MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 679/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 679         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 5 noiembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

280. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

845. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

281. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică

 

846. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

835. - Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2013 a sumei prevăzute că justă despăgubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800” pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

151. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 52/2012

 

1.348. - Ordin al ministrului transporturilor pentru completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român

 

2.742. - Decizie privind formă şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

3.310/1.365. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului transporturilor pentru modificarea ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean

 

52. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România

 

Norma nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România

 

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 23 august 2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 24 august 2012, cu următoarea modificare:

- La articolul 20, punctul 10 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 31 octombrie 2013

Nr. 280.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013

Nr. 845.

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) să implice participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;”

2. La articolul 2 litera c), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. şedinţele şi dezbaterile autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;”

3. La articolul 3, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) minută - documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică sau la o dezbatere publică;”

4. La articolul 3, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

„k) dezbatere publică - întâlnirea publică, organizată conform art. 6.”

5. La articolul 6, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(4) La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.”

6. La articolul 6, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

„(41) Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se vor consemna într-un registru, menţionându-se data primirii, persoana şi datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea.

(42) Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.”

7. La articolul 6, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) şi (72), cu următorul cuprins:

„(71) Dezbaterile publice se vor desfăşura după următoarele reguli:

a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată conform alin. (5), va organiza întâlnirea, va publica pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu, alături de documentele menţionate la alin. (2), şi modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean interesat;

b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;

c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, şi a proiectului de act normativ;

d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ.

(72) Toate documentele prevăzute la alin. (2) şi alin. (71) lit. a) şi d) vor fi păstrate pe site-ul autorităţii publice responsabile într-o secţiune dedicată transparenţei decizionale. Toate actualizările în site vor menţiona obligatoriu data afişării.”

8. La articolul 6, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie.”

9.La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13

(1) Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege, poate face plângere potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 31 octombrie 2013

Nr. 281.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013

Nr. 846

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

 privind suplimentarea pe anul 2013 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800” pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea pe anul 2013 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800” pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş, cu modificările ulterioare, cu suma de 4.762 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, la titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 01 „Transferuri interne”, alineatul 28 „Cheltuieli neeligibile ISPA”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă despăgubirii, în condiţiile legii, a unor imobile cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.577/2009, cu modificările ulterioare, respectiv nr. crt. 101, 122, 126, 127, 148, 157, 175, 206, 252, 253, 259 şi 264.

Art. 2. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 25 octombrie 2013

Nr. 835.

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 52/2012

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.52/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 5 martie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Agenţia gestionează în România politicile publice în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri, urmărind realizarea obiectivelor prevăzute în următoarele documente strategice:

a) Strategia naţională antidrog, denumită în continuare SNA, în acord cu principiile şi domeniile prioritare ale Strategiei europene (reducerea cererii, reducerea ofertei, cooperare internaţională, informare şi evaluare, coordonare instituţională);

b) Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog, denumit în continuare Planul de acţiune.”

2. La articolul 14, litera d) va avea următorul cuprins:

„d) elaborează, implementează, monitorizează şi evaluează Programul naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri şi Programul de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri, precum şi alte programe în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri.”

Art. II.  - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 31 octombrie 2013

Nr. 151.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român

 

Având în vedere intrarea în vigoare la 1 iulie 2013 a Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles la 9 decembrie 2011, ratificat prin Legea nr. 86/2012,

în temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - - Anexa nr. 6 „Lista cuprinzând certificatele naţionale ale conducătorilor de navă pentru transportul de mărfuri şi de pasageri pe căile navigabile interioare” la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 7 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La categoria B „Certificatele conducătorilor de navă valabile pentru alte căi navigabile din Comunitatea Europeană, cu excepţia râurilor Rin, Lek şi Waal”, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

„p) Republica Croaţia

- Svjedodzba o strucnoj osposobljenosti/Befahigungszeugnis Zapovjednik - vrsta A/Schiffsfuhrer - Klasse A

(Brevet de calificare profesională - conducător de navă, categoria A)

- Svjedodzba o strucnoj osposobljenosti/Befahigungszeugnis Zapovjednik - vrsta B/Schiffsfuhrer - Klasse B

(Brevet de calificare profesională - conducător de navă, categoria B)

(în conformitate cu Ordonanţa privind titlurile şi calificările profesionale ale navigatorilor, Monitorul Oficial nr. 73/09).”

Art. II. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul politicii privind transporturile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia, şi anexa, partea B „Transportul pe căi navigabile interioare”, punctul 1, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 158 din 10 iunie 2013.

 

p. Ministrul transporturilor,

Constantin Matei,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 28 octombrie 2013

Nr. 1.348.

 

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

 

DECIZIE

privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe

În temeiul art. 5 alin. (10) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a actelor de terorism, republicată,

Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor decide:

Art. 1. - Se aprobă:

a) forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, prevăzute în anexa nr. 1A, şi modelul fişierului cu rulajele conturilor transmis în format XLS, prevăzut în anexa nr. 1B;

b) forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii cu numerar, prevăzute în anexa nr. 2A, respectiv structura fişierului echivalent în format electronic al acestui raport, prevăzută în anexa nr. 2B;

c) forma şi conţinutul Raportului de transferuri externe, prevăzute în anexa nr. 3A, respectiv structura fişierului echivalent în format electronic al acestui raport, prevăzută în anexa nr. 3B.

Art. 2. - (1)Anexele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A şi 3B fac parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Neculae Plăiaşu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2013

Nr. 2.742.

 

ANEXA Nr. 1A

 

Către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, Bucureşti, România

 

RAPORT DE TRANZACŢII SUSPECTE

 

CAPITOLUL I

Informaţii generale despre raport şi identificarea entităţii raportoare

 

I.0. Informaţii generale:

 

Data întocmirii ..............

Numărul de înregistrare la emitent ...............

Tipul entităţii raportoare ..............

 

I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată

Date de identificare:

 

Denumirea ..............

Forma juridică de organizare ..............

Numărul de înregistrare la registrul comerţului ................

Cod unic de înregistrare/Cod fiscal ..............

 

Sediul social:

 

Judeţul ..............

Localitatea ..............

Strada ..............

Nr. ............. Sectorul ..............

 

Subunitatea unde a avut loc tranzacţia raportată:

 

Denumirea ..............

Judeţul ..............

Localitatea ..............

 

I.B. Persoana fizică

Date de identificare:

 

Numele ..............

Prenumele ..............

Tipul documentului de identitate ..............

Seria .............. Nr. doc ..............

Emis la data de ..............

de ..............

Cod numeric personal ..............

 

Domiciliul:

 

Ţara ..............

Judeţul .............. Localitatea ..............

Strada ..............

Nr. ............. Sectorul ..............

 

CAPITOLUL II

Date de identificare ale clientului

 

II.A. Persoana juridică

Date de identificare:

 

Denumirea ..............

Forma juridică de organizare ..............

Numărul de înregistrare la registrul comerţului ................

Cod unic de înregistrare/Cod fiscal ..............

 

Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine:

 

Ţara ..............

Localitatea ..............

 

Sediul social:

 

Ţara ..............

Judeţul .............. Localitatea ..............

Strada ..............

Nr. ............. Sectorul ..............

 

Date de identificare ale reprezentantului legal:

 

Numele ..............

Prenumele ..............

Cod numeric personal ..............

 

II.B. Persoana fizică

Date de identificare:

 

Numele ..............

Prenumele ..............

Data naşterii ..............

Locul naşterii ..............

Cetăţenia ..............

Rezident/Nerezident ..............

Tipul documentului de identitate ..............

Seria .............. Nr. doc ..............

Emis la data de ..............

de ..............

Cod numeric personal ..............

 

Domiciliul sau reşedinţa:

 

Ţara ..............

Judeţul .............. Localitatea ..............

Strada ..............

Nr. ............. Sectorul ..............

 

II.C. Informaţii despre conturile şi subconturile clientului

 

Tipul contului ..............

Nr. total conturi ..............

 

Detalii despre conturi şi subconturi:

 

Conturi ..............

Subconturi ..............

 

II.D. Informaţii despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice

 

Tipul legăturii ..............

Nr. total legături ..............

 

II.D1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul:

 

Denumirea ..............

Forma juridică de organizare ..............

Cod unic de înregistrare/Cod fiscal ..............

 

II.D2. Detalii despre persoanele fizice aflate în legătură cu clientul:

 

Numele ..............

Prenumele ..............

Cod numeric personal ..............

 

II.E. Operaţiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni

 

Tipul operaţiunii ..............

Nr. operaţiuni ..............

Suma totală ..............

 

II.F. Persoana care conduce tranzacţia

Date de identificare:

 

Numele ..............

Prenumele ..............

Nr. actului de împuternicire ..............

Tipul documentului de identitate ..............

Seria .............. Nr. doc ..............

Emis la data de ..............

de ..............

Cod numeric personal ..............

 

Domiciliul sau reşedinţa:

 

Ţara ..............

Judeţul .............. Localitatea ..............

Strada ..............

Nr. ............. Sectorul ..............

 

CAPITOLUL III

Date despre tranzacţie şi conturile implicate

 

III.A. Descrierea tranzacţiei:

 

Data tranzacţiei ..............

Suma tranzacţionată .............. Valuta ..............

Felul tranzacţiei .......... Stadiul tranzacţiei ......

Modalitatea de plată ..............

Natura tranzacţiei ..............

Obiectul tranzacţiei ..............

Tipul contului ..............

Conturi utilizate .............. Subconturi ..............

 

III.B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică

Date de identificare:

 

Tip ..............

Denumirea ..............

Forma juridică de organizare ..............

Numărul de înregistrare la registrul comerţului ..............

Cod unic de înregistrare/Cod fiscal ...........

 

Sediul:

 

Ţara ..............

Judeţul .............. Localitatea ..............

Strada ..............

Nr. ............. Sectorul ..............

 

III.C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană fizică

Date de identificare:

 

Numele ..............

Prenumele ..............

Tipul documentului de identitate ..............

Seria .............. Nr. doc ..............

Emis la data de ..............

de ..............

Cod numeric personal ..............

 

Domiciliul:

 

Ţara ..............

Judeţul .............. Localitatea ..............

Strada ..............

Nr. ............. Sectorul ..............

 

III.D. Descrierea elementelor neobişnuite/suspecte

 

Descrierea operaţiunii .....................

Descrierea elementelor considerate suspecte ....................

 

CAPITOLUL IV

Documente anexate şi semnătura

 

Se anexează în fotocopie următoarele documente: ..............

Raportul conţine ........ pagini - inclusiv anexele, ........... dischete, ......... CD-uri.

 

Numele şi prenumele ..............

Semnătura ..............

Ştampila ..............

Telefon/Fax ..............

 

CONŢINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACŢII SUSPECTE

 

I: ASPECTE INTRODUCTIVE

1.Completarea de către entităţile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, secţiunilor şi rubricilor raportului este obligatorie, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute în prezenta anexă.

2.- Capitolul II.D este facultativ, dar, dacă este prezent în raport, este obligatorie completarea tuturor rubricilor aferente. Cel puţin una dintre secţiunile II.D1 sau II.D2 trebuie să fie prezentă, cu toate rubricile completate.

3.Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziţia entităţilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacţii suspecte:

a) Ţări - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile „Ţara”. Dacă nu există informaţii despre ţara de rezidenţă/de înmatriculare a persoanei, în coloana „Ţara” se completează, în mod convenţional, valoarea 999;

b) Judeţe - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile „Judeţ”. Coloana „Judeţ” nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei „Ţara” corespunzătoare este alta decât 642 - România şi se completează cu valoarea convenţională 0 - în cazul în care valoarea aferentă coloanei „Ţara” este 642 - România şi valoarea aferentă coloanei „Localitatea” este 403 - Bucureşti. Dacă nu există informaţii despre judeţul de rezidenţă al persoanei, în coloana „Judeţ” se completează, în mod convenţional, valoarea 99;

c) Localităţi - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile „Localitatea”. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localităţile din România, o singură dată. În cazul în care aceeaşi denumire corespunde în fapt mai multor localităţi, identificarea se face după codul judeţului completat în coloana „Judeţ” corespunzătoare. Coloana „Localitatea” nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei „Ţara” este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind localitatea de rezidenţă - din România - a persoanei, în coloana „Localitatea” se completează, în mod convenţional, valoarea 999999;

d) Forme_jur - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile „Forma juridică de organizare”;

e) Act_id - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile „Tipul documentului de identitate”;

f) Tip_cont - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile „Tipul contului”;

g) Tip_leg - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica „Tipul legăturii”;

h) Tip_oper - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica „Scop operaţiune”. Dacă nu există informaţii despre scopul operaţiunii, în coloana „Scop operaţiune” se completează, în mod convenţional, valoarea 99999;

i) Valute - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica „Cod valută”;

j) Mod_pl - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica „Modalitatea de plată”;

k) Nat_tranz - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica „Natura tranzacţiei”;

l) Ob_tranz - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica „Obiectul tranzacţiei”.

II. COMPLETAREA RAPORTULUI

Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează:

 

CAPITOLUL I

Informaţii generale despre raport şi identificarea entităţii raportoare

 

1. Subcapitolul I.0. „Informaţii generale”

1.1. La rubrica „Data întocmirii” se completează data la care a fost făcută raportarea, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna şi anul.

1.2. La rubrica „Numărul de înregistrare la emitent” se completează un număr secvenţial, unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare.

1.3. Rubrica „Tipul entităţii raportoare” conţine codul de identificare a tipului de entitate raportoare, în funcţie de categoriile menţionate la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a actelor de terorism, republicată.

În funcţie de statutul juridic al persoanei raportoare, se completează fie subcapitolul I.A, fie subcapitolul I.B.

2. Subcapitolul I.A. „Persoana juridică sau persoana fizică autorizată”

2.1. Secţiunea „Date de identificare”

2.1.1. Rubrica „Denumirea” trebuie să conţină denumirea completă a persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate care întocmeşte raportul, aşa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare. Denumirea nu este urmată de abrevierea care indică forma juridică de organizare. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii.

2.1.2. În rubrica „Forma juridică de organizare” se completează abrevierea formei juridice de organizare a entităţii raportoare, aşa cum este menţionată în documentul de înregistrare, conform nomenclatorului aferent.

2.1.3. Rubrica „Numărul de înregistrare la registrul comerţului” se completează cu numărul de înregistrare al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate, aşa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conţine litera „J”, urmată de codul judeţului, de numărul propriu-zis şi de anul înfiinţării.

2.1.4. La rubrica „Cod unic de înregistrare/Cod fiscal” se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate raportoare, aşa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

2.2. Secţiunea „Sediul social”

2.2.1. Rubrica „Judeţul” conţine denumirea judeţului unde se află sediul entităţii raportoare, conform nomenclatorului aferent.

2.2.2. Rubrica „Localitatea” conţine denumirea oraşului sau a localităţii în care se află sediul entităţii raportoare, conform nomenclatorului aferent.

2.2.3. Rubricile „Strada”, „Nr.”, „Sectorul” conţin denumirea străzii, numărul şi sectorul corespunzătoare sediului entităţii raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul entităţii raportoare este situat în Bucureşti.

2.3. Secţiunea „Subunitatea unde a avut loc tranzacţia raportată” se completează numai de către persoanele juridice raportoare, atunci când este cazul

2.3.1. Rubrica „Denumire” conţine denumirea subunităţii - sucursală, agenţie, punct de lucru etc. - unde a avut loc tranzacţia raportată.

2.3.2. Rubrica „Judeţul” conţine denumirea judeţului unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent.

2.3.3. Rubrica „Localitatea” conţine denumirea localităţii unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent.

3. Subcapitolul I.B. „Persoana fizică”

3.1. Secţiunea „Date de identificare”

3.1.1. La rubrica „Numele” se completează numele de familie al persoanei fizice raportoare, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

3.1.2. Rubrica „Prenumele” conţine prenumele întreg al persoanei fizice raportoare, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

3.1.3. Rubrica „Tipul documentului de identitate” este completată cu tipul actului de identitate, conform nomenclatorului aferent.

3.1.4. În rubrica „Seria” se completează seria actului de identitate al persoanei fizice raportoare.

3.1.5. Rubrica „Nr. doc.” conţine numărul actului de identitate al persoanei fizice raportoare.

3.1.6. Rubrica „Emis la data de” conţine data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna şi anul.

3.1.7. La rubrica „de” se completează denumirea autorităţii care a eliberat documentul de identitate.

3.1.8. Rubrica „Cod numeric personal” conţine codul numeric personal al persoanei fizice raportoare, aşa cum este înscris pe documentul de identitate.

3.2. Secţiunea „Domiciliul”

3.2.1. Rubrica „Ţara” conţine numele ţării de rezidenţă a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.2. Rubrica „Judeţul” conţine denumirea judeţului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent.

3.2.3. Rubrica „Localitatea” conţine denumirea oraşului sau a localităţii în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent.

3.2.4. Rubricile „Strada”, „Nr.”, „Sectorul” conţin denumirea străzii, numărul şi sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în Bucureşti.

 

CAPITOLUL II

Date de identificare ale clientului

În funcţie de statutul juridic al clientului, se completează fie subcapitolul II.A, fie subcapitolul II.B.

1. Subcapitolul II.A. „Persoana juridică”

1.1. Secţiunea „Date de identificare”

1.1.1. Rubrica „Denumirea” cuprinde denumirea completă a persoanei juridice, aşa cum este înscrisă în actul de înregistrare. Denumirea nu este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, cum sunt S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.

1.1.2. La rubrica „Forma juridică de organizare” se completează abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, aşa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.

1.1.3. Rubrica „Numărul de înregistrare la registrul comerţului” conţine numărul de înregistrare al persoanei juridice, aşa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conţine litera „J”, urmată de codul judeţului, de numărul propriu-zis şi de anul înfiinţării.

1.1.4. La rubrica „Cod unic de înregistrare/Cod fiscal” se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

1.2. Secţiunea „Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine”

Informaţiile din această secţiune se completează numai pentru persoane juridice străine.

1.2.1. Rubrica „Ţara” conţine numele ţării în care a fost înregistrată persoana juridică străină, conform nomenclatorului aferent.

1.2.2. Rubrica „Localitatea” conţine denumirea oraşului sau a localităţii unde a fost înregistrată persoana juridică străină.

1.3. Secţiunea „Sediul social”

1.3.1. Rubrica „Ţara” conţine numele ţării de rezidenţă a persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

1.3.2. Rubrica „Judeţul” conţine denumirea judeţului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

1.3.3. Rubrica „Localitatea” conţine denumirea oraşului sau a localităţii în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

1.3.4. Rubricile „Strada”, „Nr.”, „Sectorul” conţin denumirea străzii, numărul şi sectorul corespunzătoare sediului persoanei juridice. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul este situat în Bucureşti.

1.4. Secţiunea „Date de identificare ale reprezentantului legal”

1.4.1. Rubrica „Numele” conţine numele de familie al reprezentantului legal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

1.4.2. Rubrica „Prenumele” conţine prenumele complet al reprezentantului legal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

1.4.3. Rubrica „Cod numeric personal” conţine codul numeric personal al reprezentantului legal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

2. Subcapitolul II.B. „Persoana fizică”

2.1. Secţiunea „Date de identificare”

2.1.1. Rubrica „Numele” se completează cu numele de familie al persoanei fizice, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

2.1.2. Rubrica „Prenumele” conţine prenumele complet al persoanei fizice, aşa cum este înscris în actul de identitate.

2.1.3. La rubrica „Data naşterii” se completează data naşterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna şi anul.

2.1.4. Rubrica „Locul naşterii” conţine numele ţării naşterii persoanei fizice străine. Pentru persoane fizice române, în această rubrică se completează localitatea naşterii.

2.1.5. Rubrica „Cetăţenia” se completează cu cetăţenia persoanei fizice.

2.1.6. La rubrica „Rezident/Nerezident” se completează valoarea R pentru persoane fizice rezidente în România, respectiv valoarea N pentru persoane fizice nerezidente.

2.1.7. Rubrica „Tipul documentului de identitate” se completează cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.1.8. La rubrica „Seria” se completează seria actului de identitate al persoanei fizice.

2.1.9. Rubrica „Nr. doc.” conţine numărul actului de identitate al persoanei fizice.

2.1.10. Rubrica „Emis la data de” conţine data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna şi anul.

2.1.11. La rubrica „de” se completează numele autorităţii care a eliberat documentul de identitate.

2.1.12. Rubrica „Cod numeric personal” conţine codul numeric personal al persoanei fizice, aşa cum este înscris pe actul de identitate.

2.2. Secţiunea „Domiciliul sau reşedinţa”

2.2.1. Rubrica „Ţara” conţine numele ţării de reşedinţă a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.2. Rubrica „Judeţul” conţine denumirea judeţului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.3. Rubrica „Localitatea” conţine denumirea oraşului sau a localităţii în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.4. Rubricile „Strada”, „Nr.”, „Sectorul” conţin denumirea străzii, numărul şi sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica „Sectorul” se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în Bucureşti.

3. Subcapitolul II.C. „Informaţii despre conturile şi subconturile clientului”

Rubricile din acest subcapitol se completează numai de către entităţile la care clientul are deschis cel puţin un cont: instituţiile de credit, sucursalele instituţiilor de credit străine şi alte instituţii similare.

3.1.Rubrica „Tipul contului” conţine codul de identificare al tipului de cont pe care îl deţine persoana fizică sau juridică la entitatea raportoare respectivă, conform nomenclatorului aferent.

3.2.La rubrica „Nr. total conturi” se completează numărul total de conturi corespunzător tipului de cont înscris în rubrica anterioară.

3.3.Secţiunea „Detalii despre conturi şi subconturi”.

În rubricile „Conturi” şi „subconturi” se completează conturile şi subconturile deschise de persoana fizică sau juridică la toate subunităţile entităţii raportoare respective.

Pentru fiecare tip de cont este posibilă completarea unuia sau mai multor conturi şi a subconturilor acestora.

4. Subcapitolul II.D. „Informaţii despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice”

4.1. Rubrica „Tipul legăturii” conţine codul de identificare al legăturii dintre client şi alte persoane cum ar fi: garanţi, delegaţi, alte persoane împuternicite pe conturi etc., conform nomenclatorului aferent.

4.2. Rubrica „Nr. total legături” conţine numărul total de legături, corespunzător tipului de legătură precizat în rubrica anterioară.

4.3. „Secţiunea II.D1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul”

4.3.1. Rubrica „Denumirea” conţine denumirea completă a persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, cum ar fi garanţi, delegaţi etc. Denumirea nu este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.

4.3.2. Rubrica „Forma juridică de organizare” conţine abrevierea formei de organizare a persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, aşa cum este înscrisă în certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.

4.3.3. Rubrica „Cod unic de înregistrare/Cod fiscal” conţine codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, aşa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

4.4. Secţiunea II.D2. „Detalii despre persoanele fizice aflate în legătură cu clientul”

4.4.1. Rubrica „Numele” conţine numele de familie al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, cum ar fi garanţi, delegaţi, alte persoane împuternicite pe conturi etc., aşa cum este înscris în documentul de identitate.

4.4.2. Rubrica „Prenumele” conţine prenumele complet al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

4.4.3. Rubrica „Cod numeric personal” conţine codul numeric personal al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, aşa cum este înscris în actul de identitate.

5. Subcapitolul II.E. „Operaţiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni”

Acest subcapitol conţine informaţii despre operaţiunile curente, nu neapărat suspecte, efectuate în ultimele 12 luni în conturile clientului. Aceste informaţii se cumulează pe tip de operaţiune, pentru fiecare tip de operaţiune precizându-se doar suma totală.

5.1.Rubrica „Tipul operaţiunii” conţine codul de identificare al operaţiunii, conform nomenclatorului aferent.

5.2.Rubrica „Nr. operaţiuni” conţine numărul de tranzacţii efectuate în ultimele 12 luni.

5.3.Rubrica „Suma totală” conţine echivalentul sumei totale tranzacţionate, exprimat în mii lei.

6. Subcapitolul II.F. „Persoana care conduce tranzacţia”

6.1. Secţiunea „Date de identificare”

6.1.1. Rubrica „Numele” conţine numele de familie al persoanei care conduce tranzacţia în numele clientului, aşa cum este înscris acesta în actul de identitate.

6.1.2. Rubrica „Prenumele” conţine prenumele complet al persoanei care conduce tranzacţia, aşa cum este înscris în actul de identitate.

6.1.3. Rubrica „Nr. actului de împuternicire” este completată cu numărul şi data înregistrării actului care autorizează persoana respectivă să conducă tranzacţia în numele clientului.

6.1.4. Rubrica „Tipul documentului de identitate” este completată cu tipul actului de identitate al persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

6.1.5. La rubrica „Seria” se completează seria actului de identitate al persoanei împuternicite.

6.1.6. Rubrica „Nr. doc. „ conţine numărul actului de identitate al persoanei împuternicite.

6.1.7. Rubrica „Emis la data de” conţine data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna şi anul.

6.1.8. La rubrica „de” se completează numele autorităţii care a eliberat documentul de identitate.

6.1.9. Rubrica „Cod numeric personal” conţine codul numeric personal al persoanei împuternicite, aşa cum este înscris pe actul de identitate.

6.2. Secţiunea „Domiciliul sau reşedinţa”

6.2.1. Rubrica „Ţara” conţine numele ţării de reşedinţă a persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

6.2.2. Rubrica „Judeţul” conţine denumirea judeţului unde se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

6.2.3. Rubrica „Localitatea” conţine denumirea oraşului sau a localităţii în care se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

6.2.4. Rubricile „Strada”, „Nr.”, „Sectorul” conţin denumirea străzii, numărul şi sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei împuternicite. Rubrica „Sectorul” se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei împuternicite este situat în Bucureşti.

 

CAPITOLUL III

Date despre tranzacţie şi conturile implicate

 

1. Subcapitolul III.A „Descrierea tranzacţiei”

1.La rubrica „Data tranzacţiei” se completează data în care a avut loc tranzacţia considerată suspectă, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna şi anul.

2.Rubrica „Suma tranzacţionată” se completează cu suma tranzacţionată, precizată cu două cifre zecimale.

3.Rubrica „Valuta” se completează cu codul de identificare al valutei, conform nomenclatorului aferent.

4.În rubrica „Felul tranzacţiei” se completează una dintre cele două valori posibile: D pentru debit sau C pentru credit.

5.La rubrica „Stadiul tranzacţiei” se completează una dintre următoarele valori posibile: E pentru tranzacţii efectuate, S pentru tranzacţii neefectuate la momentul întocmirii raportului de tranzacţii suspecte pentru care se solicită suspendarea operaţiunii şi N pentru tranzacţii neefectuate fără solicitarea suspendării.

6.Rubrica „Modalitatea de plată” se completează cu codul de identificare al modalităţii de plată, conform nomenclatorului aferent.

7.Rubrica „Natura tranzacţiei” se completează cu codul de identificare al naturii tranzacţiei suspecte, conform nomenclatorului aferent.

8.Rubrica „Obiectul tranzacţiei” se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacţiei suspecte, conform nomenclatorului aferent.

9.La rubrica „Tipul contului” se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfăşurat tranzacţia suspectă, conform nomenclatorului aferent.

10.Rubricile „Conturi utilizate” şi „Subconturi” conţin numărul contului, respectiv al subcontului prin care s-a derulat tranzacţia suspectă.

2. Subcapitolul III.B „Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică”

2.1. Secţiunea „Date de identificare”

2.1.1. Rubrica „Tip” se va completa cu una dintre valorile „ordonator”, „intermediar” sau „beneficiar”, în funcţie de calitatea pe care acesta o are în raport cu clientul.

2.1.2. Rubrica „Denumirea” se completează cu denumirea completă a persoanei juridice, ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacţiei suspecte, aşa cum este înscris în actul de înregistrare. Denumirea este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.

2.1.3. La rubrica „Forma juridică de organizare” se completează abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, aşa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.

2.1.4. Rubrica „Numărul de înregistrare la registrul comerţului” conţine numărul de înregistrare al persoanei juridice, aşa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conţine litera „J”, urmată de codul judeţului, de numărul propriu-zis şi de anul înfiinţării.

2.1.5. La rubrica „Cod unic de înregistrare/Cod fiscal” se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, aşa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

2.2. Secţiunea „Sediul”

2.2.1. Rubrica „Ţara” conţine numele ţării de reşedinţă a persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

2.2.2. Rubrica „Judeţul” conţine denumirea judeţului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.3. Rubrica „Localitatea” conţine denumirea oraşului sau a localităţii în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.4. Rubricile „Strada”, „Nr.”, „Sectorul” conţin denumirea străzii, numărul şi sectorul corespunzătoare sediului persoanei juridice. Rubrica „Sectorul” este completată numai în cazul în care sediul este situat în Bucureşti.

3. Subcapitolul III.C „Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană fizică”

3.1. Secţiunea „Date de identificare”

3.1.1. Rubrica „Numele” se completează cu numele de familie al persoanei fizice ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacţiei realizate cu subiectul raportului de tranzacţii suspecte, aşa cum este înscris acesta în actul de identitate.

3.1.2. Rubrica „Prenumele” conţine prenumele complet al persoanei fizice menţionate, aşa cum este înscris acesta în actul de identitate.

3.1.3. Rubrica „tipul documentului de identitate” se completează cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.1.4. La rubrica „Seria” se completează seria actului de identitate al persoanei fizice.

3.1.5. Rubrica „Nr. doc.” conţine numărul actului de identitate al persoanei fizice.

3.1.6. Rubrica „Emis la data de” conţine data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna şi anul.

3.1.7. La rubrica „de” se completează denumirea autorităţii care a eliberat documentul de identitate.

3.1.8. Rubrica „Cod numeric personal” conţine codul numeric personal al persoanei fizice, aşa cum este înscris pe actul de identitate.

3.2. Secţiunea „Domiciliul”

3.2.1. Rubrica „Ţara” conţine numele ţării de reşedinţă a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.2. Rubrica „Judeţul” conţine denumirea judeţului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.3. Rubrica „Localitatea” conţine denumirea oraşului sau a localităţii în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.4. Rubricile „Strada”, „Nr.”, „Sectorul” conţin denumirea străzii, numărul şi sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica „Sectorul” se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în Bucureşti.

4. Subcapitolul III.D „Descrierea elementelor neobişnuite/suspecte”

4.1. Rubrica „Descrierea operaţiunii” conţine o descriere detaliată a tranzacţiei.

În plus faţă de aceasta, trebuie specificat în mod obligatoriu dacă vreuna dintre persoanele cuprinse în raport se încadrează în categoria „persoană expusă politic”, cu precizarea categoriei conform art. 3 din Legea nr. 656/2002, republicată, precum şi a datelor şi informaţiilor care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.

De asemenea, în cazul în care entitatea raportoare are informaţii că persoana indicată la subcapitolul III. B sau III. C nu este „beneficiarul real” al tranzacţiei - în sensul art. 4 din Legea nr. 656/2002, republicată, în această rubrică se completează atât datele şi informaţiile despre beneficiarul real al tranzacţiei, cât şi cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie.

4.2. Rubrica „Descrierea elementelor considerate suspecte” conţine o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce priveşte tranzacţia.

 

CAPITOLUL IV

Documente anexate şi semnătura

 

1. Raportul de tranzacţii suspecte va fi însoţit de cel puţin următoarele documente în fotocopie:

a) documente de identitate pentru persoanele care au calitatea de titulari de cont sau calitatea de împuterniciţi pe conturile persoanelor juridice;

b) certificatul de înmatriculare pentru persoane juridice;

c) fişă client;

d) contract deschidere cont;

e) fişa specimenelor de semnături autorizate;

f) declaraţie privind sursa fondurilor;

g) declaraţie privind beneficiarul real al sumelor depuse/rulate în cont;

h) documente justificative ale tranzacţiei/tranzacţiilor raportate ca fiind suspecte, cum ar fi contracte de cesiune, contracte de împrumut, contract de consultanţă, borderouri achiziţie de la persoane fizice, facturi pro forma etc.

2. De asemenea, raportul de tranzacţii suspecte este însoţit de rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor deschise de/în numele clientului la toate subunităţile entităţii raportoare, transmise într-un format electronic prelucrabil - format XLS.

3. În mod obligatoriu se anexează fiecărui raport rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor persoanelor menţionate în Raportul de tranzacţii suspecte - client, ordonator, beneficiar, intermediar, împuternicit, reprezentantul legal, persoane de legătură - deschise de/în numele acestora la toate subunităţile entităţii raportoare. Rulajele conturilor se transmit într-un format electronic prelucrabil - format XLS, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1B la decizie. Prezentarea rulajelor conturilor în acest format înlocuieşte furnizarea acestora în format letric.

4. Entitatea raportoare poate anexa raportului orice alte documente suplimentare, considerate relevante de către aceasta în raport cu elementele specifice ale tranzacţiei raportate.

 

ANEXA Nr. 1B

 

Fişierul cu rulajele conturilor transmis în format XLS

- model –

 

Banca .................., Sucursala: ..................

Titular cont: ..................

Nr. cont: ..................

perioada ..................(pentru care se transmit informaţiile)

Sold iniţial: ..................

Sold final: ..................

 

Data operaţiunii

Suma

D/C

Nume ordonator/beneficiar

Banca ordonator/beneficiar

Cont ordonator/beneficiar

Tip operaţiune - de completat conform nomenclatorului anexat

Detalii/explicaţii operaţiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmpul „tip operaţiune” se va completa conform nomenclatorului următor:

 

Numerar

depuneri sau retrageri în/din contul clientului efectuate în numerar

Transferuri în valută

transferuri transfrontaliere, precum şi operaţiuni de plăţi şi încasări efectuate pe teritoriul României, în valută

Transferuri în lei

operaţiuni de transfer de sume în/din conturi, ale clienţilor (rezidenţi şi nerezidenţi), efectuate în lei, în relaţie cu alte conturi decât cele personale

Transfer personal

operaţiuni de transfer de sume numai între conturi ale clientului deschise în cadrul aceleiaşi bănci

Depozit

operaţiunile de constituire şi lichidare produse de economisire fără comisioane şi taxe bancare

Creditare

operaţiunile de acordare/rambursare credite fără comisioane şi taxe bancare

Schimburi valutare

operaţiunile de schimb valutar efectuate la casa de schimb valutar

Taxe, comisioane, speze, dobânzi

taxe, comisioane, speze, dobânzi percepute de banca pentru serviciile prestate

Card

operaţiuni efectuate prin intermediul contului de card

Alte operaţiuni

alte operaţiuni care nu se regăsesc în categoriile anterioare

 

ANEXA Nr. 2A

 

Către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, Bucureşti, România

 

Informaţii despre entitatea raportoare:

Tip:

Denumire:

Cod unic de înregistrare/cod fiscal:

Număr de înmatriculare la registrul comerţului:

Adresă şi nr. telefon/fax:

 

Nr. înregistrare la emitent:

Data raportării:

 

RAPORT DE TRANZACŢII CU NUMERAR

 

Nr. crt.

Subunitatea

Tip client

Informaţii despre clientul entităţii raportoare

PEP

Nume/Denumire

Prenume

Adresa/Sediul

Act identitate/Nr. Înmatriculare

Cod numeric personal/Cod unic de înregistrare

Data şi locul naşterii/înmatriculării

Ţara

Judeţ

Localitate

Stradă

Nr.

Sector

Data

Ţara

Localitate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Informaţii despre persoana care efectuează operaţiunea

Contul în care se desfăşoară operaţiunea

Data operaţiunii

Fel operaţiune

PEP

Nume

Prenume

Adresa

Act de identitate

Cod numeric personal

Ţara

Judeţ

Localitate

Strada

Nr.

Sector

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

Scop operaţiune

Cod valută

Suma tranzacţionată

Echivalent euro

Observaţii

31

32

33

34

35

 

CONŢINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACŢII CU NUMERAR

 

ASPECTE INTRODUCTIVE

1. Raportul de tranzacţii cu numerar conţine, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 5 alin. (7) şi art. 2 lit. i) din Legea nr. 656/2002pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a actelor de terorism, republicată - date privind tranzacţiile cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una ori mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.

2. Rubrica „Tip” din antetul raportului conţine tipul entităţii raportoare, aşa cum este prevăzut la art. 10 din Legea nr. 656/2002, republicată. Această rubrică se completează numai în primul raport de tranzacţii cu numerar depus la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

3. Completarea cu date a rubricilor din antetul raportului, precum şi a coloanelor 1 la 34 din prezentul raport este obligatorie. Face excepţie de la aceasta cazul în care clientul persoană fizică efectuează tranzacţia în nume propriu, caz în care coloanele 17 la 27 nu se completează. În cazul în care clientul este persoană juridică, este obligatorie completarea coloanelor 17 la 27. De asemenea, se admit excepţiile menţionate la pct. 4, pentru rubricile referitoare la adresă/sediu, precum şi excepţiile expres menţionate la pct. II din prezenta anexă pentru coloanele 3, 5, 17, 19.

4. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziţia entităţilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacţii cu numerar:

a) Ţări - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile „Ţara”: coloanele 6, 15 şi 20. Dacă nu există informaţii despre ţara de rezidenţă/de înmatriculare a persoanei, în coloana „Ţara” se completează, în mod convenţional, valoarea 999;

b) Judeţe - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile „Judeţ”: coloanele 7 şi 21. Coloana „Judeţ” nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei „Ţara” corespunzătoare este alta decât 642 - România şi se completează cu valoarea convenţională 0 - în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii: valoarea aferentă coloanei „Ţara” este 642: România şi valoarea aferentă coloanei „Localitatea” este 403: Bucureşti. Dacă nu există informaţii despre judeţul de rezidenţă al persoanei, în coloana „Judeţ” se completează, în mod convenţional, valoarea 99;

c) Localităţi - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile „Localitatea”: coloanele 8, 16 şi 22. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localităţile din România, o singură dată. În cazul în care aceeaşi denumire corespunde în fapt mai multor localităţi, identificarea se face după codul judeţului completat în coloana „Judeţ” corespunzătoare. Coloana „Localitatea” nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei „Ţara” este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind localitatea de rezidenţă din România a persoanei, în coloana „Localitatea” se completează, în mod convenţional, valoarea 999999;

d) Tip_oper - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica „Scop operaţiune”: coloana 31. Dacă nu există informaţii despre scopul operaţiunii, în coloana „Scop operaţiune” se completează, în mod convenţional, valoarea 99999;

e) Valute - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica „Cod valută”: coloana 32.

5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 6 la 11, respectiv 20 la 25 se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informaţii nu sunt disponibile, subcapitolele menţionate conţin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective.

6. Operaţiunile de schimb valutar sunt incluse în raport o singură dată, şi anume:

a) în coloana 30 „Fel operaţiune” - se completează valoarea D;

b) în coloana 32 - „Cod valută” - se completează codul valutei depuse de client în vederea efectuării schimbului;

c) în coloana 33 - „Suma tranzacţionată” - se completează suma de bani depusă de client în vederea efectuării schimbului;

d) în coloana 34 - „Echivalent euro” - se completează echivalentul în euro, calculat la cursul Băncii Naţionale a României, al sumei de bani depuse de client în vederea efectuării schimbului;

e) în coloana 35 - „Observaţii” - se completează suma primită de client în urma schimbului valutar, urmată de codul valutei corespunzătoare;

f) Coloanele 1 la 30 şi 31 se completează conform precizărilor din prezenta anexă.

7. În cazul operaţiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar a unui bun deţinut în comun de mai multe persoane - locuinţe, terenuri etc., în raport se completează, pentru fiecare persoană implicată în tranzacţie, coloanele 1 la 32 conform precizărilor din prezenta anexă. Completarea celorlalte coloane se face după cum urmează:

a) în coloana 33 - „Suma tranzacţionată” - se completează, pentru fiecare persoană, suma totală aferentă tranzacţiei;

b) în coloana 34 - „Echivalent euro” - se completează, în mod convenţional, valoarea obţinută prin împărţirea echivalentului în euro, calculat la cursul Băncii Naţionale a României, al sumei tranzacţionate - coloana 33 - la numărul de persoane implicate de fiecare pante a tranzacţiei. Dacă rezultatul împărţirii este un număr zecimal, acesta se rotunjeşte:

c) în coloana 35 - „Observaţii” - se completează sintagma „efectuată în comun”.

 

COMPLETAREA RAPORTULUI

Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează:

1. Coloana 1 „Subunitatea”

1.1. Rubrica trebuie să conţină codul intern al subunităţii - sucursală, agenţie, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operaţiunea raportată. Acest cod este generat de către entitatea raportoare şi trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităţilor corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunităţi anexat prezentului raport, ori de câte ori se raportează o operaţiune derulată printr-o subunitate nou-înfiinţată sau apar modificări faţă de nomenclatorul transmis anterior.

1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunităţi, în această coloană se completează, în mod convenţional, valoarea 0 - sediul central.

2.Coloana 2 „Tip client”

Valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

F - pentru persoane fizice;

J - pentru persoane juridice.

3. Capitolul „Informaţii despre clientul entităţii raportoare”:

- Capitolul include coloanele 3 la 16 şi cuprinde datele de identificare şi administrative ale clientului.

3.1. Coloana 3 „PEP”

Rubrica se referă la statutul de „persoană expusă politic” - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002, republicată. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

1 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2);

2 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (4);

3 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (5).

În cazul în care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completează.

3.2. Coloana 4 „Nume/Denumire”

Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei fizice, aşa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv cu denumirea persoanei juridice, aşa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare.

3.3. Coloana 5 „Prenume”

În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei fizice, aşa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.

3.4. Subcapitolul „Adresa/Sediul”

- Subcapitolul cuprinde coloanele 6 la 11 din raport, în care se completează informaţiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică.

3.4.1. Coloana 6 „Ţara”

Rubrica se completează cu codul ţării de rezidenţă a clientului, conform nomenclatorului aferent.

3.4.2.Coloana 7 „Judeţ”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul judeţului de rezidenţă al clientului, conform nomenclatorului aferent.

3.4.3.Coloana 8 „Localitate”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localităţii de rezidenţă din România a clientului, conform nomenclatorului aferent.

3.4.4.Coloana 9 „Strada”

Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidenţa se află în străinătate, în această coloană se completează în plus şi denumirea oraşului/localităţii corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convenţională FN.

3.4.5.Coloana 10 „Nr.”

Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, această rubrică se completează cu valoarea convenţională FN.

3.4.6.Coloana 11 „Sector”

Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în Bucureşti. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepţie, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în Bucureşti, dar nu se cunoaşte sectorul, în coloana 10 se completează valoarea convenţională 9.

3.5.Coloana 12 „Act identitate/Nr. Înmatriculare”

Rubrica se completează cu seria şi numărul actului de identitate pentru client persoană fizică, respectiv cu numărul de înmatriculare de la Registrul comerţului - pentru client persoană juridică. Cu titlu de excepţie, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţiile respective, în coloana 12 se completează valoarea convenţională FN.

3.6.Coloana 13 „Cod numeric personal/Cod unic de înregistrare”

Rubrica se completează cu codul numeric personal, aşa cum este înscris în documentul de identitate, pentru clienţi persoane fizice, respectiv codul unic de înregistrare/codul fiscal aşa cum este înscris în certificatul de înregistrare, pentru clienţi persoane juridice. În cazul în care clientul persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convenţional, numărul documentului de identitate.

3.7.Subcapitolul „Data şi locul naşterii/înmatriculării”

În rubricile aferente acestui subcapitol - coloanele 14 la 16 - se completează informaţiile despre data şi locul naşterii clientului persoană fizică, respectiv despre data şi locul înmatriculării clientului persoană juridică.

3.7.1.Coloana 14 „Data”

Rubrica se completează, sub forma zi/lună/an, cu data naşterii clientului persoana fizică, aşa cum este înscrisă în documentul de identificare, respectiv cu data înmatriculării, aşa cum este înscrisă în documentul de înregistrare - în cazul persoanei juridice. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie această informaţie, această rubrică se completează, în mod convenţional, cu valoarea 01/01/a anului curent.

3.7.2.Coloana 15 „Ţara”

Rubrica se completează cu codul ţării naşterii clientului - persoană fizică, respectiv cu codul ţării unde a fost înmatriculată persoana juridică, conform nomenclatorului aferent.

3.7.3.Coloana 16 „Localitate”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localităţii naşterii clientului persoană fizică, respectiv codul localităţii unde a fost înmatriculată persoana juridică, conform nomenclatorului aferent.

4.Capitolul „Informaţii despre persoana care efectuează operaţiunea”

- Capitolul include coloanele 17 la 27 şi cuprinde datele de identificare şi administrative ale persoanei care a efectuat propriu-zis operaţiunea raportată: delegat, împuternicit, reprezentant, mandatar etc.

4.1.Coloana 17 „PEP”

Această rubrică se referă la statutul de PEP al persoanei care efectuează operaţiunea şi se completează similar cu coloana 3.

4.2.Coloana 18 „Nume”

Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei care efectuează tranzacţia, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

4.3.Coloana 19 „Prenume”

În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacţia, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

4.4.Subcapitolul „Adresa”

- Subcapitolul cuprinde coloanele 20 la 25 din raport, în care se completează informaţiile despre adresa persoanei care efectuează tranzacţia.

4.4.1.Coloana 20 „Ţara”

Rubrica se completează cu codul ţării de rezidenţă a persoanei care efectuează tranzacţia, conform nomenclatorului aferent.

4.4.2.Coloana 21 „Judeţ”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul judeţului de rezidenţă al persoanei care efectuează tranzacţia, conform nomenclatorului aferent.

4.4.3.Coloana 22 „Localitate”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localităţii de rezidenţă din România a persoanei care efectuează tranzacţia, conform nomenclatorului aferent.

4.4.4.Coloana 23 „Strada”

Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacţia. În cazul în care rezidenţa persoanei care efectuează tranzacţia se află în străinătate, tot în această coloană se completează în plus şi denumirea oraşului/localităţii corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convenţională FN.

4.4.5.Coloana 24 „Nr.”

Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacţia. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacţia, această rubrică se completează cu valoarea convenţională FN.

4.4.6.Coloana 25 „Sector”

Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacţia este în Bucureşti. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepţie, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacţia este în Bucureşti, dar nu se cunoaşte sectorul, în această rubrică se completează valoarea convenţională 9.

4.5.Coloana 26 „Act de identitate”

Rubrica se completează cu seria şi numărul actului de identitate al persoanei care efectuează tranzacţia. Cu titlu de excepţie, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţiile respective, în coloana 26 se completează valoarea convenţională FN.

4.6.Coloana 27 „Cod numeric personal”

Rubrica se completează cu codul numeric personal al persoanei care efectuează tranzacţia, aşa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care persoana care efectuează tranzacţia - persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convenţional, numărul documentului de identitate.

5.Coloana 28 „Contul în care se desfăşoară operaţiunea”

Rubrica se completează, în cazul în care operaţiunea raportată implică mişcări într-un cont deschis pe numele clientului, cu numărul - codul, simbolul - acestui cont. În cazul în care operaţiunea se desfăşoară în baza unei relaţii contractuale, în această rubrică se completează numărul de înregistrare şi data contractului încheiat între entitatea raportoare şi clientul respectiv.

În cazul în care entitatea raportoare autentifică un act prin care are loc operaţiunea raportată, în această coloană se completează numărul şi data sub care a fost autentificat actul respectiv. În cazul în care operaţiunea are loc prin casieria entităţii raportoare, în această rubrică se completează simbolul contului contabil „Casa”. Cu titlu de excepţie, în cazul în care nu există informaţii privind contul, în coloana 28 se completează valoarea convenţională FN.

6.Coloana 29 „Data operaţiunii”

Rubrica se completează cu data la care a fost făcută operaţiunea, sub forma zi/lună/an.

7.Coloana 30 „Fel operaţiune”

Valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

D - pentru depunere de numerar - încasare de la client;

R - pentru retragere de numerar - plată către client.

În mod convenţional, în cazul operaţiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar, cumpărarea efectuată de către client este asimilată cu operaţiunea de depunere, respectiv vânzarea efectuată de către client este asimilată cu operaţiunea de retragere.

8.Coloana 31 „Scop operaţiune”

Rubrica se completează cu codul de identificare al operaţiunii raportate, conform nomenclatorului aferent.

9.Coloana 32 „Cod valută”

Rubrica se completează cu codul de identificare al valutei corespunzătoare operaţiunii raportate, conform nomenclatorului aferent.

10.Coloana 33 „Suma tranzacţionată”

În această rubrică se completează suma corespunzătoare operaţiunii cu numerar. Dacă suma tranzacţionată este un număr zecimal, aceasta se rotunjeşte. În cazul „aportării operaţiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă suma tranzacţionată în una dintre operaţiuni este subunitară, aceasta se rotunjeşte, în moc convenţional, la valoarea 1.

11.Coloana 34 „Echivalent euro”

Rubrica se completează cu echivalentul în euro al sumei completate la rubrica precedentă, obţinut folosind cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacţia. Dacă rezultatul aplicării cursului de referinţă este un număr zecimal, acesta se rotunjeşte. În cazul raportării operaţiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacţionate în una dintre operaţiuni este subunitar, acesta se rotunjeşte, în mod convenţional, la valoarea 1.

12.Coloana 35 „Observaţii”

Această rubrică se completează cu eventuale precizări suplimentare pe care le poate face entitatea raportoare în legătură cu tranzacţia raportată. În cazul în care clientul sau persoana care efectuează operaţiunea are statut de PEP, în această rubrică se completează datele şi informaţiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.

 

ANEXA Nr. 2B

 

STRUCTURA

fişierului echivalent în format electronic al raportului de tranzacţii cu numerar

 

1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 2A la decizie este un fişier denumit cccccczzllaaaa_n.DBF - format DBF, unde:

a) cccccc reprezintă codul entităţii raportoare, care este alocat de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, odată cu prima raportare;

b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;

c) _n reprezintă identificatorul tipului de raport.

2. Fişierul cccccczzllaaaa n.DBF este pus la dispoziţia entităţilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro şi are următoarea structură:

 

Nr. crt.

Denumire coloană

Tip

Dimensiune

Observaţii/Restricţii

1

2

3

4

5

1

data_rap

Dată

10

setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz = ziua, ll = luna, aaaa = anul - 4 poziţii

2

cod_banca

Numeric

6

 

3

cod_suc

Numeric

6

cod din Nomenclatorul de subunităţi - vezi pct. 4

4

tip_c

Caracter

1

2 valori admisibile „F” sau „J”

5

pep_c

Numeric

1

valori admisibile: 1, 2, 3 şi null

6

nume_c

Caracter

40

 

7

pren_c

Caracter

30

 

8

tara_c

Numeric

3

cod din nomenclatorul Ţări

9

judet_c

Numeric

2

cod din nomenclatorul Judeţe

10

loca_c

Numeric

6

cod din nomenclatorul Loca

11

str_c

Caracter

35

 

12

nr_c

Caracter

5

 

13

sector_c

Numeric

1

valori admisibile: 1 la 6 - excepţie 9

14

act_id_c

Caracter

15

 

15

cod_c

Caracter

13

 

16

data_nasc

Dată

10

setată în forma zz/ll/aaaa

17

tara_nasc

Numeric

3

cod din nomenclatorul Ţări

18

loca_nasc

Numeric

6

cod din nomenclatorul Loca

19

pep_i

Numeric

1

valori admisibile: 1, 2, 3 şi null

20

nume_i

Caracter

25

 

21

pren_i

Caracter

30

 

22

tara_i

Numeric

3

cod din nomenclatorul Ţări

23

judet_i

Numeric

2

cod din nomenclatorul Judeţe

24

loca_i

Numeric

6

cod din nomenclatorul Loca

25

str_i

Caracter

35

 

26

nr_i

Caracter

5

 

27

sector_i

Numeric

1

valori admisibile: 1 la 6 - excepţie 9

28

act_id_i

Caracter

15

 

29

cod_i

Caracter

13

 

30

cont_tit

Caracter

30

 

31

data_op

Dată

10

setată în forma zz/ll/aaaa

32

fel_op

Caracter

1

două valori admisibile „D” sau „R”

33

scop_op

Caracter

6

cod din nomenclatorul Tip_oper

34

cod_valuta

Caracter

3

cod din nomenclatorul Valute

35

suma_op

Numeric

13

> = 1

36

euro

Numeric

13

> = 1

37

observatii

Caracter

200

 

 

3. Corespondenţa dintre structura fişierului cccccczzllaaaa_n.DBF şi forma Raportului de tranzacţii cu numerar prevăzută în anexa nr. 2A la decizie este următoarea:

a) coloana 1 din fişier corespunde rubricii „Data raportării” din forma raportului;

b) coloana 2 din fişier este un cod de identificare acordat fiecărei entităţi raportoare şi corespunde rubricii „Denumire” din antetul formei raportului;

c) coloanele 3 la 37 din structura fişierului corespund coloanelor 1 la 35 din forma raportului.

4. În format electronic, Nomenclatorul de subunităţi este un fişier denumit cccccc.DBF - format DBF, unde cccccc reprezintă codul entităţii raportoare - cu următoarea structură:

 

Nr. crt.

Denumire coloană

Tip

Dimensiune

Observaţii/Restricţii

1

cod_s

Numeric

6

codul sucursalei, agenţiei, punctului de lucru etc.

2

den_s

Caracter

100

denumirea subunităţii

3

tip_s

Caracter

1

tipul subunităţii, valori admisibile: „C” - sediul central, „S” - sucursală, „A” - agenţie, „P” - punct de lucru

4

cod_j

Numeric

2

codul judeţului unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Judeţe

 

ANEXA Nr. 3A

 

Către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, Bucureşti, România

Informaţii despre entitatea raportoare:

Tip:

Denumire:

Cod unic de înregistrare/Cod fiscal:

Număr de înregistrare la registrul comerţului:

Adresă şi nr. telefon/fax:

 

Nr. Înregistrare la emitent:

Data raportării:

 

RAPORT DE TRANSFERURI EXTERNE

 

Nr. crt.

Subunitate

Informaţii despre clientul entităţii raportoare

Tip client

PEP

Nume/Denumire

Prenume

CNP/CUI

Act de identitate

Adresa/Sediul

Rezidenţă

Cetăţenie/Ţară înregistrare

Localitate înregistrare

Tip act

Serie

Număr

Dată emitere

Autoritate emitentă

Ţară

Judeţ

Localitate

Stradă

Număr

Sector

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Informaţii despre reprezentantul legal al clientului

Informaţii despre cont

Informaţii despre entitatea externă

Informaţii despre clientul entităţii externe

PEP

Nume

Prenume

CNP

Fel cont

Număr cont

Tip cont

Ţară

Denumire

Cont extern

Tip client

PEP

Nume

Prenume

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

 

 

Informaţii despre persoana care efectuează operaţiunea

PEP

Nume

Prenume

CNP

Tip împuternicire

Număr/Dată împuternicire

Act de identitate

Adresa

Tip act

Serie

Număr

Dată emitere

Autoritate emitentă

Ţară

Judeţ

Localitate

Stradă

Număr

Sector

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

 

Informaţii despre operaţiune

Dată operaţiune

Sumă tranzacţionată

Cod valută

Fel operaţiune

Echivalent euro

Cod operaţiune

Observaţii

52

53

54

55

56

57

58

 

Numele şi prenumele persoanei autorizate:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(semnătura persoanei autorizate şi ştampila entităţii raportoare)

 

CONŢINUTUL RAPORTULUI DE TRANSFERURI EXTERNE

 

ASPECTE INTRODUCTIVE

1. Raportul de transferuri externe conţine, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 5 alin. (8) şi art. 2 lit. e) şi i) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată -, date privind transferurile externe în şi din conturi, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.

2. Rubrica „Tip” din antetul raportului conţine tipul entităţii raportoare, aşa cum este prevăzut la art. 10 din Legea nr. 656/2002, republicată. Această rubrică se completează numai în primul raport de transferuri externe depus la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

3. Completarea cu date a rubricilor din prezentul raport este obligatorie, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute în prezenta anexă.

4. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziţia entităţilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de transferuri externe:

a) Ţări - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile „Ţară”: coloanele 12, 19, 28 şi 46. Dacă nu există informaţii despre ţara de rezidenţă/înmatriculare sau cetăţenia persoanei, în coloanele „Ţara” se completează, în mod convenţional, valoarea 999;

b) Judeţe - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile „Judeţ”: coloanele 13 şi 47. Coloana „Judeţ” nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei „Ţara” corespunzătoare este alta decât 642 - România şi se completează cu valoarea convenţională 0 - în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii: valoarea aferentă coloanei „Ţara” este 642: România şi valoarea aferentă coloanei „Localitatea” este 403: Bucureşti. Dacă nu există informaţii despre judeţul de rezidenţă al persoanei, în coloanele „Judeţ” se completează, în mod convenţional, valoarea 99;

c) Loca - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile „Localitatea”: coloanele 14 şi 48. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localităţile din România, o singură dată. În cazul în care aceeaşi denumire corespunde în fapt mai multor localităţi, identificarea se face după codul judeţului completat în coloana „Judeţ” corespunzătoare. Coloana „Localitatea” nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei „Ţara” este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind localitatea de rezidenţă din România a persoanei, în coloanele „Localitatea” se completează, în mod convenţional, valoarea 999999;

d) Tip_oper - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica „Cod operaţiune”: coloana 57. Dacă nu există informaţii despre natura operaţiunii, în coloana „Cod operaţiune” se completează, în mod convenţional, valoarea 99999;

e) Valute - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica „Cod valută”: coloana 54;

f) Act_id - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubricile „Tipul actului de identitate”: coloanele 7 şi 41;

g) Tip_cont - nomenclatorul conţine valorile admisibile pentru rubrica „Tip cont”: coloana 27.

5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12 la 17, respectiv 46 la 51 se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informaţii nu sunt disponibile, subcapitolele menţionate conţin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective.

 

COMPLETAREA RAPORTULUI

Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează:

1. Coloana 1 „Subunitatea”

1.1. Rubrica trebuie să conţină codul intern al subunităţii - sucursală, agenţie, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operaţiunea raportată. Acest cod este generat de către entitatea raportoare şi trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităţilor corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunităţi anexat raportului, ori de câte ori se raportează o operaţiune derulată printr-o subunitate nou-înfiinţată sau apar modificări faţă de nomenclatorul transmis anterior.

1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunităţi, în coloana 1 din raport se completează valoarea convenţională 0 - sediul central.

2. Capitolul „Informaţii despre clientul entităţii raportoare”:

2.1. Coloana 2 „Tip client”

Valorile admisibile pentru această rubrică sunt „F” - pentru persoane fizice şi „J” - pentru persoane juridice.

2.2. Coloana 3 „PEP”

Rubrica se referă la statutul de „persoană expusă politic” - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002, republicată. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

1 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2);

2 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (4);

3 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (5).

În cazul în care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completează.

2.3. Coloana 4 „Nume/Denumire”

Rubrica se completează cu numele de familie al clientului persoană fizică, aşa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv cu denumirea clientului persoană juridică, aşa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare.

2.4. Coloana 5 „Prenume”

În această rubrică se completează prenumele întreg al clientului persoană fizică, aşa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.

2.5. Coloana 6 „CNP/CUI”

Rubrica se completează cu codul numeric personal, aşa cum este înscris în documentul de identitate, pentru clienţi persoane fizice, respectiv codul unic de înregistrare sau codul fiscal, aşa cum este înscris în certificatul de înregistrare - pentru clienţi persoane juridice.

În cazul în care clientul - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convenţional, numărul documentului de identitate.

3. Subcapitolul „Act de identitate”

- Subcapitolul se completează cu informaţiile despre actul de identitate al clientului persoană fizică, respectiv cu datele din certificatul de înregistrare la registrul comerţului - pentru clientul persoană juridică.

3.1. Coloana 7 „Tip act”

Rubrica se completează cu codul de identificare al tipului de document de identitate al clientului entităţii raportoare - persoana fizică, conform nomenclatorului aferent. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

3.2. Coloana 8 „Serie”

Rubrica se completează cu seria actului de identitate al clientului entităţii raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice sau în cazul în care actul de identitate al clientului persoană fizică nu este prevăzut cu o serie, această rubrică nu se completează.

3.3. Coloana 9 „Număr”

Rubrica se completează cu numărul actului de identitate pentru clientul persoană fizică, respectiv cu numărul de înmatriculare la registrul comerţului pentru clientul persoană juridică. Cu titlu de excepţie, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţiile respective, în coloana 9 se completează valoarea convenţională FN.

3.4. Coloana 10 „Dată emitere”

Rubrica se completează, în forma zz/ll/aaaa - zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al clientului entităţii raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

3.5. Coloana 11 „Autoritate emitentă”

Rubrica se completează cu denumirea autorităţii care a emis actul de identitate al clientului entităţii raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

4. Subcapitolul „Adresa/Sediul”

În rubricile din acest subcapitol se completează informaţiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică.

4.1. Coloana 12 „Ţară”

Rubrica se completează cu codul corespunzător ţării de rezidenţă a clientului, conform nomenclatorului aferent.

4.2. Coloana 13 „Judeţ”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul judeţului de rezidenţă al clientului, conform nomenclatorului aferent.

4.3. Coloana 14 „Localitate”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localităţii de rezidenţă - din România - a clientului, conform nomenclatorului aferent.

4.4. Coloana 15 „Stradă”

Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidenţa se află în străinătate, în această coloană se completează şi denumirea oraşului/localităţii respective. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind denumirea străzii, coloana 15 se completează cu valoarea convenţională FN.

4.5. Coloana 16 „Număr”

Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, coloana 16 se completează cu valoarea convenţională FN.

4.6. Coloana 17 „Sector”

Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în Bucureşti. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepţie, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în Bucureşti, dar nu se cunoaşte sectorul, în coloana 17 se completează valoarea convenţională 9.

4.7. Coloana 18 „Rezidenţă”

Pentru clienţii entităţii raportoare persoane fizice, rubrica se completează cu una dintre cele două valori alternative, „R” pentru rezidenţi sau „N” pentru nerezidenţi. Pentru persoane juridice, această rubrică nu se completează.

4.8. Coloana 19 „Cetăţenie/Ţară înregistrare”

Rubrica se completează cu codul ţării corespunzătoare cetăţeniei clientului persoană fizică, respectiv cu codul ţării unde a fost înregistrat clientul persoană juridică străină, conform nomenclatorului aferent.

4.9. Coloana 20 „Localitate înregistrare”

Pentru persoanele fizice şi persoanele juridice române, această rubrică nu se va completa. Pentru persoanele juridice străine, rubrica se va completa cu denumirea localităţii unde au fost înregistrate acestea. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind denumirea localităţii de înregistrare, coloana 20 se completează cu valoarea convenţională FN.

5. Capitolul „Informaţii despre reprezentantul legal al clientului”

5.1. Coloana 21 „PEP”

Această rubrică se referă la statutul de PEP al reprezentantului legal al clientului şi se completează similar cu coloana 3.

5.2. Coloana 22 „Nume”

Rubrica se completează cu numele reprezentantului legal al clientului entităţii raportoare - persoană juridică şi nu se completează pentru clienţi persoane fizice.

5.3. Coloana 23 „Prenume”

Rubrica se completează cu prenumele reprezentantului legal al clientului entităţii raportoare - persoană juridică. Pentru clienţi persoane fizice această rubrică nu se completează.

5.4. Coloana 24 „CNP”

Rubrica se completează cu codul numeric personal al reprezentantului legal al clientului entităţii raportoare - persoană juridică şi nu se completează pentru clienţi persoane fizice.

În cazul în care reprezentantul legal al clientului - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convenţional, numărul documentului de identitate.

6. Capitolul „Informaţii despre cont”

6.1. Coloana 25 „Fel cont”

Rubrica se completează cu una dintre următoarele valori admisibile:

a) ”0” pentru cont individual;

b) ”1” pentru contul deţinut în comun de mai multe persoane;

c) ”2” pentru contul unei persoane juridice.

6.2. Coloana 26 „Număr cont”

Rubrica se completează cu numărul - codul, simbolul - contului prin care s-a efectuat operaţiunea, cont deschis de client la entitatea raportoare.

6.3. Coloana 27 „Tip cont”

Rubrica se completează cu codul de identificare a tipului de cont al clientului entităţii raportoare, conform nomenclatorului aferent.

7. Capitolul „Informaţii despre entitatea externă”

Informaţiile din acest capitol nu se referă la băncile corespondente ale entităţii raportoare, ci la entitatea iniţială de la care provine suma transferată - în cazul operaţiunilor de încasare, respectiv la entitatea destinaţie finală - în cazul operaţiunilor de plată.

7.1. Coloana 28 „Ţară”

Rubrica se completează cu codul ţării de provenienţă sau, după caz, de destinaţie a banilor, conform nomenclatorului aferent. Acest cod nu se referă la ţara unde este situat sediul social central al entităţii externe.

7.2. Coloana 29 „Denumire”

Rubrica se completează cu denumirea băncii - entitate străină - de la care sau, după caz, către care se face transferul de bani.

7.3. Coloana 30 „Cont extern”

Rubrica se completează cu contul clientului entităţii externe din care sau, respectiv, către care se face transferul extern.

8. Capitolul „Informaţii despre clientul entităţii externe”

8.1. Coloana 31 „Tip client”

Rubrica se completează cu una dintre cele două valori alternative „F” pentru clientul persoană fizică sau „J” pentru clientul persoană juridică.

8.2. Coloana 32 „PEP”

Această rubrică se referă la statutul de PEP al clientului entităţii externe şi se completează similar cu coloana 3.

8.3. Coloana 33 „Nume”

Rubrica se completează cu numele persoanei fizice, respectiv denumirea persoanei juridice client/titular de cont al entităţii externe.

8.4. Coloana 34 „Prenume”

Rubrica se completează cu prenumele clientului entităţii externe persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

9. Capitolul „Informaţii despre persoana care efectuează operaţiunea”

9.1. Capitolul cuprinde datele de identificare şi administrative ale persoanei care a efectuat propriu-zis tranzacţia raportată: împuternicit, delegat, mandatar, reprezentant etc.

9.2. Informaţiile despre persoana care efectuează operaţiunea se completează doar pentru plăţile externe - operaţiunile în care clientul băncii este ordonator.

9.3. În cazul în care clientul persoană fizică efectuează tranzacţia în nume propriu, coloanele 35-51 nu se completează.

9.4. Coloana 35 „PEP”

Această rubrică se referă la statutul de PEP al persoanei care efectuează operaţiunea şi se completează similar cu coloana 3.

9.5. Coloana 36 „Nume:

Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei care efectuează operaţiunea, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

9.6. Coloana 37 „Prenume”

Rubrica se completează cu prenumele întreg al persoanei care efectuează operaţiunea, aşa cum este înscris în documentul de identitate.

9.7. Coloana 38 „CNP”

Rubrica se completează cu codul numeric personal al persoanei care efectuează operaţiunea. În cazul în care persoana care efectuează operaţiunea - persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convenţional, numărul documentului de identitate.

9.8. Coloana 39 „Tip împuternicire”

Rubrica se completează cu tipul actului în baza căruia persoana acţionează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc.

9.9. Coloana 40 „Număr/dată împuternicire”

Rubrica se completează cu numărul şi data înregistrării actului în baza căruia persoana acţionează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc.

10. Subcapitolul „Act de identitate”

10.1. Coloana 41 „Tip act”

Rubrica se completează cu tipul actului cu care se identifică persoana care efectuează operaţiunea, conform nomenclatorului aferent.

10.2. Coloana 42 „Serie”

Rubrica se completează cu seria actului de identitate al persoanei care efectuează operaţiunea. În cazul în care actul de identitate al acestei persoane nu este prevăzut cu o serie, coloana 42 nu se completează.

10.3. Coloana 43 „Număr”

Rubrica se completează cu numărul actului de identitate al persoanei care efectuează operaţiunea. Cu titlu de excepţie, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţiile respective, în coloana 43 se completează valoarea convenţională FN.

10.4. Coloana 44 „Dată emitere”

Rubrica se completează, în forma zz/ll/aaaa - zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al persoanei care efectuează operaţiunea.

10.5. Coloana 45 „Autoritate emitentă”

Rubrica se completează cu denumirea autorităţii care a emis actul de identitate al persoanei care efectuează operaţiunea.

11. Subcapitolul „Adresa”

- Subcapitolul se completează cu informaţiile despre adresa persoanei care efectuează operaţiunea.

11.1. Coloana 46 „Ţară”

Rubrica se completează cu codul corespunzător ţării de rezidenţă a persoanei care efectuează operaţiunea, conform nomenclatorului aferent.

11.2. Coloana „Judeţ”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul judeţului de rezidenţă al persoanei care efectuează operaţiunea, conform nomenclatorului aferent.

11.3. Coloana 48 „Localitate”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localităţii de rezidenţă din România a persoanei care efectuează operaţiunea, conform nomenclatorului aferent.

11.4. Coloana 49 „Stradă”

Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează operaţiunea. În cazul în care rezidenţa persoanei care efectuează operaţiunea se află în străinătate, tot în această coloană se completează şi denumirea oraşului/localităţii corespunzător/corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind denumirea străzii, coloana 49 se completează cu valoarea convenţională FN.

11.5. Coloana 50 „Număr”

Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operaţiunea. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operaţiunea, coloana 50 se completează cu valoarea convenţională FN.

11.6. Coloana 51 „Sector”

Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operaţiunea este în Bucureşti. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6.

Cu titlu de excepţie, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operaţiunea este în Bucureşti, dar nu se cunoaşte sectorul, în coloana 47 se completează valoarea convenţională 9.

12. Capitolul „Informaţii despre operaţiune”

12.1. Coloana 52 „Dată operaţiune”

Rubrica se completează cu data efectuării tranzacţiei, în formatul zz/ll/aaaa.

12.2. Coloana 53 „Sumă tranzacţionată”

Rubrica se completează cu suma tranzacţionată, exprimată în valuta al cărei cod este completat în câmpul „cod valută”. Dacă suma tranzacţionată este un număr zecimal, aceasta se rotunjeşte. În cazul raportării operaţiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă suma tranzacţionată în una dintre operaţiuni este subunitară, aceasta se rotunjeşte, în mod convenţional, la valoarea 1.

12.3. Coloana 54 „Cod valută”

Rubrica se completează cu codul valutei în care s-a efectuat tranzacţia, conform nomenclatorului aferent.

12.4. Coloana 55 „Fel operaţiune”

Rubrica se completează cu una dintre cele două valori admisibile, şi anume: „D” în cazul în care contul clientului entităţii raportoare se debitează, respectiv „C” atunci când contul se creditează. Felul tranzacţiei este definit în raport cu tranzacţia efectuată pentru clientul entităţii raportoare.

12.5. Coloana 56 „Echivalent euro”

Rubrica se completează cu echivalentul sumei tranzacţionate, obţinut folosind cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacţia. Dacă rezultatul aplicării cursului de referinţă este un număr zecimal, acesta se rotunjeşte. În cazul raportării operaţiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacţionate în una dintre operaţiuni este subunitar, acesta se rotunjeşte, în mod convenţional, la valoarea 1.

12.6. Coloana 57 „Cod operaţiune”

Rubrica se completează cu codul de identificare al tipului de operaţiune, conform nomenclatorului aferent.

12.7. Coloana 58 „Observaţii”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu precizări suplimentare privind operaţiunea efectuată. În cazul în care una dintre persoanele menţionate în raport are statut de PEP, în această rubrică se completează datele şi informaţiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.

 

ANEXA Nr. 3B

 

STRUCTURA

fişierului echivalent în format electronic al Raportului de transferuri externe

 

1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 3A la decizie este un fişier denumit cccccczzllaaaa_t.DBF - format DBF, unde:

a) cccccc reprezintă codul entităţii raportoare, care este alocat de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, odată cu prima raportare;

b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;

c) _t reprezintă identificatorul tipului de raport.

2. Fişierul cccccczzllaaaa_t.DBF este pus la dispoziţia entităţilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro şi are următoarea structură:

 

Nr. crt.

Denumire coloană

Tip

Dimensiune

Observaţii/Restricţii

1

2

3

4

5

1

data_rap

Dată

10

setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz=ziua, ll=luna, aaaa=anul - 4 poziţii

2

cod_banca

Numeric

6

 

3

cod_suc

Numeric

6

cod din Nomenclatorul de subunităţi - vezi pct. 4

4

tip_c

Caracter

1

2 valori admisibile „F” sau „J”

5

pep_c

Numeric

1

valori admisibile: 1, 2, 3 şi null

6

nume_c

Caracter

40

 

7

pren_c

Caracter

30

 

8

cod_c

Caracter

13

 

9

tip_id_c

Numeric

2

cod din nomenclatorul Act_id

10

seria_id_c

Caracter

3

 

11

nr_id_c

Caracter

14

 

12

data_id_c

Dată

10

setată în forma zz/ll/aaaa

13

autor_id_c

Caracter

20

 

14

tara_c

Numeric

3

cod din nomenclatorul Ţări

15

judet_c

Numeric

2

cod din nomenclatorul Judeţe

16

loca_c

Numeric

6

cod din nomenclatorul Loca

17

str_c

Caracter

35

 

18

nr_c

Caracter

5

 

19

sector_c

Numeric

1

valori admisibile: 1 la 6 - excepţie 9

20

rez_c

Caracter

1

2 valori admisibile „R” sau „N”

21

cet_c

Numeric

3

cod din nomenclatorul Ţări

22

loca_reg

Caracter

40

 

23

pep_rep

Numeric

1

valori admisibile: 1, 2, 3 şi null

24

nume_rep

Caracter

25

 

25

pren_rep

Caracter

30

 

26

cod_rep

Caracter

13

 

27

fel ct

Numeric

1

valori admisibile: 0, 1 şi 2

28

cont_c

Caracter

30

 

29

tip_ct

Numeric

2

cod din nomenclatorul Tip_cont

30

tara_ext

Numeric

3

cod din nomenclatorul Ţări

31

den_ext

Caracter

50

 

32

cont_ext

Caracter

30

 

33

tip_ext

Caracter

1

2 valori admisibile „F” sau „J”

34

pep_ext

Numeric

1

valori admisibile: 1, 2, 3 şi null

35

nume_ ext

Caracter

40

 

36

pren_ ext

Caracter

30

 

37

pep_i

Numeric

1

valori admisibile: 1, 2, 3 şi null

38

nume_i

Caracter

25

 

39

pren_i

Caracter

30

 

40

cod_i

Caracter

13

 

41

tip_act_i

Caracter

15

 

42

nr_act_i

Caracter

15

 

43

tip_id_i

Numeric

2

cod din nomenclatorul Act_id

44

seria_id_i

Caracter

3

 

45

nr_id_i

Caracter

14

 

46

data_id_i

Dată

10

setată în forma zz/ll/aaaa

47

autor_id_i

Caracter

20

 

48

tara_i

Numeric

3

cod din nomenclatorul Ţări

49

judet_i

Numeric

2

cod din nomenclatorul Judeţe

50

loca_i

Numeric

6

cod din nomenclatorul Loca

51

str_i

Caracter

35

 

52

nr_i

Caracter

5

 

53

sector_i

Numeric

1

valori admisibile: 1 la 6 - excepţie 9

54

data_op

Dată

10

setată în forma zz/ll/aaaa

55

suma_op

Numeric

13

> = 1

56

cod valuta

Caracter

3

cod din nomenclatorul Valute

57

fel_op

Caracter

1

2 valori admisibile „D” sau „C”

58

Euro

Numeric

13

> = 1

59

Detalii

Caracter

6

cod din nomenclatorul Tip_oper

60

observatii

Caracter

200

 

 

3. Corespondenţa dintre structura fişierului cccccczzllaaaa_t.DBF şi forma Raportului de transferuri externe prevăzută în anexa nr. 3A la decizie este următoarea:

a) coloana 1 din fişier corespunde rubricii „Data raportării” din forma raportului;

b) coloana 2 din fişier este un cod de identificare acordat fiecărei entităţi raportoare şi corespunde rubricii „Denumire” din antetul formei raportului;

c) coloanele 3 la 60 din structura fişierului corespund respectiv coloanelor 1 la 58 din forma raportului.

4. În format electronic, Nomenclatorul de subunităţi este un fişier denumit cccccc.DBF - format DBF, unde cccccc reprezintă codul entităţii raportoare - cu următoarea structură:

 

Nr. crt.

Denumire coloană

Tip

Dimensiune

Observaţi i/Restricţii

1

cod_s

Numeric

6

codul sucursalei, agenţiei, punctului de lucru etc.

2

den_s

Caracter

100

denumirea subunităţii

3

tip_s

Caracter

1

tipul subunităţii, valori admisibile: „C” - sediul central, „S” - sucursală, „A” - agenţie, „P” - punct de lucru.

4

cod_j

Numeric

2

codul judeţului unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Judeţe

 

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr 3.310 din 31 octombrie 2013

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.365 din 1 noiembrie 2013

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi ministrul transporturilor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 13 noiembrie 2012, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean”, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Punctajele aferente criteriilor de evaluare se stabilesc raportat la data de referinţă care reprezintă prima zi prevăzută în calendarul de atribuire a traseelor din programele judeţene de transport.”

2. La anexa nr. 2 „Criteriile de evaluare şi punctajele care se acordă în vederea atribuirii traseelor pentru transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean”, punctul 8 va avea următorul cuprins:

„8. În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pentru un traseu judeţean din programul anterior, este depunctat cu un punct pe traseul respectiv.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

p. Ministrul transporturilor,

Manuel Donescu,

secretar de stat

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14, 15 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere faptul că începând cu data de 22 iulie 2013 activitatea de administrare a fondurilor de investiţii alternative este reglementată la nivel european de Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010 şi

ţinând cont de prevederile art. 32 şi 33 din Directiva 2011/61/UE,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară,

în urma deliberărilor din şedinţa din data de 9 octombrie 2013,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România.

Art. 2. - Norma menţionată la art. 1 se publică împreună cu prezenta hotărâre în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (www.cnvmr.ro).

Art. 3. - Norma menţionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2013.

Nr. 52.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 13/2013

referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei norme sunt aplicabile administratorilor fondurilor de investiţii alternative (AFIA) din alte state membre ale Uniunii Europene care intenţionează distribuţia în România, exclusiv către investitorii profesionali a titlurilor de participare emise de fonduri de investiţii alternative (FIA) administrate în alte state membre şi/sau administrarea unui alt organism de plasament colectiv (AOPC) din România, până la momentul intrării în vigoare a actului normativ de transpunere în legislaţia naţională a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010 (DAFIA).

(2) AFIA şi FIA indicaţi la alin. (1) sunt înscrişi în Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Art. 2. - (1) AFIA din state membre pot distribui către investitorii profesionali din România titlurile de participare emise de FIA administrate în alte state membre, cu condiţia parcurgerii procedurii prevăzute la art. 3 alin. (1).

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei norme până la data intrării în vigoare a actului normativ de transpunere în legislaţia naţională a DAFIA, prevederile art. 176 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare, şi cele ale art. 10 din Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2010 sunt în continuare aplicabile organismelor de plasament colectiv (OPC) nearmonizate din state membre care distribuie titluri de participare către investitorii de retail din România şi OPC din state nemembre care distribuie titluri de participare către investitorii de retail şi profesionali din România.

(3) În sensul prezentei norme, sintagmele de mai jos au următorul înţeles:

1. investitori profesionali - acei investitori care pot fi încadraţi din oficiu sau la cerere în categoria clienţi profesionali în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

2. investitori de retail - acei investitori care nu sunt investitori profesionali;

3. AOPC din România - toate organismele de plasament colectiv altele decât organisme de plasament colectiv în valori mobiliare înfiinţate în România, prevăzute la art. 114 alin. (1) şi art. 115 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele care atrag în mod privat resurse financiare şi nu sunt administrate de o societate de administrare a investiţiilor (S.A.I.);

4. OPC nearmonizate din state membre - FIA din alte state membre.

Art. 3. - (1) Autoritatea competentă din statul membru de origine al AFIA trebuie să transmită la ASF, pentru fiecare FIA ale cărui titluri de participare intenţionează AFIA să le distribuie în România, la adresa aifmd.notifications@cnvmr.ro, o notificare în format electronic (în limba română sau limba engleză) având conţinutul indicat la alin. (2) însoţită de un atestat întocmit conform anexei nr. 2 prin care se confirmă faptul că AFIA în cauză este autorizat să administreze FIA pe baza unei anumite strategii de investiţii.

(2) Notificarea indicată la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele:

a) o scrisoare de notificare întocmită conform anexei nr. 1 conţinând un program de activitate care să identifice FIA ale cărui titluri de participare AFIA intenţionează să le distribuie şi informaţii privind locul unde este stabilit FIA;

b) regulile sau actul constitutiv ale FIA;

c) o descriere a FIA sau orice informaţii cu privire la acesta puse la dispoziţia investitorilor;

d) informaţii cu privire la locul unde este stabilit FIA de tip „master” dacă FIA în cauză este un fond de tip „feeder”;

e) informaţiile menţionate la art. 23 alin. (1) din DAFIA, pentru fiecare FIA ale cărui titluri de participare AFIA intenţionează să le distribuie investitorilor profesionali din România;

f) informaţii cu privire la măsurile luate pentru a împiedica distribuirea titlurilor de participare ale FIA către investitori de retail, inclusiv în cazul în care AFIA se bazează pe activitatea unor entităţi independente pentru a presta servicii de investiţii cu privire la FIA.

În acest sens, publicitatea scrisă sau audiovizuală, precum şi contactarea directă a investitorilor din România la iniţiativa AFIA prin intermediul telefonului sau internetului sunt strict interzise.

(3) Notificarea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- dimensiunea mesajului - cel mult 10 MB;

- tipul documentelor ataşate - doc, docx, pdf, zip, rar;

- convenţia de nume - se va specifica în titlul mesajului dacă acesta constituie o notificare iniţială sau o actualizare a documentelor/informaţiilor deja transmise A.S.F.

(4) La momentul primirii notificării indicate la alin. (2), sistemul informatic al ASF va genera un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective şi de informare a autorităţii competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul că:

a) pentru a începe distribuirea titlurilor de participare ale respectivelor FIA în România este necesară înregistrarea, atât a AFIA, cât şi a FIA distribuite, în Registrul public al ASF;

b) înregistrarea indicată la lit. a) necesită plata unui tarif de înregistrare astfel:

1. în cazul distribuţiei titlurilor de participare ale unui singur FIA - 10.000 lei/an;

2. în cazul distribuţiei titlurilor de participare ale mai multor FIA sau ale unor FIA de tip compartimentat (umbrella funds):

(i) 8.000 lei/an pentru fiecare fond/subfond - pentru distribuţia unui număr cuprins între 2 şi 10 FIA sau subfonduri ale aceluiaşi FIA;

(ii) 6.000 lei/an pentru fiecare fond/subfond - pentru distribuţia unui număr cuprins între 11 şi 20 FIA sau subfonduri ale aceluiaşi FIA;

(iii) 4.000 lei/an pentru fiecare fond/subfond - pentru distribuţia a mai mult de 20 FIA sau subfonduri ale aceluiaşi FIA;

c) tarifele prevăzute la lit. b) se achită anticipat de AFIA care a notificat intenţia de distribuţie până la data depunerii cererii de înscriere în Registrul public al A.S.F. pentru primul an, în contul A.S.F. având codul IBAN ATCPMB - RO83TREZ 7005025XXX007370 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti;

d) începând cu cel de-al doilea an, tarifele anuale prevăzute la lit. b) se plătesc de AFIA din statele membre cel mai târziu în ultima lună a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datorează;

e) în situaţia încetării distribuţiei titlurilor de participare ale FIA şi radierii din Registrul public al ASF a AFIA şi FIA aferente în baza unui act individual emis în cursul primului semestru al unui an calendaristic, AFIA respectiv va plăti 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la lit. b) pentru acel an calendaristic.

Art. 4. - (1) Distribuirea către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de FIA administrate în alte state membre se realizează prin intermediul:

a) societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţilor de administrare a investiţiilor din România şi societăţilor de investiţii autorizate de ASF;

b) firmelor de investiţii, societăţilor de administrare a investiţiilor şi administratorilor de fonduri de investiţii alternative autorizate de autorităţile competente din statele membre de origine, ulterior încheierii procedurii de notificare conform legislaţiei pieţei de capital în vigoare;

c) instituţiilor de credit din România autorizate de Banca Naţională a României (BNR) sau instituţiilor de credit autorizate de autorităţile competente din statele membre să desfăşoare activităţi şi servicii de investiţii financiare, ulterior îndeplinirii procedurii de notificare conform legislaţiei bancare în vigoare.

(2) Plăţile către deţinătorii de titluri de participare, răscumpărarea titlurilor de participare, precum şi transmiterea informaţiilor, obligaţii care îi revin AFIA, vor fi asigurate de către entitatea/entităţile care realizează distribuţia titlurilor de participare în România.

Art. 5. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei norme până la intrarea în vigoare a actului normativ de transpunere în legislaţia naţională a DAFIA, AFIA din state membre pot administra AOPC din România fie direct, fie prin crearea unei sucursale, ulterior parcurgerii procedurii prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz.

(2) AFIA din state membre pot administra AOPC din România în mod direct, în baza liberei circulaţii a serviciilor, ulterior transmiterii ASF de către autoritatea competentă din statul membru de origine al AFIA, a unei notificări (în limba română sau limba engleză) care include un program de activitate conţinând informaţii privind activităţile şi serviciile pe care AFIA doreşte să le presteze [astfel cum sunt prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (4) din DAFIA] şi FIA pe care AFIA doreşte să le administreze, însoţită de o declaraţie a autorităţii competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul că respectivul AFIA este autorizat de respectiva autoritate în conformitate cu DAFIA, cu indicarea strategiilor investiţionale ale FIA care pot fi administrate de acesta.

(3) AFIA din state membre pot administra AOPC din România prin înfiinţarea în România a unei sucursale ulterior primirii de către ASF a unei notificări similare celei prevăzute la alin. (2), însoţită de următoarele informaţii suplimentare:

a) structura organizaţională a sucursalei;

b) numele şi datele de contact ale persoanelor care răspund de administrarea sucursalei.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu sunt aplicabile în cazul AOPC-urilor supravegheate de ASF ale căror titluri de participare au fost admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacţionare din România anterior intrării în vigoare a prezentei norme şi care sunt administrate de o sucursală a unei S.A.I. dintr-un stat membru UE.

Art. 6. - (1) Notificările indicate la art. 5 se transmit la ASF în format electronic la adresa aifmd.notifications@cnvmr.ro

(2) La momentul primirii notificării indicate la alin. (1), sistemul informatic al ASF va genera un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective şi de informare a autorităţii competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul că:

a) pentru a începe administrarea AOPC pe teritoriul României este necesară înregistrarea respectivului AFIA/sucursalei AFIA în Registrul public al ASF;

b) înregistrarea indicată la lit. a) necesită plata unui tarif de înregistrare, după cum urmează:

1.6.000 lei - în cazul administrării directe, prevăzute la art. 5 alin. (2);

2.15.000 lei - în cazul administrării realizate prin intermediul unei sucursale, prevăzute la art. 5 alin. (3);

c) tarifele prevăzute la lit. b) se achită anticipat de AFIA care a notificat intenţia de administrare a FIA din România până la data depunerii cererii de înscriere în Registrul public al ASF în contul ASF, având codul IBAN ATCPMB - RO83TREZ 7005025XXX007370 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(3) De asemenea, AFIA sunt obligaţi să plătească lunar la ASF cota de 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv de tip AOPC administrate, prevăzută la poz. 2 din anexa la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) din respectivul regulament.

Art. 7. - În cazul modificării documentelor şi informaţiilor transmise iniţial la momentul notificărilor prevăzute la art. 3 şi 5, AFIA din alte state membre vor notifica electronic ASF şi investitorii din România cu privire la acest fapt, cu cel puţin 10 zile înainte de intrarea în vigoare a respectivelor modificări.

Art. 8. - Plata tarifelor indicate la art. 3 alin. (4) şi art. 6 alin. (2) datorate ASF de către entităţile din state membre care urmează să fie înregistrate în Registrul ASF se poate realiza şi în valută (EUR sau USD la cursul BNR din ziua plăţii).

Art. 9. - Pentru nevirarea sumelor aferente tarifelor prevăzute la art. 3 alin. (4) lit. d) şi e) şi art. 6 alin. (3) la termenele stabilite, ASF va calcula penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, în conformitate cu legislaţia aplicată veniturilor bugetare.

Art. 10. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 11. - Prezenta normă intră în vigoare la data publicării acesteia şi a hotărârii de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică în Buletinul şi pe site-ul web al A.S.F. (www.cnvmr.ro).

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul scrisorii de notificare a intenţiei de distribuire către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre

 

Notificare privind intenţia ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [denumirea administratorului de fonduri de investiţii alternative] de distribuire către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare ale

 ........................................................................................................................................................................................... [denumirea fondului de investiţii alternative]

 

Informaţiile furnizate în cadrul prezentului document trebuie să fie corecte, complete şi actuale.

Denumirea administratorului de fonduri de investiţii alternative (AFIA)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Datele de contact ale AFIA (adresă, telefon, fax, e-mail, website)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Datele de contact ale persoanei responsabile care poate fi abordată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu prezenta notificare (numele şi prenumele, funcţia, telefon, fax, email)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Denumirea fondului de investiţii alternative (FIA)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Statul membru de origine al FIA

........................................................................................................................................................................

Data autorizării/înregistrării şi a lansării FIA în statul membru de origine şi data propusă pentru începerea activităţii de distribuţie în România ....

........................................................................................................................................................................

Strategia de investiţii a FIA [Se va avea în vedere formatul de prezentare a informaţiilor utilizat în anexele la Regulamentul delegat (UE) nr.231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea.)

........................................................................................................................................................................

Forma juridică de constituire şi tipul acestuia (deschis sau închis)

........................................................................................................................................................................

Codul de identificare al FIA (LEI, ISIN, RIC, ECB, SEDOL, CUSIP)

........................................................................................................................................................................

Statele membre şi/sau terţe în care sunt distribuite titlurile de participare ale FIA

........................................................................................................................................................................

Denumirea depozitarului FIA

........................................................................................................................................................................

Datele de contact ale depozitarului FIA (adresă, telefon, fax, e-mail, website)

........................................................................................................................................................................

Denumirea FIA de tip master (dacă este cazul)

........................................................................................................................................................................

Statul membru de origine al FIA de tip master (dacă este cazul)

........................................................................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

ATESTAT

 

Informaţiile furnizate în cadrul prezentului document trebuie să fie corecte, complete şi actuale.

Denumirea autorităţii competente din statul membru de origine al administratorului de fonduri de investiţii alternative (AFIA)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Datele de contact ale AFIA (adresă, telefon, fax, e-mail, website)

........................................................................................................................................................................

Certificăm, în calitate de autoritate competentă conform Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr.1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010 în

........................................................................................................................................................................ [denumirea statului membru de origine]

faptul că

........................................................................................................................................................................ [denumirea AFIA]

........................................................................................................................................................................

Datele de contact ale AFIA (adresă, telefon, fax, e-mail, website)

........................................................................................................................................................................

este autorizat în:

........................................................................................................................................................................ [denumirea statului membru de origine]

........................................................................................................................................................................

să administreze FIA care utilizează una dintre următoarele strategii investiţionale:

........................................................................................................................................................................

[Se va utiliza formatul de prezentare a informaţiilor din anexele la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea.]