MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 152/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 152         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 21 martie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

308. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer

 

309. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

94. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Afacerilor Sociale şi Ocupării din Regatul Ţărilor de Jos referitor la cooperarea privind aplicarea reglementărilor în domeniul politicilor sociale în cazul muncii şi serviciilor transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 1 iulie 2010

 

Memorandum de înţelegere între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Afacerilor Sociale şi Ocupării din Regatul Ţărilor de Jos referitor la cooperarea privind aplicarea reglementărilor în domeniul politicilor sociale în cazul muncii şi serviciilor transfrontaliere

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

167. - Decizie privind numirea domnului Adrian-Dan Băbuţan în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

354. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plătii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

11. - Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru competenţa şi profesionalismul dovedite în relaţia cu ţara noastră, pentru sprijinul constant în lupta pentru combaterea corupţiei şi a abuzului de putere, pentru protecţia libertăţii de expresie a cetăţenilor şi a presei, pentru o justiţie independentă pusă în slujba respectării legii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer domnului Thorbjorn Jagland, Secretar General al Consiliului Europei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 308.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia remarcabilă în adoptarea în ţara noastră a unor legi fundamentale la nivelul standardelor europene, precum şi pentru promovarea valorilor democratice, a drepturilor omului şi a statului de drept,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor domnului Markert Thomas, Şeful Secretariatului Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia).

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 309.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Afacerilor Sociale şi Ocupării din Regatul Ţărilor de Jos referitor la cooperarea privind aplicarea reglementărilor în domeniul politicilor sociale în cazul muncii si serviciilor transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 1 iulie 2010

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Afacerilor Sociale şi Ocupării din Regatul Ţărilor de Jos referitor la cooperarea privind aplicarea reglementărilor în domeniul politicilor sociale în cazul muncii şi serviciilor transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 1 iulie 2010.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 13 martie 2013.

Nr. 94.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Afacerilor Sociale şi Ocupării din Regatul Ţărilor de Jos referitor la cooperarea privind aplicarea reglementărilor în domeniul politicilor sociale în cazul muncii şi serviciilor transfrontaliere

 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Afacerilor Sociale şi Ocupării din Regatului Ţărilor de Jos, denumite în continuare părţi,

având în vedere Rezoluţia consiliului şi reprezentanţilor guvernelor statelor membre care s-au întrunit în cadrul Consiliului din 22 aprilie 1999 privind „Codul de Conduită pentru îmbunătăţirea cooperării între autorităţi referitoare la combaterea fraudei transnaţionale în domeniul prestaţiilor şi al contribuţiilor de securitate socială şi a muncii nedeclarate şi referitor la detaşarea internaţională a lucrătorilor”,

luând în considerare Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii şi în special articolul 4, paragrafele 2 şi 3 ale directivei, care stipulează că statele membre vor prevedea modalităţi de cooperare între autorităţile publice care, potrivit legislaţiei naţionale, sunt responsabile pentru monitorizarea termenilor şi condiţiilor de angajare la care se face referire în articolul 3 şi că această cooperare va consta în special în răspunsul la cererile întemeiate ale acelor autorităţi pentru informaţii referitoare la angajarea transnaţională a lucrătorilor, inclusiv cazurile concrete de abuzuri sau posibile cazuri de activităţi transnaţionale ilegale,

luând în considerare Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,

luând în considerare faptul că, în corelare cu intensificarea muncii şi serviciilor transfrontaliere, este de dorit să se intensifice cooperarea transfrontalieră în domeniul aplicării reglementărilor privind politicile sociale şi, în acest scop, să se desemneze autorităţi competente şi să se stabilească modalităţile de cooperare,

luând în considerare faptul că în cadrul Regulamentelor (CEE) nr. 1.408/71 şi 574/72 a fost deja prevăzută cooperarea transfrontalieră în corelaţie cu aplicarea sistemelor de securitate socială, astfel încât sunt de dorit aranjamente suplimentare doar în legătură cu aplicarea reglementărilor privind condiţiile ocupării, condiţiile de muncă în cazul muncii şi serviciilor transfrontaliere,

luând în considerare totuşi faptul că autorităţile implicate în administrarea sistemelor de securitate socială trebuie să fie parte în procesul de intensificare a cooperării, dat fiind că aceste autorităţi au deja la dispoziţie parte din informaţia care poate fi de interes pentru aplicarea reglementărilor privind termenii şi condiţiile ocupării, în cazul muncii şi serviciilor transfrontaliere,

au convenit să încheie prezentul memorandum de înţelegere, denumit în continuare memorandum.

 

ARTICOLUL 1

Scopul Memorandumului

 

1. Scopul prezentului memorandum este de a îmbunătăţi şi intensifica cooperarea în domeniul combaterii muncii ilegale, aplicarea regulilor privind termenii şi condiţiile de angajare în cazul muncii şi serviciilor transfrontaliere şi aplicarea reglementărilor în domeniul asistenţei sociale.

2. Anexa nr. 1 a prezentului memorandum conţine o listă indicativă de reglementări, în vigoare de la data semnării prezentului memorandum, asupra cărora se extinde cooperarea.

 

ARTICOLUL 2

Sfera teritorială de aplicare

 

1. Prezentul memorandum se aplică pe întregul teritoriu european al Regatului Ţărilor de Jos.

2. Prezentul memorandum se aplică pe întregul teritoriu al României.

 

ARTICOLUL 3

Autorităţile administrative

 

Anexa nr. 2 conţine o listă a autorităţilor care sunt direct implicate în cooperare la data semnării prezentului memorandum. Aceste organisme pot comunica direct între ele.

 

ARTICOLUL 4

Forme de cooperare

 

Părţile şi organismele prevăzute în anexa nr. 2 se vor sprijini reciproc în combaterea muncii ilegale şi în aplicarea regulilor privind termenii şi condiţiile de angajare în cazul muncii şi serviciilor transfrontaliere şi la aplicarea reglementărilor în domeniul asistenţei sociale, conform legislaţiei naţionale în vigoare, în special prin:

a) schimb de informaţii referitor la organizarea şi activităţile organismelor de supraveghere şi de aplicare;

b) desemnarea persoanelor de contact competente în cadrul acestor organisme;

c) planificarea şi implementarea măsurilor preventive în domeniile lor de aplicare;

d) realizarea de evaluări comune ale riscurilor şi comparaţii ale bazelor de date care să sprijine aceste evaluări, conform legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la protecţia datelor personale;

e) schimbul de informaţii despre metodele de lucru şi metodele de supraveghere;

f) răspunsul la solicitările de informaţii;

g) comunicarea din proprie iniţiativă (comunicarea spontană);

h) sprijin în investigarea împrejurărilor unui accident de muncă, schimbul de rapoarte şi documente;

i) sprijin în legătură cu administrarea plângerilor;

j) schimb de experţi între părţile şi organismele la care se face referire în anexa nr. 2;

k) dezvoltarea şi diseminarea materialelor informative referitoare la condiţiile de lucru şi reglementări, în vederea evitării situaţiilor de muncă ilegală.

 

ARTICOLUL 5

Solicitări de informaţii şi comunicări spontane

 

1. Solicitările de informaţii şi comunicările spontane menţionate la articolul 4, potrivit literelor f) şi g) vor cuprinde, în orice situaţie, următoarele informaţii:

a) caracteristici distinctive ale companiilor sau persoanelor care realizează activităţi transfrontaliere ce fac obiectul solicitării de informaţii sau al comunicării;

b) un rezumat care să descrie clar motivul solicitării sau al comunicării.

2. Solicitările de informaţii vor conţine, de asemenea, numele organismului care adresează solicitarea, subiectul şi motivul solicitării, precum şi informaţia ce urmează să fie transmisă sau acţiunile care vor fi întreprinse.

3. Solicitările de informaţii şi comunicările spontane pot fi trimise prin poştă, fax sau e-mail.

4. Solicitările de informaţii şi comunicările spontane nu vor fi instrumentate:

a) dacă ar solicita un efort administrativ disproporţionat pentru a le îndeplini;

b) dacă ar presupune încălcarea prevederilor legislaţiei naţionale pentru a le îndeplini.

5. O solicitare de informaţii trebuie îndeplinită doar dacă organismul solicitat are acces la informaţia în cauză sau poate obţine accesul la aceasta, potrivit legislaţiei naţionale.

6. Dacă organismul solicitat nu are acces la informaţia solicitată, dar unul dintre celelalte organisme cu care se cooperează are informaţia dorită la dispoziţia sa, solicitarea va fi redirecţionată organismului care are acces la aceasta. Dacă solicitarea este redirecţionată altui organism, organismul care o solicită va fi informat despre acest lucru.

7. Organismul solicitant va stabili un termen rezonabil în care ar fi de preferat ca solicitarea să fie instrumentată. Dacă o solicitare nu poate fi soluţionată în termenul stabilit, aceasta şi motivele pentru care nu a putut fi soluţionată vor fi comunicate organismului solicitant.

8. Anexa nr. 3 conţine o listă indicativă de informaţii care ar putea fi schimbată.

 

ARTICOLUL 6

Costuri

 

Aplicarea prezentului memorandum va fi gratuită.

 

ARTICOLUL 7

Protecţia datelor

 

1. Datele personale obţinute pe baza prezentului memorandum pot fi utilizate doar în scopurile menţionate în articolul 1 şi în conformitate cu prevederile legale privind protecţia datelor personale.

2. Dacă unul dintre organismele desemnate de una dintre părţi furnizează date personale, electronice sau de altă natură către unul dintre organismele desemnate de cealaltă parte, se va aplica legislaţia naţională referitoare la protecţia datelor personale, aplicabilă instituţiei care le furnizează. Legislaţia naţională referitoare la protecţia datelor personale aplicabilă organismului beneficiar se va aplica fiecărui caz în care sunt procesate datele de către organismul beneficiar, procesarea fiind înţeleasă în sensul redirecţionării, depozitării, modificării şi distrugerii datelor.

 

ARTICOLUL 8

Coordonare şi evaluare

 

1. Va fi constituit un grup de lucru care va avea ca sarcină promovarea bunei coordonări a activităţilor privind prezentul memorandum şi evaluarea periodică a funcţionării memorandumului. Acest grup de lucru va fi constituit din reprezentanţi ai părţilor şi organismelor menţionate în articolul 3. Fiecare parte va numi o persoană principală de contact privind problemele referitoare la prezentul memorandum şi va alcătui împreună cu cealaltă parte secretariatul grupului de lucru.

2. Grupul de lucru se va reuni la un an după semnarea prezentului memorandum, urmând apoi să se reunească cel puţin la fiecare 2 ani.

3. Grupul de lucru poate invita pentru a lua parte la activităţile sale şi reprezentanţi ai altor organisme sau instituţii naţionale ale părţilor sau ale altor state membre ale Uniunii Europene care au interes în realizarea obiectivelor prezentului memorandum.

 

ARTICOLUL 9

Implementare

 

1. În termen de 6 luni de la semnarea prezentului memorandum, părţile vor reglementa procedurile de implementare ale prezentului memorandum.

2. Părţile se vor informa reciproc despre modificările care au loc după semnarea prezentului memorandum, în cadrul reglementărilor şi organismelor menţionate în anexele nr. 1 şi 2, precum şi despre cele de interes pentru aplicarea prezentului memorandum.

 

ARTICOLUL 10

Intrarea în vigoare

 

Prezentul memorandum va intra în vigoare la data notificării prin care partea română va comunica prin canale diplomatice îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare.

 

ARTICOLUL 11

Modificarea memorandumului şi a anexelor

 

1. Prezentul memorandum poate fi modificat în orice moment, prin acord, pe bază de acte adiţionale.

2. Părţile pot, prin înţelegeri adiţionale, să ataşeze anexe la prezentul memorandum şi să modifice textul anexelor.

 

ARTICOLUL 12

Încetarea memorandumului

 

Prezentul memorandum se încheie pentru o perioadă nedeterminată. Prezentul memorandum poate fi denunţat de fiecare dintre părţi, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părţi. Denunţarea produce efecte după 3 luni de la primirea notificării de către cealaltă parte.

Semnat la 1 iulie 2010, la Bucureşti, în două exemplare, fiecare dintre ele în limbile olandeză, română şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România,

Mihai Constantin Şeitan,

ministru

Pentru Ministerul Afacerilor Sociale şi Ocupării din Regatul Ţărilor de Jos,

Jan Piet Hein Donner,

ministru

 

ANEXA Nr. 1

la memorandum

 

Pentru Olanda:

- Legea privind condiţiile de muncă;

- Legea privind timpul de muncă;

- Legea privind angajarea străinilor;

- Legea privind condiţiile de angajare transfrontalieră;

- Legea privind salariul minim;

- Legea privind contractele colective de muncă;

- Legea privind plasarea personalului prin intermediari;

- Legea privind munca şi asistenţa socială.

Pentru România:

- Codul Muncii;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European;

- Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă;

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

- Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale;

- Contractul colectiv de muncă la nivel naţional pentru anii 2007-2010, încheiat în baza articolelor 10 si 11 ale Legii nr. 130/1996, republicată, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale cu nr. 2.895/21/29.12.2006;

- Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European;

- Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;

- Hotărârea Guvernului nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României;

- Hotărârea Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

 

ANEXA Nr. 2

la memorandum

 

Pentru Olanda:

- Ministerul Afacerilor Sociale şi Ocupării din Regatul Ţărilor de Jos;

- Inspecţia Muncii (punctul central de contact pentru implementarea legilor menţionate în anexa nr. 1);

- Serviciul de Informare Socială şi Investigaţie (SIOD) pentru operaţiuni transfrontaliere ample comune;

- Institutul Naţional pentru asigurarea angajatului (UWV, departamentul IBF), ca punct central de contact pentru implementarea legilor privind securitatea socială şi asistenţa socială;

- Banca de Asigurare Socială (SVB), punctul central de contact pentru implementarea legilor de securitate socială privind rezidenţii.

Pentru România:

- Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

- Inspecţia Muncii;

- Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

- Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale.

 

ANEXA Nr. 3

la memorandum

 

A. Solicitările privind o întreprindere cu activităţi transfrontaliere, în special informaţii disponibile despre:

a) data de înfiinţare a întreprinderii;

b) forma legală a întreprinderii;

c) natura întreprinderii;

d) adresa sediului întreprinderii şi birourilor filialelor;

e) directorii întreprinderii;

f) diviziunea proprietăţii şi dreptul la profit al asociaţilor întreprinderii;

g) permisele acordate întreprinderii;

h) notificările făcute şi înregistrările completate de întreprindere; i) riscurile evaluate şi evaluările efectuate de întreprindere;

j) activităţile întreprinderii în ţara sa de înfiinţare, în special dacă activităţile economice ale întreprinderii au vreo importanţă.

B. Solicitările privind relaţiile de angajare dintre întreprindere şi oricare dintre lucrătorii săi detaşaţi în ţara de destinaţie, în special informaţii disponibile referitoare la:

a) cum este înregistrat lucrătorul în înregistrările angajatorului;

b) natura contractului de angajare cu angajatorul;

c) data la care lucrătorul s-a angajat;

d) informaţii despre plata angajatului;

e) dacă angajatul este asigurat potrivit sistemului legal de securitate socială;

f) înregistrările orelor de lucru ale lucrătorului.

C. Solicitările referitoare la lucrătorul detaşat, în special informaţii disponibile privind:

a) permisul de reşedinţă al lucrătorului pentru ţara unde lucrătorul este stabilit;

b) permisul de muncă al lucrătorului în ţara unde lucrătorul este stabilit;

c) calificările lucrătorului;

d) identitatea lucrătorului şi actele sale de identitate.

D. Solicitările pentru investigarea împrejurărilor unui accident de muncă sau în legătură cu rezolvarea unei plângeri pot fi asociate cu următoarele aspecte ale unei cercetări:

a) intervievarea unei victime a unui accident de muncă;

b) intervievarea martorilor la un accident de muncă;

c) intervievarea angajatorului victimei;

d) intervievarea reclamantului şi a angajatorului său;

e) rezultatele investigaţiilor unui accident de muncă, când este investigat de organismul de investigare.

E. Solicitările privind solicitantul sau destinatarul prestaţiilor de asistenţă socială se pot referi la:

a) reşedinţa solicitantului sau a beneficiarului;

b) situaţia familială a solicitantului sau a beneficiarului;

c) prestaţiile sau alt venit al solicitantului sau beneficiarului şi ale membrilor săi de familie, în măsura în care este relevant pentru dreptul la prestaţii de asistenţă socială.

F. Numai în măsura în care este necesar pentru cooperarea în combaterea muncii ilegale şi aplicarea regulilor privind termenii şi condiţiile de angajare în cazul muncii şi serviciilor transfrontaliere şi în măsura în care în anexa nr. 2 organismele menţionate au informaţiile la dispoziţia lor, solicitările se pot referi, de asemenea, la informaţii despre securitatea socială.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Adrian-Dan Băbuţan în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian-Dan Băbuţan se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 martie 2013.

Nr. 167.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Instrucţiunile de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Subpunctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.1. Cod document fiscal - se completează în funcţie de tipul documentului, cu următoarele valori:

- 10 declaraţie fiscală sau decont, în funcţie de tipul documentului;

- 11 declaraţie privind impozitul pe profit, cod 101;

- 20 decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală;

- 21 decizie de plăţi anticipate;

- 22 proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii;

- 23 decizie de impunere pentru impozitul pe venitul global;

- 24 decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;

- 25 decizie de impunere din oficiu;

- 26 decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule;

- 30 înştiinţare de plată;

- 40 titlu executoriu;

- 50 înlesnire la plată;

- 60 poprire;

- 70 valorificare.”

2. Subpunctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2. Cod obligaţie bugetară - se completează în conformitate cu nomenclatorul de obligaţii de plată prevăzut la pct. 6.

În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, a documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), şi al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, codul obligaţiei bugetare se completează cu ajutorul programului de asistenţă selectând tipul de obligaţie fiscală pe care o alege contribuabilul sau poate fi solicitat de la organul fiscal.”

3. La subpunctul 1.3, liniuţa a două se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- 01 debit (obligaţiile stabilite prin declaraţiile fiscale, deconturi, procese-verbale de constatare a contravenţiilor, decizii de impunere, deciziile privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule etc, amendă);”.

4. Subpunctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.4. Perioada de raportare - se completează cu luna şi anul pentru care se face declaraţia: llaa. În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), şi al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se înscrie 0000.”

5. Subpunctul 1.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.6. Scadenţa obligaţiei bugetare - se completează cu ziua, luna şi anul, în formatul zzllaa. În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), şi al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se completează ziua, luna şi anul emiterii acestora.”

6. În anexa B, partea introductivă a punctului 4 şi literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„4. Numărul de evidenţă â plăţii în cazul unei obligaţii fiscale stabilite suplimentar prin decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, în cazul unei amenzi de orice fel stabilite potrivit legii prin documentul de constatare a acesteia, precum şi în cazul sumelor înscrise în deciziile privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se obţine de către contribuabil astfel:

a) prin accesarea programului de asistenţă pentru formarea numărului de evidenţă a plăţii.

În această situaţie, programul de asistenţă afişează o fereastră în care contribuabilul selectează unul dintre cele două documente fiscale pentru care doreşte să efectueze plata, respectiv decizie de impunere sau documentul prin care s-a stabilit amenda de orice fel potrivit legii şi completează numărul şi data emiterii acestui document. Ulterior, alege tipul obligaţiei fiscale pe care doreşte să o achite şi apoi categoria de obligaţie fiscală, respectiv debit, dobândă sau penalitate de întârziere;

b) prin înscrierea numărului de evidenţă a plăţii menţionat în decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală, precum şi în decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule;

c) prin solicitarea numărului de evidenţă a plăţii la organul fiscal competent.”

7. În anexa B, după subpunctul 4.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.3, cu următorul cuprins:

„4.3. Modul de completare a numărului de evidenţă a plăţii pentru achitarea sumei cuprinse în Decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule este următorul:

Prin accesarea programului de asistenţă se afişează o fereastră în care contribuabilul selectează «decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule» şi completează data acestui document, respectiv 010213. După introducerea acestor date, programul de asistenţă formează numărul de evidenţă a plăţii, alcătuit din:

a) La rubrica «cod document fiscal» se înscrie 26 - codul corespunzător documentului reprezentând decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.

b) La rubrica «cod obligaţie bugetară» se înscrie codul corespunzător obligaţiei bugetare reprezentând «timbrul de mediu pentru autovehicule», selectată de contribuabil.

c) La rubrica «categorie fiscală» se înscrie 01 - valoarea corespunzătoare categoriei fiscale reprezentând debit.

d) La rubrica «perioada de raportare» se înscrie 0000.

e) La rubrica «scadenţa obligaţiei bugetare» se înscrie 010213 - corespunzător datei de 1 februarie 2013, care reprezintă data emiterii deciziei privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.

f) La rubrica «tip document» se înscrie 0 - întrucât documentul de plată nu constituie şi declaraţie fiscală.

g) La rubrica «secvenţa» se înscrie 000 - valoarea corespunzătoare pentru numărul de evidenţă a plăţii generat cu ajutorul programului de asistenţă.

h) Rubrica «cifrele de control» se generează de către aplicaţia informatică conform algoritmului propriu.

Numărul de evidenţă a plăţii astfel format, identic cu cel comunicat prin decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se înscrie de către contribuabil în ordinul de plată la rubrica «Număr de evidenţă a plăţii» sau se comunică de către contribuabil unităţii Trezoreriei Statului în vederea înscrierii în chitanţa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii la rubrica «Număr de evidenţă a plăţii», în cazul plăţilor în numerar efectuate la ghişeele unităţilor Trezoreriei Statului.

Pentru documentele de plată, altele decât ordine de plată sau chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii, numărul de evidenţă a plăţii se înscrie de contribuabil la rubrica «Explicaţii».”

Art. II. - Prin excepţie de la prevederile art. II alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.485/2012 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1870/2004, dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii care plătesc timbru de mediu pentru autovehicule.

Art. III. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 19 martie 2013.

Nr. 354.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice

În temeiul prevederilor art. 96 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi al prevederilor art. 9 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularii de licenţe şi atestate acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, persoanele fizice, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 8 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 13 martie 2013.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice

 

CAPITOLUL I

Cadrul legislativ

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, şi cu prevederile art. 96 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

(2) Activităţile de proiectare şi executare a instalaţiilor electrice se realizează de către electricieni autorizaţi şi de către personal calificat având diplomă de studii sau certificat de calificare, după caz, în domeniul electric, în cadrul operatorilor economici, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi, în condiţiile prezentului regulament.

(3) Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de instalaţii electrice, verificarea proiectelor de instalaţii electrice sau a părţii electrice din cadrul unor proiecte complexe se realizează de către verificatori de proiecte şi de către experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari, iar verificarea instalaţiilor electrice se realizează de către responsabili tehnici cu execuţia, precum şi de către experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, conform prevederilor prezentului regulament.

 

CAPITOLUL II

Scop

 

Art. 2. - (1) Prezentul regulament stabileşte condiţiile de autorizare pentru persoanele fizice care solicită obţinerea calităţii de electrician autorizat, verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia, precum şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice, incluzând:

a) procedura de autorizare pentru un tip/grad de autorizare, precum şi trecerea la un grad/tip superior sau diferit, pe bază de examen;

b) procedura de autorizare pentru verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia, precum şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice;

c) procedura de prelungire a valabilităţii legitimaţiilor deţinute de către electricienii autorizaţi, la acelaşi grad şi tip de autorizare, emise de autoritatea competentă, a calităţii de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia, precum şi

de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice, fără examen;

d) competenţele, drepturile şi obligaţiile electricienilor autorizaţi, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi ale experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice;

e) condiţiile de retragere a autorizaţiei, respectiv de aplicare a sancţiunilor persoanelor fizice autorizate.

(2) Persoanele fizice autorizate în condiţiile prezentului regulament nu sunt exonerate de obligaţiile legale ce le revin şi nu îşi pot transfera responsabilităţile către autoritatea competentă.

 

CAPITOLUL III

Domeniul de aplicare

 

Art. 3. - (1) Prevederile prezentului regulament se aplică:

a) persoanelor fizice, române sau străine, care solicită autorizarea în vederea desfăşurării, pe teritoriul României, cu respectarea actelor normative şi normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activităţilor de proiectare, executare, verificare şi de expertizare a lucrărilor de instalaţii electrice;

b) persoanelor fizice care, în desfăşurarea activităţii de operare a instalaţiilor electrice, execută lucrări de mentenanţă/întreţinere/reparaţii curente ale acestora, ca parte componentă a activităţii de operare, cu respectarea obligaţiilor precizate la art. 5 alin. (1).

(2) în situaţia prestării de servicii transfrontaliere cu caracter ocazional/temporar, persoanele fizice stabilite în state membre pot realiza lucrări de proiectare/execuţie de instalaţii electrice, în baza autorizării acordate în statul membru de origine, transmiţând către ANRE copia autorizării respective, inclusiv o traducere informală a acesteia.

Art. 4. - Prevederile prezentului regulament nu se aplică la autorizarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare şi/sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalaţiile electroenergetice.

Art. 5. - (1) Operarea instalaţiilor electrice aferente capacităţilor energetice, deţinute sub orice formă de către un operator economic, se realizează de personal având calificare profesională în domeniul instalaţiilor electrice, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi, având gradul de autorizare corespunzător nivelului maxim de tensiune aferent capacităţii respective.

(2) Prevederile de personal menţionate la alin. (1) sunt minimale, operatorul economic care deţine sub orice formă capacităţi energetice putând realiza operarea instalaţiilor electrice aferente acestora şi prin servicii specializate la nivelul său în acest sens.

(3) în cazul în care operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) nu au electricieni autorizaţi angajaţi, operarea instalaţiilor electrice aferente capacităţilor energetice se poate realiza în baza unor contracte de prestări de servicii încheiate cu operatori economici atestaţi de ANRE, corespunzător tipului de atestat care asigură competenţe în domeniul operării instalaţiilor electrice respective.

Art. 6. - (1) în vederea asigurării calităţii proiectelor de instalaţii electrice sau a părţii electrice din cadrul unor proiecte complexe şi a lucrărilor de montaj, verificarea acestora se realizează de către un verificator de proiecte şi/sau, în anumite situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, de către un expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice, ambii autorizaţi de ANRE, în condiţiile prezentului regulament.

(2) în vederea asigurării calităţii lucrărilor de instalaţii electrice, verificarea instalaţiilor electrice se realizează de către un responsabil tehnic cu execuţia şi/sau, în anumite situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, de către un expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice, ambii autorizaţi de ANRE, în condiţiile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL IV

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 7. - (1) în înţelesul prezentului regulament, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:

1. Autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail anre@anre.ro, sau orice succesor al acesteia;

2. autorizare - activitatea de emitere a unui act tehnic şi juridic, denumit legitimaţie, prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a desfăşura, în condiţiile legii, activităţi de proiectare, inclusiv de a oferi asistenţa tehnică la executarea lucrărilor, verificare şi/sau de executare, respectiv de a coordona execuţia lucrărilor de instalaţii electrice;

3. conducerea executării unei instalaţii electrice - activitatea de coordonare organizatorică şi tehnică, de urmărire şi control de către un electrician autorizat al executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei;

4. Direcţia generală - Direcţia generală acces la reţea şi autorizare în domeniul energiei electrice din cadrul Autorităţii competente;

5. Direcţia de specialitate - Direcţia autorizare în domeniul energiei electrice din cadrul Autorităţii competente;

6. electrician autorizat - persoana fizică, titulară a unei legitimaţii emise de Autoritatea competentă, autorizată în condiţiile prezentului regulament pentru a desfăşura, conform competenţelor acordate, activităţi de proiectare/executare şi verificare a instalaţiilor electrice;

7. expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice - persoana fizică responsabilă pentru desfăşurarea unei activităţi complexe (care cuprinde, după caz, verificări suplimentare, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize şi evaluări necesare) pentru cunoaşterea stării tehnice a unei instalaţii electrice sau care stabileşte modul în care un proiect respectă cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie;

8. operarea/exploatarea instalaţiilor electrice aferente unor capacităţi energetice - supravegherea permanentă a funcţionării instalaţiilor electrice, pregătirea şi coordonarea manevrelor, inclusiv mentenanţa acestora, realizarea operaţiilor şi manevrelor în mod nemijlocit într-o instalaţie electrică, în vederea funcţionării sigure şi economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin legislaţia în vigoare;

9. instalaţie electrică - ansamblu de echipamente, celule şi elemente legate funcţional între ele, de regulă, amplasate într-un spaţiu comun şi operate de aceeaşi formaţie; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, reţelele electrice şi instalaţiile electrice de utilizare; instalaţia electrică face parte din SEN sau dintr-un sistem electroenergetic izolat;

10. instalaţie electrică de utilizare a energiei electrice - ansamblul de instalaţii electrice care aparţin unui client final şi sunt situate în aval faţă de punctul de delimitare de cele aferente reţelei electrice aparţinând unui operator de reţea a energiei electrice; instalaţia electrică de utilizare creează condiţiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor;

11. instalaţie electrică interioară - instalaţie electrică de joasă tensiune pentru prize şi iluminat aferentă unei construcţii, realizată în interiorul acesteia;

12. instalaţie electrică tehnologică - instalaţie electrică realizată în aer liber sau în interiorul unei construcţii şi destinată unei activităţi tehnologice;

13. Întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, înregistrată conform prevederilor legale, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa;

14. Întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică, înregistrată conform prevederilor legale;

15. mentenanţă - ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor, instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor aflate în operare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate;

16. ministerul de resort - entitatea juridică responsabilă cu elaborarea strategiei energetice naţionale şi a politicii energetice;

17. operator economic din domeniul energiei electrice - orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară cel puţin una dintre următoarele activităţi: producere, transport, distribuţie, furnizare ori cumpărare de energie electrică şi care are atribuţii comerciale, tehnice şi/sau de întreţinere legate de aceste activităţi, dar nu include clienţii finali;

18. operator economic atestat - persoană juridică, titular al unui atestat valabil, acordat de către Autoritatea competentă;

19. persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată pentru desfăşurarea de activităţi economice, înregistrată conform prevederilor legale, care desfăşoară orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă;

20. responsabil tehnic cu execuţia - persoana fizică responsabilă, în condiţiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea instalaţiilor electrice, care se asigură de respectarea cerinţelor de personal calificat şi de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării exigenţelor de calitate stabilite în prevederile legale şi de documentaţia aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificată şi aprobată;

21. retragere a autorizării - anularea calităţii de electrician autorizat/verificator de proiecte/responsabil tehnic cu execuţia/expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice, cu publicarea pe site a listei persoanelor fizice cărora li s-a aplicat această sancţiune;

22. serviciul de specialitate - Serviciul atestate din cadrul Autorităţii competente;

23. stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori Elveţia;

24. supravegherea/coordonarea executării unei instalaţii electrice - activitatea organizatorică şi tehnică de urmărire de către un electrician autorizat a executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor tehnice şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei;

25. verificator de proiecte - persoană fizică responsabilă, în condiţiile legii, cu verificarea conţinutului documentaţiei necesare realizării instalaţiilor electrice, în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile legale, care îndeplineşte următoarele atribuţii: verificarea existenţei conţinutului-cadru al documentaţiei, pe faze de proiectare, încadrarea documentaţiei în exigenţele legale, inclusiv ale normelor PSI, de securitate şi sănătate în muncă, respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism şi sistematizare, verificarea legalităţii soluţiilor adoptate în documentaţii, verificarea conformităţii documentaţiei de execuţie a lucrărilor cu reglementările legale şi tehnice specifice.

(2) Abrevierile utilizate sunt următoarele:

1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. SEN- Sistem electroenergetic naţional;

3. PSI- prevenirea şi stingerea incendiilor;

4. CM - carnet de muncă;

5. CPA - calificare profesională acceptabilă;

6. COR - Clasificarea ocupaţiilor din România.

 

CAPITOLUL V

Tipuri de autorizări şi competenţele persoanelor fizice autorizate care desfăşoară activităţi de proiectare, executare, verificare, precum şi expertizare a proiectelor de instalaţii electrice şi a execuţiei acestora

 

Art. 8. - (1) Calitatea de electrician autorizat este dovedită prin legitimaţia emisă de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 14.

(2) Calitatea de verificator de proiecte este dovedită prin legitimaţia emisă de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 20.

(3) Calitatea de responsabil tehnic cu execuţia este dovedită prin legitimaţia emisă de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 21.

(4) Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice este dovedită prin legitimaţia emisă de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 22.

Art. 9. - (1) Electricienii autorizaţi pentru proiectarea/ executarea/verificarea de instalaţii electrice pot avea, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III şi IV.

(2) Pentru fiecare dintre gradele II, III şi IV sunt definite două tipuri de autorizări:

a) autorizare de tip A, pentru proiectare de instalaţii electrice;

b) autorizare de tip B, pentru executare de instalaţii electrice.

(3) în funcţie de gradul şi tipul/tipurile de legitimaţie de electrician autorizat, o persoană fizică poate deţine simultan şi calităţile menţionate la art. 8 alin. (2), (3) şi (4), în condiţiile menţionate în prezentul regulament.

Art. 10. - Autorizaţiile enumerate la art. 9 conferă, în funcţie de tip şi grad, următoarele competenţe:

a) gradul I, pentru executarea unor părţi din cadrul instalaţiilor electrice la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

b) gradul IIA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

c) gradul IIB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

d) gradul IIIA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

e) gradul IIIB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

f) gradul IVA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată;

g) gradul IVB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată.

Art. 11. - (1) Autorizaţia de verificator de proiecte de instalaţii electrice sau de părţi electrice din cadrul unor proiecte complexe, eliberată în baza procedurii menţionate la art. 20, conferă titularului acesteia următoarele competenţe:

a) verifică documentaţia tehnică de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire;

b) verifică documentaţiile tehnice şi detaliile de realizare a montajului instalaţiilor electrice, sub formă de planşe, breviare de calcul, caiete de sarcini, memorii tehnice, necesare respectării cerinţelor impuse de normativele tehnice şi prescripţiile energetice în vigoare;

c) verifică tehnic proiectele întocmite în urma unor rapoarte de către experţi tehnici de calitate, în vederea confirmării că proiectele respectă cerinţele stabilite de lege.

(2) Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul, împreună cu executantul, răspunde, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a întregului proiect şi pentru modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, dacă prin acestea se afectează calitatea lucrărilor de montaj din instalaţiile electrice.

(3) Verificatorul de proiecte autorizat în condiţiile prezentului regulament are dreptul de a verifica orice proiect de instalaţii electrice sau părţi electrice aparţinând unor proiecte complexe, atât pe cele racordate/aparţinând SEN, cât şi pe cele racordate/aparţinând unor sisteme electroenergetice izolate, de a semna şi ştampila documentele scrise şi desenate numai în condiţiile în care documentaţia supusă verificării este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor din prevederile legale.

(4) în scopul evitării conflictului de interese, verificatorul de proiecte autorizat în condiţiile prezentului regulament nu poate verifica proiectele întocmite de acesta sau la a căror elaborare a participat.

Art. 12. - (1) Autorizaţia de responsabil tehnic cu execuţia, eliberată în baza procedurii menţionate la art. 21, conferă titularului acesteia următoarele competenţe:

a) aprobă execuţia lucrărilor de instalaţii electrice numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte autorizaţi în condiţiile prezentului regulament;

b) verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie a lucrărilor de instalaţii electrice, procedurile de realizare a acestor lucrări, planurile de verificare a execuţiei, inclusiv cele de control şi încercări din planul de control de calitate aferent proiectului, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele împreună cu graficele aferente acestora;

c) verifică respectarea cerinţelor de personal calificat şi autorizat în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi de echipamente specifice tipului de lucrări de instalaţii electrice executate.

(2) Responsabilii tehnici cu execuţia, autorizaţi în baza procedurii menţionate la art. 21, au dreptul să presteze activităţile de verificare a instalaţiilor electrice pentru persoane fizice/juridice care pot avea calitatea de investitori, beneficiari sau executanţi ai lucrărilor de instalaţii electrice.

Art. 13. - (1) Autorizaţia de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice, eliberată în baza procedurii menţionate la art. 22, conferă titularului acesteia următoarele competenţe:

a) analizează condiţiile de amplasament şi de exploatare a lucrărilor de instalaţii electrice;

b) analizează starea lucrărilor de montaj, în perioada normată de funcţionare sau în afara acesteia, care trebuie supuse expertizei tehnice de calitate;

c) analizează documentele care au stat la baza realizării lucrărilor de montaj în fazele de proiectare, execuţie şi exploatare;

d) analizează prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării lucrărilor de instalaţii electrice şi cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.

(2) Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice poate solicita beneficiarului, în cazuri justificate, măsurători sau verificări suplimentare care să permită evaluarea corectă a bunei funcţionări a instalaţiilor tehnologice analizate.

(3) Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate, cuprinzând soluţii şi măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică şi economică a deciziei de intervenţie, ce se însuşeşte de către proprietarii sau administratorii lucrărilor de instalaţii electrice şi, după caz, de către investitor.

(4) Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice semnalează situaţiile în care, în urma intervenţiei sale, se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit.

(5) Expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor de instalaţii electrice este o activitate complexă care se efectuează de către experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari autorizaţi în domeniul instalaţiilor electrice, atunci când un act juridic sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul lucrărilor de instalaţii electrice prevede acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru:

a) rezolvarea unor situaţii care intervin la lucrările existente:

- în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane ori activităţilor tehnologice;

- în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice aferente lucrărilor de montaj pentru evaluarea capacităţii acestora de satisfacere a cerinţelor conform legii;

b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de montaj.

(6) Dacă expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice ajunge în mod justificat la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave, precum victime omeneşti sau pagube materiale, le va aduce la cunoştinţă, în scris, proprietarilor ori administratorilor lucrărilor de instalaţii electrice şi, după caz, investitorului, care sunt obligaţi să le pună în aplicare.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de autorizare pentru proiectare, executare, verificare, precum şi expertizare a proiectelor de instalaţii electrice şi a execuţiei acestora

 

Art. 14. - Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare/executare/verificare a instalaţiilor electrice se face:

a) pe bază de examen, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3, la obţinerea legitimaţiei iniţiale pentru un tip/grad de autorizare, precum şi la trecerea la un grad/tip superior sau diferit; sau

b) fără examen, pe baza unui dosar întocmit în conformitate cu prevederile art. 15, respectiv art. 17.

Art. 15. - (1) Direcţia generală din cadrul Autorităţii competente poate acorda autorizarea gradul IVA, fără examen, pe bază de referat, a inginerilor proiectanţi principali din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic, care deţin sau au deţinut gradul I sau similar, conform Nomenclatorului COR, a profesorilor/conferenţiarilor universitari din cadrul facultăţilor din domeniul energetic, precum şi a cercetătorilor din cadrul institutelor/centrelor de cercetare din domeniul energetic, la cererea acestora, dacă solicitanţii îndeplinesc următoarele condiţii:

- calificare profesională/specializare în domeniul energetic;

- vechime de minimum 20 de ani în activitatea de proiectare/cercetare de instalaţii electrice de înaltă tensiune sau în activitatea didactică, în discipline de profil, în domeniul energetic.

(2) Cererea de autorizare va fi însoţită de curriculum vitae şi documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia carnetului de muncă etc.) care demonstrează îndeplinirea condiţiilor precizate la alin. (1).

(3) Autoritatea competentă aprobă calitatea de electrician autorizat personalului angajat al Autorităţii competente în direcţiile generale de reglementare în domeniul energiei electrice sau de control ori în maximum 30 de zile de la încetarea raporturilor contractuale ale acestuia cu Autoritatea competentă, la cererea acestuia, dacă solicitanţii îndeplinesc condiţiile de calificare şi experienţa profesională precizate în anexa nr. 4, pentru gradul/tipul de autorizare solicitat.

Art. 16. - Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea înscrierii la examen pentru dobândirea calităţii de electrician autorizat sunt:

a) cererea de autorizare însoţită de documentele Informaţii profesionale, Detalii privind lucrările realizate şi Pagina de informaţii anexate cererii de autorizare, întocmite conform anexei nr. 1;

b) copie a actului de identitate;

c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;

d) document care atestă recunoaşterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale privind persoanele fizice străine;

e) copia integrală a carnetului de muncă, care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul, şi/sau, după caz, a raportului per salariat din Registrul de evidenţă a salariaţilor comunicat la inspectoratul teritorial de muncă;

f) document care atestă absolvirea unui curs de pregătire teoretică în conformitate cu obligaţia precizată la art. 25 şi 37;

g) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare.

Art. 17. - Prelungirea valabilităţii calităţii de electrician autorizat, pentru acelaşi grad/tip de autorizare, poate fi solicitată în cadrul sesiunii în care expiră valabilitatea legitimaţiei deţinute, emiterea legitimaţiei de electrician autorizat urmând a fi procesată în cadrul sesiunii respective. În caz contrar, titularul se va regăsi pe lista persoanelor fizice ale căror legitimaţii au expirat, aceasta fiind publicată şi actualizată periodic pe site-ul Autorităţii competente. Documentele care se depun în cazul acestei solicitări cuprind:

- cererea, întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1, din conţinutul căreia trebuie să rezulte experienţa profesională de lucru a solicitantului, astfel cum este definită ia art. 31;

- dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, având o durată de minimum 20 de ore;

- aviz corespunzător eliberat de medicul de medicină a muncii;

- copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare, care reprezintă 50% din tariful de autorizare corespunzător legitimaţiei de electrician autorizat gradul/tipul respectiv deţinute.

Art. 18. - (1) Titularul de legitimaţie se poate înscrie la un nou examen, la un grad/tip superior sau diferit, caz în care va întocmi un dosar având conţinutul precizat la art. 16.

(2) Candidatul care a fost declarat „Respins” la oricare dintre examenele organizate de Autoritatea competentă se poate înscrie la un nou examen, înregistrând sau transmiţând prin serviciul poştal, în vederea înregistrării, la Autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele prevăzute la art. 16.

Art. 19. - (1) Calitatea de electrician autorizat este definitivă, fiind dovedită de legitimaţia de electrician autorizat, numai în condiţiile valabilităţii acesteia.

(2) Legitimaţia de electrician autorizat acordată în condiţiile prezentului regulament este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data eliberării acesteia şi se poate prelungi în condiţiile prezentului regulament.

(3) După expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei, o legitimaţie nouă poate fi redobândită numai în urma promovării unui nou examen pentru autorizare, în condiţiile prezentului regulament.

Art. 20. - (1) Autorizarea specialiştilor verificatori de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice este aprobată de către Comisia de autorizare şi se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul Direcţiei generale a ANRE.

(2) Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice nu poate fi dobândită/exercitată decât în condiţiile deţinerii pe o perioadă de minimum 5 ani a legitimaţiei de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, valabilă la data solicitării.

(3) Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obţine calitatea de verificator de proiecte trebuie să conţină următoarele documente:

- cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

- copia legitimaţiei de electrician autorizat;

- copia diplomei de studii din care să rezulte calificarea de subinginer, inginer licenţiat şi inginer diplomat în unul dintre domeniile de studii universitare prevăzute la art. 30 CPA6-CPA8.1;

- dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, având o durată de minimum 20 de ore. Cursul se poate organiza de instituţii de învăţământ superior, prin facultăţile din domeniul electric/energetic, sau de societăţi comerciale de formare profesională autorizate conform legislaţiei în domeniu, care au obţinut aprobarea Autorităţii competente privind tematica şi bibliografia de curs. Programa desfăşurării acestor cursuri trebuie publicată pe pagina de internet a respectivelor instituţii/societăţi comerciale, acestea având obligaţia de a transmite bianual o declaraţie privind conformitatea desfăşurării acestor cursuri cu tematica şi bibliografia de curs existente pe site-ul Autorităţii competente;

- copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezintă 50% din tariful de autorizare corespunzător legitimaţiei de electrician autorizat tipul A.

(4) După aprobarea autorizării ca verificator de proiecte, ANRE va emite o legitimaţie netransmisibilă care atestă calitatea dobândită de solicitantul care îndeplineşte condiţiile sus­menţionate, emiterea legitimaţiei de verificator de proiecte urmând a fi procesată în cadrul sesiunii respective. Legitimaţia va avea înscrise datele personale de identificare ale titularului, numărul curent al acesteia, calitatea de verificator de proiecte de instalaţii electrice, precum şi durata de valabilitate a legitimaţiei. Aceste date vor fi înscrise şi pe ştampila de verificator de proiecte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. Pentru ca elementele de identificare ale verificatorului de proiecte să fie lizibile, ştampila va avea dimensiunile de 4x5 cm, acesta certificând activitatea prin aplicarea ştampilei şi semnând fiecare pagină din documentaţiile precizate la art. 11.

(5) Prelungirea valabilităţii calităţii de verificator de proiecte poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea prelungirii valabilităţii legitimaţiei de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, în cadrul sesiunii în care expiră valabilitatea acesteia. În caz contrar, titularul se va regăsi pe lista persoanelor fizice ale căror legitimaţii au expirat, aceasta fiind publicată şi actualizată periodic pe site-ul Autorităţii competente. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind:

- cererea, întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1, din conţinutul căreia trebuie să rezulte realizarea documentaţiilor de proiectare pentru lucrări în domeniul supus autorizării, în corelare cu prevederile art. 31, la care se vor anexa extrase din registrul de evidenţă a proiectelor de instalaţii electrice verificate pe perioada de deţinere a calităţii de verificator de proiecte, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 8, precum şi un număr minim de 5 fişe aferente fiecărei documentaţii verificate din această perioadă, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- copia legitimaţiei de electrician autorizat;

- dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, având o durată de minimum 20 de ore;

- aviz corespunzător eliberat de medicul de medicină a muncii;

- copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezintă 50% din tariful de autorizare corespunzător legitimaţiei de electrician autorizat tipul A.

(6) Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia.

(7) Legitimaţia de verificator de proiecte emisă în condiţiile prezentului regulament conferă titularului competenţele prevăzute la art. 11 numai la nivelul competenţelor legitimaţiei de electrician autorizat deţinute, precizate la art. 10.

Art. 21. - (1) Autorizarea specialiştilor responsabili tehnici cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice este aprobată de către Comisia de autorizare şi se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul Direcţiei generale a ANRE.

(2) Calitatea de responsabil tehnic cu execuţia nu poate fi dobândită/exercitată decât în condiţiile deţinerii pe o perioadă de minimum 5 ani a legitimaţiei de electrician autorizat gradul IIIB sau IVB, valabilă la data solicitării.

(3) Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obţine calitatea de responsabil tehnic cu execuţia trebuie să conţină următoarele documente:

- cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

- copia legitimaţiei de electrician autorizat,

- copia diplomei de studii din care să rezulte calificarea de subinginer, inginer licenţiat şi inginer diplomat în unul dintre domeniile de studii universitare prevăzute la art. 30 CPA6-CPA8.1;

- dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, având o durată de minimum 20 de ore. Cursul se poate organiza de instituţii de învăţământ superior, prin facultăţile din domeniul electric/energetic, sau de societăţi comerciale de formare profesională autorizate conform legislaţiei în domeniu, care au obţinut aprobarea Autorităţii competente privind tematica şi bibliografia de curs. Programa desfăşurării acestor cursuri trebuie publicată pe pagina de internet a respectivelor instituţii/societăţi comerciale, acestea având obligaţia de a transmite bianual o declaraţie privind conformitatea desfăşurării acestor cursuri cu tematica şi bibliografia de curs existente pe site-ul Autorităţii competente,

- copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca responsabil tehnic cu execuţia, care reprezintă 50% din tariful de autorizare corespunzător legitimaţiei de electrician autorizat tipul B.

(4) După aprobarea autorizării ca responsabil tehnic cu execuţia, ANRE va emite o legitimaţie netransmisibilă care atestă calitatea dobândită de solicitantul care îndeplineşte condiţiile sus-menţionate, emiterea legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia urmând a fi procesată în cadrul sesiunii respective. Legitimaţia va avea înscrise datele personale de identificare ale titularului, numărul curent al acesteia, calitatea de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice, precum şi durata de valabilitate a legitimaţiei. Aceste date vor fi înscrise şi pe ştampila de responsabil tehnic cu execuţia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. Pentru ca elementele de identificare ale responsabilului tehnic cu execuţia să fie lizibile, ştampila va avea dimensiunile de 4x5 cm, acesta certificând activitatea prin aplicarea ştampilei şi semnând fiecare pagină din documentaţiile precizate la art. 12 lit. b).

(5) Prelungirea valabilităţii calităţii de responsabil tehnic cu execuţia poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea prelungirii valabilităţii legitimaţiei de electrician autorizat gradul IIIB sau IVB, în cadrul sesiunii în care expiră valabilitatea acesteia. În caz contrar, titularul se va regăsi pe lista persoanelor fizice ale căror legitimaţii au expirat, aceasta fiind publicată şi actualizată periodic pe site-ul Autorităţii competente. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind:

- cererea, întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1 din conţinutul căreia trebuie să rezulte realizarea lucrărilor de instalaţii electrice pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde, în corelare cu prevederile art. 31, la care se vor anexa extrase din registrul de evidenţă a lucrărilor de instalaţii electrice pe care Ie-a coordonat tehnic pe perioada de deţinere a calităţii de responsabil tehnic cu execuţia, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 9, precum şi un număr minim de 5 fişe aferente fiecărei lucrări de instalaţii electrice coordonate în această perioadă, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- copia legitimaţiei de electrician autorizat;

- dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, având o durată de minimum 20 de ore,

- aviz corespunzător eliberat de medicul de medicină a muncii;

- copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca responsabil tehnic cu execuţia, care reprezintă 50% din tariful de autorizare corespunzător legitimaţiei de electrician autorizat tipul B.

(6) Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia.

(7) Legitimaţia de responsabil tehnic cu execuţia emisă în condiţiile prezentului regulament conferă titularului competenţele prevăzute la art. 12 numai la nivelul competenţelor legitimaţiei de electrician autorizat deţinute, precizate la art. 10.

Art. 22. - (1) Autorizarea specialiştilor experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice este aprobată de către Comisia de autorizare şi se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul Direcţiei generale a ANRE.

(2) Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice nu poate fi dobândită/exercitată decât în condiţiile deţinerii pe o perioadă de minimum 8 ani a legitimaţiei de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, valabilă la data solicitării. Aceşti ani pot fi cumulaţi şi cu cei de deţinere a carnetului de electrician autorizat gradul III sau IV, dobândit anterior, în baza Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 34/1999 privind autorizarea electricienilor.

(3) Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obţine calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice trebuie să conţină următoarele documente:

- cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

- copia diplomei de studii din care să rezulte calificarea de subinginer, inginer licenţiat şi inginer diplomat în unul dintre domeniile de studii universitare prevăzute la art. 30 CPA6-CPA8.1;

- copia legitimaţiei de electrician autorizat;

- dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, având o durată de minimum 20 de ore. Cursul se poate organiza de instituţii de învăţământ superior, prin facultăţile din domeniul electric/energetic, sau de societăţi comerciale de formare profesională autorizate conform legislaţiei în domeniu, care au obţinut aprobarea Autorităţii competente privind tematica şi bibliografia de curs. Programa desfăşurării acestor cursuri trebuie publicată pe pagina de internet a respectivelor instituţii/societăţi comerciale, acestea având obligaţia de a transmite bianual o declaraţie privind conformitatea desfăşurării

acestor cursuri cu tematica şi bibliografia de curs existente pe site-ul Autorităţii competente;

- copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare corespunzător legitimaţiei de electrician autorizat tipul A+B.

(4) După aprobarea autorizării ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice, ANRE va emite o legitimaţie netransmisibilă care atestă calitatea dobândită de solicitantul care îndeplineşte condiţiile sus-menţionate, emiterea legitimaţiei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar urmând a fi procesată în cadrul sesiunii respective. Legitimaţia va avea înscrise datele personale de identificare ale titularului, numărul curent al acesteia, calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice, precum şi durata de valabilitate a legitimaţiei. Aceste date vor fi înscrise şi pe ştampila de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. Pentru ca elementele de identificare ale expertului tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice să fie lizibile, ştampila va avea dimensiunile de 4x5 cm, acesta certificând activitatea prin aplicarea ştampilei şi semnând fiecare pagină din documentaţiile precizate la art. 13.

(5) Prelungirea valabilităţii calităţii de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea prelungirii valabilităţii legitimaţiei de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, în cadrul sesiunii în care expiră valabilitatea acesteia. În caz contrar, titularul se va regăsi pe lista persoanelor fizice ale căror legitimaţii au expirat, aceasta fiind publicată şi actualizată periodic pe site-ul Autorităţii competente. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind:

- cererea, întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1, din conţinutul căreia trebuie să rezulte verificările de proiecte şi de lucrări de instalaţii electrice pentru care a avut responsabilităţi directe privind calitatea, precum şi contribuţii la înlăturarea unor neajunsuri ivite pe parcursul derulării lucrărilor pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde, la care se vor anexa extrase din registrul de evidenţă a expertizelor tehnice de calitate efectuate, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 10, precum şi un număr minim de 5 fişe aferente fiecărei lucrări de expertizare din această perioadă, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- copia legitimaţiei de electrician autorizat;

- dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, având o durată de minimum 20 de ore;

- aviz corespunzător eliberat de medicul de medicină a muncii;

- copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare corespunzător legitimaţiei de electrician autorizat tipul A+B.

(6) Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia.

(7) Legitimaţia de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar emisă în condiţiile prezentului regulament conferă titularului competenţele prevăzute la art. 13 numai la nivelul competenţelor legitimaţiei de electrician autorizat deţinute, prevăzute la art. 10.

Art. 23. - (1) Comisia de autorizare care are competenţele precizate la art. 20, 21 şi 22 are în componenţă 5 membri: un preşedinte, un vicepreşedinte, 2 experţi şi un secretar; cel puţin 3 membri fac parte din cadrul Autorităţii competente. Şedinţele Comisiei de autorizare se programează de regulă în cele două sesiuni anuale, menţionate în anexa nr. 3.

(2) Din Comisia de autorizare pot face parte cadre didactice din învăţământul superior din cadrul facultăţilor din domeniul energetic, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării şi indemnizaţiei pentru activitatea prestată.

(3) Membrii Comisiei de autorizare pot fi înlocuiţi, în cazuri justificate, prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente.

(4) Activitatea Comisiei de autorizare se desfăşoară în prezenţa a minimum 4 membri.

SECŢIUNEA 1

înscrierea la examen în vederea obţinerii calităţii de electrician autorizat

Art. 24. - (1) Etapele procesului de autorizare stabilit prin prevederile art. 14 lit. a) sunt:

a) înscrierea la examenul de autorizare, denumit în continuare examen;

b) acceptarea de către Autoritatea competentă a cererii solicitantului de a participa la examen în calitate de candidat, pe baza documentelor prezentate;

c) examinarea candidaţilor, care se încadrează în procedurile ANRE;

d) emiterea legitimaţiei.

(2) Pentru înscrierea la examen, solicitantul înregistrează sau transmite prin serviciul poştal la Autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele precizate la art. 16.

Art. 25. - (1) Participarea la primul examen, indiferent de gradul şi tipul solicitat, este permisă numai după ce candidatul face dovada că a urmat un curs de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, având o durată de minimum 20 de ore.

(2) Cursul trebuie să aibă un conţinut corespunzător tematicii şi bibliografiei recomandate şi publicate pe pagina de internet a Autorităţii competente; organizatorii cursurilor vor obţine în prealabil aprobarea Autorităţii competente privind tematica şi bibliografia acestora pentru verificarea conformităţii. Programa desfăşurării acestor cursuri trebuie publicată pe pagina de internet a respectivelor instituţii/societăţi comerciale, acestea având obligaţia de a transmite bianual o declaraţie privind conformitatea desfăşurării acestor cursuri cu tematica şi bibliografia de curs existente pe site-ul Autorităţii competente.

(3) Cursul va fi organizat de instituţii de învăţământ superior, prin facultăţile din domeniul electric/energetic, sau de societăţi comerciale de formare profesională autorizate conform legislaţiei în domeniu.

Art. 26. - Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia.

Art. 27. - Operatorii economici care proiectează/execută lucrări de instalaţii electrice pot solicita autorizarea mai multor electricieni angajaţi, transmiţând Autorităţii competente o solicitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, lista solicitanţilor şi câte un dosar pentru fiecare solicitant, care să cuprindă documentaţia precizată la art. 16.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii de acceptare la examen

Art. 28. - Verificarea dosarului transmis de solicitant se face de către Direcţia generală din cadrul Autorităţii competente.

Art. 29. - Acceptarea la examen se face numai în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele cerinţe:

a) cererea de autorizare şi documentele Informaţii profesionale, Detaliile privind lucrările realizate şi Pagina de informaţii sunt întocmite în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 1;

b) documentaţia inclusă în dosar este completă;

c) candidatul demonstrează că are experienţă profesională minimă în domeniul instalaţiilor electrice, pentru calificarea profesională proprie, în conformitate cu prevederile art. 30,31 şi 32.

Art. 30. - Solicitantul trebuie să deţină o diplomă de calificare care să se încadreze în una dintre următoarele calificări profesionale acceptabile (CPA):

CPA1: lucrători calificaţi absolvenţi ai unor cursuri de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;

CPA2: lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 1,5 ani, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;

CPA3: lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 3 ani, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;

CPA4: absolvenţi de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalaţii sau industrial, având specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcţii;

CPA5: absolvenţi ai şcolilor tehnice postliceale, cu diplomă în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor pentru construcţii;

CPA6: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplomă în domeniul inginerie energetică, conform Nomenclatorului domeniilor, al structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea:

CPA6.1: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie energetică şi diplomă de maşter în specializarea electroenergetică;

CPA6.2: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie energetică şi diplomă de maşter în specializarea energetică, precum şi ingineri diplomaţi, având specializarea informatizarea proceselor energetice/informatică industrială în energetică;

CPA6.3: subingineri, ingineri licenţiaţi, având diplomă în specializarea electroenergetică;

CPA7: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome într-unui dintre domeniile de studii universitare stabilite conform Nomenclatorului domeniilor, al structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea: inginerie electrică/electrotehnică, inginerie electronică şi telecomunicaţii, ingineria instalaţiilor, ingineria sistemelor:

CPA7.1: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul inginerie electrică şi una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică;

CPA7.2: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul inginerie electronică şi telecomunicaţii şi una dintre specializările electronică aplicată;

CPA7.3: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul ingineria instalaţiilor, specializarea instalaţii pentru construcţii;

CPÂ7.4: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul ingineria sistemelor, specializarea automatică;

CPA7.5: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie electrică şi una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, precum şi diplomă de maşter în domeniul energetic/electric;

CPA8: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în alte domenii de studii universitare inginereşti decât cele nominalizate la CPA7, conexe domeniului energetic/electric: inginerie minieră, inginerie de petrol şi gaze, informatică aplicată în ingineria electrică, informatică industrială, inginerie economică în domeniile electric, electronic sau energetic, electromecanică navală sau echivalente acestora:

CPA8.1: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniile/specializările nominalizate la CPA8, precum şi diplomă de maşter într-o specializare în domeniul energetic;

CPA9: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul tehnic, precum şi diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic/electric.

Art. 31. - Prin experienţă profesională în activităţile de proiectare (EPP), executare (EPEx) sau operare (EPOp), dobândită de către candidatul la autorizare, se înţelege activitatea de proiectare, executare sau operare a instalaţiilor electrice, astfel:

a) EPP: activitatea de elaborare de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice desfăşurată de către solicitant ca:

- membru, vicepreşedinte sau preşedinte al comisiilor de avizare din cadrul operatorului de reţea, titular de licenţă, sau al unui institut de proiectare având compartimente de proiectare în domeniul instalaţiilor electrice;

- angajat al unui operator economic atestat;

- persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;

b) EPEx: activitatea de executare de instalaţii electrice, care a fost efectuată de către solicitant în calitatea sa de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau în cadrul unei întreprinderi familiale ori ca angajat al unui titular de licenţă, operator economic atestat ori al unui client final de energie electrică, industrial sau asimilat;

c) EPOp: activitatea de operare a instalaţiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant, ca angajat al unui operator economic titular de licenţă emisă de Autoritatea competentă sau al unui operator economic având calitatea de client final de energie electrică, industrial sau asimilat.

Art. 32. - (1) Experienţa profesională minimă, respectiv numărul de ani în activităţi de tipul celor precizate la art. 31, pentru fiecare CPA stabilite la art. 30, necesară calificării la gradul şi tipurile de autorizaţie de electrician solicitată, este prezentată în anexa nr. 4.

(2) Numărul de ani de experienţă profesională poate fi luat în considerare numai după absolvirea studiilor corespunzătoare precizate la art. 30, ca angajat pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite.

Art. 33. - Candidatul care îndeplineşte condiţiile de calificare şi experienţă profesională cumulate, din punctul de vedere al numărului de ani de experienţă profesională, poate fi acceptat la examen pentru două tipuri de autorizare; în aceste cazuri, pentru obţinerea legitimaţiei, candidatul susţine un singur examen.

Art. 34. - Trecerea la un grad de autorizare superior sau obţinerea unui alt tip de autorizare se poate face numai prin promovarea unui nou examen.

 

CAPITOLUL VII

Drepturile electricianului autorizat

 

Art. 35. - Electricianul autorizat are dreptul să exercite activităţi în conformitate cu competenţele aferente gradului şi tipului de autorizare, astfel:

A. În calitate de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau ca membru al unei întreprinderi familiale:

a) electricianul autorizat gradul I execută şi verifică prize de pământ aferente clădirilor civile şi industriale, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

(i) este titular al unei legitimaţii de electrician autorizat emise de Autoritatea competentă, pentru gradul I;

(ii) asigură realizarea lucrărilor sus-menţionate prin asocierea/împreună cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. (i), desfăşurându-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală;

(iii) ambii deţin cursuri în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii;

b) electricianul autorizat gradul IIA, IIIA sau IVA proiectează instalaţii electrice interioare aferente construcţiilor civile, dacă este titular al unei legitimaţii de electrician autorizat emise de Autoritatea competentă;

c) electricianul autorizat execută instalaţii electrice interioare, prize de pământ şi instalaţii de paratrăsnet aferente construcţiilor civile, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

(i) este titular al unei legitimaţii de electrician autorizat emise de Autoritatea competentă, pentru gradul IIB, IIIB sau IVB;

(ii) asigură realizarea lucrărilor sus-menţionate prin asocierea/împreună cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. (i), desfăşurându-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală;

(iii) ambii deţin cursuri în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii;

d) electricianul autorizat proiectează instalaţii electrice de utilizare, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

(i) este titular al unei legitimaţii de electrician autorizat emise de Autoritatea competentă, pentru gradul IIIA sau IVA;

(ii) asigură realizarea lucrărilor sus-menţionate prin asocierea/împreună cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. (i), desfăşurându-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală;

(iii) ambii deţin cursuri în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii;

e) electricianul autorizat execută instalaţii electrice interioare, prize de pământ şi instalaţii de paratrăsnet, aferente construcţiilor civile şi industriale, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

(i) este titular al unei legitimaţii de electrician autorizat emise de Autoritatea competentă, pentru gradul IIIB sau IVB;

(ii) asigură realizarea lucrărilor sus-menţionate prin asocierea/împreună cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. (i), desfăşurându-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală;

(iii) ambii deţin cursuri în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii;

B. În calitate de angajat al unui operator economic care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de către Autoritatea competentă, conform prevederilor regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, astfel:

a) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA proiectează/coordonează elaborarea proiectului de către un colectiv de electricieni calificaţi/autorizaţi, după caz;

b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB execută/coordonează şi/sau supraveghează executarea lucrărilor de către o echipă de electricieni calificaţi/autorizaţi, după caz;

c) electricianul autorizat gradul I poate face parte din structura minimă de personal a operatorului economic atestat şi execută lucrări de instalaţii electrice sub coordonarea/ supravegherea electricianului autorizat gradul IIB, IIIB sau IVB;

C. În calitate de angajat al unui operator de reţea:

a) electricianul autorizat gradul I, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor din patrimoniul operatorului de reţea, execută, sub coordonarea/supravegherea electricianului gradul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de întreţinere/reparaţii ale instalaţiilor electrice respective;

b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor din patrimoniul operatorului de reţea, coordonează/supraveghează executarea activităţilor de întreţinere/reparaţii ale instalaţiilor electrice respective;

D. În calitate de angajat al unui operator economic având calitatea de producător ori client final de energie electrică, industrial sau asimilat:

a) electricianul autorizat gradul I, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor din patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, execută, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi gradul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de întreţinere/reparaţii ale instalaţiilor electrice respective;

b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor electrice din patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, coordonează/supraveghează executarea lucrărilor de întreţinere/reparaţii ale instalaţiilor electrice respective;

c) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA coordonează/supraveghează realizarea proiectelor de instalaţii electrice din patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, în vederea dezvoltării sau retehnologizării acestora.

Art. 36. - (1) Electricienii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor art. 35 lit. A, B şi D au dreptul să întocmească documentaţii ale instalaţiilor electrice proiectate/executate în conformitate cu competenţele precizate şi de a le înregistra la operatorul de reţea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) La înregistrarea dosarului instalaţiei electrice la operatorul de reţea, electricienii autorizaţi vor prezenta operatorului de reţea o copie a legitimaţiei de electrician autorizat, precum şi următoarele documente, după caz:

a) pentru situaţia reglementată prin art. 35 lit. A: copia certificatului de înregistrare fiscală pentru persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; se atribuie codul de înregistrare fiscală în conformitate cu procedura aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi a modelului unor formulare;

b) pentru situaţia reglementată prin art. 35 lit. B: la înregistrarea unui dosar al instalaţiei electrice proiectate/ executate de operatorul economic atestat se vor prezenta copia atestatului emis de Autoritatea competentă şi copia unei adeverinţe emise de operatorul economic atestat din care să rezulte că electricianul autorizat este angajatul său;

c) pentru situaţia reglementată prin art. 35 lit. D: la înregistrarea unui dosar al instalaţiei de utilizare a clientului final/producătorului de energie electrică se va prezenta copia unei adeverinţe din care să rezulte că electricianul autorizat este angajatul clientului final/producătorului de energie electrică.

 

CAPITOLUL VIII

Obligaţii ale persoanelor fizice autorizate

 

Art. 37. - Pentru pregătirea teoretică corespunzătoare a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare/execuţie în domeniul energiei electrice, electricienii autorizaţi au obligaţia de a urma, cel puţin o dată la 5 ani, un curs de pregătire teoretică organizat de un furnizor de formare profesională sau de o instituţie de învăţământ superior, conform prevederilor art. 25 alin. (2) şi (3).

Art. 38. - Electricianul autorizat are obligaţia de a respecta următoarele cerinţe asociate legitimaţiei de electrician autorizat:

a) de a cunoaşte şi a respecta prevederile prezentului regulament şi ale reglementărilor emise de Autoritatea competentă aplicabile activităţii sale;

b) de a executa lucrări numai în limita competenţelor acordate de gradul şi de tipul de autorizare obţinute;

c) de a executa lucrări în instalaţiile electrice numai cu obţinerea acordurilor sau avizelor legale necesare;

d) de a executa lucrări de instalaţii electrice numai pe bază de proiecte întocmite de electricieni autorizaţi sau operatori economici atestaţi;

e) de a respecta proiectul în baza căruia execută instalaţia electrică; în cazul constatării unor neconformităţi de orice natură, electricianul autorizat este obligat să sesizeze proiectantul;

f) de a nu semna documentaţii de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează, nu le execută sau nu le supraveghează direct;

g) de a avea un comportament corect, etic şi profesional în relaţia cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care vine în contact în relaţia profesională;

h) în cazul în care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată, electricianul autorizat va oferi beneficiarului, la încheierea contractului, copii ale documentelor legale în baza cărora îşi desfăşoară activitatea (legitimaţia de electrician autorizat, certificatul de înregistrare fiscală); pe parcursul realizării lucrării, electricianul autorizat va avea în permanenţă asupra sa documentele menţionate şi le va prezenta persoanelor abilitate, la solicitarea acestora;

i) de a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectată/executată, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare;

j) de a solicita operatorului de reţea punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice executate, după recepţionarea acestora şi încheierea tuturor contractelor prevăzute de lege, în vederea alimentării/furnizării energiei electrice;

k) de a nu executa lucrări, manevre sau intervenţii sub orice formă în instalaţiile operatorilor de reţea şi/sau de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie ori transport fără contracte încheiate cu operatorul de reţea în patrimoniul căruia se află acestea;

l) de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport în alte scopuri decât cele prevăzute prin legislaţia în vigoare;

m) de a prezenta Autorităţii competente, la solicitarea acesteia, orice date şi informaţii necesare desfăşurării propriei activităţi;

n) de a permite verificările, inspecţiile şi controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de Autoritatea competentă;

o) de a aplica orice măsuri dispuse de Autoritatea competentă.

Art. 39. - (1) Verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească:

a) respectarea cotelor privitoare la condiţiile specifice de amplasament şi condiţiile de exploatare tehnologică;

b) respectarea reglementărilor tehnice în vigoare,

c) asigurarea exigenţelor de calitate, în condiţiile legii, şi păstrarea confidenţialităţii cu privire la documentaţia supusă verificării.

(2) Eventualele litigii dintre verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice autorizat şi proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia.

(3) Verificatorul de proiecte autorizat în condiţiile prezentului regulament va întocmi şi va ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor de instalaţii electrice verificate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 40. - (1) Responsabilul tehnic cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează:

a) să admită execuţia lucrărilor de instalaţii electrice numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;

b) să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie a lucrărilor de montaj, procedurile de realizare a acestor lucrări, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele împreună cu graficele aferente lucrărilor de instalaţii electrice;

c) să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament.

(2) Responsabilul tehnic cu execuţia are obligaţia să oprească execuţia lucrărilor de instalaţii electrice în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie a montajului şi să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.

(3) Responsabilul tehnic cu execuţia are obligaţia să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de instalaţii electrice pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 41. - Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice are următoarele obligaţii:

a) să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale;

b) să nu extragă şi să nu transmită pentru a fi folosite în alte scopuri elemente ale proiectului şi detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate şi considerate de proiectant drept de autor;

c) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a expertizelor tehnice de calitate efectuate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;

d) să respecte atribuţiile şi competenţele care îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IX

Răspunderi şi sancţiuni

 

Art. 42. - (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac în condiţiile legii.

(2) Sancţiunile contravenţionale pot fi asociate cu retragerea autorizării, cu drept de prezentare la o nouă examinare, în condiţiile prevăzute la art. 14 lit. a).

Art. 43. - Decizia Autorităţii competente de aplicare a măsurilor precizate la art. 42 va ţine seama de tipul şi efectele încălcării cerinţelor prevăzute de prezentul regulament, precum şi de modul în care decizia Autorităţii competente influenţează alimentarea cu energie electrică a clientului final de energie electrică.

Art. 44. - Persoana fizică autorizată sancţionată în contextul prezentului regulament are dreptul de a contesta, conform prevederilor legale în vigoare, sancţiunile/măsurile aplicate de Autoritatea competentă.

Art. 45. - Sancţiunile contravenţionale, precum şi măsurile aplicate de Autoritatea competentă se consemnează într-un registru de evidenţă întocmit de Autoritatea competentă şi:

a) se comunică persoanelor fizice autorizate sancţionate şi, după caz, angajatorului acestora şi operatorului de reţea;

b) se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente; titularii de licenţe şi atestate emise de Autoritatea competentă au obligaţia să se informeze cu privire la sancţiunile aplicate de Autoritatea competentă.

Art. 46. - În termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicării privind aplicarea sancţiunii de retragere a autorizării, cel sancţionat va preda legitimaţia/legitimaţiile la registratura Autorităţii competente.

 

CAPITOLUL X

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 47. - Tarifele pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice se stabilesc şi se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui Autorităţii competente, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

Art. 48. - (1) în cazul în care persoanele fizice, electricieni autorizaţi, deţin certificate de atestare ca verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia, precum şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari, emise de către alte entităţi publice, valabile la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pot solicita prelungirea calităţii de verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia, precum şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari, în condiţiile valabilităţii legitimaţiei de electrician autorizat, în cadrul sesiunilor de autorizare menţionate în anexa nr. 3.

(2) Persoanele fizice care deţin certificate de atestare ca verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia, precum şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari, emise de către alte entităţi publice, valabile la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pot solicita prelungirea calităţii de verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia, precum şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari, în condiţiile obţinerii legitimaţiei de electrician autorizat în gradul corespunzător calităţilor enumerate anterior şi precizate în prezentul regulament.

(3) Certificatele de atestare ca verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia, precum şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari, emise de către alte entităţi publice, valabile la data intrării în vigoare a prezentului regulament, îşi păstrează valabilitatea până la data expirării acestora.

(4) Prin derogare de la prevederile prezentului regulament, calitatea de verificator de proiecte, respectiv expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice aferente construcţiilor poate fi obţinută şi prin prezentarea, ca dovadă a pregătirii teoretice în dosarul întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 şi 22, a cursului de pregătire teoretică organizat de către facultăţile de instalaţii din cadrul universităţilor tehnice de construcţii sau de către organizaţiile profesionale din cadrul acestora.

Art. 49. - Operatorii de reţea au obligaţia, conform prevederilor legale în vigoare, de a asigura punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice de utilizare doar dacă documentaţiile acestora, depuse la operatorul de reţea, sunt întocmite de operatori economici atestaţi, titulari de atestate emise pentru activităţi corespunzătoare tipului de instalaţie electrică de utilizare, sau de către electricieni autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 35.

Art. 50. - (1) Cererea de autorizare/prelungire a valabilităţii calităţii de electrician autorizat, verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia de instalaţii electrice, expert tehnic de calitate şi extrajudiciar a unui solicitant nu este procesată în cazul în care acesta sau operatorul economic din partea căruia este înregistrată cererea are debite către Autoritatea competentă.

(2) Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat poate solicita Autorităţii competente, în scris, cu cel puţin 3 zile anterior datei de desfăşurare a examenului, reprogramarea participării la examen într-un alt centru de examinare, în cadrul aceleiaşi sesiuni sau în următoarea sesiune de examinare organizată de Autoritatea competentă, o singură dată.

(3) Candidatul poate solicita retragerea cererii de autorizare până la data publicării listei tuturor candidaţilor (solicitanţii care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament pentru a participa la examen), prevăzută la pct. 3.1.1 subpct. 7 din anexa nr. 3.

(4) Sumele încasate de Autoritatea competentă nu se restituie:

a) candidatului care nu se prezintă la examenul la care a fost acceptat;

b) candidatului care nu promovează examenul de autorizare;

c) candidatului care a fost acceptat pentru a susţine examenul la un grad/tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea înregistrată la Autoritatea competentă;

d) solicitantului care nu îndeplineşte condiţiile de participare la examen, fiind declarat neadmis, inclus în lista întocmită după transmiterea completărilor şi clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.

Art. 51. - (1) Legitimaţia/Legitimaţiile de electrician autorizat, verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia de instalaţii electrice, expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice pierdută/pierdute se declară nulă/nule într-un ziar local, aceştia putând solicita Autorităţii competente emiterea unui/unor duplicat/duplicate, după caz.

(2) Tariful de emitere a duplicatului se aprobă, anual, prin ordin al preşedintelui Autorităţii competente.

Art. 52. - Legitimaţiile de electrician autorizat emise de Autoritatea competentă în urma examenelor organizate în baza Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea acestora; titularii legitimaţiilor beneficiază de drepturile şi sunt ţinuţi de obligaţiile prevăzute în prezentul regulament.

Art. 53. - Examenele programate în prima sesiune a anului 2013 se susţin după cel puţin 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 54. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Modelul cererii de autorizare

 

Această cerere va fi transmisă, împreună cu paginile: Informaţii profesionale, Detalii privind lucrările realizate, precum şi copii ale documentelor prevăzute la art. 16, 20, 21 şi 22 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 (Regulament), către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2.

A. Cerere pentru înscrierea la examenul de autorizare/obţinerea/prelungirea valabilităţii calităţii, după caz, a: electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice

……………………………………………………………………………………………………………….

Cod numeric personal:

……………………………………………………………………………………………………………….

Nume:                                                             Prenume:

……………………………………………………………………………………………………………….

Adresa de domiciliu: localitatea, strada, nr., bl., se, et., ap., judeţul (sectorul), cod poştal

……………………………………………………………………………………………………………….

Telefon:                                               E-mail:

……………………………………………………………………………………………………………….

Gradul şi tipul de autorizare solicitat:

……………………………………………………………………………………………………………….

Declar pe propria răspundere că sunt de acord ca ANRE să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului, conform cărora nu îmi vor fi returnate sumele achitate, în următoarele cazuri:

a) dacă nu mă prezint la examen, cu excepţiile prevăzute în Regulament;

b) dacă nu promovez examenul;

c) dacă nu îndeplinesc condiţiile de calificare şi experienţă profesională necesare gradului/tipului de autorizare solicitat, fiind acceptat pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare;

d) dacă nu îndeplinesc condiţiile de participare la examen, fiind declarat neadmis, inclus în lista întocmită după transmiterea completărilor şi clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.

Sumele achitate îmi vor fi returnate doar dacă îmi retrag cererea de autorizare înainte de a fi analizată de ANRE, respectiv înainte de publicarea listei tuturor candidaţilor (solicitanţi care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen), listă întocmită conform prevederilor pct. 3.1.1 subpct. 7 din anexa nr. 3 la Regulament.

 

NOTĂ: cererea este comună, după caz, pentru toate tipurile de autorizare/reautorizare a persoanelor fizice

Data:..................

Semnătura.................

……………………………………………………………………………………………………………….

 

B. Informaţii profesionale

Numele şi prenumele..................................

Codul numeric personal.............................

Formare profesională

 

Forme de învăţământ absolvite

(de exemplu: şcoli profesionale/licee/şcoli postliceale/ institute de învăţământ superior)

Calificare profesională obţinută

(profil/specializare)

Pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri de perfecţionare

 

 

 

Experienţă profesională

 

Numele angajatorului

Funcţia în care a fost angajat

Perioada de angajare

Pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura

 

C. Detalii privind lucrările realizate

 

Numele şi prenumele..................................

Codul numeric personal.............................

 

Nr. crt.

Denumirea lucrării sau activităţii desfăşurate/Obiective ale lucrării

Tipul lucrării/activităţii

Precizaţi:

P - proiectare

Ex. - executare

Op. - operare

Tensiunea

(kV)

Angajator

(conform CM)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura

 

D. Pagină de informaţii anexată cererii de autorizare

Numele şi prenumele..................................

Codul numeric personal.............................

Formare profesională: se vor anexa copii ale diplomei/diplomelor de calificare profesională, cum ar fi: curs de calificare, şcoală profesională, liceu, şcoală postliceală, universitate, după caz, în domeniul electrotehnic/energetic sau altele asemenea în domeniul electric.

Experienţă profesională: se va anexa copia carnetului de muncă şi se va completa documentul „C. Detalii privind lucrările realizate”.

Act de identitate: se va anexa copia actului de identitate.

Verificarea dosarului: întrebările următoare vă ajută să vă verificaţi completitudinea dosarului dumneavoastră, înainte de a-l transmite la ANRE. Vă rugăm marcaţi fiecare căsuţă din stânga, în cazul în care răspunsul la întrebare este „Da”:

 Aţi precizat în cerere toate informaţiile personale?

 Aţi indicat în cerere corect gradul/gradele şi tipul/tipurile de autorizaţii solicitate?

 Aţi inclus în dosar o copie a actului de identitate (buletin sau carte de identitate)?

 Aţi inclus în dosar documentul de absolvire a unui curs de pregătire teoretică organizat conform prevederilor Regulamentului?

 Aţi inclus în dosar copii ale tuturor diplomelor precizate în documentul „B- Informaţii profesionale”?

 Aţi inclus în dosar copia integrală a carnetului de muncă/raportului per salariat din Registrul de evidenţă a salariaţilor comunicat la inspectoratul teritorial de muncă, după caz?

 Aţi completat documentul „C. Detalii privind lucrările realizate”?

 Aţi numerotat paginile dosarului dumneavoastră?

 Aţi precizat în documentul „B- Informaţii profesionale” numărul paginii unde se află fiecare document în dosarul dumneavoastră?

 Aţi inclus, după caz, copia legitimaţiei de electrician autorizat pe care o deţineţi?

 Aţi semnat toate cele 3 documente (cererea propriu-zisă, Informaţii profesionale şi Detalii privind lucrările realizate)?

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Model de solicitare de către un operator economic a autorizării angajaţilor cu calificare de electrician

 

Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2

 

Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul,.........................................., în calitate de...................................................................... (administrator/director general/etc.)  al operatorului economic.................................., cu sediul social în localitatea............................, str. ............................nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...Judeţul ..... cod poştal ..., solicit înscrierea la examenul de autorizare a electricienilor a unora dintre angajaţii proprii.

Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:

- este înregistrat la oficiul registrului comerţului sub nr. J/.../….....;

- are codul fiscal (codul unic de înregistrare, CUI)..............; şi

- contul nr. ......................., deschis la Banca...............................Sucursala............................................................. (denumirea/localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul)

În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix......................., nr. de fax........................., nr. telefon mobil.............................

Cererea este însoţită de:

- lista solicitanţilor;

- o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare;

- câte un dosar pentru fiecare solicitant, care cuprinde cererea de autorizare individuală şi documentaţia precizată la art. 16 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013.

 

Semnătura + ştampila

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

3.1. Procedura de autorizare a electricienilor

3.1.1. Procedura de înscriere la examen

1. Examenul se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an: sesiune de primăvară şi, respectiv, sesiune de toamnă.

2. Prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente se pot organiza, în mod excepţional, examene şi în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare „extrasesiuni”.

3. Examenul constă în susţinerea unei probe scrise cu două subiecte, cu excepţia gradului I, pentru care examenul constă într-o probă scrisă cu un singur subiect, aceasta având ca scop verificarea cunoştinţelor candidaţilor în domeniul pentru care se solicită autorizarea.

4. Lista cuprinzând tematica şi elementele bibliografice minimale pentru susţinerea examenului se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente.

5. Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea examenului se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile. Termenul final de înregistrare a cererilor de autorizare este, de regulă, cu 30 de zile înainte de data fixată pentru începerea perioadei de desfăşurare a examenului. Pentru buna desfăşurare a examenului, Autoritatea competentă poate limita numărul cererilor înregistrate în fiecare sesiune.

6. În funcţie de numărul candidaţilor şi de locul în care aceştia îşi au domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea, Autoritatea competentă decide numărul şi localizarea, pe teritoriul ţării, a centrelor în care urmează să se organizeze examen; anunţul privind nominalizarea centrelor în care se organizează examen se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente, de regulă, în cel mult 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de înscriere la examen.

7. De regulă, cu cel puţin 15 zile înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea examenului, pe pagina de internet a Autorităţii competente se publica listele candidaţilor, cuprinzând informaţii privind solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 (Regulament) pentru a participa la examen,precum şi informaţii privind solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen, cu indicarea motivelor de neîndeplinire; listele precizează, pentru fiecare solicitant admis la examen, centrul de examinare în care urmează să susţină examenul.

8. Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarităţi legate de acestea pot transmite completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă, în termenul stabilit, însă nu cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de perioada de desfăşurare a examenului.

9. Candidaţii sunt examinaţi de comisii de examinare numite prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, la propunerea Direcţiei generale. Comisia de examinare are următoarele atribuţii:

- asigurarea organizării şi desfăşurării examenului;

- preluarea şi verificarea lucrărilor;

- întocmirea şi publicarea listelor cu rezultatele examenului;

- emiterea legitimaţiilor;

- transmiterea documentelor de examen la Autoritatea competentă pentru evidenţă şi arhivare.

10. Comisia de examinare are în componenţă 5 membri: un preşedinte, un vicepreşedinte, 2 experţi şi un secretar; cel puţin 3 membri fac parte din cadrul Autorităţii competente. Din Comisia de examinare pot face parte cadre didactice din învăţământul superior din cadrul facultăţilor din domeniul energetică, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării şi indemnizaţiei pentru activitatea prestată. Membrii Comisiei de examinare pot fi înlocuiţi, în cazuri justificate, prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. Activitatea Comisiei de examinare se desfăşoară în prezenţa a minimum 4 membri.

11. Subiectele de examen, denumite în continuare subiecte, sunt propuse de membrii Comisiei de examinare cu 10 zile înainte de susţinerea examenului şi sunt aprobate de Direcţia generală.

12. Examenul constă într-o probă scrisă în limba română, având unul sau două subiecte: un chestionar tip grilă, denumit în continuare chestionar, conţinând 30 de întrebări, cu câte 3 variante de răspuns pentru fiecare întrebare şi, după caz, o aplicaţie numerică, denumită în continuare aplicaţie numerică:

- subiectul pentru gradul I constă într-un chestionar;

- subiectele pentru gradul II constau într-un chestionar şi o aplicaţie numerică;

- subiectele pentru gradele III şi IV constau într-un chestionar şi o aplicaţie numerică, diferite pentru tipurile de autorizare.

13. Pentru examen, Comisia de examinare elaborează mai multe variante de chestionare şi de aplicaţii numerice:

a) chestionarul pentru gradele I şi II conţine întrebări având câte un singur răspuns corect;

b) chestionarul pentru gradele III şi IV conţine întrebări care pot avea unul sau două răspunsuri corecte.

14. Chestionarului şi aplicaţiei numerice li se atribuie un cod format dintr-un număr de identificare şi din indicativul corespunzător gradului de autorizare pentru care s-au întocmit.

15. După aprobare, chestionarele şi aplicaţiile numerice se multiplică corespunzător numărului de candidaţi înscrişi pentru susţinerea examenului pentru fiecare grad/tip de autorizare, după caz; documentele se introduc în plicuri, care se sigilează.

3.12. Procedura de desfăşurare a examenului

1. În data şi la ora programată candidaţii sunt acceptaţi în sălile de examen, pe baza listelor întocmite de serviciul de specialitate, cu următoarele precizări:

a) acceptarea în sală se realizează, de regulă, în ordine alfabetică, în baza actului de identitate;

b) candidaţii sunt fotografiaţi, în vederea emiterii legitimaţiei de electrician autorizat.

2. Neîndeplinirea oricăreia dintre cerinţele menţionate ia subpct. 1 de către un candidat atrage dreptul Comisiei de examinare de a-l declara absent pe acel candidat, acesta trebuind să părăsească sala de examen.

3. Fiecare candidat primeşte, în funcţie de gradul/tipul de autorizare, după caz, următoarele documente: chestionar, aplicaţie numerică şi formular de înscriere a răspunsurilor la chestionar, denumit în continuare formular. Formularul şi aplicaţia numerică conţin o zonă în care fiecare candidat îşi înscrie datele personale; zona se pliază, se sigilează şi se ştampilează de către membrii comisiei. Conţinutul formularelor este prevăzut în prezenta anexă.

4. După rezolvarea subiectelor, candidatul predă supraveghetorului toate documentele primite; candidatul semnează pentru predarea lucrării în listele utilizate la accesul în sală.

5. Durata alocată rezolvării subiectelor este diferită în funcţie de gradul/tipul de autorizare pentru care se organizează examenul:

- la gradele I şi II, examenul durează o oră;

- la gradul III, examenul durează două ore;

- la gradul IV, examenul durează 3 ore.

6. Nu se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le-ar putea consulta în vederea soluţionării subiectelor de examen, precum şi comunicarea cu exteriorul sălii de examen prin mijloace informatice sau orice alte mijloace; orice încercare de fraudă din partea unui candidat în timpul desfăşurării examenului se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen, cu înscrierea în toate documentele de examen (chestionar, formular şi, după caz, aplicaţia numerică) referitoare la acest candidat a menţiunii „Eliminat din examen”. Eliminarea din examen se face numai în prezenţa şi cu acordul preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisiei de examinare.

7. Comisia de examinare procedează la verificarea lucrărilor, notând cu culoare roşie, în rubrica „Rezultatul verificării” a fiecărui formular, punctajul acordat la fiecare subiect. La notarea chestionarului şi a aplicaţiei numerice se aplică următoarele reguli:

a) se acordă 1 punct în cazul în care au fost marcate numai variantele/varianta corecte/corectă de răspuns;

b) se acordă 0,5 puncte în cazul în care chestionarul este de tipul menţionat la pct. 3.1.1 subpct. 13 lit. b) şi întrebarea are două variante corecte de răspuns, iar candidatul a marcat doar una dintre acestea;

c) se acordă 0 puncte, în cazurile contrare celor menţionate la lit. a) şi b) de mai sus;

d) notarea aplicaţiei numerice se realizează cu un punctaj maxim de 5 puncte, stabilit după următoarele criterii:

a) precizarea formulelor de calcul;

b) înlocuirea datelor în formulele de calcul;

c) efectuarea calculelor;

d) precizarea unităţilor de măsură pentru variabilele utilizate în formulele de calcul;

e) stabilirea rezultatului final, pe baza calculelor efectuate.

8. După verificarea tuturor lucrărilor, în prezenţa membrilor Comisiei de examinare, se procedează la desigilarea lucrărilor (desfacerea zonei din formular şi aplicaţia numerică pe care sunt înscrise datele personale ale fiecărui candidat) şi întocmirea listelor cu rezultatele examenului.

9. Se consideră că au promovat examenul candidaţii la gradul I care au obţinut minimum 24 de puncte la chestionar şi candidaţii la gradele II, III şi IV care au obţinut minimum 24 de puncte la chestionar si minimum 3 puncte la aplicaţia numerică.

10. În listele cu rezultatele examenului se înscrie calificativul „Admis”, dacă s-au obţinut punctajele minime precizate la subpct. 9, sau „Respins”, dacă cel puţin unul dintre punctajele obţinute este sub valoarea precizată la subpct. 9.

11. Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de către membrii Comisiei de examinare şi la care se anexează listele cu rezultatele examenului publicate în centrul de examinare; procesul-verbal, precum şi documentele de examen ale candidaţilor se arhivează la sediul Autorităţii competente.

12. Listele cu rezultatele examenului se publică şi pe pagina de internet a Autorităţii competente, în termen de maximum 15 zile de la data încheierii perioadei de desfăşurare a examenelor.

13. Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea şi rezultatele examenului se înregistrează la Autoritatea competentă în termen de 5 zile de la data publicării rezultatelor pe pagina de internet a Autorităţii competente.

14. Reverificarea lucrărilor ale căror rezultate sunt contestate se face de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, având în componenţă alţi membri decât cei nominalizaţi în Comisia de examinare.

15. Analizarea contestaţiilor se face în cel mult 20 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toţi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează.

3.1.3. Emiterea legitimaţiei de electrician autorizat

1. Candidatul declarat „Admis” în urma examenului dobândeşte calitatea de electrician autorizat, atestată prin legitimaţia eliberată de către Autoritatea competentă. Legitimaţia este nominală şi netransmisibilă; formatul legitimaţiei este prevăzut în prezenta anexă.

2. Legitimaţiile se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic de evidenţă; numărul de legitimaţie este numărul de ordine din registru, care poate fi consultat la sediul Autorităţii competente după obţinerea unui acord din partea Direcţiei generale din cadrul Autorităţii competente.

3. Legitimaţiile se emit şi se eliberează candidaţilor declaraţi „Admis”, de regulă, în ziua şi la locul de desfăşurare a examenului.

4. Pentru fiecare candidat la examen se vor păstra, pe durata de valabilitate a legitimaţiei, la sediul Autorităţii competente, documentele examenului.

 

Modelul legitimaţiei de electrician autorizat

 

Faţă:

 

SIGLA ANRE

ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

 

 

 

Loc pentru fotografie

 

LEGITIMAŢIE Nr. ........./.........

ELECTRICIAN AUTORIZAT

Gradul/Tipul

 

Numele.......................

Prenumele......................

CNP..........................

Valabilitate....................

 

 

Verso:

 

 

Titularul acestei legitimaţii are competenţa să proiecteze şi/sau să execute lucrări de instalaţii electrice în conformitate cu gradul şi tipul de autorizaţie.

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

 

Semnătura autorizată,

 

Ştampila ANRE

 

 

 

3.1.4. Modelul formularului de înscriere a răspunsurilor la chestionar pentru gradele I şi II

 

(pagina 1)

 

 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Examen de electrician autorizat

 

Numele........................................

 

Prenumele...................................

 

CNP..............................................

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR

Instrucţiuni de completare a formularului

 

a) Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare există o singură variantă corectă de răspuns.

b) Se marchează numai cu pix albastru spaţiile corespunzătoare variantei corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 2 se consideră corectă varianta b, iar la întrebarea 3 se consideră corectă varianta c, formularul se completează astfel:

 

Întrebarea nr.

Varianta a

Varianta b

Varianta c

1.

O

O

O

2.

O

O

3.

O

O

4.

O

O

O

…..

O

O

O

 

c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor.

 

(continuare)

 

(pagina 2)

 

Întrebarea nr.

Varianta a

Varianta b

Varianta c

Punctaj

1.

O

O

O

 

2.

O

O

O

 

3.

O

O

O

 

4.

O

O

O

 

5.

O

O

O

 

6.

O

O

O

 

7.

O

O

O

 

8.

O

O

O

 

9.

O

O

O

 

10.

O

O

O

 

11.

O

O

O

 

12.

O

O

O

 

13.

O

O

O

 

14.

O

O

O

 

15.

O

O

O

 

16.

O

O

O

 

17.

O

O

O

 

18.

O

O

O

 

19.

O

O

O

 

20.

O

O

O

 

21.

O

O

O

 

22.

O

O

O

 

23.

O

O

O

 

24.

O

O

O

 

25.

O

O

O

 

26.

O

O

O

 

27.

O

O

O

 

28.

O

O

O

 

29.

O

O

O

 

30.

O

O

O

 

 

 

Punctaj total

 

 

 

Semnături (membrii Comisiei de examinare)

…………………………….

…………………………….

 

3.1.5. Modelul formularului de înscriere a răspunsurilor la chestionar pentru gradele III şi IV

 

(pagina 1)

 

 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Examen de electrician autorizat

 

Numele........................................

 

Prenumele...................................

 

CNP..............................................

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR

Instrucţiuni de completare a formularului

 

a) Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare pot exista una sau două variante corecte de răspuns.

b) Se marchează numai cu pix albastru spaţiile corespunzătoare variantei sau variantelor corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 1 se consideră corecte variantele a şi b, iar la întrebarea 2 se consideră corectă numai varianta c, formularul se completează astfel:

 

Întrebarea nr.

Varianta a

Varianta b

Varianta c

1.

O

2.

O

O

O

3.

O

O

O

…..

O

O

O

 

c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor.

 

(continuare)

 

(pagina 2)

 

Întrebarea nr.

Varianta a

Varianta b

Varianta c

Punctaj

1.

O

O

O

 

2.

O

O

O

 

3.

O

O

O

 

4.

O

O

O

 

5.

O

O

O

 

6.

O

O

O

 

7.

O

O

O

 

8.

O

O

O

 

9.

O

O

O

 

10.

O

O

O

 

11.

O

O

O

 

12.

O

O

O

 

13.

O

O

O

 

14.

O

O

O

 

15.

O

O

O

 

16.

O

O

O

 

17.

O

O

O

 

18.

O

O

O

 

19.

O

O

O

 

20.

O

O

O

 

21.

O

O

O

 

22.

O

O

O

 

23.

O

O

O

 

24.

O

O

O

 

25.

O

O

O

 

26.

O

O

O

 

27.

O

O

O

 

28.

O

O

O

 

29.

O

O

O

 

30.

O

O

O

 

 

 

Punctaj total

 

 

 

Semnături (membrii Comisiei de examinare)

…………………………….

…………………………….

 

3.2. Procedura de autorizare a verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari

3.2.1. Procedura de înscriere

1. Autorizarea specialiştilor verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an: sesiune de primăvară şi, respectiv, sesiune de toamnă.

2. Prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, în mod excepţional, se pot organiza autorizări şi în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare extrasesiuni.

3. Autorizarea se poate obţine prin înregistrarea la Autoritatea competentă a unui dosar cuprinzând documentele menţionate în Regulament.

4. Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea sesiunii de autorizare se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile. Termenul final de înregistrare a cererilor de autorizare este, de regulă, cu 30 de zile înainte de data fixată pentru începerea perioadei de desfăşurare a examenului de autorizare a electricienilor. Pentru buna desfăşurare a sesiunii, Autoritatea competentă poate limita numărul cererilor înregistrate în fiecare sesiune.

5. În funcţie de numărul candidaţilor şi de locul în care aceştia îşi au domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea, Autoritatea competentă decide numărul şi localizarea, pe teritoriul ţării, a centrelor în care urmează să se organizeze autorizarea; anunţul privind nominalizarea centrelor în care se organizează autorizarea se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente, de regulă, în cel mult 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de înscriere. Centrele de autorizare vor fi aceleaşi cu cele de examinare.

6. De regulă, cu cel puţin 15 zile înainte de perioada stabilită pentru autorizare, pe pagina de internet a Autorităţii competente se publică listele candidaţilor, cuprinzând informaţii privind solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a fi admişi, precum şi informaţii privind solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a fi admişi, cu indicarea motivelor de neîndeplinire; listele precizează, pentru fiecare solicitant admis, centrul de autorizare în care urmează să îi fie eliberată autorizaţia.

7. Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a fi autorizaţi, din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarităţi legate de acestea, pot transmite completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă, în termenul stabilit, însă nu cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de perioada de desfăşurare a examenului de autorizare a electricienilor.

8. Analiza documentelor anexate cererii de obţinere a calităţii de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar se realizează de către serviciul de specialitate din cadrul Autorităţii competente.

9. Aprobarea autorizării specialiştilor verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari se face de către o comisie de autorizare, numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, pe baza unui proces-verbal semnat de către membrii Comisiei de autorizare. Şedinţele Comisiei de autorizare se programează de regulă în cele două sesiuni anuale.

10. Listele cu specialiştii ale căror dosare au fost acceptate în vederea obţinerii calităţii solicitate se publică şi pe pagina de internet a Autorităţii competente, în termen de maximum 15 zile de la data încheierii perioadei de desfăşurare a sesiunii.

11. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele analizei dosarelor în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar se înregistrează la Autoritatea competentă în termen de 5 zile de la data publicării listelor menţionate la subpct. 10 pe pagina de internet a Autorităţii competente.

12. Reverificarea dosarelor a căror analiză este contestată se face de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, având în componenţă alţi membri decât cei nominalizaţi în Comisia de autorizare.

13. Analizarea contestaţiilor se face în cel mult 20 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toţi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează.

3.2.2. Procedura de desfăşurare a autorizării

1. În data şi la ora programată candidaţii sunt acceptaţi în săli, pe baza listelor întocmite de serviciul de specialitate, cu următoarele precizări:

a) acceptarea în sală se realizează, de regulă, în ordine alfabetică, în baza actului de identitate;

b) candidaţii sunt fotografiaţi, în vederea emiterii autorizaţiei.

2. Neîndeplinirea oricăreia dintre cerinţele menţionate la subpct. 1 de către un candidat atrage dreptul comisiei de a-l declara absent pe acel candidat, acesta trebuind să vină la sediul Autorităţii competente pentru a fi fotografiat şi a-i fi eliberată autorizaţia corespunzătoare.

3.2.3. Emiterea autorizaţiei

1. Candidatul declarat „Admis” în urma procesului-verbal al Comisiei de autorizare dobândeşte calitatea de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar, atestată prin legitimaţia eliberată de către Autoritatea competentă. Legitimaţia este nominală şi netransmisibilă; formatul legitimaţiei este prezentat în anexele nr. 5, 6 şi 7 la regulament.

2. Legitimaţiile se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic de evidenţă; numărul de legitimaţie este numărul de ordine din registru, care poate fi consultat la sediul Autorităţii competente după obţinerea unui acord din partea Direcţiei generale din cadrul Autorităţii competente.

3. Legitimaţiile se emit şi se eliberează candidaţilor declaraţi „Admişi”, de regulă, în ziua şi la locul de desfăşurare a autorizării.

4. Pentru fiecare candidat se vor păstra, pe durata de valabilitate a legitimaţiei, la sediul Autorităţii competente, documentele acestuia.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Experienţa profesională minimă de tip EPP; EPEx sau EPOp pentru fiecare CPA

 

 

I

IIA

IIB

IIIA

IIIB

IVA

IVB

CPA1

3 ani EPEx

-

-

-

-

-

-

CPA2

2 ani EPEx sau EPOp

-

-

-

-

-

-

CPA3

1 an EPEx sau EPOp

-

-

-

-

-

-

CPA4

1 an EPEx sau EPOp

-

3 ani EPEx sau EPOpI

-

-

-

-

CPA5

Fără EP

2 ani EPP

2 ani EPEx sau EPOp

-

4 ani EPEx instalaţii MT

-

-

CPA6

Fără EP

Fără EP

Fără EP

2 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT

2 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT

-

-

CPA6.1

Fără EP

Fără EP

Fără EP

2 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT

2 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT

3 ani EPP instalaţii electrice IT

3 ani EPEx sau EPOp, instalaţii electrice IT

CPA6.2

Fără EP

Fără EP

Fără EP

2 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT

2 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT

4 ani EPP instalaţii electrice IT

4 ani EPEx sau EPOp, instalaţii electrice IT

CPA6.3

Fără EP

Fără EP

Fără EP

2 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT

2 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT

4 ani EPP instalaţii electrice IT

4 ani EPEx sau EPOp, instalaţii electrice IT

CPA7

Fără EP

Fără EP

Fără EP

-

-

-

-

CPA7.1

Fără EP

Fără EP

Fără EP

3 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT

3 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT

-

-

CPA7.2

Fără EP

Fără EP

Fără EP

3 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT

3 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT

-

-

CPA7.3

Fără EP

Fără EP

Fără EP

3 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT

3 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT

-

-

CPA7.4

Fără EP

Fără EP

Fără EP

3 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT

3 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT

-

-

CPA7.5

Fără EP

Fără EP

Fără EP

3 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT

3 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT

4 ani EPP instalaţii electrice IT

4 ani EPEx sau EPOp, instalaţii electrice IT

CPA8

Fără EP

1 an EPP

1 an EPEx sau EPOp

-

-

-

-

CPA 8.1

Fără EP

1 an EPP

1 an EPEx sau EPOp

4 ani EPP instalaţii electrice MT

4 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT

-

-

CPA 9

Fără EP

2 an EPP

2 an EPEx sau EPOp

-

-

-

-

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

5.1. Model de legitimaţie personalizată de verificator de proiecte autorizat ANRE

 

Faţă:

 

SIGLA ANRE

ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

 

 

 

Loc pentru fotografie

 

LEGITIMAŢIE Nr. ........./.........

VERIFICATOR DE PROIECTE AUTORIZAT

 

Numele.......................

Prenumele......................

CNP..........................

Valabilitate....................

 

 

Verso:

 

 

Titularul acestei legitimaţii are competenţa să verifice proiectele de instalaţii electrice sau părţi electrice din cadrul unor proiecte complexe numai la nivelul competenţelor legitimaţiei de electrician autorizat deţinute, în conformitate cu prevederile menţionate în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Calitatea de verificator de proiecte autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

 

Semnătura autorizată,

 

Ştampila ANRE

 

 

5.2. Model de ştampilă personalizată de verificator de proiecte autorizat ANRE

 

Autoritatea Naţională de Reglementare

în Domeniul Energiei

Numele si prenumele,

CNP

 

Verificator de proiecte de instalaţii electrice

Autorizaţia nr. XXX/YY.ZZ.20XX

Valabilă până la data de: ZZ.YY.20XX

 

 

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

6.1. Model de legitimaţie personalizată de responsabil tehnic cu execuţia autorizat ANRE

 

Faţă:

 

SIGLA ANRE

ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

 

 

 

Loc pentru fotografie

 

LEGITIMAŢIE Nr. ........./.........

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA AUTORIZAT

 

Numele.......................

Prenumele......................

CNP..........................

Valabilitate....................

 

 

Verso:

 

 

Titularul acestei legitimaţii are competenţa să verifice lucrările de instalaţii electrice numai la nivelul competenţelor legitimaţiei de electrician autorizat deţinute, în conformitate cu prevederile menţionate în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Calitatea de responsabil tehnic cu execuţia autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE

 

Semnătura autorizată,

 

Ştampila ANRE

 

 

6.2. Model de ştampilă personalizată de responsabil tehnic cu execuţia autorizat ANRE

 

Autoritatea Naţională de Reglementare

în Domeniul Energiei

Numele si prenumele

CNP

 

Responsabil tehnic cu execuţia

Autorizaţia nr. XXX/YY.ZZ.20XX

Valabilă până la data de: ZZ.YY.20XX

 

 

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

7.1. Model de legitimaţie personalizată de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat ANRE

 

Faţă:

 

SIGLA ANRE

ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

 

 

 

Loc pentru fotografie

 

LEGITIMAŢIE Nr. ........./.........

EXPERT TEHNIC DE CALITATE ŞI EXTRAJUDICIAR AUTORIZAT

 

Numele.......................

Prenumele......................

CNP..........................

Valabilitate....................

 

 

Verso:

 

 

Titularul acestei legitimaţii are competenţa să expertizeze proiectele de instalaţii electrice şi execuţia acestora numai la nivelul competenţelor legitimaţiei de electrician autorizat deţinute, în conformitate cu prevederile menţionate în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

 

Semnătura autorizată,

 

Ştampila ANRE

 

 

7.2. Model de ştampilă personalizată de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat ANRE

 

Autoritatea Naţională de Reglementare

în Domeniul Energiei

Numele si prenumele

CNP

 

Expert tehnic de calitate si extrajudiciar

Autorizaţia nr. XXX/YY. ZZ.20XX

Valabilă până la data de: ZZ. YY.20XX

 

 

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

Registrul de evidenţă a proiectelor de instalaţii electrice verificate

Numele şi prenumele verificatorului......

Nr. legitimaţiei de verificator de proiecte

 

Nr. crt.

Data

Denumirea proiectului

(nr. contractului pentru verificarea documentaţiei)

Domeniul după clasificarea CAEN

Proiectantul

Beneficiarul

Faza de proiectare

Observaţii la proiectul verificat

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

 

Registrul de evidenţă a lucrărilor de instalaţii electrice executate sub coordonarea responsabililor tehnici cu execuţia

Numele şi prenumele responsabilului tehnic cu execuţia

Nr. legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia...........

 

Nr. crt.

Data

Denumirea proiectului

(nr. contract)

Domeniul după clasificarea CAEN

Executantul

Beneficiarul

Proiectantul

Data şi nr. procesului-verbal de recepţie

Evenimente semnificative pe parcursul execuţiei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

Registrul de evidenţă a expertizelor tehnice de calitate

Numele şi prenumele expertului tehnic şi extrajudiciar......

Nr. legitimaţiei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar

 

Nr. crt.

Data

Denumirea lucrării expertizate:

- beneficiarul

- nr. contractului

Domeniul după clasificarea CAEN

Datele lucrării:

- proiectant, data

- executant, data

- comisii de recepţie

- valoarea totală a lucrării

Obiectul expertizării:

- cine a solicitat expertizarea

- motivul expertizării

- data finalizării expertizării

Raportul de expertiză:

- întrebările la care s-a răspuns

- soluţiile date de expert

0

1

2

3

4

5

6