MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 141/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 141         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 18 martie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

349. - Ordin al ministrului economiei privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT C3-2012 „Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT C3-2012 „Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate”

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. b), art. 5 lit. b) şi n), art. 8 alin. (1), art. 12 lit. a) şi art. 14 lit. c) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, şi dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012,

în baza prevederilor art. 2 lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescripţia tehnică PT C3-2012 „Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 86/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C3-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 şi 161 bis din 13 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

*

Prezentul ordin a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, care transpune Directiva 98/34/CE a

Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, modificata prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 217 din 5 august 1998, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Ministrul economiei,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 februarie 2013.

Nr. 349.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR

 

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

PT C 3-2012

„Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate”

 

Indicativ: PTC 3-2012

Ediţia 1

 

CAPITOLUL I

Generalităţi

 

SECŢIUNEA 1

Scop

 

Art. 1. - (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru supravegherea tehnică la umplere, verificarea tehnică în utilizare, repararea, scoaterea din uz şi casarea recipientelor butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate, denumite în continuare butelii.

(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară transpusă în legislaţia românească.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. - Buteliile cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate pot fi:

a) butelii noi care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă, stabilite de ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012, ce transpune Directiva 2010/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile si de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE şi 1999/36/CE ale Consiliului, care se supun activităţilor de supraveghere tehnică la umplere şi reparare;

b) butelii vechi care au mai funcţionat şi: 1. provin din Uniunea Europeana1:

1. respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011, aprobată prin Legea nr. 90/2012, ce transpune Directiva 2010/35/UE, care se supun activităţilor de supraveghere tehnică la umplere;

II. nu au marcaj de conformitate tt şi au fost introduse pe piaţă cu respectarea reglementărilor naţionale, respectiv a prescripţiilor tehnice ISCIR, care se supun activităţilor de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică în utilizare şi reparare;

2. provin din afara Uniunii Europene:

I. respectă cerinţele prevăzute la introducerea pe piaţă stabilite prin Directiva 2010/35/UE, care se supun activităţilor de supraveghere tehnică la umplere.

NOTĂ:

Pentru aceste butelii inspecţia periodică se efectuează de către un organism notificat; sunt exceptate cele menţionate la lit. b) pct. 1 paragraful II.

Art. 3. - Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică pentru butelii sudate din oţel, pentru gaze petroliere lichefiate (propan, butan si amestec butan-propan), cu capacitate până la 26 litri.

Art. 4. - (1) Butelia este un ansamblu format din:

a) recipientul sub presiune;

b) armătura de închidere (robinet cu ventil, supapă cu bilă);

c) capacul de protecţie demontabil sau garda de protecţie nedemontabilă;

d) postamentul.

(2) Componentele necesare realizării legăturii dintre butelie şi aparatul consumator de GPL, care trebuie să respecte reglementările legale în vigoare, sunt accesorii; de exemplu: regulatoare de presiune, tuburi flexibile, coliere de strângere (cu melc sau cu şurub), garnituri de etanşare.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Referinţe normative

 

Art. 5. - Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 8 iulie 2011;

b) Legea nr. 90/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 6 iulie 2012;

c) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările ulterioare;

d) Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare;

e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;

f) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 1 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010;

g) Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007 privind aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 15 octombrie 2007;

h) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 22 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

i) Ordinul inspectorului de stat, şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aprobarea aplicării sigiliilor de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare, conform Prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;

j) Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 165/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 11 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Termeni, definiţii şi abrevieri

 

Art. 6. - (1) în sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) acceptare - acţiunea prin care se admite şi se dă un acord scris privind folosirea unor materiale, proceduri şi altele asemenea în baza unor verificări preliminare şi în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

b) accident - eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe funcţionarea normală a unei butelii, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sănătatea oamenilor ori mediul;

c) autoritate competentă - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii, în special autorităţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora;

d) autorizare - activitatea de evaluare si atestare, efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura una dintre activităţile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică;

e) autorizaţie - document emis de ISCIR prin care se acordă persoanelor fizice sau juridice dreptul de a desfăşura activităţi reglementate de prezenta prescripţie tehnică;

f) avarie - deteriorare suferită de o butelie, care scoate din funcţiune butelia respectivă;

g) capacitate - volumul maxim de apă care încape în butelie până la umplerea completă a acesteia, la presiune atmosferică şi la temperatură de +15°C;

h) cerinţă - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ot! ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;

i) deţinător - persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o butelie în exploatare;

j) documentaţie tehnică - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate conform prevederilor prescripţiilor tehnice şi celorlalte dispoziţii legale în vigoare, ce însoţesc butelia (recipientul) şi care de regulă sunt realizate de producător, pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru întreţinerea buteliei (recipientului/instalaţiilor) sau, după caz, totalitatea documentelor întocmite de către persoane fizice sau juridice abilitate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a buteliei (recipientului/instalaţiei ori instalaţiilor), proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie şi schemele componentelor, subansamblelor şi circuitelor, după caz, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor şi examinărilor şi altele asemenea;

k) instalare - activitatea de fixare/amplasare a unei butelii (recipient/instalaţie) la locul producerii sau utilizării şi/sau de conectare a acesteia la alte instalaţii sau echipamente, în vederea asigurării condiţiilor de funcţionare;

l) inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoană fizică angajată în cadru! ISCIR, care efectuează verificări tehnice şi alte sarcini specifice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

m) instalaţie de umplere - instalaţia care aparţine unei persoane juridice autorizate de ISCIR pentru umplere şi care este destinată umplerii buteliilor;

n) instrucţiuni de utilizare - document scris distribuit utilizatorului privind utilizarea (exploatarea) buteliei, elaborat de persoana juridică autorizată de ISCIR pentru umplere;

o) introducere pe piaţă - acţiune de a face disponibilă, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, o butelie (recipient/instalaţie), în vederea distribuirii şi/sau utilizării;

p) îmbuteliator fluide sub presiune persoană specializată şi autorizată de către ISCIR pentru efectuarea operaţiilor de triere, umplere şi verificare după umplere a buteliilor pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;

q) persoană juridică - orice entitate constituită potrivit legii naţionale, precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta;

r) personal tehnic de specialitate - angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat de către aceasta prin decizie internă şi nominalizat în autorizaţia eliberată de către ISCIR;

s) prescripţie tehnică - norma tehnică elaborată de către ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate, prevăzute în Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare;

t) presiune de încercare - presiunea la care se încearcă hidraulic butelia pentru verificarea rezistenţei şi etanşeităţii acesteia, stabilită de producător sau conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, după caz;

u) producător - persoană fizică sau juridică ce produce echipamente sub presiune transportabile ori părţi ale acestora sau care dispune proiectarea ori fabricarea unor astfel de echipamente şi le comercializează sub numele sau marca sa;

v) registru - orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;

w) reparare - ansamblu de lucrări şi operaţii ce se execută pentru înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la o butelie, în scopul aducerii acesteia la parametrii iniţiali care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia, conform prescripţiilor tehnice;

x) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;

y) subdiviziuni ale persoanei juridice - sedii secundare ale persoanei juridice, respectiv filiale, sucursale, agenţii, puncte de lucru, reprezentanţe sau alte asemenea sedii;

z) utilizator - persoană fizică sau juridică ce are în folosinţă o/un instalaţie/echipament;

aa) verificare tehnică - ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor ori realizate în timpul activităţilor de montare, instalare, reparare sau revizie a instalaţiilor/echipamentelor, în conformitate cu cerinţele din documentaţiile tehnice şi/sau prevederile prescripţiilor tehnice;

bb) verificare tehnică în utilizare (VTU) - totalitatea examinărilor şi încercărilor efectuate periodic la o instalaţie şi/sau la un echipament şi ori de câte ori se modifică configuraţia acesteia/acestuia în baza căreia s-a acordat autorizarea funcţionării, în scopul asigurării condiţiilor de funcţionare în siguranţă.

(2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri:

a) ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se aplică transporturilor interne în baza Ordonanţei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002;

b) GPL - gaz petrolier lichefiat;

c) ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;

d) ONU - Organizaţia Naţiunilor Unite;

e) operator RSVTI - operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor;

f) personal responsabil cu verificarea (PRV) - persoană fizică atestată de către ISCIR în vederea desfăşurării activităţilor de verificare tehnică în vederea autorizării/admiterii funcţionării şi de verificare tehnică în utilizare;

g) PRV-RC - personal responsabil cu verificarea tehnică a recipientelor şi conductelor;

h) RID - Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase, apendicele C la Convenţia cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată de România prin Decretul nr. 100/1983, care se aplică transporturilor interne în baza Ordonanţei Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoasa pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001;

i) responsabil cu supravegherea lucrărilor ia instalaţii sub presiune (RSL-IP) - personal tehnic de specialitate atestat de către ISCIR, nominalizat în autorizaţia persoanei juridice.

 

CAPITOLUL II

Supravegherea tehnică la umplere

 

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

 

Art. 7. - (1) Supravegherea tehnică la umplere a buteliilor se efectuează de către persoane juridice înregistrate în „Registrul ISCIR al persoanelor fizice/juridice autorizate” pentru această activitate.

(2) Persoanele juridice efectuează activitatea de supraveghere tehnică la umplere a buteliilor numai în staţii de umplere pentru care deţin toate avizele legale necesare şi care au echipamentele sub presiune aferente staţiei de umplere autorizate, cu respectarea cerinţelor de introducere pe piaţă.

Art. 8. - (1) Activitatea de supraveghere tehnică la umplere a buteliilor se compune din: triere, umplere şi verificare după umplere a buteliilor.

(2) Activitatea de supraveghere tehnică la umplere se efectuează de către personalul angajat al persoanei juridice, autorizat de către ISCIR, ca „îmbuteliator fluide sub presiune”.

(3) Condiţiile privind autorizarea ca „îmbuteliator fluide sub presiune” sunt precizate în prescripţia tehnică referitoare la autorizarea personalului de deservire.

Art. 9. - Supravegherea tehnică la umplere a buteliilor se efectuează conform procedurilor/instrucţiunilor de lucru proprii staţiei de umplere şi cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Supravegherea tehnică la umplere a buteliilor

 

Art. 10. - Persoanele juridice care efectuează activitatea de supraveghere tehnică la umplere a buteliilor au obligaţia de a prelua buteliile cu orice grad de uzură, coroziune sau deformaţii, chiar dacă trebuie scoase din uz şi casate.

Art. 11. - (1) Trierea în vederea umplerii a buteliilor sa face ca urmare a verificării exterioare a acestora.

(2) Verificarea exterioară constă în examinarea aspectului suprafeţei buteliilor, verificarea existenţei şi a conţinutului marcajelor, verificarea dimensională şi verificarea integrităţii armăturii de închidere. Buteliile necorespunzătoare nu sunt admise la umplere, acestea fiind trimise la reparare sau scoase din uz (după caz); defectele care impun scoaterea din uz şi casarea buteliilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

(3) în urma verificării exterioare, buteliile se consideră admise dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) pelicula de vopsea protectoare nu prezintă deteriorări;

b) postamentul şi garda de protecţie nedemontabilă nu prezintă deformaţii şi/sau ruperi;

c) armătura de închidere nu prezintă lovituri sau deformaţii şi se poate manevra uşor;

d) filetul piesei de gât pentru capacul de protecţie este intact şi permite asamblarea sigură a acestuia (pentru butelii prevăzute cu capac de protecţie);

e) sudurile de fixare a postamentului sau a gărzii de protecţie nedemontabile de butelie sunt corespunzătoare;

f) recipientul sub presiune se încadrează în toleranţele admise pentru deformaţiile permanenta conform prevederilor anexei nr. 1;

g) pe fiecare butelie există următoarele inscripţionări:

1. prin poansonare (pe postament, pe piesa de gât sau pe garda de protecţie nedemontabilă), în funcţie de standardul aplicabil la data fabricaţiei:

1. marcajul de conformitate aplicat conform prevederilor legale;

II. anul şi luna când a fost efectuată verificarea tehnică în utilizare la scadenţă/inspecţia;

III. sigla producătorului;

IV. numărul de fabricaţie;

V. anul şi luna fabricaţiei;

VI. masa buteliei cu robinet, cu ventil sau supapă şi fără capac de protecţie, în kg;

VII. masa buteliei goale, în kg;

VIII. masa buteliei pline, în kg;

IX. capacitatea buteliei, în litri.

2. prin vopsire pe corpul buteliei:

I. anul şi luna următoarei inspecţii periodice/verificări tehnice în utilizare la scadenţă, opţional;

II. fluidul pentru care a fost construită butelia.

Art. 12. - (1) Nu este permisă umplerea buteliilor care au depăşit termenul de scadenţă pentru inspecţia periodică/verificarea tehnică în utilizare la scadenţă.

(2) Nu este permisă umplerea buteliilor dacă la verificarea exterioară nu sunt îndeplinite toate condiţiile specificate la art. 11 şi se constată unul din defectele menţionate în anexa nr. 1, care impun scoaterea din uz şi casarea acestora.

Art. 13. - În cazul în care se constată că una sau mai multe din condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (3) lit. a)-e) nu sunt respectate, buteliile sunt retrase şi trimise pentru reparare conform prevederilor cap. V.

Art. 14. - În cazul în care nu este respectată condiţia prevăzuta la art. 11 alin. (3) lit. f) şi lit. g) pct. 1, buteliile sunt retrase şi trimise la casare.

Art. 15. - Buteliile se încarcă numai cu acel tip de GPL pentru care au fost construite.

Art. 16. - Buteliile pentru propan pot fi umplute şi cu amestecuri butan-propan, fără să depăşească încărcătura maximă admisă pentru tipul de gaz cu care sunt umplute.

Art. 17. - Persoanele juridice sunt obligate să afişeze instrucţiunile interne privind activitatea de supraveghere tehnică la umplere a buteliilor, verificarea prin sondaj a umplerii, depozitarea şi manipularea buteliilor.

Art. 18. - (1) Umplerea la capacitatea maximă a buteliilor se stabileşte pe baza gradului de umplere. Gradul maxim de umplere al buteliilor se stabileşte în conformitate cu cel prevăzut în regulamentele ADR sau RID, instrucţiunea de ambalare, pentru numărul ONU atribuit gazului petrolier lichefiat.

(2) Modul de determinare a gradului de umplere, precum şi masa încărcăturii maxime admise în butelie sunt prezentate în procedurile/instrucţiunile de lucru proprii staţiei de umplere.

Art. 19. - Pentru măsurarea masei încărcăturii se poate utiliza orice sistem de cântărire care respectă legislaţia în domeniul metrologic, cu condiţia ca închiderea admisiei gazului în butelie să se facă în mod sigur în momentul în care butelia s-a umplut cu cantitatea de gaz stabilită şi să fie precizată în cadrul procedurilor/instrucţiunilor de lucru proprii staţiei de umplere.

Art. 20. - (1) în cazul efectuării umplerii buteliilor utilizând dispozitive automate, trebuie să se verif ce prin sondaj valoarea masei încărcăturii buteliilor pe un mijloc de măsurare care respectă legislaţia în domeniul metrologic.

(2) Modul de eşantionare pentru verificare prin sondaj se specifică în cadrul procedurilor/instrucţiunilor de lucru proprii staţiei de umplere.

(3) Pentru alte tipuri de dispozitive de umplere se verifică valoarea masei încărcăturii fiecărei butelii pe un mijloc de măsurare legal.

Art. 21. - În cazul unor supraîncărcări se iau măsuri corespunzătoare pentru evitarea în continuare a depăşirii încărcăturii maxime admise, iar buteliile sunt puse în circulaţie numai după eliminarea cantităţii suplimentare de gaz şi aducerea lor la greutatea normală.

Art. 22. - (1) După umplere, fiecare butelie este supusă unei încercări de etanşeitate prin scufundarea într-o baie de apă caldă la temperatura de +35°C - +40°C.

(2) în cazul instalaţiilor de umplere în sistem paletizat, timpul de menţinere a buteliilor în baia de apă este timpul recomandat de producătorul instalaţiei de umplere.

(3) în cazul instalaţiilor de umplere în sistem manual, timpul de menţinere a buteliilor în baia de apă este de minimum două minute.

(4) încercarea de etanşeitate poate fi efectuată şi prin alte metode, pe baza unei proceduri/instrucţiuni de lucru proprii staţiei de umplere, acceptată de către ISCIR.

Art. 23. - Buteliile respinse la încercarea de etanşeitate sunt izolate, golite şi în funcţie de natura defectului sunt trimise spre reparare sau scoatere din uz şi casare.

Art. 24. - (1) După încercarea de etanşeitate, fiecărei butelii admise i se ataşează o etichetă de control nedetaşabilă, pe care se indică:

a) denumirea persoanei juridice care a efectuat umplerea;

b) denumirea punctului de lucru unde s-a efectuat umplerea;

c) data umplerii;

d) schimbul în care s-a efectuat umplerea.

(2) Pe etichetă se menţionează recomandarea ca aceasta să fie păstrată de către utilizatori până la golirea buteliei, pentru a se putea identifica, în caz de defectare, cine a făcut umplerea.

Art. 25. - (1) După etichetare se montează piuliţa de siguranţă, iar armătura de închidere este sigilată corespunzător, de exemplu cu folie termocontractilă.

(2) Pe sigiliu se înscrie în mod obligatoriu sigla/denumirea persoanei juridice care a efectuat umplerea.

Art. 26. - (1) Manipularea buteliilor pe fluxul de producţie în staţia de umplere se poate face manual sau mecanizat.

(2) La buteliile fără gardă de protecţie, dacă sunt manipulate manual, obligatoriu trebuie montat prin înfiletare capacul de protecţie.

(3) Se exceptează buteliile fără gardă de protecţie manipulate în sistem mecanizat, cu introducerea acestora direct în paleţi special proiectaţi si realizaţi pentru transport conform ADR.

(4) Descărcarea buteliilor fără gardă de protecţie din mijloacele de transport cu paleţi la centrele de desfacere butelii sau la consumatori şi manipularea lor se vor face numai utilizând capacul de protecţie înfiletat la piesa de gât a buteliei.

Art. 27. - Fiecare butelie este însoţită de o garnitură de etanşare pusă la dispoziţie de persoana juridică ce a efectuat umplerea.

Art. 28. - (1) Fiecare butelie umplută trebuie însoţită de instrucţiuni de instalare şi utilizare elaborate de persoana juridică ce a efectuat umplerea.

(2) Instrucţiunile trebuie să conţină minimum următoarele menţiuni:

a) modul de instalare a buteliei, cu precizarea condiţiilor de amplasare şi utilizare;

b) modul de racordare a buteliei, cu precizarea folosirii unei singure garnituri de etanşare nouă;

c) interzicerea suprapunerii garniturii noi peste cea veche;

d) modul în care se realizează limitarea presiunii GPL care ajunge la aparatul consumator, prin una din următoarele posibilităţi de reducere-reglare a presiunii:

1. regulator de presiune;

2. supapă cu bilă şi arc, echipată de producător, astfel construită încât să limiteze presiunea;

e) modul în care se realizează legătura dintre regulatorul de presiune instalat pe butelie şi aparatul consumator de GPL, prin intermediul unui tub flexibil omologat pentru GPL conform normelor legale în vigoare;

f) modul de fixare şi etanşare a tubului flexibil pe ştuţul de pe regulatorul de presiune montat pe butelie şi cel de pe aparatul consumator se face numai prin intermediul unor coliere speciale plate, fiind interzisă utilizarea sârmei sau a altor improvizaţii;

g) modalitatea de verificare a robinetului şi a etanşeităţii după montarea la aparatul consumator, fiind menţionată interzicerea folosirii flăcării în acest scop;

h) precizarea interzicerii stricte a transvazării prin metode improvizate a conţinutului buteliei în alte recipiente.

Art. 29. - Activităţile prevăzute de la art. 11 până la art. 16, respectiv de la art. 18 până la art. 28 se efectuează de către personalul de deservire autorizat de către ISCIR ca „îmbuteliator fluide sub presiune”.

Art. 30. - Persoanele juridice autorizate pentru umplere sunt obligate să ţină un registru de evidenţă zilnică, în care să consemneze componenţa echipelor de umplere pe schimburi, numărul de butelii umplute pe schimb şi raportul de inspecţie/încercare al GPL cu care s-a făcut umplerea. Registrul sau suportul electronic cu evidenţa de umplere se păstrează timp de un an.

Art. 31. - (1) Persoana juridică autorizată cu sediul în România este obligată să completeze „Declaraţia de conformitate pentru umplere butelii” pentru buteliile încărcate, conform modelului din anexa nr. 2.

(2) Originalul declaraţiei rămâne la persoana juridică autorizata de către ISCIR, iar o copie a acesteia trebuie să fie pusă la dispoziţia utilizatorului, la solicitarea acestuia.

 

CAPITOLUL III

Transportul, distribuirea şi utilizarea

 

Art. 32 - Transportul şi distribuirea buteliilor se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare,

Art. 33. - (1) Transportul buteliilor se face numai cu mijloace de transport construite şi echipate în conformitate cu reglementările legale privind transportul mărfurilor periculoase, respectându-se prevederile ADR/RID.

(2) Personalul care efectuează transportul buteliilor trebuie să respecte prevederile ADR/RID.

Art. 34. - (1) Nu este permisă remedierea defectelor buteliilor de către personalul care efectuează transportul şi distribuirea acestora.

(2) Nu este permisă livrarea buteliilor la care au survenit defecţiuni ca urmare a transportului, fără capac de protecţie şi fără garnitură de schimb pentru regulator.

Art. 35. - Nu este permis ca în timpul transportului şi distribuirii, manipulării, depozitării şi vânzării buteliile să fie trântite sau lovite.

Art. 36. - (1) Depozitele destinate păstrării buteliilor (umplute sau goale) trebuie să fie construite şi amenajate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Activitatea în depozitele destinate păstrării buteliilor se desfăşoară în conformitate cu procedurile/instrucţiunile de lucru proprii şi/sau normativele specifice în vigoare,

Art. 37. - (1) La instalarea buteliilor trebuie respectate prevederile instrucţiunilor pentru instalarea şi utilizarea buteliilor, elaborate de persoanele juridice autorizate pentru umplere şi ataşate la fiecare butelie, întocmite în conformitate cu prevederile art. 28.

(2) La instalarea buteliei la aparatul consumator de GPL se efectuează următoarele:

a) verificarea integrităţii racordului pentru constatarea existenţei unor defecte precum: pori, crăpături, capete lărgite etc; înlocuirea racordului se face ori de câte ori se constată defecte;

b) în cazul utilizării racordului de cauciuc, fixarea la regulatorul de presiune şi la aparatul consumator de GPL se face obligatoriu numai cu coliere plate de strângere cu melc sau cu şurub;

c) la fiecare instalare a buteliei se montează între robinetul buteliei şi regulatorul de presiune o singură garnitură de etanşare, nouă, prin înlocuirea celei vechi;

d) verificarea etanşeităţii armăturii în poziţia închis şi deschis şi a etanşeităţii dintre armătură şi regulatorul de presiune după montarea garniturii;

e) verificarea etanşeităţii întregii instalaţii cu soluţie de apă şi săpun, detector de gaze sau alte mijloace adecvate, fiind interzisă folosirea flăcării în acest scop.

Art. 38. - (1) Golirea buteliei cu ajutorul unor surse de căldură, respectiv cu flacără sau prin scufundarea în apă caldă este interzisă.

(2) Amplasarea buteliei în vecinătatea unor surse de încălzire este interzisă.

Art. 39. - Transvazarea prin metode improvizate a conţinutului buteliei în alte recipiente este interzisă.

Art. 40. - (1) în timpul utilizării, butelia se poziţionează numai în poziţie verticală, fără a fi deplasată din poziţia de instalare.

(2) închiderea şi deschiderea robinetului cu ventil se face numai manual, fără a folosi alte mijloace (chei, cleşti).

Art. 41. - Manipularea buteliei prin prinderea de armătura de închidere, de regulatorul de presiune sau de racord este interzisă.

Art. 42. - Utilizatorii buteliilor sunt obligaţi să respecte instrucţiunile prevăzute la art. 28, puse la dispoziţie de persoana juridică ce a efectuat umplerea.

 

CAPITOLUL IV

Verificarea tehnică în utilizare la scadenţă

 

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

 

Art. 43. - (1) Verificarea tehnică în utilizare la scadenţă a buteliilor se efectuează de către persoane juridice înregistrate în „Registrul ISCIR al persoanelor fizice/juridice autorizate” pentru această activitate.

(2) Buteliile sunt supuse verificărilor tehnice în utilizare la scadenţă la intervale de cel mult 5 ani.

Art. 44. - Verificarea tehnica în utilizare ia scadenţă se efectuează pentru buteliile prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 1) paragraful II şi constă în următoarele:

a) verificarea exterioară;

b) încercarea Sa presiune.

Art. 45. - (1) Verificarea exterioară constă în efectuarea verificărilor prevăzute la art. 11, precum şi în examinarea vizuală a îmbinărilor sudate în conformitate cu prevederile standardului aplicabil pentru nivel de acceptare B.

(2) Buteliile care sunt găsite necorespunzătoare la verificarea exterioară sunt trimise la reparare sau scoase din uz şi casate, după caz.

Art. 46. - Pentru activitatea de verificare tehnică în utilizare la scadenţă se utilizează calibre şi aparate de măsurare şi control verificate metrologic, în scadenţă, precum şi şabloane corespunzătoare.

Art. 47. - (1) Buteliile care corespund cerinţelor de la art. 45 sunt supuse încercării la presiune.

(2) încercarea la presiune se efectuează la presiunea de încercare indicată de producătorul buteliei.

(3) Aşezarea buteliilor pe standul de probă se face într-un mod care permite fixarea sigură a buteliilor pe acesta.

(4) Persoana juridică autorizată de către ISCIR pentru activitatea de verificări tehnice în utilizare, prin procedura proprie, stabileşte măsuri speciale de protecţie pentru personalul care efectuează încercarea la presiune.

(5) Instalaţia pentru încercarea la presiune a buteliilor trebuie menţinută în perfectă stare de funcţionare şi echipată cu cel puţin două manometre montate pe robinete cu trei căi.

(6) Lichidele care se folosesc pentru încercarea la presiune nu trebuie să aibă o acţiune corozivă asupra materialului buteliei, iar în timpul încercării nu trebuie să treacă din faza lichidă în cea gazoasă.

(7) Pentru realizarea presiunii se utilizează pompe care nu provoacă urcarea bruscă sau cu şocuri a presiunii, iar viteza de creştere a presiunii nu trebuie să depăşească 5 bari/minut.

(8) Buteliile se menţin la presiunea de încercare timp de 5 minute. După primele două minute se lovesc uşor de-a lungul îmbinărilor sudate cu un ciocan de cupru de 200-300 g fără muchii ascuţite.

(9) După efectuarea încercării, presiunea din butelii se micşorează treptat şi fără şocuri, apoi buteliile sunt golite complet de fluidul de încercare.

(10) încercarea este reuşită dacă nu se constată scurgeri, lăcrimări sau dacă după încercare nu se constată defecte care conduc la casare, conform prevederilor anexei nr. 1.

(11) Buteliile care sunt găsite necorespunzătoare la încercarea la presiune sunt scoase din uz şi casate.

Art. 48. - Dacă rezultatele acestor verificări sunt corespunzătoare, se marchează prin poansonare (pe gardă sau pe postament, după caz), într-un mod vizibil şi durabil în timp, următoarele:

a) anul (din patru cifre)/luna (din două cifre) în care s-a efectuat verificarea tehnică în utilizare la scadenţă;

b) anul (din patru cifre)/luna (din două cifre) următoarei verificări tehnice în utilizare la scadenţă;

c) amprenta poansonului PRV-RC.

Art. 49. - (1) Rezultatele verificărilor şi încercărilor efectuate se consemnează de către PRV-RC care a efectuat verificările în raportul de verificare tehnică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, precum şi în registrul pentru evidenţa buteliilor verificate tehnic în utilizare la scadenţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Registrele prevăzute !a alin. (1) se pot ţine şi în format electronic.

Art. 50, - Pentru buteliile acceptate în urma verificării tehnice în utilizare la scadenţă, PRV-RC completează şi semnează „Declaraţia de conformitate pentru verificare tehnică în utilizare la scadenţă pentru butelii”, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 51. - (1) Este strict interzisă repunerea în circulaţie a buteliilor declarate respinse la verificarea tehnică în utilizare la scadenţă şi scoase din uz în vederea casării.

(2) Buteliile mai vechi de 30 de ani sunt scoase din uz şi casate, indiferent de starea lor tehnică.

 

CAPITOLUL V

Repararea

 

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

 

Art. 52. - (1) Repararea buteliilor se efectuează de către producătorul acestora sau de către persoane juridice înregistrate în „Registrul ISCIR al persoanelor fizice/juridice autorizate” pentru această activitate.

(2) Producătorii care repară propriile butelii fac excepţie de la autorizare pentru reparare.

(3) Repararea se face cu respectarea procedurilor/instrucţiunilor de lucru proprii, elaborate de persoana juridică, precum şi cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Repararea buteliilor

 

Art. 53. - Repararea buteliilor constă în:

a) repararea postamentului (dacă prezintă rupturi sau nu mai asigură stabilitatea) sau a gărzii de protecţie nedemontabile (dacă prezintă rupturi), pentru aducerea acestora la forma şi dimensiunile Iniţiale;

b) înlocuirea robinetului cu ventil sau a supapei cu bilă cu o piesă cu marcaj CE sau tt, după verificarea şi, dacă este cazul, după remedierea filetului interior al piesei de gât, dacă geometria/dimensiunea permite; momentul de strângere este cel prevăzut de producătorul armăturii de închidere; înainte de montare, pe partea conică filetată se aplică o peliculă de material de etanşare corespunzător lucrului cu GPL;

c) refacerea protecţiei anticorosive a buteliei;

d) rectificarea filetului exterior al piesei de gât pentru capacul de protecţie;

e) montarea gărzii de protecţie prin îmbinare demontabilă pe piesa de gât a buteliei.

Art. 54. - (1) Lucrările de sudură la recipientul sub presiune al buteliei sunt interzise.

(2) Repararea prin sudură a postamentului sau a gărzii de protecţie nedemontabile se face cu condiţia ca noile cordoane de sudură să fie la o distanţă mai mare de 30 mm faţă de recipientul sub presiune al buteliei.

Art. 55. - Montarea gărzii de protecţie prin îmbinare demontabilă pe piesa de gât a buteliei se face în baza unei documentaţii tehnice preliminare avizate de către responsabilul cu avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de montare/reparare pentru instalaţii sub presiune, atestat de către ISCIR.

Art. 56. - Remedierea la cald sau la rece a deformaţiilor permanente ale recipientului sub presiune sunt interzise.

Art. 57. - (1) După efectuarea reparaţiilor prevăzute la art. 53 lit. b), buteliile sunt supuse unei încercări de etanşeitate cu aer comprimat la presiunea de 5 bari şi introduse într-un bazin cu apă la +50°C - +55°C timp de 2-5 minute, având robinetul în poziţia închis.

(2) După scoaterea buteliei din apă se montează pe robinet o piuliţă înfundată, apoi se deschide robinetul şi se introduce din nou butelia în apa încălzită, timp de 2-5 minute. Încercarea de etanşeitate este admisă dacă nu se constată scăpări de aer.

Art. 58. - După efectuarea reparaţiilor prevăzute la art. 53 lit. b) se măsoară masa buteliei şi dacă aceasta este diferită faţă de cea inscripţionată pe butelie, în funcţie de standardul aplicabil la data fabricaţiei, se poansonează noua valoare anulându-se cea veche, după care butelia poate fi repusă în circulaţie.

Art. 59. - RSL-IP completează „Declaraţia de conformitate pentru reparare butelii” conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. Declaraţia se păstrează la sediul persoanei juridice autorizate pentru reparare pentru o perioadă de minimum 5 ani.

 

CAPITOLUL VI

Avarii şi accidente

 

Art. 60. - (1) în cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţă a unei instalaţii de umplere, precum şi în cazurile de accidente provocate la instalaţia de umplere sau la o butelie, persoana fizică sau juridică ce utilizează instalaţia de umplere sau butelia are obligaţia de a opri din funcţionare instalaţia de umplere sau butelia şi de a anunţa de îndată ISCIR despre producerea evenimentului.

(2) Cu această ocazie se anunţă cel puţin următoarele date: numele, prenumele şi funcţia persoanei care anunţă, modul în care poate fi contactată în vederea obţinerii unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, felul instalaţiei/echipamentului, urmările avariei/accidentului.

Art. 61. - (1) Persoana juridică ce utilizează o instalaţie de umplere care a suferit o avarie sau la care s-a produs un accident are următoarele obligaţii:

a) să ia măsurile necesare pentru ca situaţia produsă de avarie sau în timpul accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivă ar constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanelor;

b) să ia toate măsurile de asigurare a condiţiilor de securitate;

c) să izoleze pe cât posibil zona de lucru a instalaţiei/echipamentului avariat sau la care s-a produs accidentul;

d) să întocmească un raport cu situaţia tehnică a instalaţiei/echipamentului imediat după avarie/accident, care include şi fotografii ale instalaţiei/echipamentului avariat, precum şi intervenţiile efectuate până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;

e) să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR documentele solicitate de aceştia, în legătură cu activitatea desfăşurată.

(2) Obligaţiile menţionate la alin. (1) sunt duse la îndeplinire de către operatorul RSVTI al persoanei juridice autorizate, în calitate de deţinător/utilizator de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR.

Art. 62. - Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR întocmesc Procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

 

CAPITOLUL VII

Scoaterea din uz şi casarea

 

Art. 63. - Scoaterea din uz şi casarea buteliilor se face de către persoanele juridice autorizate pentru activitatea de supraveghere tehnică la umplere sau de către proprietarii buteliilor, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Art. 64. - Buteliile care prezintă cel puţin unul dintre defectele precizate în anexa nr. 1, precum şi buteliile menţionate la art. 51 alin. (2)_se scot din uz şi se casează.

Art. 65. - (1) înainte de distrugerea buteliilor se demontează robinetele şi se golesc complet.

(2) Distrugerea buteliilor se face în conformitate cu procedurile/instrucţiunile de lucru proprii, astfel încât să nu mai fie posibilă o viitoare utilizare a acestora (se recomandă turtirea acestora cu ajutorul unei prese).

(3) Documentul întocmit conţine seriile, anii de fabricaţie şi producătorul buteliilor distruse.

 

CAPITOLUL VIII

Atestări şi autorizări

 

Art. 66. - (1) ISCIR autorizează persoanele juridice pentru următoarele activităţi:

a) supraveghere tehnică la umplere butelii;

b) reparare butelii;

c) verificări tehnice în utilizare.

(2) ISCIR autorizează următoarele persoane fizice:

a) îmbuteliator fluide sub presiune;

b) operator RSVTI.

(3) ISCIR atestă următoarele categorii de personal pentru nominalizarea în autorizaţii:

a) RSL-IP pentru activităţile de supraveghere tehnică la umplere şi/sau de reparare butelii;

b) PRV-RC pentru activităţi de verificare tehnică în utilizare. Art. 67. - Metodologiile de autorizare/actualizare a

autorizaţiei/atestatului pentru activităţile prevăzute la art. 66 sunt prevăzute în prescripţiile tehnice aplicabile.

Art. 68. - Obţinerea unei autorizaţii emise de ISCIR nu absolvă persoana fizică sau juridică de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

Art. 69. - Înregistrarea în „Registrul ISCIR al persoanelor fizice/juridice autorizate” a persoanelor juridice autorizate de către ISCIR şi a persoanelor fizice/juridice autorizate în domenii echivalente de activitate de către autorităţile competente dintr-un stat membru se face conform prevederilor prescripţiilor tehnice.

 

CAPITOLUL IX

Obligaţii si responsabilităţi

 

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

 

Art. 70. - Producătorii, persoanele fizice sau juridice înscrise în „Registrul ISCIR al persoanelor fizice/juridice autorizate” şi deţinătorii/utilizatorii de butelii trebuie să respecte prevederile Legii nr. 64/2008, republicată.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridico autorizate

 

Art. 71. - Producătorii şi persoanele juridice autorizate care efectuează activităţile menţionate în prezenta prescripţie tehnică au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a) să cunoască şi să deţină legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice aplicabile, standardele şi normativele în vigoare privind activităţile pe care le desfăşoară;

b) să desfăşoare  activităţile autorizate conform procedurilor/instrucţiunilor de lucru proprii şi instrucţiunilor specifice elaborate de producătorul instalaţiei de umplere (unde este cazul), cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, ale standardelor si normativelor în vigoare;

c) să elaboreze şi să difuzeze instrucţiuni de instalare şi utilizare pentru fiecare butelie, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

d) să folosească în staţiile de umplere personal de deservire autorizat de către ISCIR ca „îmbuteliator fluide sub presiune”;

e) să pună la dispoziţia personalului propriu procedurile/instrucţiunile de lucru proprii privind efectuarea activităţilor;

f) să pregătească şi să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea verificărilor tehnice;

g) să întocmească şi să ţină la zi registre de evidenţă pentru activităţile desfăşurate, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

h) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu, autorizat sau atestat, să îşi poată desfăşura în condiţii bune atribuţiile;

i) să întocmească şi să păstreze o copie a „Declaraţiei de conformitate pentru umplere butelii”, a „Declaraţiei de conformitate pentru verificare tehnică în utilizare la scadenţă pentru butelii”, a „Declaraţiei de conformitate pentru reparare butelii” şi a documentelor de casare a buteliilor;

j) să respecte, în caz de avarie/accident, obligaţiile prevăzute la art. 61;

k) să distrugă imediat buteliile scoase din uz;

l) să pună la dispoziţie datele şi informaţiile necesare solicitate de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în cazul verificărilor inopinate sau programate.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Obligaţiile şi responsabilităţile RSL-IP

 

Art. 72. - Obligaţiile şi responsabilităţile RSL-IP sunt următoarele:

a) să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice aplicabile, precum şi standardele şi normativele în vigoare privind activitatea pe care o desfăşoară;

b) să supravegheze activitatea personalului de deservire autorizat de către ISCIR ca „îmbuteliator fluide sub presiune”;

c) să verifice şi să vizeze registrele de evidenţă a activităţilor desfăşurate şi să urmărească ţinerea la zi a acestora:

1. registru! pentru evidenta buteliilor umplute, prevăzut la art. 30;

2. registrul pentru evidenţa buteliilor reparate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

d) să verifice ca activităţile autorizate să se desfăşoare conform procedurilor/instrucţiunilor de lucru proprii şi instrucţiunilor specifice elaborate de producătorul instalaţiei de umplere (unde este cazul);

e) să verifice şi să vizeze „Declaraţia de conformitate pentru umplere butelii”, „Declaraţia de conformitate pentru reparare butelii” şi documentele de casare a buteliilor;

f) să participe la convocările organizate de ISCIR.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Obligaţiile şi responsabilităţile PRV-RC

 

Art. 73. - Obligaţiile şi responsabilităţile PRV-RC sunt următoarele:

a) să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice aplicabile, precum şi standardele şi normativele în vigoare privind activitatea pe care o desfăşoară;

b) să verifice şi să vizeze registrul pentru evidenţa buteliilor verificate tehnic în utilizare la scadenţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

c) să aplice amprenta poansonului propriu pe buteliile verificate tehnic în utilizare la scadenţă, conform modelului prezentat în procedura/instrucţiunea de lucru proprie care a stat la baza autorizării şi care trebuie să asigure trasabilitatea verificării;

d) să întocmească raportul de verificare tehnică, conform modelului din anexa nr. 3, şi să-l confirme prin aplicarea ştampilei proprii.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Obligaţiile şi responsabilităţile operatorului RSVTI

 

Art. 74. - Obligaţiile şi responsabilităţile operatorului RSVTI sunt cele prevăzute în prescripţia tehnică referitoare la autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Obligaţiile şi responsabilităţile îmbuteliatorilor pentru fluide sub presiune

 

Art. 75. - Obligaţiile şi responsabilităţile îmbuteliatorilor pentru fluide sub presiune sunt următoarele:

a) să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice aplicabile, precum şi standardele şi normativele în vigoare privind activitatea pe care o desfăşoară;

b) să poarte permanent autorizaţia asupra sa, în timpul serviciului;

c)să respecte procedurile/instrucţiunile de lucru întocmite de persoanele juridice autorizate pentru activitatea de supraveghere tehnică la umplerea buteliilor;

d) să desfăşoare activităţile pentru care este autorizat, cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

 

CAPITOLUL X

Măsuri administrative

 

Art. 76. - (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de către persoanele fizice sau juridice autorizate sau de către personalul tehnic atestat, prevăzute/prevăzut în prezenta prescripţie tehnică, precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei/atestatului nu mai sunt îndeplinite, poate atrage următoarele sancţiuni administrative:

a) avertisment acordat pentru încălcarea prevederilor de la art. 71 Iii a), c), e), f), g) şi k), art. 72 lit. a)-f), art. 73 lit. a), b) şi d), art. 75 lit. a) şi b);

b) suspendarea, pe o perioadă de până la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului pentru încălcarea prevederilor de la art. 71 lit. b), d), h), i), j) şi I), art. 73 lit. c), art. 75 lit. c) şi d);

c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISC IR.

(2) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalităţii.

(3) Aplicarea în termen de 6 luni a două măsuri administrative din cele precizate la alin. (1) lit. a} atrage suspendarea pe o perioadă de până la 6 luni a autorizaţiei eliberate de către ISCIR.

(4) Aplicarea în termen de un an a două măsuri administrative din cele precizate la alin. (1) lit. b) atrage retragerea autorizaţiei eliberate de către ISCIR.

Art. 77. - (1) Sancţiunile administrative se dispun de către ISCIR, prin decizie motivată, în baza procesului-verbal încheiat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia verificării efectuate.

(2) împotriva deciziei prin care s-a dispus aplicarea măsurii administrative, persoanele juridice autorizate, persoanele fizice titulare ale autorizaţiilor/atestatelor pot formula contestaţie la instanţa competenta cu respectarea procedurii prevăzute în legea contenciosului administrativ.

(3) Persoana juridică titulară a autorizaţiei sau persoana fizică titulară a autorizaţiei/atestatului căreia i-a fost suspendată/suspendat autorizaţia/atestatul, după eliminarea neconformităţilor care au condus la aplicarea măsurii administrative, poate solicita în scris la ISCIR încetarea suspendării.

(4) în urma solicitării menţionate la alin. (3) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR constată şi consemnează într-un proces-verbal înlăturarea neconformităţilor care au condus la aplicarea măsurii administrative şi propune încetarea sancţiunii.

(5) Persoana juridică titulara a autorizaţiei sau persoana fizică titulară a autorizaţiei/atestatului căreia i-a fost retrasă/retras autorizaţia/atestatul poate solicita eliberarea unei noi autorizaţii/unui nou atestat după cel puţin un an de la data aplicării măsurii administrative de retragere a documentului.

(6) Pentru persoana juridică ce deţine autorizaţii în mai multe domenii de activitate, măsura retragerii se dispune doar pentru autorizaţia în domeniul la care cerinţa nu mai este îndeplinită.

 

CAPITOLUL XI

Tarife

 

Art. 78. - (1) Tarifele aplicate pentru activităţile efectuate de către ISCIR în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt cele stabilite în lista de tarife ISCIR aprobată prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.

(2) Activităţile prevăzute în prezenta prescripţie tehnică se efectuează numai pentru persoanele juridice care nu înregistrează debite către ISCIR.

 

CAPITOLUL XII

Dispoziţii finale

 

Art. 79. - (1) Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat.

(2) Documentele pot fi depuse la ISCIR şi în format electronic, după operaţionalizarea punctului de contact unic electronic (PCU).

Art. 80. - Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite de prevederile legale în vigoare.

Art. 81. - Eliberarea duplicatelor autorizaţiilor/atestatelor sau a actualizărilor autorizaţiilor se face de către ISCIR cu respectarea cerinţelor prescripţiilor tehnice în baza cărora s-a efectuat autorizarea/actualizarea/atestarea, în următoarele cazuri:

a) în cazul pierderii;

b) în cazul furtului;

c) în cazul deteriorării.

Art. 82. - (1) ISCIR are dreptul de a efectua verificări programate sau neprogramate asupra modului în care persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate îşi desfăşoară activităţile reglementate de prezenta prescripţie tehnică sau a menţinerii cerinţelor care au stat la baza acordării autorizaţiilor/atestatelor, luând, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale.

(2) Rezultatul verificărilor prevăzute la alin. (1) se consemnează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 83. - (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantă depune la ISCIR următoarele:

a) cerere de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;

b) memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei;

c) alte documente în susţinerea solicitării, după caz.

(2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizează sau respinge motivat, în scris, solicitarea.

Art. 84. - (1) Autorizaţiile pentru activităţile de supraveghere tehnică la umplere şi reparare îşi păstrează valabilitatea conform prevederilor legale.

(2) Autorizaţiile pentru activitatea de verificare tehnică în utilizare la scadenţă îşi păstrează valabilitatea 60 de zile după data intrării în vigoare a prescripţiei tehnice prevăzute la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2011.

Art. 85. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.

 

ANEXA Nr. 1

la prescripţia tehnică

 

Defectele care Impun scoaterea din uz şi casarea buteliilor şi toleranţele admise pentru defecte permanente

a) Defecte de natură fizică

 

Defect

Descriere

Limită de respingere

Valoarea minimă admisă a grosimii - necunoscută

Valoarea minimă admisă a grosimii nu este identificată din documentaţie sau marcaj

Toate

Deformaţie permanentă locală - umflătură

Umflarea vizibilă pe corpul buteliei

Toate

Deformaţie permanentă locală - înfundare (adâncitură)

Înfundătură în corpul buteliei care nu este nici pătrunsă şi nici nu a îndepărtat materialul şi a cărei lăţime în orice punct depăşeşte 2% din diametrul exterior al buteliei

Atunci când profunzimea înfundăturii depăşeşte 25% din lăţimea sa în cel puţin un

punct

Crestătură sau rizuri

O amprentă ascuţită cu îndepărtare sau deplasare de metal

Când grosimea de perete rămasă după creştere sau riz este egală cu sau mai mică decât valoarea minimă admisă a grosimii

Înfundare cu crestătură sau riz

Înfundare în corpul buteliei care conţine crestături sau rizuri

Atunci când mărimea înfundăturii, crestăturii sau rizului depăşeşte dimensiunile de respingere pentru un defect individual

Fisuri

Fisură sau crăpătură în corpul buteliei

Toate

Suprapuneri de material

Stratificarea materialului care apare ca o discontinuitate

Toate

Garda de protecţie nedemontabilă este deformată

Deformare a gărzii de protecţie nedemontabile care a modificat profilul buteliei sau devierea axei robinetului faţă de axa buteliei

Toate

Deformaţie a peretelui datorată piesei de gât

Înfundarea piesei de gât în corpul buteliei sau devierea axei robinetului faţă de axa buteliei

Toate

 

b) Defecte cauzate de coroziune

 

Defect

Descriere

Limită de respingere

Puncte de coroziune izolate

Coroziuni punctiforme în corpul buteliei produse în arii izolate cu o densitate care nu depăşeşte un punct per 500 mm2 de suprafaţă

Atunci când adâncimea coroziunii depăşeşte 0,6 mm, dar nu reduce grosimea la o valoare mai mică decât valoarea minimă admisă a grosimii

Zone de coroziune

Reducerea grosimii peretelui pe o suprafaţă care nu depăşeşte 20% din suprafaţa buteliei

Atunci când adâncimea coroziunii oricărui punct al zonei de coroziune depăşeşte 0,4 mm, dar nu reduce grosimea la o  valoare mai mică decât valoarea minimă admisă a grosimii

Coroziune generalizată

Reducerea grosimii peretelui pe o suprafaţă care depăşeşte 20% din suprafaţa buteliei

001334091803201

Atunci când adâncimea coroziunii oricărui punct depăşeşte 0,2 mm, dar nu reduce grosimea la o valoare mai mică decât valoarea minimă admisă a grosimii

Piting în lanţ sau linie ori şanţ de coroziune

Şir de puncte de coroziune sau cavităţi amplasate longitudinal ori circumferenţial

- Atunci când lungimea totala măsurata în orice direcţie a zonei supuse coroziunii depăşeşte 50% din circumferinţa buteliei;

sau

- Atunci când adâncimea coroziunii depăşeşte 0,4 mm, dar nu reduce grosimea la o valoare mai mică decât valoarea minimă

admisă a grosimii; sau

- Atunci când adâncimea coroziunii nu se poate măsura

 

c) Defecte cauzate de deteriorarea prin foc

 

Defect

Descriere

Limită de respingere

Arsuri locale şi/sau generalizate

 Arsuri şi/sau deformaţii locale produse prin foc

Toate

Alte deteriorări locale

 Încălzirea locală excesivă care conduce la:

a) arderea vopselei parţial sau total

b) deformaţii remanente

c) deteriorarea gărzii nedemontabile, a postamentului sau a elementelor de închidere

Toate

 

d) Inscripţionare necorespunzătoare

 

Defect

Descriere

Limită de respingere

Inscripţionare incompletă

Lipsa a cel puţin unei inscripţionări dintre

următoarele:

a) sigla producătorului

b) numărul şi anul fabricaţiei

c) masa buteliei cu robinet, cu ventil sau supapă, fără capac de protecţie, în kilograme

d) capacitatea buteliei, în litri

e} presiunea de încercare hidraulică, în MPa  (bar)

Toate

 

ANEXA Nr. 2

la prescripţia tehnică

 

ANTETUL PERSOANEI JURIDICE

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

pentru umplere butelii

Nr. .................

 

Persoana juridică:..................................................................................

Adresa:..................................................................................

Nr. de înmatriculare în registrul comerţului/CUI:...............................................

Autorizaţia nr. ..................................................................................asigur, garantez şi declar pe propria răspundere că buteliile cu capacitatea până la 26 de litri umplute cu GPL la data de: ...............................................în schimbul: ..................................., la care se referă această declaraţie, nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice PT C3-2012.

 

Director (manager),

…………………………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

Responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL-IP)

…………………………………………………….

(numele ş prenumele, semnătura şi ştampila)

 

Locul şi data emiterii:................................................

 

ANEXA Nr. 3

la prescripţia tehnică

 

Raport de verificare tehnică

 

Denumirea persoanei juridice autorizate

RAPORT DE VERIFICARE

TEHNICA

Nr. ............../ZZ.LL.AAAA

Adresă

Localitatea....................................

Str. ................................... nr. .......

Judeţul/sectorul ………………..

Tel./Fax:.........................................

Web:.................., e-mail.................

Autorizaţie nr.: ..............................

 

Încheiat cu ocazia verificărilor tehnice în utilizare - la scadenţă efectuate în baza prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, şi a Prescripţiei tehnice PT C3-2012 „Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate”, rezultatele verificărilor fiind înscrise în tabelul din anexa la prezentul raport, conform Registrului pentru evidenţa buteliilor verificate tehnic în utilizare la scadenţă al solicitantului

 

Solicitantul...........................................................................................din localitatea......................................................................

str. ..........................................................nr. ......Judeţul/sectorul..............., CUI................................../J...............................,

reprezentant legal........................................................................................................................................................................

Verificarea s-a efectuat la.........................................................din localitatea..................................str. ....................................

nr. .............judeţul/sectorul.................Tel./Fax...................................

 

VTU au fost efectuate de către...............................................................................................................în calitate de PRV-RC, atestat nr. ..........................................................în perioada..................................................................

 

Total butelii verificate.................................................................

Total butelii declarate „ADMIS”..............................................

Total butelii trimise la reparare..................................................

Total butelii trimise la casare.....................................................

 

După aceste verificări, pentru buteliile declarate admise se stabileşte scadenta la următoarele VTU la scadentă la data de:........................................

 

 

PRV-RC

…………………………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

Reprezentant legat solicitant,

…………………………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

Tabel cu buteliile verificate tehnic în utilizare la scadenţă

 

Nr. crt.

Producător butelie

Nr. fabricaţie/An fabricaţie

Data verificării tehnice în utilizare precedente

Rezultatul verificării exterioare

Presiunea de încercare

(bari)

Rezultatul încercării la presiune

Rezultatul final la verificarea tehnică în utilizarea la scadentă 1)

Data următoarei verificări tehnice în utilizare la scadenţă

Alte menţiuni

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data întocmirii:........................

 

PRV-RC

…………………………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 


1) Pentru buteliile declarate „RESPINS” la VTU se menţionează: reparare/casare, după caz.

 

ANEXA Nr. 4

la prescripţia tehnică

 

REGISTRU

pentru evidenţa buteliilor verificate tehnic În utilizare la scadenţă

 

Nr. crt.

Producător butelie

Nr. fabricaţie /An fabricaţie

Data verificării tehnice periodice precedente

Rezultatul verificării exterioare

Presiunea de încercare

(bari)

Rezultatul încercării la presiune

Rezultatul final la verificarea tehnică în utilizarea la scadentă

Data următoarei verificări tehnice în utilizare la scadenţă

Declaraţia de conformitate pentru verificări tehnice în utilizarea la scadentă

Numele şi prenumele si semnătura

PRV-RC

Alte menţiuni

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la prescripţia tehnică

 

ANTETUL PERSOANEI JURIDICE

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

pentru verificare tehnică în utilizare la scadenţă pentru butelii

Nr. ..................

 

Persoana juridică:..................................................................................................................................................................

Adresa:..................................................................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare în registrul comerţului/CUI:.................................................................................................................

Autorizaţia nr. ........................................................................................................................................................................

Asigur, garantez şi declar pe propria răspundere că pentru buteliile cu capacitatea până la 26 de litri pentru GPL menţionate în Raportul de verificare tehnică nr. .........................................şi declarate „ADMIS” au fost verificate tehnic în utilizare la scadenţă şi acestea nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu prevederile Prescripţiei tehnice PT C3-2012.

 

Director (manager),

…………………………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

PRV-RC

…………………………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

Locul şi data emiterii:................................................

 

ANEXA Nr. 6

la prescripţia tehnică

 

ANTETUL PERSOANEI JURIDICE

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

pentru reparare butelii

Nr. ..................

 

Persoana juridică:............................................................................................................

Adresa:..............................................................................................................................

Nr. de înmatriculare în registrul comerţului/CUI:...............................................

Autorizaţia nr.: ............................................................................................................................

Asigur, garantez şi declar pe propria răspundere că pentru buteliile cu capacitatea până la 26 de litri pentru GPL menţionate în tabelul anexat au fost efectuate lucrări de reparare şi acestea nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu prevederile Prescripţiei tehnice PT C3-2012.

 

Director (manager),

…………………………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

Responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL-IP)

…………………………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

Locul si data emiterii:

 

Nr. crt.

Proprietar butelie

Producător butelie

Nr. fabricaţie /An fabricaţie

Luna /An reparaţie

Masa  buteliei după reparare (kg)

Lucrări de reparare executate

Declaraţia de conformitate pentru reparare

Nr./data

Numele şi prenumele şi semnătura RSL-IP

Alte menţiuni

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL-IP)

…………………………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 7

la prescripţia tehnică

 

PROCES-VERBAL

(model)

 

SIGLA

ISCIR

 

PROCES-VERBAL

de verificare tehnică nr. ................

 

 

ISCIR......................................................................................

Adresa....................................................................................

.................................................................................................

Telefon....................................................................................

Fax............................................................................................

 

 

Încheiat astăzi,....................................cu ocazia....................efectuat(ă) în baza prevederilor1)........................................... şi a prescripţiilor tehnice aplicabile2).......................................... la .........................................................................................

Solicitantul.................................................din localitatea.................................................str. .......................................... nr. ............. judeţul/sectorul ...................................... CUI ...................................................... /J........................................................

reprezentant legal ...............................................................................................................................................................................

Verificarea s-a efectuat la subdiviziunea..........................................................................din localitatea.................................. str. ....................................nr. .............judeţul/sectorul.............

Tel./Fax...................................

Subsemnatul3),..........................................................................................................................., am constatat următoarele:

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Am dat următoarele dispoziţii:

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

După această verificare s-a admis

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Pentru această verificare se plăteşte suma de................................lei, conform.................anexa............pct. ................ de către.................................din localitatea..........................., str. .................................nr. .......judeţul/sectorul.................., în contul.................................deschis la Banca/Trezoreria..........................., filiala...............................

 

Am luat la cunoştinţă,

Reprezentant ISCIR,

..........................................................

..........................................................

Reprezentant legal solicitant,

..........................................................

..........................................................


1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

3) Funcţia, numele şi prenumele.

 

ANEXA Nr. 8

la prescripţia tehnică

 

REGISTRU

pentru evidenţa buteliilor reparate

 

Nr. crt.

Proprietar butelie

Producător butelie

Nr. de fabricaţie/An fabricaţie

Luna/An reparaţie

Masa buteliei după reparare (kg)1)

Lucrări de reparare executate

Declaraţie de conformitate pentru reparare

Nr./data

Numele şi prenumele şi semnătura RSL-IP

Alte menţiuni

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Masa buteliei cu postament, piesă de gât, gardă de protecţie nedemontabilă (după caz) şi robinet cu ventil (sau supapă), dar fără capac de protecţie.