MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 130/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 130         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 12 martie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

43. - Lege privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii

 

287. - Decret pentru promulgarea Legii privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

24. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate

 

250. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

 

3.306. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări”, calificarea profesională „tehnician în construcţii şi lucrări publice”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician mecatronist”, domeniul „fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională „tehnician designer mobilă şi amenajări interioare”, domeniul „electric”, calificarea profesională „tehnician electrotehnist”, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „agricultură”, calificarea profesională „tehnician în agricultură” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din localitatea întorsura Buzăului

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

3. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă majorarea capitalului deţinut de România, în calitate de membru la Banca Europeană de Investiţii, cu suma de 52.395.000 euro, conform deciziei Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii de creştere a capitalului subscris şi vărsat la Banca Europeană de Investiţii (BEI) cu 10 mld. euro.

Art. 2. - Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se asigură cu această destinaţie de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2013, iar plata către Banca Europeană de Investiţii se efectuează într-o singură tranşă, până la data de 31 martie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI  DEPUTAŢILOR

VALERIU-STEFÂN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 8 martie 2013.

Nr. 43.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 martie 2013.

Nr. 287.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate

 

Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole nr. 2.728 din 3 decembrie 2012,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 5 lit. a) şi b) şi art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările ulterioare, şi ale art. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 769/2010, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 16 august 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cuantumul taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică este de 6 lei/hectolitru.”

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepţie de la art. 1 alin. (2), este admisă obţinerea de vinuri ce poartă denumirea unei indicaţii geografice, din struguri achiziţionaţi de la producătorii individuali, ale căror plantaţii viticole se află în cadrul arealului denumirii indicaţiei geografice sau în arealele aflate în vecinătatea acestora şi pentru care nu s-a obţinut autorizarea plantaţiilor, în condiţiile îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe, de către persoana juridică/fizică ce efectuează achiziţia, astfel:

a) prezentarea de către achizitor a borderoului de achiziţii din care rezultă cantitatea şi soiul de struguri achiziţionaţi;

b) prezentarea de către achizitor a copiei contractului de achiziţie de struguri;

c) prezentarea de către achizitor a copiei filei din Carnetul de viticultor al vânzătorului, care să ateste cantitatea vândută şi soiul de struguri.

(4) Pentru strugurii destinaţi obţinerii de vinuri cu indicaţie geografică achiziţionaţi în condiţiile descrise la alin. (3), procesatorii au obligaţia de a notifica cu cel puţin 48 de ore înaintea efectuării achiziţiilor inspectoratele teritoriale ale O.N.V.P.V. în vederea efectuării de verificări privind starea fitosanitară a strugurilor achiziţionaţi.

(5) Plata taxei pentru atestarea dreptului de comercializare a vinurilor obţinute în conformitate cu prevederile alin. (4) se va face de către persoana fizică/juridică ce a achiziţionat strugurii, aceasta urmând să facă dovada plăţii acestei taxe, la data solicitării atestatului de comercializare.”

3. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) însemnele de certificare vor fi puse la dispoziţia producătorilor până cel mai târziu la data de 1 iulie 2013.”

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Inspectorii O.N.V.P.V. vor verifica conformitatea produselor certificate purtătoare a unei indicaţii geografice în raport cu prevederile cuprinse în caietul de sarcini aferent respectivei indicaţii geografice.

(2) Nerespectarea de către producători a prevederilor prezentului ordin se sancţionează conform legii.”

5. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Vinurile cu indicaţie geografică pot fi comercializate fără aplicarea însemnelor de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică până la data de 1 august 2013.”

6. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Vinurile cu indicaţie geografică îmbuteliate după data de 1 august 2013 se vor putea pune în consum numai după aplicarea însemnelor de certificare a calităţii.

(4) Vinurile cu indicaţie geografică îmbuteliate şi livrate anterior datei de 1 august 2013 pot fi comercializate fără aplicarea în etichetare a însemnelor de certificare a calităţii vinurilor până la epuizarea stocurilor existente la comercianţi.”

Art. II. - Taxa prevăzută la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2012, astfel cum a fost modificat şi completat prin prezentul ordin, se achită de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 24.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 77, 771 şi art. 78 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

a) taxa pe valoarea adăugată;

b) impozitul pe profit;

c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

d) accizele;

e) impozitul la ţiţeiul din producţia internă;

f) impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;

g) contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate;

h) contribuţia de asigurări pentru şomaj;

i) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

j) contribuţia de asigurări sociale;

k) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

l) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;

m) redevenţele miniere;

n) redevenţele petroliere;

o) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;

p) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;

q) impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;

r) impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale.”

2. La anexa nr. 1, următoarele formulare se modifică şi se înlocuiesc cu formularele cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul ordin:

a) formularul „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)”, cod M.FP 14.13.01.10.11/1;

b) formularul „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)”, cod M.FP 14.13.01.10.11/5.

3. La anexa nr. 2, instrucţiunile de completare a următoarelor formulare se modifică şi se înlocuiesc cu instrucţiunile de completare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin:

a) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)”, cod M.FP 14.13.01.10.11/1;

b) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)”, cod M.FP 14.13.01.10.11/5.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 22 februarie 2013.

Nr. 250.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/

Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică

 

DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/

Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)”

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului (010) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entităţi fără personalitate juridică”

 

I. Depunerea declaraţiei

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declaraţia se depune, direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Organul fiscal competent este:

- pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit sau reprezentant legal, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat;

- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARAŢIEI

Se marchează cu „X” pct. 1 sau 2, după caz.

Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Nu se completează la înregistrarea iniţială.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine.

Rândul 2. Denumire

Se completează cu denumirea contribuabilului.

Rândul 3. Domiciliu fiscal

Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Atenţie! în cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declaraţia se completează pentru înregistrarea fiscală a unui sediu permanent sau sediu fix, la acest capitol se vor înscrie datele de identificare ale sediului permanent sau sediului fix.

Rândul 4. Forma de organizare

Se marchează cu „X” de către contribuabil, în funcţie de forma de organizare a activităţii.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

Rândul 1. Număr autorizaţie de funcţionare/Număr act legal de înfiinţare

Se vor înscrie, după caz, numărul şi data autorizaţiei de funcţionare emise de organul competent, numărul şi data actului normativ prin care s-a înfiinţat contribuabilul, numărul şi data hotărârii judecătoreşti de înfiinţare sau altele asemenea.

Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau autorizării.

Rândul 3. Felul sediului

Se marchează cu „X” felul sediului pentru care se solicită înregistrarea, după caz.

Codul de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare se completează numai în cazul declaraţiilor de menţiuni depuse de sucursale.

Rândul 4. Codul de identificare fiscală a unităţii divizate

Se completează în cazul în care înfiinţarea contribuabilului se face prin divizare.

Rândul 5. Forma juridică

Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site-ul de internet al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Nomenclatorul formelor juridice.

Rândul 6. Forma de proprietate

Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site-ul de internet al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Nomenclatorul formelor de proprietate.

Rândul 7. Plătitor de impozit pe venitul din investiţii, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal

Se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care au obligaţia să declare acest impozit, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz nu se completează lit. E „Date privind vectorul fiscal” şi prin urmare această obligaţie nu se înscrie în vectorul fiscal.

D. REPREZENTARE PRIN:

Se marchează cu „X” în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.

Date de identificare

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

Se marchează cu „X” de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 1.2 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie.

Rândul 1.3 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Rândul 1.4 se marchează cu „X” de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

Rândul 1.5 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 1.6 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

Rândurile 1.7-1.10 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Se marchează cu „X” în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.

Rândurile 1.11 (1.11.1-1.11.2) se marchează cu „X” de către persoanele impozabile care au obligaţia să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează situaţia care a condus la scoaterea din evidenţă, fără a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art. 152 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în anul calendaristic respectiv.

În această situaţie, persoanele impozabile trebuie să continue aplicarea regimului fiscal privind TVA pe care l-au avut înainte de a interveni starea de inactivitate fiscală sau de inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului.

Rândul 1.12 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A, dacă în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.

Cifra de afaceri din anul precedent obţinută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), după caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni.

Rândul 1.13. Perioada fiscală

Se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

Rândurile 1.14, 1.15 şi 1.16 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Se marchează cu „X” în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

Rândul 1.16. Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare.

Rândul 2. Impozit pe profit

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X” numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.

Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândurile 2.3.1 şi 2.3.2. Se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X” de către contribuabilii care devin plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit prevederilor art. 1128 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Atenţie! Data luării în evidenţă şi scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului IV1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 4. Accize

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X” de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.

Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 5. Impozit la ţiţeiul din producţia internă

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.

Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 6. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale

La înfiinţare:

Rândul 6.1.1 „Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv” şi rândul 6.1.2 „Venit total estimat de până la 100.000 euro” se marchează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 29619 alin. (17) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care se înfiinţează în cursul anului şi care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.

Perioada fiscală:

Rândul 6.2.1 se marchează cu „X” de contribuabilii care au obligaţia de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale, potrivit legii.

Rândul 6.2.2 se marchează cu „X” de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii.

Atenţie! Rândul 6.2.2 „Lunară prin opţiune” se poate marca numai după data de 01.01.2012.

Rândul 6.2.3 se marchează cu „X” de contribuabilii prevăzuţi la art. 29619 alin. (11) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 6.3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia de declarare a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor.

Rândurile 6.3.1 şi 6.3.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 6.4. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 6.4.1 şi 6.4.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6.5. Contribuţia de asigurări pentru şomaj

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 6.5.1 şi 6.5.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6.6. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare.

Rândurile 6.6.1 şi 6.6.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6.7. Contribuţia de asigurări sociale

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 6.7.1 şi 6.7.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6.8. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.

Rândurile 6.8.1 şi 6.8.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6.9. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii

Se marchează cu „X” de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 6.9.1 şi 6.9.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 7. Redevenţe miniere

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.

Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 8. Redevenţe petroliere

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.

Rândurile 8.1 şi 8. 2. Se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 9. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural.

Rândurile 9.1 şi 9.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 10. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.

Rândurile 10.1 şi 10.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 11. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale

Se marchează cu „X” de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale.

Rândurile 11.1 şi 11.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din

evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 11.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit

Se marchează cu „X” codul CAEN care intră sub incidenţa impozitului pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013.

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 1. Dizolvare cu lichidare

Se marchează cu „X” în cazul în care se declară începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia şi radierea societăţii din registrul comerţului.

Se completează data începerii procedurii de dizolvare stabilită conform dispoziţiilor legale în materie, respectiv data radierii din registrul comerţului.

Rândul 2. Dizolvare fără lichidare

Se marchează cu „X” numai în cazul dizolvării fără lichidare.

Se completează data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispoziţiilor legale.

În cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa şi codul de identificare fiscală al unităţii rezultate în urma fuziunii.

Rândul 3. Radiere

Se marchează cu „X” şi se înscrie data cu care s-a efectuat radierea.

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului (070) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”

 

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele fizice române ori străine care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale.

Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/ reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Organul fiscal competent este:

- pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul;

- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARAŢIEI

Se marchează cu „X” pct. 1 sau 2, după caz.

Atenţie!h cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rândul 1. Cod numeric personal

Se completează de către contribuabilii care au înscris codul numeric personal în actul de identitate. În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal, se va înscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 2. Număr de identificare fiscală

Se completează de către contribuabilii care deţin număr de identificare fiscală. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal, se va înscrie numărul de identificare al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 3. Cod unic de înregistrare

Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi se înregistrează la oficiul registrului comerţului.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul unic de înregistrare al contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine.

Rândul 4. Cod de înregistrare fiscală

Nu se completează la înregistrarea iniţială.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul de înregistrare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine.

Rândul 5. Nume, iniţiala tatălui, prenume

Se înscriu datele de identificare ale persoanei fizice, după caz.

Rândul 6. Denumire

Se completează cu denumirea contribuabilului care solicită înregistrarea fiscală sau care a fost înregistrat fiscal, în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 7. Date privind domiciliul persoanei fizice

Se înscrie adresa de domiciliu a contribuabilului.

Rândul 8. Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale

Se completează, după caz, cu adresa sediului sau a locului de desfăşurare efectivă a activităţii principale.

Rândul 9 se marchează cu „X”, în funcţie de situaţia contribuabilului care se înregistrează.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

Rândul 1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

Se înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau a autorizării.

Rândul 2. Felul activităţii

Rândul 2.1. Activităţi economice desfăşurate în mod independent

Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A şi se înscriu numărul, data şi organul emitent al autorizaţiei de funcţionare.

Rândul 2.2. Profesii libere

Se marchează cu „X”, în funcţie de tipul profesiei libere pe care contribuabilul o desfăşoară şi se înscriu numărul, data şi organul emitent al documentului de autorizare.

D. REPREZENTARE PRIN

Se marchează cu „X” în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.

Date de identificare:

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

Se marchează cu „X” de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 1.2 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie.

Rândul 1.3 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Rândul 1.4 se marchează cu „X” de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

Rândul 1.5 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 1.6 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

Rândurile 1.7-1.10 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Se marchează cu „X”, în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.

Rândul 1.11 se marchează cu „X” de către persoanele impozabile care au obligaţia să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează situaţia care a condus la scoaterea din evidenţă, fără a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art. 152 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în anul calendaristic respectiv.

În această situaţie, persoanele impozabile trebuie să continue aplicarea regimului fiscal privind TVA pe care l-au avut înainte de a interveni starea de inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului.

Rândul 1.12 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A, dacă, ca urmare a calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

Cifra de afaceri din anul precedent obţinută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) ori (5), după caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni.

Rândul 1.13. Perioada fiscală

Se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici şi care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte

plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

Rândurile 1.14 şi 1.15 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Se marchează cu „X”, în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

Rândul 1.16. Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare.

Rândul 2. Accize

Se marchează cu „X” de către contribuabilii care, la înregistrarea iniţială, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.

Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale

Perioada fiscală:

Rândul 3.1.1 se marchează cu „X” de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii.

Atenţie! Rândul 3.1.1 „Perioada fiscală lunară prin opţiune” se poate marca numai după data de 1 ianuarie 2012.

Rândul 3.1.2 se marchează cu „X" de contribuabilii prevăzuţi la art. 29619 alin. (11) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 3.2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.

Rândurile 3.2.1 şi 3.2.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 3.3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 3.3.1 şi 3.3.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 3.4. Contribuţia de asigurări pentru şomaj

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 3.4.1 şi 3.4.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 3.5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare.

Rândurile 3.5.1 şi 3.5.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 3.6. Contribuţia de asigurări sociale

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 3.6.1 şi 3.6.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 3.7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.

Rândurile 3.7.1 şi 3.7.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 3.8. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii

Se marchează cu „X” de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 3.8.1 şi 3.8.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 4. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural.

Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 5. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.

Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale

Se marchează cu „X” de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale.

Rândurile 6.1 şi 6.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit

Se marchează cu „X” codul CAEN care intră sub incidenţa impozitului pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013.

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Inactivitate temporară

Se completează în cazul în care se declară încetarea temporară a activităţii autorizate şi se înscrie data la care activitatea contribuabilului a fost suspendată, respectiv reluată, după caz.

Rândul 2. Încetarea activităţii

Se înscrie data la care contribuabilul îşi încetează activitatea.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări”, calificarea profesională „tehnician în construcţii şi lucrări publice”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician mecatronist”, domeniul „fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională „tehnician designer mobilă şi amenajări interioare”, domeniul „electric”, calificarea profesională „tehnician electrotehnist”, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „agricultură”, calificarea profesională „tehnician în agricultură” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din localitatea întorsura Buzăului

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 31 ianuarie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat evaluată în perioada 17-18 ianuarie 2013,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări”, calificarea profesională „tehnician în construcţii şi lucrări publice”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician mecatronist”, domeniul „fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională „tehnician designer mobilă şi amenajări interioare”, domeniul „electric”, calificarea profesională „tehnician electrotehnist”, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „agricultură”, calificarea profesională „tehnician în agricultură”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi) şi (seral)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”, cu sediul în localitatea întorsura Buzăului, str. Gheorghe Doja nr. 5, judeţul Covasna, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din localitatea întorsura Buzăului este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din localitatea întorsura Buzăului, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigei Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 3.306.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

În baza Notei de fundamentare a Direcţiei reglementare şi autorizare, înregistrată la Serviciul Secretariat Consiliu din cadrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr. 49 din 22 februarie 2013, privind propunerea de aprobare a Normei privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

având în vedere prevederile art. 10 pct. I lit. d) şi i), art. 17 alin. (3) şi ale art. 36 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (2), art. 21, 211, 22, 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 27 februarie 2013,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Marian Sârbu

 

Bucureşti, 27 februarie 2013.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 2/2013

privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Având în vedere prevederile art. 10 pct. I lit. d), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. b), c) şi d) şi ale art. 17 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumită în continuare Legea nr. 187/2011,

în temeiul dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 187/2011,

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fondul de garantare, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă stabileşte regulile de calculare şi de constituire a necesarului Fondului de garantare pentru compensarea pierderilor participanţilor şi ale beneficiarilor la fondurile de pensii administrate privat şi la fondurile de pensii facultative, denumite în continuare fonduri de pensii private, în perioada de acumulare a contribuţiilor.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei norme se aplică administratorilor de fonduri de pensii administrate privat şi administratorilor de fonduri de pensii facultative, denumiţi în continuare administratori.

(2) Administratorii sunt obligaţi să contribuie anual pentru constituirea şi menţinerea necesarului Fondului de garantare la un nivel corespunzător riscurilor generate de angajamentele financiare obligatorii prevăzute de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 411/2004, şi de angajamentele financiare suplimentare prevăzute de Legea nr. 411/2004 sau de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 204/2006, şi asumate prin prospectul schemei de pensii.

Art. 3. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută de:

a) art. 4 din Legea nr. 187/2011;

b) art. 2 din Legea nr. 411/2004;

c) art. 2 din Legea nr. 204/2006.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) activele corespunzătoare necesarului Fondului de garantare - activele financiare constituite din contribuţiile anuale şi majorate, după caz, ale administratorilor;

b) beneficiu - valoare garantată sub formă de sumă absolută stabilită prin prospectul schemei de pensii;

c) Comisia - Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;

d) garanţia investiţională minimă - garanţia stabilită prin art. 135 alin. (2) din Legea nr. 411/2004, conform căreia suma totală cuvenită pentru pensia privată nu poate fi mai mică decât valoarea contribuţiilor plătite, diminuate cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale;

e) garanţiile suplimentare permise de Legea nr. 411/2004:

(i) măsuri de protecţie împotriva riscurilor biometrice prin garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului;

(ii) garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului la momentul retragerii pentru limită de vârstă;

(iii) garanţii cu privire la performanţele investiţiei, mai mari decât valoarea garanţiei investiţionale minime prevăzute de Legea nr. 411/2004;

f) garanţiile suplimentare permise de Legea nr. 204/2006:

(i) măsuri de protecţie împotriva riscurilor biometrice prin garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului;

(ii) garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului la momentul retragerii pentru limită de vârstă;

(iii) garanţii cu privire la performanţele investiţiei;

g) prospectul schemei de pensii-prospectul schemei de pensii private sau prospectul schemei de pensii facultative;

h) rezerva tehnică - rezerva suplimentară provizionului tehnic aferent fiecărui fond de pensii private, constituită la Fondul de garantare din contribuţiile anuale şi majorate ale administratorilor, după caz, pentru acoperirea riscurilor aferente incapacităţii acestora de a onora plata valorii garantate;

i) valoarea garantată - în cazul fondurilor de pensii administrate privat, valoarea garanţiei investiţionale minime prevăzute de Legea nr. 411/2004 şi a garanţiilor suplimentare permise de Legea nr. 411/2004 şi asumate de către administrator prin prospectul schemei de pensii. În cazul fondurilor de pensii facultative, valoarea garanţiilor suplimentare permise de Legea nr. 204/2006 şi asumate de către administrator prin prospectul schemei de pensii.

 

CAPITOLUL II

Necesarul Fondului de garantare

 

SECŢIUNEA 1

Reguli generale

 

Art. 4. - (1) Necesarul Fondului de garantare reprezintă suma rezervelor tehnice aferente fiecărui fond de pensii administrate privat, respectiv fiecărui fond de pensii facultative.

(2) Fondul de garantare ţine o evidenţă distinctă a rezervelor tehnice aferente fiecărui fond de pensii private.

(3) Necesarul Fondului de garantare este constituit şi evidenţiat distinct pentru fondurile de pensii administrate privat, respectiv pentru fondurile de pensii facultative.

(4) în cazul în care, după utilizarea provizionului tehnic constituit şi după epuizarea tuturor posibilităţilor privind majorarea acestuia din fondurile proprii, administratorul nu are capacitatea de a onora plata valorii garantate, Fondul de garantare trebuie să asigure sumele necesare majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul garantat.

Art. 5. - Orice modificare adusă prospectului unei scheme de pensii care schimbă valoarea garantată trebuie notificată de către administrator Fondului de garantare în termen de 5 zile calendaristice de la avizarea prospectului de către Comisie.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Activele corespunzătoare necesarului Fondului de garantare

 

Art. 6. - Activele corespunzătoare necesarului Fondului de garantare provin din resursele financiare ale administratorului.

Art. 7. - (1) Valoarea activelor corespunzătoare necesarului Fondului de garantare este cel puţin egală cu valoarea rezultată din cel mai recent calcul al acestuia.

(2) Constituirea şi evidenţa activelor corespunzătoare necesarului Fondului de garantare se realizează în mod distinct pentru fondurile de pensii administrate privat, respectiv pentru fondurile de pensii facultative.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Constituirea şi calcularea necesarului Fondului de garantare şi a contribuţiilor anuale ale administratorilor

 

Art. 8. - (1) Fondul de garantare îşi constituie necesarul în baza valorii rezultate din calculul cel mai recent, efectuat conform modelului stabilit în prezenta normă.

(2) Fondul de garantare are obligaţia calculării contribuţiilor anuale aferente fiecărui fond de pensii private.

(3) Fondul de garantare are obligaţia de a se afla în relaţii contractuale cu un actuar.

(4) Actuarul aflat în relaţii contractuale cu Fondul de garantare calculează valoarea rezervelor tehnice aferente fiecărui fond de pensii private şi a necesarului Fondului de garantare.

(5) în funcţie de evoluţia riscurilor implicate, Fondul de garantare poate aduce modificări modelului de calcul, cu înştiinţarea prealabilă a administratorilor cu cel puţin 3 luni înainte de efectuarea calculului.

Art. 9. - Nivelul minim al necesarului pe care Fondul de garantare trebuie să îl deţină este cel rezultat din cel mai recent calcul.

Art. 10. - (1) Calculul necesarului Fondului de garantare se efectuează anual, în prima lună a anului în curs, folosind istoricul existent de date înregistrate până la data convertirii contribuţiei încasate în ultima lună a anului precedent, interval închis.

(2) Datele necesare calculului sunt transmise de către administratori anual, până la data de 5 ianuarie a anului în curs pentru anul precedent, în forma specificată în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 11. - (1) Necesarul Fondului de garantare se calculează ca sumă a tuturor rezervelor tehnice aferente fiecărui fond de pensii private:

 

N FG = ,

unde:

NFG = necesarul Fondului de garantare;

 = rezerva tehnica a fondului x;

n = numărul fondurilor de pensii private.

 (2) Rezerva tehnică aferentă unui fond de pensii private reprezintă diferenţa dintre valoarea rezervei totale şi valoarea provizionului tehnic:

 

 

unde:

 = rezerva tehnica a fondului x;

 = rezerva totală a fondului x;

 = provizionul tehnic al fondului x.

Art. 12. - (1) Fondul de garantare calculează contribuţia anuală datorată de fiecare administrator în baza rezervei tehnice calculate conform art. 11 alin. (2).

(2) Pentru fiecare fond de pensii private, contribuţia anuală datorată de administrator reprezintă diferenţa dintre valoarea rezervei tehnice rezultate din calculul cel mai recent şi valoarea actualizată a rezervei tehnice existente în evidenţa detaliată a Fondului de garantare.

(3) în cazul în care, pentru un anumit fond de pensii private, diferenţa menţionată la alin. (2) este mai mică sau egală cu zero, administratorul nu datorează Fondului de garantare în anul respectiv contribuţie pentru fondul de pensii private respectiv.

(4) în cazul în care, pentru un anumit fond de pensii private, diferenţa menţionată la alin. (2), datorită unei modificări bruşte în riscul calculat, modificare ce nu prezintă o natură repetitivă sau o creştere bruscă generată de modificarea metodelor de calcul, generează o contribuţie excesivă pentru anul respectiv, Fondul de garantare poate decide eşalonarea contribuţiei respective pentru administratorul în cauză, pe un interval de maximum un an.

(5) înaintea fiecărui calcul al contribuţiilor, valoarea rezervelor tehnice existente în evidenţa detaliată a Fondului de garantare se actualizează cu sumele rezultate din fructificarea activelor corespunzătoare necesarului Fondului de garantare.

(6) Actualizarea prevăzută la alin. (5) se efectuează, pentru fiecare fond de pensii private, prin metoda pro-rata, după cum urmează:

 

 =  + ,

unde:

 = rezerva tehnică a fondului x actualizată la data calculului contribuţiei;

Valoare_active_necesar _ fond = valoarea activelor corespunzătoare necesarului Fondului de garantare, la data calcului contribuţiei;

  = rezerva tehnică rezultată în urma calcului precedent, existenta în evidenţa distinctă a

Fondului de garantare;

n = numărul de fonduri de pensii private.

Art. 13. - (1) Fondul de garantare efectuează calculul rezervei totale şi al provizionului tehnic, folosind modelul din prezenta normă, cu un interval de încredere de 98% pentru calculul rezervei totale şi un interval de încredere de 95% pentru calculul provizionului tehnic.

(2) Pentru calcularea cash flow-urilor, modelul de calcul al rezervei totale şi al provizionului tehnic trebuie să respecte următoarele:

a) ratele de discount folosite în calcul sunt ratele aferente curbei spot a randamentelor obligaţiunilor guvernamentale cotate AAA, publicată de către Banca Centrala Europeană. („AAA government yield curve” http://www.ecb.int/stats/money/yc/html/index.en.html);

b) determinarea valorii istorice a valorii garantate se face luând în considerare toate contribuţiile participantului, atât contribuţiile pozitive, cât şi corecţiile negative ale acestora, pe intervalul istoric de timp de la convertirea primei contribuţii şi până la momentul calculului;

c) pentru determinarea valorii garantate viitoare se foloseşte în formula de calcul valoarea medie a contribuţiilor istorice pozitive actualizate, depuse de respectivul participant în ultimii 5 ani calendaristici. Această valoare medie va fi actualizată anual, pe parcursul proiecţiei, conform funcţiei de creştere salarială a participantului, netă de inflaţie. În cazul fondurilor de pensii administrate privat, această valoare medie va fi actualizată şi conform grilei prevăzute de Legea nr. 411/2004 pentru creşterea anuală a cotei de contribuţie;

d) determinarea valorii efective istorice a activului personal al participantului (S(o))se face prin înmulţirea valorii unităţii de fond de la data convertirii celei mai recente contribuţii până la data efectuării calculului inclusiv cu numărul de unităţi de fond ale participantului de la aceeaşi dată cu valoarea unităţii de fond considerată mai sus;

e) determinarea valorilor efective viitoare ale activului personal al participantului (S#) se realizează folosind o structură arborescentă binomială, de ordinul k (Cox, Ross & Rubinstein Option-Pricing Model - Arborele binomial), unde k reprezintă numărul de luni cuprinse între momentul efectuării calculului şi data împlinirii de către participant a vârstei de pensionare, conform Legii nr. 411/2004 şi Legii nr. 204/2006. Limitele extreme de variaţie a valorilor pe fiecare ramură a unui nod se încadrează în limitele coeficientului de variaţie lunar (CL). Se determină valorile minime şi maxime ale activului personal al participantului pe un nod. La sfârşitul fiecărui an de proiecţie se determină valoarea opţiunii în fiecare din cele două puncte extreme ale fiecărui nod. Valoarea medie a opţiunii, aferentă respectivului nod, este reprezentată de media geometrică dintre valoarea minimă şi cea maximă a opţiunii pe respectivul nod. Valorile nule ale opţiunii se exclud din calculul mediei pe nod;

f) valorile cheltuielilor viitoare cu taxa de audit şi contribuţiile viitoare ale participantului se actualizează, pe parcursul proiecţiei, cu cea mai recentă estimare a ratei medii a inflaţiei indexului armonizat al preţurilor de consum (Harmonised Index of Consumer Prices - HICP), publicată de către Banca Centrala Europeană (Overall HICP inflation rate - Average -http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html);

g) pentru calcularea valorii efective viitoare a activului personal şi a valorii viitoare garantate se consideră în formula de calcul cheltuielile aflate în sarcina fondului de pensii conform prospectului schemei de pensii valabil la momentul calculului;

h) pentru calcularea valorii garantate istorice se consideră în formula de calcul cheltuielile aflate în sarcina fondului de pensii conform prospectului/prospectelor valabil/valabile pe perioada istorică considerată în calcul;

i) pentru cazul în care administratorul a garantat şi/sau garantează acoperirea din resurse proprii a cheltuielilor aflate în sarcina fondului de pensii, respectiv cheltuielile deduse din activul total al fondului de pensii şi/sau cele deduse din activul personal al participantului, precum şi/sau cele deduse din contribuţii, respectivele cheltuieli se elimină din formula de calcul al valorii garantate istorice şi/sau al valorii garantate viitoare şi al activului personal, pe perioada de valabilitate a respectivei garanţii.

(3) Tabelele biometrice folosite pentru calculul rezervei totale şi al provizionului tehnic se bazează pe ultimele date publicate de Institutul Naţional de Statistică şi/sau date furnizate de surse indicate de Comisie, ţinându-se cont de specificul de gen, de principalele caracteristici ale grupului de participanţi şi de evoluţia prevăzută pentru riscurile relevante.

(4) Probabilităţile folosite în calcul se iau în considerare până la a 6-a zecimală.

Art. 14. - (1) Rezerva totală şi provizionul tehnic se calculează ca sumă a tuturor rezervelor individuale, calculate pentru fiecare participant în parte:

 

 /  =

 

unde:

 /  = rezerva totală şi provizionul tehnic la momentul calculului;

R(i) = rezerva individuală a participantului i la momentul calculului;

N = numărul total de participanţi ai fondului de pensii private.

(2) Rezerva individuală a participantului se calculează ca sumă a tuturor cash flow-urilor generate de apariţia evenimentelor de deces, invaliditate, transfer şi retragere în pensie pentru limită de vârstă (maturitate):

 

 

R(i) = +++ CFM(T) ,

unde:

R(i) = rezerva individuală a participantului i;

CFD(t) = cash flow-ul de deces la sfârşitul anului t;

CFS(t) = cash flow-ul de transfer la sfârşitul anului t;

CFI(t) = cash flow-ul de invaliditate la sfârşitul anului t;

CFM(T) = cash flow-ul de maturitate în anul T;

t = anul forward de proiecţie, aferent cash flow-ului respectiv;

T= anul terminal de atingere a vârstei de pensionare.

a) Cash flow-ul de deces la sfârşitul anului t se calculează astfel:

 

CFD(t) = t-1Px * 1qx+t-1 * tpix * tps0 * CF(t);

 

b) Cash flow-ul de transfer la sfârşitul anului t se calculează astfel:

 

CFS(f) =tpx t pix t-1ps0 t qst-1 * CF(t);

 

c) Cash flow-ul de invaliditate la sfârşitul anului t se calculează astfel:

 

CFI(t) = tpx * t-1pix* 1qx+t-1 * tps0 * CF(t);

 

d) Cash flow-ul de maturitate în anul T, anul împlinirii vârstei de pensionare, se calculează astfel:

 

CFM(T) = Tpx * Tps0 * Tp1x * CF(T),

 

unde:

CFD(t) = cash flow-ul de deces la sfârşitul anului t;

CFS(t) = cash flow-ul de transfer la sfârşitul anului t;

CFI(t) = cash flow-ul de invaliditate la sfârşitul anului t;

CFM(T) = cash flow-ul de maturitate în anul T;

CF(t) = cash flow-ul absolut la sfârşitul anului t;

t-l px = probabilitatea ca participantul de vârstă x să supravieţuiască cel puţin t-1 ani;

1qx+t-1 = probabilitatea ca participantul de vârstă x+t-1 să moară într-un an;

tps0 = probabilitatea ca participantul să rămână în schema de pensii cel puţin până în anul t;

tpx = probabilitatea ca participantul de vârstă x să supravieţuiască cel puţin t ani;

tqst-1 = probabilitatea ca participantul să renunţe la schema de pensii în anul t după ce a cotizat t-1 ani;

Tpx = probabilitatea ca participantul de vârstă x să supravieţuiască cel puţin până în anul T de maturitate;

TPs0 = probabilitatea ca participantul să rămână în schema de pensii până în anul T de maturitate;

1qix+t-i  = probabilitatea ca participantul de vârstă x+t-1 să se retragă din schema de pensii datorită invalidităţii, în intervalul de timp (x+t-1, x+t);

tpix = probabilitatea ca participantul de vârstă x să nu devină invalid cel puţin t ani;

Tpix = probabilitatea ca participantul de vârstă x să nu devină invalid până în anul T;

T = anul terminal de atingere a vârstei de pensionare;

x = vârsta participantului exprimată în ani împliniţi la momentul evaluării provizionului/rezervei totale.

Art. 15. - (1) Determinarea cash flow-urilor absolute se face prin calculul valorii medii a opţiunii la sfârşitul fiecărui an calendaristic al orizontului individual de proiecţie, până la atingerea momentului terminal T de retragere în pensie, pentru fiecare din nodurile aferente fiecărui sfârşit de an, după cum urmează:

 

CF(t) = ;

 

= p* q(α-1) *          α = ;

 

p = ;

 

q = 1-p,

 

unde:

CF(t) = cash flow-ul absolut la sfârşitul anului t;

Valoare_medie_optiunetα = valoarea medie a opţiunii la sfârşitul anului t în nodul α;

n(t) = numărul de noduri aferente sfârşitului anului t;

α = numărul respectivului nod, aferent sfârşitului anului t;

Ptα = probabilitatea de apariţie asociată scenariului aferent nodului α de la sfârşitul anului t;

p = probabilitatea de mişcare ascendentă;

q = probabilitatea de mişcare descendentă;

rf = valoarea lunară a randamentului curbei spot prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a), aferent scadenţei de 10 ani;

σL = deviaţia standard a ratelor de rentabilitate efective istorice lunare;

= combinări de n(t) -1 luate câte α -1.

(2) Determinarea valorii medii a opţiunii pe fiecare nod al sfârşitului de an se face conform art. 13 alin. (2) lit. e).

(3) Determinarea valorii opţiunii se face pentru valoarea minimă şi maximă a activului personal pe respectivul nod al sfârşitului de an calendaristic proiectat, după cum urmează:

 

Valoare_optiunetα = ,

unde:

Valoare_optiunetα = valoarea opţiunii la sfârşitul anului t în nodul a;

Sα(t) = valoarea efectivă viitoare a activului personal la sfârşitul anului t în nodul α;

G(t) = valoarea garantată viitoare a activului personal la sfârşitul anului t;

B(t) = valoarea beneficiului garantat la sfârşitul anului t;

β = beneficiul garantat (valoarea minimă a activului personal, în sumă absolută).

(4) Valoarea garantată viitoare a activului personal (strike price) pentru anul t se calculează după cum urmează:

 

G(t) = ;

 

Valoarea garantată istorică se calculează astfel:

 

G(0) = ,

 

unde:

G(t) = valoarea garantată viitoare a activului personal la sfârşitul anului t;

G(0) = valoarea garantată istorică la momentul calculului;

rg = rata garantată lunară a dobânzii;

rd = rata de discount;

rc = rata cheltuielilor cu comisioanele de administrare lunare din activul fondului;

C(h) = contribuţia brută lunară;

e(h) = cuantumul comisionului de administrare perceput din contribuţie;

m = numărul de luni cuprinse între prima luna de proiecţie şi sfârşitul anului t (interval închis);

t = anul forward de proiecţie, aferent cash flow-ului respectiv;

y-1 = numărul de luni cuprinse între data convertirii primei contribuţii a respectivului participant şi luna efectuării calculului;

y = numărul de luni cuprinse între data convertirii primei contribuţii a respectivului participant şi luna efectuării

calculului, plus unu.

(5) Valoarea efectivă viitoare a activului personal (spot price) pentru sfârşitul anului t se calculează pentru fiecare nod aferent ultimei luni a anului t, după cum urmează:

;

 

a) Valoarea efectivă istorică a activului personal se calculează astfel:

 

S(0) = vuan(y-1) * nr_uf(y-1);

 

b) Coeficientul de variaţie lunar (CJ urmează modelul de mai jos în fiecare nod lunar parcurs pentru determinarea valorii efective viitoare a activului personal la sfârşitul anului t în nodul a:

 

CL = ,

 

unde:

S = valoarea efectivă viitoare a activului personal la sfârşitul anului t în nodul α ;

S(0) = valoarea efectivă istorică a activului personal la momentul calculului;

CL(h) = coeficientul de variaţie lunar;

f(h-i) = valoarea, aferentă pentru h-1 grade de libertate, a distribuţiei t (Student) pentru un interval de încredere de 98% (ambele părţi) pentru calcularea rezervei totale şi un interval de încredere de 95% pentru calcularea provizionului tehnic;

h = numărul de rate de rentabilitate efective istorice lunare considerate în calculul deviaţiei standard;

σl = deviaţia standard a ratelor de rentabilitate efective istorice lunare;

rd = rata de discount;

rc = rata cheltuielilor cu comisioanele de administrare lunare din activul fondului de pensii;

C(h) - contribuţia brută lunară;

e(h) = cuantumul comisionului de administrare perceput din contribuţie;

E(h) = taxa de audit lunară;

vuan(y-1) = valoarea unităţii de fond la data convertirii ultimei contribuţii;

nr. _uf(y-1) = numărul de unităţi de fond ale participantului la data convertirii ultimei contribuţii;

m = numărul de luni cuprinse între prima lună de proiecţie şi sfârşitul anului t (interval închis);

t = anul forward de proiecţie, aferent cash flow-ului respectiv;

y-1 = numărul de luni cuprinse între data convertirii primei contribuţii a respectivului participant şi luna efectuării calculului;

y = numărul de luni cuprinse între data convertirii primei contribuţii a respectivului participant şi luna efectuării calculului, plus unu.

(6) Deviaţia standard a ratelor de rentabilitate efective istorice lunare (σL) se calculează astfel:

 

σL = ;

 

a) Rata de rentabilitate efectivă istorică lunară se calculează astfel:

 

re(h) = ln                   h = ,

 

unde:

σL = deviaţia standard a ratelor de rentabilitate efective istorice lunare;

vuan(h) = valoarea unităţii de fond, raportată în luna h, la data convertirii contribuţiilor;

vuan(h+1) = valoarea unităţii de fond, raportată în luna h+1, la data convertirii contribuţiilor;

re(h) = rata de rentabilitate efectivă istorică aferentă lunii h;

rc(h) = rata cheltuielilor cu comisionul de administrare lunar din activul fondului;

= media aritmetică a ratelor de rentabilitate efective istorice pe intervalul considerat;

y-1 = numărul de convertiri lunare ale contribuţiilor realizate până la luna calculului, inclusiv;

vuan(y-1) = valoarea unităţii de fond la data convertirii ultimei contribuţii.

(7) Valoarea beneficiului garantat la momentul t se calculează după modelul:

 

B(t) = ,

 

unde:

B(t) = valoarea beneficiului garantat la momentul t;

rd = rata de discount;

β = beneficiul garantat (valoare minimă a activului personal, în sumă absolută).

(8) Factorul de discount fără risc, aferent anului t de proiecţie, se determină astfel

 

,

 

unde:

rd = rata de discount;

R(t) = randamentul curbei spot prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a), aferent scadenţei de t ani;

t = anul forward de proiecţie, aferent cash flow-ului respectiv.

Art. 16. - (1) Fondul de garantare are obligaţia de a analiza, a aviza şi a propune spre aprobare Consiliului Comisiei calculul contribuţiilor anuale aferente fiecărui fond de pensii private anual, până la data de 31 ianuarie.

(2) Ulterior aprobării calculului contribuţiilor anuale de către Comisie, valoarea contribuţiei datorate este transmisă de către Fondul de garantare fiecărui administrator, până la data de 15 martie a anului în curs.

 

CAPITOLUL III

Răspunderea juridică

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii aplicabile Fondului de garantare

 

Art. 17. - Comisia poate adopta orice măsuri, inclusiv de natură administrativă şi financiară, împotriva Fondului de garantare şi a persoanelor fizice responsabile, după caz, în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situaţii care sunt de natură să prejudicieze drepturile participanţilor şi ale beneficiarilor garantate conform Legii nr. 187/2011.

Art. 18. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

a) nerespectarea de către Fondul de garantare a obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) si (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), (2), (3) şi (5), art. 9, 10 şi 16;

b) nerespectarea de către Fondul de garantare a prevederilor art. 11-15 referitoare la modelul de calcul stabilit în prezenta normă.

(2) Săvârşirea de către persoana fizică responsabilă sau de către de către Fondul de garantare a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează în funcţie de gravitatea faptelor cu:

a) avertisment scris;

b) amendă contravenţională cuprinsă între 1.000 lei şi 100.000 lei.

(3) Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ţinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.

(4) Constatarea contravenţiilor se face de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a preşedintelui Consiliului Comisiei.

(5) Amenzile contravenţionale se fac venit la bugetul de stat, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii aplicabile administratorilor de fonduri de pensii private

 

Art. 19. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: nerespectarea de către administrator a obligaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 4 alin. (3) şi art. 10 alin. (2).

(2) Săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) de către administratorii de fonduri de pensii private se sancţionează conform prevederilor art. 30-33 din Legea nr. 187/2011.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 20. - (1) Atingerea nivelului necesarului Fondului de garantare, calculat conform prezentei norme, se realizează eşalonat pe o perioadă de maximum 8 ani.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 12 alin. (2), până la atingerea valorii necesarului, Fondul de garantare stabileşte anual nivelul contribuţiei administratorului.

Art. 21. - Pentru anul 2013, termenele prevăzute la art. 10 alin. (2) şi art. 16 se prorogă cu 3 luni.

Art. 22. - Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se prelungesc până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 23. - Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

la normă

 

FIŞIER CONTRIBUŢII

 

Câmp

Tip

Descriere

CNP

TEXT - 13 caractere

 

NUME SI PRENUME

TEXT - 50 caractere

 

CONTRIBUTIE_BRUTA

NUMERIC - 2 zecimale

 

DATA_CONVERTIRII

DATA - AAAA-LL-ZZ

 

NR_UNITATI_FOND*

NUMERIC -6 zecimale

 

FOND

TEXT - 8 caractere

 

 

* Numărul de unităţi de fond ale participantului, după convertirea contribuţiei aferente lunii respective.

 

FIŞIER UNITĂŢI DE FOND

 

Câmp

Tip

Descriere

FOND

 

 

VALOARE_UNITATE_FOND

NUMERIC -6 zecimale

 

DATA_CONVERTIRII

DATA - AAAA-LL-ZZ

 

NUMAR_TOTAL_UNITATI_FOND

NUMERIC -6 zecimale

 

 

FIŞIER STARE

 

Câmp

Tip

Descriere

STARE

TEXT - 1 caracter

T- transferat

D - decedat

I - invalid

P- pensionat

TRANSFER_IN_FON[

TEXT - 8 caractere

Completat doar pentru evenimentul T

DATA EVENIMENT

DATA - AAAA-LL-ZZ

 

 

1. Tipul fişierelor pentru raportare va fi CSV.

2. Denumirea fişierelor va fi următoarea:

a) pentru fişier contribuţii: FC_xxxxxxxx_aaaa.csv

b) pentru fişier unităţi de fond: FUF_xxxxxxxx_aaaa.csv

c) pentru fişier stare: FSxxxxxxxxaaaa.csv

unde:

xxxxxxxx = codul înscris în Registrul Comisiei al fondului de pensii private care raportează informaţiile;

aaaa = anul la care se face referire în raportarea informaţiilor.