MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 131/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 131         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 12 martie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

35. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

 

279. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

 

36. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale

 

280. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale

 

37. - Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

281. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

39. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

 

283. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

12. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

75. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene, semnat la Roma la 7 noiembrie 2012

 

Protocol de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene

 

80. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, semnat la laşi la 3 martie 2012

 

Protocol de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova

 

82. - Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.18. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. a) din Normele privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 109/2011, şi abrogarea unor ordine ale ministrului apărării naţionale

 

37. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate

 

10/205/19. - Ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12 din 11 aprilie 2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 8 martie 2013.

Nr. 35.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 martie 2013.

Nr. 279.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii si dezvoltării rurale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28 din 13 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 21 iunie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 8 martie 2013.

Nr. 36.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 martie 2013.

Nr. 280.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera s) se abrogă.

2. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

„Art. 73. - Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat, în condiţiile legii, stagiu de cotizare.”

3. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

„Art. 76. - (1) Persoanelor prevăzute la art. 73, încadrate în gradul I sau II de invaliditate, li se acordă stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) în condiţiile în care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, stagiul de cotizare în raport cu vârsta conform tabelului nr. 3.

 

Tabelul nr. 3

 

Vârsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă

Stagiul de cotizare realizat (ani)

până la 20 ani

1

de la 20-23 ani

2

23-25 ani

3

25-29 ani

6

29-33 ani

9

33-37 ani

11

37-41 ani

14

41-45 ani

17

45-49 ani

20

49-53 ani

23

53-57 ani

25

57-60 ani

26

Peste 60 de ani

27

 

(2) în situaţia gradului III de invaliditate, stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acordă numai persoanelor prevăzute la art. 74.

(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat li se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiile de cotizare cerute de art. 58 şi 59 şi stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate.”

4. La articolul 104 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2), dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în situaţia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;”.

5. La articolul 196, litera j) va avea următorul cuprins:

,,j) art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009;”.

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care aceasta se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 8 martie 2013.

Nr. 37.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 martie 2013.

Nr. 281.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului si Privatizării în Industrie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45 din 1 septembrie 2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 3 septembrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 8 martie 2013.

Nr. 39.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului si Privatizării în Industrie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 martie 2013.

Nr. 283.

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 13-16 martie 2013, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 12 martie 2013.

Nr. 12.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale al României si Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene, semnat la Roma la 7 noiembrie 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene, semnat la Roma la 7 noiembrie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 6 martie 2013.

Nr. 75.

 

PROTOCOL

de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene

 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene, denumite în continuare părţi,

încercând să contribuie la extinderea şi aprofundarea relaţiilor dintre cele două state membre ale UE, în scopul consolidării cooperării în cadrul pieţei unice europene,

dorind să se sprijine şi să lucreze împreună pentru a pune în aplicare viitoarea Strategie UE 2020 în domeniul creşterii economice şi al ocupării forţei de muncă,

având în vedere că libera circulaţie a lucrătorilor este una dintre libertăţile fundamentale în conformitate cu Tratatul CE, care aduce o contribuţie pozitivă pieţelor forţei de muncă în întreaga Europă,

având în vedere Decizia Comisiei din 23 decembrie 2002 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.612/68 al Consiliului cu privire la compensarea ofertelor şi cererilor de locuri de muncă [notificată cu numărul C (2002) 5.236],

având în vedere Rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre care s-au întrunit în cadrul Consiliului din 22 aprilie 1999 privind Codul de conduită pentru îmbunătăţirea cooperării între autorităţi referitoare la combaterea fraudei transnaţionale în domeniul prestaţiilor şi al contribuţiilor de securitate socială şi al muncii nedeclarate şi referitor la angajarea transnaţională a lucrătorilor,

având în vedere Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii şi în special articolul 4 paragrafele 2 şi 3 din directivă, care stipulează că statele membre vor prevedea modalităţile de cooperare dintre autorităţile publice care, potrivit legislaţiei naţionale, sunt responsabile pentru monitorizarea termenilor şi condiţiilor de angajare la care se face referire în articolul 3 şi că această cooperare va consta în special în răspunsul la cererile întemeiate ale acelor autorităţi pentru informaţii referitoare la angajarea transnaţională a lucrătorilor, inclusiv cazurile concrete de abuzuri sau posibile cazuri de activităţi transnaţionale ilegale, şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 166 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 284 din 30 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit obligaţiilor impuse de legislaţia internaţională în domeniu şi respectând legislaţia naţională şi a Uniunii Europene,

au convenit să coopereze în baza prezentului protocol de cooperare.

 

ARTICOLUL 1

 

Părţile convin să coopereze în domeniul muncii şi afacerilor sociale, în special în domeniul:

a) ocupării forţei de muncă;

b) mobilităţii forţei de muncă;

c) inspecţiei muncii;

d) securităţii sociale pentru lucrătorii migranţi;

e) utilizării (sau recurgerea la) Fondului Social European, în special pentru proiecte comune în domeniul incluziunii sociale;

f) alte domenii de cooperare.

 

ARTICOLUL 2

 

Părţile vor defini măsuri adecvate şi vor stabili mijloace concrete de implementare în următoarele domenii de cooperare:

a) analiza evoluţiei şi tendinţelor pieţei forţei de muncă, precum şi dezvoltarea unor prognoze în acest domeniu;

b) implementarea programelor de măsuri active pentru stimularea ocupării;

c) implementarea de programe speciale pentru grupuri-ţină şi pentru reducerea decalajelor regionale;

d) mobilitatea forţei de muncă între cele două ţări şi în Spaţiul Economic European;

e) cooperarea în proiecte transnaţionale finanţate de Uniunea Europeană, în special prin Fondul Social European;

f) schimbul transnaţional, interregional şi transfrontalier de oferte şi cereri de locuri de muncă;

g) schimbul de informaţii privind pieţele lor de muncă, inclusiv cu privire la condiţiile de viaţă şi la posibilităţile de dobândire a competenţelor;

h) consolidarea cooperării existente dintre reţelele şi birourile care coordonează reţelele EURES la nivel naţional;

i) implementarea regulamentelor UE în domeniul securităţii sociale pentru lucrătorii migranţi;

j) schimbul de informaţii cu privire la cazurile identificate de abuz şi de presupuse activităţi transnaţionale ilegale;

k) schimbul de informaţii cu privire la condiţiile de muncă ale lucrătorilor detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale, reglementate de Directiva 96/71/CE, şi furnizarea reciprocă de asistenţă tehnică necesară cu privire la solicitările motivate de informaţii, inclusiv cazurile identificate de abuz şi de presupuse activităţi ilegale transnaţionale;

l) asistenţă în scopul verificării dacă, printre altele, întreprinderea/unitatea care detaşează lucrători deţine o infrastructură materială şi umană suficientă pentru dezvoltarea activităţii sale şi dacă aceasta desfăşoară o activitate semnificativă în statul membru de origine;

m) acordarea de asistenţă reciprocă în scopul verificării dacă lucrătorii terţi detaşaţi au permis de muncă în statul membru de origine al întreprinderii/unităţii care detaşează lucrători;

n) schimbul de informaţii cu privire la rezultatul anchetei şi măsurilor luate în urma accidentelor la locul de muncă ce au avut loc pe teritoriul unuia dintre cele două state, care afectează lucrătorii unei întreprinderi din celălalt stat;

o) asistenţă în identificarea întreprinderilor/unităţilor implicate în procesul de investigare. În plus, părţile pot solicita ajutor reciproc în acele cazuri în care apar dificultăţi în identificarea amplasării sediului oficial al unei întreprinderi/unităţi sau în identificarea reprezentantului legal al acesteia;

p) dezvoltarea şi difuzarea materialelor informative cu privire la condiţiile de muncă şi reglementările în domeniul muncii în scopul evitării situaţiilor ilegale de ocupare a forţei de muncă.

 

ARTICOLUL 3

 

În scopul realizării activităţilor convenite în baza prezentului protocol, vor fi folosite următoarele forme de cooperare:

a) schimbul de informaţii;

b) schimbul de documentaţie profesională;

c) schimbul de delegaţii de experţi ale părţilor sau ale agenţiilor executive şi instituţiilor subordonate părţilor;

d) organizarea de reuniuni profesionale (seminare, ateliere, conferinţe);

e) dezvoltarea şi diseminarea materialelor informative cu privire la condiţiile de muncă şi reglementările în domeniul muncii în scopul evitării situaţiilor ilegale de ocupare a forţei de muncă.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Prezentul protocol va fi aplicat pe baza unor programe comune de lucru pe o perioadă de 3 ani.

2. Părţile pot conveni constituirea unui comitet mixt de lucru în scopul asigurării aplicării prevederilor, îndeplinirii obiectivelor, măsurilor şi programelor incluse în prezentul protocol.

3. Comitetul mixt de lucru se va reuni periodic fie la Bucureşti, fie la Roma.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Cheltuielile pentru aplicarea programelor convenite în baza prezentului protocol vor fi suportate după cum urmează:

a) transport internaţional, cazare şi diurnă, de către partea de origine;

b) cheltuielile de organizare: traducerea documentaţiei şi translaţie, transport intern şi alte cheltuieli, de către partea de destinaţie, în baza legislaţiei naţionale.

2. Părţile vor stabili de comun acord modalităţile de suportare a cheltuielilor aferente anumitor programe care diferă de cele prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul protocol va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care cele două părţi îşi vor comunica reciproc îndeplinirea procedurilor prevăzute de legislaţia lor naţională pentru intrarea în vigoare a acestuia.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul protocol este valabil pentru o perioadă de 3 ani şi se va prelungi în mod automat, cu noi perioade de câte un an, dacă niciuna dintre părţi nu îl denunţă. Prezentul protocol poate fi denunţat de oricare dintre părţi, încetându-şi valabilitatea după 6 luni de la data transmiterii notei de denunţare.

Prezentul protocol a fost semnat la Roma la 7 noiembrie 2012, în două exemplare originale, în limbile română, italiană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul oricăror divergenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România,

Mariana Câmpeanu

Pentru Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene

Elsa Maria Olga Fornero

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale al României si Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale si Familiei al Republicii Moldova, semnat la laşi la 3 martie 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, semnat la laşi la 3 martie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 6 martie 2013.

Nr. 80.

 

PROTOCOL

de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova

 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,

animate de dorinţa extinderii şi dezvoltării relaţiilor dintre cele două ministere, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părţile convin să coopereze în domeniul muncii şi protecţiei sociale.

 

ARTICOLUL 2

 

Părţile vor defini măsurile corespunzătoare şi vor stabili modalităţile concrete pentru aplicarea acestora în următoarele domenii de cooperare:

a) politici în domeniul muncii şi protecţiei sociale;

b) programe şi măsuri în domeniul ocupării forţei de muncă şi al pieţei muncii (sprijinirea formării profesionale continue, creşterea flexibilităţii pieţei muncii, îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii, măsuri active de ocupare etc.);

c) mobilitatea forţei de muncă;

d) pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;

e) inspecţia muncii;

f) legislaţia muncii şi protecţie socială;

g) politici salariale;

h) promovarea egalităţii de gen;

i) prevenirea şi combaterea violenţei;

j) protecţia drepturilor copilului;

k) alte domenii de cooperare.

 

ARTICOLUL 3

 

Părţile convin asupra următoarelor forme de cooperare:

a) asistenţă tehnică;

b) consultări reciproce la nivel de experţi;

c) organizarea unor reuniuni cu caracter profesional (seminare, ateliere, vizite de documentare);

d) schimb de documentaţie şi informaţii cu caracter profesional;

e) încurajarea cooperării între agenţiile şi instituţiile subordonate celor două părţi;

f) promovarea colaborării în cadrul unor programe comunitare de profil;

g) asistenţă tehnică în ceea ce priveşte alinierea legislaţiei Republicii Moldova la standardele europene.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Prezentul protocol va fi aplicat pe baza unor programe comune de lucru pe o perioadă de 2 ani, în funcţie de posibilităţile financiare ale celor două părţi.

2. Părţile pot conveni constituirea unui comitet mixt de lucru în scopul aplicării prevederilor, îndeplinirii obiectivelor, măsurilor şi programelor incluse în prezentul protocol.

3. Comitetul mixt de lucru se va reuni, alternativ, la Bucureşti şi Chişinău.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Cheltuielile pentru aplicarea programelor convenite în baza prezentului protocol vor fi suportate după cum urmează:

a) transport internaţional, cazare şi diurnă, de către partea trimiţătoare;

b) cheltuielile de organizare: transport intern şi alte cheltuieli, de către partea primitoare.

2. Părţile vor stabili de comun acord modalităţile de suportare a cheltuielilor aferente anumitor programe, care diferă de cele prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Prezentul protocol va intra în vigoare la data ultimei notificări transmise pe cale diplomatică prin care cele două părţi îşi vor comunica reciproc îndeplinirea procedurilor prevăzute de legislaţia lor internă pentru intrarea în vigoare a acestuia.

2. La intrarea în vigoare a prezentului protocol, Protocolul de colaborare între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 19 iulie 1994, îşi încetează valabilitatea.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Prezentul protocol este valabil pentru o perioadă de 4 ani de la data intrării sale în vigoare şi se va prelungi în mod automat, cu noi perioade de câte un an, dacă niciuna dintre părţi nu comunică celeilalte părţi intenţia sa de a-i înceta valabilitatea.

2. Oricare dintre părţi poate înceta valabilitatea prezentului protocol, prin transmiterea unei notificări, în acest sens, pe cale diplomatică, celeilalte părţi. În acest caz, prezentul protocol îşi încetează valabilitatea după 6 luni de la data transmiterii unei asemenea notificări.

3. În cazul încetării valabilităţii prezentului protocol, programele convenite în perioada sa de valabilitate vor fi în continuare executate până la îndeplinirea lor completă.

Semnat la laşi la 3 martie 2012, în două exemplare originale.

 

Pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României,

Claudia Boghicevici,

ministru

Pentru Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova,

Valentina Buliga,

ministru

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene conform plafoanelor anuale şi angajamentelor convenite prin Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În vederea stimulării gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, se alocă temporar Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la finele anului 2013, suma de 2.700.000 mii lei, din vărsămintele obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

(2) Sumele alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro din sumele restituite cu această destinaţie de către Uniunea Europeană, până la data de 30 decembrie 2013.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) este destinată asigurării resurselor necesare efectuării cheltuielilor aferente schemelor de plată directe pe suprafaţă implicate în derularea FEGA, a ajutoarelor specifice şi a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, pentru anii agricoli 2012 şi 2013, inclusiv avansul reprezentând până la 50% din suma ce se va aproba a se acorda beneficiarilor schemei de plată directe unice pe suprafaţă, finanţată din FEGA, aferentă anului agricol 2013, pentru care se vor finaliza verificările condiţiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003.

(4) Din suma prevăzută la alin. (1) se decontează doar cheltuielile eligibile aferente măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, ajutoarelor specifice, precum şi cele aferente schemelor de plată directe pe suprafaţă implicate în derularea FEGA, respectiv:

a) schema de plată directă unică pe suprafaţă;

b) schema de plată separată pentru zahăr.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice virează sumele solicitate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, eşalonat, până la concurenţa sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), într-un cont de disponibilităţi distinct, deschis în numele acestuia la Trezoreria Statului. Sumele se virează în termen de 5 zile lucrătoare de la data formulării cererii de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează într-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului, pe numele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), sumele primite potrivit prevederilor art. 2.

(2) Decontarea plăţilor reprezentând cheltuieli aferente schemelor de plăţi directe, a ajutoarelor specifice şi măsurilor de piaţă şi intervenţie se efectuează de către APIA prin virament în contul beneficiarului până la data de 30 decembrie 2013.

(3) Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură sunt persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) şi art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

(4) APIA va restitui Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sumele neutilizate până la data de 2 decembrie 2013, urmând ca acesta să le restituie la rândul său Ministerului Finanţelor Publice până în data de 30 decembrie 2013.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană, să reconstituie vărsămintele din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului până la nivelul sumei acordate potrivit prevederilor art. 1 alin. (1).

(2) Reîntregirea vărsămintelor din privatizare utilizate se va efectua de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin transferarea echivalentului în euro, determinat pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută, din contul analitic denominat în euro „Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune şi a politicii comune de pescuit”, deschis la Banca Naţională a României pe numele său, în contul Ministerului Finanţelor Publice „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/euro”, deschis la Banca Naţională a României.

(3) Sumele în euro încasate de Ministerul Finanţelor Publice de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale potrivit prevederilor alin. (2) se înregistrează ca vărsăminte din privatizare în valută, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării operaţiunii de transfer valutar prevăzute la alin. (2). Pe baza aceluiaşi curs valutar, Ministerul Finanţelor Publice stinge obligaţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de restituire a sumei alocate din vărsăminte din privatizare în lei.

(4) în cazul în care sumele restituite de Uniunea Europeană, reprezentând cheltuielile efectuate pe seama vărsămintelor din privatizare, sunt diminuate cu sumele corespunzătoare prevăzute la art. 6 lit. e)-g) şi i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol de dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, reconstituirea vărsămintelor obţinute din privatizare până la sfârşitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 5. - În termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 6 martie 2013.

Nr. 82.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. a) din Normele privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011, şi abrogarea unor ordine ale ministrului apărării naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - La articolul 4 alineatul (1) din Normele privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 12 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, pentru imobile ale căror suprafeţe construite desfăşurate depăşesc 1.000 m2, precum şi pentru terenuri cu o suprafaţă mai mare de 10.000 m2;”.

Art. II. - Următoarele ordine ale ministrului apărării naţionale se abrogă:

a) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.45/2009 privind delegarea către secretarul de stat pentru armamente a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2009;

b) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.26/2010 privind delegarea către secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.21/2011 privind delegarea către şeful Statului Major General a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 15 martie 2011;

d) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.48/2012 privind delegarea competenţei privind coordonarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 16 mai 2012.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 15 martie 2013 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 7 martie 2013.

Nr. M.18.

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate

 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 76.569 din 19 februarie 2013,

în temeiul prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003,

în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reducerile şi excluderile aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) beneficiari - beneficiarii prevăzuţi la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 796/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) categorie de animale solicitată - categorie de bovine prevăzută la art. 2 lit. a), b) sau c) din Hotărârea Guvernului nr. 796/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

c) neregulă - orice nerespectare a condiţiilor stabilite pentru acordarea ajutorului specific în cauză;

d) animal cu nereguli - animalul solicitat în cerere şi care are una sau mai multe nereguli stabilite în urma verificărilor administrative şi/sau controalelor efectuate la faţa locului;

e) animal determinat - animal solicitat din categoriile de bovine prevăzute la art. 2 lit. a), b) sau c) din Hotărârea Guvernului nr. 796/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea ajutorului specific în cauză;

f) număr animale cu nereguli - este numărul total de animale cu nereguli, stabilit la nivel de cerere cumulat pentru toate categoriile de animale solicitate;

g) număr animale determinate - este numărul total de animale determinate, stabilit la nivel de cerere cumulat pentru toate categoriile de animale solicitate;

h) valoarea ajutorului cuvenit pe beneficiar - ajutorul calculat la nivelul numărului de animalele determinate, aplicând cuantumul diferenţiat pentru fiecare categorie de animale.

Art. 3. - (1) Valoarea ajutorului cuvenit pe beneficiar se reduce în baza unui procentaj calculat ca raport între numărul animalelor cu nereguli şi numărul animalelor determinate.

(2) Dacă numărul de animale cu nereguli este de maximum 3, valoarea ajutorului cuvenit pe beneficiar se reduce cu un procentaj stabilit în conformitate cu alin. (1).

(3) în cazul în care numărul de animale cu nereguli este mai mare de 3, valoarea ajutorului cuvenit pe beneficiar se reduce astfel:

a) cu un procentaj stabilit în conformitate cu alin. (1), dacă nu depăşeşte 10%;

b) cu dublul procentajului stabilit în conformitate cu alin. (1), dacă este mai mare de 10%, dar nu mai mare de 20%.

(4) în cazul în care:

a) procentajul stabilit în conformitate cu alin. (1) este mai mare de 20%, dar nu mai mare de 50%, se aplică excluderea de la plată pentru anul în curs, prin stabilirea unei sancţiuni anuale la nivelul valorii ajutorului cuvenit pe beneficiar;

b) procentajul stabilit în conformitate cu alin. (1) depăşeşte 50%, se aplică excluderea de la plată pentru anul în curs prin stabilirea unei sancţiuni anuale la nivelul ajutorului cuvenit pe beneficiar şi se stabileşte o sancţiune multianuală echivalentă cu ajutorul calculat pentru numărul de animale cu nereguli, în funcţie de cuantumul stabilit pentru fiecare categorie.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Dumitru Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 37.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 10 din 9 ianuarie 2013

MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Nr. 205 din 7 februarie 2013

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Nr. 19 din 13 februarie 2013

 

ORDIN

privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică nr. E.N. 222 din 9 ianuarie 2013, din cadrul Ministerului Sănătăţii,

ţinând seama de prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 76 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi schimbărilor climatice şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă tariful privind plasarea pe piaţă a produselor biocide prin recunoaşterea mutuală a autorizaţiilor produselor biocide prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă tariful privind plasarea pe piaţă a produselor biocide prin recunoaşterea mutuală a înregistrării produselor biocide cu risc scăzut prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Tarifele prevăzute la art. 1 reprezintă sumele de bani care se achită de către solicitant pentru fiecare activitate, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Tarifele prevăzute la art. 1 se achită în lei.

Art. 3. - (1) Tarifele prevăzute la art. 1 se achită către instituţiile implicate în evaluarea dosarelor produselor biocide aflate în coordonarea sau în subordinea Ministerului Sănătăţii, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi/sau Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, după caz.

(2) Tariful pentru secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide se achită la depunerea documentelor aferente primei etape pentru recunoaşterea mutuală a autorizaţiei produsului biocid, aşa cum sunt definite în art. 12 alin. (1) lit. a) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările şi completările ulterioare, iar celelalte tarife se achită către instituţiile implicate în evaluare, conform cuantumurilor stabilite în prezentul ordin.

(3) Odată cu depunerea documentelor aferente etapei a două a recunoaşterii mutuale a autorizaţiei produsului biocid, aşa cum sunt definite în art. 12 alin. (1) lit. b) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide comunică solicitantului instituţiile implicate în evaluarea dosarelor.

(4) Tariful pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide cu risc scăzut prin recunoaşterea mutuală a înregistrării produselor biocide se achită doar secretariatului tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide.

(5) Sumele se încasează în conturile instituţiilor implicate şi se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.

(6) Tarifele menţionate în anexele nr. 1 şi 2 sunt stabilite într-o manieră transparentă şi corespund costului real al activităţii desfăşurate pentru recunoaşterea mutuală a autorizaţiei produsului biocid, respectiv pentru recunoaşterea mutuală a înregistrării produsului biocid cu risc scăzut.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Mihai Ţurcanu

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFUL

pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide prin recunoaşterea mutuală a autorizaţiilor produselor biocide

 

Poziţie tarifară

Activitate

Tarif (lei)

1.

Activitatea secretariatului tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide

806

2.

Evaluarea proprietăţilor fizico-chimice ale produselor biocide

1.228

3.

Evaluarea eficacităţii produselor biocide de către:

 

 

- instituţiile aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii

1.506

 

- instituţiile aflate în coordonarea sau în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

1.509

 

- instituţiile aflate în coordonarea sau în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

1.612

4.

Evaluarea toxicologică a produselor biocide

2.570

5.

Evaluarea efectelor produselor biocide asupra animalelor

2.261

6.

Evaluarea comportării în mediu a produselor biocide

1.509

7.

Evaluarea ecotoxicologică a produselor biocide

1.509

 

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFUL

pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide prin recunoaşterea mutuală a înregistrării produselor biocide cu risc scăzut

 

Poziţie tarifară

Activitate

Tarif (lei)

1.

Activitatea secretariatului tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide

1.612