MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 153/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 153         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 22 martie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 33 din 5 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (5) teza a două ultima liniuţă din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Decizia nr. 34 din 5 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 şi 5 şi ale art. 7208 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

32. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetre lor pentru concesionarea de activităţi de explorare, privind concursul public de ofertă - Runda nr. 81/2013

 

160. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2013 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptate de Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (CEE - ONU), la Geneva la 26 mai 2000

 

207. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea lit. A „Tarife pentru pregătirea de specialitate (formare)” de la pct. I „Tarife pentru cursuri de formare a personalului navigant” din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

 

359. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulantă pentru anul 2013

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

5. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru candidatul independent Oprescu Sorin Mircea - Primăria Municipiului Bucureşti - alegeri locale generale 10 iunie 2012

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 33

din 5 februarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (5) teza a două ultima liniuţă din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (5) ultimul paragraf din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Ştefan Lazăr în Dosarul nr. 10.423/99/2011 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.201 D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată şi menţinerea jurisprudenţei Curţii în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 6 iunie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 10.423/99/2011, Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (5) ultimul paragraf din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Ştefan Lazăr cu prilejul soluţionării unei cauze având ca obiect soluţionarea unei cereri privind unele drepturi băneşti.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale deoarece prin intermediul acestora se instituie o dublă impozitare. Autorul excepţiei consideră că impozitul pe venit este reţinut de două ori, potrivit textului de lege criticat, prima oară deoarece ajutoarele cuvenite personalului militar trecut în rezervă sunt stabilite prin raportare la solda lunară netă, ceea ce înseamnă că s-a aplicat deja impozitul la solda lunară brută, solda netă fiind suma de bani rămasă în urma aplicării tuturor impozitelor, taxelor şi contribuţiilor legale. A două oară, prin impozitarea încă o dată a soldelor lunare nete, reprezentând ajutoarele.

În continuare, autorul consideră că textul legal criticat nu se poate interpreta că instituie noţiunea de soldă lunară ca un simplu criteriu de referinţă pentru stabilirea sumelor supuse impozitării, întrucât în acest caz s-ar ajunge tot la o dublă impozitare, câtă vreme criteriul de referinţă corect ar fi trebuit să fie solda funcţiei de bază, astfel cum se prevede la pct. 12 al capitolului I, art. 3 alin. (2) şi (3) şi art. 20 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284f2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice sau solda brută, dar în nici un caz solda netă.

Prin urmare, legiuitorul a determinat, prin referire la solda netă, o micşorare abuzivă a acestor drepturi.

Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale întrucât acestea se referă doar la modul decalcul al ajutoarelor acordate la trecerea în rezervă, respectiv la cuantificarea lor în raport cu solda lunară netă, şi nu la o dublă impozitare. De asemenea, instanţa mai arată că modul de determinare a cuantumului acestor ajutoare reprezintă opţiunea legiuitorului.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 94 alin. (5) ultimul paragraf din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Curtea, examinând excepţia de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulată, constată că, în realitate, obiectul acesteia îl constituie dispoziţiile art. 94 alin. (5) teza a două ultima liniuţă din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2010. Dispoziţiile legale criticate au fost introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010.

Textul de lege are următorul cuprins: u(5) Veniturile reprezentând; [.,.]- sumele reprezentând plăţile compensatorii calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în rezervă sau al cărui contract încetează ca urmare a nevoilor de reducere şi de restructurare, precum şi ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară netă, acordate acestuia la trecerea în rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc condiţiile de pensie, precum şi ajutoare sau plăţi compensatorii primite de poliţişti aflaţi în situaţii similare, al căror cuantum se determină în raport cu salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislaţiei în materie, devin impozabile începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010”.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 56 alin. (2) privind aşezarea justă a sarcinilor fiscale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate fac parte din cap. XIV intitulat „Dispoziţii tranzitorii şi finale” din Legea nr. 571/2003 şi se referă la faptul că, începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010, devin impozabile veniturile reprezentând plăţile compensatorii calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în rezervă sau al cărui contract încetează ca urmare a nevoilor de reducere şi de restructurare, precum şi ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară netă, acordate acestuia la trecerea în rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc condiţiile de pensie, precum şi ajutoare sau plăţi compensatorii primite de poliţişti aflaţi în situaţii similare, al căror cuantum se determină în raport cu salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislaţiei îh materie.

Astfel, venitul realizat din sumele reprezentând plăţi compensatorii este un drept de natură salarială, iar din punct de vedere fiscal aceste sume sunt supuse impozitului pe salarii. Potrivit art. 55 alin. (1) şi (2) lit. k) coroborate cu art. 94 alin. (5) teza a două ultima liniuţă din Codul fiscal, sumele reprezentând plăţi compensatorii sunt considerate venituri din salarii (venituri asimilate salariilor).

Curtea, pronunţându-se asupra prevederilor criticate, prin raportare la critici şi prevederi constituţionale similare, prin Decizia nr. 921 din 1 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 16 ianuarie 2013, a constatat că acest tratament fiscal a fost justificat de faptul că legiuitorul a dispus, din raţiuni economico-financiare, trecerea sumelor reprezentând plăţi compensatorii şi ajutoare cuvenite personalului militar trecut în rezervă din categoria veniturilor scutite de la plata impozitului pe venit în categoria venituri impozabile.

Curtea a apreciat că soluţia legislativă contestată nu vizează o impozitare la valoarea soldelor brute şi apoi o altă impozitare la valoarea soldelor nete. În consecinţă, Curtea a statuat că textul legal criticat stabileşte în mod clar faptul că sumele reprezentând plăţi compensatorii şi/sau ajutoare se calculează prin raportare la valoarea soldelor lunare nete acordate personalului militar trecut în rezervă, aceasta reprezentând o modalitate de stabilire a cuantumului ajutoarelor acordate, şi nicidecum un impozit pe venit.

Aşadar, este vorba doar despre impozitarea, aplicată o singură dată, a sumelor al căror cuantum se stabileşte conform dispoziţiilor legale criticate.

Faptul că legiuitorul stabileşte drept criteriu de referinţă valoarea soldelor lunare nete nu este de natură să conducă la o dublă impozitare, acest criteriu de referinţă fiind la libera sa apreciere.

În fine, Curtea reţine că prin modificarea adusă Codului fiscal în sensul arătat mai sus, care a intrat în vigoare la sfârşitul lunii iunie 2010, s-a instituit impozitarea respectivelor venituri începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010, ceea ce înseamnă că noile prevederi legale dispun exclusiv pentru viitor.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să modifice jurisprudenţa Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DEC.DE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (5) teza a două ultima liniuţă din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Ştefan Lazăr în Dosarul nr. 10.423/99/2011 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa din data de 5 februarie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 34

din 5 februarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 şi 5 şi ale art. 7208 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 şi 5 şi ale art. 7208 din Codul de procedura civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială Iner-Com - S.R.L. din Miercurea-Ciuc în Dosarul nr. 2.047/258/2012 al Judecătoriei Miercurea-Ciuc şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.303D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată şi menţinerea jurisprudenţei Curţii în materie.

CURTEA.

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele;

Prin încheierea din 3 august 2012, pronunţată în Dosarul nr. 2.047/258/2012, Judecătoria Miercurea-Ciuc a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 şi 5 şi art. 7208 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială Iner-Com - S.R.L. din Miercurea-Ciuc într-o cauză având ca obiect soluţionarea contestaţiei la executare formulată împotriva executării silite declanşate în cadrul unui dosar execuţional.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că art. 3731 alin. 2 şi 5 din Codul de procedură civilă este neconstituţional întrucât prin soluţionarea cererii de încuviinţare a executării silite în camera de consiliu, fără citarea părţilor, nu sunt respectate principiile publicităţii şi contradictorialităţii, debitorul fiind privat de dreptul de a se apăra împotriva încuviinţării executării silite.

Referitor la neconstituţionalitatea art. 720® din Codul de procedură civilă se arată că urmare a caracterului executoriu al hotărârilor judecătoreşti pronunţate în primă instanţă în materie comercială (în prezent în materia litigiilor între profesionişti), coroborat cu caracterul definitivai măsurii evacuării dispuse prin sentinţa judecătorească, se ajunge ca atât apelul, cât şi recursul declarate împotriva acestei sentinţe să rămână fără obiect.

Autorul excepţiei consideră că în procesele de evacuare ar trebui să fie aplicabile numai prevederile art. 7209 din Codul de procedură civilă, iar numai hotărârile irevocabile, care s-au pronunţat după epuizarea tuturor căilor de atac prevăzute de lege, să poată fi puse în executare, deoarece numai în acest mod ar fi respectate drepturile justiţiabililor.

Judecătoria Miercurea-Ciuc consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Instanţa apreciază, în privinţa art. 3731 alin. 2 şi 5 din Codul de procedură civilă, că nimic nu opreşte legiuitorul în lipsa unei prevederi constituţionale exprese în acest sens să prevadă posibilitatea ca anumite cereri să poată fi judecate fără prezenţa părţilor. Regula în materie o constituie soluţionarea cererilor după înştiinţarea părţilor, însă, în anumite situaţii speciale, în vederea soluţionării cu celeritate ori pentru a evita prejudicierea unei părţi, este posibilă şi necesară soluţionarea unei cereri şi fără citarea părţilor. În opinia instanţei, încuviinţarea executării silite fără citarea părţilor este necesară pentru a preveni o eventuală sustragere de la urmărirea silită a debitorului. Mai mult, debitorul are posibilitatea de a ataca această hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 399 alin. 22 din Codul de procedură civilă, fiindu-i astfel asigurat atât dreptul la un proces echitabil, cât şi la un recurs efectiv. De altfel, instanţa arată că această modalitate de soluţionare a cererilor nu este singulară, legiuitorul permiţând şi în alte situaţii soluţionarea fără citare, cum ar fi, de exemplu, în materia ordonanţei preşedinţiale, ori în materia măsurilor asigurătorii.

În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7208 din Codul de procedură civilă, instanţa apreciază că aceasta este neîntemeiată, deoarece art. 21 din Constituţie nu precizează expres care sunt căile de atac ce pot fi exercitate împotriva sentinţelor judecătoreşti şi nici nu cuprinde menţiuni referitoare la caracterul suspensiv de executare al acestor căi de atac. În aceste condiţii, cerinţele concrete referitoare la căile de atac, precum şi efectele acestora, urmează a fi stabilite de către legiuitor.

Or, în opinia instanţei, art. 7208 din Codul de procedură civilă vizează tocmai o asemenea situaţie specială, conferind caracter executoriu hotărârilor judecătoreşti date în primă instanţă în materia litigiilor între profesionişti, în condiţiile în care această materie se caracterizează prin necesitatea rezolvării cu celeritate ridicată a problemelor ivite.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru aşi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Guvernul apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată şi face referire la jurisprudenţa Curţii în materie.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine următoarele: Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 3731 alin. 2 şi 5 şi ale art. 7200 din Codul de procedură civilă, texte de lege care au următorul cuprins:

- Art. 3731 alin. 2: „Instanţe de executare încuviinţează executarea silită a obligaţiei stabilite prin titlul executoriu, printr-o singură încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor, în termen de cel mult 7 zile de la înregistrarea cererii de încuviinţare a executării silite.”

- Art. 3731 alin. 5; „încheierea prin care instanţa admite cererea de încuviinţare a executării silite nu este supusă niciunei căi de atac. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executării silite poate fi atacată cu recurs numai de către creditor, în termen de 5 zile de la comunicare”;

- Art. 7208: „Hotărârile date în primă instanţă potrivit prevederilor prezentului capitol sunt executorii. Exercitarea apelului nu suspendă de drept executarea,

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, precum şi dispoziţiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate prin raportarea la critici asemănătoare, instanţa de contencios constituţional statuând în mod constant că prevederile respective sunt în acord cu dispoziţiile constituţionale.

Astfel, prin Decizia nr. 1.548 din 6 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 24 ianuarie 2012, şi Decizia nr. 1.063 din 14 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 28 octombrie 2011, Curtea a statuat că dispoziţiile art. 3731 din Codul de procedură civilă institute reguli speciale de procedură privind exercitarea căilor de atac. Raţiunea pentru care legiuitorul a înlăturat, atât pentru creditor, cât şi pentru debitor, calea de atac împotriva încheierii de încuviinţare a cererii de executare silită este aceea a celerităţii ce se justifică în această etapă procesuală. Astfel, creditorul este lipsit de interes să atace o hotărâre prin care i s-a admis cererea, iar debitorul are posibilitatea de a-şi apăra drepturile, în raport cu orice incident de executare silită, pe calea contestaţiei la executare, care este o procedură contencioasă, în cadrul căreia se administrează probe cu respectarea principiului contradictorialităţii ce guvernează procesul civil.

Or, procedura încuviinţării executării silite este o procedură necontencioasă, în cadrul căreia instanţa de executare competentă verifică doar îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate prevăzute de art. 3731 din Codul de procedură civilă, fiind guvernată de regulile prevăzute de art. 331 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

Prevederile art. 3731 din Codul de procedură civilă în integralitatea lor nu pot fi interpretate şi aplicate în mod izolat, ci numai coroborate cu celelalte dispoziţii procedurale privind executarea silită, astfel că, în cazul încuviinţării executării silite, debitorul are dreptul să formuleze contestaţie la executare, în condiţiile art. 399 şi următoarele din Codul de procedură civilă, unde îşi poate formula toate apărările pe care înţelege să se sprijine, astfel încât şi din această perspectivă dreptul la apărare nu este încălcat.

Distinct de cele menţionate mai sus, Curtea mai reţine că stabilirea de către legiuitor a regulii potrivit căreia încuviinţarea executării silite a obligaţiei stabilite prin titlul executoriu se face în camera de consiliu, fără citarea părţilor, nu contravine art. 21 din Constituţie, legiuitorul acţionând în virtutea competenţelor sale stabilite de art. 126 alin. (2) din Constituţie. Totodată, soluţia legislativă criticată este justificată de faptul că în această procedură nu se tranşează fondul litigiului, ci exclusiv o chestiune ce vizează buna administrare a actului de justiţie.

În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7208 din Codul de procedură civilă, Curtea, prin Decizia nr. 12 din 18 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 22 martie 2011, făcând referire la jurisprudenţa anterioară, a statuat că art. 7208 din Codul de procedură civilă dă expresie principiului celerităţii în ceea ce priveşte executarea hotărârilor pronunţate în cauze comerciale, instituind în acest scop un tratament juridic diferenţiat pentru părţile unui litigiu comercial, precum şi că, în ipoteza admiterii apelului şi a schimbării în tot sau în parte a hotărârii care a fost deja executată, cel prejudiciat are dreptul la întoarcerea executării, etapă procesuală în care îşi va putea formula toate apărările pe care le consideră necesare, beneficiind de toate garanţiile unui proces echitabil.

De altfel, potrivit art. 280 alin. 1 din Codul de procedură civilă, debitorul are deschisă calea unei acţiuni pentru suspendarea execuţiei vremelnice, cerere care se va judeca de instanţa de apel, dispoziţiile art. 403 alin. 3 din acelaşi cod fiindu-i aplicabile.

Deosebit de această posibilitate, debitorul are deschisă şi calea unei contestaţii la executare în temeiul prevederilor art. 399 alin. 1 din Codul de procedură civilă, putând beneficia chiar şi de o suspendare a executării silite potrivit art. 403 alin. 1 din acelaşi cod, condiţionat de depunerea unei cauţiuni fixate de instanţă, astfel încât susţinerile referitoare la încălcarea principiului egalităţii în drepturi sunt neîntemeiate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, soluţiile şi considerentele deciziei amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3731 alin. 2 şi 5 şi ale art. 7208 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială Iner-Com - S.R.L. din Miercurea-Ciuc în Dosarul nr. 2.047/258/2012 al Judecătoriei Miercurea-Ciuc.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa din data de 5 februarie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, privind concursul public de ofertă - Runda nr. 81/2013

În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin, privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, privind concursul public de ofertă - Runda nr. 81/2013.

Art. 2. - Se aprobă Lista perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 81/2013, prevăzută în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele redactate în limba română vor fi depuse, în original şi în copie, potrivit legii, !a sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucureşti, str. I. D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zile lucrătoare de fa data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente şi informaţii:

I. plic exterior:

A. În cazul persoanelor juridice române:

a) declaraţie de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără ştersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din anexă potrivit art. 2 şi coordonatele topogeodezice, aşa cum au fost publicate, precum şi asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertă.

Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) declaraţie cuprinzând date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate, în original sau în copie legalizată;

e) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare, precum şi acordul de confidenţialitate pentru utilizarea datelor şi informaţiilor geologice încheiat între ofertant şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate, în original sau în copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimaţi în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut şi rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui altui indicator în afara celor menţionaţi nu se ia în considerare;

h) certificate constatatoare/adeverinţe, în original sau în copie legalizată, emise de autorităţile/instituţiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boii profesionale, precum şi bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; ori

- documentaţie privind dotarea tehnică a ofertantului care va cuprinde cel puţin informaţii privind instalaţiile şi utilajele specifice activităţilor miniere de cercetare geologică, deţinute de ofertant, şi titlul deţinerii acestora, precum şi personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activităţilor miniere, şi un memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnică proprie, neatestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activităţile miniere, semnată şi ştampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermă de executare a activităţilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fără capacitate tehnică proprie.

Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior.

În situaţia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele documentelor prevăzute la lit. d), g) şi h) vor fi prezentate în oferta aflată pe poziţia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.

Documentele prevăzute la lit. d), g) şi h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei;

B. În cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele şi informaţiile prevăzute la pct. A. lit. a), b)5 e), f) şi i), precum şi următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

b) raportul anual auditat.

Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate şi filă finală;

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât şi al persoanelor juridice străine, conţine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

Programul de explorare propus şi proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, şi valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - (1) în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda ia deschiderea plicului interior.

(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - (1) în vederea formulării ofertelor. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pune la dispoziţia persoanelor juridice interesate date şi informaţii geologice existente în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale.

(2) Accesul la datele şi informaţiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3 alin. (2).

Art. 8. - (1) Organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003. cu modificările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare a capacităţii financiare, capacităţii tehnice, programului de explorare şi proiectului tehnic de refacere a mediului, precum şi date le-limită ale evaluării ofertelor şi cea a declarării câştigătorului pot fi obţinute gratuit de participanţii la concursul public de ofertă de la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

(3) Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 021 317.00.96,021 317.00.18.021 317.00.94 ori 021 317.00.95.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 18 martie 2013.

Nr. 32.

 

ANEXĂ

 

LISTA

perimetre lor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 81/2013

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafaţa km2

Judeţul

Substanţa

 

 

X

Y

 

 

 

1

Moşneni

367320

336768

0,901

Mehedinţi

lignit

366664

337556

365878

337255

366863

336239

2

Ilova

424300

291600

2,099

Caraş-Severin

lignit

424300

29202a

423000

292400

421250

292200

421250

291600

422300

291500

423100

291750

423300

291500

3

Livezile

517690

230152

0,757

Arad

nisip şi pietriş

517690

231303

517527

231338

516843

231096

516995

230523

517329

230152

4

Verendin

402500

282570

0,298

Caraş-Severin

lignit

402300

283420

401950

283420

402150

282570

5

Iordăcheanu-Podenii Noi

401085

595934

1,663

Prahova

nisip şi pietriş

400800

596512

400387

596327

399992

597240

399472

597442

398970

597861

398006

597956

398125

597412

399451

597121

400550

595720

6

Novaci

314600

577600

1,872

Giurgiu

nisip şi pietriş

314350

577780

314000

578000

312750

579200

312100

578900

313350

577200

313700

577600

313950

577650

314400

577400

7

Techirghiol Gughiş

288600

789366

1,917

Constanţa

nămoluri terapeutice sapropelice

288583

790544

286658

789300

287232

788524

8

Nord Tâncova

462008

279212

8,178

Caraş-Severin

minereu polimetalic

462000

280500

461000

282000

459000

282000

459000

279000

461402

279010

9

Miculeşti I

369500

343100

0,570

Gorj

lignit

369650

343300

369995

343300

370180

343615

369945

343780

369895

343710

369320

344060

369035

343550

10

Văieni Vest

395000

328850

0,380

Gorj

granit

395000

329125

394570

329125

394400

329535

393780

329500

393789

329309

394336

328971

394732

328989

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2013 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptate de Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (CEE - ONU), la Geneva la 26 mai 2000

 

Având în vedere prevederile art. 20 paragraful 5 din Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000,

în temeiul prevederilor art. 3 din Legea nr. 159/2008 pentru aderarea României \a Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele din 2013 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 159/2008, adoptate de Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (CEE - ONU), la Geneva la 26 mai 2000, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor şi Autoritatea Navală Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 februarie 2013.

Nr. 160.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul a Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea lit. A „Tarife pentru pregătirea de specialitate (formare)” de la pct. I „Tarife pentru cursuri de formare a personalului navigant” din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

În temeiul prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003, şi ale art. 4 alin. (1) pct. 31 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Litera A „Tarife pentru pregătirea de specialitate (formare)” de la punctul I „Tarife pentru cursuri de formare a personalului navigant” din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 18 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„A - Tarife pentru pregătirea de specialitate (formare)

 

Nr. crt.

Denumirea

Codul

Tariful (euro)

1.

Curs formare piloţi transport aerian public (integrat)

ATP(A)

60.251,00

2.

Curs formare piloţi transport aerian public (integrat)

CPL(A)IR

52.112,00

3.

Curs formare piloţi transport aerian public (integrat)

CPL(A)

49.878,00

4.

Curs formare pilot particular avioane

PPL(A)

8.797,00

5.

Curs formare piloţi transport aerian public (integrat)

CPL(H)IP

193.288,00

6.

Curs formare pilot particular elicopter

PPL(H)

34.392,00

7.

Curs formare mecanici naviganţi - partea teoretică

FMB-T

723,00

8.

Curs formare însoţiţi bord

FIB-T

1.343,00

9.

Curs formare piloţi comerciali - elicopter (integrat)

CPL(H)

102,317

10.

Ora de zbor instruire (curs integrat) avion CESSNA 172 S

IZ-CES

277,00

11.

Ora de zbor instruire (curs integrat) avion PIPER SENECAV

IZ-PIP

551,00

12.

Ora de zbor instruire (curs integrat) elicopter EC 120 B COLIBRI

IZ-EC

717,00

13.

Ora de zbor instruire (curs integrat) elicopter EC 155 B

IZ-EC

1.797,00”

 

 

Art. II. - Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 martie 2013.

Nr. 207.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2013

 

Văzând Referatul de aprobare E.N. 2.422 din 13 martie 2013 al Cabinetului Secretarului general,

având în vedere prevederile art. 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2013.

Art. 2. - Tarifele stabilite sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ele fiind calculate în baza bugetului Ministerului Sănătăţii aprobat pe anul 2013.

Art. 3. - În cazul în care prin legea de rectificare sunt acordate fonduri suplimentare care sunt repartizate în acest scop, Ministerul Sănătăţii va stabili redistribuirea lor, la propunerea Comisiei de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii.

Art. 4. - Redistribuirea fondurilor suplimentare şi repartizarea fondului de reechilibrare prevăzut în anexă se realizează prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 5. - Structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 13 martie 2013.

Nr. 359.

 

ANEXA

 

TARIFELE

pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2013

 

 

- mii lei -

Unităţi

Media pe 9 luni

Alba

9.479

Arad

9.201

Argeş

15.457

Bacău

12.584

Bihor

16.434

Bistriţa

5.580

Botoşani

8.372

Braşov

13002

Covasna

5.160

Dâmboviţa

9.326

Dolj

14.470

Galaţi

11.634

Giurgiu

6.540

Gorj

8.735

Harghita

10.306

Hunedoara

11.583

Ialomiţa

6.984

Iaşi

19.499

Maramureş

10.709

Mehedinţi

7847

Mureş

13 262

Neamţ

13.133

Olt

11.962

Prahova

16.016

Satu Mare

6.406

Sălaj

6.485

Sibiu

7.485

Suceava

12.475

Teleorman

10.760

Timiş

18.094

Tulcea

8.492

Vaslui

10.440

Vâlcea

9.593

Vrancea

9.668

Bucureşti-Ilfov

42.441

TOTAL Judeţe:

477.000

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat

 

În baza Notei de fundamentare a Direcţiei reglementare şi autorizare, înregistrată la Serviciul secretariat Consiliu din cadrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr. 55 din 28 februarie 2013 pentru aprobarea proiectului normei privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat,

în urma deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 7 martie 2013,

având în vedere prevederile art. 118 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (2), art. 21, 211, 22 şi ale art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Marian Sârbu

 

Bucureşti, 7 martie 2013.

Nr. 5.

 

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 3/2013

privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat

 

Având în vedere prevederile art. 118 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 211, 22 şi ale art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă reglementează activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat şi procedura de autorizare/avizare a agenţilor de marketing şi de avizare a persoanei juridice specializate.

(2) Prevederile prezentei norme se aplică administratorilor fondurilor de pensii administrate privat, denumiţi în continuare administratori, agenţilor de marketing şi persoanelor juridice specializate.

Art. 2. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute de art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) De asemenea, în înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) agentul de marketing persoană juridică reprezintă;

(i) societatea comercială autorizată de către Comisie pentru a desfăşura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, denumită în continuare broker de pensii private;

(ii) societatea comercială, constituită şi autorizată conform legilor speciale de către Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, care a primit acordul autorităţii de supraveghere ce a emis şi autorizaţia de funcţionare şi care a fost avizată de Comisie pentru a desfăşura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, denumită în continuare intermediar de pensii private;

b) agentul de marketing persoană fizică - persoana fizică avizată de către Comisie pentru a desfăşura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat;

c) formatorul - persoana fizică ce desfăşoară activităţi de formare teoretică şi practică a persoanelor implicate în activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat în cadrul programului de pregătire profesională organizat de administrator, de agentul de marketing persoană juridică sau de persoana juridică specializată;

d) marketingul fondului de pensii administrat privat - activitatea condusă de către administrator în vederea atragerii de participanţi la fondul de pensii administrat privat prin intermediul agenţilor de marketing autorizaţi/avizaţi de către Comisie;

e) persoana eligibilă - persoana în vârstă de până la 35 de ani la data luării în evidenţă de către instituţia de evidenţă în sistemul asigurărilor sociale, în baza documentului de asigurare, precum şi persoana care nu a împlinit vârsta de 45 de ani la data semnării actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat, care este asigurată la sistemul public de pensii şi a cărei identitate nu constituie informaţie clasificată;

f) persoana juridică specializată - societatea comercială care, conform actelor normative aplicabile, desfăşoară activităţi de formare profesională şi care este avizată de către Comisie pentru a desfăşura cursuri de pregătire profesională a agenţilor de marketing persoane fizice;

g) Portalul de documentaţie tehnică - aplicaţia informatică ce se accesează la adresa https://w3csspp.ro/itbox/, care cuprinde instrucţiuni tehnice pentru completarea şi transmiterea în format electronic, către Comisie, a datelor şi informaţiilor sub formă de rapoarte de către entităţile din cadrul sistemului de pensii private;

h) Registrul agenţilor de marketing, denumit în continuare Registru - secţiunea din Registrul fondurilor de pensii private şi al administratorilor care cuprinde informaţii privind agenţii de marketing care au fost autorizaţi/avizaţi de către Comisie;

i) sistemul informatic de raportări - sistemul informatic prin care Comisia colectează indicatori primari de la entităţile raportoare, denumit în continuare SIR:

j) XML (eXtensible Markup Language) - formatul standardizat folosit de SIR pentru transferul de date.

 

CAPITOLUL II

Activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat

 

Art. 3. - (1) Brokerul de pensii private poate desfăşura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cel puţin un contract pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondului de pensii administrat privat încheiat cu un administrator;

b) a fost autorizat de către Comisie şi înscris în Registru. (2) Intermediarul de pensii private poate desfăşura activitatea

de marketing a fondului de pensii administrat privat dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a primit acordul autorităţii de supraveghere care a emis şi autorizaţia de funcţionare pentru a desfăşura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat;

b) are cel puţin un contract pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondului de pensii administrat privat încheiat cu un administrator;

c) a fost avizat de către Comisie şi înscris în Registru.

(3) Agentul de marketing persoană fizică poate desfăşura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are un contract pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondului de pensii administrat privat sau contract de muncă încheiat cu un singur administrator ori, după caz, cu un singur agent de marketing persoană juridică;

b) a fost avizat de către Comisie şi înscris în Registru.

Art. 4. - Brokerul de pensii private şi intermediarul de pensii private pot desfăşura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat pentru toţi administratorii autorizaţi de către Comisie.

Art. 5. - (1) Agenţii de marketing persoane fizice desfăşoară activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat numai pentru un singur administrator sau, după caz, pentru un singur agent de marketing persoană juridică.

(2) Agenţii de marketing persoane fizice ai unui broker de pensii private sau agenţii de marketing persoane fizice ai unui intermediar de pensii private desfăşoară activitatea de marketing numai pentru administratorii cu care brokerul de pensii private sau intermediarul de pensii private are încheiate contracte.

Art. 6. - Activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat constă în:

a) informarea persoanei eligibile cu privire la condiţiile schemei de pensii private, prospectul schemei de pensii private, drepturile şi obligaţiile părţilor implicate, precum şi cu privire la natura riscurilor asociate schemei de pensii private;

b) punerea la dispoziţia persoanei eligibile a prospectului simplificat al schemei de pensii private, în mod gratuit, şi, la cerere, a prospectului detaliat;

c) informarea persoanei eligibile cu privire la modalitatea de aderare la un fond de pensii administrat privat;

d) obţinerea acordului de aderare al persoanei eligibile la fondul de pensii administrat privat, prin semnarea actului individual de aderare.

Art. 7. - Administratorul desfăşoară activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat numai prin intermediul agentului de marketing persoană juridică şi/sau agentului de marketing persoană fizică, autorizat/avizat de către Comisie.

 

CAPITOLUL III

Pregătirea agenţilor de marketing persoane fizice

 

Art. 8. - (1) Pregătirea persoanelor fizice în vederea obţinerii avizului pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondului de pensii administrat privat este în sarcina administratorilor, agenţilor de marketing persoane juridice şi/sau a persoanelor juridice specializate.

(2) Activităţile de formare teoretică şi practică a persoanelor implicate în activitatea de marketing în cadrul programului de pregătire profesională organizat de administrator, de agentul de marketing persoană juridică sau de persoana juridică specializată se desfăşoară numai de către formatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au absolvit cursurile unei instituţii de învăţământ superior;

b) au absolvit un program pentru ocupaţia de formator;

c) au experienţă de minimum un an în domeniul pensiilor private;

d) nu au menţiuni în cazierul judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de fals sau infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice;

e) nu au menţiuni în cazierul fiscal.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), activităţile de formare teoretică şi practică a persoanelor implicate în activitatea de marketing în cadrul programului de pregătire profesională organizat de administrator se pot desfăşura şi prin intermediul unor platforme electronice, cu respectarea cerinţelor actelor normative aplicabile.

(4) Administratorul, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată are obligaţia de a ţine evidenţa formatorilor care desfăşoară cursurile pentru agenţii de marketing persoane fizice, însoţită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de titular prin semnătură olografă, pe aceeaşi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;

b) curriculum vitae elaborat în conformitate cu anexa nr. 4;

c) copia actului care dovedeşte că a absolvit cursurile unei instituţii de învăţământ superior;

d) copia certificatului de absolvire a unui program pentru ocupaţia de formator, după caz;

e) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original.

Art. 9. - (1) Cursul pentru agenţii de marketing persoane fizice şi examenul de absolvire a acestuia sunt organizate pe baza unei tematici avizate de Comisie.

(2) în vederea obţinerii avizului privind tematica cursului pentru agenţii de marketing persoane fizice, administratorul, agentul de marketing persoană juridică şi persoana juridică specializată au obligaţia să includă în aceasta conţinutul minim publicat pe pagina de internet a Comisiei.

(3) Tematica prevăzută la alin. (1) este semnată de reprezentantul legal al societăţii.

Art. 10. - (1) Administratorul, agentul de marketing persoană juridică şi persoana juridică specializată au obligaţia de a actualiza tematica proprie cu ocazia desfăşurării cursului pentru agenţii de marketing persoane fizice, în conformitate cu actele normative aplicabile, şi de a transmite Comisiei o notificare în acest sens.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) conţine, în anexă, tematica actualizată.

(3) Comisia transmite, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, observaţii cu privire la modificările aduse acesteia, dacă este cazul.

Art. 11. - (1) Pentru fiecare persoană înscrisă la curs, administratorul, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată are obligaţia să întocmească un dosar care să conţină cel puţin următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă, pe aceeaşi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;

b) declaraţia pe propria răspundere a persoanei înscrise la cursul pentru agenţii de marketing persoane fizice, din care reiese că nu are menţiuni în cazierul judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de fals ori infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice şi/sau în cazierul fiscal;

c) declaraţia pe propria răspundere a persoanei înscrise la curs, din care reiese că nu a fost sancţionată de către autorităţi române sau străine cu interdicţia temporară ori definitivă de a desfăşura activităţi în cadrul sistemului financiar-bancar.

(2) Administratorul, agentul de marketing persoană juridică şi persoana juridică specializată au obligaţia de a se asigura că persoanele fizice care se înscriu la cursurile pentru agenţii de marketing persoane fizice îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 24 lit. a) şi b).

Art. 12. - (1) Examenul de absolvire a cursului pentru agenţii de marketing persoane fizice se desfăşoară sub forma unei probe scrise şi se susţine în termen de 30 de zile calendaristice de la finalizarea cursului.

(2) în termen de 30 de zile calendaristice de la promovarea examenului, administratorul, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată acordă certificatul de absolvire a cursului în forma prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 13. - (1) Persoana juridică specializată desfăşoară cursuri pentru agenţii de marketing persoane fizice în baza unui contract încheiat fie cu o persoană fizică care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 24 lit. a) şi b), fie cu un administrator, fie cu un agent de marketing persoană juridică.

(2) Contractul prevăzut la alin. (1) încheiat cu o persoană fizică trebuie să includă informaţii privind perioada în care se desfăşoară cursul şi data la care urmează să se susţină examenul.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de autorizare/avizare a agenţilor de marketing

 

SECŢIUNEA 1

Autorizarea brokerului de pensii private

 

Art. 14. - Comisia autorizează ca broker de pensii private o societate comercială nou-înfiinţată, precum şi oricare altă societate comercială care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) denumirea să nu inducă în eroare persoanele eligibile, participanţii sau alte persoane şi să conţină, în mod obligatoriu, sintagma „broker de pensii private”;

b) să aibă un capital social subscris şi vărsat integral în numerar de minimum 25.000 lei;

c) să aibă prevăzut în obiectul de activitate al societăţii ca obiect principal activităţi auxiliare ale fondurilor de pensii, completat, după caz, numai cu activităţi prevăzute în secţiunea „Intermedieri financiare şi asigurări” din Clasificarea activităţilor din economia naţională;

d) să aibă un sediu destinat desfăşurării activităţii pentru care solicită autorizarea, dotat cu echipamente corespunzătoare, unde se transmite şi se primeşte corespondenţa de la Comisie, sediu la care să fie prezent un angajat al brokerului de pensii private pe tot parcursul programului de lucru;

e) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, după caz;

f) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară şi/sau faliment, după caz;

g) acţionarii/asociaţii persoane fizice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

(i) să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal şi în certificatul de cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de fals sau infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice; (ii) să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice şi să nu fi fost implicaţi în niciun fel de scandaluri financiare;

h) acţionarii/asociaţii persoane juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

(i) să nu se afle în procedură de reorganizare judiciară şi/sau faliment;

(ii) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;

(iii) să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier fiscal;

i) membrii consiliului de administraţie, ai consiliului de supraveghere, ai directoratului, directorii sau administratorii, după caz, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

(i) să aibă pregătirea, experienţa profesională şi onorabilitatea necesare funcţiei pe care urmează să o îndeplinească;

(ii) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior;

(iii) să nu fi fost sancţionaţi de către autorităţi române sau străine din sistemul financiar-bancar cu interdicţia temporară ori definitivă de a desfăşura activităţi în sistemul în care au activat;

(iv) să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal şi în certificatul de cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de fals ori infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice;

(v) să nu fie membri în consiliul de administraţie, consiliul de supraveghere, directorat sau conducători ai unei societăţi de administrare din sistemul de pensii private ori ai unei instituţii de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar al activelor fondurilor de pensii private;

(vi) să nu fie membri în consiliul de administraţie al societăţii de servicii de investiţii financiare care are un contract încheiat cu administratorul pentru care desfăşoară activitatea de marketing;

(vii) să nu fie angajaţi sau să nu aibă niciun fel de relaţie contractuală cu un alt administrator din sistemul de pensii private;

j) să aibă cel puţin un contract încheiat cu un administrator pentru care urmează să desfăşoare activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat şi care conţine prevederea conform căreia acesta intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare ca broker de pensii private de către Comisie;

k) să desemneze, din cadrul societăţii, o persoană responsabilă cu activitatea de marketing;

l) să achite taxa de autorizare şi înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile.

Art. 15. - Cererea pentru autorizare ca broker de pensii private, întocmită conform anexei nr. 2, se depune la Comisie împreună cu următoarele documente:

a) pentru societatea comercială nou-înfiinţată:

(i) actul constitutiv care trebuie să conţină denumirea brokerului de pensii private, conform rezervării eliberate de către oficiul registrului comerţului, în original;

(ii) hotărârea organului statutar competent cu privire la actul constitutiv, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea autorizaţiei ca broker pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;

(iii) documentele care atestă vărsarea integrală în numerar a capitalului social, în copie;

b) pentru societatea comercială înregistrată la oficiul registrului comerţului la momentul depunerii cererii;

(i) actul constitutiv actualizat care trebuie să conţină denumirea brokerului de pensii private, conform rezervării eliberate de către oficiul registrului comerţului, în original;

(ii) hotărârea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv al societăţii, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea autorizaţiei ca broker pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;

(iii) certificatul de înregistrare eliberat de către oficiul registrului comerţului, în copie;

(iv) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original;

(v) certificatul de atestare fiscală, în original;

(vi) certificatul de cazier fiscal, în original;

(vii) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii din care reiese că sunt respectate prevederile art. 14 lit. f), în original;

c) actul juridic în baza căruia societatea deţine în folosinţă spaţiul destinat sediului social şi sediilor secundare, după caz, cu precizarea sediului care îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 14 lit. d), în copie;

d) pentru asociaţii/acţionarii persoane fizice:

(i) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă, pe aceeaşi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;

(ii) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original;

(iii) declaraţia pe propria răspundere din care reiese că îndeplinesc prevederile art. 14 lit. g) pct. (ii), în original;

e) pentru asociaţii/acţionarii persoane juridice”.

(i) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original;

(ii) certificatul de cazier fiscal, în original;

(iii) certificatul de atestare fiscală, în original;

(iv) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii, în original, din care reiese că sunt respectate prevederile art. 14 lit. h) pct. (i), în original;

f) pentru membrii consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere, directoratului, directori, administratori, după caz:

(i) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă, pe aceeaşi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;

(ii) curriculum vitae elaborat în conformitate cu anexa nr. 4, în original;

(iii) copia documentului care dovedeşte absolvirea cursurilor unei instituţii de învăţământ superior;

(iv) specimene de semnătură, conform anexei nr. 5;

(v) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original;

(vi) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 14 lit. i) pct. (iii), (v), (vi) şi (vii), în original;

g) contractul/contractele încheiat/încheiate între societate şi administratorul/administratorii pentru care urmează să desfăşoare activitatea de marketing şi care conţine/conţin prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare ca broker de pensii private de către Comisie, în original;

h) actul intern prin care se desemnează persoana responsabilă cu activitatea de marketing, împreună cu datele de identificare şi de contact ale acesteia, în original;

i) dovada achitării taxei de autorizare şi înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.

Art. 16. - Pentru a desfăşura si activitatea de marketing a fondurilor de pensii facultative, brokerul de pensii private autorizat de Comisie pentru marketingul fondurilor de pensii administrate privat trebuie să depună la Comisie o cerere pentru autorizare în vederea desfăşurării activităţii de marketing a fondurilor de pensii facultative şi înscriere în Registru, întocmită conform prevederilor actelor normative aplicabile, însoţită de:

a) documentele depuse în vederea obţinerii autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat care au suferit modificări după data autorizării iniţiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai depun la Comisie, iar reprezentantul legal al societăţii depune la Comisie o declaraţie pe propria răspundere în acest sens;

b) contractul/contractele încheiat/încheiate între brokerul de pensii private şi administratorul/administratorii pentru care urmează să desfăşoare activitatea de marketing a unui fond de pensii facultative care să conţină prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondurilor de pensii facultative de către Comisie, în original;

c) hotărârea organului statutar competent prin care se decide desfăşurarea activităţii de marketing a fondurilor de pensii facultative, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea autorizaţiei ca broker pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondurilor de pensii facultative;

d) dovada achitării taxei de autorizare şi înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.

Art. 17. - Pentru a desfăşura şi activitatea de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, brokerul de pensii private autorizat de Comisie pentru marketingul fondurilor de pensii facultative trebuie să depună la Comisie o cerere pentru autorizare în vederea desfăşurării activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat şi înscriere în Registru, întocmită conform anexei nr. 2, însoţită de următoarele documente:

a) documentele depuse în vederea obţinerii autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondurilor de pensii facultative care au suferit modificări după data autorizării iniţiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai depun la Comisie, iar reprezentantul legal al societăţii depune la Comisie o declaraţie pe propria răspundere în acest sens;

b) contractul/contractele încheiat/încheiate între brokerul de pensii private şi administratorul/administratorii pentru care urmează să desfăşoare activitate de marketing a unui fond de pensii administrat privat care să conţină prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat de către Comisie, în original;

c) hotărârea organului statutar competent prin care se decide desfăşurarea activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea autorizaţiei ca broker pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat:

d) dovada achitării taxei de autorizare şi înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.

Art. 18. - Brokerul de pensii private achită Comisiei, de la momentul obţinerii autorizaţiei, pe toată durata valabilităţii acesteia, o taxă de funcţionare în conformitate cu actele normative aplicabile.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Avizarea intermediarului de pensii private

 

Art. 19. - Comisia avizează ca intermediar de pensii private societatea comercială definită la art. (2) alin. (2) lit. a) pct. (ii), care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă înscris în obiectul de activitate activităţi auxiliare ale fondurilor de pensii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională;

b) să fie autorizată în condiţiile legislaţiei aplicabile domeniului lor de activitate;

c) să obţină acordul autorităţii de supraveghere care a emis şi autorizaţia de funcţionare în vederea desfăşurării activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;

d) să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal;

e) să aibă un contract încheiat cu administratorul pentru care urmează să desfăşoare activitatea de marketing care să conţină prevederea potrivit căreia acesta intră în vigoare la data comunicării avizului pentru desfăşurarea activităţii de marketing de către Comisie;

f) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară şi/sau faliment;

g) să desemneze, din cadrul societăţii, o persoană responsabilă cu activitatea de marketing;

h) să fi achitat taxa de avizare şi înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile.

Art. 20. - Cererea pentru avizare ca intermediar de pensii private, întocmită conform anexei nr. 3, se depune la Comisie împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare eliberat de către oficiul registrului comerţului, în copie;

b) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original;

c) autorizaţia de funcţionare eliberată de către autoritatea de supraveghere, în copie;

d) documentul care face dovada obţinerii acordului de a desfăşura activitatea de marketing pentru fondurile de pensii administrate privat, în original;

e) actul constitutiv actualizat având înscris în obiectul de activitate activităţi auxiliare ale fondurilor de pensii conform Clasificării activităţilor din economia naţională, în original;

f) hotărârea organului statutar competent cu privire la modificarea actului constitutiv, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea autorizaţiei ca intermediar pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;

g) contractul/contractele încheiat/încheiate cu administratorul/ administratorii pentru care urmează să desfăşoare activitate de marketing a unui fond de pensii administrat privat care să conţină prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării avizului pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat de către Comisie, în original;

h) actul intern prin care se desemnează persoana responsabilă cu activitatea de marketing, împreună cu datele de identificare şi de contact ale acesteia, în original;

i) certificatul de cazier fiscal, în original;

j) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii din care reiese că sunt respectate prevederile art. 19 lit. f), în original;

k) dovada achitării taxei de avizare şi înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.

Art. 21. - Prin excepţie de la prevederile ar:. 20, intermediarul de pensii private care a primit aviz din partea Comisiei în vederea desfăşurării activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat depune, odată cu cererea de avizare pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondurilor de pensii facultative, întocmită în conformitate cu actele normative aplicabile, documentele prevăzute la art. 20 lit. b), d), g)f i) şi k), precum şi acele documente care au suferit modificări faţă de momentul avizării iniţiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai depun la Comisie, iar reprezentantul legal al societăţii depune la Comisie o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.

Art. 22. - Prin excepţie de la prevederile art. 20, intermediarul de pensii private care a primit aviz din partea Comisiei în vederea desfăşurării activităţii de marketing a fondurilor de pensii facultative depune, odată cu cererea de avizare pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, întocmită conform anexei nr. 3, documentele prevăzute la art. 20 lit. b), d), g), i) şi k), precum şi acele documente care au suferit modificări faţă de momentul avizării iniţiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai depun la Comisie, iar reprezentantul legal al societăţii

depune la Comisie o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.

Art. 23. - Intermediarii de pensii private achită Comisiei, de la momentul obţinerii avizului, pe toată durata valabilităţii acestuia, o taxă de funcţionare în conformitate cu actele normative aplicabile.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Avizarea agenţilor de marketing persoane fizice

 

Art. 24. - Comisia avizează ca agent de marketing oricare persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) nu a fost sancţionată de către autorităţi române sau străine din cadrul sistemului financiar-bancar cu interdicţia temporară ori definitivă de a desfăşura activităţi în sistemul în care a activat;

b) nu are înscrise menţiuni în certificatul de cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de fals sau infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice şi nici în certificatul de cazier fiscal;

c) a obţinut certificatul de absolvire a cursului pentru agenţii de marketing persoane fizice, în condiţiile prevăzute la art. 11 şi 12;

d) are un contract pentru desfăşurarea activităţii de marketing încheiat cu un singur administrator sau, după caz, cu un singur agent de marketing persoană juridică, care trebuie să conţină prevederea potrivit căreia acesta intră în vigoare la data comunicării avizului agentului de marketing persoană fizică de către Comisie;

e) are prevăzute în fişa postului atribuţiile de agent de marketing, în situaţia în care are încheiat contract de muncă;

f) a fost achitată taxa de avizare şi înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile.

Art. 25. - (1) Administratorul sau, după caz, agentul de marketing persoană juridică transmite Comisiei cererea pentru avizarea agenţilor săi, întocmită conform anexei nr. 6, sub formă de imagine scanată, împreună cu următoarele documente, în format electronic, sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing:

a) tabelul nominal al persoanelor fizice pentru care se solicită avizul;

b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al administratorului sau al agentului de marketing persoană juridică, din care reiese că pentru fiecare persoană fizică pentru care se solicită avizarea ca agent de marketing are constituit dosarul prevăzut la art. 11 alin. (1), completat cu următoarele documente:

(i) certificatul de absolvire a cursurilor pentru agenţii de marketing persoane fizice, în original;

(ii) contractul pentru desfăşurarea activităţii de marketing care să respecte prevederile art. 24 lit. d), în original;

(iii) contractul de muncă, după caz, însoţit de fişa postului care să respecte prevederile art. 24 lit. e), în copie;

c) dovada achitării taxei de avizare şi înscriere în Registru, pentru fiecare agent de marketing persoană fizică, conform actelor normative aplicabile.

(2) Tabelul nominal al persoanelor fizice pentru care se solicită avizul conţine următoarele informaţii:

a) numele şi prenumele persoanelor fizice;

b) codul numeric personal;

c) seria şi numărul actului de identitate;

d) cetăţenia;

e) numărul de telefon şi adresa de e-mail;

f) adresa de domiciliu;

g) adresa de reşedinţă;

h) data absolvirii cursului pentru agenţii de marketing persoane fizice, conformă cu data înscrisă pe certificatul de absolvire.

(3) întocmirea şi transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu instrucţiunile din Portalul de documentaţie tehnică al Comisiei.

(4) Administratorul sau, după caz, agentul de marketing persoană juridică care a obţinut avizul pentru agenţii săi are obligaţia de a păstra în arhiva proprie documentele menţionate la alin. (1), în formă originală, pe suport hârtie, şi de a le prezenta Comisiei ori de câte ori aceasta le solicită.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Acordarea autorizaţiei sau avizului agenţilor de marketing persoane juridice

 

Art. 26. - Comisia analizează cererea şi documentele depuse pentru obţinerea autorizaţiei/avizului pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondului de pensii administrat privat şi, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului, procedează la aprobarea sau respingerea cererii.

Art. 27. - (1) Orice solicitare a Comisiei privind informaţiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 26, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii.

(2) în situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente, se solicită înlocuirea sau completarea acestora.

(3) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile referitoare la autorizare sau avizare atrage respingerea cererii depuse de solicitant.

Art. 28, - Decizia de autorizare sau avizul se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării şi va conţine inclusiv codul de înscriere în Registru al agentului de marketing.

Art. 29. - (1) Orice modificare a actului constitutiv al brokerului de pensii private se depune în mod obligatoriu la oficiul registrului comerţului numai însoţită de avizul Comisiei.

(2) în vederea avizării modificării actului constitutiv, brokerul de pensii private depune la Comisie o cerere în acest sens, semnată de către reprezentantul legal al societăţii, însoţită de următoarele documente:

a) actul constitutiv actualizat, în original;

b) hotărârea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului de modificare a actului constitutiv;

c) dovada plăţii taxei de avizare a modificărilor, conform prevederilor legale, în copie.

(3) Pentru acordarea avizului sau respingerea cererii de avizare a modificării actului constitutiv se aplică în mod corespunzător prevederile art. 26-28 sau 35 şi 36.

(4) Brokerul de pensii private are obligaţia să notifice Comisiei modificarea documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor.

(5) Intermediarul de pensii private are obligaţia să notifice Comisiei modificarea documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a acordat avizul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor.

(6) Notificările prevăzute la alin. (4) şi (5) transmise Comisiei conţin, anexat, copiile documentelor modificate.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Procedura de avizare a întreruperii temporare a activităţii agentului de marketing persoană juridică

 

Art. 30. - (1) După obţinerea autorizaţiei/avizului în vederea desfăşurării activităţii de marketing a fondului de pensii administrat privat, agentul de marketing persoană juridică poate solicita Comisiei întreruperea temporară a activităţii.

(2) Agentul de marketing persoană juridică poate să întrerupă activitatea pentru o anumită perioadă de timp, dar nu mai mult de 3 ani.

(3) în vederea obţinerii avizului pentru întreruperea temporară a activităţii, agentul de marketing persoană juridică trebuie să depună la Comisie următoarele documente:

a) cererea pentru întreruperea temporară a activităţii societăţii şi înscrierea societăţii în Registru, secţiunea - Entităţi cu activitatea întreruptă temporar - pilonul II;

b) hotărârea organului statutar competent privind aprobarea întreruperii temporare a activităţii societăţii pentru care a fost autorizat/avizat de Comisie, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului pentru întreruperea temporară a activităţii;

c) cererea pentru retragerea avizului tuturor agenţilor de marketing persoane fizice, întocmită şi transmisă conform prevederilor art. 51;

d) dovada notificării administratorilor în legătură cu întreruperea temporară a activităţii, în copie.

(4) Avizul pentru întreruperea temporară a activităţii se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data acordării.

(5) Agentul de marketing persoană juridică are obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizului, să anunţe organele fiscale şi să înregistreze la oficiul registrului comerţului întreruperea temporară a activităţii.

(6) La expirarea perioadei de întrerupere temporară a activităţii, agentul de marketing persoană juridică are obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii acesteia, să notifice Comisiei reluarea activităţii sau renunţarea la activitatea pentru care a fost autorizat/avizat.

(7) în vederea obţinerii avizului pentru reluarea activităţii, agentul de marketing persoană juridică trebuie să depună la Comisie următoarele documente:

a) cererea pentru avizarea reluării activităţii;

b) hotărârea organului statutar competent privind aprobarea reluării activităţii societăţii. În original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului pentru reluarea activităţii;

c) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original.

(8) în situaţia în care Comisia nu este notificată în termenul prevăzut la alin. (6), aceasta procedează la retragerea autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică.

(9) Decizia de retragere a autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică se comunică acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de (a adoptare.

(10) Comisia înştiinţează, în scris, referitor la retragerea autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică pe administratorii cu care acesta are încheiate contracte pentru desfăşurarea activităţii de marketing.

(11) Decizia de retragere a autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Acordarea avizului agenţilor de marketing persoane fizice

 

Art. 31. - Comisia analizează şi hotărăşte cu privire la acordarea avizului agentului de marketing persoană fizică, în termen de 30 zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet conform art. 25, şi procedează la aprobarea sau respingerea cererii.

Art. 32. - (1) Orice solicitare a Comisiei privind informaţiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 31, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii ori modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii.

(2) în situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente, se solicită înlocuirea sau completarea acestora.

(3) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile referitoare te avizare atrage respingerea cererii depuse de solicitant.

Art. 33. - Avizul se comunică administratorului/agentului de marketing persoană juridică în termen de 5 zile lucrătoare de la data acordării.

Art. 34. - (1) După obţinerea avizului ca agent de marketing persoană fizică, orice modificare a documentelor din dosarul pentru avizare prevăzut la art. 25 alin. (1) sau a condiţiilor care au stat la baza acordării acestuia trebuie notificată Comisiei de către administrator sau, după caz, de către agentul de marketing persoană juridică, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) modificările contractului pentru desfăşurarea activităţii de marketing.

(3) Agentul de marketing persoană fizică este obligat să notifice administratorului sau agentului de marketing persoană juridică, după caz, orice modificare a condiţiilor sau a documentelor depuse iniţial pentru avizarea ca agent de marketing, în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariţiei modificărilor, şi să transmită acestora copiile documentelor modificate.

(4) Pentru orice modificare a informaţiilor cuprinse în tabelul nominal cu privire la agenţii de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoană juridică notifică Comisiei, în termenul prevăzut la alin. (1), prin transmiterea tabelului nominal actualizat, în format electronic, sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing.

(5) Tabelul nominal actualizat conţine numai acele informaţii prevăzute la art. 25 alin. (2) care au suportat modificări, precum şi codul agentului de marketing din Registru, numărul şi data avizului Comisiei.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Respingerea cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing

 

Art. 35. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing.

(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.

(3) Decizia de respingere a cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 36. - O nouă cerere de autorizare sau de avizare ca agent de marketing poate fi depusă la Comisie numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

 

CAPITOLUL V

Procedura de acordare a avizului persoanei juridice Specializate

 

SECŢIUNEA 1

Avizarea persoanei juridice specializate

 

Art. 37. - Comisia avizează ca persoană juridică specializată pentru desfăşurarea activităţii de formare profesională a agenţilor de marketing persoane fizice oricare societate comercială care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are înscris ca obiect principal de activitate „Alte forme de învăţământ n.c.a.” din Clasificarea activităţilor din economia naţională;

b) are un sediu destinat desfăşurării activităţii de formare profesională, dotat cu echipamente corespunzătoare, unde se transmite şi se primeşte corespondenţa de la Comisie;

c) nu are datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;

d) nu se află în procedură de reorganizare judiciară şi/sau faliment;

e) are o programă de pregătire al cărei conţinut minim include tematica avizată de Comisie;

f) asociaţii/acţionarii persoane fizice nu trebuie să aibă menţiuni în cazierul fiscal şi menţiuni în cazierul judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de fals sau infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice;

g) asociaţii/acţionarii persoane juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

(i) să nu se afle în procedură de reorganizare judiciară şi/sau faliment;

(ii) să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal; h) a achitat taxa de avizare şi înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile.

Art. 38. - Cererea pentru avizare ca persoană juridică specializată, întocmită conform anexei nr. 7, se depune la Comisie, împreună cu următoarele documente:

a) actul constitutiv care are ca obiect principal de activitate „Alte forme de învăţământ n.c.a.” din Clasificarea activităţilor din economia naţională, în original;

b) hotărârea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului ca persoană juridică specializată;

c) certificatul de înregistrare eliberat de către oficiul registrului comerţului, în copie;

d) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original;

e) certificatul de cazier fiscal şi certificatul de atestare fiscală, în original;

f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii, din care reiese că societatea nu se află în situaţia prevăzută la art. 37 lit. d);

g) documente cu privire la asociaţii/acţionarii persoane fizice: certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original;

h) documente cu privire la asociaţii/acţionarii persoane juridice:

(i) certificatul de cazier fiscal, în original; (ii) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original;

i) regulamentul intern de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursului pentru agenţii de marketing persoane fizice, semnat de reprezentantul legal al societăţii, în original;

j) programa de pregătire al cărei conţinut minim include tematica avizată de Comisie, semnată de reprezentantul legal al societăţii, în original;

k) dovada plăţii taxei de avizare şi înscriere în Registru, conform legislaţiei în vigoare, în copie.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Acordarea avizului persoanei juridice specializate

 

Art. 39. - Comisia analizează cererea şi documentele depuse pentru obţinerea avizului persoanei juridice specializate şi, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului, procedează la aprobarea sau respingerea cererii.

Art. 40. - (1) Orice solicitare a Comisiei privind informaţiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 39, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii ori modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii.

(2) în situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente, se solicită înlocuirea sau completarea acestora.

(3) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile referitoare la avizare atrage respingerea cererii depuse de solicitant.

Art. 41. - (1) Avizul se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării şi conţine inclusiv codul de înscriere în Registru.

(2) Orice modificare a documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a acordat avizul persoanei juridice specializate trebuie notificată Comisiei.

(3) Notificările se transmit Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor sau, după caz, a înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului, însorite de copiile documentelor modificate.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Procedura de avizare a întreruperii temporare a activităţii persoanei juridice specializate

 

Art. 42. - (1) După obţinerea avizului în vederea desfăşurării activităţii de formare profesională în domeniul pensiilor private, persoana juridică specializată poate solicita Comisiei întreruperea temporară a activităţii.

(2) Persoana juridică specializată poate să întrerupă activitatea pentru o anumită perioadă de timp, dar nu mai mult de 3 ani.

(3) în vederea obţinerii avizului pentru întreruperea temporară a activităţii, persoana juridică specializată trebuie să depună la Comisie următoarele documente:

a) cererea pentru întreruperea temporară a activităţii societăţii şi înscrierea societăţii în Registru, secţiunea - Entităţi cu activitatea întreruptă temporar-pilonul II;

b) hotărârea organului statutar competent privind aprobarea întreruperii temporare a activităţii societăţii, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului pentru întreruperea temporară a activităţii societăţii;

c) dovada notificării administratorilor şi a agenţilor de marketing persoane juridice pentru care desfăşoară activitate de formare profesională în legătură cu întreruperea temporară a activităţii, în copie.

(4) Avizul se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data acordării.

(5) Persoana juridică specializată are obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizului, să anunţe organele fiscale şi să înregistreze la oficiul registrului comerţului întreruperea temporară a activităţii.

(6) La expirarea perioadei de întrerupere temporară a activităţii, persoana juridică specializată are obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii acesteia, să notifice Comisiei reluarea activităţii sau renunţarea la activitatea pentru care a fost avizată.

(7) Pentru obţinerea avizului de reluare a activităţii, persoana juridică specializată trebuie să depună la Comisie următoarele documente:

a) cererea pentru avizarea reluării activităţii societăţii;

b) hotărârea organului statutar competent privind aprobarea reluării activităţii societăţii, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului de reluare a activităţii;

c) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original.

(8) în situaţia în care Comisia nu este notificată în termenul prevăzut la alin. (6), aceasta procedează la retragerea avizului persoanei juridice specializate.

(9) Decizia de retragere a avizului se comunică persoanei juridice specializate în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.

(10) Decizia de retragere a avizului persoanei juridice specializate poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de ia data comunicării ei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Respingerea cererii de avizare ca persoană juridică specializată

 

Art. 43. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de avizare ca persoană juridică specializată.

(2) Decizia de respingere a cererii de avizare ca persoană juridică specializată, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.

(3) Decizia de respingere a cererii de avizare ca persoană juridică specializată poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de ia data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.

(4) O nouă cerere de avizare ca persoană juridică specializată poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

 

CAPITOLUL VI

Retragerea autorizaţiei/avizului agenţilor de marketing şi a avizului persoanei juridice specializate

 

SECŢIUNEA 1

Retragerea autorizaţiei/avizului agenţilor de marketing persoane juridice

 

Art. 44. - (1) Comisia poate retrage autorizaţia sau avizul agentului de marketing persoană juridică în următoarele condiţii:

a) dacă autorizaţia sau avizul a fost obţinută/obţinut pe baza unor informaţii sau documente false ori care au indus în eroare;

b) în situaţia în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile avute în vedere la autorizare/avizare;

c) în cazul încălcării dispoziţiilor actelor normative aplicabile;

d) în cazul în care nu a început activitatea pentru care a fost autorizat/avizat în termen de 12 luni de la data autorizării/avizării sau nu şi-a exercitat pentru o perioadă mai mare de 6 luni consecutive activitatea pentru care a fost autorizat/avizat;

e) în cazul intrării agentului de marketing persoană juridică în procedură de faliment. Agentul de marketing persoană juridică are obligaţia să notifice Comisiei şi administratorilor intrarea în procedura de faliment, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii de deschidere a procedurii de faliment;

f) la cererea agentului de marketing persoană juridică.

(2) Dispoziţiile alin. (1) lit. d) nu sunt aplicabile în cazul în care societatea a obţinut avizul pentru încetarea temporară a activităţii emis de către Comisie.

Art. 45. - (1) Pentru retragerea autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică, la cerere, acesta trebuie să depună la Comisie:

a) cererea pentru retragerea avizelor tuturor agenţilor de marketing persoane fizice, întocmită şi transmisă conform prevederilor art. 51;

b) hotărârea organului statutar competent al societăţii privind încetarea activităţii sau modificarea obiectului de activitate, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului pentru retragerea autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică;

c) actul constitutiv actualizat, în original;

d) dovada notificării administratorilor cu privire la încetarea contractelor încheiate pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondului de pensii administrat privat, în copie.

(2) Comisia analizează şi hotărăşte cu privire la aprobarea cererii în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(3) Decizia de retragere a autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de ia adoptare.

Art. 46. - (1) Decizia de retragere a autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică, scrisă şi motivată, se comunică acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.

(2) Decizia de retragere a autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării ai, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea deciziei de retragere, agentul de marketing persoană juridică are obligaţia să depună documentele cu privire la retragerea autorizaţiei/ avizului de către Comisie la oficiul registrului comerţului.

(4) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor care atestă înregistrarea în registrul comerţului a documentelor menţionate la alin. (3), agentul de marketing persoană juridică trebuie să depună la Comisie o copie a acestor documerte.

Art. 47. - Contractele încheiate pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondului de pensii administrat privat îşi încetează de drept valabilitatea la data comunicării către agentul de marketing persoană juridică a deciziei de retragere a autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Retragerea avizului agenţilor de marketing persoane fizice

 

Art. 48. - (1) Comisia poate retrage avizul agentului de marketing persoană fizică în următoarele situaţii:

a) dacă avizul a fost obţinut pe baza unor informaţii sau documente false ori care au indus în eroare;

b) în situaţia în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile avute în vedere la avizare;

c) în cazul neîndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 56 alin. (1);

d) în oricare din situaţiile de retragere a autorizaţiei administratorului sau a autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică se retrag avizele tuturor agenţilor de marketing persoane fizice care au fost avizaţi pentru a desfăşura activitate de marketing în cadrul sistemului de pensii private, în numele acestor entităţi;

e) în cazul încălcării dispoziţiilor actelor normative aplicabile.

(2) în cazul decesului agentului de marketing persoană fizică, Comisia retrage avizul şi operează radierea din Registru în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei, ca urmare a informării primite de la administrator, de la agentul de marketing persoană juridică sau de la moştenitorii legali.

(3) Comisia retrage avizul agentului de marketing persoană fizică în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1), art. 50 si art. 51 alin. (1).

Art. 49. - (1) În situaţia în care un agent de marketing persoană fizică solicită administratorului/agentului de marketing persoană juridică încetarea relaţiilor contractuale în baza cărora a fost avizat de Comisie, acesta din urmă are obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării relaţiilor contractuale, să depună la Comisie o cerere în vederea retragerii avizului agentului de marketing persoană fizică.

(2) Agentul de marketing persoană fizică este obligat ca odată cu solicitarea menţionată la alin. (1) să transmită administratorului/agentului de marketing persoană juridică toate documentele aferente desfăşurării activităţii de marketing a fondului de pensii administrat privat.

(3) Administratorul/Agentul de marketing persoană juridică depune cererea în vederea retragerii avizelor agenţilor de marketing persoane fizice numai după îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2) şi/sau (4).

(4) în situaţia în care agentul de marketing persoană fizică nu mai este în posesia unor documente aferente desfăşurării activităţii de marketing, acesta transmite administratorului sau agentului de marketing persoană juridică o declaraţie pe propria răspundere în care precizează documentele care lipsesc şi justifică fiecare situaţie.

Art. 50. - În situaţia în care a intervenit încetarea contractului pentru desfăşurarea activităţii de marketing/ contractului de muncă, administratorul sau, după caz, agentul de marketing persoană juridică are obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării acestuia, să depună la Comisie o cerere de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică.

Art. 51. - (1) Pentru retragerea avizului agenţilor de marketing persoane fizice la iniţiativa administratorului/agentului de marketing persoană juridică, acesta transmite Comisiei o cerere de retragere a avizului sub formă de imagine scanată, însoţită de tabelul nominal al agenţilor de marketing persoane fizice, în format electronic, sub semnătură electronică extinsă, şi de notificările privind încetarea relaţiilor contractuale transmise agenţilor de marketing persoane fizice.

(2) Tabelul nominal al agenţilor de marketing persoane fizice ale căror avize se retrag conţine următoarele informaţii:

a) numele şi prenumele;

b) codul numeric personal;

c) codul agentului de marketing din Registru;

d) temeiul legal care stă la baza retragerii avizului agentului de marketing;

e) documentul care stă la baza încetării relaţiilor contractuale.

(3) întocmirea şi transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu instrucţiunile din Portalul de documentaţie tehnică al Comisiei.

Art. 52. - (1)în situaţiile prevăzute la art. 48 alin. (1), decizia de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică, scrisă şi motivată, se comunică acestuia de către Comisie, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.

(2) Decizia de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Comisia notifică administratorului sau, după caz, agentului de marketing persoană juridică retragerea avizului agentului de marketing persoană fizică.

(4) în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1), art. 50 şi art. 51 alin. (1), administratorul sau agentul de marketing persoană juridică are obligaţia să înştiinţeze, în scris, agenţii de marketing persoane fizice în legătură cu retragerea avizului acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a avizului de către Comisie.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Retragerea avizului persoanei juridice specializate

 

Art. 53. - (1) Comisia poate retrage avizul persoanei juridice specializate în următoarele condiţii:

a) dacă avizul a fost obţinut pe baza unor informaţii sau documente false ori care au indus în eroare;

b) în situaţia în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile avute în vedere la avizare;

c) în cazul intrării persoanei juridice specializate în procedură de faliment. Persoana juridică specializată are obligaţia să notifice Comisiei, administratorilor şi agenţilor de marketing persoane juridice pentru care a desfăşurat cursuri de pregătire a agenţilor de marketing persoane fizice intrarea în procedura de faliment, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii de deschidere a procedurii de faliment;

d) în cazul încălcării dispoziţiilor actelor normative aplicabile;

e) în cazul în care persoana juridică specializată nu a început activitatea pentru care a fost avizată în termen de 12 luni de la data avizării sau nu şi-a exercitat pentru o perioadă mai mare de 18 luni consecutive activitatea pentru care a fost avizată;

f) la solicitarea administratorului sau agentului de marketing persoană juridică;

g) la solicitarea persoanei juridice specializate.

(2) Dispoziţiile alin. (1) lit. e) nu sunt aplicabile în cazul în care societatea a obţinut avizul pentru încetarea temporară a activităţii emis de către Comisie.

Art. 54. - În vederea retragerii avizului la cerere, persoana juridică specializată trebuie să depună la Comisie următoarele documente:

a) cererea de retragere a avizului, semnată de reprezentantul legal;

b) hotărârea organului statutar competent al persoanei juridice specializate referitoare la încetarea activităţii de formare profesională în domeniul marketingului fondurilor de pensii administrate privat, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după retragerea avizului.

Art. 55. - (1) Decizia de retragere a avizului persoanei juridice specializate, scrisă şi motivată, se comunică acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.

(2) Decizia de retragere a avizului persoanei juridice specializate poate fi contestată în termen de 30 da zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea deciziei de retragere, persoana juridică specializată are obligaţia să depună documentele cu privire la retragerea avizului de către Comisie la oficiul registrului comerţului.

(4) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor care atestă înregistrarea retragerii la oficiul registrului comerţului, persoana juridică specializată are obligaţia să depună la Comisie o copie a acestor documente.

 

CAPITOLUL VII

Reavizarea agenţilor de marketing persoane fizice

 

Art. 56. - (1) Reavizarea agenţilor de marketing persoane fizice se face la un interval de maximum 4 ani, calculaţi de la data obţinerii avizului precedent.

(2) Pentru actualizarea cunoştinţelor în domeniul pensiilor private, fiecare agent de marketing persoană fizică, avizat de către Comisie, trebuie să participe la un nou curs de pregătire şi să obţină un nou certificat de absolvire, la un interval de maximum 4 ani de la data absolvirii cursului precedent.

(3) Administratorul şi agentul de marketing persoană juridică sunt responsabili pentru actualizarea cunoştinţelor agenţilor de marketing persoane fizice în domeniul pensiilor private şi pentru solicitarea reavizării acestora, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi (2).

(4) Valabilitatea avizului este înscrisă în Registrul agenţilor de marketing, la adresa: http://www.csspp.ro, secţiunea „Registru/Pilonul Ii/Agenţi Marketing/Persoane Fizice”.

(5) Administratorul şi agentul de marketing persoană juridică au obligaţia de a păstra evidenţe, de a verifica şi de a calcula perioadele de timp prevăzute la alin. (1) şi (2) şi de a actualiza documentele existente în dosarele agenţilor.

Art. 57. - (1) în vederea reavizării agenţilor de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoană juridică transmite Comisiei cererea de reavizare prevăzută în anexa nr. 6, sub formă de imagine scanată, însoţită de tabelul nominal al agenţilor de marketing persoane fizice şi de dovada achitării taxei de reavizare prevăzute de actele normative aplicabile, în format electronic, sub semnătură electronică extinsă. Tabelul nominal conţine următoarele informaţii;

a) numele şi prenumele;

b) codul numeric personal;

c) codul agentului de marketing persoană fizică din Registru;

d) data absolvirii cursului pentru actualizarea cunoştinţelor agenţilor de marketing persoane fizice, conformă cu data înscrisă pe certificatul de absolvire, precum şi data absolvirii cursului precedent.

(2) întocmirea şi transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu instrucţiunile din Portalul de documentaţie tehnică al Comisiei.

(3) Certificatele de absolvire a cursului pentru actualizarea cunoştinţelor agenţilor de marketing persoane fizice se păstrează de către administrator sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, la dosarul agentului de marketing persoană fizică.

(4) Cererea de reavizare a agenţilor de marketing persoane fizice, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1), se transmite Comisiei cel târziu cu 30 de zile calendaristice înaintea împlinirii termenului prevăzut la art. 56 alin. (1).

Art. 58. - (1) Comisia analizează cererea de reavizare a agenţilor de marketing persoane fizice cu respectarea prevederilor capitolului IV secţiunea a 3-a şi secţiunea a 6-a sau secţiunea a 7-a.

(2) Pentru agenţii de marketing persoane fizice care îndeplinesc prevederile art. 56 şi pentru care administratorul sau agentul de marketing persoană juridică nu a depus cererea de reavizare în conformitate cu prevederile art. 57, Comisia retrage avizul agenţilor de marketing persoane fizice şi procedează la radierea acestora din Registru.

Art. 59. - (1) în situaţia încetării relaţiilor contractuale dintre agentul de marketing persoană fizică şi administrator sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, şi a încheierii unui nou contract de către agentul de marketing persoană fizică cu un alt administrator ori cu un alt agent de marketing persoană juridică, după caz, agentul de marketing persoană fizică trebuie să fie avizat de către Comisie.

(2) Agentul de marketing persoană fizică aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu are obligaţia să reia cursul pentru agenţii de marketing persoane fizice dacă se află în perioada de timp inclusă în intervalul de 4 ani calendaristici, prevăzut la art. 56 alin. (2), cu excepţia cazului în care noul administrator/agent de marketing persoană juridică nu are o solicitare expresă în acest sens.

 

CAPITOLUL VIII

Răspunderi, obligaţii şi Interdicţii

 

SECŢIUNEA 1

Răspunderi

 

Art. 60. - Administratorul şi agentul de marketing persoană juridică sunt răspunzători pentru recrutarea şi instruirea agenţilor de marketing persoane fizice, astfel încât aceştia să aibă o bună pregătire profesională în domeniul pensiilor private, precum şi pentru monitorizarea şi verificarea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor legale şi contractuale care le revin acestora.

Art. 61. - (1) Administratorul şi agentul de marketing persoană juridică, după caz, sunt direct răspunzători pentru toate actele, faptele şi omisiunile referitoare la activitatea de marketing desfăşurată de agenţii de marketing persoane fizice cu care au încheiat contracte.

(2) Administratorul este direct răspunzător pentru toate actele, faptele şi omisiunile referitoare la activitatea de marketing desfăşurată de agenţii de marketing persoane juridice cu care a încheiat contracte.

Art. 62. - (1) Administratorul este răspunzător pentru elaborarea procedurilor de lucru pentru agenţii proprii de marketing persoane fizice şi pentru agenţii de marketing persoane juridice cu care are contracte încheiate pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondului de pensii administrat privat, precum şi pentru respectarea acestora.

(2) Agentul de marketing persoană juridică este răspunzător pentru elaborarea procedurilor de lucru pentru agenţii de marketing persoane fizice avizaţi la cererea sa, precum şi pentru respectarea acestora.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţii

 

Art. 63. - Agentul de marketing persoană fizică are următoarele obligaţii:

a) să prezinte persoanei eligibile în mod corect şi complet prospectul schemei de pensii private, precum şi modalitatea de aderare la un fond de pensii administrat privat;

b) să solicite o copie a actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă, pe aceeaşi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;

c) să verifice perioada de valabilitatea a actului de identitate al persoanei eligibile;

d) să completeze actul individual de aderare sau să se asigure că modul de completare a acestuia de către persoana eligibilă este corect şi complet;

e) să confrunte datele din actul de identitate original cu cele din copia acestuia, precum şi cu datele înscrise în actul individual de aderare;

f) să înmâneze gratuit persoanei eligibile un exemplar din prospectul simplificat al schemei de pensii private valabil la data semnării actului individual de aderare şi, la cererea acestuia, un exemplar al prospectului detaliat;

g) să înmâneze persoanei eligibile un exemplar al actului de aderare corect completat şi semnat, în original.

Art. 64. (1) Administratorul şi agentul de marketing persoană juridică sunt obligaţi să ţină o evidenţă a fiecărui agent

de marketing persoană fizică sau juridică, după caz, cu care au încheiat contracte pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondului de pensii administrat privat, care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale acestora;

b) actele individuale de aderare puse la dispoziţia agenţilor de marketing persoane fizice sau juridice, după caz, în vederea obţinerii acordului de aderare al persoanelor eligibile;

c) actele individuale de aderare semnate de persoanele eligibile;

d) actele individuale de aderare completate eronat şi/sau nesemnate de către persoana eligibilă, actele individuale de aderare necompletate care nu mai îndeplinesc cerinţele de integritate şi actele individuale de aderare care nu mai sunt în vigoare, întrucât forma şi conţinutul acestora au fost modificate conform actelor normative în vigoare;

e) plăţile efectuate către fiecare agent de marketing;

f) măsurile dispuse împotriva agenţilor de marketing ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale şi legale.

(2) Agentul de marketing persoană juridică are obligaţia de a transmite lunar administratorului o evidenţă a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d).

Art. 65. - Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică are obligaţia de a actualiza evidenţa proprie a agenţilor de marketing persoane fizice.

Art. 66. - (1) Agentul de marketing persoană juridică are obligaţia de a transmite administratorului actele individuale de aderare semnate de persoanele eligibile, în original, precum şi copiile actelor de identitate ale persoanelor eligibile, în termen de 5 zile calendaristice de la data semnării acestora.

(2) Agentul de marketing persoană juridică poate transmite documentele prevăzute la alin. (1) în format electronic, sub formă de imagini scanate, cu semnătură electronică extinsă, cu obligaţia ca în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea acestora să le predea în original administratorului.

(3) Administratorul şi agentul de marketing persoană juridică au obligaţia de a întocmi şi păstra, pe suport hârtie sau în format electronic, documentele care fac dovada predării-primirii de la agenţii de marketing persoane juridice şi fizice, după caz, a actelor individuale de aderare puse la dispoziţia agenţilor de marketing.

Art. 67. - Administratorul şi agentul de marketing persoană juridică au obligaţia de a verifica dacă actele individuale de aderare conţin semnăturile în original ale agentului de marketing persoană fizică şi ale persoanei care a aderat, precum şi existenţa semnăturii olografe pe copia actului de identitate a persoanei care a aderat.

Art. 68. - (1) Administratorii au obligaţia să notifice Comisiei contractele încheiate cu agenţii de marketing persoane juridice pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondului de pensii administrat privat aflate în derulare, precum şi încetarea acestora.

(2) Informaţiile, sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing, se transmit electronic, până la data de 24 a fiecărei luni, în aplicaţia SIR, în formatul standard de raportare XML, în conformitate cu instrucţiunile din Portalul de documentaţie tehnică al Comisiei.

Art. 69. - (1) Agentul de marketing persoană fizică care a încheiat un contract cu un administrator are obligaţia să transmită acestuia actele individuale de aderare completate corect şi semnate de persoanele eligibile, precum şi copiile actelor de identitate ale acestora, în termen de 5 zile calendaristice de la data semnării acestora.

(2) Agentul de marketing persoană fizică poate transmite documentele prevăzute la alin. (1) în format electronic, sub formă de imagini scanate, având obligaţia ca în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea acestora să le predea în original administratorului.

Art. 70. - În situaţiile de retragere a avizelor pentru desfăşurarea activităţii de marketing la cererea administratorului/agentului de marketing persoană juridică, acesta trebuie să se asigure că agenţii de marketing persoane fizice au predat toate documentele aferente desfăşurării activităţii de marketing.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Interdicţii

 

Art. 71. - (1) Se interzice oricărei persoane fizice sau juridice care nu este avizată ori autorizată de către Comisie să desfăşoare activitate de marketing a fondului de pensii administrat privat sau să utilizeze denumirea de agent de marketing în legătură cu o activitate desfăşurată în sistemul de pensii private.

(2) Se interzice oricărui agent de marketing să prezinte participantului, în vederea obţinerii acordului de aderare la un fond de pensii administrat privat, informaţii care nu corespund realităţii privind administratorul şi/sau fondul de pensii administrat privat.

(3) Se interzice desfăşurarea de către agentul de marketing persoană juridică a activităţii de marketing a fondului de pensii administrat privat pentru un alt agent de marketing persoană juridică.

(4) Se interzice oricărui agent de marketing persoană fizică să încheie un contract având ca obiect desfăşurarea activităţii de marketing în sistemul de pensii private cu un alt agent de marketing persoană fizică, precum şi cu un alt administrator/agent de marketing persoană juridică decât cel care a solicitat avizarea acestuia ca agent.

(5) Se interzice implicarea agenţilor de marketing persoane fizice şi juridice în operaţiunile de transfer al participanţilor de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat.

(6) Se interzice delegarea, împuternicirea sau reprezentarea persoanei eligibile în relaţia cu agentul de marketing persoană fizică.

(7) în desfăşurarea activităţii de marketing din cadrul sistemului de pensii private, se interzice agenţilor de marketing persoane juridice să utilizeze alte materiale publicitare decât cele notificate Comisiei de către administrator.

 

CAPITOLUL IX

Măsuri, contravenţii, sancţiuni

 

Art. 72. - (1) în situaţia în care se constată încălcări ale prevederilor actelor normative aplicabile, administratorul şi agentul de marketing persoană juridică sunt obligaţi să ia imediat toate măsurile necesare, de natură administrativă sau legală, în vederea respectării prevederilor legale.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), administratorul şi/sau agentul de marketing persoană juridică au/are obligaţia să notifice Comisiei, în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a încălcărilor prevederilor actelor normative aplicabile, măsurile întreprinse faţă de agentul de marketing persoană juridică/fizică şi în raport cu persoana eligibilă ori participantul.

Art. 73. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) desfăşurarea activităţii de marketing a fondului de pensii administrat privat de către administratori prin intermediul altor persoane decât agenţii de marketing persoane juridice şi/sau fizice autorizaţi/avizaţi de către Comisie;

b) desfăşurarea activităţii de marketing a fondului de pensii administrat privat de către agenţii de marketing persoane juridice fără contracte încheiate în acest sens cu administratorii autorizaţi/avizaţi de către Comisie;

c) nerespectarea de către agenţii de marketing persoane fizice a prevederilor art. 5 privind desfăşurarea activităţii de marketing;

d) nerespectarea de către administratori a prevederilor art. 7 privind desfăşurarea activităţii de marketing;

e) neîndeplinirea de către administratori, agenţii de marketing persoane juridice şi persoana juridică specializată a prevederilor art. 8 alin. (4) privind obligaţia de a ţine evidenţa formatorilor care desfăşoară cursurile pentru agenţii de marketing persoane fizice;

f) nerespectarea de către administrator, agentul de marketing persoană juridică şi persoana juridică specializată a prevederilor art. 9 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) şi (2) privind tematica aferentă cursurilor pentru agenţii de marketing persoane fizice;

g) neîndeplinirea de către administrator, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2) privind acordarea certificatului de absolvire a cursului pentru agenţii de marketing persoane fizice;

h) neîndeplinirea de către brokerul de pensii private şi intermediarul de pensii private a obligaţiilor prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) privind notificarea Comisiei referitoare la modificarea documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia/avizul în termenul legal;

i) neîndeplinirea de către agenţii de marketing persoane juridice a obligaţiei de a înregistra la oficiul registrului comerţului încetarea temporară a activităţii în termenul prevăzut la art. 30 alin. (5);

j) neîndeplinirea de către administrator sau agentul de marketing persoană juridică a obligaţiei de notificare a Comisiei cu privire la modificările documentelor care au stat la baza avizării agenţilor de marketing persoane fizice, în termenul prevăzut la ari. 34 alin. (1) si în forma stabilită la art. 34 alin. (4) şi (5):

k) neîndeplinirea de către agentul de marketing persoană fizică a obligaţiei de a notifica administratorul sau agentul de marketing persoană juridică asupra oricăror modificări ale documentelor depuse iniţial pentru avizarea ca agent de marketing, în termenul stabilit la art. 34 alin. (3);

l) nerespectarea de către persoana juridică specializată a prevederilor art. 41 alin. (2) şi (3) privind obligaţia să notifice Comisiei modificarea documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora i s-a acordat avizul în termenul legal;

m) neîndeplinirea de către persoana juridică specializată a obligaţiei de a înregistra la oficiul registrului comerţului încetarea temporară a activităţii în termenul prevăzut la art. 42 alin. (5);

n) neîndeplinirea de către administrator sau agentul de marketing persoană juridică a obligaţiei de a depune la Comisie cererea privind retragerea avizului agentului de marketing persoană fizică în termenul prevăzut la art. 50;

o) neîndeplinirea de către administrator sau agentul de marketing persoană juridică a obligaţiei de a înştiinţa, în scris, agenţii de marketing persoane fizice în legătură cu retragerea avizului acestora, în termenul prevăzut la art. 52 alin. (4);

p) desfăşurarea activităţii de marketing a fondului de pensii administrat privat de către administrator şi agentul de marketing persoană juridică prin intermediul agenţilor de marketing persoane fizice care nu au fost reavizaţi în termenul prevăzut la art. 56 alin. (1);

q) neîndeplinirea de către administrator şi de către agentul de marketing persoană juridică a obligaţiei de a păstra evidenţa, de a verifica şi de a calcula perioadele de timp prevăzute la art. 56 alin. (5) şi de a actualiza documentele existente în dosarele agenţilor de marketing persoane fizice;

r) neîndeplinirea de către administrator şi de către agentul de marketing persoană juridică a obligaţiilor prevăzute la art. 64 privind evidenţa fiecărui agent de marketing persoană fizică sau juridică, după caz, cu care au încheiat contracte;

s) nerespectarea de către agentul de marketing persoană juridică a obligaţiei de a transmite administratorului actele individuale de aderare semnate de persoanele eligibile, în original, precum şi copiile actelor de identitate ale persoanelor eligibile, în termenul prevăzut la art. 66 alin. (1);

ş) neîndeplinirea de către administrator şi agentul de marketing persoană juridică a obligaţiei prevăzute la art. 66 alin. (3) privind obligaţia de a întocmi şi păstra documentele care fac dovada primirii actelor individuale de aderare;

t) nerespectarea de către agentul de marketing persoană fizică a prevederilor art. 69 alin. (1) privind obligaţia de a transmite administratorului actele individuale de aderare completate corect şi semnate de persoanele eligibile, precum şi copiile actelor de identitate ale acestora, în termenul legal;

ţ) încălcarea interdicţiilor şi nerespectarea celorlalte obligaţii prevăzute în prezente normă,

(2) Săvârşirea de către administrator, de către agentul de marketing persoană juridică sau de către agentul de marketing persoană fizică a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin.(1) lit. g), art. 141 alin. (2)-(11), art. 142şi 143din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL X

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 74. - Agenţii de marketing persoane juridice au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme, să notifice Comisiei modificările survenite, în vederea respectării condiţiilor stabilite ia art. 14 sau 19.

Art. 75. - (1) Agenţii de marketing persoane juridice care, la data intrării în vigoare a prezentei norme, figurează înscrişi în Registru la rubrica „consultant de pensii private” au posibilitatea ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme, să solicite autorizarea/avizarea în condiţiile stabilite la art. 14 sau 19,

(2) După expirarea termenului prevăzut, Comisia procedează la retragerea avizului şi la radierea din Registru a persoanelor juridice menţionate la alin. (1) care nu au depus solicitarea de autorizare/avizare.

Art. 76.- Agentul de marketing persoană fizică care, la data intrării în vigoare a prezentei norme, are mai mult de 4 ani calendaristici de la data ultimei avizări ca agent de marketing pentru desfăşurarea activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat se reavizează de Comisie în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme, în conformitate cu prevederile art. 57.

Art. 77. - Persoanele juridice specializate au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme, să notifice Comisiei modificările survenite, în vederea respectării condiţiilor stabilite la art. 37.

Art. 78. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 79. - Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 80. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 56/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 17 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi oricare altă dispoziţie contrară.

 

ANEXA Nr. 1*)

la normă

 

ANTETUL ADMINISTRATORULUI/AGENTULUI DE MARKETING PERSOANĂ JURIDICĂ/PERSOANEI JURIDICE SPECIALIZATE

 

Certificat de absolvire

Nr. ...../data

 

Prin prezentul certificat se atestă că domnul/doamna................................................................................, cu domiciliul în.......................................................str. .............................. nr. ..........., legitimat/legitimată cu BI/CI seria.....nr. .......CNP.................................................................,

 

a absolvit cursul pentru agenţii de marketing persoane fizice în vederea desfăşurării activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, organizat de.........................................................., cu o durată de .........zile, în perioada................., formator.................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

(nume, prenume, date de identificare; certificat de absolvire pentru ocupaţia formator, serie, număr, data eliberării)

 

Domnul/doamna ..................................................................... a dobândit cunoştinţele teoretice necesare în vederea desfăşurării activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat.

Data absolvirii............................................................

Nota obţinută la examen...........................................................

 

Administratorul/Agentul de marketing persoană juridică/Persoana juridică specializată

……………………………………………………………………………………………………….

(denumirea şi sediul social)

 

Reprezentantul legal...........................................................................................

(nume şi prenume)

 

 Semnătura reprezentantului legal..........................................

 

Ştampila Administratorului/Agentului de marketing persoană juridică/Persoanei juridice specializate

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la normă

 

CERERE PENTRU AUTORIZARE CA BROKER DE PENSII PRIVATE

 

DATE DE IDENTIFICARE:

Societatea Comercială..............................................................................., cu sediul social în

. ……………………………………………………………………………………….……………….,

(localitatea) (strada şi numărul)

. ……………………………………………………………………………………………………….,

 (judeţul) (codul poştal)

. ……………………………………………………………………………………………………….,

 (date de contact: telefon, fax, e-mail, pagina de internet),

 

având:

numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului..........................................................,

codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerţului..................................................,

reprezentată legal de către ..........................................................................................................,

(nume, prenume, funcţie, date de contact)

solicită autorizarea ca broker de pensii private în vederea desfăşurării activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat.

Sediul secundar destinat desfăşurării activităţii de marketing, după caz

Date de identificare:

. ……………………………………………………………………………………………………….,

(localitatea) (strada şi numărul)

. ……………………………………………………………………………………………………….,

(judeţul) (codul poştal)

. ……………………………………………………………………………………………………….,

(persoana de contact: nume, prenume, funcţie, telefon, fax, e-mail)

În cazul în care exista mai multe astfel de sedii secundare, se va ataşa la cererea de autorizare un tabel nominal cu următoarele informaţii: adresa - localitatea, strada, numărul, judeţul, codul poştal şi persoana de contact cu datele de identificare,

 

Prezenta cerere este însoţită de un număr de............documente, totalizând un număr de..............file.

 

Semnătura reprezentantului legal al societăţii:.................................................

Data..................................

 

Ştampila solicitantului

 

 

FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

ANEXA Nr. 3

la normă

 

CERERE PENTRU AVIZARE CA INTERMEDIAR DE PENSII PRIVATE

 

Societatea Comercială..............................................................................., cu sediul social în

. ……………………………………………………………………………………….……………….,

(localitatea) (strada şi numărul)

. ……………………………………………………………………………………………………….,

 (judeţul) (codul poştal)

. ……………………………………………………………………………………………………….,

 (date de contact: telefon, fax, e-mail, pagina de internet),

 

având:

numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului..........................................................,

codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerţului..................................................,

prin reprezentată legal de către ...................................................................................................,

(nume, prenume, funcţie, date de contact)

solicită avizarea ca intermediar de pensii private în vederea desfăşurării activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat.

Sediul secundar destinat desfăşurării activităţii de marketing, după caz

Date de identificare:

. ……………………………………………………………………………………………………….,

(localitatea) (strada şi numărul)

. ……………………………………………………………………………………………………….,

(judeţul) (codul poştal)

. ……………………………………………………………………………………………………….,

(persoana de contact: nume, prenume, funcţie, telefon, fax, e-mail)

 

În cazul în care există mai multe astfel de sedii secundare, se va ataşa la cererea de autorizare un tabel nominal cu următoarele informaţii: adresa . localitatea, strada, numărul, judeţul, codul poştal şi persoana de contact cu datele de identificare.

Prezenta cerere este însoţită de un număr de..............documente, totalizând un număr de................file.

 

Semnătura reprezentantului legal al societăţii:.................................................

Data..................................

 

Ştampila solicitantului

 

FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

ANEXA Nr. 4*)

la normă

 

CURRICULUM VITAE

Informaţii personale

 

Numele şi prenumele

 

Adresa

Numărul imobilului, numele străzii, codul poştal, localitatea, ţara

Telefon

Fix: Mobil:

Fax

 

E-mail

 

Cetăţenia

 

Data naşterii

 

Sex

 

Experienţa profesională

 

Perioada

Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Funcţia sau postul ocupat

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Numele şi adresa angajatorului

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Educaţie si formare

 

Perioada

Menţionaţi pe rând flecare formă de învăţământ ş program de formare profesională urmat, începând cu ce mai recent.

Calificarea/diploma obţinută

 

Domenii principale studiate/ competenţe dobândite

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba maternă

Precizaţi limba maternă.

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

 

 

Înţeles

Scris

Vorbit

Limba

 

 

 

 

Limba

 

 

 

 

Competente şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Alie competenţe şi aptitudini

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Informaţii suplimentare

Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc.

Data:

Semnătura

 

ANEXA Nr. 5

la normă

 

 

SPECIMENE DE SEMNĂTURĂ

pentru membrii consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere, directorat, directori, administratori, după caz*)

 

Societatea Comercială........................................................

(denumirea agentului de marketing persoană juridică care solicită autorizarea)

 

 

Înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul.....................................,

având codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerţului............................

 

* ) Prezenta anexă se va completa în faţa reprezentantului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Dacă unul dintre membrii consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere, directorat, directori sau administratori nu poate semna în aceste condiţii, se va depune o declaraţie notarială privind specimenul de semnătură.

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Calitatea

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

la normă

 

CERERE PENTRU AVIZAREA/REA VIZAREA AGENŢILOR DE MARKETING PERSOANE FIZICE

 

Date despre solicitant:

 

având:

 

Societatea Comercială.............................................................................., în calitate de administrator/agent

de marketing persoană juridică, cu sediul în..........................................................................................,

(localitatea) (strada şi numărul)

......................................................................................................................................................................,

(judeţul) (codul poştal)

. …………………………………………………………………………………………………………….,

 (date de contact: telefon, fax, e-mail, pagina de internet),

 

având:

numărul de înregistrare Ia oficiul registrului comerţului.....................................................................,

codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerţului.............................................................,

 

prin reprezentantul legal.........................................................................................................................,

(numele, prenumele, funcţia, datele de contact ale reprezentantului legal al societăţii)

 

solicită avizarea/reavizarea în vederea desfăşurării activităţii de marketing a fondurilor de pensii administrate

privat pentru............................

(numărul de persoane pentru care se solicită avizul)

 

Subsemnatul...................................................cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Comisia ar trebui informată.

 

Semnătura reprezentantului legal al societăţii:.................................................

Data..................................

 

Ştampila solicitantului

 

FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

ANEXA Nr. 7

la normă

 

CERERE PENTRU AVIZARE CA PERSOANĂ JURIDICĂ SPECIALIZATĂ

 

DATE DE IDENTIFICARE:

Societatea Comercială................................................................................., cu sediul

în.....................................................................................................................................,

  (localitatea) (strada şi numărul)

………………………………………………………………………………………….,

        (judeţul) (codul poştal)

………………………………………………………………………………………….,

(date de contact: telefon, fax, e-mail, pagina de internet),

 

având:

număr de înregistrare la oficiul registrului comerţului...................................................,

codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerţului.......................................,

reprezentată legal de către ...............................................................................................,

(nume, prenume, funcţie, date de contact)

 

solicită avizarea ca persoană juridică specializată pentru desfăşurarea activităţii de formare profesională a agenţilor de marketing persoane fizice privind activitatea de marketing a fondurilor de pensii administrate privat.

Sediul secundar destinat desfăşurării activităţii de formare profesională a agenţilor de marketing persoane fizice, după caz.

Date de identificare:

….....................................................................................................................................,

            (localitatea) (strada şi numărul)

………………………………………………………………………………………….,

        (judeţul) (codul poştal)

………………………………………………………………………………………….,

            (persoana de contact: nume, prenume, funcţie, telefon, fax, e-mail)

 

În cazul în care există mai multe astfel de sedii secundare, se va ataşa la cererea de autorizare un tabel nominal cu următoarele informaţii: adresa - localitatea, strada, numărul, judeţul, codul poştal şi persoana de contact cu datele de identificare.

 

Prezenta cerere este însoţită de un număr de ............. documente, totalizând un număr de..............file.

Semnătura reprezentantului legal al societăţii:..............................................................

Data.............................................

 

Stampila solicitantului

 

FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE


*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru candidatul independent Oprescu Sorin Mircea - Primăria Municipiului Bucureşti - alegeri locale generale 10 iunie 2012

 

Lista donatorilor persoane fizice şi juridice care în anul fiscal 2012 au făcut donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul a 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei

Valoarea - lei -

Data donaţiei

1.

ACHIM NICOLAE

1790906155229

română

lei

18.000

28.05.2012

2.

AMARANDEI CEZAR

1820519330230

română

lei

15.000

08.06.2012

3.

BADEA FLORENTINA

2860306450022

română

lei

20.000

05.06.2012

4.

BORDEA FABIAN

1670411290902

română

lei

20.000

01.06.2012

5.

COLOTELA MIRCEA

1790614410012

română

lei

24.000

07.06.2012

6.

CURTEANU MIHAIELA CRISTINA

2770606335051

română

lei

25.000

05.06.2012

7.

DANIEL ION PETRUŢ

1570825400101

română

lei

19.500

01.06.2012

8.

DIMITRESCU FLORIN

1800113450072

română

lei

12.000

28.05.2012

9.

DIMITRESCU GEORGE ALEXANDRU

1781226400102

româna

lei

10.000

28.05.2012

10.

DOICARU VLAD NICOLAE

1781208410016

romana

lei

25.000

08.06.2012

11.

FICA SIMONA VASILICA

2560101400245

română

lei

18.000

22.05.2012

12.

GAGEA ANDREI

1740815423014

romana

lei

20.000

22.05.2012

13.

HATNEAN MARINA ANCA

2820909330215

română

lei

20.000

05.06.2012

14.

HATNEAN OVIDIU GHEORGHE

1750331335071

romana

lei

24.000

06.06.2012

15.

IONESCU TEGLET VASILE DAN

1510629400593

română

lei

20.000

05.06.2012

16.

LITINSCHI OCTAV MIHAI

1731205433017

română

lei

25.000

07.06.2012

17.

MELINTE DANIEL

1721213334999

romana

lei

10.000

05.06.2012

18.

MOCANU GABRIELA

2801120440024

română

iei

24.200

07.06.2012

19.

NICOLAE FLORIAN

1761229433048

româna

lei

25.000

07.06.2012

20.

NIŢESCU ILEANA-CARMEN

2560117151233

română

lei

20.000

28.05.2012

21.

OPRESCU DORIN GELU

1570224400228

română

iei

22.000

22.05.2012

22.

OPRESCU IRINA

2581206400063

română

lei

10.000

22.05.2012

23.

OPRESCU MIRCEA SORIN

1780818410012

română

lei

44.000

28.05.2012

24.

OPRESCU MIRCEA SORIN

1780818410012

romana

spaţiu

17,900

28.05.2012

25.

PASCAR GRIGORE

1611007336734

română

lei

29.000

06.06.2012

26.

PAVAL GHEORGHIŢA

1720713335041

româna

lei

25.000

06.06.2012

27.

PINTEA CĂTĂLINA

2760202461549

română

lei

7.500

05.06.2012

28.

SAMOILESCU GEORGE IOAN

1680101410024

română

lei

30.000

06.06.2012

29.

SIMION PAUL

1590514214620

română

lei

15.000

28.05.2012

30.

TIVADAR SIMONA CAMELIA

2610813120678

română

lei

10.000

05.06.2012

31.

TUDOSE MARIUS DANUŢ

1701205443028

romana

lei

23.500

07.06.2012

32.

ULMANU VLAD

1440317400241

română

lei

40.000

07.06.2012

33.

URSU RAZVAN IONUŢ

1830730330216

română

lei

15.000

05.06.2012

34.

VLĂDAN GINA

2800519430011

română

lei

20.000

01.06.2012

35.

ZAHARIA RĂZVAN

1770610131261

română

lei

8.000

05.06.2012

36.

 Alte sume primite sub plafonul legal

 

română

lei

35.000

 

 

 

 

 

TOTAL

746.600 lei