MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 670/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 670         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 1 noiembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

828. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2013 al Departamentului pentru Energie

 

829. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având că obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

830. - Hotărâre pentru stabilirea contribuţiei financiare a României pentru programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)

 

831. - Hotărâre privind abrogarea alin. (2) al art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

 

832. - Hotărâre pentru aprobarea plăţii cheltuielilor determinate de participarea României la Summitul privind Securitatea Nucleară, organizat la Haga în perioada 24-25martie 2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.214. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

 

3.029/C. - Ordin al ministrului justiţiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul de definitivat în anul 2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2013 al Departamentului pentru Energie

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2013 al Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Departamentului pentru Energie reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - Departamentul pentru Energie reţine permanent la dispoziţia sa, conform legii, din veniturile încasate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile şi companiile naţionale, precum şi de către societăţile comerciale la care acesta, în numele Ministerului Economiei, îşi exercită drepturile ce decurg din calitatea de acţionar, precum şi din alte venituri incluse potrivit legii în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare, o sumă ce reprezintă jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pentru asigurarea finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Contravenţia se constată şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

p. Ministrul delegat pentru energie,

Maricel Popa,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 25 octombrie 2013.

Nr. 828.

 

ANEXĂ

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

aferent activităţii de privatizare, pe anul 2013

 

 

 

UM mii lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Cod indicator

Prevederi anuale

I.

VENITURI - TOTAL, din care:

 

817.262

1

Venituri curente

 

97.262

1.1

Venituri din dividende

30.10.08

87.068

1.2

Alte venituri, din care:

36.10.50

10.194

 

- Venituri din dobânzi

31.10.03

34

2

Venituri din capital

 

720.000

2.1

Venituri din privatizare

39.10.04

720.000

II.

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

 

817.262

1

Cheltuieli curente, din care:

1

817.262

1.1

Cheltuieli administrare, privatizare

20

75.331

1.1.1

Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale

 

52.270

1.1.2

Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi postprivatizare pentru: expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli.

 

1.011

1.1.3

Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţii comerciale

 

2.050

1.1.4

Cheltuieli destinate cofinanţării proiectelor PHARE

 

 

1.1.5

Sumele cu care instituţia publică implicată participă la majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale în cazurile prevăzute de lege

 

 

1.1.6

Sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de instituţia publică implicată ca urmare a garanţiilor acordate de aceasta în contractele de vânzare - cumpărare de acţiuni şi/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărător, precum şi despăgubirile acordate potrivit art. 27-29 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

1.1.7

Cheltuieli legate de plata serviciilor contractate cu un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform art. 5 alin. (3) din OUG nr. 75/2013 cu modificările şi completările ulterioare.

 

20.000

1.2

Transferuri - total, din care:

 

741.931

1.2.1

Vărsăminte din privatizare în contul general al trezoreriei statului

51.01.20

644.669

1.2.2

Vărsăminte la bugetul statului din dividende

51.01.41

87.068

1.2.3

Vărsăminte la bugetul statului din alte venituri din care:

 

10.194

 

- vărsăminte din dobânzi

51.01.41

34

 

Excedent/Deficit (I. - II.)

 

 

III.

Informaţii privind disponibilul, din care:

 

 

 

1. Disponibil la începutul perioadei conform art. 6 din OUG nr. 75/2013;

 

25.191

 

2. Disponibil constituit în cursul anului, conform OUG nr. 75/2013 cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

3. Total disponibil la sfârşitul anului, conform OUG nr. 75/2013 cu modificările şi completările ulterioare (1+2)

 

12.474

 

 

 

37.665

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2013 cu suma de 5.340 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul I „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 25 octombrie 2013.

Nr. 829.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea contribuţiei financiare a României pentru programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 262/2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1)Pentru anul 2013, contribuţia financiară a României pentru programele opţionale ale ESA, calculată potrivit art. XIII pct. 2 din Convenţia ESA, este de 8.104.000 euro.

(2) Echivalentul în lei la cursul Băncii Naţionale a României din data efectuării plăţii al sumei prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 2013, de la capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală şi cercetare-dezvoltare”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 25 octombrie 2013.

Nr. 830.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind abrogarea alin. (2) al art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - - Alineatul (2) al articolului 11 din Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 25 octombrie 2013.

Nr. 831.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plăţii cheltuielilor determinate de participarea României la Summitul privind Securitatea Nucleară, organizat la Haga în perioada 24-25 martie 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata cheltuielilor determinate de participarea delegaţiei României la Summitul privind Securitatea Nucleară, care se va desfăşura la Haga, în perioada 24-25 martie 2014.

Art. 2. - (1) Cheltuielile prevăzute la art. 1 se suportă din bugetele aprobate pe anul 2013, respectiv anul 2014, pentru următoarele instituţii publice: Administraţia Prezidenţială, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive.

(2) Cazarea delegaţiei României şi plata serviciilor aferente se efectuează potrivit condiţiilor stabilite de organizatori, transmise de către Ambasada României la Haga.

Art. 3. - Ambasada României la Haga va asigura sprijinul de specialitate şi logistic, în vederea efectuării plăţilor către organizatori.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

p. Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Balaure Ioan

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian Silvan Pahonţu

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 25 octombrie 2013.

Nr. 832.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei achiziţii publice nr. E.N. 10.546 din 22 octombrie 2013,

având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 mai 2013, se completează după cum urmează:

1. La secţiunea I „Dispozitive medicale”, subsecţiunea „Echipamente cardiovasculare”, categoria 2 „Dispozitive vasculare periferice şi aortice şi proteze cardiace valvulare”, după punctul 9.4 se introduc 3 noi puncte, punctele 10.1- 12.1, cu următorul cuprins:

„10.1. Valve biologice din cuspe aortice porcine cu stent;

11.1. Stentgraft toracic;

12.1. Stentgraft abdominal bifurcat.”

2.La secţiunea a IV-a „Medicamente”, după punctul A_MS_3:6 se introduc 28 de noi puncte, punctele 83-110, cu următorul cuprins:

 

„83

ASPARAGINAZUM

liof. pt. sol. inj./perf.

10.000 UI

84

ASPARAGINAZUM

liof. pt. sol. inj./perf.

5.000 UI

85

ASPARAGINAZUM

liof. pt. sol. inj./perf.

9.200 UI

86

BUSULFANUM

conc. pt. sol. inj./perf.

6 mg/ml

87

BUSULFANUM

compr. film.

2 mg

88

CHLORAMBUCILUM

compr. film.

2 mg

89

CISPLATINUM

conc. pt. sol. perf.

50 mg/100 ml

90

CISPLATINUM

conc. pt. sol. perf.

25 mg/50 ml

91

CISPLATINUM

conc. pt. sol. perf.

10 mg/20 ml

92

CISPLATINUM

conc. pt. sol. perf.

1 mg/ml

93

CISPLATINUM

conc. pt. sol. perf.

0,5 mg/ml

94

CYCLOPHASPHAMIDUM

pulb. pt. sol. perf./inj

500 mg

95

CYCLOPHASPHAMIDUM

pulb. pt. sol. perf./inj

200 mg

96

CYCLOPHASPHAMIDUM

pulb. pt. sol. perf./inj

1 g

97

CYTARABINUM

sol. inj.

20 mg/ml

98

CYTARABINUM

sol. inj

50 mg/ml

99

CYTARABINUM

sol. inj. sau perf. pulb + solv pt. sol. inj

100 mg/ml

100

IFOSFAMIDUM

pulb. pt. sol. perf

1 g

101

IFOSFAMIDUM

pulb. pt. sol. perf

2 g

102

IFOSFAMIDUM

pulb. pt. sol. perf

500 mg

103

MESNUM

sol. inj.

400 mg/4 ml

104

MELPHALANUM

compr. film.

2 mg

105

MELPHALANUM

fiole

50 mg

106

METHOTREXATUM

sol. inj./perf.

10 mg/ml

107

METHOTREXATUM

conc. pt. sol. inj/perf.

100 mg/ml

108

METHOTREXATUM

sol. inj. în seringă preumplută

10 mg/ml

109

METHOTREXATUM

sol. inj. în seringă preumplută

20 mg/ml

110

METHOTREXATUM

sol. inj.

5 mg/ml”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 22 octombrie 2013.

Nr. 1.214.

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul de definitivat în anul 2013

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 77 din 8 august 2013 pentru aprobarea propunerilor privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2013,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi alin. (3) lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile art. 31 lit. b) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Numărul de 2.436 de posturi de notar public, din care 2.353 de notari publici în funcţie şi 83 de notari publici suspendaţi, se actualizează cu 82 de posturi destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul de definitivat în anul 2013, potrivit anexelor nr. 1-16, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Posturile de notar public destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul de definitivat în anul 2013 sunt prevăzute în anexele nr. 1-15, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, şi în anexa nr. 16, cuprinzând situaţia centralizată.

Art. 3. - Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunică Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justiţiei,

Ovidiu Puţura,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2013.

Nr. 3.029/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

Camera Notarilor Publici Alba Iulia

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Alba

Alba Iulia

Alba Iulia

15(1)

14

-

1. Şulea Radu Mircea

 

 

 

Zlatna

-

-(2)

-

-

 

 

 

Cugir

1

1(2)

-

-

 

 

Aiud

Aiud

3

3(2)

-

-

 

 

 

Ocna Mureş

1

1

-

-

 

 

 

Teiuş

1

1

-

-

 

 

Blaj

Blaj

3

3

-

-

 

 

Câmpeni

Câmpeni

4

4

-

-

 

 

Sebeş

Sebeş

6(1)

5

-

1. Brînzaş Elena

 

Total judeţ

 

 

34(1)

32(2)

-

2

2.

Hunedoara

Hunedoara

Hunedoara

7(1)

6

1

-

 

 

 

Călan

1

1

-

-

 

 

Brad

Brad

4

3

1

-

 

 

Deva

Deva

15

15

-

-

 

 

 

Simeria

1

-

1

-

 

 

Orăştie

Orăştie

3

3

-

-

 

 

Petroşani

Petroşani

6

6

-

-

 

 

 

Petrila

-

-(2)

-

-

 

 

 

Lupeni

1

1

-

-

 

 

 

Vulcan

1

1

-

-

 

 

Haţeg

Haţeg

3

3

-

-

 

Total judeţ

 

 

42(1)

39

3

-

3.

Sibiu

Sibiu

Sibiu

43(1)

41

-

1. Leş Ioan

2. Mărginean Răzvan Emilian

 

 

 

Cisnădie

2

2

-

-

 

 

 

Ocna Sibiului

1

-(2)

1

-

 

 

Agnita

Agnita

2

2

-

-

 

 

Avrig

Avrig

3

3

-

-

 

 

Mediaş

Mediaş

8

8

-

-

 

 

Sălişte

Sălişte

3

3

-

-

 

 

 

Miercurea Sibiului

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

62(1)

59(2)

1

2

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

138(1)

130(2)

4

4


(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi,

(2) 1 notar public numit în Zlatna şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj-Napoca: Fornade Teodora Maria din 15.03.2010;

1 notar public numit în Zlatna şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Cetinturk Adela din 8.01.2013;

1 notar public numit în Ocna Sibiului şi asociat pe 5 ani în Sebeş: Beldean Violeta din 4.05.2009;

1 notar public numit în Miercurea Sibiului şi asociat pe 5 ani în Sibiu: Crăciun Mihaela din 25.09.2009:

1 notar public numit în Aiud şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj-Napoca: Nyari Faur Andreea Mihaela din 7.05.2012;

1 notar public numit în Petrila şi asociat pe durată nedeterminată în Deva: Enache Marilena Dorina din 28.01.2013;

1 notar public numit în Cugir şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj-Napoca: Oprea Simona din 19.03.2013.

 

ANEXA Nr. 2

 

Camera Notarilor Publici Bacău

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Bacău

Bacău

Bacău

36(1)

32(2)

2

1. Ionescu Mircea

2. Blăgan Alexandru Iosif

 

 

 

Răcăciuni

1

1

-

-

 

 

 

Sascut

1

1

-

-

 

 

Buhuşi

Buhuşi

2

2

-

-

 

 

Moineşti

Moineşti

4

4

-

-

 

 

 

Balcani

1(1)

-

-

1. Spiridon Cristina

 

 

 

Comăneşti

2

2

-

-

 

 

 

Dărmăneşti

-

-(2)

-

-

 

 

Oneşti

Oneşti

10

10

-

-

 

 

 

Slănic Moldova

1

1

-

-

 

 

Podu Turcului

Podu Turcului

1

1

-

-

 

 

 

Răchitoasa

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

59(1)

54(2)

2

3

2.

Neamţ

Bicaz

Bicaz

1

1

-

-

 

 

 

Poiana Teiului

2

2

-

-

 

 

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ

22

20(2)

2

-

 

 

 

Borleşti

1(1)

-

-

1. Grigoraş Mihaela

 

 

 

Roznov

2

2

-

-

 

 

Roman

Roman

10

9(2)

1

-

 

 

Târgu-Neamţ

Târgu-Neamţ

5

5

-

-

 

 

 

Drăgăneşti

1

1

-

-

 

 

 

Pipirig

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

44(1)

40(2)

3

1

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

103(1)

94(2)

5

4

 


(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Piatra-Neamţ şi asociat pe 5 ani în Târgu-Neamţ: David Radu Constantin din 3.03.2011;

1 notar public numit în Roman şi asociat pe 5 ani în Iaşi, Camera Notarilor Publici Iaşi: Vlad Cerasela din 15.05.2012;

1 notar public numit în Răchitoasa şi asociat pe 5 ani în Poiana Teiului: Tudor Viorel din 3.03.2010;

1 notar public numit în Bacău şi asociat pe 5 ani în Buzău, Camera Notarilor Publici Ploieşti: Ioniţă Gheorghe din 12.04.2010;

2 notari publici numiţi în Bacău şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Antoniu Irina din 10.05.2010 şi Filip Ana Maria Cristina din 26.04.2012;

1 notar public numit în Dărmăneşti şi asociat pe 5 ani în Bacău: Bîrgăoanu Adina Beatrice din 10.03.2009.

 

ANEXA Nr. 3

 

Camera Notarilor Publici Braşov

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Braşov

Braşov

Braşov

66

66(2)

-

-

 

 

 

Budila

1

-

1

-

 

 

 

Codlea

2

2

-

-

 

 

 

Cristian

-

-(2)

-

-

 

 

 

Feldioara

1

1

-

-

 

 

 

Săcele

3

3(2)

-

-

 

 

 

Tărlungeni

1

1

-

-

 

 

 

Prejmer

2(1)

-

-

1. Bobb Camelia

2. Dobrescu Iulia Nicoleta

 

 

 

Predeal

2

2(2)

-

-

 

 

 

Sânpetru

1

1

-

-

 

 

 

Ghimbav

1

1(2)

-

-

 

 

 

Hălchiu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Hărman

-

-(2)

-

-

 

 

 

Teliu

1

-

1

-

 

 

 

Vama Buzăului

-

-(2)

-

-

 

 

Făgăraş

Făgăraş

7

7

-

-

 

 

 

Şinca Veche

1

1

-

-

 

 

 

Şercaia

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ucea

-

-(2)

-

-

 

 

 

Victoria

1

1(2)

-

-

 

 

 

Voila

1

-

1

-

 

 

Rupea

Rupea

3

3(2)

-

-

 

 

 

Comana

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ticuş

1

1

-

-

 

 

Zărneşti

Râşnov

2

2

-

-

 

 

 

Fundata

-

-(2)

-

-

 

 

 

Holbav

-

-(2)

-

-

 

 

 

Moeciu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Zărneşti

3

3(2)

-

-

 

 

 

Vulcan

-

-(2)

-

-

 

 

 

Poiana Mărului

-

-(2)

 

-

 

 

 

Bran

1

1

-

-

 

Total judeţ

 

 

101(1)

96(2)

3

2

2.

Covasna

Întorsura Buzăului

Întorsura Buzăului

3(1)

2

-

1. Barbu Silviu

 

 

 

Sita Buzăului

-

-(2)

-

-

 

 

Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe

9

9(2)

-

-

 

 

 

Ozun

-

-(2)

-

-

 

 

 

Baraolt

2

1(2)

1

-

 

 

Târgu Secuiesc

Târgu Secuiesc

3

3

-

-

 

 

 

Breţcu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Covasna

1

1(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

18(1)

16(2)

1

1

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

119(1)

112(2)

4

3


(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 2 notari publici numiţi în Predeal şi asociaţi pe 5 ani în Braşov: Isbăşoiu Florentina Daniela din 13.08.2009 şi Korodi Popa Aurelia Nicoleta din 18.09.2012;

1 notar public numit în Săcele şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj-Napoca: Cosma Laura Ioana din 9.08.2010;

1 notar public numit în Hălchiu şi asociat pe 5 ani în Braşov: Bătrânu Ramona Elena din 2.03.2012;

1 notar public numit în Ghimbav şi asociat pe 5 ani în Braşov: Gonţea Ionuţ Dan Mircea din 17.03.2009;

1 notar public numit în Şercaia şi asociat pe 3 ani în Braşov: Aioanei Genoveva din 4.05.2012;

1 notar public numit în Moeciu şi asociat pe durata nedeterminată în Braşov: Burlan Ioana Suzana din 12.04.2013;

1 notar public numit în Covasna şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Burlan Silviu Cristian din 12.04.2013;

1 notar public numit în Covasna şi asociat pe 5 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Rizea Bianca Gabriela din 27.04.2011;

1 notar public numit în Comana şi asociat pe 5 ani în Braşov: Buzea Valeria Doina din 3.03.2010;

1 notar public numit în Ucea şi asociat pe 5 ani în Braşov: Sârbu Adrian Ioan din 3.03.2010;

1 notar public numit în Breţcu şi asociat pe 5 ani în Întorsura Buzăului: Iagăr Mihaela din 03.03.2010;

1 notar public numit în Breţcu şi asociat până la 31.12.2017 în Braşov: Roth Jeno din 11.03.2013;

1 notar public numit în Zărneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj-Napoca: Bejan Cristina din 19.03.2013;

1 notar public numit în Sfântu Gheorghe şi asociat pe 5 ani în Braşov: Muşina Iulia din 16.03.2011;

1 notar public numit în Hărman şi asociat pe 7 ani în Braşov: Bălan Mihai din 8.01.2013;

2 notari publici numiţi în Rupea şi asociaţi pe 5 ani în Braşov: Vrabie Mircea din 4.05.2009, Oancea Răzvan din 28.01.2011;

1 notar public numit în Vulcan şi asociat pe 5 ani în Rupea: Mija Cătălina din 28.03.2012;

1 notar public numit în Poiana Mărului şi asociat pe 5 ani în Braşov: Gigîrtu Pumnea Sorin din 23.03.2011;

1 notar public numit în Baraolt şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Filip Alitha Sorana din 9.04.2013;

1 notar public numit în Fundata şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Vlăsceanu Horia din 15.02.2013;

1 notar public numit în Cristian şi asociat pa 1 an în Braşov: Petrescu Manuela Ada din 23.05.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 13/15.05.2013;

1 notar public numit în Victoria şi asociat pe 5 ani îh Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Anghel Cristina Maria din 4.05.2012;

1 notar public numit în Ozun şi asociat pe 3 ani şi 7 luni în Braşov: Ungureanu Bogdan Ilie din 7.05.2012;

1 notar public numit în Ozun şi asociat pe durată nedeterminată în Sfântu Gheorghe: Vişan Anca din 25.03.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 8/20.02.2013;

1 notar public numit în Sita Buzăului şi asociat pe 5 ani în Braşov: Tamaş Alina din 12.12.2011;

1 notar public numit în Vama Buzăului şi asociat pe 1 an în Braşov: Cobelschi Ana Mihaela din 27.02.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 9/20.02.2013;

1 notar public numit în Holbav şi asociat pe durată nedeterminată în Zărneşti: Bălău Ioan Marian din 25.03.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 7/20.02.2013;

1 notar public numit în Braşov şi asociat pe 5 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Vîrză Chiraţa din 27.05.2013.

 

ANEXA Nr. 4

 

Camera Notarilor Publici Bucureşti

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

518(1)

508(2)

2

1. Mateescu Adelaide Nicolet

2. Puiu Valeria

3. Teodorescu Margareta

4. Popa Alina Felicia

5. Jidovu Nicu

6. Buta Gheorghe

7. Trestianu Viorica

8. Bucur Veronica

 

Total

 

 

518(1)

508(2)

2

8

2.

Călăraşi

Călăraşi

Călăraşi

7

7(2)

-

-

 

 

 

Alexandru Odobescu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Dorobanţu

-

-(2)

-

 

 

 

 

Dragalina

1

-(2)

1

-

 

 

 

Independenţa

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ştefan cel Mare

1

-(2)

1

-

 

 

 

Ulmu

1

-(2)

1

-

 

 

 

Vlad Ţepeş

1(1)

-(2)

-

1. Marcu Manuela

 

 

 

Vâlcelele

1(1)

-(2)

-

1. Şurlea Alexandru Valeriu

 

 

Lehliu-Gară

Lehliu-Gară

1

1(2)

-

-

 

 

 

Belciugatele

-

-(2)

-

-

 

 

 

Dor Mărunt

1

1(2)

-

-

 

 

 

Dragoş Vodă

1(1)

-(2)

-

1. Pavlicu Cornelia

 

 

 

Frăsinet

-

-(2)

-

-

 

 

 

Fundulea

1

1

-

-

 

 

 

Gurbăneşti

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ileana

-

-(2)

-

-

 

 

 

Nicolae Bălcescu

1(1)

-(2)

-

1. Trăilă Victoria

 

 

 

Săruleşti

1

1

-

-

 

 

Olteniţa

Olteniţa

4

4(2)

-

-

 

 

 

Budeşti

-

-(2)

-

-

 

 

 

Căscioarele

-

-(2)

-

-

 

 

 

Frumuşani

-

-(2)

-

-

 

 

 

Nana

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ulmeni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Radovanu

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

22(1)

15(2)

3

4

3.

Giurgiu

Bolintin-Vale

Bolintin-Vale

6

6

-

-

 

 

 

Găiseni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Letca Nouă

-

-(2)

-

-

 

 

 

Mihăileşti

2

2

-

-

 

 

 

Roata de Jos

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ulmi

-

-(2)

-

-

 

 

 

Vânătorii Mici

-

-(2)

-

-

 

 

Giurgiu

Giurgiu

8

8(2)

-

-

 

 

 

Băneasa

-

-(2)

-

-

 

 

 

Călugăreni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Colibaşi

-

-(2)

-

-

 

 

 

Comana

-

-(2)

-

-

 

 

 

Găujani

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ghimpaţi

1

-(2)

1

-

 

 

 

Goştinu

1

1

-

-

 

 

 

Greaca

-

-(2)

-

-

 

 

 

Hotarele

1

1

-

-

 

 

 

Iepureşti

1(1)

-(2)

-

1. Chivorchian Maria Arşaluis

 

 

 

Toporu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Vedea

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

20(1)

18(2)

1

1

4.

Ialomiţa

Feteşti

Feteşti

3

3(2)

-

-

 

 

 

Borduşani

-

-(2)

-

-

 

 

 

Făcăeni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Giurgeni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ţăndărei

2

1(2)

1

-

 

 

 

Mihail Kogălniceanu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Săveni

-

-(2)

-

-

 

 

Slobozia

Slobozia

5

5(2)

 

-

 

 

 

Amara

1

1(2)

-

-

 

 

 

Ciulniţa

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ciochina

-

-(2)

-

-

 

 

 

Căzăneşti

4(1)

2(2)

1

1. Ianovici Sorigren Luminiţa

 

 

 

Colelia

-

-(2)

-

-

 

 

 

Traian

-

-(2)

-

-

 

 

Urziceni

Urziceni

4

4(2)

-

-

 

 

 

Adâncata

-

-(2)

-

-

 

 

 

Axintele

1(1)

-

-

1. Finteanu Delia Elena

 

 

 

Coşereni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Fierbinţi

1

1(2)

-

-

 

 

 

Grindu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Moviliţa

1

1

-

-

 

Total judeţ

 

 

22(1)

18(2)

2

2

5.

Ilfov

Buftea

Afumaţi

3

3(2)

 

-

 

 

 

Baloteşti

1

1

-

-

 

 

 

Buftea

5

5(2)

-

-

 

 

 

Chiajna

1

1(2)

-

-

 

 

 

Chitila

2

2

-

-

 

 

 

Corbeanca

2

2

-

-

 

 

 

Gruiu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Moara Vlăsiei

1

1

-

-

 

 

 

Mogoşoaia

2

2

-

-

 

 

 

Nuci

-

-(2)

-

-

 

 

 

Otopeni

2

2

-

-

 

 

 

Periş

2

2

-

-

 

 

 

Petrăchioaia

1

1(2)

-

-

 

 

 

Snagov

2

2

-

-

 

 

 

Ştefăneştii de Jos

1

1(2)

-

-

 

 

 

Tunari

1

1

-

-

 

 

 

Voluntari

8

8(2)

-

-

 

 

Cornetu

1 Decembrie

3

3(2)

-

-

 

 

 

Berceni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Bragadiru

1

1(2)

-

-

 

 

 

Brăneşti

2

2

-

-

 

 

 

Cernica

1

1

-

-

 

 

 

Ciorogârla

1

1

-

-

 

 

 

Clinceni

1

1

-

-

 

 

 

Cornetu

2

2(2)

-

-

 

 

 

Dărăşti Ilfov

-

-(2)

-

-

 

 

 

Domneşti

-

-(2)

-

-

 

 

 

Glina

1

-(2)

1

-

 

 

 

Jilava

2

2(2)

-

-

 

 

 

Măgurele

2

2

-

-

 

 

 

Pantelimon

2(1)

2

-

-

 

 

 

Popeşti-Leordeni

3

3(2)

-

-

 

 

 

Vidra

1

1

-

-

 

Total judeţ

 

 

56(1)

55(2)

1

-

6.

Teleorman

Alexandria

Alexandria

8

8

-

-

 

 

 

Drăgăneşti-Vlaşca

-

-(2)

-

-

 

 

 

Nanov

2

1(2)

1

-

 

 

 

Orbeasca

-

-(2)

-

-

 

 

Roşiori de Vede

Dobroteşti

-

-(2)

-

-

 

 

 

Balaci

1

1

-

-

 

 

 

Roşiori de Vede

4(1)

2(2)

1

1. Chiriţă Daniela Florentina

 

 

Turnu Măgurele

Islaz

-

-(2)

-

-

 

 

 

Salcia

-

-(2)

-

-

 

 

 

Turnu Măgurele

3

3(2)

-

-

 

 

Videle

Videle

4(1)

2(2)

1

1. Istvan Daniela

 

 

 

Botoroaga

-

-(2)

-

-

 

 

 

Poeni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Sârbeni

-

-(2)

-

-

 

 

Zimnicea

Zimnicea

2

1

1

-

 

 

 

Pietroşani

-

-(2)

-

-

 

 

 

Smârdioasa

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

24(1)

18(2)

4

2

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

662(1)

632(2)

13

17


(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe 5 ani în Buftea: Dan Georgeta din 23.04.2012;

1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe 5 ani în Otopeni: Moise Alin Adrian din 3.03.2010;

1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată în Feteşti: Moraru Raluca Ana din 30.01.2013;

2 notari publici numiţi în Călăraşi şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ion Marian din 9.04.2013 şi Trandafirescu Calangiu Vlad Alexandru din 27.03.2013;

1 notar public numit în Borduşani şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ion Adrian Alin din 9.04.2013;

1 notar public numit în Dragalina şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Bălan Diana Iulia din 29.01.2009;

1 notar public numit în Dragalina şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Stan Mirela din 16.01.2013;

1 notar public numit în Independenţa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Gagiu Meda din 11.06.2013;

2 notari publici numiţi în Olteniţa şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Grădinaru Carmen Aurora şi Ionescu Simona Aurora din 28.01.2013;

1 notar public numit în Budeşti şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Moţatu Simona din 12.12.2008;

1 notar public numit în Frumuşani şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Dumitrescu Luminiţa din 27.09.2010;

1 notar public numit în Nana şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Moldoveanu Bogdan din 20.10.2009;

1 notar public numit în Nana şi asociat pe 5 ani în Olteniţa: Căuş Mălina Veronica din 3.03.2010;

1 notar public numit în Călugăreni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Teşu Simona Diana din 24.03.2009;

1 notar public numit în Călugăreni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihail Cristian din 28.01.2013;

1 notar public numit în Călugăreni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Manole Paul Alexandru din 4.10.2012;

1 notar public numit în Toporu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Stănilă Liliana Ioana din 6.04.2012;

1 notar public numit în Toporu şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Trică Constanţa din 20.12.2011;

1 notar public numit în Amara şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Palaghia Eduard Filip din 22.05.2013;

1 notar public numit în Jilava şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Florea Brânduşa Zoica din 22.01.2013;

1 notar public numit în Popeşti-Leordeni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Sassu Raluca Iulia din 20.10.2009;

1 notar public numit în Cornetu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Constantin Delia din 24.02.2009;

1 notar public numit în Cornetu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Bunea Raluca din 13.08.2012;

2 notari publici numiţi în Dobroteşti şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Ştefănescu Alina Rozalia din 20.12.2010 şi Chirpisizu Nicoleta din 30.10.2012;

1 notar public numit în Dobroteşti şi asociat pe 5 ani în Periş: Drăghici Elena Marylen din 3.03.2010;

1 notar public numit în Dobroteşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Racolţa Georgian din 22.01.2013;

1 notar public numit în Ploieşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Feig Salişen din 23.05.2013;

1 notar public numit în Gurbăneşti şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Rădulescu Dumitru Octavian din 20.12.2011;

1 notar public numit în Dor Mărunt şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Totorean Bogdan Claudiu Constantin din 22.01.2013;

1 notar public numit în Dor Mărunt şi asociat până la 1.12.2014 în Bucureşti: Cristea Dragoş Cristian din 22.04.2013;

1 notar public numit în Lehliu-Gară şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ivănică Magdalena din 24.03.2009;

1 notar public numit în Lehliu-Gară şi asociat până la 31.12.2014 în Bucureşti: Oprea Cătălin Iulian din 29.04.2013;

2 notari publici numiţi în Ileana şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Ionescu Olivia din 10.03.2009 şi Haranguş Bianca Teodora Ştefania din 22.09.2011;

4 notari publici numiţi în Ghimpaţi şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Stanciu Alina Mihaela din 3.03.2011, Boşca Oana Teodora din 20.12.2011, Marincaş Ana din 10.03.2009 şi Morcov Alexandru din 25.04.2012;

1 notar public numit în Ghimpaţi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihail Ioana Roxana din 28.01.2013;

2 notari publici numiţi în Roşiori de Vede şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Boroi Maria din 8.01.2013 şi Popovici Alexandra din 30.01.2013;

2 notari publici numiţi în Videle şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Bivolaru Florin din 5.01.2012 şi Rasovan Ivana din 21.04.2011;

1 notar public numit în Fitioneşti, Camera Notarilor Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Totis Eduard Anton din 3.09.2010;

1 notar public numit în Buftea şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Stănescu Alexandra Gabriela din 14.07.2009;

1 notar public numit în Giurgiu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ivănescu Adina din 29.01.2009;

2 notari publici numiţi în Comana şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Nechifor Ana Maria din 12.12.2008, Vişa Lavinia Alina din 12.03.2012;

1 notar public numit în Comana şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Silişteanu Silvana Alexandra din 17.01.2013;

1 notar public numit în Vânătorii Mici şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Radu Ioana din 3.03.2011;

2 notari publici numiţi în Slobozia şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Tatu Vasile Daniel din 10.03.2009 şi Chatzifilippidis Ioana Ruxandra Victoria din 18.01.2013;

1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe 5 ani în Mogoşoaia: Savici Florin Mihai din 12.04.2013;

1 notar public numit în Căzăneşti şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Beuran Oana Roxana din 13.01.2009;

2 notari publici numiţi în Dorobanţu şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Tănase Ionela Corina din 3.03.2010 şi Neagu Dana Andreea din 21.03.2012;

1 notar public numit în Dorobanţu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ivan Andrei Cosmin din 4.02.2013;

1 notar public numit în Urziceni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Barbu Alina Andreea din 2.11.2011;

2 notari publici numiţi în Smârdioasa şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Albu Răzvan Marian începând cu data 30.03.2012 şi Lăncrănjan Mihail Marius din 23.06.2011;

1 notar public numit în Soveja, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Căzăneşti: Vasilescu Elena din 30.03.2012;

1 notar public numit în Vintileasca, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Gurău Laura Adriana din 23.04.2012;

1 notar public numit în Topliţa, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Popescu Ana Maria din 23.06.2011;

1 notar public numit în Deleni, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat până la 20.04.2021 în Bucureşti: Marinescu Florentina din 27.03.2013;

1 notar public numit în Săruleşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Nicolae Balaş Didina din 7.07.2010;

1 notar public numit în Drăgăneşti-Olt, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bolintin-Vale: Petcu Marius din 9.04.2013;

1 notar public numit în Lieşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Munteanu Laura Mirela din 4.06.2013;

1 notar public numit în Brăila, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ion Zamfirescu Cristina din 6.08.2012;

1 notar public numit în Găujani şi asociat pe 3 ani în Mihăileşti: Ionescu Ovidia Janina din 27.09.2010;

1 notar public numit în Frăsinet şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Trăistaru Andreea din 9.04.2013;

1 notar public numit în Ulmeni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Chiraş Bianca Octavia din 22.01.2013;

1 notar public numit în Amara şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihalache Cristina din 27.03.2013;

1 notar public numit în Azuga, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Polihovici Daniela din 28.05.2013;

1 notar public numit în Dăbuleni, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ţarălungă Ilinca din 15.03.2010;

1 notar public numit în Baia de Aramă, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Gherghinoiu Emanoil Theodor din 25.09.2009;

1 notar public numit în Slatina, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Bura Vasilica Mihaela din 11.03.2011;

1 notar public numit în Vatra Dornei, Camera Notarilor Publici Suceava, şi asociat pe 10 ani în Bucureşti: Ştefan Loredana Anca din 23.01.2013;

1 notar public numit în Scorniceşti, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat până la 1.04.2018 în Bucureşti: Trofin Iulia din 9.07.2013;

1 notar public numit în Focşani, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Ionescu Cristi Ştefania din 23.05.2013;

1 notar public numit în Fierbinţi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Leonte Alexandru din 29.04.2013;

1 notar public numit în Domneşti şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Chiuzbaian Maria Luiza din 10.03.2009;

1 notar public numit în Afumaţi şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Busuioc Iulia din 27.12.2010;

1 notar public numit în Găiseni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Gvinda Ariadna Iulia din 10.03.2009;

1 notar public numit în Făcăeni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Şestacovschi Florin Adrian din 10.03.2009;

2 notari publici numiţi în Vedea şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Marinca Alexandra Magdalena din 10.03.2009, Răuţă Alina Ruxanda din 15.03.2010;

2 notari publici numiţi în Grindu şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Dumitrescu Bolintin Tudor Nicolae din 10.03.2009 şi Matei Iulia Raluca din 3.08.2012;

1 notar public numit în Drăgăneşti-Vlaşca şi asociat pe 5 ani în Jilava: Mocanu Ştefan Călin din 10.03.2009;

1 notar public numit în Drăgăneşti-Vlaşca şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Costache Mihaela Camelia din 18.09.2012;

1 notar public numit în Glina şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Simionescu Iuliana din 12.02.2013;

1 notar public numit în Glina şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Nistor Ruxandra din 25.07.2012;

1 notar public numit în Ulmu şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Duminică Aniela din 12.12.2012;

1 notar public numit în Ulmu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Schuster Cristina Hanelore din 26.04.2011;

1 notar public numit în Alexandru Odobescu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Dobre Virginia Steluţa din 10.03.2009;

1 notar public numit în Alexandru Odobescu şi asociat pe 2 ani în Brăneşti: Nicolae Leonardo Gabriel din 28.01.2013;

1 notar public numit în Gruiu şi asociat pe 5 ani în Voluntari: Dăescu Andrei Radu din 10.03.2009;

1 notar public numit în Gruiu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Lazăr Daniela din 4.02.2013;

1 notar public numit în Nanov şi asociat pe 5 ani în Alexandria: Todireanu Mircea din 10.03.2009;

1 notar public numit în Roşiori de Vede şi asociat pe 5 ani în Chitila: Zamfir Mihail din 10.03.2009;

1 notar public numit în Orbeasca şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ogrezeanu-Costescu Andra Maria din 10.03.2009;

1 notar public numit în Ciochina şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Buje Alexandru din 12.05.2011;

1 notar public numit în Feteşti şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Niculae Cristina Mihaela din 20.12.2011;

1 notar public numit în Borsec, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe 25 ani în Bucureşti: Munteanu Ovidiu Lazăr din 28.01.2013;

1 notar public numit în Daneş, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Călborean Alina din 15.07.2009;

1 notar public numit în Măxineni, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Nămoloşanu Mihaela din 27.03.2013;

1 notar public numit în Slobozia, Camera Notarilor Publici Piteşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Costache Oana Cristina din 15.07.2009;

1 notar public numit în Huşi, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Paveliu Ileana din 23.06.2011;

1 notar public numit în Ulmi şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Florovici Maria Magdalena din 25.09.2009;

1 notar public numit în Ulmi şi asociat până la 31.12.2014 în Bucureşti: Mirea Dragoş Iulian din 25.03.2013;

1 notar public numit în Mărăcineni, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Vişinoiu Bogdan din 4.05.2012;

1 notar public numit în Petrăchiaoia şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Trifoi Aranca Arabela din 3.03.2010;

1 notar public numit în Roata de Jos şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Bunda Andrei din 3.03.2010;

1 notar public numit în Roata de Jos şi asociat până la 1.04.2018 în Bucureşti: Gurău Adriana Lucia din 9.07.2013;

2 notari publici numiţi în Roşiori de Vede şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Melente Adrian din 27.12.2010 şi Grigore Cristian din 5.03.2012;

1 notar public numit în Roata de Jos şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ştefan Iulia Silvia din 11.06.2013;

1 notar public numit în Adâncata şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Corici Maria Cristina Theodora din 24.04.2013;

1 notar public numit în Salcia şi asociat pe 5 ani în Urziceni: Dan George din 3.03.2010;

2 notari publici numiţi în Letca Nouă şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Dănilă Alexandra Irina din 2.05.2011 şi Nica Sanda din 2.04.2012;

1 notar public numit în Letca Nouă şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Agavriloaei Damira Ioana din 22.05.2013;

1 notar public numit în Ştefan cel Mare şi asociat până la 31.12.2015 în Bucureşti: Gheorghe Ioana Andreea din 2.07.2013;

1 notar public numit în Mihai Kogălniceanu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Năstase Ana Maria din 3.03.2010;

2 notari publici numiţi în Nuci şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Anghelache Geanina Mădălina din 8.02.2012 şi Diaconescu Remus Ştefan din 25.05.2012;

1 notar public numit în Giurgeni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Caragea Nicolae din 9.04.2013;

1 notar public numit în Giurgeni şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Pelizaru Elisabeta Alexandra din 28.03.2012;

1 notar public numit în Amara şi asociat până la 31.12.2015 în Bucureşti: Richiţeanu Roxana Camelia din 15.03.2010;

1 notar public numit în Bacău, Camera Notarilor Publici Bacău, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Antoniu Irina din 10.05.2010;

1 notar public numit în Drobeta-Turnu Severin, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Buşoi Anne Marie Georgiana din 10.05.2010;

1 notar public numit în 1 Decembrie şi asociat pe 5 ani în Buftea: Dobrican Oana Maria din 6.01.2011;

1 notar public numit în Islaz şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Chiriţă Angela Roxana din 27.09.2010;

1 notar public numit în Băneasa şi asociat pe 5 ani în Buftea: Coadă Florin Adrian din 10.03.2009;

1 notar public numit în Călăraşi şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ciobanu Alin Constantin din 8.06.2011;

1 notar public numit în Colelia şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Potra Bianca Florica din 14.11.2012;

1 notar public numit în Berceni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Şulea Alexandru din 26.04.2011;

1 notar public numit în Pietroşani şi asociat pe 5 ani în Voluntari: Crângureanu Steriana Ştefania din 26.04.2011;

1 notar public numit în Colibaşi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Nica Oana Raluca din 5.03.2013;

1 notar public numit în Colibaşi şi asociat până la 31.12.2015 în Bucureşti: Bonţ Marinela din 2.07.2013;

1 notar public numit în Săveni şi asociat pe 3 ani în Bolintin-Vale: Mitescu Simona Elena din 26.04.2011;

1 notar public numit în Zlatna, Camera Notarilor Publici Alba Iulia, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Cetinturk Adela din 8.01.2013;

1 notar public numit în Poeni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Mihai Cristina din 27.04.2011;

1 notar public numit în Valea lui Mihai, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Peneş Ioana Cristina din 25.07.2012;

1 notar public numit în Căscioarele şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Lixandru Iulian Tiberiu Eugen din 27.04.2011;

1 notar public numit în Nicolae Bălcescu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mermeze Speranţa Catrinel din 27.03.2013;

1 notar public numit în Covasna, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Rizea Bianca Gabriela din 27.04.2011;

1 notar public numit în Găiseni şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Mihalache Cristina Mihaela din 2.05.2011;

1 notar public numit în Chiajna şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Cojocaru Diana din 12.05.2011;

1 notar public numit în Dragoş-Vodă şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Niculescu Andreea Maria din 23.05.2013;

1 notar public numit în Dragoş-Vodă şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Voicu Bianca Maria din 21.03.2012;

1 notar public numit în Ciulniţa şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Văduva Necşoiu Carla Elena din 23.04.2012;

1 notar public numit în Băneasa şi asociat pe 3 ani în Bolintin-Vale: Novac Mubera Valentine Elena din 2.11.2011;

1 notar public numit în Radovanu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Solacolu Raluca Ioana din 19.12.2011;

1 notar public numit în Dărăşti Ilfov şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Cazan Maria Petronela din 19.12.2011;

1 notar public numit în Traian şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dragomir Tudor Radu din 13.08.2012;

1 notar public numit în Târgovişte, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Niţu Cristina Georgeta din 21.06.2012;

1 notar public numit în Târgovişte, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Enache Raluca Andreea din 21.03.2012;

1 notar public numit în Ţăndărei şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ion Andreea Elena din 28.03.2012;

1 notar public numit în Botoroaga şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dinculescu Raluca Adriana din 29.04.2013;

1 notar public numit în Belciugatele şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ianachievici Andra Mihaela din 21.03.2012;

1 notar public numit în Sârbeni şi asociat până la 1.12.2014 în Bucureşti: Popescu Mihai Costin din 22.04.2013;

1 notar public numit în Bragadiru şi asociat până la 1.12.2014 în Bucureşti: Georgescu Mădălina Elena din 22.04.2013;

1 notar public numit în Greaca şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Cărăuşu Diana Teodora din 4.04.2012;

1 notar public numit în Corabia, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ţintă Alina Mihaela din 17.04.2012;

1 notar public numit în Bacău, Camera Notarilor Publici Bacău, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Filip Ana Maria Cristina din 26.04.2012;

1 notar public numit în Ocniţa, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Bolintineanu Mihaela din 4.05.2012;

1 notar public numit în Victoria, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Anghel Cristina Maria din 4.05.2012;

1 notar public numit în Panciu, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Chiparcă Francesca Beatrice din 23.05.2012;

1 notar public numit în Păuneşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Lina Daniela din 12.06.2012;

1 notar public numit în Câmpina, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Curpene Roxana din 29.04.2013;

1 notar public numit în Coşereni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Miclescu Bogdan Constantin din 16.10.2012;

1 notar public numit în Piteşti, Camera Notarilor Publici Piteşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Rădulescu Galia Claudia din 9.04.2013;

1 notar public numit în Drăgăneşti-Olt, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Nica Adriana din 11.04.2013;

1 notar public numit în Balta Doamnei, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Surdescu Oana din 10.05.2013;

1 notar public numit în Iaşi, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Turcu Doina din 29.04.2013;

1 notar public numit în Ştefăneştii de Jos şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Anghel Andrei din 9.04.2013;

1 notar public numit în Buzău, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 30 ani în Bucureşti: Şeicaru Dănuţ din 26.04.2013;

1 notar public numit în Panciu, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat până la 1.04.2018 în Bucureşti: Blăgan Andra din 22.05.2013;

1 notar public numit în Homocea, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Burloi Cristinel din 28.05.2013;

1 notar public numit în Găeşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dincă Andreia Georgiana din 29.05.2013;

1 notar public numit în Breaza, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dobre Andreea din 29.05.2013;

1 notar public numit în Săhăteni, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Trăistaru Ionel din 23.05.2013;

1 notar public numit în Braşov, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Vîrză Chiraţa din 27.05.2013;

1 notar public numit în Baia de Aramă, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Mărăcine Ramona Poliana din 23.05.2013;

1 notar public numit în Corneşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dinu Camelia Elena din 11.06.2013;

1 notar public numit în Mizil, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Terzea Matei Tiberiu din 22.05.2013;

1 notar public numit în Gropeni, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Doloiu Maria Roberta din 22.05.2013.

 

ANEXA Nr. 5

 

Camera Notarilor Publici Cluj

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Cluj

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

86

85(2)

1

-

 

 

 

Apahida

1

1

-

-

 

 

 

Baciu

1

1(2)

-

-

 

 

 

Gilău

1

1

-

-

 

 

Dej

Dej

7

7

-

-

 

 

Gherla

Gherla

4

4

-

-

 

 

Huedin

Huedin

3

3

-

-

 

 

Turda

Câmpia Turzii

2

2

-

-

 

 

 

Mihai Viteazu

1

1

-

-

 

 

 

Turda

7

7

-

-

 

Total judeţ

 

 

113

112(2)

1

-

2.

Bistriţa-Năsăud

Bistriţa

Bistriţa

16

14(2)

2

-

 

 

Năsăud

Năsăud

3

3(2)

-

-

 

 

 

Sângeorz-Băi

-

-(2)

-

-

 

 

Beclean

Beclean

5

4

1

-

 

Total judeţ

 

 

24

21(2)

3

-

3.

Maramureş

Baia Mare

Baia Mare

23

21(2)

2

-

 

 

 

Seini

1

1

-

-

 

 

 

Şomcuta Mare

2

2

-

-

 

 

Sighetu Marmaţiei

Sighetu Marmaţiei

4

4(2)

-

-

 

 

Târgu Lăpuş

Târgu Lăpuş

3

3

-

-

 

 

Vişeu de Sus

Vişeu de Sus

2

2

-

-

 

 

 

Borşa

2(1)

1

-

1. Balaci Mihai Alexandru

 

 

Dragomireşti

Dragomireşti

1

1

-

-

 

Total judeţ

 

 

38(1)

35(2)

2

1

4.

Sălaj

Zalău

Zalău

8

8(2)

-

-

 

 

 

Cehu Silvaniei

-

-(2)

-

-

 

 

Jibou

Jibou

3

3

-

-

 

 

Şimleu Silvaniei

Şimleu Silvaniei

4(1)

3(2)

-

1. Dobre Magdalena

 

Total judeţ

 

 

15

14(2)

-

1

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

190(1)

182(2)

6

2


(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Săcele, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Cosma Laura Ioana din 9.08.2010;

1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe 5 ani în Turda: Vasilescu Paul Dinu din 4.05.2009;

1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe 5 ani în Baia Mare: Cardoş Laura Codruţa din 12.04.2010;

1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe 3 ani în Jibou: Creţoi David Ana din 7.05.2012;

1 notar public numit în Zlatna, Camera Notarilor Publici Alba, asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Fornade Teodora Maria din 15.03.2010;

1 notar public numit în Baia Mare şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Ciugudean George Maximilian din 9.08.2010;

1 notar public numit în Zalău şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Mitre Romana Lacrima din 23.05.2013;

1 notar public numit în Cehu Silvaniei şi asociat pe 5 ani în Baia Mare: Stoica Ioan Alin din 13.02.2012;

1 notar public numit în Tăşnad, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe 5 ani în Baia Mare: Rakoczi Ferencz Robert din 2.04.2012;

1 notar public numit în Sighetu Marmaţiei şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Buzdugan Mariana din 15.03.2010;

1 notar public numit în Şimleu Silvaniei şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Dorobanţu Simona Iustina din 18.09.2012;

1 notar public numit în Miercurea-Ciuc, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Pop Sergiu Mircea din 27.03.2013;

1 notar public numit în Sighetu Marmaţiei şi asociat pe 5 ani în Baia Mare: Mureşan Georgeta Marcela din 2.04.2012;

1 notar public numit în Năsăud şi asociat pe 5 ani în Bistriţa: Pop Cristina Monica din 27.12.2010;

1 notar public numit în Olcea, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Pop Smaranda Ramona din 19.03.2013;

1 notar public numit în Vadu Crişului, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Pădurean Călin Cristian din 12.04.2013;

1 notar public numit în Brăila, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Chiş Mihaela Liliana din 19.03.2013;

1 notar public numit în Lieşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 4 ani în Turda: Oneţ Ion Angheluş din 12.04.2010;

1 notar public numit în Zărneşti, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Bejan Cristina din 19.03.2013;

1 notar public numit în Galaţi, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Buda Liliana din 12.04.2013;

1 notar public numit în Şimleu Silvaniei şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Mureşan Corneliu Lucian din 27.04.2011;

1 notar public numit în Odorheiu Secuiesc, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Handra Călugăr Diana din 19.03.2013;

1 notar public numit în Aiud, Camera Notarilor Publici Alba Iulia, şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Nyari Faur Andreea Mihaela din 7.05.2012;

1 notar public numit în Sângeorz-Băi şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Budiu Alina Dorina din 19.03.2013;

1 notar public numit în Glodeni, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Ilcaş Laura Mihaela din 19.03.2013;

1 notar public numit în Cugir, Camera Notarilor Publici Alba, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Oprea Simona din 19.03.2013;

1 notar public numit în Bistriţa şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Tofeni Alina Teodora din 27.03.2013;

1 notar public numit în Baciu şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Pop Gabriela din 10.04.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Cluj-Napoca nr. 74/16.03.2013;

1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe durată nedeterminată în Dej: Racolţa Oana din 12.04.2013.

 

ANEXA Nr. 6

 

Camera Notarilor Publici Constanţa

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Constanţa

Constanţa

Constanţa

72(1)

71

-

1. Iordan Gheorghe

 

 

 

Agigea

1

1

-

-

 

 

 

Corbu

2

1

1

-

 

 

 

Murfatlar

1

1

-

-

 

 

 

Cogealac

-

-(2)

-

-

 

 

 

Cumpăna

1

1

-

-

 

 

 

Eforie

2

2

-

-

 

 

 

Istria

1

-(2)

1

-

 

 

 

Lumina

1

1

-

-

 

 

 

Năvodari

4

4

-

-

 

 

 

Mihail Kogălniceanu

1

1(2)

-

-

 

 

 

Mihai Viteazu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Nicolae Bălcescu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ovidiu

5

5(2)

-

-

 

 

 

Săcele

-

-(2)

-

-

 

 

 

Techirghiol

1

1

-

-

 

 

 

Valu lui Traian

2

2

-

-

 

 

Mangalia

Mangalia

13(1)

11

-

1. Vonica Adrian

2. Done Maria

 

 

 

Albeşti

-

-(2)

-

-

 

 

 

Costineşti

1

1

-

-

 

 

 

Amzacea

-

-(2)

-

-

 

 

 

Chirnogeni

1

1

-

-

 

 

 

Independenţa

-

-(2)

-

-

 

 

 

Topraisar

-

-(2)

-

-

 

 

 

Tuzla

1

-

1

-

 

 

Medgidia

Medgidia

7

7

-

-

 

 

 

Băneasa

1

1(2)

-

-

 

 

 

Adamclisi

-

-(2)

-

-

 

 

 

Castelu

1

1

-

-

 

 

 

Cobadin

1

1

-

-

 

 

 

Cernavodă

2

2(2)

-

-

 

 

 

Deleni

1

1

-

-

 

 

 

Mircea Vodă

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ostrov

-

-(2)

-

-

 

 

Hârşova

Hârşova

1

1

-

-