MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 672/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 672         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 1 noiembrie 2013

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

99. - Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 12013

 

100. - Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 

824. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului privind coproducţiile cinematografice dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 august 2013

 

Acord privind coproducţiile cinematografice între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel

 

825. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800” din cadrul obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire Domaşnea”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.730/2.213. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

1.731/2.212. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport „Smart” - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

1.061.- Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale BAVARIA LEASING IFN - S.A.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

 

Având în vedere:

- analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2013;

- reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici estimaţi pentru anul 2013, ca urmare a prognozei de toamnă a Comisiei Europene;

- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;

- asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;

- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,

ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:

- riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;

- riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi 106 bis din 22 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2. - (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2013, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2013 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2013 se diminuează la venituri cu suma de 2.909,0 milioane lei şi la cheltuieli cu suma de 1.624,5 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.284,5 milioane lei.

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii referitoare la bugetul de stat

 

Art. 3. - Se autorizează Curtea de Conturi ca în anexa nr. 3/07/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, să majoreze cu suma de 300 mii lei fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente”, alineatul 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale” prin diminuarea cu aceeaşi sumă de la fişa cod obiectiv 1021 „Sediul Camerei de Conturi Dolj”, alineatul 71.01.01 „Construcţii”.

Art. 4. - (1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă în anexele la bugetul pe anul 2013 următoarele obiective de investiţii:

a) în anexa nr. 3/13/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii” fişa obiectivului de investiţii în continuare „Construcţie sediu administrativ OCPI Constanţa” cu suma de 620 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” alineatul 71.01.01 „Construcţii”, sumă ce se asigură prin virări în cadrul bugetului aprobat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 71 „Active nefinanciare”;

b) în anexa nr. 3/13/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii” fişa obiectivului de investiţii în continuare „Mansardarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping” cu suma de 600 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie” alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice”, sumă ce se asigură prin virări în cadrul bugetului aprobat Agenţiei Naţionale Anti-Doping.

(2) în bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20 „Bunuri şi servicii” este cuprinsă suma de 5.670 mii lei pentru continuarea de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a proiectului „CESAR - Completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru Restructurarea Agriculturii”.

(3) în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat” este cuprinsă şi suma de 13.500 mii lei, care va fi utilizată exclusiv pentru plata obligaţiilor pe anul 2013, aferente contractului de leasing ce va fi încheiat de către Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonomă de Administrare a Patrimoniului Protocolului de Stat, pentru achiziţionarea unei aeronave destinate şi utilizate exclusiv pentru executarea zborurilor speciale.

(4) în bugetul Secretariatului General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat”, capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.53 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute” se suplimentează cu suma de 261 mii lei, cu încadrarea în influenţele aprobate de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze în anexa nr. 3/15/24 „Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare” creditele de angajament cu suma de 729 mii lei.

Art. 6. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze creditele de angajament aferente Programului operaţional 08 „Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia”, prevăzut în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, cu suma de 1.035 mii lei.

Art. 7. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului”, la programul cod 528 „Reabilitarea unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate”, capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 55 „Alte transferuri” credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 600 mii lei, prin redistribuire cu aceeaşi sumă de la programul cod 527 „Reabilitare săli de sport”.

Art. 8. - În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, influenţa prevăzută la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală este aferentă creditelor bugetare, creditele de angajament prevăzute în bugetul pe programe rămânând nemodificate.

Art. 9. - Se interzice Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice să dispună executarea de lucrări de investiţii noi sau în continuare în cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii.

Art. 10. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/05 „Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007”, la programul cod 4091 „Programul de modernizare a administraţiei fiscale - Banca Mondială”, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, să suplimenteze creditele de angajament pentru anul 2013 cu suma de 7.131 mii lei.

Art. 11. - (1) Se autorizează Ministerul Justiţiei ca în anexa nr. 3/17/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, să diminueze alineatul „Finanţare naţională” cu suma de 657 mii lei şi să suplimenteze alineatul „Finanţarea externă nerambursabilă” cu suma de 71 mii lei şi alineatul „Cheltuieli neeligibile” cu suma de 586 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Justiţiei să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii” cu suma de 1.400 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, astfel: subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri din învăţământ”, cu suma de 700 mii lei şi subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi” cu suma de 700 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Justiţiei ca în anexa nr. 3/1702/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2013-2016 - sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii” să diminueze la capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv” cu suma de 700 mii lei.

(4) Influenţa în sumă de 49.000 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Justiţiei la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” va fi utilizată pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor astfel: suma de 48.000 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi suma de 1.000 mii lei la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”.

Art. 12. - (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să diminueze în anexa nr. 3/18/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului” cu suma de 60 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013- 2016 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii” următoarele modificări:

a) suplimentarea la capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi”, subcapitolul 16.10.03 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţă şi autorizaţii de funcţionare” cu suma de 2.000 mii lei;

b) suplimentarea la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” cu suma de 1.926 mii lei, din care: suplimentarea la subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri în învăţământ” cu suma de 2.009 mii lei şi diminuarea la subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare” cu suma de 83 mii lei;

c) diminuarea la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice” cu suma de 2.000 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare” creditele bugetare prevăzute în bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” şi să introducă credite de angajament în sumă de 49 mii lei.

Art. 13. - (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să diminueze în anexa nr. 3/19/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat”, capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv” cu suma de 330 mii lei şi alineatul 51.01.52 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare” cu suma de 90 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să diminueze în anexa nr. 3/19/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat”, capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului” cu suma de 600 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii” la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare” cu suma de 38.000 mii lei.

Art. 14. - În bugetul Ministerul Afacerilor Interne este cuprinsă şi suma de 14.000 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 „Active nefinanciare”, care va fi utilizată exclusiv pentru plata taxei pe valoarea adăugată aferentă activităţilor restante ce fac obiectul Primei Anexe Detaliate Extinse (PADEX) a contractului cu EADS Deutschland GmbH.

Art. 15. - Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice ca, în cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, să efectueze în anexa nr. 3/20/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013- 2016 - sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, următoarele diminuări:

a) alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului” cu suma de 2.000 mii lei;

b) alineatul 51.01.31 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social” cu suma de 2.500 mii lei;

c) alineatul 51.01.54 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale destinate finanţării unor programe de interes naţional” cu suma de 201 mii lei;

d) alineatul 51.02.31 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor de interes naţional” cu suma de 2.965 mii lei;

e) alineatul 51.02.32 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale” cu suma de 18.000 mii lei.

Art. 16. - Se autorizează Ministerul Tineretului şi Sportului ca, în funcţie de situaţiile specifice apărute, să introducă capitole şi subcapitole de venituri în anexa nr. 3/21/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii”.

Art. 17. - Suma aprobată în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2013, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.55 „întreţinerea infrastructurii feroviare publice”, va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligaţiilor către bugetul general consolidat, fondul de risc şi a ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi

Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013.

Art. 18. - (1) Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. va utiliza suma primită de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A., prevăzută la art. 43 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, după cum urmează:

a) suma de 92.295.024,78 lei va fi virată în termen de două zile lucrătoare de la încasare în contul deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti pe numele S.C. E.ON Gaz Distribuţie - SA;

b) diferenţa dintre suma neutilizată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă din cea prevăzută la art. 43 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi suma prevăzută la lit. a), pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, inclusiv pentru achitarea obligaţiilor restante ale filialelor proprii care înregistrează restanţe la aceste bugete.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) lit. a) va fi virată de Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, într-un cont distinct deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti pe numele Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A., în condiţiile prevăzute la alin. (4).

(3) Suma încasată conform alin. (2) se virează de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A., în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încasare, în vederea acoperirii obligaţiilor de plată restante către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - SA, în conturi de disponibil la Trezoreria Municipiului Bucureşti deschise distinct pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a).

(4) Suma prevăzută la alin. (1) lit. a) se virează Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. numai după preluarea prin contract de cesiune de creanţă de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - SA, în calitate de cesionar, a creanţei asupra Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - SA, în valoare de 92.295.024,78 lei, de la S.C. E.ON Energie România - SA, în calitate de cedent.

(5) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii sumei prevăzute la alin. (1) lit. a) în contul deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti pe numele S.C. E.ON Gaz Distribuţie - SA, S.C. E.ON Gaz Distribuţie - SA:

a) poate hotărî în adunarea generală ordinară a acţionarilor repartizarea de dividende din sumele proprii ale acestei societăţi, reprezentând profit nedistribuit rămas la dispoziţia acţionarilor, către acţionarii acestei societăţi comerciale, inclusiv către Ministerul Economiei. Dividendele repartizate către Ministerul Economiei proporţional cu participaţia acestuia în S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.Â. sunt în sumă de 92.295.024,78 lei, aferentă profitului nedistribuit la dispoziţia acţionarilor S.C. E.ON Gaz Distribuţie - SA;

b) sub rezerva aprobării de către adunarea generală ordinară a acţionarilor, menţionată la lit. a), efectuează plata din fonduri proprii a dividendelor cuvenite Ministerului Economiei, în sumă de 92.295.024,78 lei, într-un cont special distinct deschis pe numele acestuia la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

(6) Sumele încasate conform alin. (4) în contul S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. vor rămâne blocate, până la încasarea în contul Ministerului Economiei, a sumei prevăzute la alin. (5) lit. b) şi prezentarea către Trezoreria Municipiului Bucureşti de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. a următoarelor documente:

a) copia hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor săi, la care se face referire în alin. (5) lit. a);

b) copia ordinului de plată vizat de bancă privind transferul dividendelor repartizate Ministerului Economiei, conform alin. (5) lit. b).

(7) Trezoreria Municipiului Bucureşti are obligaţia de a transmite o notificare scrisă Ministerului Economiei şi S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., confirmând încasarea în contul Ministerului Economiei a sumelor prevăzute la alin. (5) lit. b), în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data încasării.

(8) în condiţiile încasării în contul Ministerului Economiei a sumelor prevăzute la alin. (5) lit. b), la data prezentării de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. a documentelor prevăzute la alin. (6) lit. a) şi b), Trezoreria Municipiului Bucureşti are obligaţia de a proceda la deblocarea sumelor încasate conform alin. (1) lit. a) în contul S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., această societate putând dispune liber de suma respectivă.

(9) Sumele încasate potrivit alin. (5) lit. b) în contul Ministerului Economiei deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti rămân blocate până la prezentarea către Trezoreria Municipiului Bucureşti de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. a documentelor menţionate la alin. (6) lit. a) şi b), urmând a fi eliberate şi transferate către bugetul de stat de către titularul contului la data prezentării către Trezoreria Municipiului Bucureşti a acestor documente de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie -S.A.

(10) În situaţia în care oricare dintre condiţiile prevăzute la alin. (6) lit. a) şi b) nu sunt îndeplinite cel mai târziu în termen de 45 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Trezoreria Municipiului Bucureşti restituie sumele virate conform alin. (1) lit. a), în contul de venituri al bugetului de stat „Alte venituri”.

(11) Cu excepţia cazului prevăzut la alin. (10), Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. operează în contabilitatea proprie diminuarea obligaţiilor restante ale S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., cu condiţia respectării prevederilor alin. (8).

Art. 19. - (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale ca în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013- 2016 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii” să diminueze capitolul 0002, subcapitolul 10 „Venituri curente” cu suma de 171.929 mii lei şi să majoreze cu aceeaşi sumă capitolul 39.00, subcapitolul 10 „Venituri din capital”.

(2) Din sumele prevăzute în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii” la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, titlul 10 „Cheltuieli de personal” se poate asigura şi punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti pentru plata salariilor în instituţiile de învăţământ superior de stat, cu încadrarea în influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Subvenţiile acordate de la bugetul de stat Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, de la capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, prevăzute la art. 47 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, se diminuează la suma de 300 mii lei.

Art. 20. - Se autorizează Ministerul Sănătăţii să introducă modificări şi să efectueze virări de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate în bugetul pe programe, fără a depăşi creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe anul 2013.

Art. 21. - Se autorizează Ministerul Sănătăţii să diminueze creditele bugetare aprobate pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara cu 5.000 mii lei, fără afectarea creditelor de angajament, şi să aloce 5.000 mii lei credite bugetare pentru Maternitatea Buzău, secţia exterioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.

Art. 22. - Se autorizează Ministerul Sănătăţii, în anexa nr. 3/26/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 66.01 „Sănătate”, să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 12.832 mii lei la fişa cod obiectiv 223 „Refuncţionalizare imobil Spitalul Clinic de Urgenţă cu 300 de paturi laşi, în curs de execuţie, pentru amenajarea Institutului Regional de Oncologie 300 paturi laşi” alineatul 71.01.01 „Construcţii”, cu suma de 3.675 mii lei la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente” alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport”, cu suma de 900 mii lei la fişa cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor” alineatul 71.01.30 „Alte active fixe”, cu suma de 334 mii iei la fişa cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor” articolul 71.03 „Reparaţii capitale aferente activelor fixe” şi să majoreze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 10.000 mii lei la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente” alineatul 51.02.08 „Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă”, cu suma de 3.741 mii lei la fişa cod obiectiv 4 „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările” alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale”, precum şi la fişa cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor” alineatul 51.02.11 „Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale” cu suma de 4.000 mii lei.

Art. 23. - Se autorizează Ministerul Culturii să diminueze Programul „Restaurarea monumentelor istorice” cu suma de 7.000 mii lei, sumă care va fi utilizată pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii.

Art. 24. - Se autorizează Ministerul Culturii să diminueze cheltuielile în anexa nr. 3/2701/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2013-2016 - sume alocate din bugetul de stat” pentru Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 100 mii lei.

Art. 25. - Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare” următoarele modificări, astfel:

a) suplimentarea creditelor de angajament cu suma de 8.723 mii lei;

b) diminuarea creditelor bugetare cu suma de 1.347 mii lei. Art. 26. - Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii” la fişa cod 1 a. „Achiziţii de imobile”, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, suma de 1.000 mii lei, cu încadrarea în influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 27. - (1) Se autorizează Ministerul Public să efectueze virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2013, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

(2) Din influenţa de 1.500 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Public la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, suma de 1.000 mii lei se repartizează Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pentru finanţarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile.

Art. 28. - Se autorizează Institutul Cultural Român în anexa nr. 3/4401/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2013” să efectueze, la capitolul 67.10 „Cultură recreere religie” următoarele modificări: să diminueze titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 900 mii lei, să majoreze titlul 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 1.300 mii lei şi să diminueze titlul 59 „Alte cheltuieli” cu suma de 400 mii lei.

Art. 29. - Se autorizează Ministerul Economiei să majoreze în anexa nr. 3/35/24 „Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare” creditele de angajament cu 253.475 mii lei.

Art. 30. - Reconstituirea integrală a veniturilor din privatizare alocate temporar Ministerului Economiei, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2012 privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora, se efectuează de către Autoritatea de Certificare şi Plată din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2013.

Art. 31. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei, în anul 2013, să încheie contracte în limita sumei de 500.000 mii lei pentru finanţarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, prin preluarea acestei activităţi de către Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism de la Ministerul Finanţelor Publice şi să introducă, corespunzător, în anexă la bugetul propriu Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii la IMM-uri”.

(2) în bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale aprobat pe anul 2013, în anexa nr. 3/65/27 „Fişa Programului”, la Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii”, cod 721, la secţiunea DESCRIERE, sintagma „Prezentul program cumulează cele şapte scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 1.680/2008, O.U.G. nr. 109/2008, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 797/2012 şi H.G. nr. 274/2013” se înlocuieşte cu „Prezentul program cumulează cele şase scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 1.680/2008, O.U.G. nr. 109/2008, H.G. nr. 753/2008 şi H.G. nr. 797/2012”.

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, în anexa nr. 3/65/27 „Fişa Programului” la programul cod 721 „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii”, capitolul 80.01 „Acţiuni generale, economice şi de muncă”, titlul 55 „Alte transferuri”, să diminueze creditele de angajament de la suma de 2.000.000 mii lei la suma de 1.500.000 mii lei, cu creditele de angajament privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii aprobate aferente Hotărârii Guvernului nr. 274/2013, prin preluarea acestei activităţi de către Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism.

Art. 32. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale să introducă în anexa nr. 3/65/27 „Fişa Programului” Programul „Evaluarea riscului de ţară”, capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, articolul 20.24 „Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor”, alineatul 20.24.03 „Stabilirea riscului de ţară” cu credite de angajament în sumă totală de 8.000 mii lei pe perioada 2014-2015, cu posibilitate de prelungire. Valoarea totală a programului poate fi angajată în anul 2013.

Art. 33. - Influenţa prevăzută pentru Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în anexa nr. 2, precum şi alte modificări în structura cheltuielilor vor fi utilizate pentru asigurarea sumelor aferente „Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, cu impact direct asupra asigurării ţinerii sub control a bolilor animalelor cu transmitere la om”.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii referitoare la bugetele locale şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 34. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2013 se majorează cu suma de 7.876 mii lei şi se alocă pe judeţe potrivit anexei nr. 3, astfel:

a) se majorează cu 8.518 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor cu învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora;

b) se diminuează cu 642 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Art. 35. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2013, se majorează cu suma de 256.124 mii lei şi se alocă pe judeţe şi municipiul Bucureşti potrivit anexei nr. 4, astfel:

a) se majorează cu 204.124 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora;

b) se diminuează cu 25.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012;

c) se majorează cu 77.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti pe anul 2013, rezervate potrivit anexei nr. 5 la Legea nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti, potrivit anexei nr. 4.

Art. 36. - (1) Economiile înregistrate la cheltuielile cu acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor.

(2) Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, pentru aceeaşi categorie de personal.

(3) Alocarea suplimentară a sumelor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) referitoare la finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ca urmare a utilizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, rămase nerepartizate, va conduce la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza standardelor de cost.

Art. 37. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, rămase nerepartizate, se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate, la data de 30 septembrie 2013, în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

(2) Sumele de la alin. (1) se reîntregesc cu sumele repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti şi neutilizate, care se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice până la data de 8 noiembrie 2013.

(3) în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, plăţile restante înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt numai plăţile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale.

(4) Sumele repartizate potrivit alin. (1) se utilizează exclusiv pentru:

a) stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 30 septembrie 2013, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;

b) stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 30 septembrie 2013, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.

(5) în scopul alocării sumelor în condiţiile alin. (1), unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune până la data de 29 noiembrie 2013, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, cereri scrise însoţite de documentele prevăzute la art. 64 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.

(6) Repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti, alocarea şi utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează conform mecanismului stabilit la art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.

Art. 38. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 se majorează cu suma de 6.557 mii lei şi se alocă judeţului Suceava, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, pentru achitarea obligaţiilor financiare restante aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”, astfel: municipiului Câmpulung Moldovenesc suma de 2.272 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 1.735 mii lei, oraşului Gura Humorului suma de 2.124 mii lei şi oraşului Şiret suma de 426 mii lei.

Art. 39. - (1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume şi pentru suplimentarea cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013.

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit alin. (1), acordate prin suplimentarea transferurilor de echilibrare prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 40. - Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi 106 bis din 22 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 12, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71) cu următorul cuprins:

„(71) Prin excepţie de la alin. (7), se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze virări de credite bugetare pentru asigurarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din instrumente structurale, precum şi a cheltuielilor neeligibile potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Sumele utilizate pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar pe bază de hotărâri ale Guvernului, din bugetul de stat al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management în anii 2011 şi 2012, se restituie de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2013, şi se evidenţiază în bugetul de stat la o poziţie distinctă de venituri bugetare.”

3. La articolul 15, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins:

„(51) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» la titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare».

(52) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare».”

4. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la capitolul 70.01 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.02.03 «Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate», este cuprinsă suma de 24.000 mii lei pentru finanţarea de către Republica Moldova a proiectelor bilaterale de colaborare şi de investiţii în sectorul energetic, conform Legii nr. 66/2012 privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este necesară finanţării contribuţiei proprii a Republicii Moldova la proiectul «Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova».

(3) Suma prevăzută la alin. (1) rămasă neutilizată la finele anului se virează de către ordonatorul principal de credite într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.”

5. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - În bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 80.01 «Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă», titlul 71 «Active nefinanciare», este cuprinsă şi suma de 180.000 mii lei care va fi utilizată de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale exclusiv pentru constituirea, în condiţiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea şi octoxid de uraniu.”

6. Articolul 31 se abrogă.

Art. 41. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului virări de credite bugetare de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie, cofinanţarea naţională şi/sau finanţarea externă nerambursabilă, după caz, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.

(2) Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”.

Art. 42. - Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 5 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 28 se abrogă.

2. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) în bugetul Ministerului Apărării Naţionale este cuprinsă şi suma de 118.000 mii lei, la capitolul 60.01 «Apărare», titlul 71 «Active nefinanciare», care va fi utilizată exclusiv pentru achitarea obligaţiilor de plată către Compania Naţională «Romtehnica» - S.A., reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată, colectată până la 31 decembrie 2013 de la Ministerul Apărării Naţionale.”

3. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - În bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, la capitolul 70.01 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», titlul 71 «Active nefinanciare», este cuprinsă şi suma de 34.000 mii lei, sumă ce poate fi utilizată pentru închiderea proiectelor derulate prin Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 43. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, suma de 225.000 mii lei repartizată conform art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 se virează în contul prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. a) din acelaşi act normativ.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează astfel:

a) 190.000 mii lei, de Ministerul Transporturilor la capitolul 84.01 „Transporturi” titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” alineatul 51.02.34 „Transferuri pentru finanţarea proiectului de investiţii la metrou” pentru finanţarea în anul 2013 a următoarelor proiectele de investiţii: „Racorduri la reţeaua de metrou - Magistrala 4” cu suma de 134.000 mii lei, „Magistrala V Metrou Etapa a 2-a Universitate-Pantelimon” cu suma de 3.500 mii lei şi „Magistrala VI - Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti” cu suma de 52.500 mii lei;

b) 35.000 mii lei, de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 55 „Alte transferuri”, la un alineat distinct pentru finanţarea în anul 2013 a lucrărilor de împădurire.

(3) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar din sumele alocate conform alin. (2) se virează de către ministerele beneficiare într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

Art. 44. - (1) Suma de 301.810,60 lei rămasă neutilizată în contul RO 83TREZ7005062XXX000864 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri PHARE” se poate utiliza pentru finanţarea proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.

(2) Suma menţionată la alin. (1) se transferă în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată, şi se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.

Art. 45. - Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a) şi art. 18 alin. (3) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, plafonul soldului bugetului general consolidat exprimat ca procent în produsul intern brut este în anul 2013 de -2,5%.

Art. 46. - Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi art. 18 alin. (4) din Legea nr. 69/2010 şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 4/2013, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -5.227,0 milioane lei.

Art. 47. - Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. c)-d), art. 16 şi art. 18 alin. (4) din Legea nr. 69/2010 şi ale art. 3 alin. (5)-(6) din Legea nr. 4/2013:

a) plafonul nominal al cheltuielilor totale pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi alte bugete componente ale bugetului general consolidat pe anul 2013, precum şi plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) plafonul nominal al cheltuielilor de personal pentru bugetul de stat se majorează cu suma de 242,2 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 264,0 milioane lei, iar pentru bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se diminuează cu 1 milion lei şi cel al bugetului instituţiilor/ activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se diminuează cu suma de 506,4 milioane lei.

Art. 48. - Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice”.

Art. 49. - Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2013, să efectueze virări între articolele şi alineatele din cadrul titlurilor de cheltuieli şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.

Art. 50. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voi nea

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 99.


*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 

Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice, de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice, având în vedere:

- analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;

- reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici estimaţi pentru anul 2013, ca urmare a prognozei de toamnă a Comisiei Europene;

- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare;

- necesitatea încadrării în deficitul bugetului general consolidat asumat cu organismele financiare internaţionale, reprezentate de Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, în ultimul Acord stand-by de tip preventiv,

ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe nerespectarea angajamentelor asumate cu organismele financiare internaţionale, reprezentate de Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, în ultimul acord stand-by de tip preventiv,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 22 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2. - (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Influenţele asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, detaliate pe ordonatori principali de credite, sunt prevăzute în anexele nr. 1/01, 1/02 şi 1/03.

(3) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2013 se diminuează la venituri cu suma de 158.025 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 129.339 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 28.686 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 158.025 mii lei.

(4) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2013 se majorează la venituri cu suma de 67.666 mii lei, se diminuează la cheltuieli cu suma de 549 mii lei, iar excedentul se majorează cu suma de 68.215 mii lei.

Art. 3. - (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la cheltuieli cu suma de 35.272 mii lei, iar subvenţiile acordate de la bugetul de stat se diminuează cu aceeaşi sumă.

(3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la cheltuieli cu suma de 6.000 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă.

Art. 4. - Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi c), art. 16 şi art. 18 alin. (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi ale art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, plafonul nominal al cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj, respectiv cheltuielile de personal ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, precum şi plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice să introducă în anexa nr. 2/03/01 „Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2013-2016” la capitolul 69.03 „Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale”, subcapitolul 69.03.07 „Asigurări pentru şomaj”, cu suma de 7 mii lei.

Art. 6. - Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să suplimenteze în anexa nr. 2/04 „Bugetul asigurărilor pentru şomaj - Sinteza cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz, pe anii 2013-2016” la capitolul 68.04 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” alineatul 51.01.19 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” cu suma de 5.000 mii lei şi să diminueze cu aceeaşi sumă alineatul 51.01.17 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat”.

Art. 7. - Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2013, să efectueze virări între articolele şi alineatele din cadrul titlurilor de cheltuieli şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea influenţelor aprobate.

Art. 8. - Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 100.


*) Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului privind coproducţiile cinematografice dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 august 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul privind coproducţiile cinematografice dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 august 2013.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 25 octombrie 2013.

Nr. 824.

 

ACORD

privind coproducţiile cinematografice între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel

 

Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, denumite în continuare părţi,

conştiente că o cooperare reciprocă poate servi dezvoltării producţiei de film şi poate încuraja dezvoltarea în continuare a schimbului cultural şi tehnologic între cele două ţări,

considerând că industria filmului din ambele ţări poate beneficia de pe urma coproducţiilor şi că aceste coproducţii pot contribui la creşterea economică a domeniilor filmului, televiziunii, distribuţiei şi producţiei în noile medii de comunicare, în România, precum şi în Israel,

confirmând dorinţa părţilor de a crea un cadru pentru relaţiile în domeniul audiovizualului şi în special pentru coproducţiile cinematografice,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

În sensul prezentului acord,

(1) termenul de coproducţie sau coproducţie cinematografică se referă la o operă cinematografică cu ori fără sunet, indiferent de lungime sau gen, în special filme de ficţiune, animaţie şi documentare, realizate de un coproducător din România şi un coproducător din Israel, produse în orice format, destinate distribuirii prin orice mijloace şi în orice formă, inclusiv săli de cinema, televiziune, internet, videocasete, videodisc, CD-ROM sau alte suporturi similare, inclusiv forme de producţie cinematografică şi distribuţie care vor deveni disponibile în viitor;

(2) coproducător din România se referă la persoana fizică sau juridică română care asigură condiţiile necesare pentru realizarea filmului;

(3) coproducător din Israel se referă la persoana fizică sau juridică israeliană care asigură condiţiile necesare pentru realizarea filmului;

(4) autorităţile competente se referă atât la autorităţile competente răspunzătoare de implementarea acestui acord, cât şi la autoritatea competentă din fiecare dintre aceste ţări, în funcţie de caz. Autorităţile competente sunt:

- în România: Centrul Naţional al Cinematografiei;

- în Israel: Ministerul Culturii şi Sportului sau reprezentanţii acestuia.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Coproducţiile cinematografice realizate în conformitate cu prezentul acord vor fi aprobate de către autorităţile competente, conform legislaţiei naţionale.

(2) Orice coproducţie realizată în conformitate cu prezentul acord va fi considerată producţie naţională şi se va supune legislaţiei naţionale a fiecărei părţi. Aceste coproducţii vor beneficia de avantajele ce rezultă din dispoziţiile în vigoare referitoare la industria cinematografică în condiţiile legii naţionale a fiecărei părţi. Aceste avantaje vor reveni exclusiv coproducătorului din ţara care le acordă.

(3) Nerespectarea de către coproducătorul uneia dintre părţi a condiţiilor în baza cărora partea respectivă a aprobat o coproducţie sau încălcarea prezentului acord de către coproducătorul uneia dintre părţi poate duce la revocarea de către partea respectivă a statutului de coproducţie a drepturilor şi beneficiilor care decurg din acest statut.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Coproducătorii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia din România sau din Israel, în funcţie de statul căruia îi aparţin.

(2) Pentru a beneficia de avantajele prezentului acord, coproducătorii trebuie să demonstreze o bună organizare tehnică şi financiară şi un statut profesional recunoscut, care să le permită realizarea cu succes a producţiei.

(3) Nu se vor aproba proiecte în care coproducătorii au structuri de management sau control comune, în afara cazurilor în care o astfel de asociere a fost în mod expres stabilită în scopul coproducerii filmului respectiv.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Coproducţiile vor fi realizate, procesate, dublate sau subtitrate, până la crearea unei copii maşter, pe teritoriul statului uneia sau alteia din cele două părţi. Dacă însă scenariul sau subiectul filmului necesită acest lucru, se pot filma scene în locaţii interioare sau exterioare pe teritoriul unui stat terţ cu autorizaţia autorităţilor competente. De asemenea, dacă serviciile de procesare, dublare sau subtitrare oferite de ţările participante la coproducţie nu sunt de o calitate satisfăcătoare, autorităţile competente pot autoriza procurarea acestor servicii de la un furnizor dintr-o ţară terţă.

(2) Producătorii, autorii, scenariştii, regizorii, tehnicienii şi restul personalului implicat în coproducţie vor fi cetăţeni sau rezidenţi permanenţi în România sau în Statul Israel, în conformitate cu legislaţia fiecărei părţi.

(3) Dacă este necesar din punct de vedere al coproducţiei, participarea personalului de creaţie, tehnic şi artistic care nu îndeplineşte condiţiile din paragraful (2) poate fi permisă în cazuri excepţionale, cu aprobarea autorităţilor competente.

(4) Folosirea într-o coproducţie a unei alte limbi decât cele oficiale din cele două ţări părţi ale prezentului acord poate fi aprobată dacă scenariul o necesită.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Proporţia contribuţiei coproducătorilor din cele două ţări poate varia de la douăzeci (20) ia optzeci (80) la sută din bugetul fiecărei coproducţii. Fiecare coproducător îşi va aduce contribuţia tehnică şi artistică efectivă la producţie, proporţional cu investiţia financiară în coproducţie. Contribuţia tehnică şi creativă a fiecărui coproducător va cuprinde participarea comună a autorilor, personalul tehnic de producţie, laboratoarelor şi a altor facilităţi.

Orice excepţie de la principiile de mai sus trebuie aprobată de către autorităţile competente, care pot, în cazuri speciale, autoriza contribuţii ale producătorilor din cele două ţări care pot varia între 10 (10) şi nouăzeci (90) de procente.

(2) în cazul în care coproducătorul din România sau coproducătorul din Israel participă în fapt în mai multe societăţi de producţie, contribuţia fiecăreia dintre societăţi nu va fi mai mică de 5 (cinci) procente din bugetul total al filmului coprodus.

(3) în cazul în care un producător dintr-o ţară terţă e autorizat de către semnatarii prezentului acord să participe la coproducţie, contribuţia sa nu poate fi mai mică de 10 (zece) procente. În cazul în care coproducătorul dintr-o ţară terţă participă în mai multe societăţi de producţie, contribuţia fiecărei societăţi nu poate fi mai mică de 5 (cinci) procente din bugetul total al filmului coprodus.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Părţile vor încuraja coproducţiile care îndeplinesc condiţiile şi standardele internaţionale generale.

(2) Condiţiile de aprobare a filmelor coproduse vor fi convenite în comun de către autorităţile competente, de la caz la caz, în conformitate cu clauzele acestui acord şi cu legislaţia naţională a părţilor.

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Coproducătorii se vor angaja să deţină licenţa pentru utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală care nu se află în posesia lor, pentru a îndeplini obiectivele prezentului acord, conform paragrafului 3(a) al anexei.

(2) Stabilirea drepturilor de proprietate intelectuală într-o coproducţie cinematografică, inclusiv modalităţile de utilizare a acestora, se va face în contractul de coproducţie.

(3) Fiecare coproducător va avea acces liber la toate materialele originale ale coproducţiei şi dreptul de a le reproduce sau multiplica conform originalului, dar nu va avea dreptul de a folosi sau transmite drepturile de proprietate intelectuală ale respectivelor materiale, cu excepţia situaţiilor determinate de către coproducători prin contractul de coproducţie.

(4) Coproducătorii deţin proprietatea comună asupra negativului original sau oricărui alt suport media pe care se realizează maşterul coproducţiei, neincluzând aici drepturile de proprietate intelectuală ce pot fi conţinute în suportul fizic respectiv, cu excepţia cazurilor determinate de către coproducători în contractul de coproducţie.

(5) Când coproducţia se realizează pe peliculă negativă de film, aceasta va fi developată într-un laborator selectat de comun acord de către coproducători şi va fi depusă în cadrul laboratorului respectiv sub un nume convenit de comun acord.

 

ARTICOLUL 8

 

Conform acestui acord părţile vor facilita intrarea şi ieşirea de pe teritoriul statului lor a oricăror echipamente cinematografice necesare realizării coproducţiei cinematografice. Fiecare parte va facilita pe cât posibil, în conformitate cu legislaţia naţională, admiterea şi şederea temporară pe teritoriul statului său a personalului de creaţie, tehnic şi artistic implicat în coproducţia cinematografică respectivă.

 

ARTICOLUL 9

 

Aprobarea unei propuneri de coproducere a unui film de către autorităţile competente nu implică permisiunea de a difuza sau distribui filmul astfel realizat.

 

ARTICOLUL 10

 

(1) Dacă un film coprodus este distribuit într-o ţară a cărei legislaţie reglementează repartizarea taxelor pentru ambele părţi, filmul va fi atribuit ţării al cărei coproducător este majoritar, în cazul în care contribuţiile coproducătorilor sunt egale, coproducţia va fi atribuită ţării în care regizorul este cetăţean sau rezident permanent.

(2) Dacă o coproducţie cinematografică realizată în condiţiile prezentului acord este distribuită într-o ţară ale cărei reglementări în domeniul taxelor se referă la una dintre părţi, coproducţia va fi distribuită de către partea faţă de care nu se impune nicio taxă.

(3) Dacă o coproducţie cinematografică este distribuită într-o ţară ale cărei reglementări se referă la una dintre părţi sau la ambele părţi, autorităţile competente pot cădea de acord asupra unor reglementări ale taxelor care să difere de cele expuse la paragrafele 1 şi 2 ale acestui articol.

(4) în privinţa distribuirii sau exportării unei coproducţii cinematografice, fiecare parte va acorda coproducţiei cinematografice acelaşi statut şi tratament ca şi unei producţii naţionale, conform legislaţiei naţionale respective.

 

ARTICOLUL 11

 

(1) Toate coproducţiile cinematografice vor fi definite drept coproducţii România-Israel sau Israel-România.

(2) Această definire va apărea într-o secvenţă separată, în toate materialele de reclamă comercială şi ori de câte ori este vizionată coproducţia.

 

ARTICOLUL 12

 

Autorităţile competente vor acţiona conform reglementărilor procedurale specificate în anexa care constituie parte integrantă a acestui acord. În cazuri specifice, autorităţile competente pot autoriza de comun acord coproducătorii să acţioneze în conformitate cu reguli ad hoc supuse aprobării respectivelor autorităţi.

 

ARTICOLUL 13

 

(1) Părţile pot înfiinţa o comisie mixtă, cu un număr egal de reprezentanţi ai celor două ţări. Comisia mixtă se va întâlni, ori de câte ori e necesar, alternativ în România şi în Ierusalim.

(2) Inter alia, Comisia mixtă:

- va verifica implementarea prezentului acord;

- va determina dacă există un echilibru general al contribuţiei în coproducţia cinematografică, luând în considerare numărul de coproducţii,procentajul, suma totală a investiţiilor, şi de contribuţia artistică şi tehnică. În cazul unui dezechilibru, Comisia va stabili măsurile de luat pentru restabilirea echilibrului;

- va recomanda mijloacele pentru creşterea, în general, a cooperării în coproducţiile de film între producătorii din România şi Israel;

- va recomanda autorităţilor competente eventuale modificări ale prezentului acord.

(3) Membrii Comisiei mixte vor fi desemnaţi în scris de către Autorităţile Competente ale fiecărei părţi.

 

ARTICOLUL 14

 

Prezentul acord poate fi amendat în scris cu consimţământul părţilor. Orice modificare a prezentului acord sau anexei acestuia va urma aceleaşi proceduri pentru a intra în vigoare ca şi cele specificate în articolul 16.

 

ARTICOLUL 15

 

Orice divergenţe între părţi, decurgând din implementarea acestui acord, vor fi soluţionate de către autorităţile competente.

 

ARTICOLUL 16

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care se comunică celeilalte părţi îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.

(2) Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de 5 (cinci) ani. Acesta va fi reînnoit automat pentru perioade ulterioare de cinci (5) ani, dacă niciuna dintre părţi nu notifică celeilalte, printr-o notă diplomatică, intenţia sa de a rezilia acordul, cu şase (6) luni înainte de data expirării.

(3) Coproducţiile deja aprobate de către autorităţile competente şi aflate în curs la data notei privind intenţia de reziliere a prezentului acord vor continua să fie realizate în condiţiile prezentului acord până la denunţarea lor.

 

Semnat la Bucureşti, la data de 12 august 2013, corespunzând datei de 6 elul 5773, în două exemplare originale în limba română, în limba ebraică şi în limba engleză, toate textele fiind în mod egal autentice. În caz de diferenţe privind interpretarea, va prevala versiunea în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României

Daniel-Constantin Barbu,

ministrul culturii

Pentru Guvernul Statului Israel

Dan Ben Eliezer,

ambasadorul Statului Israel în România

 

ANEXĂ

 

REGULI DE PROCEDURĂ

 

1. Cererile de a beneficia de prezentul acord pentru orice coproducţie vor fi depuse simultan la autorităţile competente din ambele ţări cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de începerea filmărilor sau animaţiei pentru respectiva producţie.

2. Fiecare autoritate competentă va comunica hotărârea sa privitoare la aceste cereri celeilalte autorităţi competente în termen de (30) treizeci de zile de la depunerea documentaţiei complete conform listei de mai jos.

3. Împreună cu cererea se vor depune următoarele documente, redactate în limba ebraică şi în limba engleză pentru Israel şi în limba română şi limba engleză pentru România:

a) Dovada respectării licenţelor pentru drepturile de proprietate intelectuală de orice fel, incluzând în mod special copyright şi drepturile conexe (prin drepturi conexe se vor înţelege, inter alia, drepturile morale, drepturile interpreţilor, drepturile producătorilor de fonograme, drepturile canalelor TV), reprezentând sau decurgând din coproducţie, ducând la îndeplinirea obiectivelor contractului de coproducţie, inclusiv drepturile de difuzare publică, distribuire, difuzare TV, difuzare prin internet sau orice alte mijloace, şi vânzarea sau închirierea copiilor fizice sau electronice ale coproducţiei în teritoriile părţilor, precum şi în teritorii terţe şi incluzând copyrightul şi drepturile conexe în privinţa oricărei opere literare, dramatice, muzicale sau artistice care a fost adaptată de solicitant în scopul coproducţiei;

b) Contractul de coproducţie, semnat, ce va fi supus aprobării autorităţilor competente.

4. Contractul de coproducţie trebuie să prevadă următoarele elemente:

a) titlul producţiei, chiar dacă este provizoriu;

b) numele autorului scenariului sau cel al persoanei care face adaptarea dacă aceasta se bazează pe o sursă literară;

c) numele regizorului (este permisă inserarea unei clauze de înlocuire a acestuia în cazuri de necesitate);

d) un rezumat al filmului;

e) bugetul filmului;

f) planul financiar al filmului;

g) suma cu care contribuie financiar coproducătorii filmului;

h) repartizarea costurilor fiecărui producător legate de dezvoltare, realizare, producţie şi postproducţie, până la finalizarea maşterului;

i) distribuirea încasărilor şi profiturilor, incluzând pieţele de distribuţie combinate;

j) cota de participare a coproducătorilor la orice costuri care vor depăşi bugetul sau cota primită din economisirea costurilor de producţie;

k) alocarea drepturilor de proprietate intelectuală în coproducţia cinematografică, inclusiv proprietatea şi licenţierea acesteia;

l) o clauză a contractului va stipula faptul că aprobarea filmului, din care decurg beneficiile acestui acord, nu obligă autorităţile competente ale niciuneia dintre părţi să permită ca filmul să fie arătat în public. De asemenea, contractul trebuie să stipuleze termenii unei înţelegeri financiare în cazul în care autorităţile competente ale uneia dintre părţi refuză să permită ca filmul să fie arătat în public în oricare dintre cele două ţări sau în ţări terţe;

m) încălcarea contractului de coproducţie;

n) o clauză care să oblige coproducătorul majoritar să obţină o poliţă de asigurare ce va acoperi toate riscurile de producţie;

o) un grafic de producţie aproximativ;

p) un acord de distribuţie, dacă s-a încheiat vreunul;

q) modul în care coproducţia va fi înscrisă la festivalurile internaţionale;

r) alte prevederi solicitate de autorităţile competente.

5. Autorităţile competente vor furniza orice alte documente şi informaţii suplimentare pe care acestea le consideră necesare pentru aprobarea cererii de coproducţie sau pentru a monitoriza coproducţia sau executarea acordului de coproducţie.

6. Prevederile materiale din contractul de coproducţie original pot fi amendate, cu aprobarea autorităţilor competente.

7. Înlocuirea unui coproducător se va face cu aprobarea autorităţilor competente.

8. Participarea la coproducţie a unui producător dintr-o ţară terţă se poate face cu aprobarea autorităţilor competente.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800” din cadrul obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire Domasnea”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Legii nr. 154/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Reabilitarea secţiunii Drobeta-Turnu Severin - Lugoj a drumului naţional DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 17 aprilie 2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 239/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800” din cadrul obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire Domasnea”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 17 martie 2008, se completează după cum urmează:

1. Se aprobă completarea amplasamentului lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 cu amplasamentul prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 2, după poziţia nr. 61 se introduc 96 de noi poziţii, poziţiile nr. 62-157, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800” din cadrul obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire Domasnea”, completat potrivit art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Domasnea din judeţul Caraş-Severin, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.

Art. III. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar completat potrivit art. I

pct. 1, situate pe raza localităţii Domasnea, din judeţul Caraş-Severin, sunt în cuantum total de 14 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, la titlul 55 „Alte Transferuri”, articolul 01 „Transferuri interne”, alineatul 28 „Cheltuieli neeligibile ISPA”.

Art. IV. - Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. II alin. (1), în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. V. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. VI. - Planul cu amplasamentul lucrării, completat potrivit art. I pct. 1, se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 25 octombrie 2013.

Nr. 825.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETARE LA TABELUL

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800” din cadrul obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire Domaşnea”

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Tarlaua/ Parcela

Număr cadastral/ Număr topo

Număr carte funciară

Suprafaţa totală

(m2)

Suprafaţa de expropriat

(m2)

Despăgubire conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

62

Caraş-Severin

Domaşnea

Zastran Iosif

1577

 

 

5099

314

166

63

Caraş-Severin

Domaşnea

Horescu Ilie

1543, 1544

607

3259

3327

8

4

64

Caraş-Severin

Domaşnea

Popovici Iancu

1542

-

-

-

130

69

65

Caraş-Severin

Domaşnea

Popovici Dumitru

1541

-

-

-

116

61

66

Caraş-Severin

Domaşnea

Pepa Ilie

1539

134, top %/4/1

4798

1268

106

56

67

Caraş-Severin

Domaşnea

Pepa Ilie

1539

134, top %/4/1

4798

1268

11

6

68

Caraş-Severin

Domaşnea

Rites Ana

2894/29

44, top 612/1/1

4754

2768

14

7

69

Caraş-Severin

Domaşnea

Mutascu Ana

1537

-

-

1683

42

22

70

Caraş-Severin

Domaşnea

Puschita Maria

1538/2

-

-

1661

77

41

71

Caraş-Severin

Domaşnea

„Comuna Domaşnea, Comisia Locală de Fond Funciar

1538/1

-

-

1521

70

37

72

Caraş-Severin

Domaşnea

Comuna Domaşnea

1455

-

-

 

32

21

73

Caraş-Severin

Domaşnea

S.C. C+CS.R.L

1508

-

4668

19460

241

159

74

Caraş-Severin

Domaşnea

Bum Maria

1522

118, top 614/3

4021

1591

185

122

75

Caraş-Severin

Domaşnea

Bum Maria

1522

720, top 614/1/a

4021

634

86

57

76

Caraş-Severin

Domaşnea

Bum Gheorghe

1483

715, top 683/1

2174

1022

112

74

77

Caraş-Severin

Domaşnea

Pepa Iosif

1486

752

-

5966

278

183

78

Caraş-Severin

Domaşnea

Bum Gheorghe

1468/1

-

-

996

253

167

79

Caraş-Severin

Domaşnea

Galescu Pavel

1468/2

-

-

996

216

143

80

Caraş-Severin

Domaşnea

Benghia Ioan

1460/4

932/2/1

4707

1320

240

158

81

Caraş-Severin

Domaşnea

Ionescu Ianas

1460/1

-

-

2880

127

84

82

Caraş-Severin

Domaşnea

Brandl Gh. Tanase

1460/1

-

-

2284

344

227

83

Caraş-Severin

Domaşnea

Pepa Ilie

1459/2

121, top 932/1/3

961

1121

106

70

84

Caraş-Severin

Domaşnea

Pepa Ilie

1459/2

119, top 932/1/1

961

2589

20

13

85

Caraş-Severin

Domaşnea

Mihailescu Martin

1461/2

933/1/1

958

484

43

28

86

Caraş-Severin

Domaşnea

Dimian Cristinel Giorgica

3002, 3003

658, top 920/1

4710

5669

542

358

87

Caraş-Severin

Domaşnea

Munteanu Ion

3213

-

-

1248

237

156

88

Caraş-Severin

Domaşnea

Benghia Ştefan

3210

-

-

 

45

30

89

Caraş-Severin

Domaşnea

Surdulescu Solomia

3211

-

-

1870

108

71

90

Caraş-Severin

Domaşnea

Pepa Ion Ianas, Pepa Ana

3212

-

-

1332

287

189

91

Caraş-Severin

Domaşnea

Gabriel Maria

3221

649, top 910/1/1

4747

254

254

168

92

Caraş-Severin

Domaşnea

Paulescu Elisabeta

3217

97, top 919/1

4703

2830

18

12

93

Caraş-Severin

Domaşnea

Constantin Nicolae

3219

-

-

1339

63

42

94

Caraş-Severin

Domaşnea

Constantin Nicolae

3220/1

64, top 917/1/1

4443

580

90

59

95

Caraş-Severin

Domaşnea

Gabriel Maria

3221

39, top 910/1/3

4747

2123

125

83

96

Caraş-Severin

Domaşnea

Juberianu Ştefan

3225

59, top 915/1/2

4749

3526

77

51

97

Caraş-Severin

Domaşnea

Davidescu Lia

3225/2

87, top 915/2/1

3249

852

29

19

98

Caraş-Severin

Domaşnea

Sarbu Florius Oprica

3232

678, top912/3/a

1022

1177

41

27

99

Caraş-Severin

Domaşnea

Curescu Ilie

3233

722, top911/3/a

1420

1656

84

55

100

Caraş-Severin

Domaşnea

Razvan Petru

3234

726, top 911/3

3285

684

25

17

101

Caraş-Severin

Domaşnea

Pepa Ioan

3237

713, top %/P/1

4758

4123

211

139

102

Caraş-Severin

Domaşnea

Romanu Tiberiu

3244/3

-

-

78

78

51

103

Caraş-Severin

Domaşnea

Surdulescu Solomia

3242

1342/3

4743

1164

164

108

104

Caraş-Severin

Domaşnea

Surdulescu Solomia

3242

1342/3

4743

1164

46

30

105

Caraş-Severin

Domaşnea

Serafin Stela

3240

787

4921

3686

395

261

106

Caraş-Severin

Domaşnea

Romanu Ştefan, Romanu Elena

3400

654, top 808/1/a

4120

1974

54

36

107

Caraş-Severin

Domaşnea

Romanu Tiberiu

3244/1

-

-

19677

64

42

108

Caraş-Severin

Domaşnea

Romanu Tiberiu

3244/1

-

-

19677

904

597

109

Caraş-Severin

Domaşnea

Surdulescu Solomia

3243

%/1

4743

2640

257

170

110

Caraş-Severin

Domaşnea

Surdulescu Solomia

3243

%/1

4743

2640

95

63

111

Caraş-Severin

Domaşnea

Barbu Loredana, Romanu Marius Calin

3398

401

-

2041

42

28

112

Caraş-Severin

Domaşnea

Barbu Loredana, Romanu Marius Calin

3399

403

-

11443

29

19

113

Caraş-Severin

Domaşnea

Berzescu Petru

3413

-

-

563

35

23

114

Caraş-Severin

Domaşnea

Benghia Petru

3411

810/1/3

4768

1544

40

26

115

Caraş-Severin

Domaşnea

Berzescu Elena

3414/2

674, top 809/1/a

4764

5415

346

228

116

Caraş-Severin

Domaşnea

Izbasa Mihail

3415,3416

711, top 807/1

2984

3058

401

265

117

Caraş-Severin

Domaşnea

Benghia Gheorghe, Benghia Maria

3418

-

-

2621

330

218

118

Caraş-Severin

Domaşnea

Benghia Gheorghe

3420

-

-

3506

307

203

119

Caraş-Severin

Domaşnea

Duicu Ioan, Duicu Petria

3423/2

-

-

420

98

65

120

Caraş-Severin

Domaşnea

Pepa Ioan

3422/1, 3423/1, 3424

202, top 804/1

4811

4035

213

141

121

Caraş-Severin

Domaşnea

Romanu Anton

3425/1

-

-

3467

296

195

122

Caraş-Severin

Domaşnea

proprietar neidentificat

3426

-

-

 

46

30

123

Caraş-Severin

Domaşnea

Galescu Maria

3407/1

%/R1/1

4802

630

127

84

124

Caraş-Severin

Domaşnea

Galescu Iosif

3553

-

-

4516

753

497

125

Caraş-Severin

Domaşnea

Benghia Ilie

3554

-

-

4733

226

149

126

Caraş-Severin

Domaşnea

Banda Iosif

3549

-

-

11099

10

7

127

Caraş-Severin

Domaşnea

Banda Iosif

3550

-

-

5768

278

183

128

Caraş-Severin

Domaşnea

Cristescu Nicolae

3563

-

-

1020

91

60

129

Caraş-Severin

Domaşnea

Bum Ana, Mutascu Maria

3564/1

21, top 816/1

1351

3182

803

530

130

Caraş-Severin

Domaşnea

Bum Ana, Mutascu Maria

3560

660, top819/1/a

3987

2091

102

67

131

Caraş-Severin

Domaşnea

Bum Ana, Mutascu Maria

3565

35, top 817/1

3987

815

576

380

132

Caraş-Severin

Domaşnea

Benghia Petria

3573

%/G/1

4787

3625

899

593

133

Caraş-Severin

Domaşnea

Guran Ioan

3571

-

-

848

271

179

134

Caraş-Severin

Domaşnea

Benghia Petria

3573

%/G/1

4787

3625

226

149

135

Caraş-Severin

Domaşnea

Guran Ion

3578

-

-

-

90

59

136

Caraş-Severin

Domaşnea

Comuna Domaşnea, Comisia Locală de Fond Funciar

3579

-

-

-

98

65

137

Caraş-Severin

Domaşnea

Comuna Domaşnea, Comisia Locală de Fond Funciar

3580

-

-

-

90

59

138

Caraş-Severin

Domaşnea

Comuna Domaşnea, Comisia Locală de Fond Funciar

3581

-

-

-

96

63

139

Caraş-Severin

Domaşnea

Comuna Domaşnea, Comisia Locală de Fond Funciar

3588/2

-

-

-

23

15

140

Caraş-Severin

Domaşnea

Comuna Domaşnea, Comisia Locală de Fond Funciar

3588/1

-

-

-

41

27

141

Caraş-Severin

Domaşnea

Banda Iosif

3548

-

-

5560

33

22

142

Caraş-Severin

Domaşnea

Benghia Petria

3575

-

-

2064

1022

675

143

Caraş-Severin

Domaşnea

Andrei Ioan, Andrei Maria

3574

-

-

2068

771

509

144

Caraş-Severin

Domaşnea

Andrei Ioan, Andrei Maria

3574

-

-

2068

97

64

145

Caraş-Severin

Domaşnea

Boba Petru

5021/2

-

-

1388

66

44

146

Caraş-Severin

Domaşnea

Boba Petru

5020/2

-

-

201

28

18

147

Caraş-Severin

Domaşnea

Boba Gheorghe

5020/1

-

-

205

22

15

148

Caraş-Severin

Domaşnea

Pepa Mihail

5021/1

%/1/1

4683

1283

73

48

149

Caraş-Severin

Domaşnea

Pepa Mihail

5021/1

%/1/1

4683

1283

348

230

150

Caraş-Severin

Domaşnea

„Comuna Domaşnea, Comisia Locală de Fond Funciar

5016

-

-

-

41

27

151

Caraş-Severin

Domaşnea

Boba Petru

5023/2

-

-

1415

143

94

152

Caraş-Severin

Domaşnea

Boba Gheorghe

5023/1

92, top %/B/1

4767

1661

617

407

153

Caraş-Severin

Domaşnea

Comuna Domaşnea

5089

%

1177/4478

1886 ha 5175 mp

279

184

154

Caraş-Severin

Domaşnea

Comuna Domaşnea

5089

%

1177/4478

1886 ha 5175 mp

369

244

155

Caraş-Severin

Domaşnea

Mutascu Maria, Bum Ana

5092

48, top %/1

4748

4194

1479

976

156

Caraş-Severin

Domaşnea

Mutascu Maria, Bum Ana

5093

top 852/1

4748

4737

438

289

157

Caraş-Severin

Domaşnea

Mutascu Maria, Bum Ana

5095

43, top 853/1

4748

5869

161

106

TOTAL:

20.434

13.368

 

NOTĂ:

Alte date de identificare a proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii, vor fi identificate ulterior, în vederea colectării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.

 

* Deţinător până la soluţionarea cererilor, conform legislaţiei în vigoare. ** Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „proprietar neidentificat”, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.730 din 17 octombrie 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Şl PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 2.213 din 23 octombrie 2013

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG - S.A.

Adresa: Bucureşti, bd. Gheorghe Şincai nr. 1A-3

C.U.I. 14529126

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

9.800

 

1

 

Venituri din exploatare

2

9.675

 

2

 

Venituri financiare

3

125

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

9.560

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

9.545

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

3.046

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

225

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

1.805

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

10

1.224

 

 

 

C2

bonusuri

11

86

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

39

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

93

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

363

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

4.469

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

15

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

240

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

120

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

120

 

1

 

Rezerve legale

22

12

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

108

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

11

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

92

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

5

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

630

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

630

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

42

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

38

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

1.310

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

1.224

 

 

b)

bonusuri

47

86

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44V12*1000

48

2.684

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.873

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)

50

255

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44*ICP)

51

255

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

976

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

650


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.731 din 17 octombrie 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Şl PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 2.212 din 23 octombrie 2013

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport „Smart” - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport „Smart” - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport „Smart” - S.A.

Adresa: Bucureşti, bd. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sectorul 1

C.U.I. 14232728

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

130.496

 

1

 

Venituri din exploatare

2

130.476

 

2

 

Venituri financiare

3

20

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

123.731

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

122.971

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

72.217

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

831

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

42.799

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

10

28.899

 

 

 

C2

bonusuri

11

3.683

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

619

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

9.598

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

7.124

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

760

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

6.765

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

1.327

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

5.438

 

1

 

Rezerve legale

22

338

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

5.100

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

200

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

4.335

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

565

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

6.781

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

6.781

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

930

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

930

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

32.582

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

28.899

 

 

b)

bonusuri

47

3.683

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.590

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.920

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)

50

140

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44*ICP)

51

140

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

X

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

948

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

5.050

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

980

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale BAVARIA LEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general a Societăţii Comerciale BAVARIA LEASING IFN - S.A., precum şi faptul că instituţia financiară nebancară nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile instituţiilor financiare nebancare referitoare la forma juridică de organizare, denumire, obiect de activitate,

în baza prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale BAVARIA LEASING IFN - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 53A, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4882/2004, având codul unic de înregistrare 16275636, înscrisă în Registrul general sub nr. RG-PJR-41-080198, la secţiunea h) „Leasing financiar”.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 16 octombrie 2013.

Nr. 1.061.