MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 159/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 159         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 25 martie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

326. - Decret privind numirea unui judecător la Curtea Constituţională

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

110. - Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2013, prin sistemul organizat si administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

 

111. - Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

122. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

 

454. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui judecător la Curtea Constituţională

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 142 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 alin. (2) şi ale art. 69 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Daniel Marius Morar se numeşte în funcţia de judecător la Curtea Constituţională pentru un mandat de 9 ani, începând cu data de 9 iunie 2013.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 25 martie 2013.

Nr. 326.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2013, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 124 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea regulilor de stabilire a numărului biletelor de tratament balnear pentru anul 2013 şi modul de acordare, distribuire şi de decontare a acestora.

Art. 2. - În unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2013 un număr de maximum 50.352 de locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 16 serii de trimitere.

Art. 3. - La numărul de locuri prevăzut la art. 2 se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, numărul de locuri la tratament balnear contractat cu alţi operatori economici interesaţi, număr care se va stabili după atribuirea contractelor, în funcţie de preţurile ofertate pe bilet.

Art. 4. - Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete, rezultat în conformitate cu prevederile art. 2 şi 3.

Art. 5. - În perioada unui an calendaristic, persoana îndreptăţită poate beneficia de un singur bilet de tratament.

Art. 6. - Pot beneficia de tratament balnear, în condiţiile legii, persoanele care au calitatea de:

a) pensionar al sistemului public de pensii;

b) asigurat al sistemului public de pensii;

c) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear.

Art. 7. - (1) Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.

(2) Decontarea costurilor biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 nr. 6/2013, la capitolul .Asigurări şi asistenţă socială”, titlul .Asistenţă socială”, alineatul Ajutoare sociale în natură”, către prestatorii de servicii, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pană

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Dusa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 110.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, care se alocă Departamentului pentru Relaţii Interetnice.

(2) Suma de 86.960 mii lei se repartizează şi se utilizează potrivit destinaţiilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Secretariatul General al Guvernului execută operaţiunile financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu, destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi realizării acţiunilor, programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei şi cuprinse la lit. a) şi b) în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013.

Art. 3. - (1) Secretariatul General al Guvernului alocă, în tranşe lunare egale în cadrul fiecărui trimestru, fondurile destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat potrivit dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 14-22 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse la lit. a) în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, respectiv în anexa nr. 1, pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Utilizarea şi justificarea fondurilor alocate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se realizează potrivit protocolului încheiat între acestea şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale comunică lunar utilizarea fondurilor alocate potrivit formularului A2, prevăzut în anexa nr. 1.

(4) La sfârşitul anului, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale comunică utilizarea fondurilor alocate potrivit formularul ui A3, prevăzut în anexa nr. 1.

(5) Fondurile alocate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, potrivit prevederilor art. XIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011.

(6) Răspunderea privind utilizarea şi justificarea sumelor prevăzute în anexa nr.1 revine organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

(7) Monitorizarea utilizării fondurilor alocate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, privind respectarea destinaţiilor legale, se exercită de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice, pe baza documentelor primite de la organizaţii, menţionate în protocolul încheiat potrivit prevederilor alin. (2).

Art. 4. - (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 pentru acţiuni, programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat, pe baza devizelor estimative de cheltuieli, întocmite şi certificate de departament privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora.

(2) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza bugetelor estimative ale proiectelor, întocmite de iniţiatori şi aprobate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice.

(3) Departamentul pentru Relaţii Interetnice utilizează fondurile prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 pentru acţiuni, programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei realizate la iniţiativa sa sau în parteneriat, precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia privind regimul de finanţare nerambursabilă a programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei, precum şi Ghidul de finanţare a programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei, elaborate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice, se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.

(4) Departamentul pentru Relaţii Interetnice justifică fondurile prevăzute la alin. (3), alocate în conformitate cu prevederile alin. (1) si (2), prin documente legale aprobate de secretarul de stat.

(5) Răspunderea privind utilizarea şi justificarea sumelor pe destinaţiile prevăzute în anexa nr. 2 revine beneficiarilor sumelor şi Departamentului pentru Relaţii Interetnice.

Art. 5. - (1) La solicitarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor de finanţare încheiate pentru derularea acţiunilor, programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei prevăzute în anexa nr. 2, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară.

(2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii prezintă, până la data de 29 noiembrie 2013, documente justificative cu privire la utilizarea acestora. În caz contrar, sumele avansate se restituie integral până la data de 10 decembrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Departamentul pentru Relaţii Interetnice,

Eniko Katalin Lacziko,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 111.

 

ANFXA Nr. 1

 

Modul de repartizare şi utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

 

Total sume: 83.160 mii lei, alocate pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 14-22 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor

electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin acoperirea parţială a:

- cheltuielilor materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi filialelor acestora, lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale acestora;

- cheltuielilor de personal;

- cheltuielilor pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii;

- cheltuielilor pentru organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate;

- cheltuielilor pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor;

- cheltuielilor privind cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

 

Nr. crt.

Organizaţia

Sumele alocate - mii lei -

1.

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT.

1.744,05

2.

Asociaţia Liga Albanezilor din România

1.455,30

3.

Asociaţia Macedonenilor din România

1.984,50

4.

Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa”

11.722,20

5.

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

4.557,00

6.

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

2.709,00

7.

Forumul Democrat al Germanilor din România

6.527,85

8.

Uniunea Democrată Maghiară din România

18.011,90

9.

Uniunea Armenilor din România

3.543,75

10.

Uniunea Bulgară din Banat - România

2.924,25

11.

Uniunea Croaţilor din România

2.037,00

12.

Uniunea Culturală a Rutenilor din România

1.230,60

13.

Uniunea Democrată Turcă din România

3,095,20

14.

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România

2.885,40

15.

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România

3.417,75

16.

Uniunea Elenă din România

3.164,70

17.

Uniunea Polonezilor din România

2.125,20

18.

Uniunea Sârbilor din România

3.240,30

19.

Uniunea Ucrainenilor din România

6.784,05

 

TOTAL:

83.160,00

 

Organizaţia

Formular A1

 

Sume necesare pentru activităţile organizaţiei în luna.........2013 (lei)

 

Fonduri necesare pentru luna .........

din care: contribuţie proprie

Fonduri solicitate de la

bugetul de stal pentru luna ………

din care pentru:

% sume solicitate de la bugetul de stat din fondurile necesare

 

suma

%

Funcţionare sedii şi filiale, lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora

Cheltuieli de  personal

Presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii

Acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate

Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării

activităţilor organizaţiilor

Cofinanţare programe realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

1

2

 

3

 

4

5

 

6

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

Preşedinte,

……………………………..

Responsabil financiar-contabil,

……………………………..

 

Organizaţia

Formular A2

 

Situaţia lunară a cheltuielilor efectuate pe destinaţii conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013

luna..........................anul 2013

 

Date despre cheltuieli

 

 

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013

 

Suma cheltuită

- lei -

1.

 

 

Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor şi filialelor şi pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora (1.1 + 1.2), din care:

1.1. funcţionarea sediilor şi filialelor

1.2. lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora

 

2.

Cheltuieli de personal

 

3

Cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), din care:

3.1. presă

3.2. carte

3.3. manuale şcolare

3.4. publicaţii

 

4.

Cheltuieli pentru organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform Statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate

 

5.

Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor

 

6.

Cheltuieli pentru cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

 

7.

Total cheltuieli în luna....................(7.1 + 7.2 ), din care:

7.1. Cheltuieli efectuate clin suma alocată de la bugetul de stat (1+2 + 3 + 4 + 5 + 6)

7.2. Cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse

 

 

Preşedinte,

……………………………..

Responsabil financiar-contabil,

……………………………..

 

Organizaţia

Formular A3

 

Situaţia anuală a cheltuielilor efectuate pe destinaţii conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului Generat al Guvernului pe anul 2013

Anul 2013

 

Date generale despre suma alocată de la bugetul de stat

 

 

- lei -

1.

 Suma alocată în anul 2013

 

2.

Suma rămasă necheltuită din anul precedent

 

3.

 Suma totală (1 + 2)

 

 

Date despre cheltuieli

 

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013

Suma cheltuită

- lei -

1.

Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor şi filialelor şi pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora (1.1 +1.2), din care:

1.1 .funcţionarea sediilor şi filialelor

1.2. lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora

 

2.

Cheltuieli de personal

 

3.

Cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), din care:

3.1. presă

3.2. carte

3.3. manuale şcolare

3.4. publicaţii

 

4.

Cheltuieli pentru organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate

 

5.

Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor

 

6.

Cheltuieli pentru cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

 

7.

 Total cheltuieli în anul 2013 (7.1+7.2), din care:

7.1 cheltuieli efectuate din suma alocată de la bugetul de stat (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

7.2. cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse

 

8.

Suma alocată de la bugetul de stat rămasă necheltuită la sfârşitul anului 2013

 

 

Preşedinte,

……………………………..

Responsabil financiar-contabil,

……………………………..

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Modul de repartizare şi utilizare a sumei prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

Total sumă: 3.800 mii lei, alocată pentru finanţarea unor acţiuni, programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei, realizate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice la iniţiativa sa ori în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale, etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:

a) promovarea diversităţii etnice, lingvistice, culturale, religioase, precum şi a dialogului intercultural;

b) cultivarea bunei cunoaşteri şi a bunei înţelegeri între minorităţile naţionale, precum şi între majoritate şi minorităţile naţionale;

c) perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional privind minorităţile naţionale;

d) promovarea de politici şi programe de combatere a intoleranţei;

e) continuarea parteneriatului cu societatea civilă, instituţiile publice şi autorităţile locale;

f) întărirea capacităţii de monitorizare şi de lucru a Departamentului pentru Relaţii Interetnice în parteneriat cu instituţii publice, organizaţii neguvemamentale, asociaţii şi fundaţii din ţară şi din străinătate, precum şi cu organisme internaţionale;

g) contribuţia Departamentului pentru Relaţii Interetnice la implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - B.4 Fondul de reformă privind incluziunea romilor şi a altor grupuri vulnerabile;

h) participarea la diferite programe şi colaborări europene şi internaţionale. Acţiunile, programele şi proiectele se pot realiza prin:

1. organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, şedinţe, plenare, ateliere, workshopuri desfăşurate în ţară şi în străinătate;

2. organizarea şi participarea la manifestări culturale, interculturale şi sportive care promovează cultura toleranţei şi a diversităţii etnice, de interes naţional şi internaţional (festivaluri, spectacole, concursuri, competiţii, reuniuni, expoziţii, lansări de carte, târguri etc.);

3. organizarea şi participarea la activităţi educaţionale desfăşurate în ţară şi în străinătate (tabere, şcoli de vară, vizite de documentare şi de studiu, concursuri, traininguri etc.);

4. organizarea şi participarea la acţiuni în cooperare cu organisme internaţionale, organizaţii neguvemamentale şi instituţii publice din ţară şi din străinătate;

5. organizarea şi participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare şi de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare şi perfecţionare în tară şi în străinătate, în domenii utile promovării diversităţii etnice şi culturale, dezvoltării relaţiilor interetnice, precum şi în domeniul managementului instituţional şi organizaţional;

6. realizarea, editarea, tipărirea, achiziţionarea, traducerea şi difuzarea de materiale documentare (broşuri, buletine informative, pliante, albume, publicaţii periodice, cărţi, manuale şcolare, antologii, postere, banere, calendare, agende, enciclopedii, afişe, compact-discuri, DVD-uri, multimedia etc.);

7. comandarea şi/sau realizarea de filme documentare;

8. achiziţionarea de rechizite şi materiale promoţionale;

9. vizite ale unor invitaţi străini, cu acoperirea cheltuielilor de transport internaţional şi de sejur pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare;

10. achiziţionarea de spoturi publicitare, închirierea şi achiziţionarea de spaţii de emisie şi de comunicare în mass-media şi pe internet;

11. reconfigurarea structurii şi actualizarea paginii web a Departamentului pentru Relaţii Interetnice;

12. achiziţionarea de servicii de internet, multimedia şi audiovideo;

13. comandarea realizării de sondaje de opinie, studii şi cercetări în domeniul relaţiilor interetnice;

14. achiziţionarea unor servicii de publicitate, de consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, precum şi consultanţă în relaţii cu publicul;

15. realizarea de campanii de informare publică şi imagine;

16. abonamente la publicaţii în domeniu;

17. realizarea de programe şi emisiuni în parteneriat cu Societatea Română de Radio şi Societatea Română de Televiziune şi difuzarea acestora pe frecvenţe radio, tv şi internet;

18. alte activităţi necesare şi oportune pentru păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.

Pentru acţiunile, programele şi proiectele prevăzute la pct. 1-5 Departamentul pentru Relaţii Interetnice poate acoperi cheltuieli pentru un număr maxim de participanţi şi invitaţi, după cum urmează:

- 250 de persoane/manifestare, pentru pct. 1;

- 800 de persoane/manifestare, pentru pct. 2;

- 300 de persoane/manifestare, pentru pct. 3;

- 100 de persoane/manifestare, pentru pct. 4;

- 100 de persoane/manifestare, pentru pct. 5.

Pentru acţiunile, proiectele şi programele interetnice şi de combatere a intoleranţei se pot acoperi următoarele cheltuieli:

- cazare, transport (auto, feroviar, naval şi aerian) şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale salariaţilor departamentului;

- cazare, transport, diurnă şi alte cheltuieli pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul departamentului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

- masă, la un barem de 85 lei/zi/persoană, cazare în unităţi hoteliere, categoria 3 stele, şi în pensiuni turistice, precum şi transport (auto cu microbuz sau autocar, feroviar, naval şi aerian) pentru participanţii la acţiunile, programele şi proiectele realizate la iniţiativa departamentului sau în parteneriat şi pentru participanţii la programele şi proiectele finanţate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005 cu modificările şi completările ulterioare;

- trataţii, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţiile străine, conform normativelor de cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite;

- taxe de participare şi vizitare, taxe poştale, bilete la spectacole, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru călătorii în străinătate şi asigurări medicale;

- comunicaţii telefonice şi internet;

- premii, onorarii (lectori în cadrul seminarelor, conferinţelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, şcolilor de vară, artişti), achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv servicii de organizare a expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferinţelor, congreselor, închirierea, amenajarea şi decorarea cu aranjamente florale a spaţiilor destinate manifestărilor;

- editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoţionale, filme documentare, servicii de publicitate, consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, consultanţă în relaţii cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, Studii şi cercetări, realizarea de campanii de informare publică şi imagine, închiriere de bunuri mobile şi imobile, inclusiv aparatură de sonorizare, traducere simultană, echipamente informatice şi audiovideo.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

 

Văzând Procesul-verbal nr. 26/2012 cu agenţia autorizată de clasificare a carcaselor propusă de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, precum şi Referatul de aprobare al Direcţiei inspecţii de stat nr. 255.210 din 14 martie 2013,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După poziţia 53 se introduce o nouă poziţie, poziţia 54, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei Juridice

CUI

Sediul social

„54.

Societatea Comercială S.C. ALTERNATIVA COM -  S.R.L.

4024460

Comuna Runcu, satul Valea Mare,  judeţul Gorj”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Ionescu,

secretar general

 

Bucureşti, 19 martie 2013.

Nr. 122.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.049/CC din 13 martie 2013 al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 241/2006 privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Contractul-cadru de închiriere a plajei Mării Negre, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Lista sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.

(2) Contractele de închiriere în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Lucia Ana Varga,

ministru delegat pentru ape, păduri şi piscicultura

 

Bucureşti, 21 martie 2013.

Nr. 454.

 

ANEXA Nr. 1

 

INSTRUCŢIUNI

privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre

 

Art. 1. - (1) Prezentele instrucţiuni au ca obiect reglementarea organizării şi desfăşurării licitaţiei pentru închirierea plajei Mării Negre în scop turistic.

(2) închirierea plajelor Mării Negre în scop turistic se realizează prin licitaţie publică, conform prevederilor prezentelor instrucţiuni, organizată de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.

(3) Închirierea se face în baza unui contract de închiriere prin care Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, denumită în continuare locator, transmite, pentru perioada unui sezon estival sau a mai multor sezoane estivale, unei alte persoane, denumită în continuare locatar, dreptul de folosinţă asupra unui sector al plajei Mării Negre, în schimbul unei chirii,

(4) Bunul asupra căruia se exercită dreptul de folosinţă este plaja Mării Negre, care face parte din domeniul public al statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, denumită în continuare ANAR.

Art. 2. - (1) La licitaţie pot participa operatori economici care administrează structuri de primire turistice, proprietari ori administratori de ansambluri rezidenţiale care desfăşoară activităţi de turism, operatori economici care desfăşoară activităţi de divertisment, agrement şi/sau sportive şi autorităţi ale administraţiei publice locale care pot încheia contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pe perioada unui sezon estival sau a mai multor sezoane estivale, în condiţiile legii.

(2) împărţirea sectoarelor/suprafeţelor de plajă aferente staţiunilor turistice în subsectoare de plajă care vor fi scoase la licitaţie şi stabilirea funcţiilor acestora se vor face de către locator.

(3) Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune ofertă comună, fără a fi obligate să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.

(4) Locatorul are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare.

Art. 3. - (1) Locatorul desfăşoară procedurile de licitaţie în baza caietului de sarcini care se aprobă de Consiliul de conducere al ANAR.

(2) Caietul de sarcini cuprinde:

a) descrierea sectorului de plajă ce face obiectul procedurii de licitaţie pentru închiriere;

b) preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare sector de plajă;

c) durata închirierii;

d) condiţiile şi regimul de exploatare a bunului închiriat;

e) condiţiile privind eligibilitatea, înregistrarea şi capacitatea economico-financiară;

f) criteriile de selecţie;

g) garanţii;

h) obligaţiile privind protecţia mediului;

i) interdicţia subînchirierii.

(3) Pot participa la licitaţia publică ofertanţii care fac dovada achiziţionării caietului de sarcini şi care fac dovada constituirii garanţiei de participare.

(4) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de către locator, la sediul său.

(5) Preţul de vânzare al caietului de sarcini se stabileşte de către locator prin decizie a conducătorului acestuia.

Art. 4. - (1) Garanţia de participare este obligatorie.

(2) Valoarea garanţiei de participare la licitaţia de închiriere va fi de 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale pentru sectorul de plajă ce face obiectul licitaţiei.

(3) Garanţia de participare la licitaţia de închiriere se restituie în cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.

Art. 5. - (1) Locatorul va publica anunţul licitaţiei publice într-un cotidian local, în unul naţional, precum şi pe site-ul propriu.

(2) Anunţul licitaţiei va conţine:

a) denumirea şi sediul locatorului;

b) obiectul şi durata închirierii;

c) condiţiile de procurare a caietului de sarcini;

d) data şi locul de primire a ofertelor;

e) data, ora şi locul de deschidere a ofertelor;

f) durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor.

(3) Termenul de primire a ofertelor este de 7 zile lucrătoare, începând cu data publicării anunţului licitaţiei publice.

Art. 6. - Oferta trebuie să cuprindă detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini.

Art. 7. - (1) Ofertanţii transmit ofertele în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior. Ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, într-un registru special, ţinut de locator.

(2) Pe plicul exterior se va indica sectorul de plajă propus spre închiriere prin licitaţie publică, pentru care este depusă oferta. Plicul exterior trebuie să conţină următoarele documente:

a) garanţia de participare;

b) dovada achiziţionării caietului de sarcini;

c) fişa cu informaţii generale ale ofertantului;

d) declaraţia de participare;

e) documentele care dovedesc calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform cerinţelor caietului de sarcini.

(3) Pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului, precum şi sediul social al acestuia. Acest plic va conţine oferta economică propriu-zisă.

(4) Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, prin fax. e-mail, poştă sau curierat.

(5) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare îh ziua fixată pentru deschiderea lor.

Art. 8. - (1) Componenţa comisiei de evaluare se stabileşte de către ANAR, prin decizie a conducătorului acesteia, la propunerea locatorului.

(2) Comisia de evaluare este formată din 5 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei. De asemenea, vor fi desemnaţi 2 membri supleanţi şi un secretar. Secretarul nu are drept de vot.

Art. 9. - (1) Membrii comisiei de evaluare care sunt soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu asociaţii, cu acţionarii, precum şi cu administratorii sau cenzorii societăţilor comerciale participante la licitaţia publică nu pot fi membri ai comisiei de evaluare.

(2) Membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate, pe propria răspundere, după deschiderea plicurilor exterioare, care se va păstra la dosarul închirierii.

(3) în situaţia în care membrii comisiei de evaluare constată că se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1), aceştia sunt obligaţi să îl anunţe imediat pe preşedintele comisiei de evaluare, care dispune înlocuirea persoanei incompatibile cu unul dintre membrii supleanţi. Art. 10. - (1) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:

a) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de prezentele instrucţiuni;

b) analizarea documentelor de calificare şi evaluarea ofertei financiare pe baza criteriilor de selecţie stabilite prin caietul de sarcini;

c) întocmirea raportului de evaluare;

d) desemnarea câştigătorului licitaţiei publice.

(2) Secretarul comisiei de evaluare redactează procesele-verbale şi raportul de evaluare prevăzute de prezentele instrucţiuni.

Art.11. - (1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. În situaţia în care, din motive obiective sau în caz de incompatibilitate, un membru al comisiei nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu unul dintre cei 2 membri supleanţi.

(2) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor.

Art. 12. - (1) La şedinţa de deschidere a plicurilor exterioare şi interioare pot participa reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor sectorului de plajă licitat.

(2) După deschiderea plicurilor exterioare şi interioare, comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal, semnat de membrii acesteia şi de ofertanţii prezenţi, consemnându-se existenţa documentelor, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini.

(3) La şedinţa de deschidere a plicurilor exterioare şi interioare nu pot fi excluşi decât ofertanţii care nu fac dovada achiziţionării caietului de sarcini şi a constituirii garanţiei de participare m forma cerută de locator.

(4) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca cel puţin o ofertă să fie admisibilă, după analiza documentelor de calificare aşa cum au fost solicitate prin caietul de sarcini, în caz contrar, procedura de licitaţie publică urmând a fi refăcuta în condiţiile art. 15.

Art. 13. - (1) Comisia de evaluare analizează ofertele financiare din plicurile interioare şi alege oferta cea mai avantajoasă din punctul de vedere al îndeplinirii criteriilor de selecţie precizate în caietul de sarcini.

(2) Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte, în maximum 4 zile, raportul de evaluare, care va cuprinde descrierea procedurii de închiriere şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigător niciun ofertant, cauzele respingerii.

(3) Comisia de evaluare procedează, în termen de maximum două zile, la informarea tuturor participanţilor despre rezultatul procedurii, prin afişare la sediul locatorului şi pe site-ul acestuia.

Art. 14. - (1) Ofertanţii pot face contestaţie privind eventualele încălcări ale dispoziţiilor prezentelor instrucţiuni. Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente:

a) datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice;

b) denumirea bunului care a făcut obiectul licitaţiei publice;

c) motivarea în fapt şi în drept a cererii;

d) semnătura contestatarului.

(2) Contestatarul va ataşa la contestaţie copia actului atacat.

(3) Termenul de depunere a contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului licitaţiei publice. Contestaţiile se depun la sediul locatorului.

(4) Contestaţiile se soluţionează de o comisie compusă din 3 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei, şi un secretar care nu are drept de vot, alţii decât cei din comisia de evaluare. Componenţa comisiei se stabileşte de către ANAR prin decizie a conducătorului acesteia, în maximum două zile de la data deschiderii plicurilor exterioare. Contestaţiile se vor soluţiona în termen de maximum două zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei.

(5) Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt:

a) analizează contestaţia formulată privind admiterea sau respingerea sa;

b) decide cu privire la oportunitatea suspendării procedurii de atribuire a contractelor de închiriere în cazul în care contestaţia este admisă, procedează la reevaluarea ofertelor şi decide asupra ofertantului câştigător;

c) întocmeşte procesul-verbal privind soluţionarea contestaţiei formulate.

Art. 15. - În cazul în care licitaţia publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va consemna această situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 5 zile lucrătoare se va organiza o nouă licitaţie.

Art. 16. - (1) Contractul de închiriere se semnează în maximum 10 zile de la desemnarea ofertantului câştigător şi întră în vigoare la data constituirii garanţiei de bună execuţie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data semnării.

(2) Garanţia de participare ia licitaţie se pierde în cazul în care nu se perfectează contractul de închiriere din vina ofertantului desemnat câştigător.

(3) În cazul nesemnării contractului de închiriere din vina exclusivă a ofertantului desemnat câştigător sau în cazul neconstituirii garanţiei de bună execuţie în termenul prevăzut la alin. (1), locatorul încheie contractul cu ofertantul clasat pe locul următor.

Art. 17. - Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu prevederile din contractul-cadru prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, clauzele din caietul de sarcini şi alte clauze convenite de părţile contractante în completarea celor din caietul de sarcini si fără să contravină obiectivelor închirierii.

 

CONTRACT-CADRU DE ÎNCHIRIERE

a plajei Mării Negre

 

I. Părţile contractante

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, în calitate de locator, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 127, judeţul Constanţa, cod poştal 900592, telefon 0241/673036, 0241/672089, fax 0241/673025, cont virament nr. RO 62 TREZ2315025XXX010151, deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa, cod unic de înregistrare fiscală RO 23877359, reprezentată prin......................................................- director, şi

.........................................în calitate de locatar, cu sediul în............................str. .............................nr. ......judeţul............ telefon............, fax.........., cont virament nr. ...................................., număr de înregistrare la registrul comerţului.............................. cod unic de înregistrare..........................reprezentată prin..............................în calitate de..........................

 

II. Obiectul contractului

 

ARTICOLUL 1

 

1.1. Obiectul contractului îl reprezintă transmiterea dreptului de folosinţă asupra sectorului de plajă........................, situat în staţiunea ......................, funcţia ........................, în scopul exploatării acestuia în condiţiile prezentului contract, precum şi în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare.

1.2. Dreptul de folosinţă care face obiectul prezentului contract nu este transmisibil şi se va exercita în mod nemijlocit de locatar.

 

ARTICOLUL 2

 

2.1. Suprafaţa totală închiriată este de....................m2, conform schiţei anexate la prezentul contract şi care face parte integrantă din acesta.

2.2. Sectorul de plajă închiriat se delimitează astfel:

la nord -..............................................................................;

la est -.................................................................................;

la sud -................................................................................;

la vest -................................................................................

 

III. Durata de închiriere

 

ARTICOLUL 3

 

3.1. Perioada de derulare a contractului de închiriere este de..............., începând cu data semnării acestuia si până la data de.................................

3.2. Contractul se poate prelungi, prin acordul părţilor, pe o durată care nu poate depăşi perioada pentru care a fost încheiat.

3.3. Intenţia de prelungire a contractului de către locatar va fi notificată cu cel puţin 40 de zile înainte de data încetării contractului.

 

IV. Valoarea chiriei, condiţii şi termene de plată

 

ARTICOLUL 4

 

4.1. Locatarul datorează locatorului o chirie anuală (pentru sectoarele de plajă închiriate pentru mai multe sezoane estivale).

4.2. În cazul în care cota de 50% din sumele percepute din închirierea plajelor de către locator, conform Hotărârii Guvernului nr. 241/2006 privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, va fi modificată, ca urmare a modificării legislaţiei în vigoare, atunci şi valoarea chiriei se va modifica implicit.

4.3. Chiria este de................lei, la care se adaugă TVA-ul legal.

 

ARTICOLUL 5

 

Chiria se achită anual, în 3 tranşe, după cum urmează:

a) în cazul contractelor de închiriere cu o durată de un sezon estival:

- 30% din chiria anuală stabilită la art. 4, în termen de 10 zile de la data semnării contractului;

- 30% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 iulie a anului în curs;

- 40% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 august a anului în curs;

b) în cazul contractelor de închiriere cu o durată de mai multe sezoane estivale:

- 30% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 martie a anului în curs, cu excepţia primului an, când se va achita în termen de 10 zile de la data semnării contractului;

- 30% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 iulie a anului în curs;

- 40% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 august a anului în curs.

 

ARTICOLUL 6

 

În cazul neexecutării obligaţiei de plată prevăzute la art. 4 şi 5, se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, cu decontarea prioritară a facturilor de penalităţi, pentru sumele scadente, indiferent de instrucţiunile de pe ordinul de plată.

 

ARTICOLUL 7

 

Cuantumul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere în decontarea debitelor restante va putea depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

 

V. Drepturi şi obligaţii contractuale

 

ARTICOLUL 8

Drepturile locatarului

 

Locatarul are următoarele drepturi:

8.1. să folosească bunul închiriat, în conformitate cu obligaţiile stabilite prin prezentul contract;

8.2. să delimiteze, cu acordul scris al locatorului, suprafaţa de plajă ce face obiectul prezentului contract, astfel încât să asigure şi să permită accesul şi circulaţia liberă a persoanelor pe plajă;

8.3. să organizeze servicii de plajă, activităţi sportive, de divertisment, culturale şi de agrement nautic pe plajă, în condiţiile prevăzute de lege, de normele şi regulamentele adoptate de autorităţile cu atribuţii în domeniu;

8.4. să amplaseze pe bunul închiriat, cu acordul scris al locatorului, numai construcţii provizorii şi dotări prevăzute de documentaţia de urbanism şi care să nu afecteze integritatea suprafeţei de plajă;

8.5. să încheie contracte de asociere cu alte persoane fizice sau juridice pentru activităţi specifice plajei, care se pot realiza în baza contractului de închiriere, dar numai cu acordul scris al locatorului, sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi fără punere în întârziere;

8.6. să solicite remăsurarea sectorului de plajă, cu ocazia încheierii procesului-verbal de predare-primire a plajei, încheiat în conformitate cu prevederile art. 9.16. Remăsurarea sectorului de plajă se va face numai în perioada iulie-august, în prezenţa reprezentanţilor celor două părţi contractante, măsurătoare ce va fi însuşită de către părţi. În cazul în care locatarul nu se prezintă la remăsurarea sectorului de plajă, se consideră că şi-a însuşit rezultatul măsurătorii.

 

ARTICOLUL 9

Obligaţiile locatarului

 

Locatarul are următoarele obligaţii:

9.1. să achite locatorului chiria datorată în condiţiile şi termenele stabilite în contractul de închiriere;

9.2. să nu împiedice în niciun fel accesul pe plajă şi să nu perceapă taxe de acces;

9.3. să nu subînchirieze total sau parţial bunul ce face obiectul contractului de închiriere;

9.4. să nu execute construcţii şi dotări ilegale pe suprafaţa închiriată şi să nu desfăşoare alte activităţi care să modifice calitatea şi cantitatea fâşiei de plajă sau care pot afecta mediul natural;

9.5. să solicite şi să obţină toate avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţilor pe suprafaţa de plajă ce face obiectul prezentului contract;

9.6. să pună la dispoziţie suprafaţa de plajă necesară organizării şi desfăşurării serviciului public de salvare acvatică SALVAMAR şi a posturilor de prim ajutor, conform prevederilor actelor normative care le reglementează;

9.7. să permită accesul locatorului sau al autorităţilor competente pe plajă, cu mijloace şi materiale specifice, în situaţii de poluări accidentale sau în alte situaţii specifice;

9.8. să permită accesul locatorului în situaţia în care, din cauza apariţiei unor fenomene imprevizibile, se impune, în orice moment al derulării contractului, realizarea de lucrări de reabilitare costieră, precum şi de lucrări de reparaţii ale acestora;

9.9. să întreţină şi să igienizeze permanent suprafaţa de plajă care face obiectul prezentului contract, prin:

a) dotarea cu recipiente adecvate pentru colectarea selectivă a deşeurilor, în conformitate cu prevederile legale;

b) îndepărtarea corpurilor ascuţite şi dure - cioburi, sticle sparte, sârmă, pietre, lemn, bucăţi de metal - de pe plajă şi din zona de îmbăiere; în cazul în care în zona de îmbăiere sunt identificate corpuri străine periculoase a căror îndepărtare depăşeşte capacitatea de dotare a locatarului, acesta este obligat să marcheze zona şi să anunţe imediat locatorul;

c) colectarea şi transportul la gropile de gunoi al corpurilor străine (scoici vii, gunoaie, mortalităţi piscicole, produse petroliere etc.) rezultate în urma igienizării manuale a plajei şi liniei ţărmului;

9.10. să încheie contract cu locatorul, pe toată perioada sezonului estival, pentru asigurarea lucrărilor de ecologizare mecanizată şi de afânare a stratului de nisip, care se vor realiza o dată pe săptămână;

9.11. să asigure păstrarea ordinii publice pe sectorul de plajă închiriat, prin încheierea unor contracte cu firme autorizate, în acest sens;

9.12. să asigure accesul organelor de control şi al reprezentanţilor autorizaţi ai locatorului, punându-le la dispoziţie documente şi informaţii legate de executarea obligaţiilor, conform contractului de închiriere;

9.13. să anunţe imediat locatorul în caz de poluare accidentală pe suprafaţa de plajă închiriată şi în cazul unor evenimente deosebite - mortalitate piscicolă - şi să intervină pentru limitarea sau înlăturarea efectelor generate de acestea;

9.14. nu are dreptul, fără acordul scris al locatorului, de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale;

9.15. să nu deterioreze şi să nu schimbe destinaţia construcţiilor hidrotehnice şi a bornelor amplasate pe suprafaţa de plajă închiriată;

9.16. să preia anual, pe bază de proces-verbal, sectorul de plajă ce face obiectul închirierii, la data stabilită de locator, în conformitate cu prevederile art. 11 pct. 11.1;

9.17 să predea anual locatorului, pe bază de proces-verbal, sectorul de plajă ce face obiectul închirierii, în intervalul 1-15 octombrie, în condiţii de igienizare corespunzătoare;

9.18. să conserve în bună stare construcţiile şi amenajările cu caracter provizoriu pe perioada extrasezonului, astfel încât să permită locatorului realizarea lucrărilor de conservare şi de pregătire a plajelor în această perioadă; locatorul nu va răspunde de eventualele deteriorări cauzate construcţiilor de fenomenele meteorologice periculoase specifice sau de influenţa oricăror altor factori;

9.19. să amenajeze suprafaţa de plajă până la data deschiderii oficiale a sezonului estival şi pe toată durata sezonului estival, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, respectând şi documentaţiile de urbanism;

9.20. să respecte legislaţia în domeniul utilizării turistice a plajelor;

9.21. să solicite şi să obţină autorizaţia turistică pentru suprafaţa de plajă care face obiectul contractului de închiriere şi să obţină, în conformitate cu prevederile legale, act de reglementare în domeniul gospodăririi apelor pentru activităţile desfăşurate pe plajă;

9.22. să asigure condiţiile sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de îmbăiere şi pe plajă;

9.23. să monteze panouri cu instrucţiuni de utilizare a plajei, a zonei şi a apei de îmbăiere;

9.24. să asigure permanent o suprafaţă de plajă liberă pe toată lungimea sectorului, corespunzătoare unei lăţimi de 5 m de la linia apei, în vederea realizării lucrărilor de intervenţie, întreţinere, igienizare şi ecologizare mecanizată;

9.25. să menţină în bună stare de funcţionare dotările de pe plajă, inclusiv pe cele de agrement;

9.26. să sesizeze locatorul în cazul prezenţei în apa mării a unor substanţe poluante;

9.27. să asigure racordarea la utilităţile publice în vederea exploatării sectorului/subsectorului de plajă închiriat;

9.28. să încheie un contract privind preluarea deşeurilor de pe sectorul de plajă închiriat cu o unitate specializată, care operează în zonă;

9.29. să semneze actele adiţionale de actualizare a chiriei anuale, ca urmare a indexării cu indicele de inflaţie;

9.30. să semneze actele adiţionale, în cazul în care se va proceda la remăsurarea sectorului de plajă;

9.31. să notifice locatorului, în termen de maximum 30 de zile, orice modificare cu privire la datele de identificare ale firmei.

 

ARTICOLUL 10

Drepturile locatorului

 

Locatorul are următoarele drepturi:

10.1. să primească chiria în condiţiile şi la termenele stabilite la art. 4 şi 5;

10 2. să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;

10.3. să verifice şi să constate starea integrităţii plajei ce face obiectul închirierii;

10.4. să încheie contract cu locatarul, pe toată perioada sezonului estival, pentru asigurarea lucrărilor de ecologizare mecanizată şi de afânare a stratului de nisip, care se vor realiza o dată pe săptămână;

10.5. să procedeze la remăsurarea sectorului de plajă ori de câte ori consideră necesar. Remăsurarea sectorului de plajă se va face numai în perioada iulie-august, în prezenţa reprezentanţilor celor două părţi contractante, măsurătoare ce va fi însuşită de către părţi. În cazul în care locatarul, deşi convocat, nu se prezintă la remăsurarea sectorului de plajă, se consideră că si-a însuşit rezultatul măsurătorii.

 

ARTICOLUL 11

Obligaţiile locatorului

 

Locatorul are următoarele obligaţii:

11.1. să predea anual locatarului, pe bază de proces-verbal, sectorul de plajă ce face obiectul închirierii, în termen de cel puţin 15 zile înainte de începerea sezonului estival;

11.2. să execute lucrările necesare de conservare a plajelor în perioada de extrasezon, în funcţie de configuraţia plajelor şi amploarea fenomenului de eroziune marină;

11.3. să execute lucrări de pregătire a plajei pentru sezonul estival;

11.4. să execute lucrări de evacuare şi transport al algelor la gropile de gunoi;

11.5. să întreprindă, cu ajutorul organelor competente, acţiuni de prevenire şi/sau înlăturare a construcţiilor ilegale de pe suprafaţa de plajă ce face obiectul contractului;

11.6. să nu îl împiedice pe locatar să îşi realizeze drepturile legate de închiriere decât în condiţiile reglementate de legislaţia în vigoare si de prezentul contract.

 

VI. Garanţii pentru executarea contractului de închiriere

 

ARTICOLUL 12

 

12.1. În scopul garantării îndeplinirii întocmai a obligaţiei de plată a chiriei, precum şi a obligaţiei de reparare a oricărui prejudiciu suferit de locator prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către locatara obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, locatarul se obligă să constituie, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea prezentului contract, o garanţie de bună execuţie, sub sancţiunea rezilierii de plin drept, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi fără punere în întârziere.

12.2. Pentru anul 2013, garanţia de bună execuţie este de ......................lei, reprezentând 40% din valoarea cu TVA a contractului, si se pune la dispoziţia locatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de închiriere, sub sancţiunea rezilierii de plin drept, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi fără punere în întârziere.

12.3. Pentru fiecare dintre anii următori, garanţia este de 40% din chiria aferentă anului precedent şi se pune la dispoziţia locatorului până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se constituie garanţia, sub sancţiunea rezilierii de plin drept, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi fără punere în întârziere.

12.4. Garanţia de bună execuţie se poate constitui atât prin depunerea sumei în contul de garanţii al locatorului, cât şi prin scrisoare de garanţie bancară.

 

ARTICOLUL 13

 

13.1. Locatorul poate executa garanţia de bună execuţie fără nicio formalitate prealabilă, în cazul în care locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.

13.2. În cazul executării garanţiei de bună execuţie, locatarul are obligaţia reconstituirii acesteia la valoarea iniţială în termen de 15 zile de la data executării, sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată.

13.3. Toate comisioanele şi spezele bancare, precum şi alte cheltuieli necesare executării garanţiei de bună execuţie se suportă de către locatar.

 

VII. Răspunderea contractuală

 

ARTICOLUL 14

 

14.1. Prezentul contract se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată, în cazul în care părţile contractante nu îşi execută obligaţiile contractuale prevăzute la art. 5 coroborat cu art. 9 pct. 9.1,9.15, 9.16, art. 11 pct. 11.1, art. 12 si 13.

14.2. În cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale, altele decât cele prevăzute la art. 14.1, partea în culpă va fi pusă în întârziere printr-o notificare prin care i se va pune în vedere să îşi execute obligaţia într-un termen cuprins între 1 şi 30 de zile, în funcţie de natura obligaţiei.

14.3. În cazul în care partea în culpă nu îşi execută obligaţia în termenul pentru care a fost notificată în condiţiile pct. 14.2, va interveni rezilierea de plin drept, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată.

14.4. Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

14.5. Niciun litigiu născut anterior ori după încheierea contractului în legătură cu sectorul/subsectorul de plajă ce face obiectul contractului şi care face imposibilă utilizarea totală sau parţială a plajei pe toată durata contractului ori numai pe o anumită perioadă nu atrage răspunderea locatorului, acest risc fiind în sarcina locatarului.

 

VIII. Încetarea contractului

 

ARTICOLUL 15

 

15.1. Prezentul contract încetează:

a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat;

b) cu acordul părţilor;

c) prin reziliere;

d) prin intrarea în lichidare sau faliment a locatarului;

e) în cazul în care pe parcursul derulării contractului de închiriere locatarul nu mai desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 2 alin. (1)din anexa nr. 1 la ordin, pentru care a participat şi a fost desemnat câştigător la procedura de atribuire a sectorului de plajă ce face obiectul prezentului contract;

f) la data intrării în vigoare a unui act normativ care modifică obligaţiile oricăreia dintre părţi în asemenea măsură încât prevederile prezentului contract ar deveni, în cea mai mare parte, vădit nefavorabile locatorului sau locatarului ori dacă una dintre părţi nu este de acord cu încheierea unui act adiţional prin care să se modifice în mod corespunzător prezentul contract.

15.2. La încetarea contractului în condiţiile prevăzute la art. 15.1, locatorul nu datorează despăgubiri locatarului pentru îmbunătăţirile executate pe sectorul de plajă închiriat.

 

IX Modificarea contractului

 

ARTICOLUL 16

 

Contractul se modifică prin încheierea de acte adiţionale, în următoarele cazuri:

a) actualizarea chiriei anuale, ca urmare a indexării cu indicele de inflaţie;

b) apariţia unor împrejurări sau acte normative care modifică în mod esenţial obligaţiile părţilor ori care impun obligaţii noi;

c) remăsurarea sectoarelor de plajă,

 

X. Forţa majoră

 

ARTICOLUL 17

 

17.1. Părţile convin să fie exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, atunci când această neîndeplinire este ca urmare a intervenţiei unui caz de forţă majoră.

17.2. Forţa majoră invocată va fi comunicată celeilalte părţi în scris, în termen de 5 zile de la apariţie, de către partea interesată şi este opozabilă numai dacă este atestată de o autoritate competentă în raport cu natura evenimentului.

17.3. Locatarul este obligat să accepte planurile de măsuri stabilite de către organele competente, neavând dreptul la despăgubiri.

 

XI. Litigii

 

ARTICOLUL 18

 

Eventualele litigii în legătură cu modul de derulare a prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instanţele judecătoreşti competente.

 

XII. Dispoziţii finale

 

ARTICOLUL 19

 

Părţile convin ca executarea contractului să continue, în aceleaşi condiţii contractuale, chiar dacă a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepţionale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligaţiei.

 

ARTICOLUL 20

 

În înţelesul prezentului contract, orice notificare, cerere, comunicare sau informare va fi făcută în scris, prin orice mijloc de comunicare ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.

 

ARTICOLUL 21

 

Toate documentele acestui contract, precum şi cele legate de executarea lui se vor întocmi în limba română.

 

ARTICOLUL 22

 

Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile înscrise în contract şi cu privire la restituirea bunului, la expirarea termenului pentru care a fost încheiat.

Prezentul contract s-a încheiat la sediul locatorului din Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 127, în 3 exemplare egal autentice, din care unul pentru locatar, unul pentru locator şi unul pentru Administraţia Finanţelor Publice Constanţa; actele adiţionale la contract se încheie în acelaşi număr de exemplare şi fac parte integrantă din prezentul contract.

 

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

Locatar

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

sectoarelor de plajă propuse spre închiriere

 

Nr. crt.

Sectoare de plajă

Limite

1.

 Năvodari

Limita N - digul de sud al Portului Midia

Limita S - limita Năvodari-Constanţa

2.

Mamaia

Limita N - limita Constanţa-Năvodari

Limita S - canal descărcare lac Tăbăcărie

3.

 Constanţa

Limita N - strada Gheorghe Economu (cartier Faleza Nord)

Limita S - Portul Tomis

4.

Agigea

Limita N - digul de sud al Portului Constanţa Sud

Limita S - dig Agigea

5.

 Eforie Nord

Limita N - complex Steaua de Mare

Limita S - dig Tabăra Luminiţa (exclusiv)

6.

 Cordon Litoral Eforie Nord Eforie Sud

Limita N - dig Tabăra Luminiţa (inclusiv)

Limita S - Tabăra de copii Eforie Sud

7.

Eforie Sud

Limita N - Braseria „Pescăruş”

Limita S - limita Eforie Sud-Tuzla

8.

Tuzla

Limita N - limita Tuzla-Eforie Sud

Limita S - limita Tuzla-Costineşti

9.

Costineşti

Limita N - limita Costineşti-Tuzla

Limita S - limita Costineşti - 23 August

10.

23 August

Limita N - limita 23 August-Costineşti

Limita S - limita 23 August-Olimp

11

 Olimp

Limita IM - limita Olimp-23 August

Limita S - zona „0” protocol

12.

 Neptun

Limita N - zona „0” protocol

Limita S - Braseria „Delfinul”

13.

 Jupiter

Limita N - Braseria „Delfinul”

Limita S - Hotel „California” (exclusiv)

14.

 Cap Aurora

Limita N - Hotel „California” (inclusiv)

Limita S - restaurant pescăresc

15.

 Venus

Limita N - restaurant pescăresc

Limita S - canal descărcare Balta Mangalia

16.

 Cordon Venus-Saturn

Limita IM - canal descărcare Balta Mangalia

Limita S - Restaurant „Adras”

17.

Saturn

Limita N - Restaurant „Adras”

Limita S - Hotel „Aida” (inclusiv)

18.

Mangalia

Limita N - staţia pompare Mangalia

Limita S - dig avanport Mangalia

19.

2 Mai

Limita N - digul de sud port Mangalia

Limita S - limita 2 Mai-Vama Veche

20.

Vama Veche

Limita N - limita Vama Veche-2 Mai

Limita S - Cazemata Graniţa

 

NOTĂ:

Locatorul va scoate la licitaţie numai acele sectoare de plajă care vor fi libere la momentul organizării licitaţiei.