MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 134/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 134         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 14 martie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

83. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

208. - Ordin al ministrului transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011

 

3.235. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Metodologiei de monitorizare directă a Universităţii „Bioterra”din Bucureşti

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENTĂ DIN ROMÂNIA

 

1/2012. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi â Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Bistriţa-Năsăud

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Sighişoara

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tărlungeni” la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 şi 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 83 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 84 şi 85, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 6 martie 2013.

Nr. 83.

 

ANEXA

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tărlungeni, judeţul Braşov

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, al darii în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

84

1.6.2.

Teren curţi construcţii satul Zizin f.n.

CF nr. 103506 Tărlungeni, nr. cad. 103506, 1.341,00 mp

2012

17.522,00

Domeniul public al comunei Tărlungeni conform Hotărârii Consiliului Local nr. 34/17.10.2012

85

1.6.2.

Drum acces

CF103298 Tărlungeni, nr. cad. 103298; 3.850,00 mp

2012

82.894,00

Domeniul public al comunei Tărlungeni conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35/17.10.2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011

 

Având în vedere prevederile art. 1,11b şi art. 12 alin. (1b) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi ale art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului,

în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 4.1, 4.15 şi 4.17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi m) şi ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1 - Se desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca autoritate competentă pentru exercitarea atribuţiilor privind certificarea, atestarea şi supravegherea persoanelor şi organizaţiilor care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, aşa cum a fost amendat prin Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie2012 de modificarea Regulamentului (UE)nr. 1.178/2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.178/2011.

Art. 2. - (1) Aplicarea de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 la certificarea, atestarea şi supravegherea persoanelor şi organizaţiilor care fac obiectul respectivului regulament, se face de la data de 8 aprilie 2013.

(2) Până la data de 15 martie 2013, Autoritatea Aeronautică Civilă Română elaborează şi aprobă procedurile şi instrucţiunile specifice necesare pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 1, pe care le publică pe site-ul propriu www.caa.ro

Art. 3. - Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1), Autoritatea Aeronautică Civilă Română va aplica:

a) dispoziţiile Regulamentului (UE)nr. 1.178/2011 referitoare la piloţii care deţin o licenţă şi un certificat medical asociat eliberate de o ţară terţă şi a căror activitate presupune operarea necomercială a aeronavelor indicate la art. 4 alin. (1) lit. (b) sau (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, de la data de 8 aprilie 2014;

b) dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 referitoare la licenţele pentru piloţii de balon şi piloţii de planor, precum şi cele referitoare la organizaţiile de pregătire a acestor categorii de piloţi, de la data de 8 aprilie 2015, cu excepţia certificării medicale, care se efectuează în conformitate cu dispoziţiile anexei IV la Regulamentul (UE) nr. 1.178/2011, de la data de 8 aprilie 2013.

Art. 4. - (1) De la data de 8 aprilie 2013, Ordinul ministrului transporturilor nr. 248/1999 pentru aprobarea aplicării reglementărilor europene JAR FCL 1 - Licenţierea echipajelor de zbor/avioane, JAR FCL 2 - Licenţierea echipajelor de zbor/elicopter şi JAR FCL 3 - Licenţierea echipajelor de zbor/medical, publicat în Monitorul Oficial a! României, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999, îşi încetează aplicabilitatea pentru persoanele şi organizaţiile care intră sub incidenţa dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011.

(2) La data de 8 aprilie 2015, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.038/2003 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - LPAN 2/Licenţierea personalului aeronautic navigant (piloţi planoare/piloţi baloane libere), ediţia 2/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 13 august 2003, se abrogă.

Art. 5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 martie 2013.

Nr. 208.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de monitorizare directă a Universităţii „Bioterra” din Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, cu modificările ulterioare,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative şi al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia de monitorizare directă a Universităţii .Bioterra” din Bucureşti, denumită în continuare metodologie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Metodologia se aplică la Universitatea „Bioterra” din Bucureşti, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe o perioadă de 2 ani.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală juridic şi control, precum şi, după caz, alte direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Universitatea „Bioterra” din Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 februarie 2013.

Nr. 3.235.

 

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de monitorizare directă a Universităţii „Bioterra1 din Bucureşti

 

Art. 1. - Universitatea „Bioterra” din Bucureşti, instituţie de învăţământ superior care face parte din sistemul naţional de învăţământ conform Legii nr. 480/2002 privind înfiinţarea Universităţii „Bioterra” din Bucureşti, este monitorizată direct pe o perioadă de 2 ani.

Art. 2. - (1) Monitorizarea directă se referă la întreaga activitate desfăşurată de Universitatea „Bioterra” din Bucureşti şi vizează asigurarea respectării reglementărilor privind învăţământul superior, pentru întreaga activitate didactică, de cercetare ştiinţifică, de management academic, financiară şi administrativă.

(2) Monitorizarea directă este efectuată de Ministerul Educaţiei Naţionale, care, prin structurile sale de specialitate, asigură comunicarea cu Universitatea „Bioterra” din Bucureşti.

(3) în procesul de monitorizare a activităţii. Ministerul Educaţiei Naţionale colaborează atât cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, cât şi cu alte instituţii de învăţământ superior acreditate, precum şi. după caz, cu alte organisme specializate ale statului.

Art. 3. - (1) Universitatea „Bioterra” din Bucureşti are obligaţia de a prezenta, anual, pe perioada monitorizării directe, un raport Ministerului Educaţiei Naţionale, până cel târziu la data de 1 octombrie, care să conţină cel puţin următoarele informaţii privind:

a) evidenţele clare ale studenţilor, pe specializări, ani de studii, forme de învăţământ şi locaţii geografice. Evidenţa acestora se referă şi la registrele matricole, cataloage de examen, finalizarea studiilor, transferuri, exmatriculări, precum şi la alte date de acest gen;

b) situaţia referitoare la actele de studii, precum şi modul în care s-a realizat gestionarea, completarea şi eliberarea acestora în cadrul universităţii;

c) situaţia referitoare la întocmirea dosarelor personale ale studenţilor, inclusiv situaţia contractelor de studii încheiate între studenţi şi universitate;

e) situaţia referitoare la completarea cataloagelor şi la consemnarea notelor acordate studenţilor de către cadrele didactice;

f) situaţia referitoare la documentele privind transferul studenţilor;

g) situaţia privind statele de funcţii ale instituţiei de învăţământ superior;

h) alte documente relevante pentru activitatea de monitorizare a universităţi.

(2) Comisia de monitorizare, desemnată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în urma verificărilor efectuate şi a analizării rapoartelor prezentate de către Universitatea „Bioterra” din Bucureşti, propune măsurile necesare.

(3) în funcţie de rezultatele monitorizării directe, fie monitorizarea va fi încheiată, fie vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege.

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENTĂ DIN ROMÂNIA

 

UNIUNEA NAŢIONALĂA PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENTĂ DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

În temeiul art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Congresul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, reunit la Bucureşti în data de 14 decembrie 2012, hotărăşte:

Articol unic. - Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 6 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

I. Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, cuprins în anexa nr. I la hotărâre, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie de decizie şi funcţională şi competenţă de autoreglementare, control şi supraveghere în conformitate cu art. 48 din O.U.G.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Uniunea îşi exercită autoritatea pe întregul teritoriu al României şi poate constitui filiale cu personalitate juridică în municipiul Bucureşti si în reşedinţele de judeţ, în baza art. 47 alin. (2) din O.U.G.”

3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Obiectivele şi atribuţiile Uniunii sunt cele definite la art. 49 şi 50 din O.U.G.

(2) În exercitarea dreptului de autoreglementare, prevăzut la art. 48 din O.U.G., statutul, regulamentele, codul de etică al profesiei şi procedura disciplinară se adoptă prin hotărâri ale Congresului Uniunii, iar instrucţiunile şi normele interne, prin decizii ale Consiliului naţional de conducere şi ale Adunării reprezentanţilor permanenţi ai UNPIR.”

4. La articolul 8 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Profesia de practician în insolvenţă poate fi exercitată în următoarele forme, definite la art. 4-22 din O.U.G.:”.

5. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Forma de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă poate fi schimbată oricând cu oricare dintre formele menţionate la art. 8 alin. (1), cu înştiinţarea Uniunii în termen de cel mult 30 de zile de la data la care schimbarea devine efectivă, în condiţiile art. 22 din O.U.G.”

6. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Persoanele fizice române pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, fiind cuprinse în următoarele categorii: practicieni stagiari, practicieni definitivi şi persoane incompatibile, în condiţiile art. 23, 30 alin. (2) şi 33 din O.U.G.”

7. La articolul 11 partea introductivă, literele a) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11, - Practicienii în insolvenţă compatibili au următoarele drepturi:

a) să desfăşoare activitatea de practician în insolvenţă pe întregul teritoriu al României, după dobândirea calităţii de practician definitiv şi atât timp cât nu se găsesc în vreuna din situaţiile de incompatibilitate, nedemnitate sau conflict de interese prevăzute în O.U.G.;

……………………………………………………………………..

k) să primească onorarii conform art. 38 din O.U.G., ţinându-se cont de gradul de complexitate al activităţii.”

8. La articolul 12, alineatele (1), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Membrii Uniunii aflaţi în situaţia de incompatibilitate potrivit art. 26 alin. (1) din O.U.G. pierd dreptul de a desfăşura activitatea de practician pe întregul teritoriu al României şi dreptul de a fi aleşi în organele de conducere ale Uniunii şi ale filialelor sale, pe perioada incompatibilităţii.

……………………………………………………………………..

(3) Membrii Uniunii care au una sau mai multe dintre calităţile prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. b) din O.U.G. şi nu sunt funcţionari publici sunt compatibili cu exercitarea profesiei de practician în insolvenţă numai dacă lucrează în interiorul profesiei lor.

……………………………………………………………………..

 (5) Suspendarea la cerere, în condiţiile art. 36 lit. d) din O.U.G., duce la înscrierea membrului, persoana fizică, în secţiunea incompatibili. Cererea de suspendare se supune aprobării Consiliului naţional de conducere al Uniunii.

9. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Asociatul unic din întreprinderea profesională unipersonală cu răspundere limitată, precum şi asociatul coordonator al societăţii profesionale cu răspundere limitată nu pot fi angajaţi în societăţile pe care le coordonează.”

10. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Colaboratorul, ca persoană fizică, care optează pentru această formă de exercitare a profesiei, în conformitate cu art. 4 din O.U.G., nu poate avea raporturi de colaborare simultană cu mai multe societăţi profesionale sau cabinete.”

11. La articolul 15, literele c), d), e) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) să plătească cotizaţia fixă anuală, în cuantumul aprobat de Congresul Uniunii, până la data de 30 aprilie pentru anul în care, în caz de neplată aplicându-se prevederile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;

d) să plătească contribuţia pe tranşe de venituri, calculată conform art. 81 alin. (3) lit. g), până la data de 30 aprilie a anului în curs pentru veniturile realizate în anul anterior, în caz de neplată aplicându-se prevederile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;

e) să se asigure profesional, pentru exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din O.U.G. şi cel puţin în cuantumul minim stabilit de Congresul Uniunii;

……………………………………………………………………..

j) să furnizeze datele necesare verificării prin sondaj efectuate de către delegatul conducerii filialei, în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor profesionale;”.

12. La articolul 15 litera h), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. până la data de 30 ianuarie a fiecărui an - pentru situaţia numirilor ca administrator judiciar, ca lichidator, la finele anului anterior;”.

13. La articolul 17 alineatul (1), literele b), c) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) toţi membrii consiliilor de conducere ale filialelor Uniunii şi ai instanţelor de disciplină;

c) delegaţii, practicienii în insolvenţă, desemnaţi de filialele UNPIR.

(2) în stabilirea numărului de delegaţi ai fiecărei filiale se ia în considerare numărul total al membrilor filialei, din care se scad membrii titulari ai consiliului de conducere şi ai instanţei de disciplină, iar pentru numărul astfel rezultat se desemnează câte un delegat la fiecare 20 de membri.”

14. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Conform art. 54 alin. (2) din O.U.G,, Congresul Uniunii se convoacă de:

a) Consiliul naţional de conducere al Uniunii;

b) 25% din numărul membrilor Uniunii.

(2) Convocarea Congresului Uniunii se anunţă cel puţin într-un cotidian naţional de largă circulaţie, cu minimum 30 de zile înainte de data programată. Secretariatul general al Uniunii va transmite anunţul şi direct consiliilor de conducere ale filialelor, pentru afişare la sediul acestora.”

15. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Congresul Uniunii este legal constituit în prezenţa majorităţii membrilor prevăzuţi la art. 17, prezenţi fizic sau mandataţi, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii simple.

(2) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri, congresul se va desfăşura la data şi ora stabilite prin anunţul pentru a două convocare, hotărârile urmând a fi luate de majoritatea simplă a membrilor prezenţi.”

16. La articolul 22, partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 55 din O.U.G., Congresul Uniunii are şi următoarele atribuţii:

……………………………………………………………………..

b) stabileşte cuantumul cotizaţiei anuale, contribuţia pe tranşe de venit pentru venitul brut realizat în anul anterior, nivelul taxei de participare la examenul de acces în profesie şi la cel pentru dobândirea calităţii de practician definitiv, cuantumul taxei de înscriere în Tabloul UNPIR şi în Registrul formelor de organizare, precum şi taxele percepute pentru operaţiuni legate de Registrul formelor de organizare;”.

17. La articolul 22, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) poate decide organizarea Institutului Naţional de Pregătire a Practicienilor în Insolvenţă, care dobândeşte personalitate juridică la data constituirii lui, în condiţiile legii şi ale prezentului statut.”

18. La articolul 23, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) coordonează activitatea Institutului Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvenţă şi a Consiliului de conducere al acestuia.”

19. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Preşedintele Uniunii reprezintă Uniunea în faţa autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. Acesta poate delega atribuţiile de reprezentare, pe timp limitat, de regulă prim-vicepreşedintelui sau unuia dintre vicepreşedinţi.”

20. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Consiliul naţional de conducere al Uniunii este format din 17 membri titulari, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte, 2 vicepreşedinţi, 13 membri, precum şi 5 membri supleanţi, aleşi de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani.”

21. La articolul 28, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Alegerea membrilor Consiliului naţional de conducere se face prin vot secret, dintre candidaţii desemnaţi de adunările generale ale filialelor UNPIR sau de Consiliul naţional de conducere în exerciţiu, calitatea de membru titular şi, respectiv, de membru supleant fiind dobândită pe baza numărului de voturi obţinute. În cazul numărului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii în Uniune (data înscrierii în Tabloul UNPIR) sau prin consens.”

22. La articolul 30, partea introductivă a alineatului (1), literele b), d), e), g), i), m) şi n) şi alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) în afară de atribuţiile prevăzute la art. 58 din O.U.G., Consiliul naţional de conducere al Uniuni are următoarele atribuţii:

……………………………………………………………………..

b) desfiinţează o filială constituită în cazul în care numărul practicienilor în insolvenţă definitivi şi compatibili din cadrul filialei respective scade sub cel stabilit la art. 43 alin. (3) sau/şi în cazul în care majoritatea membrilor filialei solicită aceasta. Membrii filialei astfel desfiinţate, precum şi cei ai filialelor care nu au primit aviz vor fi rearondaţi unei filiale învecinate stabilite de Consiliul naţional de conducere. Patrimoniul filialelor care sunt desfiinţate trece, de drept, la filiala învecinată în care vor fi înscrişi membrii;

……………………………………………………………………..

d) aprobă înscrierea/radierea cabinetelor individuale de insolvenţă, cabinetelor asociate, societăţilor profesionale, precum şi a filialelor acestora în/din Registrul formelor de organizare;

e) aprobă înscrierea/radierea formelor de organizare ale practicienilor în insolvenţă în/din Tabloul UNPIR;

……………………………………………………………………..

g) asigură participarea unui membru al Consiliului naţional de conducere sau al instanţei superioare de disciplină la adunările generale de constituire ale filialelor sau la orice altă adunare generală, dacă acest lucru este solicitat de conducerea filialei respective;

……………………………………………………………………..

i) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor instanţei superioare de disciplină pronunţate în fond privind membrii titulari ai instanţelor locale de disciplină ale filialelor, precum şi membrii titulari ai consiliilor de conducere ale filialelor;

……………………………………………………………………..

m) face propuneri pentru alegerea prin vot secret a preşedintelui Uniunii, a membrilor titulari şi a celor supleanţi ai Consiliului naţional de conducere al Uniunii, precum şi pentru alegerea prin vot secret a membrilor Instanţei superioare de disciplină şi a cenzorilor;

n) stabileşte nivelul diurnei pentru deplasările în interesul Uniunii şi modul de decontare a cheltuielilor aferente;”.

……………………………………………………………………..

 (3) Pe lângă Consiliul naţional de conducere al Uniunii funcţionează Comisia de cenzori, formată din 5 membri, în conformitate cu prevederile art. 60 din O.U.G.

(4) Deciziile disciplinare pronunţate de Consiliul naţional de conducere al Uniunii cu privire la membrii instanţelor de disciplină ale filialelor şi ai consiliilor de conducere ale filialelor pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 15 de zile de la comunicare.”

23. La articolul 33, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Cererea, precum şi înscrisurile care o însoţesc vor fi depuse în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru preşedintele Uniunii.”

24. Titlul secţiunii a 5-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 5-a

Instanţa superioară de disciplină a Uniunii”

25. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) Instanţa superioară de disciplină a Uniunii funcţionează pe lângă Consiliul naţional de conducere al Uniunii şi este compusă din 9 membri titulari (un preşedinte şi 8 membri) şi 3 membri supleanţi, aleşi de Congresul Uniunii, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani dintre practicienii în insolvenţă aflaţi în evidenţa Uniunii care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. Mandatul poate fi reînnoit.”

26. La articolul 40, partea introductivă a alineatului (2), literele b), c), d) şi e) şi alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în afara atribuţiilor prevăzute de art. 661 din O.U.G., instanţa superioară de disciplină a Uniunii are următoarele atribuţii:

……………………………………………………………………..

b) elaborează şi supune aprobării Consiliului naţional de conducere al Uniunii norme privind procedura disciplinară, cu precizarea competenţelor instanţelor de disciplină locale;

c) asigură instruirea periodică a instanţelor de disciplină locale şi controlul activităţii acestora;

d) urmăreşte respectarea regulilor deontologice privind concurenţa neloială şi acţionează prin măsuri disciplinare aplicate în baza analizării sesizărilor primite sau prin autosesizare;

e) soluţionează, în complet de 3 membri, cererile de suspendare formulate împotriva hotărârilor definitive şi executorii pronunţate de Instanţele locale de disciplină;

……………………………………………………………………..

 (3) Sesizările privind abaterile comise de membri ai instanţei superioare de disciplină a Uniunii se analizează de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii, propunerile de sancţionare disciplinară urmând a fi supuse hotărârii Congresului Uniunii.

(4) în intervalul cuprins între data formulării propunerilor de sancţionare a unor membri ai Consiliului naţional de conducere al Uniunii şi, respectiv, ai Instanţei superioare de disciplină a Uniunii şi data întrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele în cauză sunt suspendate din funcţie, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii supleanţi ai respectivului organ.”

27. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 401, cu următorul cuprins:

„Art. 401. - (1) Deciziile disciplinare pronunţate de instanţa superioară de disciplină împotriva hotărârilor instanţelor locale de disciplină pot fi atacate în contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 15 de zile de la comunicare.

(2) Deciziile disciplinare pronunţate de instanţa superioară de disciplină în primă instanţă în plângerile formulate împotriva membrilor titulari ai consiliilor de conducere şi ai instanţelor locale de disciplină pot fi atacate la Consiliul naţional de conducere al UNPIR, în termen de 15 de zile de la comunicare. Hotărârile Instanţei superioare de disciplină sunt definitive şi executorii. Executarea poate fi suspendată, la cerere, prin hotărâre a Consiliul naţional de conducere al UNPIR.

(3) Deciziile disciplinare pronunţate de Instanţa superioară de disciplină prin care sunt respinse plângerile formulate împotriva membrilor Consiliului naţional de conducere al UNPIR, precum şi deciziile disciplinare pronunţate de Consiliul naţional de conducere prin care sunt respinse plângerile formulate împotriva membrilor înstăritei superioare de disciplină pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare şi se judecă de Curtea de Apel Bucureşti, conform procedurii contenciosului administrativ.

(4) Contestaţiile împotriva sancţiunilor hotărâte de Congresul UNPIR cu privire la membrii Instanţei superioare de disciplină, precum şi a membrilor Consiliului naţional de conducere pot fi formulate în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii şi se judecă de către Curtea de Apel Bucureşti, conform procedurii contenciosului administrativ.”

28. La articolul 41, literele f) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,f) eliberează certificatele de înregistrare şi, la cerere, certificate constatatoare şi alte documente oficiale opozabile terţilor, pe baza documentelor înscrise în Registrul formelor de organizare;

……………………………………………………………………..

i) primeşte de la filialele Uniunii cererile şi documentele de înscriere ale candidaţilor la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă, precum şi ale celor care solicită înscrierea fără examen;”.

29. La capitolul III, după secţiunea a 6-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 7-a, cuprinzând articolele 421-422, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 7-a

Institutul Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvenţă

Art. 421.- (1) Institutul Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvenţă (denumit în continuare I.N.P.P.I.). este persoană juridică de drept privat, nonprofit, aflată sub autoritatea Adunării reprezentanţilor permanenţi ai UNPIR, care nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare.

(2) I.N.P.P.I. are personalitate juridică şi buget propriu, care se aprobă anual de către Adunarea reprezentanţilor permanenţi ai UNPIR.

(3) Adunarea reprezentanţilor permanenţi ai UNPIR adoptă şi modifică statutul I.N.P.P.I., prin care se stabileşte organizarea şi funcţionarea acestuia.

(4) Conducerea I.N.P.P.I. este asigurată de Consiliul de conducere al I.N.P.P.I, denumit în continuare Consiliu! Institutului.

(5) Consiliul Institutului este format din 5 membri, desemnaţi pentru o perioadă de 4 ani de către Adunarea reprezentanţilor permanenţi ai UNPIR, conform statutului I.N.P.P.I.

(6) Preşedintele Consiliului Institutului este ales de Adunarea reprezentanţilor permanenţi prin vot deschis cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

(7) Preşedintele I.N.P.P.I. este şi preşedintele Consiliului de conducere.

(8) Conducerea executivă a I.N.P.P.I. este asigurată de un director executiv numit de Adunarea reprezentanţilor permanenţi ai UNPIR.

(9) Veniturile I.N.P.P.I. provin din:

a) resurse provenite de la bugetul UNPIR;

b) donaţii, sponsorizări sau legate;

c) venituri realizate din activităţi didactice;

d) alte venituri prevăzute de statutul I.N.P.P.I.

Art. 422. - (1) În temeiul legii, al prezentului statut şi al statutului său de organizare şi funcţionare, I.N.P.P.I are următoarele atribuţii:

a) organizează formarea profesională iniţială şi perfecţionarea profesională a practicienilor în insolvenţă;

b) elaborează programele de studiu ale practicienilor în insolvenţă stagiari;

c) organizează examenul de definitivat, în conformitate cu regulamentul de organizare şi desfăşurare aprobat de Consiliul naţional de conducere.

(2) în afară de atribuţiile prevăzute la art. 552 din O.U.G., I.N.P.P.I. are următoarele atribuţii:

a) organizează pregătirea şi formarea profesională continuă a practicienilor în insolvenţă definitivi;

b) orice alte activităţi compatibile cu scopul, obiectivele si statutul I.N.P.P.I.

Art. 423. - (1) I.N.P.P.I. organizează examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă definitiv, la nivel naţional, de regulă în două sesiuni anuale, în conformitate cu regulamentul de organizare şi desfăşurare, data acestuia fiind adusă la cunoştinţa candidaţilor cu cel puţin 60 de zile înainte.

(2) Practicianul în insolvenţă stagiar care la data promovării examenului pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se afla în situaţia de incompatibilitate prevăzuta de art. 26 alin. (1) lit. a) din O.U.G. va trebui sa facă dovada încetării situaţiei de incompatibilitate în timpul stagiului complet de pregătire profesională cu durata de 2 ani.

Art. 424. - (1) La examenul de definitivat pot participa numai practicienii în insolvenţă stagiari care au efectuat stagiul complet de pregătire profesională şi care au urmat numărul minim de ore de pregătire profesională stabilite prin statutul I.N.P.P.I.

(2) Pierd dreptul de a susţine examenul de definitivat practicienii în insolvenţă stagiari care nu îl susţin şi nu îl promovează în cel mult 5 ani de la dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar, cu excepţia celor care în această perioadă au fost incompatibili.

(3) Nota minimă de promovare a examenului este 7.

(4) Candidaţii la examenul de definitivat vor plăti o taxă de înscriere aprobată de Congresul Uniunii.”

30.Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) Adunarea generală a filialei este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor compatibili ai acesteia, prezenţi fizic sau mandataţi, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii simple a celor prezenţi fizic sau reprezentaţi prin mandat.

(2) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri, adunarea generală se va desfăşura la data şi ora stabilite prin anunţul pentru a două convocare, hotărârile urmând a fi luate de majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

(3) Adunarea generală a filialei, în conformitate cu dispoziţiile art. 63 lit. d) din O.U.G., desemnează delegaţii la Congresul UNPIR din rândul practicienilor în insolvenţă compatibili.”

31. La articolul 48, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru filialele ce au sub 100 de membri şi poate creşte până la 5 în cazul filialelor cu peste 100 de membri, dintre care un preşedinte, precum şi 3 membri supleanţi, aleşi de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani. Pentru preşedintele şi membrii consiliului de conducere al filialei se aplică prevederile art. 59 alin. (1) şi (2) din O.U.G.

(2) Alegerea membrilor Consiliului de conducere al filialei se face prin vot secret, din rândul membrilor compatibili, calitatea de membru titular şi, respectiv, de membru supleant fiind dobândită pe baza numărului de voturi obţinute. În cazul numărului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii în Uniune (data înscrierii în Tabloul UNPIR) sau prin consens.

……………………………………………………………………..

 (5) în cazul în care, din diverse motive, se constată imposibilitatea constituirii numărului minim de membri titulari ai Consiliului de conducere sau ai instanţei de disciplină, membrii rămaşi vor convoca adunarea generală în vederea completării organelor de conducere sus-menţionate.”

32. La articolul 49, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) propune adunării generale candidaţii pentru instanţa de disciplină şi comisia de cenzori;”.

33. La capitolul IV, după secţiunea a 3-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea 31. cuprinzând articolele 491-493, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA 31

Instanţele locale de disciplină

Art. 491. - (1) în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea curţile de apel funcţionează instanţele locale de disciplină ale UNPIR.

(2) Instanţele locale de disciplină analizează şi soluţionează plângerile formulate împotriva practicienilor în insolvenţă membri ai filialelor care îşi desfăşoară activitatea în raza tribunalelor aparţinând curţilor de apel respective.

(3) Instanţele locale de disciplină sunt compuse din 7 membri titulari (un preşedinte şi 6 membri) aleşi de adunările generale ale filialelor, prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani, dintre membrii practicieni în insolvenţă definitivi şi compatibili, care se bucură de o autoritate profesională şi morală deosebite. Mandatul poate fi reînnoit.

Art. 492. - (1) Alegerea persoanelor pentru funcţia de membru al instanţei locale de disciplină de către filialele UNPIR se face din rândul membrilor practicieni în insolvenţă compatibili care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebite pe baza ponderii numărului de membri afiliaţi fiecărei filiale raportat la numărul total al practicienilor arondaţi instanţei locale de disciplină.

(2) La calculul numărului de membri aleşi se va lua în considerare rotunjirea procentului în plus pentru intervalul 1,5- 1,9 şi în minus pentru intervalul 1,1-1,4. În cazul în care după acest calcul rezultă un număr mai mare de 7 membri ai instanţei se va lua în considerare şi a două zecimală a cifrei calculate conform alin. (1).

(3) Aplicarea formulei de calcul privind desemnarea membrilor instanţelor locale de disciplină revine în sarcina Secretariatului general a! UNPIR:

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conducerea unei filiale UNPIR poate decide cedarea unei funcţii de membru titular în instanţa locală de disciplină către un alt judeţ/filială arondate aceleiaşi instanţe locale de disciplină.

Art. 493. - (1) Instanţele locale de disciplină au următoarele atribuţii:

a) asigură aplicarea măsurilor prevăzute la art. 40 alin. (2) lit. a) şi d);

b) soluţionează în primă instanţă şi în complet de 3 membri abaterile disciplinare săvârşite de membrii arondaţi şi aplică

sancţiunile prevăzute la art. 74 alin. (1) din O.U.G., potrivit limitelor stabilite în prezentul statut;

c) comunică Secretariatului general al Uniunii sancţiunile aplicate potrivit art. 74 alin. (1) din O.U.G. şi prezentului statut.

(2) Hotărârile instanţei locale de disciplină sunt definitive şi executorii. Executarea poate fi suspendată, la cerere, prin decizie a instanţei superioare de disciplină.

(3) Contestaţiile împotriva hotărârilor instanţei locale de disciplină se depun la instanţa locală de disciplină care a pronunţat hotărârea disciplinară, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, sub sancţiunea decăderii, şi se soluţionează de instanţa superioară de disciplină.

(4) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. b) membrii titulari ai Consiliului de conducere al filialei, precum şi membrii titulari ai instanţei locale de disciplină, ale căror abateri disciplinare se judecă în primă instanţă de instanţa superioară de disciplină, în complet de 3 membri.”

34. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - Primirea în profesie se face pe baza unui examen organizat de Uniune, cu excepţia persoanelor care pot solicita înscrierea în profesie beneficiind de scutirea de examen şi de perioada de stagiu, în condiţiile art. 30 alin. (2) din O.U.G.”

35. La articolul 52, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Secretariatul general al Uniunii va anunţa cu ce! puţin 60 de zile înainte, într-un cotidian naţional, precum şi pe site-ul Uniunii data începerii sesiunii de examen şi data-limită pentru depunerea documentaţiei de înscriere conţinând cererea de înscriere şi documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 23 din O.U.G.

(4) Documentaţia de înscriere se va depune la consiliul de conducere al filialei, care va asigura analizarea îndeplinirii condiţiilor şi transmiterea acesteia la Secretariatul general al Uniunii.”

36. La articolul 53, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Dovada se face, de regulă, cu copia carnetului de muncă, adeverinţa pentru cei care au activat în instituţii care nu au întocmit carnete de muncă, convenţie civilă înregistrată la camera de muncă ori adeverinţă eliberată de baroul de avocaţi, copii ale unor diplome sau atestate [diploma de masterat şi/sau de doctorat, atestat de expert contabil sau contabil autorizat, auditor, evaluator autorizat, membru al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (UNEAR) etc.].”

37. Articolele 56 şi 57 se abrogă

38. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Sunt scutite de stagiul de pregătire profesională persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridică sau economică, cu normă întreagă, precum şi persoanele care au fost deputaţi sau senatori, în comisiile de specialitate juridică sau economică, fără ca acestea să depăşească jumătate din durata celor 10 ani.”

39. La articolul 58, după alineatul (2) se introduc unsprezece noi alineate, alineatele (3)-(13), cu următorul cuprins:

„(3) Sunt scutite de stagiu persoanele care anterior promovării examenului de admitere în profesie au avut calitatea de angajat, cu normă întreagă, pe o funcţie economică sau juridică, într-un cabinet individual de insolvenţă, într-o SPRL sau într-o IPURL cel puţin 3 ani.

(4) Documentaţia ce trebuie depusă de persoanele prevăzute la alin. (2) şi (3) va conţine:

a) cererea de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă definitiv;

b) dovada experienţei de cel puţin 10 ani, pentru persoanele prevăzute la art. 33 alin. (1) din O.U.G. ori 3 ani, pentru persoanele prevăzute la art. 33 alin. (11) din O.U.G., de la data obţinerii diplomei de învăţământ superior de lungă durată;

c) dovada achitării taxei de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare în valoare de 1.000 lei.

(5) Activitatea practică economică se calculează după data obţinerii diplomei de licenţă, începând cu prima zi a angajării pe o funcţie economică, exclusiv persoanele care deţin o diplomă de studii de învăţământ superior în ştiinţe economice.

(6) Activitatea practică juridică se calculează după data obţinerii diplomei de licenţă, începând cu prima zi a angajării pe o funcţie juridică, exclusiv persoanele care deţin o diplomă de studii de învăţământ superior în ştiinţe juridice.

(7) Se consideră activitate practică economică exercitarea profesiei de expert contabil, evaluator, auditor financiar, care lucrează în interiorul profesiei.

(8) Se consideră activitate practică economică, în condiţiile legii, şi exercitarea funcţiilor de economist, administrator de societate, director general, director, şef secţie producţie, şef serviciu sau şef birou cu activitate economică (cost, planificare, marketing, salarizare, comercial), precum şi activitatea desfăşurată de salariaţii unor departamente economice.

(9) Se consideră activitate practică juridică, în condiţiile legii, exercitarea profesiei de avocat, judecător, procuror, notar, executor judecătoresc, precum şi consilier juridic.

(10) Dovada exercitării unei profesii economice sau juridice se face, de regulă, cu copia carnetului de muncă, extras din Revisal, contract de muncă înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă ori adeverinţă eliberată de angajator pentru cei care nu au deţinut sau nu deţin carnet de muncă. Adeverinţa pentru persoanele care au desfăşurat activităţi practice economice va avea obligatoriu forma agreată de Uniune.

(11) Dovada exercitării profesiei de avocat se face cu adeverinţă eliberată de baroul de avocaţi.

(12) în situaţia persoanelor care au activat sau activează în instituţii care nu au întocmit carnete de muncă, dovada sa face prin adeverinţă.

(13) Adeverinţa pentru persoanele care au desfăşurat activităţi practice economice sau juridice, cu excepţia persoanelor care au activat în instituţii cu regim special, va avea obligatoriu forma agreată de Uniune.”

40. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - Persoanele care doresc primirea în profesie cu scutire de examen şi de perioada de stagiu, în condiţiile art. 30 alin. (2) din O.U.G., vor depune la filiala la care sunt arondaţi teritorial o cerere prin care solicită primirea în profesie.”

41. La articolul 60, litera g) se abrogă.

42. La articolul 60 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) înscrierea în Tabloul UNPIR în una din secţiunile membrilor compatibili este condiţionată de prezentarea dovezii eliberării din funcţia de magistrat sau notar.”

43. La articolul 63, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) completarea şi depunerea la filială a cererii de înscriere, precum şi a cererii-opţiune;

b) depunerea jurământului scris în forma prevăzută la art. 30 alin. (4) din O.U.G.;”.

44. La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - (1) Persoanele fizice străine pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, putând activa astfel ca practician în insolvenţă, dacă în statul în care îşi au domiciliul ele au această specialitate, certificată de organismele profesionale recunoscute sau de autorităţile publice care le autorizează şi în condiţiile  stabilite prin convenţii bilaterale, conform prevederilor art. 24 din O.U.G.”

45. La articolul 66, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - (1) Persoanele juridice străine care nu au sediul profesional în România pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, putând activa astfel ca practician în insolvenţă, dacă în statul în care îşi au sediul profesional desfăşoară această activitate şi au statutul de societate profesională, certificată de organismele profesionale recunoscute sau de autorităţile publice care le autorizează şi în condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din O.U.G.”

46. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 67. - (1) Fiecare practician în insolvenţă definitiv şi compatibil are obligaţia să urmeze în decursul unui an calendaristic cursurile de formare profesională organizate sub patronajul I.N.P.P.I., sub sancţiunea suspendării din profesie.

(2) Structura cursurilor de formare profesională, precum şi numărul orelor de pregătire profesională se aprobă prin hotărârea Consiliului I.N.P.P.I.

(3) Practicienii în insolvenţă incompatibili pot participa la programul de pregătire profesională, acesta devenind însă obligatoriu de la data încetării situaţiei de incompatibilitate.

(4) Seminarele de pregătire profesională vor fi conduse de formatori (lectori) selecţionaţi pe baza criteriilor stabilite de Consiliul I.N.P.P.I. Selecţia şi coordonarea activităţii formatorilor vor fi asigurate de Consiliul ştiinţific al I.N.P.P.I.

(5) Cheltuielile aferente desfăşurării programului de pregătire profesională se suportă, în principal, din taxele de participare. Consiliul Institutului poate aloca unele fonduri în limita sumelor prevăzute anual în bugetul de venituri şi cheltuieli.”

47. La articolul 70, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Elementele supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare computerizat pentru societăţile profesionale cu personalitate juridică si filialele acestora sunt cele prevăzute la art. 71 alin. (1) din O.U.G.

(3) Elemente supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare computerizat pentru cabinetele individuale de insolvenţă sau cabinetele asociate sunt cele prevăzute la art. 71 alin. (2) din O.U.G.

……………………………………………………………………..

 (5) Dovada înregistrării în Registrul formelor de organizare computerizat se face prin emiterea unui certificat de înregistrare a societăţii, cabinetului individual sau a cabinetelor asociate, al cărui format şi conţinut vor fi stabilite prin decizie a Consiliului naţional de conducere al Uniunii.”

48. La articolul 70, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (81) şi (82), cu următorul cuprins:

„(81) Cabinetele individuale se înregistrează cu numele titularului, urmat de sintagma «cabinet individual de insolvenţă», iar cabinetele asociate se individualizează cu numele tuturor titularilor şi sintagma «cabinete asociate de insolvenţă».

(82) Denumirea societăţilor profesionale se individualizează printr-o denumire specifică, care poate cuprinde numele unuia sau mai multor asociaţi, sau o denumire personalizată, urmată de acronimul SPRL sau IPURL. Denumirea formei de exercitare a profesiei, individualizată potrivit a/in. (1), poate fi păstrată şi după decesul sau plecarea unuia dintre asociaţi, cu acordul acestuia sau, după caz, al tuturor moştenitorilor celui decedat, exprimat în formă autentică.”

49. La articolul 72, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 72. - (1) SPRL se constituie, în baza unui contract de societate, prin asocierea a cel puţin 2 practicieni în insolvenţă compatibili, în condiţiile art. 7 din O.U.G. Contractul de societate, în formă scrisă, se înregistrează la Uniune în Registrul formelor de organizare, la data aprobării cererii de înscriere în Tabloul UNPIR de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii. Contractul de societate poate dobândi dată certă şi în condiţiile dreptului comun.”

50. La articolul 72, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Este interzisă înscrierea în Registrul formelor de organizare a societăţilor profesionale constituite prin asocierea cu practicienii în insolvenţă incompatibili sau persoane care nu au calitatea de practician în insolvenţă.”

51. La articolul 73, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 73. - (1) O întreprindere profesională unipersonală se constituie fie prin actul de voinţă al unui singur practician în insolvenţă compatibil, fie ca urmare a decesului, incompatibilităţii, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociaţi dintr-o SPRL, care are ca efect reducerea asociaţilor la unul singur, dacă acest din urmă asociat optează pentru organizarea activităţii sale sub forma IPURL.”

52. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 74. - Activitatea de practician în insolvenţă poate fi desfăşurată, pe întregul teritoriu al României, numai de persoanele care au această calitate dobândită în condiţiile legii şi care sunt înscrise în Tabloul UNPIR în secţiunile membrilor compatibili.”

53. La articolul 76, alineatele (5) şi (6) se abrogă.

54. La articolul 81, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Taxele, cotizaţiile şt contribuţiile menţionate la alin. (3) sunt scutite de TVA conform art. 141 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

55. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 82. - Neplata cotizaţiilor şi a contribuţiilor anuale până la data de 30 aprilie atrage sancţionarea conform art. 44 alin. (2) din O.U.G. Eliberarea atestatelor şi legitimaţiilor pentru anul în curs de către filialele Uniunii este condiţionată de plata cotizaţiei şi a contribuţiei.”

56. La articolul 85, alineatele (2), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Uniunea, având statut de persoană juridică autonomă şi fără scop lucrativ, îşi constituie veniturile din sursele stabilite conform art. 66 din O.U.G., completate cu prevederile art. 81. Din aceste venituri îşi acoperă în întregime cheltuielile.

……………………………………………………………………..

 (5) Filialele Uniunii, având personalitate juridică conform art. 47 alin. (2) din O.U.G., au obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii la sediile declarate de pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile reglementărilor legale în vigoare.

(6) Uniunea şi filialele au obligaţia de a întocmi situaţiile financiare anuale şi în cazul încetării activităţii, potrivit legii. Situaţiile financiare ale Uniunii, certificate de cenzori, se supun aprobării Adunării reprezentanţilor permanenţi ai Uniunii, urmând a fi ratificate de Congres. Situaţiile financiare ale filialelor UNPIR, certificate de cenzori, se supun aprobării adunărilor generale ale filialelor.”

57. La articolul 86, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 86. - (1) Uniunea va constitui, în baza art. 4 alin. (8) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, un subcont special în care vor fi virate sumele prevăzute la art. 4 alin. (6) din aceeaşi lege.”

58. La articolul 87, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 87. - (1) Distribuirea către practicienii în insolvenţă de către filialele Uniunii a sumelor colectate în fondul de lichidare se va face pe baza următoarelor criterii:

a) cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială;

b) onorarii stabilite prin hotărâre judecătorească pentru dosarele deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau onorarii stabilite pentru procedura prevăzută de Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială.

……………………………………………………………………..

 (3) în cazul în care un practician este numit de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau de persoana ori de persoanele desemnate din cadrul registrului într-un dosar în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiindu-i fixat un onorariu şi, ulterior, prin trecerea la procedura simplificată prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, îi mai este stabilit un onorariu, fie aceluiaşi practician, fie altuia, eventual şi cheltuieli de procedură de către judecătorul-sindic, se va solicita un singur onorariu din fondul de lichidare de până la 3.000 lei, respectiv cel al practicianului care a finalizat dosarul, la care se adaugă cheltuielile făcute de acesta din urmă. Această plată se va face pentru deconturile înaintate în dosarul trecut în procedura simplificată prevăzută de legea privind procedura insolvenţei.”

59. La articolul 87, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

(4) în situaţia în care un practician în insolvenţă a fost desemnat într-o procedură în baza art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza ofertei sale financiare, iar ulterior se constată că în averea debitorului nu există disponibilităţi, acesta nu poate cere decontarea din fondul de lichidare, constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, a unui onorariu mai mare decât cel pe baza căruia a fost desemnat.

(5) La onorariul mai mic de 3.000 de lei se adaugă TVA în cazul practicienilor înregistraţi cu vector fiscal de TVA, cu excepţia onorariilor stabilite de judecătorul-sindic în baza ofertei proprii a practicianului, pe baza căreia a fost selectat de către creditorul majoritar şi, ulterior, desemnat în procedură.”

60. La articolul 88 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) hotărârea creditorului majoritar privind desemnarea practicianului în insolvenţă în procedură în baza art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza ofertei sale financiare.”

61. La articolul 88, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Forma cererii de decont final se stabileşte de fiecare filială UNPIR în parte.”

62. La articolul 89 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) până la 3.000 lei, stabilit în baza hotărârii judecătoreşti pentru procedurile de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de până la 3.000 lei, exclusiv TVA;”.

63. La articolul 89 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) în cazul procedurilor de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dar provenite din proceduri deschise în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, onorariul va fi de 1.000 lei dacă complexitatea procedurii rămâne Sa stadiul prezentat în raportul privind situaţia economică a societăţii întocmit în conformitate cu art. 260 alin. (4) din Legea nr. 31/1990.”

64. La articolul 89, alineatele (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Cheltuielile de procedură efectuate conform alin. (4), în procedurile de insolvenţă reglementate de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt achitate din fondul de lichidare numai în măsura în care sunt aprobate de instanţa de judecată prin încheiere/sentinţă sau în condiţiile art. 88 alin. (11).

……………………………………………………………………..

 (7) Nu sunt decontate din fondul de lichidare următoarele: cheltuielile de transport [altele decât cele prevăzute la alin. (3)], cheltuielile de funcţionare a sediului profesional, consumabile, abonamente, cotizaţii profesionale, asigurări de răspundere, comisioanele bancare, onorariile de executare şi alte cheltuieli indirecte.”

65 La articolul 89, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:

„(8) Nu sunt decontate din fondul de lichidare expertizele contabile întocmite în situaţia debitorilor fără bunuri, precum şi expertizele întocmite după închiderea procedurii de insolvenţă, în situaţia disjungerii cererii de atragere a răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) Nu sunt decontate din fondul de lichidare evaluările întocmite în situaţia debitorilor în care valoarea bunurilor nu acoperă cheltuielile de procedură.”

66. La articolul 91, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Sumele colectate prin plata procentului de 2% se virează în proporţie de 75% la filiala Uniunii în care îşi are sediul forma de exercitarea a profesiei şi 25% la filiala UNPIR pe raza căreia îşi are sediul societatea debitoare. În cazul în care un membru al unei filiale a unei societăţii profesionale este numit prin încheiere într-un dosar, aceasta va vira sumele colectate prin plata procentului de 2% în proporţie de 75% la filiala Uniunii unde îşi are sediul filiala societăţii profesionale şi 25% la filiala în care îşi are sediul societatea debitoare.”

67. La articolul 91, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) în situaţia constituirii unui consorţiu de practicieni în insolvenţă procentul de 2% se varsă de fiecare practician în insolvenţă la filiala din care face parte, potrivit dispoziţiilor alin. (2), în funcţie de aportul stabilit fiecărei părţi din consorţiu.”

68. La articolul 91, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

„(31) Procentul de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă nu se calculează şi virează la UN PIR în situaţia achitării datoriilor debitoarei de terţe persoane sau în situaţia operaţiunilor noncash în cadrul planului de reorganizare, precum şi în situaţia debitorilor al căror obiect de activitate este valorificarea de apartamente sau alte imobile.

(32) în cazul în care un creditor solicită atribuirea bunului ce face obiectul garanţiei în contul creanţei, prin compensare totală sau parţială, acesta din urmă va achita toate cheltuielile de procedură, însă cota de 2% se va aplica numai asupra părţii din preţ care se achită în numerar (fondurile obţinute).”

69. La articolul 91, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Practicianul are obligaţia depunerii la sediul filialei UNPIR de care aparţine, odată cu depunerea la dosarul cauzei, a unui exemplar din raportul asupra fondurilor obţinute şi a unuia din plănui de distribuţie.”

70. După articolul 91 se introduce un nou articol, articolul 911, cu următorul cuprins:

„Art. 911. - (1) La nivel central se constituie Fondul de solidaritate.

(2) Fondul de solidaritate se alimentează în contul constituit în acest scop, cu 10% din sumele lunare colectate de registrul comerţului, conform art. 4 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 10% din procentul de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, conform art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Procentul de 10% din sumele colectate de registrul comerţului se reţine direct de către Secretariatul general al UNPIR din totalul sumelor lunare virate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi se varsă în contul Fondului de solidaritate. Procentul de 10% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, conform art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se reţine de filialele UNPIR, cu prioritate, şi se virează în contul Fondului de solidaritate în primele 10 zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară.

(4) Distribuirea sumelor colectate conform alin. (2) se face de Către Consiliul naţional de conducere al Uniunii către filialele Uniunii pe baza criteriilor stabilite de Adunarea reprezentanţilor permanenţi.”

71. La articolul 92, punctele 3, 4, 9,13 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„3. nerespectarea obligaţiei de asigurare de răspundere profesională, prevăzută la art. 42 alin. (8) din O.U.G.;

4. neplata primei de asigurare prevăzute la art. 42 alin. (9) din O.U.G. privind neîndeplinirea obligaţiei de asigurare profesională până la expirarea perioadei de suspendare;

……………………………………………………………………..

9. neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei pe tranşe de venituri în condiţiile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;

……………………………………………………………………..

13. intrarea în una dintre situaţiile de nedemnitate prevăzute la art. 25dinO.U.G.;

……………………………………………………………………..

15. nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (10) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

72. La articolul 92, după punctul 15 se introduc patru noi puncte, punctele 16-19, cu următorul cuprins:

„16. necalcularea şi nevirarea, în primele 10 zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară, a procentului de 2% prevăzut de art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă;

17. declanşarea de către practicianul în insolvenţă a unor măsuri asigurătorii sau a procedurii de executare silită asupra fondului de lichidare;

18. exercitarea de către practicianul în insolvenţă incompatibil a oricărei activităţi prevăzute la art. 11 din O.U.G. În competenţa practicienilor în insolvenţă compatibili;

19. solicitarea decontării din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât cel din propria ofertă financiară în baza căruia a fost desemnat într-o procedură conform art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

73 Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 94. - Se sancţionează cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an faptele prevăzute la art. 92 pct. 2, 3, 5, 9, 16 şi 19.”

74. La articolul 96, alineatul (4) se abrogă.

75. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 99. - Se sancţionează cu excluderea definitivă din Uniune, însoţită de pierderea calităţii de practician în insolvenţă, faptele prevăzute la art. 92 pct. 4, 10, 13, 14, 15, 17 şi 18.”

76. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 101. - (1) Membrii instanţelor disciplinare nu pot fi traşi la răspundere pentru hotărârile de sancţionare adoptate, decât în cazul în care se dovedeşte că şi-au exercitat însărcinarea cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

(2) Regulamentul privind procedura disciplinară este prevăzut în anexa nr. 3.

77. La anexa nr. 3 la statut, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Instanţele de disciplină ale Uniunii sunt obligate să ţină evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate fiecărui membru al acesteia şi să comunice situaţia disciplinară a practicianului, la cererea organelor profesiei, constituite potrivit legii.”

78. La anexa nr. 3 la statut, la articolul 4, partea introductivă şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Instanţele de disciplină sunt:

a) instanţa locală de disciplină;

b) instanţa superioară de disciplină;”.

79. La anexa nr. 3 la statut, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea curţile de apel se organizează şi funcţionează o instanţă locală de disciplină. Instanţei locale de disciplină îi vor fi arondate filialele ale căror membri îşi desfăşoară activitatea pe raza tribunalelor aparţinând curţilor de apel respective.

(2) Instanţa locală de disciplină este constituită din 7 membri, un preşedinte şi 6 membri aleşi în funcţie de criteriile stabilite în statut.

(3) Instanţele locale de disciplină împreună cu filialele UNPIR arondate sunt:

 

Nr.

Instanţa locală de disciplină

Judeţe arondate

1.

Alba

Alba

Hunedoara

Sibiu

2.

Bacău

Bacău

Neamţ

3.

Braşov

Braşov

Covasna

Bucureşti

Ilfov

4.

Bucureşti

Ialomiţa

Călăraşi

Teleorman

Giurgiu

5.

Cluj

Cluj

Bistriţa-Năsăud

Maramureş

Sălaj

6.

Constanţa

Constanţa

Tulcea

7.

Craiova

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

8.

Galaţi

Galaţi

Brăila

Vrancea

9.

Iaşi

Iaşi

Vaslui

10.

Oradea

Bihor

Satu Mare

11.

Piteşti

Argeş

Vâlcea

12.

Ploieşti

Prahova

Buzău

Dâmboviţa

13.

Suceava

Suceava

Botoşani

14.

Timişoara

Timiş

Arad

Caraş-Severin

15.

Târgu Mureş

Mureş

Harghita

 

(4) În situaţia în care se constituie o nouă filială UNPIR. prin avizul Consiliului naţional de conducere privind înfiinţarea filialei se va dispune şi arondarea acesteia către o instanţă locală de disciplină.”

80. La anexa nr. 3 la statut, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,Art. 6. - (1) Instanţa locală de disciplină şi/sau superioară, după caz, precum şi Consiliul naţional de conducere al Uniunii, respectiv Congresul Uniunii, atunci când acestea funcţionează ca instanţe disciplinare, sunt coordonate de un preşedinte ales de către şi dintre membrii instanţelor disciplinare locale şi/sau superioare, după caz, sau de drept de către preşedintele Uniunii în cazul Consiliului naţional de conducere al Uniunii, respectiv Congresul Uniunii.

(2) Instanţa locală de disciplină şi/sau superioară, după caz, precum şi Consiliul naţional de conducere al Uniunii, respectiv Congresul Uniunii, atunci când acestea funcţionează ca instanţe disciplinare, vor desemna un raportor care îndeplineşte funcţia de grefier, calitate în care păstrează, ţine evidenţele şi efectuează lucrările necesare în vederea desfăşurării activităţii instanţelor, sub îndrumarea preşedintelui.

(3) Alcătuirea instanţei locale de disciplină şi/sau superioare ale Uniunii, programarea şedinţelor, organizarea evidenţelor şi a activităţilor cu caracter administrativ ale acesteia sunt în sarcina preşedintelui.”

81. La anexa nr. 3 la statut, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Instanţa locală de disciplină soluţionează, în primă instanţă, în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârşite de membrii Uniunii înscrişi în cadrul filialelor arondate acesteia pe raza curţii de apel aferente, cu excepţia abaterilor săvârşite de membrii titulari ai instanţei locale de disciplină sau membrii consiliului de conducere al filialei.”

82. La anexa nr. 3 la statut, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Instanţa superioară de disciplină:

a) soluţionează ca instanţă de fond, în complet de 3 membri, abaterile membrilor instanţelor locale de disciplină, precum şi ale membrilor consiliilor de conducere ale filialei;

b) soluţionează, în complet de 3 membri, plângerile disciplinare formulate împotriva membrilor Consiliului naţional de conducere;

c) soluţionează în contestaţie, în complet de 3 membri, contestaţiile declarate de partea interesată împotriva deciziilor pronunţate de instanţele locale de disciplină;

d) suspendă, la cerere, executarea deciziilor disciplinare pronunţate de instanţele locale de disciplină;

e) soluţionează cererile de strămutare privind soluţionarea plângerilor disciplinare sau orice alte măsuri necesare înfăptuirii justiţiei profesionale,”

83. La anexa nr. 3 la statut, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Instanţa superioară de disciplină face propuneri de sancţionare disciplinară a membrilor Consiliului naţional de conducere al UNPIR. pe care le supune aprobării Congresului Uniunii.”

84. La anexa nr. 3 ta statut, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Consiliul naţional de conducere al Uniunii, constituit ca instanţă disciplinară, în plenul său, cu votul majorităţii membrilor prezenţi:

a) soluţionează plângerile disciplinare formulate împotriva membrilor instanţei superioare de disciplină, urmând ca acestea să fie supuse hotărârii Congresului Uniunii;

b) soluţionează contestaţiile formulate împotriva deciziilor disciplinare pronunţate de instanţa superioară de disciplină cu privire la plângerile formulate împotriva membrilor titulari ai consiliilor de conducere şi ai instanţelor locale de disciplină;

c) suspendă, la cerere, executarea deciziilor disciplinare pronunţate de instanţa superioară de disciplină împotriva membrilor titulari ai consiliilor de conducere şi ai instanţelor locale de disciplină.”

85. La anexa nr. 3 la statut, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11- - Congresul Uniunii, în plenul său, pe baza propunerilor formulate de instanţa de disciplină competentă, hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliului naţional de conducere al Uniunii, precum şi ai instanţei superioare de disciplină.”

86. La anexa nr. 3 la statut, articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Membrul instanţei de disciplină care ştie că există un motiv de recuzare în privinţa sa sau se află în conflict de interese cu vreuna dintre părţi trebuie să se abţină de la soluţionarea pricinii.

(2) Nu poate lua parte la soluţionarea pricinii membrul instanţei locale de disciplină care a fost desemnat administrator judiciar sau lichidator, avocat, consilier juridic, expert contabil, evaluator, auditor financiar, cenzor, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar al unei părţi din dosar decât dacă a trecut o perioadă de minimum 2 ani.

(3) De asemenea, nu poate lua parte la soluţionarea plângerii membrul instanţei de disciplină, dacă soţul (soţia), o rudă ori afin până la gradul al III-lea inclusiv a fost desemnat/desemnată administrator judiciar/lichidator sau a reprezentat o parte în cadrul procedurii în care s-a comis fapta supusă analizei decât dacă a trecut o perioadă de minimum 2 ani.

(4) Prevederile alin. (2) se extind şi asupra asociaţilor/acţionarilor, angajaţilor sau colaboratorilor societăţii profesionale de insolvenţă în care membrul instanţei de disciplină îşi desfăşoară activitatea.”

87. La anexa nr. 3 la statut, ia articolul 13, alineatele (1), (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Când una dintre părţi are două rude sau afini până la gradul al III-lea inclusiv printre membrii instanţei locale de disciplină, cealaltă parte poate să ceară strămutarea sesizării disciplinare.

……………………………………………………………………..

 (4) Cererea de strămutare se depune la instanţa superioară de disciplină.

(5) în caz de admitere, soluţionarea sesizării disciplinare se trimite unei alte instanţe locale de disciplină de acelaşi grad.

(6) Hotărârea de strămutare se dă fără motivare şi nu este supusă niciunei căi de atac.”

88. La anexa nr. 3 la statut, articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Niciodată instanţa locală de disciplină nu va funcţiona cu un număr mai mic de 3 membri. În cazul în care, din cauza abţinerii sau din alte motive, instanţa locală de disciplină va fi nevoită să soluţioneze cauza cu un număr mai mic de 3 membri, preşedintele va convoca un alt membru.”

89. La anexa nr. 3 la statut, articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - În intervalul cuprins între data formulării propunerilor de sancţionare a unor membri ai Consiliului naţional de conducere al Uniunii şi, respectiv, ai instanţei superioare de disciplină şi data întrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele în cauză sunt suspendate din funcţie, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii supleanţi ai respectivului organ.”

90. La anexa nr. 3 la statut, articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Procedura disciplinară se declanşează la cererea oricărei persoane fizice sau juridice interesate din punct de vedere al interesului juridic.

(2) Orice cerere adresată instanţei locale de disciplină trebuie să fie făcută în scris, să cuprindă numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor, după caz, denumirea şi sediul societăţii, abaterea săvârşită de membrul Uniunii şi semnătura. Lipsa numelui, domiciliului sau reşedinţei părţilor poate duce la respingerea reclamaţiei formulate.

(3) Lipsa calităţii de membru al Uniunii a persoanei reclamate duce la respingerea acţiunii.

(4) Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Uniunii se adresează instanţei locale de disciplină la care acesta este arondat.

(5) Instanţele de disciplină ale Uniunii pot fi sesizate de preşedintele Uniunii, Consiliul naţional de conducere al Uniunii, consiliul de conducere al filialei sau se pot autosesiza.”

91. La anexa nr. 3 la statut, la articolul 17, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Cercetările se efectuează după convocarea în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a membrului Uniunii cercetat, trimisă la domiciliul/sediul său profesional înscris în Tabloul UN PIR. Convocarea se poate face şi prin înştiinţare în scris printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii şi a datei la care s-a făcut înştiinţarea, prin luarea la cunoştinţă prin semnătură, afişarea convocării pe site-ul www.unpir.ro sau afişarea la uşa instanţei disciplinare.

……………………………………………………………………..

 (5) în cursul cercetărilor, preşedintele instanţei de disciplină a Uniunii, prin grija raportorului, va convoca în vederea ascultării persoana care a formulat plângerea, precum şi orice alte persoane ale căror declaraţii pot elucida cazul, va dispune efectuarea de verificări de înscrisuri şi va culege informaţii prin mijloacele prevăzute de lege.”

92. La anexa nr. 3 la statut, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Desfăşurarea şedinţelor instanţelor de disciplină”

93. La anexa nr. 3 la statut, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Soluţionarea sesizării disciplinare de către instanţele de disciplină ale Uniunii se desfăşoară după cum urmează:

- se ascultă părţile şi se administrează probele;

- în caz de amânare a soluţionării cauzei, se redactează o încheiere, arătându-se motivele care au determinat amânarea. Încheierea se semnează de către preşedintele completului.”

94. La anexa nr. 3 la statut, la articolul 19, alineatele (1)- (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) în faţa instanţei de disciplină membrul Uniunii se va înfăţişa personal sau prin reprezentantul legal. Membrul Uniunii poate fi asistat de un apărător ales.

(2) Şedinţa instanţei de disciplină nu este publică.

(3) Lipsa părţilor regulat citate nu împiedică soluţionarea cauzei, instanţa de disciplină putându-se pronunţa pe baza actelor şi a dovezilor administrate în cauză.

(4) Instanţa de disciplină hotărăşte cu majoritate de voturi şi pronunţă o decizie disciplinară. Decizia se semnează de către preşedintele completului.”

95. La anexa nr. 3 la statut, articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Decizia disciplinară este obligatorie faţă de părţi şi de organele profesiei, de la data pronunţării sau comunicării dacă partea nu a fost prezentă la data pronunţării.

(2) Decizia instanţei de disciplină a filialei Uniunii se va comunica părţilor în cauză.

(3) Contestaţiile declarate împotriva măsurilor luate de instanţa locală de disciplină se depun la instanţa locală care a aplicat sancţiunea, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, sub sancţiunea decăderii. După dec/ararea contestaţiei, instanţa locală de disciplină care a pronunţat hotărârea va înainta contestaţia, împreună cu dosarul cauzei, instanţei de disciplină superioare.

(4) Hotărârile instanţelor de disciplină produc efecte juridice din momentul pronunţării dacă partea a fost prezentă sau din momentul comunicării dacă partea nu a fost prezentă la momentul pronunţării. Simpla exercitare a căii de atac nu suspendă efectele hotărârii atacate în lipsa unei decizii de suspendare a efectelor hotărârii atacate.”

96. La anexa nr. 3 la statut, la articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Hotărârile instanţelor de disciplină pot face obiectul revizuirii sau contestaţiei în anulare de organul care Ie-a pronunţat, la cererea părţilor interesate, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.”

97. La anexa nr. 3 la statut, la articolul 21 alineatul (1), partea Introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Instanţa de disciplină va suspenda soluţionarea sesizării:”.

98. La anexa nr. 3 la statut, la articolul 22 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Instanţa de disciplină poate dispune suspendarea sesizării:”.

99. La anexa nr. 3 la statut, articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Cu excepţia sancţiunii excluderii din UNPIR, practicianul în insolvenţă sancţionat disciplinar se reabilitează de drept în termen de un an de la terminarea executării sancţiunii.”

100. La anexa nr. 5 la statut, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Taxa de susţinere a examenului de definitivat în profesie, încasată de I.N.PP.I., este de 1.500 lei.”

II. Codul de etică profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, cuprins în anexa nr. II la hotărâre, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 15, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Este interzisă orice formă de folosire a practicii anticoncurenţiale de către membrii UNPIR, sub sancţiunea excluderii din profesie, după cum urmează:

a) încheierea de acorduri privind împărţirea pieţei serviciilor profesionale, cu excepţia acordurilor înscrise în Registrul UNPIR;”.

2. La articolul 15, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) solicitarea decontării din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât cel din propria ofertă financiară în baza căruia a fost desemnat într-o procedură conform art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Societăţile profesionale care au în componenţă practicieni în insolvenţă incompatibili au obligaţia ca în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri să modifice actele de constituire în sensul îndeplinirii dispoziţiilor legale.

Art. III. - Alimentarea Fondului de solidaritate se va realiza începând cu luna următoare publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - La data publicării prezentei hotărârii, toate plângerile disciplinare aflate pe rolul comisiilor de disciplină, împreună cu toate actele de procedură efectuate, vor fi transmise către instanţele locale de disciplină, la momentul când acestea sunt legal constituite.

 

Secretarul general al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România,

Alexandru Frumosu

 

Bucureşti, 14 decembrie 2012.

Nr. 1.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Bistriţa-Năsăud

 

1. Lista persoanelor fizice/juridice care au tăcut în anul 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Nr. crt.

Denumirea/ Numele şi prenumele

 

Sediul/ Naţionalitatea/ Domiciliul

Cetăţenia

Act de identitate seria ş nr.

C.U.I.

Valoarea

(lei)

Felul donaţiei

Data

1.

LEONI

 

420062

Bistriţa, Dr. Tarpiului nr. 24

română

 

 

R012472414

10.534,00

 

RON

2012

 

 

 

TOTAL:

 

 

10.534,00

 

 

 

2. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 9.680,00 lei

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Sighişoara

 

1. Cuantumul total al veniturilor din donaţii: 13.642,00 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 2.094,00 lei