         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 4 martie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

199. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor unităţilor sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii

 

200. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional aferent programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

62. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

68. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AVANTI INSURANCE BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

14. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 7 pronunţate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 iulie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 132/2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor unităţilor sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS nr. E.N. 1.784 din 2013, având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările

ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,

cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor unităţilor sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţile sanitare subordonate acestuia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 26 februarie 2013.

Nr. 199.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor unităţilor sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii

 

Prezenta metodologie are drept scop stabilirea procedurilor specifice de elaborare a programului de investiţii publice ce se prezintă ca anexă la bugetul aprobat al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor unităţilor sanitare subordonate, din bugetul aprobat al ministerului.

1. Procedura specifică de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii

1.1. Programul de investiţii publice se prezintă ca anexă la bugetul aprobat al Ministerului Sănătăţii.

1.2. Programul de investiţii publice se prezintă pe capitole din clasificaţia funcţională, pe grupe de investiţii, pe surse de finanţare şi pe natura cheltuielilor, respectiv titlurile 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” - articolul 51.02 „Transferuri de capital”, 55 „Alte transferuri”, 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, 71 „Active nefinanciare”.

1.3. Prin investiţii publice se înţelege obiective de investiţii grupate pe: obiective de investiţii în continuare şi obiective de investiţii noi, precum şi categoria „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe următoarele categorii de investiţii:

a) achiziţii de imobile;

b) dotări independente;

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii;

d) cheltuielile de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale - cutremure, inundaţii, alunecări, prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum şi cheltuielile legate de realizarea acestor investiţii;

e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii [includ cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind reparaţiile capitale şi alte categorii de lucrări de intervenţie, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare].

Cheltuielile de investiţii cuprinse la lit. a)-e) se detaliază şi se aprobă prin liste separate de către ordonatorul principal de credite.

1.4. Este interzisă introducerea în programele de investiţii publice a obiectivelor de investiţii ale căror documentaţii tehnico-economice nu au fost aprobate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi a celorlalte cheltuieli asimilate investiţiilor ale căror note de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării acestor categorii de cheltuieli nu au fost elaborate şi aprobate de ordonatorul principal de credite.

1.5. Pentru investiţiile publice ce se realizează pe bază de credite externe contractate sau garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, documentaţiile tehnico-economice se aprobă de Guvern.

1.6. Proiectul programului de investiţii se elaborează odată cu proiectul de buget al Ministerului Sănătăţii şi se au în vedere prevederile legale în vigoare privind investiţiile publice şi calendarul bugetar coroborat cu metodologia Ministerului Finanţelor Publice privind elaborarea proiectului de buget anual şi strategia Ministerului Sănătăţii în politica investiţională sectorială privind asigurarea calităţii serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor sanitare.

1.7. La elaborarea proiectului programului de investiţii se au în vedere şi se utilizează formularele destinate investiţiilor prevăzute în metodologia Ministerului Finanţelor Publice şi formularele proprii ale Ministerului Sănătăţii privind elaborarea proiectului de buget anual, însoţite de notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivelor/ categoriei de investiţii.

1.8. Modelul Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivelor/categoriei de investiţii, fără a fi stabilite restricţii, cu caracter orientativ, este prevăzut în anexă.

1.9. Întocmirea, transmiterea şi prezentarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivelor/categoriei de investiţii se face de către unităţile sanitare subordonate numai la solicitarea Ministerului Sănătăţii pentru elaborarea proiectului programului de investiţii, odată cu proiectul de buget anual, sau la solicitarea expresă a ministerului pentru fundamentarea unor programe/acţiuni, corelate cu strategia în politica investiţională sectorială.

1.10. Prin notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivelor se fundamentează propunerile de cuprindere în proiectul programului de investiţii a obiectivelor de investiţii noi, care îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi cuprinse în programul de investiţii sau cuprinderea obiectivelor de investiţii în continuare şi care se nominalizează în listele programului de investiţii.

1.11. Prin notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării categoriei de investiţii se fundamentează propunerile de cuprindere în proiectul programului de investiţii a categoriilor de investiţii aferente categoriei „Alte cheltuieli de investiţii” şi care se aprobă în poziţii globale în listele programului de investiţii.

1.12. Notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivelor/categoriei de investiţii se centralizează prin structura de specialitate la nivelul Ministerului Sănătăţii şi se constituie în solicitări ale unităţilor sanitare în fundamentarea proiectului programului de investiţii odată cu proiectul de buget anual sau în fundamentarea unor programe/acţiuni, corelate cu strategia în politica investiţională sectorială.

1.13. Definitivarea proiectului programului de investiţii are în vedere limitele de cheltuieli bugetare stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi comunicate Ministerului Sănătăţii, strategia Ministerului Sănătăţii în politica investiţională sectorială şi solicitările unităţilor sanitare.

1.14. Proiectul programului de investiţii se aprobă de ordonatorul principal de credite odată cu aprobarea proiectului de buget anual şi constituie baza pentru introducerea acestuia în aplicaţia informatică a Ministerului Finanţelor Publice.

1.15. Odată cu aprobarea proiectului programului de investiţii, ordonatorul principal de credite aprobă şi notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivelor/categoriei de investiţii, elaborate de unităţile sanitare subordonate, ce fundamentează proiectul programului de investiţii.

2. Procedura specifică de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor unităţilor sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii, din bugetul aprobat al ministerului

2.1. Odată cu aprobarea bugetului anual al Ministerului Sănătăţii prin legea anuală a bugetului de stat se aprobă şi programul de investiţii ce se prezintă ca anexă la bugetul ministerului.

2.2. După aprobarea bugetului Ministerului Sănătăţii, prevederile bugetare aferente cheltuielilor de natura investiţiilor se alocă unităţilor sanitare subordonate, prin referate aprobate de ordonatorul principal de credite, după constituirea reţinerii din prevederile aprobate cu această destinaţie, pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente, potrivit prevederilor legale.

2.3. În principal, prevederile bugetare aferente cheltuielilor de natura investiţiilor se alocă din bugetul Ministerului Sănătăţii unităţilor sanitare subordonate, în funcţie de modul de finanţare al acestora:

a) de la titlul 71 „Active nefinanciare” pentru unităţile sanitare subordonate finanţate integral de la bugetul de stat;

b) de la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” - articolul 51.02 „Transferuri de capital” pentru unităţile sanitare subordonate finanţate integral din venituri proprii.

2.4. Prevederile bugetare aferente obiectivelor de investiţii în continuare sau noi, nominalizate în listele de investiţii ale programului de investiţii anexă la bugetul ministerului, se alocă unităţilor sanitare subordonate care derulează astfel de obiective de investiţii, în baza notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivelor, în limita prevederilor bugetare aprobate pentru fiecare obiectiv de investiţii în continuare sau nou.

2.5. Prevederile bugetare aferente categoriei „Alte cheltuieli de investiţii”, care se aprobă în poziţii globale în listele programului de investiţii, pe categorii de investiţii, se detaliază şi se alocă unităţilor sanitare din subordine de către ordonatorul principal de credite, prin referate de aprobare, în baza notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării categoriei de investiţii.

2.6. În limita globală a prevederilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală la categoria „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe categorii de investiţii, ordonatorul principal de credite, în concordanţă cu strategia Ministerului Sănătăţii în politica investiţională sectorială, stabileşte priorităţile în alocarea prevederilor bugetare, aprobate pe destinaţii, unităţilor sanitare din subordine.

2.7. În acest sens, la nivelul structurilor de specialitate din Ministerul Sănătăţii se centralizează, pe categorii de investiţii, solicitările unităţilor sanitare subordonate formulate prin notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării categoriei de investiţii.

2.8. Notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării categoriei de investiţii, care se centralizează şi se prezintă ordonatorului principal de credite, pe categorii de investiţii, pot fi notele de fundamentare care au stat la baza elaborării proiectului programului de investiţii sau pot fi solicitate expres de Ministerul Sănătăţii, ulterior, până la alocarea fondurilor aprobate cu aceste destinaţii, unităţilor sanitare subordonate.

2.9. Solicitarea expresă, ulterioară elaborării proiectului programului de investiţii al Ministerului Sănătăţii, către unităţile sanitare subordonate de elaborare şi transmitere a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării categoriei de investiţii are în vedere:

a) corelarea stabilirii priorităţilor strategiei ministerului în politica investiţională sectorială cu limitele prevederilor bugetare aprobate global pe categorii de investiţii prin legea bugetară anuală şi solicitările unităţilor sanitare subordonate;

b) evaluarea şi fundamentarea unor programe/acţiuni, corelate cu strategia în politica investiţională sectorială, care fie nu au fost avute în vedere la elaborarea proiectului programului de investiţii, fie au apărut ulterior;

c) modificarea strategiei ministerului în politica investiţională sectorială sau de câte ori Ministerul Sănătăţii consideră necesar.

2.10. Solicitările unităţilor sanitare din subordine pentru obiective sau categorii de investiţii fără a fi însoţite de nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivelor/categoriei de investiţii, potrivit modelului orientativ din anexă, nu pot fi avute în vedere la elaborarea proiectului programului de investiţii sau la alocarea de fonduri din bugetul aprobat al Ministerului Sănătăţii.

2.11. De asemenea, notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivelor/categoriei de investiţii vor fi elaborate şi transmise Ministerului Sănătăţii numai la solicitarea acestuia. Cele care nu corespund acestei cerinţe nu sunt avute în vedere.

2.12. După stabilirea de către ordonatorul principal de credite a priorităţilor, odată cu referatul elaborat de structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii prin care se detaliază şi se aprobă repartizarea pe unităţi sanitare subordonate a limitelor globale aprobate pe categorii de investiţii, ordonatorul principal de credite aprobă şi notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării categoriei de investiţii, anexate la referat, pentru a fi cuprinse în programul de investiţii al ministerului.

2.13. Numai în situaţii excepţionale, apărute ca urgenţe sau pentru cazuri accidentale, care nu pot fi avute în vedere la elaborarea proiectului programului de investiţii sau la solicitarea expresă a Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare pot elabora şi formula pe parcursul anului note de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării categoriei de investiţii.

2.14. În situaţia identificării pe parcursul derulării procesului bugetara posibilităţii susţinerii din bugetul aprobat al Ministerului Sănătăţii a situaţiilor de mai sus, ordonatorul principal de credite, odată cu aprobarea referatului elaborat de structura de specialitate din cadrul ministerului prin care se alocă prevederi bugetare unităţii sanitare subordonate, aprobă şi nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării categoriei de investiţii, anexată la referat, pentru a fi cuprinsă în programul de investiţii al ministerului.

2.15. În termen de 20 de zile lucrătoare de la finele fiecărui trimestru, structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii va prezenta ordonatorului principal de credite execuţia bugetară a fondurilor alocate cu destinaţia cheltuielilor de natura investiţiilor unităţilor sanitare din subordine, ce se va constitui în raport trimestrial de monitorizare privind derularea procesului investiţional ce va fi transmis Ministerului Finanţelor Publice.

2.16. Anexa face parte integrantă din prezenta metodologie.

2.17. Modelul notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivelor/categoriei de investiţii va fi utilizat de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi pentru spitalele publice din reţeaua sanitară a autorităţilor administraţiei publice locale, care pot primi sume de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin transfer către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile art. 1905 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA

la metodologie

 

Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivelor/categoriei de investiţii şi alocării de fonduri pentru realizarea acesteia, ca document întocmit de unitatea sanitară aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, va fi elaborată conform modelului:

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivelor: „de investiţii în continuare”, „de investiţii noi”/categoriei de investiţii: „achiziţia de imobile”, „dotarea cu echipamente medicale/maşini/mijloace de transport/alte categorii de echipamente şi dotări independente”, „studii de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii aferente obiectivelor de investiţii”, „lucrări de consolidări clădiri”, „lucrări de reparaţii capitale” etc, după caz

 

Unitatea sanitară (denumire, scurt istoric, prezentarea activităţii specifice, aria şi impactul zonal)

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Obiectul solicitării ........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Justificarea necesităţii şi oportunităţii

Necesitatea (scurtă prezentare privind situaţia existentă, deficienţe majore ale situaţiei actuale, aşteptări şi prognoze pe termen mediu şi lung, din care să rezulte necesitatea realizării obiectivelor/categoriei de investiţii)

........................................................................................................................................................................

Oportunitatea (încadrarea obiectivelor/categoriei de investiţii în politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale privind asigurarea calităţii serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor sanitare, acte legislative care determină realizarea obiectivului/categoriei de investiţii)

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Fondurile solicitate (valoarea totală estimată a obiectivului/categoriei de investiţii exprimată în mii lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs, după caz. În cazul lucrărilor de intervenţii, consolidări clădiri, reparaţii capitale etc, se va preciza dacă există sau nu documentaţii tehnico-economice aferente şi, după caz, costul acestora din valoarea totală estimată a categoriei de investiţii)

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Fondurile alocate cu destinaţii similare (pentru obiectivele de investiţii în continuare, consolidări clădiri, reparaţii capitale, fondurile alocate de la începerea acestora, pentru celelalte categorii de investiţii fondurile alocate pe ultimii 3 ani, categoria de investiţii, descrierea realizărilor şi a restului de executat, gradul de utilizare a acestora, realizări, atingerea scopului, rezultate)

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Alte informaţii (existenţa personalului cu competenţe în utilizarea echipamentelor medicale, existenţa locaţiilor necesare pentru instalarea/punerea în funcţiune, după caz, a echipamentelor medicale, în cazul lucrărilor de intervenţii, consolidări clădiri, reparaţii capitale etc, se va preciza dacă există sau nu documentaţii tehnico-economice aferente, care au stat la baza elaborării notei de fundamentare, data estimată de începere şi finalizare a obiectivului/categoriei de investiţii sau durata acesteia etc.)

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Documente justificative ataşate notei de fundamentare (tabele, hărţi, grafice, planşe desenate, fotografii etc, care să expliciteze situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/categoriei de investiţii, după caz)

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 

Conducătorul unităţii sanitare,

……………………………………..

Conducătorul structurii financiar-contabile,

……………………………………..

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional aferent programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu C.N.A.S. nr. E.N. 1.783 din 2013, având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional aferent programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul ministerului şi unităţile sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 26 februarie 2013.

Nr. 200.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional aferent programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii

 

1. Prezenta metodologie are drept scop stabilirea procedurii specifice de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional aferent programului de investiţii publice.

2. Programul de investiţii publice se prezintă ca anexă la bugetul aprobat al Ministerului Sănătăţii.

3. Programul de investiţii publice se prezintă pe capitole din clasificaţia funcţională, pe grupe de investiţii, pe surse de finanţare şi pe natura cheltuielilor, respectiv titlurile 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” - articolul 51.02 „Transferuri de capital”, 55 „Alte transferuri”, 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, 71 „Active nefinanciare”.

4. Prin investiţii publice se înţelege obiective de investiţii grupate pe: obiective de investiţii în continuare şi obiective de investiţii noi, precum şi categoria „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe următoarele categorii de investiţii:

a) achiziţii de imobile;

b) dotări independente;

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii;

d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale - cutremure, inundaţii, alunecări, prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum şi cheltuieli legate de realizarea acestor investiţii;

e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii [includ cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind reparaţiile capitale şi alte categorii de lucrări de intervenţie, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare].

5. Prin programul de investiţii publice se derulează procesul investiţional la nivelul unităţilor sanitare din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii, subordonate acestuia.

6. În principal, prevederile bugetare aferente cheltuielilor de natura investiţiilor prevăzute în programul de investiţii publice se alocă din bugetul Ministerului Sănătăţii unităţilor sanitare subordonate, în funcţie de modul de finanţare al acestora:

a) de la titlul 71 „Active nefinanciare” pentru unităţile sanitare subordonate finanţate integral de la bugetul de stat;

b) de la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” - articolul 51.02 „Transferuri de capital” pentru unităţile sanitare subordonate finanţate integral din venituri proprii.

7. De la articolul 51.02 „Transferuri de capital” în programul de investiţii publice se regăsesc evidenţiate prevederile bugetare ale alin. 51.02.08 „Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă”, alin. 51.02.11 Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale” şi alin. 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale”, aferente grupelor şi categoriilor de investiţii, cu sursă de finanţare bugetul de stat şi/sau veniturile proprii.

8. Prevederile bugetare ale alineatelor de cheltuieli de la art. 51.02 „Transferuri de capital” prin care se asigură transferuri de la bugetul de stat şi/sau din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea unor grupe şi/sau categorii de investiţii la spitalele publice din reţeaua sanitară a autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit prevederilor art. 1905 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, nu se regăsesc în programul de investiţii anexă la bugetul aprobat al Ministerului Sănătăţii.

9. În vederea elaborării raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional aferent programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii, se instituie un sistem de raportare a acestor date pentru unităţile sanitare din reţeaua sanitară a ministerului, subordonate acestuia şi beneficiare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor, astfel:

10. Modelul şi conţinutul Raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional, fără a fi stabilite restricţii, cu caracter orientativ, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

11. Modelul şi conţinutul Situaţiei trimestriale a cheltuielilor de natura investiţiilor, detaliată pe categorii de cheltuieli, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

12. Raportarea datelor potrivit modelului şi conţinutului prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se va face în format electronic şi pe suport hârtie, în termen de 15 zile lucrătoare de la finele fiecărui trimestru, şi va fi transmisă structurii de specialitate din minister.

13. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii raportărilor de la unităţile sanitare subordonate, structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii va prezenta ordonatorului principal de credite, centralizat, Raportul trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional însoţit de Situaţia trimestrială a cheltuielilor de natura investiţiilor, detaliată pe categorii de cheltuieli, potrivit modelului şi conţinutului prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

14. Acesta va fi transmis Ministerului Finanţelor Publice până cel târziu la sfârşitul lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.

15. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

16. Modelul şi conţinutul prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 vor fi utilizate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi pentru raportarea datelor privind derularea procesului investiţional pentru spitalele publice din reţeaua sanitară a autorităţilor administraţiei publice locale, beneficiare de sume de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin transfer către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile art. 1905 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Raportul trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional, ca document întocmit de unitatea sanitară aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, va fi elaborat şi va conţine informaţii conform modelului:

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Unitatea sanitară...............

Nr. ............/data..................

 

RAPORT TRIMESTRIAL

de monitorizare a derulării procesului investiţional

 

Trimestrul........

 

Situaţia prevederilor bugetare (fonduri totale alocate cu destinaţia cheltuielilor de natura investiţiilor, sume alocate pe categorii de investiţii, surse de finanţare, obiective prevăzute a fi implementate în limita prevederilor bugetare alocate)

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Repartizarea prevederilor bugetare pe trimestre (din care aferente trimestrului pentru care se face raportarea)

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Finanţarea la sfârşitul trimestrului pentru care se face raportarea (credite bugetare solicitate a fi deschise, credite bugetare deschise, ponderea finanţării din prevederile trimestrului pentru care se face raportarea)

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Plăţile efectuate (plăţile efectuate aferente finanţării, ponderea execuţiei la sfârşitul trimestrului pentru care se face raportarea)

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Situaţia implementării obiectivelor (atingerea rezultatelor propuse în implementarea obiectivelor, în limita prevederilor bugetare aferente trimestrului pentru care se face raportarea)

........................................................................................................................................................................

Cauze (probleme în implementarea obiectivelor, care nu au permis atingerea rezultatelor propuse)

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Măsuri (în remedierea problemelor)

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 

Situaţia trimestrială a cheltuielilor de natura investiţiilor, detaliată pe categorii de cheltuieli, la data de (finele trimestrului pentru care se face raportarea)........., este prezentată alăturat.

 

Conducătorul unităţii sanitare,

……………………………………..

Conducătorul structurii financiar-contabile,

……………………………………..

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Unitatea sanitară.....................

Nr. ........../data...............

 

SITUAŢIA TRIMESTRIALĂ

a cheltuielilor de natura investiţiilor, detaliată pe categorii de cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei (cu trei zecimale după virgulă) -

Nr. crt.

 

 

Cod

 

 

Categorie de cheltuială

 

 

Prevederi bugetare aprobate anul....

 

 

Prevederi

bugetare

trimestrul....

(cumulate)

 

 

Finanţat cumulat

la...

(sfârşitul

trimestrului)

 

 

Rest

de finanţat

din prevederile

trimestrului...

 

 

Pondere finanţare

(%)

 

 

Plăţi cumulate

la...

(sfârşitul

trimestrului)

 

 

Pondere

plăti (%)

 

 

Rest de finanţat din prevederile anului.........

 

 

Din care:

Sume care

se utilizează

până la

sfârşitul

anului.........

Sume care

se disponibilizează

din prevederile

anului.........

0

1

2

3

4

5

6 = 4-5

7 = 5/4*100

8

9 = 8/5*100

10 = 3-5

11

12

 

 

TOTAL CHELTUIELI DE NATURA INVESTIŢIILOR, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.02

TRANSFERURI DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

……

6

 

din care:Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă

………………………………………………………………………………..

Transferuri către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

……

9

 

din care:Obiective de investiţii în continuare

………………………………………………………………………………..

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buget de stat, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.02

TRANSFERURI DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

……

1.6

51.02.08

51.02.24

din care:Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă

………………………………………………………………………………..

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

……

9.1

 

din care:Obiective de investiţii în continuare

………………………………………………………………………………..

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri proprii (accize), din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.02

TRANSFERURI DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

……

6.2

51.02.08

51.02.27

din care:Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă

………………………………………………………………………………..

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

……

9.2

 

din care:Obiective de investiţii în continuare

………………………………………………………………………………..

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri proprii unităţi sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

……

9.3

 

din care:Obiective de investiţii în continuare

………………………………………………………………………………..

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

 

În baza:

- prevederilor art. II din Legea nr. 188/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere;

- prevederilor art. 31 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării de către Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar se pune în aplicare Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, direcţiile, serviciile şi compartimentele Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

 

Bucureşti, 15 februarie 2013.

Nr. 62.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

În temeiul art. II din Legea nr. 188/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere,

Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar adoptă prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, denumit în continuare Consiliul de supraveghere, este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei.

(2) Consiliul de supraveghere este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi în ceea ce priveşte deciziile de ordin financiar faţă de administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi faţă de operatorii de transport feroviar.

Art. 2. - (1) Consiliul de supraveghere este organizat şi funcţionează conform legii şi prevederilor prezentului regulament.

(2) în desfăşurarea activităţii sale, Consiliul de supraveghere stabileşte contacte şi cooperează cu alte autorităţi publice, cu instituţiile corespondente din statele membre ale Uniunii Europene sau cu organisme internaţionale similare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Consiliului de supraveghere

 

Art. 3. - (1) Consiliul de supraveghere este constituit din 5 membri numiţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

(2) Consiliul de supraveghere este condus de un preşedinte numit prin ordin de către preşedintele Consiliului Concurenţei dintre membrii plenului Consiliului Concurenţei, iar ceilalţi 4 membri sunt specialişti cel puţin în unul din domeniile: economic, juridic, feroviar, administraţie publică.

(3) Membrii Consiliului de supraveghere sunt numiţi pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată.

(4) Pentru exercitarea atribuţiilor specifice Consiliului de supraveghere, membrii acestuia nu se subordonează ierarhic din punct de vedere administrativ în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de membru în această structură.

(5) Atunci când se creează un loc vacant în Consiliul de supraveghere, se numeşte un nou membru pentru perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(6) Pentru activitatea depusă, persoanele din componenţa Consiliului de supraveghere au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, care nu poate depăşi 20% din indemnizaţia lunară a funcţiei de secretar de stat.

Art. 4. - (1) în scopul asigurării desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere, secretariatul acestuia funcţionează sub forma unui compartiment cu caracter permanent în structura Consiliului Concurenţei.

(2) Numărul maxim de posturi în cadrul Secretariatului Consiliului de supraveghere se stabileşte prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, după consultarea preşedintelui Consiliului de supraveghere, şi se asigură în cadrul numărului maxim de posturi aprobat pentru Consiliul Concurenţei.

(3) Persoanele din cadrul Consiliului de supraveghere trebuie să se abţină de la luarea deciziei în cazurile în care au un interes direct sau indirect, motivând preşedintelui, în scris, această situaţie.

Art. 5. - (1) Preşedintele şi membrii Consiliului de supraveghere trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 89/2003.

(2) Preşedintele şi membrii Consiliului de supraveghere care în momentul numirii sau pe parcursul mandatului se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 30 alin. (5) lit. b)-f) din OG nr. 89/2003 au la dispoziţie un termen de 15 zile pentru ieşirea din starea de incompatibilitate.

(3) în caz de nerespectare a termenului de 15 zile prevăzut la alin. (2), mandatul celui aflat în această situaţie încetează, urmând a fi desemnat, prin ordin, de către preşedintele Consiliului Concurenţei un alt preşedinte sau membru, după caz.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) reglementează regimul incompatibilităţilor în exercitarea atribuţiilor membrilor Consiliului de supraveghere, potrivit legii şi art. 30 din Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile Consiliului de supraveghere

 

Art. 6. - Consiliul de supraveghere are următoarele atribuţii:

a) analizează şi se pronunţă, prin decizie, cu privire la plângerea formulată de orice solicitant care consideră că a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptăţit în orice fel şi, în special, prin deciziile adoptate de administratorul infrastructurii ori de către operatorul de transport feroviar, în ceea ce priveşte: documentul de referinţă al reţelei; criteriile conţinute în documentul de referinţă al reţelei; procedura de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi rezultatele acesteia; sistemul de tarifare; nivelul sau structura tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare care i se cer ori i se pot cere a fi plătite; măsurile privind accesul în condiţii transparente şi nediscriminatorii;

b) urmăreşte şi se asigură că tarifele stabilite de administratorul infrastructurii feroviare sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi au un caracter nediscriminatoriu;

c) supraveghează negocierile dintre solicitanţi şi administratorul infrastructurii feroviare cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare şi intervine imediat în cazul în care negocierile ar putea să contravină prevederilor legale în vigoare;

d) se pronunţă, prin decizie, asupra tuturor plângerilor formulate conform prevederilor lit. a) şi adoptă măsurile necesare pentru remedierea situaţiei semnalate, într-un termen de maximum 2 luni de la primirea tuturor informaţiilor;

e) monitorizează activitatea pieţelor de servicii feroviare, fără a aduce atingere competenţelor Consiliului Concurenţei în aplicarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) poate dispune, din proprie iniţiativă, măsurile necesare pentru remedierea situaţiei cu privire la aspectele prevăzute la lit. a)-e), în vederea prevenirii discriminării unor solicitanţi;

g) adoptă regulamente şi instrucţiuni pentru buna sa funcţionare;

h) colaborează cu autorităţile publice în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;

i) formulează recomandări pentru adoptarea de măsuri care să asigure caracterul nediscriminatoriu al tarifelor, al accesului la infrastructura feroviară şi care să faciliteze dezvoltarea pieţei serviciilor de transport feroviar;

j) analizează periodic respectarea cadrului legal în domeniul său de activitate şi face propuneri pentru îmbunătăţire, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene;

k) efectuează schimburi de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele candidate la aderare cu privire la activitatea lor, la principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât principiile decizionale ale acestuia să fie armonizate cu cele ale organismelor de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene;

l) întocmeşte şi aprobă propunerea de buget propriu, care va fi parte a proiectului de buget al Consiliului Concurenţei;

m) îndeplineşte orice alte atribuţii specifice prevăzute de lege.

Art. 7. - (1) în exercitarea atribuţiilor care îi revin, Consiliul de supraveghere este abilitat să solicite administratorului infrastructurii, solicitanţilor şi oricărei alte părţi implicate furnizarea informaţiilor şi documentelor necesare.

(2) Administratorul infrastructurii, solicitanţii şi oricare altă parte implicată sunt obligaţi să prezinte fără întârziere informaţiile prevăzute la alin. (1). Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din OG nr. 89/2003.

 

CAPITOLUL IV

Funcţionarea Consiliului de supraveghere

 

SECŢIUNEA A

Deliberarea şi decizia în cadrul şedinţelor Consiliului de supraveghere

 

Art. 8. - Activitatea Consiliului de supraveghere se desfăşoară în şedinţe lunare, pe baza unui program tematic anual, sau ori de câte ori este necesar pentru analizarea unor solicitări care nu suportă întârziere.

Art. 9. - (1) Şedinţele Consiliului de supraveghere sunt conduse de preşedintele acestuia.

(2) În cazul în care preşedintele nu îşi poate îndeplini atribuţiile din motive obiective, şedinţele Consiliului de supraveghere vor fi conduse de un membru al Consiliului de supraveghere, desemnat de preşedinte pentru durata absenţei sau a indisponibilităţii.

(3) Preşedintele Consiliului de supraveghere poate delega puteri de reprezentare oricăruia dintre membri, mandatul trebuind să menţioneze expres puterile delegate şi durata exercitării lor.

Art. 10. - (1) Convocările şedinţelor Consiliului de supraveghere prevăd data, locul şi ordinea de zi, aprobate de preşedintele Consiliului de supraveghere, împreună cu materialele ce urmează să fie supuse dezbaterilor.

(2) Convocările prevăzute la alin. (1) vor fi redactate şi difuzate de Secretariatul Consiliului de supraveghere cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă.

(3) în cazul şedinţelor pentru analizarea unor solicitări care nu suportă întârziere, termenul prevăzut la alin. (2) este de cel puţin două zile.

Art. 11. - (1) Consiliul de supraveghere deliberează şi decide valabil în cvorum de 3 membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele sau reprezentantul său desemnat.

(2) Deciziile Consiliului de supraveghere se adoptă cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi. Fiecare membru dispune de un vot; în caz de paritate de voturi, prevalează soluţia votată de preşedinte sau, după caz, de reprezentantul care îl înlocuieşte.

Art. 12. - (1) Dezbaterile din cadrul şedinţelor Consiliului de supraveghere au loc conform ordinii de zi, sunt înregistrate audio şi video şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

(2) Procesul-verbal al şedinţei se redactează de către o persoană nominalizată din cadrul Secretariatului Consiliului de supraveghere, pe baza înregistrării audiovideo şi a consemnărilor din cadrul şedinţei. Procesul-verbal va fi înregistrat în Registrul de procese-verbale al Consiliului de supraveghere.

Art. 13. - (1) în exercitarea atribuţiilor care îi revin, Consiliul de supraveghere emite decizii.

(2) Deciziile Consiliului de supraveghere se iau prin vot deschis, cu majoritatea membrilor prezenţi.

(3) Membrii Consiliului de supraveghere, care s-au abţinut sau au votat împotriva luării deciziei în forma adoptată, vor solicita menţionarea opiniilor lor separate în procesul-verbal al şedinţei.

(4) Deciziile motivate în mod corespunzător se redactează de Secretariatul Consiliului de supraveghere conform procesului-verbal al şedinţei şi se semnează de preşedinte.

(5) Deciziile Consiliului de supraveghere se comunică părţilor implicate prin grija Secretariatului general al Consiliului Concurenţei, cu respectarea termenelor legale.

(6) Deciziile emise de Consiliul de supraveghere vor respecta dispoziţiile art. 30 alin. (9) din OG nr. 89/2003 cu privire la conflictul de interese.

Art. 14. - (1) Fiecare membru al Consiliului de supraveghere are obligaţia de a nu lua nicio decizie şi de a nu participa la luarea unei decizii în următoarele situaţii:

a) dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 30 alin. (9) din OG nr. 89/2003;

b) dacă nu sunt respectate prevederile prezentului regulament;

c) dacă nu este asigurată independenţa decizională a membrilor atât în sfera relaţională internă, faţă de relaţiile ierarhice, funcţionale sau de reprezentare, cât şi în sfera

relaţională externă, faţă de administratorul infrastructurii feroviare publice din România, operatorii de transport feroviar ori autorităţi sau instituţii publice din domeniul transportului feroviar;

d) dacă, în urma luării unei decizii, ar rezulta un folos material necuvenit, pentru sine, soţ/soţie sau rudele de gradul I;

e) dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (5) din OG nr. 89/2003.

(2) încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) va atrage revocarea de către preşedintele Consiliului Concurenţei a mandatului acordat, precum şi răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, după caz, potrivit legii.

Art. 15. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), deciziile Consiliului de supraveghere sunt obligatorii pentru toate părţile implicate. În cazul în care se formulează o plângere împotriva unui refuz de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară sau împotriva modalităţilor unei propuneri de capacităţi de infrastructură feroviară, Consiliul de supraveghere fie confirmă că nu este cazul să se modifice decizia luată de administratorul infrastructurii feroviare, fie solicită modificarea deciziei care face obiectul plângerii, conform indicaţiilor Consiliului de supraveghere.

(2) Deciziile Consiliului de supraveghere pot fi contestate la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea curţii de apel se poate ataca cu recurs la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare. Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate.

(3) Procesele-verbale prin care se constată şi se aplică sancţiuni pentru obstrucţionarea inspecţiei realizate în conformitate cu art. 312 alin. (3) din OG nr. 89/2003 pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucureşti - Secţia contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare.

 

SECŢIUNEA B

Proceduri de analiză

 

Art. 16. - În scopul asigurării desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere, în structura Consiliului Concurenţei funcţionează Secretariatul Consiliului de supraveghere, compartiment cu caracter permanent, având următoarele atribuţii:

a) analizează plângerile prevăzute la art. 6 împotriva deciziilor luate de administratorul infrastructurii feroviare sau de operatorul de transport feroviar, precum şi formularea de propuneri de soluţionare a acestora cu respectarea termenelor legale;

b) exercită puterile de inspecţie în conformitate cu art. 312 alin. (3), coroborat cu art. 34 alin. (1) lit. d) din OG nr. 89/2003;

c) monitorizează activitatea în sectorul feroviar şi, atunci când este cazul, colaborează cu direcţiile Consiliului Concurenţei pentru a asigura consistenţa intervenţiilor pe piaţă;

d) propune măsuri menite să faciliteze dezvoltarea pieţei de servicii de transport feroviar;

e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în competenţa Consiliului de supraveghere, dispuse de către preşedintele Consiliului de supraveghere;

f) analizează respectarea cadrului legal în domeniul de activitate al Consiliului de supraveghere şi, după caz, formulează

propuneri de îmbunătăţire a acestuia, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene;

g) formulează propuneri de recomandări pentru adoptarea de măsuri care să asigure caracterul nediscriminatoriu al tarifelor, al accesului la infrastructura feroviară şi care să faciliteze dezvoltarea pieţei serviciilor de transport feroviar;

h) urmăreşte aplicarea efectivă a deciziilor, respectiv a măsurilor dispuse de Consiliul de supraveghere.

Art. 17. - (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a)-c) şi lit. e) din OG nr. 89/2003 se fac de către Consiliul de supraveghere prin decizie.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. d) din OG nr. 89/2003 se fac prin proces-verbal întocmit de personalul abilitat cu puteri de inspecţie prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

 

SECŢIUNEA C

Registrele Consiliului de supraveghere

 

Art. 18. - (1) Registrele Consiliului de supraveghere sunt următoarele:

a) Registrul general de intrare şi de ieşire a corespondenţei, comun cu Registrul general al Consiliului Concurenţei;

b) Registrul special, comun cu Registrul special al Consiliului Concurenţei, în care se dă număr plângerilor şi cererilor prevăzute de normele în vigoare;

c) Registrul de procese-verbale în care sunt înregistrate procesele-verbale ale şedinţelor;

d) Registrul deciziilor, în care se înregistrează şi se dă număr deciziilor adoptate de Consiliul de supraveghere;

e) Registrul de arhivă.

(2) Consiliul de supraveghere se consideră legal învestit cu soluţionarea unei plângeri sau cereri la data înregistrării acesteia în Registrul general de intrare şi de ieşire a corespondenţei.

(3) Stabilirea rubricilor registrelor se face în funcţie de natura lucrărilor evidenţiate, la propunerea Secretariatului general al Consiliului Concurenţei, şi se aprobă de către preşedinte.

(4) Modul de utilizare şi de arhivare a registrelor se stabileşte de către Compartimentul registratură, documente secrete şi arhivă al Consiliului Concurenţei.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 19. - (1) Consiliul de supraveghere întocmeşte şi publică anual, pe site-ul propriu, raportul privind activitatea desfăşurată.

(2) Pe site-ul propriu se publică toate deciziile emise de către Consiliul de supraveghere. La publicarea deciziilor se va ţine seama de interesele legitime ale întreprinderilor în cauză, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AVANTI INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 12 februarie 2013, prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale AVANTI INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială AVANTI INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Delfinului nr. 24, bl. 40, sc. 2, parter, ap. 57, sectorul 2, număr de ordine în registrul comerţului J40/12415/25.10.2012, cod unic de înregistrare 30831214/25.10.2012, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizări şi avizări, pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro, copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, precum şi trimestrial copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

 

Bucureşti, 20 februarie 2013.

Nr. 68.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 7 pronunţate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 iulie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 132/2012

 

Având în vedere dispoziţiile art. 1312 alin. (9) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop Partea I, Decizia civilă nr. 192Adin 27 decembrie 2012 a Curţii comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a e Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 7 pronunţate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune Metodologiei având ca obiect punctul de vedere comun al colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia Partea I, nr. 529 din 31 iulie 2012, în baza Deciziei directorului privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a nr. 132/2012.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

 

Bucureşti, 12 februarie 2013.

Nr. 14.

 

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIAA IX- A CIVILĂ

Şl PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ,

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sediul: Splaiul Independenţei nr. 5, sectorul 4, Bucureşti

 

Dosar nr. 6.328/2/2012

Obiect: Drept de autor şi drepturi conexe

DECIZIA CIVILĂ Nr. 192A/27.12.2012

 

Prin Decizia civilă nr. 192Adin 27 decembrie 2012, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 6.328/2/2012, care priveşte apelurile formulate de apelanţii Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM împotriva Hotărârii arbitrare nr. 7 din 6 iulie 2012 pronunţate de Completul arbitrai de pe lângă ORDA, în Dosarul arbitrai nr. 8/2012, în contradictoriu cu intimaţii Uniunea Naţională a Artiştilor din România (UNART) şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) a dispus:

„Respinge excepţia lipsei de interes în apelul CREDIDAM.

Respinge apelul formulat de ARAIEX, ca lipsit de obiect.

Admite apelurile CREDIDAM şi ADPFR.

Schimbă în parte Hotărârea arbitrală nr. 7 din 6 iulie 2012, în sensul că stabileşte punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la proiectul de metodologie supus arbitrajului, care urmează a fi negociat cu utilizatorii, ca fiind următorul:

 

METODOLOGIA

având ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme

 

1. Prin utilizator, în sensul prezentei metodologii, se înţelege persoana fizică autorizată (PFA, AF etc.) sau persoana juridică care deţine ori foloseşte cu orice titlu (drept de proprietate, administrare, închiriere, subînchiriere, comodat, concesiune, leasing etc.) spaţii închise ori deschise, în care sunt instalate sau deţinute aparate sau orice alte mijloace mecanice, electronice, digitale, cum ar fi aparatură de redare a înregistrărilor sonore, receptoare radio ori televizoare, echipament informatic, instalaţii de amplificare şi orice alte aparate ce permit recepţia, redarea sau difuzarea sunetelor ori imaginilor însoţite de sunet.

2.1. Utilizatorii care comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora, precum şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual au obligaţia ca înaintea oricărei utilizări să obţină autorizaţia-licenţă neexclusivă din partea organismelor de gestiune colectivă abilitate, în schimbul remuneraţiilor prevăzute în tabelele din prezenta metodologie.

Utilizatorul are obligaţia de a obţine din partea organismelor de gestiune colectoare ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, autorizaţii-licenţe neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, anterior începerii activităţii de comunicare publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, anterior începerii activităţii de comunicare publică, în schimbul plăţii unei remuneraţii, indiferent de durata efectivă a comunicării publice.

2.2. Eliberarea autorizaţiei-licenţă neexclusivă pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual se solicită de către utilizator cu cel puţin 7 zile calendaristice anterior începerii activităţii.

2.3. Pentru eliberarea autorizaţiilor-licenţă neexclusivă sau pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor datorate, organismele de gestiune colectivă colectoare, desemnate conform reglementărilor în vigoare, pentru drepturile artiştilor interpreţi ori executanţi şi ale producătorilor de fonograme pot solicita utilizatorului, iar utilizatorul este obligat să pună la dispoziţia acestora copii conforme ale următoarelor documente:

a) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului (pentru persoanele juridice), respectiv documentul de autorizare a persoanei fizice autorizate (PFA, AF etc.);

b) autorizaţia de funcţionare;

c) certificatul de clasificare emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (în cazul structurilor de primire cu destinaţie de cazare turistică);

d) certificatele de clasificare a mijloacelor de transport de persoane deţinute cu orice titlu, licenţele de transport, eliberate pentru fiecare mijloc de transport deţinut, contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de taxi sau de închiriere (în cazul transportatorilor autorizaţi).

2.4. Autorizaţia-licenţă neexclusivă se eliberează pentru o perioadă de 3 luni/6 luni/12 luni calendaristice sau pentru o perioadă sezonieră specificată de utilizator, putând fi prelungită pe perioade succesive prin acordul părţilor.

Autorizaţia-licenţă neexclusivă se eliberează în baza declaraţiei pe propria răspundere a utilizatorului (reprezentant legal sau împuternicit) ori a contractului încheiat între utilizator şi organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv între utilizator şi organismul de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme în vederea obţinerii autorizaţiei-licenţă neexclusivă. Autorizaţia-licenţă neexclusivă pentru utilizarea fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, în cadrul activităţilor enumerate la tabelul de la pct. 11, se eliberează pentru fiecare eveniment/manifestaţie/spectacol/turneu/campanie sau altă activitate asimilată acestora.

2.5. Autorizaţia-licenţă neexclusivă este valabilă numai dacă aceasta este însoţită de documentele de plată a remuneraţiei echitabile stabilite prin tabelele ce fac parte integrantă din prezenta metodologie.

2.6. Autorizaţia-licenţă neexclusivă este personală şi nu poate fi transmisă unui terţ.

2.7. Încetarea valabilităţii autorizaţiei-licenţă neexclusivă, ca urmare a încetării activităţii, a suspendării temporare a activităţii desfăşurate de utilizator sau a încetării comunicării publice a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual operează în condiţiile în care, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de încetarea ori suspendarea temporară a activităţii, utilizatorul comunică organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme care au eliberat autorizaţia-licenţă neexclusivă, o declaraţie pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, care atestă data încetării ori a suspendării temporare a activităţii desfăşurate.

În cazul în care utilizatorul nu înaintează declaraţia pe propria răspundere privind încetarea, suspendarea temporară a activităţii sau încetarea comunicării publice a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în termenul anterior indicat, acesta datorează în continuare remuneraţiile stabilite prin prezenta metodologie, conform autorizaţiei-licenţă neexclusivă, fără a putea invoca o eventuală încetare a comunicării publice.

2.8. În cazul în care se constată că declaraţia pe propria răspundere sau contractul indicate la art. 2.4. nu sunt conforme realităţii, remuneraţiile aferente perioadei anterioare declaraţiei pe propria răspundere ori contractului sunt datorate de utilizator.

3.1. Pentru utilizarea fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, utilizatorii au obligaţia de a achita remuneraţia în cuantumul prevăzut în tabelele ce fac parte integrantă din prezenta metodologie, la care se adaugă TVA. Cuantumul remuneraţiei poate fi indexat anual ţinându-se cont de indicele de inflaţie stabilit la nivel naţional.

3.2. Remuneraţia datorată pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental trebuie achitată de către utilizator anterior începerii activităţii de comunicare publică, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare desfăşurării activităţii.

Plata remuneraţiilor forfetare se efectuează lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii pentru luna următoare pentru care acestea sunt datorate.

Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalităţi de 0,1% aferente sumelor neachitate la termen, pe zi de întârziere.

3.3. Pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, utilizatorul trebuie să achite în avans, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare desfăşurării activităţii, remuneraţia minimă, stabilită potrivit tabelelor 11, 12,13 şi 14 de mai jos.

Plata remuneraţiilor minime se efectuează lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii pentru luna următoare pentru care acestea sunt datorate.

Ulterior, utilizatorii care comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual vor achita remuneraţia procentuală datorată după cum urmează:

- utilizatorul care desfăşoară evenimente ocazionale va achita remuneraţia procentuală datorată conform tabelului 11 de mai jos: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii evenimentului/manifestaţiei/spectacolului/turneului/ campaniei sau a altei activităţi asimilate acestora;

- utilizatorul care comunică public fonogramele de comerţ/fonogramele publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice în domeniul audiovizual în spaţii închise ori deschise potrivit tabelelor 12, 13 şi 14 de mai jos: lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii pentru luna anterioară, pentru care aceasta este datorată.

3.4. Pentru întârzieri la plata remuneraţiilor, utilizatorii datorează penalităţi în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din sumele neachitate la scadenţă, aceştia fiind de drept puşi în întârziere, fără a fi necesară notificarea acestora.

3.5. Utilizatorul care comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, conform tabelelor 11, 12, 13 şi 14, este obligat să transmită lunar organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, până cel târziu la data de 10 a lunii următoare celei pentru care remuneraţia este datorată sau la sfârşitul evenimentului/manifestaţiei/spectacolului/turneului/ campaniei sau al altei activităţi asimilate acestora (în cazul evenimentelor ocazionale) următoarele documente:

- acte justificative cu caracter financiar-contabil pentru fiecare lună de plată (balanţe analitice, bilanţuri contabile) în vederea justificării sumelor declarate şi a verificării remuneraţiei calculate lunar;

- declaraţie pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al utilizatorului privind baza de calcul al remuneraţiei datorate pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, diferenţiată pentru fiecare activitate specifică desfăşurată în scopul comunicării publice a acestora în scop lucrativ;

- lista fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual comunicate public, în vederea repartizării corecte a remuneraţiilor încasate de organismele de gestiune colectivă, conform modelului de playlist de mai jos:

 

Nr. crt.

Titlul piesei

Artist

Număr de difuzări

Producător

1

2

3

4

5

 

3.6. Baza de calcul al remuneraţiilor cuvenite comunicării publice a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual din comunicarea publică în scop lucrativ o reprezintă, după caz:

1. veniturile, mai puţin TVA, obţinute din consumaţii şi vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoţionale, sponsorizări etc, iar în lipsa acestora:

2. bugetul de cheltuieli al evenimentului/manifestaţiei/ spectacolului/turneului/campaniei, mai puţin TVA;

3. bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoţionale sau electorale, mai puţin TVA.

Remuneraţia nu este datorată, iar, dacă aceasta a fost achitată, ea trebuie returnată, în cazul în care evenimentul/ manifestaţia/spectacolul/turneul/campania a fost anulat/anulată.

3.7. Utilizatorul poate achita anterior emiterii autorizaţiei-licenţă neexclusivă remuneraţia corespunzătoare perioadei de valabilitate a licenţei, prevăzute la art. 2.4, conform opţiunii exprimate de acesta.

Pentru utilizatorii care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii au o licenţă valabilă, se aplică prevederile de la art. 3.2, respectiv 3.3.

Pentru remuneraţia achitată în avans, aferentă autorizaţiei-licenţă având o durată de valabilitate de minimum 12 luni, se acordă un discount/o reducere de 5% din suma datorată pentru această perioadă.

3.8. În cazul în care utilizatorul datorează mai multe sume restante, plata efectuată va stinge datoriile în ordinea vechimii, indiferent că acestea sunt constituite din remuneraţii sau penalităţi de întârziere.

Plata parţială efectuată de utilizator va fi imputată cu prioritate asupra penalităţilor de întârziere aferente sumelor neachitate la termen.

3.9. În cazul în care în acelaşi spaţiu se comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual atât în scop ambiental, cât şi în scop lucrativ, se vor achita remuneraţii pentru ambele utilizări.

3.10. În cazul utilizatorilor care organizează turnee sau evenimente, aceştia pot achita remuneraţiile procentuale cuvenite la sfârşitul turneului sau al ultimului eveniment, în condiţiile stabilite la art. 3.3 ultimul paragraf, după achitarea în avans a remuneraţiei prevăzute la art. 3.3 primul paragraf.

3.11. În situaţia în care un utilizator deţine sau foloseşte mai multe spaţii ori desfăşoară mai multe activităţi, remuneraţia se datorează distinct pentru fiecare spaţiu în parte sau pentru fiecare activitate desfăşurată în parte.

În situaţia în care într-un spaţiu nedelimitat există o singură sursă de sunet sau de sunet şi imagine, în care se comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial ori reproduceri ale acestora, un utilizator desfăşoară mai multe activităţi conform anexei la metodologie (mai puţin cele prevăzute în tabelele 11-14), remuneraţia se va achita o singură dată, pentru suprafaţa respectivă în care se difuzează muzica, potrivit obiectului de activitate corespunzător spaţiului având cea mai mare suprafaţă.

3.12. Pentru perioada pentru care utilizatorul a comunicat public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental sau lucrativ fără a obţine în prealabil autorizaţia-licenţă neexclusivă, acesta are obligaţia de a plăti către organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme o sumă de bani reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate dacă ar fi deţinut autorizaţia-licenţă neexclusivă. În situaţia în care cuantumul remuneraţiei care ar fi fost legal datorată de către utilizator nu poate fi determinat, acesta datorează triplul remuneraţiei plătite în mod uzual de utilizatorii din aceeaşi categorie.

3.13. În situaţia închirierii, subînchirierii sau a oricărui alt mod de transmitere a folosinţei parţiale a unui spaţiu în care are loc comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, deţinătorii legali cu orice titlu ai spaţiului respectiv au obligaţia de a obţine autorizaţia-licenţă neexclusivă şi de a achita remuneraţia distinctă, în ipoteza utilizării aparaturii proprii de sunet sau de sunet şi imagine.

4.1. Organismele de gestiune colectoare ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pot numi delegaţi pentru monitorizarea comunicării publice a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental ori lucrativ, aceştia având acces liber în spaţiile închise sau deschise unde se realizează comunicarea publică, în baza legitimaţiilor emise de organismele de gestiune colectivă menţionate sau a altor documente doveditoare (delegaţie), putând utiliza echipamente de înregistrare audio şi/sau video portabile. Acest drept nu absolvă utilizatorii de obligaţia de a declara utilizarea fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual anterior începerii acestei activităţi, precum şi de a achita remuneraţiile aferente în condiţiile şi în cuantumul stabilit prin prezenta metodologie.

4.2. Aspectele constatate de către delegaţii organismelor de gestiune colectivă cu prilejul verificărilor efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de verificare, încheiate la faţa locului, care fac dovada comunicării publice până la proba contrară.

5. (1) Remuneraţiile stabilite prin prezenta metodologie se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat prezenta metodologie, de către organismele de gestiune ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementarilor legale în vigoare, pentru o categorie de titulari de drepturi, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional.

5. (2) Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii.

5. (3) Modificările devin efective începând cu luna următoare publicării.

6. Prezenta metodologie intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul punct de vedere poate fi dezvoltat în cadrul negocierilor cu utilizatorii.

Compensează în totalitate cheltuielile de arbitraj.

 

Tabele1) cuprinzând valoarea remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme şi artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual

 

I. Activităţi desfăşurate în regim ambiental

A

Unităţi de alimentaţie publică – restaurante baruri, cafenele, ceainării, braserii, fast-fooduri, rotiserii, pizzerii, shaormerii, crame, cofetării, săli de bal, săli pentru nunţi şi asimilate*)

Al

Spaţii închise sau deschise situate în oraşe sau staţiuni turistice

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1

suprafaţa până la 100 mp

45 lei

45 lei

23 lei

 

2

Suprafaţa cuprinsă între 101 - 200 mp

65 lei

65 lei

33 lei

 

3

Suprafaţa peste 200 mp

65 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

65 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

33 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

A2

Spaţii închise sau deschise situate în comune şi sate

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1

Suprafaţa până la 100 mp

25 lei

25 lei

13 lei

 

2

Suprafaţa cuprinsă între 101 - 200 mp

45 lei

45 lei

23,00 lei

 

3

Suprafaţa peste 200 mp

45 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

45 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

23 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

 


B

Unităţi comerciale sau prestatoare de servicii, showroomuri, duty-free-uri, galerii comerciale, malluri, supermarketuri, hipermarketuri, spitale, cabinete medicale, stomatologice, centre de tratament, cazinouri, săli internet, săli de jocuri, săli de biliard, popice, tenis de masă, saloane de înfrumuseţare şi altele asimilate etc.*) **) - Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

 

 

 

1

Suprafaţa până la 100 mp

30 lei

30 lei

15 lei

 

2

Suprafaţa cuprinsă între 101 - 200 mp

55 lei

55 lei

27 lei

 

3

Suprafaţa cuprinsă între 201 - 300 mp

75 lei

75 lei

37 lei

 

4

Suprafaţa cuprinsă între 301 - 400 mp

90 lei

90 lei

45 lei

 

5

Suprafaţa cuprinsă între 401 - 500 mp

105 lei

105 lei

53 lei

 

6

Suprafaţa cuprinsă între 501 - 1000 mp

150 lei

150 lei

75 lei

 

7

Suprafaţa peste 1000 mp

150 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 500 mp

150 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 500 mp

75 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 500 mp

 

C

Târguri sau expoziţii, evenimente cu publicitate sau mijloace prin care se face publicitate*) **)

C1

Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

 

Tip încadrare

 

Remuneraţie zilnică

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1

Târguri sau expoziţii urbane şi în staţiuni turistice până în 1000 mp

100 lei

100 lei

50 lei

 

2

Târguri sau expoziţii urbane şi în staţiuni turistice între 1001 mp - 2000 mp

180 lei

180 lei

90 lei

 

3

Târguri sau expoziţii urbane şi în staţiuni turistice peste 2000 mp

180 lei plus 50 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 1000 mp

180 lei plus 50 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 1000 mp

90 +20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de pana la 1000 mp

 

4

Târguri sau expoziţii rurale, iarmaroace, talciocuri până în 1000 mp

60 lei

60 lei

30 lei

 

5

Târguri sau expoziţii rurale, iarmaroace, talciocuri intre 1001 mp - 2000 mp

100 lei

100 lei

50 lei

 

6

Târguri sau expoziţii rurale, iarmaroace, talciocuri peste 2000 mp

100 lei plus 30 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 1000 mp

100 lei plus 30 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 1000 mp

50+15 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de pana la 1000 mp

 

7

Expoziţii de artă, ştiinţă, carte şi altele asimilate până în 1000 mp

50 lei

50 lei

25 lei

 

8

Expoziţii de artă, ştiinţă, carte şi altele asimilate intre 1001 - 2000 mp

75 lei

75 lei

40 lei

 

9

Expoziţii de artă, ştiinţă, carte si altele asimilate peste 2001 mp

75 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 1000 mp

75 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 1000 mp

35+10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de pana la 1000 mp

C2

Publicitate cu vehicule, standuri, bannere, ecrane, machete fixe/ gonflabile, remorci mobile etc. (dotate sau însoţite de instalaţii de sonorizare) - Acţiuni desfăşurate în spaţii deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

 

Tip Încadrare

Remuneraţie zilnică

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1

Vehicul auto/remorcă publicitară

50 lei

50 lei

25 lei

 

2

Stand publicitar*******), Banner Ecran, machetă fixă/gonflabilă

10 lei

10 lei

5 lei

C3

Spectacole diverse (pentru muzica difuzată înainte, în timpul sau după spectacol) - Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

 

Tip încadrare

 

 

Remuneraţie/spectacol

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1

Filarmonică, operă, teatru, cinematograf, circ, delfinariu şi altele asimilate

12 lei

12 lei

6 lei

 

D

Unităţi de cazare

 

 

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, vile turistice, bungalow-uri, cabane turistice, sate/cluburi de vacanţă, campinguri, popasuri turistice, căsuţe tip camping, apartamente sau camere de închiriat, structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice, case de vacanţe/oaspeţi

Producători de fonograme

Artişti interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

1.

până la 2 stele/margarete inclusiv (în măsura în care sunt dotate cu aparate TV în camere)

1 leu/cameră

1 leu/cameră

1 leu/cameră

2.

3 stele/margarete

1,5 lei/ camera

1,5 lei/ camera

1,5 lei/ camera

3.

4 stele/margarete

2 lei/cameră

2 lei/cameră

2 lei/cameră

4.

5 stele/margarete

3 lei/cameră

3 lei/cameră

3 lei/cameră

5.

Recepţie

22 lei/50 mp + 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp

22 lei/50 mp + 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp

11 lei/50 mp + 5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp

6.

Holuri

28 lei/50 mp + 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp

28 lei/50 mp + 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp

14 lei/50 mp + 5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp

7.

Lift

40 lei

40 lei

0 lei

8.

Tabere

75 lei

75 lei

75 lei


E

Transporturi

El

Transporturi rutiere de pasageri****) - Mijloc de transport echipat cu instalaţie de sonorizare indiferent dacă sunt în regim rent-a-car sau colaborare sau leasing etc.

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară/mijloc de transport

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1

Vehicul de agrement (tractor, trenuleţ, remorcă, platformă, minicar) şi altele asimilate

10 lei

10 lei

5 lei

 

2

Autobuz, Troleibuz, Tramvai

10 lei

10 lei

5 lei

 

3

Autoturism până la 6 locuri (Taxi)*****)

15 lei

15 lei

7 lei

 

4

Microbuz între 7-14 locuri

20 lei

20 lei

10 lei

 

5

Microbuz între 15 - 21 de locuri

30 lei

30 lei

15 lei

 

6

Microbuz peste 21 de locuri

35 lei

35 lei

15 lei

 

7

Autocar cu până la 30 de locuri

40 lei

40 lei

20 lei

 

8

Autocar între 31 - 36 de locuri

50 lei

50 lei

25 lei

 

9

Autocar între 37 - 46 de locuri

60 lei

60 lei

30 lei

 

10

Autocar între 47-54 de locuri

70 lei

70 lei

35 lei

 

11

Autocar peste 54 de locuri

80 lei

80 lei

40 lei

E2

Autogări, spaţii de aşteptare pentru pasageri*) **) ***)

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1

Autogara sau sală de aşteptare

25 lei

25 lei

13 lei

E3

Transporturi feroviare de pasageri****) - Garnitură feroviară echipată cu instalaţie de sonorizare

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară/mijloc de transport

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1

Tren de pasageri în trafic intern (fără vagon restaurant; dacă are vagon restaurant se va adăuga tariful suplimentar)

50 lei

50 lei

25 lei

 

2

Tren de pasageri în trafic internaţional (fără vagon restaurant; dacă are vagon restaurant se va adăuga tariful suplimentar)

70 lei

70 lei

30 lei

 

3

Vagon restaurant în trafic intern

50 lei

50 lei

25 lei

 

4

Vagon restaurant în trafic internaţional

70 lei

70 lei

25 lei

E4

Gări, staţii de metrou şi spatii de aşteptare*) **) ***) Spaţiu dotat cu instalaţie de sonorizare

 

 

 

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1

Gări şi peroane

40 lei

40 lei

40 lei

 

2

Staţie de metrou

30 lei

30 lei

30 lei

 

3

Sală de aşteptare în cadrul gării

25 lei

25 lei

25 lei

E5

Transport aerian de pasageri****) - Aeronavă echipată cu instalaţie de sonorizare

 

Tip încadrare

 

Remuneraţie lunară / Aeronavă

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1

Aeronavă de pasageri cursă internă

50 lei

50 lei

15 lei

 

2

Aeronavă de pasageri cursă continentală

100 lei

100 lei

35 lei

 

3

Aeronavă de pasageri cursă transcontinentală

200 lei

200 lei

70 lei

E6

Aeroporturi, Spaţii de aşteptare pentru pasageri*) **) ***

 

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară/spaţiu cu instalaţie de sonorizare

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1

Aeroport intern, internaţional - sală aşteptare

80 lei

80 lei

40 lei

E7

Ambarcaţiuni navale pentru transportul de agrement - Dotate cu instalaţii de sonorizare****)

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1

Ambarcaţiune de agrement cu până la 2 locuri de dormit

50 lei

50 lei

25 lei

 

2

Ambarcaţiune de agrement între 3 locuri - 6 locuri de dormit

80 lei

80 lei

40 lei

 

3

Ambarcaţiune de agrement între 7-12 locuri de dormit

100 lei

100 lei

50 lei

 

4

Ambarcaţiune de agrement peste 12 locuri de dormit

100 lei plus 10 lei/ fiecare loc de dormit suplimentar

100 lei plus 10 lei/ fiecare loc de dormit suplimentar

50+5 lei / fiecare loc de dormit suplimentar

 

5

Ambarcaţiuni de transport pasageri capacitate până în 50 pasageri (fără posibilităţi de cazare)

60 lei

60 lei

30 lei

 

6

Ambarcaţiuni de transport pasageri capacitate între 51 pasageri - 100 pasageri (fără posibilităţi de cazare)

100 lei

100 lei

50 lei

 

7

Ambarcaţiuni de transport pasageri capacitate peste 100 pasageri (fără posibilităţi de cazare)

130 lei

130 lei

60 lei

E8

Transport pe cablu

 

 

 

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară/instalaţie dotată cu sonorizare

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

 

Tip de instalaţie - dotate cu instalaţii de sonorizare

 

 

 

 

1

Telecabine - Telegondole

15 lei

15 lei

0 lei

 

2

Spaţii de aşteptare pentru telecabine, telegondole

25 lei

25 lei

0 lei

 

3

Lifturi şi ascensoare

30 lei

30 lei

0 lei

E9

Parcări auto şi cinematografe în aer liber - Dotate cu instalaţii de sonorizare - Spaţii închise sau deschise*)

 

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1

Parcări până la 500 mp

25 lei

25 lei

0 lei

 

2

Parcări între 501 mp - 1000 mp

45 lei

45 lei

0 lei

 

3

Parcări peste 1000 mp

45 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 500 mp

45 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 500 mp

0 lei

 

F

Sport şi agrement

F1

Stadioane, complexe sportive, săli de sport dotate cu instalaţii de sonorizare - Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

 

Număr de locuri (scaune)

 

 

 

 

1

Sub 1.000 locuri (scaune)

50 lei

50 lei

25 lei

 

2

Intre 1.000 - 5.000 locuri(scaune)

100 lei

100 lei

50 lei

 

3

Peste 5.000 locuri (scaune)

100 lei plus 30 lei pentru fiecare transă de până la 5000 locuri suplimentare (scaune)

100 lei plus 30 lei pentru fiecare transă de până la 5000 locuri suplimentare (scaune)

50+15 lei  pentru fiecare tranşă de până la 5000 locuri suplimentare (scaune)

F2

Piscine, ştranduri, litoral, parcuri de distracţii şi/sau agrement, pârtii de schi şi patinoare, locuri de joacă pentru copii, săli fitness, culturism, masaj etc. - deschise publicului - dotate cu instalaţii de sonorizare*)

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1

Piscină şi ştrand

50 lei

50 lei

25 lei

 

2

Piscină Hotel până la categoria 3 stele

50 lei

50 lei

25 lei

 

3

Piscină Hotel categoria 4 stele

60 lei

 

30 lei

 

4

Piscină Hotel categoria 5 stele

80 lei

 

40 lei

 

5

Plajă suprafaţa până la 200 mp

45 lei

45 lei

20 lei

 

6

Plajă cu suprafaţa peste

200 mp

45 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

45 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

20+5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

 

7

Parc de distracţii şi/sau agrement până în 1000 mp

500 lei

500 lei

200 lei

 

8

Parc de distracţii şi/sau agrement peste 1000 mp

500 lei plus 50 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

500 lei plus 50 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

0 lei

 

9

Pârtie cu instalaţie de sonorizare

400 lei/ pârtie

400 lei/ pârtie

0 lei

 

10

Patinoar cu suprafaţa până în 500 mp

50 lei

50 lei

0 lei

 

11

Patinoar cu suprafaţa mai mare de 500 mp

50 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

50 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

0 lei

 

12

Locuri de joacă pt. copii cu suprafaţa până în 100 mp

30 lei

30 lei

15 lei

 

13

Locuri de joacă pt. copii cu

suprafaţa peste 100 mp

30 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

30 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

15+5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

 

14

Sală fitness şi/sau culturism

30 lei

30 lei

15 lei

 

15

Sală fitness şi/sau culturism

peste 100 mp

30 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

30 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

15 lei +5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

 

16

Sală masaj

55 lei

55 lei

25 lei

 

17

Sală masaj (in Hotel până la categ. 3 stele inclusiv)

70 lei

70 lei

35 lei

 

18

Sală masaj (in Hotel categ. 4 stele)

80 lei

80 lei

40 lei

 

19

Sală masaj (in Hotel categ. 5 stele)

100 lei

100 lei

50 lei

 

G

Birouri şi spaţii de producţie

 

Tip Încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1

Până la 30 de persoane

70 lei

70 lei

35 lei

 

2

Până la 100 de persoane

100 lei

100 lei

50 lei

 

3

Peste 100 de persoane

150 lei

150 lei

75 lei


H

Telecomunicaţii

 

Tip Încadrare

Remuneraţie lunară/linie

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1

Centrală telefonică cu apel în aşteptare

100 lei

100 lei

0 lei

 

NOTE

*) La Încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale (închise sau deschise) utile, inclusiv ringurile de dans. Utilizatorul trebuie să achite o remuneraţie distinctă pentru fiecare spaţiu deţinut în parte.

În cazul în care intr-un anumit spaţiu, aceeaşi suprafaţă este utilizată pentru mai multe activităţi, remuneraţia cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme şi ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual pentru comunicarea publică în regim ambiental şi/sau lucrativ se va achita pentru fiecare activitate desfăşurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora.

**) Remuneraţiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice şi de numărul fonogramelor de comerţ sau al reproducerilor acestora şi/sau al prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.

***) La Încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale (închise sau deschise), excluzându-se spaţiile-anexă (depozite, magazii, spaţii sanitare). Târgurile sau expoziţiile datorează remuneraţia indiferent de specificul acestora - produse agroalimentare, industriale, navale, bunuri de larg consum, auto, moto, naval, sport, agrement etc.

****) La încadrarea în tabel se va ţine cont de existenţa echipamentelor radio-TV în camere/spaţii.

*****) Încadrarea în tabel, pentru toate tipurile de mijloace de transport, se face numai în cazul celor Înregistrate în Registrele Române, după caz auto, feroviar, naval sau aerian.

******) În cazul transporturilor rutiere de pasageri - autoturism până la 6 locuri (taxi), remuneraţia se achită pentru fiecare autoturism în parte, indiferent de forma de colaborare în cadrul căreia acesta activează sub sigla unei companii de taximetrie.

*******) Exceptând standurile publicitare amplasate în cadrul expoziţiilor de artă, ştiinţă şi carte.

 


II.

Activităţi desfăşurate în regim lucrativ

I1

Eveniment, spectacol, turneu, campanie etc. (coloana sonoră)*) - Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune si sate

 

Tip Încadrare

Remuneraţie/eveniment**)

 

 

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1

Spectacol/eveniment (festiv, paradă, istoric, sunet şi lumină, sportiv, nautic, aerian etc.)

1,5% dar nu mai puţin de 160 lei

1,5% dar nu mai puţin de 160 lei

0 lei

 

2

Paradă modă, concurs frumuseţe

1,5% dar nu mai puţin de 2000 lei

1,5% dar nu mai puţin de 2000 lei

0 lei

 

3

Salon auto, moto, velo, nautic, asimilate

1,5% dar nu mai puţin de 3000 lei

1,5% dar nu mai puţin de 3000 lei

0 lei

 

4

Spectacol caracter publicitar

1,5% dar nu mai puţin de 3000 lei

1,5% dar nu mai puţin de 3000 lei

0 lei

 

5

Turneu publicitar (4 reprezentaţii)

1,5% dar nu mai puţin de 4500 lei

1,5% dar nu mai puţin de 4500 lei

0 lei

 

6

Turneu publicitar (5-8 reprezentaţii)

1,5% dar nu mai puţin de 6500 lei

1,5% dar nu mai puţin de 6500 lei

0 lei

 

7

Turneu publicitar (peste 9 reprezentaţii)

1,5% dar nu mai puţin de 7500 lei

1,5% dar nu mai puţin de 7500 lei

0 lei

 

8

Campanie electorală

1,5% dar nu mai puţin de 8500 lei

1,5% dar nu mai puţin de 8500 lei

0 lei

 

9

Manifestaţii/Evenimente (altele decât cele precizate mai sus)

1,5% dar nu mai puţin de 400 lei

1,5% dar nu mai puţin de 400 lei

0 lei


I2

Club, bar cu program de varietăţi, bar cu program night club*), discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăţi) cabaret, spaţiu în care funcţionează: tonomat, karaoke, multimedia - spaţii închise sau deschise situate în oraşe sau staţiuni turistice

 

Tip Încadrare

Remuneraţie lunară**)

 

1

Suprafaţa până la 100 mp

1 1,5% dar nu mai puţin de 100 lei

1,5% dar nu mai puţin de 100 lei

1,5% dar nu mai puţin de 100 lei

 

2

Suprafaţa cuprinsă intre 101 - 200 mp

1 1,5% dar nu mai puţin de 150 lei

1,5% dar nu mai puţin de 150 lei

1,5% dar nu mai puţin de 150 lei

 

3

Suprafaţa peste 200 mp

1 1,5% dar nu mai puţin de 150 lei plus 40 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 150 lei plus 40 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 150 lei plus 40 lei

pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

I3

Club, bar cu program de varietăţi, bar cu program night club*), discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăţi), cabaret, spaţiu în care funcţionează: tonomat, karaoke, multimedia - Spaţii închise sau deschise situate în comune şi sate

 

Tip Încadrare

Remuneraţie lunară**)

 

 

Producători de fonograme

Artişti interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artişti interpreţi  sau  executanţi  pentru audiovizual

 

1

Suprafaţa până la 100 mp

1 1,5% dar nu mai puţin de 50 lei

1,5% dar nu mai puţin de 50 lei

1,5% dar nu mai puţin de 50 lei

 

2

Suprafaţa cuprinsă intre

101 - 200 mp

1 1,5% dar nu mai puţin de 75 lei

1,5% dar nu mai puţin de 75 lei

1,5% dar nu mai puţin de 75 lei

 

3

Suprafaţa peste 200 mp

1 1,5% dar nu mai puţin de 75 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 75 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 75 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp


I4

Activitate de DJ, şcoli de dans, balet s.a., sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump s.a. - deschise publicului - dotate cu instalaţii de sonorizare*)

 

Tip Încadrare

Remuneraţie lunară**)

 

Producători de fonograme

Artişti interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

 

1

Activitate de DJ

1,5% dar nu mai puţin de 25 lei

1,5% dar nu mai puţin de 25 lei

1,5% dar nu mai puţin de 25 lei

 

 

2

Şcoala de dans, balet ş.a. până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 50 lei

1,5% dar nu mai puţin de 50 lei

1,5% dar nu mai puţin de 50 lei

 

 

3

Şcoala de dans, balet ş.a. peste 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 50 lei plus 30 lei pentru fiecare

suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 50 lei plus 30 lei pentru fiecare

Suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 50 lei plus 30 lei pentru fiecare

suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

 

 

4

Sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ş.a. până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 100 lei

1,5% dar nu mai puţin de 100 lei

1,5% dar nu mai puţin de 100 lei

 

 

5

Sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ş.a. peste 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 100 lei plus 50 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 100 lei plus 50 lei pentru fiecare

Suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 100 lei plus 50 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

 

 

NOTE

*) Utilizatorii au obligaţia să precizeze tipul activităţii/manifestaţiei, pe care o desfăşoară/organizează, prin completarea declaraţiei pe propria răspundere sau contract în vederea obţinerii autorizaţiei.

**) Procentele prevăzute la punctele II, 12, 13 şi 14 se aplică la totalitatea veniturilor brute obţinute din consumaţii şi vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoţionale etc, iar în lipsa acestora la bugetul de cheltuieli al manifestării, bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitate, promoţionale sau electorale, după caz. În cazul în care remuneraţia lunară rezultată din aplicarea procentului este mai mică decât remuneraţia minimă atunci se va achita remuneraţia minimă lunară/eveniment.

Obligă ARAIEX la 1.000 lei cheltuieli de judecată către UPFR. Obligă UPFR la 680 lei cheltuieli de judecată către CREDIDAM.

Obligă ARAIEX şi UNART şi ADPFR la câte 600 lei cheltuieli de judecată către CREDIDAM. Obligă CREDIDAM la plata cheltuielilor de judecată către ADPFR în sumă de 989,3 lei.

Compensează în parte cheltuielile de judecată dintre CREDIDAM şi ADPFR în limita sumei de 600 lei şi în consecinţă obligă CREDIDAM la diferenţa de 389,3 lei către ADPFR.

Obligă UPFR, ARAIEX şi UNART la câte 950 lei, cheltuieli de judecată către ADPFR.

 

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 27 decembrie 2012.

 

Preşedinte,

Silvia Târna

Grefier,

Ionica Popescu